Soubor usnesení - 9/ZM/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soubor usnesení - 9/ZM/2010"

Transkript

1 Soubor usnesení - 9/ZM/2010 Konáno dne: Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou, IČ: * 9/433/ZM/10 - Návrhová komise / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Jan Krečman, p. Petr Kudláček, p. Petr Vinklárek Zodpovědná osoba: Půta Martin Hlasování: Pro: 21 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: MUDr. Sekvard, p. Holata, p. Červená, Ing. Jurek Zpráva: 9/434/ZM/10 - Ověřovatelé zápisu / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatelé zápisu : MUDr. Ivana Pavlová, Mgr. Jaroslav Poláček Zodpovědná osoba: Půta Martin Hlasování: Pro: 21 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: MUDr. Sekvard, p. Holata, p. Červená, Ing. Jurek Zpráva: 9/435/ZM/10 - Zapisovatelka zápisu / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje jako zapisovatelku zápisu p. Evu Bruderovou Zodpovědná osoba: Půta Martin Hlasování: Pro: 21 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: MUDr. Sekvard, p. Holata, p. Červená, Ing. Jurek Zpráva: 9/436/ZM/10 - Zápis z 8. zasedání ZM / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje zápis z 8. ZM konaného dne Zodpovědná osoba: Půta Martin Hlasování: Pro: 21 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: MUDr. Sekvard, p. Holata, p. Červená, Ing. Jurek Zpráva: Podepsán, založen.

2 9/437/ZM/10 - Program 9. ZM a zařazení materiálů přímo na jednání / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje program 9. zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou v roce 2010 včetně zařazení materiálů k projednání dle seznamu předloženého přímo na místě před jednáním zastupitelstva. Zodpovědná osoba: Půta Martin Hlasování: Pro: 21 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: MUDr. Sekvard, p. Holata, p. Červená, Ing. Jurek Zpráva: schváleno 9/438/ZM/10 - Usnesení z 8. řádného zastupitelstva města / Ostatní Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 8. řádného zasedání zastupitelstva města Hrádek nad Nisou konaného Zodpovědná osoba: Karlová Blanka Hlasování: Pro: 21 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: MUDr. Sekvard, p. Holata, p. Červená, Ing. Jurek Zpráva: Založeno 9/439/ZM/10 - Zpráva starosty a místostarosty o činnosti úřadu / Ostatní Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu starosty a místostarosty města o činnosti rady města a úřadu za období od do Zodpovědná osoba: Půta Martin Zpráva: Na vědomí, založeno. 9/440/ZM/10 - Prodej p.p.č. 113,114,115 vše v k.ú. Dolní Sedlo / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemkové parcely č. 113 trvalý travní porost o výměře 65 m2, p.p.č. 114 orná půda o výměře 444 m2 a p.p.č. 115 zahrada o výměře 1039 m2 vše v k.ú. Dolní Sedlo paní Janě Touškové, Truhlářská 259, Hrádek nad Nisou za cenu ,- Kč - dle znaleckého posudku Zpráva: připravuje se smlouva. Připravena smlouva, žadatelka vyzvána k podpisu smlouvy.

3 9/441/ZM/10 - Směna pozemů S.A.D.A.C. x Město, p.p.č. 143/8, 145/2 v.k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemkové parcely č. 143/8, ostatní plocha, o výměře 45m2 ve vlastnictví firmy S.A.D.A.C., Husova 714, Hrádek nad Nisou za pozemkovou parcelu č. 145/2, zahrada, o výměře 46 m2, Husova ul., k.ú. Hrádek nad Nisou Zpráva: bude dodán GP od majitele firmy S.A.D.A.C., následně bude vypracovaná smlouva o směně. Připravena smlouva k podpisu a po podpisech obou stran, předložení návrhu na katastrální úřad 9/442/ZM/10 - Prodej pozemkové parcely č. 263/3 v k.ú. Loučná / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemkové parcely č. 263/3, ostatní plocha, o výměře 207 m2, k.ú. Loučná, paní Iloně Triemer, Hartavská 89, Hrádek nad Nisou, za celkovou cenu ,- Kč, vypočtené dle zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádku nad Nisou. Zpráva: příprava smluv. Předložení na Stavební úřad - souhlas o dělení, přepravena smlouva k podpisu obou stran a předložení návrhu na Katastrální úřad Liberec. 9/443/ZM/10 - Prodej pozemkové parcely č. 47 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemkové parcely č. 47, zaharada, o výměře 133 m2, k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, paní Haně Podrábský, Ploužnice 331, Mimoň a panu Karlu Málkovi, Oldřichov na Hranicích 43, Hrádek nad Nisou, za celkovou cenu ,- Kč - dle znaleckého posudku č. 991/2010 Zpráva: příprava smluv. Připravena smlouva k podpisu obou stran, po podpisech předložení návrhu na Katastrální úřad.

