ESKÉ VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická BAKALÁ SKÁ PRÁCE Petr Horák

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ESKÉ VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická BAKALÁ SKÁ PRÁCE. 2008 Petr Horák"

Transkript

1 ESKÉ VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická BAKALÁ SKÁ PRÁCE 2008 Petr Horák

2 ESKÉ VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra m ení Testování odolnosti magnetických karet Vedoucí práce Autor Doc. Ing. Petr Kašpar, CSc. Petr Horák Praha 2008

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalá skou práci vypracoval samostatn a použil jsem pouze podklady (literaturu, projekty, SW atd.) uvedené v p iloženém seznamu. Nemám závažný d vod proti užití tohoto školního díla ve smyslu 60 Zákona.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o zm n n kterých zákon (autorský zákon). V Praze dne

4 Pod kování: Tímto bych cht l pod kovat panu Doc. Ing. Petru Kašparovi, CSc., vedoucímu bakalá ské práce, za jeho as a cenné rady. Dále pak všem, kte í mi pomohli k úsp šnému dokon ení práce.

5 Anotace Tato práce shrnuje poznatky o magnetických kartách, tj. jejich kódování, tení a hlavn o jejich odolnosti. Výstup práce zhodnocuje vlivy b žn používaných komer ních za ízení, které využívají permanentní magnety, na spolehlivost zápisu na kart. Za ízení, které nap íklad ke svému uzav ení používají permanentní magnet, je v našem okolí více než dost. V práci jsem se snažil otestovat n kolik t chto za ízení a vysledovat, ím se data na kartách poškodí, a jestli je možno kartu ochránit. Annotation This document summarizes information about magnetic cards, their encryption, reading and mainly their magnetic field immunity. Effects of casual commercial accessories using permanent magnets and the impact on the recording reliability of magnetic cards are evaluated. Accessories, using magnetic closing for example, are very common in our surroundings. I tried to run tests with number of various accessories to find the cause of the data damage and how to prevent it.

6 OBSAH: Úvod Popis magnetických karet Základní popis karet Kódování dat Formát dat Detekování chyb Magnetický záznam Magnetické a elektrické vlastnosti hlav Záznamová hlava Snímací hlava Použité te ky karet Testování odolnosti Stejnosm rné pole Magnetický zámek kabelky Reklamní magnet Pouzdro na ipod Reklamní diá St ídavé pole...29 Literatura...31

7

8 Úvod Tato práce vznikla na kated e m ení a zabývá se odolností magnetických karet, které v našem b žném život zaujímají d ležité místo. A se jedná o platební karty, docházkové karty i vstupní karty na pracovišti. Troufám si tvrdit, že v tšina obyvatel vlastní alespo jednu kartu s magnetickým proužkem, a proto je d ležité se zabývat i jejich odolností. Je nespo et vliv, které mohou kartu nevratn zni it. Jedním z nich jsou magnetická pole v našem okolí. Tato práce si klade za cíl tyto vlivy zhodnotit. První kapitolu této práce tvo í teoretický popis samotných karet s magnetickým proužkem a zp sobu zápisu a tení t chto karet. Druhá kapitola se zaobírá samotnou teorií magnetického záznamu a tení magnetických médií. V t etí kapitole jsou popsány provád né testy a následuje zhodnocení výsledk test. 1

9 1 Popis magnetických karet 1 Popis magnetických karet 1.1. Základní popis karet Základem magnetické karty je klasický magnetický pásek. Po zmagnetování se na jeho povrchu vytvo í spousta malých permanentních magnet. Pokud chceme na kartu zaznamenat n jaká data, pot ebujeme dosti silnou magnetickou indukci p sobící na jeden z permanentních magnet. Je d ležité p sobit p esn na jedno místo, jinak by se samotný proces záznamu ovliv oval a tím znehodnocoval data, která p epsat nechceme i která jsme práv p epsali. Magnetické proužky bychom mohli rozd lit na dva typy podle hustoty, s jakou jsou schopny informace zaznamenat. Na této informaci záleží, zda bude za ízení schopno s danou kartou pracovat i nikoliv. Karty tak d líme na LoCo (Low Coercivity) tedy karty s nízkou koercitivitou a HiCo (High Coercivity) karty s vysokou koercitivitou ( HiCo= OE, LoCo= OE, 1 oersted = A/m). Existují dva standarty zabývající se magnetickými kartami, a to ISO 7810, který se zabývá fyzickými vlastnostmi, a ISO 7811, který se zabývá vlastnostmi magnetického pásku. Tato kapitola Vznikla nastudováním p edevším literatury [3] a [4] Kódování dat Údaj je kódován na magnetický proužek obdobn jako na páskových po íta ových discích. Karty v širším m ítku byly zavedeny hlavn díky tomu, že výrobní technologie byla díky po íta ovému pr myslu velmi rozvinutá. Specifikace pro všechny aspekty magnetického proužku m žeme najít v ISO7811 ást 1 až 6. Magnetický proužek na bankovních a kreditních kartách má typicky t i stopy informací. Stopa 1 je alfanumerická a obvykle zaznamenává jméno držitele karty v dopl ku s jejich íslem karty. Stopa 2 (st ední dráha) je jen numerická a kóduje íslo karty držitele a vypršení doby platnosti. Stopa 3 je typicky nepoužita nebo vyhrazená pro vlastní užití organizací, která kartu poskytuje lidem, a má mnoho r zných kódovacích norem. Ke tení každé dráhy se vyžaduje magnetická tecí 2

10 1 Popis magnetických karet hlava v p íslušné vzdálenosti od okraje karty. Pozice každé dráhy je p esn dána normou ISO a je vid t na Obr. 1. Obr. 1 - P evzatý z literatury [3] V tšina te ek karet má t i vodi e pro datový výstup plus samoz ejm dva vodi e pro napájení a uzemn ní. Typicky jsou napájeny z 5V DC zdroje s TTL kompatibilním výstupem signálu. Podstatou te ky je magnetická tecí hlava podobná hlav u kazetových p ehráva. te ka p em uje analogový signál z hlavy do asových a datových signál a signálu detekujícího, zda je karta platná. Typicky elektrické nap tí +5V p edstavuje logickou nulu a nízké nap tí 0V p edstavuje logickou jedni ku. Obr. 2 p edvádí znázorn ní signál generovaných do sníma e karet, když karta projde kolem tecí hlavy. První signál CLD jde do nuly a signalizuje, zda je karta ve sníma i, série puls na RCL signalizuje, že údaj na RDT vodi i je platný. Ukázané po adí je pro první znak na stop 2, kterým je start bit Nejd íve je kódován LSb (nejmén významný bit) a postupuje se až k paritnímu bitu. 3

11 1 Popis magnetických karet Obr. 2 P evzatý z literatury [3] Následující tabulky ukazují p esné kódování jednotlivých znak na každé stop. Tabulky jsou p evzaty z anglického manuálu ke te ce karet. Proto jsou znaky jako start bit, stop bit a odd lova v angli tin. V tabulce 1 vidíme kódování dat pro první stopu, které je složit jší díky použití alfanumerických znak. V tabulce 2 je vid t rozložení bit pro jednotlivá ísla a znaky spole n s paritním bitem. Ob tabulky jsem vzal z literatury [3]. Tabulka 1 Stopa 1 bez paritního bitu 4

