Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2013 a predikce na další období. (textová část)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2013 a predikce na další období. (textová část)"

Transkript

1 I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2013 a predikce na další období (textová část)

2 Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí B. Vývoj hlavních skupin příjmů, životních nákladů, výdajů a úspor domácností (podrobnější zhodnocení) Příjmy domácností Základní charakteristika Mzdy Sociální příjmy Spotřebitelské ceny a životní náklady Peněžní výdaje, půjčky a úspory domácností C. Vývoj ve 3. čtvrtletí 2013 a predikce na další období... 37

3 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí 2013 Česká ekonomika vykázala v 1. pololetí letošního roku prvky určitého zlepšení. Ve druhém čtvrtletí tohoto roku došlo po šesti mezičtvrtletních poklesech k růstu HDP. Názorný pohled na vývoj hlavních ukazatelů ekonomiky v 1. pololetí let 2008 až 2013 podává následující graf: *vypočteno z běžných cen Z grafu je zřejmý postupný pokles kupní síly domácností již od roku 2010, tedy rok po záporném vývoji HDP a poté ještě i v roce 2013, kdy nastala obdobná situace. Kladný mezikvartální výsledek ve druhém čtvrtletí (o 0,6 %) nelze i z tohoto důvodu přeceňovat, neboť byl ovlivněn komparativně velmi slabým začátkem roku 2013 a HDP meziročně za celé 1. pololetí poklesl o 1,8 %. 1

4 V reálném vyjádření se navíc pokles výdajů na individuální spotřebu domácností prohloubil. To spolu s vysokou nezaměstnaností a reálně klesajícími mzdami způsobovalo nízkou domácí poptávku. Přesto signálem zlepšení u domácností byl růst výdajů na konečnou spotřebu ve 2. čtvrtletí, i když se jednalo především o dlouho odkládané pořizování produktů určených k dlouhodobé spotřebě (např. dopravní prostředky a bytové vybavení). Vzhledem k souběžně nominálně se snižujícím celkovým běžným příjmům domácností tak došlo k poklesu míry úspor. Trvajícím negativem byla skutečnost, že k oživení ekonomiky České republiky přispívala téměř výhradně rostoucí kladná bilance zahraničního obchodu. Ekonomickou situaci domácností charakterizovaly v hodnoceném období zejména tyto skutečnosti: hrubý disponibilní důchod v sektoru domácností (na bázi národních účtů) klesl nominálně o 0,4 %, jen o něco méně se meziročně snížily čisté příjmy na úrovni konkrétních typů domácností (podle statistiky rodinných účtů), a to v průměru o 0,1 % měsíčně; kupní síla příjmů vzhledem k cenové inflaci u většiny typů domácností klesla, při srovnání růstu mezd jako největšího zdroje peněžních příjmů domácností a trendu HDP, tedy hlavního ukazatele ekonomické výkonosti státu, je zřejmá větší setrvačnost u vývoje mezd a změny tohoto ukazatele jsou proto pomalejší; díky tomu nastal výraznější pokles tempa růstu mezd až s určitým zpožděním oproti hrubému domácímu produktu - kromě 1. čtvrtletí tohoto roku, kdy se mzdy snížily i nominálně, nedocházelo ani v době recese k výraznému poklesu tohoto ukazatele, a to z důvodu nepružnosti mezd směrem dolů, ačkoliv u převážně proexportních států (jako ČR) je tlak na zvýšení konkurenceschopnosti pomocí snižování mzdových hladin, mzdy byly v tuzemsku snižovány jen reálně, tedy inflací, a ta letos byla - i díky nízké poptávce nižší než 2 %, 2

5 průměrná nominální měsíční mzda v národním hospodářství (na přepočtené počty zaměstnanců) činila Kč a její meziroční dynamika růstu se z 2,8 % v lednu červnu 2012 snížila na 0,4 %; po zohlednění nárůstu cenové inflace došlo k poklesu reálné úrovně průměrné mzdy o 1,3 %, příjmy domácností sociálního charakteru - druhé nejvýznamnější složky úhrnných příjmů domácností mírně vzrostly (o 0,3 %); pokles byl zaznamenán u dávek důchodového pojištění (byl způsoben především zvýšenou zálohou poskytnutou v prosinci 2012 na výplatu dávek důchodového pojištění v lednu roku 2013); příjmy občanů z ostatních druhů sociálních dávek se zvýšily, a to jak v nominálním, tak i reálném vyjádření, průměrná výše (samostatně vypláceného) starobního důchodu vzrostla o 1,8 % na Kč, jeho reálná hodnota se snížila o 0,5 % (při zohlednění indexu životních nákladů domácností důchodců ve výši 102,3 %), vzrostl průměrný počet evidovaných nezaměstnaných a zároveň i počet evidovaných nezaměstnaných s nárokem na podporu, průměrná výše podpory v nezaměstnanosti se meziročně zvýšila o 7,3 % na Kč měsíčně, výrazně (o 40 %) se zvýšil objem prostředků vyplacených na dávky pomoci v hmotné nouzi zejména v souvislosti s navýšením počtu příjemců dávek v důsledku méně příznivé situace v oblasti příjmů z pracovní činnosti, zvyšujícího se počtu dlouhodobě nezaměstnaných bez nároku na podporu v nezaměstnanosti, růstu počtu domácností v tzv. jiných formách bydlení (především na ubytovnách) a jejich nákladů na bydlení, meziroční průměrný růst spotřebitelských cen (cenové inflace) o 1,7 % (nižší o 1,8 p.b. než v 1. pololetí 2012) byl ze tří čtvrtin způsoben lednovým posunem obou sazeb DPH, přičemž snížená sazba vzrostla ze 14 % na 15 % (zejména u potravin, zdravotní péče, bydlení, kultury, rekreací 3

6 a dopravy), v celém dalším spektru spotřebního koše se základní sazba zvedla na 21 %; kromě lednové částečné deregulace v oblasti bydlení (elektřina, plyn, teplo, vodné) a květnového výrazného zlevnění plynu, působil pouze tržní cenový pohyb většinou u potravin a v dopravě (pohonné hmoty), který měl nadále převážně nákladový charakter; také nízká spotřeba domácností inflaci (zejména u zbytného zboží a služeb) spíše tlumila, větší dopad měly zmíněné cenové vlivy (zejména vyšší snížená sazba DPH a tržní růst cen základních potravin) na životní náklady domácností důchodců (meziroční přírůstek o 2,3 %); pozitivně působily na jejich výdaje především spíše stagnující ceny bydlení, jen mírně vyšší než před rokem byly výdaje domácností na individuální spotřebu sektoru domácností, které omezily svá vydání nejen za zbytné druhy zboží a služeb, ale fyzicky i za řadu dalších položek spotřebních vydání; po zvýšení obou sazeb DPH i tržním cenovým růstem, intenzita čerpání peněžních půjček se znovu o něco zmírnila, přesto jejich objem u bank dosáhl 1,15 bil. Kč, v jejich skladbě stále dominovaly hypoteční úvěry na bydlení (přírůstek 40,8 mld. Kč, tj. o 6,0 %), domácnosti (i při zvýšení nezbytných vydání) navýšily své (bankovní) úspory jejich objem se podle dostupných údajů České národní banky v červnu letošního roku meziročně zvýšil o 2,7 % na 1,79 bil. Kč, vzhledem k nízkým úrokovým sazbám z vkladů preferovaly opět netermínované krátkodobé úložky a letos ve větší míře také alternativní formy spoření. 4

