Pracovní verze k

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní verze k 11.12. 2007"

Transkript

1 Projektový záměr Poradna pro mladé uživatele drog a jejich rodiny Pracovní verze k Projektový záměr je přílohou Komunitního plánu sociálních služeb a služeb souvisejících v regionu Klatovsko pro období (dále jen KPSS). Začlenění projektového záměru do KPSS: Prioritní oblast 3 Opatření 3.1 Sekundární protidrogová prevence Nové rozvojové aktivity Poradna pro mladé uživatele drog a jejich rodiny Opatření 3.2 Obsah projektového záměru: Projektový záměr popisuje novou rozvojovou aktivitu v rámci systému protidrogové prevence na Klatovsku. Postup dopracování projektového záměru: Postup zpracování projektového záměru Leden únor zajištění (registrovaného) nositele a garanta projektu. - příprava pracovní verze projektu dle projektového záměru Březen duben - konzultace projektu s odborníky konzultace projektu s Radou města Klatovy obsah projektu - konzultace projektu s Radou města Klatovy k podílu města na financování Květen červen 2008 Červen září 2008 Leden 2009 v r vytvoření definitivní verze projektu - zajištění zdrojů financování (možnosti podání projektu) - projednání projektu s Plzeňským krajem a obcemi v regionu Klatovsko - podání projektu - zahájení realizace projektu. Hlavní cíl projektového záměru: Zahájit činnost specializované poradny od roku 2009 pro mladé uživatele drog a jejich rodiny / blízké (Kontaktní a poradenské služby), která bude sloužit pro Klatovy, obce v regionu KPSS a eventuálně další obce, které se budou ochotny podílet. Rozsah činnosti přizpůsobit potřebě vycházející ze zkušeností a monitoringu prováděného v roce 2007/2008, současně připravovat podmínky pro další rozvoj zařízení od roku Financování poradny: Aktivitu může zajišťovat jiný poskytovatel, město Klatovy pak dle svých potřeb a finančních možností schválených v orgánech města, může tyto služby pro své občany objednávat. 1/3

2 Východiska projektového záměru: Materiál vychází z dosavadních výsledků procesu komunitního plánování, konzultací s odborníky v oboru pedagogiky, sociální práce, psychologie, psychoterapie, podkladů Krajské hygienické stanice, odborníků se zkušenostmi v protidrogové prevenci a terapie, nízkoprahových klubů, odborné literatury atd. Klíčovým podkladem pro tuto práci je průzkum prováděný CPPT Plzeň. Již v této fázi je možno vyvodit tři alarmující výstupy. 1) Procento dětí opakovaně experimentujících s drogami je již ve 14 letech kolem 40 %! 2) Tvrdé drogy užívají děti již od let! 3) Většina dětí ve věku let netráví svůj volný čas v žádné smysluplné aktivitě! ** Prevence rizikového chování průzkum I tyto vstupy bude nutno ještě brát s určitou rezervou a bude nutno s monitoringem ještě pokračovat, dokončit a podložit jej ještě objektivnějšími informacemi výstupy vycházejícími z dlouhodobější terénní práce. Proto pracovní skupina přihlédla též k názorům a odhadům dvaceti tří odborníků z Klatov dlouhodobě pracujících s mládeží. Cca třetina odborníků se vyjadřuje poněkud skepticky k funkčnosti protidrogového centra, ostatní je naopak považují za velmi potřebné. Téměř všichni dotázaní se však shodují na nutnosti posílení primární i sekundární prevence, rozšíření terénní služby a na potřebě zřízení poradny pro mládež užívající drogy a její rodiče. Navíc dle předběžných dotazů na starosty obcí je i z jejich strany většinou kladný postoj ke zřízení drogové služby, která by sloužila i jejich občanům. Je velmi pravděpodobné, že by se připojila i další města (např. Železná Ruda, Sušice, Horažďovice a další) a že by byla ochotná podílet se i finančně. Podobně se u části dotázaných odborníků (cca 30 %) objevily skeptické názory na funkčnost a úspěšnost Nízkoprahového klubu, zatímco zbývající většina je pro jeho zřízení. Uvědomuje si jeho význam pro působení na mládež a její ochranu před sociálně patologickými jevy společnosti. ** Etapové řešení Z výše uvedených důvodů pracovní skupina poněkud přehodnotila původní materiály zpracovávané pro Komunitní plánování a rozhodla se pro etapové řešení celé problematiky tak, aby nedocházelo k zbytečnému vynakládání finančních prostředků ani vynakládání marné nebo téměř marné práce obětavých lidí, budování přehnaně velkých institucí, které předem nemají úplně jistý úspěch a efektivitu. 1) Aby se ještě dále nezhoršila situace na drogové scéně, navrhuje pracovní skupina provést v 1. etapě (rok 2008) řadu důležitých opatření, která se mohou relativně snadno začít realizovat v krátké době. 2) Druhá etapa bude zahájena až v r. 2009, takže pro ni bude ještě možno zajistit přesnější vstupy a jim přizpůsobit rozsah opatření. Druhá etapa navrhuje založení dvou samostatných a oddělených organizací Poradny pro mládež užívající drogy a její rodiče a nízkoprahového klubu v Klatovech, zpočátku v úsporném řešení a dále nízkoprahových klubů ve Švihově, Měčíně, dále pravděpodobně v Bolešinech a Chudenicích. 3) Třetí etapa bude již vycházet z přesnějších výstupů získaných terénní prací a zkušenostmi z 2. etapy, takže dojde k efektivnímu vynakládání finančních prostředků na eventuelní rozšíření činností institucí založených v druhé etapě. Podklady pro rozvoj systému protidrogové prevence byly vypracovány Pracovní skupinou KP Děti, mládež, rodiče. Byly zahrnuty připomínky odborníků CPPT Plzeň, MÚ Klatovy, PPP Klatovy, soukromých psychologů Mgr. Jánského a PhDr. Novákové, Salesiánského střediska Plzeň a Diakonie Rokycany a Sociální poradny Klatovy. Verze byla schválena dne při jednání pracovních skupin KPSS. 2/3

