kronikář Ing. František Záhora

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kronikář Ing. František Záhora"

Transkript

1 kronikář Ing. František Záhora 1

2 2 Ú v o d d o r o k u Průběh událostí v obci v roce Orkán Kyrill se přehnal rovněţ přes naší obec Zápis dětí do 1.třídy Základní školy Škola hledá Superstar soutěţ v ZŠ Country kapela Yes - v restauraci Bliţná Josefský turnaj v bulce v restauraci Bliţná Maškarní bál pro děti v hotelu Racek Vítání nových občánků jarní v Obřadní síni OÚ Jarní mobilní sběrný dvůr v obci Stavění obecní májky - v prostoru hasičárny Slet čarodějnic v prostoru hasičárny

3 Zájezd do Prahy na muzikál Golem Oslavy Dne Matek na Obecním úřadě Oslavy Dne dětí Poloţen nový asfaltový koberec na vozovku v obci Druţstvo barevných z naší obce soutěţilo v Bělotíně Zastupitelstvo rozhodlo o umístění radaru před vjezdem do obce Countrybeat Pipí problém na Bliţné Oslavy 115. výročí trati Č.Budějovice Nová Pec Countrybeat Mimofchodem na Bliţné Mezinár. veř. plavecký závod v dálk.plavání - v Dolní Vltavici Začala fungovat Sběrna nepotř. elektrozařízení v býv.sod. A k c e p r o b í h a j í c í v r á m c i LÉTA V ČERNÉ V POŠUMAVÍ Král Šumavy pohárový závod v Jachetním klubu Ospalá Káča, divadlo Okýnko Č.B. v Mateřské škole Country beat Pipí problém v hasičárně Černá Princ Jaromil, divadlo Studna Hosín v Letním kině 3

4 Mistrovství ČR, Fireball, Cadet, 420 Jachetní klub O zlobivém andělíčkovi, divadlo Okýnko Č.B. v MŠ Pyšná princezna, divadlo Sudna Hosín v Letním kině Urquell Brothers, kapela Stan.Kantora na pláţi OASA Duo Drobek- Schwarz, písně Mich.Tučného hotel Racek O Bajajovi, divadlo Studna Hosín- v Mateř.škole Syndibád, divadlo Studna Hosín v Letním kině Tomas and Machin a pub animals, kapela Míry Machače, Marka Císaře a Petra Badáně v hotelu Racek Faraon, taneční večer s romskou kapelou v Letním kině Kocour v botách, divadlo Studna Hosín v Letním kině Drobek-Schwarz duo& skupina LIVE v Letním kině O Všudybylovi, divadlo Studna Hosín v Let. Kině Parkán, taneční zábava v hotelu Racek Lipno Fest 2007 hudební program 11 různě zaměřených kapel v Letním kině Jazzikaspol, taneční večer v letním kině Robinson, Teátr Víti Marčíka v Mateřské škole Papouškovo sirotci, taneční zábava v hotelu Racek Mistrovství ČR, kajutové lodě Jachetní klub Avar cap, pohárové závody Jachetní klub Match racing, třída Optimist Jachetní klub Regata 2007, třída Optimist a Laser Jachetní klub Následují další události probíhající v obci: Regata 2007, jachetní závody Jachetní klub Slavnostní zahájení nového školního roku Zájezd do Zoologické zahrady Praha Paintballový turnaj ve starém lomu Ukončení léta, pro děti a dospívající v hotelu Racek a před ním Podzimní mobilní sběrný dvůr Zájezd do termálních lázní Bad Füssing Vítání občánků podzimní v Obřadní síni Muckoff, bigbeat bend, taneční zábava v Bliţné TJ Černá vers. Stará garda, přátelský fotbalový zápas v Černé Vepřové hody a taneční zábava restaurace Na rozcestí Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Mikuláš v hotelu REX Tradiční setkání se seniory v zased. síni OÚ Mikulášská nadílka pro děti + večer taneční zábava v hotelu Racek Poutní mše svatá ke cti Neposkvrněné Panny Marie v kostele Půjdem spolu do Betléma, vánoční koncert v kostele Vstup do schengenského prostoru setkání na hranici v Kyselově Roznášení Betlémského světla skautská druţina Berušky Půlnoční mše kostel Rozloučení se starým rokem neorganizovaně za pouţití pyrotechniky Toto je výpis všech oficiálně známých akcí, které probíhaly během roku v naší obci. Určitě byly i další akce, víceméně interní / např. řada akcí se uskutečnila v základně Vodní záchranné sluţby v Dolní Vltavici/ a jinde, o kterých mi doposud není známo a nemohu je do tohoto soupisu zařadit.

