Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra politologie a evropských studií. Delana Mikolášová. (esej z Úvodu do politologie)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra politologie a evropských studií. Delana Mikolášová. (esej z Úvodu do politologie)"

Transkript

1 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra politologie a evropských studií Delana Mikolášová Projevy krize současného státu v éře globalizace (esej z Úvodu do politologie) Olomouc 2005

2 Obsah 1. ÚVOD KRIZE STÁTU V ROVINĚ EKONOMICKÉ HROZBA NADNÁRODNÍCH SPOLEČNOSTÍ EKONOMICKÁ A VĚKOVÁ POLARIZACE GLOBÁLNÍ SPOLEČNOSTI KRIZE STÁTU V EKOLOGICKÉ ROVINĚ STÁT A PODMÍNKY JEHO OBČANŮ PRO ŽIVOT GLOBÁLNÍ EKOLOGICKÁ KRIZE VE VZTAHU K STÁTU KRIZE STÁTU V BEZPEČNOSTNÍ ROVINĚ WEBEROVO POJETÍ STÁTU A BEZPEČNOSTNÍ HROZBY GLOBÁLNÍ TERORISMUS FUKUYAMOVO POJETÍ PŘÍČIN TERORISMU EXISTUJE CESTA Z KRIZE? ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

3 1. Úvod Každý člověk uskutečňuje svoji existenci uvnitř státu. Stát vytváří zákony, jejichž prostřednictvím pak následně řídí chod společnosti a tím i způsob života jednotlivce. Úkolem státu je v prvé řadě zajistit bezpečnost svých občanů. Současný svět, v němž jednotlivé státy fungují, se rychle rozvíjí. Zavádění nových technologií, zmenšování vzdáleností díky rychlé přepravě lidí, zboží, informací i financí vše vytváří tlak na instituci státu jako takovou. Nejenže roste počet problémů moderního světa, ale zároveň se tyto problémy stávají hrozivější a aktuálnější. Je tedy současný stát v krizi, když není schopen problémy moderního světa zastavit? Existuje lepší zřízení než je stát? A jestliže se stát opravdu nachází v krizi, jaké znaky tuto krizi určují? Práce vychází z hypotézy Karla W. Deutsche, který rozvíjí myšlenku, že základní slib vlády ochrana života obyvatel státu se stal v moderním světě neuskutečnitelný, současný stát se proto nachází v krizi. V souladu s touto hypotézou si práce klade za cíl analyzovat jednotlivé aspekty krize a dokázat tak její existenci. Zaměřuje se na tyto aspekty v několika stěžejních rovinách ekonomické, ekologické a bezpečnostní. Hlavní důraz je kladen na bezpečnostní rovinu korespondující s problémem globálního terorismu. Stát jako instituce se snaží teroristickým útokům zabránit, protože představují značné nebezpečí pro jeho obyvatele, přičemž se nejedná ani tak o počty obětí jako o fakt, že teroristům se daří šířit atmosféru strachu v daném státě, čemuž vláda nedokáže zabránit. Nejistota a nebezpečí, které veřejnost pociťuje a které stát zároveň nedokáže eliminovat, evokuje myšlenku krize současného státu. Fenomén terorismu práce pojímá jako hlavní důkaz existence krize. Pro objektivnost se práce zabývá také analýzou krize v ekonomické a ekologické rovině, ale důkladné hodnocení krize v těchto rovinách není hlavním cílem práce. Práce se snaží informovat i o jednotlivých pohledech na možnosti řešení krize. Protože je však problematika složitá a existuje velké množství reálných i nereálných názorů, jak vzniklou situaci řešit, omezuje se práce na pouhé vytyčení základních směrů řešení. 3

