Úvod do didaktiky dospělých pro lektory

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod do didaktiky dospělých pro lektory"

Transkript

1 Úvod do didaktiky dospělých pro lektory Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc.

2 Obsah Úvod Hlavní dimenze didaktického procesu s dospělými Etapy vyučovacího procesu Učební cíle, učební atmosféra, učební látka Příprava lektora na výuku Literatura

3 Úvod Předložený studijní materiál je určen pro lektory ve vzdělávání dospělých. Obsahuje základní poznatky z didaktiky, tj. charakteristiku didaktického procesu a jeho etap. Na základě těchto poznatků jsou v materiálu uvedeny praktická doporučení pro lektora. Ta se týkají zejména vymezení cílů výuky, vytvoření učební atmosféry a přístupů k výběru, zpracování a prezentace učební látky. Při zpracování tohoto materiálu vycházel autor z určité strukturace textu. i představuje vymezení cílů výkladu jednotlivých kapitol představuje poznatky vhodné pro uchování v paměti, znamená., že poznatky jsou v daném kontextu klíčové * znamená, že učební látka představuje určitý návod pro praxi toto Poznámka je poznámka (různé údaje z praxe, příklady) Doporučená vlastní činnost čtenáře textu. Aktivita 3

4 Výstupem studijního materiálu jsou dokumenty vhodné pro přípravu lektora na vyučování. Jedná se o přehled učebních cílů, výstavbu učební jednotky a scénář výuky. Doporučuje se věnovat všem aktivitám uvedeným v jednotlivých částech studijního textu pozornost, neboť jim bude věnován prostor v kurzu pro lektory, na jehož účastníky se autor velice těší. Praha listopad

5 1. Hlavní dimenze didaktického procesu s dospělými Cíle: o Představit didaktický proces s dospělými účastníky v základních třech dimenzích. o Tři základní dimenze výuky dospělých, tj. výuka jako hybridní proces, výuka jako osvojování nových způsobů chování a jednání a výuka dospělých jako kreativní proces je nutno chápat jako ideální model pro praxi. První dimenze charakterizuje výuku dospělých jako hybridní proces zaměřený na osvojování vědomostí, dovedností a návyků. i Koncept učení a vyučování si lze představit jako určitý satelitní model, ve kterém se střídají a používají všechny existující formy a metody výuky. Jde o tradiční podoby výuky a další přístupy spočívající ve využívání informačních technologií pro vzdělávací účely (e-learning). Tradiční kurzy On-line learning WBI, WBT Koučink PROCES VÝUKY CBT Semináře (worshopy) Tréninky Sebevzdělávání z tištěných médií Model výuky dospělých 5

6 K tradičním formám a metodám výuky řadíme kurzy, semináře, tréninky, individuální studium z literních pramenů a do jisté míry i koučink. K učení založenému na elektronické bázi řadíme CBT (Computer Based Trainig), což jsou vlastně výukové programy založené na nosičích informací, jako jsou diskety, CD ROM, DVD. Dále sem patří WBI (Web Based Information) představující informační podporu cíleného vzdělávání na internetu. WBT (Web Based Training) jsou různé vzdělávací akce distribuované na internetové síti, ať již vzdělávacími institucemi, firmami či jinými subjekty. V neposlední řadě jde o On-line výuku (videokonference), kdy vystoupení lektora je přednášeno internetovou sítí v určitou dobu do více míst na světě, včetně přenosu diskuze či jiných podob zpětné vazby. V praxi se často používá termín blended learning, neboli tzv. smíšené učení. Příkladem blended learning mohou být semináře v kombinaci s videokonferencemi, kurzy v kombinaci s neustálým ovým spojením nebo dialogem mezi účastníky. Za blended learning lze považovat i kurzy poskytované prostřednictvím webových stránek v kombinaci s klasickou výukou ve vzdělávacím zařízení apod. Obecně platí, že každá forma či metoda by měla být aplikovaná podle cílů a obsahů výuky. Zatím neexistují komplexní výzkumy mapující trendy ve výuce v oblasti dalšího profesního vzdělávání dospělých. Z dílčích výzkumů ve světovém měřítku však registrujeme nárůst využití různých forem e- learningu a takzvaného smíšeného učení kombinující obě hlavní oblasti vzdělávání. Pokud se týká situace v Evropě provedla výzkum instituce Evropské unie CEDEFOP v zemích bývalé patnáctky v roce Ze zkoumání vyplývá, že v profesním vzdělávání dospělých zůstává hlavní formou výuka ve třídách (55% z celkového rozsahu). Zhruba od roku 2000 je zaznamenán nárůst e- learningu samotného (15%), ale hlavně smíšeného učení (20%). Tento nárůst je ve veřejné i komerční sféře podložen značnými finančními investicemi do Poznámka 6

