VYUŽÍVÁNÍ E-BUSINESS V OBLASTI FINANČNÍCH SLUŽEB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYUŽÍVÁNÍ E-BUSINESS V OBLASTI FINANČNÍCH SLUŽEB"

Transkript

1 VYUŽÍVÁNÍ E-BUSINESS V OBLASTI FINANČNÍCH SLUŽEB Hana MOHELSKÁ Univerzita Hradec Králové, fakulta informatiky a managementu, katedra managementu Abstrakt E business představuje možnost získání většího přínosu než jen finančního profitu angažovaným společnostem.e - business přináší velké usnadnění administrativních operací a tím úsporu času, znamená nejen efektivní využívání existujících technologií k vlastnímu řízení podniku, ale i způsob komunikace s obchodními partnery, úřady a celou širokou veřejností. Ve svém příspěvku se zaměřuji na e business v oblasti finančních služeb, kde všechny banky již nyní vykazují značný objem obchodování řízeného elektronicky, kde samozřejmostí jsou online banking, obchodování s cennými papíry a služby v pojišťovnictví.. Kľúčové slová: e business, e - commerce, B2B, B2C, e - banking 1 ÚVOD Zásadním zlomem ve vývoji bankovního sektoru je okamžik vzniku prvních čistě elektronických, na internet orientovaných bank. Ty se nesnažily zakládat fyzické expozitury, neměly žádné klasické bankovní přepážky a byly schopny otevřít nový účet interaktivně bez toho, aby byl klient nucen opustit svoji pracovnu. Tyto banky pak zcela bezpečně zajišťovaly operace s účtem v prostředí veřejné a otevřené sítě. Vzhledem ke globálnímu rozšíření sítě Internet a stále větší poptávce po bankovních službách v rámci této sítě, se rozhodly i klasické banky vstoupit do světa Internet bankingu a otevřít své vlastní virtuální pobočky. 1.1 Vymezení základních pojmů E-business je definován jako interakce subjektů trhu, které na sebe působí, za pomocí technologicky vyspělých komunikačních kanálu. Pro jednotlivé subjekty jsou definovány mezinárodně uznávané zkratky, jejichž spojením je charakterizován prodejní model. A - Administration - v češtině lze přeložit doslova jako administrativa, ale významově se jedná spíše o úřady (vládní, statistické, municipální atd.); B - Business - obchod, obchodování, komerční instituce; C - Consumer ten, kdo nakupuje zboží nebo služby a také platí, tzn. spotřebitel, zákazník; E - Employees zaměstnanci v tomto případě se jedná o novou koncepci myšlení, kdy on-line transakce jsou firmami používány za účelem zefektivnění výstupů pracovní síly, pro evidenci, plánování, ale i nábor atd.. Všechny subjekty na sebe působí ve vzájemných interakcích. Zmíněná 4 písmena pak poskytují prostor pro kombinaci těchto písmen a tím i vyjádření vzájemných vazeb. Nejčastěji užívanými a vnímanými spojeními je zkratka B2C (Business to Consumer), která vyjadřuje vztah mezi podnikem (např. výrobcem spotřebního zboží, obchodem) a spotřebitelem.zkratka B2B (Business to Business) vyjadřuje vztah mezi komerčními institucemi. Dalším možným typem interakce je C2C (Consumer to Consumer). Jedná se o model připomínající bártrový obchod, v němž si dva spotřebitelé navzájem nabízejí zboží či služby. Tzv. power shopping (využití síly při nakupování, resp. konkurenčního postavení) představuje model C2B (Consumer to Business). V tomto modelu by se několik spotřebitelů domlouvalo na společném nákupu. Utvořili by skupinu vystupující jako jediný subjekt a všem jednotlivým členům by seskupení přineslo výhodu v podobě nižší nákupní ceny. Zkratky v podobě C2A a B2A (Consumer to Administration a Business to Administration) se používají pro 673

