Výroční zpráva Annual Report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Annual Report"

Transkript

1

2

3 Výroční zpráva Annual Report 2011

4 Obsah Úvod k výroční zprávě Zpráva představenstva...7 Statutární a dozorčí orgány...13 Základní údaje o společnosti Hlavní ekonomické údaje...25 Podporujeme...35 Zpráva auditora CD Zpráva auditora Finanční část účetní závěrka Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

5 Table of Contents Introduction to the Annual Report Report of the Board of Directors...7 Corporate Governance...13 Basic Information about the Company Financial Highlights...25 We support...35 Auditor s Report CD Financial Section Financial Statements Report on Relations between Interconnected Persons

6 4 Úvod k výroční zprávě Společnost BH Securities a.s byla založena v roce 1993, jejím jediným akcionářem je společnost PROXY FINANCE a.s. BH Securities a.s. patří mezi největší a nejvýznamnější obchodníky s cennými papíry působící na českém kapitálovém trhu. Je držitelem kompletní licence pro poskytování investičních služeb, kterou uděluje Česká národní banka a.s. Hlavní činností BH Securities a.s. je obchodování s cennými papíry na vlastní a cizí účet v tuzemsku i v zahraničí, obhospodařování individuálních portfolií, obchodování na úvěr a obchodování s deriváty. Základní strategií společnosti je především individuální přístup k zákazníkovi a poskytování vysokého standardu servisních služeb souvisejících s kapitálovým trhem. trhů v ČR, Evropě i USA. Společnost se zaměřuje na vyhledávání nových příležitostí i produktů, investuje do rozvoje i vývoje, a neustále roz šiřuje a zkvalitňuje své služby v oblasti technické podpory a zpravodajského servisu. Pro své zákazníky vyvinula nový komfortní produkt on-line obchodování, který usnadňuje přístup na kapitálové trhy v ČR, Evropě a USA. Základní kapitál BH Securities a.s. činí 100 mil. Kč a vlastní kapitál přesahuje 330 mil. Kč. BH Securities a.s. je zakládajícím členem České asociace obchodníků s cennými papíry (ČAOCP). BH Securities a.s. má jako jediný nebankovní subjekt působící na českém kapitálovém trhu rating od spo - lečnosti MOODY s. BH Securities a.s. je tvůrcem trhu v segmentu SPAD na Burze cenných papírů Praha, a.s. Pokrývá široké spektrum Dlouholetým externím auditorem BH Securities a.s. je společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

7 5 Introduction to the Annual Report BH Securities a.s. was founded in 1993; its sole shareholder is PROXY FINANCE a.s. BH Securities a.s. is one of the largest and most important securities traders active in the Czech capital market. It holds a full license to provide investment services issued by the Czech National Bank. The main business activity of BH Securities a.s. is both domestic and foreign securities trading for its own account and for customer s account, individual portfolio management, margin trading, and trading in derivatives. The company s strategy is based on individual customer approach and the provision of high-quality capital market-related services. BH Securities is a market maker in the SPAD segment on Prague Stock Exchange. It operates in a wide range of markets in the CR, Europe and the USA. The company focuses on finding new opportunities and products, invests in research & development and is constantly expanding and improving its technical support and reporting services. It has developed a new comfortable product for its customers online trading that makes it easier to access capital markets in the CR, Europe and the USA. The company s registered capital amounts to CZK 100 million; the company s equity exceeds CZK 330 million. BH Securities a.s. is a founding member of the Czech Association of Securities Traders (CAOCP). BH Securities a.s. has been given a rating by MOODY s as the only non-banking entity active in the Czech capital market. KPMG Česká republika Audit, s.r.o. has been a longstanding external auditor of BH Securities a.s.

