APLIKACE METOD ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ V KNIHOVNÁCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "APLIKACE METOD ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ V KNIHOVNÁCH"

Transkript

1 APLIKACE METOD ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ V KNIHOVNÁCH TEORETICKÉ PŘÍSTUPY A ZAHRANIČNÍ PŘÍKLADY ŘEŠENÍ Aeš Vaněk Evropské informační středisko Univerzity Karovy v Praze Poznámka redakce: Příspěvek je výtahem z autorovy rigorózní práce Eektronické obchodování jako jedna z funkcí knihoven, která bya v červnu 004 obhájena na Ústavu informačních studií a knihovnictví Fiozofické fakuty Univerzity Karovy. 1 ÚVOD Dokonae popsat probematiku modeů a koncepcí eektronického obchodování ve veřejných knihovnách je sice žádoucí, avšak v důsedku často rozporupné odborné iteratury, dynamických změn v informačních a teekomunikačních technoogiích a množství neustáe se vyvíjejících informačních produktů a sužeb veice obtížný úko. Při výzkumu eektronického obchodování v širším smysu se střetávají vědecké poznatky z někoika vědních oborů a discipín, především ekonomie a managementu, počítačové, informační a knihovní vědy, socioogie, psychoogie, poitických věd, antropoogie, historie, internetové etiky a počítačového práva. Jednotivé aktivity eektronického podnikání jsou pevně spojené s informačním a komunikačním médiem a technoogickým fenoménem dnešní doby internetem. Úkoem tohoto čánku proto není dokonae popsat úohu eektronického obchodování v knihovnách, ae spíše se jedná o ambiciózní pokus shrnout, vyožit a interpretovat havní trendy této probematiky nejenom v teoretické rovině, ae také z perspektivy dosavadního praktického využití v knihovnicko-informačním prostředí, a to především na příkadu zahraničních knihoven. Jedním z nejdůežitějších cíů všech typů knihoven v nové digitání budoucnosti je poskytování kvaitních informačních produktů a sužeb všem, kteří o ně mají zájem. Eektronické obchodování je v tomto kontextu nutno chápat jako nový způsob komunikace se všemi účastníky informačního procesu, nový způsob podnikání v prostředí eektronických sítí a jako významnou změnu v procesu přetváření dat na informace a znaosti. Eektronické obchodování dává knihovnám reánou příežitost k vyrovnávání finančního rozpočtu a možnost aktivně se podíet na budování trhu s informačními produkty a sužbami. K výběru a rozpracování tematiky mě motivovay především kontroverzní názory odborníků posuzujících nově nastupující fenomén eektronického obchodování z mnoha úhů pohedu a různých koncepcí a také profesionání zájem rozpracovat jednotivé aktivity a trendy apikací eektronického obchodování v knihovnách s veřejným přístupem. Cíem původní a na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v červnu roku 004 obhájené rigorózní práce s názvem Eektronické obchodování jako jedna z funkcí knihoven byo především popsat nové aktivity v obasti eektronického obchodování v zahraničních knihovnách. Protože původní text vznik v Nizozemí, ke zpracování jednotivých témat práce jsem kromě dostupných onine informačních zdrojů použi bohaté informační prameny z dokumentového fondu Nizozemské kráovské knihovny a veřejné knihovny v Haagu. VÝZNAM A POJEM ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ Samotnému pojmu a rozsáhé množině jednotivých činností, modeů či metod eektronického obchodování (dáe jen e-obchodování) se v posedních etech věnuje v odborném tisku veká pozornost. Zájem o probematiku e-obchodování je zapříčiněn obrovským rozvojem technoogického fenoménu dnešních dnů internetu a jeho využitím pro účey obchodování a podnikání. Gobání dosah internetu si uvědomuje stáe větší počet uživateů této ceosvětové počítačové sítě. Pojem e-obchodování však neze chápat jako pouhé provozování onine obchodních transakcí, ae je do něj také třeba zařadit takové eektronické aktivity, jako jsou marketingový výzkum, identifikace obchodních příežitostí a obchodních partnerů, zdokonaování vztahů s obchodními dodavatei a zákazníky, eektronická výměna dokumentů, eektronické pubikování, eektronický marketing, eektronické bankovnictví, ae také, což je třeba zdůraznit, neobchodní eektronické aktivity. Dnešní e-obchodování zatím není, přestože to z jeho názvu tak vypadá, pně automatizovaný proces, ae jednotivé aktivity stáe vyžadují různou míru idské intervence. Mezi obchodní aktivity se řadí především komunikace informací, patební a finanční mechanismy, ogistika dopravy apod. Heng (000) tvrdí, že v ekonomických aktivitách reprezentuje e-obchodování obast, ve které se vzájemně setkávají: fyzické zdroje (přírodní zdroje, technoogická a fyzická infrastruktura), idské zdroje (pracovní sía, znaosti a dovednosti), sociání zdroje (morání a etické systémy a zásady, kutura, jazyk). Angický termín e-commerce se zača objevovat v poovině 90. et minuého stoetí a charakterizova spojení termínů eektronická pošta (resp. e-mai) a eektronický obchod. Pohedy jednotivých odborníků na nový fenomén jsou charakterizovány různorodostí a odišností v chápání jeho významu. Probematiku jeho definice navíc zjevně zkompikovao užívání novějšího pojmu e-business. V českých médiích se často termín e-obchodování objevuje ve verzích e-commerce, popř. e-komerce, a to i tam, kde by mě být použit výraz e-business nebo e-podnikání, případně e-byznys. Pojem e-commerce se poměrně často a nesprávně vyskytuje pouze v souvisosti s provozováním eektronického obchodu a obchodních transakcí reaizovaných eektronickými prostředky (srov. definice uvedené na webových stránkách časopisu e-komerce.cz). Tato interpretace původního angického významu e-commerce je pode mého názoru nedostatečná, neboť zdaeka nevystihuje daší významné eektronické aktivity, které jsou s e-obchodováním pevně spojeny. 66 NÁRODNÍ KNIHOVNA, 15, 004, č. 4

2 Domnívám se, že ke správnému pochopení skutečné šíře pojmu e-obchodování ze použít vymezení E. Hurstové (000, 11), která cituje definici britského Ministerstva obchodu a průmysu (DTI Department of Trade and Industry): Eektronické obchodování je proces, při kterém dochází k výměně obchodních i neobchodních, pacených i nepacených informací prostřednictvím eektronických sítí (internet, intranet, extranet), a to buď mezi jednotivými obchodními partnery, nebo mezi obchodníkem a jeho zákazníkem, organizací a jednotivcem, uvnitř organizace, případně mezi reprezentanty veřejného a soukromého sektoru. Harris (000a, 19) rozděuje e-obchodování do tří zákadních kategorií: 1. Nepřímé e-obchodování Tento typ e-obchodování dovouje využívat web k výděečné činnosti, aniž by patby byy uskutečňovány jeho prostřednictvím. Příkadem je webová prezentace sužeb firmy, která si kade za cí přiákat více zákazníků do obchodního řetězce firmy.. Přímé e-obchodování Zde je web původcem uskutečněných finančních transakcí, a to za účeem prodeje produktů (v eektronické nebo i fyzické podobě) a sužeb. Finanční transakce jsou zde uskutečňovány prostřednictvím onine pateb kreditními kartami, případně uživateem vypněným a odesaným eektronickým formuářem, na zákadě kterého může instituce provést finanční transakci. 3. Digitání e-obchodování Obchodování v této kategorii zahrnuje digitání produkty a sužby, které jsou dodávány pouze v digitání (eektronické) podobě. Jedná se především o text, fotografie, video a zvuk, popř. konzutační sužby (virtuání referenční sužby) dodávané eektronickou cestou. V násedující tabuce je uveden přehed současných známých koncepcí e-obchodování. Tab. č. 1 Zákadní rozděení koncepcí e-obchodování pode zúčastněných stran e-komunikace Původc ůvodce komunikované informace Obchodní bchodník (B=Business) Příjemce komunikované informace v jednotivých koncepcích Spotřebite potřebite (koncový zákazník) (C = Consumer, Citizen) Veřejná správa (státní správa a veřejná samospráva) (A=Administration G=Government) Obchodní bchodník (B=Business) B B (Business to Business) Forma eektronické komunikace mezi obchodními partnery, institucemi, obchodníkem a dodaveteem apod. Lze sem také zařadit sužby informačních agentur a databázových center nebo digitáních knihoven (onine forma systému EDI - eektronické výměny dat). B C (Business to Consumer) Např. maoobchodníprodej knih či eektroniky ve virtuáních obchodních domech. B E (Business to Empoyees) Např. nabídka informačních sužeb zaměřených na epšíinformovanost zaměstnance instituce. Bank ankc (Bank to Consumer) Např. bankovnísužby (tzv. e-bankovnictví). B A (Business to Administration) nebo B G (Business to Governement) Např. nabídka produktů nebo sužeb institucím státnísprávy a veřejné samosprávy. Eektronická komunikace obchodníka s těmito institucemi. Spotřebite, občan, uživate informačních produktů a sužeb (C= Consumer, Citizen) C B (Consumer to Business) Např. sedovánínabídek za účeem nejvýhodnějšího nákupu zbožínebo sužeb. C C (Consumer to Consumer) Např. účast v aukčních systémech soužícík prodeji použitého zboží nebo sužeb. Inzertnísužby. C A (Citizen to Administration) nebo C G Např. podávánídaňových a majetkových přiznáníči jiných eektronických žádostí. Státní instituce Veřejná správa (A=Administration G=Government) A B (Administration to Business) nebo G B (Government to Business) Např. zadáváníveřejných zakázek a vypisování grantových projektů. A C (Administration to Consumer) nebo G C (Government to Citizen) Např. poskytováníinformačních produktů a sužeb veřejné správy a místnísamosprávy (e-government - eektronická váda). A A (Administration to Administration) nebo G G (Government to Government) Např. koordinace činností orgánů státnísprávy a veřejné samosprávy. Mezinárodníkoordinace vádní informačnípoitiky jednotivých zemí. NÁRODNÍ KNIHOVNA, 15, 004, č. 4 67

