Cost benefit analýza projektu Sociální integrace vybraných skupin obyvatel v obci Ralsko, ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cost benefit analýza projektu Sociální integrace vybraných skupin obyvatel v obci Ralsko, ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o."

Transkript

1 Obsah Obsah Úvod...2 Iformace o zpracovaeli, zadavaeli, realizáorovi Podsaa projeku Srukura beeficieů Vymezeí zaieresovaých subjeků Popis ivesičí a ulové variay Dopady ivesičí variay a jedolivé beeficiey Dopady ulové variay a jedolivé beeficiey Určeí a kvaifikace všech relevaích C&B projeku Siuace s doací Siuace bez doace Vyčleěí doplňkových eoceielých C&B a jejich sloví popis Převedeí oceielých C&B a hoovosí oky, Výpoče krieriálích ukazaelů Výpoče krieriálích ukazaelů pro siuaci s doací Výpoče krieriálích ukazaelů pro siuaci bez doace Shruí a vyhodoceí výsledků výpoču krieriálích ukazaelů Cilivosí aalýza Výpoče změy krieriálích ukazaelů pro siuaci s doací Výpoče změy krieriálích ukazaelů pro siuaci bez doace Rozhoduí o přijaelosi a fiacováí projeku...22 Sezam zkraek...23 Zdroje

2 1. Úvod Smyslem zpracováí Aalýzy ákladů a příosů (Cos - beefi aalýzy) je zhodoceí veřejě prospěšé eivesičí akce Sociálí iegrace vybraých skupi obyvael v obci Ralsko z pohledu užiku ohoo projeku pro celou společos v daé oblasi. Obec Ralsko spadá do hospodářsky slabých oblasí v Libereckém kraji. Zařazeí obce Ralsko do ěcho regioů je výsledkem a důsledkem hisorických událosí ve vývoji obce po druhé svěové válce. V Ralsku žijí akové skupiy obyvael jako árodosí mešiy (romská komuia a azylai), maky a rodičovské dovoleé, osoby s ízkým vzděláím a osoby sociálě epřizpůsobeé, o ichž je možé říci, že se jedá o sociálě ohrožeé skupiy obyvael. Hlavími problémy v oblasi lidských zdrojů v obci jsou: ízká ebo chybějící kvalifikace (převážě mezi romskou komuiou), dlouhodobě vysoká ezaměsaos obyvael obce a malé zapojeí Romů a azylaů do sociálích a ekoomických vazeb v obci. Iformace o zpracovaeli, zadavaeli, realizáorovi Zpracovael: ARR Ageura regioálího rozvoje, spol. s r.o. Sauárí zásupce: Mgr. Tomáš Kafka Odpovědá osoba: Ig. Lucie Filipovská Třída 1. Máje 97/ Liberec III IČ: Zadavael: Liberecký kraj Realizáor: Nesáí ezisková orgaizace, kerá se zabývá problemaikou árodosích meši, sociálě zevýhoděých osob a jejich iegrací do společosi. Cos - beefi aalýza je zpracováa k dau 31. srpa

3 2. Podsaa projeku Projek se zaměřuje a vybraé skupiy sociálě zevýhoděých obyvael obce Ralsko. V obci, skládající se z 9 sídelích lokali, jimiž jsou: Hradčay ad Ploučicí, Boreček, Ploužice pod Ralskem, Hvězdov, Svébořice, Horí Krupá, Jabloeček a Náhlov, žije k 31. červeci 2006 celkem osob. Správím i geografickým cerem obce jsou Kuřívody, kde v současé době sídlí aké Obecí úřad Ralsko. Problémem obce je vysoká míra ezaměsaosi, kerá se pohybuje okolo hraice 18 %. Dalším problémem je ízká míra začleěí árodosích meši žijících v obci Ralsko a jejím okolí do společosi. V obci žijí árodosí mešiy, do ichž paří i dvě výzamé sociálí komuiy: volyňší Češi a romská komuia. Problémem komuiy volyňských Čechů žijících v obci Ralsko je malé zapojeí do sociálích a ekoomických vazeb v obci, keré v delším časovém horizou může vés až vyčleěí éo skupiy obyvael z komuiího živoa v obci. Romská komuia des voří odhadem éměř 10% z celkového poču obyvael. K velkému árůsu v poču ěcho občaů došlo v souvislosi s osídlováím ově opraveých byů a sídliši Ploužice. Velký poče občaů romské árodosi je pak v čási obce Náhlov, kde v rámci privaizace zakoupili romší občaé byy, do ichž se k majielům byů asěhovali i další rodií příslušíci. I přes počíající iiciaivy romských občaů v obci Ralsko, kdy vziklo občaské sdružeí, kladoucí si za cíl zejméa práci s děmi a mládeží z romské komui, je jejich zapojeí do živoa společosi v obci velice ízké. Cílem projeku Sociálí iegrace vybraých skupi obyvael v obci Ralsko je zejméa akivě řeši hlaví problémy romské komuiy, volyňských Čechů a dalších árodosích meši, a zamezi jejich vyloučeí ze sociálích a ekoomických vazeb v obci, dále zamezova vyčleňováí osob pařících do romské komuiy, volyňských Čechů a dalších obyvael z práce, vzděláváí a společosi, posilova viří soudržos komui v obci, oživi občaskou společos v obci prosředicvím podpory pro mísí iiciaivy, síži izolovaosi komui a skupi osob v obci, zejméa skupi ohrožeých sociálím vyloučeím, zvýši spolupráci obce a komui a společě akivě řeši hlaví problémy. V projeku půjde o začleěí árodosích meši žijících v obci Ralsko do české společosi, o poskyuí árodosím mešiám možosi sysemaicky se uči český jazyk, pomoci sociálě slabým jedicům orieova se v práví problemaice a legislaivě České republiky, iformova a isruova cílové skupiy projeku o fugováí mísí správy a samosprávy a o způsobu jedáí s českými úřady, moivova ezaměsaé osoby k práci, pomoci ají makám a rodičovské dovoleé zraceé sebevědomí a moivaci k práci po ukočeí rodičovské dovoleé. Nedílou součásí projeku bude i saha o zvyšováí počíačové gramoosi obyvael Ralska a používáí iereu k vyhledáváí pořebých iformací ýkajících se apř. zaměsáí, dále iformova cílové skupiy projeku o způsobu psaí srukurovaého živoopisu a o prezeaci sebe samých před poeciálími zaměsavaeli. Dospělá populace romské komuiy získá při besedách a předáškách výzamé iformace o hospodařeí rodiy, hygieě a péči o díě, preveci sociálě paologických jevů, ad., což je výzamý prvek pro výchovu děí a fugováí rodi a aké pro sadější zapojeí romské komuiy do společosi. Další vzdělávací akce umoží obyvaelům obce ají ová uplaěí a rhu práce a dlouhodobě ezaměsaí obyvaelé obce si zovu osvojí základí pracoví ávyky. Akiviy projeku budou směřova k omu, aby v obci v budoucu došlo k celkovému zlepšeí občaského soužií obyvael a budou vyvářea ová mísí parersví a komuiy. 3

