úvodní slovo David Svoboda, p edseda p edstavenstva o.s. Amalthea

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "úvodní slovo David Svoboda, p edseda p edstavenstva o.s. Amalthea"

Transkript

1 úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, kolegyn, kolegové, dostává se Vám do ruky t etí výro ní zpráva o.s. Amalthea. Jsem rád, že se nám v roce 2006 poda ilo innost organizace nejen udržet, ale také dále rozvíjet. Nebylo to jednoduché a tím více si toho vážím. Stále se snažíme o co nejv tší transparentnost jak v odborných službách, tak ve finan ních a manažerských oblastech. Stále více si uv domuji, že k dob e fungující organizaci nesta í dobrý úmysl, ale je t eba také mnoho odbornosti, a to jak v p ímé práci, tak v manažerském vedení organizace. Tímto bych rád pod koval všem koleg m, kte í mají velký podíl na sou asném stavu organizace a kte í um jí své lidské kvality dob e sladit se svou odborností. V druhé polovin roku 2006 jsme mohli personáln posílit tým CNRP a tím zvýšit objem i kvalitu poskytovaných služeb. Dále jsme díky našemu prvnímu evropskému projektu za ali s p ípravou strategického plánu rozvoje organizace do roku V sou asné dob se dokon ují formulace vizí a misí, na které navazují jednotlivé klí ové oblasti s ak ními plány. Je p íjemné v d t, kam jdeme a eho chceme cestou dosáhnout. Je to bezpe n jší cesta pro zam stnance, leny sdružení a hlavn pro lidi, kte í služeb o. s. Amalthea využívají. D kuji všem, kte í se plánování aktivn ú astnili. Rád bych také pod koval všem finan ním partner m individuálním a firemním dárc m, a také donor m z ve ejné správy. Velké pod kování pat í rovn ž všem dobrovolník m, bez kterých by n které služby pro p stounské rodiny nemohly fungovat. Jedná se p edevším o odpolední kluby, víkendová setkávání a asisten ní program v rodinách. Rád bych zde zmínil také úsp chy programu Zdravá rodina, který v roce 2006 zaznamenal velký nár st zájmu o nabízené služby. Bližší informace o programu najdete ve výro ní zpráv. V eské republice bohužel stále nedochází k výrazné zm n v oblasti pé e o opušt né d ti. V ústavní pé i vyr stá stále mnoho d tí, které by své d tství m ly prožívat v rodinách. ešením tohoto stavu - jak ukazují mnohaleté zkušenosti evropských zemí - je rozvoj odborné p stounské pé e a sanace rodin, kterým hrozí odebrání dít te. I d ti staršího v ku a d ti s r znými handicapy mají právo vyr stat v rodinách. P imlouváme se za n. David Svoboda, p edseda p edstavenstva o.s. Amalthea

2

3 obsah úvodní slovo 1 obsah 3 poslání a cíle organizace 5 vize a mise Amalthea o.s. do roku zhodnocení roku 2006 z pohledu organizace 8 Centrum náhradní rodinné pé e 9 Zdravá rodina 18 Rosteme spole n 21 personální pokrytí program v roce manažerské zajišt ní chodu organizace 25 innost o.s. Amalthea v roce 2006 podpo ili 26 hospoda ení organizace v roce základní data a kontakty na organizaci 33

4 4

5 poslání a cíle organizace Vý atek ze stanov sdružení: l. III Cíl innosti sdružení Poslání ob anského sdružení Poskytovat dostupné, kvalitní, r znorodé a kontinuální služby podporující rozvoj pé e o rodinu a dít. Cíle ob anského sdružení» prost ednictvím osv tové, informa ní a vzd lávací innosti rozvíjet a podporovat soc. služby v oblasti pé e o rodinu a dít» iniciovat spolupráci a komunikaci se státními i nestátními institucemi a hledat možnosti zvyšování kvality pé e o rodinu a dít» zvyšovat podíl náhradní rodinné pé e v systému služeb pro d ti bez rodinného zázemí» poskytovat podporu rodinám a jedinc m v obtížné životní situaci» vytvo it nabídku dostupných služeb v oblasti náhradní rodinné pé e jako kontinuální podp rný systém 5

6 vize a mise Amalthea o.s. do roku 2012 Vý atek ze Strategie rozvoje o.s. Amalthea do roku 2012: VIZE (AMALTHEA V ROCE 2012) Amalthea je nestátní nezisková organizace, která poskytuje odborné služby v systému pé e o rodinu a dít, podporuje zdravé fungování rodiny, pomáhá ešit problémy tak, aby se p edcházelo umis ování d tí do ústavní pé e, podporuje a doprovází náhradní rodiny. P sobí na území Pardubického kraje a blízkého okolí v. m sta Hradce Králové. Realizuje odborné programy, zam ené na prevenci problém v rodin, p ípravu na rodi ovství, práci se sociáln slabšími rodinami. Poskytuje široké spektrum služeb p stounským a adoptivním rodinám, v. kontakt s biologickou rodinou. Pracuje s biologickou rodinou, jejíž dít je umíst no v ústavní pé i nebo je ústavní pé í ohroženo. V návaznosti na odborné programy poskytuje vzd lávání, informace a provozuje osv tu v oblasti pé e o rodinu a dít, podporuje organizace, které se danou oblastí zabývají nebo cht jí zabývat. Svoji innost provádí v návaznosti na státní správu, je respektovanou sou ástí sít sociálních služeb a rovnoprávným partnerem státním institucím. Spolupracuje s ve ejnou správou a ostatními poskytovateli. Zpracovává podklady a spolupracuje p i tvorb koncep ních dokument a legislativy pro danou oblast. Je odborným garantem metodiky Centra náhradní rodinné pé e (CNRP), zavádí inovativní služby v oblasti pé e o rodinu a dít. 6

7 MISE (PRINCIPY PRÁCE) Amalthea p i své innosti respektuje pot eby uživatel svých služeb, jejich právo se rozhodovat, respektuje sou asn možnosti zadavatel ; své innosti plánuje spolu s uživateli i zadavateli. Hlavním kritériem kvality innosti Amalthey je zdravý rozvoj a zájmy dít te. Amalthea preferuje kvalitu služeb nad kvantitou. Vytvá í bezpe ná prost edí pro poskytování služeb, dbá na soukromí a ochranu osobních údaj uživatel služeb, dodržuje etický kodex sociálních pracovník a napl uje standardy kvality sociálních služeb. Odborné práce a manažerské jišt ní Amalthey jsou transparentní. Amalthea respektuje pot ebu pr b žného odborného r stu svých pracovník a externist a pot ebu otev enosti v i novým sm r m v oblasti pé e o rodinu a dít. S jinými organizacemi spolupracuje na principu partnerství. Dbá na pé i o své zam stnance a na otev enou komunikaci uvnit i vn organizace. 7