3 3 VYUŽITÍ METOD E-OBCHODOVÁNÍ V KNIHOVNÁCH Přestože sužby knihoven obvyke nejsou obecně chápány jako komerční aktivity, je samozřejmě možné uvažovat a z hediska dašího zkvaitňování knihovních a informačních sužeb je to dokonce žádoucí o apikaci metod e-obchodování v knihovním prostředí. Veká část aktivit knihoven sice není zisková, v dosavadní praxi většina z nich pouze zaručuje částečnou návratnost vynaožených nákadů (finančních investic), to by však neměo být na překážku při impementaci metod e-obchodování. Jednou z největších priorit knihoven a neziskových informačních institucí by mě být kromě všeobecně známých zákadních funkcí zprostředkování informací a znaostí také výrazný přínos ke vzděávání spoečnosti. Tvorba zisku obecně nepatří mezi havní priority knihoven nikde ve světě (Harris, 000a, 19). Tento dekarovaný princip však zdaeka neznamená, že se knihovny nebudou chtít podíet na budování obchodních strategií a využívat výhod nových technoogií a metod, které nabízejí jednotivé koncepce e-obchodování. Internet je technoogická samozřejmost, která pomáhá knihovnám propagovat a zdokonaovat jejich informační produkty a sužby. V dnešní době je naprostou samozřejmostí, že většina knihoven také spravuje vastní webovou stránku a poskytuje virtuání informační sužby de svých možností a charakteru činnosti. Komerční stránka e-obchodování by měa být knihovnami (na prvním místě především těmi veřejnými) chápána jako nový finanční zdroj zvyšující příjmy rozpočtů. Impementace některých činností e-obchodování v konkrétní knihovně by měa být jedním z mnoha kroků, které management knihovny musí ujít na cestě k reaizaci cíů moderní knihovny. Každý typ knihovny má samozřejmě jiné cíe, potřeby a očekávání. Jinak se na impementaci e-obchodování bude pohížet v akademické knihovně, jinak ve veřejné nebo vědecké knihovně. Smith (00, 7) poznamenává, že důežitou strategií e-obchodování BB a iniciativou managementu knihovny je aktivní vyhedávání finančních zdrojů a sponzorských příspěvků. Obecně ze tvrdit, že vývoj e-obchodování je proces nekončící, veice dynamický a závisý na tom, jak ryche se budou rozvíjet informační a komunikační technoogie, jak ryche bude růst obiba internetu a jak veká bude důvěra uživateů k poskytování informačních produktů a sužeb eektronickou cestou (zde je jedním z kíčových probémů zajištění soukromí uživatee a bezpečnosti citivých dat). Dříve než dojde k reaizaci e-obchodování v knihovně, je třeba zodpovědět někoik zásadních otázek. Jaké byy cíe knihovny před tím, než začaa využívat internet? Jaké cíe bude knihovna sedovat tím, že veřejnosti zpřístupní onine sužby? Má existence e-obchodování na webu knihovny zaceit ztrátu ve finančním rozpočtu knihovny? Jak se e-obchodování projeví v kvaitě informovanosti, vzděávání, ae i zábavy uživateů? Harris (000b) vyjmenovává nejvýznamnější cíe, které by mě management knihovny před impementací e-obchodování zvážit. Mezi ty zásadní patří především: nový zdroj finančních příjmů, který bude soužit k pokrytí nákadů spojených s provozem aktivit e-obchodování, zdokonaování eektronického kataogu a onine přístupu k němu, vývoj a výběr nových informačních zdrojů, poskytování kvaitnějších informačních sužeb; možnost knihovny provozovat tyto sužby 4 hodin denně a 7 dnů v týdnu (označuje se často jako 4/7), propagace knihovny jako informační instituce a brány ke znaostem prostřednictvím internetu, účast knihovny na podpoře vzděávání (důežitou úohu zde stáe více bude sehrávat distanční vzděávání), zajištění provázanosti nabízených sužeb, zvýšení rychosti dodávaných informací, poskytnutí nestranného přístupu k informacím a zaručení kvaity informací, podí na vytváření virtuáních komunit mezi skupinami a jednotivci (správa diskusních skupin), naezení aternativních příjmů (např. z čenských příspěvků v programu Přáteé knihovny ), snížení administrativních výdajů (např. při spotřebě papíru apod.), poskytování informačních sužeb s přidanou hodnotou (viz dáe virtuání referenční sužby). Knihovny již koncem 80. et 0. stoetí patřiy mezi první informační instituce, které svůj nejdůežitější informační produkt kataog začay zpřístupňovat na internetu ve formě OPACu. S prudkým nárůstem uživateů internetu úměrně stoupa požadavek uživateů na to, aby knihovny a daší informační instituce zpřístupniy své databázové zdroje a daší informační sužby nebo produkty onine. Dnes je zcea zřejmé, že se knihovny ve vyspěých a ekonomicky siných zemích světa bez internetu již nedokáží obejít, což patí i pro řadu zemí střední a východní Evropy včetně ČR. Větší a významnější knihovny používají pro interní eektronické sužby (např. správu informačního obsahu a interních databází) také technoogii intranetu. Jednou z koncepcí e-obchodování, kterou ze úspěšně provozovat v různých typech knihoven, je BC. Tu ze prakticky využít např. v systému onine zpřístupnění kataogu nebo komerčních databází. Tento typ koncepce ze považovat za externí aktivitu, kdy uživate knihovny získává informace (popř. sužby) na dáku, pomocí internetu (viz obr. č. 1). Za typické interní transakce knihovnou apikované koncepce BC ze např. považovat zpřístupnění eektronických produktů a jiných virtuáních informačních sužeb ve fyzické knihovně, a to prostřednictvím intranetu, popř. jiného typu okání sítě. Jak poznamenává Smith (00, 5), ze za jedny z nejvýznamnějších informačních sužeb knihovny v rámci BC považovat virtuání referenční sužby. Daší a neméně významnou apikovanou koncepcí e-obchodování, kterou ze využívat ve virtuáním prostředí knihoven, je BB. Jako její příkad zde může soužit eektronická komunikace knihovny s dašími informačními institucemi, např. s producenty databází nebo s knižními nakadatestvími, a také s knihkupectvími (včetně těch virtuáních), popř. s jinými knihovnami. Lze sem také zařadit partnerství či úzkou spoupráci knihovny se vzděávacími institucemi, např. se zákadními škoami. Mezi perspektivní aktivity e-obchodování veřejných knihoven v konceptu znaostní (či informační) spoečnosti patří e-government, kde úoha knihovny spočívá ve zprostředkování informací mezi státní správou (nebo veřejnou samosprávou) a občanem či firmou. 68 NÁRODNÍ KNIHOVNA, 15, 004, č. 4

4 Obr. č. 1 Knihovna jako brána k informacím a znaostem v jednotivých koncepcích e-obchodování. 3.1 E-obchodování typu BC Mezi nejvýznamnější současné trendy upatňované v moderních knihovnách v koncepci e-obchodování BC ze zařadit násedující onine aktivity (tzv. informační sužby s přidanou hodnotou): veřejně přístupný onine kataog (OPAC), systém registrace nových uživateů knihovny nebo prodoužení registrace, provoz virtuáních referenčních sužeb, systém rezervace dokumentů uožených v dokumentovém fondu knihovny nebo dokumentů získaných systémem meziknihovní výpůjční sužby (MVS), uživateský přístup do komerčních databází, eektronické dokumentové sužby (ang. Eectronic Document Service, dáe jen EDS), průběžné adresné signání sužby typu Aert (resp. E-mai Aert), provoz personaizovaného knihovního portáu (ang. MyLibrary). Vekou pozornost si v posední době zasuhuje především obrovský rozvoj virtuáních referenčních sužeb ve webovém prostředí. 3. E-obchodování typu BB Knihovny se jako významné informační instituce v posední době podíejí na obrovském rozmachu jednotivých koncepcí e-obchodování. Tyto transakční procesy ze rozděit do někoika zákadních kategorií (srov. s pojetím Smithe, 00, 6): 1. Eektronické obchodní transakce s partnerskými knihovnami a dašími informačními institucemi (archivy, muzea, vzděávací instituce) úoha koncepce BB zde spočívá v uskutečňování obchodních transakcí a eektronické komunikace s ostatními knihovnami a informačními institucemi. Zahrnuje např. dodávání a zpřístupňování digitáně zpracovaných dokumentů, výměnu bibiografických záznamů a samozřejmě také systém MVS. Sužby EDS jsou záežitostí nejen BB transakcí, ae v případě, že knihovny nabízejí virtuání sužby svým uživateům, také transakcí v rámci koncepce BC. Knihovny by měy mít veký zájem na spoupráci s ostatními institucemi a komerčním sektorem, což by se měo odrazit v existenci portáu věrohodných informačních zdrojů (Harris, 000a, 130). Mezi tento typ eektronické komunikace ze také zařadit spoupráci knihoven se vzděávacími institucemi na všech stupních.. Eektronické obchodní transakce s dodavatei informačních produktů a sužeb (nakadateství, vydavateství, databázová centra, knihkupectví a instituce soukromého sektoru) jak zdůrazňuje Smith (00, 6), vztahy knihovny a jejího dodavatee dokumentů a informačních zdrojů jsou stáe častěji zaoženy na digitáních transakcích koncepce BB. Proces objednávání knih a seriáových dokumentů do knihovního fondu se již dnes často uskutečňuje pouze na zákadě eektronické komunikace. V případě dodávky předpacených časopisů nebo novin jsou současným trendem onine zpřístupněné pnotextové databázové zdroje (např. Proquest nebo EBSCO). 3. Eektronická komunikace za účeem získání různých forem sponzorství důežitým typem eektronické komunikace knihovny v koncepci BB jsou vztahy se sponzory. Management každé knihovny by mě co nejdříve pochopit příežitosti, které koncepce e-obchodování v této obasti nabízí. Vztahy se sponzory a komerčními partnery jsou stavebním kamenem obchodní strategie moderní knihovny. Příkadem tohoto typu může být např. sponzorství webových stránek knihovny nebo finanční podí na různých onine projektech (např. hrazení nákadů provozu onine referenčních informačních sužeb). Umístění rekamních proužků (bannerů) na webové stránky knihovny a použití systému cick-through (viz dáe), kdy knihovna dostane zapaceno za každého uživatee, který na inzerci kikne, se může brzy stát zcea běžnou praxí knihoven. Lze samozřejmě namítnout, že by webové stránky knihoven měy být z důvodu ideáu nestrannosti knihovny jako veřejné informační instituce zásadně oproštěny od jakékoiv komerční inzerce. Avšak v době, kdy především veřejné knihovny bojují s omezeným finančním rozpočtem, je tento způsob sponzorství určitým řešením sožité finanční situace. V technoogicky rozvinutých zemích se tento způsob stáe více upatňuje v marketingových strategiích knihoven, které mají progresivní informační poitiku. Zdrojem nezbytných financí se také stáe běžněji stává partnerství knihovny s onine knihkupectvím. Jedním z příkadů může být dnes již někoikaetá spoupráce firmy Amazon.com s veřejnými knihovnami. Smith (00, 8) se v této souvisosti táže, zda tyto a daší související obchodní aktivity poněkud nepodomí ideá knihoven jako neutráních či nezaujatých institucí. Bude asi především záežet na poitice managementu konkrétní knihovny, jakým způsobem se vyrovná s nastupující a domnívám se, že v dohedné budoucnosti neodvratnou komercionaizací knihovních sužeb a jak daeko bude ochoten zajít v nutnosti získat finanční prostředky pro zajištění pné funkčnosti knihovny, včetně zajištění financování onine sužeb. Jedna důežitá charakteristika by však knihovnám jako informačním institucím měa za každých okoností zůstat musí si udržet svou důvěryhodnost. 4. Zprostředkování eektronických transakcí a eektronické komunikace mezi občanem a veřejnou správou (e-government) dosavadní vývoj různých modeů e-governmentu ve světě vede k domněnce, že veřejné knihovny jako kontaktní místa veřejného přístupu k informačním zdrojům mohou hrát význam- NÁRODNÍ KNIHOVNA, 15, 004, č. 4 69

