PRIVATIZACE VODNÍCH ZDROJŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRIVATIZACE VODNÍCH ZDROJŮ"

Transkript

1 PRIVATIZACE VODNÍCH ZDROJŮ Michaela Čermáková ÚVOD Voda je nezbytným předpokladem života. V současnosti podle zprávy o lidském rozvoji OSN 1 z roku 2006 trpí 31 států nedostatkem vody, přibližně 1,1 miliardy lidí nemá fyzický přístup k nezávadné pitné vodě a další 1,6 miliardy lidí trpí ekonomickým nedostatkem pitné vody 2. Do roku 2025 by se množství lidí bez adekvátního přístupu k pitné vodě mělo podle některých prognóz zvýšit až na dvě třetiny světové populace. Růst populace, jejích nároků na zemědělské produkty a celková spotřeba produktů a vody, zvyšuje tlaky na limitované vodní zdroje a aktualizuje otázku, jakým způsobem s vodou v 21. století nakládat. Jedním z nejmocnějších a zároveň nejkontroverznějších záměrů je ustanovit vodu jako čistě ekonomický statek, podléhající tržním pravidlům, tržně stanoveným cenám, zájmu nadnárodních korporací a mezinárodního obchodování. Za posledních dvacet let byl tento plán částečně uveden v praxi na stovkách míst a měl vliv na miliony lidí. Soukromé společnosti vstoupily do odvětví vodních služeb, které bylo na většině míst v minulosti spravované veřejně a často bezplatně. Voda se stala předmětem komerčního globálního obchodu ve formě balené vody. 3 Podle některých odhadů pak má voda potenciál stát se nejdůležitější komoditou 21. století. KOMODIFIKACE VODY Proces globalizace a privatizace směřuje k tomu, aby se s vodou a vodními službami nakládalo jako se zbožím - voda tak prochází procesem komodifikace. Komodifikace je proces, při kterém se statek původně spravovaný netržními principy stává předmětem tržních pravidel. I přes současnou všudypřítomnost peněžní ekonomiky existují statky a služby, které jsou obchodované nebo vyměňované mimo trh. Voda je jedním ze zdrojů, které jsou díky své přirozenosti tradičně spravovány společně a podléhají komplexním sociálním pravidlům, které omezují např. způsob užití i množství čerpání vody, či nastavují limity přístupu. Současný ekonomický systém vyžaduje, aby byla voda těchto tradičních pravidel a vztahů zbavena a byla podřízena tržním principům. Komodifikace vody probíhá na několika úrovních, z nichž nejviditelnější je obrovský nárůst v obchodování balené vody, privatizační strategie vodních služeb posledních dvou dekád. Přesun k chápání vody jako komodity je patrný zejména patrný v nárůstu v obchodování balené vody, který se od začátku 70. let, kdy byla balené vody prodána celosvětově přibližně jedna miliarda litrů, zvýšil v roce 2007 až na 200 miliard litrů. Masivní nárůst v prodejnosti přinesl i obrovské zisky nadnárodním korporacím (mezi nimiž na celosvětovém trhu dominují firmy Nestlé, Danone, Coca-Cola a PepsiCo), jejich příjem pouze z balené vody odhaduje na 100 miliard dolarů ročně. 4 Z důvodu špatně nastavených regulačních podmínek a legislativní úpravy vztahující se k přítomnosti velkých korporací s sebou čerpání vody pro účely balení často přináší zvýšenou zátěž pro místní ekosystémy i komunity. Za odčerpávání podzemních zdrojů pitné vody se obvykle platí velmi nízké částky (nebo se neplatí vůbec), často bývá porušována environmentální legislativa v množství odčerpávané vody i způsobu nakládání s odpady výroby. 5 PRIVATIZACE VODY Privatizace vodních zdrojů je zastřešujícím termínem, zahrnujícím různou míru participace soukromého sektoru na zajišťování vodních služeb. Existuje množství možných kombinací od parciální privatizace, která dává vzniku tzv. public-private partnerships (PPP), kdy dochází k pouhému kontraktování soukromé firmy na provoz vodní infrastruktury až po kompletní zprivatizování veřejné vodní sítě, při které je účast veřejného sektoru na vodních službách dokonale eliminována. HISTORIE PRIVATIZACE 1

