Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra politologie a evropských studií. Delana Mikolášová. (esej z Úvodu do politologie)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra politologie a evropských studií. Delana Mikolášová. (esej z Úvodu do politologie)"

Transkript

1 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra politologie a evropských studií Delana Mikolášová Projevy krize současného státu v éře globalizace (esej z Úvodu do politologie) Olomouc 2005

2 Obsah 1. ÚVOD KRIZE STÁTU V ROVINĚ EKONOMICKÉ HROZBA NADNÁRODNÍCH SPOLEČNOSTÍ EKONOMICKÁ A VĚKOVÁ POLARIZACE GLOBÁLNÍ SPOLEČNOSTI KRIZE STÁTU V EKOLOGICKÉ ROVINĚ STÁT A PODMÍNKY JEHO OBČANŮ PRO ŽIVOT GLOBÁLNÍ EKOLOGICKÁ KRIZE VE VZTAHU K STÁTU KRIZE STÁTU V BEZPEČNOSTNÍ ROVINĚ WEBEROVO POJETÍ STÁTU A BEZPEČNOSTNÍ HROZBY GLOBÁLNÍ TERORISMUS FUKUYAMOVO POJETÍ PŘÍČIN TERORISMU EXISTUJE CESTA Z KRIZE? ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

3 1. Úvod Každý člověk uskutečňuje svoji existenci uvnitř státu. Stát vytváří zákony, jejichž prostřednictvím pak následně řídí chod společnosti a tím i způsob života jednotlivce. Úkolem státu je v prvé řadě zajistit bezpečnost svých občanů. Současný svět, v němž jednotlivé státy fungují, se rychle rozvíjí. Zavádění nových technologií, zmenšování vzdáleností díky rychlé přepravě lidí, zboží, informací i financí vše vytváří tlak na instituci státu jako takovou. Nejenže roste počet problémů moderního světa, ale zároveň se tyto problémy stávají hrozivější a aktuálnější. Je tedy současný stát v krizi, když není schopen problémy moderního světa zastavit? Existuje lepší zřízení než je stát? A jestliže se stát opravdu nachází v krizi, jaké znaky tuto krizi určují? Práce vychází z hypotézy Karla W. Deutsche, který rozvíjí myšlenku, že základní slib vlády ochrana života obyvatel státu se stal v moderním světě neuskutečnitelný, současný stát se proto nachází v krizi. V souladu s touto hypotézou si práce klade za cíl analyzovat jednotlivé aspekty krize a dokázat tak její existenci. Zaměřuje se na tyto aspekty v několika stěžejních rovinách ekonomické, ekologické a bezpečnostní. Hlavní důraz je kladen na bezpečnostní rovinu korespondující s problémem globálního terorismu. Stát jako instituce se snaží teroristickým útokům zabránit, protože představují značné nebezpečí pro jeho obyvatele, přičemž se nejedná ani tak o počty obětí jako o fakt, že teroristům se daří šířit atmosféru strachu v daném státě, čemuž vláda nedokáže zabránit. Nejistota a nebezpečí, které veřejnost pociťuje a které stát zároveň nedokáže eliminovat, evokuje myšlenku krize současného státu. Fenomén terorismu práce pojímá jako hlavní důkaz existence krize. Pro objektivnost se práce zabývá také analýzou krize v ekonomické a ekologické rovině, ale důkladné hodnocení krize v těchto rovinách není hlavním cílem práce. Práce se snaží informovat i o jednotlivých pohledech na možnosti řešení krize. Protože je však problematika složitá a existuje velké množství reálných i nereálných názorů, jak vzniklou situaci řešit, omezuje se práce na pouhé vytyčení základních směrů řešení. 3

4 2. Krize státu v rovině ekonomické 2.1. Hrozba nadnárodních společností Jednou z funkcí státu je podle Deutsche snaha zajistit občanům prosperitu, bohatství a vyšší sociální postavení. Vše bude zajištěno v prosperujícím, sociálně orientovaném státě tzv. welfare state. Současnou společností však prorůstá globalizace, která je definována jako proces směřující k celosvětové integraci a organizaci výroby, obchodu, bankovních a finančních operací, technologií a informací spjatých s fenoménem světové nadvlády nadnárodních korporací. 1 Díky globalizaci se státy do jisté míry stávají závislými na nadnárodních společnostech (sítích hypermarketů, výrobních koncernů apod.) vybírajících si svá nová působiště hlavně podle míry zdanění v daném státě. Státy se proto snaží na svém území vytvořit pro nadnárodní společnosti podnikatelsky zajímavé prostředí, které by s sebou automaticky přineslo příliv financí. Nadnárodní společnosti vytvářejí nový druh moci, který se v mnoho ohledech vymyká vlivu vlád, naopak do značné míry jejich rozhodování formuje. Finanční transakce velkých objemů probíhající mimo vládní kontrolu jsou pro národní ekonomiky značnou hrozbou. Tímto způsobem dochází k ohrožení suverenity a autonomnosti národního státu. 2 Přestože si vlády snaží udržet svoji suverenitu, ekonomické subjekty s aktivitami na globální úrovni ovlivňují svými požadavky vlády jednotlivých států tak, aby pravidla hry vyzněla v jejich prospěch. Velkým problémem jsou úniky na daních, zisk firem z výroby také nemusí být investován v místě vzniku, ale převáděn do mateřské firmy v jiném státu, na což doplácí zejména státy třetího světa. Právě tyto státy jsou slabé ve smyslu, že nemají dostatečné institucionální a ekonomické kapacity k tomu, aby byly schopné vynutit si dodržování svých vlastních politik odlišných od zájmů nadnárodních společností. 3 Chudé země se zadlužují, stávají se nestabilními a stále více závislými na západních nadnárodních společnostech. Mezi bohatými západními státy a slabými státy třetího světa tak vzrůstá ekonomická propast. 1 Zoubek 2003, 7. 2 Zoubek 2003, Fukuyama 2004,

