Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ"

Transkript

1 Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ z 25. veejného zasedání zastupitelstva msta konaného dne 20. ervna 2006 ve hodin v zasedací místnosti školícího stediska UK (pension VaK) v Peci pod Snžkou, p. 159 Pítomni: Alan Tomášek, Jan Rousek, Jaromír Dostálek, Jaroslava Skrbková, Hynek Spurný, Silvia Pozlerová, Jií Davídek, Radim Švanda, Petr Kobr Zápisem povena paní Alexandra Ortová, do návrhové komise schváleny dámy Silvia Pozlerová a Jaroslava Skrbková, ovovateli zápisu schváleni pánové Jan Rousek a Radim Švanda. Program: 1) Úprava rozpotu msta na rok ) Schválení závreného útu msta za rok ) Nakládání s majetkem msta 4) Rzné 5) Diskuse I. zastupitelstvo msta schvaluje: 1) Úpravu rozpotu msta Pece pod Snžkou na rok 2006 takto: celkové píjmy se zvyšují o ,-- K na ,-- K celkové výdaje se zvyšují o ,-- K na ,-- K saldo píjm a výdaj iní ,-- K splátky pjek ,-- K 2) Závrený úet msta Pece pod Snžkou za rok 2005 s výhradami. Souástí závreného útu je rovnž Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení msta Pece pod Snžkou za rok 2005 vypracovaná KÚKK.

2 3) Zatížení ásti pozemku p.. 658/3 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Pec pod Snžkou vcným bemenem uložení a provozování a pístupu za úelem údržby a oprav kanalizaní, NN-elektro a vodovodní pípojky ve prospch paní Ing. Milady Valáškové a pana Iva Doležala, stavebník a budoucích vlastník tchto pípojek k novostavb RD na p.p.. 92/5 v k.ú. Pec pod Snžkou. Vcné bemeno bude zízeno za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,-- K na dobu neuritou. 4) Prodej budovy p. 266 objekt k bydlení v. st.p zastavná plocha a nádvoí o výme 140 m 2 a ástí pozemk p.. 118/9 TTP a 111/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výme 390 m 2, vše v k.ú. Pec pod Snžkou, panu Karlu Koubovi za cenu ,-- K. K prodávaným nemovitostem bude ve prospch msta Pece pod Snžkou zízeno desetileté pedkupní právo. Polovina kupní ceny bude uhrazena pi podpisu smlouvy, druhá polovina v deseti bezúroných roních splátkách. 5) Prodej ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 742/4467 na budov p. 78 Úpa II, manželm Han a Josefu Millerovým za cenu ,59 K. Kupní cena bude uhrazena ve 102 bezúroných msíních splátkách. 6) Prodej ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 817/4467 na budov p. 78 Úpa II, manželm Vlast a Petru Salabovým za cenu ,42 K. Kupní cena bude uhrazena ve 102 bezúroných msíních splátkách. 7) Prodej ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 712/4467 na budov p. 78 Úpa II, manželm Vlast a Josefu Zilvarovým za cenu ,41 K. Kupní cena bude uhrazena ve 102 bezúroných msíních splátkách. 8) Prodej ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 737/4467 na budov p. 78

3 Úpa II, manželm Monice a Ladislavu Jelínkovým za cenu ,02 K. Kupní cena bude uhrazena ve 102 bezúroných msíních splátkách. 9) Prodej ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 726/4467 na budov p. 78 Úpa II, manželm Han a Vladimíru Navrkalovým za cenu ,55 K. Kupní cena bude uhrazena ve 102 bezúroných msíních splátkách. 10) Prodej ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 733/4467 na budov p. 78 Úpa II, manželm Zdece a Ondeji Glaserovým za cenu ,01 K. Kupní cena bude uhrazena ve 102 bezúroných msíních splátkách. 11) Zatížení ástí pozemk p.. 664/1 a 155/23 ve ZE v k.ú. Pec vcným bemenem uložení a provozování a pístupu za úelem údržby a oprav kanalizaní a vodovodní pípojky ve prospch pana Daniela Engeho, stavebníka a budoucího vlastníka tchto pípojek k novostavb RD na p.p.. 155/20 v k.ú. Pec pod Snžkou. Vcné bemeno bude zízeno za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,-- K na dobu neuritou. 12) Vrácení investiní dotace v úplné výši ,-- K erpané v roce 1998 ze státního rozpotu na vestavbu 5 bytových jednotek v dom p. 207 v Peci pod Snžkou pro možnost prodeje této budovy stávajícím nájemníkm. 13) Zatížení ásti pozemku p.. 319/2 ostatní plocha, manipulaní plocha v k.ú. Velká Úpa I vcným bemenem umístní vrtané studny a vodovodní pípojky a pístupu a píjezdu za úelem údržby a oprav vodovodní pípojky ve prospch pana Vladimíra Rýznara, nového vlastníka budovy p. 260 pension Alamo ve Velké Úp. Vcné bemeno bude zízeno za jednorázovou úhradu ve výši 100,-- K na dobu neuritou.