7 těchto vzdělávacích aktivit. I přes tento trend zůstávají rozdíly v jednotlivých zemích. Většinou to souvisí s mírou rozšíření počítačů a počítačových sítí. Za zemi s největším průnikem elektronického vzdělávání do vzdělávací sféry jsou označovány Spojené státy americké. Situaci na trhu e-learningu v USA zmapovala studie American Society for Training and Development z roku Situace byla následující: 1. Podniková sféra a tržní subjekty 54 % 2. Státní instituce a agentury 13 % 3. Neziskové organizace 10 % 4. Studenti a účastníci 10 % 5. Vzdělávací (tréninkové) společnosti pro dospělé a poradci 8 % 6. Akademické instituce 5 % Studie ukazuje výrazně dominantní postavení podnikové sféry v elektronickém vzdělávání. Z našeho hlediska je zajímavý podíl státních institucí, neziskových organizací i samotných lidí při využívání elektronických médií ke vzdělávání, resp. učení. Druhá dimenze didaktického procesu charakterizuje výuku dospělých jako získávání nové kvality jednání a chování. Řada andragogů je názoru, že dospělý člověk představuje již hotovou autonomní osobnost a že výchovné působení na dospělé má být prakticky marginalizováno. Vzdělávací praxe však ukazuje často na odlišné situace. Zvláště v oblasti výcviku jde o osvojování určitých vzorců a modelů chování a jednání vedoucích k ovládnutí určité profese, k ovládnutí pracovních standardů (např. manažer, obchodní zástupce apod.). Standardní jednání a chování tvoří stále významnější faktor úrovně pracovní výkonnosti. Vyučování a učení je stále více spojováno s profesní pozicí a rolí člověka. Schematicky je možno proces formování tohoto jednání a chování znázornit 7

8 takto: společnost podnik pracoviště pracovní výkon pracovní pozice pracovní role očekávané jednání a chování kompetence kvalifikace osobnost Výuka dospělých jako získávání způsobů jednání a chování Pracovní pozice člověka vyplývá z konkrétního pracoviště, podniku, instituce i společnosti jako celku. Je spojena určitou pracovní rolí a té musí odpovídat očekávané (vyžadované) standardy jednání a chování. K úspěšnému plnění pracovní role výrazně přispívají tři jevy jako následky vzdělávací činnosti: kvalifikace, kompetence a rozvoj osobnosti. Kvalifikaci tvoří školní vzdělání, odborná praxe a potenciál dalšího rozvoje člověka. Odborné kompetence sice z kvalifikace vychází, ale mohou se formovat relativně nezávisle na ní. Obecně je možno říci, že odborná kompetence zahrnuje schopnost a chtění (individuální motivaci) řešit 8

9 problémy života a pracovní situace. Kompetence zahrnují i dovednosti, postoje, zvnitřněné hodnoty a další prvky, které jsou nezbytné ke společenskému i pracovnímu uplatnění člověka. Rozvoj osobnosti dotváří zvládnutí pracovní role a formování myšlení, jednání a chování. Celková úroveň pracovního výkonu člověka je ovlivňována procesem vzdělávání a učení zaměřeným na zvyšování (prohlubování) kvalifikace, formování kompetencí a rozvoj osobnosti. Třetí dimenze didaktického procesu charakterizuje vyučování a učení dospělých jako kreativní proces. Postatu výuky dospělých z tohoto pohledu lze vymezit v následujícím schématu: Tvůrčí Tvůrčí Kreativní aspekt učení metody Aplikace Učení Problémové v praxi řešením problémů metody Porozumění Učení Diskusní informacím, strukturováním dialogické vědomostem Informace Vědomosti Asociační učení Metody přednášení Hierarchie učení dospělého Způsoby učení dospělého Vyučovací metody Výuka dospělých jako kreativní proces Výuka dospělých musí počítat s určitou hierarchií učení (myšlení) účastníka. Jejíž základnu tvoří informace, které jsou přetvářené na vědomosti. Další vrstvy tvoří porozumění vědomostem, jejich aplikace v praxi (tvorba dovedností). Vrcholem pyramidy učení je tvůrčí činnost. Dospělí účastníci k výsledkům výuky přidávají něco specificky svého. Kreativita neboli 9

10 tvůrčí schopnost člověka je zde chápána jako výstup výuky. Představuje vlastní přístup účastníků k řešení problémů, jejich vlastní přidanou hodnotu ke vzdělávání. Dalo by se říci, že člověk rozpracovává a inovuje svoje vědomosti či dovednosti získané ve výuce směrem k potřebám praktického profesního života. Podstata vzdělávání pak spočívá v tom, že dané hierarchii učení musí v odpovídající úrovni odpovídat způsoby učení dospělého a didaktické metody, tj. postup lektora ve vyučování. Toto musí být bezpodmínečně dodrženo. Nejde jen o logiku věci. Důležité je též hledisko efektivity procesů vzdělávání a učení, které je utvářeno synergickým působením uvedených tří oblastí. Vyučování (činnost lektora) by mělo mít řídící a organizační prvky směrem k efektivnímu učení dospělých. Nejde jen o transfer obecných znalostí a dovedností, ale také o facilitaci (usměrňování) studijního výkonu dospělého. Lektor by měl současně rozvíjet v rámci výuky prvky poradenské činnosti. Vyučování a učení nemá jen vést k osvojování poznatků v akci (praktické činnosti). Jeho cílem je také k zpracování poznatků vedoucí k tvůrčí práci a k dalšímu rozvoji myšlení. Didaktický proces s dospělými si lze charakterizovat jako předávání poznatků, vytváření dovedností, formování očekávaných způsobů chování a jednání. Jeho výstupem je hledání tvůrčích řešení problémů prezentovaných ve výuce. Uveďte prosím příklady ze vzdělávací praxe! Platí to vždy univerzálně? Aktivita 1 10