3 A. Popis služby: Zařízení kontaktních a poradenských služeb poskytující odborné sociální poradenství zaměřené na mladistvé, kteří jsou uživateli drog (ve všech fázích užívání) a pro jejich rodiče a blízké, zprostředkování psychoterapeutických služeb, nebo jiných forem pomoci. Spolupráce při zajišťování účinné sekundární protidrogové prevence a pomoci mládeži a rodičům v rámci celého regionu KP. B. Cíl služby: a) Ochrana před sociálně patologickými vlivy okolí, především drogovou závislostí a alkoholismem (snižování dopadů užívání drog včetně alkoholu na jedince i okolí, prevence rozvoje závislosti) b) Motivace ke změně směrem k bezpečnějším formám užívání a postupně až k abstinenci c) Včasné podchycování experimentujících jedinců a jejich motivace k ukončení experimentů. d) Konečným cílem je pak přispívání k výchově ve zdravého člověka, osvojení správných životních hodnot, sexuální výchově, správné komunikaci s okolím, adaptaci v kolektivu ke zdravému životnímu stylu, k výchově k rodičovství, podpora k odpovědným rozhodnutím v náročných životních situacích, uvědomování možných rizik a motivace k jejich snižování. C. Poskytované služby: a) Služby prvního kontaktu mladistvým a jejich rodičům v rizikových životních situacích ( anonymní, jednorázové ) b) Předléčebný a motivační kontakt s mladistvými experimentátory, zprostředkování léčby, eventuelně i následné péče a doléčování drogově závislých. c) Poskytování nebo zprostředkování ambulantní poradenské a sociálně terapeutické služby rodinám postižených drogovým experimentováním nebo závislostí dítěte. d) Zprostředkování psychoterapeutických služeb a rodinné terapie. e) Pomoc při psychických, sexuálních a partnerských problémech. f) Podpora aktivity, volby vhodného způsobu naplnění volného času, vytváření zdravých mezilidských vztahů. g) Seznámení se zdravotními riziky spojenými s užíváním drog, kouřením, alkoholem a náhodnými sexuálními kontakty (včetně poskytování nutné podpory). h) Informace o důležitých předpisech, zákonech, o sociálních službách a podporách, pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí i) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc v různých dalších složitých situacích dospívajícího člověka i jeho rodičů D. Předpokládané metody práce a postupné doplňování dalších služeb Principy práce poradny Aby poradna plnila co nejefektivněji své poslání, je nutno při její práci, ale i při její propagaci zachovávat přísně anonymitu, diskrétnost, profesionalitu, dostupnost širokému spektru klientů, dobrovolnost a respektování plné svobody klientů. D.1. Kontaktní a poradenské služby: a) Rozhovory klientů nebo jejich rodičů s kvalifikovaným poradcem, který buďto poradí sám, nebo přizve odborníka v jiném oboru, event. klienta na něj odkáže. V případě dojíždění externího odborníka, kontaktní pracovník poradny přeobjedná více klientů na den návštěvy. V každém případě musí být nejprve získána plná důvěra klienta k poradci.v složitějších případech půjde o dlouhodobé poradenství. 3/3