5 5 OBECNÍ ZÁLEŢITOSTI. Znak a vlajka obce. Ještě během roku 2007 a předtím jiţ od roku 1990 uţívala naše obec jednu z historických verzí znaku městečka Dolní Vltavice, jehoţ historické území tvoří místní část obce. Protoţe tento znak zvykově a bez právní konstituce uţívá samosprávná obec Černá v Pošumaví, bylo nezbytné uţívání znaku potvrdit právním aktem schválení a udělení. Prostřednictvím podvýboru pro heraldiku a vexikologii bylo nutno poţádat předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o udělení symbolu. Současně s tím je třeba poţádat i o vlajku, kterou dnes obec nemá, přičemţ námět nebo podoba vlajky musí korespondovat s figurálním obsahem či podobou znaku. Současná podoba znaku neodpovídá heraldickým zásadám a proto bude nutno provést úpravy. Bylo tedy přistoupeno k jednání o úpravách znaku současného, či vytvoření znaku zcela nového, který by byl v určité souvislosti s historickým vývojem obce. O vypracování návrhů znaku obce byl poţádán odborník heraldik Mgr.Jan Tejkal z heraldické tvorby Ostrava, který předloţil celkem šest variant ve třech verzích, které všechny odpovídaly heraldickým zásadám. Ke všem variantám proběhla jednání zastupitelů obce, která byla dost bouřlivá, protoţe víceméně ţádná shoda nevznikla. Heraldik byl proto poţádán, aby připravil další varianty, v nich pak byly symbolem ve většině verzí jeden aţ několik smrků jako připomínka lesnaté Šumavy, jedna aţ několik roţmberských růţí a jejich různé kombinace. Některé varianty byly dány k posouzení v obecním Zpravodaji přímo občanům. Stále však nebylo jasno.teprve, kdyţ heraldik navštívil přímo naší obec a setkal se s hlavními posuzovateli znaku, zdálo se, ţe vše skončí úspěšně. Zde byly dohodnuty a načrtnuty některé varianty, které pak heraldik zpracoval a zaslal k posouzení. A zase pak nastal menší útlum, protoţe některým zastupitelům se znak nezdál veselý a tak spojení s heraldikem pokračovalo. Jednalo se však o menší zásah do varianty D 10 a vznikla verze D 11, která jiţ byla zastupitelstvem schválena. 21.listopadu 2007 pak byl navrţený znak i vlajka schváleny v Podvýboru pro heraldiku a vexikologii Parlamentu ČR. Varianty znaku obce:

6 6 Nový znak oficiální popis: ve stříbrném štítě nad modro-černě stříbrným vlnitým břevnem dělenou zvýšenou vlnitou patou se zlatým semeníkem a zelenými kališními lístky podloţená kosmo mlátkem a šikmo ţelízkem, obojí modré s černými topůrky. Popis vlajky: list tvoří čtyři vodorovné pruhy, bílý, vlnitý modrý, vlnitý bílý a černý v poměru 10:2:1:3. Vlnité pruhy mají tři vrcholy a dvě prohlubně. V ţerďové polovině horního bílého pruhu červená růţe se ţlutým semeníkem a zelenými kališními lístky podloţená kosmo mlátkem a šikmo ţelízkem, obojí modré s černými topůrky. Poměř šířky k délce listu je 2:3. Barvami obce jsou: bílá a modrá Razítkem obce je: kulaté pole se znakem obce vyobrazeným uprostřed a celým názvem obce uvedeným po obvodu razítka. Stručně a neoficiálně o znaku: základ tvoří červená roţmberská růţe se ţlutým středem. Za nimi jsou dvě přeloţená hornická kladívka a ve spodní části zvlněné pruhy. Růţe ukazuje historickou vazbu obce k Českému Krumlovu, figura zkříţených hornických kladiv pak odkazuje na zdejší těţbu grafitu. Modrý a bílý, přesněji stříbřitý pruh, ukazují symbolicky jak Lipenské jezero, tak soutok Vltavy a Olšiny. Černý pruh pak připomíná jak českou, tak německou verzi názvu obce. Nový oficiálně schválený a do budoucna pouţívaný znak a vlajka Obce Černá v Pošumaví.

7 7 Seznam platných vyhlášek obce Černá v Pošumaví. Číslo vyhlášky N á z e v v y h l á š k y Účinnost od Obecně závazná vyhláška Poţární řád /98 Vyhláška o způsobu parkování na míst. komun /99 Vyhláška, kterou se doplňuje vyhláška o schválení ÚP /99 Vyhláška o vytvoření a pouţití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu 4/99 Vyhláška o zimní údrţbě místních komunikací Dodatek č.1 k vyhlášce 2/ /2003 Řád pohřebiště /2003 Vyhláška o místních poplatcích /2003 Vyhláška o stanovení poplatku za odvoz a likvidaci komunálního odpadu 1/2004 Vyhláška o stanovení systému nakládání s odpady /2004 Vyhláška o ochraně veřejného pořádku a ochraně ţivotního prostředí 1/2005 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.3/ o poplatku za provoz.systému nakládání s odpady 1/2006 Oznámení místa a dne projednávání Změny č.2 ÚPNSÚ /2006 Oznámení o zpracování a projednání návrhu zadání ÚPO Černá v Pošumaví 4/2006 OZV o závazné části Změny č.2 ÚPSÚ Černá v Poš /2006 OZV o místním poplatku za provoz systému nakládání s odpady 1/2007 OZV o místní úpravě koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 2/2007 OZV Trţní řád Z nových vyhlášek platí od vyhláška č.5/2006 o místním poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek platí kaţdá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt a kaţdá fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo slouţící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu ţádná fyzická osoba. Sazba poplatku činí 400,- Kč za kalendářní rok u fyzické osoby trvale hlášené a 500,-Kč vlastní-li stavbu určenou k rekreaci. Další vyhlášky / 1 a 2/2007/ mají platnost od r.2008, resp Výroční zpráva o poskytování informací za rok Podle ustanovení 18, odst.1 zákona 106/ 1999 Sb. O svobodném přístupu k informaci, bylo v roce 2007: - podáno 70 ústních ţádostí, písemná ţádná. Všem ţádostem bylo vyhověno, problémy ţádné nenastaly.