8

9 Zpráva představenstva za rok 2011 Report of the Board of Directors for 2011

10 8 Zpráva představenstva za rok 2011 Celým rokem 2011 se jako červená nit táhly problémy členských států eurozóny související s jejich zadlužením. Situace, která nastala na jaře roku 2010 a původně ohrožovala pouze Řecko, se přes Irsko a Portugalsko rozšířila v roce 2011 i na velké země eurozóny (Španělsko, Itálie, Francie) a začala ohrožovat samotnou podstatu existence společné měny. Situace eskalovala kvůli politikům, kteří místo skutečných řešení řečnili a hráli o čas. Rozšiřující se problémy začaly destabilizovat finanční sektor a hrozily rizikem systémo vého selhání, které jsme zažili po krachu Lehman Brothers. Situace se zklidnila až v závěru roku, kdy Evropská centrální banka přes tendry tříleté likvidity pomohla bankovnímu sektoru a zabránila systémovému selhání. Tímto krokem získala pouze čas pro politickou reprezentaci, která musí v dohledné době provést řadu kroků, aby navrátila důvěryhodnost ve státní finance jednotlivých členských zemí eurozóny. Pochybnosti o dlou - hodobé udržitelnosti společné měny ovšem přetrvávají a ekonomické rozdíly mezi jednotlivými státy, které je třeba překlenout, jsou velké. Jak bylo zmíněno výše, nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím kapitálové trhy v roce 2011 byla evropská dluhová krize. Nebýt těchto nepříznivých okolností, byli bychom zřejmě svědky růstu akciových trhů. Jedním z faktorů pro růst bylo pokračující oživení v USA a vývoj v dalších částech světa. Bohužel převážil faktor strachu spojený s eurozónou a v dnešním propojeném globálním světě poznamenal vývoj na celé planetě. Akciové trhy tak v druhé polovině roku zasáhly masivní výprodeje, které kulminovaly na přelomu září a října. Poté se situace částečně uklidnila, ale trhy v dalších měsících trpěly malou likviditou. Omezená aktivita investorů, odpisy státních dluhopisů některých zemí, nejistota dalšího vývoje a velké výkyvy cen aktiv poznamenaly hospodářské výsledky mnoha subjektů kapitálového trhu. Pozitivem pro Českou republiku je, že na rozdíl od řady velkých států rok 2011 potvrdil stabilitu a zdraví finančního sektoru v České republice jako celku. Byť i tu - zemské banky musely odepsat nemalá aktiva spojená s investicemi do státních dluhopisů zemí typu Řecka, nedostala se žádná tuzemská finanční instituce do vážných problémů a sektor se obešel bez pomoci státu. Negativem ovšem je, že malá, otevřená ekonomika našeho typu je velmi závislá na vývoji v okolních zemích a jakékoliv zpomalení na trzích typu Německa se na tuzemské ekonomice téměř okamžitě projeví ekonomickým poklesem a růstem nezaměstnanosti. Mohu konstatovat, že i přes všechny problémy vnějšího prostředí a přes významnou míru nejistoty budoucího vývoje, byl rok 2011 pro BH Securities úspěšný. V uplynulém roce jsme se samozřejmě museli vypořádat s poklesem obchodní aktivity investorů na kapitálových trzích, který byl v některých měsících markantní, a poklesem cen na akciových trzích. Cenným úspěchem

11 9 bylo i to, že jsme v rámci správy aktiv v roce 2011 dosáhli kladného zhodnocení v korunových strategiích, a to i přes fakt, že pražská burza ve stejném období poklesla o 25%. Přes problémy na kapitálových trzích se nám dařilo dále rozšiřovat klientskou základnu a investovat do rozvoje. Dalším významným faktorem, který ovlivňuje činnost finančních institucí, je růst míry regulace a s tím související nárůst administrativní náročnosti podnikatelské činnosti. V současné době nabízíme našim zákazníkům celou řadu produktů včetně klasického zprostředkování obchodů, obchodování na úvěr a správy aktiv. Pokrýváme široké spektrum kapitálových trhů s možností komfortního online obchodování. Dále rozšiřujeme zákaznický servis, a to nejen zpravodajský, ale i analytický a technickou podporu. V roce 2012 nás čeká přechod na nový systém obchodování na platformě Xetra, která sjednotí pravidla obchodování a přístupu na několik burz v regionu. V roce 2011 mě nejvíce potěšilo, že naše společnost dokáže obstát i v současných obtížných podmínkách na kapitálových trzích. A to nejen z pohledu dosažených hospodářských výsledků, ale i z pohledu schopnosti v těchto podmínkách dále investovat do rozvoje aktivit a získávat další zákazníky. S touto skutečností koresponduje i fakt, že se nám podařilo udržet si rating od společnosti Moody s a zároveň došlo ke zlepšení jeho výhledu na stabilní. Za představenstvo Ing. Jiří Jaroš