7 x x x Zpráva přináší v dalších částech základní charakteristiku a hodnocení souvislostí, které v 1. pololetí 2013 ovlivňovaly vývoj příjmů a výdajů domácností v České republice. Jejím hlavním cílem je vyjádřit především rozhodující tendence ve vývoji základních (dostupných) ukazatelů životní úrovně českých domácností. Důležitou skutečností je, že statistika rodinných účtů (použitá v analýze) je především výdajovou statistikou, údaje za příjmy jsou rodinnými účty sledovány jen doplňkově přesto jsou (vzhledem k absenci jiných aktuálních zdrojů) jediným zdrojem dat pro základní (obecnější) hodnocení v konkrétním období. Výsledky statistiky rodinných účtů jsou rovněž významné pro kvalifikované odhady dopadů různých vládních opatření (daně, regulace cen, restrikce příjmů apod.) na sociální politiku státu, což platí i pro statistiku spotřebitelských cen. Zhodnocení dalšího vývoje bude předmětem zprávy hodnotící vývoj těchto atributů za čtvrtletí 2013, která bude předložena vládě koncem ledna příštího roku. Při zpracování materiálu byla použita zejména data a analýzy: MPSV, ČSÚ, MF ČR, ČNB, ČSSZ, AKAT, ČLFA, TREXIMY a odborného a periodického tisku. Zpráva obsahuje data platná k 17. říjnu

8 B. Vývoj hlavních skupin příjmů, životních nákladů, výdajů a úspor domácností (podrobnější zhodnocení) 1. Příjmy domácností 1. 1 Základní charakteristika Převažující pokles kupní síly peněžních příjmů na makro i mikro úrovni charakterizoval hospodaření českých domácností v první polovině roku Běžné příjmy sektoru domácností (podle statistiky národních účtů) dosáhly celkové výše 1 505,9 mld. Kč. Meziročně tak poklesly nominálně o 0,1 % (-1,1 mld. Kč) a reálně o 1,8 % (při poklesu hrubého domácího produktu ve stálých cenách o 1,8 %). Na reálném poklesu úhrnného objemu běžných příjmů se přibližně 54 % podílely náhrady zaměstnancům (pokles o 1,8 %) a téměř jednou pětinou smíšený důchod (zahrnující zejména příjmy z podnikatelských aktivit) - reálný pokles o 1,9 %. V menší míře pak na něm participovaly důchody z vlastnictví (-5,3 %), sociální dávky (-1,0 %) a ostatní běžné transfery - jedná se o náhrady z neživotního pojištění, výhry ze sázek a loterií apod. (- 1,0 %). Po odpočtu běžných výdajů (především daní z příjmů a příspěvků na sociální a zdravotní pojištění) zůstal sektoru domácností úhrnný disponibilní důchod v částce 1 022,0 mld. Kč, což bylo nominálně o 0,4 % a reálně o 2,1 % méně než ve srovnatelném období roku 2012 (kdy se kupní síla jeho objemu v porovnání s rokem 2011 rovněž snížila o 1,9 %). 6

9 Relace disponibilního důchodu k objemu hrubého domácího produktu (v běžných cenách) meziročně poklesla o 0,1 p.b. na 53,1 %. Podrobnější číselné údaje o vývoji příjmů (výdajů a úspor) sektoru domácností jsou součástí tabulky č. 1 v příloze. Obdobně se vyvíjely i základní charakteristiky příjmů konkrétních typů domácností na mikroúrovni (zpravodajského souboru statistiky rodinných účtů). Dostupná (orientační) data ukázala, že: měsíční nominální čistý peněžní příjem na jednoho člena domácnosti zpravodajského souboru činil Kč (o 7 Kč, tj. o 0,1 % méně než v 1. pololetí 2012, kdy příjmy v průměru mírně rostly); při zohlednění meziroční cenové inflace ve výši 1,7 % se kupní síla tohoto příjmu snížila (o 1,7 %, tj. o 219 Kč), o trvající diferenciaci mezi různými typy domácností svědčí skutečnost, že nominálního přírůstku čistých peněžních příjmů dosáhly pouze bezdětné zaměstnanecké domácnosti a domácnosti důchodců bez ekonomicky aktivních členů (vliv mimořádného zvýšení prodejů nemovitých a movitých věcí v 1. čtvrtletí t.r. při nižší dynamice pracovních, resp. sociálních příjmů); zvýšení kupní síly příjmů však zaznamenaly jen zmíněné domácnosti důchodců podrobnější číselné údaje obsahuje tabulka č. 2 v příloze, zatímco ve snížení úhrnných reálných příjmů domácností zaměstnanců s dětmi (i celkem) se nejvíce projevily jejich klesající sociální příjmy (podrobněji v části 1. 3), u domácností OSVČ to byl propad příjmů z jejich podnikatelské činnosti jako odraz trvajícího hospodářského poklesu, čistý měsíční nominální příjem, s nímž disponovala průměrná domácnost zpravodajského souboru statistiky rodinných účtů, činil Kč což bylo nominálně o 52 Kč méně než před rokem, vzhledem k inflaci reálný pokles meziročně činil cca 530 Kč, domácnosti zaměstnanců s dětmi dosáhly měsíčně v průměru celkový čistý příjem ve výši Kč (meziroční index 98,7 % při víceméně nezměněném 7

10 počtu členů domácnosti), domácnosti důchodců (bez ekonomicky aktivních členů) Kč (index 107,3 %). V dalších částech zprávy jsou popsány nejdůležitější poznatky z analýzy vývoje dvou nejvýznamnějších kategorií příjmů domácností, tj. mezd a příjmů sociálního charakteru. 1.2 Mzdy Rozhodující část peněžních příjmů domácností tvořily mzdy. Celkový objem mzdových prostředků (bez ostatních osobních nákladů) zúčtovaný všem zaměstnancům k výplatě za celé národní hospodářství dosáhl za 1. polovinu letošního roku 544,8 mld. Kč a byl tak nominálně o 0,5 % nižší než ve stejném období roku Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství dosáhla v 1. pololetí 2013 výše Kč, což představovalo meziroční nominální nárůst o 0,4 % (tj. o 100 Kč). Přestože spotřebitelské ceny (vyjádřené indexem spotřebitelských cen) rostly přibližně polovičním tempem v porovnání se stejným obdobím předchozího roku (1,7 % proti 3,5 % v 1. pololetí 2012), došlo oproti 1. pololetí předchozího roku k poklesu průměrné reálné mzdy o 1,3 % (v 1. pololetí 2012 meziroční pokles o 0,7 %). Z níže uvedeného grafu, který zobrazuje výši průměrné nominální mzdy, vývoj tempa růstu (poklesu) průměrné nominální a reálné mzdy a míry inflace v jednotlivých čtvrtletích, je patrný od začátku roku 2012 (s výjimkou 4. čtvrtletí, kdy 8