11 2. Etapy vyučovacího procesu Cíle: o Popsat čtyři základní etapy vyučovacího procesu (motivační, vytváření vědomostí a dovedností, jejich upevňování a etapu kontrolní). o Poukázat na zkušenost, že primární motivace účastníků je důležitou podmínkou pro jejich uvědomělé učení. i Etapa motivační Účastník se učí zejména tehdy, když má zájem a potřebu, tj. když má pro něj učivo význam. Prostě učí se tehdy, když je vhodně motivován. Všechny teorie učení potvrzují, že motivace je pro tento proces významná. Komenský (1905, s.52) to objasňuje slovy: Nezačínej vyučovat toho, kdo není připraven, aby byl vyučován, protože není záhodno mluviti k člověku, který nehodlá slyšet, ukazovat někomu něco, kdo se nehodlá dívat, jít před někým, kdo nehodlá následovat. Motivace je souhrnem vnitřních popudů a podnětů, které orientují naše chování a jednání. Je založena na přijímání či odmítání hodnot. Motivace plní v životě člověka významné funkce. Podněcuje aktivitu, dává činnosti zaměření a přiřazuje různým činnostem určitou váhu. Motivace je založena na věcném zájmu, se nazývá motivací primární (přímou). Účastník výuky, který je přímo motivován prožívá učení kladně, promýšlí a diskutuje problémy a spontánně usiluje o dosažení stanovených cílů. Motivace, která není založena hlavně na věcném zájmu se nazývá motivací sekundární (nepřímou). Nepřímá motivace je závislá především na vnějších cílech a podmínkách. Účastník, který je nepřímo motivován se učí zejména proto, aby získal příslušné osvědčení, aby dosáhl předepsané kvalifikace apod. Lze říci, že primární motivace je podmínkou uvědomělého učení. * Účastníci mají potřebu ve vyučovacím procesu prokázat své schopnosti a aktivně se projevit. Jejich přímá motivace roste s jejich podílem na výuce. Je 11

12 jim třeba dávat příležitost, aby se dotazovali, aby seznamovali ostatní účastníky se svými zkušenostmi. Přímou motivaci účastníků podporuje znalost kritérií při hodnocení výsledku učení. Přímou motivaci účastníků posilují tyto faktory: příklady z praxe, odvolání na pozitivní zkušenosti, praktické rady a návody od lektora. Jaký význam má primární motivace ve vyučování? Doplňte chybějící text: Primární motivace v učení dospělého je založena na..... Působí na aktivitu účastníka ve vyučování tak, že problémy.... a usiluje o dosažení... Lze říci, že primární motivace je... Aktivita 2 Etapa vytváření vědomostí a dovedností Cílem uvedené etapy je zabezpečení jedné ze stěžejních didaktických funkcí vyučovacího procesu. Účastníci musí porozumět učivu a získat předpoklady pro jeho osvojení. Vytváření vědomostí a dovedností má několik stupňů: - vytváření představ - vytváření obecných teoretických vědomostí - vytváření motorických a intelektuálních dovedností * Vytváření představ Vytváření představ může mít ve výuce trojí význam. Je cílem vyučovacího procesu, je předpokladem pro vytváření obecných představ a je součástí vytváření dovedností. Vytváření představ a proces vnímání účastníka je řízen lektorem. Lektor řídí vnímání účastníka tím, že jeho pozornost orientuje na 12

13 podstatné znaky jevů. Pomáhá vyčlenit určitý jev z jeho okolí a vede účastníka k aktivní myšlenkové činnosti. Přímé vytváření představ na podkladě vlastní činnosti účastníka je hlavním zdrojem nabývání zkušeností. Nepřímé vytváření představ navozuje lektor např. prostřednictvím verbálního srovnávání. Vytváření vědomostí Při vytváření vědomostí jde o složitý proces osvojování pojmů, soudů, pravidel, pouček apod. Lektor zde musí usměrňovat myšlenkové pochody účastníků. K rozvoji myšlenkových pochodů dochází u účastníků hlavně tehdy, když řeší určitý úkol. Účastníkům jsou však často sdělovány poznatky jako hotová fakta a jejich vědomosti jsou potom formální. Vytváření vědomostí musí být prováděno na bázi zobecňování empirických zkušeností a teoretického (pojmového) myšlení. Usměrňování myšlenkových pochodů na bázi zobecňování zkušeností je dospělým blízké. Na rozdíl od mládeže mají totiž bohaté praktické zkušenosti a v denní praxi jsou stavěni často do různých situací. Rozvíjení myšlenkových postupů se dosahuje především řešením problémových situací, případů či formou her. Zobecňování zkušeností má silný motivační účinek a vede často ke komplexnímu přístupu. Učí též metodám práce, osvojování algoritmů postupů řešení. Lektor při usměrňování myšlenkových postupů a při zobecňování zkušeností postupuje tak, že shromažďuje a popisuje konkrétní případy a předkládá je účastníkům k řešení. Další podobu vytváření obecných vědomostí je strukturování učiva, pojmové myšlení, výklad pravidel a zákonitostí. Cílem je pochopení obecných vědomostí prostřednictvím teoretického myšlení a rozvoj intelektuálních schopností účastníků. Vytváření obecných vědomostí na bázi teoretického přístupu má tyto přednosti: umožňuje dobře porozumět problematice učiva, podporuje zapamatování a umožňuje velmi široký transfer vědomostí. 13