5 nou úohu při zavádění konceptu e-governmentu do praxe. Důvodů, proč by tomu tak měo být, ze najít někoik. Mezi nejvýznamnější patří především tyto: Veřejné knihovny mají douhodobé zkušenosti s onine informačními sužbami. Veřejné knihovny přispívají ke zmenšování tzv. digitáního rozděení spoečnosti. 3.3 Pojetí webové prezentace knihovny a virtuáních referenčních sužeb Pro obě výše uvedené obchodní koncepce BB a BC, které jsou v dnešní době použitené v prostředí onine knihoven, je samozřejmě nutná odpovídající webová prezentace. Jakým způsobem může webová stránka knihovny přispět k epší propagaci nabízených informačních sužeb a produktů? Jsou knihovnou vybrané eektronické zdroje dostatečně věrohodné a z uživateského hediska spoehivé? Brophy (001, 11) se domnívá, že kíčovým prvkem webové prezentace knihovny je uživateské rozhraní. Aby se sta web knihovny obíbeným mezi jeho uživatei, neměo by grafické rozhraní postrádat násedující charakteristiky: 1. Jednoduchost bez zbytečných grafických prvků, která zaručí rychejší uživateský přístup.. Konzistence, tj. jednotná struktura stránek, která uživatei umožní snadnou navigaci. 3. Dodržení uživateem očekávaných standardů, resp. funkcí. 4. Fexibiita při vyhedávání v kataogu (vývoj a nasazení inteigentních vyhedávacích nástrojů). 5. Intuitivní navigace a ogický postup při vyhedávání informací (probém, který se řeší v obasti výzkumu nazývaném komunikace čověk počítač Human-Computer Interaction, HCI). 6. Možnost použití zkratkových káves pro zrychenou navigaci zkušených uživateů. 7. Zaručení přístupnosti všem uživateům, včetně hendikepovaných. Za ideání paraeu využití e-obchodování v knihovnách ze pravděpodobně považovat knižní trh. Příkadem úspěšného obchodního modeu onine knižního prodejce je výše zmiňované virtuání knihkupectví Amazon.com. Tento mode považuje Coffman (1999) za vzor, který ze s jistými úpravami apikovat také v onine knihovním prostředí. Harris (000a, 130) správně považuje již existující webové stránky institucí, které úspěšně provozují e-podnikání, za vzor pro onine sužby knihoven. Management knihovny a správce webových stránek knihovny si musí uvědomit, že webová stránka knihovny bude uživatei chápána jako prezentace již funkčního modeu používaného na úspěšných webech, které e-obchodování úspěšně provozují. Knihovny mohou tento mode upatnit v praxi např. tím, že: veké množství nabízených dokumentů ze z dokumentového fondu knihovny okamžitě zpřístupnit uživatei. Dokumenty, které nejsou toik žádané, jsou z nakadateství objednávány na zákadě požadavků uživateů knihoven. webové prostředí přizpůsobí potřebám uživatee (mode personaizovaného portáu typu MyLibrary); uživatei bude knihovna pravideně zasíat informace o nových knihách jeho obíbeného autora nebo ho informovat o vydání odborných čánků vybraných z předem definovaných obastí uživateova zájmu. Webové stránky knihovny by měy být uživatei snadno přístupné, ať už se jedná o umístění odkazu v rozcestnících a portáech, na webu magistrátu města nebo místních úřadů apod. Webová stránka knihovny musí být na webu snadno vyhedatená (probém správné indexace a registrace). Coffman (1999, 16) se domnívá, že přestože se knihovny již před mnoha ety vyday cestou onine zpřístupňování svých kataogů (převážně přes protoko Z39.50), je stáe nutné pracovat na daší integraci informačních zdrojů. Tím se zde např. mysí efektivní způsob eektronického dodávání dokumentů a inovace systému MVS. Je zjevné, že protoko Z39.50 sice uživateům umožňuje prohedávat distribuované zdroje, avšak není dostatečně podporován mimo sféru knihoven. Zdá se, že vývoj v této obasti stáe více směřuje k používání technoogie RDF/XML. Akeroyd (00, 83) tvrdí, že v obasti knihovních a referenčních sužeb je třeba zaměřit pozornost na rozpoznání informačních potřeb. Autentizační systémy známé z apikací e-obchodování, které dokáží automaticky rozpoznat uživatee, se v brzké době stanou standardem. S touto autorizací jsou spojeny dodané informační sužby, připravené uživatei na míru (viz výše zmiňovaný příkad personaizovaných portáů typu MyLibrary). Knihovny, které provozují nebo v dohedné době hodají provozovat některé z aktivit nebo koncepcí e-obchodování, musí svou pozornost zaměřit na správu přístupu do systému. Foo (00, 377) se domnívá, že tento access contro system nejenže chrání informační zdroje, ae je také schopný spravovat patební mechanismus. 3.4 Virtuání referenční sužby knihoven Mezi stáe častější aktivity, pomocí kterých se knihovny snaží na svých webových stránkách o zkvaitnění a širší záběr svých sužeb, a tím o větší uspokojení informačních potřeb svých uživateů, patří virtuání referenční sužby (dáe jen VRS). První VRS (původně pojmenované jako e-mai reference) se objeviy již v poovině 80. et 0. stoetí. Mezi první významné projekty patřiy na počátku 90. et systémy Internet Pubic Library a AskEric (Lankes, 003, 4). První virtuání referenční sužby existovay nejdříve ve formě e-maiového odkazu na odpovědného pracovníka knihovny, v současné době se stáe více prosazují systémy diaogových formuářů, které umožňují užitečnější a především strukturované rozděení požadovaných informací. To má za násedek efektivnější, kvaitnější a zodpovědnější referenční sužbu knihovny. V některých knihovnách jsou také provozovány informační sužby typu hepdesk, a to s využitím programových apikací, které umožňují eektronickou komunikaci v reáném čase tedy pomocí komunikačního programu známého pod ang. pojmem chat. Tyto programy např. dokáží udržovat databázi nejčastějších dotazů, stanovovat jejich prioritu a rozvrhovat úkoy pro jednotivé informační pracovníky nebo knihovníky. Stáe častější impementace systémů VRS na webových stránkách knihoven jistým způsobem odráží růst poptávky po nejrůznějších programech distančního vzděávání. V rámci VRS mohou být poskytovány onine konzutační, informační, rešeršní nebo škoicí sužby, které souvisejí se zprostředkováním různých typů dokumentů a odborných informací uživateům. Obecný mode VRS ze s jistými úpravami prezentovat tak, jak jej chápe Gross (003, 187) viz obr. č.. 70 NÁRODNÍ KNIHOVNA, 15, 004, č. 4

6 Obr. č. Obecný mode virtuání referenční sužby Gross, McCure a Lankes (003, , 19) se domnívají, že mezi kíčové otázky, které je nutné zodpovědět před impementací VRS v knihovně, bezesporu patří: 1. Obast uživateských potřeb: Jak uživate chápe koncepci virtuání referenční sužby? Co od této sužby očekává? Jakým způsobem budou referenční informace uživatei doručeny?. Obast ekonomického modeu: Jaké bude cekové stanovení rozpočtu projektu, a to včetně nákadů na odborné škoení zaměstnanců a nákadů na software a hardware? Jakým způsobem bude VRS financována, jak je zaručena návratnost této investice? Kdo bude zodpovídat za otázku správy VRS a její infrastruktury? Bude VRS nějakým způsobem vyhodnocována (např. pomocí benchmarkových testů)? 3. Obast spoupráce knihovny s dašími informačními institucemi: Jaký bude podí participujících knihoven a jejich informačního potenciáu na provozovaném VRS? Jaká je současná koncepce e-governmentu a možná participace knihovny na něm? VRS ze obecně rozděit do násedujících kategorií (Lam, 003, 31): e-maiová komunikace knihovna-uživate; dotazovací sužby typu Zeptejte se své knihovny ; knihovní portáy informačních zdrojů (pnotextových nebo bibiografických); VRS pracující v reáném čase; komunikační sužby typu chat E-maiová komunikace knihovna uživate Výhody e-maiové komunikace jsou všeobecně známé. Nevýhodou e-maiové komunikace se může zdát reativně douhá doba pro zodpovězení dotazu. Lam (003, 3) se domnívá, že knihovníci nemívají obecně probém se zodpovězením dotazu v přímé komunikaci s uživateem ( tváří v tvář ), ae mají často strach z odpovědnosti, která vypývá z psané odpovědi ( černé na bíém ) Dotazovací sužby typu Zeptejte se své knihovny Stáe popuárnějšími VRS se stávají systémy typu Ask a Question (popř. Ask a Librarian nebo Ask an Expert apod.). V tomto případě se jedná o konzutační sužby knihovny, kdy jsou dotazovateům prostřednictvím e-maiových zpráv poskytovány informace např. o fondu knihovny a nabízených informačních a referenčních sužbách, případně o daších informačních zdrojích. Součástí těchto sužeb bývá také databáze často kadených dotazů (často uváděná pod angickou zkratkou FAQ Frequenty Asked Questions). Dotazy uživateů se mohou týkat např.: faktografických nebo bibiografických údajů; informační sužby zahrnují poskytování odborných faktografických a referenčních informací z primárních a sekundárních zdrojů knihovny a z daších dostupných zdrojů; nejvhodnějších pramenů v určitém oboru; rešerše (resp. rešeršní sužby) jsou jako pacené sužby běžně poskytovány z tištěných a eektronických zdrojů, které jsou přístupné ve fondu knihovny, v komerčních databázích nebo voně přístupných informačních zdrojích na internetu; vyhedávacích postupů na internetu; administrativních záežitostí (např. čenství v knihovně, popatky za sužby apod.). Příkady využití VRS v knihovnách: V Ceveandské veřejné knihovně (Ceveand Pubic Library, USA, Ohio, zodpovídají knihovníci koem 00 dotazů uživateů za den. Úspěšnost tohoto systému tkví především v efektivní propagaci v někoika inzertních médiích. Tato knihovna provozuje VRS 4/7. Rád bych se v této souvisosti zmíni o významném nizozemském projektu portáu virtuání veřejné knihovny bibiotheek.n, který vznik v IT centru LAURENS v roce 00 a který osobně považuji za vemi úspěšný. Tato informační brána je již více než roky přístupná široké veřejnosti. Lze zde naézt národní databázi knižních tituů, vybrané výukové zdroje, databázi novin a pnotextové novinové čánky. Nedínou součást webu bibiotheek.n tvoří od března 003 havní nizozemská onine knihovní referenční sužba (Agemeen Landeijk Dekkend Digitaa Informatie Netwerk, kde jsou nejrůznější dotazy uživateů zdarma odpovídány prostřednictvím národní digitání informační sítě. Prostřednictvím tohoto systému jsou znaosti a informace organizovány a postupně shromažďovány ve znaostní databázi. Důežitou roi zde hrají informační speciaisté (tzv. informační prostředníci) z veřejných knihoven, Národní (kráovské) knihovny, regionáních knihovních center a odborných knihoven (dnes je jich do projektu zapojeno více než 50). V případě, že se informačnímu prostředníkovi nepodaří naézt odpověď na uživateův dotaz, je probém předán informačnímu expertovi, který pracuje v neknihovnickém sektoru. K podporovaným oborům zatím NÁRODNÍ KNIHOVNA, 15, 004, č. 4 71

