Cost benefit analýza projektu Sociální integrace vybraných skupin obyvatel v obci Ralsko, ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cost benefit analýza projektu Sociální integrace vybraných skupin obyvatel v obci Ralsko, ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o."

Transkript

1 Obsah Obsah Úvod...2 Iformace o zpracovaeli, zadavaeli, realizáorovi Podsaa projeku Srukura beeficieů Vymezeí zaieresovaých subjeků Popis ivesičí a ulové variay Dopady ivesičí variay a jedolivé beeficiey Dopady ulové variay a jedolivé beeficiey Určeí a kvaifikace všech relevaích C&B projeku Siuace s doací Siuace bez doace Vyčleěí doplňkových eoceielých C&B a jejich sloví popis Převedeí oceielých C&B a hoovosí oky, Výpoče krieriálích ukazaelů Výpoče krieriálích ukazaelů pro siuaci s doací Výpoče krieriálích ukazaelů pro siuaci bez doace Shruí a vyhodoceí výsledků výpoču krieriálích ukazaelů Cilivosí aalýza Výpoče změy krieriálích ukazaelů pro siuaci s doací Výpoče změy krieriálích ukazaelů pro siuaci bez doace Rozhoduí o přijaelosi a fiacováí projeku...22 Sezam zkraek...23 Zdroje

2 1. Úvod Smyslem zpracováí Aalýzy ákladů a příosů (Cos - beefi aalýzy) je zhodoceí veřejě prospěšé eivesičí akce Sociálí iegrace vybraých skupi obyvael v obci Ralsko z pohledu užiku ohoo projeku pro celou společos v daé oblasi. Obec Ralsko spadá do hospodářsky slabých oblasí v Libereckém kraji. Zařazeí obce Ralsko do ěcho regioů je výsledkem a důsledkem hisorických událosí ve vývoji obce po druhé svěové válce. V Ralsku žijí akové skupiy obyvael jako árodosí mešiy (romská komuia a azylai), maky a rodičovské dovoleé, osoby s ízkým vzděláím a osoby sociálě epřizpůsobeé, o ichž je možé říci, že se jedá o sociálě ohrožeé skupiy obyvael. Hlavími problémy v oblasi lidských zdrojů v obci jsou: ízká ebo chybějící kvalifikace (převážě mezi romskou komuiou), dlouhodobě vysoká ezaměsaos obyvael obce a malé zapojeí Romů a azylaů do sociálích a ekoomických vazeb v obci. Iformace o zpracovaeli, zadavaeli, realizáorovi Zpracovael: ARR Ageura regioálího rozvoje, spol. s r.o. Sauárí zásupce: Mgr. Tomáš Kafka Odpovědá osoba: Ig. Lucie Filipovská Třída 1. Máje 97/ Liberec III IČ: Zadavael: Liberecký kraj Realizáor: Nesáí ezisková orgaizace, kerá se zabývá problemaikou árodosích meši, sociálě zevýhoděých osob a jejich iegrací do společosi. Cos - beefi aalýza je zpracováa k dau 31. srpa

3 2. Podsaa projeku Projek se zaměřuje a vybraé skupiy sociálě zevýhoděých obyvael obce Ralsko. V obci, skládající se z 9 sídelích lokali, jimiž jsou: Hradčay ad Ploučicí, Boreček, Ploužice pod Ralskem, Hvězdov, Svébořice, Horí Krupá, Jabloeček a Náhlov, žije k 31. červeci 2006 celkem osob. Správím i geografickým cerem obce jsou Kuřívody, kde v současé době sídlí aké Obecí úřad Ralsko. Problémem obce je vysoká míra ezaměsaosi, kerá se pohybuje okolo hraice 18 %. Dalším problémem je ízká míra začleěí árodosích meši žijících v obci Ralsko a jejím okolí do společosi. V obci žijí árodosí mešiy, do ichž paří i dvě výzamé sociálí komuiy: volyňší Češi a romská komuia. Problémem komuiy volyňských Čechů žijících v obci Ralsko je malé zapojeí do sociálích a ekoomických vazeb v obci, keré v delším časovém horizou může vés až vyčleěí éo skupiy obyvael z komuiího živoa v obci. Romská komuia des voří odhadem éměř 10% z celkového poču obyvael. K velkému árůsu v poču ěcho občaů došlo v souvislosi s osídlováím ově opraveých byů a sídliši Ploužice. Velký poče občaů romské árodosi je pak v čási obce Náhlov, kde v rámci privaizace zakoupili romší občaé byy, do ichž se k majielům byů asěhovali i další rodií příslušíci. I přes počíající iiciaivy romských občaů v obci Ralsko, kdy vziklo občaské sdružeí, kladoucí si za cíl zejméa práci s děmi a mládeží z romské komui, je jejich zapojeí do živoa společosi v obci velice ízké. Cílem projeku Sociálí iegrace vybraých skupi obyvael v obci Ralsko je zejméa akivě řeši hlaví problémy romské komuiy, volyňských Čechů a dalších árodosích meši, a zamezi jejich vyloučeí ze sociálích a ekoomických vazeb v obci, dále zamezova vyčleňováí osob pařících do romské komuiy, volyňských Čechů a dalších obyvael z práce, vzděláváí a společosi, posilova viří soudržos komui v obci, oživi občaskou společos v obci prosředicvím podpory pro mísí iiciaivy, síži izolovaosi komui a skupi osob v obci, zejméa skupi ohrožeých sociálím vyloučeím, zvýši spolupráci obce a komui a společě akivě řeši hlaví problémy. V projeku půjde o začleěí árodosích meši žijících v obci Ralsko do české společosi, o poskyuí árodosím mešiám možosi sysemaicky se uči český jazyk, pomoci sociálě slabým jedicům orieova se v práví problemaice a legislaivě České republiky, iformova a isruova cílové skupiy projeku o fugováí mísí správy a samosprávy a o způsobu jedáí s českými úřady, moivova ezaměsaé osoby k práci, pomoci ají makám a rodičovské dovoleé zraceé sebevědomí a moivaci k práci po ukočeí rodičovské dovoleé. Nedílou součásí projeku bude i saha o zvyšováí počíačové gramoosi obyvael Ralska a používáí iereu k vyhledáváí pořebých iformací ýkajících se apř. zaměsáí, dále iformova cílové skupiy projeku o způsobu psaí srukurovaého živoopisu a o prezeaci sebe samých před poeciálími zaměsavaeli. Dospělá populace romské komuiy získá při besedách a předáškách výzamé iformace o hospodařeí rodiy, hygieě a péči o díě, preveci sociálě paologických jevů, ad., což je výzamý prvek pro výchovu děí a fugováí rodi a aké pro sadější zapojeí romské komuiy do společosi. Další vzdělávací akce umoží obyvaelům obce ají ová uplaěí a rhu práce a dlouhodobě ezaměsaí obyvaelé obce si zovu osvojí základí pracoví ávyky. Akiviy projeku budou směřova k omu, aby v obci v budoucu došlo k celkovému zlepšeí občaského soužií obyvael a budou vyvářea ová mísí parersví a komuiy. 3

4 Náplí projeku edy bude vyvoři specifické vzdělávací a další programy pro cílové skupiy projeku, kerými jsou árodosí mešiy, maky a rodičovské dovoleé, osoby s ízkým vzděláím a osoby společesky epřizpůsobeé. Akiviy projeku budou realizováy, ve spolupráci s Odborem sociálích věcí a školsví Měsského úřadu Mimoň a s Úřadem práce v České Lípě, v ově zrekosruovaé faře v ceru obce Ralsko, k jejíž rekosrukci dochází v rámci projeku Mísí cerum pro sekáváí a pořádáí kulurích, vzdělávacích a sociálích programů v Ralsku. Cílové skupiy projeku: 1) Národosí mešiy - celkem osob 2) Maky a rodičovské dovoleé celkem 4-5 osob 3) Osoby s ízkým vzděláím celkem 1-5 osob 4) Osoby společesky epřizpůsobeé 1-5 osob Předpokládaá velikos celkové cílové skupiy cca 25 lidí. Zaměřeí specifických programů cílových skupi bude přibližě ásledující: 1) Národosí mešiy Kurzy češiy pro azylay, kerým kočí kurz českého jazyka poskyovaý v rámci sáího iegračího programu (SIP) dále pro y, kerým bude uděle azyl v průběhu roku 2007 a dále pro dobrovolíky, keří se chějí a kurzu rověž svou účasí podíle. Rozsah kurzu cca 190 h hodi. Kurzy pro árodosí mešiy (Romové, azylai) zahrující zprosředkováí iformací o živoě v prosředí společosi ČR eoreicky i prakicky, čili: - pomoc s vyřízeím ezbyých pořeb (lékař, škola, poša, apod.) - poskyuí eréího sociálího pracovíka (zasoupí kuráora) jako průvodce po úřadech a dalších isiucích pomoc při áročějších čiosech jako je evidece a Úřadu práce, pomoc při vyhledáí práce, vyřešeí bydleí, ad. - součásí výuky bude kurz socio-kulurího miima, čili: - sezámeí s mísími zvyklosmi (fugováí mísích úřadů, jejich ovírací doby apod.) - sociálě-práví émaika - právo a legislaiva ČR - mísí správa a samospráva, evidece občaů - obecé iformace apř. kde se iformova a... přesupky, kde říci svůj ázor apod - soužií s majorií společosí (verbálí komuikace) - přiblížeí zvyklosí a běžých způsobů ráveí volého času - srováí odlišosí mezi zemí původu azylaa a Českou republikou a vliv odlišosí a živo azylaů v ČR (apř. odlišosi ve způsobech komuikace apod.) Předáška o hisorii Romů. Rozsah cca 2 hodiy. Rozsah kurzu cca 80 hodi. 2) Maky a rodičovské dovoleé Kurzy zaměřeé a: - zvýšeí sebevědomí maek a a jejich psychický sav - hospodařeí v domácosi - problemaika moivace pro zařazeí se a rh práce - prezečí dovedosi - akce a zvýšeí koaku maek s okolím prosředím Rozsah kurzu cca 100 hodi. 4

