Pracovní verze k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní verze k 11.12. 2007"

Transkript

1 Projektový záměr Poradna pro mladé uživatele drog a jejich rodiny Pracovní verze k Projektový záměr je přílohou Komunitního plánu sociálních služeb a služeb souvisejících v regionu Klatovsko pro období (dále jen KPSS). Začlenění projektového záměru do KPSS: Prioritní oblast 3 Opatření 3.1 Sekundární protidrogová prevence Nové rozvojové aktivity Poradna pro mladé uživatele drog a jejich rodiny Opatření 3.2 Obsah projektového záměru: Projektový záměr popisuje novou rozvojovou aktivitu v rámci systému protidrogové prevence na Klatovsku. Postup dopracování projektového záměru: Postup zpracování projektového záměru Leden únor zajištění (registrovaného) nositele a garanta projektu. - příprava pracovní verze projektu dle projektového záměru Březen duben - konzultace projektu s odborníky konzultace projektu s Radou města Klatovy obsah projektu - konzultace projektu s Radou města Klatovy k podílu města na financování Květen červen 2008 Červen září 2008 Leden 2009 v r vytvoření definitivní verze projektu - zajištění zdrojů financování (možnosti podání projektu) - projednání projektu s Plzeňským krajem a obcemi v regionu Klatovsko - podání projektu - zahájení realizace projektu. Hlavní cíl projektového záměru: Zahájit činnost specializované poradny od roku 2009 pro mladé uživatele drog a jejich rodiny / blízké (Kontaktní a poradenské služby), která bude sloužit pro Klatovy, obce v regionu KPSS a eventuálně další obce, které se budou ochotny podílet. Rozsah činnosti přizpůsobit potřebě vycházející ze zkušeností a monitoringu prováděného v roce 2007/2008, současně připravovat podmínky pro další rozvoj zařízení od roku Financování poradny: Aktivitu může zajišťovat jiný poskytovatel, město Klatovy pak dle svých potřeb a finančních možností schválených v orgánech města, může tyto služby pro své občany objednávat. 1/3

