Červenec 2014 ÚVOD. 4. VŠEOBECNÉ ODMÍTÁNÍ BLOKÁDY 4.1. Domácí opozice americké společnosti 4.2. Opozice mezinárodního společenství ZÁVĚRY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Červenec 2014 ÚVOD. 4. VŠEOBECNÉ ODMÍTÁNÍ BLOKÁDY 4.1. Domácí opozice americké společnosti 4.2. Opozice mezinárodního společenství ZÁVĚRY"

Transkript

1 ZPRÁVA KUBY K Rezoluci 68/8 Valného shromáždění Spojených národů nazvané Potřeba ukončit ekonomickou, obchodní a finanční blokádu uvalenou Spojenými státy americkými na Kubu Červenec 2014 ÚVOD 1. BLOKÁDA PORUŠUJE PRÁVA KUBÁNSKÉHO LIDU. DOPADY BLOKÁDY NA NEJZRANITELNĚJŠÍ SEKTORY SPOLEČNOSTI 1.1. Právo na zdraví 1.2. Právo na vzdělání 1.3. Právo na výživu 1.4. Sport a kultura 2. BLOKÁDA BRÁNÍ ROZVOJI ZEMĚ. DOPADY NA ZAHRANIČNÍ SEKTOR 2.1. Zahraniční obchod a zahraniční investice 2.2. Finance 2.3. Oddíl 211 Zákona USA o konsolidovaných a naléhavých dodatkových položkách z roku 1999 a další útoky v oblasti patentů a ochranných známek 3. BLOKÁDA PORUŠUJE MEZINÁRODNÍ PRÁVO. EXTERITORIÁLNÍ UPLATŇOVÁNÍ 3.1. Sankce uvalené na kubánské subjekty 3.2. Exteritoriální uplatňování blokády 3.3. Dopady na mezinárodní spolupráci 4. VŠEOBECNÉ ODMÍTÁNÍ BLOKÁDY 4.1. Domácí opozice americké společnosti 4.2. Opozice mezinárodního společenství ZÁVĚRY 1

2 ÚVOD V období, k němuž se vztahuje tato zpráva, se vyznačovalo zostřováním genocidní politiky blokády, kterou vláda Spojených států amerických uplatňuje vůči Kubě již 55 let, přičemž ignoruje systematické a sílící volání mezinárodního společenství po jejím okamžitém ukončení. Jejich stále úpornější odhodlání rozšířit její exteritoriální působnost se projevilo zejména v bezprecedentním pronásledování bankovně finančních aktivit. V jeho důsledku narážela normální činnost země ve všech oblastech ekonomického, sociálního, kulturního a politického života na vážné překážky, jak je uvedeno dále. Vyvolat hlad, zoufalství a svržení [kubánské] vlády je i nadále deklarovaným cílem vlády Spojených států. 1 K jeho dosažení dále využívá jakékoli metody a cesty, počínaje absurdním a cynickým zařazováním Kuby na seznam zemí podporujících mezinárodní terorismus, zveřejňovaný jednostranně každý rok Státním departmentem, a konče jinými, mnohem rafinovanějšími jako je rozvratný projekt Zunzuneo, o němž se pojednává dále. Složitý a rozvětvený soubor zákonů a politických a administrativních norem zakotvujících blokádu se neruší. Naopak, posiluje se a potvrzuje jeho platnost. Názorným příkladem je každoroční prodlužování platnosti Zákona o obchodu s nepřítelem, vydaného v roce 1917 jako válečné opatření k omezení obchodu s národy, které byly pokládány za nepřátelské. V memorandu z 12. září 2013 adresovaném státnímu tajemníkovi a ministrovi financí a zveřejněném Bílým domem vyjádřil president Obama opětovně své odhodlání zachovat beze změn politiku agrese a nepřátelství vůči Kubě. Kuba a Spojené státy nejsou ve válce. Z kubánského území nebyly nikdy podniknuty vojenské útoky proti Spojeným státům, ani nebyly podporovány teroristické činy proti americkému lidu. Je nemožné ospravedlnit opatření přijímaná na základě zmíněného nařízení. Jak bylo řečeno již dříve, blokáda naplňuje podstatu aktu genocidy podle Úmluvy o prevenci a trestání zločinu genocidy z roku 1948, a aktu hospodářské války podle Deklarace o právu na námořní válku přijaté Londýnskou námořní konferencí v roce Lester D. Mallory, Memorandum zastupujícího náměstka státního tajemníka pro meziamerické záležitosti (Malloryho) náměstkovi státního tajemníka pro meziamerické záležitosti (Rubottomovi), 6. dubna 1960, Státní department. 2

