PŘEHLED PRIORIT. PRIORITA: Všeobecná podpora rozvoje sociálních služeb. PRIORITA: Udržení a zkvalitnění sítě stávajících sociálních služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED PRIORIT. PRIORITA: Všeobecná podpora rozvoje sociálních služeb. PRIORITA: Udržení a zkvalitnění sítě stávajících sociálních služeb"

Transkript

1 PŘEHLED PRIORIT PRIORITA: Udržení systému poskytovaných služeb PRIORITA: Zkvalitnění stávajících sociálních služeb PRIORITA: Rozvoj sociálních služeb PRIORITA: Zajištění doprovodných oblastí PRIORITA: Všeobecná podpora rozvoje sociálních služeb PRIORITA: Udržení a zkvalitnění sítě stávajících sociálních služeb Opatření 1.. STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:.. AKTIVITY:.... AKTIVITA: Udržení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež "Céčko" o. s. Portus Prachatice Ministerstvo práce a sociálních věcí Nadace Obce trvale AKTIVITA: Udržení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež "COOLna"

2 o. s. Portus Prachatice Ministerstvo práce a sociálních věcí Nadace Vodafon Obce AKTIVITA: Udržení dostupné pečovatelské služby pro rodiny s dětmi Ze zákona lze poskytovat pouze rodině s trojčaty nebo se zdravotně postiţenými dětmi. Oblastní charita Vimperk ,00 Ministerstvo práce a sociálních věcí Nadace Obce AKTIVITA: Udržení terénního programu "Most naděje Farní charita Prachatice Úřad práce Městský úřad Prachatice Společnosti města Prachatice Ministerstvo práce a sociálních věcí Nadace AKTIVITA: Udržení primární prevence Phénix Zachovat a podpořit

3 o. s. Portus Prachatice AKTIVITA: Udržení romských komunitních center pro děti a mládež (nízkoprahové centrum Prachatice a Volary) Prostor pro děti, mládeţ a rodiny romské komunity a spolupráce různých organizací (externí návštěvníci) Město Prachatice, město Volary, občanská sdruţení Nadace Úřady Ostatní obce ORP Prachatice Prachatice ,00 Volary ,00 Úřad vlády (Dotační zdroj pro Romy) Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Nadace Divoké Husy Obce Prachatice: červen 2012 červen 2015 Volary: září 2012 září 2015 Trvalé poskytování aktivizačních sluţeb dle poptávky PRIORITA: Zkvalitnění stávajících sociálních služeb Opatření 1.. STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:.. AKTIVITY:.... AKTIVITA: Zvýšení finanční spoluúčasti obcí v oblasti sociálních služeb a

4 doprovodných aktivit návrh :přesun do průřezových témat Rozdělení rozpočtu obcí s ohledem na zvýšení finanční spoluúčasti Obce ORP Prachatice AKTIVITA: Snížení fluktuace pracovníků v sociálních službách - návrh :přesun do průřezových témat Prevence syndromu vyhoření (kurzy, školení, supervize). Zajištění finančního ohodnocení. Moţnost seberealizace. Obce ORP Prachatice, supervizoři Poskytovatelé sociálních sluţeb Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Obce trvale Spokojení zaměstnanci zůstávající v sociálních sluţbách. AKTIVITA: Dostatek finančně dostupného sociálního bydlení a startovacích bytů S moderním vybavením roste cena - zařídit základem dle potřeb Obce ORP Prachatice Soukromí vlastníci Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřady Ostatní dotace trvale Vytvoření finančně dostupných startovacích bytů a sociálního bydlení AKTIVITA: Nejistota financování sociálních služeb (Zkvalitnění vzdělávání v rámci financování sociálních služeb) návrh :přesun do průřezových témat Vyškolení pracovníků píšících granty. Spolupráce subjektů (zdroje, know-how). Občanská sdruţení, obce ORP Prachatice školitelé