2 Východiska projektového záměru: Materiál vychází z dosavadních výsledků procesu komunitního plánování, konzultací s odborníky v oboru pedagogiky, sociální práce, psychologie, psychoterapie, podkladů Krajské hygienické stanice, odborníků se zkušenostmi v protidrogové prevenci a terapie, nízkoprahových klubů, odborné literatury atd. Klíčovým podkladem pro tuto práci je průzkum prováděný CPPT Plzeň. Již v této fázi je možno vyvodit tři alarmující výstupy. 1) Procento dětí opakovaně experimentujících s drogami je již ve 14 letech kolem 40 %! 2) Tvrdé drogy užívají děti již od let! 3) Většina dětí ve věku let netráví svůj volný čas v žádné smysluplné aktivitě! ** Prevence rizikového chování průzkum I tyto vstupy bude nutno ještě brát s určitou rezervou a bude nutno s monitoringem ještě pokračovat, dokončit a podložit jej ještě objektivnějšími informacemi výstupy vycházejícími z dlouhodobější terénní práce. Proto pracovní skupina přihlédla též k názorům a odhadům dvaceti tří odborníků z Klatov dlouhodobě pracujících s mládeží. Cca třetina odborníků se vyjadřuje poněkud skepticky k funkčnosti protidrogového centra, ostatní je naopak považují za velmi potřebné. Téměř všichni dotázaní se však shodují na nutnosti posílení primární i sekundární prevence, rozšíření terénní služby a na potřebě zřízení poradny pro mládež užívající drogy a její rodiče. Navíc dle předběžných dotazů na starosty obcí je i z jejich strany většinou kladný postoj ke zřízení drogové služby, která by sloužila i jejich občanům. Je velmi pravděpodobné, že by se připojila i další města (např. Železná Ruda, Sušice, Horažďovice a další) a že by byla ochotná podílet se i finančně. Podobně se u části dotázaných odborníků (cca 30 %) objevily skeptické názory na funkčnost a úspěšnost Nízkoprahového klubu, zatímco zbývající většina je pro jeho zřízení. Uvědomuje si jeho význam pro působení na mládež a její ochranu před sociálně patologickými jevy společnosti. ** Etapové řešení Z výše uvedených důvodů pracovní skupina poněkud přehodnotila původní materiály zpracovávané pro Komunitní plánování a rozhodla se pro etapové řešení celé problematiky tak, aby nedocházelo k zbytečnému vynakládání finančních prostředků ani vynakládání marné nebo téměř marné práce obětavých lidí, budování přehnaně velkých institucí, které předem nemají úplně jistý úspěch a efektivitu. 1) Aby se ještě dále nezhoršila situace na drogové scéně, navrhuje pracovní skupina provést v 1. etapě (rok 2008) řadu důležitých opatření, která se mohou relativně snadno začít realizovat v krátké době. 2) Druhá etapa bude zahájena až v r. 2009, takže pro ni bude ještě možno zajistit přesnější vstupy a jim přizpůsobit rozsah opatření. Druhá etapa navrhuje založení dvou samostatných a oddělených organizací Poradny pro mládež užívající drogy a její rodiče a nízkoprahového klubu v Klatovech, zpočátku v úsporném řešení a dále nízkoprahových klubů ve Švihově, Měčíně, dále pravděpodobně v Bolešinech a Chudenicích. 3) Třetí etapa bude již vycházet z přesnějších výstupů získaných terénní prací a zkušenostmi z 2. etapy, takže dojde k efektivnímu vynakládání finančních prostředků na eventuelní rozšíření činností institucí založených v druhé etapě. Podklady pro rozvoj systému protidrogové prevence byly vypracovány Pracovní skupinou KP Děti, mládež, rodiče. Byly zahrnuty připomínky odborníků CPPT Plzeň, MÚ Klatovy, PPP Klatovy, soukromých psychologů Mgr. Jánského a PhDr. Novákové, Salesiánského střediska Plzeň a Diakonie Rokycany a Sociální poradny Klatovy. Verze byla schválena dne při jednání pracovních skupin KPSS. 2/3

3 A. Popis služby: Zařízení kontaktních a poradenských služeb poskytující odborné sociální poradenství zaměřené na mladistvé, kteří jsou uživateli drog (ve všech fázích užívání) a pro jejich rodiče a blízké, zprostředkování psychoterapeutických služeb, nebo jiných forem pomoci. Spolupráce při zajišťování účinné sekundární protidrogové prevence a pomoci mládeži a rodičům v rámci celého regionu KP. B. Cíl služby: a) Ochrana před sociálně patologickými vlivy okolí, především drogovou závislostí a alkoholismem (snižování dopadů užívání drog včetně alkoholu na jedince i okolí, prevence rozvoje závislosti) b) Motivace ke změně směrem k bezpečnějším formám užívání a postupně až k abstinenci c) Včasné podchycování experimentujících jedinců a jejich motivace k ukončení experimentů. d) Konečným cílem je pak přispívání k výchově ve zdravého člověka, osvojení správných životních hodnot, sexuální výchově, správné komunikaci s okolím, adaptaci v kolektivu ke zdravému životnímu stylu, k výchově k rodičovství, podpora k odpovědným rozhodnutím v náročných životních situacích, uvědomování možných rizik a motivace k jejich snižování. C. Poskytované služby: a) Služby prvního kontaktu mladistvým a jejich rodičům v rizikových životních situacích ( anonymní, jednorázové ) b) Předléčebný a motivační kontakt s mladistvými experimentátory, zprostředkování léčby, eventuelně i následné péče a doléčování drogově závislých. c) Poskytování nebo zprostředkování ambulantní poradenské a sociálně terapeutické služby rodinám postižených drogovým experimentováním nebo závislostí dítěte. d) Zprostředkování psychoterapeutických služeb a rodinné terapie. e) Pomoc při psychických, sexuálních a partnerských problémech. f) Podpora aktivity, volby vhodného způsobu naplnění volného času, vytváření zdravých mezilidských vztahů. g) Seznámení se zdravotními riziky spojenými s užíváním drog, kouřením, alkoholem a náhodnými sexuálními kontakty (včetně poskytování nutné podpory). h) Informace o důležitých předpisech, zákonech, o sociálních službách a podporách, pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí i) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc v různých dalších složitých situacích dospívajícího člověka i jeho rodičů D. Předpokládané metody práce a postupné doplňování dalších služeb Principy práce poradny Aby poradna plnila co nejefektivněji své poslání, je nutno při její práci, ale i při její propagaci zachovávat přísně anonymitu, diskrétnost, profesionalitu, dostupnost širokému spektru klientů, dobrovolnost a respektování plné svobody klientů. D.1. Kontaktní a poradenské služby: a) Rozhovory klientů nebo jejich rodičů s kvalifikovaným poradcem, který buďto poradí sám, nebo přizve odborníka v jiném oboru, event. klienta na něj odkáže. V případě dojíždění externího odborníka, kontaktní pracovník poradny přeobjedná více klientů na den návštěvy. V každém případě musí být nejprve získána plná důvěra klienta k poradci.v složitějších případech půjde o dlouhodobé poradenství. 3/3