11 byly z daňových a odvodových důvodů mimořádně vyplaceny výrazně větší odměny než v předchozích obdobích) vyšší nárůst spotřebitelských cen než průměrné mzdy a z toho vyplývající pokračující propad její kupní síly. V podnikatelské sféře dosáhla průměrná mzda v 1. pololetí letošního roku Kč (nominální nárůst o 0,3 %, reálný pokles o 1,4 %), v nepodnikatelské sféře činil průměrný plat Kč (nominální nárůst o 1,0 %, reálný pokles o 0,7 %) viz tabulku č. 3 v příloze. I přes mírně vyšší nárůst platů v nepodnikatelské sféře převýšila průměrná mzda v podnikatelské sféře svojí úrovní plat ve veřejných službách a správě o 307 Kč. Relace této průměrné mzdy k průměrnému platu činila ve sledovaném období 101,3 % (ve stejném období předchozího roku 102,0 %). V samotném 2. čtvrtletí dosáhla průměrná hrubá měsíční nominální mzda v národním hospodářství Kč a byla o 1,2 % vyšší než ve stejném období předchozího roku, reálně poklesla o 0,3 % (na rozdíl od 1. čtvrtletí kdy meziročně poklesla nominálně o 0,4 % a reálně o 2,2 %). Růst nominálních mezd se 9

12 přesto neodrazil k výraznějšímu vzestupu a je stále ještě nižší než v roce V podnikatelské sféře, kde vývoj mezd věrněji odráží situaci v ekonomice, vzrostla průměrná mzda nominálně o 1,1 %, což vedlo k poklesu její reálné hodnoty meziročně o 0,4 %. V nepodnikatelské sféře činil nárůst průměrného platu nominálně 1,9 % a reálně 0,4 %. Medián mezd (prostřední hodnota mzdového rozdělení) ve 2. čtvrtletí letošního roku dosáhl úrovně Kč a vzrostl proti stejnému období předchozího roku nominálně o 1,3 % (reálně poklesl o 0,2 %). Vzhledem ke zvětšujícím se rozdílům ve výdělcích zaměstnanců, které podstatně více ovlivňují úroveň průměrné mzdy, byl medián mezd ve sledovaném období nižší o Kč než průměrná mzda. Výše průměrné měsíční mzdy zaměstnanců pracujících v malých firmách (právnické a fyzické osoby s méně jak 20 zaměstnanci) podnikatelské sféry v 1. pololetí letošního roku činila Kč, tj. 72,0 % celospolečenského výdělkového průměru; došlo ke zvýšení tohoto podílu (o 0,7 p.b.) v porovnání se stejným obdobím roku 2012 viz tabulku č. 4 v příloze. Vývoj mezd charakterizovaly zejména následující skutečnosti: velmi nízký růst průměrné nominální mzdy jak v národním hospodářství jako celku, tak i v podnikatelské sféře, mírně vyšší nárůst průměrného platu v nepodnikatelské sféře, pokračující pokles kupní síly výdělků, který ovlivňuje výdaje domácností na konečnou spotřebu a spotřebitelskou poptávku, nesoulad mezi dynamikou mezd a vývojem produktivity práce, mírné snížení jak meziodvětvové diferenciace mezd zaměstnanců, tak územní diferenciace (na makroúrovni), v zásadě stagnace mzdové diferenciace na úrovni jednotlivých zaměstnanců (na mikroúrovni). 10

13 K poklesu průměrné reálné hodnoty mezd došlo jak kumulovaně za celé první pololetí letošního roku (o 1,3 %), tak i v samotném 1. čtvrtletí (o 2,2 %) a 2. čtvrtletí (o 0,3 %). Proti ještě intenzivnějšímu propadu reálných mezd působila cca poloviční míra cenové inflace ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku (podrobněji viz část 2 materiálu). Propad průměrné reálné mzdy v 1. pololetí byl zaznamenán v 17 z 19 sledovaných odvětvových agregací CZ-NACE a ve všech 14 krajích (viz dále). Přetrvávající negativní skutečností je, že snížení kupní síly výdělků bylo doprovázeno ještě větším propadem produktivity práce. Pokračovala tak tendence, která se projevila již v předchozím období. Dynamika úhrnné produktivity práce (v pojetí hrubého domácího produktu ve stálých cenách na 1 pracovníka v národním hospodářství) poklesla ve sledovaném období meziročně o 3,0 % a zaostala o 1,7 p.b. za dynamikou průměrné reálné mzdy podrobný vývoj za jednotlivá čtvrtletí viz následující graf: 11

14 Relace produktivity práce a mezd se promítla negativně do vývoje jednotkových mzdových nákladů, které v meziročním pohledu za leden červen nominálně vzrostly o 3,5 % a reálně o 1,8 %. Přesto vývoj mezd nepředstavoval zásadní riziko z pohledu udržení konkurenceschopnosti tuzemské produkce. Reálná hodnota objemu mzdových prostředků zúčtovaných k výplatě poklesla oproti 1. pololetí 2012 o 2,2 %; mzdová náročnost HDP (relace objemu mzdových prostředků k objemu hrubého domácího produktu v běžných cenách) se ve stejném porovnání snížila (o 0,1 p.b.) na 28,3 %. Část mezd, které svým zaměstnancům dlužili insolventní zaměstnavatelé v režimu konkurzního řízení, jim byla vyplacena Úřadem práce ČR na základě zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Celkem bylo takto k poskytnuto 159,6 mil. Kč (o 46,6 mil. Kč méně než v 1. pololetí 2012), z toho nejvíce v kraji hl. m. Praha (35,0 mil. Kč), v Moravskoslezském kraji (18,2 mil. Kč) a Jihomoravském kraji (18,0 mil. Kč). Meziroční nárůst průměrného nominálního výdělku v rámci nepodnikatelské sféry byl zaznamenán ve všech odvětvích. K nadprůměrnému zvýšení průměrného platu došlo v odvětví kulturní, zábavní a sportovní činnosti (1,2 %) a v odvětví vzdělávání (1,1 %). V rámci tohoto odvětví však došlo ke značně rozdílnému vývoji mezd, zatímco ve státních školských zařízeních průměrný plat velmi výrazně stoupnul (o 5,7 %), ve školách a zařízeních, které spadají do komunální správy (obcí a krajů), naopak průměrný plat poklesl (o 0,6 %). Zaměstnancům v odvětví zdravotní, sociální péče platy nominálně spíše stagnovaly nebo mírně klesly. Z podrobnějšího členění odvětví vyplývá, že ve všech klíčových odvětvích se kupní síla průměrného výdělku (s výjimkou státních školských zařízení) proti 1. pololetí 2012 snížila viz tabulku č. 5 v příloze. Na nízké tempo růstu průměrné mzdy v podnikatelské sféře oproti minulým obdobím působily především tyto základní faktory: vyplacení mimořádných odměn netradičně již koncem roku 2012, a to z daňových a odvodových důvodů, 12

