Trade promotion act. zpráva Výzkumné služby Kongresu. Martin Hammerbauer

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trade promotion act. zpráva Výzkumné služby Kongresu. Martin Hammerbauer"

Transkript

1 Trade promotion act zpráva Výzkumné služby Kongresu Martin Hammerbauer

2 Úvod Trade promotion authority (TPA, dříve také fast-track) je pravomoc, kterou Kongres Spojených států dočasně uděluje prezidentovi USA pro usnadnění vyjednávání mezinárodních obchodních dohod. Kongres se prostřednictvím TPA dobrovolně vzdává pravomoci přidávat dodatky k návrhům dohod, které se zahraničními partnery tradičně vyjednává prezident, a omezuje se tak na pouhé schválení/neschválení prezidentem navrhovaného dokumentu. Výměnou za to je posílena vyjednávací pozice prezidenta USA, který může protistranám garantovat, že dokument, který společně sjednají, již nebude dále upravován či přepisován. TPA určuje i podmínky, za kterých prezidentova administrativa konzultuje jednání se zainteresovanými stranami (veřejnost, soukromý sektor, nevládní organizace) i časový limit, ve kterém musí Kongres rozhodnout. V současném volebním období čekají prezidenta Obamu klíčová jednání nad hned několika souhrnnými obchodními dohodami, a to sice Trans-Pacific Partnership (TPP),Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP),Trade in Services Agreement (TiSA) a multilaterální jednací kolo z Dauhá v rámci WTO. Prezident Obama proto požádal o znovuzavedení TPA v červenci roku Mechanismus Článek 1 oddílu 8 Ústavy Spojených států amerických říká, že Kongres má pravomoc ukládat a vybírat daně, cla, dávky a poplatky a řídit obchod s cizími národy. i Vyjednávání mezinárodních smluv a dohod je dle článku 2 pravomocí prezidenta, reciproční obchodní dohody však vyžadují, aby k nim byl v Kongresu schválen návrh zákona, jelikož zpravidla upravují výši vybíraného cla a podmínky obchodu. ii V Kongresu jsou přitom mezinárodní obchodní dohody standardně posuzovány coby smlouvy ( treaties ), které pro implementaci zákona vyžadují dvoutřetinový souhlas Senátu. Vzhledem k obtížnosti získat v Senátu tak výrazný souhlas pro citlivé téma mění trade promotion autority nahlížení na tyto dokumenty ze smluv na kongresově-výkonné dohody ( congressional-executive agreements ), pro jejichž schválení stačí prostá většina v obou komorách. iii Pro Kongres znamená otázka TPA hledání rovnováhy mezi zjednodušením vyjednávacích procedur a uchováním kontroly nad obchodními záležitostmi. TPA proto uděluje na dobu určitou s možností prodloužení pro dokončení rozběhnutých vyjednávání. Stanovuje též cíle

3 vyjednávání a průběh komunikace s Kongresem, kterými podmiňuje urychlení legislativního procesu. Cíle vyjednávání bývají nejpalčivější částí dokumentu, protože předestírají celkového ducha nadcházejících dohod a dochází u nich ke střetu odlišných vizí republikánů a demokratů. Mohou se přitom nést od obecných (podpora domácího exportu) přes konkrétní (ochrana životního prostředí) až po úzce zaměřené na určité odvětví (ochrana domácích výrobců textilu). Prezident nejprve vyjedná a podepíše dohodu se zahraničním partnerem. Pokaždé, když se chystá zahájit vyjednávání či podepsat dohodu, musí Kongres s předstihem upozornit. Po podepsání následuje fáze připomínek tradičně začínající ve dvou rozpočtových výborech (Comittee for Ways and Means a Senate Finance Comittee), které dokument analyzují a mohou si vyžádat vysvětlení případných nejasností. iv Prezidentova administrativa v ní předloží Kongresu zprávu o tom, jak výsledné znění hájí předložené cíle a jaké změny v americkém právu jsou zapotřebí. V TPA také bývá specifikováno, kdy, s kým a jak musí prezidentova administrativa konzultovat svůj postup, což kromě Kongresu často bývají nevládní organizace a zástupci soukromého sektoru. V poslední fázi pak dokument prochází Kongresem, který na jejím základě změní zákon Spojených států. Dodrží-li administrativa podmínky zmíněné výše, dokument se bude schvalovat ve zrychleném, časově omezeném legislativním procesu (v roce 2002 musel všemi částmi Kongresu projít do 90 dní) a dohoda si zachová takové znění, jaké prezident USA

4 vyjednal. To poskytuje zahraničním partnerům jistou garanci, je totiž nepravděpodobné, že by při jednání s prezidentem vyložili na stůl svou nejlepší nabídku, kdyby věděli, že i tu může ještě Kongres upravit. Obrázek č. 1: Časový harmonogram TPA v roce 2002 v Mechanismus zde uvedený se vztahuje na tradiční podobu TPA, krom jejího přijetí/nepřijetí však Kongres v zásadě disponuje 2 dalšími možnostmi, jak s prezidentovou žádostí naložit. S ohledem na množství rodících se obchodních dohod totiž může udělit TPA pouze pro konkrétní jednání, např. otrans-pacific Partnership nebo pro soubor několika dohod. Jednání o ostatních dohodách by poté probíhala standardním procesem v režim utreaties, tedy smluv. Druhou možností pak je udělení permanentní TPA, čímž by však Kongres některé své kompetence postoupil nadobro. 2. Vývoj 2.1 Cesta k TPA Po Velké hospodářské krizi na přelomu 30. let minulého století tlačili američtí producenti na politiky, aby je ochránili před přílivem levné produkce ze zahraničí. V červnu roku 1930 byl proto přijat Smoot-Hawley Tariff Act, který plošně zvedal cla ve všech odvětvích ekonomiky a zahájil období největšího protekcionismu USA ve 20. století. Vysoká cla ovšem vedla k recipročním opatřením od zahraničních partnerů, a kombinace oboustranných obchodních bariér vedla k drastickému omezení obchodního styku mezi lety 1929 a 1934 se objem světového obchodu zmenšil až o 66 %. vi Tyto katastrofální důsledky se staly milníkem, který přiměl vládu USA zavrhnout protekcionismus jako nefunkční. V roce 1934 tedy došlo k obratu s přijetím zákona Reciprocal Trade Agreements Act. Skrze něj poskytoval Kongres prezidentovi dočasnou pravomoc k vyjednávání mezinárodních cel s možností zavádět je proklamačně ta však platila jen a pouze pro snižování cel v určeném rozsahu. Jedním z důvodů, proč Kongres tuto pravomoc přenesl na prezidenta bylo, že mandát kongresmanů závisí na podpoře v daném regionu, z nichž některé stále silně obhajovaly protekcionistickou politiku. Tento postup se osvědčil; vznikla mezinárodní