4 b) Skupinová práce se skupinami klientů s podobnými problémy s využitím prvků situační intervence a jiných moderních pedagogických a sociálně terapeutických metod. c) Hygienický servis D.2. Terénní práce a) Koordinace, eventuelně řízení terénních pracovníků provádějících streetwork, za účelem monitoringu situace ve městě a motivace problémových jedinců k návštěvě poradny a poskytnutí pomoci v různých situacích, včetně krizových b) Krizová intervence c) Postupné zavádění a rozšiřování služeb náležících pod terénní programy v souladu se skutečnou potřebou a s metodikou RVKPP z roku D.3. Další metody a) Pomoc školám i jiným organizacím pracujícími s mládeží při řešení konkrétních problémů s drogami, spolupráce s MěÚ, Policií ČR a dalšími institucemi ve městě, v krizových zařízeních a lokalitách měst a MP obcí v regionu KPP, v oblasti sekundární protidrogové prevence. b) Zřízení a zveřejnění telefonického kontaktu na poradnu a terénní pracovníky, udržování a rozšiřování těchto informací c) Internetové poradenství (i anonymní), jeho propagace. d) Spolupráce se specializovanými organizacemi primární, sekundární a terciární prevence a terapie, zprostředkování odpovídající pomoci postiženým klientům. E: Forma činnosti E.1. První etapa rok 2008: a) Představuje přípravu zřízení poradenské činnosti v úsporném rozsahu zpočátku cca 2x za měsíc postupně častěji.předpokládáme, že by externí poradce s odpovídající kvalifikací mohl být v roce 2008 současně koordinátorem práce preventistů a výchovných poradců na školách, mohl by vyhledávat, doporučovat a koordinovat kvalitní protidrogové programy primární prevence školám a dále by již mohl realizovat první sociálně a psychoterapeutické kontakty s klienty, zprostředkovávat klientům další potřebné kontakty a doporučovat event. zprostředkovávat léčebnou terapii. Spolupracoval by na přípravě projektu poradny a při provádění monitoringu terénních pracovníků. Zpočátku by mohl pracovat na částečný úvazek cca na 0,25 úvazku postupně by se úvazek navyšoval. b) Spolupráce s terénní službou pro výkon sekundární prevence, poradenství a krizové intervence pro uživatele drog prostřednictvím služeb CPPT Plzeň a rozšířit terénní službu i na pátky, v případě potřeby činnost posílit na soboty a rizikové taneční a hudební akce pro mladé. E.2. Druhá etapa rok : a) Zřídit Poradnu pro dospívající mládež užívající drogy a její rodiče pro Klatovy a obce v KPSS. Doporučujeme poradit se s CPPT v Plzni o její potřebné kapacitě a náplni činností. V prvním období činnosti poradny předběžně navrhujeme s úsporných důvodů konzultační hodiny cca 2 týdně v přibližném rozsahu od 13:00 do 18:00 hod. Konzultace s klienty by mohly probíhat v jedné prostorné místnosti s příjemným a estetickým interiérem a základním vybavením. b) Pokračování spolupráce s terénní službou zajišťovanou CPPT Plzeň, koordinace. 4/4