5 3) Osoby s ízkým vzděláím a 4) Osoby společesky epřizpůsobeé Kurzy zaměřeé a: - iformováí o právech a hlavě poviosech občaů (apř. posihy za eposíláí děí do školy apod.) - iformováí z ÚP - iegraci jedice a rh práce, problemaiku moivace pro zařazeí se a rh práce, zhodoceí dovedosí, keré jsou schopi účasíci akce abídou zaměsavaelům - abídku možosi sekáí s lidmi, kerým se podařilo dobře a úspěšě se iegrova a rh práce (výměa zkušeosí) Rozsah kurzu cca 70 hodi. Korola kvaliy a kvaiy poskyovaé výuky českého jazyka bude zajišťováa odboríkem a oblas výuky češiy pro azylay. Lidské zdroje zapojeé do projeku: 1 osoba a plý úvazek a pracoví smlouvu vedoucí 1 osoba a ½ úvazek a pracoví smlouvu eréí sociálí pracovík 1 osoba a DPČ - účeí osoby a DPP lekoři 1 osoba a exerí řízeí projeku (fiačí a moiorovací zprávy, zajišťováí publiciy akcí projeku, komuikace s orgáem řízeí graových schéma apod.) Nosielem projeku bude esáí ezisková orgaizace. Předpokládaé rváí projeku 17 měsíců, pravděpodobě od leda 2007 do kvěa

6 3. Srukura beeficieů 3.1 Vymezeí zaieresovaých subjeků I. subjeky, kerých se projek doke: domácosi - obyvaelé obce Ralsko Obec Ralsko úřad práce Česká Lípa, odbor sociálích věcí a školsví Mimoň osaí orgaizace v kraji (esáí eziskové orgaizace) sá - ČR II. subjeky, keré jsou relevaí z hlediska moivace realizáora (pro koho projek zamýšlí, o čí prospěch usiluje) a z pohledu poskyovaele doace: A) Z hlediska realizáora (esáí ezisková orgaizace) domácosi - obyvaelé obce Ralsko Obec Ralsko osaí orgaizace v obci Ralsko, měsě Mimoň, měsě Česká Lípa, v Libereckém kraji (esáí eziskové orgaizace) B) Z hlediska poskyovaele doace (Liberecký kraj, sá ČR, Evropská uie): domácosi - obyvaelé ČR muicipálí subjeky ČR sá - ČR osaí orgaizace ČR (esáí eziskové orgaizace) III. sloučeí sezamů z kroků A a B domácosi ČR muicipálí subjeky ČR (vč. obce Ralsko) sá ČR osaí orgaizace ČR (esáí eziskové orgaizace) IV. průik sezamu v I. kroku a sezamu v III. kroku domácosi obyvaelé obce Ralsko Obec Ralsko další muicipálí subjeky - Úřad práce Česká Lípa, Odbor sociálích věcí a školsví Mimoň osaí orgaizace v kraji (esáí eziskové orgaizace) sá - ČR Tyo subjeky jsou pak relevaí z hlediska zájmů realizáora i poskyovaele doace. 6

7 4. Popis ivesičí a ulové variay Přeso, že se ejedá o ivesičí projek, za ivesičí variau je zde považováa variaa, kdy bude projek realizová. Za ulovou variau je pokládáa siuace, kdy se projek euskuečí. V éo kapiole jde o vymezeí příosů a ákladů ásledujících zaieresovaých subjeků: domácosi obyvaelé obce Ralsko Obec Ralsko další muicipálí subjeky - Úřad práce Česká Lípa, Odbor sociálích věcí a školsví Mimoň, Odbor sociálích věcí a zdravoicví MěÚ Česká Lípa osaí orgaizace v kraji (NNO) sá - ČR 4.1 Dopady ivesičí variay a jedolivé beeficiey Domácosi obyvaelé obce Ralsko Národosí mešiy příslušíci árodosích meši se aučí základy českého jazyka a komuikaci v ěm, projdou kurzem sociokulurího miima, sezámí se s mísími zvyklosmi a právy a poviosmi občaa ČR, budou se uči soužií s majorií společosí. Příosem pro uo cílovou skupiu bude zlepšeí jejich živoí siuace a jejich začleěí do živoa v české společosi. Maky a rodičovské dovoleé projdou moivačími lekcemi, keré by jim měly pomoci ají zraceé sebevědomí a ochou vsoupi po ukočeí rodičovské dovoleé do pracovího procesu. Dále se dozvědí, jak hospodaři s fiacemi v domácosi a budou pro ě připravey akce a zvýšeí jejich koaku s okolím prosředím. Osoby s ízkým vzděláím a osoby společesky epřizpůsobeé získají základí povědomí o právích ormách ČR, o svých právech a poviosech. Dále se jim dosaou pořebé iformace o způsobech a možosech akivího hledáí zaměsáí. Příosem (beefiem) pro osoby pařící do ěcho cílových skupi projeku bude zejméa zlepšeí jejich živoí siuace, začleěí osob do společosi a zvýšeí jejich uplaielosi a rhu práce. Předpokládá se ejméě 80 % úspěšos akcí projeku (z. akiviy projeku dokočí ejméě 80 % osob z cílových skupi). Na základě realizace akivi projeku lze uvažova o om, že dopadem projeku bude i alezeí vhodého zaměsáí účasíky projeku. Předpokládejme, že 20 % osob, keré projdou programy projeku ajdou zaměsáí. Tz. projeku se zúčasí cca 25 osob, z oho 80 %, edy 20 osob, projde projekem a z ěcho osob 20 %, edy 4 osoby získají zaměsáí. Příosem pro ě pak bude čisá mzda, kerou za svou práci získají. Obec Ralsko Obec Ralsko získá realizací projeku možos podíle se a rozvoji lidských zdrojů v obci a sižova sociálí zevýhoděí svých obyvael. Teo projek svým způsobem avazuje a projek Mísí cerum pro sekáváí a pořádáí kulurích, vzdělávacích a sociálích programů v Ralsku, čímž se mu přidá hodoa spočívající v dalším využií objeku fary. 7

8 Další muicipálí subjeky Úřad práce, Odbor sociálích věcí a školsví, apod. Zaměsacům úřadů bude usaděa práce s vyřizováím agedy osob pařících do cílových skupi projeku. Jedak budou yo osoby po proškoleí samy schopější komuikova s ěmio úřady a jedak získají k ěmo účelům eréího sociálího pracovíka, kerý jim s vyřizováím pořebých záležiosí bude osobě pomáha a při vyřizováí a úřadech a dalších isiucích asisova. Příosem pak může bý uspořeý čas zaměsaců muicipálích subjeků (apř. míso ½ hodiy sráví eo pracovík jedáím s osobou pařící k cílovým skupiám projeku pouze ¼ hodiy apod.). Osaí orgaizace v kraji (NNO) Předpokládá se, že v případě realizace projeku budou oslovey orgaizace v Libereckém kraji, keré se zabývají problemaikou árodosích meši a dalších sociálě zevýhoděých skupi obyvaelsva. Zaměsacům ěcho orgaizací bude abídua možos podíle se a programech pro cílové skupiy ohoo projeku. Příosem ě pak bude jejich zisk z realizace předášek, besed či asisece. Sá V případě realizace projeku se předpokládá, že 20 % osob, keré projdou programem projeku, edy 4 osoby, získají zaměsáí. Příosem pro sá pak budou daě z příjmu ěcho osob a plaby a sociálí zabezpečeí a zdravoí pojišěí placeé ěmo osobám jejich zaměsavaelem. Dalším příosem pro sá je skuečos, že ebude muse vyakláda fiace a yo 4 ově zaměsaé osoby, ak jako v případě, kdyby zůsaly ezaměsaé. Lze odhadou, že áklady veřejých fiací a jedoho průměrého ezaměsaého (ezaměsaý, kerý před zráou zaměsáí pracoval zhruba za 12 is. hrubého měsíčě), po celou dobu jeho ezaměsaosi se pohybují v podmíkách roku 2005 a úrovi 118,3 is. Kč. (Zdroj: hp://poral.mpsv.cz/sz/poliikazames/vyzkumesudie). 4.2 Dopady ulové variay a jedolivé beeficiey Obec Ralsko je zaěžováa vysokou ezaměsaosí svých obyvael a dále problémy s iegrací árodosích meši (Romové, azylai) do společosi. Nebude-li projek realizová, mohla by v obci Ralsko a jejím okolí přerváva vysoká míra ezaměsaosi (cca 18 %) a zároveň by ebyl v akové míře řeše problém árodosích meši spočívající v ezalosi českého jazyka, ezalosi fugováí českých úřadů a dalších isiucí a zejméa v jejich vyčleěí a okraj české společosi. V případě erealizace projeku ebude řeše problém obížého a časově áročého jedáí zaměsaců muicipálích subjeků s příslušíky árodosích meši, osobami s ízkým vzděláím a osobami společesky epřizpůsobeými, keré je ěkdy až emožé kvůli jazykové bariéře, kerá zde exisuje. Nebude-li projek realizová, musí sá plai více dávek v ezaměsaosi, ež v případě, kdy se projek uskuečí a jeho výsledkem bude získáí zaměsáí osobami z cílových skupi projeku. 8