2 Privatizace vodních zdrojů má ve většině zemí OECD dlouhou historii a spíše než o jedné privatizaci můžeme mluvit o procesu privatizace a deprivatizace vodních zdrojů v průběhu posledních 200 let. Ve Francii bylo například vodárenství od svého vzniku v 19. století řízeno soukromými firmami (některé jako Veolia a Vivendi se na trhu udržely až do současnosti a dnes patří mezi největší nadnárodní korporace obchodující s vodou). USA měly na počátku svého vodárenství přibližně 94% podíl privatizovaných vodárenských zařízení. Na sklonku 19. století pak došlo k rozsáhlé deprivatizaci vodárenství a ve 30. letech se množství soukromých subjektů snížilo až na 30 %. 6 Ve většině evropských zemí byly vodárenské systémy původně zakládány soukromými firmami, postupně však přešly na veřejnou správu mezi hlavními důvody se uvádí neefektivita systému při soukromém vlastnictví, velké náklady na infrastrukturu a korupce. 7 V 80. letech s příklonem k neoliberální politice došlo i k nové ideologické privatizační vlně, která přinesla privatizace vodárenství do množství západních zemí ale i zemí globálního jihu. Vlajkovou zemí v Evropě se stala Velká Británie, která za vlády Margaret Tatcher v roce 1989 kompletně zprivatizovala vodárenskou síť. Mezi dalšími zeměmi s vysoce zprivatizovaným vodárenstvím patří Česká Republika s až 70% zprivatizovaným vodárenstvím 8, či Francie s více než 70% podílem soukromého sektoru na vodárenských službách. 9 V rámci rozvojové snahy o rozšíření dostupnosti pitné vody pro všechny jedince vyhlásila OSN léta za Dekádu pitné vody a sanitace s cílem zajistit pitnou vodu a adekvátní sanitační systém pro všechny jedince do roku Tento cíl se ale nepodařilo naplnit. 10 V návaznosti na nesplněných cílech dekády pitné vody OSN se v celosvětovém měřítku privatizace vodárenských služeb začala propagovat na začátku 90. let a zásadním mezníkem se stal summit OSN v Dublinu v roce 1992, jehož hlavním výstupem bylo doporučení nakládat s vodou jako s ekonomickým statkem. Světová banka, mezinárodní finanční instituce a rozvojové agentury přestaly podporovat veřejné vodárenství v zemích globálního jihu a přiklonily se k prosazování participace soukromého sektoru. Hlavním motivem bylo přesvědčení, že zapojení soukromých subjektů v zajišťování vodních služeb přispěje k větší efektivnosti systému, vyšší finanční samostatnosti a zlepšení kvality služeb a řízení. Privatizací vodárenství se tak měla vyřešit současná neuspokojivé situace v zajištění vody pro všechny jedince bez rozdílu. Množství organizací zabývající se vodou a vodními právy či mapující situaci privatizace, upozorňují na fakt, že privatizace vodárenství, byla od samého počátku provázena velkou lobby ze strany vodních korporací, tzv. vodních baronů. Mezi nimi figurují zejména tři nadnárodní korporace Vivendi, Veolia a Thames Water of England (operující pod skupinou RWE) 11, které ovládají světový trh s vodními službami. Na těchto nadnárodních korporacích se stalo za poslední dvě dekády životně závislých více než 300 miliónů lidí. Podle studie Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů (ICIJ) 12 spravovaly tyto korporace před deseti lety vodu pouze 12 států, v současnosti toto číslo vzrostlo na 56. Pokud bychom započítali i správu odpadních vod i úpravu vod, jsou tyto korporace v současnosti přítomny ve více než 100 zemích. Nárůst participace soukromého sektoru je hojně podporován nově vzniklou mezinárodní institucí Světovou vodní radou - World Water Council (WWC), založenou v roce 1997 (Světovou bankou, Organizací spojených národů, rozvojovými agenturami některých bohatších států a nadnárodními vodními korporacemi). Některými nevládními organizacemi je přezdívaná také jako Pán vody ( the Lord of Water ) pro svoji velkou moc diktovat vládám globálního jihu podmínky rozvojové pomoci. Podmínkou získání půjčky u Světové banky je obvykle sada kroků typicky obsahující závazek zprivatizovat státem vlastněné společnosti, zmenšení obchodních bariér pro zahraniční import, snížení státních výdajů či implementace nových legislativních a regulačních opatření. Některé z kontroverzních podmínek Světové banky se pak staly terčem mezinárodní kritiky, neboť znamenaly útok na státní suverenitu a znamenaly sníženou demokratickou schopnost vlády. Jednou ze zemí, ve které proběhla privatizace vodní infrastruktury v důsledku nastavení podmínek půjčky Světové banky, je Tanzánie. PRIVATIZACE DAR EL SALAAM, TANZÁNIE "Young plants need rain, businesses need investment. Our old industries are like dry crops and privatisation brings the rain." 13 píseň mediální kampaně na podporu privatizace vody Tanzánie je jednou z nejchudších zemí světa, v žebříčku indexu lidského rozvoje (HDI) ji patří 151. příčka mezi 182 státy. 14 Je tedy zařazena mezi státy rozvojové s velkým mezinárodním dluhem. 2

