Výroční zpráva Annual Report

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Annual Report"

Transkript

1

2

3 Výroční zpráva Annual Report 2011

4 Obsah Úvod k výroční zprávě Zpráva představenstva...7 Statutární a dozorčí orgány...13 Základní údaje o společnosti Hlavní ekonomické údaje...25 Podporujeme...35 Zpráva auditora CD Zpráva auditora Finanční část účetní závěrka Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

5 Table of Contents Introduction to the Annual Report Report of the Board of Directors...7 Corporate Governance...13 Basic Information about the Company Financial Highlights...25 We support...35 Auditor s Report CD Financial Section Financial Statements Report on Relations between Interconnected Persons

6 4 Úvod k výroční zprávě Společnost BH Securities a.s byla založena v roce 1993, jejím jediným akcionářem je společnost PROXY FINANCE a.s. BH Securities a.s. patří mezi největší a nejvýznamnější obchodníky s cennými papíry působící na českém kapitálovém trhu. Je držitelem kompletní licence pro poskytování investičních služeb, kterou uděluje Česká národní banka a.s. Hlavní činností BH Securities a.s. je obchodování s cennými papíry na vlastní a cizí účet v tuzemsku i v zahraničí, obhospodařování individuálních portfolií, obchodování na úvěr a obchodování s deriváty. Základní strategií společnosti je především individuální přístup k zákazníkovi a poskytování vysokého standardu servisních služeb souvisejících s kapitálovým trhem. trhů v ČR, Evropě i USA. Společnost se zaměřuje na vyhledávání nových příležitostí i produktů, investuje do rozvoje i vývoje, a neustále roz šiřuje a zkvalitňuje své služby v oblasti technické podpory a zpravodajského servisu. Pro své zákazníky vyvinula nový komfortní produkt on-line obchodování, který usnadňuje přístup na kapitálové trhy v ČR, Evropě a USA. Základní kapitál BH Securities a.s. činí 100 mil. Kč a vlastní kapitál přesahuje 330 mil. Kč. BH Securities a.s. je zakládajícím členem České asociace obchodníků s cennými papíry (ČAOCP). BH Securities a.s. má jako jediný nebankovní subjekt působící na českém kapitálovém trhu rating od spo - lečnosti MOODY s. BH Securities a.s. je tvůrcem trhu v segmentu SPAD na Burze cenných papírů Praha, a.s. Pokrývá široké spektrum Dlouholetým externím auditorem BH Securities a.s. je společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

7 5 Introduction to the Annual Report BH Securities a.s. was founded in 1993; its sole shareholder is PROXY FINANCE a.s. BH Securities a.s. is one of the largest and most important securities traders active in the Czech capital market. It holds a full license to provide investment services issued by the Czech National Bank. The main business activity of BH Securities a.s. is both domestic and foreign securities trading for its own account and for customer s account, individual portfolio management, margin trading, and trading in derivatives. The company s strategy is based on individual customer approach and the provision of high-quality capital market-related services. BH Securities is a market maker in the SPAD segment on Prague Stock Exchange. It operates in a wide range of markets in the CR, Europe and the USA. The company focuses on finding new opportunities and products, invests in research & development and is constantly expanding and improving its technical support and reporting services. It has developed a new comfortable product for its customers online trading that makes it easier to access capital markets in the CR, Europe and the USA. The company s registered capital amounts to CZK 100 million; the company s equity exceeds CZK 330 million. BH Securities a.s. is a founding member of the Czech Association of Securities Traders (CAOCP). BH Securities a.s. has been given a rating by MOODY s as the only non-banking entity active in the Czech capital market. KPMG Česká republika Audit, s.r.o. has been a longstanding external auditor of BH Securities a.s.

