Pozor: Možnost půjčky ze svépomocného fondu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pozor: Možnost půjčky ze svépomocného fondu"

Transkript

1

2 Pozor: Možnost půjčky ze svépomocného fondu S tále je členům k dispozici Svépomocný fond Svazu PRO-BIO. Moţnost bezúročné půjčky je aţ do výše ,- pro členy Svazu PRO-BIO aţ na dva roky. V současné době má svaz prioritu v poskytování půjček právě pro bioprodejny na vybavení prodejny chladícím pultem a na prodej regionálních výrobků. Ţádosti se schvalují 1x za čtvrt roku. Datum rozhoduje Rozhoduje i datum zaslání přihlášky. Další uzávěrka ţádostí Více informací a podmínky půjčky vám budou zodpovězeny v centrále S v a z u P R O - B I O Š u m p e r k Tel.: Podmínky, za kterých je půjčka ze svépomocného fondu poskytnuta, najdete na svazových stránkách. Priority půjček 1) zpracování a prodej bioproduktů a biopotravin 2) vybavení bioprodejen a skladů na výrobky nebo produkty určené k přímé konzumaci 3) stavba a pořízení skleníků a fóliovníků 4) welfare zvířat aj. 5) ostatní účely (red) Vyplňte dotazník, chceme vědět, jak můžeme efektivněji pracovat J ak jste jistě zaznamenali, dochází v práci pobočky bioprodejen Svazu PRO-BIO ke změnám. S novou krví spojené s příchodem mladé administrativní pracovnice Johany Maškové se očekávají příznivé změny v chodu pobočky. V tuto chvíli probíhá průzkum, jehoţ výsledky mají napomoci zefektivnění práce. Prosíme zástupce bioprodejen, aby vyplnili dotazník, který přišel se zápisem z valné hromady. Čím více odpovědí dostaneme, tím lépe a více bude moci pobočka pracovat pro bioprodejny, říká Johana Mašková. Těm bioprodejnám, které jiţ pár minut na zodpovězení otázek věnovaly, děkujeme. Dotazník o 14 otázkách je jednoduchý a nezabere moc času. Z vašich odpovědí lépe pobočka pozná, jaké potřeby máte, a s čím můţe pomoci. Zároveň lze efektivně naplánovat exkurze, přizpůsobit je přímo vašim potřebám, nebo vyhodnotit, jaké obalové materiály či další typy prodejní podpory potřebujete. Dotazník je stále dostupný ZDE

3 Nepřehlédněte! Aktuální změny v legislativě Ručení za nezaplacené DPH dodavatele platnost posunuta od Nutnost se podívat na do registrace plátců DPH a podívat se (najdu dle DIČ) zda-li mám tam správné a aktuální číslo účtu, zda jsem či nejsem nespolehlivý plátce,pokud špatné číslo účtu musím dojít na místní FÚ na oddělení registrací a číslo účtu zaregistrovat nové. Od října 2013 musím zkontrolovat číslo účtu na kaţdé fa dodavatele, zda je registrováno na MF. Pokud ne, já budu ručit za odevzdané DPH z dané faktury! Nárok na odpočet DPH aţ za zdaňovací období, kdy má plátce k dispozici daňový doklad. V praxi to znamená, ţe pokud bude dnem uskutečnění zdanitelného plnění 26. květen, daňový doklad bude vystaven 29. května, ale plátce obdrţí daňový doklad aţ 5. června 2011, bude si moci uplatnit nárok na odpočet daně aţ v daňovém přiznání za měsíc červen. Dosud se nárok uplatňoval v měsíci uskutečnění zdanitelného plnění. Novela zákona o specifických zdravotních sluţbách přinesla od 1. dubna 2012 povinné vstupní lékařské prohlídky. Podle paragrafu 59 se totiţ osoba ucházející se o zaměstnání, která se před vznikem pracovněprávního nebo obdobného vztahu nepodrobí vstupní lékařské prohlídce, povaţuje za zdravotně nezpůsobilou. S takovou osobou nelze uzavřít pracovněprávní vztah. Podle novelizovaného paragrafu 59 odst. 1 b zajistí zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku vţdy před uzavřením: 1) pracovního poměru 2) dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, má-li být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíţ výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy (řidiči) Zaměstnavatel můţe vstupní lékařskou prohlídku vyţadovat téţ, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která má být vykonávána na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti 3) vztahu obdobnému vztahu pracovněprávnímu. Pojmem obdobný vztah je míněn např. pracovní vztah mezi členem druţstva a druţstvem, práce společníka společnosti s ručením omezeným nebo komanditisty komanditní společnosti. Z toho tedy plyne, ţe vstupní lékařské prohlídky by se měly od 1. dubna 2013 týkat i společníků, komandistů, předsedů představenstva apod. Jestliţe se uchazeč dle výše uvedených podmínek nepodrobí vstupní lékařské prohlídce, bude povaţován za osobu zdravotně nezpůsobilou k výkonu práce. U vstupních prohlídek bylo zachováno pravidlo, kdy můţe budoucí zaměstnanec zařazený do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví absolvovat prohlídku u svého obvodního lékaře (pokud nestanoví zvláštní právní předpis jinak). Ostatní, tj. zaměstnanci zařazení v druhé aţ čtvrté rizikové kategorii, musí vyuţít sluţeb poskytovatele pracovně lékařské péče zaměstnavatele. (red)