8 zhodnocení roku 2006 z pohledu organizace Rok 2006 byl pro o.s. Amalthea rokem rozvojovým. Poda ilo se personáln posílit program Centra náhradní rodinné pé e, program Zdravá rodina díky odbornému vedení a kvalitní nabídce kurz zaznamenal výraznou poptávku po službách. Za ali jsme pracovat na zavád ní standard sociálních služeb a probíhaly p ípravy na strategické plánování organizace. Rozší ili a stabilizovali jsme dobrovolnickou základnu a metodicky jsme dopracovali systém dobrovolnictví. Tyto aktivity mohla Amalthea realizovat díky projektu Rosteme spole n, který je financován z Evropského sociálního fondu. P estože je management sdružení stále p etížen, povedlo se získat dostatek finan ních prost edk na zajišt ní odborných program, úsp šn jsme rozjeli první evropský projekt a díky finan nímu daru od spole nosti Toyota Financial Services Czech s.r.o., který jsme získali prost ednictvím Nada ního fondu Slune nice Heleny Houdové, jsme mohli realizovat týdenní letní pobyt pro p stounské rodiny a zavést individuální plány pro d ti z p stounských rodin. 8

9 centrum náhradní rodinné pé e P edstavení programu Základní ideou programu Centra náhradní rodinné pé e o. s. Amalthea je nabídka dostupných, kvalitních, r znorodých a kontinuálních služeb podporujících rozvoj náhradní rodinné pé e. Projekt je zam en na rodiny v NRP, zájemce a žadatele o NRP, odbornou a širokou ve ejnost. V roce 2006 došlo k nár stu poskytovaných služeb zejména v oblastech: terénní služby (návšt vy v rodinách), dobrovolnický program, asisten ní program a služby v oblasti sociální agendy. V prvním pololetí služby poznamenal výrazný personální deficit, ve druhém pololetí se díky p ísp vku z programu Pomozte d tem NROS poda ilo získat finan ní prost edky na další sociální pracovnici, což m lo výrazný vliv na rozsah i kvalitu poskytovaných služeb. V individuální práci s rodinami se nám poda ilo ve v tším rozsahu pracovat formou individuálních plán, každá rodina má svého klí ového pracovníka. Pr b žn revidujeme kvalitu poskytovaných služeb a to formou supervize, velkých týmových porad, zavád ním standard kvality sociálních služeb. Snažíme se získávat zp tné vazby od klient, spolupracujících subjekt, donor. Zvýšili jsme informovanost o námi poskytovaných službách. 9

10 Cíle programu Centrum náhradní rodinné pé e si klade za cíl navázat na služby poskytované státními organizacemi v oblasti náhradní rodinné pé e a tyto služby dále rozvíjet. Naším zám rem je rovn ž spolupráce s ostatními organizacemi p sobícími v této oblasti, a to jak ve ve ejném, tak v soukromém sektoru. Cílový stav projektu je, aby zájemci o NRP i p stounské rodiny m li možnost využívat r znorodé, ale kontinuální služby v oblasti NRP jako je nap. podpora, vzájemné setkávání, p edávání zkušeností, vzd lávání atd. Dále si projekt klade za cíl více informovat ve ejnost o možnostech NRP a zvýšit tak po et žadatel a zájem ve ejnosti o tuto oblast. Hlavním posláním a cílem projektu je napl ování základních životních pot eb d tí vyr stajících mimo svou biologickou rodinu. Prost ednictvím náhradní rodiné pé e zmírnit jejich handicap a deprivaci a postupn napl ovat základní životní pot eby (pot eby místa, výživy, podpory, ochrany a limit ) s cílem rozvinout jejich pozitivní potenciál ve zdravou a spokojenou osobnost. Dlouhodobé cíle:» zlepšit situaci, ve které se p stounské rodiny a zájemci o NRP aktuáln nacházejí» realizovat poradenské služby pro rodiny v NRP, žadatele a zájemce o NRP (psychologické, sociální, právní)» být partnerem v expertní roli pro vytvá ení koncepcí» vytvá et a nabízet kvalitní programy pro p ípravu budoucích rodi v NRP» doprovázet rodiny v NRP v obtížných a krizových situacích» informa ní a osv tová innost 10

11 Cíle a priority pro rok 2006 a jejich pln ní:» zvyšovat kvalitu a rozvíjet stávající programy a služby CNRP (poradenské služby, asisten ní pomoc v rodinách, odpolední klub atd.) Cíl se nám poda ilo naplnit, díky spolupráci se 7 externími spolupracovníky jsme výrazn zvýšili podíl poradenských služeb v programu, zejména formou dlouhodobých individuálních plán s rodinami. Jednotlivé programy mají jasnou strukturu, koncepci a ze strany p stounských rodin je po nich poptávka. Ze statistik vyplývá, že jsme zvýšili po et poskytnutých poradenských služeb na dvojnásobek, odpolední klub se jevil v roce 2006 jako stabilní sou ást nabídky poskytovaných služeb a konal se pravideln 1x týdn mimo prázdniny a zá í, kdy jsme ešili personální krizi.» udržet aktivní spolupráci s min. 20 rodinami Tento cíl jsme naplnili, s 20 rodinami jsme v aktivním kontaktu (tzn. probíhají individuální plány, rodiny využívají odpolední kluby, probíhá dlouhodobé a kontinuální poradenství, asisten ní služba atd.).» udržet po et setkávání p stounských rodin se zam ením na menší setkávání umož ující individuální sociální práci (2 celodenní informa ní setkání pro všechny rodiny, 4-5 celodenních nebo víkendových setkání pro 4-5 rodin se zájmem o individuální práci) Realizovali jsem 6 setkání, z toho 3 pro 4-5 rodin zam ené na individuální sociální práci, o setkávání je ze strany uživatel služeb stále v tší zájem. Každé uskute n né setkání se vyhodnocuje, je o n m vypracována zpráva a evidována statistika zú astn ných rodin (v pr b hu roku 2006 se uskute nilo celkem 6 setkání, zú astnilo se jich celkem 43 rodin a 124 d tí).» realizovat desetidenní setkání pro ú astník (v letních m sících) Cíl se poda ilo naplnit, v ervenci prob hl týdenní pobyt pro p stounské rodiny (zú astnilo se ho 8 rodin (12 p stoun, 22 d tí).» zavést pilotn do 5 p stounských rodin supervizi (1x m sí n ) Cíl se poda ilo naplnit jen áste n a to proto, že supervize p stoun je finan n nákladná aktivita a rozpo et CNRP pro rok 2006 ani zdaleka nebyl napln n. P esto se nám poda ilo získat na 11