8

9 Zpráva představenstva za rok 2011 Report of the Board of Directors for 2011

10 8 Zpráva představenstva za rok 2011 Celým rokem 2011 se jako červená nit táhly problémy členských států eurozóny související s jejich zadlužením. Situace, která nastala na jaře roku 2010 a původně ohrožovala pouze Řecko, se přes Irsko a Portugalsko rozšířila v roce 2011 i na velké země eurozóny (Španělsko, Itálie, Francie) a začala ohrožovat samotnou podstatu existence společné měny. Situace eskalovala kvůli politikům, kteří místo skutečných řešení řečnili a hráli o čas. Rozšiřující se problémy začaly destabilizovat finanční sektor a hrozily rizikem systémo vého selhání, které jsme zažili po krachu Lehman Brothers. Situace se zklidnila až v závěru roku, kdy Evropská centrální banka přes tendry tříleté likvidity pomohla bankovnímu sektoru a zabránila systémovému selhání. Tímto krokem získala pouze čas pro politickou reprezentaci, která musí v dohledné době provést řadu kroků, aby navrátila důvěryhodnost ve státní finance jednotlivých členských zemí eurozóny. Pochybnosti o dlou - hodobé udržitelnosti společné měny ovšem přetrvávají a ekonomické rozdíly mezi jednotlivými státy, které je třeba překlenout, jsou velké. Jak bylo zmíněno výše, nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím kapitálové trhy v roce 2011 byla evropská dluhová krize. Nebýt těchto nepříznivých okolností, byli bychom zřejmě svědky růstu akciových trhů. Jedním z faktorů pro růst bylo pokračující oživení v USA a vývoj v dalších částech světa. Bohužel převážil faktor strachu spojený s eurozónou a v dnešním propojeném globálním světě poznamenal vývoj na celé planetě. Akciové trhy tak v druhé polovině roku zasáhly masivní výprodeje, které kulminovaly na přelomu září a října. Poté se situace částečně uklidnila, ale trhy v dalších měsících trpěly malou likviditou. Omezená aktivita investorů, odpisy státních dluhopisů některých zemí, nejistota dalšího vývoje a velké výkyvy cen aktiv poznamenaly hospodářské výsledky mnoha subjektů kapitálového trhu. Pozitivem pro Českou republiku je, že na rozdíl od řady velkých států rok 2011 potvrdil stabilitu a zdraví finančního sektoru v České republice jako celku. Byť i tu - zemské banky musely odepsat nemalá aktiva spojená s investicemi do státních dluhopisů zemí typu Řecka, nedostala se žádná tuzemská finanční instituce do vážných problémů a sektor se obešel bez pomoci státu. Negativem ovšem je, že malá, otevřená ekonomika našeho typu je velmi závislá na vývoji v okolních zemích a jakékoliv zpomalení na trzích typu Německa se na tuzemské ekonomice téměř okamžitě projeví ekonomickým poklesem a růstem nezaměstnanosti. Mohu konstatovat, že i přes všechny problémy vnějšího prostředí a přes významnou míru nejistoty budoucího vývoje, byl rok 2011 pro BH Securities úspěšný. V uplynulém roce jsme se samozřejmě museli vypořádat s poklesem obchodní aktivity investorů na kapitálových trzích, který byl v některých měsících markantní, a poklesem cen na akciových trzích. Cenným úspěchem

11 9 bylo i to, že jsme v rámci správy aktiv v roce 2011 dosáhli kladného zhodnocení v korunových strategiích, a to i přes fakt, že pražská burza ve stejném období poklesla o 25%. Přes problémy na kapitálových trzích se nám dařilo dále rozšiřovat klientskou základnu a investovat do rozvoje. Dalším významným faktorem, který ovlivňuje činnost finančních institucí, je růst míry regulace a s tím související nárůst administrativní náročnosti podnikatelské činnosti. V současné době nabízíme našim zákazníkům celou řadu produktů včetně klasického zprostředkování obchodů, obchodování na úvěr a správy aktiv. Pokrýváme široké spektrum kapitálových trhů s možností komfortního online obchodování. Dále rozšiřujeme zákaznický servis, a to nejen zpravodajský, ale i analytický a technickou podporu. V roce 2012 nás čeká přechod na nový systém obchodování na platformě Xetra, která sjednotí pravidla obchodování a přístupu na několik burz v regionu. V roce 2011 mě nejvíce potěšilo, že naše společnost dokáže obstát i v současných obtížných podmínkách na kapitálových trzích. A to nejen z pohledu dosažených hospodářských výsledků, ale i z pohledu schopnosti v těchto podmínkách dále investovat do rozvoje aktivit a získávat další zákazníky. S touto skutečností koresponduje i fakt, že se nám podařilo udržet si rating od společnosti Moody s a zároveň došlo ke zlepšení jeho výhledu na stabilní. Za představenstvo Ing. Jiří Jaroš