4 V dubnu se sešla volební valná hromada Bioprodejen Svazu PRO-BIO D ne 14. dubna 2013 se v Praze v Melantrichově ulici konala valná hromada členů pobočky PRO-BIO Svazu ekologického zemědělství Bioprodejen Svazu PRO-BIO. Po zahájení volební valné hromady v 10 hodin paní Jana Lukešová, správce odborné sekce, zahájila volební valnou hromadu, přivítala přítomné. Oznámila, ţ e s e p ř í t o m n í n e s e š l i v usnášeníschopném počtu a po 30 minutách vyhlásila náhradní valnou hromadu, se začátkem v 10:30 hodin. Dle stanov Svazu PRO-BIO je valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni členové osobně nebo prostřednictvím zástupců v počtu vyšším neţ 50% členů svazu registrovaných ke dni konání valné hromady. Není-li valná hromada usnášeníschopná do 30 minut od doby uvedené na pozvánce jako počátek valné hromady, zahájí se po uplynutí této doby náhradní valná hromada, jednající s nezměněným pořadem jednání. Ta je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných či zastoupených nadpoloviční většinou platných hlasů. Přítomni byli níţe uvedení zástupci bioprodejen: Melanie Kautzová Zdravá výţiva, Bruntál Otakar Jiránek Country Life, Praha Jana Lukešová Bazalka, Hradec Králové Jarmila Chladová Zdravá výţiva Litomyšl Anna Losenická Zdravá výţiva Zbraslav Monika Kopecká - BiJo jako od maminky a dva hosté: Johana Mašková nová administrativní pracovnice Ema Jiránková zástupkyně PR Country Life Přítomní se navzájem představili a pan Otakar Jiránek je seznámil se svou firmou Country Life, která hostila v letošním roce Valnou hromadu Biop r o d e j e n S v a z u P R O - B I O v Melantrichově ulici v Praze. Paní Lukešová oznámila ukončení činnosti paní Dany Jindrové ve vedení administrativy odborné sekce Bioprodejny Svazu PRO- BIO. Tuto funkci převzala Johana Mašková, která se zároveň představila. V současnosti působí jako projektová manaţerka Bazalka s.r.o. Všechny kontaktní údaje zůstávají stejné. Na valné hromadě došlo ke schválení Výroční zprávy o činnosti pobočky za rok Přítomní s ní nejprve byli seznámeni a paní Lukešová krátce shrnula dění v loňském roce. Schválení výroční zprávy a účetní uzávěrky za rok 2012 Přítomni měli moţnost si prohlédnout zpracované účetnictví za rok 2012, byli seznámeni s peněţním stavem na účtu a hotovosti v pokladně. Hospodářský výsledek za rok 2012 činí 16344,44 Kč, ke dni byl zůstatek na účtu ,09 Kč. Účetně byly odepsány pohledávky z letákové akce 2009 (Moravan masná výroba a Lněničková Bio spirilína) do nedaňových poloţek. Výroční zpráva i uzávěrka byly schváleny.