15 přetrvávající obavy ze současného i budoucího vývoje domácí i světové ekonomiky, obezřetná mzdová a personální politika, která závisí na vývoji nově uzavřených obchodů, zakázek a kontraktů a očekávání budoucího hospodaření klíčových podniků a firem, přetrvávající relativně vysoký podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu ve věku let (7,3 % k 30. červnu 2013) a s tím související přebytek nabídky zaměstnanců řady profesí na trhu práce. Z údajů o průměrném evidenčním počtu zaměstnanců (dle Podnikové statistiky o mzdách a zaměstnancích; liší se od Výběrových šetření pracovních sil) je zřejmý pokračující meziroční úbytek zaměstnanců (o 34,1 tis.). Na poklesu zaměstnanosti se v 1. pololetí letošního roku podílela pouze podnikatelská sféra, a to 41,6 tis. zaměstnanci. V nepodnikatelské sféře došlo po poklesech počtu zaměstnanců v předchozích obdobích k jejich zvýšení o 7,5 tis. Na tomto nárůstu se podílely i veřejně prospěšné práce, které jsou zařazeny do odvětví veřejná správa. Snížení počtu zaměstnanců se neomezilo jen na několik odvětví, ale zasáhlo 11 z 19 odvětví CZ-NACE. Nejvyšší pokles počtu zaměstnanců byl zaznamenán v odvětvích stavebnictví (o 13,3 tis.) zpracovatelský průmysl (o 13,2 tis.), velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel (o 7,1 tis.) a ubytování, stravování a pohostinství (o 7,0 tis.). Největší nárůst zaměstnanosti byl v odvětvích veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení (o 4,7 tis.) činnosti v oblasti nemovitostí (o 3,3 tis.) a profesní, vědecké a technické činnosti (o 2,7 tis.). Podle klasifikace ekonomických činností (sekcí) CZ-NACE nejvyšší úrovně nominální průměrné mzdy dosáhla tradičně odvětví peněžnictví a pojišťovnictví ( Kč), informační a komunikační činnosti ( Kč) a výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu ( Kč). Celorepublikový průměr ( Kč) byl překročen rovněž v odvětvích profesní, vědecké a technické činnosti ( Kč), těžba a dobývání ( Kč), veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení ( Kč) a zdravotní a sociální péče ( Kč). Naopak nejnižší průměrná mzda byla v odvětvích ubytování, stravování a pohostinství ( Kč), administrativní a podpůrné 13

16 činnosti ( Kč) a zemědělství, lesnictví a rybářství ( Kč). Podrobný přehled o výši průměrných mezd ve sledovaných 19 odvětví CZ-NACE je uveden v následujícím grafu a tabulce č. 6 v příloze. K největšímu propadu průměrné mzdy došlo v 1. pololetí 2013 v odvětví s nejvyšší nominální průměrnou mzdou peněžnictví a pojišťovnictví (nominálně o 6,6 %, reálně o 8,2 %), v odvětví těžba a dobývání (nominálně o 5,0 %, reálně o 6,6 %) a činnosti v oblasti nemovitostí (nominálně o 2,4 %, reálně o 4,0 %). Naopak největšího meziročního nárůstu průměrné mzdy bylo dosaženo v odvětví s nejnižší nominální průměrnou mzdou ubytování, stravování a pohostinství (nominálně o 3,6 %, reálně o 1,9 %) a zemědělství, lesnictví a rybářství (nominálně o 2,1 %, reálně o 0,4 %). Pouze v těchto dvou odvětvích došlo k nárůstu reálné mzdy, ve všech ostatních odvětvích nominální nárůst průměrné mzdy nepokryl růst inflace a došlo k propadu její kupní síly. Meziodvětvová mzdová diferenciace proti stejnému období předchozího roku poklesla; variační koeficient průměrných mezd (podle sekcí CZ-NACE) se snížil o 1,8 p.b. na 34,9 %. 14

17 Výše průměrné nominální mzdy se výrazně lišila i podle velikosti zpravodajské jednotky, tj. čím větší byl počet zaměstnanců, tím vyšší byla průměrná mzda. V podnicích do 19 zaměstnanců (velikostní kategorii s druhým nejvyšším počtem zaměstnanců cca 783 tisíc) byla nejnižší a činila Kč (téměř 73 % průměrné mzdy v národním hospodářství). Naopak nejvyšší průměrná mzda Kč (cca 121 % průměru) byla vyplacena v organizacích s a více zaměstnanci. Pokles reálných mezd byl zaznamenán u všech velikostních kategorií ekonomických subjektů. Dosti rozdílný byl vývoj počtu zaměstnanců, zatímco největší podniky si udržely nejvyšší meziroční nárůst počtu zaměstnanců (+4,3 tis.), nejintenzivněji poklesl počet pracovníků u organizací s zaměstnanci (absolutně o -23,2 tis. a relativně o -4,8 %) podrobněji viz tabulku č. 7 v příloze. V územním členění podle krajů (rovněž viz graf na následující straně) dosáhl nejvyšší průměrné měsíční mzdy Kč kraj hl. město Praha, ve kterém byl zároveň evidován největší počet zaměstnanců (737,1 tis. podle pracovištní metody z údajů z podnikového výkaznictví ČSÚ). Dlouhodobě se jedná o jediný region, který úrovní průměrné mzdy převyšuje celorepublikový průměr, a to o cca 32 % (o Kč). V hodnoceném období byl v tomto regionu zaznamenán největší pokles jak nominální (-0,9 %), tak i reálné mzdy (-2,6 %) a zároveň je to jediný kraj, kde došlo k nárůstu počtu zaměstnanců (+6,7 tis.). S velkým odstupem a překročením hranice Kč následoval Středočeský kraj. Nejčastěji byl zastoupen interval s průměrnou mzdu až Kč, a to v 5 krajích (Vysočina, Jihočeský, Olomoucký, Pardubický a Zlínský). Nejnižší průměrná mzda Kč byla zaznamenána v Karlovarském kraji. Největší relativní vzestup průměrné nominální mzdy vykázal Kraj Vysočina (+1,3 %) a Jihomoravský kraj (+1,2 %). V porovnání se stejným obdobím předchozího roku byla kupní síla průměrné mzdy v krajském průřezu ve všech krajích nižší viz tabulku č. 8 v příloze. 15

