Pracovní verze k

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní verze k 11.12. 2007"

Transkript

1 Projektový záměr Poradna pro mladé uživatele drog a jejich rodiny Pracovní verze k Projektový záměr je přílohou Komunitního plánu sociálních služeb a služeb souvisejících v regionu Klatovsko pro období (dále jen KPSS). Začlenění projektového záměru do KPSS: Prioritní oblast 3 Opatření 3.1 Sekundární protidrogová prevence Nové rozvojové aktivity Poradna pro mladé uživatele drog a jejich rodiny Opatření 3.2 Obsah projektového záměru: Projektový záměr popisuje novou rozvojovou aktivitu v rámci systému protidrogové prevence na Klatovsku. Postup dopracování projektového záměru: Postup zpracování projektového záměru Leden únor zajištění (registrovaného) nositele a garanta projektu. - příprava pracovní verze projektu dle projektového záměru Březen duben - konzultace projektu s odborníky konzultace projektu s Radou města Klatovy obsah projektu - konzultace projektu s Radou města Klatovy k podílu města na financování Květen červen 2008 Červen září 2008 Leden 2009 v r vytvoření definitivní verze projektu - zajištění zdrojů financování (možnosti podání projektu) - projednání projektu s Plzeňským krajem a obcemi v regionu Klatovsko - podání projektu - zahájení realizace projektu. Hlavní cíl projektového záměru: Zahájit činnost specializované poradny od roku 2009 pro mladé uživatele drog a jejich rodiny / blízké (Kontaktní a poradenské služby), která bude sloužit pro Klatovy, obce v regionu KPSS a eventuálně další obce, které se budou ochotny podílet. Rozsah činnosti přizpůsobit potřebě vycházející ze zkušeností a monitoringu prováděného v roce 2007/2008, současně připravovat podmínky pro další rozvoj zařízení od roku Financování poradny: Aktivitu může zajišťovat jiný poskytovatel, město Klatovy pak dle svých potřeb a finančních možností schválených v orgánech města, může tyto služby pro své občany objednávat. 1/3

2 Východiska projektového záměru: Materiál vychází z dosavadních výsledků procesu komunitního plánování, konzultací s odborníky v oboru pedagogiky, sociální práce, psychologie, psychoterapie, podkladů Krajské hygienické stanice, odborníků se zkušenostmi v protidrogové prevenci a terapie, nízkoprahových klubů, odborné literatury atd. Klíčovým podkladem pro tuto práci je průzkum prováděný CPPT Plzeň. Již v této fázi je možno vyvodit tři alarmující výstupy. 1) Procento dětí opakovaně experimentujících s drogami je již ve 14 letech kolem 40 %! 2) Tvrdé drogy užívají děti již od let! 3) Většina dětí ve věku let netráví svůj volný čas v žádné smysluplné aktivitě! ** Prevence rizikového chování průzkum I tyto vstupy bude nutno ještě brát s určitou rezervou a bude nutno s monitoringem ještě pokračovat, dokončit a podložit jej ještě objektivnějšími informacemi výstupy vycházejícími z dlouhodobější terénní práce. Proto pracovní skupina přihlédla též k názorům a odhadům dvaceti tří odborníků z Klatov dlouhodobě pracujících s mládeží. Cca třetina odborníků se vyjadřuje poněkud skepticky k funkčnosti protidrogového centra, ostatní je naopak považují za velmi potřebné. Téměř všichni dotázaní se však shodují na nutnosti posílení primární i sekundární prevence, rozšíření terénní služby a na potřebě zřízení poradny pro mládež užívající drogy a její rodiče. Navíc dle předběžných dotazů na starosty obcí je i z jejich strany většinou kladný postoj ke zřízení drogové služby, která by sloužila i jejich občanům. Je velmi pravděpodobné, že by se připojila i další města (např. Železná Ruda, Sušice, Horažďovice a další) a že by byla ochotná podílet se i finančně. Podobně se u části dotázaných odborníků (cca 30 %) objevily skeptické názory na funkčnost a úspěšnost Nízkoprahového klubu, zatímco zbývající většina je pro jeho zřízení. Uvědomuje si jeho význam pro působení na mládež a její ochranu před sociálně patologickými jevy společnosti. ** Etapové řešení Z výše uvedených důvodů pracovní skupina poněkud přehodnotila původní materiály zpracovávané pro Komunitní plánování a rozhodla se pro etapové řešení celé problematiky tak, aby nedocházelo k zbytečnému vynakládání finančních prostředků ani vynakládání marné nebo téměř marné práce obětavých lidí, budování přehnaně velkých institucí, které předem nemají úplně jistý úspěch a efektivitu. 1) Aby se ještě dále nezhoršila situace na drogové scéně, navrhuje pracovní skupina provést v 1. etapě (rok 2008) řadu důležitých opatření, která se mohou relativně snadno začít realizovat v krátké době. 2) Druhá etapa bude zahájena až v r. 2009, takže pro ni bude ještě možno zajistit přesnější vstupy a jim přizpůsobit rozsah opatření. Druhá etapa navrhuje založení dvou samostatných a oddělených organizací Poradny pro mládež užívající drogy a její rodiče a nízkoprahového klubu v Klatovech, zpočátku v úsporném řešení a dále nízkoprahových klubů ve Švihově, Měčíně, dále pravděpodobně v Bolešinech a Chudenicích. 3) Třetí etapa bude již vycházet z přesnějších výstupů získaných terénní prací a zkušenostmi z 2. etapy, takže dojde k efektivnímu vynakládání finančních prostředků na eventuelní rozšíření činností institucí založených v druhé etapě. Podklady pro rozvoj systému protidrogové prevence byly vypracovány Pracovní skupinou KP Děti, mládež, rodiče. Byly zahrnuty připomínky odborníků CPPT Plzeň, MÚ Klatovy, PPP Klatovy, soukromých psychologů Mgr. Jánského a PhDr. Novákové, Salesiánského střediska Plzeň a Diakonie Rokycany a Sociální poradny Klatovy. Verze byla schválena dne při jednání pracovních skupin KPSS. 2/3

