Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr."

Transkript

1 Město Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 10. dubna 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Ing. Jana Punčochářová Šárka Růžičková Program: 1. Kontrola plnění usnesení RM 2. Zpráva o činnosti MP za rok MP 3. Závěrečný účet města za rok 2011 a použití prostředků fondů města (do ZM) - OF 4. Rozpočtová opatření (do ZM) a přesuny v rozpisu rozpočtu - OF 5. Smlouva o půjčce Městu Jáchymov (do ZM) - OF 6. Prominutí poplatku z prodlení - OF 7. Přiznání finančního podílu města na obnovu objektu kostela sv. Michaela žadatele Římskokatolická farnost Ostrov v rámci Programu regenerace MPZ Ostrov v roce 2012 ORÚP 8. Návrh společnosti OXES Ostrov s.r.o. na řešení nebytových prostorů v lokalitě řešené Regulačním plánem Jáchymovská ulice vlečka ORÚP 9. Občan města 2011 OKSVS 10. Žádost MDDM o souhlas s čerpáním z rezervního fondu OKSVS 11. Žádost ZŠ Masarykova o souhlas s čerpáním z rezervního fondu OKSVS 12. Převod majetku města do správy MŠ Palackého OKSVS 13. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu (s obcemi Krásný Les, Stráž nad Ohří a Velichov) OKSVS 14. MDDM VZ na dodávku víceúčelového traktoru výběr dodavatele - OKSVS 15. Pronájmy - OMS a) Pronájem pozemku pod garáží na st. p. č v k. ú. Ostrov nad Ohří b) Výpůjčka stavby chodníku na p. p. č. 224/552 a p. p. č. 224/109 včetně 9 ks zařízení veřejného osvětlení vše v k. ú. Ostrov c) Zvláštní užívání veřejného prostranství na p. p. č. 224/36 v k. ú. Ostrov nad Ohří (Mírové náměstí), za účelem konání předvolebního mítinku ČSSD d) Zvláštní užívání veřejného prostranství na p. p. č. 224/36 v k. ú. Ostrov nad Ohří (Mírové náměstí), za účelem konání akce 1. máj s ČSSD e) Zvláštní užívání veřejného prostranství na p. p. č. 224/36 v k. ú. Ostrov nad Ohří (Mírové náměstí), za účelem konání akce Najdi si svůj červený kontejner f) Pronájem nebytových prostor v areálu č. p. 175, ulice Jáchymovská g) Pronájem prostoru pod terasou na č.p. 706, ulice Brigádnická 16. Prodeje - OMS a) Prodej části pozemku p. p. č. 2089/6 a pozemku p. p. č vše v k. ú. Ostrov nad Ohří 17. Plánovací smlouva na zajištění výstavby energetického vedení pro Průmyslovou zónu Ostrov OMS 18. Program 4. řádného zasedání ZM 19. Informace starosty 1