18 Současně došlo ke zmírnění diferenciace, tj. snížení extrémních mzdových hladin (Praha x Karlovarský kraj) o 289 Kč na Kč. Hodnota variačního koeficientu v tomto členění poklesla z 12,5 % v 1. pololetí 2012 na 12,0 % v 1. pololetí letošního roku Poznatky ze šetření Informačního systému o průměrném výdělku Dalším důležitým zdrojem informací o pracovních příjmech, resp. výdělcích jednotlivých zaměstnanců v České republice, které doplňují údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ), jsou data získaná z pravidelného statistického šetření Informační systém o průměrném výdělku (ISPV). Na rozdíl od podnikového výkaznictví ČSÚ, které vychází z údajů o evidenčním počtu zaměstnanců a vyplacených mzdách za ekonomický subjekt, jehož účelem je makroekonomický pohled na mzdy, ISPV poskytuje data o mzdové úrovni jednotlivých skupin zaměstnanců i podle profesní struktury (včetně rozdělení na ženy a muže). Ve výsledcích o průměrných mzdách ČSÚ a ISPV jsou rozdíly, které vyplývají 16

19 zejména z odlišné definice podnikatelské a nepodnikatelské sféry ČSÚ a mzdové a platové sféry ISPV, rozdílného způsobu přepočtu zaměstnanců, apod. Z výstupů šetření ISPV lze porovnat výdělkovou úroveň žen a mužů. Průměrná mzda mužů dosáhla v 1. pololetí 2013 výše Kč a průměrná mzda žen Kč. Dynamika jejich růstu byla v uvedeném období shodná. Rozdíl v průměrném výdělku mužů a žen činil Kč, relace průměrné mzdy žen k průměrné mzdě mužů dosáhla 78,5 % a byla meziročně stejná jako v 1. pololetí předchozího roku. Hodnota mediánu mezd mužů činila ve sledovaném období Kč a mediánu mezd žen Kč. Porovnání založené na posouzení vývoje relace mediánové hodnoty výdělků žen a mužů představovalo 85,0 % (absolutní rozdíl Kč, což bylo o Kč méně než v případě průměru). Mzdy žen jsou nejen v průměru nižší než mzdy mužů, ale jsou také více nivelizované. Z tohoto srovnání však nelze přímo usuzovat na diskriminaci žen v oblasti výdělků, neboť jejich úroveň podle pohlaví je ovlivněna řadou faktorů např. strukturou zaměstnanců podle odvětví, profesí, pracovního zařazení (ženy jsou obecně méně zastoupeny na lépe placených místech), vzdělání, věku (dochází k přerušení pracovní kariéry žen v souvislosti s péčí o děti či jiné blízké osoby) a dále i rozsahem čerpání fondu pracovní doby vzhledem k potřebě slaďování zaměstnání a soukromého života (ženy mají nižší objem přesčasové práce placené vyšší sazbou) atd. V zásadě stagnace rozsahu mzdové diferenciace na nejnižší úrovni jednotlivých zaměstnanců signalizuje vývoj hodnoty většiny základních diferenciačních charakteristik popsaných na výsledcích ukazatelů 1. pololetí 2012 a 2013 v následující tabulce (vlastní propočty MPSV z dat vybraných organizací). Ukazatel 1. pololetí pololetí 2013 Rozdíl mezi průměrným výdělkem a mediánem (Kč) Podíl zaměstnanců s nižší než průměrnou mzdou (%) 67,4 67,1 Decilový poměr (9. decil : 1. decil) 3,37 3,43 Variační koeficient (%) Giniho koeficient 0,30 0,30 Paretův koeficient 0,37 0,38 17

20 Podíl zaměstnanců s nižším než průměrným výdělkem z celkového počtu zaměstnanců (oproti stejnému období předchozího roku) se snížil o 0,3 p.b. na hodnotu 67,1 %. Opačně se vyvíjel o něco rychlejší růst vyšších výdělků. Dynamika výdělku v 9. decilu převýšila v 1. pololetí meziročně o 1,8 p.b. nárůst výdělku v 1. decilu. Medián mzdy činil v 1. pololetí letošního roku Kč (ve mzdové sféře Kč, v platové sféře Kč) a byl oproti hodnotě průměrné měsíční mzdy nižší o Kč. V platové sféře představoval tento rozdíl Kč; ve mzdové sféře činilo zaostávání mediánu za průměrnou mzdou Kč. Z toho vyplývá, že výdělky jednotlivých zaměstnanců ve mzdové sféře na rozdíl od sféry platové byly více diferencované. To bylo ovlivněno zejména vysokou absolutní úrovní vyplácených mezd (včetně prémií, mimořádných odměn a bonusů) vrcholovým manažerům a špičkovým specialistům v tomto sektoru. Proti posílení mzdové diferenciace působila skutečnost, že průměrné (meziroční) tempo růstu výdělků řídících pracovníků a manažerů (klasifikace CZ- ISCO, hlavní třída 1) bylo nižší než průměrná intenzita nárůstu mezd jimi řízených zaměstnanců (o 1,2 p.b.). V rozložení úrovně mezd zaměstnanců došlo k mírnému posunu směrem k vyšším hodnotám (viz frekvenční graf v rámci vybraných výstupů z Informačního systému o průměrném výdělku v příloze). V nejčetnějším pásmu tis. Kč pobíralo mzdu celkem 9,1 % zaměstnanců (shodně jako ve stejném období loňského roku). Výdělek nepřekračující Kč mělo jen 0,4 % zaměstnanců (v 1. pololetí 2012 to bylo 0,5 %) ovšem např. v odvětvích výroba textilií, oděvů, usní a souvisejících výrobků 1,8 %, v kulturní, zábavní a rekreační činnosti 1,6 % a v administrativní a podpůrné činnosti 1,4 % zaměstnanců. Mzda převyšující Kč byla vyplacena 22,8 % zaměstnanců (o 1,5 p.b. vyšší podíl než v 1. pololetí roku 2012) v odvětvích telekomunikační činnosti ji však obdrželo cca 75 %, v IT a informační činnosti téměř 72 % a v peněžnictví a pojišťovnictví cca 65 % zaměstnanců. 18

