PRIVATIZACE VODNÍCH ZDROJŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRIVATIZACE VODNÍCH ZDROJŮ"

Transkript

1 PRIVATIZACE VODNÍCH ZDROJŮ Michaela Čermáková ÚVOD Voda je nezbytným předpokladem života. V současnosti podle zprávy o lidském rozvoji OSN 1 z roku 2006 trpí 31 států nedostatkem vody, přibližně 1,1 miliardy lidí nemá fyzický přístup k nezávadné pitné vodě a další 1,6 miliardy lidí trpí ekonomickým nedostatkem pitné vody 2. Do roku 2025 by se množství lidí bez adekvátního přístupu k pitné vodě mělo podle některých prognóz zvýšit až na dvě třetiny světové populace. Růst populace, jejích nároků na zemědělské produkty a celková spotřeba produktů a vody, zvyšuje tlaky na limitované vodní zdroje a aktualizuje otázku, jakým způsobem s vodou v 21. století nakládat. Jedním z nejmocnějších a zároveň nejkontroverznějších záměrů je ustanovit vodu jako čistě ekonomický statek, podléhající tržním pravidlům, tržně stanoveným cenám, zájmu nadnárodních korporací a mezinárodního obchodování. Za posledních dvacet let byl tento plán částečně uveden v praxi na stovkách míst a měl vliv na miliony lidí. Soukromé společnosti vstoupily do odvětví vodních služeb, které bylo na většině míst v minulosti spravované veřejně a často bezplatně. Voda se stala předmětem komerčního globálního obchodu ve formě balené vody. 3 Podle některých odhadů pak má voda potenciál stát se nejdůležitější komoditou 21. století. KOMODIFIKACE VODY Proces globalizace a privatizace směřuje k tomu, aby se s vodou a vodními službami nakládalo jako se zbožím - voda tak prochází procesem komodifikace. Komodifikace je proces, při kterém se statek původně spravovaný netržními principy stává předmětem tržních pravidel. I přes současnou všudypřítomnost peněžní ekonomiky existují statky a služby, které jsou obchodované nebo vyměňované mimo trh. Voda je jedním ze zdrojů, které jsou díky své přirozenosti tradičně spravovány společně a podléhají komplexním sociálním pravidlům, které omezují např. způsob užití i množství čerpání vody, či nastavují limity přístupu. Současný ekonomický systém vyžaduje, aby byla voda těchto tradičních pravidel a vztahů zbavena a byla podřízena tržním principům. Komodifikace vody probíhá na několika úrovních, z nichž nejviditelnější je obrovský nárůst v obchodování balené vody, privatizační strategie vodních služeb posledních dvou dekád. Přesun k chápání vody jako komodity je patrný zejména patrný v nárůstu v obchodování balené vody, který se od začátku 70. let, kdy byla balené vody prodána celosvětově přibližně jedna miliarda litrů, zvýšil v roce 2007 až na 200 miliard litrů. Masivní nárůst v prodejnosti přinesl i obrovské zisky nadnárodním korporacím (mezi nimiž na celosvětovém trhu dominují firmy Nestlé, Danone, Coca-Cola a PepsiCo), jejich příjem pouze z balené vody odhaduje na 100 miliard dolarů ročně. 4 Z důvodu špatně nastavených regulačních podmínek a legislativní úpravy vztahující se k přítomnosti velkých korporací s sebou čerpání vody pro účely balení často přináší zvýšenou zátěž pro místní ekosystémy i komunity. Za odčerpávání podzemních zdrojů pitné vody se obvykle platí velmi nízké částky (nebo se neplatí vůbec), často bývá porušována environmentální legislativa v množství odčerpávané vody i způsobu nakládání s odpady výroby. 5 PRIVATIZACE VODY Privatizace vodních zdrojů je zastřešujícím termínem, zahrnujícím různou míru participace soukromého sektoru na zajišťování vodních služeb. Existuje množství možných kombinací od parciální privatizace, která dává vzniku tzv. public-private partnerships (PPP), kdy dochází k pouhému kontraktování soukromé firmy na provoz vodní infrastruktury až po kompletní zprivatizování veřejné vodní sítě, při které je účast veřejného sektoru na vodních službách dokonale eliminována. HISTORIE PRIVATIZACE 1