4 b) Skupinová práce se skupinami klientů s podobnými problémy s využitím prvků situační intervence a jiných moderních pedagogických a sociálně terapeutických metod. c) Hygienický servis D.2. Terénní práce a) Koordinace, eventuelně řízení terénních pracovníků provádějících streetwork, za účelem monitoringu situace ve městě a motivace problémových jedinců k návštěvě poradny a poskytnutí pomoci v různých situacích, včetně krizových b) Krizová intervence c) Postupné zavádění a rozšiřování služeb náležících pod terénní programy v souladu se skutečnou potřebou a s metodikou RVKPP z roku D.3. Další metody a) Pomoc školám i jiným organizacím pracujícími s mládeží při řešení konkrétních problémů s drogami, spolupráce s MěÚ, Policií ČR a dalšími institucemi ve městě, v krizových zařízeních a lokalitách měst a MP obcí v regionu KPP, v oblasti sekundární protidrogové prevence. b) Zřízení a zveřejnění telefonického kontaktu na poradnu a terénní pracovníky, udržování a rozšiřování těchto informací c) Internetové poradenství (i anonymní), jeho propagace. d) Spolupráce se specializovanými organizacemi primární, sekundární a terciární prevence a terapie, zprostředkování odpovídající pomoci postiženým klientům. E: Forma činnosti E.1. První etapa rok 2008: a) Představuje přípravu zřízení poradenské činnosti v úsporném rozsahu zpočátku cca 2x za měsíc postupně častěji.předpokládáme, že by externí poradce s odpovídající kvalifikací mohl být v roce 2008 současně koordinátorem práce preventistů a výchovných poradců na školách, mohl by vyhledávat, doporučovat a koordinovat kvalitní protidrogové programy primární prevence školám a dále by již mohl realizovat první sociálně a psychoterapeutické kontakty s klienty, zprostředkovávat klientům další potřebné kontakty a doporučovat event. zprostředkovávat léčebnou terapii. Spolupracoval by na přípravě projektu poradny a při provádění monitoringu terénních pracovníků. Zpočátku by mohl pracovat na částečný úvazek cca na 0,25 úvazku postupně by se úvazek navyšoval. b) Spolupráce s terénní službou pro výkon sekundární prevence, poradenství a krizové intervence pro uživatele drog prostřednictvím služeb CPPT Plzeň a rozšířit terénní službu i na pátky, v případě potřeby činnost posílit na soboty a rizikové taneční a hudební akce pro mladé. E.2. Druhá etapa rok : a) Zřídit Poradnu pro dospívající mládež užívající drogy a její rodiče pro Klatovy a obce v KPSS. Doporučujeme poradit se s CPPT v Plzni o její potřebné kapacitě a náplni činností. V prvním období činnosti poradny předběžně navrhujeme s úsporných důvodů konzultační hodiny cca 2 týdně v přibližném rozsahu od 13:00 do 18:00 hod. Konzultace s klienty by mohly probíhat v jedné prostorné místnosti s příjemným a estetickým interiérem a základním vybavením. b) Pokračování spolupráce s terénní službou zajišťovanou CPPT Plzeň, koordinace. 4/4