2 a) Žádost Domu kultury Ostrov o souhlas s čerpáním z rezervního fondu OKSVS b) Žádost ZŠ Májová o souhlas s použitím fondů c) Projekt Ostrov brána západních Krušných hor žádost o dotaci z rozpočtu KK OKSVS - staženo z programu d) Doplnění hodnotící komise pro VZ Digitalizace velkého kina DK OKSVS e) VZ Cyklistická stezka Ostrov - Jáchymov - výběr dodavatele - OI 20. Zprávy z komisí Usn. RM č. 244/12 Valná hromada Ostrovské teplárenské a. s. 1. Rada města Ostrova, které je jediným akcionářem obchodní společnosti Ostrovská teplárenská, a. s., IČ: , se sídlem Ostrov, Mořičovská 1210, PSČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B., vložka 393 (dále jen společnost Ostrovská teplárenská, a.s. ), v působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu ustanovení 190 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, učinila tato r o z h o d n u t í : S c h v a l u j í s e tyto z á s a d y d l o u h o d o b é o b c h o d n í p o l i t i k y společnosti Ostrovská teplárenská, a.s. ohledně dodávek tepelné energie subjektům podnikajícím v Průmyslové zóně Ostrov: (1) Společnost Ostrovská teplárenská, a.s. (a) bude sama aktivně vyhledávat a oslovovat subjekty potencionální odběratele tepelné energie podnikající v Průmyslové zóně Ostrov s nabídkou na dodávky tepelné energie prostřednictvím soustavy zásobování tepelnou energií v Ostrově provozované společností Ostrovská teplárenská, a.s. (dále jen SZTE ) (b) a bude prosazovat připojení potencionálních odběratelů tepelné energie podnikajících v Průmyslové zóně Ostrov k SZTE pouze za předpokladu, že si Město Ostrov ve smlouvě uzavřené se zájemcem o užívání pozemků v Průmyslové zóně Ostrov (nájemní smlouva, kupní smlouva, smlouva o budoucí smlouvě kupní apod.) vymíní, že takovýto zájemce je povinen se připojit k SZTE, a společnost Ostrovská teplárenská, a.s. bude o existenci takové smluvní podmínky ze strany Města Ostrova informována. (2) Zásady dlouhodobé obchodní politiky společnosti Ostrovská teplárenská, a.s. uvedené pod bodem (1) se neuplatní v případě, kdy si zájemce o užívání pozemků v Průmyslové zóně Ostrov o připojení k SZTE společnost Ostrovská teplárenská, a.s. sám požádá. (3) Zásady dlouhodobé obchodní politiky společnosti Ostrovská teplárenská, a.s. uvedené pod bodem (1) se neuplatní ve vztahu k subjektům, které v Průmyslové zóně Ostrov fakticky svou podnikatelskou činnost provozují před přijetím těchto zásad dlouhodobé obchodní politiky. (4) Rada města Ostrova p o věřuj e starostu města Bc. Pavla Čekana podpisem písemného vyhotovení výše uvedených rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Ostrovská teplárenská, a.s. ve smyslu ustanovení 190 odst. 1 ObchZ. Usn. RM č. 245/12 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2011 pod č. 627/12 a 770/12, z roku 2012 pod č. 84/12, 96/12 až 99/12, 142/12, 145/12, 167/12, 197/12, 2

3 198/12, 202/12, 203/12, 218/12 až 224/12, 227/12 až 230/12, 232/12, 237/12, 238/12, 240/12 a 243/12. Usn. RM č. 246/12 Zpráva o činnosti MP za rok RM doporučuje ZM schválit zprávu o činnosti Městské policie Ostrov za rok Usn. RM č. 247/12 Závěrečný účet města za rok 2011 a použití prostředků fondů města 3. RM doporučuje ZM schválit celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2011 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Ostrov za rok 2011 bez výhrad. Usn. RM č. 248/12 3. RM doporučuje ZM schválit převedení přebytku hospodaření ve výši tis. Kč za rok 2011 v tomto členění: - do Fondu sociálního převést 388 tis. Kč, - do Fondu rezerv a rozvoje města převést tis. Kč a tyto prostředky ponechat na pokrytí převodů z roku 2011 a nezbytných a nepředvídaných běžných a kapitálových výdajů v roce 2012 Rozpočtová opatření (do ZM) a přesuny v rozpisu rozpočtu Usn. RM č. 249/12 Rozpočtové opatření č. 38/2012 OF zařazení výdajů na vrácení platby realitní kanceláři REBA Ostrov z roku a) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 38/2012: Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2012 o 3.390,00 Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2012 u odboru finančního ve výši 3.390,00 Kč na vrácení platby nájmu realitní kanceláři REBA Ostrov z roku Usn. RM č. 250/12 Rozpočtové opatření č. 39/2012 OKSVS MŠ Krušnohorská - zařazení neinvestičního finančního příspěvku z grantového programu Odmalička na projekt Já a ty, my všichni pod jednou střechou přeshraniční česko-německá aktivita 4b) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 39/2012: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2012 ve výši 6.750,00 Kč z neinvestičního příspěvku z grantového programu Odmalička von klein auf na projekt Já a ty, my všichni pod jednou střechou a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2012 ve výši 6.750,00 Kč na příspěvek pro Mateřskou školu Krušnohorská Ostrov na přeshraniční česko-německou aktivitu v rámci programu Tandem. Usn. RM č. 251/12 Rozpočtové opatření č. 40/2012 MP zařazení příjmů na zákonné pojištění vozidel 4c) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 40/2012: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2012 u městské policie ve výši 4.872,00 Kč z vrácení poměrné částky ze zákonného pojištění vozidel a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2012 u městské policie o 4.872,00 Kč na zákonné pojištění vozidel. 3

