Výroční zpráva Annual Report

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Annual Report"

Transkript

1

2

3 Výroční zpráva Annual Report 2011

4 Obsah Úvod k výroční zprávě Zpráva představenstva...7 Statutární a dozorčí orgány...13 Základní údaje o společnosti Hlavní ekonomické údaje...25 Podporujeme...35 Zpráva auditora CD Zpráva auditora Finanční část účetní závěrka Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

5 Table of Contents Introduction to the Annual Report Report of the Board of Directors...7 Corporate Governance...13 Basic Information about the Company Financial Highlights...25 We support...35 Auditor s Report CD Financial Section Financial Statements Report on Relations between Interconnected Persons

6 4 Úvod k výroční zprávě Společnost BH Securities a.s byla založena v roce 1993, jejím jediným akcionářem je společnost PROXY FINANCE a.s. BH Securities a.s. patří mezi největší a nejvýznamnější obchodníky s cennými papíry působící na českém kapitálovém trhu. Je držitelem kompletní licence pro poskytování investičních služeb, kterou uděluje Česká národní banka a.s. Hlavní činností BH Securities a.s. je obchodování s cennými papíry na vlastní a cizí účet v tuzemsku i v zahraničí, obhospodařování individuálních portfolií, obchodování na úvěr a obchodování s deriváty. Základní strategií společnosti je především individuální přístup k zákazníkovi a poskytování vysokého standardu servisních služeb souvisejících s kapitálovým trhem. trhů v ČR, Evropě i USA. Společnost se zaměřuje na vyhledávání nových příležitostí i produktů, investuje do rozvoje i vývoje, a neustále roz šiřuje a zkvalitňuje své služby v oblasti technické podpory a zpravodajského servisu. Pro své zákazníky vyvinula nový komfortní produkt on-line obchodování, který usnadňuje přístup na kapitálové trhy v ČR, Evropě a USA. Základní kapitál BH Securities a.s. činí 100 mil. Kč a vlastní kapitál přesahuje 330 mil. Kč. BH Securities a.s. je zakládajícím členem České asociace obchodníků s cennými papíry (ČAOCP). BH Securities a.s. má jako jediný nebankovní subjekt působící na českém kapitálovém trhu rating od spo - lečnosti MOODY s. BH Securities a.s. je tvůrcem trhu v segmentu SPAD na Burze cenných papírů Praha, a.s. Pokrývá široké spektrum Dlouholetým externím auditorem BH Securities a.s. je společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

7 5 Introduction to the Annual Report BH Securities a.s. was founded in 1993; its sole shareholder is PROXY FINANCE a.s. BH Securities a.s. is one of the largest and most important securities traders active in the Czech capital market. It holds a full license to provide investment services issued by the Czech National Bank. The main business activity of BH Securities a.s. is both domestic and foreign securities trading for its own account and for customer s account, individual portfolio management, margin trading, and trading in derivatives. The company s strategy is based on individual customer approach and the provision of high-quality capital market-related services. BH Securities is a market maker in the SPAD segment on Prague Stock Exchange. It operates in a wide range of markets in the CR, Europe and the USA. The company focuses on finding new opportunities and products, invests in research & development and is constantly expanding and improving its technical support and reporting services. It has developed a new comfortable product for its customers online trading that makes it easier to access capital markets in the CR, Europe and the USA. The company s registered capital amounts to CZK 100 million; the company s equity exceeds CZK 330 million. BH Securities a.s. is a founding member of the Czech Association of Securities Traders (CAOCP). BH Securities a.s. has been given a rating by MOODY s as the only non-banking entity active in the Czech capital market. KPMG Česká republika Audit, s.r.o. has been a longstanding external auditor of BH Securities a.s.

