Červenec 2014 ÚVOD. 4. VŠEOBECNÉ ODMÍTÁNÍ BLOKÁDY 4.1. Domácí opozice americké společnosti 4.2. Opozice mezinárodního společenství ZÁVĚRY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Červenec 2014 ÚVOD. 4. VŠEOBECNÉ ODMÍTÁNÍ BLOKÁDY 4.1. Domácí opozice americké společnosti 4.2. Opozice mezinárodního společenství ZÁVĚRY"

Transkript

1 ZPRÁVA KUBY K Rezoluci 68/8 Valného shromáždění Spojených národů nazvané Potřeba ukončit ekonomickou, obchodní a finanční blokádu uvalenou Spojenými státy americkými na Kubu Červenec 2014 ÚVOD 1. BLOKÁDA PORUŠUJE PRÁVA KUBÁNSKÉHO LIDU. DOPADY BLOKÁDY NA NEJZRANITELNĚJŠÍ SEKTORY SPOLEČNOSTI 1.1. Právo na zdraví 1.2. Právo na vzdělání 1.3. Právo na výživu 1.4. Sport a kultura 2. BLOKÁDA BRÁNÍ ROZVOJI ZEMĚ. DOPADY NA ZAHRANIČNÍ SEKTOR 2.1. Zahraniční obchod a zahraniční investice 2.2. Finance 2.3. Oddíl 211 Zákona USA o konsolidovaných a naléhavých dodatkových položkách z roku 1999 a další útoky v oblasti patentů a ochranných známek 3. BLOKÁDA PORUŠUJE MEZINÁRODNÍ PRÁVO. EXTERITORIÁLNÍ UPLATŇOVÁNÍ 3.1. Sankce uvalené na kubánské subjekty 3.2. Exteritoriální uplatňování blokády 3.3. Dopady na mezinárodní spolupráci 4. VŠEOBECNÉ ODMÍTÁNÍ BLOKÁDY 4.1. Domácí opozice americké společnosti 4.2. Opozice mezinárodního společenství ZÁVĚRY 1

2 ÚVOD V období, k němuž se vztahuje tato zpráva, se vyznačovalo zostřováním genocidní politiky blokády, kterou vláda Spojených států amerických uplatňuje vůči Kubě již 55 let, přičemž ignoruje systematické a sílící volání mezinárodního společenství po jejím okamžitém ukončení. Jejich stále úpornější odhodlání rozšířit její exteritoriální působnost se projevilo zejména v bezprecedentním pronásledování bankovně finančních aktivit. V jeho důsledku narážela normální činnost země ve všech oblastech ekonomického, sociálního, kulturního a politického života na vážné překážky, jak je uvedeno dále. Vyvolat hlad, zoufalství a svržení [kubánské] vlády je i nadále deklarovaným cílem vlády Spojených států. 1 K jeho dosažení dále využívá jakékoli metody a cesty, počínaje absurdním a cynickým zařazováním Kuby na seznam zemí podporujících mezinárodní terorismus, zveřejňovaný jednostranně každý rok Státním departmentem, a konče jinými, mnohem rafinovanějšími jako je rozvratný projekt Zunzuneo, o němž se pojednává dále. Složitý a rozvětvený soubor zákonů a politických a administrativních norem zakotvujících blokádu se neruší. Naopak, posiluje se a potvrzuje jeho platnost. Názorným příkladem je každoroční prodlužování platnosti Zákona o obchodu s nepřítelem, vydaného v roce 1917 jako válečné opatření k omezení obchodu s národy, které byly pokládány za nepřátelské. V memorandu z 12. září 2013 adresovaném státnímu tajemníkovi a ministrovi financí a zveřejněném Bílým domem vyjádřil president Obama opětovně své odhodlání zachovat beze změn politiku agrese a nepřátelství vůči Kubě. Kuba a Spojené státy nejsou ve válce. Z kubánského území nebyly nikdy podniknuty vojenské útoky proti Spojeným státům, ani nebyly podporovány teroristické činy proti americkému lidu. Je nemožné ospravedlnit opatření přijímaná na základě zmíněného nařízení. Jak bylo řečeno již dříve, blokáda naplňuje podstatu aktu genocidy podle Úmluvy o prevenci a trestání zločinu genocidy z roku 1948, a aktu hospodářské války podle Deklarace o právu na námořní válku přijaté Londýnskou námořní konferencí v roce Lester D. Mallory, Memorandum zastupujícího náměstka státního tajemníka pro meziamerické záležitosti (Malloryho) náměstkovi státního tajemníka pro meziamerické záležitosti (Rubottomovi), 6. dubna 1960, Státní department. 2