12 tuto aktivitu finan ní prost edky z Globálního grantu EU. Ve druhém pololetí roku 2006 probíhaly p ípravy na zavedení supervize do p stounských rodin, v prosinci se uskute nil seminá jak pro odborníky (vysoká ú ast odborník z R zabývající se dlouhodob supervizí), tak pro p stounské rodiny. Realizace supervize v rodinách za ala v únoru 2007.» dopracovat systém osv tové a informa ní innosti o NRP (tvorba plánu) Pr b žn informujeme odbornou i laickou ve ejnost vydáváním zpravodaje o.s. Amalthea Novinky z Amálky, dále prob hl informa ní po ad ve spolupráci s eskou televizí, n kolik rozhlasových rozhovor, pr b žn informujeme místní denní tisk. Uskute nilo se n kolik besed a p ednášek. P es veškerou naší snahu vnímáme tuto oblast osv ty a informovanosti odborné i laické ve ejnosti za nedosta ující. Chystáme vypracovat koncepci osv ty a propagace náhradní rodinné pé e ve spolupráci s krajem a m sty s tím, že se na realizaci této aktivity pokusíme získat finan ní prost edky v pr b hu r » nov zavést Poradnu pro žadatele a zájemce o NRP (1x za 14 dn ) Tuto aktivitu jsme za átkem roku 2006 za ali realizovat, v pr b hu roku se ukázalo, že poskytování poradenství a služeb pro zájemce a žadatele o NRP probíhá kontinuáln ve všední dny po domluv s možností ú asti na odpoledním klubu a setkávání p stounských rodin.» nov s min. 10 d tmi pracovat metodou individuálních plán (v rámci rodiny) Tento cíl jsme dvojnásobn p ekro ili, pracujeme formou individuálních plán s cca 20 d tmi. Tuto aktivitu považujeme v roce 2006 za jednu z nejúsp šn jších, v její realizaci nám pomáhá 7 externích spolupracovník a my doufáme, že se nám poda í získat finan ní prost edky pro pokra ování jejich práce.» dotvá et programy pro p ípravu budoucích p stoun - koncepce a metodika (s nezbytným rozší ením pov ení o sociáln právní ochran d tí a mládeže) Od vytvá ení koncepce p ípravy budoucích p stoun a osvojitel jsme upustili a to jak z d vodu velké poptávky po ostatních službách (chyb jící asová, finan ní i personální kapacita), tak z d vodu malé poptávky ze strany ú ad. 12

13 » zprost edkovat 10 nových žadatel o p stounskou pé i pov eným obcím P ímo jsme zprost edkovali ú ad m 6 nových žadatel o p stounskou pé i, nep ímou formou p ednášek a seminá jsme poskytli d ležité informace velkému množství lidí, kte í o náhradní rodinné pé i uvažují. Kolik z t chto lidí zažádalo o p stounskou pé i nevíme. Realizace tohoto cíle je závislá na jednotném p ístupu a koncepci propagace zú astn ných subjekt (kraj, obce, MPSV, NNO). Na koncepci propagace ve spolupráci s krajem pracujeme. Služby a aktivity programu Jednotlivé aktivity a služby probíhaly následujícím zp sobem:» Setkávání p stoun Setkání je koncipováno jako 1-2 denní setkání rodin s d tmi bu v prostorách CNRP v Pardubicích nebo v rekrea ním st edisku mimo m sto. Pro rodi e je p ipraven skupinový program (vzd lávání, beseda s odborníkem, p ednáška na vyžádané téma, workshopy, promítání film atd.), p stouni si interaktivn p edávají své zkušenosti formou diskuse nebo sebezkušenostních a poznávacích her. B hem dne nebo víkendu je však k dispozici i prostor pro individuální poradenství (psycho-sociální, právní) a neformální rozhovory mezi p stouny. Pro d ti je zajišt n program - zajiš uje dobrovolnický tým o.s. Amalthea.» Návšt vy u rodin Návšt vy realizujeme po p edchozí domluv s rodinou. V rámci návšt v je ešen zejména case management, poskytujeme všechny nabízené formy poradenství, dochází však i k situacím vyžadujícím krizovou intervenci. V d v rném a známém prost edí jsou p stouni otev en jší a více p ipraveni spolupracovat.» Individuální plány Každá rodina má svého klí ového pracovníka, rodi e spole n s ním formulují kontrakt o spolupráci a individuální plán na každé dít v rodin. Mapují historii dít te, jednotlivé oblasti (zdraví, vzd lávání, sociální kontakty dovednosti dít te atd.) a k t mto oblastem se stanovují cíle a doporu ení. Plány se pr b žn revidují. V pr b hu roku 2006 se ukázalo, že tato aktivita je d ležitá a nosná p i individuální a dlouhodobé práci s rodinou. Rodiny využívající tuto aktivitu ji hodnotí velmi pozitivn a prokazuje se, že má p ímý vliv na zvyšování kvality života dít te. 13

14 » Asisten ní program Tento program jsme za ali realizovat na podzim Jeho základem je kvalitní dobrovolnický program našeho centra. Asistenci poskytujeme rodinám na vyžádání, jejím hlavním smyslem je odleh ení, pomoc vytvá et asovou rezervu pro oddech rodi. V rámci asisten ního programu dobrovolníci vykonávají innosti, u kterých nemusí být rodi e, tedy nákupy, pomoc s úklidem, ale zejména pé e o d ti, volno asové aktivity, dou ování. Asisten ní program probíhá i v rámci odpoledních klub. Asisten ní program se v roce 2006 stabilizoval a zkvalit- oval. Mnoho aktivit a energie bylo soust ed no na nábor dobrovolník mimo okolí Pardubic a to zejména v oblastech eské T ebové, Litomyšle, Lanškrounu.» Dobrovolnický program Smyslem programu je zajistit dostate n širokou bázi kvalitních a erudovaných dobrovolník, kte í jsou schopni provád t kvalitní asisten ní program v rodinách. Dobrovolnický program zjiš uje pot eby p stoun, jejich p edstavy o pomoci dobrovolníka, jejich požadavky na asistenta, ale zárove zajiš uje akvizici dobrovolník, jejich možnosti, schopnosti, proškolení, uzavírání smluv. Dobrovolníci jsou zavád ni do rodin sociálním pracovníkem a až po ur ité dob pracují v rodinách samostatn. Pomáhají také s volno asovými aktivitami d tí v rámci odpoledních klub. V roce 2007 bude díky projektu Rosteme spole n CNRP akreditovaným dobrovolnickým programem.» Vzd lávání p stoun Vzd lávání p stoun považují i sami p stouni za jednu z nejd ležit jších a nejpot ebn jších aktivit. Vzd láváním máme na mysli zejména nabídku p ednášek, besed, workshop v rámci setkávání p stoun. V roce 2006 se uskute nilo celkem 21 vzd lávacích akcí (o 50% více než v r. 2005).» Rodi ovské skupiny Rodi ovské skupiny jsou aktivitou plánovanou na r V p ípad zájmu, který v sou asné dob potvrzuje realizovaný pr zkum mezi p stounskými rodinami, budeme nabízet prostor a zejm. odborné vedení pravidelných rodi ovských skupin, v rámci kterých budou p stouni v d v rn jším a bezpe ném prost edí ešit svoje problémy. 14