7 patří iteratura, umění a hudba, péče o dítě, zdraví a nizozemská historie. Měsíčně je v průměru zodpovězeno koem 1500 dotazů. Od září 003 je v provozu také systém textové komunikace s uživatei webu v reáném čase. Znaostní a informační koncept sužby nabízí uživateům sužbu na čtyřech informačních úrovních (viz obr. č. 3). Obr. č. 3 Schéma informačních úrovní nizozemské virtuání referenční sužby prohedávat. Daší informace o projektu a vastní sužba se nachází na adrese Specifickou skupinu v systému VRS knihoven tvoří dotazovací sužba na doporučení knihy (ang. Ask for a Good Read nebo Books we Recommend ). Domnívám se, že tento způsob zatraktivňuje webové stránky knihovny tím, že jsou na nich poskytnuty čtenářsky zajímavé informace, jako jsou recenze knih z časopisů a novin, názory ostatních čtenářů nebo knihovníků na nově vycházející knihy apod. (viz např. worthingtonibraries.org). Pro každého uživatee, který se snaží vyhedat odpověď na svůj informační probém, je startovním bodem nabídka vybraných informačních zdrojů a digitáních sužeb. Tato úroveň je definována jako sef-service, tedy samoobsužná. V daší úrovni je již tazatei nabídnuta profesionání informační sužba, a to prostřednictvím knihovníka nebo externího experta. V případě, že zde tázající nenaezne odpověď, informační sužba (z místní knihovny, která je automaticky vybrána systémem pode uživateova bydiště) mu pomůže buď épe specifikovat dotaz, nebo ho přímo odkáže na reevantní informační zdroje. Dotaz může být informační sužbě směřován e-maiem nebo vypněním webového formuáře. Od září 003 je pro děti ve věku 9 1 nabízena sužba chat, kde mohou své dotazy adresovat v reáném čase přímo knihovníkovi či informačnímu speciaistovi. Jádro všech úrovní informačního systému tvoří programová apikace QuestionPoint (QP) a znaostní báze, jejíž obsah roste s přibývajícími dotazy uživateů. Přestože se tento čánek zabývá příkady úspěšných metod e-obchodování v zahraničních knihovnách, považuji za nutné se zmínit o významném projektu Národní knihovny ČR (NK ČR). Ta na svých webových stránkách provozuje faktografickou a bibiografickou sužbu Ptejte se knihovny. NK ČR zodpovídá dotazy týkající se knihovny, jejího fondu a poskytování sužeb NK ČR. Dáe zodpovídá dotazy týkající se pubikací vydaných na území ČR, regionu Praha a dotazy z obasti spoečenských a přírodních věd. Od března 004 bya vytvořena síť českých knihoven (k prosinci 004 je již aktivně zapojeno 30 knihoven), které se na tomto informačním servisu podíejí. Dotazy jsou ukádány do archivu, který ze pnotextově Knihovní portáy informačních zdrojů (pnotextových nebo bibiografických) Zde se jedná o informační sužby, které jsou vytvořeny pro potřeby konkrétní cíové skupiny uživateů a zaměřeny na konkrétní předmět nebo obast. Jedná se většinou o hierarchický systém webových odkazů, kde jsou informační zdroje účeně uspořádány do kategorií. Webové odkazy neorientují uživatee pouze k textovým dokumentům, ae také např. k mutimediáním dokumentům, které se vztahují k hedané tematice. Specifickou součástí této kategorie jsou personaizované knihovní portáy (např. typu MyLibrary ). Škoní a univerzitní knihovny by měy poskytovat adekvátní virtuání servis také studentům, kteří studují dákovým způsobem. Jednoduchou a přitom popuární čtenářskou virtuání knihovnu v prostředí WWW ze, tak jak to např. umožňuje systém Worthington Libraries, snadno zřídit výběrem z nabízených a knihovnou předem definovaných informačních zdrojů (více viz VRS pracující v reáném čase Veice zajímavým trendem onine knihovních sužeb jsou systémy VRS pracující v reáném čase. Mezi významné projekty ze bezesporu zařadit systém Goba Reference Network GRN (dříve CDRS The Library of Congress Coaborative Digita Reference Service), který je výsedkem snahy o poskytování informací a znaostí v gobáním měřítku, a to 4 hodin denně. GRN poskytuje prostřednictvím mezinárodní digitání sítě knihoven a daších informačních institucí profesionání referenční sužbu odborníkům a výzkumným pracovníkům. Použitou patformou je zde technoogie QuestionPoint, která bya vyvinuta ve spoupráci Kongresové knihovny a OCLC (více viz Komunikační sužby typu chat Sužbou, která se stáe více objevuje na webových stránkách knihoven, je provozování komunikačního programu typu chat. Tento program umožňuje vzájemnou textovou komunikaci knihovníka a uživatee v reáném čase. Specifickou podkategorií VRS jsou průběžné adresné signání sužby typu Aerts (resp. personaizovaného systému MyAerts). Pomocí tohoto systému automaticky generovaných e-maiových zpráv ze čtenáři oznamovat např. to, že jím rezervovaný dokument je připraven k vyzvednutí, případně odkazovat uživatee na recenze nových knih nebo čánků v ostatních médiích nebo informačních zdrojích. Výhodou systému je fexibiita, rychost 7 NÁRODNÍ KNIHOVNA, 15, 004, č. 4

8 přenosu zprávy, úspora finančních nákadů na poštovném a úspora papíru. 3.5 Stanovení nejvhodnější strategie e-obchodování v knihovnách K dašímu zdokonaování virtuáních knihovnicko-informačních sužeb v knihovnách, které se rozhodnou apikovat některé z koncepcí e-obchodování, je třeba nejdříve začít pracovat na zákadní strategii. Před provedením nezbytných kroků k dosažení optimáního stavu je vhodné vypracovat kíčový dokument popisující jednotivé strategické kroky e-obchodování v dané instituci. V tomto dokumentu musí být zřeteně uvedeny způsoby, prostřednictvím kterých bude e-obchodování a související komerční aktivity napomáhat knihovně k dosažení finančního efektu. V úvodní fázi nemusí být stanoveno, zda se bude jednat o způsob přímého nebo nepřímého e-obchodování. Konkrétní strategie e-obchodování se iší pode typu knihovny. Příkady nejdůežitějších východisek, nad kterými je třeba se zamyset před konečným stanovením informační poitiky a onine obchodních strategií knihovny, objasňuje ve své práci Harris (000b). Jedná se především o: 1. stanovení zákadních cíů knihovny ve spojitosti s e-obchodováním. Čeho chce knihovna e-obchodováním dosáhnout? Jedná se managementu knihovny pouze o vyepšení finančního rozpočtu, nebo (také) o zvýšení efektivity nabízených sužeb? Jak veký je zájem knihovny aktivněji se podíet na informačním trhu? Výhodné je nejdříve prostudovat strukturu a obsah již existujících webových stránek podobných institucí a porovnat jejich funkčnost e-obchodování s vastními ideami. Z čeho by si knihovna měa vzít příkad a čeho by se měa naopak vyvarovat? Pokud ještě knihovna neprovozuje webovou stránku a nezaregistrovaa si vastní doménu (např. typu je třeba se zamyset nad použitím vhodného názvu. Ten je kíčem úspěchu impementovaného systému e-obchodování, proto je třeba vybrat název snadno zapamatovatený, výstižný a krátký. Výhodná je registrace více doménových jmen, které budou soužit k různým účeům např. pro web knihovny nebo pro provozování eektronického knižního obchodu knihovny (viz příkad newyorské veřejné knihovny popsaný dáe v textu).. naezení uspokojivých odpovědí na otázky typu: a) Přivedou komerčně zaožené informační sužby knihovny na web více uživateů-zákazníků, a tedy více finančních prostředků? b) Proč budou zákazníci ochotni za tyto sužby patit? c) Budou tyto sužby ve standardních cenových reacích odpovídající zárukou kvaitního informačního obsahu? d) Jaké nepacené sužby budou uživateům voně k dispozici? e) Jaké jsou technické možnosti knihovny ve spojitosti s potřebou odborného škoení zaměstnanců? Budou pro počítačová škoení najmuti speciaizovaní ektoři, nebo bude knihovna patit externí konzutanty? f) Kdo bude zodpovědný za tvorbu a správu webových stránek knihovny? g) Jak veký je předběžný finanční rozpočet e-obchodování knihovny? h) Bude prodej informačních sužeb a produktů veden z vastní webové stránky, nebo se tato činnost bude reaizovat přes web vybraného poskytovatee? i) Bude impementovaný systém e-obchodování prezentován uživateům v ceku, nebo po určitých etapách? Bude provoz nejdříve probíhat v testovacím moduu, a pokud ano, jak douho? j) Jaký bude systém patby (tzv. patební mode) v případě uskutečněných transakcí informačních produktů nebo sužeb? Bude zákazník za informační produkty nebo sužby patit: i. kreditní kartou? ii. šekem? iii. digitáními/kybernetickými penězi (prostřednictvím eektronické peněženky (e-waet) s předem zapaceným kreditem)? iv. offine vypněným a faxem (e-maiem, kasickou poštou) zasaným potvrzením o finančním převodu? v. případně jiným způsobem? Má uživate možnost voby? Foo (00, s. 390) rozišuje tři patební (resp. zúčtovací) modey abonentních sužeb, které jsou vhodné pro účey e-obchodování v digitáních knihovnách: 1. Patba předem V tomto modeu je knihovnou spravován virtuání účet, na který uživate předem soži minimání finanční vkad. Z tohoto účtu jsou poté postupně odečítány popatky za informační produkty nebo sužby, které uživate získa. Tento mode je používán např. v české Virtuání poytechnické knihovně (více viz Patba později Tento mode umožňuje registrovanému uživatei zapatit za informační sužby nebo produkty, které získa za upynué období. Uživatei virtuáního účtu je v pravideném časovém intervau zasíána faktura. Nejčastější patební metodou je uhrazení finanční částky pomocí kreditní karty. 3. Patba ihned V tomto modeu je uživate povinen za informační produkty nebo sužby zapatit ihned po jejich objednání. Také v tomto modeu je nejčastější patební metodou uhrazení finanční částky kreditní kartou. Probematickou a v dnešní době zatím nedostatečně vyřešenou otázkou zůstává způsob hrazení tzv. mikropateb (maých finančních částek), pro něž nejsou kreditní karty vhodné (perspektivní se jeví technoogie digitáních/kybernetických peněz). k) Pokud se nebudou prostřednictvím webové stránky knihovny nabízet informační produkty a sužby, ze finanční prostředky zajistit pomocí rekamních proužků (bannerů) či jinou formou pacené inzerce? ) Kdo vypracuje marketingový pán, kde bude kaden důraz na propagaci webu knihovny prostřednictvím e-maiů, odkazů na webových stránkách rozcestníků, NÁRODNÍ KNIHOVNA, 15, 004, č. 4 73