3 Blokáda působí významné škody na materiálním, psychickém a duchovním blahobytu kubánského lidu a klade vážné překážky jeho ekonomickému, kulturnímu a sociálnímu rozvoji. V důsledku této politiky Kuba stále nemůže volně vyvážet ani dovážet výrobky ani služby do nebo ze Spojených států, nemůže používat americké dolary pro své mezinárodní finanční transakce, či mít účty v této měně v bankách třetích zemí. Nemůže ani získat úvěry u bank ve Spojených státech, jejich filiálek ve třetích zemích nebo u mezinárodních finančních institucí jako je Světová banka, Mezinárodní měnový fond (MMF) či Meziamerická banka pro rozvoj (BID). Tato zpráva obsahuje četné příklady ekonomických ztrát způsobených kubánskému lidu blokádou v období od dubna 2013 do června Současně znovu odhaluje exteritoriální rozměr této kruté americké politiky, jejímž cílem je izolovat malou zemi bránící svou svrchovanost a své právo svobodně si zvolit svou budoucnost. Neexistuje jediná oblast ekonomických a sociálních aktivit kubánského lidu, jíž by se nedotýkalo ničivé a destabilizující působení této protiprávní politiky. Hospodářská škoda způsobená kubánskému lidu uvalením ekonomické, obchodní a finanční blokády USA proti Kubě dosáhla - při zohlednění poklesu hodnoty dolaru vůči zlatu na mezinárodním trhu a navzdory poklesu ceny zlata v porovnání s předcházejícím obdobím - částky dolarů. V běžných cenách způsobila blokáda po všechny tyto roky ztráty převyšující amerických dolarů. Blokáda proti Kubě musí skončit. Je to nejnespravedlivější, nejtvrdší a nejdelší systém jednostranných sankcí uvalených na nějakou zemi. Valné shromáždění OSN se 22-krát vyslovilo naprostou většinou hlasů pro respektování mezinárodního práva, plnění principů a cílů Charty Organizace spojených národů a práva kubánského lidu zvolit si svůj vlastní osud. Toto musí být ctěno. 1. BLOKÁDA PORUŠUJE PRÁVA KUBÁNSKÉHO LIDU. DOPADY BLOKÁDY NA NEJZRANITELNĚJŠÍ SEKTORY SPOLEČNOSTI 1.1. Právo na zdraví Zpřístupnění výsledků lékařských, psychologických a podobných poznatků všem národům, především s cílem dosáhnout co nejvyššího stupně zdraví. 2 2 Ústava Světové zdravotnické organizace,

4 Zdraví je jeden z pilířů kubánského politického systému od revolučního vítězství v roce 1959, jeho priorita je zakotvena v čl. 50 Ústavy a doložena výsledky dosaženými v zemi za uplynulých 56 let. Předsednictví Kuby na Světovém zdravotnickém shromáždění v květnu 2014, bylo projevem vysokého světového uznání úsilí země v této oblasti. Nicméně na kubánské zdravotnictví trvale doléhá genocidní americká blokáda, která má vážné dopady na zdraví a blaho kubánského lidu. Promítá se především v nutnosti nakupovat léky, látky, náhradní díly k diagnostickým a léčebným zařízením, nástroje a další potřeby na vzdálených trzích, často přes prostředníky, čímž se zbytečně navyšují výdaje tohoto sektoru. Třebaže jen některé z těchto dopadů je možné vyjádřit finanční hodnotou, vyčíslilo Ministerstvo zdravotnictví Kubánské republiky (MINSAP) škody za posuzované období střízlivým odhadem na 66,5 milionů dolarů. Nicméně, bez ohledu na svou výši nemůže tato částka vyjádřit a postihnout nehmatatelný sociální a lidský rozměr škod vyplývajících z nemožnosti získat produkty nejnovější generace, technologie, poznatky a dalším prostředky životně důležité pro tento citlivý obor. Uvádíme některé z problémů, na něž zdravotnický sektor narazil v analyzovaném období: - Národní centrum genetického lékařství mělo potíže při nákupu zařízení a činidel potřebných pro správný provoz svých laboratoří, což přímo ovlivňuje chod národního programu diagnostiky, léčení a prevence genetických chorob a vrozených vad. Konkrétně Laboratoř molekulární biologie má vážné problémy s nákupem činidel dodávaných firmami sídlícími ve Spojených státech. Jde např. o látky jako SSCP gely (polymorfismus konformace jednovláknové DNA) a diagnostické kity tlaku se stříbrem používané při diagnostikování nemocí jako nádorová fibróza, adrenální kongenitální hyperplazie, galaktosémie a jiné. Rovněž tak komplexní médium AMNIOMAX pro kultivaci prenatálních lidských buněk k chromozomálnímu vyšetření těhotných žen starších 37 let nebo s patalogickým nálezem z ultrazvuku. Nebylo možné získat software pro spektrofluorimetr značky Shimadzu, protože obsahuje americký software. S tímto zařízením se provádějí vyšetření potřebná k diagnostikování nemocí vznikajících v důsledku dědičných metabolických poruch. - Institut neurologie a neurochirurgie dr. Rafaela Estrady (INN) nemohl zakoupit angiograf používaný k vyšetření vaskulárního systému pacientů s neurologickými onemocněními, protože obsahuje americké součástky. Tento přístroj byl už kontrahován u firmy Phillips, ta ale uvedla, že nemá licenci Spojených států k jeho prodeji na Kubu. - Národní skupina a Vědecká společnost pro alergii nemohly koupit potřebné součástky pro chromatografické přístroje nakoupené od společnosti Pharmacia. 4