3 A. Popis služby: Zařízení kontaktních a poradenských služeb poskytující odborné sociální poradenství zaměřené na mladistvé, kteří jsou uživateli drog (ve všech fázích užívání) a pro jejich rodiče a blízké, zprostředkování psychoterapeutických služeb, nebo jiných forem pomoci. Spolupráce při zajišťování účinné sekundární protidrogové prevence a pomoci mládeži a rodičům v rámci celého regionu KP. B. Cíl služby: a) Ochrana před sociálně patologickými vlivy okolí, především drogovou závislostí a alkoholismem (snižování dopadů užívání drog včetně alkoholu na jedince i okolí, prevence rozvoje závislosti) b) Motivace ke změně směrem k bezpečnějším formám užívání a postupně až k abstinenci c) Včasné podchycování experimentujících jedinců a jejich motivace k ukončení experimentů. d) Konečným cílem je pak přispívání k výchově ve zdravého člověka, osvojení správných životních hodnot, sexuální výchově, správné komunikaci s okolím, adaptaci v kolektivu ke zdravému životnímu stylu, k výchově k rodičovství, podpora k odpovědným rozhodnutím v náročných životních situacích, uvědomování možných rizik a motivace k jejich snižování. C. Poskytované služby: a) Služby prvního kontaktu mladistvým a jejich rodičům v rizikových životních situacích ( anonymní, jednorázové ) b) Předléčebný a motivační kontakt s mladistvými experimentátory, zprostředkování léčby, eventuelně i následné péče a doléčování drogově závislých. c) Poskytování nebo zprostředkování ambulantní poradenské a sociálně terapeutické služby rodinám postižených drogovým experimentováním nebo závislostí dítěte. d) Zprostředkování psychoterapeutických služeb a rodinné terapie. e) Pomoc při psychických, sexuálních a partnerských problémech. f) Podpora aktivity, volby vhodného způsobu naplnění volného času, vytváření zdravých mezilidských vztahů. g) Seznámení se zdravotními riziky spojenými s užíváním drog, kouřením, alkoholem a náhodnými sexuálními kontakty (včetně poskytování nutné podpory). h) Informace o důležitých předpisech, zákonech, o sociálních službách a podporách, pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí i) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc v různých dalších složitých situacích dospívajícího člověka i jeho rodičů D. Předpokládané metody práce a postupné doplňování dalších služeb Principy práce poradny Aby poradna plnila co nejefektivněji své poslání, je nutno při její práci, ale i při její propagaci zachovávat přísně anonymitu, diskrétnost, profesionalitu, dostupnost širokému spektru klientů, dobrovolnost a respektování plné svobody klientů. D.1. Kontaktní a poradenské služby: a) Rozhovory klientů nebo jejich rodičů s kvalifikovaným poradcem, který buďto poradí sám, nebo přizve odborníka v jiném oboru, event. klienta na něj odkáže. V případě dojíždění externího odborníka, kontaktní pracovník poradny přeobjedná více klientů na den návštěvy. V každém případě musí být nejprve získána plná důvěra klienta k poradci.v složitějších případech půjde o dlouhodobé poradenství. 3/3