8 8 Rozvoj obecní počítačové sítě. Obec Černá v Pošumaví má rozvedenu svou počítačovou síť mezi všemi svými organizacemi. Především jsou počítače na Obecním úřadě, dále pro potřebu ţáků v Základní i Mateřské škole, v Obecní knihovně, kde je napojen i veřejný internet a počítač mají ve své klubovně i hasiči, kteří však v nejbliţší době dostanou nový, výkonnější. Pro spojení se vyuţívá operátorů Telecom, Telefonica 02 a Wiffi. V představách starosty je určitá vize spočívající v tom, ţe by si obec udělala vlastní síť a napojila na ní všechny své organizační sloţky. Na Obecní úřad by přišlo spojení od některého operátora a odtud pak po vlastních infopointech do příslušných institucí. Bankomat po roce působení. Při instalaci bankomatu, který patří Komerční bance, do naší obce, byly zpočátku obavy, zda bude bankomat vyuţit tak, aby ho po čase zase banka nezrušila. Tyto obavy se zatím nenaplnily, zřejmě je bankomat velmi často vyuţíván, protoţe ţádné zprávy, které by znamenaly jakýsi problém a vedly k odstranění, zatím neexistují.v původní smlouvě s obcí je stanoven limit 3000 měsíčních výběrů z bankomatu, zřejmě byl tento limit splněn. Bankomat je umístěn poměrně na dobře viditelném místě a tak kaţdý, kdo jede kolem, má moţnost, potřebuje-li, zde zastavit, neboť i místa na zaparkování je zde dost. Z vlastní zkušenosti vím, ţe spousta řidičů se rozhodne ve chvíli, kdy bankomat zdálky uvidí. Zatím tedy oboustranná spokojenost. Vstup obce do MAS. Zastupitelé odsouhlasili vstup naší obce do sdruţení MAS. Oficiálně se jedná o Místní akční skupinu /MAS/ Českokrumlovsko o.p.s. ( o.p.s. znamená obecně prospěšná činnost). Společnost byla zřízena za účelem vytvoření integrované územní strategie rozvoje venkova a má za úkol podporovat rozvojové projekty v mnoha oblastech. Jaké obecně prospěšné sluţby by skupina poskytovala uvádí následující naskenovaná tabulka, převzatá ze stránek společnosti.

9 9 Vstup do schengenského prostoru. Dnem 21.prosince 2007 vstoupila Česká republika do tzv. schengenského prostoru, coţ znamená, ţe skončilo uzavření hraničních přechodů na vnitřních hranicích v rámci Evropské unie. Pro naší obec to znamenalo, ţe byl po 17 létech otevřen hraniční přechod Kyselov Schlägl. Tento den se v ranních hodinách setkali na Kyselově představitelé obcí z Černé v Pošumaví a Schläglu, aby slavnostně odstranili závory na silnici z Kyselova do rakouské obce Diendorf. Přesně v 9 hodin pak došlo k odstranění závory, kterou oba starostové symbolicky přeřezali. Závora na rakouské straně byla ovšem ţelezná a tak bylo nutno provést vše elektrickou rozbruskou. Symbolicky bylo naznačeno přeříznutí i na dřevěné české závoře, přepůlena však nebyla, neboť rakouská strana si jí chtěla ponechat a tak jí naše strana darovala. Od je tedy moţno bez jakýchkoliv kontrol překračovat všechny přechody, tedy i kyselovský, ale ten pouze pěšky, na kole, či na lyţích. Zda dojde k moţnosti průjezdu i osobních automobilů, to ukáţe budoucnost.

10 10 Návrh vodného a stočného na rok Pro stanovení vodného a stočného na rok 2008 bylo jednáno s 1.JVS o dvou variantách tvorby ceny. Jednak bez obecní dotace na úhradu oprav a sluţeb pak by cena vody vzrostla o 2,63 Kč / m³ bez DPH anebo se cena zachová a obec doplatí 1.JVS na opravy a sluţby Kč. Zastupitelé se po delší diskusi shodli na zachování současné ceny. Cena pro obyvatelstvo i ostatní je pro rok 2008 navrţena ve výši: Vodné - 19,96 Kč Stočné - 19,56 Kč Celkem - 39,52 Kč + 9% DPH HOSPODAŘENÍ OBCE. Výměra pozemků obce k C e l k e m ha z toho Černá ha a Kyselov 571 ha Orná půda ha Zahrady - 4 ha Ovocné sady - 1 ha Trvalé travní porosty ha Zemědělská půda ha Lesní půda ha Vodní plochy ha Zastavěné plochy - 20 ha Ostatní plochy ha Tečkovaně je znázorněn obvod katastru obce Černá v Pošumaví.

11 11 P ř e h l e d o b e c n í h o m a j e t k u / se zůstatkovou cenou v Kč. 1/ Budovy a) obytné - bytový dům čp bytový dům čp bytový dům čp bytový dům čp bytový dům čp bytový dům čp bytový dům čp2 Bliţná bytový dům čp.5 Mokrá b) ostatní - Základní škola Obecní úřad Mateřská škola obchod Bliţná čp hasičská zbrojnice řad.domky v býv.sodovk c) slouţící CR - ubytovna Černá chata Baby Olšina správce chaty Camping Olš. 15x chaty velké Olšina 5x chaty oplášť.olšina 4x buňky a chaty Olš.ost.11x chata Baby Jestřábí I buňka soc.zař.jestřábí I / Stavby a) komunikace - místní komun.bliţná místní komun.olšina MK Letní kino MK Černá MK veřej.prostranství MK Mokrá Baštýř MK Bliţná u rod.domků MK Radslav okál MK Černá řadovky MK Muckov Hořice MK Radslav Jestřábí MK Černá u ubytovny MK Černá od.7 k ub MK Mokrá Ţofka MK ATC V Olšinách MK Černá Muckov MK Bliţná Jestřábí MK výjezd MK štěrk Radslav MK Olšina můstek Mokrá Olšov b) chodníky - U Honzy u Obecního úřadu