12 10 Report of the Board of Directors for 2011 The entire year of 2011 has been marked by problems of the Eurozone member states; debt issues have dragged along throughout the year as a long red trail. The problems which first occurred in the spring of 2010 and originally constituted a threat only to Greece, have spread across Ireland and Portugal and further on to major economies of the Eurozone (Spain, Italy, France) menacing the very fundamentals of the common currency s existence. The situation escalated due to politicians who were just talking and playing for time rather than trying to find any real solutions. Growing problems started destabilising the finance sector and threatened to bring about the collapse of the system such as we saw when Lehman Brothers had gone bankrupt. The situation did not calm down until the end of the year when despite the three-year liquidity trend, the European Central Bank helped the banking sector and averted the collapse of the system. This measure only helped policymakers gain more time; they will now have to take many measures to bring back the credibility of state finances in the individual Eurozone countries. Doubts over the long-term sustainability of the common currency still linger on, and the economic differences between the individual member states that need to be overcome remain vast. As already mentioned herein above, the main factor influencing capital markets in 2011 was the debt crisis of the Eurozone. Were it not for those unfortunate circumstances we would have seen the equity markets grow. One of the pro-growth factors was the ongoing recovery in the USA and the development in other parts of the world. Unfortunately, fears over the Eurozone crisis prevailed and, given today s globalised world, affected the development on the entire planet. As a result, equity markets were hit by massive sell-outs culminating in late September and early October. Then the situation slightly calmed down but in the next months the markets suffered from weak liquidity. Scant investor activity, write-offs of state bonds in some countries, and the uncertain future development have affected the financial results of many entities in the capital market. A positive development for the Czech Republic was that 2011 saw it unlike many major economies confirm its overall economic stability and good health of the financial sector. While domestic banks had to write off considerable assets related to Greek investments and similar government bonds, none of the Czech financial institutions had any serious problems and the sector was getting along without any help from the state. The bad news, on the other hand, was the fact that a small open economy such as ours is largely dependent on the development in neighbouring countries: any slowdown in Germany and similar markets has an immediate effect on our economy resulting in an economic downturn and increased unemployment. I believe that despite all the problems coming from the outside and a significant level of uncertainty over

13 11 the future development, 2011 was a successful year for BH Securities a.s. Naturally, we did have to cope with the drop in investor trading activity in the capital markets last year, which was quite striking in certain months, as well as with the drop of prices in equity markets. Yet we achieved a valuable positive rating in our Czech crown strategies in asset management in 2011 although the Prague Stock Exchange was down 25% in the respective period. Despite the troubled capital markets we have continued expanding our clientele and investing in the development. Another significant factor influencing the activities of financial institutions is the growing level of regulation and related increase in administrative demands of running a business. We are now offering our customers a wide range of products, including traditional intermediary services, margin trading, and asset management. We cover a wide range of markets and offer comfortable online trading. We are expanding our customer services which now include, besides reporting services, also analytical and technical support. In 2012 we are going to transfer to a new trading system on Xetra platform, which will unify the rules of trading and accessibility of several stock exchanges in the region. What pleased me most in 2011 was that our company is able to do well even under today s difficult conditions in capital markets. Not only in terms of the achieved financial results, but also in terms of our ability to continue investing in the development and attracting new customers. This is also reflected in the fact that we have not only been able to keep the Moody s rating, but what more, its outlook has been revised to stable. On behalf of the Board of Directors Ing. Jiří Jaroš