5 E. 3.Třetí etapa rok : a) Předpokládáme rozšíření alespoň o jednu další kontaktní místnost, vybavenou televizí, DVD přehrávačem, počítačem s internetem, odbornými a výchovnými videoprogramy a podobně zaměřenou literaturou a časopisy a letáky pro práci s klienty. Tato místnost by sloužila k uplatňování různých metod terapeutických služeb a k dalším službám typickým pro skupinovou práci, krizovou intervenci, akutní konzultace v případě, že poradenská místnost by byla obsazena dále by sloužila klientům při čekání na rozhovor i po něm na další samovzdělávání v oboru svých problémů. Rovněž tak by sloužila i ke zklidnění a uvolnění klientů a získávání lepšího vztahu k poradci, jehož výsledkem bude zvýšení účinnosti terapeutických služeb. Přispěl by estetický interiér vytvořený podle představ a vkusu dnešní mládeže. b) Rozšíření rozsahu a obsahu služeb podle skutečné potřeby. c) Spolupráce s terénní službou CPPT Plzeň nebo převedení této služby do organizační struktury Poradny Klatovy. F: Personální zabezpečení: Doporučujeme, aby v co nejkratší době byly osloveny instituce (občanská sdružení, společnosti, charity, apod.) a jednotlivci, kteří mají zájem o podobnou práci, za účelem přípravy provozovatelů i budoucích pracovníků navrhovaného zařízení. Tyto pracovníky zapojit, co nejdříve do přípravy projektu a umožnit jim včas doplnění potřebné kvalifikace. Efektivní funkce poradny je nadějná pouze v případě získání velmi kvalitních pracovníků, zapálených pro věc. Druhá alternativa by mohla být taková, že poradna se stane detašovaným pracovištěm CPPT Plzeň. První etapa rok 2008: Jeden odborník na částečný úvazek s odpovídající kvalifikací. (Pravděpodobně externí pracovník nebo formou služby).z počátku předpoklad práce 24 hodin měsíčně, postupné navyšování podle potřeby, nebo zapojení dalšího pracovníka (na částečný úvazek). Druhá etapa rok : V druhé etapě by mohli pracovat z úsporných důvodů dva pracovníci na poloviční úvazek. Předpokladem je odpovídající kvalifikace v oboru psychologie nebo sociální práce se specializací na protidrogovou prevenci. Vzhledem k tomu, že v začátcích poradny bude počet docházejících klientů malý, uvažujeme s tím, že pracovní úvazek pracovníků se bude skládat z více druhů činnosti (kontaktní práce v poradně, terénní práce, poradenství, propagace činnosti poradny v Klatovech i v regionu, koordinační práce a spolupráce s partnery v drogové prevenci, příprava na konzultace, poradenská a terapeutická činnost, sjednávání konzultací a terapeutických služeb externích odborníků, administrativa, zajišťování finančních zdrojů podávání projektů, zajišťování provozu poradny, ). Předpokladem úspěšnosti je opravdové zanícení pro věc, obětavost, talent na jednání a působení na mládež. V druhé etapě by spolupracoval s terénními pracovníky CPPT Plzeň a snažil by se rozsah jejich služeb zvýšit. Současně by připravoval personální zabezpečení pro 3. etapu. (v případě potřeby i školení potencionálních pracovníků. Pomocný pracovník by působil v terénu výše popsaným způsobem a v době konzultací by pracoval v kanceláři, organizoval příchody klientů a současně byl v pohotovosti pro pomoc poradci v krizových situacích. Další variantou je využívání studentů Západočeské univerzity, nebo jiných externích spolupracovníků s odborným školením. Třetí etapa rok : Po zaběhnutí poradny a potvrzení její funkčnosti by pravděpodobně bylo nutné rozšířit konzultační, terénní i programové činnosti, a terapeutických služeb,což by předpokládalo nárůst pracovníků i prostor. K důležitým úkolům pracovníků poradny by pak samozřejmě připadlo i intenzivní zajišťování finančních prostředků na další činnost zařízení, průběžné vzdělávání, rozsáhlá propagační činnost a další prospěšné činnosti. Předpokládá se rozšíření úvazku druhého kvalifikovaného pracovníka 5/5