12 12 - u přečerpávačky u čp u Mateřské školy u Základní školy u byt.domu čp u Ruţbatských c) kanalizace + ostatní zařízení - kan.u čp.100, kan.u řadovek kan.bliţná kan.muckov kan.radslav kan.olšina kan.jestřábí ČOV Černá ČOV Bliţná skládka tek.odp.pernek suché WC kov.jímky pod WC veř.wc autobus.nádraţí soc.zař.jestřábí I sociál Olšina WC pláţ soc.zaříz.olšina d)vodovody,vrty kašny,nádrţe - kašna na vodu poţární nádrţ Mokrá rozvod pitné vody Jestřábí studna Jestřábí vodovody Černá studny Jestřábí, Muckov vodovod Bliţná vodovody Muckov vodovod Jestřábí studny Radslav jímací vrt HV vodovod Dolní Vltavice jímací vrt HV jímací vrt HV jímací vrt HV jímací vrt HV jímací vrt HJ vrt HV-1 Mokrá e)autobusové čekárny - aut.čekárna Bliţná aut.čekárna Mokrá aut.čekárna Plánička aut.čekárna Černá nástup.ostrůvek Černá

13 13 f)parkoviště a odstav.plochy - park.u autob.nádraţí areál VPS-odst.plocha infopoint Muckov infopoint Radslav infopoint jachting park.u penz.u Honzy park.u prodejny Jednota sjezd k BD čp g)veř.osvětlení elektro,antény,ztv - veř.osvětlení Černá STA elektrorozv.zař.jestřábí ZTV u pošty veř.osvětlení Plánička veř.osvětlení Mokrá veř.osvětlení D.Vltavice veř.osvětlení Bliţná ZTV ul.malé Lipno nové veř.osvětl.mokrá h)ostatní důleţité stavby - Letní kino Fotbalové hřiště amfiteátr Olšina garáţe 4 ks u čp včelín ch) sakrální stavby - kaplička Radslav Boţí muka pod lomem kaple Anderle směr Frymb Boţí muka u Slavkovic mariánský sloup starý hřbit socha sv.jana Nepomuckého pomník padlým I.sv.válka kovový kříţ nad Štumpauer kovový kříţ zač.obce kříţ Mugrauer-k Baštýři kov.kříţ v poli nad hot.racek kov.kříţ proti jachtingu misijní kříţ u kaple Stiny kam.sloup černý k Hlásce Floriánský sloup D.Vltav Boţí muka Hubenov kov.kříţ před hřbitovem kamenný sloup Plánička kov.kříţ Kyselov dřevěný kříţ Kyselov monument tří svát.kyselov pomníček Grill Kyselov

14 14 3/ Dopravní prostředky - Avia poţární vozidlo hasič.vůz T 148 CA stříkačka 2x os.auto Felicia traktor SAME Solaris N á v r h r o z p o č t u o b c e n a r o k Těsně před koncem roku 2006 schválilo zastupitelstvo obce návrh rozpočtu na rok 2007, kde jsou příjmy navrhovány ve výši Kč a výdaje ve výši Kč. Při tvorbě rozpočtu se vycházelo z finančních moţností a rezerv obce, např. výnos z daní a poplatků se zvýšil o Kč oproti skutečnosti roku 2006, rovněţ se zvýšily příjmy v poloţce komunální sluţby a rozvoj a to o celý 1 mil.kč. Významné jsou především příjmy z lesů tis. Kč a z bytového hospodářství tis. Kč. Důleţitými výdaji kromě mandatorních výdajů jsou v lesním hospodářství tis. Kč, v opravách a výstavbě místních komunikací, které byly vynuceny výstavbou silnice I/39 a činí tis. Kč, dále na rozvoj bydlení připadá výdej tis.kč. Z mandatorních výdajů jsou největší na školství a to tis. Kč a na místní správu tis. Kč. N á z e v p o l o ţ k y P ř í j my v Kč N á z e v p o l o ţ k y V ý d a je v Kč Daně a poplatky Zeměd. a potrav.činnost Zeměděl.a potrav.činnost Lesní hospodářství Lesní hospodářství Vnitřní obchod, sluţby,cr Těţební prům.a energet Pozemní komunikace Vnitřní obchod, sluţby, CR Silniční doprava Pitná voda Pitná voda Odvádění a čištění odp.vod Odvod a čištění odp.vod Voda v zeměd.krajině Voda v zeměd.krajině Předškolní vých.a zákl.škol. Předškol.vých.a základ.školství Kultura Kultura Ostatní čin.v kult, církve Ochrana památek, péče o kult.děd Tělovýchova 200 Sdělovací prostředky Ambulantní péče Ostatní v kultuře, církve, SPOZ Rozvoj bydl.a byt.hospod Tělovýchova Komun.sluţby a územní rozvoj Zájmová činnost a rekreace Nakládání s odpady Ambulantní péče Ochrana přírody a krajiny Rozvoj bydlení a byt.hospodář Regionální a místní správa Komun.sluţby a územní rozvoj Ostatní činnosti Nakládání s odpady Dlouhodobé úvěry Ochrana přírody a krajiny Ost.sociál.péče a pomoc Poţární ochrana Zastupitelské orgány Místní správa Obecné výdaje z fin.operací Pojištění funkčně nespecifikované Převody vlastním fondům Ostatní finanční operace Ostatní činnosti Splátky krátkodobých půjček Splátky dlouhodobých půjček CELKEM PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE Financování / schodek/ Financování / přebytek/