3 Blokáda působí významné škody na materiálním, psychickém a duchovním blahobytu kubánského lidu a klade vážné překážky jeho ekonomickému, kulturnímu a sociálnímu rozvoji. V důsledku této politiky Kuba stále nemůže volně vyvážet ani dovážet výrobky ani služby do nebo ze Spojených států, nemůže používat americké dolary pro své mezinárodní finanční transakce, či mít účty v této měně v bankách třetích zemí. Nemůže ani získat úvěry u bank ve Spojených státech, jejich filiálek ve třetích zemích nebo u mezinárodních finančních institucí jako je Světová banka, Mezinárodní měnový fond (MMF) či Meziamerická banka pro rozvoj (BID). Tato zpráva obsahuje četné příklady ekonomických ztrát způsobených kubánskému lidu blokádou v období od dubna 2013 do června Současně znovu odhaluje exteritoriální rozměr této kruté americké politiky, jejímž cílem je izolovat malou zemi bránící svou svrchovanost a své právo svobodně si zvolit svou budoucnost. Neexistuje jediná oblast ekonomických a sociálních aktivit kubánského lidu, jíž by se nedotýkalo ničivé a destabilizující působení této protiprávní politiky. Hospodářská škoda způsobená kubánskému lidu uvalením ekonomické, obchodní a finanční blokády USA proti Kubě dosáhla - při zohlednění poklesu hodnoty dolaru vůči zlatu na mezinárodním trhu a navzdory poklesu ceny zlata v porovnání s předcházejícím obdobím - částky dolarů. V běžných cenách způsobila blokáda po všechny tyto roky ztráty převyšující amerických dolarů. Blokáda proti Kubě musí skončit. Je to nejnespravedlivější, nejtvrdší a nejdelší systém jednostranných sankcí uvalených na nějakou zemi. Valné shromáždění OSN se 22-krát vyslovilo naprostou většinou hlasů pro respektování mezinárodního práva, plnění principů a cílů Charty Organizace spojených národů a práva kubánského lidu zvolit si svůj vlastní osud. Toto musí být ctěno. 1. BLOKÁDA PORUŠUJE PRÁVA KUBÁNSKÉHO LIDU. DOPADY BLOKÁDY NA NEJZRANITELNĚJŠÍ SEKTORY SPOLEČNOSTI 1.1. Právo na zdraví Zpřístupnění výsledků lékařských, psychologických a podobných poznatků všem národům, především s cílem dosáhnout co nejvyššího stupně zdraví. 2 2 Ústava Světové zdravotnické organizace,

4 Zdraví je jeden z pilířů kubánského politického systému od revolučního vítězství v roce 1959, jeho priorita je zakotvena v čl. 50 Ústavy a doložena výsledky dosaženými v zemi za uplynulých 56 let. Předsednictví Kuby na Světovém zdravotnickém shromáždění v květnu 2014, bylo projevem vysokého světového uznání úsilí země v této oblasti. Nicméně na kubánské zdravotnictví trvale doléhá genocidní americká blokáda, která má vážné dopady na zdraví a blaho kubánského lidu. Promítá se především v nutnosti nakupovat léky, látky, náhradní díly k diagnostickým a léčebným zařízením, nástroje a další potřeby na vzdálených trzích, často přes prostředníky, čímž se zbytečně navyšují výdaje tohoto sektoru. Třebaže jen některé z těchto dopadů je možné vyjádřit finanční hodnotou, vyčíslilo Ministerstvo zdravotnictví Kubánské republiky (MINSAP) škody za posuzované období střízlivým odhadem na 66,5 milionů dolarů. Nicméně, bez ohledu na svou výši nemůže tato částka vyjádřit a postihnout nehmatatelný sociální a lidský rozměr škod vyplývajících z nemožnosti získat produkty nejnovější generace, technologie, poznatky a dalším prostředky životně důležité pro tento citlivý obor. Uvádíme některé z problémů, na něž zdravotnický sektor narazil v analyzovaném období: - Národní centrum genetického lékařství mělo potíže při nákupu zařízení a činidel potřebných pro správný provoz svých laboratoří, což přímo ovlivňuje chod národního programu diagnostiky, léčení a prevence genetických chorob a vrozených vad. Konkrétně Laboratoř molekulární biologie má vážné problémy s nákupem činidel dodávaných firmami sídlícími ve Spojených státech. Jde např. o látky jako SSCP gely (polymorfismus konformace jednovláknové DNA) a diagnostické kity tlaku se stříbrem používané při diagnostikování nemocí jako nádorová fibróza, adrenální kongenitální hyperplazie, galaktosémie a jiné. Rovněž tak komplexní médium AMNIOMAX pro kultivaci prenatálních lidských buněk k chromozomálnímu vyšetření těhotných žen starších 37 let nebo s patalogickým nálezem z ultrazvuku. Nebylo možné získat software pro spektrofluorimetr značky Shimadzu, protože obsahuje americký software. S tímto zařízením se provádějí vyšetření potřebná k diagnostikování nemocí vznikajících v důsledku dědičných metabolických poruch. - Institut neurologie a neurochirurgie dr. Rafaela Estrady (INN) nemohl zakoupit angiograf používaný k vyšetření vaskulárního systému pacientů s neurologickými onemocněními, protože obsahuje americké součástky. Tento přístroj byl už kontrahován u firmy Phillips, ta ale uvedla, že nemá licenci Spojených států k jeho prodeji na Kubu. - Národní skupina a Vědecká společnost pro alergii nemohly koupit potřebné součástky pro chromatografické přístroje nakoupené od společnosti Pharmacia. 4