5 2.2. Ekonomická a věková polarizace globální společnosti Prohlubují se rozdíly nejen mezi bohatými a chudými státy, ale i mezi bohatými a chudými občany uvnitř jednoho státu. Dochází k sociální polarizaci: bohatší se stávají ještě bohatšími, chudí ještě chudšími. Snižuje se počet pracovních míst finančně ohodnocených průměrnými mzdami, naopak roste počet málo placených a občasných zaměstnání. Ve společnosti dochází k jevu, kdy střední třída buď chudne, nebo naopak přechází do kruhů bohatších honorací a elit. Vzniká dolní třída chtěných i nechtěných obětí sociálního systému. 4 Stát je nucen nezaměstnané občany zabezpečit, zatímco bohatá elita vysílá signály, že pracovat se již nevyplácí. Nároky obou pólů společnosti tak rostou a tím, kdo se ocitá pod tlakem, je stát. V západních státech je zřejmý i další trend: klesá porodnost a obyvatelstvo stárne. Občané v produktivním věku brzy nebudou schopni uživit ty ekonomicky neaktivní. Západní ekonomiky čelí tzv. krizi šedivění rostoucím nákladům na penzijní systém a zdravotní péči pro seniory. 5 Stát proto musí dříve či později přistupovat k důchodovým reformám. A zatímco ekonomicky vyspělejší polovina planety v důsledku nízké porodnosti vymírá, rozvojové země se potýkají s opačným problémem. Demografické odhady OSN hovoří o skutečnosti, že v roce 2050 bude Zemi obývat až deset miliard lidí, z toho 88 % bude žít právě v rozvojových zemích. 6 V budoucnosti tak můžeme očekávat migrační vlny z méně vyspělých oblastí do bohatších států, které budou s největší pravděpodobností ekonomicky ohrožovat původní západní obyvatelstvo. Koncepce státu blahobytu (welfare state) bude stále obtížněji proveditelná. 3. Krize státu v ekologické rovině 3.1. Stát a podmínky jeho občanů pro život Deutsch tvrdí, že jednou z funkcí státu je zvýšit vzdělání společnosti prostřednictvím tzv. iniciativního učení, které se bude týkat nového vztahu k životnímu prostředí v oblastech jako je např. využívání přírodních sil či výzkum vesmíru. 4 Zoubek 2003, Filipský 2004, Zoubek 2003, 26. 5

6 Současný stát musí čelit stále akutnějšímu problému, jak zabezpečit pro své obyvatele bezpečné a zdravé životní prostředí, které je nutnou podmínkou pro život. Ekologové upozorňují na fakt, že globální ekologická krize již nastala. Stav celé planety se bude i nadále zhoršovat a stát není schopen uchránit efektivně své občany před důsledky této krize. Tání ledovců způsobí zvýšení hladiny světových moří, oceán zaplaví rozsáhlé městské aglomerace jako je New York, Londýn či Hamburk. Ohroženy budou mnohé ostrovní a nížinné státy jako Nizozemí či Bangladéš. Budou se rozšiřovat světové pouště na úkor orné půdy, což ohrozí až přes miliardu lidí. Tornáda a uragány zasáhnou stále větší oblasti světa, severnější oblasti světa včetně Střední Evropy budou trpět častějšími záplavami. Urychlí se šíření epidemií v rozvojových zemích, na druhou stranu bude vzrůstat i počet onemocnění způsobených stresem a špatným životním stylem ve vyspělých zemích. Bohaté státy se stanou cílem migračních vln z chudých oblastí Afriky, Latinské Ameriky a Asie. Problémy způsobené ekologickou krizí se nevyhnou žádnému světadílu Globální ekologická krize ve vztahu k státu Nabízí se otázka, zda stát jako instituce bude za takovéto situace schopen ochránit své obyvatele. Zabrání rozšiřování pouští či postaví bariéry v přímořských oblastech proti zvyšující se hladině moří? Jediným východiskem je zabránit dalším změnám klimatu, ekologickou krizi stabilizovat a zodpovědně přistupovat k jejímu zmírňování. Situaci výstižně hodnotí Erazim Kohák: smyslem života je mít stále víc a jediným úkolem státu je to umožňovat, protože vzestup spotřeby překlene všechny problémy, které jsme nedokázali vyřešit. Všechno ostatní musí počkat. 8 Ekonomický rozmach západních států má za následek negativní jev, kdy ekologickým otázkám stále ještě není věnována taková pozornost, jakou by si v současné kritické situaci zasloužily. Státy se snaží získat co největší bohatství např. zaváděním nových technologií či urychlováním dopravy. To vyvolává vzrůstající potřebu pohonných hmot a nerostných surovin, jejichž následné spalování způsobuje nevratné změny klimatu. Na příkladu USA můžeme demonstrovat skutečnost, jak stát nevěnuje budoucnosti a zdraví svých občanů přílišnou pozornost a dává přednost okamžitému 7 Zoubek 2003, Kohák 1998, 63. 6