4 Náplí projeku edy bude vyvoři specifické vzdělávací a další programy pro cílové skupiy projeku, kerými jsou árodosí mešiy, maky a rodičovské dovoleé, osoby s ízkým vzděláím a osoby společesky epřizpůsobeé. Akiviy projeku budou realizováy, ve spolupráci s Odborem sociálích věcí a školsví Měsského úřadu Mimoň a s Úřadem práce v České Lípě, v ově zrekosruovaé faře v ceru obce Ralsko, k jejíž rekosrukci dochází v rámci projeku Mísí cerum pro sekáváí a pořádáí kulurích, vzdělávacích a sociálích programů v Ralsku. Cílové skupiy projeku: 1) Národosí mešiy - celkem osob 2) Maky a rodičovské dovoleé celkem 4-5 osob 3) Osoby s ízkým vzděláím celkem 1-5 osob 4) Osoby společesky epřizpůsobeé 1-5 osob Předpokládaá velikos celkové cílové skupiy cca 25 lidí. Zaměřeí specifických programů cílových skupi bude přibližě ásledující: 1) Národosí mešiy Kurzy češiy pro azylay, kerým kočí kurz českého jazyka poskyovaý v rámci sáího iegračího programu (SIP) dále pro y, kerým bude uděle azyl v průběhu roku 2007 a dále pro dobrovolíky, keří se chějí a kurzu rověž svou účasí podíle. Rozsah kurzu cca 190 h hodi. Kurzy pro árodosí mešiy (Romové, azylai) zahrující zprosředkováí iformací o živoě v prosředí společosi ČR eoreicky i prakicky, čili: - pomoc s vyřízeím ezbyých pořeb (lékař, škola, poša, apod.) - poskyuí eréího sociálího pracovíka (zasoupí kuráora) jako průvodce po úřadech a dalších isiucích pomoc při áročějších čiosech jako je evidece a Úřadu práce, pomoc při vyhledáí práce, vyřešeí bydleí, ad. - součásí výuky bude kurz socio-kulurího miima, čili: - sezámeí s mísími zvyklosmi (fugováí mísích úřadů, jejich ovírací doby apod.) - sociálě-práví émaika - právo a legislaiva ČR - mísí správa a samospráva, evidece občaů - obecé iformace apř. kde se iformova a... přesupky, kde říci svůj ázor apod - soužií s majorií společosí (verbálí komuikace) - přiblížeí zvyklosí a běžých způsobů ráveí volého času - srováí odlišosí mezi zemí původu azylaa a Českou republikou a vliv odlišosí a živo azylaů v ČR (apř. odlišosi ve způsobech komuikace apod.) Předáška o hisorii Romů. Rozsah cca 2 hodiy. Rozsah kurzu cca 80 hodi. 2) Maky a rodičovské dovoleé Kurzy zaměřeé a: - zvýšeí sebevědomí maek a a jejich psychický sav - hospodařeí v domácosi - problemaika moivace pro zařazeí se a rh práce - prezečí dovedosi - akce a zvýšeí koaku maek s okolím prosředím Rozsah kurzu cca 100 hodi. 4

5 3) Osoby s ízkým vzděláím a 4) Osoby společesky epřizpůsobeé Kurzy zaměřeé a: - iformováí o právech a hlavě poviosech občaů (apř. posihy za eposíláí děí do školy apod.) - iformováí z ÚP - iegraci jedice a rh práce, problemaiku moivace pro zařazeí se a rh práce, zhodoceí dovedosí, keré jsou schopi účasíci akce abídou zaměsavaelům - abídku možosi sekáí s lidmi, kerým se podařilo dobře a úspěšě se iegrova a rh práce (výměa zkušeosí) Rozsah kurzu cca 70 hodi. Korola kvaliy a kvaiy poskyovaé výuky českého jazyka bude zajišťováa odboríkem a oblas výuky češiy pro azylay. Lidské zdroje zapojeé do projeku: 1 osoba a plý úvazek a pracoví smlouvu vedoucí 1 osoba a ½ úvazek a pracoví smlouvu eréí sociálí pracovík 1 osoba a DPČ - účeí osoby a DPP lekoři 1 osoba a exerí řízeí projeku (fiačí a moiorovací zprávy, zajišťováí publiciy akcí projeku, komuikace s orgáem řízeí graových schéma apod.) Nosielem projeku bude esáí ezisková orgaizace. Předpokládaé rváí projeku 17 měsíců, pravděpodobě od leda 2007 do kvěa