4 2. Krize státu v rovině ekonomické 2.1. Hrozba nadnárodních společností Jednou z funkcí státu je podle Deutsche snaha zajistit občanům prosperitu, bohatství a vyšší sociální postavení. Vše bude zajištěno v prosperujícím, sociálně orientovaném státě tzv. welfare state. Současnou společností však prorůstá globalizace, která je definována jako proces směřující k celosvětové integraci a organizaci výroby, obchodu, bankovních a finančních operací, technologií a informací spjatých s fenoménem světové nadvlády nadnárodních korporací. 1 Díky globalizaci se státy do jisté míry stávají závislými na nadnárodních společnostech (sítích hypermarketů, výrobních koncernů apod.) vybírajících si svá nová působiště hlavně podle míry zdanění v daném státě. Státy se proto snaží na svém území vytvořit pro nadnárodní společnosti podnikatelsky zajímavé prostředí, které by s sebou automaticky přineslo příliv financí. Nadnárodní společnosti vytvářejí nový druh moci, který se v mnoho ohledech vymyká vlivu vlád, naopak do značné míry jejich rozhodování formuje. Finanční transakce velkých objemů probíhající mimo vládní kontrolu jsou pro národní ekonomiky značnou hrozbou. Tímto způsobem dochází k ohrožení suverenity a autonomnosti národního státu. 2 Přestože si vlády snaží udržet svoji suverenitu, ekonomické subjekty s aktivitami na globální úrovni ovlivňují svými požadavky vlády jednotlivých států tak, aby pravidla hry vyzněla v jejich prospěch. Velkým problémem jsou úniky na daních, zisk firem z výroby také nemusí být investován v místě vzniku, ale převáděn do mateřské firmy v jiném státu, na což doplácí zejména státy třetího světa. Právě tyto státy jsou slabé ve smyslu, že nemají dostatečné institucionální a ekonomické kapacity k tomu, aby byly schopné vynutit si dodržování svých vlastních politik odlišných od zájmů nadnárodních společností. 3 Chudé země se zadlužují, stávají se nestabilními a stále více závislými na západních nadnárodních společnostech. Mezi bohatými západními státy a slabými státy třetího světa tak vzrůstá ekonomická propast. 1 Zoubek 2003, 7. 2 Zoubek 2003, Fukuyama 2004,

5 2.2. Ekonomická a věková polarizace globální společnosti Prohlubují se rozdíly nejen mezi bohatými a chudými státy, ale i mezi bohatými a chudými občany uvnitř jednoho státu. Dochází k sociální polarizaci: bohatší se stávají ještě bohatšími, chudí ještě chudšími. Snižuje se počet pracovních míst finančně ohodnocených průměrnými mzdami, naopak roste počet málo placených a občasných zaměstnání. Ve společnosti dochází k jevu, kdy střední třída buď chudne, nebo naopak přechází do kruhů bohatších honorací a elit. Vzniká dolní třída chtěných i nechtěných obětí sociálního systému. 4 Stát je nucen nezaměstnané občany zabezpečit, zatímco bohatá elita vysílá signály, že pracovat se již nevyplácí. Nároky obou pólů společnosti tak rostou a tím, kdo se ocitá pod tlakem, je stát. V západních státech je zřejmý i další trend: klesá porodnost a obyvatelstvo stárne. Občané v produktivním věku brzy nebudou schopni uživit ty ekonomicky neaktivní. Západní ekonomiky čelí tzv. krizi šedivění rostoucím nákladům na penzijní systém a zdravotní péči pro seniory. 5 Stát proto musí dříve či později přistupovat k důchodovým reformám. A zatímco ekonomicky vyspělejší polovina planety v důsledku nízké porodnosti vymírá, rozvojové země se potýkají s opačným problémem. Demografické odhady OSN hovoří o skutečnosti, že v roce 2050 bude Zemi obývat až deset miliard lidí, z toho 88 % bude žít právě v rozvojových zemích. 6 V budoucnosti tak můžeme očekávat migrační vlny z méně vyspělých oblastí do bohatších států, které budou s největší pravděpodobností ekonomicky ohrožovat původní západní obyvatelstvo. Koncepce státu blahobytu (welfare state) bude stále obtížněji proveditelná. 3. Krize státu v ekologické rovině 3.1. Stát a podmínky jeho občanů pro život Deutsch tvrdí, že jednou z funkcí státu je zvýšit vzdělání společnosti prostřednictvím tzv. iniciativního učení, které se bude týkat nového vztahu k životnímu prostředí v oblastech jako je např. využívání přírodních sil či výzkum vesmíru. 4 Zoubek 2003, Filipský 2004, Zoubek 2003, 26. 5