6 na plný úvazek a zajištění dvou dalších terénních pracovníků z regionu s perspektivitou delší doby činnosti (možno smluvně zavázat předem, např. proplacením jejich školení nebo příspěvku na studium) Přitom se předpokládá, že i o sobotách budou nadále v Klatovech nebo i v regionu působit nejméně 2 terénní pracovníci CPPT Plzeň, kteří již budou mít v této době navázány cenné kontakty. Pozn. V obou etapách se předpokládá ve složitějších případech spolupráce s externími odborníky, nebo specializovanými institucemi. G. Materiální zajištění: 1. ETAPA a 2. ETAPA jedna místnost - poradna - s příjemným a estetickým interiérem, bezbariérový přístup + počítač, internet, pevná telefonní linka, televize, DVD, kopírka, tiskárna + 1 místnost jako technické zázemí (kanclář) 3. ETAPA (předpoklad od r. 2011) rozšíření o 1-2 místnosti na práci s klienty (kontaktní místnost, čekárna) + kancelář, sklad pomůcek, archiv, rozšíření sociálních zařízení a dovybavení dalšími pracovními pomůckami a vybavení pro hygienický servis H. Časový rozvoj služeb: 1. Etapa 2008 Poradenská činnost zpočátku 1x/14 dnů, postupně častěji. 2. Etapa poradenské hodiny 2x týdně - od 13:00 do 18:00 hod. postupně v případě potřeby i častěji - zbytek pracovního fondu věnovat na činnosti uvedené v kapitole F. 3. Etapa Podle vyhodnocení 2. etapy a výsledků monitoringu CPPT Plzeň, i průběžných výstupů z terénní s uživateli drog - předběžně odhadujeme konzultační hodiny a odborné terapeutické služby 4x týdně, z toho 1x ve volných dnech. (pro přespolní klienty), kontaktní místnost pro krizovou intervenci k dispozici denně. I. Cílová skupina: Mládež od 13 do 26 let užívající drogy, dále mládež ohrožená drogami z toho důvodu, že se pohybuje v prostředí se zvýšeným výskytem návykových látek (v různé fázi užívání), rodiče a blízcí těchto klientů. Předpokládaná kapacita 1. etapa 2008: až 50 klientů/rok, průměr 5 kontaktů na klienta/rok 2. etapa : až100 klientů/rok, průměr 7 kontaktů na klienta/rok Zařízení bude sloužit pro Klatovy a další města a obce okruhu komunitního plánování event. další, které přispějí na jeho zřízení a provoz. Stane se postupně pomocníkem dalších měst a obcí a jejich občanů. 6/6

7 J. Odhad nákladů: Strukturovaný rozpočet na 2. etapu ( ) zahájení činnosti poradny: Nákladová položka Náklady na rok Provozní náklady celkem Materiálové náklady celkem kancelářské potřeby vybavení (DDHM[1] do 40 tis. Kč) pohonné hmoty ostatní materiálové náklady 1.2 Nemateriálové náklady Energie celkem elektřina vodné a stočné 6000 jiné Opravy a udržování opravy a udržování budov opravy a udržování aut Cestovné 5000 z toho: cestovné zaměstnanců (cest.příkaz) Ostatní služby telefony, internet poštovné 3000 nájemné z toh o: školení a kurzy služby účetní Jiné provozní náklady-konkretizujte 2. Osobní náklady celkem 2.1. Mzdové náklady hrubá mzda pracovník hrubá mzda pracovník Odvody na sociální a zdravotní pojištění pojistné ke mzdám pojistné k DPČ ostatní pojistné Celkové náklady na realizaci projektu /7

8 Předběžný odhad zdrojů financování: Předpokládané zdroje 1. etapa 2.etapa 3. etapa financování (v tis. Kč) Celkem: MPSV Plzeňský kraj Město Klatovy 50 pouze na poradenskou činnost 50 - příspěvek formou pronájmu 60 - příspěvek formou pronájmu 80 - příspěvek formou pronájmu 80 - příspěvek formou pronájmu Obce v regionu 10 pouze na poradenskou činnost prostor prostor prostor prostor Příspěvky od uživatelů služeb Příjmy z vlastní činnosti Dary Evropské zdroje Nárokové a nenárokové dotace ÚP Jiné - dotace * Náklady na 3. etapu vyjdou z výsledků monitoringu, úspěšnosti terénní služby a pilotním ověřováním účinnosti 2. etapy (březen 2010). Pro 3. etapu je v tabulce uveden pouze velmi hrubý odhad, který předpokládá nárůst kvalifikované, odborné činnosti a plné převzetí terénní práce do organizační struktury poradny Protože úspěšná činnost podobných zařízení přináší celorepublikově především úspory ve státním rozpočtu MPSV a MZ, bude snaha získávat finanční prostředky v prvé řadě od těchto institucí. Příspěvek od Města Klatovy, dalších měst a obcí by neměl jejich rozpočty příliš zatěžovat. Pomoc v prvých letech provozu by však byla důležitá zejména pak v první a druhé etapě. Jedná se především pro r částka Kč Kč, která by uhradila projekt a další náklady na přípravu zahájení provozu v r Bylo by ideální, kdyby tuto částku mohl pokrýt MÚ Klatovy a částečně obce. Protože poradna výrazně může odlehčit městu Plzeň (dosud se řada občanů obrací ve věci drogové problematiky na plzeňské instituce) a bude působit pro občany značné části Plzeňského kraje, stálo by za pokus, aby projekty zadával Plzeňský kraj a nesl rovněž náklady na spoluúčast při realizaci. Každopádně by měl být příspěvek každoročně na provoz, úspěšné a rychlé řešení přispěje nejen ohrožené mládeži, jejich rodičům, ale i městům a obcím v podobě snížení kriminality, nepořádku a agrese v ulicích hlavně v nočních hodinách. V konečném důsledku tudíž i k větší spokojenosti všech občanů. 8/8