2 Privatizace vodních zdrojů má ve většině zemí OECD dlouhou historii a spíše než o jedné privatizaci můžeme mluvit o procesu privatizace a deprivatizace vodních zdrojů v průběhu posledních 200 let. Ve Francii bylo například vodárenství od svého vzniku v 19. století řízeno soukromými firmami (některé jako Veolia a Vivendi se na trhu udržely až do současnosti a dnes patří mezi největší nadnárodní korporace obchodující s vodou). USA měly na počátku svého vodárenství přibližně 94% podíl privatizovaných vodárenských zařízení. Na sklonku 19. století pak došlo k rozsáhlé deprivatizaci vodárenství a ve 30. letech se množství soukromých subjektů snížilo až na 30 %. 6 Ve většině evropských zemí byly vodárenské systémy původně zakládány soukromými firmami, postupně však přešly na veřejnou správu mezi hlavními důvody se uvádí neefektivita systému při soukromém vlastnictví, velké náklady na infrastrukturu a korupce. 7 V 80. letech s příklonem k neoliberální politice došlo i k nové ideologické privatizační vlně, která přinesla privatizace vodárenství do množství západních zemí ale i zemí globálního jihu. Vlajkovou zemí v Evropě se stala Velká Británie, která za vlády Margaret Tatcher v roce 1989 kompletně zprivatizovala vodárenskou síť. Mezi dalšími zeměmi s vysoce zprivatizovaným vodárenstvím patří Česká Republika s až 70% zprivatizovaným vodárenstvím 8, či Francie s více než 70% podílem soukromého sektoru na vodárenských službách. 9 V rámci rozvojové snahy o rozšíření dostupnosti pitné vody pro všechny jedince vyhlásila OSN léta za Dekádu pitné vody a sanitace s cílem zajistit pitnou vodu a adekvátní sanitační systém pro všechny jedince do roku Tento cíl se ale nepodařilo naplnit. 10 V návaznosti na nesplněných cílech dekády pitné vody OSN se v celosvětovém měřítku privatizace vodárenských služeb začala propagovat na začátku 90. let a zásadním mezníkem se stal summit OSN v Dublinu v roce 1992, jehož hlavním výstupem bylo doporučení nakládat s vodou jako s ekonomickým statkem. Světová banka, mezinárodní finanční instituce a rozvojové agentury přestaly podporovat veřejné vodárenství v zemích globálního jihu a přiklonily se k prosazování participace soukromého sektoru. Hlavním motivem bylo přesvědčení, že zapojení soukromých subjektů v zajišťování vodních služeb přispěje k větší efektivnosti systému, vyšší finanční samostatnosti a zlepšení kvality služeb a řízení. Privatizací vodárenství se tak měla vyřešit současná neuspokojivé situace v zajištění vody pro všechny jedince bez rozdílu. Množství organizací zabývající se vodou a vodními právy či mapující situaci privatizace, upozorňují na fakt, že privatizace vodárenství, byla od samého počátku provázena velkou lobby ze strany vodních korporací, tzv. vodních baronů. Mezi nimi figurují zejména tři nadnárodní korporace Vivendi, Veolia a Thames Water of England (operující pod skupinou RWE) 11, které ovládají světový trh s vodními službami. Na těchto nadnárodních korporacích se stalo za poslední dvě dekády životně závislých více než 300 miliónů lidí. Podle studie Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů (ICIJ) 12 spravovaly tyto korporace před deseti lety vodu pouze 12 států, v současnosti toto číslo vzrostlo na 56. Pokud bychom započítali i správu odpadních vod i úpravu vod, jsou tyto korporace v současnosti přítomny ve více než 100 zemích. Nárůst participace soukromého sektoru je hojně podporován nově vzniklou mezinárodní institucí Světovou vodní radou - World Water Council (WWC), založenou v roce 1997 (Světovou bankou, Organizací spojených národů, rozvojovými agenturami některých bohatších států a nadnárodními vodními korporacemi). Některými nevládními organizacemi je přezdívaná také jako Pán vody ( the Lord of Water ) pro svoji velkou moc diktovat vládám globálního jihu podmínky rozvojové pomoci. Podmínkou získání půjčky u Světové banky je obvykle sada kroků typicky obsahující závazek zprivatizovat státem vlastněné společnosti, zmenšení obchodních bariér pro zahraniční import, snížení státních výdajů či implementace nových legislativních a regulačních opatření. Některé z kontroverzních podmínek Světové banky se pak staly terčem mezinárodní kritiky, neboť znamenaly útok na státní suverenitu a znamenaly sníženou demokratickou schopnost vlády. Jednou ze zemí, ve které proběhla privatizace vodní infrastruktury v důsledku nastavení podmínek půjčky Světové banky, je Tanzánie. PRIVATIZACE DAR EL SALAAM, TANZÁNIE "Young plants need rain, businesses need investment. Our old industries are like dry crops and privatisation brings the rain." 13 píseň mediální kampaně na podporu privatizace vody Tanzánie je jednou z nejchudších zemí světa, v žebříčku indexu lidského rozvoje (HDI) ji patří 151. příčka mezi 182 státy. 14 Je tedy zařazena mezi státy rozvojové s velkým mezinárodním dluhem. 2