12 1 Popis magnetických karet Tabulka 2 Stopa 2 a 3 s paritním bitem 1.3. Formát dat (a) Stopa 1 IATA Standart pro data na první stop byl vyvinut Mezinárodní asociací leteckých dopravc (IATA - International Air Transport Association) a obsahuje alfanumerické informace o letenkách nebo další databázové p ístupy. Na kreditních kartách tato stopa typicky obsahuje jméno vlastníka karty, stejn jako výstupek na p ední stran karty. Specifikace dovoluje 79 znak. Každý znak je 7 bit dlouhý, složený z 6 bitového znakového kódu a paritního bitu. Data jsou kódována s hustotou 210bpi. 5

13 1 Popis magnetických karet SS FC PAN FS CC Jméno FS Dopl ková data ES LRC Tabulka 3 Rozložení dat na první stop SS start bit FC formát kódu PAN primární íslo ú tu (max. 19 ísel) FS odd lova polí CC kód zem (max. 3 znaky) Jméno (max. 26 znak ) ES stop bit Dopl ková data: datum vypršení platnosti karty (4 znaky) servisní znak (2 znaky) další data b) Stopa 2 ABA Standart pro data na druhé stop byl vyvinut Spole ností amerických banké (American Bankers Association - ABA) a obsahuje pouze íselné údaje. Na kreditních kartách tato stopa typicky obsahuje íslo kreditní karty, která je op t i na p ední stran karty. Specifikace dovoluje 40 íslic. Každá íslice je 5 bit dlouhá zahrnující 4 bity íslic v BCD kódu a paritní bit. Data jsou kódována s hustotou 75bpi. SS PAN FS Dopl ková data ES LRC Tabulka 4 - Rozložení dat na druhé stop 6

14 1 Popis magnetických karet c) Stopa 3 THRIFT Standart pro data na t etí stop byl vyvinut spole ností Thrift Industry a obsahuje jen íselné informace, které mohou být p ehrány nebo aktualizovány, když je karta používána. Existuje mnoho rozdílných specifikací a použití pro t etí stopu. Stopa obsahuje 107 íslic. Po et bit a íslic je shodný se stopou 2. Hustota dat 210bpi. SS FC Data FS Data ES LRC Tabulka 5 - Rozložení dat na t etí stop 1.4. Detekování chyb Používají se dv techniky detekování chyb, a to paritní bity a LRC (Longitudinal redundancy check). LRC je znakový kód, který je po ítán p i zápisu na kartu a kontroluje se p i tení z karty. LRC obsahuje kombinaci bit, kterou tvo í celkový po et 1 kódovaných v odpovídající bitové lokaci všech znak (v etn start a stop bitu a samotného LRC) v datech na jedné stop. Ke kontrole LRC se provede XOR na všechny kódové znaky, p i tom ignorujeme paritu. Výsledek musí být nula. D vodem pro použití t chto dvou metod je ud lat detekci chyb více robustní. Nap íklad, když je znak p e ten se dv ma chybnými bity, tak parita vyjde naprosto v po ádku, ale LRC neprojde a vyjde nám chybový stav. 7

15 2 Magnetický záznam Táto ást je v novaná teorii magnetického záznamu a popisu použitých te ek magnetických karet. U magnetického záznamu bude popsána funkce záznamových a tecích hlav a n které jejich elektrické a magnetické vlastnosti. Celá kapitola vznikla nastudováním literatury [2] a [5] Magnetické a elektrické vlastnosti hlav Magnetické vlastnosti hlavy ur uje materiál, ze kterého je vyrobeno jádro hlavy. Vhodným materiálem bývá slitina železa a niklu nazývaná permaloy. Tento materiál se vyzna uje velkou permeabilitou, na druhou stranu je jeho nedostatkem malá mechanická pevnost. Z elektrických parametr je pot eba uvést stejnosm rný odpor a induk nost. Stejnosm rný odpor hlavy ur uje m rný odpor, pr ez a délka vodi vinutí. Používá se m d ný drát s ovou izolací a minimálním možným pr m rem. U snímacích hlav klesá pr m r až na hodnotu 0,03 mm. Induk nost p edstavuje hlavní ást impedance hlavy. Tato impedance se bere v potaz p i návrhu zesilova (záznamový a snímací), a to z hlediska šumového p izp sobení (snímací hlava) nebo z hlediska vytvo ení konstantního magnetiza ního proudu(záznamová hlava) Záznamová hlava Je to ást za ízení, kde se pomocí elektrického signálu zmagnetuje nosi informace, v našem p ípad magnetický pásek karty. Záznamový proud I te e p es vinutí hlavy a vyvolá magnetické pole H, které m žeme popsat vztahem: 8

16 2 Magnetický záznam H = K I sin ωt 1 (1) kde H je intenzita magnetického pole I - záznamový proud - kruhová frekvence sinusového signálu t - as K 1 - konstanta úm rnosti Magnetická páska, která se pohybuje p ed št rbinou (vzduchovou mezerou) záznamové hlavy bude zmagnetována tak, že v každém bod nosi e bude informace smyslu a velikosti magnetizace. Vlivem ztrát p i záznamu se nebude remanentní tok magnetické pásky r rovnat toku vytvo eného hlavou : φ = K I sin ωt r 2 (2) kde r je remanentní magnetický tok I - záznamový proud - kruhová frekvence sinusového signálu t - as K2 - konstanta úm rnosti Magnetické a elektrické vlastnosti Záznamová hlava má vytvo it dostate n silné magnetiza ní pole v okolí št rbiny a hlavn v té ásti, p es kterou prochází magnetický nosi. Pr b h intenzity magnetického pole v prostoru št rbiny a nad ní ukazuje Obr. 3. Silo áry v každém míst ur ují sm r intenzity a jak je vid t podle Obr. 4, v prostoru p ed a za št rbinou p evládá p í ná složka, naproti tomu uprost ed št rbiny p evládá podélná složka pole vzhledem k pohybu nosi e (podélná je ve sm ru pohybu, p í ná kolmo na sm r). Záznamová zóna se nachází mezi silo árami 0,5 a 0,6. Intenzita magnetického pole, kterou znázor uje silo ára 0,5, má hodnotu A/m a silo ára 0,6 odpovídá A/m. 9

17 2 Magnetický záznam Obr. 3 P evzatý z literatury [2] Aby se úpln zmagnetovaly magnetické ástice celé aktivní vrstvy, musí mít silo ára 0,5 v tší, anebo stejnou hodnotu jako ur itá kritická hodnota p ibližn se rovnající koercitivní síle H c dané pásky. To znamená, že hodnota intenzity magnetického pole pro naše ú ely musí být vyšší. V této kapitole se vychází ze starší literatury [2], která byla dostupná. Ta se zabývala hlavn záznamem na magnetofonový pásek. Tudíž hodnoty nesedí na magnetické karty. Pro kartu s vysokou koercitivitou by se intenzita magnetického pole pohybovala v rozsahu od A/m do A/m. Induk nosti záznamové hlavy se pohybují v rozmezí od 0,2 do 20mH. 10

18 2 Magnetický záznam Obr. 4 - P evzatý z literatury [2] r Snímací hlava Magnetický obvod snímací hlavy se budí p es její št rbinu remanentním tokem z pásky. Hlava p edstavuje zdroj indukovaného nap tí na základ Faradayova zákona: U dφr = n dt (3) kde U je indukované nap tí ve vinutí snímací hlavy n - po et závit vinutí hlavy d r /dt - asová zm na magnetického toku 11