6 3. Srukura beeficieů 3.1 Vymezeí zaieresovaých subjeků I. subjeky, kerých se projek doke: domácosi - obyvaelé obce Ralsko Obec Ralsko úřad práce Česká Lípa, odbor sociálích věcí a školsví Mimoň osaí orgaizace v kraji (esáí eziskové orgaizace) sá - ČR II. subjeky, keré jsou relevaí z hlediska moivace realizáora (pro koho projek zamýšlí, o čí prospěch usiluje) a z pohledu poskyovaele doace: A) Z hlediska realizáora (esáí ezisková orgaizace) domácosi - obyvaelé obce Ralsko Obec Ralsko osaí orgaizace v obci Ralsko, měsě Mimoň, měsě Česká Lípa, v Libereckém kraji (esáí eziskové orgaizace) B) Z hlediska poskyovaele doace (Liberecký kraj, sá ČR, Evropská uie): domácosi - obyvaelé ČR muicipálí subjeky ČR sá - ČR osaí orgaizace ČR (esáí eziskové orgaizace) III. sloučeí sezamů z kroků A a B domácosi ČR muicipálí subjeky ČR (vč. obce Ralsko) sá ČR osaí orgaizace ČR (esáí eziskové orgaizace) IV. průik sezamu v I. kroku a sezamu v III. kroku domácosi obyvaelé obce Ralsko Obec Ralsko další muicipálí subjeky - Úřad práce Česká Lípa, Odbor sociálích věcí a školsví Mimoň osaí orgaizace v kraji (esáí eziskové orgaizace) sá - ČR Tyo subjeky jsou pak relevaí z hlediska zájmů realizáora i poskyovaele doace. 6

7 4. Popis ivesičí a ulové variay Přeso, že se ejedá o ivesičí projek, za ivesičí variau je zde považováa variaa, kdy bude projek realizová. Za ulovou variau je pokládáa siuace, kdy se projek euskuečí. V éo kapiole jde o vymezeí příosů a ákladů ásledujících zaieresovaých subjeků: domácosi obyvaelé obce Ralsko Obec Ralsko další muicipálí subjeky - Úřad práce Česká Lípa, Odbor sociálích věcí a školsví Mimoň, Odbor sociálích věcí a zdravoicví MěÚ Česká Lípa osaí orgaizace v kraji (NNO) sá - ČR 4.1 Dopady ivesičí variay a jedolivé beeficiey Domácosi obyvaelé obce Ralsko Národosí mešiy příslušíci árodosích meši se aučí základy českého jazyka a komuikaci v ěm, projdou kurzem sociokulurího miima, sezámí se s mísími zvyklosmi a právy a poviosmi občaa ČR, budou se uči soužií s majorií společosí. Příosem pro uo cílovou skupiu bude zlepšeí jejich živoí siuace a jejich začleěí do živoa v české společosi. Maky a rodičovské dovoleé projdou moivačími lekcemi, keré by jim měly pomoci ají zraceé sebevědomí a ochou vsoupi po ukočeí rodičovské dovoleé do pracovího procesu. Dále se dozvědí, jak hospodaři s fiacemi v domácosi a budou pro ě připravey akce a zvýšeí jejich koaku s okolím prosředím. Osoby s ízkým vzděláím a osoby společesky epřizpůsobeé získají základí povědomí o právích ormách ČR, o svých právech a poviosech. Dále se jim dosaou pořebé iformace o způsobech a možosech akivího hledáí zaměsáí. Příosem (beefiem) pro osoby pařící do ěcho cílových skupi projeku bude zejméa zlepšeí jejich živoí siuace, začleěí osob do společosi a zvýšeí jejich uplaielosi a rhu práce. Předpokládá se ejméě 80 % úspěšos akcí projeku (z. akiviy projeku dokočí ejméě 80 % osob z cílových skupi). Na základě realizace akivi projeku lze uvažova o om, že dopadem projeku bude i alezeí vhodého zaměsáí účasíky projeku. Předpokládejme, že 20 % osob, keré projdou programy projeku ajdou zaměsáí. Tz. projeku se zúčasí cca 25 osob, z oho 80 %, edy 20 osob, projde projekem a z ěcho osob 20 %, edy 4 osoby získají zaměsáí. Příosem pro ě pak bude čisá mzda, kerou za svou práci získají. Obec Ralsko Obec Ralsko získá realizací projeku možos podíle se a rozvoji lidských zdrojů v obci a sižova sociálí zevýhoděí svých obyvael. Teo projek svým způsobem avazuje a projek Mísí cerum pro sekáváí a pořádáí kulurích, vzdělávacích a sociálích programů v Ralsku, čímž se mu přidá hodoa spočívající v dalším využií objeku fary. 7

8 Další muicipálí subjeky Úřad práce, Odbor sociálích věcí a školsví, apod. Zaměsacům úřadů bude usaděa práce s vyřizováím agedy osob pařících do cílových skupi projeku. Jedak budou yo osoby po proškoleí samy schopější komuikova s ěmio úřady a jedak získají k ěmo účelům eréího sociálího pracovíka, kerý jim s vyřizováím pořebých záležiosí bude osobě pomáha a při vyřizováí a úřadech a dalších isiucích asisova. Příosem pak může bý uspořeý čas zaměsaců muicipálích subjeků (apř. míso ½ hodiy sráví eo pracovík jedáím s osobou pařící k cílovým skupiám projeku pouze ¼ hodiy apod.). Osaí orgaizace v kraji (NNO) Předpokládá se, že v případě realizace projeku budou oslovey orgaizace v Libereckém kraji, keré se zabývají problemaikou árodosích meši a dalších sociálě zevýhoděých skupi obyvaelsva. Zaměsacům ěcho orgaizací bude abídua možos podíle se a programech pro cílové skupiy ohoo projeku. Příosem ě pak bude jejich zisk z realizace předášek, besed či asisece. Sá V případě realizace projeku se předpokládá, že 20 % osob, keré projdou programem projeku, edy 4 osoby, získají zaměsáí. Příosem pro sá pak budou daě z příjmu ěcho osob a plaby a sociálí zabezpečeí a zdravoí pojišěí placeé ěmo osobám jejich zaměsavaelem. Dalším příosem pro sá je skuečos, že ebude muse vyakláda fiace a yo 4 ově zaměsaé osoby, ak jako v případě, kdyby zůsaly ezaměsaé. Lze odhadou, že áklady veřejých fiací a jedoho průměrého ezaměsaého (ezaměsaý, kerý před zráou zaměsáí pracoval zhruba za 12 is. hrubého měsíčě), po celou dobu jeho ezaměsaosi se pohybují v podmíkách roku 2005 a úrovi 118,3 is. Kč. (Zdroj: hp://poral.mpsv.cz/sz/poliikazames/vyzkumesudie). 4.2 Dopady ulové variay a jedolivé beeficiey Obec Ralsko je zaěžováa vysokou ezaměsaosí svých obyvael a dále problémy s iegrací árodosích meši (Romové, azylai) do společosi. Nebude-li projek realizová, mohla by v obci Ralsko a jejím okolí přerváva vysoká míra ezaměsaosi (cca 18 %) a zároveň by ebyl v akové míře řeše problém árodosích meši spočívající v ezalosi českého jazyka, ezalosi fugováí českých úřadů a dalších isiucí a zejméa v jejich vyčleěí a okraj české společosi. V případě erealizace projeku ebude řeše problém obížého a časově áročého jedáí zaměsaců muicipálích subjeků s příslušíky árodosích meši, osobami s ízkým vzděláím a osobami společesky epřizpůsobeými, keré je ěkdy až emožé kvůli jazykové bariéře, kerá zde exisuje. Nebude-li projek realizová, musí sá plai více dávek v ezaměsaosi, ež v případě, kdy se projek uskuečí a jeho výsledkem bude získáí zaměsáí osobami z cílových skupi projeku. 8