8

9 Zpráva představenstva za rok 2011 Report of the Board of Directors for 2011

10 8 Zpráva představenstva za rok 2011 Celým rokem 2011 se jako červená nit táhly problémy členských států eurozóny související s jejich zadlužením. Situace, která nastala na jaře roku 2010 a původně ohrožovala pouze Řecko, se přes Irsko a Portugalsko rozšířila v roce 2011 i na velké země eurozóny (Španělsko, Itálie, Francie) a začala ohrožovat samotnou podstatu existence společné měny. Situace eskalovala kvůli politikům, kteří místo skutečných řešení řečnili a hráli o čas. Rozšiřující se problémy začaly destabilizovat finanční sektor a hrozily rizikem systémo vého selhání, které jsme zažili po krachu Lehman Brothers. Situace se zklidnila až v závěru roku, kdy Evropská centrální banka přes tendry tříleté likvidity pomohla bankovnímu sektoru a zabránila systémovému selhání. Tímto krokem získala pouze čas pro politickou reprezentaci, která musí v dohledné době provést řadu kroků, aby navrátila důvěryhodnost ve státní finance jednotlivých členských zemí eurozóny. Pochybnosti o dlou - hodobé udržitelnosti společné měny ovšem přetrvávají a ekonomické rozdíly mezi jednotlivými státy, které je třeba překlenout, jsou velké. Jak bylo zmíněno výše, nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím kapitálové trhy v roce 2011 byla evropská dluhová krize. Nebýt těchto nepříznivých okolností, byli bychom zřejmě svědky růstu akciových trhů. Jedním z faktorů pro růst bylo pokračující oživení v USA a vývoj v dalších částech světa. Bohužel převážil faktor strachu spojený s eurozónou a v dnešním propojeném globálním světě poznamenal vývoj na celé planetě. Akciové trhy tak v druhé polovině roku zasáhly masivní výprodeje, které kulminovaly na přelomu září a října. Poté se situace částečně uklidnila, ale trhy v dalších měsících trpěly malou likviditou. Omezená aktivita investorů, odpisy státních dluhopisů některých zemí, nejistota dalšího vývoje a velké výkyvy cen aktiv poznamenaly hospodářské výsledky mnoha subjektů kapitálového trhu. Pozitivem pro Českou republiku je, že na rozdíl od řady velkých států rok 2011 potvrdil stabilitu a zdraví finančního sektoru v České republice jako celku. Byť i tu - zemské banky musely odepsat nemalá aktiva spojená s investicemi do státních dluhopisů zemí typu Řecka, nedostala se žádná tuzemská finanční instituce do vážných problémů a sektor se obešel bez pomoci státu. Negativem ovšem je, že malá, otevřená ekonomika našeho typu je velmi závislá na vývoji v okolních zemích a jakékoliv zpomalení na trzích typu Německa se na tuzemské ekonomice téměř okamžitě projeví ekonomickým poklesem a růstem nezaměstnanosti. Mohu konstatovat, že i přes všechny problémy vnějšího prostředí a přes významnou míru nejistoty budoucího vývoje, byl rok 2011 pro BH Securities úspěšný. V uplynulém roce jsme se samozřejmě museli vypořádat s poklesem obchodní aktivity investorů na kapitálových trzích, který byl v některých měsících markantní, a poklesem cen na akciových trzích. Cenným úspěchem

11 9 bylo i to, že jsme v rámci správy aktiv v roce 2011 dosáhli kladného zhodnocení v korunových strategiích, a to i přes fakt, že pražská burza ve stejném období poklesla o 25%. Přes problémy na kapitálových trzích se nám dařilo dále rozšiřovat klientskou základnu a investovat do rozvoje. Dalším významným faktorem, který ovlivňuje činnost finančních institucí, je růst míry regulace a s tím související nárůst administrativní náročnosti podnikatelské činnosti. V současné době nabízíme našim zákazníkům celou řadu produktů včetně klasického zprostředkování obchodů, obchodování na úvěr a správy aktiv. Pokrýváme široké spektrum kapitálových trhů s možností komfortního online obchodování. Dále rozšiřujeme zákaznický servis, a to nejen zpravodajský, ale i analytický a technickou podporu. V roce 2012 nás čeká přechod na nový systém obchodování na platformě Xetra, která sjednotí pravidla obchodování a přístupu na několik burz v regionu. V roce 2011 mě nejvíce potěšilo, že naše společnost dokáže obstát i v současných obtížných podmínkách na kapitálových trzích. A to nejen z pohledu dosažených hospodářských výsledků, ale i z pohledu schopnosti v těchto podmínkách dále investovat do rozvoje aktivit a získávat další zákazníky. S touto skutečností koresponduje i fakt, že se nám podařilo udržet si rating od společnosti Moody s a zároveň došlo ke zlepšení jeho výhledu na stabilní. Za představenstvo Ing. Jiří Jaroš

