kronikář Ing. František Záhora

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kronikář Ing. František Záhora"

Transkript

1 kronikář Ing. František Záhora 1

2 2 Ú v o d d o r o k u Průběh událostí v obci v roce Orkán Kyrill se přehnal rovněţ přes naší obec Zápis dětí do 1.třídy Základní školy Škola hledá Superstar soutěţ v ZŠ Country kapela Yes - v restauraci Bliţná Josefský turnaj v bulce v restauraci Bliţná Maškarní bál pro děti v hotelu Racek Vítání nových občánků jarní v Obřadní síni OÚ Jarní mobilní sběrný dvůr v obci Stavění obecní májky - v prostoru hasičárny Slet čarodějnic v prostoru hasičárny

3 Zájezd do Prahy na muzikál Golem Oslavy Dne Matek na Obecním úřadě Oslavy Dne dětí Poloţen nový asfaltový koberec na vozovku v obci Druţstvo barevných z naší obce soutěţilo v Bělotíně Zastupitelstvo rozhodlo o umístění radaru před vjezdem do obce Countrybeat Pipí problém na Bliţné Oslavy 115. výročí trati Č.Budějovice Nová Pec Countrybeat Mimofchodem na Bliţné Mezinár. veř. plavecký závod v dálk.plavání - v Dolní Vltavici Začala fungovat Sběrna nepotř. elektrozařízení v býv.sod. A k c e p r o b í h a j í c í v r á m c i LÉTA V ČERNÉ V POŠUMAVÍ Král Šumavy pohárový závod v Jachetním klubu Ospalá Káča, divadlo Okýnko Č.B. v Mateřské škole Country beat Pipí problém v hasičárně Černá Princ Jaromil, divadlo Studna Hosín v Letním kině 3

4 Mistrovství ČR, Fireball, Cadet, 420 Jachetní klub O zlobivém andělíčkovi, divadlo Okýnko Č.B. v MŠ Pyšná princezna, divadlo Sudna Hosín v Letním kině Urquell Brothers, kapela Stan.Kantora na pláţi OASA Duo Drobek- Schwarz, písně Mich.Tučného hotel Racek O Bajajovi, divadlo Studna Hosín- v Mateř.škole Syndibád, divadlo Studna Hosín v Letním kině Tomas and Machin a pub animals, kapela Míry Machače, Marka Císaře a Petra Badáně v hotelu Racek Faraon, taneční večer s romskou kapelou v Letním kině Kocour v botách, divadlo Studna Hosín v Letním kině Drobek-Schwarz duo& skupina LIVE v Letním kině O Všudybylovi, divadlo Studna Hosín v Let. Kině Parkán, taneční zábava v hotelu Racek Lipno Fest 2007 hudební program 11 různě zaměřených kapel v Letním kině Jazzikaspol, taneční večer v letním kině Robinson, Teátr Víti Marčíka v Mateřské škole Papouškovo sirotci, taneční zábava v hotelu Racek Mistrovství ČR, kajutové lodě Jachetní klub Avar cap, pohárové závody Jachetní klub Match racing, třída Optimist Jachetní klub Regata 2007, třída Optimist a Laser Jachetní klub Následují další události probíhající v obci: Regata 2007, jachetní závody Jachetní klub Slavnostní zahájení nového školního roku Zájezd do Zoologické zahrady Praha Paintballový turnaj ve starém lomu Ukončení léta, pro děti a dospívající v hotelu Racek a před ním Podzimní mobilní sběrný dvůr Zájezd do termálních lázní Bad Füssing Vítání občánků podzimní v Obřadní síni Muckoff, bigbeat bend, taneční zábava v Bliţné TJ Černá vers. Stará garda, přátelský fotbalový zápas v Černé Vepřové hody a taneční zábava restaurace Na rozcestí Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Mikuláš v hotelu REX Tradiční setkání se seniory v zased. síni OÚ Mikulášská nadílka pro děti + večer taneční zábava v hotelu Racek Poutní mše svatá ke cti Neposkvrněné Panny Marie v kostele Půjdem spolu do Betléma, vánoční koncert v kostele Vstup do schengenského prostoru setkání na hranici v Kyselově Roznášení Betlémského světla skautská druţina Berušky Půlnoční mše kostel Rozloučení se starým rokem neorganizovaně za pouţití pyrotechniky Toto je výpis všech oficiálně známých akcí, které probíhaly během roku v naší obci. Určitě byly i další akce, víceméně interní / např. řada akcí se uskutečnila v základně Vodní záchranné sluţby v Dolní Vltavici/ a jinde, o kterých mi doposud není známo a nemohu je do tohoto soupisu zařadit.