5 - Dětskému kardiocentru Williama Solera bylo znemožněno nakoupit kvalitnější živné látky jako aminosteryl, zvlášť důležitý v před a pooperační péči o podvyživené pacienty s komplikovanými a kritickými srdečními onemocněními. Jeho jediným výrobcem jsou americké laboratoře ABBOT. - Institut gastroenterologie zaznamenal zvýšení nákladů na nákup léků nezbytných k léčbě chronických onemocnění postihujících děti a adolescenty, vzhledem k nutnosti zajišťovat jejich dovoz ze vzdálenějších trhů. Americké, evropské a/nebo japonské laboratoře, vyrábějící antiretrovirová léčiva jako Tenofovir (na léčbu hepatitidy B) a Telaprevir (na léčbu hepatitidy C) se obávají penalizace ze strany Spojených států za obchodování s Kubou. - Národní centrum elektrolékařství mělo potíže při přímém nákupu originálního příslušenství a náhradních dílů pro multiparametrové monitory a defibrilátory značky Phillips, model MP-20 respektive Heartstart XL, protože jde o americké výrobky. - Institut kardiologie a kardiovaskulární chirurgie nemá k dispozici zařízení na trojrozměrné nefluoroskopické anatomické mapování, vyráběné americkými firmami Carto-Biosense a Saint-Jude. To znemožňuje provádět ablace závažných arytmií a vyžaduje léčbu v zahraničí (Itálie) představující náklady mezi a EUR (nepočítaje výdaje na převoz a pobyt). - Nemocnice Bratří Amejeirových nemůže zakoupit KTP laser se zeleným paprskem neboli greenlight KTP k terapii pacientů s hyperplazií prostaty, velmi užitečný v případech vyžadujících nepřetržitou antikoagulační léčbu nebo u pacientů s prouchami srážlivosti. Hrozba mnohamilionových pokut výrobcům využívajícím tyto výsledky vědeckého pokroku činí z nákupní ceny nepřekonatelnou překážku pro kubánské zdravotnické orgány. - Institut hematologie a inmunologie registruje v naší zemi diagnózu leukémie v průměru u 72 dětí ročně, v 75 % jde o akutní lymfoidní leukémie. Při jejich léčbě se používá enzym L-asparagináza, získávaný v první řadě z bakterie Escherichia coli, který u některých pacientů vyvolává alergii. Nicméně jiné alternativy, jako enzym modifikovaný polyethyleneglykolem (pegylovaná forma) nebo získávaný již déle než 10 let z bakterie Erwinia carotovora jsou pro Kubu jako americký výrobek nedostupné. - Firmě MediCuba, která je dovozcem a vývozcem lékařských produktů, bylo v předmětném období zrušeno několik dodávek, což způsobilo naší zemi dodatečné náklady a vedlo k výpadkům v zásobování některými výrobky. Přes dodavatele CARIMED CANADA byly od amerického výrobce INTEGRA NEUROSCIENCE nakupovány deriváty k léčení hydrocefalu (vodnatelnosti mozku). Na pokyn Ministerstva financí však byly dodávky určené pro Kubu od konce roku 2013 zastaveny. Jejich náhrada stála zemi přibližně dolarů navíc a měla dopady na realizaci Programu péče o matku a dítě. 5

6 - Německý dodavatel MAQUET CRITICAL CARE zase na nátlak ministerstva financí zrušil dodávku servo zvlhčovačů používaných k ventilaci těžce nemocných pacientů, jak dospělých tak i dětských, protože tato zařízení obsahovala komponenty amerického původu. Situace si vynutila hledání kompatibilních výrobků na dalších trzích., vyhodnocení vzorků a registraci těchto výrobků, aby mohlo být obnoveno zásobování. Zrušení dodávky způsobilo výpadek v zásobování po dobu více než šesti měsíců Právo na vzdělání. zajistit pro všechny úplný a stejný přístup ke vzdělání, možnost svobodně zkoumat objektivní pravdu a volnou výměnu myšlenek a poznatků. 3 Vzdělání je nezadatelné právo všech Kubánců po celý jejich život. Je to základní princip Revoluce zakotvený v čl. 39 Ústavy, který je pro kubánský stát nespornou prioritou. Přes úsilí, jež kubánská vláda vynakládá, aby zaručila přístup ke kvalitnímu a nediskriminačnímu vzdělání na všech úrovních, blokáda realizaci tohoto velmi důležitého práva znesnadňuje. Politika prováděná vládou Spojených států, vytváří i nadále pro Kubu překážky, někdy nepřekonatelné, při spolupráci s ostatními zeměmi na úseku vzdělávání, přístupu k technologiím a školnímu vybavení potřebnému pro zvýšení kvality kubánského vzdělávacího systému. Níže je uveden stručný přehled hlavních problémů, kterým čelí vzdělávací sektor Kuby: - Speciální školství má k dispozici 982 výukových dílen k přípravě studentů na úplné společenské a pracovní začlenění. Restrikce, které přináší americká blokáda, však ztěžují přístup k surovinám, spotřebním materiálům a nové technologii v oblasti strojů, nářadí, nástrojů a pomůcek pro výukové dílny. Tato situace postihuje více jak studentů se speciálními studijními potřebami. - V oblasti informatiky pro školství brání blokáda v přístupu k informatickým nástrojům potřebným k výrobě multimediálních vzdělávacích prostředků nebo k bibliografickým odkazům, které jsou k dispozici např. na Cisco systems, Google, Symantec, SunMikrosystémy, NetBeans, ORACLE, ProCite, EndNote, Reference Manager a RefViz. Licence nezbytné pro přístup k těmto nástrojům musejí být hrazeny americkým společnostem, což však předpisy platné v důsledku blokády neumožňují. 3 Ústava Organizace spojených národu pro vzdělání, vědu a kulturu,