4 9/444/ZM/10 - Pojistná smlouva na rok dodatek č.3 / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města bere na vědomí uzavření pojistné smlouvy s Kooperativa pojiš'tovna a.s., dodatek č.3 k pojistné smlouvě prostřednictvím QUATRO FINANCE a.s., pojistné na rok 2011 činí ,-Kč, čtvrtletní splatnost ,-Kč, schvaluje jej a pověřuje starostu jeho podpisem na rok Zpráva: Dodatek č.3 byl uzavřen a podepsán - dopojištění Multifunkčního centra čp.70, Horní náměstí, Hrádek nad Nisou. Pojistná smlouva na rok 2011 byla uzavřena a podepsána prostřednictvím dodatku č.4. 9/445/ZM/10 - Prodej bj.02 v čp.204, Žitavská, Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města schvaluje prodej panu Jakubovi Jurkovi, volné bytové jednotky č.2 v čp.204, ul.žitavská, Hrádek nad Nisou včetně spoluvlastnického podílu ve výši 68/239 na společných částech domu a pozemku pp.č.1582/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou za nabídnutou kupní cenu ,-Kč. Hlasování: Pro: 20 Proti: Zdržel se: 2 Nepřítomen: MUDr. Sekvard, p. Holata, p. Červená Zpráva: Panu Jakubovi Jurkovi dne předáno pro jednání s úvěrující bankou: Návrh kupní smlouvy, Prohlášení vlastníka, fotodokumentace, snímek, usnesení zastupitelstva 9/445/ZM/10, nabídka prodeje BJ č.2/204- úřední deska LV č. 1020, listy, znalecký posudek č.43/09 byty, 44/09 pozemek, 21/08 čp.204. Dne čekáme na schválení úvěru bankou a jejich znalecký posudek. Dne podpesána kupní smlouva. 9/446/ZM/10 - Převod pozemků z Libereckého kraje do vlastnictví Města Hradek nad Nisou / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města schvaluje žádost o převodu pozemků z Libereckého kraje do vlastnictví Města Hradek nad Nisou za podmínek, které jsou uvedeny v žádosti ze dne Zpráva: Žádost odeslána jsme obdrželi darovací smlouvy k podpisu nutný souhlas ZM s přijetím daru - příprava do ZM

5 9/447/ZM/10 - Převod pozemků z Pozemkového Fondu na Město / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města schvaluje žádost o převod pozemků pod cyklostezkou p.p.č. 1509/9-60 m2 1544/13-16 m2 1572/9-35 m2 1572/10-67 m2 1572/11-4 m2 1572/13-4 m2 1572/ m2 1572/14-10 m2 1572/15-38 m2 1572/16-16 m2 1580/10-8 m2 Vše v k.ú Hrádek nad Nisou k hraničnímu přechodu Žitavská ve vlastnictví Pozemkového Fondu do majetku Města Hrádek nad Nisou. Zpráva: Žádost odeslána /448/ZM/10 - Odkup pozemku p.č. 9/4 / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města schvaluje odkup pozemku p.č. 9/4 o výměře 106 m2 od manželů Bádiových za smluvní cenu 350,-Kč/m2, celková cena činí ,-Kč. Hlasování: Pro: 21 Proti: Zdržel se: 1 Nepřítomen: MUDr. Sekvard, p. Holata, p. Červená Zpráva: Pan Bádi informován Ústně oznámil, že nesouhlasí a bude dále chtít jednat. 9/449/ZM/10 - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na žádost ČEZ Distribuce a.s. jako strana budoucí oprávněná z věcného břemene zastoupená na základě plné moci firmou Bimont s.r.o. IČ: na pozemku p.p.č. 195, 476/2, 63 v k.ú. Loučná u Hrádku nad Nisou a p.p.č. 663/1 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou pro 8 povodňových domků za cenu 1000,- Kč včetně DPH. Zpráva: Smlouva oboustraně podepsána.