12 10 Report of the Board of Directors for 2011 The entire year of 2011 has been marked by problems of the Eurozone member states; debt issues have dragged along throughout the year as a long red trail. The problems which first occurred in the spring of 2010 and originally constituted a threat only to Greece, have spread across Ireland and Portugal and further on to major economies of the Eurozone (Spain, Italy, France) menacing the very fundamentals of the common currency s existence. The situation escalated due to politicians who were just talking and playing for time rather than trying to find any real solutions. Growing problems started destabilising the finance sector and threatened to bring about the collapse of the system such as we saw when Lehman Brothers had gone bankrupt. The situation did not calm down until the end of the year when despite the three-year liquidity trend, the European Central Bank helped the banking sector and averted the collapse of the system. This measure only helped policymakers gain more time; they will now have to take many measures to bring back the credibility of state finances in the individual Eurozone countries. Doubts over the long-term sustainability of the common currency still linger on, and the economic differences between the individual member states that need to be overcome remain vast. As already mentioned herein above, the main factor influencing capital markets in 2011 was the debt crisis of the Eurozone. Were it not for those unfortunate circumstances we would have seen the equity markets grow. One of the pro-growth factors was the ongoing recovery in the USA and the development in other parts of the world. Unfortunately, fears over the Eurozone crisis prevailed and, given today s globalised world, affected the development on the entire planet. As a result, equity markets were hit by massive sell-outs culminating in late September and early October. Then the situation slightly calmed down but in the next months the markets suffered from weak liquidity. Scant investor activity, write-offs of state bonds in some countries, and the uncertain future development have affected the financial results of many entities in the capital market. A positive development for the Czech Republic was that 2011 saw it unlike many major economies confirm its overall economic stability and good health of the financial sector. While domestic banks had to write off considerable assets related to Greek investments and similar government bonds, none of the Czech financial institutions had any serious problems and the sector was getting along without any help from the state. The bad news, on the other hand, was the fact that a small open economy such as ours is largely dependent on the development in neighbouring countries: any slowdown in Germany and similar markets has an immediate effect on our economy resulting in an economic downturn and increased unemployment. I believe that despite all the problems coming from the outside and a significant level of uncertainty over

13 11 the future development, 2011 was a successful year for BH Securities a.s. Naturally, we did have to cope with the drop in investor trading activity in the capital markets last year, which was quite striking in certain months, as well as with the drop of prices in equity markets. Yet we achieved a valuable positive rating in our Czech crown strategies in asset management in 2011 although the Prague Stock Exchange was down 25% in the respective period. Despite the troubled capital markets we have continued expanding our clientele and investing in the development. Another significant factor influencing the activities of financial institutions is the growing level of regulation and related increase in administrative demands of running a business. We are now offering our customers a wide range of products, including traditional intermediary services, margin trading, and asset management. We cover a wide range of markets and offer comfortable online trading. We are expanding our customer services which now include, besides reporting services, also analytical and technical support. In 2012 we are going to transfer to a new trading system on Xetra platform, which will unify the rules of trading and accessibility of several stock exchanges in the region. What pleased me most in 2011 was that our company is able to do well even under today s difficult conditions in capital markets. Not only in terms of the achieved financial results, but also in terms of our ability to continue investing in the development and attracting new customers. This is also reflected in the fact that we have not only been able to keep the Moody s rating, but what more, its outlook has been revised to stable. On behalf of the Board of Directors Ing. Jiří Jaroš

14

15 Statutární a dozorčí orgány Corporate Governance

16 14 Představenstvo Zdeněk Lepka Předseda představenstva Narozen v roce Vzdělání: Vyšší obchodně-podnikatelská škola obor finance a bankovnictví. Praxe: od roku 1993 pracuje v BH Securities a.s., back-office, od roku 1994 pracuje jako makléř společnosti, od roku 1996 člen představenstva, od roku 2002 ředitel BH Securities a.s. Ing. Jiří Jaroš Člen představenstva Narozen v roce Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podniko-hospodářská. Praxe: od roku 1997 pracuje jako makléř společnosti, od roku 2003 člen představenstva BH Securities a.s. Ing. Michal Kamas Člen představenstva Narozen v roce Vzdělání: Vysoká škola ekonomická Bratislava Fakulta ekonomiky a řízení vyrobních odvětví. Praxe: PROXY FINANCE a.s. obchodní ředitel pro nové trhy, akvizice, člen představenstva od roku 1997, MAPIS, investiční společnost a.s. ředitel finančního odboru, od roku 1996 předseda představenstva, od roku 2000 generální ředitel.