2 komunikace a ujednání mezi spotřebiteli, resp. firmami, a úřady. Typickým příkladem komunikace s úřady je podávání daňového přiznání fyzických i právnických osob. Zkratka A2A (Administration to Administration) se příliš nepoužívá, ale uplatnila by se při označení komunikace mezi dvěma úřady.co se týče zkratky E (Employees) ve spojení s některou ze zkratek A, B, C nebo E, uplatnění v současné době nachází označení B2E (Business to Employees). V konkrétní podobě se jedná např. o servery s nabídkou pracovních míst, hotellingové systémy na pracovišti atd. Zkratku E2B (Employees to Business) pak lze použít např. na trhu práce v podobě serverů se seznamem osob hledajících zaměstnání. Na těchto serverech uchazeč o zaměstnání zanechá svůj životopis a kontakt na sebe a zároveň poznamená údaj o pozici, o kterou se zajímá. Firmy pak mohou potenciálním uchazečům posílat svoje nabídky práce. 2 FAKTORY PŮSOBÍCÍ NA E-BUSINESS 2.1 Globalizace V současné době jsou mezinárodní vztahy doplňovány o různé skutečnosti. Jednou z těchto skutečností je i globalizace, kterou vyvolaly technologické, společenské a kulturní změny a značně tak zmenšily hospodářské vzdálenosti mezi zeměmi. Globalizace přináší zlepšení dopravních a komunikačních možností snižují se náklady na přepravu zboží, peněz, lidí i informací. Globalizace má však i své negativní stránky, vytrácí genius locí, neboli to, co činí každé místo na světě unikátním a nedotknutelným. Globalizace stírá kulturní odlišnosti a smetá tak z povrchu planety jedinečnosti krajů. 2.2 Rozvoj informačních technologií Informační a komunikační technologie urychlují pohyb a zvyšují množství informací. Usnadňuje se tak přístup k informacím. Objevují se názory, že informační revoluce si brzy vynutí úplnou přestavbu vazeb ve světovém hospodářství a systému mezinárod-ních ekonomických vztahů tím, že z tradičních vertikálních a horizontálních vazeb bude třeba přejít na vazby síťové. Nové vícerozměrné vazby by pak lépe odpovídaly inovacím informatiky. 3 PRINCIP FUNGOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO BANKOVNICTVÍ Elektronické bankovnictví (e banking), jehož synonymem je v současné době především internetové bankovnictví, začalo psát svou historii dávno před začátkem masového boomu internetu. Tuto formu komunikace nabízely jako luxusní přívažek určitým skupinám svých klientů již v osmdesátých letech některé evropské banky. V České republice byla průkopníkem e-bankingu Komerční banka, která firemním zákazníkům umožňovala podávat příkazy prostřednictvím vlastního softwarového systému. Asi nejznámějším e-bankovním ústavem v Česku je však jednoznačně ebanka. I když přístup k účtu a jeho správu přes internet už dnes nabízejí všechny banky. [3] E-banking se za léta existence velmi změnil a v současné době do této kategorie patří nejen internetové bankovnictví, ale také mobilní bankovnictví neboli správa bankovních účtů přes mobilní telefon. E-banking je zajímavý jak pro klienty, jimž umožňuje komfortně ovládat účet z libovolného místa, tak také pro banky. Ty totiž stále hledají způsoby, jak snižovat náklady na obsluhu svých zákazníků a zároveň zvýšit prodej dalších služeb těmto zákazníkům. E-banking je jednou z cest, jak obou cílů dosáhnout. 3.3 Co nabízí e-banking? Základní výhodou internetového bankovnictví, které nabízejí všechny banky na českém trhu, je možnost obsluhovat bankovní účet na dálku z jakéhokoliv místa, kde má zákazník přístup k internetu. Navíc banky za takto provedené transakce účtují nižší poplatky. Funkce, které banky v rámci e-bankingu nabízejí, se poměrně výrazně liší. Velké rozdíly jsou zejména mezi velkými a malými bankami. Zatímco většina malých bank nabízí v rámci internetového bankovnictví pouze nejběžnější operace, velké banky internet využívají jako plnohodnotný prodejní kanál a nabízejí jeho prostřednictvím i jiné produkty. 674