15 » Odpolední klub 1x týdn nabízíme p stoun m i jejich d tem možnost navštívit Odpolední klub CNRP. Zde je formou dobrovolné práce postaráno o d ti. Pro p stouny je to možnost neformáln posed t, rozd lit se o své radosti i starosti. Volný as mohou p stouni také využít k nutným poch zkám a za izování nebo k individuálnímu poradenství. V rámci odpoledních klub p ipravujeme vzd lávací aktivity, workshopy, seminá e. Výrazn se zvýšilo odborné zajišt ní odpoledních klub a to hlavn programu pro d ti. Od r program pro d ti vede speciální pedagožka. S n kterými d tmi pracujeme individuáln, realizuje se dou ování a další vzd lávací aktivity pro d ti. V roce 2006 bylo realizováno celkem 32 odpoledních klub. Spolupráce v síti sociálních služeb Za nejd ležit jší považujeme spolupráci s odd leními náhradní rodinné pé e Krajského ú adu Pardubického kraje a pov ených obcí. Vzájemn se informujeme o poskytovaných službách, ale zárove pracujeme na p ípadech jednotlivých rodin. Dalšími subjekty, se kterými dlouhodob spolupracujeme jsou: Koalice nevládek Pardubicka ( ádný len), o.s. Šance pro Tebe (vým na zkušeností, spolupráce v rámci dobrovolnického programu), VOŠ sociální Pardubice (praxe, získávání dobrovolník, p ednášková innost), Univerzita Hradec Králové (lektorování). 15

16 Statistiky a jejich interpretace I.-VI. VII.-XII. Sledovaný údaj Po et p stounských rodin Po et p stoun Po et d tí Po et žadatel Po et kontakt Po et rodin v aktivním kontaktu Setkání Setkání p stoun Po et rodin na setkáních Po et p stoun na setkáních Po et d tí na setkáních Doprovodné programy Poradenství celkem Po et psycho poradenství Po et sociálních poradenství Po et právních poradenství Po et návšt v v p stounských rodinách Po et odpoledních klub Asisten ní pomoc Interpretace: Stále p ibývá rodin, které mají zájem o spolupráci. Z toho vyplývá, že p stounská pé e je velmi specifická služba, která pot ebuje odborné i ekonomické jišt ní. Ze statistiky je jasné, že jsme se v roce 2006 zam ili zejména na kvalitní a dlouhodobé služby pro rodiny, se kterými jsme v aktivním kontaktu (jejich po et jsme ze 12 zvýšili v roce 2006 na 20). Nevzrostl tedy p íliš po et rodin, p stoun a d tí, ale výrazn stoupl po et poradenských služeb ( o více než 100%), rodiny mají v tší pocit bezpe í a d v ry ke službám. Také po et kontakt vzrostl ( o tém 100%), p isp la k tomu v tší informovanost o službách o.s. Amalthea. Odpolední kluby se staly stabilní aktivitou v rámci služeb CNRP, jejich po et klesl jen kv li personální krizi, kterou jsme úsp šn v zá í 2006 vy ešili (d vodem byl odchod 1 soc. pracovnice). Po et d tí a rodin na klubech jsou na hran únosnosti personální i prostorové. Klub se ú astní d tí, 5 8 p stoun. 16

17 Asisten ní pomoc se stala také velmi využívanou aktivitou, oslovují nás jak rodiny, tak ú ady. Asisten ní program probíhá i v rámci odpoledních klub (dou ování, volno asové aktivity atd.). V roce 2005 jsme tyto asistence uvád li ve statistikách v rámci asisten ního programu. V letošním roce tyto aktivity nevykazujeme, proto došlo ve statistice ke zdánlivému poklesu. Z tohoto d vodu je ve statistice pokles asisten ní pomoci o necelou polovinu. Díky kvalitnímu dobrovolnickému programu o.s. Amalthea m žeme tyto služby dále rozvíjet. Výhledy programu pro rok 2007 S ohledem na zm ny související s platností nového Zákona o sociálních službách a zm ny v dota ním ízení hlavního donora (MPSV) vedení CNRP po zralé úvaze, podrobném analytickém zhodnocení služeb a poctivém zvážení podalo žádost do dota ního ízení MPSV na dva typy služeb:» sociáln aktiviza ní služby pro rodiny s d tmi (cca 40% aktivit)» odborné sociální poradenství (cca 60% aktivit) V roce 2007 máme v úmyslu zachovat objem služeb a zam it se zejména na udržení, resp. zvýšení kvality. Není naším cílem poskytovat služby maximálnímu po tu uživatel, ale poskytovat maximální pot ebné množství služeb tolika rodinám, kolik nám dovolí kapacita programu. Dlouhodobá a kontinuální práce se jeví jako nejlepší cesta k napln ní pot eb konkrétních d tí i rodin. 17

18 zdravá rodina P edstavení programu Zdravá rodina je druhým programem o.s. Amalthea fungujícím od jara roku Náplní programu je poskytovat psychologické, psychorelaxa ní a poradenské služby t hotným ženám a dívkám, pár m plánující rodinu a stávajícím rodi m. Nabízíme rodinné poradenství a rodinné terapie, psychorelaxa ní víkendy pro rodiny, setkávání t hotných žen a dívek a párové nebo individuální poradenství v oblasti plánování budoucího s atku nebo rodi ovství. Sou ástí programu je také osv tová innost zam ená na podporu zdravého a zodpov dného p ístupu k pr b hu t hotenství, porodu a rodi ovství. V této oblasti také spolupracujeme s organizacemi sociální sít regionu, jichž se problematika dotýká. Cílem programu je prost zdravá rodina. P i komplexním zhodnocení projektu za rok 2006 vycházíme z porovnání mezi nabízenými aktivitami a jejich realizací. N které p vodn plánované akce se neuskute nily (víkendové pobyty pro rodiny s d tmi). D vodem byla nízká finan ní dotace pro realizaci t chto akcí (oproti rozpo tu plánovanému na rok 2006 byly dotace nižší o ). Na druhé stran jsme zaznamenali veliký zájem o psychorelaxa ní kurzy pro t hotné. Oproti plánovaným 3 jsme zrealizovali 5 cykl v etn následných p ednášek a setkání zabývajících se touto tematikou v kontextu celé rodiny. Navázali jsme spolupráci s dalšími odborníky z ad zdravotnictví a p íbuzných obor, které jsme do projektu zaangažovali. Pro cílenou skupinu klient se nám i díky tomu da í nadále zvyšovat pokrytí pot eb plynoucích z ešené problematiky. Cíle programu Cílem projektu je v p im eném rozsahu nabídnout dot eným klient m ambulantní poradenské a terapeutické služby, jež ve stávající poradenské a sociální síti v regionu chybí nebo nejsou dostupné. V rámci nabízených program se snažíme nevytrhávat jednotlivé aktivity z kontextu rodiny jako celku. Proto se v následujících letech budeme snažit o zvýšené za len ní otc do jednotlivých aktivit. 18