9 5. Určeí a kvaifikace všech relevaích C&B projeku Projek bude rozčleě a ivesičí fázi, kerá bude v omo smyslu zahrova pořízeí vybaveí, zařízeí a maeriálu pořebého k realizaci jedolivých akivi projeku a přípravu programu ěcho akivi, eboť se jedá o eivesičí projek. Další bude fáze provozí, kerá zahre už samoé akiviy projeku. Pro účely celé Cos - beefi aalýzy budeme vycháze z faku, že exisuje možos zažáda o doaci a projek ohoo ypu, u kerého se předpokládají zejméa celospolečeské příosy, a fiacova z í áklady projeku. Tao podpora může pokrý až 100% uzaelých ákladů projeku. Proo je účelé zhodoi a poé porova, jak bude vypada kvaifikace relevaích C&B projeku v siuaci, kdy a projek bude poskyua doace a v siuaci, kdy doace poskyua ebude. Z ohoo důvodu zde uvádíme obě variay. 5.1 Siuace s doací Nesáí eziskové orgaizaci, kerá bude realizáorem projeku, bude obcí Ralsko poskyua bezúročá půjčka a pokryí ivesičí i provozí fáze projeku. Tuo půjčku realizáor obci splaí poé, co obdrží doaci (ejlépe z programu SROP, kerá pokryje až 100 % celkových uzaelých ákladů projeku). Tok peěz bude pak vypada ásledově: 1. Obec Ralsko poskye esáí eziskové orgaizaci (NNO) v rámci bezúročé půjčky fiačí čásku a každou fázi projeku 2. Nesáí ezisková orgaizace vyčerpá uo fiačí čásku a áklady projeku 3. Orgáy poskyující doaci profiacují vždy daou fázi projeku a zašlou doaci esáí eziskové orgaizaci a úče projeku 4. Nesáí ezisková orgaizace pošle dlužou čásku, spláku bezúročé půjčky, a úče Obce Ralsko Ivesičí fáze projeku Předpokládaé příjmy NNO, ebude-li projek realizová: 0,- Kč Předpokládaé příjmy NNO, bude-li projek realizová jsou ásledující: Bezúročá půjčka od Obce Ralsko ,- Kč Doace ,- Kč Předpokládaé áklady NNO, ebude-li projek realizová: 0,- Kč Předpokládaé áklady NNO, bude-li projek realizová jsou ásledující: Zařízeí a vybaveí ,- Kč Maeriál ,- Kč Spláka bezúročé půjčky Obci Ralsko ,- Kč Hoovosí ok plyoucí z ivesice je 0,- Kč 9

10 5.1.2 Provozí fáze projeku Předpokládaé příjmy NNO, ebude-li projek realizová: 0,- Kč Předpokládaé příjmy NNO, bude-li projek realizová jsou ásledující: Bezúročá půjčka od Obce Ralsko ,- Kč Doace ,- Kč Předpokládaé áklady NNO, ebude-li projek realizová: 0,- Kč Předpokládaé áklady NNO, bude-li projek realizová: Osobí áklady ,- Kč Pracoví cesy ,- Kč Režie ,- Kč Nákup služeb ,- Kč Přímá podpora ,- Kč Spláka bezúr.půjčky Obci Ralsko ,- Kč Hoovosí ok plyoucí z provozí fáze projeku je 0,- Kč 5.2 Siuace bez doace Pro porováí zde uvádíme, jak by vypadal hoovosí ok v případě, že by a projek ebyla poskyua doace Ivesičí fáze projeku Předpokládaé příjmy NNO, ebude-li projek realizová: 0,- Kč Předpokládaé příjmy NNO, bude-li projek realizová: 0,- Kč Předpokládaé áklady NNO, ebude-li projek realizová: 0,- Kč Předpokládaé áklady NNO, bude-li projek realizová jsou ásledující: Zařízeí a vybaveí Maeriál ,- Kč ,- Kč Hoovosí ok plyoucí z ivesice je ,- Kč Provozí fáze projeku Předpokládaé příjmy NNO, ebude-li projek realizová: 0,- Kč Předpokládaé příjmy NNO, bude-li projek realizová: 0,- Kč Předpokládaé áklady NNO, ebude-li projek realizová: 0,- Kč Předpokládaé áklady NNO, bude-li projek realizová: Osobí áklady ,- Kč Pracoví cesy ,- Kč Režie ,- Kč Nákup služeb ,- Kč Přímá podpora ,- Kč Hoovosí ok plyoucí z provozí fáze projeku je ,- Kč 10