17 15 Dozorčí rada Ing. Miroslav Mihalus Předseda dozorčí rady Narozen v roce Vzdělání: Slovenská vysoká škola technická v Bratislavě. Praxe: generální ředitel V-INVEST HOLDING, a.s., od roku 1997 do roku 2001 ředitel Majetkového Holdingu, a.s., ekonom s dlouholetou praxí v oblasti finančnictví a řízení společností. Ing. Tomáš Popek Člen dozorčí rady Narozen v roce Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví, obor finance. Praxe: v letech asistent auditora, od roku 2002 samostatný účetní poradce. Ing. Jan Kuthan Člen dozorčí rady Narozen v roce Vzdělání: Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojní. Praxe: Praxe: od roku 1995 na kapitálovém trhu, od roku 2002 makléř ve společnosti BH Securities a.s.

18 16 Board of Directors Zdeněk Lepka Chairman of the Board of Directors Born in Education: Higher Business and Entrepreneurial School Specialisation of Finances and Banking. Work experience: from 1993 employed at BH Securities a.s., back office, from 1994 as a company broker, from 1996 a member of the Board of Directors, since 2002 Director at BH Securities a.s. Ing. Jiří Jaroš Member of the Board of Directors Born in Education: University of Economics in Prague Faculty of Business Administration. Work experience: from 1997 employed at BH Securities a.s. as a company broker, since 2003 a member of the Board of Directors. Ing. Michal Kamas Member of the Board of Directors Born in Education: University of Economics in Bratislava Faculty of Economics and Production Management. Work experience: PROXY FINANCE a.s. Commercial Director for new markets and acquisitions, from 1997 a member of the Board of Directors, MAPIS, investment company, a. s. Head of Financial Section, from 1996 Chairman of the Board of Directors, since 2000 General Manager.

19 17 Supervisory Board Ing. Miroslav Mihalus Chairman of the Supervisory Board Born in Education: Slovak University of Technology in Bratislava. Work experience: General Manager at V-INVEST HOLDING, a. s., from 1997 to 2001 General Manager at Majetkovy Holding, a. s., an economist with extensive experience in the field of finance and company management. Ing. Tomáš Popek Member of the Supervisory Board Born in Education: University of Economics in Prague, Faculty of Finance and Accounting, specialisation: Finance. Work experience: an auditor assistant, since 2002 an independent accounting adviser. Ing. Jan Kuthan Member of the Supervisory Board Born in Education: Czech University of Technology in Brno Faculty of Engineering. Work experience: since 1995 experience in the capital market, since 2002 stockbroker at BH Securities a.s.

20

21 Základní údaje o společnosti Basic Information about the Company

22 20 Základní údaje o společnosti Firma BH Securities a.s. Sídlo Praha 1, Na Příkopě 583/15, PSČ Spisová značka Městský soud v Praze, oddíl B vložka 2288 Zakladatelé společnosti PROXY FINANCE a.s., a Banka Haná, a. s. Založení/ Vznik 13. prosince 1993 Právní forma Akciová společnost Základní kapitál Kč, splaceno Kč Vlastníci od roku 1998 PROXY FINANCE a.s. 100% vlastník IČO Předmět podnikání Hlavním předmětem podnikaní společnosti je: Provádění poradenství ve věcech týkajících se cenných papírů. Přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka. Provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet. Obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet. Obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů. Upisování emise investičních instrumentů nebo její umísťování. Úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů. Poskytování úvěrů nebo půjček zákazníkovi za účelem provedení obchodu s investičními instrumenty, jestliže poskytovatel úvěru nebo půjčky je účastníkem tohoto obchodu. Poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování poradenství a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků. Služby související s upisováním emisí investičních instrumentů. Poradenská činnost týkající se investování do investi-čních instrumentů. Provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb. Auditor: KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