6 9/450/ZM/10 - Zamítnutí žádosti o prodloužení termínu - povodňové byty / Ostatní Zastupitelstvo bere na vědomí zamítnutí žádosti od ministerstva pro místní rozvoj o udělení vyjímky a prodloužení termínu ukončení realizace Vestavby 8 bytových jednotek do domu č.p. 130 v Oldřichově na Hranicích (povodňové byty) a současně bere na vědomí, že se výběrové řízení na stavební práce Vestavbu 8 bytových jednotek do domu č.p. 130 v Oldřichově na Hranicích ruší. Zpráva: ZM vzalo na vědomí - další možnosti využití objektu předloží OIaSM na RM /451/ZM/10 - Povodňové domky darovací smlouva / Ostatní Zastupitelstvo města neschvaluje uzavírání darovacích a kupních smluv a bere na vědomí uzavření nájemních smluv. Zpráva: ZM vzalo na vědomí - uzavírají se pouze nájemní smlouvy. 9/452/ZM/10 - Povodňové domky - přijetí dotace z MMR / Ostatní Zastupitelstvo města bera na vědomí a schvaluje přijetí dotace na projekt Hrádek nad Nisou - 8 bytových jednotek z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj ČR - Podprogram č Podpora výstavby obecních nájemních bytů pro občany postižené živelní pohromou, ve výši 8 mil. Kč, kdy bylo žádáno o dotaci ve výši 9,2 mil. Kč a 1,2 mil. Kč by město mělo obdržet v roce Zpráva: Rozhodnutí na 8 mil. obdrženo, žádost na změnu Rozhodnutí, resp. navýšení o 1,5 mil. na technickou infrastrukturu odesláno a dosud oficiálně neobdrženo. 9/453/ZM/10 - Dotace - povodňové škody / Ostatní Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o výši povodňových škod. Zodpovědná osoba: Solnařová Iva Zpráva: Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o výši povodňových škod.

7 9/454/ZM/10 - Čerpání finančních prostředků z veřejné sbírky / Ostatní 1.Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí příspěvku z veřejné sbírky na platbu stravného a školného rodičům dětí, postižených povodní v srpnu 2010, na základě předložení nákladů jednotlivých školských zařízení v Hrádku nad Nisou v maximální výši Kč. 2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje úhradu dodavatelských povodňových faktur nepokrytých z dotací o KÚLK z veřejné sbírky v maximální výši ,39Kč. 3. Zastupitelstvo města bere na vědomí stav financí na kontu veřejné sbírky. 4. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje úhradu dodavatelských faktur na stavbu družiny u ZŠ Donín v max. výši Kč z veřejné sbírky. Zodpovědná osoba: Solnařová Iva Hlasování: Pro: 21 Proti: Zdržel se: 1 Nepřítomen: MUDr. Sekvard, p. Holata, p. Červená Zpráva: 1. Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí příspěvku z veřejné sbírky a platby byly zaslány na účet školských zařízení Úhrada faktur bude provedena v měsíci únoru - dle splatnosti dodavatelských dokladů. 3. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí stav financí na kontu veřejné sbírky. 4. Úhrada faktur bude provedena v měsíci lednu a únoru - dle data splatnosti dodavatelských faktur. 9/455/ZM/10-5. změna rozpočtu pro rok 2010 / Rozpočet 2010 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje 5. změnu rozpočtu pro rok 2010 v celkové výši Kč. Zodpovědná osoba: Solnařová Iva Zpráva: Zastupitelstvo schválillo 5. změnu rozpočtu města pro rok 2010, byla provedena do účetnictví a předána všem zodpovědným osobám. 9/456/ZM/10 - Změna podmínek úvěrových smluv / Ostatní Zastupitelstvo města po projednání schvaluje změnu smluvních podmínek u termínů čerpání a splácení úvěrových smluv v bodech 1-3 a za uvedených podmínek pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Poskytnutí kontokorentního úvěru pro překlenutí nesouladu v běžném rozpočtovém období ve výše 3mil. Kč za uvedených podmínek pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Zodpovědná osoba: Solnařová Iva Zpráva: Dodatky úvěrových smluv jsou podepsány starostou města.