5 smlouva General Agreement on Tariffs and Trade (předchůdce World Trade Organization), v jejím rámci pak byla vyjednána řada multilaterálních snížení celních bariér. Prezidentovi byla tato pravomoc prodlužována několik desítek let. K rozporu mezi Kongresem a prezidentovou administrativu došlo až v šedesátých letech, kdy prezident Kennedy v šestém kole multilaterálních vyjednávání pod GATT vyjednal i dvě podmínky, které se cla netýkaly American Selling Price a antidumpingová pravidla. Mezi kongresmany ale převládal názor, že přijetím necelních podmínek prezident překročil své pravomoci, které mu byly původně uděleny pouze za účelem snížení cel. Kongres tak zabránil implementaci těchto bodů do legislativy USA. Jelikož však byly celní restrikce sníženy již v minulých vyjednávacích kolech, světová debata se nyní přesunula k necelním záležitostem, a bylo jasné, že se musí přizpůsobit i povaha přenášení pravomocí na prezidenta. 2.2 Fast-track neboli trade promotion authority Před sedmým kolem multilaterálních vyjednávání požádal prezident Nixon o pravomoc, která by mu umožňovala zavádět proklamačně nejen celní, ale i necelní podmínky multilaterálních dohod. Kongres sice nesouhlasil, po jednání s prezidentovou administrativou však zavedl v roce 1974 Trade Act, který prezidentovi na 5 let propůjčoval pravomoc k vyjednávání celních i necelních podmínek. Sliboval také urychlení legislativního procesu v Kongresu, pokud s ním prezident bude konzultovat svůj postup. Tehdy vešla tato pravomoc ve známost jako fast-track authority a od trade promotion authority, jak ji dnes známe, se prakticky lišila jen jménem. Prezidentovi byla bez větších problémů prodlužována až do roku 1994 a v tomto období bylo vyjednáno mnoho obchodních dohod, včetně North American Free Trade Agreement (NAFTA), zóny volného obchodu s Izraelem a několika multilaterálních dohod v rámci GATT. Po roce 1994 však došlo k rozepřím mezi republikány a demokraty. Republikáni nejprve nechtěli schválit pravomoc před tzv. midterm elections, poté se neshodli na prioritách TPA. vii Následně předložili Comittee for Ways and Means návrh, který dle návrhu demokratů upřednostňoval zájmy firem před pracovními podmínkami a životním prostředím. S touto formulací nesouhlasil ani samotný prezident a TPA tak Billu Clintonovi prodloužena nebyla. Během jeho období proběhlo ještě několik dalších pokusů o obnovení TPA, především kvůli

6 neshodám nad prioritami vyjednávání ale žádný neuspěl, což dodnes svědčí o klíčové roli formulace cílů. Pravomoc byla, nyní pod oficiálním názvem trade promotion authority, obnovena až v roce 2002 za prezidentování George W. Bushe. Ani tehdy se však diskuse neobešla bez problémů okolo životního prostředí a pracovních standardů, které nebyly ve finálním návrhu označeny jako závazné body. To vedlo ke vzniku druhé verze dokumentu, která pracovní standardy a benefity zahrnovala. Obě verze ale zejména Sněmovna považovala za notně kontroverzní, proto byl vytvořen kompromis mezi oběma návrhy, jež i tak mezi poslanci prošel jen těsnou většinou Ač byl návrh formálně označen jako bipartijní, pro hlasovalo jen 25 demokratů značný posun oproti 102 hlasům, které v roce 1993 podpořily dohodu NAFTA a další známka polarizace Kongresu. viii Pod touto pravomocí pak bylo vyjednáno a schváleno celkem 11 obchodních dohod, z toho 4 byly schváleny až po faktickém vypršení této pravomoci ix Obrázek č. 2: Vybraná hlasování v letech 1991 až 2002

7 2.3 Žádost prezidenta Obamy Prezident Barack Obama byl kritizován zato, že o znovuudělení pravomoci nepožádal již během svého prvního volebního období. Oficiální žádost přednesl Kongresu až 30. července roku Svůj apel na kongresmany pak zopakoval při Zprávě o stavu Unie na začátku roku 2015, připomněl, že 95 % světových spotřebitelů žije mimo USA, a zdůraznil, že chce lobbovat za ochranu amerických pracovníků a spravedlivost chystaných dohod. x 3. Nadcházející dohody První rodící se dohodou je Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP, nebo také TAFTA), dohoda o volném obchodu mezi USA a Evropskou unií. Tato navrhovaná dohoda, která by se stala největší bilaterální obchodní smlouvou všech dob, má také významný politický přesah, neboť oba partneři sdílejí stejné hodnoty a dá se očekávat, že jejich pakt by vychýlil těžiště světové rovnováhy ve prospěch západní civilizace. EU a USA dohromady tvoří téměř 60% světového HDP, z Evropské unie pak do Spojených států míří přes 16% jejího vývozu, což v této kategorii dělá z USA jejího nejvýznamnějšího partnera. xi Spojené státy si zase coby největší světový zemědělský exportér slibují větší konkurenceschopnost před evropskými producenty, kteří jsou v rámci EU zvýhodněni před americkými zemědělci o dovozní clo. Oba partneři pak mají rozdílné pohledy např. na záležitosti okolo geneticky modifikovaných potravin, práv duševního vlastnictví a frakování, tj. těžbu břidličného a zemního plynu pomocí vytváření puklin v půdě. Trans-Pacific Partnership je navrhovaná dohoda 12 zemí, jež omývá Tichý oceán. Patří k nim Austrálie, Brunej, Čile, Japonsko, Kanada, Malajsie, Mexiko, Nový Zéland, Peru, Singapur, Spojené státy americké a Vietnam. Dohoda by měla krom stávajících partnerů usnadnit obchod s rychle se rozvíjejícími, dynamickými ekonomikami. Klade si za cíl zefektivnit obchod mezi partnerskými zeměmi, snížit obchodní bariéry a zpřístupnit investice. Pro Spojené státy je také příležitostí, jak rozšířit působnost svých pracovní a obchodní standardů, stejně tak jako prosazovat ochranu životního prostředí. Souhrnně do států TPP v roce 2013 mířilo 44 %