9 informačních etáků a brožur, inzerce v denním tisku apod. (de finančních možností knihovny)? m) Kdo bude odpovědný za vypracování rozboru právních záežitostí ochrany inteektuáního vastnictví (ochranné známky, autorské právo), daní, ochrany soukromí a inzerce? Bude nezbytné navázat spoupráci s odborníkem na průmysové vastnictví a internetové právo? 3.6 Příkady daších metod e-obchodování v knihovnách Řada knihoven zatím především v angoamerické obasti se stáe více začíná aktivně podíet na řadě inzertních onine koncepcí e-obchodování, které mají za cí navyšovat finanční fondy těchto institucí nebo přímo hradit nákady na provoz virtuáních sužeb. Přestože se zatím většinou jedná spíše o experimenty, ze se domnívat, že tyto programy mohou za určitých okoností přinést knihovnám určitý finanční efekt. K dosavadním onine komerčním aktivitám knihoven v této obasti ze zařadit: 1. Účast knihovny na asociačním (přidruženém) programu (tzv. Per Sae program) Jedním z provozovateů tohoto typu programu je největší internetové knihkupectví Amazon.com, jehož produkty a sužby mohou být propagovány formou pacené inzerce (např. inzertních proužků bannerů) na webových stránkách knihoven, které mají status smuvních partnerů. Původní asociační program vznik ve spoečnosti Amazon.com v roce 1996, v roce 1998 do něj byo zapojeno již koem spoečností (Shapiro, 1999, 19), v současné době se na programu podíí přes subjektů. Jak ze zjistit z tab. č., za každý prostřednictvím své webové stránky prodaný produkt získává smuvní partner finanční částku určenou procentním podíem z ceny prodaného produktu (např. knihy, CD-ROM, DVD apod.). Asociační programy se však vypácejí pouze při větším objemu prodaných produktů. Např. pokud uvažujeme průměrnou cenu nabízenou Amazon.com 15 eur za knižní titu a asociační partner chce dosáhnout zisku aespoň 500 měsíčně, musí (v závisosti na stanovené prémii) prodat někoik stovek knih, CD nebo jiných produktů. Spoečnost Amazon.com ve svém asociačním programu podporuje prodejní partnery, kteří na svých webových stránkách zveřejňují recenze a doporučení ke koupi na vybrané tituy. Dunn (1999) to považuje za výhodnější prodejní strategii než pouhé přeposíání uživateů na web knihkupce. Produkt, který je zákazníkovi doporučen, má mnohem větší šanci na prodej než stovky vypsaných kataogových záznamů. Tab. č. Získaná finanční provize z prodaných produktů knihkupectví Amazon.com Počet produktů z nabídky Amazon.com prodaných prostřednictvím spoupracujícího subjektu za posední 3 měsíce Finanční prémie (rabat) z ceny produktu (%) 1 5 5, , , , , , 5 více než , 0 Např. knihovna Austraské národní univerzity jako čen asociačního programu Amazon.com ve svém OPACu u každého vyhedaného dokumentu zobrazuje ISBN s odkazem na tentýž dokument prodávaný knihkupectvím Amazon.com (Carke, 000). Knihovna na svém webu vybízí své uživatee k finanční podpoře tím, že si po kiknutí na odkaz Amazon.com mohou zvoený produkt zakoupit. Z uskutečněné transakce násedně knihovna získává finanční prémii, v případě knihovny Austraské národní univerzity jde o 5 % z cekové ceny zakoupeného produktu. Tacoma Pubic Library (USA, Washington, spoupracuje s Amazon.com tak, že programová apikace kataogu kontrouje ISBN vyhedaných záznamů knih s databází knih Amazon.com a nabízí možnost jejich zakoupení. Domnívám se, že tato knihovna pně pochopia veškeré výhody e-obchodování a může být proto vzorem daším institucím. Uživatei OPACu se kromě zákadních bibiografických informací o dokumentu naskýtá možnost přístupu k daším užitečným informacím (obsah, recenze, vybraná kapitoa, ae také možnost zakoupení dotyčné knihy z onine knihkupectví Amazon.com). Daším příkadem úspěšné apikace asociačního programu může být New York Pubic Library ( která bya ještě v roce 003 čenem asociačního programu knihkupectví Barnes&Nobe.com. V současné době však na svých webových stránkách nabízí přímý uživateský přístup do databáze Amazon.com. Vstup uživatee do kataogu z webu knihovny je registrován v databázi Ama- 74 NÁRODNÍ KNIHOVNA, 15, 004, č. 4

10 zon.com, a pokud uživate uskuteční nákup (provede finanční transakci), získává knihovna smuvně dohodnutou finanční provizi. Seznam knihoven, které na svém webu provozují tzv. asociační programy, ze naézt na adrese ibrary.usask.ca/~scottp/bca/ibraries.htm. Přehed daších, především amerických asociačních programů ze naézt na Dunn (1999) zdůrazňuje, že přestože se systém asociačních programů zdá být jednoduchý, v praxi se subjekty zapojené do asociačních programů příiš mnoho soustřeďují spíše na prodej vekému množství zákazníků, na které vzápětí zapomenou (tzv. one shot sae ), než na to, aby se zaměřiy na tvorbu strategií cíového marketingu, např. na budování zákaznických databází zaožených na věrnosti svých dosavadních spotřebiteů. U opakovaných nabídek produktů nebo sužeb těm zákazníkům, kteří již u stejné spoečnosti dříve něco zakoupii, se procento úspěšnosti prodeje pohybuje mezi 0 30 %. Mnoho onine firem, které přistupují na asociační programy a na své weby umísťují inzerci, věří ve zvýšení finančního obratu. Dunn (1999) však správně poukazuje na to, že systém rekamních proužků (bannerů) se hodí pouze pro ty weby, které vykazují vysokou návštěvnost. Provedené statistické anaýzy dokádají, že z každé tisícovky návštěvníků webu se najde přibižně 10 0 uživateů, kteří na banner kiknou (tj. 1 %). Z tohoto množství pravděpodobně uskuteční nákup pouhých 5 %, tzn. jediný uživate. Aby se tedy organizaci asociační program vypati, musí na svém webu generovat obrovskou návštěvnost uživateů. Dunn (1999) považuje za potenciáně úspěšnou firmu podíející se na asociačním programu tu, která na svém webu vykáže minimáně 5000 návštěvníků měsíčně. Uvedená čísa znamenají, že podobné asociační programy je možné provozovat pouze na webových stránkách větších a hojně navštěvovaných knihoven. Za vhodnou a podstatně efektivnější aternativu ze považovat možnost objednání knihy přímo z onine kataogu tak, jak to svým uživateům umožňuje Tacoma Pubic Library. Daším důežitým a strategickým tahem onine prodejce na internetu je vhodně saděná nabídka produktů a sužeb. Mnoho onine prodejců se snaží nabízet tisíce produktů z různých obastí, Dunn (1999) to však považuje za omy a domnívá se, že tato prodejní strategie je pro zákazníka matoucí. Je vhodnější soustředit se na prodej menšího množství produktů nebo sužeb a zaměřit se spíše na jejich kvaitu.. Daší způsoby hostování rekamních proužků (bannerů) na webu knihovny Animované rekamní proužky jsou dnes pravděpodobně jednou z nejprodávanějších forem webové inzerce. Je však také třeba zdůraznit, že tento typ inzerce je vhodný pouze pro určitou skupinu inzerujících spoečností. Nejefektivnějším způsobem osovení potencionáního zákazníka je vystavení banneru na stránkách vysoce navštěvovaných webů, tzn. především portáů, vyhedávacích strojů a robotů, nebo ve výměnných systémech bannerů (tzv. banner exchange). Vystavení banneru ve výměnných systémech může být bez popatku, avšak za cenu vystavení cizích bannerů na vastní webové stránce. Za zpopatněné vystavování bannerů patí inzerující tzv. cpm sazbu (ang. cost per thousand), to znamená cenu za tisíc zobrazení banneru na monitoru uživatee, často označovaných jako zhédnutí nebo imprese. Vystavený banner však v žádném případě pně nezaručuje to, že si jej návštěvník webu přečte a kikne na něj (srov. Dunn, 1999). Např. na webovém portáu Seznam.cz zapatí inzerent za každých tisíc zhédnutých bannerů konkrétní popatek, který se cenově v jednotivých sekcích portáu výrazně iší pode toho, jak je sekce v průměru navštěvována (bíže viz Systém webové inzerce pay-per-inquiry V typu asociačního programu pay-per-inquiry patí inzerující firma dohodnutou finanční částku majitei webu, který hostí její banner, a to za každého návštěvníka, který prostřednictvím tohoto vystaveného inzerátu navštívi web inzerující spoečnosti a požáda prostřednictvím formuáře, případně e-maiu o daší informace, spojené s potenciáním prodejem produktu nebo sužby, nebo přímo uskutečni finanční transakci. Systém webové inzerce pay-per-cick Tento asociační program je vemi podobný systému pay-per-inquiry. Také zde patí inzerující firma popatek za každého uživatee, který prostřednictvím vystaveného banneru navštívi web inzerující spoečnosti. Rozdí od předchozího systému však spočívá v tom, že tento uživate nemusí uskutečnit žádné daší kroky k uskutečnění transakce (tzn. nemusí si nic objednat nebo zapatit). 3. Onine prodej produktů na webu knihovny Zde se může jednat především o: prodej vastních informačních produktů (např. knihovnických příruček apod.), prodej dárkového zboží (např. suvenýrů), hudebních CD, DVD apod. Příkadem tohoto typu e-obchodování knihovny je New York Pubic Library, která na své speciaizované webové stránce ( nabízí k prodeji různé propagační předměty, dárkové předměty, knihy, pohednice atd. Tato knihovna je provozováním svého maoobchodu The Library Shop typickým příkadem toho, jak může návštěvník webu knihovny přispět do rozpočtu knihovny a přímo tak knihovnu finančně podporovat. Také Britská národní knihovna provozuje na adrese svůj Onine Bookshop, kde jsou k prodeji nabízené produkty rozděeny do patnácti havních kategorií (jedná se převážně o knihy). Národní knihovna Nového Zéandu ( govt.nz) nabízí ve svém onine webovém obchodě k prodeji hudební CD, mikrofiše a CD-ROM, pamětní knihy, kaendáře, pohednice, pakáty a dárkové předměty. Zajímavý projekt zaměřený na zvyšování rozpočtu knihovny ze naézt na webu Woodand Pubic Library (USA, Kaifornie). Web s názvem Shop for the Library ( umožňuje onine nákup produktů z téměř 00 virtuáních obchodů, mezi nimiž nechybí největší z nich ebay.com a Amazon.com. I zde patí, že z každé uskutečněné obchodní transakce obdrží Woodand Pubic Library finanční provizi, která v někte- NÁRODNÍ KNIHOVNA, 15, 004, č. 4 75