6 Současný stát musí čelit stále akutnějšímu problému, jak zabezpečit pro své obyvatele bezpečné a zdravé životní prostředí, které je nutnou podmínkou pro život. Ekologové upozorňují na fakt, že globální ekologická krize již nastala. Stav celé planety se bude i nadále zhoršovat a stát není schopen uchránit efektivně své občany před důsledky této krize. Tání ledovců způsobí zvýšení hladiny světových moří, oceán zaplaví rozsáhlé městské aglomerace jako je New York, Londýn či Hamburk. Ohroženy budou mnohé ostrovní a nížinné státy jako Nizozemí či Bangladéš. Budou se rozšiřovat světové pouště na úkor orné půdy, což ohrozí až přes miliardu lidí. Tornáda a uragány zasáhnou stále větší oblasti světa, severnější oblasti světa včetně Střední Evropy budou trpět častějšími záplavami. Urychlí se šíření epidemií v rozvojových zemích, na druhou stranu bude vzrůstat i počet onemocnění způsobených stresem a špatným životním stylem ve vyspělých zemích. Bohaté státy se stanou cílem migračních vln z chudých oblastí Afriky, Latinské Ameriky a Asie. Problémy způsobené ekologickou krizí se nevyhnou žádnému světadílu Globální ekologická krize ve vztahu k státu Nabízí se otázka, zda stát jako instituce bude za takovéto situace schopen ochránit své obyvatele. Zabrání rozšiřování pouští či postaví bariéry v přímořských oblastech proti zvyšující se hladině moří? Jediným východiskem je zabránit dalším změnám klimatu, ekologickou krizi stabilizovat a zodpovědně přistupovat k jejímu zmírňování. Situaci výstižně hodnotí Erazim Kohák: smyslem života je mít stále víc a jediným úkolem státu je to umožňovat, protože vzestup spotřeby překlene všechny problémy, které jsme nedokázali vyřešit. Všechno ostatní musí počkat. 8 Ekonomický rozmach západních států má za následek negativní jev, kdy ekologickým otázkám stále ještě není věnována taková pozornost, jakou by si v současné kritické situaci zasloužily. Státy se snaží získat co největší bohatství např. zaváděním nových technologií či urychlováním dopravy. To vyvolává vzrůstající potřebu pohonných hmot a nerostných surovin, jejichž následné spalování způsobuje nevratné změny klimatu. Na příkladu USA můžeme demonstrovat skutečnost, jak stát nevěnuje budoucnosti a zdraví svých občanů přílišnou pozornost a dává přednost okamžitému 7 Zoubek 2003, Kohák 1998, 63. 6

7 zisku a rozvoji, kterým se tak daří vítězit nad záchranou životního prostředí. Přitom budou státy v budoucnosti nuceny investovat stále větší finanční prostředky do odklízení následků podvodní, tornád, neúrody způsobené suchem apod. Existují však už i první kroky správným směrem jako je např. podepsání Kjótského protokolu 9 Ruskem. Kohák dále upozorňuje na fakt, že společnost toužící stále po větším bohatství sama sebe nakonec zničí. Společnost (a zároveň stát ji ovládající) by se bezpodmínečně měla přestat zajímat pouze o krátkodobý zisk, a naopak se by se měla zaměřit na dlouhodobé cíle ochrany životního prostředí Krize státu v bezpečnostní rovině 4.1. Weberovo pojetí státu a bezpečnostní hrozby Moderní stát je vystaven celé řadě bezpečnostních hrozeb. Deutsch v této souvislosti zmiňuje hlavně problému ochrany obyvatelstva před termonukleární hrozbou, která byla aktuální v podmínkách studené války. Spojené státy propracovaly v 70. letech minulého století strategii vzájemného zaručeného zničení, kdy při jaderném výpadu Sovětského svazu byly schopny odvetně tzv. druhým úderem zabít 20 až 25 procent jeho obyvatel díky rychlému užití až 400 jaderných náloží. 11 Lidské i ekologické ztráty by byly katastrofální, a to bez možnosti Sovětskému svazu jim účinněji zabránit. V současném světě však státu hrozí daleko aktuálnější hrozba než jaderný útok globální terorismus. Práce se zaměřuje hlavně na tento bezpečnostní fenomén, který pojímá jako hlavní nebezpečí pro fungování moderního státu. Pokud vyjdeme z tvrzení Maxe Webera, že stát má monopol na využití fyzické síly na určitém území a pouze on je oprávněn užít násilí, pak teroristické skupiny tento monopol jednoznačně porušují násilí užívají nezávisle na státu. Jednotlivé teroristické buňky 9 Kjótský protokol byl podepsán v roce 1997, jedná se o dohodu o omezení produkce skleníkových plynů a zabránění zhoršování životního prostředí. Hlavní zájem na jeho dodržování má Evropa, Rusko protokol podepsalo až v roce USA se od něj od nástupu prezidenta Bushe z ekonomických důvodů stále distancují. 10 Kohák 1998, Krejčí 1997,