19 Služby a aktivity programu» Ambulantní poradenské a terapeutické služby pro rodinu: rodina p ichází na doporu ení odborníka nebo služby vyhledá sama. Rodinné poradenství a terapii zabezpe uje rodinný terapeut, a to formou individuálních, párových nebo spole ných konzultací. Klientkám - gravidním dívkám a ženám - poskytovala služby psycholožka, formou individuálních, p íp. párových sezení. T žišt m práce bylo poskytnutí opory ženám v stresových situacích souvisejících p ímo s t hotenstvím nebo aktuální životní situací, reflexe stávajících obtíží, hledání cest k jejich ešení, poskytnutí relevantních informací; p íp. rovn ž podpora v situaci necht ného t hotenství.» Psychorelaxa ní a p ípravný kurz: v trvání 2,5 hodiny sestával z úvodní ásti, v níž je za azena edukace o možnostech vlastní podpory zdravého pr b hu t hotenství a porodu, poznatky z prenatální, perinatální a vývojové psychologie, t hotné ženy m ly možnost pod lit se o své zkušenosti, aktuáln ešené potíže, vym nit si pot ebné informace; dále z nácviku relaxa ní techniky nebo cvi ení minimalizujících stres i nap tí a/nebo techniky podporující pozitivní vnímání vlastní gravidity a záv re né uvol ující ásti. Kurz byl realizován ve spolupráci s porodní asistentkou, fytoterapeutkou, fyzioterapeutkou. Sou ástí kurzu je promítání film, možnost zap j- ení literatury a pom cek. Do kurzu jsou v len ny p ednášky a diskuze k tématu t hotenství, porod, šestined lí, prenatální komunikace s dít tem, relaxa ní cvi ení a techniky, dechová cvi ení, pé e o pot eby dít te, techniky kojení + pom cky. Za d ležité považujeme za len ní partner, otc do t chto kurz.» Setkávání maminek s dít tem po porodu: tato aktivita probíhala ve skupin maminek absolventek p ípravného kurzu. D ležitá je vým na zkušeností, adaptace na novou roli matky, sdílení» Kurz masáží d tí a kojenc : upevn ní vzájemných vazeb, dotek je významnou formou komunikace v prvním roce. Nácvik masáží dle Mgr. Hašplové.» Internetové poradenství pro rodinu a t hotné: na dané webové adrese jsou zve ejn ny základní informace o poskytované služb, v etn vymezení oblastí, v nichž bude poradenství poskytováno; na dotazy zam stnanci projektu reagují vždy jednou týdn. 19

20 Statistiky a jejich interpretace V období od ledna do prosince 2006 jsme navázali kontakt s 70 novými klienty programu. Hlavní zájem jsme zaznamenali o program zam ený na nastávající rodi e, skupiny pro t hotné a partnery. V tomto období bylo zrealizováno celkem 5 cykl t chto skupin (4 x kurz pro t hotné a partnery + 1x kurz masáží d tí a kojenc dle Mgr. Hašplové pro maminky koncipovaný jako návazný). Do konce roku 2006 jsme zaznamenali jednotlivou intervenci u cca 300 klient bez rozlišení. V roce 2006 došlo oproti roku 2005 k nár stu v po tu realizovaných aktivit ze t í na p t kurz pro t hotné. Významný je rovn ž zájem o poradenství formou internetu (mail). Spolupráce v síti sociálních služeb V rámci programu spolupracujeme zejména s t mito subjekty sociální sít : Odd lení sociální prevence Magistrátu m sta Pardubic, Sociální odbor Krajského ú adu Pardubického kraje, Hnutí za aktivní mate ství, porodní asistentky, gynekologické ordinace, mate ská centra. Výhledy programu pro rok 2007 V roce 2007 plánujeme pokra ovat v projektu navazujícím zp sobem na již zavedené aktivity s d razem na programy p edevším pro budoucí rodi e. Aktivity projektu jsou ur eny pro jednotlivce nebo páry v krizové nebo chronické stresové situaci, vyplývající p irozen z role stávajících nebo nastávajících rodi a manžel. Z ad tzv. pomáhajících organizací a klient jsme získali pozitivní zp tnou vazbu na nabízené služby. 20

21 rosteme spole n V lednu 2006 požádalo ob anské sdružení Amalthea o podporu z Evropských strukturálních fond. Podali jsme žádost o dotaci v rámci Opera ního programu Rozvoj lidských zdroj - Globální grant. Náš projekt, který jsme nazvali Rosteme spole n, je zam - en na rozvoj vlastní kapacity a stojí na 3 pilí ích: v rámci projektu by m l vzniknout Strategický plán rozvoje organizace na období 3-5 let a n které klí ové oblasti by poté m ly být ov eny metodou Logického rámce. Dále bychom v pr b hu projektu cht li systematizovat dobrovolnictví Centra náhradní rodinné pé e. Poslední oblastí, které je projekt v nován, je rozší ení služeb, poskytovaných uživatel m služeb CNRP - tedy p stoun m (zavedením pilotní rodinné supervize) a mládeži žijící v p stounských rodinách (v oblasti poradenství a v PC výuce). Projekt probíhá v období srpen leden 2008 v objemu tém 650 tisíc K. Cíl projektu Cílem projektu je zvýšení profesionality pracovník a klient Centra náhradní rodinné pé e v Pardubicích. Lidem, kte í se rozhodli pro sociální práci v neziskovém sektoru, dnes již nesta í školní vzd lání. Situace neziskových organizací v R je nestabilní, financování formou dota ních ízení, jejichž výsledek je každoro n nejistý, dostává pracovníky do role osob ohrožených sociálním vylou ením. Ze dne na den se totiž mohou ocitnout bez práce. Existují dv možnosti, jak této situaci p edejít: stabilizovat vlastní organizaci a dlouhodob se vzd lávat. Oba tyto prvky jsou p edm tem našeho projektu. Obsahuje plánovací aktivity (strategické plánování, logické rámce), rozvoj dobrovolnictví a vzd lávání zam stnanc (kurzy a metodické vedení týmu). 21