8 veškerého amerického exportu, což z nich vývozní destinaci USA číslo 1. Co se zemědělských produktů týče, vývozy do zemí TPP pak dosáhly dokonce 85 %. xii Na trh služeb se zaměřuje Trade in Services Agreement (TiSA). Jde o dohodu 23 členů WTO zodpovědných za 75 % světového obchodu se službami (Evropská unie se počítá jako jeden člen). xiii Trh služeb tvoří tři čtvrtiny HDP Spojených států a 4 z 5 pracovních míst v zemi. TiSA se zaměřuje např. na zefektivnění pravidel v oblasti finančních a telefonních služeb, usnadnění toku internetových dat a e-shopů. Cílem je, aby pracovník v jedné zemi mohl bez překážek nabízet své služby v zemi druhé, např. kanadský konzultant klientovi v Evropě. Každá země si přitom může zvolit, zda vůbec a v jakém rozsahu otevře trh určitých služeb pracovníkům z ostatních zemích dohody, čímž může chránit svá tzv. infant industry, tedy vznikající odvětví. V rámci WTO je pak rozjednáno vyjednávací v pořadí již deváté kolo multilaterálních jednání, které bylo zahájeno v katarském městě Douhá v listopadu roku 2001, které se také nazývá Doha Development Agenda. Zaměřuje se na snížení obchodních bariér a revizi obchodních pravidel, a to zejména v rozvojových zemích. Klíčovými oblastmi je zefektivnění importů a exportů, přičemž se odhaduje, že snížení obchodních nákladů o 1 % by zvýšilo celosvětové příjmy až o 40 miliard amerických dolarů, z čehož by 65 % bylo právě v rozvojových zemích. xiv 4. Kontroverze Ve Spojených státech je řada organizací, které s navrhovanou pravomocí nesouhlasí ať už kvůli omezení diskuse nebo výhradám k mezinárodním obchodním dohodám obecně. Na stránkách je uvedeno více než 100 firem a odborových a neziskových organizací, které z různých důvodů TPA odporují. Suverénně nejvíce obav přitom obestírá dohodu TPP. Odborové organizace jako AFL-CIO, IATSE a další se i po zkušenostech s NAFTA obávají především ztráty pracovních míst, poklesu mezd a přesunu výroby do zemí s levnou pracovní silou, a proto místo TPA upřednostňují důkladný rozbor všech dokumentů. xv xvi Electrionic Frontier Foundation, OpenMedia, Amnesty International a další zase nechtějí zkrácený proces pro podezření, že bude do dohody propašováno větší sdílení dat uživatelů firmami a

9 omezení svobody na internetu ve jménu práv intelektuálního vlastnictví. Také varují před tím, že by vydavatelské firmy mohly snáze a ve větším rozsahu pokutovat běžné uživatele internetu a kompenzovat si tak snižující se zisky. xvii Intelektuální vlastnictví vůbec patří mezi hlavní sporné body. Přední politický ekonom Robert Reich např. poukazuje na to, že z dohod bude prosperovat především nejbohatší 1 % populace a vidí za nimi snahu donutit zbytek světa přistoupit na americký systém autorského a patentového práva. xviii V lednu 2015 dále sepsalo 44 organizací zabývajících se ochranou životního prostředí dopis Kongres, ve kterém apelují na zamítnutí této pravomoci, zejména kvůli možné netransparentnosti při vyjednávání TPP. xix Nesouhlas s TPA pak v 50 státech (převážně s republikánským zastoupením) vyjádřila bipartajní organizace National Conference of State Legislatures (NCSL), která pomáhá optimalizovat státní legislativu. Důvodem je v některých dohodách avizovaný systém právního vypořádání mezi investorem a státem (tzv. investor-state dispute settlement ), díky kterému by firmy mohly vymáhat po státech neomezenou náhradu ušlého budoucího zisku, který by nerealizovaly v důsledku opatření jednotlivých států. xx A závěrem - při každém hlasování o TPA leží před kongresmany otázka, zda jsou vůbec ochotni svěřit svoji pravomoc do rukou prezidentovi s odlišnou stranickou příslušností. 5. Zdroje: 1. DEVEREAUX, Charan, LAWRENCE, Robert Z., WATKINS, Michael D., Case Studies in Us Trade Negotiation, Volume 1, Peterson Institute, 2006, ISBN FERGUSON, Ian F. Trade Promotion Authority (TPA) and the Role of Congress in Trade Policy, Congressional Research Service, , dostupné online na <http://fas.org/sgp/crs/misc/rl33743.pdf>. 3. SEK, Lenore. Trade Promotion Authority (Fast-Track Authority for Trade Agreements): Background and Developments in the 107th Congress, Congressional Research Service, , dostupné online na <http://fpc.state.gov/documents/organization/16806.pdf>.