3 Přístup k pitné vodě má v Tanzánii méně než 40 % venkovského obyvatelstva a 70 % obyvatelstva městského. Ostatní obyvatelé jsou nuceni nakupovat drahou vodu z cisteren a od soukromých prodavačů nebo čerpat vodu nepitnou s následky v podobě častých cholerových epidemií a dalších nemocí způsobených špatnou kvalitou vody. Ženy a děti jsou pak nuceny chodit pro vodu i 15 km vzdálenou. Na konci 90. let doporučili Světová banka a Mezinárodní měnový fond Tanzánii program pro snížení vládních výdajů zejména pak redukcí státní účasti na poskytování služeb a zvýšením participace soukromého sektoru mimo jiné i ve vodárenství - za podmínky, že tanzanská strana přijme potřebnou legislativu pro privatizaci vodárenství a zvýší ceny vody, pak Tanzánie obdržela půjčku 61,5 miliardy USD. V srpnu 2003 tanzanská vláda uzavřela kontrakt s firmou City Water, což byl společný podnik firmy Biwater Gauff Ltd. a tanzanské firmy Superdoll Trailer Manufacturers Ltd. na spravování vodní infrastruktury v hlavním městě Dar El Salaam. 15 Původně desetiletý kontrakt trval pouze dva roky, po kterých se jej tanzanská vláda rozhodla rozvázat. Hlavími důvody byly neuskutečněné investice do vodní infrastruktury a neplnění dalších závazků plynoucích z kontraktu, zároveň zvyšování ceny vody bez podstatných zlepšení vlastních služeb. 16 Biwater následně Tanzánii zažalovala u britského Nejvyššího soudu a soudu zřízeného Světovou bankou (International Centre for Settlement of Investment Disputes) o kompenzaci budoucích profitů milionů USD. Původní kontrakt byl nastaven tak, že nejchudší části Dar El Salaam, nebyly vůbec zahrnuty do vodárenských služeb kontrakt tedy umožňoval maximalizaci zisku s minimálními náklady na rozšiřování či udržování infrastruktury. Místa s nejchudšími obyvateli tzv. nevýdělečné oblasti byly přenechány neziskovým organizacím. Zajímavostí je, že privatizace byla podpořena z britských peněz pro rozvojovou pomoc, z nichž polovina (přibližně 250 tisíc liber) byla použita liberálním think tankem Adam Smith International na mediální a komunikační strategii, která obsahovala i propagační video s písní uvedenou v začátku textu. V lednu 2008 vyhrála tanzanská vláda spor s firmou Biwater, která by z rozhodnutí soudního tribunálu měla v kompenzaci zaplatit 8 milionů USD (cena připojení přibližně 50 tisíc lidí v Dar es Salaam na vodovodní infrastrukturu). DŮSLEDKY PRIVATIZACE VODY Tanzanský případ neúspěšné privatizace není ojedinělý. Přechod k privatizaci vyvolal množství otázek a v některých zprivatizovaných oblastech i násilnou opozici. Jednou z hlavních příčin nesouhlasu, byly a jsou pochybnosti, zda je čistě tržní mechanismus schopný zajistit různé aspekty vody v její komplexnosti a zda přístup nadnárodních korporací neznamená snižující se možnost demokratického rozhodování o komunitě v komunitě. Největší potřeba rozvoje vodárenství je v zemích, ve kterých je veřejný sektor slabý z dosavadních zkušeností se ve většině případů jedná i o země s vysokým rizikem neúspěchu privatizace. Mezi hlavní problémy privatizace v zemích globálního jihu patří exkluze chudých komunit ze služeb. A to i přes fakt, že jedním z explicitních cílů privatizačních snah je zajištění vody pro všechny jedince bez rozdílu. Tradičně byly příměstské - semi-urbánní komunity z přístupu k pitné vodě vyloučeny z důvodu nedosatečných finančních prostředků a malé politické moci. Případ tanzanské privatizace tak nebyl ojedinělý, zóny bez poskytování služeb se objevují i v dalších privatizacích, např. ve městě El Alto (Bolívie). 17 Zásadní námitkou proti privatizaci jsou vesměs nízké investice soukromých subjektů do vodní infrastruktury. Například v celém subsaharském regionu a Východní Asii (což je území zahrnující tři čtvrtiny jedinců potřebujících připojení k vodě podle Rozvojových cílů tisíciletí) bylo za 15 let trvající privatizace vytvořeno pouhých nových přípojek k vodě, rozšiřujících tak přístup k vodě dalším přibližně 3 milionům lidí. Podle zprávy výzkumné organizace PSRIU z roku by se tento počet měl vyrovnat množství lidí, kteří kvůli neschopnosti platit soukromým společnostem vysoké ceny za vodu o připojení přišli. Zároveň tyto počty zveličují rozsah zahraničního kapitálu užitého pro vytvoření nových přípojek. Pokud by se odečetly případy, ve kterých byly vytvořeny za pomoci místního kapitálu, kleslo by množství nově připojených domácností díky západním penězům až na přípojek. I v koncesích, ve kterých byly nové přípojky vytvořené, vyžadovaly soukromé firmy státní podporu, zároveň se však ani v těchto případech nepodařilo přitáhnout slibované množství investic, které byly slíbené v době podepisování kontraktů. Ve všech případech pak byl originální kontrakt znovu vyjednáván s cílem snížení požadavků na soukromý sektor. 19 Privatizace často zvyšuje ekonomickou nerovnost a snižuje dostupnost vody. Otázka ceny vody je nejzásadnější pro chudší komunity a jedince v místech privatizace. Zajímavé je, že obvyklým argumentem pro privatizaci vodárenských služeb je snížení cen vody po zprivatizování systému argumentované zavedením expertního řízení, snížením nákladů na zaměstnance či zvýšením efektivity práce. Častějším výsledkem je naopak zvýšení cen za vodu bez podstatného zvýšení kvality či dostupnosti. Tento trend je patrný jak v zemích rozvinutých např. v USA, kde se podle zprávy organizace Food and Water Watch 20 v závislosti na státu a typu privatizace 3