14 Vytváření dovedností Dovedností rozumíme uvědomělé a aktivní použití vědomostí při opakovaném řešení praktických úkolů. Dovednosti se člení na motorické a intelektuální. Motorická (také sensomotorická) dovednost umožňuje uskutečnit manipulační postup a ovládat technická zařízení. Motorická dovednost se vytváří opakovaným prováděním činnosti tj. výcvikem. Vytváření motorických dovedností je charakterizováno těmito znaky: - provádí se výcvik jednotlivých operací, které se později spojují v souborný úkon - výcvikem dochází ke zrychlování a zkvalitňování operací a úkonů a k jejich automatickému provádění - snižuje se počet zbytečných pohybů, odstraňuje se vnitřní napětí - snižuje se úloha zrakové kontroly a zvyšuje se význam svalové kontroly - dochází k anticipaci úkonu vjemem - úkony se provádí více způsoby * Intelektuální dovednost zahrnuje duševní činnosti zaměřené na práci s obecnými znaky např. matematické výpočty, rozhodovací techniky či formy komunikace. Vytváření intelektuálních dovedností lze charakterizovat těmito fázemi: analýza úkolu, druhové vytipování úkolu, vybavení pravidel potřebných k řešení úkolu, dosažení konkrétních veličin do obecného řešení úkolu a vlastní řešení úkolu. V odborné literatuře jsou rozlišeny následující postupy při osvojování intelektuálních dovedností: - účastník si vytváří znalost typu vím že - dovednost je nacvičována na základě znalosti vám jak - opakování výše uvedených úkonů s cílem postupně zdokonalovat dovednost. 14

15 Klíčovým momentem vytváření intelektuální dovednosti je její krystalizace, tj. kdy si každý účastník uvědomí strukturu osvojované dovednosti např. prováděné činnosti při řešení úloh daného typu. Tato část učebního procesu je často spojena s omyly, s poznáním obtížnějších prvků dovedností apod. Etapa upevňování vědomostí a dovedností V etapě upevňování vědomostí a dovedností jde zejména o to, aby poznatky a vědomosti přešly do trvalé paměti účastníků výuky. Lektor přitom navozuje a usměrňuje různé výukové aktivity při dodržování těchto zásad: - označí jádro učiva, které musí zvládnout - dává pokyny jak se danému učivu naučit a přesný návod, jakým způsobem ho lze úsporně a efektivně a racionálně zvládnout - zahrnuje do vyučování semináře a diskuse k probranému učivu - zadává cvičení k praktické aplikaci učiva v konkrét.podmínkách praxe Lektor v oblasti vzdělávání dospělých má velmi často jen jednorázová vystoupení. To představuje jen omezenou možnost upevňovat vědomosti a dovednosti soustavným opakováním. Přitom upevňování vědomostí a dovedností není jednorázový akt, ale dlouhodobý proces. Vědomosti a dovednosti se postupně spojují do ucelených poznatkových struktur, zařazují se do širších souvislostí a aplikují se v nových situacích. Lektor proto volí takový postup vyučování, který umožní, aby účastník dosahoval dílčích úspěchů a aby tyto dílčí úspěchy prožíval. Přiměřené nároky a realistické cíle výuky mají kladný vliv na prožívání úspěchů z učení. Etapa kontrolní Osvojování vědomostí a dovedností ve výuce probíhá jako nepřetržitý proces. Lektor by měl provádět průběžnou diagnózu výsledků učení ve všech etapách vyučovacího procesu. Diagnózu provádí na základě komunikace s účastníky a hodnocením jejich studijních výkonů. Pro průběžnou kontrolu výsledků učení jsou vhodné didaktické testy. Ověřování výsledků učební činnosti v závěrečné, kontrolní etapě výuky nabývá dominující význam. Uskutečňuje se např. zkoušením. Týká se bezprostředně každého účastníka a někdy svými 15