5 Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Další granty AKTIVITA: Zkvalitnění provázanosti poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb s podnikatelskými subjekty návrh :přesun do průřezových témat Nalézt vhodnou ţivnou půdu (sponzoring, reklama, udělat soc. akci na území podnikatelského subjektu. Poskytovatelé sociálních sluţeb Podnikatelské subjekty Podnikatelé Obce Další dotace a granty trvale Spolupráce poskytovatelů sociálních sluţeb a doprovodných sluţeb s podnikatelskými subjekty. AKTIVITA: Zajištění rozšíření nízkoprahových zařízení a terénních služeb pro děti a mládež mimo město Prachatice Vytvoření nových nízkoprahových zařízení pro děti a mládeţ mimo město Prachatice. Jiţ fungující nízkoprahového zařízení pro děti a mládeţ vyjíţdí do spádových obcí na pravidelné akce. Svoz autobusem do Prachatic o. s. Portus Prachatice (COOLna, Céčko) Sponzoři, Dotace a granty Trvale Zkvalitnění a vytvoření nových nízkoprahových zařízení pro děti a mládeţ a jejich spolupráce. AKTIVITA: Zkvalitnění informovanosti o sociálních službách pro potenciální uživatele a obce návrh :přesun do průřezových témat

6 Internetové stránky, vývěska, Radniční list, nástěnky přilehlých obcí Město Prachatice Informační centrum pro mládeţ Trvale Zlepšení informovanosti o sociálních sluţbách na území ORP Prachatice. PRIORITA: Rozvoj sociálních služeb Opatření 1.. STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:.. AKTIVITY:.... AKTIVITA: Rozvoj Občanské poradny při KreBul o. s. AKTIVITA: Rozvoj Krizového centra pro pomoc rodině a dětem o. s. Portus Prachatice

7 AKTIVITA: Rozšíření sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi Rodinka na ORP Prachatice o. s. Portus Prachatice AKTIVITA: Vznik nízkoprahových center pro děti a mládež ve věku 6 26 let do obcí v ORP Prachatice Poskytovat sluţby v rámci terénních sluţeb (Volary, Netolice, Prachatice a jiné spádové obce) o. s. Romodrom, o. s. Portus Prachatice Města a obce Neziskové organizace ,00 Města a obce Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Nadace Poskytování terénních sluţeb v přilehlých obcích. AKTIVITA: Rozšíření terénního programu Most naděje Rozšíření o sociálně-zdravotní pomoc Farní charita Prachatice ,00 Ministerstvo práce a sociálních věcí Od roku 2012 AKTIVITA: Vybudování Domu na půl cesty pro cca 5 osob

8 AKTIVITA: Rozšíření stávající nabídky sociálně-terapeutických dílen Rozšíření stávající nabídky a vznik (transformace) na sociální firmu STROOM DUB, o. p. s. AKTIVITA: Rozšíření možnosti výběru poskytovatele sociálních služeb a péče Vznik nových sluţeb a zařízení. Souvisí s rozšířenou informovaností (sluţby jiţ existují, ale v jiných městech a krajích. Raději udrţet stávající UTOPIE?! AKTIVITA: Vznik sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve Volarech Oblastní charita Vimperk ,00 Ministerstvo práce a sociálních věcí 2012 AKTIVITA: Vznik rané péče na OPR Prachatice

9 AKTIVITA: Vznik internetového odborného poradenství Poraď mi online - návrh: přesun do průřezových témat Dostupnost internetového poradenství Krizové centrum, Pedagogicko psychologická poradna Středisko výchovné péče Spirála Manţelská poradna PPP Phénix ,00 Spoluúčast spolupráce Ministerstvo vnitra Vláda ČR 2012 rozvoj, zavedení a zaškolení 2013 plná funkčnost Fungující internetové poradenství PRIORITA: Zajištění doprovodných oblastí Opatření 1.. STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:.. AKTIVITY:.... AKTIVITA: Zřízení rodinné mediace na ORP Prachatice Chybí kvalifikovaný mediátor, získání řádně akreditovaných mediátorů. 1. Oslovit akreditovaného mediátora specializovaného na

10 rodinnou mediace (stačí půlhodinový telefonát) 2. Hledat moţnost mediace pro nízkopříjmové rodiny; odbory sociálních věcí na MěÚ od najít mechanismus financování 3. Informovanost soudů, MěÚ, škol, zařízení pro rodiny s dětmi o moţnosti mediace Soukromá osoba s platnou akreditací mediátora Sociální odbory, poskytovatelé sociálních sluţeb Trvale Zajištěná mediace pro rodiny, kde došlo ke sporu. AKTIVITA: Udržení sociálně-aktivizačních služeb pro děti se zdravotním postižením ,00 Asociace rodičů a přátel zdravotně postiţených dětí v ČR, klub Prachatice Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Nadace trvale AKTIVITA: Udržení dobré spolupráce Základní školy Zlatá stezka dříve Zvláštní speciální v Prachaticích s Městem Prachatice Udrţení spolupráce a rozšíření do dalších obcí v ORP Prachatice. AKTIVITA: Zřízení služby s možností nárazového kvalifikovaného hlídání dětí Moţnost hlídání v mateřských centrech Mateřská centra DDM