7 Od roku 2001 probíhal velmi úspěšně program akademických výměn mezi Univerzitou Cienfuegos a Univerzitou Tacoma, Washington, který byl přerušen v důsledku neobnovení licence. - Dr. Gordon L. Amidon, americký profesor z Michiganské univerzity a autor systému biofarmaceutické klasifikace, se nemohl zúčastnit První dílny v oboru biofarmacie a bioekvivalence, pořádané v době od 1. do 5. července 2013 na Centrální univerzitě Marty Abreu v Las Villas, Kuba. Nebylo mu uděleno povolení, potřebné k účasti. Toto setkání bylo součástí aktivit v rámci programu Evropské komise ALFA III (Red Biofarma). Dr. Amidon je rovněž šéfredaktorem časopisu Molecular Pharmaceutics, členem redakce více než desítky odborných časopisů, expertem a poradcem Food and Drugs Administration, jakož i ředitelem nadace Drug Delivery Foundation, mezinárodní neziskové organizace podporující výchovu, školení a výzkum v oblasti biofarmaceutik a distribuce léků. - Regionální soutěž ACM-ICPC (Association for Computer Machinery-International Collegiate Programming Contest), která se koná každoročně na Kubě, nemůže využívat finanční podporu, kterou poskytuje podnik International Business Machines (IBM) v rámci své celosvětové záštity nad těmito setkáními. Tato situace negativně postihuje nejen kubánské účastníky, ale také další, kteří pocházejí z karibských zemí Právo na výživu Potraviny nesmějí být zneužívány jako nástroj politického a ekonomického nátlaku. Znovu zdůrazňujeme význam mezinárodní spolupráce a solidarity, jakož i nutnost zdržet se použití jednostranných opatření, která nejsou v souladu s mezinárodním právem a s Chartou Organizace spojených národů a která ohrožují potravinovou bezpečnost. 4 Na Kubě byl zaveden jeden z nejkomplexnějších programů sociální ochrany na světě, který umožnil vymýtit hlad. Potravinová bezpečnost lidu provázaná s ekonomickou, sociální a ambientální dimenzí rozvoje je jednou ze strategických priorit země. Politická vůle kubánské vlády a její vynikající úspěchy v boji za úplné vymýcení hladu, byly oceněny Organizací spojených národů pro zemědělství a výživu (FAO) na 38. zasedání její Konference, v Římě, Itálii v červnu Při předávání uznání kubánskému prezidentovi, Raulu Castrovi vyzdvihl generální ředitel FAO, p. José Graziano da Silva prioritu, s jakou kubánská vláda přistupuje k zajištění práva na výživu svého lidu, jakož i politiku, jíž k tomu účelu uplatňuje. Ta zemi umožnila splnit v tomto bodu miléniové cíle rozvoje před dohodnutým termínem Deklarace Světového summitu o potravinové bezpečnosti, Řím, listopadu