5 5 OBECNÍ ZÁLEŢITOSTI. Znak a vlajka obce. Ještě během roku 2007 a předtím jiţ od roku 1990 uţívala naše obec jednu z historických verzí znaku městečka Dolní Vltavice, jehoţ historické území tvoří místní část obce. Protoţe tento znak zvykově a bez právní konstituce uţívá samosprávná obec Černá v Pošumaví, bylo nezbytné uţívání znaku potvrdit právním aktem schválení a udělení. Prostřednictvím podvýboru pro heraldiku a vexikologii bylo nutno poţádat předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o udělení symbolu. Současně s tím je třeba poţádat i o vlajku, kterou dnes obec nemá, přičemţ námět nebo podoba vlajky musí korespondovat s figurálním obsahem či podobou znaku. Současná podoba znaku neodpovídá heraldickým zásadám a proto bude nutno provést úpravy. Bylo tedy přistoupeno k jednání o úpravách znaku současného, či vytvoření znaku zcela nového, který by byl v určité souvislosti s historickým vývojem obce. O vypracování návrhů znaku obce byl poţádán odborník heraldik Mgr.Jan Tejkal z heraldické tvorby Ostrava, který předloţil celkem šest variant ve třech verzích, které všechny odpovídaly heraldickým zásadám. Ke všem variantám proběhla jednání zastupitelů obce, která byla dost bouřlivá, protoţe víceméně ţádná shoda nevznikla. Heraldik byl proto poţádán, aby připravil další varianty, v nich pak byly symbolem ve většině verzí jeden aţ několik smrků jako připomínka lesnaté Šumavy, jedna aţ několik roţmberských růţí a jejich různé kombinace. Některé varianty byly dány k posouzení v obecním Zpravodaji přímo občanům. Stále však nebylo jasno.teprve, kdyţ heraldik navštívil přímo naší obec a setkal se s hlavními posuzovateli znaku, zdálo se, ţe vše skončí úspěšně. Zde byly dohodnuty a načrtnuty některé varianty, které pak heraldik zpracoval a zaslal k posouzení. A zase pak nastal menší útlum, protoţe některým zastupitelům se znak nezdál veselý a tak spojení s heraldikem pokračovalo. Jednalo se však o menší zásah do varianty D 10 a vznikla verze D 11, která jiţ byla zastupitelstvem schválena. 21.listopadu 2007 pak byl navrţený znak i vlajka schváleny v Podvýboru pro heraldiku a vexikologii Parlamentu ČR. Varianty znaku obce:

6 6 Nový znak oficiální popis: ve stříbrném štítě nad modro-černě stříbrným vlnitým břevnem dělenou zvýšenou vlnitou patou se zlatým semeníkem a zelenými kališními lístky podloţená kosmo mlátkem a šikmo ţelízkem, obojí modré s černými topůrky. Popis vlajky: list tvoří čtyři vodorovné pruhy, bílý, vlnitý modrý, vlnitý bílý a černý v poměru 10:2:1:3. Vlnité pruhy mají tři vrcholy a dvě prohlubně. V ţerďové polovině horního bílého pruhu červená růţe se ţlutým semeníkem a zelenými kališními lístky podloţená kosmo mlátkem a šikmo ţelízkem, obojí modré s černými topůrky. Poměř šířky k délce listu je 2:3. Barvami obce jsou: bílá a modrá Razítkem obce je: kulaté pole se znakem obce vyobrazeným uprostřed a celým názvem obce uvedeným po obvodu razítka. Stručně a neoficiálně o znaku: základ tvoří červená roţmberská růţe se ţlutým středem. Za nimi jsou dvě přeloţená hornická kladívka a ve spodní části zvlněné pruhy. Růţe ukazuje historickou vazbu obce k Českému Krumlovu, figura zkříţených hornických kladiv pak odkazuje na zdejší těţbu grafitu. Modrý a bílý, přesněji stříbřitý pruh, ukazují symbolicky jak Lipenské jezero, tak soutok Vltavy a Olšiny. Černý pruh pak připomíná jak českou, tak německou verzi názvu obce. Nový oficiálně schválený a do budoucna pouţívaný znak a vlajka Obce Černá v Pošumaví.

7 7 Seznam platných vyhlášek obce Černá v Pošumaví. Číslo vyhlášky N á z e v v y h l á š k y Účinnost od Obecně závazná vyhláška Poţární řád /98 Vyhláška o způsobu parkování na míst. komun /99 Vyhláška, kterou se doplňuje vyhláška o schválení ÚP /99 Vyhláška o vytvoření a pouţití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu 4/99 Vyhláška o zimní údrţbě místních komunikací Dodatek č.1 k vyhlášce 2/ /2003 Řád pohřebiště /2003 Vyhláška o místních poplatcích /2003 Vyhláška o stanovení poplatku za odvoz a likvidaci komunálního odpadu 1/2004 Vyhláška o stanovení systému nakládání s odpady /2004 Vyhláška o ochraně veřejného pořádku a ochraně ţivotního prostředí 1/2005 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.3/ o poplatku za provoz.systému nakládání s odpady 1/2006 Oznámení místa a dne projednávání Změny č.2 ÚPNSÚ /2006 Oznámení o zpracování a projednání návrhu zadání ÚPO Černá v Pošumaví 4/2006 OZV o závazné části Změny č.2 ÚPSÚ Černá v Poš /2006 OZV o místním poplatku za provoz systému nakládání s odpady 1/2007 OZV o místní úpravě koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 2/2007 OZV Trţní řád Z nových vyhlášek platí od vyhláška č.5/2006 o místním poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek platí kaţdá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt a kaţdá fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo slouţící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu ţádná fyzická osoba. Sazba poplatku činí 400,- Kč za kalendářní rok u fyzické osoby trvale hlášené a 500,-Kč vlastní-li stavbu určenou k rekreaci. Další vyhlášky / 1 a 2/2007/ mají platnost od r.2008, resp Výroční zpráva o poskytování informací za rok Podle ustanovení 18, odst.1 zákona 106/ 1999 Sb. O svobodném přístupu k informaci, bylo v roce 2007: - podáno 70 ústních ţádostí, písemná ţádná. Všem ţádostem bylo vyhověno, problémy ţádné nenastaly.