16 důsledky zasahuje i do jeho profesní kariéry. Proto je zkoušení velmi citlivým jevem. Předpokladem správného zkoušení je znalost účastníka i studijní skupiny. To umožňuje při zkoušení diferencovaný přístup. Hodnocení výsledků učení účastníků je ožehavým problémem didaktiky dospělých. Hodnocení výsledků výuky dospělých by se mělo opírat o čtyři roviny úhlu pohledu: a) klasifikace výsledků výuky, která by měla zahrnovat nejen studijní výsledky účastníků při zkoušení, ale i posouzení těch projevů účastníků, které nelze známkovat. Jedná se o jejich aktivity v průběhu vyučování a učení, jejich reakce na jednotlivé bloky obsahu, postoje k prezentovaným problémům apod. b) hodnocení výuky účastníky obsahující jejich zpětnou vazbu na průběh kurzu či jiné vzdělávací aktivity, c) hodnocení výuky lektory, kteří by měli dostat příležitost formulovat své názory a postřehy k cílům či obsahu kurzu, k aktivitě účastníků a zajištění organizační stránky vyučování. V oblasti dalšího profesního vzdělávání dospělých by měli do hodnocení výuky zasáhnout i další partneři podílející se na výukových procesech. Jedná se o manažery vzdělávání, personalistiky či liniové vedoucí v podnicích, kde absolventi vzdělávacích akcí aplikují získané vědomosti, dovednosti či návyky. 16

17 3. Učební cíle, učební atmosféra, učební látka Cíle: o Charakterizovat učební cíle o Poukázat na nutnost vytvořit ve výuce pozitivní atmosféru cestou překonávání strachu z výuky u lektora i u účastníků o Poskytnout lektorovi doporučení pro členění a rozvíjení učební látky i Co je učební cíl? Učební cíl zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektor chce nebo může dělat, nýbrž konečné jednání a chování dospělého účastníka výuky. Pouze pomocí stanovených učebních cílů lze vzdělávání připravit, provést a kontrolovat jeho úspěšnost. Např. učební cíl pro lekci o cestovních platebních prostředních by mohl znít takto: Účastník má umět na základě zadané situace, v níž vystupuje zákazník, navrhnout vhodné cestovní platební prostředky a své návrhy zdůvodnit. Tento učební cíl je konkrétní a jeho dosažení lze zkontrolovat. Lektor bude sledovat, zda účastníci umějí navrhnout pro danou situaci vhodné cestovní platební prostředky a zdůvodnit, proč právě ty pokládají za vhodné. Poznámka Předpoklady splnění konečného cíle, resp. mezicíle: - jmenovat nejméně tři organizace, které vydávají cestovní šeky, resp. kreditní karty - vysvětlit funkci a možnosti použití těchto cestovních šeků a kreditních karet na základě konkrétních příkladů - zdůvodnit výhody a nevýhody cestovních šeků, resp. kreditních karet ve srovnání s placením v hotovosti. 17

18 Podíváte-li se na výše uvedené cíle podrobněji, zjistíte, že učební cíle jsou správně formulovány tehdy, obsahují-li konkrétní dva body, a to: a) Předmět b) Činnost tj. Co má účastník ovládat tj.požadovanou schopnost Co má studující umět, ČINIT (např. nejméně 3 vydavatelské organizace, např. jmenovat výhody a nevýhody cestovních šeků..) vysvětlit zdůvodnit Čím přesnější jsou údaje obou hlavních prvků, tím konkrétnější a kontrolovanější budou vaše učební cíle. Proto ne takto: a) Cestovní šeky a kreditní karty b) znát (žádná činnost, nelze kontrolovat) nýbrž a) nejméně 3 organizace, které vydávají b) jmenovat (činnost, lze si poslechnout, a tedy zkontrolovat) Každý lektor by měl formulaci učebních cílů věnovat zvýšenou pozornost. Přesná formulace učebních cílů ovlivňuje celý didaktický proces, tj. výběr učiva, forem, metod i výukových technologií. V konečném důsledku i příznivě působí na organizaci a logistické zajištění výuky. 18

19 Správně formulované cíle přesně popisují výstupní znalosti a požadované jednání a chování účastníků pomocí sloves. Vhodná jsou především slovesa, která ponechávají jen malou možnost dezinterpretace toho, čeho se ve výuce lektor i účastníci snaží dosáhnout. Příklady Méně vhodných sloves. znát myslet vědět Lépe se hodících sloves. popsat přednést řešit Zkuste sami volit vhodnější slovesa než jsou tato: poznat, být si vědom, poznat souvislosti, ovládat Správné řešení zjistit, stanovit, zodpovědět, vypočíst Aktivita 3 Někteří lektoři se při vymezování učebních cílů vypomáhají i jejich negativním vymezením. Jinými slovy řečeno: Upozorňuji účastníky na to, co se ve výuce nedozví nebo se dozví jen velmi okrajově. Dělají to z důvodu nevyvolat u účastníků přehnaná očekávání od jejich vystoupení. 19