11 příleţitostné AKTIVITA: Velká nabídka volnočasových aktivit v rámci školských organizací, neziskových organizací a církví AKTIVITA: Vytvoření hřiště pro mládež (adrenalinové skate park, venkovní horolezecká stěna) Obce AKTIVITA: Zvýšení počtu (zejména dětských) psychologů a psychoterapeutů Středisko výchovné péče Spirála AKTIVITA: Udržení studentské rady při MěÚ Prachatice a Školního parlamentu ve Volarech

12 AKTIVITA: Rozvoj spolupráce se studenty Pomoc při volnočasových aktivitách AKTIVITA: Zvýšení počtu logopedů Podpora logopedických asistentů v mateřských školách - vyškolení AKTIVITA: Udržení o. s. Jóga v denním životě AKTIVITA: Rozvoj sociálního podnikání Podpora podnikání v oblasti hlídání dětí (2-3 roky)

13 AKTIVITA: Vznik pojízdných volnočasových aktivit Po jednotlivých obcích Šité na míru. Semináře pro rodiny s malými dětmi (lektor objíţdějící jednotlivé obce). Téma: hledání práce, finanční poradenství, počítačové kurzy, jazykové kurzy (pro děti i dospělé). Totéţ lze aplikovat i na jiné aktivity (sport, rukodělné semináře, hudba). Obce, o. s. Náves Lhenice Ostatní obce ORP Prachatice Dle konkrétní délky semináře. Dle lektorů Rozpočty obcí Ministerstvo práce a sociálních věcí Vzdělávání, dovednosti AKTIVITA: Realizace projektu Pecka ,00 Rekonstrukce části objektu místního kulturní zařízení (zateplení, způsob vytápění apod.). Vytvoření komunitního centra Pecka. Vytvoření a rozšíření volnočasových aktivit pro děti mládeţ a dospělé (výtvarné, environmentální aktivity návaznost na ovocnářské tradice, vzdělávací aktivity). o. s. Náves Městys Lhenice ZŠ a MŠ Lhenice Dům dětí a mládeţe Netolice Místní akční skupina Rozkvět zahrady jiţních Čech Výzva Leader (Program rozvoje venkova) Provoz po realizaci poplatky za jednotlivé aktivity Granty Prosinec 2011 červen 2012 (rekonstrukce) Září fungování Nabídka volnočasových aktivit, fungující komunitní centrum, prevence patologických jevů, efektivní vyuţití objektu kulturního

14 zařízení (kino) AKTIVITA: Založení multi týmu Chybí koordinovaná spolupráce subjektů zabývající se sociálně patologickými jevy konkrétně rodinou a dítětem. Nevyţaduje financování pouze prostory, kde se tým sejde a konkrétního koordinátora. Oddělení sociálně právní ochrany dětí Prachatice Středisko výchovné péče Spirála Psychologové, školy, rodina, probační a mediační sluţba, OSZ, soudy, policie ČR Kvalitní spolupráce, koordinace, výměna informací. AKTIVITA: Vznik alternativního způsobu školství Vyuţít kvalifikovaného pracovníka alternativního školství ve stávajícím školství. Vytvoření učebny alternativního školství. Montessori, Walsdorf, církevní Školy, obce, církve Pedagogové, alternativního školství v jiných obcích Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Trvale Vytvoření alternativní formy výuky, školství. AKTIVITA: Zachování a podpoření Střediska výchovné péče Spirála Zachovat a podpořit. Získat dalšího psychoterapeuta.