3 Přístup k pitné vodě má v Tanzánii méně než 40 % venkovského obyvatelstva a 70 % obyvatelstva městského. Ostatní obyvatelé jsou nuceni nakupovat drahou vodu z cisteren a od soukromých prodavačů nebo čerpat vodu nepitnou s následky v podobě častých cholerových epidemií a dalších nemocí způsobených špatnou kvalitou vody. Ženy a děti jsou pak nuceny chodit pro vodu i 15 km vzdálenou. Na konci 90. let doporučili Světová banka a Mezinárodní měnový fond Tanzánii program pro snížení vládních výdajů zejména pak redukcí státní účasti na poskytování služeb a zvýšením participace soukromého sektoru mimo jiné i ve vodárenství - za podmínky, že tanzanská strana přijme potřebnou legislativu pro privatizaci vodárenství a zvýší ceny vody, pak Tanzánie obdržela půjčku 61,5 miliardy USD. V srpnu 2003 tanzanská vláda uzavřela kontrakt s firmou City Water, což byl společný podnik firmy Biwater Gauff Ltd. a tanzanské firmy Superdoll Trailer Manufacturers Ltd. na spravování vodní infrastruktury v hlavním městě Dar El Salaam. 15 Původně desetiletý kontrakt trval pouze dva roky, po kterých se jej tanzanská vláda rozhodla rozvázat. Hlavími důvody byly neuskutečněné investice do vodní infrastruktury a neplnění dalších závazků plynoucích z kontraktu, zároveň zvyšování ceny vody bez podstatných zlepšení vlastních služeb. 16 Biwater následně Tanzánii zažalovala u britského Nejvyššího soudu a soudu zřízeného Světovou bankou (International Centre for Settlement of Investment Disputes) o kompenzaci budoucích profitů milionů USD. Původní kontrakt byl nastaven tak, že nejchudší části Dar El Salaam, nebyly vůbec zahrnuty do vodárenských služeb kontrakt tedy umožňoval maximalizaci zisku s minimálními náklady na rozšiřování či udržování infrastruktury. Místa s nejchudšími obyvateli tzv. nevýdělečné oblasti byly přenechány neziskovým organizacím. Zajímavostí je, že privatizace byla podpořena z britských peněz pro rozvojovou pomoc, z nichž polovina (přibližně 250 tisíc liber) byla použita liberálním think tankem Adam Smith International na mediální a komunikační strategii, která obsahovala i propagační video s písní uvedenou v začátku textu. V lednu 2008 vyhrála tanzanská vláda spor s firmou Biwater, která by z rozhodnutí soudního tribunálu měla v kompenzaci zaplatit 8 milionů USD (cena připojení přibližně 50 tisíc lidí v Dar es Salaam na vodovodní infrastrukturu). DŮSLEDKY PRIVATIZACE VODY Tanzanský případ neúspěšné privatizace není ojedinělý. Přechod k privatizaci vyvolal množství otázek a v některých zprivatizovaných oblastech i násilnou opozici. Jednou z hlavních příčin nesouhlasu, byly a jsou pochybnosti, zda je čistě tržní mechanismus schopný zajistit různé aspekty vody v její komplexnosti a zda přístup nadnárodních korporací neznamená snižující se možnost demokratického rozhodování o komunitě v komunitě. Největší potřeba rozvoje vodárenství je v zemích, ve kterých je veřejný sektor slabý z dosavadních zkušeností se ve většině případů jedná i o země s vysokým rizikem neúspěchu privatizace. Mezi hlavní problémy privatizace v zemích globálního jihu patří exkluze chudých komunit ze služeb. A to i přes fakt, že jedním z explicitních cílů privatizačních snah je zajištění vody pro všechny jedince bez rozdílu. Tradičně byly příměstské - semi-urbánní komunity z přístupu k pitné vodě vyloučeny z důvodu nedosatečných finančních prostředků a malé politické moci. Případ tanzanské privatizace tak nebyl ojedinělý, zóny bez poskytování služeb se objevují i v dalších privatizacích, např. ve městě El Alto (Bolívie). 17 Zásadní námitkou proti privatizaci jsou vesměs nízké investice soukromých subjektů do vodní infrastruktury. Například v celém subsaharském regionu a Východní Asii (což je území zahrnující tři čtvrtiny jedinců potřebujících připojení k vodě podle Rozvojových cílů tisíciletí) bylo za 15 let trvající privatizace vytvořeno pouhých nových přípojek k vodě, rozšiřujících tak přístup k vodě dalším přibližně 3 milionům lidí. Podle zprávy výzkumné organizace PSRIU z roku by se tento počet měl vyrovnat množství lidí, kteří kvůli neschopnosti platit soukromým společnostem vysoké ceny za vodu o připojení přišli. Zároveň tyto počty zveličují rozsah zahraničního kapitálu užitého pro vytvoření nových přípojek. Pokud by se odečetly případy, ve kterých byly vytvořeny za pomoci místního kapitálu, kleslo by množství nově připojených domácností díky západním penězům až na přípojek. I v koncesích, ve kterých byly nové přípojky vytvořené, vyžadovaly soukromé firmy státní podporu, zároveň se však ani v těchto případech nepodařilo přitáhnout slibované množství investic, které byly slíbené v době podepisování kontraktů. Ve všech případech pak byl originální kontrakt znovu vyjednáván s cílem snížení požadavků na soukromý sektor. 19 Privatizace často zvyšuje ekonomickou nerovnost a snižuje dostupnost vody. Otázka ceny vody je nejzásadnější pro chudší komunity a jedince v místech privatizace. Zajímavé je, že obvyklým argumentem pro privatizaci vodárenských služeb je snížení cen vody po zprivatizování systému argumentované zavedením expertního řízení, snížením nákladů na zaměstnance či zvýšením efektivity práce. Častějším výsledkem je naopak zvýšení cen za vodu bez podstatného zvýšení kvality či dostupnosti. Tento trend je patrný jak v zemích rozvinutých např. v USA, kde se podle zprávy organizace Food and Water Watch 20 v závislosti na státu a typu privatizace 3