8 propojené sítí vzájemných kontaktů lze označit za nadnárodní nestátní organizace schopné zastrašovat obyvatelstvo daného státu, případně jej i fyzicky likvidovat. Definice terorismu se liší. Oskar Krejčí jej definuje jako politický nástroj ozbrojeného boje slabých proti silným, kdy jejich strategie předpokládá velkou výhru při malém riziku. 12 Maxmilián Strmiska zdůrazňuje, že terorismus je charakterizován především svou neomezeností, nepředvídatelností a nelidskostí a představuje tajnou, nevyhlášenou válku. 13 Nadnárodní teroristické skupiny jsou tedy schopny účinně vést válku a státům nezbývá nic jiného, než se proti nebezpečí bránit Globální terorismus Globální terorismus představuje v současnosti fenomén komplexně zpochybňující jednu ze základních funkcí, které má stát plnit bezpečnostní funkci, přesněji roli bezpečnostního garanta společnosti. 14 Veřejnost se stále častěji ptá, zda je stát schopen konkrétnímu teroristickému útoku dopředu zabránit. Zatímco v 60. letech se terorismus objevoval pouze v souvislosti s několika palestinskými útočnými akcemi na izraelském území, dnes je pojímán jako komplexní problém týkající se celého západního světa. Zasáhl i Spojené státy a Evropu (útoky na Světové obchodní středisko v roce 2001 a útoky na madridská nádraží v roce 2004). Teroristům se daří šířit ve společnosti strach zejména proto, že útočí na ty části obyvatelstva, které by v případě vojenského konfliktu mezi státy nebyly cílem vojenských operací. 15 Současný stát se dostal do situace, kdy mu válku nemusí vyhlásit pouze druhý stát, ale i nestátní organizace typu teroristické skupiny. Jako příklad můžeme uvést postoj Bushovy administrativy k útokům z 11. září 2001, která je automaticky považovala za akt vyhlášení války Spojeným státům. Chování teroristů evokuje nutnost změnit politiku států z důvodu zvyšujících se bezpečnostních hrozeb, vypracovávají se nové strategie boje proti terorismu, kdy je zřejmá snaha státu ochránit své občany. Se změnou státních politik se však mění i samotný terorismus momentálně dosahující mimořádně vysokého vývojového stupně; stává se útočnějším, přesnějším a hrozivějším. Je na tak vysokém stupni vyspělosti, že si v současnosti může vybírat 12 Krejčí 1997, Stmiska 2001, Sviatko 2004, Sviatko 2004,

9 místa svého působení teroristické skupiny se neobjevují už jen v zemích třetího světa jako tomu bylo v 60. a 70. letech, ale i v zemích s vyspělou ekonomikou a vysokou životní úrovní Fukuyamovo pojetí příčin terorismu Jaké jsou příčiny globálního terorismu? Americký politolog Francis Fukuyama považuje za zdroj terorismu slabé státy (tzv. weak states) a státy v úpadku (tzv. failed states), které se podle něj staly největším problémem v mezinárodních vztazích po konci studené války. 16 Poukazuje na zajímavou skutečnost, že Afganistán byl natolik slabým státem, že se stal rukojmím nestátní instituce teroristické organizace al-kajdá a posloužil jí jako základna teroristických operací ve světovém měřítku. 17 Přestože teroristické organizace jsou nestátní instituce, existuje zde pevná vazba na fungování státu a jeho následné chování na světové scéně. Fukuyama obhajuje Bushovu politiku argumentem, že stát by měl být schopen zajistit svoji bezpečnost v případě nutnosti i tak, že změní režim v jiném státě, který terorismus podporuje. Problematika terorismu získává nový rozměr: je možné narušit suverenitu jiného státu ve snaze ubránit svou vlastní bezpečnost? Terorismus ovlivňuje světovou veřejnost, která začíná vyvíjet silný tlak na politiky, aby změnili stávající svazky mezi státy. Otvírá se cesta k válce mezi státy a teroristickými organizacemi, ale i mezi jednotlivými státy navzájem. Válka obyvatelstvu způsobí jen další ztráty a pocit nebezpečí, který teroristický čin ve společnosti vyvolává a kterému stát jako instituce nedokáže zabránit, nezmizí, naopak se válkou vystupňuje. 5. Existuje cesta z krize? Pokud se budeme snažit najít zřetelnou a reálnou cestu z krize, která by byla obecně přijatelná, nejspíš neuspějeme. Již sám Deutsch tvrdil, že nové, udržitelné uspořádání v souvislosti s krizí státu není známo. Pokusy najít řešení problému se orientují několika směry. Sociolog Jan Keller říká, že u zrodu moderní společnosti a státu stojí proces centralizace moci. 18 Fukuyama vidí jako ideální řešení silný národní stát 16 Za tyto státy považuje např. Somálsko, Rwandu, Kosovo či Haiti. 17 Fukuyama 2004, Keller 1992, 12. 9