22 V situaci sociálního vylou ení se již ocitli ti, kte í služeb CNRP využívají p stouni a jim sv ené d ti. Rodi e vychovávající d ti, jež by jinak vyr staly bez domova v ústavní pé i, nejsou za svoji práci odpovídajícím zp sobem ohodnoceni. Spole nost jim sv í výchovu d tí, ale další podpora a jejich vzd lávání jsou nedostate né. Rodiny d ti vychovávají ve více než skromných podmínkách, nedostatek financí jim nedovoluje p im ený kontakt se spole ností, který je nezbytný pro další profesní rozvoj. Proto jsme v projektu navrhli zavedení odborné rodinné supervize, která je významným podp rným prvkem, ale zejména formou odborného vzd lávání. Supervize vedou zkušení psychoterapeuti, kte í pomáhají rodinám orientovat se ve složitých situacích spojených s výchovou v p stounské pé i a tím významn zvyšují profesionalitu odborné práce p stoun. Sociálním vylou ením je ohrožena i mládež dospívající v p stounských rodinách. Vzhledem k tomu, že se asto jedná o d ti sociáln nebo zdravotn handicapované, je jejich možnost zam stnatelnosti omezena již na startu jejich profesní dráhy. V rámci našeho projektu jsme zavedli poradenství zam ené na vzd lání a zam stnání mladých lidí vedoucí k lepší umístitelnosti na trhu práce. Aktivity projektu Realizaci plánovaného projektu vnímáme jako zásadní krok ke stabilizaci naší organizace jak vnit n, tak navenek. Po skon ení projektu vidíme o.s. Amalthea jako organizaci, která má jasn definované strategické plány pro období 5 let, vypracované ak ní plány s jasn stanovenými odpov dnostmi, termíny, finan ními nároky, ale i zdroji. Pro rozvojové aktivity budou vypracovány mechanismy p ijímání (v. log. rámc ). Vzd lání zam stnanc CNRP bude rozší eno o mimoškolní odborné kurzy a kvalitní a kontinuální metodické vedení. Dobrovolníci projektu získají cennou zkušenost a praxi, dále pot ebné odborné mimoškolní vzd lání formou kurz - pro vzd lávací program dobrovolník bude vytvo en interní systém certifikací, takže dobrovolníci získají potvrzení o vzd lání. Dojde také ke kvalitativním zm nám v poskytování soc. služeb: dobrovolnický program rozší í spektrum služeb pro p stounské rodiny. Supervize p stoun zvýší jejich odbornost a kvalifikaci, zárove je p ipraví na p íp. roli profesionálních p stoun. Poradenské služby ur ené mládeži p isp jí k lepší zam stnavatelnosti mladých dospívajících - pomohou jim vyrovnat se s traumaty z ranného d tství, p íp. s etnickým p vodem, zárove však p isp jí 22

Legislativa v oblasti NRP

Legislativa v oblasti NRP Kampaň jako pojem...nábor Legislativa v oblasti NRP Zn. Náhradní rodič Bojové úsilí, tažení, propagační akce (slovník cizích slov) Série komunikačních aktivit využívajících nástrojů reklamní komunikace

Více

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Statutární město Most Radniční 1 Most Úsvit Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Dílčí projekt Projekt rozšířené estetické výchovy Projekt rozšířené estetické výchovy

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

DOMÁCÍ ŘÁD STŘEDISKA DAR. Střediska pomoci dětem a rodičům. Adresa: Alžírská 647 / 1, Praha 6 Červený vrch, tel. 235 362 726, 724 985 405

DOMÁCÍ ŘÁD STŘEDISKA DAR. Střediska pomoci dětem a rodičům. Adresa: Alžírská 647 / 1, Praha 6 Červený vrch, tel. 235 362 726, 724 985 405 DOMÁCÍ ŘÁD STŘEDISKA DAR Střediska pomoci dětem a rodičům Adresa: Alžírská 647 / 1, Praha 6 Červený vrch, tel. 235 362 726, 724 985 405 Provozovatel: Dětské centrum Paprsek Hl. m. Prahy IČO: 70875413 Šestajovická

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Veřejný závazek Charity Odry ohledně odborného sociálního poradenství dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. par. 37 odst. 1 4. 1. Cíle, poslání a

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc Téma: Zaměstnanost a podnikání Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

1. 2. 2.1. 3. 4. 5. 2009...8 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6. 7. - 2009...14 8. 9. O

1. 2. 2.1. 3. 4. 5. 2009...8 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6. 7. - 2009...14 8. 9. O Výroční zpráva za rok 2009 Občanská poradna Plzeň, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Občanská poradna Plzeň, o.s...3 2.1. Pracovníci občanských poraden...3 3. Poslání a principy...4 4. Historie...6 5.

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 - Návrh projektu k 3. 2. 2016 Obsah Obsah... 2 1. KONTEXT... 3 2. CÍLE A VÝSTUPY PROJEKTU... 4 3. POSTUP PŘÍPRAVY PARTICIPAČNÍHO

Více

Spojujeme cesty neziskovek a firem

Spojujeme cesty neziskovek a firem Spojujeme cesty neziskovek a firem Burza filantropie Burza filantropie je transparentní nástroj k podpoře projektů neziskových organizací, který zároveň nabízí setkání zástupců podnikatelského sektoru,

Více

SKP Jihlava. Poslání a cíl naší práce

SKP Jihlava. Poslání a cíl naší práce Poslání a cíl naší práce Posláním našeho azylového domu je poskytnutí celkového hmotného zaopatření a sociálně psychologická pomoc lidem, kteří se vlivem různých životních situací ocitli na pokraji lidské

Více

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo Věc: Doplnění dodatkové části č. 1 září - prosinec 2007 Komunitního plánu sociálních služeb pro region, o nové priority V rámci komunitního plánování

Více

1. Přivítání,presentace, zahájení Schůzku zahájila a přítomné přivítala koordinátorka KPSS Bc. Lucie Rocková

1. Přivítání,presentace, zahájení Schůzku zahájila a přítomné přivítala koordinátorka KPSS Bc. Lucie Rocková název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: Pracovní skupina Osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi, etnické menšiny - zápis

Více

MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením

MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 MIKASA o.s. Obsah Základní údaje o občanském sdružení MIKASA... 6 Poslání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008 1. Základní údaje o sdružení Název: Děti patří domů, o.s. Sídlo: Višňovka 185, 252 03 Řitka Identifikační číslo: 22682660 Zapsáno u MV ČR pod

Více

DOTEK z.s. Se sídlem Štefánikova 36, Český Těšín, 737 01 Zastoupený paní Bc. Nives Bosákovou, ředitelkou pověřenou k podpisu Dohody

DOTEK z.s. Se sídlem Štefánikova 36, Český Těšín, 737 01 Zastoupený paní Bc. Nives Bosákovou, ředitelkou pověřenou k podpisu Dohody Dohoda o výkonu pěstounské péče uzavřená podle ustanovení 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Osoba v evidenci:. (dále jen pěstoun

Více

www.socialni-zaclenovani.cz

www.socialni-zaclenovani.cz 9. SETKÁNÍ LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ VELKÉ HAMRY 20. června 2014 MěÚ Velké Hamry, 9:00 12:00 Účastníci: Město Velké Hamry Jaroslav Najman Lucie Večerníková Markéta Horneková Základní škola Velké Hamry Tereza

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

JARNÍ ŠKOLA NSZM 2005 METODIKA NSZM PODKLADOVÝ MATERIÁL

JARNÍ ŠKOLA NSZM 2005 METODIKA NSZM PODKLADOVÝ MATERIÁL JARNÍ ŠKOLA NSZM 2005 METODIKA NSZM PODKLADOVÝ MATERIÁL POPIS místního/regionálního systému realizace Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 Organizační zázemí zodpovědné osoby a pracovníci PZM a MA21;

Více

Závěrečná zpráva 2015 Dům Světluška

Závěrečná zpráva 2015 Dům Světluška Závěrečná zpráva 2015 Dům Světluška Dům Světluška poskytuje služby lidem, kteří jsou ohrožení sociálním vyloučením. Sídlí v ústecké lokalitě Střekov, která je známá vysokou koncentrací lidí, kteří se ocitli

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Dotační program Rodina a ochrana práv dětí pro rok 2013 Mgr. Alžběta Hošková Odbor rodiny a ochrany práv dětí MPSV Obecné informace Dotační řízení je každoročně vyhlašováno Ministerstvem práce a sociálních

Více

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova 2009 Výroční zpráva Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova pro seniory. Byl to pro nás velký okamžik, po několika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. Úvodní slovo Vážení přátelé, další rok naší práce se uzavřel. Uzavřel se kruh, na jehož konci se sčítají čísla a statistiky se doplňují o nové údaje.