5 - Dětskému kardiocentru Williama Solera bylo znemožněno nakoupit kvalitnější živné látky jako aminosteryl, zvlášť důležitý v před a pooperační péči o podvyživené pacienty s komplikovanými a kritickými srdečními onemocněními. Jeho jediným výrobcem jsou americké laboratoře ABBOT. - Institut gastroenterologie zaznamenal zvýšení nákladů na nákup léků nezbytných k léčbě chronických onemocnění postihujících děti a adolescenty, vzhledem k nutnosti zajišťovat jejich dovoz ze vzdálenějších trhů. Americké, evropské a/nebo japonské laboratoře, vyrábějící antiretrovirová léčiva jako Tenofovir (na léčbu hepatitidy B) a Telaprevir (na léčbu hepatitidy C) se obávají penalizace ze strany Spojených států za obchodování s Kubou. - Národní centrum elektrolékařství mělo potíže při přímém nákupu originálního příslušenství a náhradních dílů pro multiparametrové monitory a defibrilátory značky Phillips, model MP-20 respektive Heartstart XL, protože jde o americké výrobky. - Institut kardiologie a kardiovaskulární chirurgie nemá k dispozici zařízení na trojrozměrné nefluoroskopické anatomické mapování, vyráběné americkými firmami Carto-Biosense a Saint-Jude. To znemožňuje provádět ablace závažných arytmií a vyžaduje léčbu v zahraničí (Itálie) představující náklady mezi a EUR (nepočítaje výdaje na převoz a pobyt). - Nemocnice Bratří Amejeirových nemůže zakoupit KTP laser se zeleným paprskem neboli greenlight KTP k terapii pacientů s hyperplazií prostaty, velmi užitečný v případech vyžadujících nepřetržitou antikoagulační léčbu nebo u pacientů s prouchami srážlivosti. Hrozba mnohamilionových pokut výrobcům využívajícím tyto výsledky vědeckého pokroku činí z nákupní ceny nepřekonatelnou překážku pro kubánské zdravotnické orgány. - Institut hematologie a inmunologie registruje v naší zemi diagnózu leukémie v průměru u 72 dětí ročně, v 75 % jde o akutní lymfoidní leukémie. Při jejich léčbě se používá enzym L-asparagináza, získávaný v první řadě z bakterie Escherichia coli, který u některých pacientů vyvolává alergii. Nicméně jiné alternativy, jako enzym modifikovaný polyethyleneglykolem (pegylovaná forma) nebo získávaný již déle než 10 let z bakterie Erwinia carotovora jsou pro Kubu jako americký výrobek nedostupné. - Firmě MediCuba, která je dovozcem a vývozcem lékařských produktů, bylo v předmětném období zrušeno několik dodávek, což způsobilo naší zemi dodatečné náklady a vedlo k výpadkům v zásobování některými výrobky. Přes dodavatele CARIMED CANADA byly od amerického výrobce INTEGRA NEUROSCIENCE nakupovány deriváty k léčení hydrocefalu (vodnatelnosti mozku). Na pokyn Ministerstva financí však byly dodávky určené pro Kubu od konce roku 2013 zastaveny. Jejich náhrada stála zemi přibližně dolarů navíc a měla dopady na realizaci Programu péče o matku a dítě. 5

6 - Německý dodavatel MAQUET CRITICAL CARE zase na nátlak ministerstva financí zrušil dodávku servo zvlhčovačů používaných k ventilaci těžce nemocných pacientů, jak dospělých tak i dětských, protože tato zařízení obsahovala komponenty amerického původu. Situace si vynutila hledání kompatibilních výrobků na dalších trzích., vyhodnocení vzorků a registraci těchto výrobků, aby mohlo být obnoveno zásobování. Zrušení dodávky způsobilo výpadek v zásobování po dobu více než šesti měsíců Právo na vzdělání. zajistit pro všechny úplný a stejný přístup ke vzdělání, možnost svobodně zkoumat objektivní pravdu a volnou výměnu myšlenek a poznatků. 3 Vzdělání je nezadatelné právo všech Kubánců po celý jejich život. Je to základní princip Revoluce zakotvený v čl. 39 Ústavy, který je pro kubánský stát nespornou prioritou. Přes úsilí, jež kubánská vláda vynakládá, aby zaručila přístup ke kvalitnímu a nediskriminačnímu vzdělání na všech úrovních, blokáda realizaci tohoto velmi důležitého práva znesnadňuje. Politika prováděná vládou Spojených států, vytváří i nadále pro Kubu překážky, někdy nepřekonatelné, při spolupráci s ostatními zeměmi na úseku vzdělávání, přístupu k technologiím a školnímu vybavení potřebnému pro zvýšení kvality kubánského vzdělávacího systému. Níže je uveden stručný přehled hlavních problémů, kterým čelí vzdělávací sektor Kuby: - Speciální školství má k dispozici 982 výukových dílen k přípravě studentů na úplné společenské a pracovní začlenění. Restrikce, které přináší americká blokáda, však ztěžují přístup k surovinám, spotřebním materiálům a nové technologii v oblasti strojů, nářadí, nástrojů a pomůcek pro výukové dílny. Tato situace postihuje více jak studentů se speciálními studijními potřebami. - V oblasti informatiky pro školství brání blokáda v přístupu k informatickým nástrojům potřebným k výrobě multimediálních vzdělávacích prostředků nebo k bibliografickým odkazům, které jsou k dispozici např. na Cisco systems, Google, Symantec, SunMikrosystémy, NetBeans, ORACLE, ProCite, EndNote, Reference Manager a RefViz. Licence nezbytné pro přístup k těmto nástrojům musejí být hrazeny americkým společnostem, což však předpisy platné v důsledku blokády neumožňují. 3 Ústava Organizace spojených národu pro vzdělání, vědu a kulturu,