10 s propracovanými státními institucemi a s co největší schopností rozhodovat o svém vlastním osudu bez ohledu na mezinárodní organizace či zásady mezinárodního práva. Vyzdvihuje USA jako jedinou supervelmoc zajišťující bezpečnost ve světě, zatímco Evropu hodnotí jako příliš pacifistickou a konzervativní. Podle něj Evropa, jejíž pohled na světové uspořádání je správný pouze v abstraktní rovině, tíhne k mezinárodním organizacím a právům hlavně proto, že se cítí slabší než USA. 19 Hlavní otázkou v současné politice po 11. září nemá být, jak stát omezit, ale naopak jak ho budovat. 20 Evropa má odlišný názor na státní suverenitu a na pravomoci národního státu. Evropská unie stojící na myšlenkách Jeana Monneta a Jacqua Delorse, kteří se snažili o co největší pravomoci nadnárodních orgánů v procesu integrace, je na cestě k nejvyššímu stupni sjednocení k politické unii. Státy své pravomoci v otázkách bezpečnosti, daňového a právního systému posupně přenášejí na supranacionální instituce. Mezi Spojenými státy a Evropu tak panuje v této oblasti značná neshoda. Se zajímavou myšlenkou přichází izraelský sociolog a politik Amitai Etzioni doufající ve vytvoření globálního modelu dobré společnosti, se kterým bude souhlasit mnoho národů a který bude spojovat úctu k právům jednotlivce se závazkem vůči obecnému blahu, čímž myslí především globální životní prostředí. 21 Zdůrazňuje, že ekologické faktory obecně dokáží regiony světa sjednocovat, protože podporují komunikaci mezi lidmi Závěr Práce se snaží analyzovat jednotlivé aspekty předpokládané krize státu v ekonomické, ekologické a především v bezpečnostní rovině. Dospívá k závěru, že na současný stát působí tlaky globalizace, které omezují jeho působnost v oblastech jako je např. podřizování politiky států politice nadnárodních korporací, neschopnost zabránit tzv. krizi šedivění apod. Další zkoumanou otázkou byl vztah státu a ekologie. Oteplování planety a s ní spojené jevy způsobují, že stát není schopen své občany bezpečně ochránit před rozmary přírody. 19 Fukuyama 2004, Fukuyama 2004, Etzioni 2004, Etzioni 1965,

11 V bezpečnostních otázkách politika státu podléhá de facto rozhodnutí nestátních teroristických organizací schopných ovlivnit vojenskou politiku státních aktérů prostřednictvím atmosféry strachu záměrně rozšiřovanou mezi veřejností. Teroristické akce jsou stále nebezpečnější a útočnější a fungování státu se musí tomuto neblahému trendu přizpůsobit. Analýza všech tří zmiňovaných rovin podložená pádnými argumenty dokazuje, že současný stát se opravdu nachází v krizi. Hypotéza vyslovená v úvodu práce se tedy potvrdila. Otázkou však stále zůstává, jestli existuje nějaké lepší zřízení než je právě stát. Odpověď na otázku práce rámcově zmiňuje již v kapitole Existuje cesta z krize? Kritizovat stát jako instituci je rozhodně jednodušší než hledat adekvátní řešení, které je obtížně nacházet už kvůli odlišnému vnímání problematiky Evropou a Spojenými státy. Zajímavý je názor Fukuyamy, který právě na odlišné vnímání problematiky upozorňuje. Odborné publikace se zaměřují hlavně na konkrétní problémy státu či globalizace, ale přesný a jasný plán reformy státu jako instituce většinou nepodávají. Závěr práce by mohla výstižně zhodnotit Kellerova slova: Moderní stát a vědci teoretizující o podstatě moderní společnosti se navzájem potřebují Keller 1992,

12 Seznam použité literatury Etzioni, Amitai, Political unification. A Comparative Study of Leaders and Forces. New York, NY: Holt, Rinehart and Winston, Inc. Etzioni, Amitai, Jak vzniká globální společnost. Praha: Masarykova dělnická akademie. Filipský, Jan, Tichá revoluce: Indie v období globalizace. Mezinárodní politika, vol. 28, no. 9: Fukuyama, Francis, Budování státu podle Fukuyamy. Praha: Alfa Publishing. Keller, Jan, Nedomyšlená společnost. Brno: nakladatelství Doplněk. Kohák, Erazim, Zelená svatozář. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON). Krejčí, Oskar, Mezinárodní politika. Praha: Victoria Publishing. Strmiska, Maxmilián, Terorismus a demokracie. Pojetí a typologie subverzivního teroristického násilí v soudobých demokraciích. Brno: Mezinárodní politologický ústav. Sviatko, Martin, Terorizmus ako osobitný druh vojny. Mezinárodní politika, vol. 28, no. 2: Zoubek, Vladimír, Postmoderní problémy recentní státovědy. Praha: Policejní akademie České republiky. 12