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Shrnutí činnosti za rok 2013 V roce 2013 občanské sdružení Montessori Opava pokračuje v naplňování základního účelu, pro který bylo založeno, a to vytvoření platformy pro činnost

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

MV ČR, Odbor egovernmentu. renata.horakova@mvcr.cz. Webové stránky veřejné správy - minimalizace jejich zranitelnosti a podpora bezpečnostních prvků

MV ČR, Odbor egovernmentu. renata.horakova@mvcr.cz. Webové stránky veřejné správy - minimalizace jejich zranitelnosti a podpora bezpečnostních prvků Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D Kariérov rové poradenství Text k modulu Kariérov rové poradenství Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D CO JE TO KARIÉROV ROVÉ PORADENSTVÍ? Kariérové poradenství (dále KP) je systém velmi různorodě zaměřených

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání V návaznosti na vyhlášení výzev k předkládání individuálních projektů a předložení

Více

STANOVY. ob anského sdružení Ponton, ob anské sdružení. Název

STANOVY. ob anského sdružení Ponton, ob anské sdružení. Název STANOVY ob anského sdružení Ponton, ob anské sdružení Název právnické osoby: Ponton, ob anské sdružení l. 1 Název l. 2 Sídlo Sídlo právnické osoby: Plze, Podmostní 1, PS 301 12 l. 3 Právní postavení (1)

Více

bv Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza zdrojů systému

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý Jan, p. s. s. v roce 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý Jan, p. s. s. v roce 2010 Domov Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Svatý Jan 40, 262 56 Krásná Hora IČO: 42727235 tel.: 318 862 389 e-mail: domov@domovsvatyjan.cz www.domovsvatyjan.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý

Více

Zapojení do běžného života ve společnosti a nácvik překonávání překážek a nástrah vnějšího světa

Zapojení do běžného života ve společnosti a nácvik překonávání překážek a nástrah vnějšího světa Cíle, realizace, těžiště, výsledky, organizační aspekty a financování (přehled dosavadního rozpočtu) projektu. Co konkrétně v projektu děláte a jak pracujete. Cíle: Zlepšení kvality života lidí s duševním

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jezdecká stáj Statenice,o.s. www.jsstatenice.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jezdecká stáj Statenice,o.s. www.jsstatenice.cz 2 0 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA Jezdecká stáj Statenice,o.s. Služby realizované občanským sdružením nemají výdělečný charakter. Cílem sdružení je poskytovat služby mající charakter sociální aktivizace či rekreačního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 o.s. Kyklop CZ V Hlinkách 13 779 00 Olomouc IČ: 26663929 Tel.: 776 191 906, 776 153 334, 739 421 099 e-mail: kyklop@kyklop.net www.kyklop.net VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Obsah: 1. Náplň a cíle o.s. Kyklop

Více

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity VI/2 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Program prevence kriminality Městské policie Liberec na rok 2010

Program prevence kriminality Městské policie Liberec na rok 2010 Program prevence kriminality Městské policie Liberec na rok 2010 realizátor programu: Odbor prevence kriminality Městské policie Liberec Zpracoval : Mgr. Luboš Raisner Předkládá: Mgr. Ladislav Krajčík

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři

Více

Sociální podnikání a obce: jak na to

Sociální podnikání a obce: jak na to Sociální podnikání a obce: jak na to Petra Francová Seminář SMO Praha 20.5. 2014 Poslání P3 People, Planet, Profit, o.p.s. P3 přináší a prosazuje nové přístupy v podnikání s pozitivním dopadem na společnost.

Více

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 v zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) a v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

2. CÍL A SOUVISLOSTI VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. NÁZEV

2. CÍL A SOUVISLOSTI VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. NÁZEV Příloha I Podmínky zadávacího řízení ze dne 2. března 2009 SPECIFIKACE Produkce "open air" festivalu k oslavě Dne Evropy (9. května), který bude informovat o záležitostech EU, propagovat 5.výročí rozšíření

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2013 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 348 Pravidla pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu I.

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Annual Report 2012 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2012 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb (dotace ze státního rozpočtu na rok 2015) Popis způsobu výpočtu optimální výše finanční podpory - Liberecký kraj Kraj bude při výpočtu dotace postupovat

Více

KONCEPCE PODPORY SPORTU A SPORTOVNÍCH AKTIVIT PRO VŠECHNY VĚKOVÉ GENERACE V POLICI NAD METUJÍ

KONCEPCE PODPORY SPORTU A SPORTOVNÍCH AKTIVIT PRO VŠECHNY VĚKOVÉ GENERACE V POLICI NAD METUJÍ KONCEPCE PODPORY SPORTU A SPORTOVNÍCH AKTIVIT PRO VŠECHNY VĚKOVÉ GENERACE V POLICI NAD METUJÍ 1. ÚVOD ------------------ Z důvodu potřebnosti řešení koncepční podpory organizovaného i neorganizovaného

Více

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Článek č. I Rozsah působnosti Pravidla pro financování příspěvkových organizací (dále jen organizace ) platí pro všechny

Více

Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod 2007-2013

Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod 2007-2013 Personální strategie Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod 2007-2013 Největším bohatstvím každého zaměstnavatele jsou jeho zaměstnanci. ~ 1 ~ VIZE PERSONÁLNÍ

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail.

KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail. KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail.com Výro ní zpráva 2010 Základní údaje Název organizace: K i ovatka,

Více

musím použít všeobecné klišé, že čas velmi rychle plyne, snad rychleji než dříve. Mám pocit, že jsem před několika

musím použít všeobecné klišé, že čas velmi rychle plyne, snad rychleji než dříve. Mám pocit, že jsem před několika úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně, kolegové, musím použít všeobecné klišé, že čas velmi rychle plyne, snad rychleji než dříve. Mám pocit, že jsem před několika málo měsíci psal úvodní slovo

Více

Název společnosti: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s.

