KUPNf SMLOUVA. I. Predmet plneni

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KUPNf SMLOUVA. I. Predmet plneni"

Transkript

1 ., KUPNf SMLOUVA UVN Doru~eno: /2014-uVN l1aty:21 druh: p~11ohy: Ii/BY: Smluvnf strany: uvnses566daba5 #? Ustredni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Prana pi'fspevkova organizace zi'fzeml Ministerstvem obrany CR se sfdlem: U Vojenske nemocnice 1200, Praha 6 Ie: DIC: CZ bank. spojenf: , CNB Praha 1 zastoupena: plk. prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., reditelem (dale tez jen "kupujfcf") MAQUET Czech Republic s.r.o., zapsany u Mestskeho soudu v Praze, oddfl C, vlozka IC: DIC:CZ se sfdlem: Na Strzi 1702/65, Praha 4 zastoupeny: Mgr. Jii'fm Lacinou, MBA jednatelem bankovnf spojenf: Commerzbank AG cfslo uctu: /6200 (dale tez jen "prodavajfcf") spolecne jako "smluvnf strany" se dohodly, ze jejich zavazkovy vztah se ve smyslu z. c Sb., obcansky zakonfk, ndf tfmto zakonem uzavfrajf na zaklade poptavky, zadane v souladu se zakonem c Sb., o vei'ejnych zakazkach, ve znenf pozdej~fch pi'edpisu, tuto kupnf smlouvu (dale tez jen "smlouva"). I. Predmet plneni 1. Na zaklade poptavky c.j: UVN ze dne: (dale take "Poptavka") je pi'edmetem plnenf: operacnf svftidla podle specifikace (hlavnf kopule + satelitnf kopule + HD kamera v hlavnf kopuli + ovladanf svftidla a kamery v poctu dvou kompletu, monitor pro operacnf sal s HD rozlisenfm, t1hlopi'fckou 42" s kabelazf a zave~enfm na stenu OS v poctu jednoho kusu, blfze specifikovane v ph10ze C. 1 (dale take jako "zbozf" nebo "pi'fstroj"). II. Doba a misto plneni 1. Prodavajfcf se zavazuje dodat pi'fstroj die domluvy, jakoz i splnit dalsf sve smluvnf zavazky v souladu s podmfnkami sjednanymi touto smlouvou, v souladu se zadavacf dokumentacf vyberoveho i'fzenf a nabfdkou prodavajfcfho ucinenou v ramci vy"beroveho nzenf. 1 J?flq'1/. ~. li.4.!iii.fcr~r~ J-'!/ij" ::1.... <

2 r 2. Prodavajicf se zavazuje dodat pffstroj v terminu do Dodanim se rozumi predani pffstroje bez vad a v souladu s Pfflohou c. 1 smlouvy a v souladu se zadavad dokumentacf Vyberoveho flzenl Dodani pflstroje potvrdf smluvni strany na predavacim protokolu a dodacim listu. 4. Nebude-li dodano zbozi v souladu se smlouvou nebo rna-ii zbozi vady, neni kupujfcf povinen zbozi prevzit. v tom pflpade je prodavajicf povinen stay napravit, tedy dodat bezvadne zbozi dalsich 24 hodin. 5. Prodavajfcf se zavazuje dodat predmet plnenf ve Ihute uvedene v odst. 1 tohoto cianku smlouvy, do mista pineni s dolozenim dodacfho listu. 6. Osoba poverena kupujicfm k pfevzeti pffstroje: 7. Osoba poveremi kupujfcfm k prevzeti pffstroje: III. Kupni cena 1. Sjednana kupni cena pristroje ve vysi: ,OOKc bez DPH, tj ,OOKc vcetne DPH obsahuje veskere naklady prodavajicfho vc. balneho, dopravneho, cia, poplatkfi atd.. 2. V ptfpade, ze v mezidobi od podpisu kupni smlouvy do doby dodani pflstroje die teto smlouvy dojde ke snizeni jeho ceny na trhu, prodavajicf je povinen provest snizeni ceny ve vysi odpovidajid dane zmene. 3. V nlmci kupni ceny je zahrnut i zarucni servis ptistroje, provadeneho ve smyslu clanku VI. smlouvy, jakoz i zaskoleni obsluhy pristroje die cl. V. smlouvy. IV. Fakturacni a platebni podminky 1. Kupujicf neposkytne zalohy. 2. Danovy doklad (faktura) bude dodan spoiecne s ptfstrojem. nejpozdeji do loti dnfi od pfedani dodacfho listu. 3. Faktura musi splnovat naiezitosti danoveho dokladu die zakona C Sb.. 0 ucetnictvi, ve zneni pozdejsfch pfedpisfi. Ucetni a danovy doklad must obsahovat zejmena tyto naiezitosti: a) oznacenf povinne a opravnene osoby, adresu, sidlo, DIe, b) cislo dokladu, c) den odeslani a den splatnosti, den zdanitelneho pineni, d) oznaceni peneznfho ustavu a cislo uctu, na ktery se rna platit, konstantnf a variabilnf symbol, e) uctovanou castku, DPH, uctovanou castku vc. DPH, f) nazev dodavky, oznacenf casti dodavky, g) dfivod uctovani s odvo]anim na smlouvu; h) razitko a podpis osoby opravnene k vystaveni danoveho a ucetniho dokladu, i) seznam pffloh, 2