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_022 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Sociální stát - prezentace Vyučovací předmět:

Více

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006 OBYVATELSTVO G. Petříková, 2006 Vývoj počtu obyvatel 1830 1930 1960 1975 1987 1999 1 miliarda 2 miliardy 3 miliardy 4 miliardy 5 miliard 6 miliard za 100 let za 30 let za 15 let za 12 let za 12 let Prostudujte

Více

Materiál je možným doplňkem výuky občanské nauky. Je zaměřen na vybrané globální problémy

Materiál je možným doplňkem výuky občanské nauky. Je zaměřen na vybrané globální problémy Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Soudobý svět, ČR a její postavení ve světě Cílová skupina 3. a 4. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možným doplňkem výuky občanské nauky. Je

Více

5.10.20125.10.2012. Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

5.10.20125.10.2012. Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ 5.10.20125.10.2012 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve

Více

Ohrožuje kapitalismus demokracii? Esej. 25. 8. 2013 Mgr. Markéta Kozáková

Ohrožuje kapitalismus demokracii? Esej. 25. 8. 2013 Mgr. Markéta Kozáková Ohrožuje kapitalismus demokracii? Esej 25. 8. 2013 Mgr. Markéta Kozáková Pesimismus dvacátého století stojí v ostrém protikladu k optimismu století předchozího. Ačkoli Evropou na počátku devatenáctého

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

GLOBALIZACE. 1.vlna globalizace: druhá polovina 19.st. význam průmyslové revoluce a koloniální expanze 2.vlna globalizace: konec 70 let 20.st.

GLOBALIZACE. 1.vlna globalizace: druhá polovina 19.st. význam průmyslové revoluce a koloniální expanze 2.vlna globalizace: konec 70 let 20.st. GLOBALIZACE Globální - celosvětový Globalizace propojení (propojení) světa v jednu velkou společnost Dochází k odstraňování překážek v mezinárodním pohybu: 1)lidí 2)zboží 3)peněz 4)myšlenek 5)informací

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Globální problémy světa

Globální problémy světa školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie Zeměpis 6 třída Sluneční soustava Ročníková práce je určena pro žáky šestého ročníku základní školy. cíl projektu: vytvořit výukové listy slunce a jednotlivých planet probíraných v zeměpise. zadání: vyhledej

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9. Pracuje aktivně s tématickými mapami, obsahujícími informace o obyvatelstvu, sídlech a hospodářských činnostech v celosvětovém

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt: hlousek@fss.muni.cz Přednáška

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

Evropský sociální fond Operační program Praha Adaptabilita Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Chudoba (bída)

Evropský sociální fond Operační program Praha Adaptabilita Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Chudoba (bída) 1 Tento materiál vznikl v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální práce ETF UK (CZ.2.17/3.1.00/33279) spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01 M A T U R I T N Í T É M A T A Květen 2013 GIO SEMILY ZE ZEMĚPISU 1. Základní poznatky o Zemi Země jako součást vesmíru,planeta Země,rotační a oběžný pohyb,hlavní důsledky oběhu a rotace Země,slapové jevy,zeměpisné

Více

Ročník IX. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník IX. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Obyvatelstvo světa IX. Charakteristika demografického vývoje Žák vysvětlí, proč rychlý růst světového obyvatelstva, vyvolal mezi vědci i politiky znepokojení z perspektiv dalšího vývoje. Uvede příčiny

Více

Vznik a vývoj rurální sociologie. Rurální sociologie

Vznik a vývoj rurální sociologie. Rurální sociologie Vznik a vývoj rurální sociologie Rurální sociologie specializovaná sociologická disciplína z lat. rural = venkov (v tomto případě fyzický i sociální prostor včetně zemědělství) aplikuje sociologické otázky

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

Postoje občanů ČR k NATO a USA

Postoje občanů ČR k NATO a USA Tisková konference pořádaná v rámci 15. výročí vstupu České republiky do NATO Postoje občanů ČR k NATO a USA CEVRO Institut, úterý 11. března 2014 Pozadí a cíle výzkumu V souvislosti s 15. výročím vstupu

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a

Více

Globální změny klimatu v kostce a jejich vliv na hydrologický režim

Globální změny klimatu v kostce a jejich vliv na hydrologický režim Globální změny klimatu v kostce a jejich vliv na hydrologický režim Člověk působí na své okolí již od pradávna svou schopností přetvářet přírodu ke svému prospěchu nejen usnadnil svou existenci na Zemi