9 5. Určeí a kvaifikace všech relevaích C&B projeku Projek bude rozčleě a ivesičí fázi, kerá bude v omo smyslu zahrova pořízeí vybaveí, zařízeí a maeriálu pořebého k realizaci jedolivých akivi projeku a přípravu programu ěcho akivi, eboť se jedá o eivesičí projek. Další bude fáze provozí, kerá zahre už samoé akiviy projeku. Pro účely celé Cos - beefi aalýzy budeme vycháze z faku, že exisuje možos zažáda o doaci a projek ohoo ypu, u kerého se předpokládají zejméa celospolečeské příosy, a fiacova z í áklady projeku. Tao podpora může pokrý až 100% uzaelých ákladů projeku. Proo je účelé zhodoi a poé porova, jak bude vypada kvaifikace relevaích C&B projeku v siuaci, kdy a projek bude poskyua doace a v siuaci, kdy doace poskyua ebude. Z ohoo důvodu zde uvádíme obě variay. 5.1 Siuace s doací Nesáí eziskové orgaizaci, kerá bude realizáorem projeku, bude obcí Ralsko poskyua bezúročá půjčka a pokryí ivesičí i provozí fáze projeku. Tuo půjčku realizáor obci splaí poé, co obdrží doaci (ejlépe z programu SROP, kerá pokryje až 100 % celkových uzaelých ákladů projeku). Tok peěz bude pak vypada ásledově: 1. Obec Ralsko poskye esáí eziskové orgaizaci (NNO) v rámci bezúročé půjčky fiačí čásku a každou fázi projeku 2. Nesáí ezisková orgaizace vyčerpá uo fiačí čásku a áklady projeku 3. Orgáy poskyující doaci profiacují vždy daou fázi projeku a zašlou doaci esáí eziskové orgaizaci a úče projeku 4. Nesáí ezisková orgaizace pošle dlužou čásku, spláku bezúročé půjčky, a úče Obce Ralsko Ivesičí fáze projeku Předpokládaé příjmy NNO, ebude-li projek realizová: 0,- Kč Předpokládaé příjmy NNO, bude-li projek realizová jsou ásledující: Bezúročá půjčka od Obce Ralsko ,- Kč Doace ,- Kč Předpokládaé áklady NNO, ebude-li projek realizová: 0,- Kč Předpokládaé áklady NNO, bude-li projek realizová jsou ásledující: Zařízeí a vybaveí ,- Kč Maeriál ,- Kč Spláka bezúročé půjčky Obci Ralsko ,- Kč Hoovosí ok plyoucí z ivesice je 0,- Kč 9

10 5.1.2 Provozí fáze projeku Předpokládaé příjmy NNO, ebude-li projek realizová: 0,- Kč Předpokládaé příjmy NNO, bude-li projek realizová jsou ásledující: Bezúročá půjčka od Obce Ralsko ,- Kč Doace ,- Kč Předpokládaé áklady NNO, ebude-li projek realizová: 0,- Kč Předpokládaé áklady NNO, bude-li projek realizová: Osobí áklady ,- Kč Pracoví cesy ,- Kč Režie ,- Kč Nákup služeb ,- Kč Přímá podpora ,- Kč Spláka bezúr.půjčky Obci Ralsko ,- Kč Hoovosí ok plyoucí z provozí fáze projeku je 0,- Kč 5.2 Siuace bez doace Pro porováí zde uvádíme, jak by vypadal hoovosí ok v případě, že by a projek ebyla poskyua doace Ivesičí fáze projeku Předpokládaé příjmy NNO, ebude-li projek realizová: 0,- Kč Předpokládaé příjmy NNO, bude-li projek realizová: 0,- Kč Předpokládaé áklady NNO, ebude-li projek realizová: 0,- Kč Předpokládaé áklady NNO, bude-li projek realizová jsou ásledující: Zařízeí a vybaveí Maeriál ,- Kč ,- Kč Hoovosí ok plyoucí z ivesice je ,- Kč Provozí fáze projeku Předpokládaé příjmy NNO, ebude-li projek realizová: 0,- Kč Předpokládaé příjmy NNO, bude-li projek realizová: 0,- Kč Předpokládaé áklady NNO, ebude-li projek realizová: 0,- Kč Předpokládaé áklady NNO, bude-li projek realizová: Osobí áklady ,- Kč Pracoví cesy ,- Kč Režie ,- Kč Nákup služeb ,- Kč Přímá podpora ,- Kč Hoovosí ok plyoucí z provozí fáze projeku je ,- Kč 10

11 6. Vyčleěí doplňkových eoceielých C&B a jejich sloví popis Projek je zaměře a zmírěí sociálího zevýhoděí vybraých skupi obyvael obce Ralsko. Ekoomický příos eí u ohoo ypu projeku ak podsaý, jako jeho poziiví sociálí dopad a cílové skupiy, spočívající v jejich začleěí do české společosi a osvojeí si českého jazyka, zlepšeí jejich živoí siuace a zvýšeí možosi jejich uplaěí a rhu práce. Čás ákladů a příosů (coss & beefis) projeku je obížě kvaifikovaelá, ale pro subjeky, a keré bude mí projek vliv, má kvaliaiví hodou, kerá spočívá ve: Zvýšeí kvaliaiví úrově živoa cílových skupi projeku. Zvýšeí možosí koaků maek a rodičovské dovoleé s okolím prosředím. Pochopeí pricipu hospodařeí s fiacemi v domácosi makami a rodičovské dovoleé i dalšími osobami z cílových skupi projeku. Zlepšeí soužií árodosích meši s majorií společosí, ať už celkově či je ve smyslu verbálí komuikace. Zvýšeí uplaielosi osob z cílových skupi projeku a rhu práce 11

12 7. Převedeí oceielých C&B a hoovosí oky, V éo kapiole převedeme oceielé příosy a hoovosí oky. Někeré příosy (beefis) emají svoji rží ceu, kerou bychom je mohli ocei. Neikasujeme-li oceňovaý příos, spořebováváme míso ěj jiý saek ebo službu, uspořeé áklady (coss) a eo saek či službu předsavují ceu oceňovaého příosu. Je řeba brá v úvahu, kdo by yo uspořeé áklady hradil. Teo subjek by si v případě realizace projeku připsal ako oceěý příos jako svůj poziiví hoovosí ok v příslušých leech. Pro kalkulaci ákladů a příosů (coss & beefis) jsme zvolili pěileé období, keré je v souladu s ařízeími operačích programů zaměřeých a sociálí iegraci, a keré ařizují udržielos po dobu 5 le od vydáí Rozhoduí. Příosy domácosí cca 25 obyvael obce Ralsko Získají-li 4 osoby, keré absolvovaly program projeku, zaměsáí po skočeí projeku, příosy domácosí se rozšíří o mzdu. Kalkulujeme zde s předpokladem, že by yo osoby získaly práci ihed po skočeí akivi projeku. Měsíčí mzdu pracovíka můžeme saovi a 12 is. Kč, eboť vycházíme z předpokladu, že průměrý ezaměsaý před zráou zaměsáí pracoval zhruba za 12 is. hrubého měsíčě (Zdroj: hp://poral.mpsv.cz/sz/poliikazames/vyzkumesudie) (12,5% x ) (12 % x ) = = 9 240,- Kč 4 osoby x = ,- Kč / měsíc 1.rok 0 měs. 0 2.rok 12 5 = 7 měsíců 7 x = ,-Kč 3.rok 12 měs. 12 x = ,- Kč 4.rok 12 měs. 12 x = ,- Kč 5.rok 12 měs. 12 x = ,- Kč Celkem edy příosy domácosí jsou ,- Kč Příosy sáu Předpokládaé příjmy sáu, bude-li projek realizová jsou ásledující: Ročí daňová povios osob, keré a základě projeku získají zaměsáí: Úhr příjmů: 12 x = ,- Kč Úhr pojisého: x 12,5 % = ,- Kč Dílčí základ daě: ,- Kč Vypočeá daň (12%): ,- Kč / rok, j ,- Kč / měsíc Odvody pojisého a sociálí zabezpečeí a zdravoí pojišěí placeé zaměsavaelem: Sociálí pojišěí 26 % z hrubé mzdy: x 26 % = ,- Kč / rok, j ,- Kč / měsíc Zdravoí pojišěí 9 % z hrubé mzdy: x 9 % = ,-Kč / rok, j ,- Kč / měsíc 12