15 AKTIVITA: Zajištění speciální péče pro předškoláky a žáky 1. třídy Raná péče. Spolupráce se střediskem pro ranou péči v Českých Budějovicích AKTIVITA: Udržení a rozvoj Peer programu Rozšíření práce se studenty (studentská rada x spolupráce x reagovat na výstupy a podněty) vyškolení, 2013 doškolování o. s. Portus Prachatice Město Prachatice KreBul, o. s. Dům dětí a mládeţe Prachatice Základní, střední a vyšší odborné školy ,00 Město Prachatice Ministerstvo práce a sociálních věcí Sponzoři Hospodářská komora (trvalé působení aktivistů) AKTIVITA: Udržení knihovny Prachatice a rozvoj knihoven na území ORP Prachatice Společné programy (viz. na kole po knihovnách regionu) AKTIVITA: Udržení nabídky Domu dětí a mládeže (Prachatice, Volary, Netolice, Lhenice, Husinec) Konkrétní aktivita by měla vzejít s Domu dětí a mládeţe

16 Obce AKTIVITA: Rozšíření prostor informačního centra pro mládež v Prachaticích AKTIVITA: Udržení a podpora pestré a levné nabídky volnočasových aktivit ve Lhenicích Dostupnost. o. s. Náves Lhenice, o. s. hasiči Vadkov, Městys Lhenice, místní spolky (svaz ţen, fotbalisté) AKTIVITA: Vznik jeslí (péče o děti od 6 do 24 měsíců) Vytvoření nových jeslí v obcích ORP Prachatice. Moţnost vyuţití prostor mateřských center, Vila Domu dětí a mládeţe Prachatice Obce Nově vzniklé sdruţení Soukromé zařízení Trvale Vytvoření fungujících jeslí.

17 AKTIVITA: Zřízení zařízení péče o děti od 2 do 3 let Jesle, hlídací sluţba je zájem o podnikání v této oblasti, např. mezi matkami na rodičovské dovolené. Komplikovaný legislativa např. obědy. Podpora sousedského hlídání. AKTIVITA: Vznik poradny pro manželské a předmanželské vztahy Spojit s odborným sociálním poradenstvím. Začít strukturou a základní vizí, jakým způsobem představit tuto problematiku tak, aby byla pro potenciální cílovou skupinu atraktivní. AKTIVITA: "Dobrovolnické centrum Prachatice" při KreBul, o. s. Zastřešení dobrovolníků, jejich vyškolení a doškolení, jejich práce v terénu dle potřeb. KreBul, o. s. Dotace a granty Trvale; 2012 proškolení Fungující dobrovolnické centrum v ORP Prachatice. AKTIVITA: Udržení rodinného alternativního poradenství IMPAKT Společnost pro aktivizaci periferií

18 Městys Dub, příspěvky uţivatelů, trvale AKTIVITA: Zajištění vzdělávacích programů pro rodiče s možností hlídání dětí Perspektiva propojení práce a péče o děti Dvouletý vzdělávací program pro skupiny ohroţené na trhu práce. IMPAKT Společnost pro aktivizaci periferií - ESF ČR Do března 2013, duben 2013 březen 2015 AKTIVITA: Zajištění vzdělávacích programů pro rodiče s možností hlídání dětí o. s. LUNGO DROM AKTIVITA: Udržení Mateřského centra Sluníčko v Prachaticích AKTIVITA: Udržení Mateřského a komunitního centra DUPY DUB v Dubu

19 AKTIVITA: Udržení Mateřského centra Husinecké štěstí v Husinci AKTIVITA: Udržení Rodinného centra ve Lhenicích Otevírací doba PO/ST/PÁ hodin, večerní setkání maminek (plánování aktivit), aktivity pro rodiny mimo otevírací hodiny centra. Zajištění provozu rodinného centra, vybavení hračkami, nábytkem, pomůckami pro práce s dětmi. Potenciálně: vzdělávací workshopy, hlídání dětí. Občanské sdruţení Náves Městys Lhenice (pronájem zdarma) Městys Lhenice Granty Poplatky od klientů za návštěvu a sluţby (20 Kč/návštěva) trvale Stabilní fungování rodinného centra. Oslovení co největšího počtu klientů. AKTIVITA: Rozšíření dětských a sportovních hřišť v ORP Prachatice Obce ORP Prachatice trvale

20 PRIORITA: Všeobecná podpora rozvoje sociálních služeb Opatření 1.. STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:.. AKTIVITY:.... AKTIVITA: Zlepšení dopravní obslužnosti na venkově AKTIVITA: Zvýšení angažovanosti podnikatelského sektoru v sociálních službách Semináře tematicky zaměřené na seniory, osoby se zdravotním postiţením, osoby ohroţené sociálním vyloučením a rodiny s dětmi. Ukázky příkladů dobré praxe. Město Prachatice Ţivnostenský úřad ,00 ročně celkem , AKTIVITA: Zajištění informovanosti o možnosti čerpání finančních zdrojů z EU Zasílání informací poskytovatelům sociálních sluţeb.