11 rých případech může dosahovat až 55 % z maoobchodní ceny produktu. Inspirativní může být také způsob financování kanadského projektu, jehož cíem je zprovoznění the Mienium Library ve Winnipegu. K tomu, aby by pro projekt získán dostatečný finanční kapitá, může každý přispět zakoupením některého produktu nabízeného prostřednictvím smuvních virtuáních obchodů ( Získaná finanční provize se stane součástí rozpočtu soužícího k vybudování nové knihovny. Příkadem toho, že i poměrně maá veřejná knihovna může využívat výhod internetu a e-obchodování k provozování komerčních aktivit, je Wheden Memoria Library (USA, Massachusetts). Tato knihovna organizuje ceoročně fotografickou soutěž, do které se zájemci musí zaregistrovat a zapatit popatek za umístění svých fotografií (více viz Jaká je možná budoucnost e-obchodování v knihovnách? Odhadnout daší možný vývoj e-obchodování v knihovnách je veice obtížný úko, a to zejména z důvodů vemi dynamických změn v informačních a teekomunikačních technoogiích a množství neustáe se vyvíjejících informačních produktů a sužeb. Jedním z nejdůežitějších cíů všech typů knihoven v nové digitání budoucnosti je poskytování kvaitních informačních produktů a sužeb všem, kteří o ně mají zájem. Eektronické obchodování je v tomto kontextu nutné chápat jako nový způsob komunikace se všemi účastníky komunikačního procesu, nový způsob podnikání v prostředí eektronických sítí a jako významnou změnu v procesu přetváření dat na informace a znaosti. Eektronické obchodování dává knihovnám reánou příežitost k navyšování finančního fondu a možnost aktivně se podíet na budování trhu s informačními produkty a sužbami. Veřejné knihovny postupně zjišťují, že roste počet uživateů, kteří dávají přednost digitáním dokumentům před tištěnými. Mezi havními důvody tohoto trendu ze uvést především možnost rychejšího a efektivnějšího způsobu vyhedávání informací pode různých kritérií, stažení dokumentů a pohodnějšího tisku požadovaných informací. Vemi významným trendem posedních někoika et je také to, že stáe více vydavateů seriáových pubikací přistupuje k digitaizaci svých primárních dokumentů. Konečný uživate také stáe více oceňuje výhody pnotextového vyhedávání v onine zpřístupněných dokumentech. E-obchodování však není všeék, který dokáže vyřešit současné ekonomické probémy firem nebo institucí, pouze ukazuje na jednu z daších možností využití nového komunikačního kanáu, prostřednictvím kterého ze v gobáním měřítku uskutečňovat efektivní komunikaci, získávat informace a znaosti, nebo se vzděávat. I přesto, že k dosavadní propagaci e-obchodování přispívá poněkud uměe vytvořená atmosféra tzv. techno-optimismu, tedy neutuchajícího nadšení z prudkého rozvoje informačních technoogií v posedních etech, je třeba aktivity e-obchodování chápat jako širokou množinu nových příežitostí, nikoiv jako zatý dů, ze kterého budou mít okamžitý prospěch všichni zainteresovaní. Domnívám se, že české knihovny i když např. v nabídce virtuáních referenčních sužeb stáe v průměru poněkud zaostávají za sužbami, které již mají své běžné místo v podobných institucích v technoogicky vyspěých zemích světa mají veký potenciá rozvíjet své virtuání informační aktivity v souadu se současnými světovými trendy. Lze také předpokádat, že bude nevyhnutená postupná komercionaizace některých jejich informačních aktivit, což může knihovnám přinést část potřebných finančních prostředků. Tyto finance ze násedně využít v procesu zkvaitňování informačních sužeb a produktů, což jistě přiáká větší počet uživateů. Je zjevné, že čím více bude uživateů internetu, tím více bude těch, kteří se budou na knihovny obracet se svými očekáváními a žádostmi, a to především v obasti eektronických produktů a sužeb. Důežitým aspektem, který má a bude mít viv na daší rozvoj a podporu e-obchodování, je probíhající obrovský rozmach teekomunikačních technoogií. Teekomunikační spoečnosti v ekonomicky rozvinutých zemích světa se předhánějí v zavádění nových technoogií, u kterých důežitou roi hrají stáe vyšší přenosové rychosti. Tento trend je důežitý nejenom pro onine spoečnosti a instituce, ae také pro využití informačních produktů a sužeb v domácnostech. Je patrné, že pokud si veřejné knihovny chtějí vybudovat a násedně také udržet status moderních informačních institucí a veřejně přístupných bran k informacím a znaostem, musí náežitě a pružně reagovat na změny v obasti informačních a komunikačních technoogiích a stáe se rozrůstající nabídky informačních produktů a sužeb. Příchod veřejného internetu a především sužby WWW v poovině 90. et 0. stoetí odstartovay novou éru virtuání komunikace, včetně nových možností podnikání. Tyto nové technoogie donutiy informační instituce, a tedy také knihovny, k přehodnocení jejich kuturních a sociáních tradic a upozorniy na možné hrozby především v obasti ekonomických násedků. Domnívám se, že z gobáního hediska je bohuže více než patrné, že na počátku nového tisícietí nemůže zatím většina veřejných knihoven vstřebat obrovské tempo inovace ICT a rycheji transformovat svou dosavadní činnost v nabídce informačních produktů a sužeb do prostředí webu. Vekým probémem je také nedůvěra uživateů internetu v bezpečnost dat onine transakcí a nedostatečná informační bezpečnost obecně. Úohou moderních veřejných knihoven v novém eektronickém konkurenčním prostředí by kromě tradičních funkcí zprostředkování informací a znaostí široké veřejnosti měa být snaha provozovat kvaitní virtuání referenční sužby. V předchozím textu byy prezentovány některé možnosti a trendy, které by veřejné knihovny mohy v bízké budoucnosti podstatně intenzivněji rozvinout. Již dnes existuje množství způsobů, kterými ze získat nové uživatee knihovnicko-informačních sužeb. Mezi ně např. patří nabídka sužeb efektivních vyhedávacích strategií na internetu, provoz již zmiňovaných VRS, personaizovaných portáů, signáních informačních sužeb apod. Čím větší bude počet uživateů, který bude využívat nabídku informačních produktů a sužeb prostřednictvím webové stránky veřejné knihovny, tím více může daná instituce spoéhat na určitý finanční efekt. Onine komerční aktivity knihoven by měy být veřejností chápány nikoiv jako komercionaizace poskytovaných sužeb, ae jako nezbytný krok k zajištění finančních příspěvků. Získané finance budou zpravida určeny na provoz, údržbu a zdokonaování dosavadních a tvorbu nových informačních produktů a sužeb, včetně financování knihovních aktivit v obasti podpory informační gramotnosti. Domnívám se, že 76 NÁRODNÍ KNIHOVNA, 15, 004, č. 4

12 e-obchodování jako způsob nebo forma nové, virtuání komunikace veřejné knihovny s jejími uživatei a obchodními partnery má rozhodně svou budoucnost. Použitá iteratura 1. AKEROYD, John (00). The management of change in eectronic ibraries. In ERSHOVA, Tatiana V., HOHLOV, Yuri E. (eds.). Libraries in the information society. München : Saur, 00, s the pubic ibraries onine reference desk [onine]. Den Haag : NBLC, 003 [cit ]. Dostupný z WWW: < aadin>. 3. BROPHY, Peter (001). The ibrary in the twenty first century : new services for the information age. London : Library Association Pubishing, s. ISBN BROUGHTON, K. (001). Our experiment in onine, rea-time reference. Computers in Libraries. 001, roč. 1, s CLARKE, Di (000). E-commerce in ibraries : an overview [onine]. God Coast (Queensand) : Bond University, 000 [cit ]. Dostupný z WWW: < jpr/auswebk/ecomm.htm>. 6. COFFMAN, S. (1999). Buiding earth s argest ibrary : driving into the future. Searcher, 1999, roč. 7, č. 3, s DUNN, Decan (1999). The seven keys to success for affiiates : an excerpt from winning the affiiate game. [onine]. Magaia (CA), 1999 [cit ]. Dostupný z WWW: < seven_keys_to_success_for_affiiates.htm>. 8. FOO, Schubert, HAWAMDEH, A S. (00). E-commerce and digita ibraries. In NANSI, S. (ed.). Architectura issues of web-enabed eectronic business. Hershey (PA) : Idea Group Pubishing, 00, s GROSS, Meissa, McCLURE, Chares R, LANKES, David R. (003). Assesing quaity in digita reference service : an overview of the key iterature on digita reference. In LANKES, David R (ed.). Impementing digita services : setting standards and making it rea. London : Facet Pubishing, 003, s HARRIS, Lesey E. (000a). Librarians and e-commerce : making e-commerce work for you. IFLA Journa, 000, roč. 6, č., s HARRIS, Lesey E. (000b). Libraries and e-commerce : improving information services and beyond. Information Outook, 000, roč. 4, č. 3, s HENG, Michae S. H. (000). Understanding eectronic commerce from a historica perspective. Amsterdam : Free University Amsterdam, Facuty of Economics, Business Administration and Econometrics, 000. Serie Research Memoranda, , 9 s. Dostupný také z WWW: < vuarem/ htm>. 13. HURST, Eizabeth (000). E-commerce and the environment : summary document [onine]. London : Imperia Coege of Science, Technoogy and Medicine, 000 [cit ]. Dostupný z WWW: < estudios_recursos/ecomm&ambiente.pdf>. 14. LAM, Kwan-Yau (003). Exporing virtua reference : what it is and what it may be. In LANKES, David R (ed.). Impementing digita services : setting standards and making it rea. London : Facet Pubishing, 003, s LANKES, David R. (ed.) (003). Impementing digita services : setting standards and making it rea. London : Facet Pubishing, 003. xv, 3 s. ISBN SHAPIRO, Car, VARIAN, Ha R. (1999). Information rues : a strategic guide to the network economy. Boston (MA) : Harvard Business Schoo Press, x, 35 s. ISBN X. 17. SMITH, Aastair G. (00). What can e-ibraries earn from e-business? [onine]. Weington (N. Z.) : Victoria University of Weington, Schoo of Information Management, 00 [cit ]. Dostupný z WWW: < NÁRODNÍ KNIHOVNA, 15, 004, č. 4 77

Progresivní Plastové Konstrukce

Progresivní Plastové Konstrukce Příjemce dotace AURO, spo. s r.o. Moravany u Brna Název projektu: Tvorba vzděávacího programu Progresivní pastové konstrukce v ekoogických a jiných stavbách Číso projektu: CZ.1.07/3.2.04/04.0051 Progresivní

Více

OPQ Manager Plus Report

OPQ Manager Plus Report OPQ Profi OPQ Manager Pus Report Jméno Pan Sampe Candidate Datum 25 září 2013 www.ceb.sh.com ÚVOD Tato zpráva je určena pro použití iniovým manažerům a personaistům. Obsahuje řadu informací, které jsou

Více

Mladí lidé a skupina NEET v Evropě: První zjištění

Mladí lidé a skupina NEET v Evropě: První zjištění Evropská nadace pro zepšení životních a pracovních podmínek Madí idé a skupina NEET v Evropě: První zjištění > Shrnutí < I když madí nemají pokaždé pravdu, spoečnost, která je ignoruje a shazuje, nemá

Více

Novinky v online marketingu SEO, GA, News

Novinky v online marketingu SEO, GA, News Novinky v onine marketingu SEO, GA, News Googe Anaytics, SEO, Linkbuiding Tomáš Nohá Obsah škoení: SEO v dnešní době Novinky v Googe Anaytics Efektivní reaizace Newsetterů Googe Anaytics, SEO, Linkbuiding

Více

Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek. Plány mobility. Přínos pro podniky a instituce

Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek. Plány mobility. Přínos pro podniky a instituce Petr Šmíd, Petra Lukešová, Danie Mourek Pány mobiity Přínos pro podniky a instituce Nadace Partnerství 2011 Pány mobiity Pány mobiity: Přínos pro podniky a instituce Autoři pubikace: Petr Šmíd, Petra

Více

POKUTOVÉ BLOKY. Samostatné oddělení 904 Správní činnosti Září 2012

POKUTOVÉ BLOKY. Samostatné oddělení 904 Správní činnosti Září 2012 POKUTOVÉ BLOKY Samostatné odděení 904 Správní činnosti Září 2012 Zákadní informace Ustanovení 85 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dáe jen zák. č. 200/1990 Sb. ), stanoví

Více

Představení společnosti COPRA spol. s r.o.