4 ceny zvýšily až o 80 %, tak v zemích globálního jihu. V některých případech nárazové zvýšení cen vody vyvolalo silný odpor a sociální nepokoje, které mnohdy vyústily ve zrušení kontraktů se soukromými firmami a zpětnou deprivatizaci vodní infrastruktury. Příkladem mohou být privatizace v Argentině v městě Tucuman, ve kterém se během prvních měsíců po privatizaci zvýšily ceny vody až na dvojnásobek, místní obyvatelé reagovali pasivní rezistencí a odmítli za vodu platit. 21 Zvyšování cen vody až o 150 % přineslo v bolivijské Cochabambě v letech protesty, které vyústily v zásah bolivijské armády s několika mrtvými a stovkami zraněných lidí. 22 Častým jevem pak je přerušení dodávek domácnostem, které si cenu vody nemohou dovolit a následky přerušení ve formě šířících se infekčních nemocí - jako například epidemie cholery, která propukla v Jihoafrické republice v roce 2000 a vyžádala si na 300 mrtvých a více než nakažených. 23 Soukromí poskytovatelé vody nemají dostatečné ekonomické pobídky zabývat se chronickými problémy spojenými s mírně zvýšeným výskytem některých znečišťujících látek. Často berou jejich hrozbu za podružnou a jako takovou ji i reprezentují místním obyvatelům. V případech, kdy neexistuje dostatečná regulace, může privatizace vést ke snížení kvality vody. Naopak existují i případy ve kterých se kvalita vody po zprivatizování zvýšila, ale pouze v případě přísného dohledu a dobře nastavených pravidel. 24 Privatizací vodárenství je značně snížená možnost dohledu veřejnosti i účasti veřejnosti na rozhodovacích procesech. To v důsledku může vést k přehlížení veřejného zájmu, oslabování demokratického rozhodování na komunální úrovni a oslabování komunity vůbec. Díky nadnárodnímu charakteru většiny soukromých společností často dochází i k transferu místního bohatství např. ve formě zisků ze zajišťování vodních služeb, které odtékají do zahraničí. Privatizace vodárenství může vést ke ztrátě místního vlastnění vody. Kontrola vodních práv je zásadní pro všechny společnosti a privatizační vzorec ji zásadně narušuje. Tato kulturní, sociální i legální pravidla se vyvíjela historicky a zaměřovaly se na některé aspekty veřejného vlastnictví, kontroly a participace na vodní politice (například zajišťují spravedlivý přístup k vodě, minimalizují dopady na uživatele vody po proudu, chrání kvalitu vody a řeší konflikty). Zatímco množství případů privatizace nevede k žádným formálním změnám ve vodních právech, většina případů ať vědomě či nevědomě mění vnímání vody jako společného zdroje, s různými kulturně-společenskými souvislostmi. V současnosti nejsou výjimkou ani případy explicitního převodu práv na vodu z komunity na soukromou společnost. 25 Právě otázka vodních práv byla jednou z příčin násilí probíhajícího v Cochabambě v Bolívii, které bylo z části vyvolané snahou omezit nemonitorované čerpání vody venkovským obyvatelstvem a jejich zahrnutí do soukromého systému. 26 V neposlední řadě vedou privatizační snahy k přesunutí povinností vlád dohlížet na zajištění základních služeb (jako jsou služby vodovodní, kanalizace či energie) pro občany své země na soukromé subjekty. Mezinárodní instituce, které se v minulosti zaměřovaly na pomoc vládám se zajištěním základních služeb, svoji pozornost v současnosti přesunuly na privatizaci jako způsob řešení problému. Privatizace s sebou dále přináší oslabování pozice vlád, tedy i určitou ztrátu kontroly, zároveň v některých případech může dojít k celkové ztrátě schopnosti poskytovat vodu. Množství kontraktů je podepsáno na dobu velmi dlouhou, výjimkou nejsou ani kontrakty na 30 let. Za tuto dobu je snadné ztratit manažerské dovednosti, inženýrské znalosti a další vědění, které je nutné pro úspěšné vedení vodárenských služeb. Při možné následné deprivatizaci pak nemá veřejný sektor dostatečnou zkušenost. ZÁVĚR Přístup k vodě je zásadní pro udržitelný rozvoj lidstva a ekologickou stabilitu, na které rozvoj stojí. Většina výzkumů privatizace vodních zdrojů však ukazuje, že vstup soukromého sektoru do vodárenských služeb, nemá výrazně pozitivní důsledky. Pojí se s ním množství negativ od zvýšené finanční zátěže pro místní komunity, přes nízkou efektivitu a snižující se investice do vodní infrastruktury až po zhoršování kvality dodávané vody. Tržní mechanizmus hospodaření s vodou tedy selhal v nejdůležitějších aspektech - v ochraně sociální a ekologické role vody. Pokud je voda chápána pouze jako ekonomický statek, není z dosavadních zkušeností možné dosáhnout udržitelného rozvoje, Rozvojových cílů tisíciletí i výhledově zpřístupnit pitnou vodu všem jedincům bez výjimky. Předání správy vody do rukou soukromého sektoru se tak nezdá být vhodnou variantou správy vodních zdrojů pro 21. století. 4