7 zisku a rozvoji, kterým se tak daří vítězit nad záchranou životního prostředí. Přitom budou státy v budoucnosti nuceny investovat stále větší finanční prostředky do odklízení následků podvodní, tornád, neúrody způsobené suchem apod. Existují však už i první kroky správným směrem jako je např. podepsání Kjótského protokolu 9 Ruskem. Kohák dále upozorňuje na fakt, že společnost toužící stále po větším bohatství sama sebe nakonec zničí. Společnost (a zároveň stát ji ovládající) by se bezpodmínečně měla přestat zajímat pouze o krátkodobý zisk, a naopak se by se měla zaměřit na dlouhodobé cíle ochrany životního prostředí Krize státu v bezpečnostní rovině 4.1. Weberovo pojetí státu a bezpečnostní hrozby Moderní stát je vystaven celé řadě bezpečnostních hrozeb. Deutsch v této souvislosti zmiňuje hlavně problému ochrany obyvatelstva před termonukleární hrozbou, která byla aktuální v podmínkách studené války. Spojené státy propracovaly v 70. letech minulého století strategii vzájemného zaručeného zničení, kdy při jaderném výpadu Sovětského svazu byly schopny odvetně tzv. druhým úderem zabít 20 až 25 procent jeho obyvatel díky rychlému užití až 400 jaderných náloží. 11 Lidské i ekologické ztráty by byly katastrofální, a to bez možnosti Sovětskému svazu jim účinněji zabránit. V současném světě však státu hrozí daleko aktuálnější hrozba než jaderný útok globální terorismus. Práce se zaměřuje hlavně na tento bezpečnostní fenomén, který pojímá jako hlavní nebezpečí pro fungování moderního státu. Pokud vyjdeme z tvrzení Maxe Webera, že stát má monopol na využití fyzické síly na určitém území a pouze on je oprávněn užít násilí, pak teroristické skupiny tento monopol jednoznačně porušují násilí užívají nezávisle na státu. Jednotlivé teroristické buňky 9 Kjótský protokol byl podepsán v roce 1997, jedná se o dohodu o omezení produkce skleníkových plynů a zabránění zhoršování životního prostředí. Hlavní zájem na jeho dodržování má Evropa, Rusko protokol podepsalo až v roce USA se od něj od nástupu prezidenta Bushe z ekonomických důvodů stále distancují. 10 Kohák 1998, Krejčí 1997,

8 propojené sítí vzájemných kontaktů lze označit za nadnárodní nestátní organizace schopné zastrašovat obyvatelstvo daného státu, případně jej i fyzicky likvidovat. Definice terorismu se liší. Oskar Krejčí jej definuje jako politický nástroj ozbrojeného boje slabých proti silným, kdy jejich strategie předpokládá velkou výhru při malém riziku. 12 Maxmilián Strmiska zdůrazňuje, že terorismus je charakterizován především svou neomezeností, nepředvídatelností a nelidskostí a představuje tajnou, nevyhlášenou válku. 13 Nadnárodní teroristické skupiny jsou tedy schopny účinně vést válku a státům nezbývá nic jiného, než se proti nebezpečí bránit Globální terorismus Globální terorismus představuje v současnosti fenomén komplexně zpochybňující jednu ze základních funkcí, které má stát plnit bezpečnostní funkci, přesněji roli bezpečnostního garanta společnosti. 14 Veřejnost se stále častěji ptá, zda je stát schopen konkrétnímu teroristickému útoku dopředu zabránit. Zatímco v 60. letech se terorismus objevoval pouze v souvislosti s několika palestinskými útočnými akcemi na izraelském území, dnes je pojímán jako komplexní problém týkající se celého západního světa. Zasáhl i Spojené státy a Evropu (útoky na Světové obchodní středisko v roce 2001 a útoky na madridská nádraží v roce 2004). Teroristům se daří šířit ve společnosti strach zejména proto, že útočí na ty části obyvatelstva, které by v případě vojenského konfliktu mezi státy nebyly cílem vojenských operací. 15 Současný stát se dostal do situace, kdy mu válku nemusí vyhlásit pouze druhý stát, ale i nestátní organizace typu teroristické skupiny. Jako příklad můžeme uvést postoj Bushovy administrativy k útokům z 11. září 2001, která je automaticky považovala za akt vyhlášení války Spojeným státům. Chování teroristů evokuje nutnost změnit politiku států z důvodu zvyšujících se bezpečnostních hrozeb, vypracovávají se nové strategie boje proti terorismu, kdy je zřejmá snaha státu ochránit své občany. Se změnou státních politik se však mění i samotný terorismus momentálně dosahující mimořádně vysokého vývojového stupně; stává se útočnějším, přesnějším a hrozivějším. Je na tak vysokém stupni vyspělosti, že si v současnosti může vybírat 12 Krejčí 1997, Stmiska 2001, Sviatko 2004, Sviatko 2004,