5 E. 3.Třetí etapa rok : a) Předpokládáme rozšíření alespoň o jednu další kontaktní místnost, vybavenou televizí, DVD přehrávačem, počítačem s internetem, odbornými a výchovnými videoprogramy a podobně zaměřenou literaturou a časopisy a letáky pro práci s klienty. Tato místnost by sloužila k uplatňování různých metod terapeutických služeb a k dalším službám typickým pro skupinovou práci, krizovou intervenci, akutní konzultace v případě, že poradenská místnost by byla obsazena dále by sloužila klientům při čekání na rozhovor i po něm na další samovzdělávání v oboru svých problémů. Rovněž tak by sloužila i ke zklidnění a uvolnění klientů a získávání lepšího vztahu k poradci, jehož výsledkem bude zvýšení účinnosti terapeutických služeb. Přispěl by estetický interiér vytvořený podle představ a vkusu dnešní mládeže. b) Rozšíření rozsahu a obsahu služeb podle skutečné potřeby. c) Spolupráce s terénní službou CPPT Plzeň nebo převedení této služby do organizační struktury Poradny Klatovy. F: Personální zabezpečení: Doporučujeme, aby v co nejkratší době byly osloveny instituce (občanská sdružení, společnosti, charity, apod.) a jednotlivci, kteří mají zájem o podobnou práci, za účelem přípravy provozovatelů i budoucích pracovníků navrhovaného zařízení. Tyto pracovníky zapojit, co nejdříve do přípravy projektu a umožnit jim včas doplnění potřebné kvalifikace. Efektivní funkce poradny je nadějná pouze v případě získání velmi kvalitních pracovníků, zapálených pro věc. Druhá alternativa by mohla být taková, že poradna se stane detašovaným pracovištěm CPPT Plzeň. První etapa rok 2008: Jeden odborník na částečný úvazek s odpovídající kvalifikací. (Pravděpodobně externí pracovník nebo formou služby).z počátku předpoklad práce 24 hodin měsíčně, postupné navyšování podle potřeby, nebo zapojení dalšího pracovníka (na částečný úvazek). Druhá etapa rok : V druhé etapě by mohli pracovat z úsporných důvodů dva pracovníci na poloviční úvazek. Předpokladem je odpovídající kvalifikace v oboru psychologie nebo sociální práce se specializací na protidrogovou prevenci. Vzhledem k tomu, že v začátcích poradny bude počet docházejících klientů malý, uvažujeme s tím, že pracovní úvazek pracovníků se bude skládat z více druhů činnosti (kontaktní práce v poradně, terénní práce, poradenství, propagace činnosti poradny v Klatovech i v regionu, koordinační práce a spolupráce s partnery v drogové prevenci, příprava na konzultace, poradenská a terapeutická činnost, sjednávání konzultací a terapeutických služeb externích odborníků, administrativa, zajišťování finančních zdrojů podávání projektů, zajišťování provozu poradny, ). Předpokladem úspěšnosti je opravdové zanícení pro věc, obětavost, talent na jednání a působení na mládež. V druhé etapě by spolupracoval s terénními pracovníky CPPT Plzeň a snažil by se rozsah jejich služeb zvýšit. Současně by připravoval personální zabezpečení pro 3. etapu. (v případě potřeby i školení potencionálních pracovníků. Pomocný pracovník by působil v terénu výše popsaným způsobem a v době konzultací by pracoval v kanceláři, organizoval příchody klientů a současně byl v pohotovosti pro pomoc poradci v krizových situacích. Další variantou je využívání studentů Západočeské univerzity, nebo jiných externích spolupracovníků s odborným školením. Třetí etapa rok : Po zaběhnutí poradny a potvrzení její funkčnosti by pravděpodobně bylo nutné rozšířit konzultační, terénní i programové činnosti, a terapeutických služeb,což by předpokládalo nárůst pracovníků i prostor. K důležitým úkolům pracovníků poradny by pak samozřejmě připadlo i intenzivní zajišťování finančních prostředků na další činnost zařízení, průběžné vzdělávání, rozsáhlá propagační činnost a další prospěšné činnosti. Předpokládá se rozšíření úvazku druhého kvalifikovaného pracovníka 5/5