3 j) dalsi nalezitosti, pokud je stanov! obecne zavazny pfedpis, V pfipade, ze danovy ucetni doklad (faktura) nebude obsahovat naiezitosti vyse uvedene nebo k nemu nebudou pfilozeny ladne doklady (pfilohy) smlouvou vyzadovane, je kupujici opravnen vratit jej prodavajicimu a pozadovat vystaveni noveho fadneho daiioveho ucetniho dokladu (faktury). Pravo vratit tento doklad prodavajicimu zanika, neuplatni-li jej kupujici do 14ti pracovnich dnu ode dne dorucenf takoveho dokladu prodavajicim. Pocinaje dnem doruceni opraveneho danoveho ucetniho dokladu (faktury) kupujicimu zacne plynout nova lhuta splatnosti. Prodavajici, je vsak povinen opravit vady dokladu nebo doklad dopinit 0 smiouvou pozadovane pi'ilohy, je-li k tomu kupujfcim dodatecne vyzvan i po Ihute vyse uvedene s tim, ze vsak takovato vyzva nema ucinky spojene s vracenim daiioveho ucetniho dokladu (faktury) die tohoto odstavce. 4. Doba splatnosti faktury je stanovena na 60 kalendafnich dnu ode dne doruceni faktury kupujicimu. 5. Platby budou probihat vyhradne v CZK a rovnez vdkere cenove udaje budou v teto mene. V. Obchodnf podminky, zaskoleni obsluhy pfistroje 1. Prodavajici pteda kupujicfmu k dodanemu pi'istroji neprodlene dodaci list, ihned pi'i pi'edanf pfistroje je povinen uvest pfistroj do provozu (tj. provest instalaci). Spolu s pfistrojem je prodavajici povinen dodat navod k pouzitf v eeskem jazyce a prohlaseni 0 shode v listinne i elektronicke podobe. 2. V souvislosti s instalaci a uvedenim pfistroje do provozu je prodavajici povinen provest zaskoleni obsluhy pfistroje a ueinit 0 nem oticielnf pisemny zapis, ktery musi byr potvrzen pfislusnym pracovnikem kupujiciho. Pfsemny zapis mus! obsahovat potvrzenf 0 opravnenosti vyskolenych zamestnancu kupujiciho skolit co do obsiuhy pi'fstroje daisi zamestnance kupujfciho. 3. V pfipade prodleni prodavajiciho s dodanim pfistroje a jeho instalaci die odst. 1, jakoz i s i'adnym proskolenim zamestnancu kupujfciho die odst. 2, je prodavajicf povinen kupujicimu uhradit smluvnf pokutu ve vysi 1 000,00 Kc za kazdy den prodlenf, narok na nahradu skody tim neni doteen. VI. Zaruka a odpovednost za vady, zarulnf servis 1. Reklamaci zjevnych vad pfistroje kupujfcf uplatnf u prodavajicfho pfi pfedani a prevzeti, nejpozdeji do podpisu protokolu 0 pfedani a pi'evzetf zapisem do tohoto protokolu. 2. Reklamaci ostatnfch vad je kupujici povinen uplatnit u prodavajfcfho bez zbytecneho odkladu pisemne do rukou jeho opravneneho zastupce na adresu uvedenou v zahlavi teto smlouvy. 3. Zarucni doba za jakost pfistroje cinf 48 mesicu a pocina bezet dnem dodanim pfistroje, resp. jeho uvedenfm do provozu (instalacf) die c1. V. odst. 1 smlouvy. 3