8 8 Rozvoj obecní počítačové sítě. Obec Černá v Pošumaví má rozvedenu svou počítačovou síť mezi všemi svými organizacemi. Především jsou počítače na Obecním úřadě, dále pro potřebu ţáků v Základní i Mateřské škole, v Obecní knihovně, kde je napojen i veřejný internet a počítač mají ve své klubovně i hasiči, kteří však v nejbliţší době dostanou nový, výkonnější. Pro spojení se vyuţívá operátorů Telecom, Telefonica 02 a Wiffi. V představách starosty je určitá vize spočívající v tom, ţe by si obec udělala vlastní síť a napojila na ní všechny své organizační sloţky. Na Obecní úřad by přišlo spojení od některého operátora a odtud pak po vlastních infopointech do příslušných institucí. Bankomat po roce působení. Při instalaci bankomatu, který patří Komerční bance, do naší obce, byly zpočátku obavy, zda bude bankomat vyuţit tak, aby ho po čase zase banka nezrušila. Tyto obavy se zatím nenaplnily, zřejmě je bankomat velmi často vyuţíván, protoţe ţádné zprávy, které by znamenaly jakýsi problém a vedly k odstranění, zatím neexistují.v původní smlouvě s obcí je stanoven limit 3000 měsíčních výběrů z bankomatu, zřejmě byl tento limit splněn. Bankomat je umístěn poměrně na dobře viditelném místě a tak kaţdý, kdo jede kolem, má moţnost, potřebuje-li, zde zastavit, neboť i místa na zaparkování je zde dost. Z vlastní zkušenosti vím, ţe spousta řidičů se rozhodne ve chvíli, kdy bankomat zdálky uvidí. Zatím tedy oboustranná spokojenost. Vstup obce do MAS. Zastupitelé odsouhlasili vstup naší obce do sdruţení MAS. Oficiálně se jedná o Místní akční skupinu /MAS/ Českokrumlovsko o.p.s. ( o.p.s. znamená obecně prospěšná činnost). Společnost byla zřízena za účelem vytvoření integrované územní strategie rozvoje venkova a má za úkol podporovat rozvojové projekty v mnoha oblastech. Jaké obecně prospěšné sluţby by skupina poskytovala uvádí následující naskenovaná tabulka, převzatá ze stránek společnosti.

9 9 Vstup do schengenského prostoru. Dnem 21.prosince 2007 vstoupila Česká republika do tzv. schengenského prostoru, coţ znamená, ţe skončilo uzavření hraničních přechodů na vnitřních hranicích v rámci Evropské unie. Pro naší obec to znamenalo, ţe byl po 17 létech otevřen hraniční přechod Kyselov Schlägl. Tento den se v ranních hodinách setkali na Kyselově představitelé obcí z Černé v Pošumaví a Schläglu, aby slavnostně odstranili závory na silnici z Kyselova do rakouské obce Diendorf. Přesně v 9 hodin pak došlo k odstranění závory, kterou oba starostové symbolicky přeřezali. Závora na rakouské straně byla ovšem ţelezná a tak bylo nutno provést vše elektrickou rozbruskou. Symbolicky bylo naznačeno přeříznutí i na dřevěné české závoře, přepůlena však nebyla, neboť rakouská strana si jí chtěla ponechat a tak jí naše strana darovala. Od je tedy moţno bez jakýchkoliv kontrol překračovat všechny přechody, tedy i kyselovský, ale ten pouze pěšky, na kole, či na lyţích. Zda dojde k moţnosti průjezdu i osobních automobilů, to ukáţe budoucnost.

10 10 Návrh vodného a stočného na rok Pro stanovení vodného a stočného na rok 2008 bylo jednáno s 1.JVS o dvou variantách tvorby ceny. Jednak bez obecní dotace na úhradu oprav a sluţeb pak by cena vody vzrostla o 2,63 Kč / m³ bez DPH anebo se cena zachová a obec doplatí 1.JVS na opravy a sluţby Kč. Zastupitelé se po delší diskusi shodli na zachování současné ceny. Cena pro obyvatelstvo i ostatní je pro rok 2008 navrţena ve výši: Vodné - 19,96 Kč Stočné - 19,56 Kč Celkem - 39,52 Kč + 9% DPH HOSPODAŘENÍ OBCE. Výměra pozemků obce k C e l k e m ha z toho Černá ha a Kyselov 571 ha Orná půda ha Zahrady - 4 ha Ovocné sady - 1 ha Trvalé travní porosty ha Zemědělská půda ha Lesní půda ha Vodní plochy ha Zastavěné plochy - 20 ha Ostatní plochy ha Tečkovaně je znázorněn obvod katastru obce Černá v Pošumaví.