23 21 Poměrové ukazatele Stav v běžném Stav v min. úč. období (%) úč. období (%) Zadluženost I (Celkový dluh / Aktiva celkem) 82,12 78,40 Zadluženost II (Celkový dluh / Vlastní kapitál) 459,43 363,05 Úrokové zatížení zisku (Náklady na úroky / EBIT) 16,15 21,76 Rentabilita aktiv ROAA (EBIT / Aktiva celkem průměrný stav) 2,18 2,48 Rentabilita vlastního kapitálu ROAE (Zisk po zd. / Vlastní kapitál prům. stav) 7,17 6,35 Rentabilita tržeb (Zisk po zdanění / Výnosy z investičních služeb) 14,00 15,92 Nákladovost tržeb (Náklady celkem / Výnosy z investičních služeb) 129,56 136,96 Mzdová náročnost tržeb (Náklady na zam. / Výnosy z invest. služeb) 25,00 31,50 Správní náklady na jednoho zaměstnace (tis. Kč) Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav osob v období) 28 29

24 22 Basic Information about the Company Company BH Securities a.s. Registered seat Praha 1, Na Příkopě 583/15, Postal Code Record No. Municipal Court in Prague, Section B, Entry 2288 Founded by PROXY FINANCE a.s., and Banka Haná, a. s. Foundation/Incorporation December 13, 1993 Legal form Joint-stock company Registered capital CZK , paid CZK Owners PROXY FINANCE a.s. has been the 100% owner since 1998 ID Line of business Company s business activities include: Providing consulting in matters related to securities. Receipt and handing over of instructions concerning investment instruments for the customer s account. Execution of instructions concerning investment instruments for other person s account. Trading in securities for own account. Management of individual portfolios at own discretion within the framework of a contractual agreement with the customer, provided any of the investment instruments is a part of the portfolio in question. Subscription of investment instruments or their placement. Deposition and management of one or more investment instruments. Provision of credits or loans to a customer for the purpose of execu tion of an investment instrument transaction, if the credit or loan provider is a party to this transaction. Advisory activity pertaining to capital structure, industrial strategies and related issues, as well as providing advice and services relating to mergers and acquisitions. Services related to the subscription of investment instruments. Advisory activities related to investing into investment instruments. Execution of foreign exchange operations related to the provision of investment services. Auditor: KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

25 23 Relative Indicators Current accounting Previous accounting period (%) period (%) Indebtedness I (Total Debt / Total Assets) 82,12 78,40 Indebtedness II (Total Debt / Equity Capital) 459,43 363,05 Debited interest of profit (Interest Charges / EBIT) 16,15 21,76 Return on Average Assets ROAA (EBIT / Total Assets average) 2,18 2,48 Return on Average Equity ROAE (Profit after Tax / Equity average) 7,17 6,35 Return on Sales (Profit after Tax / Revenue from investment services) 14,00 15,92 Cost of Sales (Total Costs / Revenue from investment services) 129,56 136,96 Wage Demand of Sales (Personnel Costs / Revenue from investment services) 25,00 31,50 Administrative costs per employee (TCZK) Number of employees (calculated average in the period) 28 29

26

27 Hlavní ekonomické údaje Financial Highlights

28 26 Hlavní ekonomické údaje v tis. Kč Aktiva Vlastní kapitál Objem obchodů Čistý zisk

29 27 Objemy obchodů v roce 2011 v tis. Kč Celkem klienti Celkem BHS Celkem BCPP RMS OTC Celkem

30 28 Kapitálová přiměřenost Informace o podmínkách a hlavních Stav v běžném úč. období Stav v min. úč. období charakteristikách kapitálu a jeho složek (v tis. Kč) Souhrnná výše původního kapitálu (Tier 1) Kladné složky: Splacený základní kapitál v OR Povinné rezervní fondy Nerozdělený zisk z předchozích období Odečitatelné položky: Nehmotný majetek jiný než goodwill Souhrnná výše dodatkového kapitálu (Tier 2) 0 0 Souhrnná výše kapitálu na krytí tržních rizik (Tier 3) 0 0 Souhrnná výše odečitatelných položek Souhrnná výše kapitálu po zohlednění odečitatelných položek a stanovených limitů pro dodatkový kapitál Údaje o kapitálových požadavcích (v tis. Kč) Stav v běžném úč. období Stav v min. úč. období Souhrnná výše kapitálových požadavků Výše jednotlivých kapitálových požadavků: k úvěrovému riziku podle BASEL k vypořádacímu riziku 0 0 k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku k operačnímu riziku k riziku angažovanosti obchodního portfolia 0 0 k ostatním nástrojům obchodního portfolia 0 0 Kapitálová přiměřenost (v %) 35,75 38,02