3 Získat přes internetové bankovnictví přehled všech účtů, kterými klient disponuje, je samozřejmostí u všech bank, stejně jako sledování jejich zůstatku či historie (s různou mírou filtrace, případně s možností exportu do jiných programů). Zadávání platebních příkazů v rámci tuzemska je druhou standardní funkcí, která právě snižuje cenu zadaného příkazu a umožňuje klientovi ušetřit peníze i čas (některé banky umožňují i zahraniční příkazy nebo příkazy hromadné). Samozřejmostí je rovněž založení či správa trvalých platebních příkazů, ne všude již ovšem například souhlas s inkasem či nastavením SIPO. Další, často nabízenou službou je správa termínovaných vkladů. [4] U většiny bank je možné přes internet také požádat o spotřebitelský úvěr či povolený debet (kontokorent), charge nebo debetní kartu. Velmi zajímavou službou jsou také tzv. e-messages, zprávy o různých událostech na účtu prostřednicvím u či SMS, díky nimž může mít odpovědný pracovník firmy přehled o změnách na účtu Standardní možnosti e-bankingu zadávat příkazy k úhradě; zadávat povolení, změnu či zrušení inkas; zadávat, měnit a rušit trvalé příkazy; zobrazit historii pohybů na účtu; zobrazit zůstatek účtu; elektronické výpisy zdarma Výhody internetového bankovnictví přístup 24 hod. denně, 7 dní v týdnu; spojení s bankou z kteréhokoliv počítače připojeného k síti internet; snadná obsluha Výhody EDI v e-bankingu [2] Pro velké firmy, resp.firmy s velkým objemem bankovního styku, jako jsou např. automobilky, obchodní řetězce, automobilový leasing a další, které jsou dnes předními uživateli EDI zejména v logistické oblasti, je logické, že využijí výhod EDI i pro elektronický bankovní styk formou tzv. FEDI. Nejpokročilejší EDI-komunity, např. automobilový průmysl, zjistily, že byznys procesy je možno rozložit do pěti cyklů: 1. objednávkový cyklus, 2. plánovací cyklus, 3. výrobní cyklus, 4. distribuční cyklus fyzický tok zboží, 5. cyklus vypořádání fakturace, platby, zúčtování. FEDI je v užším slova smyslu nástroj pro poslední cyklus finančního vypořádání. Ale na FEDI se lze též dívat z obecného pohledu finanční logistiky, jejímž předmětem je mít k dispozici finanční zdroje ve správné výši ve správný čas a pro správného partnera. [2] Standardy bankovních zpráv Pracovní skupina TNK 42 ČNI připravila a formou ČSN vydala EDIFACTové subsety, pro následující bankovní zprávy: PAYMUL hromadný příkaz k platbě domácí, PAYMUL hromadný příkaz k platbě zahraniční, FINSTA výpis z účtu, BANSTA hlášení o výsledku zpracování, DEBMUL debetní avízo zahraniční, CREMUL kreditní avízo zahraniční, DIRDEB příkaz k inkasu domácí. České banky mají nainstalován a provozován EDI server pro komunikaci s ČNB pro předávání účetních a statistických výkazů a prakticky každá banka je s to realizovat FEDI. Je třeba rovněž zdůraznit, že nasazení standardních EDI prostředků při výměně bankovních zpráv činí podnik nezávislým (z hlediska elektronického styku) na bance, neboť komunikuje se všemi bankami stejně. [2] 675