8 V rámci kubánského školství je zajištěno stravování ve všech předškolních zařízeních a školách v zemi a výchovným působením se propaguje zdravá a nutričně vhodná strava. Státní politika prováděná Spojenými státy proti Kubě už déle než pět desítek let však poškozuje právo kubánského lidu na výživu, neboť se snaží znemožnit Kubáncům běžný přístup na mezinárodní trhy s potravinami, včetně amerických producentů. Tento sektor je už svou podstatou nadále jedním z nejcitlivějších k důsledkům blokády. K hlavním dopadům na tento sektor patří změny importních trhů zboží pro potravinářský průmysl, někdy na značné vzdálenosti, a s tím související prodražování a navyšování nákladů na námořní dopravu; drahé směnné kurzy deviz, vzhledem k zákazu používat americký dolar v obchodních transakcích ad. Jenom pro ilustraci následují některé příklady: Národní drůbežářský svaz nemá přístup k technologii chovu používané v USA a/nebo v jiných zemí, která obsahuje komponenty a patenty ze Spojených států. Skupina podniků chovatelů vepřového dobytka je v souvislosti s přístupem ke špičkové technologii chovu vepřů ve stejné situaci. Zmíněné technologické faktory se promítají v nízké dynamice, nadměrné úmrtnosti na choroby, u nichž je možná prevence a jsou léčitelné, ztrátách zvířat z důvodu chorob a vyšším počtu zvířat s vývojovými vadami. Smíšená firma Coracan a.s. zaznamenala nárůst nákladů a dodatečné výdaje za námořní dopravu dovážených surovin, které nemohly být přímo nakoupeny na blízkých trzích, např. na samotném americkém trhu. Jednalo se např. o produkt Neotame, hypokalorické (nízkokalorické) umělé sladidl. Monopolním výrobcem a vývozcem tohoto produktu je americká firma The Nutrasweet Company s filiálkami po celém světě. Obilnářská zemědělsko-průmyslová skupina nemůže modernizovat zpracovatelský průmysl rýže, který má více než 50-letou tradici, neboť nové technologie pocházejí ze Spojených států. Stroje, součásti a náhradní díly by se musely nakupovat na trhu, na který nemá přístup. Toto opatření ovlivňuje ze 6 8 % jakost rýže pěstované ke spotřebě a snižuje tak průmyslový výnos. Za dané situace je produkce rýže pro spotřební účely ročně o 3 4 tisíce tun nižší. Firma LABIOFAM měla zase během tohoto období vážné problémy v důsledku změny nákupních trhů u surovin určených k výrobě antivirových vakcín pro dobytek, potřebných k zajištění zdraví stád dobytka v zemi. Ty prodávají jen společnosti Spojených států Sport a kultura Vzhledem k nevyváženosti v současném toku a vzájemné výměně kulturních statků na celosvětové úrovni, je nutné posílit mezinárodní spolupráci a solidaritu tak, aby všechny 8

9 země, zejména země rozvojové a země ve fázi přechodu mohly vytvářet kulturní průmysl, života a konkurenceschopný na národní a mezinárodní úrovní. 5 Kubánská revoluce vykazuje dlouhou tradici podpory kultury a sportu, oborů, které se staly nepostradatelnými články výchovy a rozvoje kubánského obyvatelstva. Kubánský stát vyvíjí velké úsilí, aby seznámil svět s tvůrčími schopnostmi a talentem kubánského lidu. Blokáda však nadále omezuje možnosti šíření kulturního bohatství země a jeho praxe zdravého sportu pro všechny. Blokáda je i nadále vážnou překážkou v odpovídající propagaci, šíření a komerčním využití kulturních vloh Kubánců. Zároveň stlačuje prodejní ceny kulturní produkce země na nepatrné hodnoty a omezuje možnost požitku zahraničního publika z naší hudby. Jeden z hlavních důvodů tkví ve skutečnosti, že trh je ovládán velkými nadnárodními uměleckými a hudebními společnostmi, které jsou buď americké, nebo mají silnou pozici ve Spojených státech. Tyto velké podniky kontrolují kruhy zabývající se promotérstvím a prezentací tvorby umělců na mezinárodní úrovni. V tomto smyslu tedy např. živá hudební vystoupení Kubánců ve Spojených státech musejí mít charakter kulturní výměny nezakládající se na obchodních kontraktech mezi stranami, jak tomu bývá jinde ve světě, aby se zabránilo možnosti získat z nich ekonomický prospěch. Tak tomu bylo u kubánských umělců jako Buena Fe, Osmany García, Partes Privadas a Septeto Santtiaguero (nominované na Grammy Latino) a také režiséra/producenta audiovizuálních projektů Reného Arancibia, jejichž promotérem byla Nahrávací studia a hudební vydavatelství EGREM, ale i dalších známých kubánských hudebníků, jako je Ivette Cepeda, Charanga Habanera nebo orchestr Elito Revé a jeho Charangón, zastupovaných jinými kubánskými podniky a agenturami. V roce 2013 zaznamenal EGREM skryté formy prodeje významných kubánských nahrávek zahraničními podnikateli, např. Kolekce CD Pět kubánských legend (Colección de CDs Cinco Leyendas de Cuba) či Velká skupina Bennyho Morého (Banda Gigante del Benny Moré). Prodaná množství se odhadují kolem kusů a jejich ceny se pohybují kolem 20 dolarů. Bariéra normálnímu a přímému přístupu na americký trh s hudebními nosiči, který je na hudebním trhu velmi významný, působí těžko vyčíslitelné ztráty. Kubánský filmový průmysl zase přichází o možnosti potencionálního exportu na americké území, neboť nemá přístup na losangeleský American Film Market. Tento mezinárodní obchod, bezesporu jeden z nejvýznamnějších a nepochybně vstupní brána 5 Všeobecná deklarace UNESCO o kulturní diverzitě, čl. 10 Posílit schopnosti k tvorbě a šíření ve světovém měřítku, 2. listopadu