Zápis z jednání pracovní skupiny pro děti a mládež ze dne 18. 9. 2007

Zápis z jednání pracovní skupiny pro děti a mládež ze dne 18. 9. 2007 Tento projekt je spolufinancován Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu- grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji Komunitní plánování

Více

Pracovní verze k 11.12. 2007

Pracovní verze k 11.12. 2007 Projektový záměr Nízkoprahové zařízení mládež v Klatovech Pracovní verze k 11.12. 2007 Projektový záměr je přílohou Komunitního plánu sociálních služeb a služeb souvisejících v regionu Klatovsko pro období

Více

Komunitní plánování. Prioritní oblast 3: Protidrogové, psychologické a sociální poradenství a prevence pro děti, mládež a rodiny

Komunitní plánování. Prioritní oblast 3: Protidrogové, psychologické a sociální poradenství a prevence pro děti, mládež a rodiny Zápis z jednání pracovní skupiny Děti a mládež v rámci Komunitního plánování sociálních služeb na Klatovsku 15. 10. 2007 Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1) Prioritní oblast 3 2) Závěr 1) Skupina

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2015 1 Obsah Kontaktní údaje... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika za rok 2015...

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže, Emy Destinové 1, 370 05 (Středisko) Název pracoviště: NZDM Oráč Místo poskytování služeb: Komunitní centrum na sídlišti Máj, A.

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA. Popis služby

ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA. Popis služby NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZEN ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA 1 Popis služby působnost v oblasti sekundární a terciární prevence zneužívání návykových látek zařízení prvního kontaktu s klientem průběh tohoto kontaktu může

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Koncepce prevence kriminality a drogové problematiky města Třebíče na léta

Koncepce prevence kriminality a drogové problematiky města Třebíče na léta Koncepce prevence kriminality a drogové problematiky města Třebíče na léta 2012 2016 Akční plán drogové problematiky na léta 2014 2015 1. Udržet stávající síť služeb protidrogové prevence v regionu a usilovat

Více

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Intervenční centrum Kladno Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Setkání Vega, 12.5.2015 Intervenční centra: z. 108/2006 Sb. 60a Intervenční centra (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7543/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor sociální oddělení sociálních věcí Gavlovská Jana Bc. Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu města Hořovice a závěrečná zpráva o realizaci projektu za rok (doplnit daný rok)

Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu města Hořovice a závěrečná zpráva o realizaci projektu za rok (doplnit daný rok) MĚSTO HOŘOVICE Městský úřad Hořovice Palackého náměstí 2 268 01 Hořovice Vnitřní předpis č. X / 2014 Příloha č. 3 Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu města Hořovice a závěrečná zpráva

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÁZEV POSKYTOVATELE: Společnost Podané ruce o.p.s. DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 37 odborné sociální poradenství IDENTIFIKÁTOR: 7235009 NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Centrum poradenství

Více

Komunitní plánování sociálních služeb na Rokycansku. Zápis z 9. setkání pracovní skupiny osoby ohrožené sociálním vyloučením

Komunitní plánování sociálních služeb na Rokycansku. Zápis z 9. setkání pracovní skupiny osoby ohrožené sociálním vyloučením Komunitní plánování sociálních služeb na Rokycansku Zápis z 9. setkání pracovní skupiny osoby ohrožené sociálním vyloučením Setkání se uskutečnilo dne 17.1.2008 od 14.30 do 17.00 hod. v zasedací síni Triana

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

O b č a n s k é s d r u ž e n í O N Y X

O b č a n s k é s d r u ž e n í O N Y X V ý r o č n í z p r á v a 211 O b č a n s k é s d r u ž e n í O N Y X Z l í n, 2 1 2 Obsah 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o organizaci 3. Poslání a cíle organizace 4. Realizované projekty sdružení 5.