11 11 P ř e h l e d o b e c n í h o m a j e t k u / se zůstatkovou cenou v Kč. 1/ Budovy a) obytné - bytový dům čp bytový dům čp bytový dům čp bytový dům čp bytový dům čp bytový dům čp bytový dům čp2 Bliţná bytový dům čp.5 Mokrá b) ostatní - Základní škola Obecní úřad Mateřská škola obchod Bliţná čp hasičská zbrojnice řad.domky v býv.sodovk c) slouţící CR - ubytovna Černá chata Baby Olšina správce chaty Camping Olš. 15x chaty velké Olšina 5x chaty oplášť.olšina 4x buňky a chaty Olš.ost.11x chata Baby Jestřábí I buňka soc.zař.jestřábí I / Stavby a) komunikace - místní komun.bliţná místní komun.olšina MK Letní kino MK Černá MK veřej.prostranství MK Mokrá Baštýř MK Bliţná u rod.domků MK Radslav okál MK Černá řadovky MK Muckov Hořice MK Radslav Jestřábí MK Černá u ubytovny MK Černá od.7 k ub MK Mokrá Ţofka MK ATC V Olšinách MK Černá Muckov MK Bliţná Jestřábí MK výjezd MK štěrk Radslav MK Olšina můstek Mokrá Olšov b) chodníky - U Honzy u Obecního úřadu

12 12 - u přečerpávačky u čp u Mateřské školy u Základní školy u byt.domu čp u Ruţbatských c) kanalizace + ostatní zařízení - kan.u čp.100, kan.u řadovek kan.bliţná kan.muckov kan.radslav kan.olšina kan.jestřábí ČOV Černá ČOV Bliţná skládka tek.odp.pernek suché WC kov.jímky pod WC veř.wc autobus.nádraţí soc.zař.jestřábí I sociál Olšina WC pláţ soc.zaříz.olšina d)vodovody,vrty kašny,nádrţe - kašna na vodu poţární nádrţ Mokrá rozvod pitné vody Jestřábí studna Jestřábí vodovody Černá studny Jestřábí, Muckov vodovod Bliţná vodovody Muckov vodovod Jestřábí studny Radslav jímací vrt HV vodovod Dolní Vltavice jímací vrt HV jímací vrt HV jímací vrt HV jímací vrt HV jímací vrt HJ vrt HV-1 Mokrá e)autobusové čekárny - aut.čekárna Bliţná aut.čekárna Mokrá aut.čekárna Plánička aut.čekárna Černá nástup.ostrůvek Černá

13 13 f)parkoviště a odstav.plochy - park.u autob.nádraţí areál VPS-odst.plocha infopoint Muckov infopoint Radslav infopoint jachting park.u penz.u Honzy park.u prodejny Jednota sjezd k BD čp g)veř.osvětlení elektro,antény,ztv - veř.osvětlení Černá STA elektrorozv.zař.jestřábí ZTV u pošty veř.osvětlení Plánička veř.osvětlení Mokrá veř.osvětlení D.Vltavice veř.osvětlení Bliţná ZTV ul.malé Lipno nové veř.osvětl.mokrá h)ostatní důleţité stavby - Letní kino Fotbalové hřiště amfiteátr Olšina garáţe 4 ks u čp včelín ch) sakrální stavby - kaplička Radslav Boţí muka pod lomem kaple Anderle směr Frymb Boţí muka u Slavkovic mariánský sloup starý hřbit socha sv.jana Nepomuckého pomník padlým I.sv.válka kovový kříţ nad Štumpauer kovový kříţ zač.obce kříţ Mugrauer-k Baštýři kov.kříţ v poli nad hot.racek kov.kříţ proti jachtingu misijní kříţ u kaple Stiny kam.sloup černý k Hlásce Floriánský sloup D.Vltav Boţí muka Hubenov kov.kříţ před hřbitovem kamenný sloup Plánička kov.kříţ Kyselov dřevěný kříţ Kyselov monument tří svát.kyselov pomníček Grill Kyselov