12 10 Report of the Board of Directors for 2011 The entire year of 2011 has been marked by problems of the Eurozone member states; debt issues have dragged along throughout the year as a long red trail. The problems which first occurred in the spring of 2010 and originally constituted a threat only to Greece, have spread across Ireland and Portugal and further on to major economies of the Eurozone (Spain, Italy, France) menacing the very fundamentals of the common currency s existence. The situation escalated due to politicians who were just talking and playing for time rather than trying to find any real solutions. Growing problems started destabilising the finance sector and threatened to bring about the collapse of the system such as we saw when Lehman Brothers had gone bankrupt. The situation did not calm down until the end of the year when despite the three-year liquidity trend, the European Central Bank helped the banking sector and averted the collapse of the system. This measure only helped policymakers gain more time; they will now have to take many measures to bring back the credibility of state finances in the individual Eurozone countries. Doubts over the long-term sustainability of the common currency still linger on, and the economic differences between the individual member states that need to be overcome remain vast. As already mentioned herein above, the main factor influencing capital markets in 2011 was the debt crisis of the Eurozone. Were it not for those unfortunate circumstances we would have seen the equity markets grow. One of the pro-growth factors was the ongoing recovery in the USA and the development in other parts of the world. Unfortunately, fears over the Eurozone crisis prevailed and, given today s globalised world, affected the development on the entire planet. As a result, equity markets were hit by massive sell-outs culminating in late September and early October. Then the situation slightly calmed down but in the next months the markets suffered from weak liquidity. Scant investor activity, write-offs of state bonds in some countries, and the uncertain future development have affected the financial results of many entities in the capital market. A positive development for the Czech Republic was that 2011 saw it unlike many major economies confirm its overall economic stability and good health of the financial sector. While domestic banks had to write off considerable assets related to Greek investments and similar government bonds, none of the Czech financial institutions had any serious problems and the sector was getting along without any help from the state. The bad news, on the other hand, was the fact that a small open economy such as ours is largely dependent on the development in neighbouring countries: any slowdown in Germany and similar markets has an immediate effect on our economy resulting in an economic downturn and increased unemployment. I believe that despite all the problems coming from the outside and a significant level of uncertainty over

13 11 the future development, 2011 was a successful year for BH Securities a.s. Naturally, we did have to cope with the drop in investor trading activity in the capital markets last year, which was quite striking in certain months, as well as with the drop of prices in equity markets. Yet we achieved a valuable positive rating in our Czech crown strategies in asset management in 2011 although the Prague Stock Exchange was down 25% in the respective period. Despite the troubled capital markets we have continued expanding our clientele and investing in the development. Another significant factor influencing the activities of financial institutions is the growing level of regulation and related increase in administrative demands of running a business. We are now offering our customers a wide range of products, including traditional intermediary services, margin trading, and asset management. We cover a wide range of markets and offer comfortable online trading. We are expanding our customer services which now include, besides reporting services, also analytical and technical support. In 2012 we are going to transfer to a new trading system on Xetra platform, which will unify the rules of trading and accessibility of several stock exchanges in the region. What pleased me most in 2011 was that our company is able to do well even under today s difficult conditions in capital markets. Not only in terms of the achieved financial results, but also in terms of our ability to continue investing in the development and attracting new customers. This is also reflected in the fact that we have not only been able to keep the Moody s rating, but what more, its outlook has been revised to stable. On behalf of the Board of Directors Ing. Jiří Jaroš

14

15 Statutární a dozorčí orgány Corporate Governance

16 14 Představenstvo Zdeněk Lepka Předseda představenstva Narozen v roce Vzdělání: Vyšší obchodně-podnikatelská škola obor finance a bankovnictví. Praxe: od roku 1993 pracuje v BH Securities a.s., back-office, od roku 1994 pracuje jako makléř společnosti, od roku 1996 člen představenstva, od roku 2002 ředitel BH Securities a.s. Ing. Jiří Jaroš Člen představenstva Narozen v roce Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podniko-hospodářská. Praxe: od roku 1997 pracuje jako makléř společnosti, od roku 2003 člen představenstva BH Securities a.s. Ing. Michal Kamas Člen představenstva Narozen v roce Vzdělání: Vysoká škola ekonomická Bratislava Fakulta ekonomiky a řízení vyrobních odvětví. Praxe: PROXY FINANCE a.s. obchodní ředitel pro nové trhy, akvizice, člen představenstva od roku 1997, MAPIS, investiční společnost a.s. ředitel finančního odboru, od roku 1996 předseda představenstva, od roku 2000 generální ředitel.