4 Usn. RM č. 252/12 Rozpočtové opatření č. 41/2012 OI přesun finančních prostředků na příspěvek pro ČEZ a.s. na přípojku na veřejné WC na Starém náměstí 4d) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 41/2012: Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru investic o 10 tis. Kč na řádku veřejné WC na Starém náměstí a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2012 u odboru investic ve výši 10 tis. Kč na příspěvek pro ČEZ a.s. na přípojku na veřejné WC na Starém náměstí. Usn. RM č. 253/12 Rozpočtové opatření č. 42/2012 OMS MŠ Masarykova - zařazení příjmů z pojistné události na výdaje pro MŠ Masarykova na provoz a příspěvek pro Apoštolskou církev 4e) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 42/2012: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy ve výši 50 tis. Kč z přijaté pojistné události, zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy o ,00 Kč na příspěvek na provoz pro Mateřskou školu Masarykova, zařazení výdajů u odboru majetkové správy ve výši 6.349,00 Kč na příspěvek pro Apoštolskou církev bez hranic Chomutov a snížení financování třída 8. převodem ze základního běžného účtu na účet Fond rezerv a rozvoje ve výši ,00 Kč. Usn. RM č. 254/12 Rozpočtové opatření č. 43/2012 OI přesun finančních prostředků na opravu a údržbu koupaliště 4f) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 43/2012: Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru investic o 148 tis. Kč na řádku revitalizace městského koupaliště na sportovně rekreační areál a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy o výši 148 tis. Kč na opravu a údržbu koupaliště. Usn. RM č. 255/12 Rozpočtové opatření č. 44/2012 OI přesun finančních prostředků na veřejné WC na Starém náměstí 4g) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 44/2012: Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru finančního o 730 tis. Kč na řádku investiční půjčka městu Jáchymov na cyklostezku Ostrov - Jáchymov a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru investic o výši 730 tis. Kč na veřejné WC na Starém náměstí. Usn. RM č. 256/12 Smlouva o půjčce Městu Jáchymov (do ZM) 5. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí investiční půjčky z finančních prostředků města ve výši ,- Kč Městu Jáchymov na vybudování části cyklistické stezky Ostrov Jáchymov, kterou bude zajišťovat Město Jáchymov. Tyto finanční prostředky budou poskytovány postupně na základě předložených daňových dokladů od zhotovitele o provedení části cyklistické stezky, nejpozději do Půjčka bude splácena postupně jednak z prostředků dotace na akci Cyklistická stezka Ostrov Jáchymov a jednak z prostředků Města Jáchymov, nejpozději do Půjčka bude poskytnuta jako bezúročná. Usn. RM č. 257/12 Prominutí poplatku z prodlení 6. RM neschvaluje prominutí poplatku z prodlení ve výši ,- Kč panu Radku Hamarovi, bytem Ostrov, Odborů 619/17. RM povoluje panu Hamarovi splácet poplatek z prodlení v měsíčních splátkách ve výši 1.000,- Kč. 4