4 14) Za podmínky, že prohlášení vlastníka dle zákona. 72/1994 Sb. o rozdlení budovy p. 207 v k.ú. Pec pod Snžkou na níže uvedené bytové jednotky bude vloženo do KN, schvaluje zastupitelstvo prodej bytových jednotek takto: a) Prodej bytu. 207/1 o výme 16,3 m 2 a ideálního podílu o velikosti 163/1401 zastavná plocha a nádvoí o výme 598 m 2 v k.ú. Pec pod Snžkou manželm Pete a Ivanu Balcarovým za cenu ,-- K. K prodávaným nemovitostem bude ve prospch msta Pece pod Snžkou zízeno desetileté pedkupní právo. Polovina kupní ceny bude uhrazena pi podpisu smlouvy, druhá polovina v deseti bezúroných roních splátkách. b) Prodej bytu. 207/2 o výme 22,4 m 2 a ideálního podílu o velikosti 224/1401 zastavná plocha a nádvoí o výme 598 m 2 v k.ú. Pec pod Snžkou manželm Pete a Ivanu Balcarovým za cenu ,-- K. K prodávaným nemovitostem bude ve prospch msta Pece pod Snžkou zízeno desetileté pedkupní právo. Polovina kupní ceny bude uhrazena pi podpisu smlouvy, druhá polovina v deseti bezúroných roních splátkách. c) Prodej bytu. 207/3 o výme 31,3 m 2 a ideálního podílu o velikosti 313/1401 zastavná plocha a nádvoí o výme 598 m 2 v k.ú. Pec pod Snžkou panu Tomáši Ronovskému za cenu ,-- K. K prodávaným nemovitostem bude ve prospch msta Pece pod Snžkou zízeno desetileté pedkupní právo. Polovina kupní ceny bude uhrazena pi podpisu smlouvy, druhá polovina v deseti bezúroných roních splátkách. d) Prodej bytu. 207/4 o výme 39,6 m 2 a ideálního podílu o velikosti 396/1401 zastavná plocha a nádvoí o výme 598 m 2 v k.ú. Pec pod Snžkou slen Erice Tomáškové za cenu ,-- K. K prodávaným nemovitostem bude ve prospch msta Pece pod Snžkou zízeno desetileté pedkupní právo. Polovina kupní ceny bude uhrazena pi podpisu smlouvy, druhá polovina v deseti bezúroných roních splátkách. e) Prodej bytu. 207/5 o výme 30,5 m 2 a ideálního podílu o velikosti 305/1401 zastavná plocha a nádvoí o výme 598 m 2 v k.ú. Pec pod Snžkou

5 manželm Darin a Petru Jäckelovým za cenu ,-- K. K prodávaným nemovitostem bude ve prospch msta Pece pod Snžkou zízeno desetileté pedkupní právo. Polovina kupní ceny bude uhrazena pi podpisu smlouvy, druhá polovina v deseti bezúroných roních splátkách. 15) Zatížení ástí pozemk p.. 764/24 ostatní plocha, jiná plocha a p.. 748/2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Velká Úpa II vcným bemenem uložení, provozování a pístupu za úelem údržby a oprav kanalizaní pípojky ve prospch Modín, s.r.o., stavebníka a budoucího vlastníka této pípojky k plánované pístavb pensionu Modín p. 124 ve Velké Úp. Vcné bemeno bude zízeno za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,-- K na dobu neuritou. 16) Omezení užívání ástí pozemk p.. 764/24 ostatní plocha, jiná plocha a p.. 748/2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Velká Úpa II ve prospch s.r.o. Modín, vlastníka domu p. 124 ve Velké Úp, ve smyslu strpní asov neomezeného pesahu požárn nebezpeného prostoru stavby Pístavba pensionu U Modínu ve Velké Úp na ásti tchto pozemk a to bez zápisu tohoto omezení do KN. Omezení užívání nemovitostí bude zpoplatnno jednorázovou ástkou ve výši 3.000,-- K 17) Prodej ástí pozemk p.p.. 5/2 ostatní plocha, ostatní komunikace a p ostatní plocha, jiná plocha o celkové výme 328 m 2 v k.ú. Pec pod Snžkou panu Václavu Jirákovi za úelem provozování veejných WC a prodejny oberstvení za cenu 1.500,-- K/m 2. K prodávanému pozemku bude ve prospch msta Pece pod Snžkou zízeno desetileté pedkupní právo. V kupní smlouv bude jako rozvazovací podmínka zakotvena povinnost kupujícího zabezpeit po dobu 10 let od podpisu kupní smlouvy provoz veejných WC v intencích dosud platné nájemní smlouvy a výhradní právo msta ke schvalování jakýchkoliv stavebních úprav stavby veejných WC a prodejny oberstvení. 18) Prodej ástí pozemk p.p.. 5/2 ostatní plocha, ostatní komunikace a p ostatní plocha, jiná plocha o celkové výme 8 m 2 v k.ú. Pec pod Snžkou paní Stanislav Kanrové za cenu 50,-- K/m 2.