10 4. SMITH, Jane M., SHEDD, Daniel T., MURRILL, Daniel J., Why Certain Trade Agreements Are Approved as Congressional-Executive Agreements Rather Than Treaties, Congressional Research Service, , dostupné online na <http://fas.org/sgp/crs/misc/ pdf>. 5. ZIMÁKOVÁ, Andrea. Příčiny neúspěchu Celoamerické zóny volného obchodu [diplomová práce]. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, BAUCUS, Max, DAUSTER, William D., Trade Promotion Authority Annotated, Committee on Finance, United States Senate, únor 2007, dostupné online na <http://www.finance.senate.gov/library/prints/download/?id=b39f3342-e229-4e30-a7cb- 9f3ce754bd8e>. i The Constitution of the United States of America, 1776, Article I., Section 8., vlastní překlad. ii The Constitution of the United States of America, 1776, Article II., Section 2., vlastní překlad. iii SMITH, Jane M., SHEDD, Daniel T., MURRILL, Daniel J., Why Certain Trade Agreements Are Approved as Congressional-Executive Agreements Rather Than Treaties, Congressional Research Service, , dostupné online na <http://fas.org/sgp/crs/misc/ pdf>. iv FERGUSON, Ian F., Trade Promotion Authority (TPA) and the Role of Congress in Trade Policy, Congressional Research Service, , s.14, dostupné online na <http://fas.org/sgp/crs/misc/rl33743.pdf>. v FERGUSON, Ian F., 2015, s.21, [online] vi Smoot Hawley Tarriff[online].U.S. Department of State, [cit ], url: <http://future.state.gov/when/timeline/1921_timeline/smoot_tariff.html>. vii DEVEREAUX, Charan, LAWRENCE, Robert Z., WATKINS, Michael D., Case Studies in Us Trade Negotiation, Volume 1, Peterson Institute 2006, s viii DEVEREAUX, LAWRENCE, WATKINS, 2006, s ix SMITH, Carolyn C., Trade Promotion Authority and Fast-Track Negotiating Authority for Trade Agreements: Major Votes, Congressional Research Service, , dostupné online na <http://fas.org/sgp/crs/misc/rs21004.pdf>. x Remarks by the President in State of the Union Address January 20, 2015[online]. The White House, Office of the Press Secretary, [cit ], dostupné online na

11 <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/01/20/remarks-president-state-union-addressjanuary >. xi Trade in goods, by main world traders[online]. Eurostat, [cit ], dostupné online na <http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshtableaction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tet00018&langu age=en>. xii Overview of the Trans Pacific Partnership [online]. Office of the United States Trade Representative, [cit ], dostupné online na <https://ustr.gov/tpp/overview-of-the-tpp>. xiii Trade in Services Agreement: Supporting U.S. Jobs Through Services Exports[online]. Office of the United States Trade Representative, [cit ], dostupné online na <https://ustr.gov/tisa>. xiv Doha Development Agenda [online]. European Commission, [cit ], dostupné online na <http://ec.europa.eu/trade/policy/eu-and-wto/doha-development-agenda/>. xv Stop Fast Track[online]. The International Alliance of Theatrical Stage Employees [cit ], dostupné online na <http://iatse.net/stop-fast-track>. xvi Fast Track Legislation[online]. The American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations [cit ], dostupné online na<http://www.aflcio.org/issues/trade/fast-track- Legislation>. xvii TPP: A fast track to Internet censorship?[online]. OpenMedia [cit ], dostupné online na <https://openmedia.org/blog/tpp-fast-track-internet-censorship>. xviii How Trade Deals Boost the Top 1% and Bust the Rest[online]. Robert Reich [cit ], dostupné online na <http://robertreich.org/post/ >. xix Environmental Groups Denounce Fast Track Trade Process[online]. Campaign for America s Future [cit ], dostupné online na <http://ourfuture.org/ /environmental-groups-denouncefast-track-trade-process>. xx WALLACH, Lori. 'Trade' Deal Would Elevate Corporations to Equal Status With Nation States. The Huffington Post[online] [ ], url: <http://www.huffingtonpost.com/lori-wallach/tradedeal-would-elevate_b_ html>.

Společná obchodní politika EU

Společná obchodní politika EU 1 Zásady společné obchodní politiky Stanoveno čl. 207 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) Jednotné zásady pro všech 28 zemí pro: Úpravy celních sazeb Uzavírání obchodních dohod Sjednocování liberalizačních

Více

Lenka Fojtíková. Historie a současnost ( ) OHBECK

Lenka Fojtíková. Historie a současnost ( ) OHBECK Lenka Fojtíková Historie a současnost (1945-2008) OHBECK Předmluva Seznam použitých zkratek Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam boxů V VII XV XVII XIX 1. Teoretická východiska a nástroje zahraničně obchodní

Více

Moderní nástroje podpory exportu. Ing. Vladimír Bärtl Podpora exportu z pohledu MPO náměstek ministra

Moderní nástroje podpory exportu. Ing. Vladimír Bärtl Podpora exportu z pohledu MPO náměstek ministra Moderní nástroje podpory exportu 1 Agendy MPO pro podporu exportu MPO jako policymaker - exportní pojištění a financování - podpora určená pro malé a střední firmy CzechTrade - české oficiální účasti -

Více

Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) z pohledu ČR

Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) z pohledu ČR Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) z pohledu ČR Marino Radačič oddělení Amerik, Odbor zahraničně-ekonomických politik II Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Co je TTIP? TTIP = Komplexní

Více

Z A H R A N I Č N Í O B C H O D 2 0 1 0-2 0 1 3

Z A H R A N I Č N Í O B C H O D 2 0 1 0-2 0 1 3 1 M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í P O L I T I K A V Z D Ě L Á V A C Í M A T E R I Á L K E K U R Z U Z A H R A N I Č N Í O B C H O D S L E Z S K Á U N I V E R Z I T A V O P A V Ě O K R E S N Í H O

Více

Společná obchodní politika EU (CCP) právní rámec. VŠFS seminář 2015

Společná obchodní politika EU (CCP) právní rámec. VŠFS seminář 2015 Společná obchodní politika EU (CCP) právní rámec VŠFS seminář 2015 CCP - obsah 1. Společná obchodní politika EU 2. Podmínky obchodování s třetími zeměmi (mimo EU) 3. Podmínky obchodování s členskými státy

Více

3. POLITICKÁ EKONOMIE OBCHODNÍ POLITIKY

3. POLITICKÁ EKONOMIE OBCHODNÍ POLITIKY 3. POLITICKÁ EKONOMIE OBCHODNÍ POLITIKY 1 Volný obchod úvod úplně volný obchod pár zemí (Hongkong) není dokonalý, ale lepší než jiné politiky vyhnou se ztrátám efektivity spojené s protekcionismem a získají