11 6. Vyčleěí doplňkových eoceielých C&B a jejich sloví popis Projek je zaměře a zmírěí sociálího zevýhoděí vybraých skupi obyvael obce Ralsko. Ekoomický příos eí u ohoo ypu projeku ak podsaý, jako jeho poziiví sociálí dopad a cílové skupiy, spočívající v jejich začleěí do české společosi a osvojeí si českého jazyka, zlepšeí jejich živoí siuace a zvýšeí možosi jejich uplaěí a rhu práce. Čás ákladů a příosů (coss & beefis) projeku je obížě kvaifikovaelá, ale pro subjeky, a keré bude mí projek vliv, má kvaliaiví hodou, kerá spočívá ve: Zvýšeí kvaliaiví úrově živoa cílových skupi projeku. Zvýšeí možosí koaků maek a rodičovské dovoleé s okolím prosředím. Pochopeí pricipu hospodařeí s fiacemi v domácosi makami a rodičovské dovoleé i dalšími osobami z cílových skupi projeku. Zlepšeí soužií árodosích meši s majorií společosí, ať už celkově či je ve smyslu verbálí komuikace. Zvýšeí uplaielosi osob z cílových skupi projeku a rhu práce 11

12 7. Převedeí oceielých C&B a hoovosí oky, V éo kapiole převedeme oceielé příosy a hoovosí oky. Někeré příosy (beefis) emají svoji rží ceu, kerou bychom je mohli ocei. Neikasujeme-li oceňovaý příos, spořebováváme míso ěj jiý saek ebo službu, uspořeé áklady (coss) a eo saek či službu předsavují ceu oceňovaého příosu. Je řeba brá v úvahu, kdo by yo uspořeé áklady hradil. Teo subjek by si v případě realizace projeku připsal ako oceěý příos jako svůj poziiví hoovosí ok v příslušých leech. Pro kalkulaci ákladů a příosů (coss & beefis) jsme zvolili pěileé období, keré je v souladu s ařízeími operačích programů zaměřeých a sociálí iegraci, a keré ařizují udržielos po dobu 5 le od vydáí Rozhoduí. Příosy domácosí cca 25 obyvael obce Ralsko Získají-li 4 osoby, keré absolvovaly program projeku, zaměsáí po skočeí projeku, příosy domácosí se rozšíří o mzdu. Kalkulujeme zde s předpokladem, že by yo osoby získaly práci ihed po skočeí akivi projeku. Měsíčí mzdu pracovíka můžeme saovi a 12 is. Kč, eboť vycházíme z předpokladu, že průměrý ezaměsaý před zráou zaměsáí pracoval zhruba za 12 is. hrubého měsíčě (Zdroj: hp://poral.mpsv.cz/sz/poliikazames/vyzkumesudie) (12,5% x ) (12 % x ) = = 9 240,- Kč 4 osoby x = ,- Kč / měsíc 1.rok 0 měs. 0 2.rok 12 5 = 7 měsíců 7 x = ,-Kč 3.rok 12 měs. 12 x = ,- Kč 4.rok 12 měs. 12 x = ,- Kč 5.rok 12 měs. 12 x = ,- Kč Celkem edy příosy domácosí jsou ,- Kč Příosy sáu Předpokládaé příjmy sáu, bude-li projek realizová jsou ásledující: Ročí daňová povios osob, keré a základě projeku získají zaměsáí: Úhr příjmů: 12 x = ,- Kč Úhr pojisého: x 12,5 % = ,- Kč Dílčí základ daě: ,- Kč Vypočeá daň (12%): ,- Kč / rok, j ,- Kč / měsíc Odvody pojisého a sociálí zabezpečeí a zdravoí pojišěí placeé zaměsavaelem: Sociálí pojišěí 26 % z hrubé mzdy: x 26 % = ,- Kč / rok, j ,- Kč / měsíc Zdravoí pojišěí 9 % z hrubé mzdy: x 9 % = ,-Kč / rok, j ,- Kč / měsíc 12

13 Náklady sáu a ezaměsaé: Na 1 ezaměsaého: ,-Kč/ rok, j / 12 = 9 858,- Kč / měsíc Získají-li 4 ezaměsaí hed po ukočeí projeku práci, budou příosy pro sá vypada ako: 1. rok 0,- Kč 2. rok 7 měs. x 4 x ( ) = ,- Kč 3. rok 4 x ( ) = ,- Kč 4. rok 4 x ( ) = ,- Kč 5. rok 4 x ( ) = ,- Kč Celkem edy příosy sáu jsou ,- Kč. Příosy celkové Hoovosí ok je: 1.rok 0,- Kč 2.rok = ,- Kč 3.rok = ,-Kč 4.rok = ,-Kč 5.rok = ,-Kč Hoovosí ok je celkem ,- Kč 13

14 8. Výpoče krieriálích ukazaelů Výpoče krieriálích ukazaelů vychází z předešlých kapiol, ve kerých byly vypočíáy všechy příosy (beefis) a áklady (coss) projeku. Výpoče provedeme opě pro dvě variay, z. pro siuaci s doací (100%) a pro siuaci bez doace. Hodoa diskoí sazby je saovea orgáy SROP ve výši 5 % p. a. Pro kalkulaci ákladů a příosů (coss & beefis) jsme zvolili pěileé období, keré je v souladu s ařízeími operačích programů zaměřeých a sociálí iegraci, a keré požadují udržielos po dobu 5 le od vydáí Rozhoduí. 8.1 Výpoče krieriálích ukazaelů pro siuaci s doací Shruí výsledků hoovosích oků z kapiol 5 a 7: Hoovosí ok plyoucí z ivesice v ivesičí fázi je 0,- Kč Hoovosí ok plyoucí z ivesice v provozí fázi projeku je = ,- Kč Současá hodoa (PV) Současá hodoa je souče všech budoucích oků (Cash Flow) plyoucích z ivesice převedeých a jejich současou hodou. Jedá se o převod budoucí čásky a ceu, kerou má pro ás eo obos ikasovaý v budoucu des. Výpoče současé hodoy projeku: PV CF = (1 r = 1 + ) Vysvělivky: PV současá hodoa (Prese Value) všech hoovosích oků (Cash Flow) vyplývajících z projeku od období 1 až do období CF hoovosí ok (Cash Flow) v roce symbol kokréího období posledí hodoceé období r diskoí sazba PV = , 32 Kč Výsledý ukazael je vyšší ež ivesičí výdaje čili vyšší ež hoovosí oky v období ula. Z éo skuečosi vyplývá, že projek je přijaelý. Hodoa, kerou jsme vypočíali, prozrazuje realizáorovi ejvyšší přijaelou ceu projeku, kerou by měl bý ochoe zaplai v současých koruách. Ukazael je voře výhradě epřímými příjmy projeku, což zameá, že projek je přijaelý hlavě díky celospolečeskému příosu. 14