4 4. Prodavajfcf se zavazuje provadet pravidelnou udrzbu ptfstroje v intervalu Ix za rok, tj. 1 servisni kontrolu (tj. vsech vyrobcem pozadovanych Ci doporueenych vykoml, veetne pfi takovych vykonech pottebneho spottebnfho materiruu) za rok a to po celou dobu zarueni doby die odst. 3 tohoto etanku smlouvy. 5. Prodavajicf je povinen zajistit dobu mistupu servisniho technika na opravu pffstroje v pffpade zarncniho servisu a odstraneni zavady bez pouziti nahradnfch dilu do 24 hodin, pfi pouziti nahradnich dflu do 72 hodin od nahlaseni zavady pffstroje. Po dobu opravy je prodavajid povinen zajistit zapujeeni nahradniho pi'fstroje. 6. Prodavajfd je povinen spolu s pffstrojem dodat cenik servisnfch zasahu vcetne ceny vyjezdu technika a zrudadnfch nahradnfch dflu pro pi'fpady, na ktere se nevztahuje bezplatny zarneni servis. t VII. Smluvnf pokuta a urok z prodleni 1. V pffpade prodlenf prodavajiciho s odstranenim zjistenych vad a zavad pffstroje behem zarneni lhuty ve lhutach uvedenych v c1. VI. smlouvy je povinen zaplatit prodavajfcf kupujfcfmu smluvnf pokutu ve vysi 0,05% z ceny pffstroje za kazdy zapocaty den prodlenf az do odstranenf vady. 2. V pffpade prodlenf kupujfciho s uhradou kupnf ceny dodaneho pffstroje ve sjednane lhute splatnosti je kupujfcf povinen zaplatit prodavajfcfmu smluvnf urok z prodlenf ve vysi 0,02 % z dluzne eastky za kazdy zapocaty den prodleni az do uplneho zaplaceni. VIII. Odstoupenf od smlouvy 1. Kupujicf je opravnen pfsemne odstoupit od smlouvy, pokud: a) na majetek prodavajiciho bylo zahajeno insolveneni rfzeni b) navrh na prohlasenf konkursu byl zamftnut pro nedostatek majetku c) prodavajicf vstoupf do likvidace d) nastane vyssf moc, kdy dojde k okolnostem, ktere nemohou smluvni strany ovlivnit a ktere zcela a na dobu deisf nez 60 dnu znemozni nektere ze smiuvnfch stran plnit sve zavazky ze smlouvy. 2. Kupujici je dale opravnen odstoupit od smiouvy, vznikla-li mu einnosti nebo neeinnosti prodavajicfho skoda nebo vznik skody hrozi nebo bylo-ii poskozeno dobre jmeno kupujidho. 3. Kupujfcf a prodavajfcf jsou dale opravneni odstoupit od smlouvy v pffpade podstatneho porusenf smluvnfch povinnosti druhou smluvni stranou. 4. Odstoupeni od smlouvy musi byt ucineno pisemne a dorueeno drum strane, pficemz ucinky odstoupeni nastavaji dnem dorueenf pfsemneho oznameni. Nasledky odstoupeni od smlouvy se ffdf pnslusnymi ustanovenimi obchodnfho zakoniku 5. Smluvni strany mohou ukoneit smlouvu pfsemnou dohodou. 4