14 14 3/ Dopravní prostředky - Avia poţární vozidlo hasič.vůz T 148 CA stříkačka 2x os.auto Felicia traktor SAME Solaris N á v r h r o z p o č t u o b c e n a r o k Těsně před koncem roku 2006 schválilo zastupitelstvo obce návrh rozpočtu na rok 2007, kde jsou příjmy navrhovány ve výši Kč a výdaje ve výši Kč. Při tvorbě rozpočtu se vycházelo z finančních moţností a rezerv obce, např. výnos z daní a poplatků se zvýšil o Kč oproti skutečnosti roku 2006, rovněţ se zvýšily příjmy v poloţce komunální sluţby a rozvoj a to o celý 1 mil.kč. Významné jsou především příjmy z lesů tis. Kč a z bytového hospodářství tis. Kč. Důleţitými výdaji kromě mandatorních výdajů jsou v lesním hospodářství tis. Kč, v opravách a výstavbě místních komunikací, které byly vynuceny výstavbou silnice I/39 a činí tis. Kč, dále na rozvoj bydlení připadá výdej tis.kč. Z mandatorních výdajů jsou největší na školství a to tis. Kč a na místní správu tis. Kč. N á z e v p o l o ţ k y P ř í j my v Kč N á z e v p o l o ţ k y V ý d a je v Kč Daně a poplatky Zeměd. a potrav.činnost Zeměděl.a potrav.činnost Lesní hospodářství Lesní hospodářství Vnitřní obchod, sluţby,cr Těţební prům.a energet Pozemní komunikace Vnitřní obchod, sluţby, CR Silniční doprava Pitná voda Pitná voda Odvádění a čištění odp.vod Odvod a čištění odp.vod Voda v zeměd.krajině Voda v zeměd.krajině Předškolní vých.a zákl.škol. Předškol.vých.a základ.školství Kultura Kultura Ostatní čin.v kult, církve Ochrana památek, péče o kult.děd Tělovýchova 200 Sdělovací prostředky Ambulantní péče Ostatní v kultuře, církve, SPOZ Rozvoj bydl.a byt.hospod Tělovýchova Komun.sluţby a územní rozvoj Zájmová činnost a rekreace Nakládání s odpady Ambulantní péče Ochrana přírody a krajiny Rozvoj bydlení a byt.hospodář Regionální a místní správa Komun.sluţby a územní rozvoj Ostatní činnosti Nakládání s odpady Dlouhodobé úvěry Ochrana přírody a krajiny Ost.sociál.péče a pomoc Poţární ochrana Zastupitelské orgány Místní správa Obecné výdaje z fin.operací Pojištění funkčně nespecifikované Převody vlastním fondům Ostatní finanční operace Ostatní činnosti Splátky krátkodobých půjček Splátky dlouhodobých půjček CELKEM PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE Financování / schodek/ Financování / přebytek/

15 15 Plnění rozpočtu obce za období Rozpočtové příjmy/ v tis. Kč/ Daně a dotace Zemědělská a potravinářská činnost Lesní hospodářství Záleţitosti těţeb.prům.a energ Vniřní obchod, sluţby a cest.ruch Silniční doprava 2 Pitná voda Odvádění a čištění odpad.vod Zaříz.předškol.výchovy a základní 25 2 Ostatní zařízení souvis.s výchovou Zájmové studium 6 6 Kultura Ostatní činnosti v záleţ.kultury;církve Tělovýchova Zájmová činnost a rekreace Ambulantní péče Rozvoj bydlení a byt.hospodářství Komunální sluţby a územní rozvoj Nakládání s odpady Ochrana přírody a krajiny Správa v ochraně ţivotního prostředí 201 Sociální péče a pomoc starým lidem Ostatní sociální péče a pomoc Ostatní záleţ. Civilní připravenost Poţární ochrana 5 5 Regionální a místní správa Obecné příjmy a vádaje z finanč.operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní činnosti P Ř Í J M Y C E L K E M Rozpočtové výdaje v tis. Kč Zemědělská a potravinářská činnost Lesní hospodářství Vnitřní obchod, sluţby a cestovní ruch Pozemní komunikace Silniční doprava Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod Vodní toky a vodohospodářská díla Voda v zemědělské krajině Zařízení předškolní výchovy Ostatní zařízení související s výchovou Zájmové studium Kultura Ochrana památek a péče o kulturní památky Činnost registrovaných církví 912 Sdělovací prostředky Ostaní činnosti v záleţitosti kultury Tělovýchova Zájmová činnost a rekreace Ambulantní péče Rozvoj bydlení a bytová hospodářství Komunální sluţby a územní rozvoj

16 16 Nakládání s odpady Ochrana přírody a krajiny Ost.dávky povahy sociál.zabezpečení Aktivní politika zaměstnanosti Ostatní záleţit.civilní přípravy 200 Poţární ochrana Zastupitelské orgány Regionální a místní správa Ostatní veřejné sluţby 2 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací Pojištění funkčně nespecifikované Převody vlast.fondům v rozpoč.území Ostatní finanční operace Ostatní činnost V Ý D A J E C E L K E M F i n a n c o v á n í Přehled všech dotací získaných v roce / Ze státního rozpočtu : - na provedení Czech Pointu neinvestiční dotace Kč - na aktivní politiku zaměstnanosti Kč - na ATC Olšina vstupní budova Kč - příspěvek na ZŠ, MŠ a státní správu Kč C e l k e m Kč 2/ Od Jihočeského kraje : - nákup nového vybavení do obecní posilovny Kč - nové chodníky a přístupové plochy v obci Kč - obnova Boţích muk na Hubenově Kč - restaurování sochy sv.jana Nepomuckého Kč - zpracování projektu Rekreační zóna s trţnicí Kč - na činnost Jednoty dobrovolných hasičů obce Kč C e l k e m Kč 3/ Ze státního fondu ţivotního prostředí : - tepelné čerpadlo do BD čp Kč C e l k e m Kč C e l k e m v e š k e r é d o t a c e Kč