15 15 Plnění rozpočtu obce za období Rozpočtové příjmy/ v tis. Kč/ Daně a dotace Zemědělská a potravinářská činnost Lesní hospodářství Záleţitosti těţeb.prům.a energ Vniřní obchod, sluţby a cest.ruch Silniční doprava 2 Pitná voda Odvádění a čištění odpad.vod Zaříz.předškol.výchovy a základní 25 2 Ostatní zařízení souvis.s výchovou Zájmové studium 6 6 Kultura Ostatní činnosti v záleţ.kultury;církve Tělovýchova Zájmová činnost a rekreace Ambulantní péče Rozvoj bydlení a byt.hospodářství Komunální sluţby a územní rozvoj Nakládání s odpady Ochrana přírody a krajiny Správa v ochraně ţivotního prostředí 201 Sociální péče a pomoc starým lidem Ostatní sociální péče a pomoc Ostatní záleţ. Civilní připravenost Poţární ochrana 5 5 Regionální a místní správa Obecné příjmy a vádaje z finanč.operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní činnosti P Ř Í J M Y C E L K E M Rozpočtové výdaje v tis. Kč Zemědělská a potravinářská činnost Lesní hospodářství Vnitřní obchod, sluţby a cestovní ruch Pozemní komunikace Silniční doprava Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod Vodní toky a vodohospodářská díla Voda v zemědělské krajině Zařízení předškolní výchovy Ostatní zařízení související s výchovou Zájmové studium Kultura Ochrana památek a péče o kulturní památky Činnost registrovaných církví 912 Sdělovací prostředky Ostaní činnosti v záleţitosti kultury Tělovýchova Zájmová činnost a rekreace Ambulantní péče Rozvoj bydlení a bytová hospodářství Komunální sluţby a územní rozvoj

16 16 Nakládání s odpady Ochrana přírody a krajiny Ost.dávky povahy sociál.zabezpečení Aktivní politika zaměstnanosti Ostatní záleţit.civilní přípravy 200 Poţární ochrana Zastupitelské orgány Regionální a místní správa Ostatní veřejné sluţby 2 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací Pojištění funkčně nespecifikované Převody vlast.fondům v rozpoč.území Ostatní finanční operace Ostatní činnost V Ý D A J E C E L K E M F i n a n c o v á n í Přehled všech dotací získaných v roce / Ze státního rozpočtu : - na provedení Czech Pointu neinvestiční dotace Kč - na aktivní politiku zaměstnanosti Kč - na ATC Olšina vstupní budova Kč - příspěvek na ZŠ, MŠ a státní správu Kč C e l k e m Kč 2/ Od Jihočeského kraje : - nákup nového vybavení do obecní posilovny Kč - nové chodníky a přístupové plochy v obci Kč - obnova Boţích muk na Hubenově Kč - restaurování sochy sv.jana Nepomuckého Kč - zpracování projektu Rekreační zóna s trţnicí Kč - na činnost Jednoty dobrovolných hasičů obce Kč C e l k e m Kč 3/ Ze státního fondu ţivotního prostředí : - tepelné čerpadlo do BD čp Kč C e l k e m Kč C e l k e m v e š k e r é d o t a c e Kč