Více

7. POLITICKÁ EKONOMIE OBCHODNÍ POLITIKY

7. POLITICKÁ EKONOMIE OBCHODNÍ POLITIKY 7. POLITICKÁ EKONOMIE OBCHODNÍ POLITIKY 1 Argumenty pro volný obchod Argumenty proti volnému obchodu Politický model obchodní politiky Mezinárodní vyjednávání a WTO 2 Volný obchod úvod úplně volný obchod

Více

Obchod s chemikáliemi - analýza hlavních překážek

Obchod s chemikáliemi - analýza hlavních překážek Obchod s chemikáliemi - analýza hlavních překážek Eva Zakševická, Petra Holovková 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu Hlavní překážky obchodu s chemikáliemi V návaznosti na závěry HLG proběhla na podzim

Více

Bilaterální obchodní dohody EU z pohledu zemědělství a potravinářství listopad 2016

Bilaterální obchodní dohody EU z pohledu zemědělství a potravinářství listopad 2016 Bilaterální obchodní dohody EU z pohledu zemědělství a potravinářství listopad 2016 2 DCFTA EU - UKRAJINA Jednání s Ukrajinou byla zahájena v březnu 2007, ukončena dne 30. 3. 2012 po 21 kolech Březen 2014

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Nová strategie obchodní a investiční politiky

Nová strategie obchodní a investiční politiky Úvod Na exportu EU v současné době závisí přes 30 milionů pracovních míst a předpokládá se, že v budoucích 10-15 letech bude 90% růstu generováno za hranicemi EU, proto je potřeba navázat vztahy se třetími

Více

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU Anna Teličková Ředitelka odboru mnohostranné a společné obchodní politiky SVĚTOVÁ OBCHODNÍ ORGANIZACE (WTO) mnohostranný obchodní systém WTO je i základem SOP EU WTO významná

Více

TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA

TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA EU a její severoameričtí partneři, Spojené státy americké a Kanada, vyznávají společné hodnoty demokracie, lidských práv a hospodářské a politické svobody a rovněž

Více

Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013

Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013 Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013 CETA Cílem dohody je odstranit obchodní bariéry v předem daných oblastech a podpořit tím obchod mezi EU a

Více

přeji do NR 2005 hodně zdraví, síly, pochopení a pomoci blízkých při náročném studiu. Dobrý výsledek u zkoušky z REK je samozřejmý.

přeji do NR 2005 hodně zdraví, síly, pochopení a pomoci blízkých při náročném studiu. Dobrý výsledek u zkoušky z REK je samozřejmý. Vybraná mezinárodní regionální seskupení VŠFS kombinované studium REK 4. přednáška (7. 1. 2005) 1 Studentům kombinovaného studia VŠFS přeji do NR 2005 hodně zdraví, síly, pochopení a pomoci blízkých při

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-16

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-16 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozvoj 15. 11. 2010 2010/2110(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-16 Patrizia Toia (PE450.764v01-00) Zemědělství v EU a mezinárodní obchod (2010/2110(INI)) AM\838713.doc PE452.695v01-00

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Mezinárodní ekonomická integrace BS. VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007

Mezinárodní ekonomická integrace BS. VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007 Mezinárodní ekonomická integrace BS VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007 1 Osnova 1. Další vybraná seskupení 1.1 Amerika 1.2 Asie 2. Integrační seskupení na území východní Evropy

Více

Změny a aktuality v oblasti vnitřního trhu EU, obchodní a investiční politiky EU a dopady na bilaterální obchodní vztahy

Změny a aktuality v oblasti vnitřního trhu EU, obchodní a investiční politiky EU a dopady na bilaterální obchodní vztahy Změny a aktuality v oblasti vnitřního trhu EU, obchodní a investiční politiky EU a dopady na bilaterální obchodní vztahy, Praha, 2015 1 Vnitřní trh a Společná obchodní politika EU Obchodní vztahy mezi

Více

IV. NÁSTROJE OBCHODNÍ POLITIKY

IV. NÁSTROJE OBCHODNÍ POLITIKY IV. NÁSTROJE OBCHODNÍ POLITIKY 1 Druhy nástrojů obchodní politiky Nástroje obchodní politiky Omezení obchodu Rozšíření obchodu Cena Množství Cena Množství Dovozní clo Vývozní clo Dovozní kvóta Dobrovolná

Více

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EU jako přední světový vývozce zboží a služeb a největší světový zdroj přímých zahraničních investic zaujímá dominantní místo na světovém trhu. Dochází však k posunům

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 3 Průmyslová

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.4.2011 KOM(2011) 231 v konečném znění 2011/0099 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře

Více

ASOCIAČNÍ DOHODA MEZI EU A STŘEDNÍ AMERIKOU A JEJÍ VÝHODY. Matyáš Pelant vedoucí oddělení Amerik

ASOCIAČNÍ DOHODA MEZI EU A STŘEDNÍ AMERIKOU A JEJÍ VÝHODY. Matyáš Pelant vedoucí oddělení Amerik ASOCIAČNÍ DOHODA MEZI EU A STŘEDNÍ AMERIKOU A JEJÍ VÝHODY Asociační dohoda mezi EU a Střední Amerikou Podepsána 29. června 2012 v Hondurasu 3 pilíře: Obchod (snížení cel, odstranění netarifních překážek,

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 16. února 2006 (20.02) (OR. en) 6460/06 Interinstitucionální spis: 2006/0017 (ACC) COMER 54

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 16. února 2006 (20.02) (OR. en) 6460/06 Interinstitucionální spis: 2006/0017 (ACC) COMER 54 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. února 2006 (20.02) (OR. en) 6460/06 Interinstitucionální spis: 2006/0017 (ACC) COMER 54 NÁVRH Odesílatel: Komise Ze dne: 15. února 2006 Předmět: Návrh nařízení Rady o provedení

Více

Z á p i s. z 31. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 14. července 2015

Z á p i s. z 31. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 14. července 2015 Z á p i s z 31. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 14. července 2015 Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. Z důvodu neodkladných jednání předsedy AV ČR řídil