10 na americký filmový trh, je pro zahraničně obchodní aparát Kubánského institutu filmového průmyslu (ICAIC) zapovězený. Také účast kubánských studentů a pedagogů všech oborů (divadlo, tanec, balet, výtvarné umění i hudba) na různých akcích pořádaných na americkém území je velmi omezený. V této souvislosti vláda Spojených států zakazuje uzavírat kulturní dohody mezi partnerskými vzdělávacími institucemi obou zemí, které by umožňovaly kulturní rozvoj a uměleckou tvorbu našich studentů. Kubánský sport, který je ve zbytku světa oceňován, neboť se zapsal na četných akcích všeho druhu, rovněž čelí ve svém rozvoji a konsolidaci nesčetným překážkám. Politika blokády nadále ztěžuje a někdy znemožňuje přímé a normální styky s různými mezinárodními sportovními institucemi a účast sportovců na důležitých soutěžích, které se konají ve Spojených státech nebo na Kubě. Extrateritoriální dimenze jejích opatření zdražuje zároveň přístup k zahraničnímu financování a prodražuje také obstarávání sportovních potřeb. Kubánská sportovní družstva se musela v řadě případů vzdát nákupu špičkového sportovního vybavení vyráběného většinou americkými podniky, nebo ho - v lepším případě - nakoupit na vzdálenějších trzích a za mnohem vyšší ceny. Přes tuto nepřátelskou politiku kubánská vláda nadále zaručuje všem svým občanům přístup ke sportovnímu vyžití. Nicméně je nutné zdůraznit, že dopady blokády se promítají do každodenního nedostatku různých položek, který negativně ovlivňuje rozvoj této oblasti. Kuba je omezována v možnosti nákupu sportovních potřeb Louisville, Wilson, Xbat, Rawlings, Easton vyráběných americkými společnostmi, jejichž použití je podle pravidel mezinárodních federací často povinné. Proto musí nákup realizovat ve třetích zemích, což představuje dodatečné výdaje. Institut sportovního lékařství nemá možnost nakupovat pro antidopingovou laboratoř činidla a referenční látky od amerických společností nebo jejich dceřiných společností ve třetích zemích. Jedná se například o monoklonální protilátky pro určování lidského erytropoetinu, jedné ze známek dopingu, které vyrábějí výlučně americké podniky. Stejný je případ hematologických modulů pro zpracování hematologického pasu kubánských atletů. Specialisté z Vědeckého centra sportu se nemohli účastnit vědeckých akcí pořádaných ve Spojených státech, stejně tak ani američtí experti na akcích organizovaných na Kubě. Obdobně je sportovcům ze škol odpírána možnost společných tréninků. V hodnoceném období byly zrušeny cesty šesti skupin amerických zájemců o sportovní výměnu, jimž bylo zamítnuto povolení nezbytné k cestě na Kubu. 10

11 2. BLOKÁDA BRÁNÍ ROZVOJI ZEMĚ. DOPADY NA ZAHRANIČNÍ SEKTOR Spojené státy americké se důrazně vyzývají, aby upustily od vyhlašování a uplatňování jednostranných hospodářských, obchodních či finančních opatření, která nejsou v souladu s mezinárodním právem nebo Chartou a která brání plnému dosažení hospodářského a sociálního rozvoje, zejména v rozvojových zemích. 6 Souhrn zákonných opatření vydaných k blokádě je cíleně zaměřován na omezování dalšího rozvoje země a vyvolávání zoufalství a občanské nespokojenosti občanů země, jak je již uvedeno výše. Škody, které blokáda způsobuje, se dotýkají všech oblastí hospodářství, režimu jednostranných sankcí uvalených vládou USA se nevyhne žádná z nich. Blokáda vytváří za současných okolností pro zemi vážnou překážku z hlediska získání úvěrů za příznivých podmínek, transferu technologií, mobilizace zahraničního kapitálu, přilákání zahraničních investorů, ochrany životního prostředí a plného začlenění do světové ekonomiky. Ztráty, které jsou kubánskému hospodářství ročně způsobeny, se odhadují na miliardy dolarů, přičemž hlavní roli hrají ztráty z ušlých příjmů z vývozu zboží a služeb; náklady způsobené geografickým přemístěním obchodu, zejména s ohledem na pomalý obrat zásob; a měnově-finanční újmy hospodářských subjektů v důsledku kolísání směnného kurzu (dolar nemůže být používán k platbám a inkasu) a zvýšení nákladů na financování. Jedním z odvětví, které je blokádou nejvíce postiženo, je sektor cestovního ruchu a hospodářských činností, které jsou s ním spojeny. Za období, k němuž se vztahuje tato zpráva, se ztráty kubánského cestovního ruchu odhadují na 2,525 miliard USD v důležitých oblastech jako jsou služby, operace cestovních kanceláří, logistické zabezpečení, které jsou pro daný sektor rozhodující. Ve smyslu zákonů upravujících blokádu nemůže kubánský turistický průmysl rozvíjet své aktivity ve vztahu k americkému turismu, a to ani pokud jde o okružní výletní plavby a využití jachtařských základen a přístavišť v zemi. Kromě toho exteritoriální povaha amerických opatření negativně ovlivňuje i další trhy cestovního ruchu. Agenturám kubánské společnosti Havanatur se sídlem v Kanadě (Hola Sun Holidays, Limited y Canadá Inc. Caribe Sol) nabíhají dodatečné náklady za zpracování kreditních karet. Poplatek, který společnosti těmto agenturám za 6 Odstavec 26, Budoucnost, kterou prosazujeme. Závěrečný dokument Světového summitu o udržitelném rozvoji Rio + 20, rezoluce Valného shromáždění 66/