5 S hostem o marketingu Host Valné hromady projektová manaţerka Johana Mašková přednesla prezentaci o marketingu. Prezentace se týkala hlavně praktického vyuţití marketingu, podpory značky prodejny a bio. Zabývala se facebookem a jeho vyuţitím jako prostředku komunikace se zákazníky. Dále moţnostmi prodejních akcí s podporou velkoobchodů, jeţ mohou pozitivně zvýšit trţby. V neposlední řadě moţnosti certifikace prodejny či stravovacího provozu KEZ. Valná hromada se zabývala i moţnostmi půjček ze svépomocného fondu. Diskuze Obohacením valné hromady byla diskuze. Dění okolo Bio ve Francii a GMO potraviny velice poutavě přednesl pan Jiránek. Na pobočce jsou k dispozici zajímavé materiály k GMO od paní Jarmily Chladové. Je moţné je zapůjčit. Paní Monika Kopecká z prodejny Bio od maminky vnesla dotaz, proč paní Nesrstová uvádí v rozhlase ceny bioproduktů jako prodejní a pro nás obchodníky to jsou ceny nákupní, coţ nás jako obchodníky znevýhodňuje. Na Radě Svazu jsme se s manaţerkou Svazu dohodly, ţe pokud se bude udávat jakákoliv prodejní cena biovýrobku, musí se i říci, jestli to jsou ceny na obchodě nebo na farmě, uvedla k tomuto bodu Jana Lukešová. Podobná témata se diskutovala i během oběda (mezi 12,30 a 13,00), jeţ si přítomní mohli vychutnat v restauraci Country Life. Po příjemném jídle se potom diskuze ubírala na téma budoucnosti Bioprodejen Svazu PRO-BIO. (red)