5 Usn. RM č. 258/12 Přiznání finančního podílu města na obnovu objektu kostela sv. Michaela žadatele Římskokatolická farnost Ostrov v rámci Programu regenerace MPZ Ostrov v roce RM doporučuje ZM schválit poskytnutí příspěvku z rozpočtu města žadateli Římskokatolická farnost Ostrov na akci Obnova objektu kostela sv. Michaela na Malém náměstí v Ostrově ve výši ,- Kč v rámci Programu regenerace MPZ Ostrov. Usn. RM č. 259/12 7. RM doporučuje ZM pověřit starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku na akci Obnova objektu kostela sv. Michaela na Malém náměstí v Ostrově. Usn. RM č. 260/12 Návrh společnosti OXES Ostrov s.r.o. na řešení nebytových prostorů v lokalitě řešené Regulačním plánem Jáchymovská ulice vlečka 8. RM se seznámila s projektovou dokumentací s názvem Ostrov, Výstavba obytného souboru, předloženou dne společností OXES Ostrov s. r. o. a a) schvaluje úpravy řadové zástavby u bloků 1 a 2 na rodinné dvojdomky s garáží dle předloženého návrhu b) neschvaluje úplné vypuštění nebytových prostor z II.etapy a její umístění jen ve III. etapě dle předloženého návrhu Usn. RM č. 261/12 Občan města RM nedoporučuje ZM udělit ocenění Občan města roku Usn. RM č. 262/12 Žádost MDDM o souhlas s čerpáním z rezervního fondu 10. RM souhlasí s čerpáním z rezervního fondu Městského domu dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary na úhradu nákladů na akce související s oslavami 40 let od založení organizace ve výši max ,-- Kč. Usn. RM č. 263/12 Žádost ZŠ Masarykova o souhlas s čerpáním z rezervního fondu 11. RM souhlasí s čerpáním z rezervního fondu Základní školy Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary ve výši max ,-- Kč v souhlasu s 30 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Usn. RM č. 264/12 Převod majetku města do správy MŠ Palackého 12. RM souhlasí s bezúplatným převodem vybavení školní kuchyně v celkové hodnotě ,-- Kč pořízeného zřizovatelem do správy Mateřské škole Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary. Usn. RM č. 265/ RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 37/2012: Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2012 o ,-- Kč z Fondu rezerv a rozvoje a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2012 o ,-- Kč na odpisy Mateřské škole Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary. 5