4 3.3.5 Bezpečnost FEDI Principy bezpečnosti FEDI vycházejí ze způsobu zabezpečení zpráv EDIFACT, které specifikovala ČNB pro statistické výkaznictví a vychází z doporučení UN/EDIFACT, UN/TRADE a ISO. Základní funkcí zabezpečení je opatření zasílané zprávy EDIFACT elektronickým podpisem; tzn. vložením dalších segmentů obsahujících elektronický podpis do generované zprávy, vytvořený z této zprávy. Zabezpečuje se tudíž přenos EDI zprávy mezi dvěma EDI systémy bez vkládání dalšího zařízení s případnou manuální obsluhou, což by narušilo základní princip EDI řešení, jímž je bezobslužný automatický provoz. 4 ZÁVĚR Podle Hendersona [1] se nacházíme v období překotného růstu spotřebitelské poptávky po finančních službách nabízených pomocí e business. Aby banky dokázaly uspět, musejí si udržet své vysoce ziskové zákazníky poskytováním pohodlných on-line služeb s přidanou hodnotou a přitom musí vést velké množství méně ziskových zákazníků k ekonomičtějším službám domácího bankovnictví s cílem zlákat je k nákupu dynamičtějších bankovních produktů. Banky se také musí více věnovat jednotlivým cílovým skupinám zákazníků. Kdo chce být na čele online bankovnictví, musí razit známou zásadu Náš zákazník, náš pán a sloužit především uživateli. Nejočividnější přínos spočívá v nákladech. [1] Tabulka 1 Kompletní služby na pobočce $ 1.07 Průměr po telefonu $ 0.54 Kompletní služby prostřednictvím bankomatu $ 0.27 Bankovní operace přes osobní počítač (třetí strana) $ Internet banking $ Zdroj: Wells Fargo Bank 1997 Výše uvedená tabulka ukazuje srovnání nákladů banky na jednu transakci přes různé kanály. A přestože tabulka 1 Náklady na různé typy transakcí byla sestavena pro banky v USA a byla zveřejněna Well Fargo Bank [1] v roce 1997, uvedená čísla by měla být dostatečným důvodem, aby kterákoliv banka v libovolné zemi zbystřila pozornost a viděla v e-business silnou konkurenční výhodu a příležitost pro využití nastupujících mobilních technologií pro přechod do oblasti mobilní komerce (m commerce), která se však nyní omezuje zejména na prodej (nabízení služeb) prostřednictvím mobilního zařízení (nejčastěji telefonu) koncovým zákazníkům obecně se jedná především o služby prodeje zábavního obsahu (loga, tapety,melodie, hudba). Mnohem smysluplněji lze totiž mobilní technologie (bezdrátové technologie, mobilních zařízení typu PDA a mobilního internetu) využít k realizaci či usnadnění transakcí, hledání informací, v zákaznické komunikaci (B2C), komunikaci mezi podnikatelskými subjekty (B2B) a uvnitř podnikatelských subjektů jakož i podpoře koordinace a řízení. Příspěvek vznikl díky poskytnutí účelové podpory formou dotace z Grantové agentury České republiky (GAČR) v rámci projektu č. 402/08/1046 Modely firem s mobilně orientovanou architekturou. 676

5 POUŽITÁ LITERATURA [1] HENDERSON, D. P. Český Internet banking očima The Prague Tribune. [ o n l i n e ] [ c i t ]. D o s t u p n é z : [2] Hospodářská komora České republiky. Příručka e- business.[online] [cit ]. Dostupné z : [ 3 ] KOZÁK, D. Více než polovina uživatelů internetového bankovnictví nakupuje online [online] [cit ]. Dostupné z [4] MOHELSKÁ, H., ŠABATOVÁ, M.: Vliv internetového obchodu na budoucí vývoj logistiky. In Sborník z 2. mezinárodní vědecké konference. Liberec: TUL, 2004, s ISBN

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Zvýšení konkurenceschopnosti České pošty, s.p. na bankovním trhu - účty pro fyzické osoby Bc. Zdenka Priatková Diplomová práce 2010 Poděkování. Ráda

Více

Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací firmy PJcomp

Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací firmy PJcomp Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Linda Kebrlová Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací

Více

NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO OBCHODU FIRMY

NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO OBCHODU FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO OBCHODU FIRMY

Více

Mobilní bankovnictví jako nový prvek placení

Mobilní bankovnictví jako nový prvek placení Bankovní institut vysoká škola Praha Mobilní bankovnictví jako nový prvek placení Bakalářská práce Tatiana Lavrenková 2014 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín

Více

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT OBCHODOVÁNÍNA INTERNETU,BANKOVNÍSLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE,DIGITÁLNÍPODPISY A DALŠÍNOVÉTRENDYICT OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. Informační společnost a ICT. Josef Basl, Jan Pour. Working Paper CES VŠEM N o 9/2005

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. Informační společnost a ICT. Josef Basl, Jan Pour. Working Paper CES VŠEM N o 9/2005 V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM Informační společnost a ICT Working Paper CES VŠEM N o 9/2005 Josef Basl, Jan Pour Abstrakt: Informační a

Více

Srovnání produktů platebního styku Komerční banky, a. s. a České spořitelny, a. s. v porovnání s mateřskými bankami

Srovnání produktů platebního styku Komerční banky, a. s. a České spořitelny, a. s. v porovnání s mateřskými bankami JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: B6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání produktů

Více

3.3.20 PDA Banking... 30 3.3.21 Samoobslužná zóna... 30 3.4 Funkce a postavení centrální banky... 31 Monetární (peněžní) politika... 32 4.

3.3.20 PDA Banking... 30 3.3.21 Samoobslužná zóna... 30 3.4 Funkce a postavení centrální banky... 31 Monetární (peněžní) politika... 32 4. Obsah 1. Ekonomický systém, finanční systém a finanční trhy... 4 1.1 Vznik peněz a jejich funkce, peněžní toky, investice a úspory, finanční zdroje... 4 1.1.1 Stručný historický vývoj... 4 1.1.2 Funkce

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémové inženýrství a informatiky

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémové inženýrství a informatiky Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémové inženýrství a informatiky Porovnání podpory elektronického obchodování v ERP systémech Monika Blažejovská Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ:

Více

Srovnávací analýza bankovního produktu podnikatelské účty

Srovnávací analýza bankovního produktu podnikatelské účty Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Srovnávací analýza bankovního produktu podnikatelské účty Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Simona Jastrabová Bankovní management

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Katedra správního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Elektronické bankovnictví Blažim 2012 Jiří FILÍPEK - 1 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Katedra

Více

Analýza nejvyužívanějších bankovních produktů pro retailovou klientelu u vybraných bank. Martin Sattek

Analýza nejvyužívanějších bankovních produktů pro retailovou klientelu u vybraných bank. Martin Sattek Analýza nejvyužívanějších bankovních produktů pro retailovou klientelu u vybraných bank Martin Sattek Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Předmětem této práce je analýza nejvyužívanějších bankovních produktů

Více

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 David Sládek

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 David Sládek PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce 2005 David Sládek PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Nad Rokoskou 111/7, Praha 8 Obor: Aplikace výpočetní

Více

Analýza pasivních bankovních produktů pro retailovou klientelu. Monika Réznerová

Analýza pasivních bankovních produktů pro retailovou klientelu. Monika Réznerová Analýza pasivních bankovních produktů pro retailovou klientelu Monika Réznerová Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním

Více

Analýza struktury a objemu poplatků souvisejících s realizací operací na běžném účtu. Martin Žůrek, DiS.

Analýza struktury a objemu poplatků souvisejících s realizací operací na běžném účtu. Martin Žůrek, DiS. Analýza struktury a objemu poplatků souvisejících s realizací operací na běžném účtu Martin Žůrek, DiS. Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Hlavním cílem této bakalářské práce je analyzovat strukturu a

Více

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009 Proč nečekat se zaváděním systému Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Důležité informace o systému SEPA Informační materiály EPC* Zavedení systému SEPA

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. The introduction of changes in organizational structure in the banking institution

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. The introduction of changes in organizational structure in the banking institution ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Zavedení změny organizačního uspořádání v bankovním ústavu The introduction of changes in organizational structure in the banking institution

Více

Trendy elektronické obsluhy bankovních klientů

Trendy elektronické obsluhy bankovních klientů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Trendy elektronické obsluhy bankovních klientů Diplomová práce Autor: Bc. Jana Hanzlíková Finance Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha

Více

Bankovní marketing. Rozhodující vztahy mezi kvalitou, produktivitou a spokojeností klientů banky. Vnější prostředí.