5 POZNÁMKY 1 WATKINS, K. et al. Human Development Report Beyond scarcity: Power, poverty and the global water crisis. UNDP, New York, ISBN [online]. [cit. 27. června]. Dostupné na WWW: 2 Ekonomický nedostatek vody vzniká v případě, kdy obyvatelstvo určité oblasti nemá dostatečné finanční prostředky k využití existujícího zdroje vody. Mapa ekonomického a fyzického nedostatku viz zpráva Water for Food, Water for Life. [online]. [cit. 24. června 2010]. Dostupné na WWW: str.11 3 více GLEICK et.al. The New Economy of water. The Risks and Benefits of Globalization and Privatization of Fresh Water. [online]. [cit. 24. června 2010]. Dostupné na WWW: str BARLOW, M. Our Water Commons. [online].[cit. 23. června]. Dostupné na WWW: 5 BARLOW, M. Blue Gold. [online]. [cit. 23. června 2010]. Dostupné na WWW: str PÉRARD, E. Water supply: Public or private? An approach based on cost of funds, transaction costs, efficiency and political cista. Policy and Society 27 (2009) s JUUTI & KATKO (2005) 8 více o privatizaci v ČR: Transaprency International. Privatizace vodárenství v České republice: kam odtékají zisky? [online]. [cit. 23. června 2010]. Dostupné na WWW: 9 PÉRARD, E. Water supply: Public or private? An approach based on cost of funds, transaction costs, efficiency and political cista. Policy and Society 27 (2009) s Na následující konferenci Světovém summitu pro děti byl univerzální přístup k pitné vodě a sanitaci ustaven jako cíl roku 2000, který se také nepodařilo naplnit. V roce 2000 se pak pitná voda a sanitace pro všechny objevily v plánu Rozvojových cílů tisíciletí, jejichž cílem ve vztahu k vodě je snížit na polovinu počet lidí bez přístupu k pitné vodě a sanitaci do roku BARLOW, M. Blue gold: the battle against corporate theft of the world s water. 1. vyd. Toronto: Stoddart Publishing, s. ISBN X 12 ICIJ.[online].[cit. 23. června 2010]. Dostupné na WWW: commons.org/resource/our-water 13 FIIL, M. Tanzania: Thirsty for Justice. [online]. [cit. 23. června 2010]. Dostupné na WWW: 14 Human Development Index.[online]. [cit. 23 června]. Dostupné na WWW: 15 ACTION AID. Turning of the Taps: Donor conditionality and water privatisation in Dar es Salaam, Tanzania. [online].[cit. 23. června 2010]. Dostupné na WWW: 16 VIDAL, J. Flagship water privatisation fails in Tanzania. UK firm's contract cancelled amid row over supply. The Guardian. Wednesday 25 May [online]. [cit. 23 června]. Dostupné na WWW: 17 vice o privatizaci v El Alto např. Food and Water Watch. Dried up sold out. [online]. [cit. 23 června]. Dostupné na WWW: 18 HALL, D.& LOBINA, E. Pipe Dreams. [online]. [cit. 23 června]. Dostupné na WWW: s více ve zprávě Pipe Dreams viz. výše 20 Food and Water Watch. Money Down the Drain: How Private Control of Water Wastes. Public Resources [online].[cit. 22. června 2010]. Dostupné na WWW: <foodandwaterwatch.org> 5