17 15 Dozorčí rada Ing. Miroslav Mihalus Předseda dozorčí rady Narozen v roce Vzdělání: Slovenská vysoká škola technická v Bratislavě. Praxe: generální ředitel V-INVEST HOLDING, a.s., od roku 1997 do roku 2001 ředitel Majetkového Holdingu, a.s., ekonom s dlouholetou praxí v oblasti finančnictví a řízení společností. Ing. Tomáš Popek Člen dozorčí rady Narozen v roce Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví, obor finance. Praxe: v letech asistent auditora, od roku 2002 samostatný účetní poradce. Ing. Jan Kuthan Člen dozorčí rady Narozen v roce Vzdělání: Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojní. Praxe: Praxe: od roku 1995 na kapitálovém trhu, od roku 2002 makléř ve společnosti BH Securities a.s.

18 16 Board of Directors Zdeněk Lepka Chairman of the Board of Directors Born in Education: Higher Business and Entrepreneurial School Specialisation of Finances and Banking. Work experience: from 1993 employed at BH Securities a.s., back office, from 1994 as a company broker, from 1996 a member of the Board of Directors, since 2002 Director at BH Securities a.s. Ing. Jiří Jaroš Member of the Board of Directors Born in Education: University of Economics in Prague Faculty of Business Administration. Work experience: from 1997 employed at BH Securities a.s. as a company broker, since 2003 a member of the Board of Directors. Ing. Michal Kamas Member of the Board of Directors Born in Education: University of Economics in Bratislava Faculty of Economics and Production Management. Work experience: PROXY FINANCE a.s. Commercial Director for new markets and acquisitions, from 1997 a member of the Board of Directors, MAPIS, investment company, a. s. Head of Financial Section, from 1996 Chairman of the Board of Directors, since 2000 General Manager.

19 17 Supervisory Board Ing. Miroslav Mihalus Chairman of the Supervisory Board Born in Education: Slovak University of Technology in Bratislava. Work experience: General Manager at V-INVEST HOLDING, a. s., from 1997 to 2001 General Manager at Majetkovy Holding, a. s., an economist with extensive experience in the field of finance and company management. Ing. Tomáš Popek Member of the Supervisory Board Born in Education: University of Economics in Prague, Faculty of Finance and Accounting, specialisation: Finance. Work experience: an auditor assistant, since 2002 an independent accounting adviser. Ing. Jan Kuthan Member of the Supervisory Board Born in Education: Czech University of Technology in Brno Faculty of Engineering. Work experience: since 1995 experience in the capital market, since 2002 stockbroker at BH Securities a.s.

20

21 Základní údaje o společnosti Basic Information about the Company

22 20 Základní údaje o společnosti Firma BH Securities a.s. Sídlo Praha 1, Na Příkopě 583/15, PSČ Spisová značka Městský soud v Praze, oddíl B vložka 2288 Zakladatelé společnosti PROXY FINANCE a.s., a Banka Haná, a. s. Založení/ Vznik 13. prosince 1993 Právní forma Akciová společnost Základní kapitál Kč, splaceno Kč Vlastníci od roku 1998 PROXY FINANCE a.s. 100% vlastník IČO Předmět podnikání Hlavním předmětem podnikaní společnosti je: Provádění poradenství ve věcech týkajících se cenných papírů. Přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka. Provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet. Obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet. Obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů. Upisování emise investičních instrumentů nebo její umísťování. Úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů. Poskytování úvěrů nebo půjček zákazníkovi za účelem provedení obchodu s investičními instrumenty, jestliže poskytovatel úvěru nebo půjčky je účastníkem tohoto obchodu. Poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování poradenství a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků. Služby související s upisováním emisí investičních instrumentů. Poradenská činnost týkající se investování do investi-čních instrumentů. Provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb. Auditor: KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

23 21 Poměrové ukazatele Stav v běžném Stav v min. úč. období (%) úč. období (%) Zadluženost I (Celkový dluh / Aktiva celkem) 82,12 78,40 Zadluženost II (Celkový dluh / Vlastní kapitál) 459,43 363,05 Úrokové zatížení zisku (Náklady na úroky / EBIT) 16,15 21,76 Rentabilita aktiv ROAA (EBIT / Aktiva celkem průměrný stav) 2,18 2,48 Rentabilita vlastního kapitálu ROAE (Zisk po zd. / Vlastní kapitál prům. stav) 7,17 6,35 Rentabilita tržeb (Zisk po zdanění / Výnosy z investičních služeb) 14,00 15,92 Nákladovost tržeb (Náklady celkem / Výnosy z investičních služeb) 129,56 136,96 Mzdová náročnost tržeb (Náklady na zam. / Výnosy z invest. služeb) 25,00 31,50 Správní náklady na jednoho zaměstnace (tis. Kč) Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav osob v období) 28 29