4 b) Skupinová práce se skupinami klientů s podobnými problémy s využitím prvků situační intervence a jiných moderních pedagogických a sociálně terapeutických metod. c) Hygienický servis D.2. Terénní práce a) Koordinace, eventuelně řízení terénních pracovníků provádějících streetwork, za účelem monitoringu situace ve městě a motivace problémových jedinců k návštěvě poradny a poskytnutí pomoci v různých situacích, včetně krizových b) Krizová intervence c) Postupné zavádění a rozšiřování služeb náležících pod terénní programy v souladu se skutečnou potřebou a s metodikou RVKPP z roku D.3. Další metody a) Pomoc školám i jiným organizacím pracujícími s mládeží při řešení konkrétních problémů s drogami, spolupráce s MěÚ, Policií ČR a dalšími institucemi ve městě, v krizových zařízeních a lokalitách měst a MP obcí v regionu KPP, v oblasti sekundární protidrogové prevence. b) Zřízení a zveřejnění telefonického kontaktu na poradnu a terénní pracovníky, udržování a rozšiřování těchto informací c) Internetové poradenství (i anonymní), jeho propagace. d) Spolupráce se specializovanými organizacemi primární, sekundární a terciární prevence a terapie, zprostředkování odpovídající pomoci postiženým klientům. E: Forma činnosti E.1. První etapa rok 2008: a) Představuje přípravu zřízení poradenské činnosti v úsporném rozsahu zpočátku cca 2x za měsíc postupně častěji.předpokládáme, že by externí poradce s odpovídající kvalifikací mohl být v roce 2008 současně koordinátorem práce preventistů a výchovných poradců na školách, mohl by vyhledávat, doporučovat a koordinovat kvalitní protidrogové programy primární prevence školám a dále by již mohl realizovat první sociálně a psychoterapeutické kontakty s klienty, zprostředkovávat klientům další potřebné kontakty a doporučovat event. zprostředkovávat léčebnou terapii. Spolupracoval by na přípravě projektu poradny a při provádění monitoringu terénních pracovníků. Zpočátku by mohl pracovat na částečný úvazek cca na 0,25 úvazku postupně by se úvazek navyšoval. b) Spolupráce s terénní službou pro výkon sekundární prevence, poradenství a krizové intervence pro uživatele drog prostřednictvím služeb CPPT Plzeň a rozšířit terénní službu i na pátky, v případě potřeby činnost posílit na soboty a rizikové taneční a hudební akce pro mladé. E.2. Druhá etapa rok : a) Zřídit Poradnu pro dospívající mládež užívající drogy a její rodiče pro Klatovy a obce v KPSS. Doporučujeme poradit se s CPPT v Plzni o její potřebné kapacitě a náplni činností. V prvním období činnosti poradny předběžně navrhujeme s úsporných důvodů konzultační hodiny cca 2 týdně v přibližném rozsahu od 13:00 do 18:00 hod. Konzultace s klienty by mohly probíhat v jedné prostorné místnosti s příjemným a estetickým interiérem a základním vybavením. b) Pokračování spolupráce s terénní službou zajišťovanou CPPT Plzeň, koordinace. 4/4