7 Od roku 2001 probíhal velmi úspěšně program akademických výměn mezi Univerzitou Cienfuegos a Univerzitou Tacoma, Washington, který byl přerušen v důsledku neobnovení licence. - Dr. Gordon L. Amidon, americký profesor z Michiganské univerzity a autor systému biofarmaceutické klasifikace, se nemohl zúčastnit První dílny v oboru biofarmacie a bioekvivalence, pořádané v době od 1. do 5. července 2013 na Centrální univerzitě Marty Abreu v Las Villas, Kuba. Nebylo mu uděleno povolení, potřebné k účasti. Toto setkání bylo součástí aktivit v rámci programu Evropské komise ALFA III (Red Biofarma). Dr. Amidon je rovněž šéfredaktorem časopisu Molecular Pharmaceutics, členem redakce více než desítky odborných časopisů, expertem a poradcem Food and Drugs Administration, jakož i ředitelem nadace Drug Delivery Foundation, mezinárodní neziskové organizace podporující výchovu, školení a výzkum v oblasti biofarmaceutik a distribuce léků. - Regionální soutěž ACM-ICPC (Association for Computer Machinery-International Collegiate Programming Contest), která se koná každoročně na Kubě, nemůže využívat finanční podporu, kterou poskytuje podnik International Business Machines (IBM) v rámci své celosvětové záštity nad těmito setkáními. Tato situace negativně postihuje nejen kubánské účastníky, ale také další, kteří pocházejí z karibských zemí Právo na výživu Potraviny nesmějí být zneužívány jako nástroj politického a ekonomického nátlaku. Znovu zdůrazňujeme význam mezinárodní spolupráce a solidarity, jakož i nutnost zdržet se použití jednostranných opatření, která nejsou v souladu s mezinárodním právem a s Chartou Organizace spojených národů a která ohrožují potravinovou bezpečnost. 4 Na Kubě byl zaveden jeden z nejkomplexnějších programů sociální ochrany na světě, který umožnil vymýtit hlad. Potravinová bezpečnost lidu provázaná s ekonomickou, sociální a ambientální dimenzí rozvoje je jednou ze strategických priorit země. Politická vůle kubánské vlády a její vynikající úspěchy v boji za úplné vymýcení hladu, byly oceněny Organizací spojených národů pro zemědělství a výživu (FAO) na 38. zasedání její Konference, v Římě, Itálii v červnu Při předávání uznání kubánskému prezidentovi, Raulu Castrovi vyzdvihl generální ředitel FAO, p. José Graziano da Silva prioritu, s jakou kubánská vláda přistupuje k zajištění práva na výživu svého lidu, jakož i politiku, jíž k tomu účelu uplatňuje. Ta zemi umožnila splnit v tomto bodu miléniové cíle rozvoje před dohodnutým termínem Deklarace Světového summitu o potravinové bezpečnosti, Řím, listopadu

8 V rámci kubánského školství je zajištěno stravování ve všech předškolních zařízeních a školách v zemi a výchovným působením se propaguje zdravá a nutričně vhodná strava. Státní politika prováděná Spojenými státy proti Kubě už déle než pět desítek let však poškozuje právo kubánského lidu na výživu, neboť se snaží znemožnit Kubáncům běžný přístup na mezinárodní trhy s potravinami, včetně amerických producentů. Tento sektor je už svou podstatou nadále jedním z nejcitlivějších k důsledkům blokády. K hlavním dopadům na tento sektor patří změny importních trhů zboží pro potravinářský průmysl, někdy na značné vzdálenosti, a s tím související prodražování a navyšování nákladů na námořní dopravu; drahé směnné kurzy deviz, vzhledem k zákazu používat americký dolar v obchodních transakcích ad. Jenom pro ilustraci následují některé příklady: Národní drůbežářský svaz nemá přístup k technologii chovu používané v USA a/nebo v jiných zemí, která obsahuje komponenty a patenty ze Spojených států. Skupina podniků chovatelů vepřového dobytka je v souvislosti s přístupem ke špičkové technologii chovu vepřů ve stejné situaci. Zmíněné technologické faktory se promítají v nízké dynamice, nadměrné úmrtnosti na choroby, u nichž je možná prevence a jsou léčitelné, ztrátách zvířat z důvodu chorob a vyšším počtu zvířat s vývojovými vadami. Smíšená firma Coracan a.s. zaznamenala nárůst nákladů a dodatečné výdaje za námořní dopravu dovážených surovin, které nemohly být přímo nakoupeny na blízkých trzích, např. na samotném americkém trhu. Jednalo se např. o produkt Neotame, hypokalorické (nízkokalorické) umělé sladidl. Monopolním výrobcem a vývozcem tohoto produktu je americká firma The Nutrasweet Company s filiálkami po celém světě. Obilnářská zemědělsko-průmyslová skupina nemůže modernizovat zpracovatelský průmysl rýže, který má více než 50-letou tradici, neboť nové technologie pocházejí ze Spojených států. Stroje, součásti a náhradní díly by se musely nakupovat na trhu, na který nemá přístup. Toto opatření ovlivňuje ze 6 8 % jakost rýže pěstované ke spotřebě a snižuje tak průmyslový výnos. Za dané situace je produkce rýže pro spotřební účely ročně o 3 4 tisíce tun nižší. Firma LABIOFAM měla zase během tohoto období vážné problémy v důsledku změny nákupních trhů u surovin určených k výrobě antivirových vakcín pro dobytek, potřebných k zajištění zdraví stád dobytka v zemi. Ty prodávají jen společnosti Spojených států Sport a kultura Vzhledem k nevyváženosti v současném toku a vzájemné výměně kulturních statků na celosvětové úrovni, je nutné posílit mezinárodní spolupráci a solidaritu tak, aby všechny 8