13 Náklady sáu a ezaměsaé: Na 1 ezaměsaého: ,-Kč/ rok, j / 12 = 9 858,- Kč / měsíc Získají-li 4 ezaměsaí hed po ukočeí projeku práci, budou příosy pro sá vypada ako: 1. rok 0,- Kč 2. rok 7 měs. x 4 x ( ) = ,- Kč 3. rok 4 x ( ) = ,- Kč 4. rok 4 x ( ) = ,- Kč 5. rok 4 x ( ) = ,- Kč Celkem edy příosy sáu jsou ,- Kč. Příosy celkové Hoovosí ok je: 1.rok 0,- Kč 2.rok = ,- Kč 3.rok = ,-Kč 4.rok = ,-Kč 5.rok = ,-Kč Hoovosí ok je celkem ,- Kč 13

14 8. Výpoče krieriálích ukazaelů Výpoče krieriálích ukazaelů vychází z předešlých kapiol, ve kerých byly vypočíáy všechy příosy (beefis) a áklady (coss) projeku. Výpoče provedeme opě pro dvě variay, z. pro siuaci s doací (100%) a pro siuaci bez doace. Hodoa diskoí sazby je saovea orgáy SROP ve výši 5 % p. a. Pro kalkulaci ákladů a příosů (coss & beefis) jsme zvolili pěileé období, keré je v souladu s ařízeími operačích programů zaměřeých a sociálí iegraci, a keré požadují udržielos po dobu 5 le od vydáí Rozhoduí. 8.1 Výpoče krieriálích ukazaelů pro siuaci s doací Shruí výsledků hoovosích oků z kapiol 5 a 7: Hoovosí ok plyoucí z ivesice v ivesičí fázi je 0,- Kč Hoovosí ok plyoucí z ivesice v provozí fázi projeku je = ,- Kč Současá hodoa (PV) Současá hodoa je souče všech budoucích oků (Cash Flow) plyoucích z ivesice převedeých a jejich současou hodou. Jedá se o převod budoucí čásky a ceu, kerou má pro ás eo obos ikasovaý v budoucu des. Výpoče současé hodoy projeku: PV CF = (1 r = 1 + ) Vysvělivky: PV současá hodoa (Prese Value) všech hoovosích oků (Cash Flow) vyplývajících z projeku od období 1 až do období CF hoovosí ok (Cash Flow) v roce symbol kokréího období posledí hodoceé období r diskoí sazba PV = , 32 Kč Výsledý ukazael je vyšší ež ivesičí výdaje čili vyšší ež hoovosí oky v období ula. Z éo skuečosi vyplývá, že projek je přijaelý. Hodoa, kerou jsme vypočíali, prozrazuje realizáorovi ejvyšší přijaelou ceu projeku, kerou by měl bý ochoe zaplai v současých koruách. Ukazael je voře výhradě epřímými příjmy projeku, což zameá, že projek je přijaelý hlavě díky celospolečeskému příosu. 14

15 8.1.2 Čisá současá hodoa (NPV) Čisá současá hodoa je souče současé hodoy budoucích hoovosích oků plyoucích z ivesice a hoovosího oku v ulém roce čili ivesičích výdajů. Výpoče čisé současé hodoy projeku: NPV = CF = 0 (1 + r) NPV CF = CF0 + (1 + r) = 1 = CF 0 + PV = PV I Vysvělivky: NPV čisá současá hodoa (Ne Prese Value) ivesice PV současá hodoa (Prese Value) ivesice I velikos ivesičích výdajů v ulém období CF hoovosí ok (Cash Flow) v roce r diskoí sazba období (rok) od 0 do NPV = , 32 Kč Jelikož je výsledá hodoa pro pěileé období věší ež ula, je projek přípusý. Výpoče ukazaele ovlivily opě výhradě epřímé příjmy projeku, mající kladý efek a celou společos. Výsledá čáska ám udává reálé obohaceí společosi realizací ivesice Viří výosové proceo (IRR) Viří výosové proceo (Ieral Rae of Reur) je aková výše diskoí sazby, při íž bude čisá současá hodoa (Ne Prese Value) oků plyoucích z ivesice rova ule Výpoče viřího výosového procea projeku: CF 0 = eboli 0 = CF + 0 = 0 (1 + IRR) = 1 (1 + CF IRR) Relevaí u ivesičího projeku, u ohoo druhu projeku elze vypočía Doba ávraosi Doba ávraosi je poče le, keré jsou pořeba k omu, aby se ahromaděé odhadovaé hoovosí oky vyrovaly počáečí ivesici. Výpoče doby ávraosi: CF0 Doba ávraosi = Doba ávraosi = 0 CF Výpoče doby ávraosi ivesice v případě, že a i bude poskyua doace u ohoo projeku je rove ule, eboť ivesice bude avrácea doací. 15

16 8.1.5 Idex reabiliy NPV / I Idex reabiliy eboli výososi je v podsaě proceem ziskovosi ivesice měřeé čisou současou hodoou. Udává, kolik koru čisého diskoovaého příosu připadá a jedu ivesovaou koruu. Výpoče idexu reabiliy: NPV / I ( PV + CF = ( CF ) 0 0 ) = CF 0 (1 + r) ( CF ) = 0 NPV / I = 18,69 Kladá hodoa ukazaele vypovídá o přijaelosi projeku. Ukazael vyjadřuje zhodoceí ivesice. Tako vysoké zhodoceí ivesice je způsobeo fakem, že ivesice a provozí áklady budou pokryy až 100 % doací. Ukazael je edy kosruová pouze epřímými příjmy projeku. Tyo příjmy jsou celospolečeskými příosy. 8.2 Výpoče krieriálích ukazaelů pro siuaci bez doace Pro porováí zde uvádíme, jak by vypadaly ukazaele v případě, že by a projek ebyla poskyua doace. Shruí výsledků hoovosích oků z kapiol 5 a 7: Hoovosí ok plyoucí z ivesice v ivesičí fázi je ,- Kč Hoovosí ok plyoucí z ivesice v provozí fázi projeku je: ,- Kč = ,- Kč Současá hodoa (PV) Současá hodoa je souče všech budoucích oků (Cash Flow) plyoucích z ivesice převedeých a jejich současou hodou. Jedá se o převod budoucí čásky a ceu, kerou má pro ás eo obos ikasovaý v budoucu des. Výpoče současé hodoy projeku: PV CF = (1 r = 1 + ) Vysvělivky: PV současá hodoa (Prese Value) všech hoovosích oků (Cash Flow) vyplývajících z projeku od období 1 až do období CF hoovosí ok (Cash Flow) v roce symbol kokréího období posledí hodoceé období r diskoí sazba PV = , 72 Kč 16

17 Výsledý ukazael je vyšší ež ivesičí výdaje čili vyšší ež hoovosí oky v období ula, proo lze projek v éo siuaci považova za přijaelý Čisá současá hodoa (NPV) Čisá současá hodoa je souče současé hodoy budoucích hoovosích oků plyoucích z ivesice a hoovosího oku v ulém roce čili ivesičích výdajů. Výpoče čisé současé hodoy projeku: NPV = CF = 0 (1 + r) NPV CF = CF0 + (1 + r) = 1 = CF 0 + PV = PV I Vysvělivky: NPV čisá současá hodoa (Ne Prese Value) ivesice PV současá hodoa (Prese Value) ivesice I velikos ivesičích výdajů v ulém období CF hoovosí ok (Cash Flow) v roce r diskoí sazba období (rok) od 0 do NPV = , 72 Kč Jelikož je výsledá hodoa pro pěileé období vyšší ež ula, lze projek v éo siuaci (z. bez doace) považova za přípusý. Výsledá čáska ám pak udává reálé obohaceí realizáora uskuečěím ohoo projeku Viří výosové proceo (IRR) Viří výosové proceo (Ieral Rae of Reur) je aková výše diskoí sazby, při íž bude čisá současá hodoa (Ne Prese Value) oků plyoucích z ivesice rova ule Výpoče viřího výosového procea projeku: CF 0 = eboli 0 = CF + 0 = 0 (1 + IRR) = 1 (1 + CF IRR) Relevaí u ivesičího projeku, u ohoo projeku elze vypočía Doba ávraosi Doba ávraosi je poče le, keré jsou pořeba k omu, aby se ahromaděé odhadovaé hoovosí oky vyrovaly počáečí ivesici. Výpoče doby ávraosi: I Doba ávraosi = Doba ávraosi = 0, 16 CF 17