19 2 Magnetický záznam Magnetické a elektrické vlastnosti Snímací hlava má dodávat co nejvyšší nap tí na vstup snímacího zesilova e. Z toho vyplývá, že je výhodné použít jádra s velkou po áte ní permeabilitou a malou koercitivní silou. Induk nosti bývají v rozmezí od 3 do 100mH Použité te ky karet (a) te ka Cipher 1023 Obr. 5 Na Obr. 5 je vid t první použitá te ka Cipher Po protažení karty se dekódovaná data zobrazují v otev eném textovém dokumentu. te ka m že komunikovat pomocí dvou kabel. Na stran te ky je konektor DB-15 female, kdežto p ipojení k po íta i se d je bu pomocí klávesnicového rozhraní PS/2, nebo pomocí RS-232(COM) sériové linky. Rozhraní lze nastavit pomocí devíti p epínacích DIP na spodní stran samotné te ky. DIPy jsou ozna ovány SW1 - SW9. 12

20 2 Magnetický záznam SW1 - ozna uje, zda je te ka p ipojena pomocí klávesnicového rozhraní, nebo pomocí RS -232, pokud je v pozici Vypnuto (pozice dole) je nastaveno klávesnicové rozhraní a naopak. Klávesnicové rozhraní: SW2 hlavní blokova SW3-SW8 klávesnicový nebo terminálový typ SW9 nastavení prodlevy mezi znaky (0m sec/25m sec) Sériové rozhraní: SW2 - nastavení po tu datových bit Vyp. 7 / Zap. 8) SW3,4 - nastavení parity (Zap. Zap. Bez parity / Vyp. Zap Sudá / Zap. Vyp. Lichá) SW5,6 - nastavení rychlosti p enosu (38400, 19200, 9600, 2400bps) SW7-9 - nastavení p enášecího módu Další nastavení te ky lze provést setup programem, který má firma Cipher voln ke stažení na svých stránkách. te ka musí být ovšem p ipojena do COM portu, pak jdou nastavit tyto parametry: hlasitost pípnutí p i tení, nastavení prodlevy mezi znaky, p enášení start a stop znak, opa né p enášení dat (první se p enese Stopa 3), zpráva NO READ (pokud se nep e te celá stopa, tak se vypíše tato hláška), možnost dekódovat pouze n kterou stopu, možnost nastavení speciálních znak mezi stopami, na za átku a na konci stopy a nakonec edita ní mód. V edita ním módu jdou nastavit parametry p enosu jako délka p enesených dat nebo úsek p enesených dat. te ka byla nastavena tak, že p enáší pouze íslo karty ze stopy 2. Kabel s RS-232 koncovkou jsme nem li k dispozici, takže jsme výše uvedené parametry nemohli nastavovat, ovšem pro naše ú ely nebylo nutné te ku p enastavovat. Po zni ení karty te ky stejn ne etly nic, takže nám sta ilo tení ísla karty z druhé stopy. 13

21 2 Magnetický záznam b) te ka MSR 2000 Obr. 6 Na Obr. 6 je vid t druhá použitá te ka MSR te ka komunikuje pomocí klávesnicového rozhraní. Stejn jako p edchozí te ka, po protažení karty nahrává již dekódovaná data do textových editor (Notepad, WORD ). U této te ky lze pomocí softwaru nastavit pouze, jakou bude íst stopu ( te všechny 3 stopy), v jakém po adí te stopy, zda se zobrazí start a stop znak a možnost nastavení speciálních znak mezi stopami, na za átku a na konci stopy pro p ehledn jší odd lení vypsaných dat. 14

22 3 Testování odolnosti Ve firm IMA (Institut mikroelektronických aplikací), která se zabývá rozvojem a nabídkou systém využívajících identifika ní a biometrické technologie, jsme po ídili magneticky m kké i tvrdé karty. Firma nám též vyšla vst íc a všechny karty nám na svém kodéru nechala zapsat. Pro p ehlednost byla zapsána na všech kartách stejná data. Na první stop, která umož uje zápis alfanumerických znak byl zapsán následující et zec: PETRHORAK. Na druhou stopu lze zapsat pouze íselné údaje, proto byl et zec zkrácen o jméno. Data na druhé stop byla tedy následující: Ve všech provedených testech byly testovány jak magneticky tvrdé tak i m kké karty. Všechny testy byly pro srovnání provád ny na obou te kách. te ky od r zných výrobc se mohou lišit v citlivosti, to znamená že p i p sobení stejnosm rného pole bude jedna te ka karty ješt íst, a koli druhá te ka už nebude schopna data z karty reprodukovat. Používaný zobrazova magnetického pole (literatura [6] a [7]) je za ízení na testování rozložení magnetického pole. Je vyroben ze speciálního materiálu, který je nanesen uvnit pr hledné fólie. Zelený film p edstavuje miliony magnetických ástic v oleji. Po p iložení na magnet nebo magnetické za ízení jsou ástice p itahovány k pól m magnetu. Na pólech zobrazova ztmavne, zatímco v místech mezi severním a jižním pólem se objeví sv tlá barva. 15

23 3 Testování odolnosti 3.1. Stejnosm rné pole Prvním d ležitým testem bylo testování obou druh karet ve stejnosm rném poli. Postupn se nastavovala velikost magnetické indukce, p i prvních testech zhruba po 10mT, pozd ji na kritických hodnotách jemn ji. Karty jsem postupn protahoval magnetickým polem, viz Obr. 7. Po každém protažení jsem kontroloval na obou te kách, zda jsou data na kart ješt itelná. Hodnota indukce, p i které došlo k poškození dat (B dest ), se pro r zné karty lišila. te ka Cipher 1023 p estávala íst karty již p i nižší hodnot indukce, což je zp sobeno nižší citlivostí této te ky. Obr. 7 Hodnoty pro jednotlivá m ení jsou uvedeny v tabulce 6. Jak je vid t pro námi zapsané karty, se hodnota B dest p íliš neliší pro HiCo ani LoCo karty. Na LoCo kartách, kde byla zapsaná i první stopa, jsme sledovali rychlejší poškození dat na této stop. První stopa p estávala být itelná zpravidla p i hodnot magnetické 16

24 3 Testování odolnosti indukce o 10 mt menší, než byla B dest. Komer ní karty VISA dosáhly více než šestinásobn v tší odolnosti. P edpoklad je takový, že je to zp sobeno jinou volbou magneticky tvrdého materiálu pro sou asné kreditní karty. V minulosti byly používány materiály s horšími parametry, a proto se data na kart spolehliv porušila t eba magnetickým zámkem u kabelky a dalšími za ízeními, které obsahují permanentní magnet. To bude vid t z dalších test. Poslední dv karty VISA jsou karty, které jsme zni ili a zkusili znovu zapsat na používaném kodéru, což vylou ilo možnost, že námi zapsané karty mají nižší odolnost práv kv li kvalit kodéru. Karty B dest (mt) Cipher 1023 MSR LoCo LoCo LoCo LoCo LoCo LoCo LoCo HiCo HiCo HiCo HiCo HiCo HiCo HiCo VISA HiCo VISA HiCo VISA HiCo VISA HiCo Tabulka 6 M ení bylo provád no ve vzduchové meze e mezi distan ními vložkami, jak je vid t na Obr. 7., aby se zaru ila homogenita pole. Pokud by se distan ní vložky nepoužily, m ení by nebylo pr kazné. Z modelu jha vytvo eném v programu GEMINI jsem ode etl (Obr. 9), že rozdíl mezi hodnotou magnetické indukce ve vzduchové meze e a na povrchu nástavc je zna ný. P i proudu 1A bylo na povrchu 93mT, kdežto ve vzduchové meze e jen 65mT. P i proudu 3A byl rozdíl už markantní. Na povrchu nástavc 287mT, zatímco ve vzduchové meze e pouze 186mT. Z toho je vid t, že pokud by se nepoužily distan ní vložky a karta se 17