14

15 Statutární a dozorčí orgány Corporate Governance

16 14 Představenstvo Zdeněk Lepka Předseda představenstva Narozen v roce Vzdělání: Vyšší obchodně-podnikatelská škola obor finance a bankovnictví. Praxe: od roku 1993 pracuje v BH Securities a.s., back-office, od roku 1994 pracuje jako makléř společnosti, od roku 1996 člen představenstva, od roku 2002 ředitel BH Securities a.s. Ing. Jiří Jaroš Člen představenstva Narozen v roce Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podniko-hospodářská. Praxe: od roku 1997 pracuje jako makléř společnosti, od roku 2003 člen představenstva BH Securities a.s. Ing. Michal Kamas Člen představenstva Narozen v roce Vzdělání: Vysoká škola ekonomická Bratislava Fakulta ekonomiky a řízení vyrobních odvětví. Praxe: PROXY FINANCE a.s. obchodní ředitel pro nové trhy, akvizice, člen představenstva od roku 1997, MAPIS, investiční společnost a.s. ředitel finančního odboru, od roku 1996 předseda představenstva, od roku 2000 generální ředitel.

17 15 Dozorčí rada Ing. Miroslav Mihalus Předseda dozorčí rady Narozen v roce Vzdělání: Slovenská vysoká škola technická v Bratislavě. Praxe: generální ředitel V-INVEST HOLDING, a.s., od roku 1997 do roku 2001 ředitel Majetkového Holdingu, a.s., ekonom s dlouholetou praxí v oblasti finančnictví a řízení společností. Ing. Tomáš Popek Člen dozorčí rady Narozen v roce Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví, obor finance. Praxe: v letech asistent auditora, od roku 2002 samostatný účetní poradce. Ing. Jan Kuthan Člen dozorčí rady Narozen v roce Vzdělání: Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojní. Praxe: Praxe: od roku 1995 na kapitálovém trhu, od roku 2002 makléř ve společnosti BH Securities a.s.

18 16 Board of Directors Zdeněk Lepka Chairman of the Board of Directors Born in Education: Higher Business and Entrepreneurial School Specialisation of Finances and Banking. Work experience: from 1993 employed at BH Securities a.s., back office, from 1994 as a company broker, from 1996 a member of the Board of Directors, since 2002 Director at BH Securities a.s. Ing. Jiří Jaroš Member of the Board of Directors Born in Education: University of Economics in Prague Faculty of Business Administration. Work experience: from 1997 employed at BH Securities a.s. as a company broker, since 2003 a member of the Board of Directors. Ing. Michal Kamas Member of the Board of Directors Born in Education: University of Economics in Bratislava Faculty of Economics and Production Management. Work experience: PROXY FINANCE a.s. Commercial Director for new markets and acquisitions, from 1997 a member of the Board of Directors, MAPIS, investment company, a. s. Head of Financial Section, from 1996 Chairman of the Board of Directors, since 2000 General Manager.

19 17 Supervisory Board Ing. Miroslav Mihalus Chairman of the Supervisory Board Born in Education: Slovak University of Technology in Bratislava. Work experience: General Manager at V-INVEST HOLDING, a. s., from 1997 to 2001 General Manager at Majetkovy Holding, a. s., an economist with extensive experience in the field of finance and company management. Ing. Tomáš Popek Member of the Supervisory Board Born in Education: University of Economics in Prague, Faculty of Finance and Accounting, specialisation: Finance. Work experience: an auditor assistant, since 2002 an independent accounting adviser. Ing. Jan Kuthan Member of the Supervisory Board Born in Education: Czech University of Technology in Brno Faculty of Engineering. Work experience: since 1995 experience in the capital market, since 2002 stockbroker at BH Securities a.s.