Více

Hongkong: Zdravotnictví soukromé i státní

Hongkong: Zdravotnictví soukromé i státní Hongkong: Zdravotnictví soukromé i státní Moderní zdravotnictví i obchodní centrum Péče o stárnoucí populaci mění strukturu zdravotních služeb Rozvoj soukromého zdravotnictví láká investory Minimální domácí

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

Akt pro jednotný trh

Akt pro jednotný trh Akt pro jednotný trh Debata v Evropském domě 8. dubna 2011 Jaroslav Šulc Sulc.jaroslav@cmkos.cz Ekonomický poradce ČMKOS Jungmanova 24, Praha 1 Dilema konsolidace nebo růst? Nutnost vyjít z krize - vytvořením

Více

Základní teoretická východiska

Základní teoretická východiska Rozvoj venkova Základní teoretická východiska Roztříštěná politika vůči rozvoji venkova (oddělení zemědělské a regionální politiky) Dříve základna pro zemědělský sektor Dříve vysoká zaměstnanost v zemědělství

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ. Katedra ekonomie a financí. Mikroekonomie cvičení 2

FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ. Katedra ekonomie a financí. Mikroekonomie cvičení 2 FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ Katedra ekonomie a financí Mikroekonomie cvičení 2 2. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ VZTAHY PŘÍKLAD Č. 1 Vysvětlete pojem ekonomická vzácnost. Užitečnost + omezenost. Ani v ráji se neztratila

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

Studijní opora. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací

Studijní opora. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Studijní opora Název předmětu: Mezinárodní právo humanitární Zpracoval: Mgr. Ing. Leopold Skoruša, Ph.D. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AMERIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 1. Největší státy počet obyvatel. Středozápad USA oblast Velkých planin Středozápad USA oblast Velkých jezer (Great Plains) (Midwest) 2. Hospodářsky nevýznamnější

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

Sociální struktura společnosti

Sociální struktura společnosti Sociální struktura společnosti 1) Pojmy sociální struktura, sociální stratifikace, sociální 2) Přístupy sociální diferenciace společnosti 3) Teorie sociální stratifikace a mobility (třídní pojetí společnosti,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE PRIMA: Hodinová dotace 5 hod PLANETA ZEMĚ: MAPA - ZEMĚ: PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ: Proč se učím zeměpis Naše planeta součást vesmíru

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014 Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice Vídeň, 12. 13. června 2014 Vyjednávání naší budoucnosti! Strategie odborů v časech ekonomické krize Rezoluce Zabezpečit budoucnost Evropy - zorganizujme

Více

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065 ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065 Zuzana Mačková Martina Miskolczi Abstrakt Předčasné důchody mají v České republice již dlouholetou tradici, může si o ně zažádat osoba nejdříve

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8.

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Mgr. Tomáš Hradský Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8.20 Vzdělávací

Více

14. 15. 16. 17. 18. 19.

14. 15. 16. 17. 18. 19. ČÁST I. - PREAMBULE 1. Uznáváme, že zlepšit lidská sídla, jejichž kvalita značně ovlivňuje každodenní život i celkovou pohodu a spokojenost našich národů, je naprosto nutné. Cítíme, že existuje velká příležitost

Více

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ 2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ http://cs.wikipedia.org/wiki/trvale_udr%c5%beiteln%c3%bd_rozvoj OBECNÉ SOUVISLOSTI V SOUČASNÉ DOBĚ ŽIJE VĚTŠÍ ČÁST LIDSTVA V PRO NÁS NEPŘEDSTAVITELNÉ CHUDOBĚ A OBYVATELÉ TZV.

Více

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007 dosud Ministerstvo financí poradce ministra, analytik RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VÝZKUM V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Výzkum v EU a ČR V této

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AFRIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 2. Hospodářsky nevýznamnější státy bohaté, vyspělé, rychle se rozvíjející podle celkového hrubého domácího produktu (mil. US dolarů) 2008 podle Světové banky (WB)

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro střední školy a učiliště Seznamte se s naší nabídkou poutavých naučných programů zaměřených nejen na

Více

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo 1. Globální aspekty světového hospodářství Obyvatelstvo 1.1 Světová populace, demografické charakteristiky 1.1.1 Demografie Je vědní disciplína, která se zabývá obyvatelstvem, zejména jeho vývojem a složením.