17 17 Poskytnuté příspěvky. V roce 2007, tak jako v letech předešlých schválili zastupitelé poskytnutí finančního příspěvku některým firmám. 1/ Firmě FOP Černý bylo poskytnuto 40 tis. Kč + DPH na činnost organizačního centra. Současně byla uzavřena smlouva o zajištění propagace obce Černá v Pošumaví na dobu tří let. 2/ Firmě Miroslav Kutlák Mark Kupf z Hořic na Šumavě byl tak jako kaţdoročně poskytnut příspěvek na provoz Pojízdné prodejny. Protoţe však loňský příspěvek nebyl vyčerpán, je ten letošní ve dvojnásobné výši, tj. 10 tis. Kč. 3/ TJ Černá v Pošumaví byl navýšen příspěvek na její činnost o 5 tis.kč na celkových 55 tis. Kč. Jde zejména o moţnost odměny za trenérskou činnost. Poskytnutí půjčky. Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bytů ve výši 250 tis. Kč pro Sdruţení vlastníků bytové jednotky čp.40 v Černé v Pošumaví. Částka bude pouţita na opravu střechy, splatnost je pět let a úrok podle pravidel ve výši 3%. Čp.40 je dům oproti bývalé Sodovkárně a bydlí zde rodina Foltových, Vajlikových, Hlávkových, Friedl Ota, Nedvěd Jaroslav, Kozáková Hana, ovšem majitelem je Antonín Švec z Dolního Třebonína. Prodeje pozemků většího rozsahu. Zastupitelé obce se na svých pravidelných zasedáním ve velké většině zabývali různými prodeji, nákupy, pronájmy všech moţných nemovitostí v souvislosti s poţadavky různých firem, občanů, chatařů, chalupářů a dalších institucí. Jednání bylo často velmi zdlouhavé, bylo nutno posoudit všechny okolnosti kolem kaţdého jednotlivého případu, tak aby nedošlo k poškození ani ţadatele ani Obce Černá v Pošumaví. Některé prodeje většího rozsahu a problémy s tím spojené zde uvádím: 1/ Zastupitelé schválili prodej zemědělské půdy v katastru Obce Černá v Pošumaví na p.č. 627/4 o výměře m² firmě Lipno Invest M s.r.o za cenu 9 mil.kč a náklady s tím spojené.jedná se o lesní a zemědělské pozemky, které většinou obec neprodává. V tomto případě byla však nabídnuta taková cena, ţe zastupitelstvo neodolalo.konkrétně jde o louku u Lukavické zátoky, kde 2/3 plochy jsou jiţ stejně ve vlastnictví firmy. 2/ Firma IN a.s.praha poţádala o odprodej pozemků 589 / v katastrálním území Černá v Pošumaví v prostoru Dolní Vltavice v celkovém rozsahu m². Firma ţádost zdůvodnila nutností vybudovat kvůli rozsáhlým investicím vlastní ČOV a nabízí cenu 350 Kč/ m². Zastupitelé po jednání, při kterém konstatovali, ţe dotace na vybudování ČOV se obci nepodaří získat, tento návrh schválili s tím, ţe ČOV bude vyuţitelná pro celou osadu. Celková cena za prodej činí Kč. Později však došlo k problémům, jelikoţ smlouvy předloţené firmou IN a.s. nezakládaly jednoznačně povinnost pro firmu vybudovat v Dolní Vltavici ČOV, a tak nelze prodej realizovat. Firma připravuje projekt výstavby větších domů oproti kapličce Stiny na Dolní Vltavici. Zastupitelstvo se však údajně bude dále tímto prodejem zabývat. 3/ Zastupitelé schválili prodej pozemku p.č.546/1 o výměře 1826 m² v katastrálním území Černá v Pošumaví Dolní Vltavice, firmě Wolfi Vok s.r.o za cenu 420 Kč /m² a náklady s prodejem spojené. Firma zde chce postavit stavby občanské vybavenosti, zejména sluţeb. Majitel firmy p.vok pak přislíbil i zachování repliky kašny a Mariánského sloupu. Celková hodnota prodeje činí Kč.

18 18 4/ Firma EDIKT a.s. zaţádala o odprodej pozemků na Dolní Vltavici, kde by chtěla vystavět zázemí svého hotelu t.j. sportoviště a pod. Zastupitelé schválili prodej pozemků o celkové výměře m² a náklady s prodejem spojené a s předkupním právem obce na dobu 10 let. Celková výše prodeje činí Kč. 5/ Parcely místo rybníka. V souvislosti s dokončením silnice I/39 a vybudováním nového mostu ve středu obce, byla upravena i plocha na místě bývalého rybníka v prostoru pod domem Jana Bigase. Byly zde odměřeny tři parcely o které je několik ţádostí. Zastupitelé obce rozhodovali a většinou hlasů pak schválili: a) parcela 247/9 o výměře 409 m² manţelům Duškovým bez dalších podmínek za cenu 250 Kč / m² b) pozemek 247/8 o výměře 896 m² manţelů Valnohovým z Černé čp.22 za cenu 250 Kč/m² a za podmínek, které se uplatňují při prodeji v lokalitě Malé Lipno c) pozemek 247/70 o výměře 732m² manţelům Bigasovým za cenu 250 Kč/m² a za podmínek jako u bodu b) Celková hodnota prodeje by činila Kč. Zastupitelům pak došly připomínky od ţadatelů, kde manţelé Duškovi oznámili, ţe za uvedených podmínek s odprodejem nesouhlasí - manţelé Bigasovi poţádali o převod kupní smlouvy na svého syna Jana Bigase, coţ bylo odsouhlaseno. 6/ Prodej většího rozsahu je i u pozemků v katastrálním území Černá v Pošumaví Mokrá, Olšov, o které projevil zájem p.anders Raucamp prostřednictvím p.kulase z Mokré. Jedná se o pozemky o výměře 1382m². Zastupitelstvo schválilo odprodej za cenu 1000 Kč za m² a náklady s prodejem spojené za podmínek prodeje parcel v lokalitě Malé Lipno. Hodnota odprodaných pozemků by činila tis.kč. Nakonec se však tento prodej neuskutečnil. Část parcely u mostu, které jsou předmětem prodeje.

19 19 7/ Zastupitelstvo schválilo odprodej pozemků Evě Stránské Restaurace Bliţná a to 1087m² za 350 Kč za m², celkově za Kč. Paní Stránská však s cenou nesouhlasila a tak se prodej neuskutečnil. Nákupy většího rozsahu. 1/ Zastupitelé schválili nákup pozemku p.č.364/7 v katastrálním území Černá v Pošumaví o výměře 1689 m² od firmy Le Cygne Sportif Group a.s. za cenu Kč. Součástí smlouvy je předkupní právo a věcné břemeno přístupu pro jmenovanou společnost. V tomto případě se jedná o cestu, která byla při privatizaci Rekreačního zařízení Jestřábí spolu se zařízením zprivatizována, ale Obec Černá se o ní vlastně celá léta starala a nyní jí od hotelu Jestřábí odkoupila.provést to bylo nutno, aby byly vlastnické vztahy narovnány a ujasněny. 2/ Zastupitelstvem pověřená komise posoudila nabídky na nákup komunální techniky pro obec. Jedná se o traktor SAME Solaris 55, který se jevil jako nejlepší z posuzovaných nabídek, kterou podala firma SAME Jindřichův Hradec a nabídla cenu tis. Kč. Zastupitelé odsouhlasili a traktor byl pro potřeby obce zakoupen. Splátky úvěrů,půjček, návratných finačních výpomocí a dalších dlouhodobých závazků a leasingů v Kč. Účel úvěru, půjčky,. Výše Rok získání -splacení Úrok v % Splátky včetně úroků v letech Hypoteční úvěr BD21 12 bytů , Dlouhodobý úvěr od KB , Bezúročná půjčka SFŢP / TČ BD 19/ , Úvěr od KB na pořízení komun.techniky , Leasing komun.techniky(husquarna) Leasing auta pro potřeby OÚ C e l k e m