24 22 Basic Information about the Company Company BH Securities a.s. Registered seat Praha 1, Na Příkopě 583/15, Postal Code Record No. Municipal Court in Prague, Section B, Entry 2288 Founded by PROXY FINANCE a.s., and Banka Haná, a. s. Foundation/Incorporation December 13, 1993 Legal form Joint-stock company Registered capital CZK , paid CZK Owners PROXY FINANCE a.s. has been the 100% owner since 1998 ID Line of business Company s business activities include: Providing consulting in matters related to securities. Receipt and handing over of instructions concerning investment instruments for the customer s account. Execution of instructions concerning investment instruments for other person s account. Trading in securities for own account. Management of individual portfolios at own discretion within the framework of a contractual agreement with the customer, provided any of the investment instruments is a part of the portfolio in question. Subscription of investment instruments or their placement. Deposition and management of one or more investment instruments. Provision of credits or loans to a customer for the purpose of execu tion of an investment instrument transaction, if the credit or loan provider is a party to this transaction. Advisory activity pertaining to capital structure, industrial strategies and related issues, as well as providing advice and services relating to mergers and acquisitions. Services related to the subscription of investment instruments. Advisory activities related to investing into investment instruments. Execution of foreign exchange operations related to the provision of investment services. Auditor: KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

25 23 Relative Indicators Current accounting Previous accounting period (%) period (%) Indebtedness I (Total Debt / Total Assets) 82,12 78,40 Indebtedness II (Total Debt / Equity Capital) 459,43 363,05 Debited interest of profit (Interest Charges / EBIT) 16,15 21,76 Return on Average Assets ROAA (EBIT / Total Assets average) 2,18 2,48 Return on Average Equity ROAE (Profit after Tax / Equity average) 7,17 6,35 Return on Sales (Profit after Tax / Revenue from investment services) 14,00 15,92 Cost of Sales (Total Costs / Revenue from investment services) 129,56 136,96 Wage Demand of Sales (Personnel Costs / Revenue from investment services) 25,00 31,50 Administrative costs per employee (TCZK) Number of employees (calculated average in the period) 28 29

26

27 Hlavní ekonomické údaje Financial Highlights

28 26 Hlavní ekonomické údaje v tis. Kč Aktiva Vlastní kapitál Objem obchodů Čistý zisk

29 27 Objemy obchodů v roce 2011 v tis. Kč Celkem klienti Celkem BHS Celkem BCPP RMS OTC Celkem

30 28 Kapitálová přiměřenost Informace o podmínkách a hlavních Stav v běžném úč. období Stav v min. úč. období charakteristikách kapitálu a jeho složek (v tis. Kč) Souhrnná výše původního kapitálu (Tier 1) Kladné složky: Splacený základní kapitál v OR Povinné rezervní fondy Nerozdělený zisk z předchozích období Odečitatelné položky: Nehmotný majetek jiný než goodwill Souhrnná výše dodatkového kapitálu (Tier 2) 0 0 Souhrnná výše kapitálu na krytí tržních rizik (Tier 3) 0 0 Souhrnná výše odečitatelných položek Souhrnná výše kapitálu po zohlednění odečitatelných položek a stanovených limitů pro dodatkový kapitál Údaje o kapitálových požadavcích (v tis. Kč) Stav v běžném úč. období Stav v min. úč. období Souhrnná výše kapitálových požadavků Výše jednotlivých kapitálových požadavků: k úvěrovému riziku podle BASEL k vypořádacímu riziku 0 0 k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku k operačnímu riziku k riziku angažovanosti obchodního portfolia 0 0 k ostatním nástrojům obchodního portfolia 0 0 Kapitálová přiměřenost (v %) 35,75 38,02