8 9/457/ZM/10 - Návrh rozpočtu města Hrádek nad Nisou na rok 2011 / Ostatní Zastupitelstvo města po projednání schvaluje schodkový rozpočet Města Hrádek nad Nisou pro rok 2011 zajištěný úvěry v celkové výši Kč. Zodpovědná osoba: Solnařová Iva Zpráva: Schválený rozpočet byl předán všem zodpovědným osobám a vyvěšen na internetových stránkách města. 9/458/ZM/10 - Osadní výbor Oldřichov na Hranicích / Osadní výbory, komise Zastupitelstvo města a) schvaluje obsazení členů do Osadního výboru Oldřichov na Hranicích ve složení: p. Jakub Mazánek, p. Michal Málek, p. Petr Jilemnický, p. Miroslav Šoter, p. Vladislav Řípa b) na základě projednání kandidátů schvaluje za předsedu Osadního výboru Oldřichov na Hranicích pana Jakuba Mazánka Zpráva: Členové osadního výboru informováni o schválení usnesen a OV je aktivní. Zastupitelstvo města 9/459/ZM/10 - Osadní výbor Uhelná / Osadní výbory, komise a) schvaluje obsazení členů do Osadního výboru Uhelná ve složení: p. Ivana Manová, p. Daniel Gabryš, p. Roman Strnadík, p. Josef Suchánek st., p. Roman Sedláček b) na základě projednání kandidátů schvaluje za předsedu Osadního výboru Uhelná pana Romana Sedláčka. Zpráva: Členové osadního výboru informováni o schválení usnesen a OV je aktivní.

9 Zastupitelstvo města 9/460/ZM/10 - Osadní výbor Václavice / Osadní výbory, komise a) schvaluje obsazení členů do Osadního výboru Václavice ve složení: p. Petr Grof, p. Jaroslav Sklenář, p. Radek Petr, p. Petr Housa, p. Iva Červená b) na základě projednání kandidátů schvaluje za předsedu Osadního výboru Václavice pana Jaroslava Sklenáře. Zpráva: Členové osadního výboru informováni o schválení usnesen a OV je aktiví. Zastupitelstvo města 9/461/ZM/10 - Osadní výbor Dolní Suchá / Osadní výbory, komise a) schvaluje obsazení členů do Osadního výboru Dolní Suchá ve složení: p. Hana Zůčková, p. Ladislav Jindra, p. Rudolf Dofek, p. David Musil, p. Luboš Hausmann b) na základě projednání kandidátů schvaluje za předsedu Osadního výboru Dolní Suchá paní Hanu Zůčkovou. Zpráva: Členové osadního výboru informováni o schválení usnesen a OV je aktivní. Zastupitelstvo města 9/462/ZM/10 - OV Dolní Sedlo / Osadní výbory, komise a) schvaluje obsazení členů do Osadního výboru Dolní Sedlo ve složení: p. Jaroslav Řeháček, p. Josef Zárybnický, p. Jaroslav Postl, p. Miroslav Hochman, p. Jindřiška Kutifelová. b) na základě projednání kandidátů schvaluje za předsedu Osadního výboru Dolní Sedlo pana Miroslava Hochmana. Zpráva: Členové osadního výboru informováni o schválení usnesen a OV je aktivní.