15 8.1.2 Čisá současá hodoa (NPV) Čisá současá hodoa je souče současé hodoy budoucích hoovosích oků plyoucích z ivesice a hoovosího oku v ulém roce čili ivesičích výdajů. Výpoče čisé současé hodoy projeku: NPV = CF = 0 (1 + r) NPV CF = CF0 + (1 + r) = 1 = CF 0 + PV = PV I Vysvělivky: NPV čisá současá hodoa (Ne Prese Value) ivesice PV současá hodoa (Prese Value) ivesice I velikos ivesičích výdajů v ulém období CF hoovosí ok (Cash Flow) v roce r diskoí sazba období (rok) od 0 do NPV = , 32 Kč Jelikož je výsledá hodoa pro pěileé období věší ež ula, je projek přípusý. Výpoče ukazaele ovlivily opě výhradě epřímé příjmy projeku, mající kladý efek a celou společos. Výsledá čáska ám udává reálé obohaceí společosi realizací ivesice Viří výosové proceo (IRR) Viří výosové proceo (Ieral Rae of Reur) je aková výše diskoí sazby, při íž bude čisá současá hodoa (Ne Prese Value) oků plyoucích z ivesice rova ule Výpoče viřího výosového procea projeku: CF 0 = eboli 0 = CF + 0 = 0 (1 + IRR) = 1 (1 + CF IRR) Relevaí u ivesičího projeku, u ohoo druhu projeku elze vypočía Doba ávraosi Doba ávraosi je poče le, keré jsou pořeba k omu, aby se ahromaděé odhadovaé hoovosí oky vyrovaly počáečí ivesici. Výpoče doby ávraosi: CF0 Doba ávraosi = Doba ávraosi = 0 CF Výpoče doby ávraosi ivesice v případě, že a i bude poskyua doace u ohoo projeku je rove ule, eboť ivesice bude avrácea doací. 15

16 8.1.5 Idex reabiliy NPV / I Idex reabiliy eboli výososi je v podsaě proceem ziskovosi ivesice měřeé čisou současou hodoou. Udává, kolik koru čisého diskoovaého příosu připadá a jedu ivesovaou koruu. Výpoče idexu reabiliy: NPV / I ( PV + CF = ( CF ) 0 0 ) = CF 0 (1 + r) ( CF ) = 0 NPV / I = 18,69 Kladá hodoa ukazaele vypovídá o přijaelosi projeku. Ukazael vyjadřuje zhodoceí ivesice. Tako vysoké zhodoceí ivesice je způsobeo fakem, že ivesice a provozí áklady budou pokryy až 100 % doací. Ukazael je edy kosruová pouze epřímými příjmy projeku. Tyo příjmy jsou celospolečeskými příosy. 8.2 Výpoče krieriálích ukazaelů pro siuaci bez doace Pro porováí zde uvádíme, jak by vypadaly ukazaele v případě, že by a projek ebyla poskyua doace. Shruí výsledků hoovosích oků z kapiol 5 a 7: Hoovosí ok plyoucí z ivesice v ivesičí fázi je ,- Kč Hoovosí ok plyoucí z ivesice v provozí fázi projeku je: ,- Kč = ,- Kč Současá hodoa (PV) Současá hodoa je souče všech budoucích oků (Cash Flow) plyoucích z ivesice převedeých a jejich současou hodou. Jedá se o převod budoucí čásky a ceu, kerou má pro ás eo obos ikasovaý v budoucu des. Výpoče současé hodoy projeku: PV CF = (1 r = 1 + ) Vysvělivky: PV současá hodoa (Prese Value) všech hoovosích oků (Cash Flow) vyplývajících z projeku od období 1 až do období CF hoovosí ok (Cash Flow) v roce symbol kokréího období posledí hodoceé období r diskoí sazba PV = , 72 Kč 16

17 Výsledý ukazael je vyšší ež ivesičí výdaje čili vyšší ež hoovosí oky v období ula, proo lze projek v éo siuaci považova za přijaelý Čisá současá hodoa (NPV) Čisá současá hodoa je souče současé hodoy budoucích hoovosích oků plyoucích z ivesice a hoovosího oku v ulém roce čili ivesičích výdajů. Výpoče čisé současé hodoy projeku: NPV = CF = 0 (1 + r) NPV CF = CF0 + (1 + r) = 1 = CF 0 + PV = PV I Vysvělivky: NPV čisá současá hodoa (Ne Prese Value) ivesice PV současá hodoa (Prese Value) ivesice I velikos ivesičích výdajů v ulém období CF hoovosí ok (Cash Flow) v roce r diskoí sazba období (rok) od 0 do NPV = , 72 Kč Jelikož je výsledá hodoa pro pěileé období vyšší ež ula, lze projek v éo siuaci (z. bez doace) považova za přípusý. Výsledá čáska ám pak udává reálé obohaceí realizáora uskuečěím ohoo projeku Viří výosové proceo (IRR) Viří výosové proceo (Ieral Rae of Reur) je aková výše diskoí sazby, při íž bude čisá současá hodoa (Ne Prese Value) oků plyoucích z ivesice rova ule Výpoče viřího výosového procea projeku: CF 0 = eboli 0 = CF + 0 = 0 (1 + IRR) = 1 (1 + CF IRR) Relevaí u ivesičího projeku, u ohoo projeku elze vypočía Doba ávraosi Doba ávraosi je poče le, keré jsou pořeba k omu, aby se ahromaděé odhadovaé hoovosí oky vyrovaly počáečí ivesici. Výpoče doby ávraosi: I Doba ávraosi = Doba ávraosi = 0, 16 CF 17