31 29 Kapitál a kapitálová přiměřenost (dle Vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry) Obchodník s cennými papíry měří a hodnotí kapitálové riziko v souladu s postupy, které ukládá Vyhláška o pravidlech pro výpočet kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky. Zaměstnanec účetního oddělení a risk manažer plní povinnosti stanovené Vyhláškou č. 123/2007 Sb., o pravidlech výpočtu kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky způsobem a v termínech tam uvedených. Pro výpočty používá aktuální metodiku stanovenou Českou národní bankou a speciální software společnosti vyvinutý pro výpočet kapitálové přiměřenosti. V průběhu roku 2011 nedošlo k překročení zákonného limitu kapitálové přiměřenosti ze strany obchodníka s cennými papíry. Úroveň kapitálové přiměřenosti je vykazována v měsíčních intervalech vůči České národní bance ve formuláři pro informační povinnost obchodníka s cennými papíry.

32 30 Financial Highlights in TCZK Assets Shareholder s equity Volume of trades Net profit

33 31 Trade volumes in 2011 in TCZK Clients total BHS total Total BCPP RMS OTC Total

34 32 Capital adequacy Information on the conditions and main Current accounting Previous accounting features of the capital and its components (in TCZK) period period Total original capital (Tier 1) Positive components: Paid up registered capital in OR (trade register) Statutory reserve funds Non distributed profit from previous periods Deductibles: Intangible assets other than goodwill Total additional capital (Tier 2) 0 0 Total capital covering market risks (Tier 3) 0 0 Total deductibles Total capital adjusted for deductibles and the limits set for additional capital Data on capital requirement (in TCZK) Current accounting Previous accounting period period Total capital requirements Capital requirements broken down: for the credit-risk pursuant to BASEL for the clearing risk 0 0 for the positioning, currency and commodity risk for the operations risk for the business portfolio engagement risk 0 0 for other portfolio tools 0 0 Capital adequacy (in %) 35,75 38,02

35 33 Capital and capital adequacy (pursuant to Decree No. 123/2007 Coll., on Rules of Prudent Business of Banks, Savings-Banks and Credit Unions and Securities Traders). Securities trader measures and assesses capital risk in compliance with the procedures imposed by Decree on Capital Adequacy Calculation Rules for Securities Traders constituting neither a Bank nor a Foreign Bank Branch. The employee of the Accounting Department and the Risk Manager perform duties stipulated by Decree No. 123/2007 Coll. on Capital Adequacy Calculation Rules for Securities Traders constituting neither a Bank nor a Foreign Bank Branch in a manner and within deadlines specified therein. Those calculations are based on the valid methodology adopted by the Czech National Bank and a special software of the company developed for the capital adequacy calculation. The legal limit of capital adequacy was not exceeded by the securities trader in The capital adequacy level is reported on a monthly basis to the Czech National Bank using a securities trader information duty form.

36

37 Podporujeme We support

38 36 Podporujeme Každý z nás má možnost změnit svět někoho druhého Tedy dělat věci, které mají smysl, jsou pro lidi, o lidech a zároveň pro nás všechny. Jsme součástí společnosti, která se více než kdy jindy proměňuje a více obnažuje rozdíly mezi lidmi. Nejsme všichni stejní, jsou mezi námi tací, kteří si z určitých důvodů nemohou pomoci sami, a od toho, abychom zmírnili tuto nerovnost, je tady společnost. Společnost vnímavá, přátelská, pomáhající společnost odpovědná. Cítíme se být odpovědnými, a proto podporujeme organizace, které se zaměřují na zlepšování kvality života, zdraví a vzdělání. Občanské sdružení Zdravotní klaun Aktivity sdružení Zdravotní klaun spočívají v pomoci dětem s onkologickým onemocněním zvládat smutek způsobený touto vážnou nemocí. Poslání zdravotních klaunů je vrátit smích do tváří dětí, alespoň na malou chvilku přivolat radost, která sama o sobě konejší a podporuje léčbu. Návštěvy klaunů s sebou nesou pozitivní emoce, osvobozují malé pacienty od nemocničního režimu a odvádějí jejich pozornost od zdravotních problémů, navozují lepší náladu a tím napomáhají ke zlepšení zdravotního stavu dětí. Občanské sdružení Zdravotní klaun je v České republice široce uznávané pro svoji odbornost v oblasti využívání humoru ve zdravotnictví. Neustále rozšiřuje služby a přichází s novými projekty. Celkově klauni navštíví v ČR již 60 nemocnic a ročně potěší více než dětí! Od listopadu loňského roku si mohou děti v nemocnicích, i ty, co leží doma, během čtvrtečních klauniád popovídat s klaunem také on-line na Skypu. Nový projekt Přezůvky máme! je určen dětem v paliativní péči svých rodičů v klidu domova. Klauni za nimi přicházejí spolu s lékařem a přinášejí potěšení nejen dětem, ale i jejich rodičům. Stále pokračují projekty Cirkus Paciento, Koš plný humoru a Malý záchranář. Naše společnost je ráda, že u takové pomoci může být!