6 Usn. RM č. 266/12 Dohoda o vytvoření společného školského obvodu (s obcemi Krásný Les, Stráž nad Ohří a Velichov) 13. RM doporučuje ZM schválit Dohodu o vytvoření společného školského obvodu s obcí Krásný Les. Usn. RM č. 267/ RM doporučuje ZM schválit Dohodu o vytvoření společného školského obvodu s obcí Stráž na Ohří. Usn. RM č. 268/ RM doporučuje ZM schválit Dohodu o vytvoření společného školského obvodu s obcí Velichov. Usn. RM č. 269/12 MDDM VZ na dodávku víceúčelového traktoru výběr dodavatele 14. RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková cena a délka záruční lhůty schvaluje pořadí nabídek dle předloženého návrhu hodnotící komise a přiděluje veřejnou zakázku Víceúčelový traktor s požadovanou výbavou, kabinou, žacím ústrojím, travním kontejnerem a vyčesávacími bránami uchazeči PEKASS a. s., Přátelství 987, Praha 10 Uhříněves s nabídkovou cenou ,-- Kč včetně DPH jako nejvýhodnější pro zadavatele. Pronájmy Usn. RM č. 270/12 Pronájem pozemku pod garáží na st. p. č v k. ú. Ostrov nad Ohří 15a) RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy, reg. č ze dne , na pronájem pozemku pod garáží na st. p. č v k. ú. Ostrov nad Ohří o výměře 28,00 m², s paní Jaroslavou Gajdosik, dohodou ke dni Usn. RM č. 271/12 15a) RM schvaluje pronájem pozemku pod garáží na st. p. č v k. ú. Ostrov nad Ohří o výměře 28,00 m², panu Janu Javůrkovi, bytem Velichov 149, Ostrov, za cenu 7,- Kč/m²/rok na dobu neurčitou, s účinností od Usn. RM č. 272/12 Výpůjčka stavby chodníku na p. p. č. 224/552 a p. p. č. 224/109 včetně 9 ks zařízení veřejného osvětlení vše v k. ú. Ostrov 15b) RM schvaluje uzavření výpůjční smlouvy na stavbu chodníku na p. p. č. 224/552 a p. p. č. 224/109 včetně 9 ks zařízení veřejného osvětlení vše v k. ú. Ostrov, s Karlovarským krajem, Závodní 353/88, Karlovy Vary. Usn. RM č. 273/12 Zvláštní užívání veřejného prostranství na p. p. č. 224/36 v k. ú. Ostrov nad Ohří (Mírové náměstí), za účelem konání předvolebního mítinku ČSSD 15c) RM souhlasí se zvláštním užíváním veřejného prostranství na p. p. č. 224/36 v k. ú. Ostrov nad Ohří (Mírové náměstí), v termínu a celkové ploše 20m 2, pro účely konání předvolebního mítinku ČSSD. Usn. RM č. 274/12 15c) RM souhlasí s upuštěním od poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství, pro účely konání předvolebního mítinku ČSSD v termínu a celkové ploše 20m 2, pro žadatele: MO ČSSD, na adrese OVV ČSSD, Moskevská 18A, Karlovy Vary (IČ ). 6

7 Usn. RM č. 275/12 Zvláštní užívání veřejného prostranství na p. p. č. 224/36 v k. ú. Ostrov nad Ohří (Mírové náměstí), za účelem konání akce 1. máj s ČSSD 15d) RM souhlasí se zvláštním užíváním veřejného prostranství na p. p. č. 224/36 v k. ú. Ostrov nad Ohří (Mírové náměstí), v termínu a celkové ploše 200m 2, pro účely konání akce 1. máj s ČSSD. Usn. RM č. 276/12 15d) RM souhlasí s upuštěním od poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství, pro účely konání akce 1. máj s ČSSD, v termínu a celkové ploše 200m 2, pro žadatele: MO ČSSD, na adrese OVV ČSSD, Moskevská 18A, Karlovy Vary (IČ ). Usn. RM č. 277/12 Zvláštní užívání veřejného prostranství na p. p. č. 224/36 v k. ú. Ostrov nad Ohří (Mírové náměstí), za účelem konání akce Najdi si svůj červený kontejner 15e) RM souhlasí se zvláštním užíváním veřejného prostranství na p. p. č. 224/36 v k.ú. Ostrov nad Ohří (Mírové náměstí), v termínu a celkové ploše 100m 2, pro účely konání akce Najdi si svůj červený kontejner, pořádané společností SUNDISK s.r.o., 1. Máje, Jablonec nad Nisou (IČ ). Usn. RM č. 278/12 15e) RM souhlasí s upuštěním od poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství, pro účely konání akce Najdi si svůj červený kontejner, pořádané společností SUNDISK s.r.o., 1. Máje, Jablonec nad Nisou (IČ ), v termínu a celkové ploše 100m 2. Usn. RM č. 279/12 Pronájem nebytových prostor v areálu č. p. 175, ulice Jáchymovská 15f) RM schvaluje pronájem nebytového prostoru v areálu č.p. 175, ulice Jáchymovská, na st.p.č. 1148/A o výměře 31,00 m², za nájemné 500,- Kč/m²/rok, na dobu neurčitou, společnosti W ELECTRIC MOTORS, s.r.o. se sídlem Větrná 614, Miřetice u Klášterce nad Ohří, IČ: Usn. RM č. 280/12 15f) RM schvaluje pronájem nebytového prostoru v areálu č.p. 175, ulice Jáchymovská, na st.p.č. 1145/B o výměře 58,08 m², za nájemné 900,- Kč/m²/rok, na dobu neurčitou, společnosti W ELECTRIC MOTORS, s.r.o. se sídlem Větrná 614, Miřetice u Klášterce nad Ohří, IČ: Usn. RM č. 281/12 15f) RM schvaluje pronájem nebytového prostoru v areálu č.p. 175, ulice Jáchymovská, na st.p.č. 1145/C o výměře 68,00 m², za nájemné 900,- Kč/m²/rok, na dobu neurčitou, společnosti W ELECTRIC MOTORS, s.r.o. se sídlem Větrná 614, Miřetice u Klášterce nad Ohří, IČ: Usn. RM č. 282/12 Pronájem prostoru pod terasou na č.p. 706, ulice Brigádnická 15g) RM schvaluje pronájem nebytového prostoru pod terasou na č.p , ulice Brigádnická, o výměře 61,8 m² paní Daniele Černotové, bytem Vančurova 1093, PSČ Ostrov, za nabídnuté nájemné 720 Kč/m²/rok za účelem provozování denní vinárny. Usn. RM č. 283/12 15g) RM schvaluje prominout, v souladu s Programem aktivní podpory podnikání, paní Daniele Černotové hrazení nájemného za nebytový prostor pod terasou o výměře 61,8 m 2 na č.p , Ostrov, ulice Brigádnická, po dobu 1 roku. 7