21 K nadprůměrně odměňovaným profesím v 1. pololetí letošního roku patřili např. nejvyšší představitelé společností (s průměrnou mzdou Kč), lékařští specialisté ( Kč), ale i strojírenští technici ( Kč) nebo všeobecné sestry se specializací ( Kč). K nejhůře placeným profesím patřili zejména pokrývači ( Kč), švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech ( Kč) nebo pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur ( Kč). Čím vyššího vzdělání zaměstnanec dosáhl, tím vyšší měl zpravidla průměrnou mzdu. Např. zatímco zaměstnanec s maturitou pobíral mzdu ( Kč) cca ve výši průměrné mzdy, vysokoškolsky vzdělaný zaměstnanec měl ve sledovaném období průměrnou mzdu více než 1,6 krát vyšší (její úroveň dosáhla Kč). Z hlediska věku patřily k nejlépe placeným zaměstnanci ve věku let, a to ve všech vzdělanostních kategoriích. Největší rozdíly byly zaznamenány u zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním. Průměrná mzda těchto zaměstnanců ve věku do 29 let činila v 1. pololetí Kč (1,3 násobek průměru dané věkové kategorie), ve věku od 30 do 49 let dosáhla Kč (1,6 násobek) a ve věku nad 50 let dosáhla úrovně Kč (1,7 násobek). Statistika výdělků z ISPV poskytuje i zajímavý přehled o mzdách zaměstnanců v České republice podle jejich státního občanství. Absolutně nejvyšší průměrné mzdy Kč v 1. pololetí letošního roku v ČR dosáhli zaměstnanci s německým státním občanstvím, a to jak v nemanuálních profesích ( Kč), tak i manuálních ( Kč). Druhou nejlépe placenou skupinou zaměstnanců s průměrnou mzdou Kč, avšak s více než trojnásobně nižší průměrnou mzdou než nejlépe placení Němci, se stali pracovníci ze Slovenska, kteří byli nejpočetnější skupinou zahraničních zaměstnanců v České republice. Více než tuzemští zaměstnanci si vydělali ještě občané Ruské federace, jejichž průměrná mzda činila Kč. Naopak nejnižší průměrnou mzdu Kč obdrželi zaměstnanci z Mongolska, Ukrajiny ( Kč) a Vietnamu ( Kč). Vezmou-li se v úvahu pouze pracovníci vykonávající manuální práce, patřili k nejhůře odměňovaným občané Ruské federace (průměrná mzda Kč), Rumunska ( Kč) a Bulharska ( Kč). V nemanuálních profesích byli vedle výše zmíněných německých zaměstnanců nejlépe placeni rovněž občané Bulharska 19

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2014 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 4 1. 1 Základní charakteristika...

Více

Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. - 3. čtvrtletí 2013. (textová část)

Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. - 3. čtvrtletí 2013. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. - 3. čtvrtletí 2013 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 5 1. 1 Základní charakteristika...

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2015 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 4 1. 1 Základní charakteristika...

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2016 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 4 1. 1 Základní charakteristika...

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2012 a predikce na další období. (textová část)

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2012 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2012 a predikce na další období (textová část) 2 Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí 2015...

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2013 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 5 1. 1 Základní charakteristika...

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2016 a predikce na další období. (textová část)

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2016 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2016 a predikce na další období (textová část) Obsah A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí 2016...

Více

Zpráva o základních tendencích vývoje příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2010. (textová část)

Zpráva o základních tendencích vývoje příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2010. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích vývoje příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2010 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 5 1. 1 Základní

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2011 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 4 1. 1 Základní charakteristika...

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2012 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 5 1. 1 Základní charakteristika...

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2012 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností...5 1. 1 Základní charakteristika...5

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2011 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2011 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2011 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 3 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí a predikce na další období. (textová část)

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2011 a predikce na další období (textová část) Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2010 a predikce na další období

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2010 a predikce na další období . I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2010 a predikce na další období (textová část) Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí a v roce 2015

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí a v roce 2015 12. 1. 2016 Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí a v roce 2015 Ve 4. čtvrtletí 2015 klesly spotřebitelské ceny proti 3. čtvrtletí 2015 o 0,5 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2013 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2013 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2013 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

IX. PŘÍJMY A VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ, SOCIÁLNÍ VÝDAJE A. Příjmy, vydání a spotřeba domácností

IX. PŘÍJMY A VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ, SOCIÁLNÍ VÝDAJE A. Příjmy, vydání a spotřeba domácností IX. PŘÍJMY A VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ, SOCIÁLNÍ VÝDAJE A. Příjmy, vydání a spotřeba domácností Údaje o příjmech a vydáních domácností byly získány z výsledků výběrového šetření statistiky rodinných účtů. Výběr

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. domácností ČR v 1. čtvrtletí 2008

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. domácností ČR v 1. čtvrtletí 2008 I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2008 Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy 1. Příjmy domácností... 1 1. 1 Základní charakteristika... 1 1. 2

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2009 a predikce na další období

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2009 a predikce na další období I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2009 a predikce na další období (textová část) Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2016

Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2016 11. 4. 2016 Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2016 V 1. čtvrtletí 2016 vzrostly spotřebitelské ceny proti 4. čtvrtletí 2015 o 0,4 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny v

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 2. čtvrtletí 2016

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 2. čtvrtletí 2016 12. 7. 2016 Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 2. čtvrtletí 2016 Ve 2. čtvrtletí 2016 vzrostly spotřebitelské ceny proti 1. čtvrtletí 2016 o 0,5 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2012 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2012 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2012 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 3 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2010 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2010 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2010 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 3 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR)

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) A. Hospodaření státního rozpočtu 20 Celkové příjmy státního rozpočtu za 1. pololetí roku 2007 ve výši 483,3 mld.

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v roce 2009 a predikce na další období. (textová část)

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v roce 2009 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2009 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 3 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v červenci 2016

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v červenci 2016 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2016 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné

Více

IX. PŘÍJMY A VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ, SOCIÁLNÍ VÝDAJE A. Příjmy, vydání a spotřeba domácností

IX. PŘÍJMY A VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ, SOCIÁLNÍ VÝDAJE A. Příjmy, vydání a spotřeba domácností IX. PŘÍJMY A VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ, SOCIÁLNÍ VÝDAJE A. Příjmy, vydání a spotřeba domácností Údaje o příjmech a vydáních domácností byly získány z výsledků výběrového šetření statistiky rodinných účtů. Výběr

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v u 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

V 1. čtvrtletí 2011 rostly mzdy jen ve mzdové sféře

V 1. čtvrtletí 2011 rostly mzdy jen ve mzdové sféře V 1. čtvrtletí 2011 rostly mzdy jen ve mzdové sféře Výdělky ve mzdové a platové sféře Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že v 1. čtvrtletí 2011 vzrostla hrubá

Více

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR 4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR Národní účty a rodinné účty různé poslání Rychlejší růst spotřeby domácností než HDP Značný růst výdajů domácností na bydlení Různorodé problémy související s tvorbou

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly HDP vzrostl nejvíce ze všech krajů. Středočeský kraj zasáhla zhoršená ekonomická situace z let 28 a 29 méně citelně než jako celek. Zatímco HDP České republiky mezi roky 1995 a

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 3. čtvrtletí 2016

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 3. čtvrtletí 2016 10. 10. 2016 Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 3. čtvrtletí 2016 Ve 3. čtvrtletí 2016 vzrostly spotřebitelské ceny proti 2. čtvrtletí 2016 o 0,2. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny ve

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2008 a predikce na další období

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2008 a predikce na další období I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2008 a predikce na další období (textová část) Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí

Více

2014 Dostupný z

2014 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 08.03.2017 Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2014 Český statistický úřad 2014 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-261172