6 na plný úvazek a zajištění dvou dalších terénních pracovníků z regionu s perspektivitou delší doby činnosti (možno smluvně zavázat předem, např. proplacením jejich školení nebo příspěvku na studium) Přitom se předpokládá, že i o sobotách budou nadále v Klatovech nebo i v regionu působit nejméně 2 terénní pracovníci CPPT Plzeň, kteří již budou mít v této době navázány cenné kontakty. Pozn. V obou etapách se předpokládá ve složitějších případech spolupráce s externími odborníky, nebo specializovanými institucemi. G. Materiální zajištění: 1. ETAPA a 2. ETAPA jedna místnost - poradna - s příjemným a estetickým interiérem, bezbariérový přístup + počítač, internet, pevná telefonní linka, televize, DVD, kopírka, tiskárna + 1 místnost jako technické zázemí (kanclář) 3. ETAPA (předpoklad od r. 2011) rozšíření o 1-2 místnosti na práci s klienty (kontaktní místnost, čekárna) + kancelář, sklad pomůcek, archiv, rozšíření sociálních zařízení a dovybavení dalšími pracovními pomůckami a vybavení pro hygienický servis H. Časový rozvoj služeb: 1. Etapa 2008 Poradenská činnost zpočátku 1x/14 dnů, postupně častěji. 2. Etapa poradenské hodiny 2x týdně - od 13:00 do 18:00 hod. postupně v případě potřeby i častěji - zbytek pracovního fondu věnovat na činnosti uvedené v kapitole F. 3. Etapa Podle vyhodnocení 2. etapy a výsledků monitoringu CPPT Plzeň, i průběžných výstupů z terénní s uživateli drog - předběžně odhadujeme konzultační hodiny a odborné terapeutické služby 4x týdně, z toho 1x ve volných dnech. (pro přespolní klienty), kontaktní místnost pro krizovou intervenci k dispozici denně. I. Cílová skupina: Mládež od 13 do 26 let užívající drogy, dále mládež ohrožená drogami z toho důvodu, že se pohybuje v prostředí se zvýšeným výskytem návykových látek (v různé fázi užívání), rodiče a blízcí těchto klientů. Předpokládaná kapacita 1. etapa 2008: až 50 klientů/rok, průměr 5 kontaktů na klienta/rok 2. etapa : až100 klientů/rok, průměr 7 kontaktů na klienta/rok Zařízení bude sloužit pro Klatovy a další města a obce okruhu komunitního plánování event. další, které přispějí na jeho zřízení a provoz. Stane se postupně pomocníkem dalších měst a obcí a jejich občanů. 6/6