8 Prodeje Usn. RM č. 284/12 Prodej části pozemku p. p. č. 2089/6 a pozemku p. p. č vše v k. ú. Ostrov nad Ohří 16a) RM ruší své usnesení č. 207/11 ze dne , ve kterém doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.p.č. 2089/6 o výměře cca 350 m 2 a pozemku p.p.č o výměře 65 m 2 v k.ú. Ostrov nad Ohří Společenství pro dům čp. 282, Nádražní, Ostrov. Usn. RM č. 285/12 16a) RM navrhuje ZM zrušit své usnesení č. 101/11 ze dne o prodeji části pozemku p.p.č. 2089/6 o výměře cca 350 m 2 a pozemku p.p.č o výměře 65 m 2 v k.ú. Ostrov nad Ohří Společenství pro dům čp. 282, Nádražní, Ostrov. Usn. RM č. 286/12 16a) RM navrhuje ZM schválit prodej části pozemku p.p.č. 2089/6 o výměře 356 m2 a pozemku p.p.č o výměře 65 m2 v k.ú. Ostrov nad Ohří, za cenu stanovenou znaleckým posudkem plus veškeré náklady spojené s prodejem, do podílového spoluvlastnictví Anně Lukáčové 228/1000, Zdeňce Eisenhammerové 235/1000 a manželům Vítězslavu a Pavlíně Vojtekovým 537/1000. Usn. RM č. 287/12 Plánovací smlouva na zajištění výstavby energetického vedení pro Průmyslovou zónu Ostrov 17. RM doporučuje ZM schválit uzavření Plánovací smlouvy, na základě které bude za vzájemné spolupráce mezi Městem Ostrov a společností Behr Czech s.r.o., se sídlem Mnichovo Hradiště, ul. Víta Nejedlého, PSČ zajištěna výstavba nového energetického vedení vysokého napětí po trase Rozvodna Kfely - hranice pozemku v lokalitě Průmyslová zóna Ostrov o kapacitě 9 MW, v předloženém znění. Usn. RM č. 288/12 Program 4. řádného zasedání ZM 18. RM schvaluje program 4. řádného zasedání ZM konaného dne Program: 1. Kontrola plnění usnesení ZM 2. Závěrečný účet města za rok 2011 a použití prostředků fondů města 3. Rozpočtová opatření 4. Program finanční podpory města na opravy a modernizaci bytových domů 5. Smlouva o půjčce Městu Jáchymov 6. Občan města Žádosti o příspěvky z rozpočtu města na podporu kulturních a sportovních aktivit 8. Návrh na čestné pojmenování 9. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu 10. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 (OZV č. 1/2012), kterou se ruší obecně závazné vyhlášky 11. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 (OZV č. 2/2012), kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace 12. Zpráva o činnosti MP za rok Přiznání finančního podílu města na obnovu objektu kostela sv. Michaela žadatele Římskokatolická farnost Ostrov v rámci Programu regenerace MPZ Ostrov v roce Prodeje a) Změna kupujícího části p. p. č. 363 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova b) Nákup p. p. č. 23/1 24/1, 237/3, 238/2, 945/3 a st. p. č. 11 vše v k. ú. Mořičov c) Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne se společností G-MAR PLUS 8