5 IX. Ostatnf ujednanf 1. Prodavajfd si je vectom pravnfch nasledku, ktere pro n~ho vyplynou v pi'ipade nedodr.zenf uvedenych povinnosti, vcetne prava kupujicfho na odstoupeni od smlouvy a nahrady zpusobene skody. 2. Kupujfd je opravnen nai'fdit prodavajidmu pteruseni dodavky pffstroje, je-li ohrozena bezpecnost a zdravi pracovnfku nebo jinych osob, vznikla-1i skoda nebo jeji vznik hrozi nebo jedmi-li prodavajid proti zajmum kupujidho informovat a dohodnout s nim podminky, za kterych lze v dodavce pokracovat. 3. Zjistf-li prodavajid pi'i provadenf dodavky pnstroje pi'ekazky ovlivi1u.lici jeho dodani,.le povinen 0 tom bez odkladu kupujfdho informovat a dohodnout s nim podmfnky, za kterych lze v dodavce pokracovat. 4. Kupujfd se zavazuje umoznit prodavajfcimu tadne provedenf dodavky pnstroje. Pokud kupujfd neumozni, z duvodu vzniklych na.leho strane, pokracovanf nebo dokonceni dodavky v termfnu dohodnutem v teto smlouve, je prodavajfd opravn~n pozadovat zmenu terminu. 5. Prodavajid prohlasuje, ze pfedm~t plneni spliluje vsechny pffslusne normy, jakoz i vsechny zavazne podmfnky ptedepsane platnou legislativou (zakon c Sb., natizeni vlady c , evropske smernice 93/421EEC, atd.), rna veskera pottebna povolenf k uzlvani ve zdravotnictvi, jakoz i prohhiseni 0 shod~ atd. 6. Dodavatel se zavazu.le zdarma provest zaskolenf techniku na BTK a bezplatne proskolit technicke pracovniky Oddeleni zdravotnicke techniky UVN k provad~ni servisu a vyrobcem pozadovanych periodickych kontrol pro dodavane zbozi. Dodavatel se zavazuje v zarucnf do~ bezplatne provad~ni vsech vyrobcem pozadovanych ci doporucenych ukonu (pravidelne bezpecnostne technicke kontroly, validace, kalibrace, servisnf a preventivnf prohlidky apod.), vcetne veskereho poti'ebneho spottebnfho materilhu. x. Zaverecna ustanovenf 1. Neni-li v teto smlouve dohodnuto jinak, tidf se vzajemne vztahy obou smluvnfch stran ustanovenfmi obchodnfho zakoniku Ceske republiky. 2. Smlouva se uzavira na dobu urcitou a to po celou dobu trvani zarucnl doby. 3. V pnpade sporu se obe smluvnf strany zavazu.li pokusit se ptedevsfm 0 jeho urovnanf smirem, v pfipade soudnfho sporu bude vec projedmivana soudem pi'fslusnym podle obcanskeho soudniho fadu. 4. Tuto smlouvu lze doplilovat ci menit pouze formou pfsemneho dodatku, podepsaneho opnlvn~nymi zastupci obou smluvnfch strano 5. Smluvnf strany prohlasujf, ze jsou opnlvneny zavazat se zpusobem uvedenym v teto smlouve. Pokud se toto prohhisenf ukaze nepravdivym, zavazujf se k nahrade veskere skody, ktera by tak mohla vzniknout. 6. Vule smluvnfch stran.le vyjadtena v nize uvedenych dokumentech a podkladech, ktere tvotf tato kupnf smlouva a.lejf pi'flohy: Pi'floha C. 1 - Specifikace predmetu pineni 5

6 7. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichz kupujicf obdrzi 2 vyhotoveni a t prodavajid 2 vyhotovenf. 8. Tato smlouva je platna a ucinna dnem podpisu obou smluvnfch strano 9. Smluvni strany zaroven potvrzujf, ze si tuto smlouvu pi'ed jejim podpisem precetly a s jejfm obsahem souhlasf, ze nebyla uzavi'ena v tfsni ani za napadne nevyhodnych podmfnek. Na diikaz toho pi'ipojujf sve podpisy. V Praze dne: 2 [1 () 4- V Praze dne: ) /I /...:!.. MAQUET Czech Repu I s.r.o. (r v ~vojensk' nemocnice! VOjenSkVZfakUItni nemocnice Praha plk.prof. Dr. Miroslav Zavoral, PhD reditel 6