17 17 Poskytnuté příspěvky. V roce 2007, tak jako v letech předešlých schválili zastupitelé poskytnutí finančního příspěvku některým firmám. 1/ Firmě FOP Černý bylo poskytnuto 40 tis. Kč + DPH na činnost organizačního centra. Současně byla uzavřena smlouva o zajištění propagace obce Černá v Pošumaví na dobu tří let. 2/ Firmě Miroslav Kutlák Mark Kupf z Hořic na Šumavě byl tak jako kaţdoročně poskytnut příspěvek na provoz Pojízdné prodejny. Protoţe však loňský příspěvek nebyl vyčerpán, je ten letošní ve dvojnásobné výši, tj. 10 tis. Kč. 3/ TJ Černá v Pošumaví byl navýšen příspěvek na její činnost o 5 tis.kč na celkových 55 tis. Kč. Jde zejména o moţnost odměny za trenérskou činnost. Poskytnutí půjčky. Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bytů ve výši 250 tis. Kč pro Sdruţení vlastníků bytové jednotky čp.40 v Černé v Pošumaví. Částka bude pouţita na opravu střechy, splatnost je pět let a úrok podle pravidel ve výši 3%. Čp.40 je dům oproti bývalé Sodovkárně a bydlí zde rodina Foltových, Vajlikových, Hlávkových, Friedl Ota, Nedvěd Jaroslav, Kozáková Hana, ovšem majitelem je Antonín Švec z Dolního Třebonína. Prodeje pozemků většího rozsahu. Zastupitelé obce se na svých pravidelných zasedáním ve velké většině zabývali různými prodeji, nákupy, pronájmy všech moţných nemovitostí v souvislosti s poţadavky různých firem, občanů, chatařů, chalupářů a dalších institucí. Jednání bylo často velmi zdlouhavé, bylo nutno posoudit všechny okolnosti kolem kaţdého jednotlivého případu, tak aby nedošlo k poškození ani ţadatele ani Obce Černá v Pošumaví. Některé prodeje většího rozsahu a problémy s tím spojené zde uvádím: 1/ Zastupitelé schválili prodej zemědělské půdy v katastru Obce Černá v Pošumaví na p.č. 627/4 o výměře m² firmě Lipno Invest M s.r.o za cenu 9 mil.kč a náklady s tím spojené.jedná se o lesní a zemědělské pozemky, které většinou obec neprodává. V tomto případě byla však nabídnuta taková cena, ţe zastupitelstvo neodolalo.konkrétně jde o louku u Lukavické zátoky, kde 2/3 plochy jsou jiţ stejně ve vlastnictví firmy. 2/ Firma IN a.s.praha poţádala o odprodej pozemků 589 / v katastrálním území Černá v Pošumaví v prostoru Dolní Vltavice v celkovém rozsahu m². Firma ţádost zdůvodnila nutností vybudovat kvůli rozsáhlým investicím vlastní ČOV a nabízí cenu 350 Kč/ m². Zastupitelé po jednání, při kterém konstatovali, ţe dotace na vybudování ČOV se obci nepodaří získat, tento návrh schválili s tím, ţe ČOV bude vyuţitelná pro celou osadu. Celková cena za prodej činí Kč. Později však došlo k problémům, jelikoţ smlouvy předloţené firmou IN a.s. nezakládaly jednoznačně povinnost pro firmu vybudovat v Dolní Vltavici ČOV, a tak nelze prodej realizovat. Firma připravuje projekt výstavby větších domů oproti kapličce Stiny na Dolní Vltavici. Zastupitelstvo se však údajně bude dále tímto prodejem zabývat. 3/ Zastupitelé schválili prodej pozemku p.č.546/1 o výměře 1826 m² v katastrálním území Černá v Pošumaví Dolní Vltavice, firmě Wolfi Vok s.r.o za cenu 420 Kč /m² a náklady s prodejem spojené. Firma zde chce postavit stavby občanské vybavenosti, zejména sluţeb. Majitel firmy p.vok pak přislíbil i zachování repliky kašny a Mariánského sloupu. Celková hodnota prodeje činí Kč.