4 ceny zvýšily až o 80 %, tak v zemích globálního jihu. V některých případech nárazové zvýšení cen vody vyvolalo silný odpor a sociální nepokoje, které mnohdy vyústily ve zrušení kontraktů se soukromými firmami a zpětnou deprivatizaci vodní infrastruktury. Příkladem mohou být privatizace v Argentině v městě Tucuman, ve kterém se během prvních měsíců po privatizaci zvýšily ceny vody až na dvojnásobek, místní obyvatelé reagovali pasivní rezistencí a odmítli za vodu platit. 21 Zvyšování cen vody až o 150 % přineslo v bolivijské Cochabambě v letech protesty, které vyústily v zásah bolivijské armády s několika mrtvými a stovkami zraněných lidí. 22 Častým jevem pak je přerušení dodávek domácnostem, které si cenu vody nemohou dovolit a následky přerušení ve formě šířících se infekčních nemocí - jako například epidemie cholery, která propukla v Jihoafrické republice v roce 2000 a vyžádala si na 300 mrtvých a více než nakažených. 23 Soukromí poskytovatelé vody nemají dostatečné ekonomické pobídky zabývat se chronickými problémy spojenými s mírně zvýšeným výskytem některých znečišťujících látek. Často berou jejich hrozbu za podružnou a jako takovou ji i reprezentují místním obyvatelům. V případech, kdy neexistuje dostatečná regulace, může privatizace vést ke snížení kvality vody. Naopak existují i případy ve kterých se kvalita vody po zprivatizování zvýšila, ale pouze v případě přísného dohledu a dobře nastavených pravidel. 24 Privatizací vodárenství je značně snížená možnost dohledu veřejnosti i účasti veřejnosti na rozhodovacích procesech. To v důsledku může vést k přehlížení veřejného zájmu, oslabování demokratického rozhodování na komunální úrovni a oslabování komunity vůbec. Díky nadnárodnímu charakteru většiny soukromých společností často dochází i k transferu místního bohatství např. ve formě zisků ze zajišťování vodních služeb, které odtékají do zahraničí. Privatizace vodárenství může vést ke ztrátě místního vlastnění vody. Kontrola vodních práv je zásadní pro všechny společnosti a privatizační vzorec ji zásadně narušuje. Tato kulturní, sociální i legální pravidla se vyvíjela historicky a zaměřovaly se na některé aspekty veřejného vlastnictví, kontroly a participace na vodní politice (například zajišťují spravedlivý přístup k vodě, minimalizují dopady na uživatele vody po proudu, chrání kvalitu vody a řeší konflikty). Zatímco množství případů privatizace nevede k žádným formálním změnám ve vodních právech, většina případů ať vědomě či nevědomě mění vnímání vody jako společného zdroje, s různými kulturně-společenskými souvislostmi. V současnosti nejsou výjimkou ani případy explicitního převodu práv na vodu z komunity na soukromou společnost. 25 Právě otázka vodních práv byla jednou z příčin násilí probíhajícího v Cochabambě v Bolívii, které bylo z části vyvolané snahou omezit nemonitorované čerpání vody venkovským obyvatelstvem a jejich zahrnutí do soukromého systému. 26 V neposlední řadě vedou privatizační snahy k přesunutí povinností vlád dohlížet na zajištění základních služeb (jako jsou služby vodovodní, kanalizace či energie) pro občany své země na soukromé subjekty. Mezinárodní instituce, které se v minulosti zaměřovaly na pomoc vládám se zajištěním základních služeb, svoji pozornost v současnosti přesunuly na privatizaci jako způsob řešení problému. Privatizace s sebou dále přináší oslabování pozice vlád, tedy i určitou ztrátu kontroly, zároveň v některých případech může dojít k celkové ztrátě schopnosti poskytovat vodu. Množství kontraktů je podepsáno na dobu velmi dlouhou, výjimkou nejsou ani kontrakty na 30 let. Za tuto dobu je snadné ztratit manažerské dovednosti, inženýrské znalosti a další vědění, které je nutné pro úspěšné vedení vodárenských služeb. Při možné následné deprivatizaci pak nemá veřejný sektor dostatečnou zkušenost. ZÁVĚR Přístup k vodě je zásadní pro udržitelný rozvoj lidstva a ekologickou stabilitu, na které rozvoj stojí. Většina výzkumů privatizace vodních zdrojů však ukazuje, že vstup soukromého sektoru do vodárenských služeb, nemá výrazně pozitivní důsledky. Pojí se s ním množství negativ od zvýšené finanční zátěže pro místní komunity, přes nízkou efektivitu a snižující se investice do vodní infrastruktury až po zhoršování kvality dodávané vody. Tržní mechanizmus hospodaření s vodou tedy selhal v nejdůležitějších aspektech - v ochraně sociální a ekologické role vody. Pokud je voda chápána pouze jako ekonomický statek, není z dosavadních zkušeností možné dosáhnout udržitelného rozvoje, Rozvojových cílů tisíciletí i výhledově zpřístupnit pitnou vodu všem jedincům bez výjimky. Předání správy vody do rukou soukromého sektoru se tak nezdá být vhodnou variantou správy vodních zdrojů pro 21. století. 4