31 29 Kapitál a kapitálová přiměřenost (dle Vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry) Obchodník s cennými papíry měří a hodnotí kapitálové riziko v souladu s postupy, které ukládá Vyhláška o pravidlech pro výpočet kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky. Zaměstnanec účetního oddělení a risk manažer plní povinnosti stanovené Vyhláškou č. 123/2007 Sb., o pravidlech výpočtu kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky způsobem a v termínech tam uvedených. Pro výpočty používá aktuální metodiku stanovenou Českou národní bankou a speciální software společnosti vyvinutý pro výpočet kapitálové přiměřenosti. V průběhu roku 2011 nedošlo k překročení zákonného limitu kapitálové přiměřenosti ze strany obchodníka s cennými papíry. Úroveň kapitálové přiměřenosti je vykazována v měsíčních intervalech vůči České národní bance ve formuláři pro informační povinnost obchodníka s cennými papíry.

32 30 Financial Highlights in TCZK Assets Shareholder s equity Volume of trades Net profit

33 31 Trade volumes in 2011 in TCZK Clients total BHS total Total BCPP RMS OTC Total

34 32 Capital adequacy Information on the conditions and main Current accounting Previous accounting features of the capital and its components (in TCZK) period period Total original capital (Tier 1) Positive components: Paid up registered capital in OR (trade register) Statutory reserve funds Non distributed profit from previous periods Deductibles: Intangible assets other than goodwill Total additional capital (Tier 2) 0 0 Total capital covering market risks (Tier 3) 0 0 Total deductibles Total capital adjusted for deductibles and the limits set for additional capital Data on capital requirement (in TCZK) Current accounting Previous accounting period period Total capital requirements Capital requirements broken down: for the credit-risk pursuant to BASEL for the clearing risk 0 0 for the positioning, currency and commodity risk for the operations risk for the business portfolio engagement risk 0 0 for other portfolio tools 0 0 Capital adequacy (in %) 35,75 38,02

35 33 Capital and capital adequacy (pursuant to Decree No. 123/2007 Coll., on Rules of Prudent Business of Banks, Savings-Banks and Credit Unions and Securities Traders). Securities trader measures and assesses capital risk in compliance with the procedures imposed by Decree on Capital Adequacy Calculation Rules for Securities Traders constituting neither a Bank nor a Foreign Bank Branch. The employee of the Accounting Department and the Risk Manager perform duties stipulated by Decree No. 123/2007 Coll. on Capital Adequacy Calculation Rules for Securities Traders constituting neither a Bank nor a Foreign Bank Branch in a manner and within deadlines specified therein. Those calculations are based on the valid methodology adopted by the Czech National Bank and a special software of the company developed for the capital adequacy calculation. The legal limit of capital adequacy was not exceeded by the securities trader in The capital adequacy level is reported on a monthly basis to the Czech National Bank using a securities trader information duty form.

36

37 Podporujeme We support

38 36 Podporujeme Každý z nás má možnost změnit svět někoho druhého Tedy dělat věci, které mají smysl, jsou pro lidi, o lidech a zároveň pro nás všechny. Jsme součástí společnosti, která se více než kdy jindy proměňuje a více obnažuje rozdíly mezi lidmi. Nejsme všichni stejní, jsou mezi námi tací, kteří si z určitých důvodů nemohou pomoci sami, a od toho, abychom zmírnili tuto nerovnost, je tady společnost. Společnost vnímavá, přátelská, pomáhající společnost odpovědná. Cítíme se být odpovědnými, a proto podporujeme organizace, které se zaměřují na zlepšování kvality života, zdraví a vzdělání. Občanské sdružení Zdravotní klaun Aktivity sdružení Zdravotní klaun spočívají v pomoci dětem s onkologickým onemocněním zvládat smutek způsobený touto vážnou nemocí. Poslání zdravotních klaunů je vrátit smích do tváří dětí, alespoň na malou chvilku přivolat radost, která sama o sobě konejší a podporuje léčbu. Návštěvy klaunů s sebou nesou pozitivní emoce, osvobozují malé pacienty od nemocničního režimu a odvádějí jejich pozornost od zdravotních problémů, navozují lepší náladu a tím napomáhají ke zlepšení zdravotního stavu dětí. Občanské sdružení Zdravotní klaun je v České republice široce uznávané pro svoji odbornost v oblasti využívání humoru ve zdravotnictví. Neustále rozšiřuje služby a přichází s novými projekty. Celkově klauni navštíví v ČR již 60 nemocnic a ročně potěší více než dětí! Od listopadu loňského roku si mohou děti v nemocnicích, i ty, co leží doma, během čtvrtečních klauniád popovídat s klaunem také on-line na Skypu. Nový projekt Přezůvky máme! je určen dětem v paliativní péči svých rodičů v klidu domova. Klauni za nimi přicházejí spolu s lékařem a přinášejí potěšení nejen dětem, ale i jejich rodičům. Stále pokračují projekty Cirkus Paciento, Koš plný humoru a Malý záchranář. Naše společnost je ráda, že u takové pomoci může být!