18 18 4/ Firma EDIKT a.s. zaţádala o odprodej pozemků na Dolní Vltavici, kde by chtěla vystavět zázemí svého hotelu t.j. sportoviště a pod. Zastupitelé schválili prodej pozemků o celkové výměře m² a náklady s prodejem spojené a s předkupním právem obce na dobu 10 let. Celková výše prodeje činí Kč. 5/ Parcely místo rybníka. V souvislosti s dokončením silnice I/39 a vybudováním nového mostu ve středu obce, byla upravena i plocha na místě bývalého rybníka v prostoru pod domem Jana Bigase. Byly zde odměřeny tři parcely o které je několik ţádostí. Zastupitelé obce rozhodovali a většinou hlasů pak schválili: a) parcela 247/9 o výměře 409 m² manţelům Duškovým bez dalších podmínek za cenu 250 Kč / m² b) pozemek 247/8 o výměře 896 m² manţelů Valnohovým z Černé čp.22 za cenu 250 Kč/m² a za podmínek, které se uplatňují při prodeji v lokalitě Malé Lipno c) pozemek 247/70 o výměře 732m² manţelům Bigasovým za cenu 250 Kč/m² a za podmínek jako u bodu b) Celková hodnota prodeje by činila Kč. Zastupitelům pak došly připomínky od ţadatelů, kde manţelé Duškovi oznámili, ţe za uvedených podmínek s odprodejem nesouhlasí - manţelé Bigasovi poţádali o převod kupní smlouvy na svého syna Jana Bigase, coţ bylo odsouhlaseno. 6/ Prodej většího rozsahu je i u pozemků v katastrálním území Černá v Pošumaví Mokrá, Olšov, o které projevil zájem p.anders Raucamp prostřednictvím p.kulase z Mokré. Jedná se o pozemky o výměře 1382m². Zastupitelstvo schválilo odprodej za cenu 1000 Kč za m² a náklady s prodejem spojené za podmínek prodeje parcel v lokalitě Malé Lipno. Hodnota odprodaných pozemků by činila tis.kč. Nakonec se však tento prodej neuskutečnil. Část parcely u mostu, které jsou předmětem prodeje.

19 19 7/ Zastupitelstvo schválilo odprodej pozemků Evě Stránské Restaurace Bliţná a to 1087m² za 350 Kč za m², celkově za Kč. Paní Stránská však s cenou nesouhlasila a tak se prodej neuskutečnil. Nákupy většího rozsahu. 1/ Zastupitelé schválili nákup pozemku p.č.364/7 v katastrálním území Černá v Pošumaví o výměře 1689 m² od firmy Le Cygne Sportif Group a.s. za cenu Kč. Součástí smlouvy je předkupní právo a věcné břemeno přístupu pro jmenovanou společnost. V tomto případě se jedná o cestu, která byla při privatizaci Rekreačního zařízení Jestřábí spolu se zařízením zprivatizována, ale Obec Černá se o ní vlastně celá léta starala a nyní jí od hotelu Jestřábí odkoupila.provést to bylo nutno, aby byly vlastnické vztahy narovnány a ujasněny. 2/ Zastupitelstvem pověřená komise posoudila nabídky na nákup komunální techniky pro obec. Jedná se o traktor SAME Solaris 55, který se jevil jako nejlepší z posuzovaných nabídek, kterou podala firma SAME Jindřichův Hradec a nabídla cenu tis. Kč. Zastupitelé odsouhlasili a traktor byl pro potřeby obce zakoupen. Splátky úvěrů,půjček, návratných finačních výpomocí a dalších dlouhodobých závazků a leasingů v Kč. Účel úvěru, půjčky,. Výše Rok získání -splacení Úrok v % Splátky včetně úroků v letech Hypoteční úvěr BD21 12 bytů , Dlouhodobý úvěr od KB , Bezúročná půjčka SFŢP / TČ BD 19/ , Úvěr od KB na pořízení komun.techniky , Leasing komun.techniky(husquarna) Leasing auta pro potřeby OÚ C e l k e m

20 20 Stav Fondu rozvoje bydlení Obce Černá v Pošumaví za rok P o l o ţ k a F o n d u P ř í j m y V ý d a j e Stav účtu k v Kč , 39 Poplatek bance za vedení účtu 2 241,80 Poskytnutá půjčka SVBJD Černá Úroky z účtu 8 959,55 Splátky půjčky SVBJD Černá Splátky půjčky SVBJD Černá Splátky půjčky Čerklovi Splátky půjčky Záhorovi Splátky půjčky Homolkovi Splátky půjčky Obec Černá v Poš Úroky SVBJD Černá Úroky SVBJD Černá Úroky Homolkovi Úroky Záhorovi Úroky Čerklovi 423 Úroky Obec Černá v Poš Celkem příjmy, výdaje , ,80 Stavy účtu k ,64 Detailní rozbor nákladů při rekonstrukci obecních BD. V následující tabulce uvádím postupnou rekonstrukci a veškeré zásahy, které se prováděly na třech obecních obytných domech. V textu kroniky v předešlých létech jsem některé finančně vyjádřené náklady uvedl, ovšem nyní mi poskytl Obecní úřad kompletní tabulku prováděných prací a jejich finanční náklady. Datum provedení Druh prováděné práce Celkové náklady v Kč BD čp.9 BD čp.19 BD čp Výměna oken Výměna oken Výměna střešní krytiny Inţenýrská činnost Projekt na tep.čerpadlo (TČ) Výměna střešní krytiny Výměna střešní krytiny Zateplení Zateplení+montáţ tep.systému Montáţ tepelného systému Kompletizace top.systému Střecha Zateplení + fasáda Topení - elektroinstalace Dodání a montáţ TČ