20

21 Základní údaje o společnosti Basic Information about the Company

22 20 Základní údaje o společnosti Firma BH Securities a.s. Sídlo Praha 1, Na Příkopě 583/15, PSČ Spisová značka Městský soud v Praze, oddíl B vložka 2288 Zakladatelé společnosti PROXY FINANCE a.s., a Banka Haná, a. s. Založení/ Vznik 13. prosince 1993 Právní forma Akciová společnost Základní kapitál Kč, splaceno Kč Vlastníci od roku 1998 PROXY FINANCE a.s. 100% vlastník IČO Předmět podnikání Hlavním předmětem podnikaní společnosti je: Provádění poradenství ve věcech týkajících se cenných papírů. Přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka. Provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet. Obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet. Obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů. Upisování emise investičních instrumentů nebo její umísťování. Úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů. Poskytování úvěrů nebo půjček zákazníkovi za účelem provedení obchodu s investičními instrumenty, jestliže poskytovatel úvěru nebo půjčky je účastníkem tohoto obchodu. Poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování poradenství a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků. Služby související s upisováním emisí investičních instrumentů. Poradenská činnost týkající se investování do investi-čních instrumentů. Provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb. Auditor: KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

23 21 Poměrové ukazatele Stav v běžném Stav v min. úč. období (%) úč. období (%) Zadluženost I (Celkový dluh / Aktiva celkem) 82,12 78,40 Zadluženost II (Celkový dluh / Vlastní kapitál) 459,43 363,05 Úrokové zatížení zisku (Náklady na úroky / EBIT) 16,15 21,76 Rentabilita aktiv ROAA (EBIT / Aktiva celkem průměrný stav) 2,18 2,48 Rentabilita vlastního kapitálu ROAE (Zisk po zd. / Vlastní kapitál prům. stav) 7,17 6,35 Rentabilita tržeb (Zisk po zdanění / Výnosy z investičních služeb) 14,00 15,92 Nákladovost tržeb (Náklady celkem / Výnosy z investičních služeb) 129,56 136,96 Mzdová náročnost tržeb (Náklady na zam. / Výnosy z invest. služeb) 25,00 31,50 Správní náklady na jednoho zaměstnace (tis. Kč) Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav osob v období) 28 29

24 22 Basic Information about the Company Company BH Securities a.s. Registered seat Praha 1, Na Příkopě 583/15, Postal Code Record No. Municipal Court in Prague, Section B, Entry 2288 Founded by PROXY FINANCE a.s., and Banka Haná, a. s. Foundation/Incorporation December 13, 1993 Legal form Joint-stock company Registered capital CZK , paid CZK Owners PROXY FINANCE a.s. has been the 100% owner since 1998 ID Line of business Company s business activities include: Providing consulting in matters related to securities. Receipt and handing over of instructions concerning investment instruments for the customer s account. Execution of instructions concerning investment instruments for other person s account. Trading in securities for own account. Management of individual portfolios at own discretion within the framework of a contractual agreement with the customer, provided any of the investment instruments is a part of the portfolio in question. Subscription of investment instruments or their placement. Deposition and management of one or more investment instruments. Provision of credits or loans to a customer for the purpose of execu tion of an investment instrument transaction, if the credit or loan provider is a party to this transaction. Advisory activity pertaining to capital structure, industrial strategies and related issues, as well as providing advice and services relating to mergers and acquisitions. Services related to the subscription of investment instruments. Advisory activities related to investing into investment instruments. Execution of foreign exchange operations related to the provision of investment services. Auditor: KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

25 23 Relative Indicators Current accounting Previous accounting period (%) period (%) Indebtedness I (Total Debt / Total Assets) 82,12 78,40 Indebtedness II (Total Debt / Equity Capital) 459,43 363,05 Debited interest of profit (Interest Charges / EBIT) 16,15 21,76 Return on Average Assets ROAA (EBIT / Total Assets average) 2,18 2,48 Return on Average Equity ROAE (Profit after Tax / Equity average) 7,17 6,35 Return on Sales (Profit after Tax / Revenue from investment services) 14,00 15,92 Cost of Sales (Total Costs / Revenue from investment services) 129,56 136,96 Wage Demand of Sales (Personnel Costs / Revenue from investment services) 25,00 31,50 Administrative costs per employee (TCZK) Number of employees (calculated average in the period) 28 29

26

27 Hlavní ekonomické údaje Financial Highlights

28 26 Hlavní ekonomické údaje v tis. Kč Aktiva Vlastní kapitál Objem obchodů Čistý zisk