9 země, zejména země rozvojové a země ve fázi přechodu mohly vytvářet kulturní průmysl, života a konkurenceschopný na národní a mezinárodní úrovní. 5 Kubánská revoluce vykazuje dlouhou tradici podpory kultury a sportu, oborů, které se staly nepostradatelnými články výchovy a rozvoje kubánského obyvatelstva. Kubánský stát vyvíjí velké úsilí, aby seznámil svět s tvůrčími schopnostmi a talentem kubánského lidu. Blokáda však nadále omezuje možnosti šíření kulturního bohatství země a jeho praxe zdravého sportu pro všechny. Blokáda je i nadále vážnou překážkou v odpovídající propagaci, šíření a komerčním využití kulturních vloh Kubánců. Zároveň stlačuje prodejní ceny kulturní produkce země na nepatrné hodnoty a omezuje možnost požitku zahraničního publika z naší hudby. Jeden z hlavních důvodů tkví ve skutečnosti, že trh je ovládán velkými nadnárodními uměleckými a hudebními společnostmi, které jsou buď americké, nebo mají silnou pozici ve Spojených státech. Tyto velké podniky kontrolují kruhy zabývající se promotérstvím a prezentací tvorby umělců na mezinárodní úrovni. V tomto smyslu tedy např. živá hudební vystoupení Kubánců ve Spojených státech musejí mít charakter kulturní výměny nezakládající se na obchodních kontraktech mezi stranami, jak tomu bývá jinde ve světě, aby se zabránilo možnosti získat z nich ekonomický prospěch. Tak tomu bylo u kubánských umělců jako Buena Fe, Osmany García, Partes Privadas a Septeto Santtiaguero (nominované na Grammy Latino) a také režiséra/producenta audiovizuálních projektů Reného Arancibia, jejichž promotérem byla Nahrávací studia a hudební vydavatelství EGREM, ale i dalších známých kubánských hudebníků, jako je Ivette Cepeda, Charanga Habanera nebo orchestr Elito Revé a jeho Charangón, zastupovaných jinými kubánskými podniky a agenturami. V roce 2013 zaznamenal EGREM skryté formy prodeje významných kubánských nahrávek zahraničními podnikateli, např. Kolekce CD Pět kubánských legend (Colección de CDs Cinco Leyendas de Cuba) či Velká skupina Bennyho Morého (Banda Gigante del Benny Moré). Prodaná množství se odhadují kolem kusů a jejich ceny se pohybují kolem 20 dolarů. Bariéra normálnímu a přímému přístupu na americký trh s hudebními nosiči, který je na hudebním trhu velmi významný, působí těžko vyčíslitelné ztráty. Kubánský filmový průmysl zase přichází o možnosti potencionálního exportu na americké území, neboť nemá přístup na losangeleský American Film Market. Tento mezinárodní obchod, bezesporu jeden z nejvýznamnějších a nepochybně vstupní brána 5 Všeobecná deklarace UNESCO o kulturní diverzitě, čl. 10 Posílit schopnosti k tvorbě a šíření ve světovém měřítku, 2. listopadu

10 na americký filmový trh, je pro zahraničně obchodní aparát Kubánského institutu filmového průmyslu (ICAIC) zapovězený. Také účast kubánských studentů a pedagogů všech oborů (divadlo, tanec, balet, výtvarné umění i hudba) na různých akcích pořádaných na americkém území je velmi omezený. V této souvislosti vláda Spojených států zakazuje uzavírat kulturní dohody mezi partnerskými vzdělávacími institucemi obou zemí, které by umožňovaly kulturní rozvoj a uměleckou tvorbu našich studentů. Kubánský sport, který je ve zbytku světa oceňován, neboť se zapsal na četných akcích všeho druhu, rovněž čelí ve svém rozvoji a konsolidaci nesčetným překážkám. Politika blokády nadále ztěžuje a někdy znemožňuje přímé a normální styky s různými mezinárodními sportovními institucemi a účast sportovců na důležitých soutěžích, které se konají ve Spojených státech nebo na Kubě. Extrateritoriální dimenze jejích opatření zdražuje zároveň přístup k zahraničnímu financování a prodražuje také obstarávání sportovních potřeb. Kubánská sportovní družstva se musela v řadě případů vzdát nákupu špičkového sportovního vybavení vyráběného většinou americkými podniky, nebo ho - v lepším případě - nakoupit na vzdálenějších trzích a za mnohem vyšší ceny. Přes tuto nepřátelskou politiku kubánská vláda nadále zaručuje všem svým občanům přístup ke sportovnímu vyžití. Nicméně je nutné zdůraznit, že dopady blokády se promítají do každodenního nedostatku různých položek, který negativně ovlivňuje rozvoj této oblasti. Kuba je omezována v možnosti nákupu sportovních potřeb Louisville, Wilson, Xbat, Rawlings, Easton vyráběných americkými společnostmi, jejichž použití je podle pravidel mezinárodních federací často povinné. Proto musí nákup realizovat ve třetích zemích, což představuje dodatečné výdaje. Institut sportovního lékařství nemá možnost nakupovat pro antidopingovou laboratoř činidla a referenční látky od amerických společností nebo jejich dceřiných společností ve třetích zemích. Jedná se například o monoklonální protilátky pro určování lidského erytropoetinu, jedné ze známek dopingu, které vyrábějí výlučně americké podniky. Stejný je případ hematologických modulů pro zpracování hematologického pasu kubánských atletů. Specialisté z Vědeckého centra sportu se nemohli účastnit vědeckých akcí pořádaných ve Spojených státech, stejně tak ani američtí experti na akcích organizovaných na Kubě. Obdobně je sportovcům ze škol odpírána možnost společných tréninků. V hodnoceném období byly zrušeny cesty šesti skupin amerických zájemců o sportovní výměnu, jimž bylo zamítnuto povolení nezbytné k cestě na Kubu. 10