6 Vzájemné sdílení informací o probíhajících kontrolách ve členských bioprodejnách N a tomto místě bychom vás rádi informovali o průbězích různých kontrol, které se u vás uskutečňují, abychom se mohli připravit, poučit z jiţ proběhnuvších šetření. Níţe jsou uvedeny poţadavky, které vyţaduje KEZ k certifikaci. Dále pak sdílíme zkušenosti z kontroly Oblastního inspektorátu práce. KEZ k certifikaci Ke kontrole KEZ pro výrobnu Bio produktů v prvé zajistěte přítomnost osoby odpovědné za dodrţování podmínek ekologické výroby a připravte si tyto podklady: 1. Aktuální popis provozní jednotky ekologické výroby včetně plánu provozovny (článek 63 NK 889/2008) 2. Praktická a bezpečnostní opatření včetně odběru vzorků (článek 63 NK 889/2008) 3. Postupy při zpracování (článek 26 odst. 2 NK 889/2008), HACCP, systém jakosti 4. Provozní a účetní doklady a záznamy prokazující dodrţování pravidel ekologické výroby (článek 67 NK 889/2008) 5. Evidenci o druhu a mnoţství vyrobených ekologických výrobků (článek 26 odst. 5 NK 889/ Sloţení výrobků, aktuální receptury (článek 27 NK 889/2008) 7. Evidenci o dodavatelích, certifikáty a záznamy o vnitřní kontrole a ověřování původu surovin před příjmem na sklad nebo do výroby (článek 66 NK 889/2008) 8. Prohlášení dodavatelů o GMO prostých vstupech nepocházejících z ekologického zemědělství (článek 69 NK 889/2008) 9. Doklady o dovozech surovin ze třetích zemí - dovozní zmocnění, osvědčení o kontrole (článek 84 NK 889/2008) 10. Evidenci o odběratelích ekologických výrobků (článek 66 NK 889/2008) 11. Vzory etiket pro ekologické výrobky (článek 23, 24 NK 834/2007 a článek 31 NK 889/2008) 12. Skladovou evidenci - včetně prostředků k čištění (článek 31 NK 889/2008) 13. Evidenci o proškolení pracovníků zajišťujících ekologickou výrobu 14. Evidenci o čištění výrobních zařízení při souběţné konvenční a ekologické výrobě (článek 26 NK 889/2008) 15. Zápisy z kontrol orgánů dohlíţejících na výrobu (SZPI, SVS, ÚKZÚZ) 16. Roční obrat v Kč za ekologické produkty za předchozí účetní rok. Důležité! Pokud máte oprávněné námitky vůči mému jmenování inspektorem EZ u vašeho podniku, sdělte to neprodleně KEZ o.p.s, oddělení inspekce ekologického zemědělství. Inspektorát práce V Bazalce, s.r.o., proběhla kontrola v letošním roce i z Oblastního inspektorátu práce. Kontrola nebyla ohlášena předem. Předmětem kontroly na provozovně bylo dodrţování pracovněprávních vztahů a pracovních podmínek. Z počtu 13 zaměstnanců v provozovně si vybrali 5 zaměstnanců a u nich chtěli vidět pracovní smlouvu nebo DPP. Datum na pracovní smlouvě musel být maximálně v den vzniku pracovního poměru. Dále je zajímala evidence pracovní doby u zaměstnanců na pracovní smlouvu. Zaměstnanec na DPP nemusí evidovat svoji pracovní dobu. Ale nesmí překročit 300 hodin odpracovaných za rok. Také se kontrolovalo dodrţování délky směny a doby odpočinku (doba odpočinku musí být evidována!). Noční práce (22-6 hodin) musí být označena na výplatnici a proplacena vyšší sazbou dle koeficientu. Proplácení evidovaných přesčasů s koeficientem 1,25 a práce o sobotách a nedělích 1,5. Dodrţení zaručené mzdy u osob s menšími úvazky. Doloţení výplaty mzdy za vybrané měsíce výdajovým lístkem (v hotovosti) nebo výpisem z banky (u bankovního převodu). Kontrolu zajímala výše hodinové mzdy, která musí odpovídat kvalifikaci (pozor nejde zaměstnávat za minimální mzdu, prodavačka musí mít minimálně 9800 Kč hrubý plat). Prosíme vás, pokud u vás proběhne nějaká kontrola o zaslání informacích o průběhu na (red)

7 Jak se daří? Zavítali jsme do Bazalky v Hradci Králové, nejoblíbenější bioprodejny roku 2012 P ředstavujeme vám Bazalku. K Hradci Králové neodmyslitelně patří podobně jako stejnojmenná bylina do pokrmů středomořské kuchyně. Řeč je o bioprodejně roku 2012, jejíţ historie se začala psát před jedenadvaceti lety. Za tu dobu se firma rozrostla z malého obchůdku do čtyřech provozoven. Jana Lukešová jiţ v roce 1992 otevřela první malou prodejnu v boční ulici v centru historického jádra Hradce Králové. Díky tomu bývala pravidelně kolem poledního nedaleko divadla, v Tomkově ulici, zajímavá podívaná. Do malé provozovny, kde se stěţí vešel pult a tři stolky, se hrnuly zástupy zákazníků, kteří buď čekali za zády dojídajících na volnou ţidli, nebo, a to častěji, si odnášeli do kanceláří zdravé pokrmy připravené v kuchyni ne větší, neţ máte doma. Náročné začátky Začátky byly náročné ale krásné. V Hradci Králové v té době nebyla ţádná restaurace, jídelna nebo bufet, kde by se daly koupit vegetariánské pokrmy. Zájem byl veliký. Aby jej zvládla kuchyň, musel personál pracovat přesně systematicky. Denně se pekly čerstvé celozrnné koláče, celozrnné a špaldové pizzy, připravovaly zeleninové saláty a vegetariánské speciality, vzpomíná na začátky Jana Lukešová. Při pohledu o dvě desítky let zpět si uvědomuje, ţe se jednalo o čas hledání a zkoušení. V té době v Čechách nebyla nabídka zdravé výţivy a bio výrobků natolik široká jako je tomu dnes. Průkopnické Bazalce se dařilo natolik, ţe kolem roku 2009 rozšířila Jana Lukešové firmu o dvě další provozovny: Bazalku ve dvorku a Bazalku Bio. Nakonec se přestěhovala i původní prodejna. Prostory v Tomkově ulici nám jiţ nestačily, a tak jsme přestěhovali na rušnější ulici V Kopečku. Pultová prodejna des fun-