29 27 Objemy obchodů v roce 2011 v tis. Kč Celkem klienti Celkem BHS Celkem BCPP RMS OTC Celkem

30 28 Kapitálová přiměřenost Informace o podmínkách a hlavních Stav v běžném úč. období Stav v min. úč. období charakteristikách kapitálu a jeho složek (v tis. Kč) Souhrnná výše původního kapitálu (Tier 1) Kladné složky: Splacený základní kapitál v OR Povinné rezervní fondy Nerozdělený zisk z předchozích období Odečitatelné položky: Nehmotný majetek jiný než goodwill Souhrnná výše dodatkového kapitálu (Tier 2) 0 0 Souhrnná výše kapitálu na krytí tržních rizik (Tier 3) 0 0 Souhrnná výše odečitatelných položek Souhrnná výše kapitálu po zohlednění odečitatelných položek a stanovených limitů pro dodatkový kapitál Údaje o kapitálových požadavcích (v tis. Kč) Stav v běžném úč. období Stav v min. úč. období Souhrnná výše kapitálových požadavků Výše jednotlivých kapitálových požadavků: k úvěrovému riziku podle BASEL k vypořádacímu riziku 0 0 k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku k operačnímu riziku k riziku angažovanosti obchodního portfolia 0 0 k ostatním nástrojům obchodního portfolia 0 0 Kapitálová přiměřenost (v %) 35,75 38,02

31 29 Kapitál a kapitálová přiměřenost (dle Vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry) Obchodník s cennými papíry měří a hodnotí kapitálové riziko v souladu s postupy, které ukládá Vyhláška o pravidlech pro výpočet kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky. Zaměstnanec účetního oddělení a risk manažer plní povinnosti stanovené Vyhláškou č. 123/2007 Sb., o pravidlech výpočtu kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky způsobem a v termínech tam uvedených. Pro výpočty používá aktuální metodiku stanovenou Českou národní bankou a speciální software společnosti vyvinutý pro výpočet kapitálové přiměřenosti. V průběhu roku 2011 nedošlo k překročení zákonného limitu kapitálové přiměřenosti ze strany obchodníka s cennými papíry. Úroveň kapitálové přiměřenosti je vykazována v měsíčních intervalech vůči České národní bance ve formuláři pro informační povinnost obchodníka s cennými papíry.

32 30 Financial Highlights in TCZK Assets Shareholder s equity Volume of trades Net profit

33 31 Trade volumes in 2011 in TCZK Clients total BHS total Total BCPP RMS OTC Total

34 32 Capital adequacy Information on the conditions and main Current accounting Previous accounting features of the capital and its components (in TCZK) period period Total original capital (Tier 1) Positive components: Paid up registered capital in OR (trade register) Statutory reserve funds Non distributed profit from previous periods Deductibles: Intangible assets other than goodwill Total additional capital (Tier 2) 0 0 Total capital covering market risks (Tier 3) 0 0 Total deductibles Total capital adjusted for deductibles and the limits set for additional capital Data on capital requirement (in TCZK) Current accounting Previous accounting period period Total capital requirements Capital requirements broken down: for the credit-risk pursuant to BASEL for the clearing risk 0 0 for the positioning, currency and commodity risk for the operations risk for the business portfolio engagement risk 0 0 for other portfolio tools 0 0 Capital adequacy (in %) 35,75 38,02

35 33 Capital and capital adequacy (pursuant to Decree No. 123/2007 Coll., on Rules of Prudent Business of Banks, Savings-Banks and Credit Unions and Securities Traders). Securities trader measures and assesses capital risk in compliance with the procedures imposed by Decree on Capital Adequacy Calculation Rules for Securities Traders constituting neither a Bank nor a Foreign Bank Branch. The employee of the Accounting Department and the Risk Manager perform duties stipulated by Decree No. 123/2007 Coll. on Capital Adequacy Calculation Rules for Securities Traders constituting neither a Bank nor a Foreign Bank Branch in a manner and within deadlines specified therein. Those calculations are based on the valid methodology adopted by the Czech National Bank and a special software of the company developed for the capital adequacy calculation. The legal limit of capital adequacy was not exceeded by the securities trader in The capital adequacy level is reported on a monthly basis to the Czech National Bank using a securities trader information duty form.