9 místa svého působení teroristické skupiny se neobjevují už jen v zemích třetího světa jako tomu bylo v 60. a 70. letech, ale i v zemích s vyspělou ekonomikou a vysokou životní úrovní Fukuyamovo pojetí příčin terorismu Jaké jsou příčiny globálního terorismu? Americký politolog Francis Fukuyama považuje za zdroj terorismu slabé státy (tzv. weak states) a státy v úpadku (tzv. failed states), které se podle něj staly největším problémem v mezinárodních vztazích po konci studené války. 16 Poukazuje na zajímavou skutečnost, že Afganistán byl natolik slabým státem, že se stal rukojmím nestátní instituce teroristické organizace al-kajdá a posloužil jí jako základna teroristických operací ve světovém měřítku. 17 Přestože teroristické organizace jsou nestátní instituce, existuje zde pevná vazba na fungování státu a jeho následné chování na světové scéně. Fukuyama obhajuje Bushovu politiku argumentem, že stát by měl být schopen zajistit svoji bezpečnost v případě nutnosti i tak, že změní režim v jiném státě, který terorismus podporuje. Problematika terorismu získává nový rozměr: je možné narušit suverenitu jiného státu ve snaze ubránit svou vlastní bezpečnost? Terorismus ovlivňuje světovou veřejnost, která začíná vyvíjet silný tlak na politiky, aby změnili stávající svazky mezi státy. Otvírá se cesta k válce mezi státy a teroristickými organizacemi, ale i mezi jednotlivými státy navzájem. Válka obyvatelstvu způsobí jen další ztráty a pocit nebezpečí, který teroristický čin ve společnosti vyvolává a kterému stát jako instituce nedokáže zabránit, nezmizí, naopak se válkou vystupňuje. 5. Existuje cesta z krize? Pokud se budeme snažit najít zřetelnou a reálnou cestu z krize, která by byla obecně přijatelná, nejspíš neuspějeme. Již sám Deutsch tvrdil, že nové, udržitelné uspořádání v souvislosti s krizí státu není známo. Pokusy najít řešení problému se orientují několika směry. Sociolog Jan Keller říká, že u zrodu moderní společnosti a státu stojí proces centralizace moci. 18 Fukuyama vidí jako ideální řešení silný národní stát 16 Za tyto státy považuje např. Somálsko, Rwandu, Kosovo či Haiti. 17 Fukuyama 2004, Keller 1992, 12. 9

10 s propracovanými státními institucemi a s co největší schopností rozhodovat o svém vlastním osudu bez ohledu na mezinárodní organizace či zásady mezinárodního práva. Vyzdvihuje USA jako jedinou supervelmoc zajišťující bezpečnost ve světě, zatímco Evropu hodnotí jako příliš pacifistickou a konzervativní. Podle něj Evropa, jejíž pohled na světové uspořádání je správný pouze v abstraktní rovině, tíhne k mezinárodním organizacím a právům hlavně proto, že se cítí slabší než USA. 19 Hlavní otázkou v současné politice po 11. září nemá být, jak stát omezit, ale naopak jak ho budovat. 20 Evropa má odlišný názor na státní suverenitu a na pravomoci národního státu. Evropská unie stojící na myšlenkách Jeana Monneta a Jacqua Delorse, kteří se snažili o co největší pravomoci nadnárodních orgánů v procesu integrace, je na cestě k nejvyššímu stupni sjednocení k politické unii. Státy své pravomoci v otázkách bezpečnosti, daňového a právního systému posupně přenášejí na supranacionální instituce. Mezi Spojenými státy a Evropu tak panuje v této oblasti značná neshoda. Se zajímavou myšlenkou přichází izraelský sociolog a politik Amitai Etzioni doufající ve vytvoření globálního modelu dobré společnosti, se kterým bude souhlasit mnoho národů a který bude spojovat úctu k právům jednotlivce se závazkem vůči obecnému blahu, čímž myslí především globální životní prostředí. 21 Zdůrazňuje, že ekologické faktory obecně dokáží regiony světa sjednocovat, protože podporují komunikaci mezi lidmi Závěr Práce se snaží analyzovat jednotlivé aspekty předpokládané krize státu v ekonomické, ekologické a především v bezpečnostní rovině. Dospívá k závěru, že na současný stát působí tlaky globalizace, které omezují jeho působnost v oblastech jako je např. podřizování politiky států politice nadnárodních korporací, neschopnost zabránit tzv. krizi šedivění apod. Další zkoumanou otázkou byl vztah státu a ekologie. Oteplování planety a s ní spojené jevy způsobují, že stát není schopen své občany bezpečně ochránit před rozmary přírody. 19 Fukuyama 2004, Fukuyama 2004, Etzioni 2004, Etzioni 1965,

11 V bezpečnostních otázkách politika státu podléhá de facto rozhodnutí nestátních teroristických organizací schopných ovlivnit vojenskou politiku státních aktérů prostřednictvím atmosféry strachu záměrně rozšiřovanou mezi veřejností. Teroristické akce jsou stále nebezpečnější a útočnější a fungování státu se musí tomuto neblahému trendu přizpůsobit. Analýza všech tří zmiňovaných rovin podložená pádnými argumenty dokazuje, že současný stát se opravdu nachází v krizi. Hypotéza vyslovená v úvodu práce se tedy potvrdila. Otázkou však stále zůstává, jestli existuje nějaké lepší zřízení než je právě stát. Odpověď na otázku práce rámcově zmiňuje již v kapitole Existuje cesta z krize? Kritizovat stát jako instituci je rozhodně jednodušší než hledat adekvátní řešení, které je obtížně nacházet už kvůli odlišnému vnímání problematiky Evropou a Spojenými státy. Zajímavý je názor Fukuyamy, který právě na odlišné vnímání problematiky upozorňuje. Odborné publikace se zaměřují hlavně na konkrétní problémy státu či globalizace, ale přesný a jasný plán reformy státu jako instituce většinou nepodávají. Závěr práce by mohla výstižně zhodnotit Kellerova slova: Moderní stát a vědci teoretizující o podstatě moderní společnosti se navzájem potřebují Keller 1992,