8 guje především jako rychlé občerstvení, které nabízí vlastní výrobky z Bazalky ve dvorku, ale i výrobky stálých dodavatelů. Tato prodejna se specializuje na v ý r o b k y p r o z á k a z n í k y s bezlepkovou dietou, přičemţ zkušený personál vţdy dokáţe poradit, doplnila Jana Lukešová. Hradečtí celiaci sem míří jak pro přirozeně bezlepkové i speciální bezlepkové atestované suroviny, tak pro bezlepkové pečivo, koláče, zákusky, knedlíky nebo listové těsto. Bazalka ve dvorku Obyvatelé Salonu republiky, jak se Hradci Králové přezdívá, vědí, kam v centru za zdravým obědem. S počátkem nového tisíciletí dala Jana Lukešová nový ţivot bývalému fotoateliéru ve vnitřním traktu u Ulrichova náměstí. Denně míří do vegetariánské jídelny řady strávníků. Aby, kaţdý den mohli ochutnat jinou nabídku polévek a pestrých jídel, včetně čerstvého pečiva, začíná provoz kuchyně kolem páté ráno. Oběd si zde můţete dát od pondělí do pátku uţ od půl jedenácté dopoledne. Všechno připravujeme podle vlastních receptur. Snaţíme se, aby pokrmy obsahovaly v maximální moţné míře čerstvé suroviny, a v případě, ţe je to moţné preferujeme suroviny v bio kvalitě, říká Jana Lukešová. Pravidelně na pultech Bazalky jsou tedy k dostání třeba koláče bez cukru nebo bez vajec, či bez mléka, ba dokonce koláče z přirozeně bezlepko-

9 vých surovin a bezlepkových směsí. Nabídku doplňuje několik druhů zeleninový salátů a salátů se sójovou majonézou, vegetariánské plněné bagety a sendviče, čerstvé celozrnné pečivo nebo drobné cukrářské výrobky. Stravování v Bazalce ve dvorku je i inspirací. Jídla jsou totiţ připravována ze surovin, které zákazníci běţně v prodejně koupí, takţe podobě mohou vařit i doma. Jste-li méně šikovní, nebo zaneprázdnění, můţete si chutné jídlo odnést s sebou. Vítány jsou zde i děti, jimţ personál bez problémů vydá poloviční porci. BIO Bazalka bez bariér V sousedství Bazalky ve dvorku se nachází bezbariérová samoobsluha. Sortiment se zaměřuje na trvanlivé, chlazené a mraţené biopotraviny. Kaţdou středu se na prodejním pultě objevuje čerstvá bio zelenina a bio ovoce podle sezónní nabídky. Ačkoliv byly provozovny Ba-