36

37 Podporujeme We support

38 36 Podporujeme Každý z nás má možnost změnit svět někoho druhého Tedy dělat věci, které mají smysl, jsou pro lidi, o lidech a zároveň pro nás všechny. Jsme součástí společnosti, která se více než kdy jindy proměňuje a více obnažuje rozdíly mezi lidmi. Nejsme všichni stejní, jsou mezi námi tací, kteří si z určitých důvodů nemohou pomoci sami, a od toho, abychom zmírnili tuto nerovnost, je tady společnost. Společnost vnímavá, přátelská, pomáhající společnost odpovědná. Cítíme se být odpovědnými, a proto podporujeme organizace, které se zaměřují na zlepšování kvality života, zdraví a vzdělání. Občanské sdružení Zdravotní klaun Aktivity sdružení Zdravotní klaun spočívají v pomoci dětem s onkologickým onemocněním zvládat smutek způsobený touto vážnou nemocí. Poslání zdravotních klaunů je vrátit smích do tváří dětí, alespoň na malou chvilku přivolat radost, která sama o sobě konejší a podporuje léčbu. Návštěvy klaunů s sebou nesou pozitivní emoce, osvobozují malé pacienty od nemocničního režimu a odvádějí jejich pozornost od zdravotních problémů, navozují lepší náladu a tím napomáhají ke zlepšení zdravotního stavu dětí. Občanské sdružení Zdravotní klaun je v České republice široce uznávané pro svoji odbornost v oblasti využívání humoru ve zdravotnictví. Neustále rozšiřuje služby a přichází s novými projekty. Celkově klauni navštíví v ČR již 60 nemocnic a ročně potěší více než dětí! Od listopadu loňského roku si mohou děti v nemocnicích, i ty, co leží doma, během čtvrtečních klauniád popovídat s klaunem také on-line na Skypu. Nový projekt Přezůvky máme! je určen dětem v paliativní péči svých rodičů v klidu domova. Klauni za nimi přicházejí spolu s lékařem a přinášejí potěšení nejen dětem, ale i jejich rodičům. Stále pokračují projekty Cirkus Paciento, Koš plný humoru a Malý záchranář. Naše společnost je ráda, že u takové pomoci může být!

BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009

BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace 1. Náklady kapitálu a jejich kvantifikace 2. Kapitálová struktura podniku 3. Působení finanční páky 4. Optimální kapitálová struktura

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Member of the Prague Stock Exchange. Výroční zpráva Annual report

Member of the Prague Stock Exchange. Výroční zpráva Annual report Member of the Prague Stock Exchange Výroční zpráva 2009 Obsah Obsah / Content Výroční zpráva 4 Úvod do výroční zprávy 6 Rozhovor s předsedou představenstva 8 Statutární a dozorčí orgány 16 Základní údaje

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. 1. Název správního orgánu

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. 1. Název správního orgánu Oznámení o záměru poskytovat investiční služby v jiném členském ě EU 1/ prostřednictvím organizační složky podle 21 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014 Procurement Forum 2014 Začlenění útvaru nákupu ve společnosti Téměř 80 % společností vnímá organizační uspořádání nákupu jako centralizované Umístění nákupu u téměř 70 % společností vypovídá o silném zaměření

Více

I NFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 6. 2010) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

I NFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 6. 2010) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI I NFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 6. 2010) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Euro in the Soup: Three Possible Scenarios. CERGE, Prague July 11, 2012

Euro in the Soup: Three Possible Scenarios. CERGE, Prague July 11, 2012 Euro in the Soup: Three Possible Scenarios CERGE, Prague July 11, 2012 Jan Mládek www.mladek.eu Shadow minister of finance, ČSSD Chairman of FONTES RERUM www.fontes-rerum.cz Creation of the Eurozone is

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Od Czech POINTu k vnitřní integraci