Více

Shrnutí výsledků národní dopadové studie

Shrnutí výsledků národní dopadové studie Shrnutí výsledků národní dopadové studie Dopady na ekonomiku jako celek (CGE model) Čtyři scénáře Okamžitě po vstupu CETA v platnost Sedm let po vstupu CETA v platnost Pouze snížení cel Snížení cel a redukce

Více

Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu

Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. Ústav managementu 6.patro, P645, Konzultační hodiny: Po:13:00-15:00 E-mail: simberova@fbm.vutbr.cz Cílem přednášky

Více

Společná obchodní politika Doplnila vytvoření celní unie na konci 60. let Na začátku 70. let se začala realizovat (Komise zastupuje ES/EU navenek) SOP

Společná obchodní politika Doplnila vytvoření celní unie na konci 60. let Na začátku 70. let se začala realizovat (Komise zastupuje ES/EU navenek) SOP Společná obchodní politika EU Michal Částek Společná obchodní politika Doplnila vytvoření celní unie na konci 60. let Na začátku 70. let se začala realizovat (Komise zastupuje ES/EU navenek) SOP jednotná

Více

Vybraná mezinárodní regionální seskupení v oblasti obchodu. VŠFS kombinované studium REK 4. přednáška ( )

Vybraná mezinárodní regionální seskupení v oblasti obchodu. VŠFS kombinované studium REK 4. přednáška ( ) Vybraná mezinárodní regionální seskupení v oblasti obchodu VŠFS kombinované studium REK 4. přednáška (7. 1. 2005) 1 OSNOVA 1. Mezinárodní regionální seskupení v oblasti obchodu 1.1 Hlavní mezinárodní obchodní

Více

Varianty harmonogramu přípravy ukončení důchodového spoření

Varianty harmonogramu přípravy ukončení důchodového spoření Varianty harmonogramu přípravy ukončení důchodového spoření VARIANTA 1: Standardní legislativní proces cíl účinnost změn od 1. ledna 2017 Přehled jednotlivých kroků legislativního procesu a lhůty pro jejich

Více

Politiky a rozpočet EU. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

Politiky a rozpočet EU. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Politiky a rozpočet EU Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Témata Rozdělení politik Charakteristika vybraných politik Charakteristika rozpočtu EU Vymezení příjmů a výdajů rozpočtu EU 2 Míra přenesení pravomocí

Více

*** NÁVRH DOPORUČENÍ

*** NÁVRH DOPORUČENÍ Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro mezinárodní obchod 2016/0205(NLE) 31.10.2016 *** NÁVRH DOPORUČENÍ o rozhodnutí Rady o uzavření Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné

Více

Čím je ACTA kontroverzní (a proč by to mělo zajímat poslance Evropského parlamentu)

Čím je ACTA kontroverzní (a proč by to mělo zajímat poslance Evropského parlamentu) Čím je ACTA kontroverzní (a proč by to mělo zajímat poslance Evropského parlamentu) Co je ACTA? Obchodní dohoda proti padělání (ACTA) je mnohostrannou dohodou, která navrhuje mezinárodní standardy pro

Více

Informace k UCC IA a DA

Informace k UCC IA a DA Celní správa České republiky Informace k UCC IA a DA Ing. Michal Šedivý, Oddělení 211 GŘC m.sedivy@cs.mfcr.cz 14. 5. 2015 Obsah Celní kodex Unie (UCC) Obecné informace k UCC IA a DA Plánované změny v UCC

Více

Domácí a exportní podpory v zemědělství WTO. Domácí a exportní podpory v zemědělství PRAŽSKÝ STUDENTSKÝ SUMMIT/XVIII/OSN/WTO/I I.

Domácí a exportní podpory v zemědělství WTO. Domácí a exportní podpory v zemědělství PRAŽSKÝ STUDENTSKÝ SUMMIT/XVIII/OSN/WTO/I I. WTO Domácí a exportní podpory v zemědělství 1. Úvod Zemědělství je součástí mezinárodního obchodu již po staletí. S jeho rozvojem však začaly vlády v nutnosti zajistit potravu pro vlastní obyvatelstvo

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011)

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Polsko v rámci svého předsednictví v Radě EU hodlá nastartovat ekonomický a politický růst Evropské unie pomocí těchto priorit:

Více

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PRINCIP DĚLBY MOCI moc ve státě je rozdělena

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 19. března 2010 (09.04) (OR. en) 7780/10 Interinstitucionální spis: 2010/0057 (NLE) WTO 91 AGRI 98 AMLAT 31 USA 40 ACP 73

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 19. března 2010 (09.04) (OR. en) 7780/10 Interinstitucionální spis: 2010/0057 (NLE) WTO 91 AGRI 98 AMLAT 31 USA 40 ACP 73 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. března 2010 (09.04) (OR. en) 7780/10 Interinstitucionální spis: 2010/0057 (NLE) WTO 91 AGRI 98 AMLAT 31 USA 40 ACP 73 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 18. března

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 55/2008 ozavedení autonomních obchodních preferencí

Více

Transatlantické partnerství pro obchod a investice - TTIP Regulace trhu s výrobky v EU a USA

Transatlantické partnerství pro obchod a investice - TTIP Regulace trhu s výrobky v EU a USA Dokument D 131 CEOC International, EUROLAB, IFIA 5. listopadu 2014 Transatlantické partnerství pro obchod a investice - TTIP Regulace trhu s výrobky v EU a USA Jörg Mähler (TÜV Rheinland LGA Products)

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.10.2013 COM(2013) 720 final 2013/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout v rámci Konference ministrů Světové obchodní organizace k přistoupení

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie CS CS

Více

MEZINÁRODNÍ OBCHOD 2016 východiska; komparace svět - ČR

MEZINÁRODNÍ OBCHOD 2016 východiska; komparace svět - ČR MEZINÁRODNÍ OBCHOD 2016 východiska; komparace svět - ČR Charakteristika etap mezinárodního Faktory: obchodu po roku 1945 Politické. Rozpad koloniální soustavy a růst ekonomické váhy USA v souvislosti s