12 Seznam použité literatury Etzioni, Amitai, Political unification. A Comparative Study of Leaders and Forces. New York, NY: Holt, Rinehart and Winston, Inc. Etzioni, Amitai, Jak vzniká globální společnost. Praha: Masarykova dělnická akademie. Filipský, Jan, Tichá revoluce: Indie v období globalizace. Mezinárodní politika, vol. 28, no. 9: Fukuyama, Francis, Budování státu podle Fukuyamy. Praha: Alfa Publishing. Keller, Jan, Nedomyšlená společnost. Brno: nakladatelství Doplněk. Kohák, Erazim, Zelená svatozář. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON). Krejčí, Oskar, Mezinárodní politika. Praha: Victoria Publishing. Strmiska, Maxmilián, Terorismus a demokracie. Pojetí a typologie subverzivního teroristického násilí v soudobých demokraciích. Brno: Mezinárodní politologický ústav. Sviatko, Martin, Terorizmus ako osobitný druh vojny. Mezinárodní politika, vol. 28, no. 2: Zoubek, Vladimír, Postmoderní problémy recentní státovědy. Praha: Policejní akademie České republiky. 12

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Výrobní podnik při současných tržních podmínkách SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 Osnova tématu: 1. Globální pohled na svět, společnost a ekonomiku

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VÝZKUM V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Výzkum v EU a ČR V této

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Zeměpis 9. ročník Zpracoval: Mgr. Tomáš Majer Obyvatelstvo a hospodářství posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace, její rozložení, strukturu,

Více

Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci

Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci Ing. Martin Kloz, CSc. konference Globální a lokální přístupy k ochraně klimatu 8. 12. 2014 Strana 1 Skleníkový efekt a změna klimatu 1 Struktura

Více

Materiál je možným doplňkem výuky občanské nauky. Je zaměřen na vybrané globální problémy

Materiál je možným doplňkem výuky občanské nauky. Je zaměřen na vybrané globální problémy Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Soudobý svět, ČR a její postavení ve světě Cílová skupina 3. a 4. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možným doplňkem výuky občanské nauky. Je

Více

Domácí úkol Třebenice za 20 let.

Domácí úkol Třebenice za 20 let. Domácí úkol Třebenice za 20 let. Před setkáním 15. října si prosím promyslete: jaké chceme Třebenice za 20 let? 1. Jak mají vypadat? (nové plochy / plochy přestaveb co na nich bude, jaká kriteria pro umístění?)

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

KATEDRA POLITOLOGIE FAKULTA FILOZOFICKÁ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI. Paul Kennedy: Svět v 21. století chmurné vyhlídky i vkládané naděje

KATEDRA POLITOLOGIE FAKULTA FILOZOFICKÁ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI. Paul Kennedy: Svět v 21. století chmurné vyhlídky i vkládané naděje KATEDRA POLITOLOGIE FAKULTA FILOZOFICKÁ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Paul Kennedy: Svět v 21. století chmurné vyhlídky i vkládané naděje MV-TES, 1. ROČNÍK, PFS, KAP/GS HEDVIKA TUČKOVÁ, KLÁRA SUDOVÁ Úvod

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR LEOPOLD SKORUŠA 1. Právní instituty ochrany společnosti a státu 1.1 Ústavní instituty Pro život jednotlivce má zásadní význam existence

Více

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi.

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. 1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. / Jan Poněšický. -- Vyd. 1. V Praze: Triton 2006. 266 s. -- cze. ISBN 80-7254-861-1 člověk; společnost; etika; hodnota;

Více

Globální problémy, vlivy antropogenních aktivit na biosféru a antroposféru

Globální problémy, vlivy antropogenních aktivit na biosféru a antroposféru Globální problémy, vlivy antropogenních aktivit na biosféru a antroposféru Globální problémy - příčiny primární postupná dominance člověka jako druhu, jeho nadvláda nad predátory, oslabení přirozených

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry 8 Klíčové závěry Energetická transformace Německá Energiewende Craig Morris, Martin Pehnt Vydání publikace iniciovala Nadace Heinricha Bölla. Vydáno 28. listopadu 2012. Aktualizováno v červenci 2015. www.

Více

Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům.

Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům. Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům. V pásmu od severní Afriky po centrální Asii jsou šířením pouští ohroženy dvě miliardy lidí. Spolu s rozšiřováním pouští

Více

5.10.20125.10.2012. Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

5.10.20125.10.2012. Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ 5.10.20125.10.2012 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

1. část. Ekologické daňové reformy (EDR) Mikael Skou Andersen, NERI

1. část. Ekologické daňové reformy (EDR) Mikael Skou Andersen, NERI 1. část Ekologické daňové reformy (EDR) Mikael Skou Andersen, NERI Šest členských států Evropské unie zavedlo daňovou reformu, která přesouvá daňové břemeno ze zdanění práce k zdanění energie náročné na

Více

STÁTY A JEJICH HRANICE

STÁTY A JEJICH HRANICE STÁTY A JEJICH HRANICE STÁT politické uspořádání společnosti vytváří si vlastní mezinárodní vztahy s jinými státy, zajišťuje bezpečnost a obranu svého území podmínkou pro existenci státu je jeho uznání

Více

Energetická bezpečnost. Petr Binhack 30.1.2010

Energetická bezpečnost. Petr Binhack 30.1.2010 Energetická bezpečnost Petr Binhack 30.1.2010 Bezpečnost a jistota dodávek ropy závisí pouze a jedině na rozmanitosti zdrojů. 2 Energetická bezpečnost: nové paradigma Studená válka dominuje vojensko-politické

Více

I. Základní informace. II. Útok. III. Konspirační teorie

I. Základní informace. II. Útok. III. Konspirační teorie I. Základní informace II. Útok III. Konspirační teorie I. ZÁKLADNÍ INFORMACE Co je to terorismus? je užití násilí nebo hrozby násilím s cílem zastrašit protivníka je v posledních letech celosvětový problém

Více

PŘEHLED VEDOUCÍCH BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ

PŘEHLED VEDOUCÍCH BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ SMSJM VŠE > PŘEHLED VEDOUCÍCH BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ Obsah Úvod 3 Mgr. Ing. Petra Cibulková 4 Ing. Tomáš Doležal 5 doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. 6 Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. 7 doc. PhDr. Jan Eichler,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Výsledky konference OSN o ochraně klimatu v Paříži

Výsledky konference OSN o ochraně klimatu v Paříži Výsledky konference OSN o ochraně klimatu v Paříži Tvoříme klima pro budoucnost, Liberec, 26. - 27. 1. 2016 Klára Sutlovičová, 26. ledna 2016 1992: Rámcová úmluva OSN o změně klimatu (UNFCCC) skutečně

Více

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_022 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Sociální stát - prezentace Vyučovací předmět:

Více

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006 OBYVATELSTVO G. Petříková, 2006 Vývoj počtu obyvatel 1830 1930 1960 1975 1987 1999 1 miliarda 2 miliardy 3 miliardy 4 miliardy 5 miliard 6 miliard za 100 let za 30 let za 15 let za 12 let za 12 let Prostudujte

Více

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010 KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě T Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010 Chudoba ve světě Klimatické změny a chudoba Jedna z největších výzev 21. století

Více

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Životní prostředí 0 + 2 přednášky, zkouška Doc.Ing. Josef Krása, Ph.D. Doc. Ing. Dr. Tomáš Dostál Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství http://storm.fsv.cvut.cz

Více

SPOLEČNÝ TRH A JEHO VÝVOJ K

SPOLEČNÝ TRH A JEHO VÝVOJ K SPOLEČNÝ TRH A JEHO VÝVOJ K JEDNOTNÉMU VNITŘNÍMU TRHU PREZENTACE VŠFS 2015 ČLÁNEK 2 SES Základní cíle Společenství zahrnují Společný trh a hospodářskou a měnovou unii harmonický, vyvážený a udržitelný

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA.

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. Průřezová témata vstupují do vzdělávání jako aktuální zajímavé odkazy k pochopení správnému vnímání různých procesů v současné společnosti. Mají především ovlivňovat postoje,

Více

EVROPA A GLOBALIZACE

EVROPA A GLOBALIZACE EVROPA A GLOBALIZACE 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Evropa a globalizace V této kapitole se dozvíte: Kdy vznikla globalizace. Proč se 80. léta 20. století nazývají jako turbulentní. Jak moc jsou média

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Psychologické, sociální a ekonomické důsledky nezaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Sociální stát náklady a výnosy

Sociální stát náklady a výnosy Sociální stát náklady a výnosy Prof. Martin Potůček Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova www.martinpotucek.cz Na úvod: Sociální stát (Welfare State) je stát, v němž se v zákonech, ve vědomí a postojích

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Mezinárodní politologický ústav a Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt:

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa Podmínky klasifikace Účast - 80 %, 50-79% účast referát navíc, pod 50 % komisionální zkouška Testy (váha 1,00) nutno absolvovat všechny testy, v případě absence je nutno si je

Více

Hospodářská politika. Téma č. 3: Nositelé, cíle a nástroje hospodářské politiky. Petr Musil

Hospodářská politika. Téma č. 3: Nositelé, cíle a nástroje hospodářské politiky. Petr Musil Hospodářská politika Téma č. 3: Nositelé, cíle a nástroje hospodářské politiky Petr Musil petrmusil1977@gmail.com Nositelé hospodářské politiky jde o subjekty, které se podílí na procesu formování, provádění

Více

Bezpečnost a bezpečnostní prostředí. Bezpečnostní rizika a ohrožení

Bezpečnost a bezpečnostní prostředí. Bezpečnostní rizika a ohrožení Bezpečnost a bezpečnostní prostředí. Bezpečnostní rizika a ohrožení Praxe bezpečnostního managementu Obsah řízení bezpečnostních rizik: CO chránit? definovat druh a hodnotu chráněného zájmu. před KÝM,