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

I NFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 6. 2010) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

I NFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 6. 2010) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI I NFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 6. 2010) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 ATLANTA SAFE a.s. OBSAH STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 STRATEGICKÉ CÍLE PRO ROK 2015 12 ÚDAJE O DŮLEŽITÝCH

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Na začátku bylo slovo akcionáře

Na začátku bylo slovo akcionáře Jak jsme budovali značku tak, aby ji lidi měli rádi Zákaznická loajalita a akvizice ve finančních službách Jakub Petřina Praha / 20. června 2012 I banku můžete mít rádi Na začátku bylo slovo akcionáře

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Annex 1: Plans of the Lab

Annex 1: Plans of the Lab Annex 1: Plans of the Lab General layout of the Lab Data network layout Laboratory 1: 24 workstations (6x4) Separated workstations (4) Laboratory 2: 12 workstations (3x4) Projection screen+ blackboard

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky ABN AMRO STRUCTURED INVESTMENTS FUNDS Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky Société d investissement à capital variable 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855

Více

Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA

Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA Metodika a přístup v AML, založený na hodnocení vlastních rizik Praha 17.9.2013 JUDr. Petr Barák, Vedoucí operačních rizik, Air Bank a.s.

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. 1. o investiční společnosti Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 12. 2008 Datum uveřejnění: 30. 4. 2009 Obchodní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ CONFLICT OF INTEREST POLICY ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 1. Introduction 1.1

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp Název školy:alth and disease Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh KPMG ČR 21. února 2008 DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Daňová reforma Pozitiva daňové reformy snížení daňových sazeb u právnických osob 19 %, u fyzických

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity:

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Zpráva představenstva BH Securities a. s. 8. Výrok auditora 27. Finanční část účetní závěrka 32. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 62

Zpráva představenstva BH Securities a. s. 8. Výrok auditora 27. Finanční část účetní závěrka 32. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 62 První burzy vznikly při pravidelných střetnutích obchodníků na určitých místech, která se nazývala loggia. Ve středověku se tato střetnutí pořádala v některých italských městech, kupříkladu ve Florencii,

Více

Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium

Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium Imagine you could save one life by writing an article Would you do that? Představte si, že napsáním článku byste mohli zachránit sto životů. Udělali

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Studium na Islandu. Tomáš Kubeš

Studium na Islandu. Tomáš Kubeš Studium na Islandu Tomáš Kubeš Odkaz k zapsání www.tomaskubes.net Obsah Délka: 45 minut Témata Proč stojí za to studovat na Islandu? Jak se na Island jako student dostat? Pár tipů jak studium přežít 3

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 Datum uveřejnění: 31. července 2009 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 3 Předmět podnikání... 3 Činnosti skutečně vykonávané... 4 Činnosti omezené nebo vyloučené...

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 1. SOUSTŘEDĚNÍ 1. Bridging the culture gap 2. City description 3. Money. Functions of money. Evolution of money.,

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Neoddûlitelnou souãástí této v roãní zprávy je pfiíloha v elektronické podobû na CD. The CD containing the Financial Section in the electronic form

Neoddûlitelnou souãástí této v roãní zprávy je pfiíloha v elektronické podobû na CD. The CD containing the Financial Section in the electronic form Neoddûlitelnou souãástí této v roãní zprávy je pfiíloha v elektronické podobû na CD. The CD containing the Financial Section in the electronic form constitutes an integral part of the Annual Report. Představení

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Foundation of banks in the Czech Republic

Foundation of banks in the Czech Republic Foundation of banks in the Czech Republic Pavlína Haltofová 1 Abstract Foundations and civic associations are non-governmental, non-profit organizations, which account for the majority of NGOs in the Czech

Více

AKCIÍ COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015

AKCIÍ COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015 COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015 BEST ASSET MANAGEMENT COMPANY 2015 ŠIROKÉ PORTFOLIO PRODUKTŮ AKCIE, ETF, CERTIFIKÁTY

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více