7 J. Odhad nákladů: Strukturovaný rozpočet na 2. etapu ( ) zahájení činnosti poradny: Nákladová položka Náklady na rok Provozní náklady celkem Materiálové náklady celkem kancelářské potřeby vybavení (DDHM[1] do 40 tis. Kč) pohonné hmoty ostatní materiálové náklady 1.2 Nemateriálové náklady Energie celkem elektřina vodné a stočné 6000 jiné Opravy a udržování opravy a udržování budov opravy a udržování aut Cestovné 5000 z toho: cestovné zaměstnanců (cest.příkaz) Ostatní služby telefony, internet poštovné 3000 nájemné z toh o: školení a kurzy služby účetní Jiné provozní náklady-konkretizujte 2. Osobní náklady celkem 2.1. Mzdové náklady hrubá mzda pracovník hrubá mzda pracovník Odvody na sociální a zdravotní pojištění pojistné ke mzdám pojistné k DPČ ostatní pojistné Celkové náklady na realizaci projektu /7

8 Předběžný odhad zdrojů financování: Předpokládané zdroje 1. etapa 2.etapa 3. etapa financování (v tis. Kč) Celkem: MPSV Plzeňský kraj Město Klatovy 50 pouze na poradenskou činnost 50 - příspěvek formou pronájmu 60 - příspěvek formou pronájmu 80 - příspěvek formou pronájmu 80 - příspěvek formou pronájmu Obce v regionu 10 pouze na poradenskou činnost prostor prostor prostor prostor Příspěvky od uživatelů služeb Příjmy z vlastní činnosti Dary Evropské zdroje Nárokové a nenárokové dotace ÚP Jiné - dotace * Náklady na 3. etapu vyjdou z výsledků monitoringu, úspěšnosti terénní služby a pilotním ověřováním účinnosti 2. etapy (březen 2010). Pro 3. etapu je v tabulce uveden pouze velmi hrubý odhad, který předpokládá nárůst kvalifikované, odborné činnosti a plné převzetí terénní práce do organizační struktury poradny Protože úspěšná činnost podobných zařízení přináší celorepublikově především úspory ve státním rozpočtu MPSV a MZ, bude snaha získávat finanční prostředky v prvé řadě od těchto institucí. Příspěvek od Města Klatovy, dalších měst a obcí by neměl jejich rozpočty příliš zatěžovat. Pomoc v prvých letech provozu by však byla důležitá zejména pak v první a druhé etapě. Jedná se především pro r částka Kč Kč, která by uhradila projekt a další náklady na přípravu zahájení provozu v r Bylo by ideální, kdyby tuto částku mohl pokrýt MÚ Klatovy a částečně obce. Protože poradna výrazně může odlehčit městu Plzeň (dosud se řada občanů obrací ve věci drogové problematiky na plzeňské instituce) a bude působit pro občany značné části Plzeňského kraje, stálo by za pokus, aby projekty zadával Plzeňský kraj a nesl rovněž náklady na spoluúčast při realizaci. Každopádně by měl být příspěvek každoročně na provoz, úspěšné a rychlé řešení přispěje nejen ohrožené mládeži, jejich rodičům, ale i městům a obcím v podobě snížení kriminality, nepořádku a agrese v ulicích hlavně v nočních hodinách. V konečném důsledku tudíž i k větší spokojenosti všech občanů. 8/8

Zápis z jednání pracovní skupiny pro děti a mládež ze dne 18. 9. 2007

Zápis z jednání pracovní skupiny pro děti a mládež ze dne 18. 9. 2007 Tento projekt je spolufinancován Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu- grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji Komunitní plánování

Více

Pracovní verze k 11.12. 2007

Pracovní verze k 11.12. 2007 Projektový záměr Nízkoprahové zařízení mládež v Klatovech Pracovní verze k 11.12. 2007 Projektový záměr je přílohou Komunitního plánu sociálních služeb a služeb souvisejících v regionu Klatovsko pro období

Více

Komunitní plánování. Prioritní oblast 3: Protidrogové, psychologické a sociální poradenství a prevence pro děti, mládež a rodiny