6 19) Koupi pozemku p.. 505/2 ostatní plocha, neplodná pda o výme 159 m 2 od eských drah, a.s., I: , za cenu dle znaleckého posudku. 20) Prodej pozemku p.. 313/5 TTP v k.ú. Pec pod Snžkou o výme 2731 m 2 panu Tomáši Kuerovi za úelem výstavby pensionu nebo objektu individuální rekreace s komerním využitím za cenu ,-- K. K prodávanému pozemku bude ve prospch msta Pece pod Snžkou zízeno desetileté pedkupní právo. 21) Zatížení ástí pozemk p.. 22/3 ostatní plocha, zele, p.. 13/5 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.. 644/6 ostatní plocha, silnice, p.. 870/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace a p.. 799/7 ostatní plocha, silnice v k.ú. Pec pod Snžkou vcným bemenem uložení, provozování a pístupu za úelem údržby a oprav kanalizaní a vodovodní pípojky a pípojky dešové kanalizace ve prospch sleny Evy Lorencové, stavebníka a budoucího vlastníka tchto pípojek k plánované novostavb infocentra na p.p.. 22/11 v Peci pod Snžkou. Vcné bemeno bude zízeno za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,-- K na dobu neuritou. 22) Zatížení ásti pozemku p.. 22/3 ostatní plocha, zele v k.ú. Pec pod Snžkou vcným bemenem uložení, provozování a pístupu za úelem údržby a oprav NNelektro pípojky ve prospch a.s. EZ Distribuce, stavebníka a budoucího vlastníka této pípojky k plánované novostavb infocentra na p.p.. 22/11 v Peci pod Snžkou. Vcné bemeno bude zízeno za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,-- K na dobu neuritou. 23) Poet 9 (slovy: devíti) len zastupitelstva msta Pece pod Snžkou pro volební období 2006 až 2010, kteí budou zvoleni v podzimních komunálních volbách. 24) Vydání OZV. 1/2006, kterou se zrušují obecn závazné vyhlášky. 1/93 o použití finanních prostedk z poplatku za zneišování ovzduší na území msta Pece pod Snžkou ze dne ,. 1/95 o stanovení poplatku za zneišování ovzduší na území msta Pece pod Snžkou ze dne ,. 1/96 o koeficientu rstu nájemného z bytu ze dne a. 1/2003 o píspvku na ástenou úhradu neinvestiních náklad píspvkové organizace Základní škola, Pec pod Snžkou, okres Trutnov, I: ze dne

7 25) Vydání naízení. 2/2006, kterým se zrušuje naízení. 1/2004, kterým se provádí ustanovení 23 zákona. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znní ze dne II. zastupitelstvo msta potvrzuje: 26) Oprávnní starosty msta pana Alana Tomáška k zastupování msta Pece pod Snžkou na jednání ádné valné hromady a.s. Lanová dráha Snžka, I: , která se konala dne ve hodin v hotelu Horizont v Peci pod Snžkou. Alan Tomášek starosta msta Jaromír Dostálek místostarosta msta

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 115 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 8. 7. 2009 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí MUDr. Eva Štíbrová pan Miroslav

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007

ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007 ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007 Pítomni: viz prezenní listina Jednání zahájil a ídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17.00 hod. s konstatováním

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006 K projednání Zastupitelstvu msta Vimperk dne 25. 06. 2007 Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2006 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot,

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1. , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ íslo 4431/2013 NEMOVITOST: 1/2 domu.p. 54 s píslušenstvím Katastrální údaje : Kraj Stedoeský, okres Kolín, obec Vitice, k.ú. Chotýš Adresa nemovitosti: Chotýš 54, 281 06

Více

Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar

Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar Zastupittelstvo obce po projednání vzalo na vdomí: kontrolu minulého usnesení vzdání se funkce lena zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 05. listopadu 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : omluveni : Ing. Jan Hýbl,

Více

Z á p i s č. 5 o veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném dne 21. června 2006 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kralupech

Z á p i s č. 5 o veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném dne 21. června 2006 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kralupech Z á p i s č. 5 o veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném dne 21. června 2006 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kralupech nad Vltavou. Přítomni: 17 členů zastupitelstva města

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 30

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 30 USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 30 Přítomni: pp. Šnebergr, Kříž, Kořán, Papež, Roubal, Sekyra, Horek, Škývara, Lučan, Najman Omluveni: pp. Navrátilová, Fischer, Chabr Nepřítomni:

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D

M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D odbor stavební úad a životní prostedí Palackého 359, 468 41 Tanvald, 483 369 511, fax: 483 369 512, email: meu@tanvald.cz Sp.zn.: MÚT/15893/2012/SÚaŽP.j.: MÚT/18505/2012

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově.

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově. U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova v Kulturním domě RADOST v Havířově I.část Č.jed. KP/95 267/Vl/2012 V Havířově dne 17.12.2012 Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

Více

MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD ROZHODNUTÍ

MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD ROZHODNUTÍ MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD Datum: 26.9.2011 Spis.zn.: SU/53448/2011/Št.j.: SU/65748/2011 Vyizuje : Ivana Štréblová EZ Distribuce,

Více

U s n e s e n í. ze 7. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 14.5. 2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. ze 7. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 14.5. 2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více