12 zpracování karet účtují, činil 3,79 %, tedy o 1.6 % více než v průměru účtují dalším tourperátorům sídlícím v zemi. Nemožnost využívat platební brány provozované v amerických dolarech jako Webpay, PayPal, PalOnline a další nejběžněji používané na trhu, si vynutila vývoj specifických on-linových platebních modulů pro on-linové prodeje kubánských společností sídlících v zahraničí. V roce 2012 byl spuštěn systém AZUBAPAY, s náklady na vytvoření a personalizaci ve výši Euro. Vzhledem k potřebě disponovat více než jednou platební bránou však bude nutné kontrahovat další za obdobnou částku. Navíc, poplatky za finanční transakce, které mají souvislost s Kubou a jsou proto považovány za velmi rizikové v důsledku pronásledování ze strany americké vlády, jsou o 1 % vyšší, než je mezinárodní průměr. Průmyslový rozvoj země je další sektor, který rovněž zaznamenal mnohamilionové ztráty, odhadované na 95,9 milionů USD z důvodu rozdílů v dovozních cenách vyplývajících z geografického přemístění trhů, dále dodatečných nákladů za imobilizaci zdrojů na trzích, jakož i měnově-finančních ztrát. Ocelářský průmysl, domácí produkce strojů a zařízení, zdravotnických přístrojů, sanitárních armatur a jiného spotřebního zboží, recyklační provozy a další oblasti kubánského průmyslu se neustále potýkají s překážkami při zajišťování výroby, importu a prodeje všech produktů, které země potřebuje pro svůj ekonomický růst. Pokud jde o vodohospodářství země, které je nezbytné z hlediska zajištění potřebné úrovně přístupu občanů k vodě a hygienickým zařízením, byly kubánskou společností CUBAHIDRAULICA škody vyčísleny ve výši 3,74 milionů USD m.j., v souvislosti s obtížemi při hledání vhodného trhu pro dovoz surovin a řešením nákladů na financování nákupních transakcí. V sektoru stavebnictví, který se potýká s bariérami v přístupu k efektivnějším, lehčím, materiálově a energeticky méně náročným technologiím, se ztráty odhadují ve výši 27,6 milionů USD. S cestovním ruchem a dalšími odvětvími hospodářského a společenského života země úzce souvisí všechny varianty dopravy (námořní, letecká a pozemní, přístavní a letištní služby; výstavba a údržba komunikací a silniční sítě), které byly omezovány blokádou. Škody způsobené tomuto odvětví se odhadují na 540,1 milionů amerických dolarů. Civilní letectví, hlavní dopravce návštěvníků do země, zaznamenalo ztrátu ve výši 275,8 milionů dolarů vzhledem k různým překážkám, jimž muselo v uvedeném období čelit. Letecká společnost CUBANA de Aviación musela změnit poskytovatele služeb onlinových platebních bran poté, co banka Credit Mutuel v říjnu 2012 oznámila, že nemůže pro společnost zpracovávat platby cestou Visa a Mastercard. 12