18 Jelikož je výsledá doba ávraosi ižší ež je doba živoosi projeku, lze projek v éo siuaci (z. bez doace) považova za přijaelý Idex reabiliy NPV / I Idex reabiliy eboli výososi je v podsaě proceem ziskovosi ivesice měřeé čisou současou hodoou. Udává, kolik koru čisého diskoovaého příosu připadá a jedu ivesovaou koruu. Výpoče idexu reabiliy: NPV / I ( PV + CF = ( CF ) 0 0 ) = CF 0 (1 + r) ( CF ) = 0 NPV / I = 7,92 Kladá hodoa ukazaele vypovídá o přijaelosi projeku v éo siuaci. Ukazael vyjadřuje zhodoceí ivesice. 8.3 Shruí a vyhodoceí výsledků výpoču krieriálích ukazaelů Současá hodoa projeku V siuaci s doací je rova ,32 Kč, bez doace je rova ,72 Kč. V obou siuacích je výsledá hodoa vyšší ež hodoa ivesice i ež hodoa CF 0, proo lze projek považova za přijaelý Současá hodoa sama o sobě eříká ic o efekiviě vyaložeých prosředků v absoluím ai relaivím vyjádřeí, proo eí vhodá k porováváí siuací mezi sebou. K omu je vhodá až čisá současá hodoa projeku, jejíž porováí ásleduje. Čisá současá hodoa projeku V siuaci s doací je čisá současá hodoa rova ,32 Kč, bez doace je rova ,72 Kč. Projek lze považova za přijaelý, pokud je ukazael věší či rove ule, což výsledky v obou siuacích splňují. Při porováváí siuací by měla bý zvolea a, ve keré je čisá současá hodoa projeku vyšší, z. v ašem případě siuace s doací. Doba ávraosi V siuaci s doací je doba ávraosi rova 0,0, bez doace je rova 0,16. Při vzájemém porováváí by měl bý vole e projek (v ašem případě a siuace), kdy je hodoa doby ávraosi ižší, z. siuace s doací. Idex reabiliy V siuaci s doací se idex reabiliy rová 18,69, bez doace se rová 7,92. Projek lze považova za přijaelý, pokud je idex reabiliy kladý. Tuo podmíku splňuje výsledek v obou siuacích (s doací i bez doace). Přičemž plaí: čím je hodoa vyšší, ím lépe pro projek. Bylo by edy vhodější realizova projek v siuaci, kdy a ěj bude poskyua doace, ež v siuaci, kdy doaci eobdrží. 18

19 9. Cilivosí aalýza Úkolem cilivosí aalýzy je zjisi hlaví promělivé fakory, a kerých sojí hodoceí projeku. Změy ěcho fakorů ovlivňují celkové výsupy projeku a proo je důležié zjisi, jak se změy projeví a výsledých hodoách vybraých krieriálích ukazaelů. V ašem případě budeme zkouma vliv a krieriálí ukazaele: čisá současá hodoa (NPV) a idex reabiliy. Zásadí proměé: poče absolveů projeku úspěšých a rhu práce doba za kerou absolvei získají práci Výpočy provedeme opě pro dvě variay, z. pro siuaci s doací (100 %) a pro siuaci bez doace. 9.1 Výpoče změy krieriálích ukazaelů pro siuaci s doací Proměá úspěšos absolveů projeku a rhu práce Čisá současá hodoa NPV před změou = ,32 NPV po změě = ,41 NPV = ,09 NPV (%) = 0,99 % Zvýší-li se úspěšos absolveů projeku, z. zaměsáí aleze o 1 % více osob, zvýší se i čisá současá hodoa o 0,99 %. Idex reabiliy NPV/I před změou = 18,69 NPV/I po změě = 18,87 NPV/I = 0,18 NPV/I (%) = 0,96% Zvýší-li se úspěšos absolveů projeku, z. zaměsáí aleze o 1 % více osob, zvýší se idex reabiliy o 0,96 % Proměá doba, za kerou absolvei získají práci Čisá současá hodoa NPV před změou = ,32 NPV po změě = ,33 NPV = - 890,99 NPV (%) = - 0,025 % Zvýší-li se doba, za kerou absolvei projeku získají práci o 1 %, síží se čisá současá hodoa o 0,025 %. 19

20 Idex reabiliy NPV/I před změou = 18,69 NPV/I po změě = 18,68 NPV/I = -0,01 NPV/I (%) = - 0,054 % Zvýší-li se doba, za kerou absolvei projeku získají práci o 1 %, síží se idex reabiliy o 0,054 %. Z výsledků cilivosí aalýzy pro siuaci s doací lze usoudi, že cilivější a změu je proměá poče absolveů projeku úspěšých a rhu práce ež proměá doba za kerou absolvei získají práci. Čili celkové příosy projeku (epřímé příjmy) více ovliví 1% změa poču osob úspěšých a rhu práce, ež 1 % změa doby, za kerou si účasíci programů projeku budou schopi ají zaměsáí. 9.2 Výpoče změy krieriálích ukazaelů pro siuaci bez doace Proměá úspěšos absolveů projeku a rhu práce Čisá současá hodoa NPV před změou = ,72 NPV po změě = ,82 NPV = ,1 NPV (%) = 2,36 % Zvýší-li se úspěšos absolveů projeku, z. zaměsáí aleze o 1 % více osob, zvýší se i čisá současá hodoa o 2,36 % Idex reabiliy NPV/I před změou = 7,92 NPV/I po změě = 8,11 NPV/I = 0,19 NPV/I (%) = 2,4 % Zvýší-li se úspěšos absolveů projeku, z. zaměsáí aleze o 1 % více osob, zvýší se idex reabiliy o 2,4 % Proměá doba, za kerou absolvei získají práci Čisá současá hodoa NPV před změou = ,72 NPV po změě = ,73 NPV = - 890,99 NPV (%) = -0,059 % Zvýší-li se doba, za kerou absolvei projeku získají práci o 1 %, síží se čisá současá hodoa o 0,059 %. 20

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Ivesičí čios Exisují růzá pojeí ivesičí čiosi: Z pohledu ekoomické eorie Podikové pojeí ivesic Klasifikace ivesic v podiku 1) Hmoé (věcé, fyzické, kapiálové) ivesice 2) Nehmoé (emaeriálí) ivesice 3) Fiačí

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský socálí fod Praha & EU: Ivesujee do vaší budoucos Ekooka podku aedra ekooky, aažersví a huaích věd Fakula elekroechcká ČVUT v Praze Ig. učerková Blaka, 20 Úrokový poče, základy fačí aeaky (BI-EP)

Více

OBJEKTOVÁ ALGEBRA. Zdeněk Pezlar. Ústav Informatiky, Provozně-ekonomická fakulta MZLU, Brno, ČR. Abstrakt

OBJEKTOVÁ ALGEBRA. Zdeněk Pezlar. Ústav Informatiky, Provozně-ekonomická fakulta MZLU, Brno, ČR. Abstrakt OBEKTOVÁ ALGEBRA Zdeěk Pezlar Úsav Iformaiky, Provozě-ekoomická fakula MZLU, Bro, ČR Absrak V objekovém modelu da defiujeme objekové schéma (řídu) jako čveřici skládající se ze jméa řídy, aribuů, domé

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/.5./34.948 IV-2 Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- JEDNODCHÉ

Více

Evakuace osob v objektech zdravotnických zařízení

Evakuace osob v objektech zdravotnických zařízení Evakuace osob v objekech zdravoických zařízeí Ig. Libor Folwarczy, Ph.D., Ig. Jiří Pokorý, Ph.D. Hasičský záchraý sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 0 Osrava-Zábřeh E-mail: libor.folwarczy@hzsmsk.cz,

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/../.98 IV- Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- SLOŽENÉ ÚROOVÁNÍ

Více

Studie proveditelnosti (Osnova)

Studie proveditelnosti (Osnova) Sudie provedielnosi (Osnova) 1 Idenifikační údaje žadaele o podporu 1.1 Obchodní jméno Sídlo IČ/DIČ 1.2 Konakní osoba 1.3 Definice a popis projeku (max. 100 slov) 1.4 Sručná charakerisika předkladaele

Více

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 5

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 5 Fakula srojího ižeýrsví VUT v Brě Úsav kosruováí KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody Předáška 5 Čelí soukolí se šikmými zuby hp://www.audiforum.l/ Moderaio is bes, ad o avoid all exremes. PLUTARCHOS Čelí soukolí