11 2. BLOKÁDA BRÁNÍ ROZVOJI ZEMĚ. DOPADY NA ZAHRANIČNÍ SEKTOR Spojené státy americké se důrazně vyzývají, aby upustily od vyhlašování a uplatňování jednostranných hospodářských, obchodních či finančních opatření, která nejsou v souladu s mezinárodním právem nebo Chartou a která brání plnému dosažení hospodářského a sociálního rozvoje, zejména v rozvojových zemích. 6 Souhrn zákonných opatření vydaných k blokádě je cíleně zaměřován na omezování dalšího rozvoje země a vyvolávání zoufalství a občanské nespokojenosti občanů země, jak je již uvedeno výše. Škody, které blokáda způsobuje, se dotýkají všech oblastí hospodářství, režimu jednostranných sankcí uvalených vládou USA se nevyhne žádná z nich. Blokáda vytváří za současných okolností pro zemi vážnou překážku z hlediska získání úvěrů za příznivých podmínek, transferu technologií, mobilizace zahraničního kapitálu, přilákání zahraničních investorů, ochrany životního prostředí a plného začlenění do světové ekonomiky. Ztráty, které jsou kubánskému hospodářství ročně způsobeny, se odhadují na miliardy dolarů, přičemž hlavní roli hrají ztráty z ušlých příjmů z vývozu zboží a služeb; náklady způsobené geografickým přemístěním obchodu, zejména s ohledem na pomalý obrat zásob; a měnově-finanční újmy hospodářských subjektů v důsledku kolísání směnného kurzu (dolar nemůže být používán k platbám a inkasu) a zvýšení nákladů na financování. Jedním z odvětví, které je blokádou nejvíce postiženo, je sektor cestovního ruchu a hospodářských činností, které jsou s ním spojeny. Za období, k němuž se vztahuje tato zpráva, se ztráty kubánského cestovního ruchu odhadují na 2,525 miliard USD v důležitých oblastech jako jsou služby, operace cestovních kanceláří, logistické zabezpečení, které jsou pro daný sektor rozhodující. Ve smyslu zákonů upravujících blokádu nemůže kubánský turistický průmysl rozvíjet své aktivity ve vztahu k americkému turismu, a to ani pokud jde o okružní výletní plavby a využití jachtařských základen a přístavišť v zemi. Kromě toho exteritoriální povaha amerických opatření negativně ovlivňuje i další trhy cestovního ruchu. Agenturám kubánské společnosti Havanatur se sídlem v Kanadě (Hola Sun Holidays, Limited y Canadá Inc. Caribe Sol) nabíhají dodatečné náklady za zpracování kreditních karet. Poplatek, který společnosti těmto agenturám za 6 Odstavec 26, Budoucnost, kterou prosazujeme. Závěrečný dokument Světového summitu o udržitelném rozvoji Rio + 20, rezoluce Valného shromáždění 66/

12 zpracování karet účtují, činil 3,79 %, tedy o 1.6 % více než v průměru účtují dalším tourperátorům sídlícím v zemi. Nemožnost využívat platební brány provozované v amerických dolarech jako Webpay, PayPal, PalOnline a další nejběžněji používané na trhu, si vynutila vývoj specifických on-linových platebních modulů pro on-linové prodeje kubánských společností sídlících v zahraničí. V roce 2012 byl spuštěn systém AZUBAPAY, s náklady na vytvoření a personalizaci ve výši Euro. Vzhledem k potřebě disponovat více než jednou platební bránou však bude nutné kontrahovat další za obdobnou částku. Navíc, poplatky za finanční transakce, které mají souvislost s Kubou a jsou proto považovány za velmi rizikové v důsledku pronásledování ze strany americké vlády, jsou o 1 % vyšší, než je mezinárodní průměr. Průmyslový rozvoj země je další sektor, který rovněž zaznamenal mnohamilionové ztráty, odhadované na 95,9 milionů USD z důvodu rozdílů v dovozních cenách vyplývajících z geografického přemístění trhů, dále dodatečných nákladů za imobilizaci zdrojů na trzích, jakož i měnově-finančních ztrát. Ocelářský průmysl, domácí produkce strojů a zařízení, zdravotnických přístrojů, sanitárních armatur a jiného spotřebního zboží, recyklační provozy a další oblasti kubánského průmyslu se neustále potýkají s překážkami při zajišťování výroby, importu a prodeje všech produktů, které země potřebuje pro svůj ekonomický růst. Pokud jde o vodohospodářství země, které je nezbytné z hlediska zajištění potřebné úrovně přístupu občanů k vodě a hygienickým zařízením, byly kubánskou společností CUBAHIDRAULICA škody vyčísleny ve výši 3,74 milionů USD m.j., v souvislosti s obtížemi při hledání vhodného trhu pro dovoz surovin a řešením nákladů na financování nákupních transakcí. V sektoru stavebnictví, který se potýká s bariérami v přístupu k efektivnějším, lehčím, materiálově a energeticky méně náročným technologiím, se ztráty odhadují ve výši 27,6 milionů USD. S cestovním ruchem a dalšími odvětvími hospodářského a společenského života země úzce souvisí všechny varianty dopravy (námořní, letecká a pozemní, přístavní a letištní služby; výstavba a údržba komunikací a silniční sítě), které byly omezovány blokádou. Škody způsobené tomuto odvětví se odhadují na 540,1 milionů amerických dolarů. Civilní letectví, hlavní dopravce návštěvníků do země, zaznamenalo ztrátu ve výši 275,8 milionů dolarů vzhledem k různým překážkám, jimž muselo v uvedeném období čelit. Letecká společnost CUBANA de Aviación musela změnit poskytovatele služeb onlinových platebních bran poté, co banka Credit Mutuel v říjnu 2012 oznámila, že nemůže pro společnost zpracovávat platby cestou Visa a Mastercard. 12