25 3 Testování odolnosti Obr. 8 dotkla povrchu nástavce, tak by na ní p sobila jiná indukce než kterou m íme ve vzduchové meze e. M ení by tedy nem lo žádnou cenu. Model je pouze orienta ní, od reálného jha se bude lišit. Z velikosti jha a p edpokladu použitého drátu na vinutí s pr m rem 3mm, jsem vypo ítal po et závit. Vyšlo 533 závit, tato hodnota m že být v reálu jiná, nap íklad díky použití jiného pr m ru drátu na vinutí. Na Obr. 8 jsou vid t silo áry magnetického toku. 18

26 3 Testování odolnosti Obr. 9 19

27 3 Testování odolnosti 3.2. Magnetický zámek kabelky P i dalších pokusech jsem karty pokládal na permanentní magnety, které obsahují b žn dostupné produkty, ke kterým by se karta mohla za ur itých okolností p iblížit. Prvním takovým pokusem bylo p iložení karty k magnetickému zámku kabelky, jak je vid t z Obr. 10. Na Obr. 14 je pomocí zobrazova e magnetického pole vid t, že i p es kartu je pole zámku dob e pozorovatelné. Tento test dopadl pro karty nep ízniv. Jak magneticky m kká tak magneticky tvrdá karta po p iložení k zámku byla již ne itelná. Nepomohlo ani vložení karty do ochranného obalu, který se b žn p ikládá ke kartám. I p es n j byla karta zni ena. Obr. 10 P i m ení sondou na povrchu dosahovala hodnota indukce velikosti B = 88,34mT. V programu GEMINI umož ujícím modelovat elektromagnetická za ízení jsem vytvo il model zámku kabelky. Z n ho se dají ur it silo áry magnetického toku a 20

28 3 Testování odolnosti amplituda magnetické indukce, jak je vid t na Obr. 11, respektive Obr. 12. Jako materiál permanentního magnetu jsem použil NdFeB. Magnet je umíst n na podložce z magneticky m kkého železa. Skute ný zámek kabelky je ješt zakrytován, proto reálné hodnoty magnetické indukce na povrchu zámku budou menší než na modelu. O kolik menší záleží na tlouš ce krytu, protože velikost indukce se vzdáleností klesá. To je vid t na Obr. 13 na kterém je graf normálové složky magnetické indukce v závislosti na vzdálenosti od povrchu. Maximální hodnotu na povrchu modelu jsem ode etl v pravém horním rohu a inila 606mT. Z tohoto bodu vychází i graf Bn, kontura podle které se graf vykresluje je umíst na na Obr. 12. Obr

29 3 Testování odolnosti Obr

30 3 Testování odolnosti Obr

31 3 Testování odolnosti Obr Reklamní magnet Další test se týkal reklamního magnetu, který slouží jako dekorace i jako v našem p ípad upoutávka na n jakou událost. Pokud se magnet p iložil p ímo na kartu, a už magneticky m kkou, nebo magneticky tvrdou, karta již nebyla itelná. Zde ovšem karty spolehliv ochránil obal, jak je vid t na Obr. 15 i p es p ímý kontakt s obalem, byla karta posléze itelná naprosto bez žádných problém. Na Obr. 16 je názorn vid t magnetické pole, kde p i m ení sondou dosahovala na povrchu hodnota indukce nejvyšší velikosti B = 19,38mT. 24

32 3 Testování odolnosti Obr. 15 M ení sondou na povrchu p edm tu není dob e definované, protože neznáme p esn vzdálenost aktivní ásti Hallovy sondy od povrchu pouzdra sondy. I tak je ale z ejmé, že i daleko menší hodnota indukce než v testu 3.1 dokáže data na kart poškodit. Je to zp sobeno tím, že v tomto testu (3.1) na magnetický proužek p sobilo pole pouze v kolmém sm ru. V podélném sm ru nebylo možno m it, protože magnety nešly roztáhnout do takové míry, aby se mezi n vešla celá karta. 25

33 3 Testování odolnosti Obr Pouzdro na ipod U dalšího testu bylo testováno pouzdro na ipod. Na Obr. 17 je vid t magnet, který pouzdro obsahuje na obou stranách. Magnety se ovšem mírn liší. P i m ení sondou se na jedné stran objevilo pole o velikosti 112mT, kdežto na stran druhé až 147,5mT. Po p iložení karty na povrch pouzdra byla karta zni ena. Jelikož z testovaných produkt byly tyto magnety nejsiln jší, karty neochránil ani obal. Uvnit pouzdra již pole nedosahuje takové velikosti, aby bylo možné kartu zni it. Zatím u žádného testu nebylo zmín no, jak reagovaly komer ní karty VISA. To proto, že sou asné kreditní karty spolehliv vydržely všechna pole magnet, kterými bylo na karty p sobeno. To znamená, že ani nejsiln jší magnet u tohoto pouzdra na ipod data na kart nepoškodil. 26

34 3 Testování odolnosti Obr Reklamní diá Dalším objektem testování byl reklamní diá eské spo itelny, jehož magnetické pole názorn vidíme na Obr. 18. Uvnit diá e nebylo pole natolik silné, aby zni ilo kartu, která ani nebyla chrán ná pouzdrem. Ovšem p i dotyku magnetického proužku s okrajem diá e Obr. 19, kde se p ímo dotýkal jeho magnetické ásti, již k poškození došlo a karta p estala být itelná, a to jak HiCo tak i LoCo karta. P ed tímto p edm tem kartu spolehliv ochránilo pouzdro. Na povrchu bylo sondou nam eno nejv tší pole 24,98 mt. 27

35 3 Testování odolnosti Obr

36 3 Testování odolnosti Obr St ídavé pole K dispozici jsme m li st ídavé pole, jehož špi ková hodnota dosahovala velikosti 15.81mT. P i této hodnot st ídavého pole se ani magneticky m kké ani magneticky tvrdé kart nic nestalo a nadále byly pln itelné. S vyšší st ídavým polem se v b žném život nesetkáme, proto nebylo t eba provád t podrobn jší testy. 29

37 3 Testování odolnosti Záv r Spln ní této bakalá ské práce bylo dosaženo nastudováním materiál k magnetickému záznamu a magnetických m ení ([1] a [2]). Pokud zhodnotíme vlivy magnetického pole na funk nost karet, tak z výsledk vyplývá, že sou asné kreditní karty mají takovou odolnost, že je žádný z použitých p edm t nijak neporušil. I zámek kabelky a pouzdro ipodu, kde byly obsaženy nejsiln jší magnety, nem ly na data na kreditních kartách vliv. Z m ení ve stejnosm rném poli 3.1 je vid t, že tyto karty mají až šestinásobn v tší odolnost oproti b žným kartám. Konkrétn nejv tší magnetická indukce, kterou data na kart p ešla bez úhony, je 645mT oproti 125mT na oby ejné kart. Tyto b žn dostupné magnetické karty, které se prodávají na našem trhu a hlavn s nimi pracují firmy, které d lají docházkové systémy, dopadly v našich testech špatn. P ed ur itými vlivy je ochránilo pouzdro, ale ve v tšin p ípad ani pouzdro nezabránilo zni ení dat. Jak je vid t z m ení ve stejnosm rném poli v kapitole 3.1, není dokonce rozdíl ani mezi magneticky m kkou a tvrdou kartou. P edpokládal jsem, že magneticky tvrdá karta bude mít daleko v tší odolnost, ale testy ukázaly v n kolika p ípadech dokonce pravý opak. Je možné, že firmou deklarované magneticky tvrdé a m kké karty byly pouze jednoho druhu. Oproti d ív jším dobám se odolnost kreditních karet zlepšila. Již není t eba mít na pam ti, že nesmíme kartu p iblížit t eba k magnetickému zámku kabelky. Výrobci za ali z ejm používat nové magnetické materiály, na kterých se data hned tak neporuší. Ovšem je stále t eba dbát opatrnosti p i manipulaci s magnetickými kartami, které se v dnešní dob využívají hlavn pro vstupy do budov. Tyto karty jsou zna n náchylné na poškození jejich dat. 30