Od Czech POINTu k vnitřní integraci Od Czech POINTu k vnitřní integraci Radek Novák Direct Account Manager Co mají společné??? - Czech POINT - Datové schránky (ISDS) - Vnitřní integrace úřadu 2 Projekt Czech POINT - 28.3.2007 zahájen pilotní

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Finanční řízení podniku (FRP) 545-xxxx Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Jana Magnusková,

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Financial Services Group. Audit bank. Michal Kubeš 8. dubna 2008 AUDIT

Financial Services Group. Audit bank. Michal Kubeš 8. dubna 2008 AUDIT Financial Services Group Audit bank Michal Kubeš 8. dubna 2008 AUDIT Program I. Specifika auditu bank II. Bankovní legislativa III. Bankovní sektor v České republice IV. Co je předmětem auditu v bance

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Konvenční a nekonvenční měnová politika ČNB Luboš Komárek

Konvenční a nekonvenční měnová politika ČNB Luboš Komárek Konvenční a nekonvenční měnová politika ČNB Luboš Komárek Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Pardubice, 20. října 2015 Obsah prezentace I. Úvod II. Konvenční měnová politika ČNB III. Rizika

Více

Základní údaje. Údaje o povinné osobě k 31.12.2008

Základní údaje. Údaje o povinné osobě k 31.12.2008 Údaje o povinné osobě k 31.12.2008 Základní údaje Colosseum, a.s. Akciová společnost Londýnská 59, 120 00 Praha 2 IČ 25 13 34 54 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

Tax Academy Guarantors of the programme. Curriculum Vitae

Tax Academy Guarantors of the programme. Curriculum Vitae Zenon Folwarczny Ředitel v oddělení Daňových a právních služeb / Director in the Financial Services and International Structuring group Jeho specializací je poradenství v oblasti finančních služeb, mezinárodního

Více

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry stav ke dni 31. prosince 2008 1.1 Údaje o obchodníkovi s cennými

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Zkušenosti z auditu projektů financovaných z FP7

Zkušenosti z auditu projektů financovaných z FP7 Zkušenosti z auditu projektů financovaných z FP7 Martin Kavka Červen 2010 ADVISORY Rozpočet EU Framework Programmes for Research Rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace je hlavním

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry (dále

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Kids Fun Day Summer on the farm

Kids Fun Day Summer on the farm Kids Fun Day Summer on the farm IIK Grand Prix 2013 May 2013 For Grand Prix only Propagační materiály článek v interním ITS Bulletinu Dear Parents and Colleagues, The ITS Kids Fun Day is just around the

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

SZIF - Evropské dotace s plnou elektronickou podporou a kontrolou

SZIF - Evropské dotace s plnou elektronickou podporou a kontrolou SZIF - Evropské dotace s plnou elektronickou podporou a kontrolou Charakteristiky řešení IS SZIF SAP Realizace platební agentury SZIF je řešení: o A komplexní, o B integrované, o C podporující standardizaci

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 ATLANTA SAFE a.s. OBSAH STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 STRATEGICKÉ CÍLE PRO ROK 2015 12 ÚDAJE O DŮLEŽITÝCH

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

AKCIÍ COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015

AKCIÍ COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015 COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015 BEST ASSET MANAGEMENT COMPANY 2015 ŠIROKÉ PORTFOLIO PRODUKTŮ AKCIE, ETF, CERTIFIKÁTY

Více

k 30.6.2014 EFEKTA CONSULTING, a.s.

k 30.6.2014 EFEKTA CONSULTING, a.s. Informace dle vyhlášky č. 23/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrových družstev a obchodníků s cennými papíry pravidla obezřetného podnikání. k 30.6.2014 I. Údaje o obchodníkovi s cennými

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Tisková konference. 21. února 2007

Tisková konference. 21. února 2007 Tisková konference 21. února 2007 Účastníci tiskové konference Jan D. Kabelka předseda představenstva AKAT Josef Beneš předseda předsednictva AFAM ČR Jan Barta člen představenstva AKAT, sekce kolektivního

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. 1. o investiční společnosti Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 12. 2008 Datum uveřejnění: 30. 4. 2009 Obchodní

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více