10 zalka na počátku navštěvované především těmi, kdo se masu celkem vyhýbají, sloţení zákazníků se trochu proměnilo. V oddělení chlazených výrobků stále nabízíme široký výběr alternativních náhraţek masa ale také balené bio maso, které je k dispozici v oddělené sekci, uvedla Jana Lukešová. Kromě potravinářského zboţí v Bazalce BIO můţete koupit ekologicky šetrné hygienické a čisticí prostředky nebo výrobky systému Fair Trade. O Janě Lukešové se dá bezesporu říci, ţe je velmi schopná a činorodá ţena. Dokázala vybudovat jídelnu a rychlé občerstvení zdravého ţivotního stylu, které si dvacet let zákazníci vyhledávají. Dokázaly obstát v centru stotisícového města v konkurenci rychle přibývajících fastfoodů. V současné době jsme rozšířili výrobních a skladovacích prostor v objektu v Třebechovicích. Výrobní prostory v jídelně Bazalce ve dvorku jsou vyuţity na maximum a není moţné zde rozvíjet firmu dál, vysvětlila Jana Lukešová. V nových prostorách se proto chtějí zaměřit na rozšíření stávajícího sortimentu celozrnných koláčů, na rozšíření speciálního pekařského sortimentu jako nevařené a bez cukru sladkosti, bezlepkové výrobky, výrobky se stévií a speciální trvanlivý sortiment. Skladovací prostory by nám mohly umoţnit nakupovat najednou od regionálních ekologických zemědělců větší objem surovin. Pokud by se nám podařilo dobře rozjet výrobu, rádi bychom dodávali i do bioprodejen a zdravých výţiv v okolí, dodává Jana Lukešová. Plánuje se také certifikace naší jídelny na Bio jídelnu. Tým v Bazalce vymýšlí značení právě českých a místních výrobků a v tom by mohla pomoci zebra, která do této doby značila biovýrobek, ale od roku 2014 by měla značit právě český biovýrobek. Jana Lukešová se kromě vedení podniku intenzivně věnuje v PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců poradenství. Je vedoucí Odborné pobočky pro bioprodejny s celorepublikovou působností. (syh)

11 Formulář nominace Nejlepší bioprodejna Svazu PRO-BIO 13 Název prodejny: Adresa prodejny: Kontaktní osoba: Telefon, Popis prodejny: Sortiment, který prodejna nabízí: tuzemské čerstvé mléčné výrobky: kravské produkty kozí produkty ovčí produkty chlazené masné výrobky mražené výrobky čerstvá zelenina a ovoce výrobky fair trade přírodní kosmetika knihy, literatura regionální produkty Nabízí prodejna (zaměstnanci) také poradenství a informace z oblasti biopotravin a ekologického zemědělství? Je bioprodejna ekologická i v provozu (např. třídění odpadu apod.)? Je rozmístění výrobků a sortimentu v regálech přehledné?

12

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY PROJEKT Zlepšení podmínek výuky učebních oborů CZ.1.07./1.1.06/01.0079 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY Vyučovací

Více

5.1.1 DAŇOVÁ EVIDENCE NEPLÁTCE DPH... 34 5.1.2 DAŇOVÁ EVIDENCE PLÁTCE DPH... 38 5.2 POVINNOSTI PLÁTCE DPH, VÝHODY A NEVÝHODY... 40 5.2.

5.1.1 DAŇOVÁ EVIDENCE NEPLÁTCE DPH... 34 5.1.2 DAŇOVÁ EVIDENCE PLÁTCE DPH... 38 5.2 POVINNOSTI PLÁTCE DPH, VÝHODY A NEVÝHODY... 40 5.2. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 4 1 PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ... 5 1.1 FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY... 5 1.2 CO ZVAŢUJEME PŘED ZALOŢENÍM PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU:... 6 1.3 POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH PRÁVNÍCH FOREM:... 7 1.3.1

Více

Valná hromada: Nový PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců se sloučil se starým

Valná hromada: Nový PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců se sloučil se starým Sloučení dle pravidel Sloučením obou svazů dojde ke zpřehlednění situace a sníţení administrativní zátěţe. Navíc Svaz producentů a zpracovatelů biopotravin PRO-BIO, z.s. jiţ ztratil funkci, kterou plnil

Více

Mykotoxiny v biopotravinách. Výroba biosýrů na Salaši Ryžovna

Mykotoxiny v biopotravinách. Výroba biosýrů na Salaši Ryžovna Členové svazu uspěli v soutěži Česká biopotravina roku 2011 Představujeme nové členy PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců Mykotoxiny v biopotravinách Kvalitní bioprodukty na českém trhu rychle přibývají

Více

Vysoká Škola Hotelová v Praze 8, spol. s r.o.