Název společnosti: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Výroční zpráva 2014 1 Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Název společnosti: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Sídlo společnosti: SNP 559, 381 01 Prachatice

Více

MISERICORDIA, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015. IČO: 018 75 248 Dvůr Králové nad Labem

MISERICORDIA, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015. IČO: 018 75 248 Dvůr Králové nad Labem MISERICORDIA, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 IČO: 018 75 248 Dvůr Králové nad Labem Výroční zpráva 2015 Obsah Úvodní slovo...3 Kdo jsme a naše poslání...4 Organizační struktura...5 Sociální rehabilitace...6

Více

Analýza zdrojů systému sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza zdrojů systému sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza zdrojů systému

Více

Zpráva z auditu programu Ekoškola

Zpráva z auditu programu Ekoškola Zpráva z auditu programu Ekoškola Název školy Adresa školy Jméno ředitele školy Jméno koordinátora programu Datum auditu Jména auditorů Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 Ratibořická

Více

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II)

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) Systém metodické, informační a komunikační podpory při zavádění školních vzdělávacích programů s orientací na rozvoj klíčových kompetencí a růst kvality vzdělávání Anotace

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : 27. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Strana 234

Více

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín vyhlašuje usnesením Zastupitelstva MČ Praha Zličín ze dne 16.12.2015 PROGRAM PODPORY VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE MČ PRAHA - ZLIČÍN Vyhlášené

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 PRAVIDLA PRO DOTAČNÍ PODPORU V PROGRAMU PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 SCHVÁLENÁ USNESENÍM RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 Č.

Více

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Jménem občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě,

Více

Výroční zpráva za r. 2009. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2009. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2009 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OBSAH CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (CRPDZ MSK) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Obsah...2 I. Základní údaje o občanském sdružení...3 II. Pracovníci sdružení...4 III. Vznik, poslání

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Více

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel Programu rovného zacházení... 2 1.2.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 12. 2014 Stránka: 1 z 9 Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku

Více

Individuální projekt kraje Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Individuální projekt kraje Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Individuální projekt kraje Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Ing. Markéta Hučková, odbor evropských projektů Mgr. Gabriela Rajdusová, odbor sociálních věcí

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af2ls102 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Dům dětí a mládeže ELKO, Lovosice,

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Název školy: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Adresa: Postřelmov, Školní 290, PSČ 789 69 IČO: 70984441

Více

Dlouhodobé cíle (2013 2017) INFORMACE O PROJEKTU

Dlouhodobé cíle (2013 2017) INFORMACE O PROJEKTU INFORMACE O PROJEKTU Preambule Proč jsme se rozhodli poskytovat služby zrovna v oblasti pomoci v domácnosti, žehlení a nákupů a poskytování informací prostřednictvím bezplatné linky? Reagujeme na nárůst

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-780/11-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace Na Kopečku

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 2. zasedání zastupitelstva města dne: 23. 2. 2012 Bod pořadu jednání: Protokol z kontrolní akce Srovnání statutů a pravidel fondů Statutárního města Liberec

Více

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY OLOMOUC

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY OLOMOUC Výroční zpráva 2014 PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY OLOMOUC Občanské sdružení ONŽ 1 Milí přátelé, při rekapitulaci toho nejdůležitějšího, co nás v Poradně pro ženy a dívky potkalo v uplynulém roce 2014, nelze

Více

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Priority 2016-2018 Opatření 2016-2018 Aktivity 2016-2018 Realizátor a partneři 1. 1.1.

Více

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 27/2016 Sb. - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - poslední stav textu 27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2524/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola Libiš Školní 192, 277 11 Neratovice mslibis@mslibis.cz IČO 70999473 Identifikátor

Více

Signální zpráva o průběhu realizace projektu Postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky 12/2012

Signální zpráva o průběhu realizace projektu Postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky 12/2012 Signální zpráva o průběhu realizace projektu Postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky 12/2012 Předmětem signální zprávy o průběhu realizace projektu

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

Zápis z jednání správní rady MAS Zlatá cesta, o. p. s.

Zápis z jednání správní rady MAS Zlatá cesta, o. p. s. Zápis z jednání správní rady MAS Zlatá cesta, o. p. s. Datum konání: 31. březen 2016 Místo konání: sídlo MAS, Pivovarská 281, Tachov Přítomni: dle prezenční listiny PROGRAM JEDNÁNÍ: 1) Informace o projektech

Více

Informace o projektu

Informace o projektu Informace o projektu Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00010 k 31. prosinci 2014 Stručný popis projektu Projekt

Více

STATUTÁRNÍ ORGÁN Valná hromada Kristýna Ciprová, Markéta Dolejší, Alexandra Doleželová, Magdalena Hornová, Markéta Štěpánová

STATUTÁRNÍ ORGÁN Valná hromada Kristýna Ciprová, Markéta Dolejší, Alexandra Doleželová, Magdalena Hornová, Markéta Štěpánová VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Jako doma, o. s. Spolupracujeme s ženami bez domova. NAŠE CÍLE Základními cíli občanského sdružení Jako doma jsou zejména: Upozorňovat na genderový podtext bezdomovectví a poskytovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OBSAH CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (CRPDZ MSK) I. Základní údaje o občanském skružení... 3 II. Pracovníci sdružení... 4 III. Vznik, poslání a cílová skupina... 4 IV.

Více

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A.

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A. Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav (dále jen jako město ) vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen jako ZÁKON ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Vzdělávací centrum Turnov, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva 2005

Vzdělávací centrum Turnov, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva 2005 Vzdělávací centrum Turnov, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva 2005 Charakteristika společnosti Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. je vzdělávací organizací, která se zaměřuje na celoživotní vzdělávání

Více

kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 kontrapunkt, výroční zpráva za rok 2014, www.kontrapunkt.cz, email: info@kontrapunkt.cz kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ Úplný název: kontrapunkt, z. s. Právní forma: zapsaný

Více

Role, profil a odborné kompetence průvodců v zavádění Standardů kvality sociálních služeb

Role, profil a odborné kompetence průvodců v zavádění Standardů kvality sociálních služeb Role, profil a odborné kompetence průvodců v zavádění Standardů kvality sociálních služeb Materiál byl vytvořen v rámci zakázky Iniciální vzdělávání průvodců v zavádění Standardů kvality sociálních služeb

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů

Nabídka vzdělávacích seminářů Nabídka vzdělávacích seminářů Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu vzdelavani@amalthea.cz. Seznam vzdělávacích

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

7. Prevence. Vypracoval. Schválil: Datum a podpis REVIZE

7. Prevence. Vypracoval. Schválil: Datum a podpis REVIZE Kritérium standardu 7a Vypracoval Schválil: Datum a podpis 7. Prevence Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro

Více

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Městský úřad Broumov, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Název standardu Kritéria standardu 9. Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte 9a Při jednání s klientem

Více

OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA

OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA Stanovy OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA 1/5 1 Jméno a sídlo sdružení 1. Jméno sdružení: OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA (dále jen AY) 2. Sídlo sdružení: Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1. 3. AY je občanské sdružení podle

Více

Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální rehabilitace

Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální rehabilitace Radomyšlská 336, 386 29 STRAKONICE Tel.: + 420 383 314 334, FAX.: 383 380 200 www.dcjk.cz e - mail: info@dcjk.cz, martin.karas.strakonice@seznam.cz, Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální

Více

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s.

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s. Stanovy spolku Yachtclub Pardubice, z.s. Úplné znění ke dni 26.3. 2015 čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Yachtclub Pardubice, z.s. (dále též spolek ). 2. Sídlo spolku: Třída Míru 65, 530 02 Pardubice

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více