5 POZNÁMKY 1 WATKINS, K. et al. Human Development Report Beyond scarcity: Power, poverty and the global water crisis. UNDP, New York, ISBN [online]. [cit. 27. června]. Dostupné na WWW: 2 Ekonomický nedostatek vody vzniká v případě, kdy obyvatelstvo určité oblasti nemá dostatečné finanční prostředky k využití existujícího zdroje vody. Mapa ekonomického a fyzického nedostatku viz zpráva Water for Food, Water for Life. [online]. [cit. 24. června 2010]. Dostupné na WWW: str.11 3 více GLEICK et.al. The New Economy of water. The Risks and Benefits of Globalization and Privatization of Fresh Water. [online]. [cit. 24. června 2010]. Dostupné na WWW: str BARLOW, M. Our Water Commons. [online].[cit. 23. června]. Dostupné na WWW: 5 BARLOW, M. Blue Gold. [online]. [cit. 23. června 2010]. Dostupné na WWW: str PÉRARD, E. Water supply: Public or private? An approach based on cost of funds, transaction costs, efficiency and political cista. Policy and Society 27 (2009) s JUUTI & KATKO (2005) 8 více o privatizaci v ČR: Transaprency International. Privatizace vodárenství v České republice: kam odtékají zisky? [online]. [cit. 23. června 2010]. Dostupné na WWW: 9 PÉRARD, E. Water supply: Public or private? An approach based on cost of funds, transaction costs, efficiency and political cista. Policy and Society 27 (2009) s Na následující konferenci Světovém summitu pro děti byl univerzální přístup k pitné vodě a sanitaci ustaven jako cíl roku 2000, který se také nepodařilo naplnit. V roce 2000 se pak pitná voda a sanitace pro všechny objevily v plánu Rozvojových cílů tisíciletí, jejichž cílem ve vztahu k vodě je snížit na polovinu počet lidí bez přístupu k pitné vodě a sanitaci do roku BARLOW, M. Blue gold: the battle against corporate theft of the world s water. 1. vyd. Toronto: Stoddart Publishing, s. ISBN X 12 ICIJ.[online].[cit. 23. června 2010]. Dostupné na WWW: commons.org/resource/our-water 13 FIIL, M. Tanzania: Thirsty for Justice. [online]. [cit. 23. června 2010]. Dostupné na WWW: 14 Human Development Index.[online]. [cit. 23 června]. Dostupné na WWW: 15 ACTION AID. Turning of the Taps: Donor conditionality and water privatisation in Dar es Salaam, Tanzania. [online].[cit. 23. června 2010]. Dostupné na WWW: 16 VIDAL, J. Flagship water privatisation fails in Tanzania. UK firm's contract cancelled amid row over supply. The Guardian. Wednesday 25 May [online]. [cit. 23 června]. Dostupné na WWW: 17 vice o privatizaci v El Alto např. Food and Water Watch. Dried up sold out. [online]. [cit. 23 června]. Dostupné na WWW: 18 HALL, D.& LOBINA, E. Pipe Dreams. [online]. [cit. 23 června]. Dostupné na WWW: s více ve zprávě Pipe Dreams viz. výše 20 Food and Water Watch. Money Down the Drain: How Private Control of Water Wastes. Public Resources [online].[cit. 22. června 2010]. Dostupné na WWW: <foodandwaterwatch.org> 5