Vysoká Škola Hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Vysoká Škola Hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Vilém Vedral Podnikatelský záměr otevření bageterie Bakalářská práce 2014 PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR OTEVŘENÍ BAGETERIE Bakalářská práce Vilém Vedral Vysoká škola

Více

Metodika 4. modul Praktické dovednosti

Metodika 4. modul Praktické dovednosti INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt OP VK 1.2/0028 Vzdělávání pro budoucnost v Olomouckém kraji Metodika 4. modul Praktické dovednosti Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a

Více

Potravinářský zpravodaj

Potravinářský zpravodaj Potravinářský zpravodaj Potraviny přes internet Stále více z nás si zvyká na nákupy přes internet. U žen převažují objednávky oblečení, u mužů elektrotechniky. Během maximálně tří týdnů pošťák Ondra jako

Více

S ekologickým zemědělstvím se musí počítat. Zájem o biopotraviny stoupá stejně jako o ekologicky obhospodařenou půdu B

S ekologickým zemědělstvím se musí počítat. Zájem o biopotraviny stoupá stejně jako o ekologicky obhospodařenou půdu B Společenský večer Bioakademie Spotřeba biopotravin v ČR postupně roste Bioprodejnou roku jsou Freshbedýnky Krátké zprávy, či-li víte, že? S ekologickým zemědělstvím se musí počítat. Zájem o biopotraviny

Více

Biopotraviny ve školních stravovacích zařízeních

Biopotraviny ve školních stravovacích zařízeních Country Life K pramenům zdraví Biopotraviny ve školních stravovacích zařízeních ANALÝZA Vytvořeno v rámci projektu Zavádění biopotravin do škol a předškolních zařízení Zadavatel projektu: Ministerstvo

Více

Budou mít potraviny rodný list? str. 16

Budou mít potraviny rodný list? str. 16 ročník I., www.retailinfo.cz Budou mít potraviny rodný list? str. 16 Další marketingový nástroj pro české potraviny str. 20 Obchod v regionech: Jihočeský kraj str. 22 Hygiena potravin (3. část) str. 24

Více

Analýza podmínek fungování malého podnikatelského subjektu v konkurenčním prostředí obchodů s potravinami a spotřebním zboţím

Analýza podmínek fungování malého podnikatelského subjektu v konkurenčním prostředí obchodů s potravinami a spotřebním zboţím Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze Michal Kodl Analýza podmínek fungování malého podnikatelského subjektu v konkurenčním prostředí

Více

1 E-komerce obecně základní členění, důvody, požadavky... 1 2 Legislativní požadavky co potřebuji pro podnikání, čím se musím řídit...

1 E-komerce obecně základní členění, důvody, požadavky... 1 2 Legislativní požadavky co potřebuji pro podnikání, čím se musím řídit... Obsah 1 E-komerce obecně základní členění, důvody, požadavky... 1 1.1 Úvod do oblasti elektronické komerce... 1 1.2 Základní členění elektronické komerce podle subjektů... 2 1.3 Důvody pro elektronické

Více

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost NÁKLADEM

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost NÁKLADEM Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro ţivnost SKLADOVÁNÍ POTRAVINAŘSKÉHO ZBOŢÍ A MANIPULACE S NÁKLADEM Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo

Více

Podnikatelský záměr na založení a provozování kavárny

Podnikatelský záměr na založení a provozování kavárny Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Podnikatelský záměr na založení a provozování kavárny Bakalářská práce Autor: Eva Semerádová Bankovní management Vedoucí práce:

Více

BioFach stěžejní akce biobranže: PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců nechyběl v Norimberku ani letos

BioFach stěžejní akce biobranže: PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců nechyběl v Norimberku ani letos Narovnání dotací pro producenty mléka Zajímavosti mezinárodního veletrhu BioFach Biovejce: informace pro spotřebitele Ekologičtí zemědělci obhospodařují zajímavé biotopy BioFach stěžejní akce biobranže:

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN NA OTEVŘENÍ POBOČKY LÉKÁRNY RV-APA

PODNIKATELSKÝ PLÁN NA OTEVŘENÍ POBOČKY LÉKÁRNY RV-APA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku PODNIKATELSKÝ PLÁN NA OTEVŘENÍ POBOČKY LÉKÁRNY RV-APA

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Jiří Číhal Majetek firmy jako zdroj prosperity Bakalářská práce 2014 Majetek firmy jako zdroj prosperity Bakalářská práce Jiří Číhal Vysoká škola hotelová

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU BIORESTAURACE

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU BIORESTAURACE OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PROJEKT Č. CZ.1.07/3.2.13/03.0036 METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU BIORESTAURACE Autor: Hromas Michal PRO-BIO SVAZ EKOLOGICKÝCH ZEMĚDĚLCŮ 2013 OBSAH ÚVOD...

Více

BONITA KLIENTA. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská práce. Sidorenko Tatiana

BONITA KLIENTA. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská práce. Sidorenko Tatiana Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů BONITA KLIENTA Bakalářská práce Autor: Sidorenko Tatiana Studijní obor: Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Zbyněk Kalabis Praha Duben,

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice Podnikání v České republice Podnikání v České republice Eva Bergerová Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje Enterprise Europe Network Listopad 2008 Obsah Obsah... 3 Seznam tabulek... 7 Seznam

Více

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz Rozhovory s podnikateli Letní roadshow projektu Akcelerace

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz Rozhovory s podnikateli Letní roadshow projektu Akcelerace www.rprg.cz projekty Rozvojové Praha Rozhovory s podnikateli Letní roadshow projektu Akcelerace Praha je středem našich aktivit, říká Gianfranco Pinciroli. Praha podporuje podnikání 3/2014 Obsah Slovo

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ A PROVOZ KAVÁRNY A KOKTEJL BARU

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ A PROVOZ KAVÁRNY A KOKTEJL BARU M O R A V S K Á V Y S O K Á Š K O L A O L O M O U C Ústav managementu a marketingu Ondřej Vodrážka PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ A PROVOZ KAVÁRNY A KOKTEJL BARU Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Ing.

Více

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro ţivnost HOSTINSKÁ ČINNOST Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod a cestovní ruch. Autorsky

Více

ZÁSOBY - pořízení, výroba, evidence, inventarizace

ZÁSOBY - pořízení, výroba, evidence, inventarizace SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - pořízení, výroba, evidence, inventarizace

Více

Plánujete vlastní budoucnost? Rozhodujete se o studiu?

Plánujete vlastní budoucnost? Rozhodujete se o studiu? ROČNÍK 1 DUBEN 2007 Plánujete vlastní budoucnost? Rozhodujete se o studiu? Hledáte perspektivní studijní obory, možnosti vlastního podnikání, pracovní zapojení ve firemním managementu? Máme řešení! Zavedená

Více

Potravinářský zpravodaj

Potravinářský zpravodaj Potravinářský zpravodaj Příloha v tomto vydání Číslo 2 Ročník XIV 5. března 2013 Cena 28 Kč Kvůli konině se testuje na DNA V polovině ledna, kdy několik supermarketů ve Velké Británii zjistilo, že prodávají

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Zaloţení podniku STROJÍRNY MORAVIA, s.r.o. Jiří Kostka

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Zaloţení podniku STROJÍRNY MORAVIA, s.r.o. Jiří Kostka Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Zaloţení podniku STROJÍRNY MORAVIA, s.r.o. Jiří Kostka Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto bakalářskou práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré pouţité

Více

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost AKTUALIZACE

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost AKTUALIZACE Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro ţivnost UBYTOVACÍ SLUŽBY AKTUALIZACE Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod a cestovní

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu. Obchodování na komoditní burze. Kristýna Bukáčková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu. Obchodování na komoditní burze. Kristýna Bukáčková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Obchodování na komoditní burze Kristýna Bukáčková Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, ţe jsem tuto práci

Více