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra statistiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Demografický vývoj v České republice v návaznosti na evropské a celosvětové trendy Jméno autora:

Více

Udržitelná města a obce pro rozvoj Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

Udržitelná města a obce pro rozvoj Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce Udržitelná města a obce pro rozvoj Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce Co je humanitární pomoc? Definice humanitární pomoci Souhrn činností, jejichž cílem je zamezit ztrátám na životech a újmě na

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ A JEHO DOPADY

GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ A JEHO DOPADY GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ A JEHO DOPADY 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Globální oteplování a jeho dopady V této kapitole se dozvíte: Co je to globální oteplování. Jak ovlivňují skleníkové plyny globální

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

Post-modernita a globalizace. Základní myšlenky

Post-modernita a globalizace. Základní myšlenky Post-modernita a globalizace Základní myšlenky Kritika modernity Od konce 19. století. Umění kritizuje disciplinující a disciplinovaný charakter života buržoazie (středních tříd). Umění proti řádu, strukturám

Více

Globální rizika. Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech

Globální rizika. Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech Globální rizika Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech Global Risk Report ročenka analyzující globální rizika vydává Světové ekonomické fórum

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt: hlousek@fss.muni.cz Přednáška

Více

Koncepce environmentální bezpečnosti

Koncepce environmentální bezpečnosti Koncepce environmentální bezpečnosti Důvody zpracování Bezpečnostní strategie ČR Koncepce ochrany obyvatelstva Usnesení vlády č. 165/2008 Požadavky ES Úkol z usnesení vlády připravit koncepci environmentální

Více

Maturitní témata. Školní rok: 2016/2017. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová

Maturitní témata. Školní rok: 2016/2017. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová Maturitní témata Školní rok: 2016/2017 Ředitel školy: PhDr. Karel Goš Předmětová komise: Zeměpis Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová Předmět: Zeměpis VIII. A 8 Mgr. Václav Krejčíř IV. A Mgr.

Více

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE Návrh Ministerstva životního prostředí ČR ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, změna klimatu se stává každodenní realitou. Koncentrace skleníkových plynů v zemské atmosféře

Více

J i h l a v a Základy ekologie

J i h l a v a Základy ekologie S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 16. Skleníkový jev a globální oteplování Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ?

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? Dale Carnegie Training Bílá kniha Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. driveengagement_101512_wp DŮLEŽITOST LIDÍ

Více

Představení tématu. Viktor Třebický CI2, o. p. s.

Představení tématu. Viktor Třebický CI2, o. p. s. Představení tématu Viktor Třebický CI2, o. p. s. CI2, o.p.s. http://www.ci2.co.cz indikatory.ci2.co.cz http://adaptace.ci2.co.cz/ Kateřinská 26, Praha 2 1 CI2, o.p.s. www.ci2.co.cz indikatory.ci2.co.cz

Více

Český sociální stát v postkomunistickém kontextu

Český sociální stát v postkomunistickém kontextu Český sociální stát v postkomunistickém kontextu Martin Potůček Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Specifické sociální podmínky a možnosti sociální

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

Insolvence českých subjektů a vybrané aspekty insolvenčního zákonodárství některých států SNS Doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc.

Insolvence českých subjektů a vybrané aspekty insolvenčního zákonodárství některých států SNS Doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc. Insolvence českých subjektů a vybrané aspekty insolvenčního zákonodárství některých států SNS Doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc. Akademie STING 7.11.2012 1 Současná doba může být považována za náročnou,

Více

SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY KYBERŠIKANA. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: únor 2014

SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY KYBERŠIKANA. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: únor 2014 SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY KYBERŠIKANA Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: únor 2014 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_1.ZSV.15 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851 Vytvořeno: únor 2014 Ročník: 2. ročník

Více

Simulace socio-dynamických a socioekonomických

Simulace socio-dynamických a socioekonomických Simulace socio-dynamických a socioekonomických systémů V. Kotyzová, J. Vaith Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, Česko-anglické gymnázium, České Budějovice vendykot@seznam.cz, jakub.vaith@seznam.cz

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

SSOS_ZE_3. 16. Světové ekologické problémy

SSOS_ZE_3. 16. Světové ekologické problémy Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.

Více

Sjednocení terminologie Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D.

Sjednocení terminologie Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D. --- Základy bezpečnostní politiky --- Základy bezpečnostní politiky --- Sjednocení terminologie Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D. Sjednocení terminologie 1) Nebezpečí 2) Ohrožení x hrozba 3) Riziko Nebezpečí Nebezpečí

Více

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Sociální problémy Problém globální bezpečnosti Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2011 Klíčové pojmy OSNOVA 1. VÁLKA A MÍR Světová geopolitika ve 20. století Současný stav 2. OBCHOD SE ZBRANĚMI

Více

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob P7_TA(2011)0390 Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o postoji a závazku EU před summitem

Více

MATURITNÍ OKRUHY GEOGRAFIE

MATURITNÍ OKRUHY GEOGRAFIE MATURITNÍ OKRUHY GEOGRAFIE 1. Vesmír 2. Země a Měsíc 3. Kartografie 4. Geografie a geomorfologie Země 5. Sféry Země 6. Obyvatelstvo 7. Hospodářství 8. Globalizace 9. Státy a jejich hranice 10. Hospodářsky