9 s. r. o. d) Změna usnesení ZM na prodej p. p. č. 189 v k. ú. Ostrov nad Ohří e) Plánovací smlouva na zajištění výstavby energetického vedení pro Průmyslovou zónu Ostrov f) Prodej části pozemku p. p. č. 2089/6 a pozemku p. p. č vše v k. ú. Ostrov nad Ohří g) Prodej části pozemků p. p. č. 2739/3, p. p. č. 2753/1, p. p. č. 249/1 a p. p. č. 2582/16 vše v k. ú. Ostrov nad Ohří manželům Fajkošovým 15. Informace starosty, dotazy členů ZM a změny v rozpisu rozpočtu a) Informace o jednání valné hromady Ostrovské teplárenské a. s. Informace starosty Usn. RM č. 289/12 Žádost Domu kultury Ostrov o souhlas s čerpáním z rezervního fondu 19a) RM souhlasí s čerpáním z rezervního fondu Domu kultury Ostrov na uplatnění daňové úspory za roky 2010 a 2011 ve výši max ,57 Kč k využití dle návrhu. Usn. RM č. 290/12 Žádost ZŠ Májová o souhlas s použitím fondů 19b) RM souhlasí se zvýšeným čerpáním z investičního fondu Základní školy Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary na pořízení a instalaci elektrické zabezpečovací signalizace školy v celkové výši ,-- Kč. Usn. RM č. 291/12 19b) RM souhlasí s posílením investičního fondu Základní školy Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary převodem z rezervního fondu této organizace, v souladu s 31 odst. 1 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši max ,-- Kč. Usn. RM č. 292/12 Doplnění hodnotící komise pro VZ Digitalizace velkého kina DK 19d) RM schvaluje doplnění členů hodnotící komise pro otevření obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek veřejné zakázky na dodavatele, montáž a zprovoznění technologie na Digitalizaci velkého kina Domu kultury Ostrov dle předloženého návrhu. Usn. RM č. 293/12 VZ Cyklistická stezka Ostrov - Jáchymov - výběr dodavatele 19e) RM vylučuje ze zadávacího řízení pro veřejnou zakázku "Cyklistická stezka Ostrov Jáchymov" nabídku č. 11 uchazeče STAVMAX Bezděk, s.r.o., Říční 764, Klášterec nad Ohří, IČ: Uchazeč nepředložil úplnou nabídku. Usn. RM č. 294/12 19e) RM vylučuje ze zadávacího řízení pro veřejnou zakázku "Cyklistická stezka Ostrov Jáchymov" nabídku č. 5 uchazeče Stavební společnost HUBERT, s.r.o., Nejdecká 329, Chodov, IČ: Uchazeč neprokázal splnění kvalifikačních předpokladů. Usn. RM č. 295/12 19e) RM vylučuje ze zadávacího řízení pro veřejnou zakázku "Cyklistická stezka Ostrov Jáchymov" nabídku č. 1 uchazeče sdružení Held & Francke CZ s.r.o. a Held & Francke Baugesellschaft m.b.h., Husova tř. 685/17, České Budějovice, IČ: Uchazeč nesplnil zadavatelem vymezené zadávací podmínky. Usn. RM č. 296/12 19e) RM vylučuje ze zadávacího řízení pro veřejnou zakázku "Cyklistická stezka Ostrov Jáchymov" nabídku č. 10 uchazeče AZ SANACE a.s., Pražská 53, Ústí nad Labem, IČ: Uchazeč nesplnil zadavatelem vymezené zadávací podmínky. 9