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

3. POJIŠTĚNÍ OSOB (ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ)

3. POJIŠTĚNÍ OSOB (ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ) 3. POJIŠTĚÍ OSOB (ŽIVOTÍ POJIŠTĚÍ) 3.. EMOELOVÝ PŘÍSTUP 3... ekremeí řád vymíráí populace Úmrosí abulky a) Smr je áhodým jevem, kerý se pojišťuje pro účely ŽP sačí pracova s průměrými hodoami záko velkých

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené I. Výpočet čisté současé hodoty upraveé Příklad 1 Projekt a výrobu laserových lamp pro dermatologii vyžaduje ivestici 4,2 mil. Kč. Předpokládají se rovoměré peěží příjmy po zdaěí ve výši 1,2 mil. Kč ročě

Více

6 Algoritmy ořezávání a testování polohy

6 Algoritmy ořezávání a testování polohy 6 lgorim ořezáváí a esováí poloh Sudijí íl Teo blok je věová problemaie vzájemé poloh grafikýh primiiv, zejméa poloze bodu vzhledem k mohoúhelíku včeě jedolivýh speifikýh varia jako jsou čřúhelík, jehož

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT 2 IDENIFIKACE H-MAICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNO omáš Novotý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faulta eletrotechicá Katedra eletroeergetiy. Úvod Metody založeé a loalizaci poruch pomocí H-matic

Více

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Meodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržielnos projeků PŘÍLOHA

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta B)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta B) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/5 a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata B) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE KATED RA F YZIKY L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y Jméo TUREČEK Daiel Datum měřeí 8.11.2006 Stud. rok 2006/2007 Ročík 2. Datum odevzdáí 15.11.2006 Stud.

Více

Schéma modelu důchodového systému

Schéma modelu důchodového systému Schéma modelu důchodového sysému Cílem následujícího exu je názorně popsa srukuru modelu, kerý slouží pro kvanifikaci příjmové i výdajové srany důchodového sysému v ČR, a o jak ve varianách paramerických,

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

5 DISKRÉTNÍ ROZDĚLENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI. Čas ke studiu kapitoly: 120 minut. Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete umět:

5 DISKRÉTNÍ ROZDĚLENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI. Čas ke studiu kapitoly: 120 minut. Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete umět: 5 DISKRÉTNÍ ROZDĚLENÍ RAVDĚODOBNOSTI Čas e sudiu aioly: 0 miu Cíl: o rosudováí ohoo odsavce budee umě: charaerizova hyergeomericé rozděleí charaerizova Beroulliho ousy a z ich odvozeé jedolivé yy disréích

Více

OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN

OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN Úloha obchodího cestujícího OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN Nejprve k pojmům používaým v okružích a rozvozích úlohách: HAMILTONŮV CYKLUS je typ cesty,

Více

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojího ižeýrství Ústav strojíreské techologie ISBN 978-80-214-4352-5 VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ doc. Ig. Jaroslav PROKOP, CSc. 1 1 Fakulta strojího ižeýrství,

Více

Dotazníkové šetření 1 - souhrnný výsledek za ORP

Dotazníkové šetření 1 - souhrnný výsledek za ORP Doazníkové šeření 1 - souhrnný výsledek za ORP Název ORP Polička Poče odpovědí 21 Podpora meziobecní spolupráce, reg. číslo: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 1. V jakých oblasech výborně či velmi dobře spolupracujee

Více

DIMENZOVÁNÍ KOMPOZITNÍCH PROFILŮ PREFEN

DIMENZOVÁNÍ KOMPOZITNÍCH PROFILŮ PREFEN DIMNZOVÁNÍ KOMPOZITNÍCH PROFILŮ PRFN 1 Kulkova 10/4231, 615 00 Bro el.: 541 583 208, 297, fa.: 549 254 556 e-mail: kompozi@prefa.cz hp://www.prefa-kompozi.cz DIMNZOVÁNÍ PROFILŮ Maeriálová srukura, základí

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OSNOVA 1. Práví předpisy 2. Přijímací řízeí 3. Termíy 4. Hodoceí uchazečů 5. Rozhodutí 6. Další kola přijímacího řízeí 7. Zápisový lístek 8. Jedoté přijímací zkoušky

Více

ESTIMATION OF DENSITY FUNCTION PARAMETERS WITH CENSORED DATA FROM PRODUCT LIFE TESTS

ESTIMATION OF DENSITY FUNCTION PARAMETERS WITH CENSORED DATA FROM PRODUCT LIFE TESTS ESTIMATION OF DENSITY FUNCTION ARAMETERS WITH CENSORED DATA FROM RODUCT LIFE TESTS J.Tůa * Suary: The paper deals wih a saisial ehod for he evaluaio of life es resuls. I is supposed ha oly soe of he es

Více

Pojem času ve finančním rozhodování podniku

Pojem času ve finančním rozhodování podniku Pojem času ve fiačím rozhodováí podiku 1.1. Výzam faktoru času a základí metody jeho vyjádřeí Fiačí rozhodováí podiku je ovlivěo časem. Peěží prostředky získaé des mají větší hodotu ež tytéž peíze získaé

Více

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad Metody vyhodoceí efektvost vestc Časová hodota peěz Metody vyhodoceí Časová hodota peěz Prostředky, které máme k dspozc v současost mají vyšší hodotu ež prostředky, které budeme mít k dspozc v budoucost.

Více

Metody odhadu poptávky a nabídky v podmínkách nerovnovážného modelu

Metody odhadu poptávky a nabídky v podmínkách nerovnovážného modelu 4. eziárodí koferece Řízeí a odelováí fiačích rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekooická fakula, kaedra Fiací.-. září 8 Meody odhadu popávky a abídky v podíkách erovovážého odelu Pavla Vodová Absrak Cíle ohoo

Více

Úhrada za ústřední vytápění bytů V

Úhrada za ústřední vytápění bytů V Úhrada za úsřdí vyápěí byů V Aoa osldí z sér čláků o poměrovém měří pojdává o vzahu poměrového a zv. absoluího měří pla, a poukazuj a další, zaím méě zámou možos využí poměrovýh dkáorů VIA, krou j korola

Více

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko dáliced3 a rychlostí silice R3 Praha Tábor České Budějovice Rakousko w w obsah základí iformace 3 dálice D3 a rychlostí silice R3 PrahaTáborČeské BudějoviceRakousko 3 > základí iformace 4 > čleěí dálice

Více

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV 3 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6-7 září 2006 Porovnání způsobů hodnocení invesičních projeků na bázi kriéria Dana Dluhošová

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna.

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna. 6 Itervalové odhady parametrů základího souboru V předchozích kapitolách jsme se zabývali ejprve základím zpracováím experimetálích dat: grafické zobrazeí dat, výpočty výběrových charakteristik kapitola

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE VYTVÁŘENÍ TRŽNÍ ROVNOVÁHY VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÝCH PRODUKTŮ Ing. Michal Malý Školiel: Prof. Ing. Jiří

Více

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, 400 11 Ústí nad Labem. Příloha č.1. K SMĚRNICI č. 1/2015 - ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, 400 11 Ústí nad Labem. Příloha č.1. K SMĚRNICI č. 1/2015 - ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Úsí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, 400 11 Úsí nad Labem GSM úsředna: +420 725 596 898, mob.: +420 739 454 971, hp://www.zsrabasova.cz IČ 44553145, BANKOVNÍ SPOJENÍ -

Více

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH ECHNICKÝ AUDI VODÁRENSKÝCH DISRIBUČNÍCH SYSÉMŮ Ig. Ladislav uhovčák, CSc. 1), Ig. omáš Kučera 1), Ig. Miroslav Svoboda 1), Ig. Miroslav Šebesta 2) 1) 2) Vysoké učeí techické v Brě, Fakulta stavebí, Ústav

Více

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná Výročí zpráva fodů společosti Pioeer ivestičí společost, a.s. - eauditovaá Obsah 1. Účetí závěrka: Pioeer Sporokoto, Pioeer obligačí fod, Pioeer růstový fod, Pioeer dyamický fod, Pioeer akciový fod, BALANCOVANÝ

Více

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Semesrální práce z předměu KMA/MAB Téma: Schopnos úrokového rhu předvída sazby v době krize Daum: 7..009 Bc. Jan Hegeď, A08N095P Úvod Jako éma pro

Více

Základní požadavky a pravidla měření

Základní požadavky a pravidla měření Základí požadavky a pravidla měřeí Základí požadavky pro správé měřeí jsou: bezpečost práce teoretické a praktické zalosti získaé přípravou a měřeí přesost a spolehlivost měřeí optimálí orgaizace průběhu

Více

9. Měření závislostí ve statistice. 9.1. Pevná a volná závislost

9. Měření závislostí ve statistice. 9.1. Pevná a volná závislost Dráha [m] 9. Měřeí závslostí ve statstce Měřeí závslostí ve statstce se zývá především zkoumáím vzájemé závslost statstckých zaků vícerozměrých souborů. Závslost přtom mohou být apříklad pevé, volé, jedostraé,