10 9/463/ZM/10 - Bezúročná půjčka / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje návrh smlouvy o Bezúročné půjčce s obcí Košťálov a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Zodpovědná osoba: Solnařová Iva Zpráva: Schválený návrh smlouvy o bezúročné půjčce byl zaslán starostovi obce Košťálov k projednání na zastupitelstvu obce Košťálov. Informace o vyřízení bude předložena do únorového zastupitelstva města Hrádek n. N. 9/464/ZM/10 - Pověření určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem ÚPD. / Ostatní Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou pověřuje v souladu se zákonem č. 183/2006 (stavební zákon) pana Petra Kudláčka výkonem činnosti určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem všech územně plánovacích dokumentací, zpracovávaných ve funkčním období současného zastupitelstva, zvoleného na období let Zodpovědná osoba: Rada Milan Hlasování: Pro: 21 Proti: Zdržel se: 1 Nepřítomen: MUDr. Sekvard, p. Holata, p. Červená Zpráva: Počínaje lednem 2011 byla zahájena spolupráce pana Petra Kudláčka s pořizovatelem ÚPD a odborem SaŽP MěÚ Hrádek nad Nisou. Úkol trvalý - plněn. 9/465/ZM/10 - Revokace usnesení č.ust/18/zm/10 / Ostatní 1.Zastupitelstvo města revokuje usnesení Ust/18/ZM/10. 2.Zastupitelstvo města schvaluje 7 členů finančního výboru. Zodpovědná osoba: Karlová Blanka Zpráva: Schváleno 7 členů finančního výboru. 9/466/ZM/10 - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje vstup Města Hrádek nad Nisou do Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR. Zodpovědná osoba: Karlová Blanka Zpráva: Zaslána závazná přihláška pro vstup Města Hrádek nad Nisou do Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR.

11 9/467/ZM/10 - Výběr dodavatele hasičského vozu CAS / Ostatní Zastupitelstvo města pověřuje Radu města ke všem úkonům zadavatele související s vyhodnocením veřejné zakázky v otevřeném nadlimitním řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na služby s názvem Výběr dodavatele hasičského vozu CAS. Hlasování: Pro: 21 Proti: Zdržel se: 1 Nepřítomen: MUDr. Sekvard, p. Holata, p. Červená Zpráva: Rada města vykonává úkony zadavatele a více informací o průběhu zakázky bude předloženo v písemných materiálech. 9/468/ZM/10 - Zápis z Kontrolního výboru / Ostatní 1) Zastupitelstvo města schvaluje dle návrhu Kontrolního výboru plán Kontrolního výboru na rok 2011 dle důvodové zprávy. 2) Zastupitelstvo města ukládá tajemnici MěÚ zajistit účast členů Kontrolního výboru ve výběrových komisích při veřejných zakázkách města a to jak v zakázkách nadlimitních tak podlimitních dle směrnice. Zodpovědná osoba: Karlová Blanka Zpráva: Kontrolní výbor sestavil plán kontrol na rok Vedoucí odborů informováni o zajišťování účasti členů kontrolního výboru ve výběrových komisína veřejné zakázky. 9/469/ZM/10 - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na žádost ČEZ Distribuce a.s. jako strana budoucí oprávněná z věcného břemene zastoupená na základě plné moci firmou EMJ s.r.o. IČ: na pozemku p.p.č v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou za cenu 250,- Kč/bm bez DPH dle ceníku na zřízení věcných břemen. Zodpovědná osoba: Kupec David Zpráva: Smlouva oboustraně podepsána.