6 21. Food and Water Watch. Dried up sold out. [online].[cit. 23 června]. Dostupné na WWW: 22 GLEICK et.al. The New Economy of water. The Risks and Benefits of Globalization and Privatization of Fresh Water. [online].[cit. 24. června 2010]. Dostupné na WWW: 23 MARSDEN, B. Cholera and the Age of the Water Barons. [online].[cit. 22. června 2010]. Dostupné na WWW: 24 více v GLEICK et.al. The New Economy of water. The Risks and Benefits of Globalization and Privatization of Fresh Water. str otázka práva na vodu např. PETRELLA, R. Le Manifeste de l eau : pour un contrat mondial. 1. vyd. Bruxelles: Labor, s. ISBN: X 26 více o Cochabambě např. Watson, C, Sell the rain How the privatization of water caused riots in Cochabamba, Bolivia. [online].[cit. 22. června 2010]. Dostupné na WWW: 6

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Sociální ekonomika jako součást alternativních směrů. Kurz Sociální ekonomie, KSP FF UK, 2013/2014 PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Sociální ekonomika jako součást alternativních směrů. Kurz Sociální ekonomie, KSP FF UK, 2013/2014 PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Sociální ekonomika jako součást alternativních směrů Kurz Sociální ekonomie, KSP FF UK, 2013/2014 PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. (Neo) liberalismus Neo-liberalismus jako součást ekonomie hlavního proudu

Více

Potraviny v širších souvislostech

Potraviny v širších souvislostech Potraviny v širších souvislostech Ostrava, 6.11. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext V roce 2009 trpěla hladem více než miliarda

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Sociální bydlení v nových členských státech

Sociální bydlení v nových členských státech Sociální bydlení v nových členských státech Workshop na téma Využití Evropských strukturálních a investičních fondů na podporu sociálního bydlení v České republice 11.-12. listopadu 2013, Praha József

Více

Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika

Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika Ing. Ivan Beneš Místopředseda Českého národního výboru pro omezování katastrof Člen Rady expertů, Czech BCSD/WBCSD Konference Smart Life Praha 29.1.2014 Tento

Více

Důsledky nedostatku pitné vody

Důsledky nedostatku pitné vody Důsledky nedostatku pitné vody Není možné žít bez pitné vody. Když člověk nemá pravidelný přísunu pitné vody dochází k postupné dehydrataci, jejímž prvním příznakem je pocit žízně je tedy logické, že dehydratovaný

Více

Přehled. Financování životního prostředí. Finanční. strategie pro infrastrukturu v oblasti vodního. hospodářství a životního prostředí

Přehled. Financování životního prostředí. Finanční. strategie pro infrastrukturu v oblasti vodního. hospodářství a životního prostředí Přehled Financování životního prostředí. Finanční strategie pro infrastrukturu v oblasti vodního hospodářství a životního prostředí Overview Environmental Finance. Financing Strategies for Water and Environmental

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Přehled. Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003

Přehled. Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003 Přehled Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Czech translation Přehledy jsou překladem výtahů z publikací OECD. K dispozici jsou zdarma v internetovém

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

VEŘEJNÁ ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA. Ing. M. Červenka VŠFS Praha, 2012

VEŘEJNÁ ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA. Ing. M. Červenka VŠFS Praha, 2012 VEŘEJNÁ ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA Ing. M. Červenka VŠFS Praha, 2012 Netržní činnosti státu Legislativní Alokační Redistribuční Regulační Stabilizační Mají pomoci předcházet a likvidovat důsledky tržního selhání

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Státní rozpočet, daňová soustava ČR VY_32_INOVACE_10_19

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Státní rozpočet, daňová soustava ČR VY_32_INOVACE_10_19 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

Prezentace 12.11.2015 Praha

Prezentace 12.11.2015 Praha Prezentace 12.11.2015 Praha "Business cannot succeed in a society that fails" WBCSD, Peter Bakker ČESKÁ PODNIKATELSKÁ RADA PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Forestry Group Ing. Robert Babuka, MBA APICON, s.r.o. 2

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_39 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce 11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce Světová banka (SB) = World Bank (WB) = Mezinárodní banka pro rekonstrukci a rozvoj = International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

Více

prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem

prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem Konference konaná v hotelu DAP dne 4. 11. 2014 O ICC ICC - International

Více

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012 MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 212 Předkrizové období období konvergence Pozitivní role zahraničního kapitálu

Více

Chudoba a méně rozvinuté země světa; (LDCs)