Představení společnosti COPRA spol. s r.o. Představení spoečnosti COPRA spo. s r.o. 10/2014 Kdo jsme? Rodinná poradenská firma zaožená v roce 1991, která pomáhá při: Nákupu firem Prodeji firem Hedání strategických a finančních partnerů Máme zkušenosti

Více

Kapitola 7. Štafeta života

Kapitola 7. Štafeta života Kapitoa 7 Štafeta života Kapitoa 7 Štafeta života V předchozí kapitoe této knihy jsme se se čtenáři poděii o střízivý rozbor toho, jak se dědicové strůjců Osvětimi už opět pokoušejí získat světovádu. Uvědomíme-i

Více

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_1ciso13.qxd 8.2.2013 9:08 StrÆnka 1 1 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Kmitavý pohyb trochu jinak

Kmitavý pohyb trochu jinak Kmitavý pohyb trochu jinak JIŘÍ ESAŘ, PER BAROŠ Katedra fyziky, Pedaoická fakuta, JU České Budějovice Kmitavý pohyb patří mezi zákadní fyzikání děje. Většinou se tato část fyziky redukuje na matematický

Více

1.9.1 Vyjádření neznámé ze vzorce I

1.9.1 Vyjádření neznámé ze vzorce I .9. Vyjádření neznámé ze vzorce I Předpokady: 75, 85 Pedagogická poznámka: Ačkoiv v normání učebnici zabírá vyjadřování ze vzorce jenom tři stránky, věnova jsem ji ceou podkapitou, z někoika důvodů: Autor

Více

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_2ciso12.qxd 3.4.2012 8:56 StrÆnka 1 2 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Program:, vl a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. l g. l l l. ž l. Jsme. I l l l

Program:, vl a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. l g. l l l. ž l. Jsme. I l l l Program:, v a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. g. Jsme I V I i 4 x P ň T V trvae v Řešení vhkosti a vytápění budovy VLKOVA VĚŽ Termín akce : od 10.12.2013 do 26.3.2013

Více

Výroční zpráva 2013 Řízení letového provozu České republiky

Výroční zpráva 2013 Řízení letového provozu České republiky ýroční zpráva ízení etového provozu eské repubiky ýroční annua report zpráva air ízení navigation etového services provozu of the eské czech repubiky repubic 4 5 8 9 5 6 8 9 6 8 4 6 4 46 57 58 59 74 75

Více

výrobní družstevnictví

výrobní družstevnictví 02/2011 MĚSÍČNÍK ROČNÍK 58 CENA 20 Kč výrobní družstevnictví časopis českých a moravských výrobních družstev Manažer roku 2010: Rozhovor s předsedou SČMVD Janem Wiesnerem Ceorepubiková konference Daňové

Více

Nová generace firemního tisku.

Nová generace firemního tisku. Lexmark OfficeEdge Profesionání barevné tiskárny a mutifunkční zařízení Nová generace firemního tisku. Řada OfficeEdge představuje novou kategorii zařízení určenou pro firemní kienteu. Kvaita odpovídající

Více

Spravedlivá společnost

Spravedlivá společnost Spravedivá spoečnost Voební manifest ČSSD ke krajským a senátním vobám 12. a 13. října 2012 SVOBODA SPRAVEDLNOST SOLIDARITA Vážené spouobčanky a vážení spouobčané, na podzim se bude v krajských a senátních

Více

Zabezpečení pro tiskárny a multifunkční tiskárny umožňující používat řešení od společnosti Lexmark

Zabezpečení pro tiskárny a multifunkční tiskárny umožňující používat řešení od společnosti Lexmark Zabezpečení pro tiskárny a mutifunkční tiskárny umožňující používat řešení od spoečnosti Lexmark Zvyšte zabezpečení vašich podnikových dokumentů a dat Když dojde na zabezpečení, vaše organizace potřebuje

Více

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_4ciso11.qxd 5.8.2011 8:18 StrÆnka 1 4 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

9.2.1 Náhodné pokusy, možné výsledky, jevy

9.2.1 Náhodné pokusy, možné výsledky, jevy 9.2.1 Náhodné pokusy, možné výsedky, jevy Předpokady: 9110, 9114 Hodím kámen za normáních okoností jediný výsedek = spadne na zem Hodíme kámen na terč někoik možných výsedků (trefíme desítku, devítku,,

Více

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 02_OBALKA_2ciso13.qxd 4.4.2013 14:28 StrÆnka 1 2 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Metodika pro kurz: Tvorba a evaluace E-learningu

Metodika pro kurz: Tvorba a evaluace E-learningu Číso projektu: CZ.1.07/3.2.04/04.0051 Metodika pro kurz: Tvorba a evauace E-earningu Progresivní Pastové Konstrukce AURO, spo. s r.o. Moravany u Brna Obsah Evauace e-earningu 3 Vymezení pojmu evauace 3

Více

TEMPUS MEDICORUM. STANDARDY Budou, či nebudou? časopis české lékařské komory. Sloučení ZP Média. Iuventus Medica fond na podporu mladých lékařů

TEMPUS MEDICORUM. STANDARDY Budou, či nebudou? časopis české lékařské komory. Sloučení ZP Média. Iuventus Medica fond na podporu mladých lékařů 4/2011 ročník 20 časopis české ékařské komory V tomto číse: Součení ZP Média a VZP Iuventus Medica fond na podporu madých ékařů Pravida spoupráce ékařů a farmaceutických firem ČLK odmítá generickou preskripci

Více

ZERTIFIKATEJOURNAL. Luxury(Index. Smart(Cars( Globální(lídr(((((((((((((( MSCI( Oil(Consumer(Index. BBI(Portfolio !!! !!!

ZERTIFIKATEJOURNAL. Luxury(Index. Smart(Cars( Globální(lídr(((((((((((((( MSCI( Oil(Consumer(Index. BBI(Portfolio !!! !!! ZJ 15.2015 / 24. září 14. ročník Gobání(ídr(((((((((((((( MSCI( Krátce předtím, než Čína pořádně vyděsia investory, se konao v Ženevě důežité setkání. Ačkoiv nikdo z přítomných netuši, že čínská burza

Více

INKONTINENCE V ČR 2013

INKONTINENCE V ČR 2013 INKONTINENCE V ČR 2013 2/ INKONTINENCE V ČR 2013 INKONTINENCE V ČR 2013 /3 Obsah Chce to jen odvahu požádat o pomoc 3 Nová kategorizace zdravotnických prostředků a inkontinence 4 OZP a inkontinenční zdravotnické

Více

MEZIOPERAČNÍ DOPRAVA A MANIPULACE S MATERIÁLEM

MEZIOPERAČNÍ DOPRAVA A MANIPULACE S MATERIÁLEM MEZIOPERAČNÍ DOPRAVA A MANIPULACE S MATERIÁLEM Abstrakt Inter-operationa transport and materia handing Do. Ing. Zdeněk Čujan, CS. Vysoká škoa ogistiky Přerov, katedra ogistiky a tehnikýh disipin e-mai:

Více

Lekce Pýtvání potravinami strana 1/1 Příoha 1 křížovka TÉMATEM DNEŠNÍ HODINY JE: 1. Obchod, ve kterém se prodává jído, se jmenuje 2. Mrkev, ceer a petrže je kořenová 3. Co nesníme, to jsou 4. Místo na

Více

Nová kvalita bydlení. Hliníkové okenní systémy

Nová kvalita bydlení. Hliníkové okenní systémy Nová kvaita bydení Hiníkové okenní systémy 2 Schüco Hiníkové okenní systémy Obsah Schüco 3 Voný výhed, trvaá hodnota Obsah Okna zajišťují prosvětené obytné prostory, voný výhed do okoí a současně chrání

Více

Obsah. Důležitý je dialog 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3

Obsah. Důležitý je dialog 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3 INKONTINENCE v ČR 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3 Obsah Důežitý je diaog 3 Inkontinence moči pohedem urooga 4 5 Kontinence 6 7 Pomůcky pro inkontinentní (psk 02) kombinace a souběh pomůcek 8 9

Více

Modul 3: Služby Referenční služby a elektronické informační zdroje management referenčních služeb

Modul 3: Služby Referenční služby a elektronické informační zdroje management referenčních služeb Název projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Název kurzu: Seminář pro knihovníky a informační pracovníky Inovační knihovnický kurz Modul 3: Služby Referenční služby

Více

PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA. ČLS JEP Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví

PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA. ČLS JEP Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví Vědecké zdravotnické informační zdroje a jejich vyhledávání PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA Osnova způsoby vyhledávání služby pro veřejnost knihovny zdravotnické

Více

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_3ciso11.qxd 6.6.2011 10:34 StrÆnka 1 3 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 03_OBALKA_3ciso13.qxd 7.6.2013 9:20 StrÆnka 1 3 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

FAQ. Jsou podporovány projekty, jejichž příjmy nestačí ani k plnému pokrytí provozních nákladů?

FAQ. Jsou podporovány projekty, jejichž příjmy nestačí ani k plnému pokrytí provozních nákladů? FAQ k 25. kontinuální výzvě Integrovaného operačního programu v Prioritní ose 4a Národní podpora cestovní ruchu, cíl Konvergence a Prioritní ose 4b Národní podpora cestovního ruchu, cíl Regionální konkurenceschopnost

Více

Určování geografického původu hudby. Petr Palko Mária Běhalová Jan Hakl Václav Steiger

Určování geografického původu hudby. Petr Palko Mária Běhalová Jan Hakl Václav Steiger Určování geografického původu hudby Petr Pako Mária Běhaová Jan Hak Vácav Steiger O čem budeme muvit? I. Formuace probému II. Řešení probému III.Diskuze výsedků I. Formuace probému Naezení geografické

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. vladimir.sochor@svn.cz Abstrakt Energetické služby poskytované

Více

Jeřábová stavebnice KBK classic a KBK ergo. Doprava materiálu bez zatížení podlahy, exaktní nájezd do potřebné polohy, ergonomická manipulace

Jeřábová stavebnice KBK classic a KBK ergo. Doprava materiálu bez zatížení podlahy, exaktní nájezd do potřebné polohy, ergonomická manipulace Jeřábová stavebnice KBK cassic a KBK ergo Doprava materiáu bez zatížení podahy, exaktní nájezd do potřebné poohy, ergonomická manipuace 38008 Nechte svůj materiá cestovat vzduchem Jeřábová stavebnice KBK

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

NOVÉ BMW X6: ÚSPĚŠNÝ PŘÍBĚH NEJLÉPE PRODÁVANÉHO VOZU POKRAČUJE.