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka USNESENÍ Z 1. schůze konané dne 6. prosince 2010 Přítomní : Robert Vondrovic Irena Lososová Zdeněk Morávek Program: 1) Vyjádření se k poloţkám návrhu rozpočtu 2) Fondy Středočeského

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 16.3. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Rozpočet obce Miličín na rok 2014 příjmy

Rozpočet obce Miličín na rok 2014 příjmy Rozpočet obce Miličín na rok 2014 příjmy Daňové příjmy tř.l v tis. Kč Daň z příjmu FO ze ZC 1.500,- Daň z příjmu FO z podnikání 200,- Daň z příjmu FO z kapit. výnosů 100,- Daň z příjmu právnických osob

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období únor 2014 až duben 2014. Ve druhé

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Rozbor hospodaření Obce Číhaň k 31.12.2008

Rozbor hospodaření Obce Číhaň k 31.12.2008 Rozbor hospodaření Obce Číhaň k 31.12.2008 1 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 337.327,72 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 29.410,71 1113 Daň z příjmů fyz.

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování)

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování) Obec Kunžak - Návrh rozpočtu na rok 2012 Příjmy Celkem z toho Pol Daňové příjmy - Daně 1111 daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 2 559 254 Kč ze závislé činnosti 2 420 334 Kč dle zaměstnanců 138

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013 Návrh rozpočtu 2013 OdPa Pol. Příjem 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů fyzických osob 7900 1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou 327 00 1121 daň z příjmů právnických osob 302350 1211

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

OBEC PŘÍLEPY NÁVRH R O Z P O Č T U

OBEC PŘÍLEPY NÁVRH R O Z P O Č T U OBEC PŘÍLEPY ( IČO 00639958 ) Přílepy čp.46, PSČ 27001 pošta Kněževes u Rakovníka NÁVRH R O Z P O Č T U na rok 2015 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obec Přílepy okres Rakovník IČ 00639958 Paragraf ROZPOČTOVÉ

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 ROZPOČET (v tis. Kč) SKUTEČNOST K 31.12.2011 (v Kč) PŘÍJMY VÝDAJE PŘ. VÝD. 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3200,00 3 197 424,11 3 daň z příjmu FO sam.

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4800,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 120,00 4. daň z příjmu

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015 Příjmy: Daně Fyzické osoby ze závislé činnosti. 2.000.000,- Fyzické osoby sam.výd.činné 50.000,- Daň z příjmu fyzických osob 280.000- Daň z příjmu právnických

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 k projednání na schůzi 8.12.2009 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 k projednání na schůzi 15.12.2011 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010 Město Obecně závazná vyhláška města č. 5/2010 o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních ů, včetně systému nakládání se stavebním em na území Města,

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) PŘÍJMY (v tis. Kč) Daně a poplatky 23036,40 Splátky půjček od obyv., org. 816,80 Dotace ze SR souhrnný dotační vztah 1228,30 Dotace z MPSV na

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. 3 200 000 3 200 000 1112 Daň z

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 10. 4. 2012 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis ze 17. veřejného zasedání dne 24.10.2012

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis ze 17. veřejného zasedání dne 24.10.2012 Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis ze 17. veřejného zasedání dne 24.10.2012 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Rozpočtové

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Tvorba a použití peněžních fondů města

Tvorba a použití peněžních fondů města Tvorba a použití peněžních fondů města Sociální fond Příjmy (tis. Kč) RO 2012 Sk 12/12 Počáteční stav k 1.1.2012 84 84 Příděl z rozpočtu 1620 1620 Celkem příjmy 1704 1704 501-Stravování zaměstnanců a důchodců

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 21. 03. 2012 v rytířském sále zámku v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 21. 03. 2012 v rytířském sále zámku v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 21. 03. 2012 v rytířském sále zámku v Kravařích. usn. čís. 12.77/2012 12.86/2012 Ing. Andreas Hahn starosta 1 Zastupitelstvo

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.5.2015, od 17:00 hodin na OÚ Sadov upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů, do originálu lze nahlédnout

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3400,00 3 daň z příjmu FO 200,00 4 daň z příjmu FO - zvl. sazba 200,00 5 daň z příjmu právnic. osob 4500,00 6 daň z

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 k projednání na schůzi 12.12.2013 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Návrh časového postupu rozvoje obce v období let 2014 až 2020.

Návrh časového postupu rozvoje obce v období let 2014 až 2020. Návrh časového postupu rozvoje obce v období let 2014 až 2020. Úvodem : Podkladový materiál je výhledový, je možné jej návrhy zastupitelů, z komisí a výborů do 10.12.2013 / v prosinci schválení základní

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 k projednání na schůzi 11.12.2014 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE METYLOVICE ZA ROK 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Daňové příjmy 12

Více