20 20 Stav Fondu rozvoje bydlení Obce Černá v Pošumaví za rok P o l o ţ k a F o n d u P ř í j m y V ý d a j e Stav účtu k v Kč , 39 Poplatek bance za vedení účtu 2 241,80 Poskytnutá půjčka SVBJD Černá Úroky z účtu 8 959,55 Splátky půjčky SVBJD Černá Splátky půjčky SVBJD Černá Splátky půjčky Čerklovi Splátky půjčky Záhorovi Splátky půjčky Homolkovi Splátky půjčky Obec Černá v Poš Úroky SVBJD Černá Úroky SVBJD Černá Úroky Homolkovi Úroky Záhorovi Úroky Čerklovi 423 Úroky Obec Černá v Poš Celkem příjmy, výdaje , ,80 Stavy účtu k ,64 Detailní rozbor nákladů při rekonstrukci obecních BD. V následující tabulce uvádím postupnou rekonstrukci a veškeré zásahy, které se prováděly na třech obecních obytných domech. V textu kroniky v předešlých létech jsem některé finančně vyjádřené náklady uvedl, ovšem nyní mi poskytl Obecní úřad kompletní tabulku prováděných prací a jejich finanční náklady. Datum provedení Druh prováděné práce Celkové náklady v Kč BD čp.9 BD čp.19 BD čp Výměna oken Výměna oken Výměna střešní krytiny Inţenýrská činnost Projekt na tep.čerpadlo (TČ) Výměna střešní krytiny Výměna střešní krytiny Zateplení Zateplení+montáţ tep.systému Montáţ tepelného systému Kompletizace top.systému Střecha Zateplení + fasáda Topení - elektroinstalace Dodání a montáţ TČ

Jedna z pohlednic Černé v Pošumaví.

Jedna z pohlednic Černé v Pošumaví. 1 2 Jedna z pohlednic Černé v Pošumaví. Letecký pohled na Černou v Pošumaví. 3 12.března 25.března 2.dubna 9.dubna 15.dubna 30.dubna 30.dubna 13.května 14.května 28.května 4.června 4.června 20-26.června

Více

Průběh vybraných událostí roku 2004.

Průběh vybraných událostí roku 2004. 1 R O K 2 0 0 4 2 Průběh vybraných událostí roku 2004. L E D E N 24. 1 - byla naměřena nejniţší teplota v roce/ -28,1 C/ 28. 1 - zápis ţáků do 1.třídy ZŠ / zapsáno 7 ţáčků / Ú N O R - zastupitelstvo obce

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

Zpravodaj. Obecního úřadu v Kozlovicích. Slovo starosty. číslo 2 červen 2007 zdarma. Foto: Pel.

Zpravodaj. Obecního úřadu v Kozlovicích. Slovo starosty. číslo 2 červen 2007 zdarma. Foto: Pel. Zpravodaj Obecního úřadu v Kozlovicích www.kozlovice.cz e-mail: kozlovice@kozlovice.cz číslo 2 červen 2007 zdarma Foto: Pel. Slovo starosty Vážení spoluobčané, na dalších řádcích Vás chci informovat o

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

Jednání Rady města Chomutova dne 15. 1. 2007

Jednání Rady města Chomutova dne 15. 1. 2007 Jednání Rady města Chomutova dne 15. 1. 2007 Rada města Chomutova projednala a schválila výpovědi z nájmu bytů. Týkají se uţivatelů čtyřiceti bytů v majetku města. Novela Občanského zákoníku, platná od

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání Číslo jednání: JedNZ2-13/2012 Datum jednání: 13.09.2012 Místo jednání: Hotel Dvorec Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Ing. Pavel Jiran, MVDr Ladislav Janovec, Mgr. Miroslav Němec Hosté: - Přílohy:

Více

Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února

Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února 1/13 Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února Vážení a milí, Rok se s rokem sešel, asi všichni bilancujeme své výhry a ztráty z roku minulého a ukládáme si předsevzetí

Více

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Vážení spoluobčané, opět stojíme na začátku nového roku, hodnotíme rok uplynulý a dáváme si předsevzetí do roku následujícího. Ani v životě města

Více

Závěrečný účet města Hranic za rok 2013

Závěrečný účet města Hranic za rok 2013 Závěrečný účet města Hranic za rok 2013 Ú v o d Rozpočet města Hranic na rok 2013 byl schválen dne 13.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. 474/2012 ZM 20. Příjmy byly schváleny ve výši 257.350 tis.