Komunitní plánování. Prioritní oblast 3: Protidrogové, psychologické a sociální poradenství a prevence pro děti, mládež a rodiny Zápis z jednání pracovní skupiny Děti a mládež v rámci Komunitního plánování sociálních služeb na Klatovsku 15. 10. 2007 Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1) Prioritní oblast 3 2) Závěr 1) Skupina

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Intervenční centrum Kladno Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Setkání Vega, 12.5.2015 Intervenční centra: z. 108/2006 Sb. 60a Intervenční centra (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Poradenská role školy

Poradenská role školy Projekt: AUTOEVALUACE V LIBERECKÉM KRAJI Reg. č. CZ.1.07/1.1.22/02.0024 Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Poradenská role školy Zpráva z evaluačního

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Žádost poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z rozpočtu kraje v dotačním programu A pro rok 2 015 č. P/2015/31

Žádost poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z rozpočtu kraje v dotačním programu A pro rok 2 015 č. P/2015/31 Žádost poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z rozpočtu kraje v dotačním programu A pro rok 2 15 č. P/215/31 1. Adresát žádosti: Zlínský 2. Identifikační údaje žadatele - poskytovatele sociálních

Více

- Kč. Předpokládané náklady v roce 2016. Předpokládané zdroje v roce 2016. Požadovaná dotace z rozpočtu města Blansko pro rok 2016

- Kč. Předpokládané náklady v roce 2016. Předpokládané zdroje v roce 2016. Požadovaná dotace z rozpočtu města Blansko pro rok 2016 Žádost o dotaci z rozpočtu Města Blansko z dotačního programu PODPORA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Z PROSTŘEDKŮ MĚSTA BLANSKO DEFINOVANÝCH V ZÁKONĚ Č.108/2006 SB., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016

Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016 Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016 1 Program prezentace 1) Aktuální stav důvod ke změnám 2) Domácí násilí v novém systému sociálních služeb

Více

Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21

Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21 Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA 412/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Ministerstvo

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

PRACOVNÍ MATERIÁL. Příloha č. 2

PRACOVNÍ MATERIÁL. Příloha č. 2 PRACOVNÍ MATERIÁL Příloha č. 2 Jedna specializovaná veřejnoprávní instituce - Pracovní úrazová pojišťovna (Výseč z pracovního nástinu návrhu řešení.) 1. Jedna veřejnoprávní instituce pod dohledem státu,

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Žádost poskytovatele sociálních služeb o dotaci ze státního rozpočtu v dotačním programu B pro rok 2 015 č. P/2015/220

Žádost poskytovatele sociálních služeb o dotaci ze státního rozpočtu v dotačním programu B pro rok 2 015 č. P/2015/220 Žádost poskytovatele sociálních služeb o dotaci ze státního rozpočtu v dotačním programu B pro rok 2 15 č. P/215/22 1. Adresát žádosti: MPSV 2. Identifikační údaje žadatele - poskytovatele sociálních služeb

Více

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová Prioritní oblasti primární prevence MŠMT PhDr. Pavla Doležalová Tři úrovně koordinace - zák. 379/2005 Sb. MŠMT Resorty-spolupráce Kraje- metodici prevence, krajští koordinátoři Primární prevence Školy

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015 Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu sko 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 listopad 2012 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb

Více

Nadace sv. Františka z Assisi

Nadace sv. Františka z Assisi Nadace sv. Františka z Assisi Kontaktní adresa: Eliška Krásnohorské 59, 618 00 Brno nadace.svfr@seznam.cz Program primární a sekundární prevence interrupce Nadace sv. Františka z Assisi získala v roce

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2013 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B.

Více

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing.