Chudoba a méně rozvinuté země světa; (LDCs) Chudoba a méně rozvinuté země světa; (LDCs) 1. Úvod Přednáška se zabývá charakteristikou chudoby v méně rozvinutých zemí světa. Úvod se týká základních definicí a charakteristiky chudoby, dále pak jejím

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozvoj 21. 4. 2010 2009/2217(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 Charles Goerens (PE439.073v01-00) k nové strategii v Afghánistánu (2009/2217(INI)) AM\813767.doc PE441.045v01-00

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Vliv dopadů ozbrojených konfliktů na regionální rozvoj: Případová studie dopadů ozbrojeného konfliktu v Sýrii na Libanon

Vliv dopadů ozbrojených konfliktů na regionální rozvoj: Případová studie dopadů ozbrojeného konfliktu v Sýrii na Libanon 20. 6. 2014, Brno Připravil: Mgr. Eva Taterová, M.A. Vliv dopadů ozbrojených konfliktů na regionální rozvoj: Případová studie dopadů ozbrojeného konfliktu v Sýrii na Libanon XVII. Mezinárodní kolokvium

Více

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko)

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko) MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA DOBRICH (Bulharsko) Shrnutí Město Dobrich je jedno ze zakladatelů organizace Bulgarian Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy (bulharská síť EcoEnergy

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. března 2009 (12.03) (OR. en) 7322/09 UEM 77 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Delegace Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu

Více

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY 2. VLNA INVESTIČNÍHO ROZVOJE MĚST A OBCÍ Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY PŘINÁŠÍ DO ČR V PODOBĚ ALTERNATIVNÍHO SCHÉMATU 80 MLD. KČ EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH PROSTŘEDKŮ

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Aplikovaná ekologie. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební. Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. ČVUT v Praze. B602 dostal@fsv.cvut.

Aplikovaná ekologie. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební. Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. ČVUT v Praze. B602 dostal@fsv.cvut. Aplikovaná ekologie Úvod širší vztahy inženýrství životního prostředí, Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. B602 dostal@fsv.cvut.cz Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební ČVUT v Praze Harmonogram

Více

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Úvod V České republice existuje několik iniciativ týkajících se zeleného nakupování (pro veřejné organizace). Nicméně většina z nich vychází z neziskových

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Pavel Jeníček VŠCHT Praha Ústav technologie vody a prostředí Paradoxy čistírenských kalů I Kaly obsahují řadu polutantů, které mohou

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě

Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě 8 7 Realita 6 5 4 Prognózy 3 2 1 0-1 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 Vzdělávací prezentace, Kamila Koprnická, červen 2010 1 Cenová stabilita

Více

POVODNĚ V ČR Finanční a ekonomické aspekty

POVODNĚ V ČR Finanční a ekonomické aspekty Protipovodňové vzdělávací a výzkumné centrum CZ.1.07./2.4.00/17.0040 POVODNĚ V ČR Finanční a ekonomické aspekty Ing. Lenka Furová KVE ESF MU 1 O ČEM TO DNES BUDE? Co jsou povodně, jak vznikají, co způsobují

Více

PŘÍLOHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení:

PŘÍLOHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: Název účetní jednotky: IČ: Sídlo: Právní forma: Předmět činnosti: PŘÍLOHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (text)

Více

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010 KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě T Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010 Chudoba ve světě Klimatické změny a chudoba Jedna z největších výzev 21. století

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

Konkurenceschopnost České republiky roste. Zůstává ale spíše montovnou

Konkurenceschopnost České republiky roste. Zůstává ale spíše montovnou Konkurenceschopnost České republiky roste. Zůstává ale spíše montovnou Česká republika se letos v žebříčku globální konkurenceschopnosti Světového ekonomického fóra umístila na 31. místě ze 140 ekonomik

Více

Konkurenční potenciál Evropské unie: silné a slabé stránky

Konkurenční potenciál Evropské unie: silné a slabé stránky Konkurenční potenciál Evropské unie: silné a slabé stránky Ing. Karel Mráček, CSc. člen předsednictva Asociace výzkumných organizací; Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační

Více

Světová ekonomika. Hlavní mezinárodní finanční instituce

Světová ekonomika. Hlavní mezinárodní finanční instituce Světová ekonomika Hlavní mezinárodní finanční instituce Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku Výsledky za Českou republiku Zdeněk Tůma, Partner odpovědný za služby pro finanční sektor, KPMG Česká republika Praha 2014 1 Ačkoli se ekonomická situace zlepšila, jsou čeští bankéři konzervativnější než

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

www.technickespolco.com 1

www.technickespolco.com 1 13.1.211 Obsah prezentace Představení knihy Shrnutí Norbergovy knihy Globalizace část 1. Ing. Boleslav Vraný, Ph.D. 211 Představení knihy Chápání slova kapitalismus Pokrok za posledních 2 let Norberg J.:

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

Konference Asociace energetických manažerů

Konference Asociace energetických manažerů Konference Asociace energetických manažerů Pohled ekonomické teorie na vývoj cen energetických surovin (aneb Vliv financí na ceny energetických surovin ) Vladimír Tomšík Česká národní banka 1. března 2011

Více

Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU

Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU Pražské evropské energetické fórum 2014 MZV ČR Černínský palác Úvod Trh s elektřinou : Aktuální stav trhu s elektřinou Rizika a problémy Možné

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

Národní konzultační dialog o vodě 2014 Medlov 10. 11. 6. 2014 Co nám dělá větší starosti sucho nebo povodně?