18 Jelikož je výsledá doba ávraosi ižší ež je doba živoosi projeku, lze projek v éo siuaci (z. bez doace) považova za přijaelý Idex reabiliy NPV / I Idex reabiliy eboli výososi je v podsaě proceem ziskovosi ivesice měřeé čisou současou hodoou. Udává, kolik koru čisého diskoovaého příosu připadá a jedu ivesovaou koruu. Výpoče idexu reabiliy: NPV / I ( PV + CF = ( CF ) 0 0 ) = CF 0 (1 + r) ( CF ) = 0 NPV / I = 7,92 Kladá hodoa ukazaele vypovídá o přijaelosi projeku v éo siuaci. Ukazael vyjadřuje zhodoceí ivesice. 8.3 Shruí a vyhodoceí výsledků výpoču krieriálích ukazaelů Současá hodoa projeku V siuaci s doací je rova ,32 Kč, bez doace je rova ,72 Kč. V obou siuacích je výsledá hodoa vyšší ež hodoa ivesice i ež hodoa CF 0, proo lze projek považova za přijaelý Současá hodoa sama o sobě eříká ic o efekiviě vyaložeých prosředků v absoluím ai relaivím vyjádřeí, proo eí vhodá k porováváí siuací mezi sebou. K omu je vhodá až čisá současá hodoa projeku, jejíž porováí ásleduje. Čisá současá hodoa projeku V siuaci s doací je čisá současá hodoa rova ,32 Kč, bez doace je rova ,72 Kč. Projek lze považova za přijaelý, pokud je ukazael věší či rove ule, což výsledky v obou siuacích splňují. Při porováváí siuací by měla bý zvolea a, ve keré je čisá současá hodoa projeku vyšší, z. v ašem případě siuace s doací. Doba ávraosi V siuaci s doací je doba ávraosi rova 0,0, bez doace je rova 0,16. Při vzájemém porováváí by měl bý vole e projek (v ašem případě a siuace), kdy je hodoa doby ávraosi ižší, z. siuace s doací. Idex reabiliy V siuaci s doací se idex reabiliy rová 18,69, bez doace se rová 7,92. Projek lze považova za přijaelý, pokud je idex reabiliy kladý. Tuo podmíku splňuje výsledek v obou siuacích (s doací i bez doace). Přičemž plaí: čím je hodoa vyšší, ím lépe pro projek. Bylo by edy vhodější realizova projek v siuaci, kdy a ěj bude poskyua doace, ež v siuaci, kdy doaci eobdrží. 18

Evakuace osob v objektech zdravotnických zařízení

Evakuace osob v objektech zdravotnických zařízení Evakuace osob v objekech zdravoických zařízeí Ig. Libor Folwarczy, Ph.D., Ig. Jiří Pokorý, Ph.D. Hasičský záchraý sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 0 Osrava-Zábřeh E-mail: libor.folwarczy@hzsmsk.cz,

Více

Úvod do analýzy časových řad

Úvod do analýzy časových řad Úvod do aalýzy časových řad Obsah Úvod... Teoreické základy pro aalýzu časových řad.... Základí pojmy..... Druhy časových řad..... Grafická aalýza.....3 Popisé charakerisiky... 4. Základí úpravy časových

Více

Úvod do analýzy časových řad

Úvod do analýzy časových řad Úvod do aalýz časových řad Doc.Ig. Jaa Hačlová, CSc. Kaedra maemaických meod v ekoomice Ig. Lubor Tvrdý Kaedra regioálí ekoomik Ekoomická fakula, VŠB-TU Osrava Osrava, 003 - - Úvod do aalýz časových řad

Více

Model péče o duševně nemocné

Model péče o duševně nemocné Model péče o duševě emocé v regiou hlavího města Prahy Zázam jedáí závěrečé koferece projektu Vzděláváí odboríků, státí správy a samosprávy v oblasti trasformace istitucioálí péče o duševě emocé Praha,

Více

Úvod do financí I. Základní pojmy II. Cenné papíry III. Finanční deriváty (financial derivatives) IV. Základy finanční matematiky

Úvod do financí I. Základní pojmy II. Cenné papíry III. Finanční deriváty (financial derivatives) IV. Základy finanční matematiky Úvod do fiací I. Základí ojmy.... Peíze a kaiál.... Iflace... 3 3. Kvaiaiví eorie eěz... 4 4. Ivesice... 4 5. Fiačí sysém... 5 II. Ceé aíry... 6. Charakerisiky CP... 6. CP s evým výosem (fixed icome/yield

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2007 číslo 6 ročík 7 Hypospadie uretry a současé léčebé tredy Akutí skrotálí sydrom Varikokéla Fimóza ejčteější časopis dětských lékařů

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2010 číslo 5 ročík 10 Traumatická zkušeost u dětí a dospívajících Separačí úzkostá porucha v dětství Duševí emoc: Odkud a kam (z vězeí

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost úor 2010 číslo 2 ročík 10 Problematika pohlavě přeosých ifekcí Vulvovagiitis v dětském a dorostovém věku Nepravidelosti mestruačího cyklu Charakteristika

Více

3. POJIŠTĚNÍ OSOB (ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ)

3. POJIŠTĚNÍ OSOB (ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ) 3. POJIŠTĚÍ OSOB (ŽIVOTÍ POJIŠTĚÍ) 3.. EMOELOVÝ PŘÍSTUP 3... ekremeí řád vymíráí populace Úmrosí abulky a) Smr je áhodým jevem, kerý se pojišťuje pro účely ŽP sačí pracova s průměrými hodoami záko velkých

Více

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosiec 2009 číslo 10 ročík 9 Okologický paciet v ordiaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobeé ehodgkiskými lymfomy Nádory CNS Problematika

Více

SH = BH*( 1 + i) n nebo

SH = BH*( 1 + i) n nebo PEKS 2 Literatura Syek PEK 4. vydáí Faktor času v peěžím vyjádřeí Peěží jedotka Kč přijata ebo vyplacea v růzých časových okamžicích má rozdílou hodotu. Deší korua je ceější, ež korua získaá později apř.