Zpráva představenstva BH Securities a. s. 8. Výrok auditora 27. Finanční část účetní závěrka 32. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 62

Zpráva představenstva BH Securities a. s. 8. Výrok auditora 27. Finanční část účetní závěrka 32. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 62 První burzy vznikly při pravidelných střetnutích obchodníků na určitých místech, která se nazývala loggia. Ve středověku se tato střetnutí pořádala v některých italských městech, kupříkladu ve Florencii,

Více

Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020

Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020 O b s a h C O N T E N T S Základní údaje o společnosti Základní kapitál Údaje o činnosti Údaje o majetku a finanční situaci Organizační struktura Členství v jiných osobách Profil společnosti Shrnutí roku

Více

Profil společnosti Výroční zpráva. Company profile Annual report

Profil společnosti Výroční zpráva. Company profile Annual report Annual report Content of Presentation Obsah prezentace Profil společnosti Základní údaje o společnosti Primary Data on the Company Úvodní slovo statutárního ředitele Introductory World by the Statutory

Více

profil společnosti & výroční zpráva 2012

profil společnosti & výroční zpráva 2012 profil společnosti & výroční zpráva Company profile & PROfIl SPOleČnOSTI VýROČní ZPRáVa COmPany PROfIle annual RePORT obsah prezentace Content of presentation Základní údaje o společnosti Primary Data

Více

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní finanční ukazatele 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Statutární orgány a vedení společnosti 12 Organizační

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report Výroční zpráva Annual Report Generali Pojišťovna a.s. Základní údaje o společnosti Basic Information about the Company Obchodní firma: Generali Pojišťovna a.s. Sídlo: 120 84 Praha 2, Bělehradská 132 IČ:

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report Výroční zpráva Annual Report Generali Pojišťovna a.s. Základní údaje o společnosti Basic Information about the Company Obchodní firma: Generali Pojišťovna a.s. Sídlo: 120 84 Praha 2, Bělehradská 132 IČ:

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 4 Obsah A Základní údaje 6 1 Správní a výkonné orgány k 31. 12. 2005 12 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. 14 3 Úvodní slovo předsedy

Více

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA & & Obsah prezentace Content of presentation OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT O Základní údaje o společnosti Primary Data on the

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT

PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT 2014 PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT 1 OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION 01 Základní údaje o společnosti 5 General Information about the Company 02 Úvodní slovo statutárního

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You výroční zpráva 2012 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní nabídkou všech druhů životního i neživotního pojištění

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o.

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o. ANUAL REPORT 07 VÝROČ NÍ ZPRÁVA CZECH-KARBONs.r.o. Výroční zpráva Annual report 07 07 Czech - karbon s.r.o. Výroční zpráva Annual report 1 3 5 7 9 11 Úvodní slovo jednatele společnosti Foreword by the

Více

Výroční zpráva '13. Annual Report CENTROPOL ENERGY

Výroční zpráva '13. Annual Report CENTROPOL ENERGY Annual Report Výroční zpráva CENTROPOL ENERGY '13 '13 Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY > Obsah > Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introduction

Více

Výroční zpráva. Annual Report

Výroční zpráva. Annual Report Výroční zpráva Annual Report 2005 Contents Obsah Contents Obsah Key Economic Indicators 6 Introducing Raiffeisenbank 8 Important Events in 2005 10 CEO s Statement 14 Statutory and Supervisory Bodies 24