20 Učební atmosféra Čím se vyznačuje učební atmosféra? Strach z chyb Každá výuková situace je spojena s nejistotou a s obavami. Účastník výuky má docela přirozený pocit strachu z role, která mu může připomínat školní léta. Strach se týká všech faktorů spojených s vyučováním a učením. Je spojován s lektorem, učební látkou, druhými účastníky, kontrolou znalostí a eventuálních projevených chyb. Bojí se i lektor. Jak překonávat strach z výuky? Velmi důležitý je základní přístup lektora k výuce, který spočívá na dvou zásadách: 1. Přijímat strach jako přirozený jev v dané situaci. Účastníci budou mít pro lektora pochopení a to tehdy, budou-li vědět, že má vědomosti ve svém oboru a malou praxi jako školící pracovník. 2. Dovolit sobě a jiným dělat chyby. Kdo se chce předvést bez chyb, bude působit křečovitě. Pak se buď dopustí dvojnásobného počtu chyb nebo bude jeho vystoupení sice korektní, ale nudné. Pravidlem pro lektora a účastníky by také mělo být nesnažit se za každou cenu se vyvarovat chyb, nýbrž uznat, že: * a) chyby jsou dovoleny b) z chyb se lze učit Poučení pro lektora: Proč hned na počátku neříct toto pravidlo účastníkům kurzu? Případně je napsat a vystavit na dobře viditelném místě (např. flipchartu). 20

21 Na druhé straně by nebylo dobré učinit chybný závěr, že tolerantnost k chybám = přehlížení chyb. Právě toto tím však není myšleno, naopak. Účastníci se mohou učit pouze z chyb, jichž si budou jasně vědomi. Totéž platí pro správné odpovědi. Také u nich musí účastníci jednoznačně vědět, že jsou správné, resp. dobré. Lektor musí na správné, napůl správné a nesprávné odpovědi reagovat, a to jednoznačně a srozumitelně. To konkrétně znamená: - Ponechat účastníkům dostatek času, aby mohli své odpovědi zformulovat. * - Pokud něco zaslouží pochvaly, vždy vyslovit své uznání (ne ovšem příliš často). - Nesprávné odpovědi vysvětlit, avšak přátelsky a bez známek pokárání. - Povzbuzovat účastníky, aby kladli otázky i zdánlivě hloupé. Řešit rovnici s neznámými Jak již bylo poznamenáno je situace na začátku každého kurzu nebo přednášky rovnice s mnoha neznámými. Z toho také pochází nejistota všech zúčastněných. Nikdo nikoho nezná. Účastníci neznají lektora, téměř se neznají navzájem a ani dobře nevědí, co je v příštích hodinách čeká. Neznámá situace vyvolává nejistotu a působí strach. Lektor může pomoci vyřešit tuto rovnici s mnoha neznámými. Postačí k tomu jen několik jednoduchých kroků. Je důležité vědět, kdy je třeba tyto kroky udělat: a) u lektora b) u účastníků c) u tématu 21

22 Lektor k sobě: Buďte osobní. To může konkrétně znamenat: - Stručně se představte a uveďte přitom také něco ze svého soukromí (ale nemluvte příliš dlouhou dobu). - Řekněte, jak se cítíte (radost, nejistota). Účastník: - Zeptejte se na předběžné znalosti, důležité zkušenosti - Vybídněte k diskuzi o tématu. - Iniciujte občas práci ve dvojicích nebo ve skupinách. Lektor a téma (učební látka): - Na začátku uveďte učební cíle a hlavní body své lekce. - Ohlaste předem veškeré kontroly osvojené látky. - Dbejte na průhlednost, neboť ta přináší jistotu! Učební látka Členění učební látky Podle povahy tématu můžeme k učební látce přistupovat podle různých kritérií např. podle: - logiky věci, tj. na základě struktury podřazených a nadřazených pojmů např. cenné papíry: dluhopisy a cenné papíry, cenné papíry peněžního a kapitálového trhu atd.); - stupně obtížnosti: od jednoduchého ke složitému, příp. od konkrétního k abstraktnímu; - stupně znalosti: od známého k neznámému (především na počátku navázat na předběžné znalosti, na každodenní zkušenosti!); - postupu induktivního nebo deduktivního : tj. od konkrétního příkladu k pravidlu (induktivně) nebo naopak od pravidla k jednotlivému případu (deduktivně). 22

23 Obecně je pro lektora doporučen tento postup při členění učební látky: - Vstoupit do učební látky správnou úlohou, kterou účastníkovi předložíme. Úlohu předložíme jako výchozí bod pro dotazy a jako poznatkový rozpor tím se vytvoří předpoklady pro pochopení problému. * - Organizovat učební postup tak, že začínáme lehce srozumitelným krátkým popisem. Vysvětlíme o co jedná a postupujeme do hloubky a do podrobností. - Rozvíjet učební látku tak, že v učební látce nalezneme ústřední pevné body, na které může být předávaný poznatek navázán. Rozvíjení učební látky znamená: - Vysvětlit pojmy, tzn. důkladně promyslet a říci, jak jsou navzájem propojeny a jak se odlišují od příbuzných pojmů. - Vytvářet vzájemné vztahy mezi těmito pojmy a tím zprostředkovat hlubší nahlédnutí do jejich vnitřní podstaty. Členění učební látky a její rozvíjení představuje základní krok ve vzdělávacím procesu. Sleduje vytvoření struktur vyučování a učení, propracování pojmů, vztahů a postupů. Vytváří základní předpoklad k procvičování a použití učební látky ve vyučování a následně pak i v praxi účastníků. 23