7 . [~l ~:~~!JENSKA NEMOCNICE Vojenska fakultnl nemocnice Praha Ph10ha ~.1 k C.j.: S68-33/2014-UvN Operacnf svetia pro 2 operacni saly Nazev finny: MAQUET Czech Republic S.r.o. Adresa: Na Strzi , Praha 4 It: DIt: CZ Kontaktni osoba : Mgr. Jiff Lacina, MBA, jednatel Telefon: Mininuilni technicke pozadavky HLAVNf SVtTIDLO - 2 ks Zdroj svetla - monochromaticke bfle LED diody Ano (koment31) Ne (komentat) Intenzita podle Ee min Ix Barevna teplota Colour Rendering Index CRI Ra min. 95 Endo mod - osvetleni zatemneneho operacniho salu - zelene LED System "aktivniho inteligentnfho vykryvani zastineni" Ovladanf na zavesu lampy i na medirampe i 3900K regulovatelna intenzita HD kamera s vyvodem DVI na dye volitelna mista na op. sale Pro saly CHIRK must mit kamera opticke vlastnosti ktere umozni takovou hloubku ostrosti aby pfi otevrenyeh operacfeh byla ostra eela hloubka operacni rany. Montaz umoznujfcf plynuie otacenf lampy i ramen bez omezeni Zivotnost LED hodin zoom (vice nef 60

8 t Minimailni tecbnick~ pozadavky SATELIJ1'jf ~l::ftidlo - 2 ks Zdroj svetla - monochromaticke bile LED diody Intenzita podle Ec - min Ix Barevna teplota Colour Rendering Index CRI Ra - min. 95 Endo m6d - osvetlenf zatemneneho operacniho saiu LED System "aktivnfho inteligentniho vykryvanf zastinenf" Ovhidanf na zavesu lampy i na medirampe Montaz umoznujfcf plynuie otacenf lampy i ramen 0 omezeni Zivotnost LED hodin Ano (komentat) 3900K - zelene regulovatelne bez (vice nef ) Ne (komentat) Minimailni tecbnick~ pozadavky PruSLU~ENSTVf Autokhlvovatelne kryty na drzak lampy - 20 ks na hlavnf svftidlo 20 ks na satelitnf svftidio Stropni zaves, pokud nenf kompatibilnf se stavajfcfm systemem -2x Zobrazovacf monitor: Barevny monitor pro pouziti na operacnfm sale vhodny i pro PACS Uhloptfcka min. 42 II Vysoke roziisenf 1920x 1200 bodu Vstupy DVI-I ad-sub Antireflexnf liprava Certifikace pro pouzitf ve zdravotnictvf Instalace na stenu operacniho saju, propojenf s kamerou op. lampy, ve. vyvodu do op. rampy pro ev. ptipojenf jineho zdroie si!.malu DrZ<'ik na stenu Ano (komentat) Ne (komentat)

9 -- [*1!!.!JENSKANEMOCNICE Vojenska fakuhnl nemocnice Praha Operacnl svetla pro 2 operacnl saly Pflloha c. 2 k c.j.: /2014-UVN Nlizev finny: Adresa : IC: DIC: Kontaktni osoba : Telefon: MAQUET Czech Republic s.r.o. Na Str.zi 1702/65, Praha CZ Mgr. Jiti Lacina, MBA,jednatel Nabizena operacni svetla Cena K~ za 1 ks bezdph Cena Cena K~ za 1 ks v~etnldph ZliruCni dooa [m&icu] MAQUET VOLIST A VL T 600DF AIM STP+HD CAM + pi'{sln , ,00 24mes. MAQUET VOLIST A VLT 600DF AIM STP+HD CAM + pi'{sln , ,00 24 meso MONITOR NDS RADIANCE 42" + drzak na stenn + kabelaz , ,00 24ml\s. Cena celkem veetnl DPH , ,00 Pozarulni servis Vjrobcem pfedepsane kontroly Dobaopravy Doha opravy s N8hradnl Cena ReakCni doba bezpooi. Perioda Cena spotfebnibo pooi. n8hr. dilu pfistroj servisni Cena dopravy Cena (bodin] n8hr. dilu [mesicti] materi8.lu [hodinj [AnolNe] hodiny [hodinl 6 (v prac.dobe), 24 hod. mimo Sterilizovatel.rukojeti: _ prac.dobu 111gL..._ 2 hod. 900,QOKc '- _8,2Q K~L1:m 12 meso 1950,00 Kc standardnf 900,00 Kclks -_._..._--_... _- - I