5 E. 3.Třetí etapa rok : a) Předpokládáme rozšíření alespoň o jednu další kontaktní místnost, vybavenou televizí, DVD přehrávačem, počítačem s internetem, odbornými a výchovnými videoprogramy a podobně zaměřenou literaturou a časopisy a letáky pro práci s klienty. Tato místnost by sloužila k uplatňování různých metod terapeutických služeb a k dalším službám typickým pro skupinovou práci, krizovou intervenci, akutní konzultace v případě, že poradenská místnost by byla obsazena dále by sloužila klientům při čekání na rozhovor i po něm na další samovzdělávání v oboru svých problémů. Rovněž tak by sloužila i ke zklidnění a uvolnění klientů a získávání lepšího vztahu k poradci, jehož výsledkem bude zvýšení účinnosti terapeutických služeb. Přispěl by estetický interiér vytvořený podle představ a vkusu dnešní mládeže. b) Rozšíření rozsahu a obsahu služeb podle skutečné potřeby. c) Spolupráce s terénní službou CPPT Plzeň nebo převedení této služby do organizační struktury Poradny Klatovy. F: Personální zabezpečení: Doporučujeme, aby v co nejkratší době byly osloveny instituce (občanská sdružení, společnosti, charity, apod.) a jednotlivci, kteří mají zájem o podobnou práci, za účelem přípravy provozovatelů i budoucích pracovníků navrhovaného zařízení. Tyto pracovníky zapojit, co nejdříve do přípravy projektu a umožnit jim včas doplnění potřebné kvalifikace. Efektivní funkce poradny je nadějná pouze v případě získání velmi kvalitních pracovníků, zapálených pro věc. Druhá alternativa by mohla být taková, že poradna se stane detašovaným pracovištěm CPPT Plzeň. První etapa rok 2008: Jeden odborník na částečný úvazek s odpovídající kvalifikací. (Pravděpodobně externí pracovník nebo formou služby).z počátku předpoklad práce 24 hodin měsíčně, postupné navyšování podle potřeby, nebo zapojení dalšího pracovníka (na částečný úvazek). Druhá etapa rok : V druhé etapě by mohli pracovat z úsporných důvodů dva pracovníci na poloviční úvazek. Předpokladem je odpovídající kvalifikace v oboru psychologie nebo sociální práce se specializací na protidrogovou prevenci. Vzhledem k tomu, že v začátcích poradny bude počet docházejících klientů malý, uvažujeme s tím, že pracovní úvazek pracovníků se bude skládat z více druhů činnosti (kontaktní práce v poradně, terénní práce, poradenství, propagace činnosti poradny v Klatovech i v regionu, koordinační práce a spolupráce s partnery v drogové prevenci, příprava na konzultace, poradenská a terapeutická činnost, sjednávání konzultací a terapeutických služeb externích odborníků, administrativa, zajišťování finančních zdrojů podávání projektů, zajišťování provozu poradny, ). Předpokladem úspěšnosti je opravdové zanícení pro věc, obětavost, talent na jednání a působení na mládež. V druhé etapě by spolupracoval s terénními pracovníky CPPT Plzeň a snažil by se rozsah jejich služeb zvýšit. Současně by připravoval personální zabezpečení pro 3. etapu. (v případě potřeby i školení potencionálních pracovníků. Pomocný pracovník by působil v terénu výše popsaným způsobem a v době konzultací by pracoval v kanceláři, organizoval příchody klientů a současně byl v pohotovosti pro pomoc poradci v krizových situacích. Další variantou je využívání studentů Západočeské univerzity, nebo jiných externích spolupracovníků s odborným školením. Třetí etapa rok : Po zaběhnutí poradny a potvrzení její funkčnosti by pravděpodobně bylo nutné rozšířit konzultační, terénní i programové činnosti, a terapeutických služeb,což by předpokládalo nárůst pracovníků i prostor. K důležitým úkolům pracovníků poradny by pak samozřejmě připadlo i intenzivní zajišťování finančních prostředků na další činnost zařízení, průběžné vzdělávání, rozsáhlá propagační činnost a další prospěšné činnosti. Předpokládá se rozšíření úvazku druhého kvalifikovaného pracovníka 5/5