38 3 Testování odolnosti Literatura [1] Draxler, K., Kašpar, P., Ripka, P.: Magnetické prvky a m ení. VUT, Praha 2004 [2] Fortuna,J.: Magnetický záznam. ALFA, Bratislava 1981 [3] ERRINGTON, Andrew M.. Credit Card Reader Using PIC12C509 [online]. 10/28/99 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://ww1.microchip.com/downloads/en/appnotes/00727a.pdf> [4] Beeblebrox Industries Research & Development [online]. 09-Jan-2005 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.area51.org.il/magcard/magcard/> [5] CipherLab [online]. c2007 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.cipherlab.com/catalog.asp> [6] Emovendo [online]. c [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.emovendo.net/magnet/12-x-12-magnetic-field-viewer-film.html> [7] ChenYang - Sensors and Measurements [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.cy-sensors.com/poleviewer.pdf> 31

Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru

Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru 1 Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru Induktory energii ukládají, zatímco transformátory energii p em ují. To je základní rozdíl. Magnetická jádra induktor a vysokofrekven ních transformátor

Více

Analýza dějů na rozhraní RS 232 C

Analýza dějů na rozhraní RS 232 C Fakulta informačních technologií, VUT v Brně Ústav počítačových systémů Personální počítače, technická péče, cvičení Analýza dějů na rozhraní RS 232 C Úloha č. 9 Zadání: 1. S využitím logického analyzátoru

Více

4.5.1 Magnety, magnetické pole

4.5.1 Magnety, magnetické pole 4.5.1 Magnety, magnetické pole Předpoklady: 4101 Pomůcky: magnety, kancelářské sponky, papír, dřevěná dýha, hliníková kulička, měděná kulička (drát), železné piliny, papír, jehla (špendlík), korek (kus

Více

9.4.2001. Ėlektroakustika a televize. TV norma ... Petr Česák, studijní skupina 205

9.4.2001. Ėlektroakustika a televize. TV norma ... Petr Česák, studijní skupina 205 Ėlektroakustika a televize TV norma.......... Petr Česák, studijní skupina 205 Letní semestr 2000/200 . TV norma Úkol měření Seznamte se podrobně s průběhem úplného televizního signálu obrazového černobílého

Více

Měření impedancí v silnoproudých instalacích

Měření impedancí v silnoproudých instalacích Měření impedancí v silnoproudých instalacích 1. Úvod Ing. Lubomír Harwot, CSc. Článek popisuje vybrané typy moderních měřicích přístrojů, které jsou používány k měřením impedancí v silnoproudých zařízeních.

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Montážní a servisní pokyny

Montážní a servisní pokyny Montážní a servisní pokyny Bitte für künftige Verwendung aufbewahren Please retain for future use Prosíme uschovejte pro budoucí použití Bypass Niveaustandanzeiger Bypass level sensors Obtokový hladinoměr

Více

8. Struktura údaj na LCD displeji

8. Struktura údaj na LCD displeji Metody nabíjení NiCd a NiMH akumulátor 56 8. Struktura údaj na LCD displeji 8.1 Hlavní menu Hlavní menu je zobrazeno vždy po spušt ní nabíje e. Jsou zde prozatím dv volby a to Výb r profilu nabíjení a

Více

1. LINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ

1. LINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ 1. LNEÁNÍ APLKACE OPEAČNÍCH ZESLOVAČŮ 1.1 ÚVOD Cílem laboratorní úlohy je seznámit se se základními vlastnostmi a zapojeními operačních zesilovačů. Pro získání teoretických znalostí k úloze je možno doporučit

Více

Spínané a regulované elektrické polarizované drenáže. Jan íp ATEKO, s.r.o., P emyslovc 29, 709 00 Ostrava 9

Spínané a regulované elektrické polarizované drenáže. Jan íp ATEKO, s.r.o., P emyslovc 29, 709 00 Ostrava 9 Spínané a regulované elektrické polarizované drenáže Jan íp ATEKO, s.r.o., P emyslovc 29, 709 00 Ostrava 9 Klí ová slova : katodická ochrana, elektrická polarizovaná drenáž, bludné proudy Anotace lánek

Více

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 Ing. Leoš KOUPÝ, ILLKO, s. r. o. Masarykova 2226, 678 01 Blansko ČR, www.illko.cz, l.koupy@illko.cz ÚVOD Stroj

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

EDSTAVENÍ ZÁZNAMNÍKU MEg21

EDSTAVENÍ ZÁZNAMNÍKU MEg21 EDSTAVENÍ ZÁZNAMNÍKU MEg21 Ing. Markéta Bolková, Ing. Karel Hoder, Ing. Karel Spá il MEgA M ící Energetické Aparáty, a.s. V uplynulém období bylo vyvinuto komplexní ešení pro sb r a analýzu dat protikorozní

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

INTELIGENTNÍ DŮM. Zdeněk Kolář, Viktor Daněk. Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 856/3, 110 00 Praha 1

INTELIGENTNÍ DŮM. Zdeněk Kolář, Viktor Daněk. Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 856/3, 110 00 Praha 1 Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT INTELIGENTNÍ DŮM Zdeněk Kolář, Viktor Daněk Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 856/3, 110 00 Praha

Více

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL 2011 KDU-ČSL Obsah 1 Obecně... 3 1.1 Přihlašování... 3 1.2 Uživatelské prostředí... 4 2 Stránky... 4 2.1 Vytvoření nové stránky... 4 2.1.1 Texty... 7 2.1.2 Styly textu...

Více

REZONAN NÍ MOTOR polopat V

REZONAN NÍ MOTOR polopat V 1 REZONAN NÍ MOTOR polopat V (c) Ing. Ladislav Kopecký, listopad 2015 V minulé ásti jsme skon ili návrhem oscilátoru se sériovým RLC obvodem a ší kovou modulací (PWM) simulující harmonický pr h napájení.

Více

http://www.coptkm.cz/ Měření výkonu zesilovače

http://www.coptkm.cz/ Měření výkonu zesilovače http://www.coptkm.cz/ Měření výkonu zesilovače Měření výkonu zesilovače se neobejde bez zobrazování a kontroly výstupního průběhu osciloskopem. Při měření výkonu zesilovače místo reprodukční soustavy zapojíme

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ POSUVŮ

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ POSUVŮ ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ POSUVŮ APARATURA PRO MĚŘENÍ POSUVŮ LINEÁRNÍ SNÍMAČE DRÁHY SD 2.1, SD 3.1 Vyrábí a dodává: AUTING spol. s r.o. Jírovcova 23 623 00 Brno Tel/Fax: 547 220 002 Provozní předpis MP 5.1 strana

Více

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s.