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 1 Obsah ÚVOD... 1 Benešov- Jednodenní seminář Bo Perssona švédského odborníka ohledně drogové problematiky pro odbornou veřejnost

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

STATUT. SANANIM z.ú. V Praze dne Dr. Martina Richterová ředitelka

STATUT. SANANIM z.ú. V Praze dne Dr. Martina Richterová ředitelka STATUT SANANIM z.ú V Praze dne 10.6.2014 Dr. Martina Richterová ředitelka 1. SYSTÉM ŘÍZENÍ 1.1 Podrobné vztahy a kompetence orgánů sdružení 1.2 Přímé provozní řízení 1.2.1 Ředitel 1.2.2 Výkonný ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK FAUST, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK FAUST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 FAUST, o.s. Statutární zástupci: Bc. Jana Hajderová Ing. Naděžda Antošová, PhD. Jiří Němec HISTORIE FAUST, o.s. FAUST, o.s. bylo založeno v říjnu roku 1999. K hlavním cílům činnosti

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 MěÚ Benešov OSVZ Masarykovo nám. 100, 25601 Benešov verze ze dne 27.8.2014 Dokument schválen RM dne 27.8.2014, usnesení č. 981-16/2014/RM ze

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 2015 OBSAH Úvod... 1 1. Preventivní aktivity pro rok 2015... 2 1.1 Přednášky pro žáky základních škol Benešov... 2 1.2 Informační setkání pro rodiče...

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 2 O b č a n s k é s d r u ž e n í O N Y X Z l í n, 2 0 1 3 Obsah 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o organizaci 3. Poslání a cíle organizace 4. Realizované projekty sdružení

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Žádost poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z rozpočtu kraje v dotačním programu A pro rok 2 015 č. P/2015/31

Žádost poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z rozpočtu kraje v dotačním programu A pro rok 2 015 č. P/2015/31 Žádost poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z rozpočtu kraje v dotačním programu A pro rok 2 15 č. P/215/31 1. Adresát žádosti: Zlínský 2. Identifikační údaje žadatele - poskytovatele sociálních

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby Údaje o poskytované sociální službě I. Poskytovatel sociální služby Název poskytovatele Městská charita České Budějovice Sídlo Žižkova 12/309, České Budějovice Telefon 387 718 208, 387 718 349 E-mail info@mchcb.cz

Více

Část C1 - Rozpočet projektu na rok 2016 podle zdrojů a přehled získaných finančních prostředků na projekt v předchozích dvou letech

Část C1 - Rozpočet projektu na rok 2016 podle zdrojů a přehled získaných finančních prostředků na projekt v předchozích dvou letech Název projektu: Organizace: Kód projektu: Část C1 - Rozpočet projektu na rok 216 podle zdrojů a přehled získaných finančních prostředků na projekt v předchozích dvou letech Rozpočet projektu na rok 216

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek pro školy a školská zařízení OKRESU ZLÍN ZŠ Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace 763 24 Vlachovice

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Poradenská role školy

Poradenská role školy Projekt: AUTOEVALUACE V LIBERECKÉM KRAJI Reg. č. CZ.1.07/1.1.22/02.0024 Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Poradenská role školy Zpráva z evaluačního

Více

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. U Tiskárny 515/3, 702 00 OSTRAVA IČ: 68145209 Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č. 5344963 Aktualizace

Více

Indikativní seznam projektů. 2. Neinvestiční projekty. Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Cíl 1 Opatření 1.2 Rekvalifikace, Stručný popis

Indikativní seznam projektů. 2. Neinvestiční projekty. Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Cíl 1 Opatření 1.2 Rekvalifikace, Stručný popis Indikativní seznam projektů 2. Neinvestiční projekty Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Rekvalifikace, DRK zprostředkování, motivace Nová cesta k Pracovní poradenství Tréninkové a motivační

Více

Žádost poskytovatele sociálních služeb o dotaci ze státního rozpočtu v dotačním programu B pro rok 2 015 č. P/2015/220

Žádost poskytovatele sociálních služeb o dotaci ze státního rozpočtu v dotačním programu B pro rok 2 015 č. P/2015/220 Žádost poskytovatele sociálních služeb o dotaci ze státního rozpočtu v dotačním programu B pro rok 2 15 č. P/215/22 1. Adresát žádosti: MPSV 2. Identifikační údaje žadatele - poskytovatele sociálních služeb

Více

Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21

Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21 Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B.