Národní konzultační dialog o vodě 2014 Medlov 10. 11. 6. 2014 Co nám dělá větší starosti sucho nebo povodně? Národní konzultační dialog o vodě 2014 Medlov 10. 11. 6. 2014 Co nám dělá větší starosti sucho nebo povodně? Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková, odbor ochrany vod, Michaela.vojtechovska@mzp.cz Obnovitelný

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Národní hospodářství Ing.Vlasáková 1 Makroekonomické

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 András Tövisi předseda představenstva Celkový trh cigaret Česká republika Celkový trh cigaret vzrostl o 1,6 % zejména v důsledku:

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AFRIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 2. Hospodářsky nevýznamnější státy bohaté, vyspělé, rychle se rozvíjející podle celkového hrubého domácího produktu (mil. US dolarů) 2008 podle Světové banky (WB)

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY ZVYŠOV OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY Mirek Topolánek předseda vlády ČR Fourth Business Roundtable with the Government of the Czech Republic ic,, 20.11.2007 REFORMNÍ DOKTRÍNA FILOZOFIE REFORMNÍ

Více

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5.

Více

Globální rizika. Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech

Globální rizika. Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech Globální rizika Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech Global Risk Report ročenka analyzující globální rizika vydává Světové ekonomické fórum

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu

Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. Ústav managementu 6.patro, P645, Konzultační hodiny: Po:13:00-15:00 E-mail: simberova@fbm.vutbr.cz Cílem přednášky

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AUSTRÁLIE A OCEÁNIE. 10. přednáška Nový Zéland

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AUSTRÁLIE A OCEÁNIE. 10. přednáška Nový Zéland REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AUSTRÁLIE A OCEÁNIE 10. přednáška Nový Zéland Nový Zéland obecně podobná historie, hospodářská specializace i problémy jako Austrálie periferní poloha 2000 km od Austrálie původní

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo první výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OPPIK) Již od 1. 6. 2015 je možno podat žádost o dotace na projekty podporující

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry 8 Klíčové závěry Energetická transformace Německá Energiewende Craig Morris, Martin Pehnt Vydání publikace iniciovala Nadace Heinricha Bölla. Vydáno 28. listopadu 2012. Aktualizováno v červenci 2015. www.

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008 Úvěrová krize ve vyspělých zemích a finanční stabilita v ČR Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady Plzeň, 8. října 2008 I. ČNB - finanční stabilita jako její významný cílc Finanční stabilita

Více

Vyplatí se nám podpora investic do OZE? E15 Leading Minds Forum Budoucnost energetiky v ČR K.Šimeček - SVSE/AEM Představení SVSE Organizace zastupující zájmy průmyslových spotřebitelů v souladu s direktivou

Více

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00)

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00) FOREX Jana Horáková (sem. sk. středa 8,30-10,00) Obsah 1. FOREX obecně 2. Historie 3. Fungování Forexu 4. Pojmy: MĚNOVÝ PÁR, BUY, SELL, ASK, BID BOD SPREAD LOT PIP VALUE MARGIN, LEVERAGE ROLLOVER 5. Fundamentální

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

VYBRANÁ TÉMATA 17/2011. Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně. Ing. Marcela Cupalová, PhD.

VYBRANÁ TÉMATA 17/2011. Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně. Ing. Marcela Cupalová, PhD. VYBRANÁ TÉMATA 17/2011 Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně Ing. Marcela Cupalová, PhD. srpen 2011 Vybraná témata 17/2011 2 Světová ekonomická krize, která byla spuštěna finanční

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Financování projektů řešených metodou EPC European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři. Tento

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

Nájemní bydlení jak dál?

Nájemní bydlení jak dál? Nájemní bydlení jak dál? Ing. Mgr. Martin LUX, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i Jilská1 110 00 Praha 1 martin.lux@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Východiska SFRB a podpora výstavby nájemních bytů

Více

H2O certifikáty: S&P Global Water Index

H2O certifikáty: S&P Global Water Index H2O INVESTICE V poslední době se o vodě hovoří jako o investiční šanci století a je označována modrým zlatem díky omezeným zdrojům pitné vody. I když se zdá být k dispozici v dostatečném množství, pouze

Více