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s. Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s. Tomáš D dina, Lubomír Herman Severomoravská plynárenská, a.s. Hlavní d vody realizace Podmínkou bezpe nosti a spolehlivosti

Více

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie POMÁHÁME NAŠÍ ZOO - DŽUNGLE

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie POMÁHÁME NAŠÍ ZOO - DŽUNGLE HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie POMÁHÁME NAŠÍ ZOO - DŽUNGLE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost Play games a.s., se sídlem V Holešovičkách 1443/4, 180 00 Praha 8, IČO: 247 73 255, zapsaná

Více

1 Úvod. 2 Pom cky. 3 Postup a výsledky. 3.1 M ení p enosové funkce ve frekven ní oblasti

1 Úvod. 2 Pom cky. 3 Postup a výsledky. 3.1 M ení p enosové funkce ve frekven ní oblasti Název a íslo úlohy #7 - Disperze v optických vláknech Datum m ení 14. 5. 2015 M ení provedli Tereza Schönfeldová, David Roesel Vypracoval David Roesel Datum 19. 5. 2015 Hodnocení 1 Úvod V této úloze jsme

Více

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem Příloha č. 7 Technická specifikace pro veřejnou zakázku Inteligentní zastávky Ústí nad Labem nadlimitní veřejná zakázka na realizaci inteligentních zastávek zadávaná v otevřeném řízení, dle zákona o veřejných

Více

1.7. Mechanické kmitání

1.7. Mechanické kmitání 1.7. Mechanické kmitání. 1. Umět vysvětlit princip netlumeného kmitavého pohybu.. Umět srovnat periodický kmitavý pohyb s periodickým pohybem po kružnici. 3. Znát charakteristické veličiny periodického

Více

LPS2. Sada pro synchronní komunikaci na 1000m s galvanickým oddělením. 15. října 2010 w w w. p a p o u c h. c o m

LPS2. Sada pro synchronní komunikaci na 1000m s galvanickým oddělením. 15. října 2010 w w w. p a p o u c h. c o m Sada pro synchronní komunikaci na 1000m s galvanickým oddělením 15. října 2010 w w w. p a p o u c h. c o m LPS2 Katalogový list Vytvořen: 30.8.2005 Poslední aktualizace: 15.10.2010 8:00 Počet stran: 8

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.3 HŘÍDELOVÉ SPOJKY Spojky jsou strojní části, kterými je spojen hřídel hnacího ústrojí s hřídelem ústrojí

Více

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu Obsah Obsah 1 1.1 3 Internetový... prohlížeč map 4 Rozložení ovládacích... prvků

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS 1. Úvod 2. Účinky

Více

Provoz a poruchy topných kabelů

Provoz a poruchy topných kabelů Stránka 1 Provoz a poruchy topných kabelů Datum: 31.3.2008 Autor: Jiří Koreš Zdroj: Elektroinstalatér 1/2008 Článek nemá za úkol unavovat teoretickými úvahami a předpisy, ale nabízí pohled na topné kabely

Více

Model dvanáctipulzního usměrňovače

Model dvanáctipulzního usměrňovače Ladislav Mlynařík 1 Model dvanáctipulzního usměrňovače Klíčová slova: primární proud trakčního usměrňovače, vyšší harmonická, usměrňovač, dvanáctipulzní zapojení usměrňovače, model transformátoru 1 Úvod

Více

Měření základních vlastností OZ

Měření základních vlastností OZ Měření základních vlastností OZ. Zadání: A. Na operačním zesilovači typu MAA 74 a MAC 55 změřte: a) Vstupní zbytkové napětí U D0 b) Amplitudovou frekvenční charakteristiku napěťového přenosu OZ v invertujícím

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 29.11.2011 Verze: 2.0 2011 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 dz_12dpfo5405_19_pok.pdf - Adobe Acrobat Professional POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických

Více

Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-DV2

Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-DV2 Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-DV2 Příklad osazení A Příklad osazení B Příklad osazení C STN-DV2 je aplikací zaměřenou především na návěstidla, případně cívkové přestavníky výměn.

Více

Analýza oběžného kola

Analýza oběžného kola Vysoká škola báňská Technická univerzita 2011/2012 Analýza oběžného kola Radomír Bělík, Pavel Maršálek, Gȕnther Theisz Obsah 1. Zadání... 3 2. Experimentální měření... 4 2.1. Popis měřené struktury...

Více

Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění. 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč

Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění. 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné vodní sálavé vytápění 3.1 Zabudované

Více

MOBILNÍ KOMUNIKACE STRUKTURA GSM SÍTĚ

MOBILNÍ KOMUNIKACE STRUKTURA GSM SÍTĚ MOBILNÍ KOMUNIKACE STRUKTURA GSM SÍTĚ Jiří Čermák Letní semestr 2005/2006 Struktura sítě GSM Mobilní sítě GSM byly původně vyvíjeny za účelem přenosu hlasu. Protože ale fungují na digitálním principu i

Více

PATENTOVÝ SPIS N O. CO 00 co OO CM CZ0129446. Obálka pro kontejnery na přepravu a skladování radioaktivních a zvláště nebezpečných materiálů

PATENTOVÝ SPIS N O. CO 00 co OO CM CZ0129446. Obálka pro kontejnery na přepravu a skladování radioaktivních a zvláště nebezpečných materiálů PATENTOVÝ SPIS (19) ČESKÁ REPUBLIKA (2 l)čislo přihlášky: 1999-2458 (22) Přihlášeno. 12.07.1999 (40) Zveřejněno: 17.01.2001 (Věstník č. 1/2001) (47) Uděleno: 07.11.2000 (24) Oznámeno udělení ve Včstníku:

Více

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V České republice je nezaměstnanost definována dvojím způsobem: Národní metodika, používaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), vychází z administrativních

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RÁDIOVÁ KLÁVESNICE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RÁDIOVÁ KLÁVESNICE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RÁDIOVÁ KLÁVESNICE Úvod Děkujeme,že jste si vybrali naši bezdrátovou klávesnici s bezdrátovou optickou myší.pracuje s digitální rádio technologií zaručující bezproblémovou komunikaci

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný digitálním osciloskopem. Nalezněte v hodnotách na obrázku efektivní napětí signálu.

Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný digitálním osciloskopem. Nalezněte v hodnotách na obrázku efektivní napětí signálu. Oblastní kolo, Vyškov 2007 Test Kategorie M START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný digitálním osciloskopem. Nalezněte

Více

Přednáška č.10 Ložiska

Přednáška č.10 Ložiska Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.10 Ložiska LOŽISKA Ložiska jsou základním komponentem všech otáčivých strojů. Ložisko je strojní součást vymezující vzájemnou polohu dvou stýkajících se částí mechanismu

Více

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky KLADENÍ VEDENÍ 1. Hlavní zásady pro stavbu vedení 2. Způsoby kladení vedení Ostrava, prosinec 2003 Ing. Ctirad Koudelka,

Více

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Č.j.: 0313/007/13/Pos. Vyřizuje: Ing. Miroslav Pospíšil Telefon: 545 555 135, -131 Český metrologický institut (dále jen ČMI ),

Více

I/O modul univerzální rozhraní

I/O modul univerzální rozhraní 9 780 DESIGO I/O-OPEN I/O modul univerzální rozhraní Pro integraci cizích zařízení do systému řízení budov DESIGO V2.2. PTM1.RS232 PTM1.RS485 Pro implementaci zákaznických řešení integrací. Aplikace může

Více

GIGAmatic. Tenzometrický přetěžovací převodník. 1. Popis 2. 2. Použití 2. 3. Technické informace 2. 4. Nastavení 3. 5. Popis funkce 6. 6.