Více

Strukturální model nekryté úrokové parity a jeho empirická verifikace 1

Strukturální model nekryté úrokové parity a jeho empirická verifikace 1 5. meziárodí koferece Fiačí řízeí podiku a fiačích isiucí Osrava VŠB-TU Osrava, Ekoomická fakula, kaedra Fiací 7.-8. září 2005 Srukurálí model ekryé úrokové pariy a jeho empirická verifikace 1 Jaroslava

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů Semárky, předášky, bakalářky, testy - ekoome, ace, účetctví, ačí trhy, maagemet, právo, hstore... PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cea ceých papírů Ceé papíry jsou jedím ze způsobů, jak podk může získat potřebý

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastí hodoceí školy dle vyhlášky 15/2005 Sb., v platém zěí, kterou se staoví áležitosti dlouhodobých záměrů, výročích zpráv a vlastí hodoceí školy. Škola: Základí umělecká škola Plzeň, Sokolovská 30,

Více

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU Indexy základní, řeězové a empo přírůsku Aleš Drobník srana 1 7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU V kapiole Indexy při časovém srovnání jsme si řekli: Časové srovnání vzniká, srovnáme-li jednu

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

OBSAH. Rozklad... 16 Žaloba... 17

OBSAH. Rozklad... 16 Žaloba... 17 OBSAH Persoálí bezpečost Jak požádat o ozámeí a Vyhrazeé... 4 Jak požádat o osvědčeí fyzické osoby (D, T, PT)... 5 Jak a kdy požádat o vydáí osvědčeí fyzické osoby pro cizí moc NATO, WEU... 7 Osvědčeí

Více

Kvantová a statistická fyzika 2 (Termodynamika a statistická fyzika)

Kvantová a statistická fyzika 2 (Termodynamika a statistická fyzika) Kvatová a statistická fyzika (Termodyamika a statistická fyzika) Boltzmaovo - Gibbsovo rozděleí - ilustračí příklad Pro ilustraci odvozeí rozděleí eergií v kaoickém asámblu uvažujme ásledující příklad.

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

Analýza stavebního spoření, jako metody zhodnocení volných prostředků

Analýza stavebního spoření, jako metody zhodnocení volných prostředků Medelova zemědělsk{ a lesick{ uiverzia v Brě Provozě ekoomick{ fakula Úsav saisik a operačího výzkumu Aalýza savebího spořeí, jako meod zhodoceí volých prosředků Bakal{řsk{ pr{ce Vedoucí pr{ce Ig. V{clav

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Invesujeme do vaší budoucnosi Ekonomika podniku Kaedra ekonomiky, manažersví a humaniních věd Fakula elekroechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Kriéria efekivnosi

Více

IAJCE Přednáška č. 12

IAJCE Přednáška č. 12 Složitost je úvod do problematiky Úvod praktická realizace algoritmu = omezeí zejméa: o časem o velikostí paměti složitost = vztah daého algoritmu k daým prostředkům: časová složitost každé možiě vstupích

Více

1. K o m b i n a t o r i k a

1. K o m b i n a t o r i k a . K o m b i a t o r i k a V teorii pravděpodobosti a statistice budeme studovat míru výskytu -pravděpodobostvýsledků procesů, které mají áhodý charakter, t.j. při opakováí za stejých podmíek se objevují

Více

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY.

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. Ig.Karel Hoder, ÚAMT-VUT Bro. 1.Úvod Optimálí rozděleí ákladů a vytápěí bytového domu mezi uživatele bytů v domě stále podléhá

Více

No. 1 Michal Hlaváček Difuse technologií 2001/3

No. 1 Michal Hlaváček Difuse technologií 2001/3 No. Michl Hlváček Difuse echoloií 200/3 . Úvod Hospodářský vývoj ve svěě proděll v posledích páci leech ěkolik změ, přičemž ekoomická eorie ě věšiou v odpovídjící míře ereovl. Trdičí ekoomické eorie, keré

Více

Věstník ČNB částka 16/2004 ze dne 25. srpna 2004

Věstník ČNB částka 16/2004 ze dne 25. srpna 2004 Třídící znak 1 0 6 0 4 6 1 0 ŘEDITEL SEKCE BANKOVNÍCH OBCHODŮ VYHLAŠUJE Ú P L N É Z N Ě N Í OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 2/2003 VĚST. ČNB, KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY

Více

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005 Patří slovo BUSINESS do zdravotictví?. 23. 6. 2005 Společost Deloitte Společost Deloitte v České republice má více ež 550 zaměstaců a kaceláře v Praze a Olomouci. Naše česká pobočka je součástí aší regioálí

Více

b c a P(A B) = c = 4% = 0,04 d

b c a P(A B) = c = 4% = 0,04 d Příklad 6: Z Prahy do Athé je 50 km V Praze byl osaze válec auta ovou svíčkou, jejíž životost má ormálí rozděleí s průměrem 0000 km a směrodatou odchylkou 3000 km Jaká je pravděpodobost, že automobil překoá

Více

Analýza volatility devizových kurzů vybraných ekonomik

Analýza volatility devizových kurzů vybraných ekonomik Aalýza volailiy devizových kurzů vybraých ekoomik Radek BEDNAŘÍK, VŠB TU Osrava i Absrac This paper is focused o he hisorical developme of seleced exchage raes' volailiy, ha is: AUD, CAD, DEM, DKK, EUR,

Více

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují: Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze 2014-6 16. 4. 2014 ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí

Více

Tržní ceny odrážejí a zahrnují veškeré informace předpokládá se efektivní trh, pro cenu c t tedy platí c t = c t + ε t.

Tržní ceny odrážejí a zahrnují veškeré informace předpokládá se efektivní trh, pro cenu c t tedy platí c t = c t + ε t. Techická aalýza Techická aalýza z vývoje cey a obchodovaých objemů akcie odvozuje odhad budoucího vývoje cey. Dalšími metodami odhadu vývoje ce akcií jsou apř. fudametálí aalýza (zkoumá podrobě účetictví

Více

SPOŘENÍ. Spoření krátkodobé

SPOŘENÍ. Spoření krátkodobé SPOŘENÍ Krátkodobé- doba spořeí epřesáhe jedo úrokové období (obvykle 1 rok). Úroky jsou přpsováy a koc doby spořeí. Jedotlvé složky jsou úročey a základě jedoduchého úročeí. Dlouhodobé doba spořeí bude

Více

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER MATICOVÉ HRY FORMULACE, KONCEPCE ŘEŠENÍ, SMÍŠENÉ ROZŠÍŘENÍ MATICOVÝCH HER, ZÁKLADNÍ VĚTA MATICOVÝCH HER CO JE TO TEORIE HER A ČÍM SE ZABÝVÁ? Teorie her je ekoomická vědí disciplía, která se zabývá studiem

Více

Model péče o duševně nemocné

Model péče o duševně nemocné Model péče o duševě emocé v regiou hlavího města Prahy Zázam jedáí závěrečé koferece projektu Vzděláváí odboríků, státí správy a samosprávy v oblasti trasformace istitucioálí péče o duševě emocé Praha,

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

Vliv tváření za studena na pevnostní charakteristiky korozivzdorných ocelí Ing. Jan Mařík

Vliv tváření za studena na pevnostní charakteristiky korozivzdorných ocelí Ing. Jan Mařík stavebí obzor 9 10/2014 125 Vliv tvářeí za studea a pevostí charakteristiky korozivzdorých ocelí Ig. Ja Mařík Ig. Michal Jadera, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta stavebí Čláek uvádí výsledky tahových zkoušek

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz ransforovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preabule Penzijní plán Allianz ransforovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransforovaný fond, obsahuje

Více

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor 8. Základy statistiky 7. ročík - 8. Základy statistiky Statistika je vědí obor, který se zabývá zpracováím hromadých jevů. Tvoří základ pro řadu procesů řízeí, rozhodováí a orgaizováí, protoţe a základě

Více

Metodický postup pro určení úspor primární energie

Metodický postup pro určení úspor primární energie Metodický postup pro určeí úspor primárí eergie Parí protitlaká turbía ORGRZ, a.s., DIVIZ PLNÉ CHNIKY A CHMI HUDCOVA 76, 657 97 BRNO, POŠ. PŘIHR. 97, BRNO 2 z.č. Obsah abulka hodot vstupujících do výpočtu...3

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA SBÍRKA ÚLOH

FINANČNÍ MATEMATIKA SBÍRKA ÚLOH FINANČNÍ MATEMATIKA SBÍRKA ÚLOH Zpracováo v rámci projektu " Vzděláváí pro kokureceschopost - kokureceschopost pro Třeboňsko", registračí číslo CZ.1.07/1.1.10/02.0063 Gymázium, Třeboň, Na Sadech 308 Autor:

Více

3689/101/13-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3689/101/13-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3689/101/13-1 - o ceě : Bytu č. 2654/16 v č. p. 2654 v bloku č. 10 složeém z domů č.p. 2651, 2652, 2653, 2654 a 2655 a pozemcích p. č. 2450, 2449, 2448, 2447 a 2446. včetě příslušeství v katastrálím území