6 21. Food and Water Watch. Dried up sold out. [online].[cit. 23 června]. Dostupné na WWW: 22 GLEICK et.al. The New Economy of water. The Risks and Benefits of Globalization and Privatization of Fresh Water. [online].[cit. 24. června 2010]. Dostupné na WWW: 23 MARSDEN, B. Cholera and the Age of the Water Barons. [online].[cit. 22. června 2010]. Dostupné na WWW: 24 více v GLEICK et.al. The New Economy of water. The Risks and Benefits of Globalization and Privatization of Fresh Water. str otázka práva na vodu např. PETRELLA, R. Le Manifeste de l eau : pour un contrat mondial. 1. vyd. Bruxelles: Labor, s. ISBN: X 26 více o Cochabambě např. Watson, C, Sell the rain How the privatization of water caused riots in Cochabamba, Bolivia. [online].[cit. 22. června 2010]. Dostupné na WWW: 6

Potraviny v širších souvislostech

Potraviny v širších souvislostech Potraviny v širších souvislostech Ostrava, 6.11. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext V roce 2009 trpěla hladem více než miliarda

Více

Přehled. Financování životního prostředí. Finanční. strategie pro infrastrukturu v oblasti vodního. hospodářství a životního prostředí

Přehled. Financování životního prostředí. Finanční. strategie pro infrastrukturu v oblasti vodního. hospodářství a životního prostředí Přehled Financování životního prostředí. Finanční strategie pro infrastrukturu v oblasti vodního hospodářství a životního prostředí Overview Environmental Finance. Financing Strategies for Water and Environmental

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Světová ekonomika Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině

Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině úvod Abstraktní téma aneb co je cílem vodního hospodářství? Agenda OSN post 2015 Plány pro zvládání povodňového rizika

Více

Širší souvislosti konzumace lokálních potravin. Kopřivnice, 17. 5. 2012. Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org

Širší souvislosti konzumace lokálních potravin. Kopřivnice, 17. 5. 2012. Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org Širší souvislosti konzumace lokálních potravin Kopřivnice, 17. 5. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext Počet lidí trpících podvýživou

Více

Světová ekonomika. Hlavní mezinárodní finanční instituce

Světová ekonomika. Hlavní mezinárodní finanční instituce Světová ekonomika Hlavní mezinárodní finanční instituce Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

jmů ve David Strang Poradce v oblasti práva a politiky ve společnosti Water UK

jmů ve David Strang Poradce v oblasti práva a politiky ve společnosti Water UK Water UK - efektivní ochrana zájmz jmů ve vodohospodářských ských službách ve Velké Británii David Strang Poradce v oblasti práva a politiky ve společnosti Water UK Přehled tématt 1) Struktura vodohospodářského

Více

Fondy rizikového kapitálu- nástroj zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Fondy rizikového kapitálu- nástroj zvýšení konkurenceschopnosti ČR Fondy rizikového kapitálu- nástroj zvýšení konkurenceschopnosti ČR Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. člen Národní ekonomické rady Vlády ČR (NERV), ředitel EEIP,a.s. předseda Mezinárodní obchodní komory

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5.