Více

Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007

Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007 Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007 Obsah prezentace Content of the presentation 1. Základní údaje o společnosti (str. 4) 2. Úvodní slovo ředitele společnosti

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 ROPOVODY V ČESKÉ REPUBLICE PIPELINES IN CZECH REPUBLIC Družba pipeline IKL pipeline MND domestic oil Litvínov - terminal CTR/COTF Nelahozeves

Více

BANKY STAVEBNÍ SPOŘITELNY HYPOTÉKY PLATEBNÍ KARTY POJIŠŤOVNY PENZIJNÍ FONDY KAPITÁLOVÝ TRH LEASING FACTORING AUDIT PŘEHLED FINANČNÍHO TRHU V ČR 2006

BANKY STAVEBNÍ SPOŘITELNY HYPOTÉKY PLATEBNÍ KARTY POJIŠŤOVNY PENZIJNÍ FONDY KAPITÁLOVÝ TRH LEASING FACTORING AUDIT PŘEHLED FINANČNÍHO TRHU V ČR 2006 TOP 1.obal 27.2.2007 13:23 Stránka 1 TOP finance PŘEHLED FINANČNÍHO A K A P I TÁ L O V É H O TRHU V ČR 2006 BANKY STAVEBNÍ SPOŘITELNY HYPOTÉKY PLATEBNÍ KARTY POJIŠŤOVNY PENZIJNÍ FONDY S A M O S TAT N Ě

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2014

Výroční zpráva / Annual Report 2014 Výroční zpráva / Annual Report 2014 VZ Czech E189023 2014www.domena.cz Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2014 2013 Bilanční suma 87 284 99 231 Základní kapitál 750 750 Zisk nebo ztráta za účetní období

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness!

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! výroční zpráva 2014 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! UNIQA působí na českém pojistném trhu jako univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního

Více

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 > Úvodní slovo předsedy představenstva > Introductory Word by the Chairman of the Board of Directors Vážení

Více

Asseco Central Europe Czech Republic Výroční zpráva / Annual Report

Asseco Central Europe Czech Republic Výroční zpráva / Annual Report Asseco Central Europe Czech Republic Výroční zpráva / Annual Report 2 0 1 0 4 8 12 16 18 22 24 46 50 54 76 78 80 84 90 90 Úvodní slovo předsedy představenstva Profil Společnosti Hodnoty Společnosti Hlavní

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

BANKY STAVEBNÍ SPOŘITELNY HYPOTÉKY PLATEBNÍ KARTY POJIŠŤOVNY PENZIJNÍ FONDY KAPITÁLOVÝ TRH LEASING FAKTORING AUDIT

BANKY STAVEBNÍ SPOŘITELNY HYPOTÉKY PLATEBNÍ KARTY POJIŠŤOVNY PENZIJNÍ FONDY KAPITÁLOVÝ TRH LEASING FAKTORING AUDIT TOP 1.obal 12.5.06 1:39 PM Stránka 1 TOP finance PŘEHLED FINANČNÍHO A K APITÁLOVÉHO TRHU V Č R 2005 BANKY STAVEBNÍ SPOŘITELNY HYPOTÉKY PLATEBNÍ KARTY POJIŠŤOVNY PENZIJNÍ FONDY KAPITÁLOVÝ TRH SAMOSTATNĚ

Více

Výročnízpráva2012. S MORAVA Leasing, a.s.

Výročnízpráva2012. S MORAVA Leasing, a.s. 2012 Výroční zpráva ANNUAL REPORT Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s. 1.................... Poslání firmy 3 2.. Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva 4 3..................Zpráva

Více

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2002 / Annual Report 2002. zkrácená verze / abridged version

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2002 / Annual Report 2002. zkrácená verze / abridged version Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2002 / Annual Report 2002 zkrácená verze / abridged version Základní ekonomické údaje Basic Economic Facts Stručný přehled (v mil. Kč) 2002 2001 2000 Změna / At

Více

RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 2009

RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 2009 RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 009 Profil spoleènosti 04 Úvodní slovo jednatele spoleènosti 06 Základní údaje 08 Management spoleènosti 10 Organizaèní schéma managementu 1 Organizaèní schéma

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více