21

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PRACHATICE

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PRACHATICE KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PRACHATICE Obsah strana 1. Organizace a průběh plánování... 3-10 1.1. Základní informace o projektu... 3 1.2. Organizace komunitního plánování... 4-8 1.3. Průběh komunitního

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:

POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: 3.5.1 PRIORITA: Podpora rodin s dětmi Prachatice 3.5.1.1 Opatření 1 - Zajištění bydlení pro rodiny v krizi V Prachaticích je zajištěno krizové bydlení pro matky s dětmi v azylovém domě sv. Dominika Savia.

Více

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 Aktualizovaná návrhová část Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice na roky 2008-2013 k 15.12.2010 Schváleno: RM dne 2.3.2011 usn. č. 359/2011 ZM dne 10.3.2011 usn. č.

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI:

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 3.1 Podpora stávající

Více

Návrh 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem na roky 2014-2017. Materiál určený k procesu konzultací

Návrh 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem na roky 2014-2017. Materiál určený k procesu konzultací Statutární město Ústí nad Labem Návrh 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem na roky 2014-2017 Materiál určený k procesu konzultací PLÁN OBSAHUJE NÁVRH NA USTAVENÍ A UDRŽENÍ SÍŤĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku 2009

Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku 2009 Zpráva o plnění Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku 2009 Magistrát města Brna Odbor sociální péče Oddělení spolupráce a rozvoje Referát komunitního plánování a projektů Malinovského

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území Tento dokument vznikl v rámci projektu Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014 V rámci veřejné zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany zakázky: Jihočeská rozvojová o.p.s.

Více

Konkrétní návrhy k realizaci rodinné politiky 2011-2014

Konkrétní návrhy k realizaci rodinné politiky 2011-2014 Konkrétní návrhy k realizaci rodinné politiky 2011-2014 Obsah: 1. Podpora rodiny a. aktivity podporující vznik rodiny b. preventivní programy, poradenství, vzdělávání c. slaďování rodinného a pracovního

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PÍSEK

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PÍSEK KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PÍSEK SENIOŘI RODINY S DĚTMI OSOBY V KRIZI OSOBY S POSTIŽENÍM KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PÍSEK SENIOŘI RODINY S DĚTMI OSOBY V KRIZI OSOBY S POSTIŽENÍM OBSAH

Více

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Priority 2012-2015 Opatření 2012-2015 Aktivity 2012-2015 Realizátor a partneři 1. 1.1.

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

Komunitní plán sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010

Komunitní plán sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 Komunitní plán sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 Komunitní plán služeb a péče Vsetínska na roky 2008-2010 Úvodní slovo + foto + loga prac. skupin + loga projektu 1 + 2 Materiál byl

Více

Komunitní plán sociálních služeb. Svazek obcí Blatenska

Komunitní plán sociálních služeb. Svazek obcí Blatenska AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SVAZKU OBCÍ BLATENSKA registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/97.00059 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje

Více

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 2014 2017 Vážení spoluobčané, psát úvodní slovo ke čtvrtému komunitnímu plánu, hodnotit a rekapitulovat práci lidí, kteří se na jeho vzniku podíleli

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 1 Lokální partnerství Sokolov... 1 Role Agentury pro sociální začleňování od 1. července 2014 vzdálená podpora...

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

KATALOG sociálních a blízkých služeb

KATALOG sociálních a blízkých služeb KATALOG sociálních a blízkých služeb v regionu Roudnice nad Labem a spádové oblasti Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou katalog sociálních služeb města Roudnice nad Labem a regionu města jako obce

Více

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 verze 01 Tento materiál je pouze informativní rozpracovanou verzí jednotlivých

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

ČÁST 2 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM:

ČÁST 2 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM: ČÁST 2 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 2.1 Udržení

Více

Nástin možných variantních návrhů v oblasti předškolní výchovy a základního školství, v sociální oblasti a v oblasti odpadového hospodářství

Nástin možných variantních návrhů v oblasti předškolní výchovy a základního školství, v sociální oblasti a v oblasti odpadového hospodářství Nástin možných variantních návrhů v oblasti předškolní výchovy a základního školství, v sociální oblasti a v oblasti odpadového hospodářství Obsah I. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Rozšíření kapacit školských

Více