Více

DURACE A INVESTIČNÍ HORIZONT PŘI INVESTOVÁNÍ DO DLUHOPISŮ

DURACE A INVESTIČNÍ HORIZONT PŘI INVESTOVÁNÍ DO DLUHOPISŮ DURACE A INVESTIČNÍ HORIZONT PŘI INVESTOVÁNÍ DO DLUHOPISŮ Ivestičí horizot IH: doba, po kterou má ivestor v daé ivestici vázáy své peíze. Při ivestici do dluhopisu jsme vystavei riziku změy výosů Uvažujme

Více

EFEKTIVNOST ENVIRONMENTÁLNÍCH INVESTIC

EFEKTIVNOST ENVIRONMENTÁLNÍCH INVESTIC EFEKTIVNOST ENVIRONMENTÁLNÍCH INVESTIC Marcela Kožeá Uiverzita Pardubice, Fakulta ekoomicko-správí, Ústav ekoomiky a maagemetu Abstract: Ivestmet decisio makig belogs to the most importat decisio of eterprise

Více

PRACOVNÍ SEŠIT ALGEBRAICKÉ VÝRAZY. 2. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online

PRACOVNÍ SEŠIT ALGEBRAICKÉ VÝRAZY. 2. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online Připrv se státí mturití zkoušku z MATEMATIKY důkldě, z pohodlí domov olie PRACOVNÍ SEŠIT. temtický okruh: ALGEBRAICKÉ VÝRAZY vtvořil: RNDr. Věr Effeberger epertk olie příprvu SMZ z mtemtik školí rok 04/05

Více

TESTOVÁNÍ a DIAGNOSTIKA VÝROBNÍCH STROJŮ I

TESTOVÁNÍ a DIAGNOSTIKA VÝROBNÍCH STROJŮ I ESOVÁNÍ a DIAGNOSIKA VÝROBNÍCH SROJŮ I Leraura: Skra: Zdeěk Vorlíček: Solehlvos a dagoska výrobích srojů ČVU Praha 99 Vorlíček, Rudolf: Dagoska VS ČVU Praha 98 Ka.. Úvod: Proč se zabýváme esováím a dagoskou

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Věstník ČNB částka 25/2007 ze dne 16. listopadu 2007

Věstník ČNB částka 25/2007 ze dne 16. listopadu 2007 Třídící znak 1 0 7 0 7 6 1 0 ŘEDITEL SEKCE BANKOVNÍCH OBCHODŮ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY VYHLAŠUJE ÚPLNÉ ZNĚNÍ OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 2/2003 VĚST. ČNB, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH

Více

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY 5 GRAFIKON LAKOÉ DOPRAY Jak známo, konsrukce grafikonu vlakové dopravy i kapaciní výpočy jsou nemyslielné bez znalosi hodno provozních inervalů a následných mezidobí. éo kapiole bude věnována pozornos

Více

pravděpodobnostn podobnostní jazykový model

pravděpodobnostn podobnostní jazykový model Pokročilé metody rozpozáváířeči Předáška 8 Rozpozáváí s velkými slovíky, pravděpodobost podobostí jazykový model Rozpozáváí s velkým slovíkem Úlohy zaměřeé a diktováíči přepis řeči vyžadují velké slovíky

Více

Matematika 2 (BMA2 + KMA2)

Matematika 2 (BMA2 + KMA2) FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Maemaika BMA KMA Auoři eu: Prof RNDr Fraišek Melkes, CSc Mgr Mari Řeáč FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Více

Nejistoty měření. Aritmetický průměr. Odhad směrodatné odchylky výběrového průměru = nejistota typu A

Nejistoty měření. Aritmetický průměr. Odhad směrodatné odchylky výběrového průměru = nejistota typu A Nejstoty měřeí Pro každé přesé měřeí potřebujeme formac s jakou přesostí bylo měřeí provedeo. Nejstota měřeí vyjadřuje terval ve kterém se achází skutečá hodota měřeé velčy s určtou pravděpodobostí. Nejstota

Více

Příjmově typizovaný jedinec (PTJ)

Příjmově typizovaný jedinec (PTJ) Příjmově ypizovaný jeinec (PTJ) V éo čási jsou popsány charakerisiky zv. příjmově ypizovaného jeince (PTJ), j. jeince, kerý je určiým konkréním způsobem efinován. Slouží jako násroj k posouzení opaů ůchoových

Více

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí stejorodosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

Úvod do analýzy časových řad

Úvod do analýzy časových řad Úvod do aalýzy časových řad Obsah Úvod... Teoreické základy pro aalýzu časových řad.... Základí pojmy..... Druhy časových řad..... Grafická aalýza.....3 Popisé charakerisiky... 4. Základí úpravy časových

Více

KABELY. Pro drátové okruhy (za drát se považuje i světlovodné vlákno): metalické kabely optické kabely

KABELY. Pro drátové okruhy (za drát se považuje i světlovodné vlákno): metalické kabely optické kabely KABELY Pro drátové okruhy (za drát se považuje i světlovodé vláko): metalické kabely optické kabely Metalické kabely: osou veličiou je elektrické apětí ebo proud obvykle se jedá o vysokofrekvečí přeos

Více

Zobrazení čísel v počítači

Zobrazení čísel v počítači Zobraeí ísel v poítai, áklady algoritmiace Ig. Michala Kotlíková Straa 1 (celkem 10) Def.. 1 slabika = 1 byte = 8 bitů 1 bit = 0 ebo 1 (ve dvojkové soustavě) Zobraeí celých ísel Zobraeí ísel v poítai Ke

Více

PŘÍSTUPY K INTERPRETACI SOUČASNÉ HODNOTY A NITŘNÍ ÚROKOVÉ MÍRY V PŘEDMĚTU FINANCE PODNIKU

PŘÍSTUPY K INTERPRETACI SOUČASNÉ HODNOTY A NITŘNÍ ÚROKOVÉ MÍRY V PŘEDMĚTU FINANCE PODNIKU Absrak PŘÍSTUPY K INTERPRETACI SOUČASNÉ HODNOTY A NITŘNÍ ÚROKOVÉ MÍRY V PŘEDMĚTU FINANCE PODNIKU doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. Úsav financí, Fakula podnikaelská, Vysoké učení echnické v Brně, Kolejní

Více

Rozhodovací stromy. Úloha klasifikace objektů do tříd. Top down induction of decision trees (TDIDT) - metoda divide and conquer (rozděl a panuj)

Rozhodovací stromy. Úloha klasifikace objektů do tříd. Top down induction of decision trees (TDIDT) - metoda divide and conquer (rozděl a panuj) Rozhodovací stromy Úloha klasifikace objektů do tříd. Top dow iductio of decisio trees (TDIDT) - metoda divide ad coquer (rozděl a pauj) metoda specializace v prostoru hypotéz stromů (postup shora dolů,

Více

Modul Strategie. 2006... MTJ Service

Modul Strategie. 2006... MTJ Service Představeí obsahuje dvě základí součásti, a to maažerskou (pláováí cash-flow, rozšířeé statistiky) a pracoví (řešeí work-flow). Základem maažerské oblasti je pláováí cash-flow (pláováí fiačího toku firmou).

Více

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují: Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze 2015-06 2. 3. 2015 ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Unverza Tomáše Ba ve Zlíně ABOATONÍ VIČENÍ EEKTOTEHNIKY A PŮMYSOVÉ EEKTONIKY Název úlohy: Zpracoval: Měření čnného výkonu sřídavého proudu v jednofázové sí wamerem Per uzar, Josef Skupna: IT II/ Moravčík,

Více

ZPRAVODAJ 9-10. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

ZPRAVODAJ 9-10. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZPRAVODAJ Obce Všemyslice registrová u MK ČR pod č. 19860 9-10 2014 i INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 42. zasedáí ZOV se koalo 3. září 2014 ve Všemyslicích. Po kotrole useseí schválilo výsledky výběrového

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Jana Soukopová Anoace Příspěvek obsahuje dílčí výsledky provedené analýzy výdajů na ochranu živoního prosředí z

Více

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUÍ HODNOTY. Typy a druhy úročeí, budoucí hodota ivestice Úrok - odměa za získáí úvěru (cea za službu peěz) Ročí úroková sazba (míra)(i) úrok v % z hodoty kapitálu za časové období

Více

Matice. nazýváme m.n reálných čísel a. , sestavených do m řádků a n sloupců ve tvaru... a1

Matice. nazýváme m.n reálných čísel a. , sestavených do m řádků a n sloupců ve tvaru... a1 Matice Matice Maticí typu m/ kde m N azýváme m reálých čísel a sestaveých do m řádků a sloupců ve tvaru a a a a a a M M am am am Prví idex i začí řádek a druhý idex j sloupec ve kterém prvek a leží Prvky

Více