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing. KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování Mgr. Jana Kadlecová Ing. Michaela Šilhavá VÝCHODISKA činnost P-centra, střediska primární prevence CPPT,

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva rok 2005 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární zástupci Jana

Více

Posuzovací arch Poradenská role školy

Posuzovací arch Poradenská role školy Posuzovací arch Poradenská role školy Profil školy Zatrhněte počet žáků ve do 150 vaší škole do 250 do 550 do 800 nad 800 Stručná charakteristika školy a sociokulturní zázemí žáků Zatrhněte typ školy:

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI SOCIÁLNÍ

ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI SOCIÁLNÍ Příloha č. 2 usnesení Rady městské části Praha 12 č. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI SOCIÁLNÍ 1. Přesný název projektu 2. Základní údaje o žadateli: NA ROK 216 přesný název žadatele právní

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Žádost o dar pro právnické osoby z Fondu sociálního a zdravotního městské části Praha 3

Žádost o dar pro právnické osoby z Fondu sociálního a zdravotního městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Žádost o dar pro právnické osoby z Fondu sociálního a zdravotního městské části Praha 3 Identifikační údaje o předkládající organizaci Název žadatele Právní forma IČ Název DIČ Jméno

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Obsah formuláře: Upozornění: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli

Obsah formuláře: Upozornění: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2011 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B. Specifická část - charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 HISTORIE Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence zneužívání návykových látek

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji Zlín, 14. 5. 2009 Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Osnova: 1. Právní zakotvení inspekcí 2. Provedené inspekce v ZK v roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Závěrečná zpráva o činnosti

Závěrečná zpráva o činnosti Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Jungmannova 742, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2012 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 4 Statistika za

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Výroční zpráva projektu Komunitní plánování sociálních služeb Konicka za rok 2009

Výroční zpráva projektu Komunitní plánování sociálních služeb Konicka za rok 2009 Výroční zpráva projektu Komunitní plánování sociálních služeb Konicka za rok 2009 Projekt Komunitní plánování sociálních služeb Konicka byl předložen 8.9.2006 a doporučen k financování rozhodnutím ZOK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Potřeby klientů: připomínky vítány

Potřeby klientů: připomínky vítány Potřeby klientů: připomínky vítány Evaluace služeb snižování rizik na taneční scéně Struktura příspěvku 1) Úvod 2) Východiska 3) Charakteristika programu 4) Cíle evaluace 5) Metodika evaluace 6) Analýza

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby

NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby 1. Druh sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež dle 62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2. Forma sociální služby

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP Semily 2011 Akční plán pro rok 2013 Aktualizovaná verze /duben 2013/ Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin. projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy

Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin. projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin projektu v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy Přítomni: Program: Ing. J. Frič, H. Křivohlavá, Bc. A. Kleinerová, K. Karásek, H. Bílá, M. Kříž, M.

Více

Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava

Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava Libor Chvíla la,david Kondělka. Centra společnosti Renarkon, o.p.s. Centrum primárn rní prevence Kontaktní centrum a terénn nní programy Ostrava Kontaktní centrum

Více

Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016

Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016 Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016 Zpracovali: Mgr. Zuzana Starostová PhDr. Ladislav Spurný Strana 1 (celkem 10) Základním strategickým dokumentem Olomouckého

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

VÝSTUP KLÍČOVÉ AKTIVITY Č. 5 CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

VÝSTUP KLÍČOVÉ AKTIVITY Č. 5 CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY VÝSTUP KLÍČOVÉ AKTIVITY Č. 5 CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY 1. Název přednášky/semináře Komunikace v zátěžových situacích Stručná anotace - obecná pravidla komunikace, zásady jednání - komunikace

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Popis současného stavu. Cíl projektu

Popis současného stavu. Cíl projektu Občanské sdružení SVP HELP ME, Bořetická 2, 629 Brno Zpráva o činnosti za rok 25 Popis současného stavu OS SVP HELP ME je nestátní nezisková organizace, jediná tohoto druhu v ČR. Je zařazena do sítě škol

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2015 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností Komponenta specifická primární prevence Popis jednotlivých základních kroků a činností duben 2011 1. Východiska Vycházíme z toho, že mezi hlavní kriteria efektivní primární prevence patří dobrá znalost

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Ostrava IČ: 25863151 INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Obsah 1. Poslání služeb odborného sociálního poradenství

Více