6 na plný úvazek a zajištění dvou dalších terénních pracovníků z regionu s perspektivitou delší doby činnosti (možno smluvně zavázat předem, např. proplacením jejich školení nebo příspěvku na studium) Přitom se předpokládá, že i o sobotách budou nadále v Klatovech nebo i v regionu působit nejméně 2 terénní pracovníci CPPT Plzeň, kteří již budou mít v této době navázány cenné kontakty. Pozn. V obou etapách se předpokládá ve složitějších případech spolupráce s externími odborníky, nebo specializovanými institucemi. G. Materiální zajištění: 1. ETAPA a 2. ETAPA jedna místnost - poradna - s příjemným a estetickým interiérem, bezbariérový přístup + počítač, internet, pevná telefonní linka, televize, DVD, kopírka, tiskárna + 1 místnost jako technické zázemí (kanclář) 3. ETAPA (předpoklad od r. 2011) rozšíření o 1-2 místnosti na práci s klienty (kontaktní místnost, čekárna) + kancelář, sklad pomůcek, archiv, rozšíření sociálních zařízení a dovybavení dalšími pracovními pomůckami a vybavení pro hygienický servis H. Časový rozvoj služeb: 1. Etapa 2008 Poradenská činnost zpočátku 1x/14 dnů, postupně častěji. 2. Etapa poradenské hodiny 2x týdně - od 13:00 do 18:00 hod. postupně v případě potřeby i častěji - zbytek pracovního fondu věnovat na činnosti uvedené v kapitole F. 3. Etapa Podle vyhodnocení 2. etapy a výsledků monitoringu CPPT Plzeň, i průběžných výstupů z terénní s uživateli drog - předběžně odhadujeme konzultační hodiny a odborné terapeutické služby 4x týdně, z toho 1x ve volných dnech. (pro přespolní klienty), kontaktní místnost pro krizovou intervenci k dispozici denně. I. Cílová skupina: Mládež od 13 do 26 let užívající drogy, dále mládež ohrožená drogami z toho důvodu, že se pohybuje v prostředí se zvýšeným výskytem návykových látek (v různé fázi užívání), rodiče a blízcí těchto klientů. Předpokládaná kapacita 1. etapa 2008: až 50 klientů/rok, průměr 5 kontaktů na klienta/rok 2. etapa : až100 klientů/rok, průměr 7 kontaktů na klienta/rok Zařízení bude sloužit pro Klatovy a další města a obce okruhu komunitního plánování event. další, které přispějí na jeho zřízení a provoz. Stane se postupně pomocníkem dalších měst a obcí a jejich občanů. 6/6

7 J. Odhad nákladů: Strukturovaný rozpočet na 2. etapu ( ) zahájení činnosti poradny: Nákladová položka Náklady na rok Provozní náklady celkem Materiálové náklady celkem kancelářské potřeby vybavení (DDHM[1] do 40 tis. Kč) pohonné hmoty ostatní materiálové náklady 1.2 Nemateriálové náklady Energie celkem elektřina vodné a stočné 6000 jiné Opravy a udržování opravy a udržování budov opravy a udržování aut Cestovné 5000 z toho: cestovné zaměstnanců (cest.příkaz) Ostatní služby telefony, internet poštovné 3000 nájemné z toh o: školení a kurzy služby účetní Jiné provozní náklady-konkretizujte 2. Osobní náklady celkem 2.1. Mzdové náklady hrubá mzda pracovník hrubá mzda pracovník Odvody na sociální a zdravotní pojištění pojistné ke mzdám pojistné k DPČ ostatní pojistné Celkové náklady na realizaci projektu /7

8 Předběžný odhad zdrojů financování: Předpokládané zdroje 1. etapa 2.etapa 3. etapa financování (v tis. Kč) Celkem: MPSV Plzeňský kraj Město Klatovy 50 pouze na poradenskou činnost 50 - příspěvek formou pronájmu 60 - příspěvek formou pronájmu 80 - příspěvek formou pronájmu 80 - příspěvek formou pronájmu Obce v regionu 10 pouze na poradenskou činnost prostor prostor prostor prostor Příspěvky od uživatelů služeb Příjmy z vlastní činnosti Dary Evropské zdroje Nárokové a nenárokové dotace ÚP Jiné - dotace * Náklady na 3. etapu vyjdou z výsledků monitoringu, úspěšnosti terénní služby a pilotním ověřováním účinnosti 2. etapy (březen 2010). Pro 3. etapu je v tabulce uveden pouze velmi hrubý odhad, který předpokládá nárůst kvalifikované, odborné činnosti a plné převzetí terénní práce do organizační struktury poradny Protože úspěšná činnost podobných zařízení přináší celorepublikově především úspory ve státním rozpočtu MPSV a MZ, bude snaha získávat finanční prostředky v prvé řadě od těchto institucí. Příspěvek od Města Klatovy, dalších měst a obcí by neměl jejich rozpočty příliš zatěžovat. Pomoc v prvých letech provozu by však byla důležitá zejména pak v první a druhé etapě. Jedná se především pro r částka Kč Kč, která by uhradila projekt a další náklady na přípravu zahájení provozu v r Bylo by ideální, kdyby tuto částku mohl pokrýt MÚ Klatovy a částečně obce. Protože poradna výrazně může odlehčit městu Plzeň (dosud se řada občanů obrací ve věci drogové problematiky na plzeňské instituce) a bude působit pro občany značné části Plzeňského kraje, stálo by za pokus, aby projekty zadával Plzeňský kraj a nesl rovněž náklady na spoluúčast při realizaci. Každopádně by měl být příspěvek každoročně na provoz, úspěšné a rychlé řešení přispěje nejen ohrožené mládeži, jejich rodičům, ale i městům a obcím v podobě snížení kriminality, nepořádku a agrese v ulicích hlavně v nočních hodinách. V konečném důsledku tudíž i k větší spokojenosti všech občanů. 8/8

Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku 2009

Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku 2009 Zpráva o plnění Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku 2009 Magistrát města Brna Odbor sociální péče Oddělení spolupráce a rozvoje Referát komunitního plánování a projektů Malinovského

Více

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014 V rámci veřejné zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany zakázky: Jihočeská rozvojová o.p.s.