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015 Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu sko 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 listopad 2012 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb

Více

Žádost o dar pro právnické osoby z Fondu sociálního a zdravotního městské části Praha 3

Žádost o dar pro právnické osoby z Fondu sociálního a zdravotního městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Žádost o dar pro právnické osoby z Fondu sociálního a zdravotního městské části Praha 3 Identifikační údaje o předkládající organizaci Název žadatele Právní forma IČ Název DIČ Jméno

Více

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Seminář k výzvě Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Výzva č. 19 Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora

Více

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby Příloha 64TR/1 Název žadatele: Diecézní charita Brno IČO: 44990260 Druh poskytované služby: 64 služby následné péče Název a místo zařízení poskytované sociální služby: Následná péče, Hybešova 10, 674 01

Více

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Hana Smejkalová Speciální pedagog, psycholog a sociální pracovník by měli tvořit v tomto minimálním zastoupení základní odborný

Více

Přehled dotačních řízení resortů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014

Přehled dotačních řízení resortů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014 Přehled dotačních řízení resortů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014 IV. Příloha č. 1 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (prostřednictvím Úřadu vlády ČR) Požadovaná výše finančních

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

- Kč. Předpokládané náklady v roce 2016. Předpokládané zdroje v roce 2016. Požadovaná dotace z rozpočtu města Blansko pro rok 2016

- Kč. Předpokládané náklady v roce 2016. Předpokládané zdroje v roce 2016. Požadovaná dotace z rozpočtu města Blansko pro rok 2016 Žádost o dotaci z rozpočtu Města Blansko z dotačního programu PODPORA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Z PROSTŘEDKŮ MĚSTA BLANSKO DEFINOVANÝCH V ZÁKONĚ Č.108/2006 SB., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

Více

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA 412/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Ministerstvo

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

Realizační plán rozvoje sociálních služeb na rok 2016

Realizační plán rozvoje sociálních služeb na rok 2016 Realizační plán rozvoje sociálních služeb na rok 2016 Cíl 1. Podpora řešení bytové problematiky v regionu Opatření 1.1. Zpracování koncepce sociálního bydlení v Rokycanech Město Rokycany schválilo svoji

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Realizační plán na rok 2008

Realizační plán na rok 2008 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Realizační plán na rok

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS)

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Vedoucí projektu Účetní Asistent Koordinátor terénních pracovníků

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

Výroční zpráva rok 2005 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární zástupci Jana

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI SOCIÁLNÍ

ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI SOCIÁLNÍ Příloha č. 2 usnesení Rady městské části Praha 12 č. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI SOCIÁLNÍ 1. Přesný název projektu 2. Základní údaje o žadateli: NA ROK 216 přesný název žadatele právní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 HISTORIE Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence zneužívání návykových látek

Více

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová Prioritní oblasti primární prevence MŠMT PhDr. Pavla Doležalová Tři úrovně koordinace - zák. 379/2005 Sb. MŠMT Resorty-spolupráce Kraje- metodici prevence, krajští koordinátoři Primární prevence Školy

Více

Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016

Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016 Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016 1 Program prezentace 1) Aktuální stav důvod ke změnám 2) Domácí násilí v novém systému sociálních služeb

Více

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji Zlín, 14. 5. 2009 Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Osnova: 1. Právní zakotvení inspekcí 2. Provedené inspekce v ZK v roce

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Posuzovací arch Poradenská role školy

Posuzovací arch Poradenská role školy Posuzovací arch Poradenská role školy Profil školy Zatrhněte počet žáků ve do 150 vaší škole do 250 do 550 do 800 nad 800 Stručná charakteristika školy a sociokulturní zázemí žáků Zatrhněte typ školy:

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 17. srpna 2016 ROZPOČET PROJEKTU návod k vyplnění Rozpočet projektu uvádí plánované náklady celého projektu a zvlášť náklady hrazené z dotace

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více