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2008 KOM(2008) 486 v konečném znění ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ohledně přetrvávajících případů, ve kterých některé třetí

Více

Z á p i s. z 54. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. března 2013

Z á p i s. z 54. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. března 2013 Z á p i s z 54. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. března 2013 Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. I. Ověření zápisu z 53. zasedání Akademické rady

Více

ZÓNY VOLNÉHO OBCHODU EU V SEVERNÍ AMERICE A JEJICH DOPADY NA ČR

ZÓNY VOLNÉHO OBCHODU EU V SEVERNÍ AMERICE A JEJICH DOPADY NA ČR Anna Teličková ředitelka Odboru obchodní politiky a mezinárodních ekonomických organizací 9. října 2013 ČESKÁ REPUBLIKA A SEVERNÍ AMERIKA Obchod zbožím v roce 2012: 140mld. CZK vývoz: 75mld. CZK dovoz:

Více

Jednací řád Kongresu Spojených států. HLAVA I. Obecná ustanovení

Jednací řád Kongresu Spojených států. HLAVA I. Obecná ustanovení Článek 1 Kongres Spojených států Jednací řád Kongresu Spojených států HLAVA I. Obecná ustanovení Kongresu Spojených států (dále jen Kongresu ), který se skládá ze Sněmovny reprezentantů Spojených států

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE

Důvodová zpráva. I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Důvodová zpráva I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vymáhání práv duševního vlastnictví orgány Celní

Více

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE HOSPODÁŘSKÉ

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE HOSPODÁŘSKÉ Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Kateřina Haganová MGV_Z_SS_1S2_D03_U_SOCGEO_Mez_organizace1_PL Zeměpis Socioekonomická geografie Světové hospodářství

Více

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005)

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Korejská republika 1. Základní údaje o zemi 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Obyvatelstvo (mil.) 48,42 Přírůstek obyvatelstva 0,38 % Populace - do 14 let 19,4 % - 15 64 let 72,0 % - nad 65 let 8,6

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh. poslance Miroslava Kalouska a dalších.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh. poslance Miroslava Kalouska a dalších. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 847 Návrh poslance Miroslava Kalouska a dalších na vydání ZÁKONA, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní

Více

Reforma Internal Revenue Service. zpráva Výzkumné služby Kongresu. Petr Hanzlík

Reforma Internal Revenue Service. zpráva Výzkumné služby Kongresu. Petr Hanzlík Reforma Internal Revenue Service zpráva Výzkumné služby Kongresu Petr Hanzlík 1. Úvod Internal Revenue Service (IRS), jakýsi finanční úřad Spojených států, je velmi mocnou vládní agenturou spadající pod

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 240. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 240. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2005 4. volební období 240. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 35. schůze konané dne 10. listopadu 2005 k Návrhu nařízení Rady o společné organizaci

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace pro fair trade

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace pro fair trade Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace pro fair trade Preambule Asociace pro fair trade je zájmovým sdružením právnických osob. Fair trade (spravedlivý obchod) je obchodní partnerství založené

Více

Ot O e t vř e e vř n e á n á eko e n ko o n m o i m ka Pavel Janíčko

Ot O e t vř e e vř n e á n á eko e n ko o n m o i m ka Pavel Janíčko Otevřená ekonomika Pavel Janíčko Mezinárodní obchod Otevřená ekonomika - mezinárodní obchod a mezinárodní kapitálové trhy Míra otevřenosti ekonomiky bývá nejčastěji vyjádřena pomocí poměru exportu výrobků

Více

předmětu Region a regionální vědy 2

předmětu Region a regionální vědy 2 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Region a regionální vědy 2 Název tematického celku: Regionální politika A. Obecné vymezení regionální politiky B. Základy regionální politiky

Více

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01)

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/3 Obsah SMLOUVA

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

Rada Evropské unie Brusel 16. září 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 16. září 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 16. září 2014 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2014/0265 (NLE) 13217/14 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 16. září 2014 Příjemce: ACP 145 WTO 244 COAFR 248 RELEX 743 Jordi AYET

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2014

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2014 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2014 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Investiční výzvy a strategie Říjen 2016

Investiční výzvy a strategie Říjen 2016 USA VOLBY 2016 Didier Borowski Head of macroeconomics Philippe Ithurbide Global Head of Research, Strategy and Analysis Mnohem důležitější než výsledek prezidentských voleb by mělo být pro trhy nové uspořádání

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru 296 10. funkční období 296 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru (Navazuje na sněmovní tisk č. 680 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro

Více

Světová obchodní organizace Dispute Settlement Body spor o bavlnu

Světová obchodní organizace Dispute Settlement Body spor o bavlnu Výbor - Téma Světová obchodní organizace Dispute Settlement Body spor o bavlnu Dispute Settlement Body spor o bavlnu Pro informace o základech procesu DSB viz background DSB - Dispute Settlement Body v

Více

Článek I Název a sídlo Článek II Právní postavení Společnosti Článek III Účel Společnosti

Článek I Název a sídlo Článek II Právní postavení Společnosti Článek III Účel Společnosti Článek I Název a sídlo 1. Název spolku: Česká evaluační společnost, z.s. 2. Anglický ekvivalent názvu spolku: Czech Evaluation Society, registered association 3. Sídlem spolku je Heřmanova 22, 170 00 Praha

Více

ČESKO-BRAZILSKÉ VZTAHY V KONTEXTU STRATEGICKÉHO PARTNERSTVÍ EU-BRAZÍLIE

ČESKO-BRAZILSKÉ VZTAHY V KONTEXTU STRATEGICKÉHO PARTNERSTVÍ EU-BRAZÍLIE ČESKO-BRAZILSKÉ VZTAHY V KONTEXTU STRATEGICKÉHO PARTNERSTVÍ EU-BRAZÍLIE Jan Němec květen 2008 Asociace pro mezinárodní otázky, Žitná 27, 110 00 Praha 1; tel./fax. +420 224 813 460; www.amo.cz; info@amo.cz

Více

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Přítomní: Omluveni: Hosté: Ing. Petr Vítek, Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková,,