Bankovní marketing. Rozhodující vztahy mezi kvalitou, produktivitou a spokojeností klientů banky. Vnější prostředí. doc. Ing. Božena Petrjánošová,CSc. Progres Slovakia, s.r.o. Bankovní marketing 1. Podstata marketingu Řízení banky, podobně jako řízení podnikatelských subjektů vůbec, obsahuje marketing, což znamená chovat

Více

KVALITATIVNÍ KOMPARACE INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ VYBRANÝCH BANK

KVALITATIVNÍ KOMPARACE INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ VYBRANÝCH BANK SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku KVALITATIVNÍ KOMPARACE INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ

Více

Univerzita Karlova v Praze. Elektronické obchodování jako jedna z funkcí knihoven

Univerzita Karlova v Praze. Elektronické obchodování jako jedna z funkcí knihoven Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Mgr. Aleš Vaněk Elektronické obchodování jako jedna z funkcí knihoven Rigorózní práce Praha 2004 Konzultant rigorózní

Více

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009 INFORMACE PRO TISK Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice leden 2009 Obsah dokumentu OBSAH DOKUMENTU...2 GE...3 GE MONEY...5 GE MONEY BANK...6 INFORMACE O SPOLEČNOSTI...6 PRODUKTY GE MONEY

Více

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ PRACOVNÍ SKUPINA PRO POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ ÚVODNÍ STUDIE POPIS METODY VERZE 1.0 ČERVEN 2014 i Úvod Platební karty právě procházejí jedním z nejvýznamnějších období

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav veřejné správy a práva. Nakupování přes Internet. Denisa Gregorová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav veřejné správy a práva. Nakupování přes Internet. Denisa Gregorová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav veřejné správy a práva Nakupování přes Internet Denisa Gregorová Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně.

Více

Jak na elektronickou. David Reichel ředitel divize ebusiness

Jak na elektronickou. David Reichel ředitel divize ebusiness dat?edi? Jak na elektronickou výměnu, září 2009 David Reichel ředitel divize ebusiness Libušina třída 23 623 00 Brno, Česká republika Tel. +420 541 212 199 Fax +420 541 217 969 Email: info@ccv.cz Obsah

Více

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. září 2007 1/26

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. září 2007 1/26 INFORMACE PRO TISK Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice září 2007 1/26 Obsah dokumentu OBSAH DOKUMENTU...2 GE...3 GE MONEY...5 GE MONEY BANK...6 INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 6 PRODUKTY

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Vyhodnocení nabídky studentských bankovních účtů a jejich obliba u studentů.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Vyhodnocení nabídky studentských bankovních účtů a jejich obliba u studentů. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vyhodnocení nabídky studentských bankovních účtů a jejich obliba u studentů Lucie Kosmáková Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

Analýza konkurenceschopnosti nízkonákladového bankovnictví na finančním trhu v České republice. Pavel Krůžela

Analýza konkurenceschopnosti nízkonákladového bankovnictví na finančním trhu v České republice. Pavel Krůžela Analýza konkurenceschopnosti nízkonákladového bankovnictví na finančním trhu v České republice Pavel Krůžela Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá analýzou bankovních produktů určených

Více

Analýza vývoje produktů vybraných obchodních bank v ČR

Analýza vývoje produktů vybraných obchodních bank v ČR Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně Analýza vývoje produktů vybraných obchodních bank v ČR (Bakalářská práce) Autor: Hana Vitovská Vedoucí práce: Ing. Ján

Více

OBCHODNÍ POLITIKA BANK V OBLASTI BANKOVNÍCH POPLATKŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH

OBCHODNÍ POLITIKA BANK V OBLASTI BANKOVNÍCH POPLATKŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance OBCHODNÍ POLITIKA BANK V OBLASTI BANKOVNÍCH POPLATKŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH The Business Policy of Banks in the Field of Bank Charges

Více