13 Dále, když tato společnost v červenci 2013 znovu zahájila provoz na lince Havana Sao Paulo, Brazilie, vyvstal problém že nemůže používat systém BSP 7, což omezuje prodeje společnosti na uvedené trase. Komunikační oblast je pro zemi jednou z nejcitlivějších, a proto je cílem všech druhů útoků z americké strany. Hospodářské škody způsobené nepřátelskou politikou Spojených států, dosahují podle střízlivého odhadu výše 34,2 milionů amerických dolarů. Trvale je zaznamenáváno porušování radioelektronického prostoru a jsou využívány nové informační technologie pro destabilizaci kubánské společnosti. Kubánská telekomunikační společnost, ETESCA, v dubnu 2014, oznámila, že do října 2013 se uskutečnilo 219 operací masového rozesílání spamů a nevyžádaných zpráv z USA na Kubu. Celkově šlo o SMS zpráv do mobilní telefonní sítě, což je ve zjevném rozporu se zákonem USA a také s mezinárodním právem. Útoky nepocházely jen ze sítě ZunZuneo, což je utajená operace vlády Spojených států proti Kubě odhalená nedávno tiskovou agenturou AP a odsouzená Kubou jakož i řadou mezinárodních institucí. Od roku 2011 přicházely spamové útoky na kubánskou telefonní síť i ze strany dalších projektů podporovaných americkou vládou, jako je Martínoticias, s proklamovaným cílem změny režimu na Kubě. Dne 13. dubna 2011 byla z Martínoticias rozeslána první z mnoha masových zásilek SMS. Tyto útoky provádějí i další média financovaná vládou Spojených států s cílem rozvíjet nelegální akce na ostrově jako například internetová média Cubasincensura a Diario de Cuba. Stejně jako projekt ZunZuneo, i Martínoticias používají podvodně získaná telefonní čísla, čímž porušují soukromí občanů i samotné zákony upravující komunikační styk jak na Kubě, tak i ve Spojených státech. Situace se vyhrotila po závažných útocích na kubánské informační sítě, provedených v rozporu s mezinárodním právem a základními pravidly, která mají zajistit klidný, řádný a bezpečný provoz kyberoprostoru. To vše kontrastuje s postojem amerických úřadů, které odmítají umožnit Kubě přístup k novým zařízení, technologiím, bezdrátovým sítím, optickým vláknům, jež se nacházejí v okolí ostrova, jakož i jiným zdrojům, které by zemi umožnily rozvoj a pokrok v oblasti informačních technologií Zahraniční obchod a zahraniční investice Jak již bylo uvedeno dříve, z ostrovního charakteru Kuby a podmínek jejího rozvoje se vyplývá význam zahraničního obchodu v získávání nejnovějších technologií, mobilizace 7 Billing and Settlement Plan, jednotný systém zpracování a výdeje letenek pro letecké společnosti a cestovní kanceláře. 13

KUBÁNSKÁ ZPRÁVA. (červenec 2012)

KUBÁNSKÁ ZPRÁVA. (červenec 2012) KUBÁNSKÁ ZPRÁVA Rezoluce 66/6 Valného shromáždění OSN: Nutnost ukončení hospodářské, obchodní a finanční blokády uvalené Spojenými státy americkými na Kubu (červenec 2012) 2 Naše sankční zákony odrážejí

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Platnou právní úpravu v oblasti audiovize představuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních

Více

Souhrnná teritoriální informace Malta

Souhrnná teritoriální informace Malta Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Římě (Itálie) ke dni 30.03.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2.

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.5.2015 COM(2015) 192 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Strategie pro jednotný digitální trh

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

Obchod. Volný obchod je zdrojem hospodářského růstu POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Obchod. Volný obchod je zdrojem hospodářského růstu POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Obchod Volný obchod je zdrojem hospodářského růstu Otevírání nových trhů vede k růstu našich ekonomik a toho docílíme pouze aktivní politikou EU v oblasti volného obchodu a investic.

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. LENKA HORKÁ, DiS.