10 Usn. RM č. 297/12 19e) RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková cena schvaluje pořadí nabídek dle předloženého návrhu hodnotící komise a přiděluje veřejnou zakázku "Cyklistická stezka Ostrov Jáchymov" nabídce č. 13. uchazeče EUROVIA CS, a.s., Odštěpný závod oblast Čechy západ, závod K. Vary, IČ: , se sídlem Národní 10, Praha 1 s nabídkovou cenou ,00 Kč včetně DPH jako nejvýhodnějšího pro zadavatele. Stavba bude dokončena do bez usnesení. Zprávy z komisí Bc. Pavel Čekan starosta města Ing. Josef Železný člen ZM, člen RM 10

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Bc. Pavel Čekan, Mgr.

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Bc. Pavel Čekan, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. března 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 24. dubna 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 7. června 2011 od 13 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 12. dubna 2011 od 13 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala:

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014 Město Horažďovice Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

Usnesení z 13. schůze v roce 2013, konané 12. června 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 13. schůze v roce 2013, konané 12. června 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 13. schůze v roce 2013, konané 12. června 2013 Usnesení s termínem č.: 509 taj. (OD) 24.07. 1180 taj. (ONI) 14.08. 281 taj. (ONI) 14.08. Splněná usnesení č.: 404,

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

30. VÝPIS Z USNESENÍ

30. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 30. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.10.2007 903/2007 30. RM V doporučuje ZM přijmout následující usnesení: ZM schvaluje pořízení změny

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 26. 6.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 26. 6. 1 z 26 7.7.2014 13:05 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 103. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 26. 6. 2014 09:00 (usn. č. 5298/103 - usn. č. 5371/103)

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014 Město Horažďovice Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 12. 8. 2014 (RM č. 19)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 12. 8. 2014 (RM č. 19) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 12. 8. 2014 (RM č. 19) č.j.mukv34686/2014/kt sp.znak:101.2.2 sk.znak/lhůta:a/15 Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o

Více

Usnesení z 16. schůze v roce 2013, konané 14. srpna 2013 R A D A M Ě S T A. I. pověřuje. II. ukládá. III. schvaluje

Usnesení z 16. schůze v roce 2013, konané 14. srpna 2013 R A D A M Ě S T A. I. pověřuje. II. ukládá. III. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 16. schůze v roce 2013, konané 14. srpna 2013 Usnesení s termínem č.: 516 taj. (OD) 28.08. 623 taj. (OSVaZ) 28.08. 1180 taj. (ONI) 18.09. 281 taj. (ONI) 02.10.

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015 Usnesení 115/2015 - RM 4 ze dne 9. 2. 2015 Zahájení, schválení programu program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

USNESENÍ č. RM 21/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 20.8.2012

USNESENÍ č. RM 21/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 20.8.2012 USNESENÍ č. RM 21/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 20.8.2012 Rada města Kostelec nad Orlicí 1. schvaluje a) ve funkci valné hromady společnosti Technické služby Kostelec nad Orlicí,

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod.

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, Heišteinová Zdeňka, Švecová Marcela omluven: Martina Nová

Více

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova Výpis usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. února 2009 (RM č. 6) I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu č.usnesení:09/06/1/01 - Schválení programu RM č. 6 RM

Více