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Příbora na období 2008-2012 Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Úvodní slovo 3 1. Úvod do Komunitního plánování 4 2. Zpracování

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014 Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Proces komunitního plánování je od počátku otevřen všem, kdo

Více

Obsah 1. Projektový záměr... 3 1.1 Východiska projektu... 3 1.2 Výzkum... 4 1.3 Předkládaný projektový záměr Archa vylodění... 4 1.3.

Obsah 1. Projektový záměr... 3 1.1 Východiska projektu... 3 1.2 Výzkum... 4 1.3 Předkládaný projektový záměr Archa vylodění... 4 1.3. Obsah 1. Projektový záměr... 3 1.1 Východiska projektu... 3 1.2 Výzkum... 4 1.3 Předkládaný projektový záměr Archa vylodění... 4 1.3.1 Cíle projektu Archa Vylodění... 4 1.3.2 Cílové skupiny projektu...

Více

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Sociální služby 2 Příručka pro obce / Sociální služby obsah Agentura pro sociální začleňování Příručka pro obce Sociální

Více

Návrh 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem na roky 2014-2017. Materiál určený k procesu konzultací

Návrh 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem na roky 2014-2017. Materiál určený k procesu konzultací Statutární město Ústí nad Labem Návrh 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem na roky 2014-2017 Materiál určený k procesu konzultací PLÁN OBSAHUJE NÁVRH NA USTAVENÍ A UDRŽENÍ SÍŤĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období 2013-2016

II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období 2013-2016 II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období 2013-2016 pracovní verze k projednání ve skupinách projednáno s veřejností na společném jednání všech pracovních skupin dne projednáno

Více

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s. Červen 2014 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Připomínkovací proces základní informace

Připomínkovací proces základní informace Připomínkovací proces základní informace Příprava procesu březen 2006 Zpracování materiálu Návrh 1.Komunitního plánu sociálních služeb pro 5 cílových skupin péče. Tisk / tvorba CD Návrhu 1.Komunitního

Více

Úvod. Realizačním týmům uvedených projektů a všem ostatním, kterým není problematika užívání návykových látek lhostejná.

Úvod. Realizačním týmům uvedených projektů a všem ostatním, kterým není problematika užívání návykových látek lhostejná. Úvod Občanské sdružení DRUG-OUT Klub děkuje všem, kteří v roce 2014 podpořili programy Kontaktní centrum pro drogově závislé, Terénní program, Ambulantní adiktologické služby, Terénní program v Trmicích

Více

Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí.

Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Helena Kellerová hluchoslepá spisovatelka a publicistka Vážení přátelé, ráda bych poděkovala všem našim donátorům, dobrovolníkům, členům i klientům,

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracovaná v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Více

Úvodní slovo. Ing. Miloslav Přikryl starosta města Lipník nad Bečvou

Úvodní slovo. Ing. Miloslav Přikryl starosta města Lipník nad Bečvou Komunitní plán sociální služeb a služeb navazujících pro roky 2012 2016 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou nový Komunitní plán sociálních služeb a služeb navazujících pro roky 2012

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008

1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008 1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008 1 I v dnešní společnosti máme skupiny obyvatel, kteří neumějí prosadit své oprávněné nároky a požadavky - děti, nemocní, postižení, starší

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO 2008 Vážení čtenáři, ÚVODNÍ SLOVO dostáváte do rukou výroční zprávu OS Světlo Kadaň za rok 2008. Hlavní činností naší organizace je práce v protidrogové prevenci

Více

Zásobník projektů. Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008-2011. Autorka: Mgr. Naďa Kratochvílová

Zásobník projektů. Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008-2011. Autorka: Mgr. Naďa Kratochvílová Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Zásobník projektů Komunitní

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Obec. To není jen plocha ohraničená značkami, které oznamují začátek a konec daného území, komunikace na katastru té které obce, nemovitosti, obchody a další hmotná vybavenost, zeleň

Více