GIGAmatic. Tenzometrický přetěžovací převodník. 1. Popis 2. 2. Použití 2. 3. Technické informace 2. 4. Nastavení 3. 5. Popis funkce 6. 6. GIGAmatic Tenzometrický přetěžovací převodník OBSAH 1. Popis 2 2. Použití 2 3. Technické informace 2 4. Nastavení 3 5. Popis funkce 6 6. Zapojení 8 7. Údržba 9 Strana # 1 z 8 Revize: 1.8 Květen 2007 1.

Více

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979 TNŽ 34 2612 Generální Ředitelství Českých drah Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem TNŽ 34 2612 Tato oborová norma stanoví základní technické

Více

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI Uživatelská příručka 1. března 2013 Obsah Registrace... 3 Registrace fyzické osoby... 3 Registrace právnické osoby... 6 Uživatelské role v systému... 8 Přihlášení do systému...

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné

Více

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. 320 VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2010, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. Ministerstvo

Více

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 - Návrh projektu k 3. 2. 2016 Obsah Obsah... 2 1. KONTEXT... 3 2. CÍLE A VÝSTUPY PROJEKTU... 4 3. POSTUP PŘÍPRAVY PARTICIPAČNÍHO

Více

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM Úvod do GIS p ednáškové texty ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM P ednáškové texty Auto i: Ing. Martin B ehovský, Ing. Karel Jedli ka Redigoval: Ing. Ji í Šíma, CSc. 5. IMPLEMENTACE A VYUŽÍVÁNÍ

Více

DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp

DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp ze sady: 02 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: 18-20-M/01 Informační technologie - Aplikace

Více

Microsoft Office Project 2003 Úkoly projektu 1. Začátek práce na projektu 1.1 Nastavení data projektu Plánovat od Datum zahájení Datum dokončení

Microsoft Office Project 2003 Úkoly projektu 1. Začátek práce na projektu 1.1 Nastavení data projektu Plánovat od Datum zahájení Datum dokončení 1. Začátek práce na projektu Nejprve je třeba pečlivě promyslet všechny detaily projektu. Pouze bezchybné zadání úkolů a ovládání aplikace nezaručuje úspěch projektu jako takového, proto je přípravná fáze,

Více

Mnohem lepšá vlastnosti mç usměrňovač dvoucestnâ

Mnohem lepšá vlastnosti mç usměrňovač dvoucestnâ USMĚRŇOVAČE Usměrňovače sloužá k usměrněná střádavâch proudů na proudy stejnosměrnã. K vlastnámu usměrněná se použávajá diody, ať již elektronky, či polovodičovã. Elektronkovã usměrňovače - tzv.eliminçtory-

Více

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu 7. Domy a byty Sčítání lidu, domů a bytů 2011 podléhají všechny domy, které jsou určeny k bydlení (např. rodinné, bytové domy), ubytovací zařízení určená k bydlení (domovy důchodců, penziony pro důchodce,

Více

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Zakázky standardní přehled 1. Možnosti výběru 2. Zobrazení, funkce Zakázky přehled prací 1. Možnosti výběru 2. Mistři podle skupin 3. Tisk sumářů a skupin Zakázky ostatní

Více

Obr. 1 Jednokvadrantový proudový regulátor otáček (dioda plní funkci ochrany tranzistoru proti zápornému napětí generovaného vinutím motoru)

Obr. 1 Jednokvadrantový proudový regulátor otáček (dioda plní funkci ochrany tranzistoru proti zápornému napětí generovaného vinutím motoru) http://www.coptkm.cz/ Regulace otáček stejnosměrných motorů pomocí PWM Otáčky stejnosměrných motorů lze řídit pomocí stejnosměrného napájení. Tato plynulá regulace otáček motoru však není vhodná s energetického

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 16. ZÁKLADY LOGICKÉHO ŘÍZENÍ

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 16. ZÁKLADY LOGICKÉHO ŘÍZENÍ Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 16. ZÁKLADY LOGICKÉHO ŘÍZENÍ Obsah 1. Úvod 2. Kontaktní logické řízení 3. Logické řízení bezkontaktní Leden 2006 Ing.

Více

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace čipové karty s certifikátem... 5 3 Instalace čtečky čipových karet... 10 3.1 Instalace z Windows Update... 10 3.2 Manuální instalace

Více

19 Jednočipové mikropočítače

19 Jednočipové mikropočítače 19 Jednočipové mikropočítače Brzy po vyzkoušení mikroprocesorů ve výpočetních aplikacích se ukázalo, že se jedná o součástku mnohem universálnější, která se uplatní nejen ve výpočetních, ale i v řídicích

Více

Impulsní M-Bus adaptér

Impulsní M-Bus adaptér 5 383 Impulsní M-Bus adaptér AEW310.2 Impulsní adaptér AEW310.2 p ijímá a zpracovává impulsy z 1 nebo 2 m i spot eby s impulsním výstupem a p enáší data dále po M-Bus sb rnici. Impulsní adaptér musí být

Více

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv 29 Evidence smluv Uživatelský modul Evidence smluv slouží ke správě a evidenci smluv organizace s možností připojení vlastní smlouvy v elektronické podobě včetně přidělování závazků ze smluv jednotlivým

Více

Systém MCS II. Systém MCS II < 29 >

Systém MCS II. Systém MCS II < 29 > < 29 > MCS II je distribuovaný, multiprocesorový, parametrizovatelný systém pro řízení a sběr dat v reálném čase s rozlišením na jednu milisekundu, využívající nejmodernější technologie a trendy. Jeden

Více

SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství)

SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství) SC 61 a SC 61 Z RUČNÍ DETEKTOR KOVŮ NÁVOD K POUŽITÍ 5 3 4 2 1 1 2 3 4 SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství) Stručný popis

Více

GEN 230-3u-3i-X-ADE-USB

GEN 230-3u-3i-X-ADE-USB Ing. Z.Královský Ing. Petr Štol Perk 457 Okrajová 1356 675 22 STA 674 01 T EBÍ vývoj a výroba m ící a ídící techniky Tel.: 568 870982 Tel.: 568 848179 SW pro vizualizaci, m ení a regulaci Fax: 568 870982

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na stejnokroj pánský a dámský je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

Realizace MPP regulátoru

Realizace MPP regulátoru 1 Realizace MPP regulátoru (c) Ing. Ladislav Kopecký, listopad 2014 Tento lánek navazuje na http://free-energy.xf.cz/ekologie/mppt.pdf, kde je vysv tlen problém maximalizace zisku energie z fotovoltaického

Více

Město Rožnov pod Radhoštěm

Město Rožnov pod Radhoštěm Město Rožnov pod Radhoštěm Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm se na svém zasedání dne 11.12.2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

MT-8001. Zkušební telefonní sada

MT-8001. Zkušební telefonní sada MT-8001 Zkušební telefonní sada Děkujeme, že jste si zakoupili telefonní sadu MT-8001 (dále jen "přístroj"). Dříve než začnete přístroj používat, prostudujte pečlivě návod k použití. Vlastnosti Telefonní

Více

N á v r h VYHLÁŠKA. č. /2015 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

N á v r h VYHLÁŠKA. č. /2015 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě N á v r h VYHLÁŠKA č. /2015 Sb. ze dne o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Energetický regulační úřad (dále jen Úřad ) stanoví podle 98a odst. 2 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách

Více

mitepc-lcd mitepc-lcd150 mitepc-lcd170 mitepc-lcd190 Embedded počítač s LCD displejem a dotykovým stínítkem v konstrukci vhodné i do skříně Schrack

mitepc-lcd mitepc-lcd150 mitepc-lcd170 mitepc-lcd190 Embedded počítač s LCD displejem a dotykovým stínítkem v konstrukci vhodné i do skříně Schrack mitepc-lcd150 mitepc-lcd170 mitepc-lcd190 Embedded počítač s LCD displejem a dotykovým stínítkem v konstrukci vhodné i do skříně Schrack Uživatelská příručka 1. Úvod 1.1 Dokument Informace v tomto dokumentu

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Městský úřad, odbor investic a dotací adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně telefon 354 922 111, fax 354 623 186, e-mail muml@marianskelazne.cz,

Více

VPS1 1/5. POPIS SIGNALIZAČNÍCH LED Červená připraveno k provozu, nebo komunikaci s PC Zelená čip přiložen (nekomunikuje s PC)

VPS1 1/5. POPIS SIGNALIZAČNÍCH LED Červená připraveno k provozu, nebo komunikaci s PC Zelená čip přiložen (nekomunikuje s PC) VÝBĚR ZE TŘECH VERZÍ 8,16 A 24 PATER POHODLNÉ OVLÁDNÍ POMOCÍ DALLAS ČIPŮ MOŽNOST PŘIPOJIT AŽ 200 UŽIVATELŮ EDITACE KLÍČŮ POMOCÍ PC ZATÍŽITELNOST VÝSTUPNÍCH KONTAKTŮ 1A VPS1 ver 1.1 Univerzální přístupový

Více

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. Připojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

1.11 Vliv intenzity záření na výkon fotovoltaických článků

1.11 Vliv intenzity záření na výkon fotovoltaických článků 1.11 Vliv intenzity záření na výkon fotovoltaických článků Cíle kapitoly: Cílem laboratorní úlohy je změřit výkonové a V-A charakteristiky fotovoltaického článku při změně intenzity světelného záření.

Více

Umístění zásuvek, vypínačů a světel v koupelně

Umístění zásuvek, vypínačů a světel v koupelně Umístění zásuvek, vypínačů a světel v koupelně Jak je známo, voda je velmi dobrý vodič elektrického proudu a proto je nutné před ni všechny spotřebiče chránit. Z toho důvodu se elektrická instalace v koupelnách

Více

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio Aplikační list Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio Ref: 15032007 KM Obsah Vyvažování v jedné rovině bez měření fáze signálu...3 Nevýhody vyvažování jednoduchými přístroji...3

Více

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav V- Usměrňovače 1/1 Komutace - je děj, při němž polovodičová součástka (dioda, tyristor) přechází z propustného do závěrného stavu a dochází k tzv. zotavení závěrných vlastností součástky, a) komutace diod

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 Churning Churning je neetická praktika spočívající v nadměrném obchodování na účtu zákazníka obchodníka s cennými papíry. Negativní následek pro zákazníka spočívá

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: EXPOZICE

Více

2C06028-00-Tisk-ePROJEKTY

2C06028-00-Tisk-ePROJEKTY Stránka. 27 z 50 3.2. ASOVÝ POSTUP PRACÍ - rok 2009 3.2.0. P EHLED DÍL ÍCH CÍL PLÁNOVANÉ 2009 íslo podrobn Datum pln ní matematicky formulovat postup výpo t V001 výpo etní postup ve form matematických

Více

A450. řídící jednotka pro závory. autorizovaný prodejce

A450. řídící jednotka pro závory. autorizovaný prodejce A450 řídící jednotka pro závory autorizovaný prodejce 1 1. Všeobecné vlastnosti Řídící jednotka pro závory nabízí díky svému vysoce výkonnému mikroprocesoru mnoho služeb a prostřednictvím elektronické

Více

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K2 E doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky LISOVACÍ

Více

POZOR! Při zadávání kódu je potřeba nejdřív zadat pořadové číslo a pak kód: například uživatel 25 který má kód 1234 zadá 00251234. 2.

POZOR! Při zadávání kódu je potřeba nejdřív zadat pořadové číslo a pak kód: například uživatel 25 který má kód 1234 zadá 00251234. 2. 1. Popis Systémová venkovní čtečka karet EM 125kHz s podsvícenou klávesnicí. Možnost připojení externí čtečky nebo výstupu protokolem Wiegand 26 bitů. Spojení až 32 čteček do jedné sítě pomocí RS485. Software

Více

Bude nás sledovat inteligentní prach? Ing. Bibiána Buková, PhD. (17. 12. 2004)

Bude nás sledovat inteligentní prach? Ing. Bibiána Buková, PhD. (17. 12. 2004) Bude nás sledovat inteligentní prach? Ing. Bibiána Buková, PhD. (17. 12. 2004) Využití inteligentního prachu je návrh futuristický, uvažuje s možností využít zařízení, označovaného jako inteligentní prach

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D OBSAH: str. 1. Určení 2 2. Funkce.. 2 3. Popis.. 4 4. Přednosti 4 5. Montáž... 5 5.1 Montáž mechanická... 5 5.2 Montáž elektro 5 5.3 Montáž čidel

Více

2.2.2 Zlomky I. Předpoklady: 020201

2.2.2 Zlomky I. Předpoklady: 020201 .. Zlomky I Předpoklady: 0001 Pedagogická poznámka: V hodině je třeba postupovat tak, aby se ještě před jejím koncem začala vyplňovat tabulka u posledního příkladu 9. V loňském roce jsme si zopakovali

Více

NÁVOD K OBSLUZE MODULU VIDEO 64 ===============================

NÁVOD K OBSLUZE MODULU VIDEO 64 =============================== NÁVOD K OBSLUZE MODULU VIDEO 64 =============================== Modul VIDEO 64 nahrazuje v počítači IQ 151 modul VIDEO 32 s tím, že umožňuje na obrazovce připojeného TV monitoru nebo TV přijímače větší

Více

Měření změny objemu vody při tuhnutí

Měření změny objemu vody při tuhnutí Měření změny objemu vody při tuhnutí VÁCLAVA KOPECKÁ Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze Anotace Od prosince 2012 jsou na webovém portálu Alik.cz publikovány

Více

Soupis provedených prací elektro

Soupis provedených prací elektro Soupis provedených prací elektro Odběratel: Dodavatel: ProfiCan Zdeněk Turek, Luční 360, 387 11 Katovice IČ: 74302388 Název objektu: Objednávka: Smlouva č.: Období: Podle Vaší objednávky a v rozsahu Vámi

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Komplexní servis prádla a oděvů pro Nemocnici Jihlava Nadlimitní zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o

Více

Příloha č. 54. Specifikace hromadné aktualizace SMS-KLAS

Příloha č. 54. Specifikace hromadné aktualizace SMS-KLAS Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 64 61 50 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup našeho malého bezdrátového pokojového a venkovního teploměru. Tento přístroj dokáže přijímat signály naměřené

Více

Zapojení horního spína e pro dlouhé doby sepnutí

Zapojení horního spína e pro dlouhé doby sepnutí - 1 - Zapojení horního spína e pro dlouhé doby sepnutí (c) Ing. Ladislav Kopecký, ervenec 2015 Pro krátké doby sepnutí horního spína e se asto používá zapojení s nábojovou pumpou. P íklad takového zapojení

Více