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika

Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika Ing. Ivan Beneš Místopředseda Českého národního výboru pro omezování katastrof Člen Rady expertů, Czech BCSD/WBCSD Konference Smart Life Praha 29.1.2014 Tento

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko)

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko) MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA DOBRICH (Bulharsko) Shrnutí Město Dobrich je jedno ze zakladatelů organizace Bulgarian Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy (bulharská síť EcoEnergy

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

H2O certifikáty: S&P Global Water Index

H2O certifikáty: S&P Global Water Index H2O INVESTICE V poslední době se o vodě hovoří jako o investiční šanci století a je označována modrým zlatem díky omezeným zdrojům pitné vody. I když se zdá být k dispozici v dostatečném množství, pouze

Více

Základní teoretická východiska

Základní teoretická východiska Rozvoj venkova Základní teoretická východiska Roztříštěná politika vůči rozvoji venkova (oddělení zemědělské a regionální politiky) Dříve základna pro zemědělský sektor Dříve vysoká zaměstnanost v zemědělství

Více

GLOBALIZACE. 1.vlna globalizace: druhá polovina 19.st. význam průmyslové revoluce a koloniální expanze 2.vlna globalizace: konec 70 let 20.st.

GLOBALIZACE. 1.vlna globalizace: druhá polovina 19.st. význam průmyslové revoluce a koloniální expanze 2.vlna globalizace: konec 70 let 20.st. GLOBALIZACE Globální - celosvětový Globalizace propojení (propojení) světa v jednu velkou společnost Dochází k odstraňování překážek v mezinárodním pohybu: 1)lidí 2)zboží 3)peněz 4)myšlenek 5)informací

Více

REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008

REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008 REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008 PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE Zdravotnictví jako součást hospodářské politiky Fáze a důvody reformy zdravotnictví Opatření v oblasti

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_39 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

www.technickespolco.com 1

www.technickespolco.com 1 13.1.211 Obsah prezentace Představení knihy Shrnutí Norbergovy knihy Globalizace část 1. Ing. Boleslav Vraný, Ph.D. 211 Představení knihy Chápání slova kapitalismus Pokrok za posledních 2 let Norberg J.:

Více

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku Výsledky za Českou republiku Zdeněk Tůma, Partner odpovědný za služby pro finanční sektor, KPMG Česká republika Praha 2014 1 Ačkoli se ekonomická situace zlepšila, jsou čeští bankéři konzervativnější než

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti.

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 8. Hospodářská politika Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů

Více

Revoluce ve školním stravování Školní stravování jako nástroj trvalé udržitelnosti

Revoluce ve školním stravování Školní stravování jako nástroj trvalé udržitelnosti Revoluce ve školním stravování Školní stravování jako nástroj trvalé udržitelnosti Tom Václavík Projekt realizován za podpory dárcovského fondu Nadace Veronica Společně pro Brno Globální ekologická krize

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014 Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice Vídeň, 12. 13. června 2014 Vyjednávání naší budoucnosti! Strategie odborů v časech ekonomické krize Rezoluce Zabezpečit budoucnost Evropy - zorganizujme

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AFRIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 2. Hospodářsky nevýznamnější státy bohaté, vyspělé, rychle se rozvíjející podle celkového hrubého domácího produktu (mil. US dolarů) 2008 podle Světové banky (WB)

Více

GE Power & Water Water & Process Technologies. Cenné zdroje, naléhavé otázky, jasnější řešení.

GE Power & Water Water & Process Technologies. Cenné zdroje, naléhavé otázky, jasnější řešení. GE Power & Water Water & Process Technologies Cenné zdroje, naléhavé otázky, jasnější řešení. Cenné zdroje Pokud spotřeba vody poroste nadále stejným tempem, jsou statistiky alarmující: do roku 2020 bude

Více

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. vladimir.sochor@svn.cz Abstrakt Energetické služby poskytované

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Seminar Starting points for Czech health reform 16.4. 17.4. Prague Macháček, Hroboň, Julínek Health reform.cz PROBLÉMY VEŘEJNÝCH SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ

Více

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace pro konferenci uspořádanou sdružením SOLUS Praha 19. června 2014 Názory obsažené v této

Více

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1. ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.2012 INICIATIVA ČMA: ZÁMĚR, CÍLE Záměr: Cíl: Znovuobnovit činnost české pobočky

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AUSTRÁLIE A OCEÁNIE. 10. přednáška Nový Zéland

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AUSTRÁLIE A OCEÁNIE. 10. přednáška Nový Zéland REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AUSTRÁLIE A OCEÁNIE 10. přednáška Nový Zéland Nový Zéland obecně podobná historie, hospodářská specializace i problémy jako Austrálie periferní poloha 2000 km od Austrálie původní

Více

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Pavel Jeníček VŠCHT Praha Ústav technologie vody a prostředí Paradoxy čistírenských kalů I Kaly obsahují řadu polutantů, které mohou

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Přehled. Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003

Přehled. Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003 Přehled Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Czech translation Přehledy jsou překladem výtahů z publikací OECD. K dispozici jsou zdarma v internetovém

Více

KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI.

KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI. KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI. Navrhovaná struktura diplomové práce Úvod 1. Krize a krizová připravenost 1.1 Pojmový aparát krizového managementu

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Ministerstvo financí Referát regulace a metodiky projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Vydáno dne 11. září 2008 V této příloze jsou českým názvům

Více

Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 6.9.-17.9. 2010. Ing. Milan Tomášek 21.9.2010 Praha

Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 6.9.-17.9. 2010. Ing. Milan Tomášek 21.9.2010 Praha Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 6.9.-17.9. 2010 Ing. Milan Tomášek 21.9.2010 Praha Vývoj fondů ČP INVEST v roce 2010 Zhodnocení fondů v roce 2010 Zhodnocení fondů za 14D OPF Zlatý 10,32% OPF Farmacie

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Státní informační politika CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Základní vyjádření politické vůle vlády k uplatnění

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Perspektivy v dopravě

Perspektivy v dopravě Perspektivy v dopravě doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera KDMML, ÚADN Studentská 95, 532 10 Pardubice Tel.: 466 036 429 e-mail: ivo.drahotsky@upce.cz Vzájemné

Více

Definice. Failed States Index. Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium)

Definice. Failed States Index. Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium) Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium) Definice Jako failed state se označuje stát, jehož ústřední vláda je tak slabá nebo neefektivní, že její

Více

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce VY_32_INOVACE_BAN_120 Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR Hana Janatová, SZÚ DETERMINE Spolufinancován: DG SANCO, Program pro veřejné zdraví 2003-2008 Trvání: červen 2006 květen 2010 Nositel grantu:

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky LIDSKÁ PRÁVA historické mezníky Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika bcsd VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika Jan Čermák Praha, 3.12.2014 PRŮMYSL VS. VODA ČASOVÁ HISTORIE PRŮMYSL -PŮDA VODA MALÝ PRŮMYSL =/=

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Financování projektů řešených metodou EPC European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři. Tento

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Templeton Korea Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

Nové energetické trendy v budovách. Maximum z vaší energie:

Nové energetické trendy v budovách. Maximum z vaší energie: Nové energetické trendy v budovách Maximum z vaší energie: Celosvětové spotřeby energií 31% Průmysl & Infrastruktura < 2% Datacentra &Sítě 18% Budovy 21% Obytné budovy 28% Transport 100% 90% 80% 70% 16%

Více

Kulatý stůl ke zvyšování propojení aktivit českých podnikatelských a nevládních subjektů se zahraniční rozvojovou spoluprací ČR

Kulatý stůl ke zvyšování propojení aktivit českých podnikatelských a nevládních subjektů se zahraniční rozvojovou spoluprací ČR Kulatý stůl ke zvyšování propojení aktivit českých podnikatelských a nevládních subjektů se zahraniční rozvojovou spoluprací ČR 21. 7. 2014, 14:30 hod Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, Andrea

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Státní rozpočet, daňová soustava ČR VY_32_INOVACE_10_19

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Státní rozpočet, daňová soustava ČR VY_32_INOVACE_10_19 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Vývoj elektromobility v České republice

Vývoj elektromobility v České republice Vývoj elektromobility v České republice IVD konference: Energetika 21. století vize chytré a čisté energie Praha, 10. prosince 2014 Představení Zkušenosti > Přes 6 let zkušeností v consultingu > Několik

Více

Vyplatí se nám podpora investic do OZE? E15 Leading Minds Forum Budoucnost energetiky v ČR K.Šimeček - SVSE/AEM Představení SVSE Organizace zastupující zájmy průmyslových spotřebitelů v souladu s direktivou

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

POVODNĚ V ČR Finanční a ekonomické aspekty

POVODNĚ V ČR Finanční a ekonomické aspekty Protipovodňové vzdělávací a výzkumné centrum CZ.1.07./2.4.00/17.0040 POVODNĚ V ČR Finanční a ekonomické aspekty Ing. Lenka Furová KVE ESF MU 1 O ČEM TO DNES BUDE? Co jsou povodně, jak vznikají, co způsobují

Více

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty Veřejné rozpočty Blok IV. Veřejné rozpočty Podstata, funkce, rozpočtové zásady Rozpočtová pravidla, rozpočtová soustava, rozpočtový proces Příjmy státního rozpočtu Výdaje státního rozpočtu Struktura státního

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více