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2007 číslo 9 ročík 7 Bolesti břicha Chroické průjmy Mauál drogové prevece Pakreatitida v dětském věku ejčteější časopis dětských lékařů

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2011 číslo 1 ročík 11 Očkováí kojeců Očkováí proti peumokokům Nová doporučeí v oblasti očkováí Kotraidikace očkováí Téma čísla: očkováí

Více

T T. Think Together 2012. Martin Flégl, Andrea Hornická THINK TOGETHER

T T. Think Together 2012. Martin Flégl, Andrea Hornická THINK TOGETHER Česká zemědělská uiverzia v Praze Provozě ekoomická fakula Dokorská vědecká koferece 6. úora T T THINK TOGETHER Thik Togeher Vývo cerifikace ISO 9 a ISO 4 a eí vliv a pravděpodobosi savů okolosí rozhodovacího

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2010 číslo 9 ročík 10 Úrazy zadí uretry u dětí Možosti chirurgické léčby komplikovaých peumoií Poruchy vyprazdňováí mekoia Ivagiace

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2010 číslo 3 ročník 10. Biologická léčba nespecifických střevních zánětů

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2010 číslo 3 ročník 10. Biologická léčba nespecifických střevních zánětů VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2010 číslo 3 ročík 10 Biologická léčba especifických střevích záětů Recidivující horečky u dětí Kazuistika: Juveilí idiopatická artritis

Více

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v 23 výročí zpráva Od druhé poloviy 9. let je PASSERINVEST GROUP jako ivestor a developer spojová převážě s BB Cetrem v Praze 4 Michli, které je jedím z ejvětších a ejúspěšějších developerských projektů

Více

STATISTIKA PRO EKONOMY

STATISTIKA PRO EKONOMY EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ STATISTIKA PRO EKONOMY EDUARD SOUČEK V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U Eduard Souček Statistika pro ekoomy UČEBNÍ TEXT VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

Pavel Kolář přednosta kliniky rehabilitace ve fakultní nemocnici Motol, proděkan II. lékařské fakulty UK

Pavel Kolář přednosta kliniky rehabilitace ve fakultní nemocnici Motol, proděkan II. lékařské fakulty UK lede 2011 Emigrace lékařů je zbytečá Pavel Kolář: Emigrace lékařů je zbytečá Petr Piťha: Aežka Přemyslova 800 let od arozeí Marti Slaý: Státí rozpočet a rok 2011 Václav Klaus: Sto let od arozeí George

Více

V květnu mohou abilympionici změřit síly v osmatřiceti soutěžích Přehlídka dovedností zdravotně postižených bude opět v pardubické ČEZ aréně

V květnu mohou abilympionici změřit síly v osmatřiceti soutěžích Přehlídka dovedností zdravotně postižených bude opět v pardubické ČEZ aréně Ročík XI., číslo 6/2010 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Neslyšíme, ale tacovat ás moc baví Zajímavá aktivita (eje) pro sluchově postižeé Jak roste Kosatec Říje a listopad a stavbě multifukčí budovy

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA

POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ateatiky a katedra ekooických studií POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA STUIJNÍ MATERIÁL LENKA LÍZALOVÁ, RAEK STOLÍN 04 Recezovali: RNr. Ig. Haa Kotoučková,

Více

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie Veteriárí a farmaceutická uiverzita Bro Základy statistiky pro studující veteriárí medicíy a farmacie Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D. Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. Bro, 007 Obsah Úvod.... 5 1 Základí

Více

8 Průzkumová analýza dat

8 Průzkumová analýza dat 8 Průzkumová aalýza dat Cílem průzkumové aalýzy dat (také zámé pod zkratkou EDA - z aglického ázvu exploratory data aalysis) je alezeí zvláštostí statistického chováí dat a ověřeí jejich předpokladů pro

Více

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam!

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam! cea 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotická zařízeí a Zbraslavi vyčerpávající sezam! ZBRASLAVSKÉ NOVINY 2/2010 Editorial Vážeí čteáři! Miulý úvodík byl prý vytiště

Více

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Masarykova univerzia Přírodovědecká fakula VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Bakalářská práce Lucie Pečinková Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Per ČERVINEK Brno 202 Bibliografický záznam

Více

zpravodaj města Kouzelný Krumlov Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan Přečtěte si Přijďte na jednání zastupitelstva

zpravodaj města Kouzelný Krumlov Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan Přečtěte si Přijďte na jednání zastupitelstva zpravodaj města ročík 5. dube 2008 ZDARMA Kouzelý 08 Krumlov Český Krumlov se 29. duba proměí v město, kde ic eí emožé a kde hlaví áměstí může změit své jméo a áměstí Lásky. Až do 1. květa bude Krumlov

Více

Základy teorie chyb a zpracování fyzikálních měření Jiří Novák

Základy teorie chyb a zpracování fyzikálních měření Jiří Novák Zálad eore chb a zpracováí zálích měřeí Jří ová Teo e je zamýšle jao pomůca pro vpracováí laboraorích úloh z z Je urče pouze pro sudjí účel a jeho účelem je objas meod zpracováí měřeí Chb měřeí Druh chb

Více

Miroslav Singer viceguvernér České národní banky

Miroslav Singer viceguvernér České národní banky lede 2009 Deset let eura Miroslav Siger viceguverér České árodí baky Miroslav Siger: Deset let eura Ja Eichler: Koflikt v Gaze v historické perspektivě Václav Klaus: Rok 2009 výzvy z České republiky Jiří

Více

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Manuál k vyrovnávacímu násroji pro vorbu cen pro vodné a sočné MINISTERSTVO

Více