Více

VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 2012. Zpracoval Odbor analýz a statistik (65)

VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 2012. Zpracoval Odbor analýz a statistik (65) M I N I S T E R S T V O P R Á C E A S O C I Á L N Í C H V Ě C Í VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 2012 VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE

Více

2011 Dostupný z

2011 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 03.01.2017 Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2011 Český statistický úřad 2011 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203700

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

Mzdy specialistů ve vědě a technice

Mzdy specialistů ve vědě a technice Mzdy specialistů ve vědě a technice Podrobná charakteristika osob zaměstnaných jako Specialisté ve vědě a technologiích, včetně jednotlivých užších kategorií zaměstnání, je uvedena v příloze k metodice

Více

VÝVOJ INDEXŮ SPOTŘEBITELSKÝCH CEN VE 2. ČTVRTLETÍ 2013

VÝVOJ INDEXŮ SPOTŘEBITELSKÝCH CEN VE 2. ČTVRTLETÍ 2013 9. 7. 2013 VÝVOJ INDEXŮ SPOTŘEBITELSKÝCH CEN VE 2. ČTVRTLETÍ 2013 Celková hladina spotřebitelských cen vzrostla ve 2. čtvrtletí 2013 proti 1. čtvrtletí 2013 o 0,2 %. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce Dostupný z

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 23.12.2016 Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce 2014 Český statistický úřad 2014 Dostupný

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Tabulka C.3.1: Trh práce roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 9 1 11 1 13 1 15 1 17 Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 5 93 5 7 9 937 95 973 9 991 růst v % 1, 1, 1,,, 1,,,3,,

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993-2013. Zpracoval Odbor analýz a statistik (65) MPSV ČR

VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993-2013. Zpracoval Odbor analýz a statistik (65) MPSV ČR VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993-2013 Zpracoval Odbor analýz a statistik (65) MPSV ČR Praha, červenec 2014 MPSV ČR, Praha 2014 ISBN 978-80-7421-078-5 O B S A H strana

Více

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015 Barometr 1. čtvrtletí roku 215 Bankovní a Nebankovní registr klientských informací evidoval koncem prvního čtvrtletí roku 215 celkový dluh ve výši 1,73 bilionu Kč, z toho tvořil dlouhodobý dluh (hypotéky

Více

Barometr 2. čtvrtletí roku 2015

Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Bankovní a Nebankovní registr evidoval koncem druhého čtvrtletí roku 2015 celkový dluh ve výši 1,75 bilionu Kč. Dlouhodobý dluh (hypotéky a úvěry ze stavebního spoření)

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

2010 Dostupný z

2010 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 06.10.2016 Změny v zaměstnanosti a nezaměstnanosti v České republice v porovnání s ostatními zeměmi EU - Český statistický

Více

2014 Dostupný z

2014 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 01.01.2017 Vývoj mezd zaměstnanců - 4. čtvrtletí 2014 Český statistický úřad 2014 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-261179

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51)

4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51) 4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51) 4.1. Popis Odvětví zahrnuje prodej nového nebo použitého zboží maloobchodním prodejcům, výrobním, nebo obchodním podnikům nebo jeho zprostředkování,

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Tabulka C.3.1: Trh práce roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 9 1 11 1 13 1 15 1 17 Odhad Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 5 93 5 7 9 933 9 9 95 9 růst v % 1, 1, 1,,,,9,1,1,,

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Tabulka C.3.1: Trh práce roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 9 1 11 1 13 1 15 1 17 Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 5 93 5 7 9 937 99 957 99 977 růst v % 1, 1, 1,,, 1,,,,,

Více

Spotřeba domácností má významný sociální rozměr

Spotřeba domácností má významný sociální rozměr Spotřeba domácností má významný sociální rozměr Výdaje domácností výrazně přispívají k celkové výkonnosti ekonomiky. Podobně jako jiné sektory v ekonomice jsou i ony ovlivněny hospodářským cyklem. Jejich

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Zaměstnanost roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Zaměstnanost roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Prameny: ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR. Tabulka C.3.1: Zaměstnanost roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 7 9 1 11 1 13 1 15 1 Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 9 5

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v roce 2008 a predikce na další období

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v roce 2008 a predikce na další období I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2008 a predikce na další období (textová část) Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v roce 2008... 1 B.

Více

Graf 2.1 Ekonomicky aktivní podle věku v Moravskoslezském kraji

Graf 2.1 Ekonomicky aktivní podle věku v Moravskoslezském kraji 2. SOCIÁLNÍ VÝVOJ Údaje o ekonomické aktivitě populace jsou získány z Výběrového šetření pracovních sil Populaci osob starších 15 let tvoří osoby ekonomicky aktivní a ekonomicky neaktivní. Všichni ti,

Více

Zahraniční obchod v roce 2008

Zahraniční obchod v roce 2008 3 Zahraniční obchod v roce 28 Obrat zahraničního obchodu zaznamenal poprvé od vstupu České republiky do Evropské unie a podruhé v historii České republiky meziroční pokles. V porovnání s rokem 27 se obrat

Více

2011 Dostupný z

2011 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 21.01.2017 Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 2. čtvrtletí 2011 Český statistický úřad 2011 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203701

Více

Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele

Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele M O N I T O R Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele 4-2006 Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Ekonomický a sociální monitor Duben 2006 OBSAH ČTVRTLETNĚ

Více

2. SOCIÁLNÍ VÝVOJ. Ubývá zaměstnaných osob, přibývá nezaměstnaných.

2. SOCIÁLNÍ VÝVOJ. Ubývá zaměstnaných osob, přibývá nezaměstnaných. 2. SOCIÁLNÍ VÝVOJ Ubývá zaměstnaných osob, přibývá nezaměstnaných. Podle výsledků Výběrového šetření pracovní sil (VŠPS) představovala v Kraji Vysočina v roce 21 pracovní síla téměř 254 tis. osob, z tohoto

Více

Využití pracovní síly

Využití pracovní síly Využití pracovní síly HDP na konci sledovaného období klesal výrazněji než v celé Rozhodující význam má v kraji zpracovatelský průmysl Hrubý domácí produkt na Vysočině obdobně jako v celé České republice

Více

C.3 Trh práce Prameny kapitoly 3: ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR.

C.3 Trh práce Prameny kapitoly 3: ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR. Prameny kapitoly : ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR. Tabulka C..: Zaměstnanost roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: Odhad Výhled Zaměstnanost ) průměr v tis.osob růst v %,,,,,,,,,, zaměstnanci

Více

vybraných ukazatelů životní úrovně v české republice v letech 1993-2014

vybraných ukazatelů životní úrovně v české republice v letech 1993-2014 Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v české republice v letech 1993-2014 Zpracoval Odbor rozpočtu (62) MPSV ČR Praha, červenec 2015 MPSV_CJ_final.indd 1 19.08.15 13:58 MPSV ČR, Praha 2015 ISBN 978-80-7421-109-6

Více

Úvod makroekonomický rámec hospodaření českých domácností v roce 2007

Úvod makroekonomický rámec hospodaření českých domácností v roce 2007 Úvod makroekonomický rámec hospodaření českých domácností v roce 2007 Hospodářský vývoj České republiky se po většinu roku 2007 vyznačoval stabilitou a vytvářel relativně příznivé prostředí pro hospodaření

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

5. Sociální zabezpečení

5. Sociální zabezpečení 5. Sociální zabezpečení Další z genderově citlivých oblastí je sociální zabezpečení. Je třeba si uvědomit, že sociální zabezpečení zahrnuje mj. vyplácení ů a že podíl ců v populaci se neustále zvyšuje.