NOVÉ BMW X6: ÚSPĚŠNÝ PŘÍBĚH NEJLÉPE PRODÁVANÉHO VOZU POKRAČUJE. NOVÉ BMW X6: ÚSPĚŠNÝ PŘÍBĚH NEJLÉPE PRODÁVANÉHO VOZU POKRAČUJE. První Sports Activity Coupé na světě, BMW X6, je již někoik et vemi úspěšným modeem. Ačkoi byo na trh uvedeno teprve před třemi a pů ety,

Více

LiLi a ViLi. K dispozici již 1. a 2. třída. Mezipředmětový učební komplet pro 1. stupeň základní školy

LiLi a ViLi. K dispozici již 1. a 2. třída. Mezipředmětový učební komplet pro 1. stupeň základní školy Genetická nebo anayticko-syntetická metoda v 1. třídě Jednotný koncept pro každý předmět Bohatá eektronická podpora K dispozici již 1. a 2. třída LiLi a ViLi Mezipředmětový učební kompet pro 1. stupeň

Více

KNIHOVNY A INFORMAČNÍ PRAMENY. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci

KNIHOVNY A INFORMAČNÍ PRAMENY. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci KNIHOVNY A INFORMAČNÍ PRAMENY Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci Vysvětlení některých pojmů Informace V nejobecnějším slova smyslu se informací chápe jako údaj o reálném prostředí, o jeho

Více

Podmínky pro poskytování služby Digitalizace na zakázku

Podmínky pro poskytování služby Digitalizace na zakázku Podmínky pro poskytování služby Digitalizace na zakázku Podmínky pro poskytování služby Digitalizace na zakázku... 1 I. ÚVOD... 1 II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 2 1. Objednávka digitalizace... 2 2. Lhůta a

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

NTERNETOVÝ OBCHOD- PRO RETAILING

NTERNETOVÝ OBCHOD- PRO RETAILING E-commerce - a competitive way for retailing NTERNETOVÝ OBCHOD- KONKURENČNÍ FORMA PRO RETAILING Úvod do problematiky Obchodní činnost zaznamenává v poslední době v České republice značných proměn Relativní

Více

Informační zdroje. SPSOA_ICT_2_NSD Vypracoval Petr Novosad. Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám

Informační zdroje. SPSOA_ICT_2_NSD Vypracoval Petr Novosad. Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám Informační zdroje SPSOA_ICT_2_NSD Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám Informační zdroje Informační zdroj / informační pramen prostředek společenské komunikace tvořený

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

TEMPUS MEDICORUM. Quo usque tandem abutere patientia nostra? časopis české lékařské komory. Lži a pravda o platech lékařů

TEMPUS MEDICORUM. Quo usque tandem abutere patientia nostra? časopis české lékařské komory. Lži a pravda o platech lékařů TEMPUS 10/2010 ročník 19 MEDICORUM časopis české ékařské komory Quo usque tandem abutere patientia nostra? V tomto číse: Lži a pravda o patech ékařů Pán snížit tarifní paty ékařů vyvoa bouři Gobání krize

Více

TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM. na skautské stezce

TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM. na skautské stezce TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM Váš průvodce na skautské stezce 1 Vážení čtenáři, edice Vůdcovská zkouška vám opět přináší 14 příruček, které se zabývají jednotivými obory vůdcovské zkoušky. Díky vekému

Více

Univerzita Karlova v Praze. Elektronické obchodování jako jedna z funkcí knihoven

Univerzita Karlova v Praze. Elektronické obchodování jako jedna z funkcí knihoven Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Mgr. Aleš Vaněk Elektronické obchodování jako jedna z funkcí knihoven Rigorózní práce Praha 2004 Konzultant rigorózní

Více

Nesnesitelná lehkost akvizice

Nesnesitelná lehkost akvizice Nesnesitelná lehkost akvizice aneb Cesta k ideálu Alena Matuszková, Knihovna společenských věd TGM v Jinonicích (Univerzita Karlova) Knihovna společenských věd TGM v Jinonicích Společné zařízení Centra

Více

Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy. David Špinar, H1.cz

Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy. David Špinar, H1.cz Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy David Špinar, H1.cz Efektivita reklamy základní premisy Web je nástrojem marketingu Firma realizuje svoji marketingovou komunikaci

Více

CENY INFORMAČNÍCH SLUŽEB V KNIHOVNÁCH

CENY INFORMAČNÍCH SLUŽEB V KNIHOVNÁCH CENY INFORMAČNÍCH SLUŽEB V KNIHOVNÁCH Jakub Pavlík, Státní vědecká knihovna v Kladně V českém knihovnictví se uskutečňuje mnoho aktivit a činností, jejichž realizace klade nové požadavky na knihovníky

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Základní legislativní dokumenty

Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Doporučení

Více

JAK SI STOJÍ ČESKÁ PARADIPLOMACIE?

JAK SI STOJÍ ČESKÁ PARADIPLOMACIE? POLICY PAPER Petr Drulák, Lucie Königová, Petr Kratochvíl Duben 2004 Ústav mezinárodních vztahů Nerudova 3 118 50 Praha 1 Tento autorský text neprošel ediční úpravou. 2 Mezinárodní vztahy bývají často

Více

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ Martin Mistr. Josef Kořínek, Vlasta Holasová, Ústav zemědělských a potravinářských informací v Praze 1 Úvod V České republice bylo po roce 2000 registrováno

Více

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005 Studie webů bank v ČR prosinec 2005 INTERNET INFO Durychova 101, 142 00 Praha 4, tel.: 244 003 110, fax: 244 003 220 E-mail: info@iinfo.cz www.dobryweb.cz 1. Manažerské shrnutí Web pro banku představuje

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro).

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Tradiční zpravodajský server z Kutnohorska zprávy sport galerie Redakce Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Šéfredaktor zpravodajství:

Více

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP 3 / 1. SOUVISLOSTI 6 / 2. EKO-DESIGN (ErP) 7 / 3. ENERGETICKÉ ŠTÍTKY 12 / 4. SVĚT SE MĚNÍ, ARISTON JE S VÁMI 1 KONTEXT PROČ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY A ErP? Potýkání se s klimatickými

Více

Microsoft Content Management Server 2002. Ministerstvo dopravy získalo díky Microsoft technologiím aktuální, přehledné a operativní webové stránky

Microsoft Content Management Server 2002. Ministerstvo dopravy získalo díky Microsoft technologiím aktuální, přehledné a operativní webové stránky Microsoft Content Management Server 2002 Ministerstvo dopravy získalo díky Microsoft technologiím aktuální, přehledné a operativní webové stránky Přehled Země: Česká republika Odvětví: Státní správa Ministerstvo

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEÈENSTVÍ. Brusel, 19. 9. 2001 KOM(2001) 370 BÍLÁ KNIHA. Evropská dopravní politika pro rok 2010: èas rozhodnout

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEÈENSTVÍ. Brusel, 19. 9. 2001 KOM(2001) 370 BÍLÁ KNIHA. Evropská dopravní politika pro rok 2010: èas rozhodnout KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEÈENSTVÍ Bruse, 19. 9. 2001 KOM(2001) 370 BÍLÁ KNIHA Evropská dopravní poitika pro rok 2010: èas rozhodnout 2001 Pro ÈD, s.o., odštìpný závod DATIS vydao Nakadateství dopravy a turistiky,

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

Staňte se naším partnerem a podpořte růst své fi rmy i zisku

Staňte se naším partnerem a podpořte růst své fi rmy i zisku Staňte se naším partnerem a podpořte růst své fi rmy i zisku Náš program partnerské spolupráce je šitý na míru vašim potřebám a pomůže vám uspět na měnícím se trhu Co potřebujete k úspěchu? Přilákat nové

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Obsah. Ohnivzdorné zásuvkové skříně Ohnivzdorné trezory na dokumenty. Trezory na utajované skutečnosti. Ohnivzdorné trezory pro počítačové nosiče dat

Obsah. Ohnivzdorné zásuvkové skříně Ohnivzdorné trezory na dokumenty. Trezory na utajované skutečnosti. Ohnivzdorné trezory pro počítačové nosiče dat KATALOG TREZORŮ Ohnivzdorné zásuvkové skříně Ohnivzdorné trezory na dokumenty Trezory na utajované skutečnosti Ohnivzdorné trezory pro počítačové nosiče dat Trezory na hotovost Trezory na zbraně Trezorové

Více

Zajištění bezpečného provozu aplikací. odpovídající současným požadavkům

Zajištění bezpečného provozu aplikací. odpovídající současným požadavkům Zajištění bezpečného provozu aplikací odpovídající současným požadavkům Ing. Martin Pavlica 29. listopadu 2011 Vrcholové cíle podnikání a činnosti státních institucí Generovat zisk, dosahovat dlouhodobého

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY zákazníci

OBCHODNÍ PODMÍNKY zákazníci SHOWBOOK.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY zákazníci Objednatel objednávkou stvrzuje souhlas s obchodními podmínkami. Objednávku lze provést prostřednictvím objednávkového formuláře na webu showbook.cz, nebo zasláním

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Univerzitní informační systém komplexní informační systém pro řízení studijního a vědecko-výzkumného procesu VŠ IS4U, s. r. o. info@is4u.cz Představení komplexní informační systém pro hlavní činnost univerzity

Více

Dřeviny rostoucí mimo les

Dřeviny rostoucí mimo les Dřeviny rostoucí mimo es Jak je chránit a co děat, když je nutné kácet Informační ist pro samosprávu a státní správu stav po novee zákona z 1. 12. 2009 Co se dozvíte v tomto istu? 1. Význam stromů pro

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace ŘÁD ŠKOLNÍ KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO CENTRA

25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace ŘÁD ŠKOLNÍ KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO CENTRA 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace ŘÁD ŠKOLNÍ KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO CENTRA Zpracovala: Hana Laubová Schválila: Mgr. Eliška Syřínková, ředitelka školy Projednala pedagogická

Více

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i.

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Základní ustanovení Právní zakotvení V souladu se zákonem ČNR č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění pozdějších

Více

Studie efektivity EDI komunikace 2011. Průzkum mezi uživateli Systému GS1 v České republice

Studie efektivity EDI komunikace 2011. Průzkum mezi uživateli Systému GS1 v České republice Studie efektivity EDI komunikace 2011 Průzkum mezi uživateli Systému GS1 v České republice 2 Efektivní přenos a zpracování dokladů v rámci jednotlivých obchodních transakcí je cílem GS1 v oblasti elektronické

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Představení moderních nástrojů internetového marketingu Internet je považován za největší fenomén moderní doby. Je tedy přirozené, že

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

Z šesti možností zasáhnout cíl už zbývá jen pět

Z šesti možností zasáhnout cíl už zbývá jen pět Oficiání buetin spoečnosti Kde studovat, jak se připravit, jak uspět eden 2013 Nepřehédněte Doporučená příprava...6 Ukázka testu Obecné studijní předpokady...8 Proč studovat na fakutách s NSZ... 10 Která

Více

TEMPUS MEDICORUM. Milan Kubek slavil přesvědčivé vítězství. časopis české lékařské komory

TEMPUS MEDICORUM. Milan Kubek slavil přesvědčivé vítězství. časopis české lékařské komory TEMPUS 12/2010 ročník 19 MEDICORUM časopis české ékařské komory Prezident ČLK Mian Kubek savi přesvědčivé vítězství V tomto číse: XXIV. sjezd ČLK (19. 21. 11. 2010 v Praze) zvoi prezidenta, představenstvo

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) vymezují základní obchodní podmínky a vztahy mezi firmou Lukáš Kochrda, IČ: 01013114, se sídlem Doupě 62, 588 56 Telč (dále jen Dodavatel

Více

P L A T N Ý O D 16. 9. 2013

P L A T N Ý O D 16. 9. 2013 P Ř Í L O H A I : C E N Í K P O P L A T K Ů A S L U Ž E B P L A T N Ý O D 6. 9. 203. Registrace a výdej knihovních průkazů registrační roční zákaznický poplatek (365 dnů) (půlroční poplatek je ½ uvedené

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e.

Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e. Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e. popis produktu Návrh a cíl e-commerce řešení ( eshop) pro elektronické obchodování typu B2C a B2B

Více

KOLIK SKUTEČNĚ STOJÍ ŽIVOT V PASIVNÍ DŘEVOSTAVBĚ?

KOLIK SKUTEČNĚ STOJÍ ŽIVOT V PASIVNÍ DŘEVOSTAVBĚ? KOLIK SKUTEČNĚ STOJÍ ŽIVOT V PASIVNÍ DŘEVOSTAVBĚ? ohřev tepé vody a vytápění zajišťuje tepené čerpado vzduch-voda, tři soární termické paney a záožní přímotopná patrona. V současné době je dům obydený

Více