Více

Přístup evropských podnikatelů na třetí trhy

Přístup evropských podnikatelů na třetí trhy Přístup evropských podnikatelů na třetí trhy 2008 Obsah: Úvod Strategie pro přístup na trh Překážky obchodu Databáze Informační zdroje Zkratky a pojmy Kontakty Úvod Ekonomika Evropské unie patří v současnosti

Více

ZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí

ZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí ZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA TEZE DIPLOMOVÉ PRÁCE: VÝVOJ PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC VE VIETNAMU V LETECH 1988 2000 Autor: Vedoucí diplomové práce: Katedra řízení Praha

Více

Americko-izraelský výbor pro veřejné záležitosti

Americko-izraelský výbor pro veřejné záležitosti Americko-izraelský výbor pro veřejné záležitosti Americko-izraelský výbor pro veřejné záležitosti (American Israel Public Affairs Committee, AIPAC) je americká lobbistická skupina, jejímž cílem je propagovat

Více

ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY

ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY ANDREA SCHELLEOVÁ Právnická fakulta Masarykovy univerzity Abstract in original language Článek se zaobírá problematikou elektronizace veřejné správy s důrazem na elektronické

Více

STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute

STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute 1 STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Lepage Research Institute (dále jen sdružení ). 2) Sídlem sdružení

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Integrovaná střední škola Cheb, se sídlem Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb, vydává tento O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D I. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje organizační uspořádání, způsob řízení a

Více

Dohoda ACTA. Jiří Peterka

Dohoda ACTA. Jiří Peterka Dohoda ACTA Jiří Peterka základní údaje ACTA: Anti-Counterfeiting Trade Agreement česky: obchodní dohoda proti padělání hlavní gesci má Ministerstvo průmyslu a obchodu sjednávající strany: Austrálie, EU,

Více

THE UNITED STATES OF AMERICA

THE UNITED STATES OF AMERICA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou milevsko.cz THE UNITED STATES OF AMERICA Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Hana Filipová VY_32_INOVACE_01_B_20_ANJ

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD KONFERENCE ČJF

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD KONFERENCE ČJF JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD KONFERENCE ČJF Článek I. Úvodní ustanovení 1. Rada ČJF na základě ust. 10.2.3 Stanov ČJF schvaluje tento Jednací a volební řád Konference ČJF, který upravuje přípravu, obsah jednání,

Více

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Příloha 4 k Usnesení vlády České republiky číslo 458 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Vědomí potřeby jakosti nejen v produktivní sféře, ale ve všech oblastech života společnosti vzrůstalo počátkem devadesátých let

Více

SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 367 8. funkční období 367 Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikacemi Protokol mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o změně Dohody mezi

Více

Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007

Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007 Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007 NÁVRH REFORMY SPOLEČNÉ ORGANIZACE TRHU S OVOCEM A ZELENINOU Ing. Josef Palán Parlament České republiky Kancelář Poslanecké

Více

VÝBOR PRO AUDIT, POROVNÁNÍ JEHO ROLÍ V ČR, EU A USA. 1

VÝBOR PRO AUDIT, POROVNÁNÍ JEHO ROLÍ V ČR, EU A USA. 1 VÝBOR PRO AUDIT, POROVNÁNÍ JEHO ROLÍ V ČR, EU A USA. 1 Audit Committee, it s role in the Czech Republic, EU and USA. Vladimír Králíček Úvod V posledním době se relativně často setkáváme s pojmem výbor

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 1-4/2016

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 1-4/2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.4.2016 COM(2016) 240 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o výdajích EZZF Systém včasného varování č. 1-4/2016 CS CS OBSAH 1. Rozpočtový proces EZZF na rok

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.5.2013 COM(2013) 309 final 2013/0161 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji Evropské unie v Radě pro TRIPS Světové obchodní organizace k žádosti o prodloužení přechodného

Více

Světová ekonomika. Hlavní mezinárodní finanční instituce

Světová ekonomika. Hlavní mezinárodní finanční instituce Světová ekonomika Hlavní mezinárodní finanční instituce Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Asociace pro mezinárodní otázky Association for International Affairs

Asociace pro mezinárodní otázky Association for International Affairs Asociace pro mezinárodní otázky Association for International Affairs Pět témat pro nový Evropský parlament Kryštof Kruliš (AMO), Lukáš Kovanda (PragueTwenty) Praha, 12.Května 2014 2 Pět témat pro nový

Více

Jednací řád Zastupitelstva města Chrudim

Jednací řád Zastupitelstva města Chrudim Předkladatel: Jan Čechlovský, místostarosta Zasedání Zastupitelstva města Chrudim, konané dne 18.5.2015 Jednací řád Zastupitelstva města Chrudim Číslo materiálu: Z-928 Obsah materiálu: Usnesení Zastupitelstva

Více

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0 Hospodářský vývoj a Průmysl.0. listopadu 201 ŠKODA AUTO Vysoká škola Hospodářský vývoj a Průmysl.0 Makroekonomický rámec Česká ekonomika v roce 201 meziročně vzrostla o 2 % V roce 201 dynamika hospodářského

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE MAKROEKONOMICKÁ ÚLOHA STÁTU, PROTEKCIONISMUS A INTEGRACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

STANOVY. Sportovní klub Rebel Praha, z. s. (dále jen Spolek ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Sportovní klub Rebel Praha, z. s. (dále jen Spolek ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Sportovní klub Rebel Praha, z. s. (dále jen Spolek ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214

Více

POSTAVENÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SVĚTOVÉM OBCHODU DŘÍVÍM

POSTAVENÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SVĚTOVÉM OBCHODU DŘÍVÍM POSTAVENÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SVĚTOVÉM OBCHODU DŘÍVÍM Prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc. 2016 Rozměrnost a hmotnost dříví komplikovala jeho dopravu do té míry, že bylo surovinou s lokálním výskytem i spotřebou.

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

Stanovy Českého střeleckého svazu

Stanovy Českého střeleckého svazu Stanovy Českého střeleckého svazu Preambule Český střelecký svaz je sdružení občanů, kteří mají společný zájem provozovat, podporovat, organizovat a řídit sportovně střeleckou činnost na území České republiky

Více