Více

V 1. pololetí 2011 rostly mzdy jen ve mzdové sféře

V 1. pololetí 2011 rostly mzdy jen ve mzdové sféře V 1. pololetí 2011 rostly mzdy jen ve mzdové sféře Výdělky ve mzdové a platové sféře Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že v 1. pololetí 2011 vzrostla hrubá měsíční

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1/H1 5 7 9 1 11 1 13 Jan 1 Feb 1 March 1 April 1 May 1 June 1 5 7 9 1 11 1 13 1* 15* 1* Tato nová zpráva Vám poskytne aktuální informace

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat

Více

IV. CENY A. Spotřebitelské ceny

IV. CENY A. Spotřebitelské ceny IV. CENY A. Spotřebitelské ceny Průměrná meziroční míra inflace v roce 2006 dosáhla 2,5 %, což je o 0,6 procentního bodu vyšší hodnota než v roce 2005. Růst administrativně ovlivňovaných cen zrychlil na

Více

2. SOCIÁLNÍ VÝVOJ. Dále klesá počet zaměstnaných osob.

2. SOCIÁLNÍ VÝVOJ. Dále klesá počet zaměstnaných osob. 2. SOCIÁLNÍ VÝVOJ Dále klesá počet zaměstnaných osob. Podle výsledků Výběrového šetření pracovní sil představovala v Kraji Vysočina v roce 20 pracovní síla celkem 251 tis. osob., tj. 57,2 % z celkového

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve třetím čtvrtletí roku obrat

Více

KOLIK U NÁS PRACUJE CIZINCŮ

KOLIK U NÁS PRACUJE CIZINCŮ KOLIK U NÁS PRACUJE CIZINCŮ Daniel Chytil Tisková konference, 12. ledna 2017, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Na úvod Zdroje dat Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

Více

MONITOR VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ, MĚNOVÉ A SOCIÁLNÍ UKAZATELE 8/2015. Zpracoval: Parlamentní institut

MONITOR VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ, MĚNOVÉ A SOCIÁLNÍ UKAZATELE 8/2015. Zpracoval: Parlamentní institut 11-2010 MONITOR VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ, MĚNOVÉ A SOCIÁLNÍ UKAZATELE 8/2015 Zpracoval: Parlamentní institut 16. 10. 2015 s využitím dat ČSÚ a MF pro srpen 2015 (publikovaných ke dni 16. 10. 2015) OBSAH Čtvrtletně

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016

Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016 Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016 Prezentace pro PT1 Praha 25.8.2016 ÚČASTNÍCI POČET ÚČASTNÍKŮ 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

Rozšířené výstupy Informačního systému o průměrném výdělku

Rozšířené výstupy Informačního systému o průměrném výdělku Rozšířené výstupy Informačního systému o průměrném výdělku A) Výstupy pro odbor 65 - odbor analýz a statistik Výsledková část ISPV-ČR za 1. pololetí a rok 2014 a 1. pololetí a rok 2015 Hrubý měsíční mzda/plat

Více

STAVEBNICTVÍ V LEDNU PROSINCI 2010, 2009

STAVEBNICTVÍ V LEDNU PROSINCI 2010, 2009 ÚRS Praha, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 STAVEBNICTVÍ V LEDNU PROSINCI 2010, 2009 (STAVEBNÍ PRODUKCE, ZAMĚSTNANOST, PRODUKTIVITA) Úsek 03 únor 2011 Úvod Informace

Více

V. CENY A. Spotřebitelské ceny 17

V. CENY A. Spotřebitelské ceny 17 V. CENY A. Spotřebitelské ceny 17 Průměrná roční míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen v roce 24 proti roku 23 činila 2,8, což bylo o 2,7 procentního bodu více než v roce 23, kdy

Více

Měření ekonomiky. Ing. Jakub Fischer Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze

Měření ekonomiky. Ing. Jakub Fischer Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Měření ekonomiky Ing. Jakub Fischer Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Struktura přednášky Nezaměstnanost Inflace Hrubý domácí produkt Platební bilance Nezaměstnanost Základem je rozdělení osob

Více

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010 OBSAH Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010 Strana 1. Úvod 2 2. Souhrnné výsledky dosažené v oblasti mzdové regulace RgŠ ÚSC v I. pololetí 2010

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly Ekonomické postavení Karlovarského kraje se zhoršuje Zvyšuje se HDP na 1 zaměstnaného Důležitým faktorem situace na trhu práce (tj. využití lidských zdrojů) je celkový ekonomický

Více

Jihomoravský kraj z pohledu regionálních účtů

Jihomoravský kraj z pohledu regionálních účtů kraj z pohledu regionálních účtů Úvod V návaznosti na předběžnou sestavu ročních národních účtů zveřejněnou 3. června 216 publikoval ČSÚ k 15. prosinci 216 také předběžné údaje regionálních účtů za rok

Více

1.3. Mzdová konvergence

1.3. Mzdová konvergence 1.3. Mzdová konvergence Průměrné hodinové náklady práce, definované jako celkové pracovní náklady v eurech dělené počtem odpracovaných hodin, mohou být srovnatelnou bází, pomocí níž je možné zhruba porovnat,

Více

3. EKONOMICKÝ VÝVOJ 1

3. EKONOMICKÝ VÝVOJ 1 3. EKONOMICKÝ VÝVOJ 1 Ve struktuře ekonomiky Prahy podle hrubé přidané hodnoty převažují odvětví sektoru služeb. Vybavenost domácností počítači je v Praze nad průměrem ČR; domácnosti s počítačem v Praze

Více

3. Přesčasová práce zaměstnanců a členů produkčních družstev

3. Přesčasová práce zaměstnanců a členů produkčních družstev 3. Přesčasová práce zaměstnanců a členů produkčních družstev V další části AHM 2004, která byla vyplňována pouze za zaměstnance a členy produkčních družstev (ČPD) civilního sektoru národního hospodářství,

Více

4. Pracovní síly v zemědělství

4. Pracovní síly v zemědělství 4. Pracovní síly v zemědělství Stálí pracovníci V roce 2007 pracovalo v zemědělství celkem 243 179 osob bez ohledu na druh pracovního poměru k zaměstnavateli (tj. včetně nepravidelně zaměstnaných pracovníků,

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více