Více

Vážení a milí občané,

Vážení a milí občané, Vážení a milí občané, dovolte, abych Vám podala zprávu o událostech v naší obci. V lednu 2015 byly dokončeny čerpací zkoušky průzkumných vrtů v lokalitě U Rezervoáru a na Kempě. Na Kempě byl proveden 100

Více

Kronika Obce Nová Ves

Kronika Obce Nová Ves Kronika Obce Nová Ves rok 2008 rok 2009 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 240 tiskových stran. 2 Úvod Poslední zápis v Kronice naší obce je z července 2002, kdy do ní zapsala

Více

Střípky ze zastupitelstva

Střípky ze zastupitelstva Kontejnery na odpad v dubnu str. 3 Na 3D fi lmy do kina v Blansku již letos str. 8 Investiční akce 2011 str. 2 Zalesňování po kalamitě str. 7 Zpravodaj města Blanska číslo 6 28. března 2011 informační

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

ORLICE WWW.KOSTELECNO.CZ

ORLICE WWW.KOSTELECNO.CZ ZPRAVODAJ A 5 / 2010 0 M Ě STA KOSTELEC NAD ORLICÍ ORLICE WWW.KOSTELECNO.CZ D o v o l u j e m e s i V á s p o z v a t d o n o v ě o t e v ř e n é otevřeno od neděle 2. května 2010 Muzeum je otevřeno o

Více

Svatoňovický zpravodaj

Svatoňovický zpravodaj Svatoňovický zpravodaj Vážení spoluobčané, máme za sebou několik týdnů letošního roku a dostává se k vám pravidelný zpravodaj naší obce. Nadešla chvíle vyhodnocení zrealizovaných akcí a to hlavně z pohledu

Více

města a chci vytvořit firmám, které vysoutěţí zakázky od našeho města, rovný a nediskriminující

města a chci vytvořit firmám, které vysoutěţí zakázky od našeho města, rovný a nediskriminující Mohelnický zpravodaj Představujeme druhého místostarostu - Ing. Pavla Kubu Od 11. listopadu 2010 vykonáváte funkci neuvolněného druhého místostarosty města. Můţete se stručně našim občanům představit?

Více

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 300 duben 2015 Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal podle 7 zákona

Více

Měsíčník věnovaný zájmům Českobrodska

Měsíčník věnovaný zájmům Českobrodska Měsíčník věnovaný zájmům Českobrodska ww w. k u lt u r a in f o- ce sb r od.c z ww w. c e sb r o d.c z Ročník 49 3/2009 9 Kč Partnerská města Köngen/Spolková republika Německo a Southwell/Velká Británie

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a starostky obce Šilheřovice za rok 2011 Zpracovala : Ing. Jarmila Thomasová, starostka obce, ve spolupráci se zaměstnanci obecního úřadu květen 2012 0 OBSAH: A. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21. 10. 2004 Aktualizace k 28. 7. 2011 schváleno Zastupitelstvem Statutárního města Děčín

Více

PAMĚTNÍ KNIHA MĚSTYSE ŠKVORCE ve Středočeském kraji

PAMĚTNÍ KNIHA MĚSTYSE ŠKVORCE ve Středočeském kraji PAMĚTNÍ KNIHA MĚSTYSE ŠKVORCE ve Středočeském kraji TENTO ROČNÍ ZÁPIS Z P R A C O V A L K R O N I K Á Ř : Jan Psota ml. z Hradešína ZA ROK 2 0 0 9 S T A R O S T A O B C E : Ing. Antonín Rubín, v. r. razítko

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Proč Přerovský zpravodaj?

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Proč Přerovský zpravodaj? P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA 2006 1 Proč Přerovský zpravodaj? Petr Vilgus Vážení čtenáři. Držíte v rukou první číslo Přerovského zpravodaje. Možná vás

Více

Systém nakládání s odpady v samostatné působnosti obce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Bakalářská práce

Systém nakládání s odpady v samostatné působnosti obce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Bakalářská práce Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Veřejná správa Katedra práva ţivotního prostředí a pozemkového práva Bakalářská práce Systém nakládání s odpady v samostatné působnosti obce Mgr. Ondřej Kocián

Více

Revitalizace náměstí pokračuje

Revitalizace náměstí pokračuje 2012 květen Revitalizace náměstí pokračuje Ž i v n o s t e n s k ý ú ř a d OZNÁMENÍ OBČANŮM I PŘES REVITALIZACI NÁMĚSTÍ SVOBODY A PŘILEHLÝCH ULIC VŠECHNY OBCHODY, RESTAURA- CE A PROVOZOVNY ZŮSTÁVAJÍ OTEVŘENY

Více

Hospodaření města Chebu z pohledu banky

Hospodaření města Chebu z pohledu banky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Hospodaření města Chebu z pohledu banky Bakalářská práce Autor: Denisa Sládková bankovní management Vedoucí práce: Ing. Josef

Více

OTNICKÝ. 17. ročník 30. března 2012 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Ulice Boženy Němcové směrem ke hřbitovu před léty... a dnes.

OTNICKÝ. 17. ročník 30. března 2012 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Ulice Boženy Němcové směrem ke hřbitovu před léty... a dnes. OTNICKÝ 47 ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 17. ročník 30. března 2012 Ulice Boženy Němcové směrem ke hřbitovu před léty... a dnes. ANDĚLSKÁ ŠOU V DĚLNICKÉM DOMĚ MAŠKARNÍ PLES ŠKOLNÍ

Více

V březnovém čísle: roãník 16, ãíslo

V březnovém čísle: roãník 16, ãíslo roãník 16, ãíslo bfiezen 2007 3 kolky v Hrádku a ve VáclavicíchV se chystají na zápis Zatímco budoucí prvňáčci už jsou do škol zapsáni, mateřské školky a jejich nové žáky zápis teprve čeká. Po několik

Více