24 4. Příprava lektora na výuku Cíle: o Charakterizovat základní činnosti lektora při přípravě na výuku tj. je analytickou, formativní a procesuální složku. o Poskytnout příklady písemné dokumentace pro výuku, tj. přehled učebních cílů, výstavba učební jednotky a scénář výuky. i Pro každého lektora v jakékoliv odborné oblasti dalšího vzdělávání je výhodou, když si osvojí určitý typ didaktického myšlení a určité instrumenty pro realizaci výuky. K základním znakům didaktického myšlení patří uvažování o komplexu prvků výuky a jejich synergickém působení. Jde o stanovení cílů, výběr obsahu vyučování, volbu formy a metodiky výuky včetně zajištění výukových technologií a logistiky vzdělávání. Lektor si musí být vědom, že jeho vystoupení je součástí vzdělávacího projektu. Ten vymezuje základní rámec pro jeho vystoupení a do značné míry určuje jeho odpovědnost vůči účastníkům i vůči tomu, kdo výuku platí a řídí její realizaci. Vedle vzdělávacího projektu k žádoucím instrumentům každého lektora patří tvorba vzdělávacích modulů. Modul je zpravidla omezen na jedno úzké téma a lektor by měl při jeho zpracování skloubit vymezení cílů, obsahů se vzdělávacími potřebami určité, přesně vymezení cílové skupiny dalšího vzdělávání. K tomu, aby si každý lektor osvojil didaktické myšlení a instrumenty pro výuku je vhodné rozvíjet jeho analytickou, formativní a procesuální činnost. 24

25 Analytická činnost lektora Východiskem didaktického procesu je analýza přinášející základní poznatky a vymezení podmínek pro práci lektora. Didaktickou analýzu lze znázornit takto: Vůdčí idea a cílové představy Obsah učiva Cíle výuky Formy a metody Didaktická media Vyhodnocování výsledků (kontrola učení) Didaktická analýza ve vzdělávání dospělých Pro každého lektora jsou důležité vstupní ideje, konkrétní představy o jeho výukovém působení. Nemělo by jít pouze o přenesení určitého souboru informací a poznatků. Cílem výuky je také formování postojů k učební látce k problémům teorie i praxe a také předání určitých zkušeností. Obsah učiva je dán učebním plánem a učebními osnovami, které specifikují bližší vymezení problematiky v jednotlivých tematických celcích výuky. Didaktická metoda je určitý postup, jímž se lektor řídí při vyučování. Je spojená s naplňováním učebních cílů, s optimálním zvládnutím obsahu. 25

26 Didaktickou formou rozumíme určitý organizační rámec výuky, tj. vyučování a učení. V zásadě je vzdělávání dospělých realizována přímá (prezenční) forma studia, kdy lektor stojí face to face účastníkům v učebně. Stále více se však prosazuje distanční (dálková) forma studia, kdy lektor a účastníci jsou odděleni v čase i prostoru. Spojeni mohou být různými typy komunikačních prostředků, tzv. didaktickými médii. Mezi didaktická média počítáme především učební pomůcky a didaktickou techniku. Učební pomůcky jsou podle J.Kubálka (1975) nositeli učiva, respektive učební stopy. Didaktická technika představuje technická zařízení, která pomáhají prezentovat učební pomůcky a přispívají tak k vizualizaci vyučovacího procesu. Učební pomůcky a didaktická technika plní důležitou zprostředkující funkci komunikace mezi lektorem a účastníkem. Patří sem též písemné materiály pro výuku jako jsou skripta, učebnice, sylaby, teze, pracovní sešity, písemné zadání pro řešení problémů v rámci aktivizujících metod (případové studie, manažerské hry) apod. Ve vzdělávání dospělých se začínají prosazovat elektronická média. Nosiči učební látky jsou moderní informační technologie. Důležitou složkou didaktického procesu je vyhodnocení jeho výsledků. Hodnocení studijního výkonu účastníků je v podmínkách vzdělávání dospělých delegováno na jednotlivé lektory a tím explicitně zahrnuje subjektivní prvky. Řada lektorů tento problém cítí a snaží se vytvořit určité nástroje objektivizující poznání úrovně znalostí a dovedností účastníků. Jde například o samostatné aplikační práce účastníků, zkušební testy, komisionální zkoušky apod. 26

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své VÝSTUPY Z UČENÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU, REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.07/2.2.00/28.0115

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Projektově orientované studium Základní principy a filozofie PBL Co a co není PBL Co je to projekt. CIIV červenec 2013 odpovědný manažer: Petr Hynek

Projektově orientované studium Základní principy a filozofie PBL Co a co není PBL Co je to projekt. CIIV červenec 2013 odpovědný manažer: Petr Hynek Základní principy a filozofie PBL Co a co není PBL Co je to projekt Projektově orientované studium není nic nového Po celou historii je stále a znova voláno po praktické výuce Fantazie je důležitější než