Více

Ročník IX. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník IX. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Obyvatelstvo světa IX. Charakteristika demografického vývoje Žák vysvětlí, proč rychlý růst světového obyvatelstva, vyvolal mezi vědci i politiky znepokojení z perspektiv dalšího vývoje. Uvede příčiny

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu zeměpis se doplňují: 2. stupeň Ročník: šestý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu zeměpis se doplňují: 2. stupeň Ročník: šestý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu - objasní postavení Slunce ve vesmíru a popíše planetární systém a tělesa sluneční soustavy - charakterizuje polohu, povrch, pohyby Měsíce, jednotlivé fáze Měsíce - aplikuje poznatky o vesmíru a o sluneční

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ. Katedra ekonomie a financí. Mikroekonomie cvičení 2

FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ. Katedra ekonomie a financí. Mikroekonomie cvičení 2 FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ Katedra ekonomie a financí Mikroekonomie cvičení 2 2. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ VZTAHY PŘÍKLAD Č. 1 Vysvětlete pojem ekonomická vzácnost. Užitečnost + omezenost. Ani v ráji se neztratila

Více

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmem demokracie. V průběhu kurzu bude sledován obsahový vývoj pojmu demokracie. Posluchačům

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

NEZAMĚSTNANOST, ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ A SOCIÁLNÍ JISTOTY ANEB V ČEM SE PODOBÁME A V ČEM LIŠÍME

NEZAMĚSTNANOST, ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ A SOCIÁLNÍ JISTOTY ANEB V ČEM SE PODOBÁME A V ČEM LIŠÍME STEM, Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3,130 02 Praha 3 IVO, Inštitút pre verejné otázky Baštová 5, 811 03 Bratislava tel.: +420284019100 tel.: +4212544030 ==================================================================

Více

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Spojené království Velké Británie a Severního Irska Spojené království Velké Británie a Severního Irska Britský politický systém VB je konstituční parlamentní monarchie, tento systém je považován za nejstarší demokracii světa. Jedná se o příklad země, která

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

Důsledky nedostatku pitné vody

Důsledky nedostatku pitné vody Důsledky nedostatku pitné vody Není možné žít bez pitné vody. Když člověk nemá pravidelný přísunu pitné vody dochází k postupné dehydrataci, jejímž prvním příznakem je pocit žízně je tedy logické, že dehydratovaný

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AMERIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 1. Největší státy počet obyvatel. Středozápad USA oblast Velkých planin Středozápad USA oblast Velkých jezer (Great Plains) (Midwest) 2. Hospodářsky nevýznamnější

Více

Aplikovaná ekologie. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební. Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. ČVUT v Praze. B602 dostal@fsv.cvut.

Aplikovaná ekologie. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební. Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. ČVUT v Praze. B602 dostal@fsv.cvut. Aplikovaná ekologie Úvod širší vztahy inženýrství životního prostředí, Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. B602 dostal@fsv.cvut.cz Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební ČVUT v Praze Harmonogram

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. Volitelný předmět pro 4. ročník (všechna zaměření) - jednoletý

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. Volitelný předmět pro 4. ročník (všechna zaměření) - jednoletý Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Předmět: Seminář dějin 20. století Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Vyučovací předmět dějepis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Více

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01 M A T U R I T N Í T É M A T A Květen 2013 GIO SEMILY ZE ZEMĚPISU 1. Základní poznatky o Zemi Země jako součást vesmíru,planeta Země,rotační a oběžný pohyb,hlavní důsledky oběhu a rotace Země,slapové jevy,zeměpisné

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Výhody a nevýhody zavedení eura TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK) Červen 2012 JMÉNO A PŘÍJMENÍ / STUDIJNÍ SKUPINA

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9. Pracuje aktivně s tématickými mapami, obsahujícími informace o obyvatelstvu, sídlech a hospodářských činnostech v celosvětovém

Více

Antropogeografie Socioekonomická geografie Hospodářský zeměpis. 6.10.2010 Pavel TAIBR, GFXŠ Liberec taibr@atlas.cz

Antropogeografie Socioekonomická geografie Hospodářský zeměpis. 6.10.2010 Pavel TAIBR, GFXŠ Liberec taibr@atlas.cz Antropogeografie Socioekonomická geografie Hospodářský zeměpis Socioekonomická sféra Lidská společnost, její výtvory a procesy, které v ní probíhají antroposféra. Základní znaky: součást přírody Je to

Více

Ekonomická krize. Pohled ČMKOS 11.3.2009

Ekonomická krize. Pohled ČMKOS 11.3.2009 Ekonomická krize Pohled ČMKOS 1 11.3.2009 Příčiny krize a důsledky I. Základní příčiny Krize je především krizí neoliberálních koncepcí, které ovládly v posledních 30. letech jak ekonomické myšlení tak

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 7 LS, akad.rok 2014/2015 Strategtický management - VŽ 1 Analýza obecného (generálního) okolí podniku LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Analýza

Více

Historie evropské integrace

Historie evropské integrace Historie evropské integrace Myšlenka společné Evropy Zabránit opakování tragédie dvou světových válek Zajištění evropského míru Regenerace zpustošené a zchudlé Evropy po světových válkách Vzájemná spolupráce

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8.

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Mgr. Tomáš Hradský Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8.20 Vzdělávací

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD)

Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Vznik moderní občanské společnosti Předmětem zájmu VKD je vývoj moderní

Více