Více

O programu ČSNS. Michal Klusáček 2012

O programu ČSNS. Michal Klusáček 2012 O programu ČSNS Michal Klusáček 2012 Největší politická výzva současnosti Co ohrožuje nejvíce naší budoucnost? Korupce Špatné zákony Nízká porodnost Byrokracie Špatná ekologie Zadlužení Úplatní politici

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět zeměpis je koncipován na základě OVO Zeměpis v RVP ZV v plném rozsahu.

Více

Nezávislost centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Nezávislost centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Nezávislost centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Politická krátkozrakost V praxi lze často pozorovat jednání politiků, které popisuje tzv. teorie politického cyklu Vládnoucí

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

Úpadek USA jako vojenské velmoci kybernetická válka

Úpadek USA jako vojenské velmoci kybernetická válka Úpadek USA jako vojenské velmoci kybernetická válka (Tomáš Rezek) Úvod Spojené státy americké se během studené války staly vojenskou supervelmocí. Po rozpadu Sovětského svazu sice došlo k omezení výdajů

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Globální problémy-růst lidské populace

Globální problémy-růst lidské populace I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 16 Globální problémy-růst lidské

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Psychologické, sociální a ekonomické důsledky nezaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

SOUČASNÉ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

SOUČASNÉ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Petr Zuna ČVUT v Praze, Fakulta strojní Inženýrská akademie ČR V současnosti je v ČR 26 veřejných vysokých škol (z toho lze 7 pokládat za ryze technické), 37 soukromých a 2 vojenské vysoké školy. Očekávaný

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů N a v a z u j í c í m a g i s t e r s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r

Více

VZNIK A VÝVOJ 1. SKUTEČNOSTI, KTERÉ SE PODÍLELY NA FORMOVÁNÍ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU

VZNIK A VÝVOJ 1. SKUTEČNOSTI, KTERÉ SE PODÍLELY NA FORMOVÁNÍ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 1. SKUTEČNOSTI, KTERÉ SE PODÍLELY NA FORMOVÁNÍ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU A. ZÁKLADNÍ ROZPORY V SOUČASNÉ SPOLEČNOSTI člověk rozpor příroda člověk rozpor technika člověk rozpor

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

První prorůstová a propopulační důchodová reforma.

První prorůstová a propopulační důchodová reforma. První prorůstová a propopulační důchodová reforma. Demo verze Podívejme se na problém dostatku nově narozených dětí čistě z ekonomického, nikoliv emocionálního hlediska při použití representativních dat

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Kakao long. Nákup kakaa očekáváme růst ceny. Červen 2005. Kamil Bednář

Kakao long. Nákup kakaa očekáváme růst ceny. Červen 2005. Kamil Bednář Kakao long Nákup kakaa očekáváme růst ceny Červen 2005 Kamil Bednář 1 Kakao na vzestup Ještě před 500 lety bylo kakao nazýváno pokrmem bohů. Nyní se zdá, že si bohové budou muset šáhnout při jeho nákupu

Více

Konflikt v Gaze. AV ČR, v.v.i. Naše společnost projekt kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i.

Konflikt v Gaze. AV ČR, v.v.i. Naše společnost projekt kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 129 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz Konflikt v Gaze Technické parametry Výzkum: Naše společnost

Více

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení Marketingové řízení podniku Transakční marketing Vztahový marketing Základní literatura M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení podniku,

Více

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace pro konferenci uspořádanou sdružením SOLUS Praha 19. června 2014 Názory obsažené v této

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu

Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu Je zřejmé, že národohospodářské systémy evropských států se musí vyrovnat s velkými změnami. Ty vyplývají jednak z globalizace, čili rozšíření tržního hospodářství

Více

AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE. Markéta Hejlová

AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE. Markéta Hejlová AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE Markéta Hejlová OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Oficiální název: Řecká republika rozloha: 131 990 m 2 počet obyvatel: 10 787 960 hustota zalidnění: 81,75/m

Více

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historie migrace do ČR a aktuální výzvy Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historický a evropský kontext migrace Situace po 2. světové válce Evropa se mění v kontinent imigrace 1.období v letech 1950-1973/4

Více

Populační politika. XXXX.konference ČDS: Dvacet let sociodemografické transformace Brno 27.-28.5.2010. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.

Populační politika. XXXX.konference ČDS: Dvacet let sociodemografické transformace Brno 27.-28.5.2010. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D. KATEDRA DEMOGRAFIE A GEODEMOGRAFIE Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova v Praze Tel: (+420) 221 951 418 E-mail: demodept@natur.cuni.cz URL: https://www.natur.cuni.cz/demografie RNDr. Jiřina Kocourková,

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Československo

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více