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. LENKA HORKÁ, DiS. Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 LENKA HORKÁ, DiS. Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a marketing zahraničního obchodu POPIS A PŘÍLEŽITOSTI

Více

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod... 4 I. Obecná ustanovení Úmluvy... 5 Článek 1

Více

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod...4 I. Obecná ustanovení Úmluvy...5 Článek 1 - Účel...5

Více

informační bulletin 3 4 / 2005 Přeji si dialog s veřejností Informační bulletin

informační bulletin 3 4 / 2005 Přeji si dialog s veřejností Informační bulletin informační bulletin Přeji si dialog s veřejností Za dobu svého působení ve funkci předsedy Úřadu jsem získal jasnou představu o tom, že prosazování principů ochrany osobních údajů do povědomí veřejnosti

Více

Materiál Hodnocení dopadů sankcí v rámci ukrajinské krize

Materiál Hodnocení dopadů sankcí v rámci ukrajinské krize Materiál Hodnocení dopadů sankcí v rámci ukrajinské krize Obsah I. Úvod... 3 II. Právní aspekty sankcí... 8 III. Sankce dopad na sektor zemědělství... 11 IV. Sankce dopad na sektor průmyslu... 13 V. Energetika/chemický

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

MANUÁL PRO ŠKOLENÍ VZDĚLAVATELŮ

MANUÁL PRO ŠKOLENÍ VZDĚLAVATELŮ MANUÁL PRO ŠKOLENÍ VZDĚLAVATELŮ 1 OBSAH 1. ÚVOD DO UDRŽITELNOSTI... 7 KONCEPT UDRŽITELNOSTI... 7 ZÁKLADNÍ PRINCIPY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE... 9 VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE... 10 2. MEZINÁRODNÍ

Více

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Podpora zaměstnanosti, sociálního začleňování a sociální politiky investice do budoucna Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Chceme-li z krize vyjít silnější, soudržnější

Více

STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU

STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU Odbor bezpečnostní politiky III STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU od r. 2013 PRAHA 2013 1 STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU od r. 2013 OPATŘENÍ, ZAMĚŘENÁ NA MINIMALIZACI

Více

2 /2007. informační bulletin. Návštěva prezidenta republiky v Úřadě pro ochranu osobních údajů

2 /2007. informační bulletin. Návštěva prezidenta republiky v Úřadě pro ochranu osobních údajů informační bulletin 2 /2007 Návštěva prezidenta republiky v Úřadě pro ochranu osobních údajů Historie Úřadu pro ochranu osobních údajů je poměrně krátká, neboť se začala psát teprve v roce 2000 v souvislosti

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ZÁVAŽNÉ DEMOGRAFICKÉ PROBLÉMY SOUČASNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLUTNÍ CHUDOBU TŘETÍHO SVĚTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ZÁVAŽNÉ DEMOGRAFICKÉ PROBLÉMY SOUČASNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLUTNÍ CHUDOBU TŘETÍHO SVĚTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Víchová Pavlína Pedagogika sociální práce 3. ročník ZÁVAŽNÉ DEMOGRAFICKÉ PROBLÉMY SOUČASNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLUTNÍ

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006 Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006 Vláda vzala Zprávu na vědomí usnesením ze dne 18. července 2007 č. 815. OBSAH I. OBECNÁ ČÁST... 5 1. ÚVOD... 5 2. INSTITUCIONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY

Více

No 4. cardmag no 4/07 1 2007

No 4. cardmag no 4/07 1 2007 No 4 2 0 0 7 V podzimním čísle magazínu najdete aktuální informace a komentáře k událostem z kartového odvětví u nás i v zahraničí aktuality z oboru technologií a bezpečnosti rozhovor s panem Petrem Benešem,

Více

Nová vláda nedávno předložila

Nová vláda nedávno předložila www.kompass.com Ročník Roãník 12 18 č. ã.1/2014 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

PODKLAD PRO VEŘEJNOU ROZPRAVU K NÁVRHU ZÁKONA O PODPOŘE SPORTU

PODKLAD PRO VEŘEJNOU ROZPRAVU K NÁVRHU ZÁKONA O PODPOŘE SPORTU PODKLAD PRO VEŘEJNOU ROZPRAVU K NÁVRHU ZÁKONA O PODPOŘE SPORTU Velká tělocvična Tyršova domu, Újezd 450, Praha 1 5. srpna 2014 od 10:00 hodin Pořádají Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Český

Více

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené SKOK číslo 3/2005 6. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené vydává Národní rada zdravotně postižených České republiky (www.nrzp.cz) Základní charakteristika zákona o sociálních

Více

společnost, aby byly informační systémy veřejné správy dále rozšiřovány a byly ku prospěchu samotné veřejné správě i veřejnosti. Z hlediska vnitřního

společnost, aby byly informační systémy veřejné správy dále rozšiřovány a byly ku prospěchu samotné veřejné správě i veřejnosti. Z hlediska vnitřního Úvod Tato diplomová práce si klade za cíl zmapovat rozvoj informační společnosti v České republice na pozadí informační politiky ČR a rozvoje informačních systémů veřejné správy. Informační společností

Více

Výroční zpráva o kontrole exportu vojenského materiálu a ručních zbraní pro civilní použití v České republice za rok 2007

Výroční zpráva o kontrole exportu vojenského materiálu a ručních zbraní pro civilní použití v České republice za rok 2007 Výroční zpráva o kontrole exportu vojenského materiálu a ručních zbraní pro civilní použití v České republice za rok 2007 ministr průmyslu a obchodu Martin Říman Vážené dámy, vážení pánové, předkládám

Více

Zahraničně obchodní politika

Zahraničně obchodní politika Zahraničně obchodní politika Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu Posílení konkurenceschopnosti

Více

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE Právní rámec obchodování členských států Evropské unie s třetími (nečlenskými) zeměmi Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Únor 2005 O B S A H strana

Více