10

Kupnf smlouva. Projekt EU CZ.1.06/3.2.01/08.07655

Kupnf smlouva. Projekt EU CZ.1.06/3.2.01/08.07655 EVROPSKA UNIE inf:ae~ OPERAfNi EVROPSKY FOND PRO REGIONALNi ROZVOJ MINISTERSTVO ZOMVOTNIC'TVI IllNTEDROVANt PRODRAM ~ANCE PRO va~ ROZVOJ CEsK REPlJBUKY 9 89/ j!c«-jp Kupnf smlouva "Modernizace a obnova

Více

KUPNI SMLOUVA. I. Predmet plneni

KUPNI SMLOUVA. I. Predmet plneni .' KUPNI SMLOUVA Smluvnf strany: Ustredni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice PRAHA prlspevkova organizaee zrizena Ministerstvem obrany er se sidlem: U Vojenske nemoenice 1200, 169 02 Praha

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do...

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... Příloha č. 2 Obsah nabídky OBSAH NABÍDKY v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... 2 Obsah nabídky listy od

Více

1.1 Objednatel: Ostfedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha prispevkova organizace zrizena Ministerstvem obrany CR

1.1 Objednatel: Ostfedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha prispevkova organizace zrizena Ministerstvem obrany CR SMLOUVA 0 OiLO die 2886 a nasi. zak. c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk Smluvni strany: 1.1 Objednatel: Ostfedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha prispevkova organizace zrizena Ministerstvem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o. pro nákup zboží, dodávky

Více

Cislo uctu: 2300138000/2010 Cislo ui:tu: 852332734/0600

Cislo uctu: 2300138000/2010 Cislo ui:tu: 852332734/0600 -r Cislo smlouvy objednatele: 412012 Smlouva 0 dilo a Smlouva mandatnl uzavfena podle 536 a nasl. a 566 a nasl. zakona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu.' Cast A Smluvni strany

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA Příloha č. 4 k č.j. MV-153737-25/ VZ -2013 NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015 Číslo smlouvy dodavatele č. 1: Číslo smlouvy dodavatele

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany:

Kupní smlouva. Smluvní strany: Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní stran Smluvní strany: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA na dodávky stavebního materiálu Č. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají vysoké smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA na dodávky stavebního materiálu Č. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají vysoké smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA na dodávky stavebního materiálu Č. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají vysoké smluvní strany 1.Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Sídlo:Palackého 147,756 61 Rožnov

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající z

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. se sídlem Brno Kaštanová 125b, PSČ 620 00, IČ 277 16 899, DIČ CZ27716899 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. C, vl. 54023

Více

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015 PZP HEATING a.s. Dobré 149, 517 93 Dobré, Česká republika IČ: 28820614 DIČ: CZ28820614 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Praha, č.ú. 2110798104/2700 Společnost zapsaná

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. Základní ustanovení Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP) platí pro veškeré závazkové vztahy týkající se kupních smluv a smluv o dílo (dále jen Smlouvy

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o 1. Předmět Podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o. stanovují podmínky uzavření Smlouvy a poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Wolfstein s.r.o..

Více

ČÁST II PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN III. Povinnosti provozovatele

ČÁST II PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN III. Povinnosti provozovatele Všeobecné podmínky zřizování a provozování míst zpětného odběru ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky zřizování a provozování míst zpětného odběru (dále též jen VOP

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem č.j. 35464/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Čl. I Vznik smluvního vztahu 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy o překladatelských a tlumočnických

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

1/9 Všeobecné obchodní podmínky: Verze 2 5.5.2008

1/9 Všeobecné obchodní podmínky: Verze 2 5.5.2008 1/9 Verze 2 5.5.2008 Všeobecné obchodní podmínky jsou ujednání, jimiž se řídí obchodní vztahy mezi dodavatelem (označeným též jako prodávající) a odběratelem (označeným též jako kupující či uživatel) a

Více