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

Základy pedagogiky a didaktiky

Základy pedagogiky a didaktiky Základy pedagogiky a didaktiky Pedagogika Pedagogika je věda zabývající se výchovou a vzdělání. První systém pedagogických poznatků a zásad vytvořil J.Á. Komenský a jako samostatný vědní obor existuje

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

PARAMETRY EFEKTIVITY UČENÍ SE ŽÁKA V PROSTŘEDÍ E-LEARNINGU SE ZAMĚŘENÍM NA ADAPTIVNÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY

PARAMETRY EFEKTIVITY UČENÍ SE ŽÁKA V PROSTŘEDÍ E-LEARNINGU SE ZAMĚŘENÍM NA ADAPTIVNÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY PARAMETRY EFEKTIVITY UČENÍ SE ŽÁKA V PROSTŘEDÍ E-LEARNINGU SE ZAMĚŘENÍM NA ADAPTIVNÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY Kateřina Kostolányová Ostravská univerzita v Ostravě 1 Podpořeno projektem ESF OP VK CZ.1.07/2.3.00/09.0019

Více

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTICKÉ ZÁSADY (PRINCIPY) VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Didaktickými zásadami (principy) rozumíme nejobecnější pravidla didaktického procesu,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání How2Know estudovna Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání Co bylo na začátku? Přání MÍT SVOJE VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Rozhodnutí REALIZOVAT JE VLASTNÍMI SILAMI SAMI Celoroční kurz: Úspěšný

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Anotace - Audit finančních institucí

Anotace - Audit finančních institucí Anotace - Audit finančních institucí Předmět audit finančních institucí spočívá ve výkladu pojetí,vzniku a definice auditu.dále je zaměřen na právní úpravu auditu, odpovědnost auditora, chování auditora,

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

ale taky protivný nepřítel

ale taky protivný nepřítel ale taky protivný nepřítel Co chceme? Chceme být zdraví a silní. Chceme být vzdělaní a moudří Chceme být úspěšní a bohatí. Co k tomu potřebujeme? Komplexní výuku Schopné učitele Dostatek žáků Vhodnou koncepci

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Výukový modul TEPELNÁ ČERPADLA ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul TEPELNÁ ČERPADLA ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul TEPELNÁ ČERPADLA ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy Tyto metodické poznámky mají napomoci k uskutečnění několika různých školních projektů environmentální výchovy. Proto jsou psány tak, aby

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V ANGLICKÉM JAZYCE (OKA) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Osnovy prezenčního studia předmětu Anotace: Problematika jakosti je ve veřejných službách klíčovou záležitostí Posluchači se seznámí se základními principy řízení jakosti, přístupem k budování systémů

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_VEDENÍ LIDÍ I_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 1. Podstata aktivizačních metod výuky, kritického myšlení a konstruktivistického pojetí výuky Aktivizační metody výuky Aktivizační metody výuky jsou vyučovací postupy, kdy žáci aktivně získávají nové poznatky

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Osnovy prezenčního studia předmětu RiJ - ŘÍZENÍ JAKOSTI

Osnovy prezenčního studia předmětu RiJ - ŘÍZENÍ JAKOSTI Osnovy prezenčního studia předmětu Obor: Řízení podniku a podnikové finance Anotace: Předmět Řízení jakosti (RiJ) je nově zaváděnou specializací na VŠFS Praha s cílem zvýšit úroveň znalostí posluchačů

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Lektorské dovednosti Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast

Více

Výukový modul VODNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VODNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VODNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

Motivační intervence tutora e-learningového kurzu

Motivační intervence tutora e-learningového kurzu Motivační intervence tutora e-learningového kurzu Petr Hubáček Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava 7. 8. 10. 2010 1 E-learning Vzdělávací proces a pozice e-learningu

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Didaktické formy a metody. ve vzdělávání dospělých

Didaktické formy a metody. ve vzdělávání dospělých Didaktické formy a metody ve vzdělávání dospělých Didaktická forma Didaktickou formou rozumíme určitý organizační rámec výuky, tj. vyučování a učení. Vzdělávací teorie i praxe rozlišuje dělení forem podle

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 347-352 Whitmore, J.:

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Strategické plánování a řízení Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

V.3. Informační a komunikační technologie

V.3. Informační a komunikační technologie 1/6 V.3. Informační a komunikační technologie V.3. II 2. stupeň V.3. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je zařazen v hodinové dotaci do ročníku. Žáci mohou být

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

Výukový modul ÚSPORA ENERGIE VE STAVEBNICTVÍ

Výukový modul ÚSPORA ENERGIE VE STAVEBNICTVÍ Výukový modul ÚSPORA ENERGIE VE STAVEBNICTVÍ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY Pod tímto pojmem se rozumí uspořádání výuky, tj. organizace činnosti učitele i žáků při vyučování. Každá z organizačních forem vytváří vztahy mezi žákem, vyučujícím, obsahem a prostředky

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více