12 9/470/ZM/10 - Převod pozemků z Libereckého Kraje na Město Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města souhlasí s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemkové parcely č. 467, ostatní plocha, o výměře 3471 m2, 708/4 o výměře 1038 m2 a část p.p.č. 120/2 o výměře cca 1240 m2 vše v k.ú. Hrádek nad Nisou z Libereckého Kraje na Město Hrádek nad Nisou Zpráva: Žádost odeslána /471/ZM/10 - Interpelace - p. Červená - Noční průjezd kamiónů přes Václavice / Ostatní Zastupitelstvo města bere odpověď na interpelaci paní Červené na vědomí. Zodpovědná osoba: Karlová Blanka Zpráva: Na jednání ZM předloženy písemné odpovědi na interpelace. 9/472/ZM/10 - Interpelace - p. Horák - Postup vystěhování / Ostatní Zastupitelstvo města bere odpověď na interpelaci p. Horáka na vědomí. Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava Zpráva: Na jednání ZM předloženy písemné odpovědi na interpelace. 9/473/ZM/10 - Interpelace Ing.Jurka - Servisní zóna / Ostatní 1) Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 7/387/ZM/10. 2) Zastupitelstvo města schvaluje zařadit do změny č. 15 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou na základě žádosti Ing. Pavla Ouhrabky změnu funkčního využití části pozemku p.č. 378 (dle GP pozemek p.č. 378/1) a části pozemku p.č. 354/2 na plochy komerční, výrobní služby, výroba drobná - čistá. Zodpovědná osoba: Rada Milan Zpráva: Do Zadání 15. změny ÚP, které bude předloženo zastupitelstvu ke schválení je zapracována funkční plocha " komerční, výrobní služby, výroba drobná - čistá". Úkol splněn. Ověřovatelé usnesení: MUDr. Ivana Pavlová, Mgr. Jaroslav Poláček

Soubor usnesení - 4/ZM/2012

Soubor usnesení - 4/ZM/2012 Soubor usnesení - 4/ZM/2012 Konáno dne: 25.4.2012 Řádné zastupitelstvo města 4/120/ZM/12 - Návrhová komise / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Petr Dlouhý, p. Milan

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

30. VÝPIS Z USNESENÍ

30. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 30. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.10.2007 903/2007 30. RM V doporučuje ZM přijmout následující usnesení: ZM schvaluje pořízení změny

Více

Sestava vytvořena dne 13.3.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne 13.3.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka 1 28.4.2010 749/10 2 27.4.2011 120/2011 Ing. Zachrla Josef, Žatecká Romana,

Více

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Č. 129/2012 Pověření delegáta na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. pověřuje Lukáše

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

Z á p i s č. 5 o veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném dne 21. června 2006 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kralupech

Z á p i s č. 5 o veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném dne 21. června 2006 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kralupech Z á p i s č. 5 o veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném dne 21. června 2006 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kralupech nad Vltavou. Přítomni: 17 členů zastupitelstva města

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk Vyřizuje: JUDr. Jitka Kubová Telefon: 465 670 215 E-mail: j.kubova@muzbk.cz Datum: 08.08.2013 Městský úřad Žamberk obdržel dne 24.05.2013 žádost

Více

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011.

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 17 Přizváni: Jan Piskač, Ing. Pavel Adámek, Mgr. Daniel Berit, Ing.

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující:

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující: Z á p i s z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 4. 5. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města paní Zdeňka Marková

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 7 konaného dne 11. května 2004

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 7 konaného dne 11. května 2004 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 7 konaného dne 11. května 2004 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Alena Krabcová (2) Mgr. Zdeněk Němeček (9) Mgr. Jiří Stejskal (3) Pavel

Více

USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012

USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012 USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012 Plán obnovy a údržby sportoviště "Sport park" pro rok 2012 včetně úhrady faktur z prostředků SAL Tento bod byl stažen z programu jednání.

Více

Omluveni: Bc. Machková I., Ing. Kouba R., Ing. Liška J., Límanová J., Šimůnek L., MUDr. Zelený M.

Omluveni: Bc. Machková I., Ing. Kouba R., Ing. Liška J., Límanová J., Šimůnek L., MUDr. Zelený M. Zápis z 3. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 11.9.2013 od 17 00 hod. v klubu ZŠ, Máchova ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Verner Jaroslav, starosta Ježek Jaroslav Mgr.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod.

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, Heišteinová Zdeňka, Švecová Marcela omluven: Martina Nová

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Staré Křečany, dne 29. června 2014 U S N E S E N Í ------------------------- ze 42. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.06.2012

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.06.2012 Z á p i s 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 14.06.2012 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 údaje jsou v Kč Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet rozpočet Daňové příjmy- třída 1 5 000 000 5 113 810 6 084 711,54 Nedaňové příjmy třída 2 847 800

Více

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE. pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE. pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015 M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015 Plnění usnesení rady města za měsíc listopad a prosinec 2014 Předkládá: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML

Více