13 Dále, když tato společnost v červenci 2013 znovu zahájila provoz na lince Havana Sao Paulo, Brazilie, vyvstal problém že nemůže používat systém BSP 7, což omezuje prodeje společnosti na uvedené trase. Komunikační oblast je pro zemi jednou z nejcitlivějších, a proto je cílem všech druhů útoků z americké strany. Hospodářské škody způsobené nepřátelskou politikou Spojených států, dosahují podle střízlivého odhadu výše 34,2 milionů amerických dolarů. Trvale je zaznamenáváno porušování radioelektronického prostoru a jsou využívány nové informační technologie pro destabilizaci kubánské společnosti. Kubánská telekomunikační společnost, ETESCA, v dubnu 2014, oznámila, že do října 2013 se uskutečnilo 219 operací masového rozesílání spamů a nevyžádaných zpráv z USA na Kubu. Celkově šlo o SMS zpráv do mobilní telefonní sítě, což je ve zjevném rozporu se zákonem USA a také s mezinárodním právem. Útoky nepocházely jen ze sítě ZunZuneo, což je utajená operace vlády Spojených států proti Kubě odhalená nedávno tiskovou agenturou AP a odsouzená Kubou jakož i řadou mezinárodních institucí. Od roku 2011 přicházely spamové útoky na kubánskou telefonní síť i ze strany dalších projektů podporovaných americkou vládou, jako je Martínoticias, s proklamovaným cílem změny režimu na Kubě. Dne 13. dubna 2011 byla z Martínoticias rozeslána první z mnoha masových zásilek SMS. Tyto útoky provádějí i další média financovaná vládou Spojených států s cílem rozvíjet nelegální akce na ostrově jako například internetová média Cubasincensura a Diario de Cuba. Stejně jako projekt ZunZuneo, i Martínoticias používají podvodně získaná telefonní čísla, čímž porušují soukromí občanů i samotné zákony upravující komunikační styk jak na Kubě, tak i ve Spojených státech. Situace se vyhrotila po závažných útocích na kubánské informační sítě, provedených v rozporu s mezinárodním právem a základními pravidly, která mají zajistit klidný, řádný a bezpečný provoz kyberoprostoru. To vše kontrastuje s postojem amerických úřadů, které odmítají umožnit Kubě přístup k novým zařízení, technologiím, bezdrátovým sítím, optickým vláknům, jež se nacházejí v okolí ostrova, jakož i jiným zdrojům, které by zemi umožnily rozvoj a pokrok v oblasti informačních technologií Zahraniční obchod a zahraniční investice Jak již bylo uvedeno dříve, z ostrovního charakteru Kuby a podmínek jejího rozvoje se vyplývá význam zahraničního obchodu v získávání nejnovějších technologií, mobilizace 7 Billing and Settlement Plan, jednotný systém zpracování a výdeje letenek pro letecké společnosti a cestovní kanceláře. 13

14 zahraničního kapitálu, poskytování úvěrů, získávání zahraničních investic a mezinárodní spolupráce. Uplatňování zákonů exteritoriální povahy má přímý dopad na zahraniční obchod a podporu přímých zahraničních investic v zemi oblast, která se stala jedním z hlavních cílů hospodářské války vedené Spojenými státy proti Kubě. Ztráty způsobené zahraničnímu obchodu jen za posuzované období dosahují výše 3,9 miliardy amerických dolarů. Hlavní ztráty jsou zaznamenány v oblasti nerealizovaných příjmů z exportu zboží a služeb, protože americký trh je pro kubánské vývozce uzavřen. V tomto smyslu, kdyby měly na americký trh za nediskriminačních podmínek přístup tradiční kubánské produkty, jako jsou tabák a rum, získala by země navíc příjem ve výši 205,8 milionů amerických dolarů, které by mohly být použity k posílení programů sociální ochrany občanů. Narůstají i náklady na financování obchodních transakcí, a to přímo úměrně k chápání naší země jako tzv. rizikové, což vyplývá z trvalé hrozby sankcí proti těm, kteří s Kubou obchodují, nebo tam investují. Kubánské společnosti realizující obchody jsou také nuceny platit vysoké dodatečné náklady na dopravu a pojištění, do nichž se promítá zákaz vstupu do amerických přístavů pro lodě, které připluly na Kubu. Tato okolnost se vynucuje provádění překládky zboží v přístavech třetích zemí a prodražuje export a import. Pokud jde o zahraniční investice, známé Torricelliho a Helms-Burtonovy zákony jsou nastaveny tak, aby jim kladly překážky, přičemž neuznávají legitimitu procesu znárodnění, ke kterému došlo v zemi po vítězství revoluce v roce Pronásledování těch, kdo investují na Kubě, zahrnuje odepírání špičkových technologiích amerického původu; nemožnost umístit na americkém trhu produkci z těchto investic; odmítání poskytovat financovaní od amerických bank pro rozvoj zahraničních investic; prodražování jiných finančních zdrojů v důsledku exteritoriálních opatření zakotvených v amerických zákonech; uvalení sankcí na společnosti ze třetích zemí za podnikání s Kubou Finance Nepřetržité pronásledování kubánských finančních transakcí je jedním z nejviditelnějších rysů americké snahy zadusit kubánskou ekonomiku. V globalizovaném světě jsou normální a transparentní vztahy mezi bankovními institucemi nezbytné pro zajištění finančních prostředků na podporu vnitřní politiky zaměřené na udržitelný rozvoj každé země. 14

15 Mezinárodní finance země jsou jednou z oblastí, v nichž je nejzřetelněji patrný rozsah škod způsobených americkým tažením proti kubánskému národu. Odrazem tlaků, které způsobuje blokáda, je stále zřetelnější tendence k uzavírání účtů kubánských bank u zahraničních bankovních a finančních institucí, jakož i omezování jejich obchodů s Kubou. V důsledku toho, zahraniční společnosti, které prováděly operace se zmíněnými bankami, budou nuceny realizovat své transakce přes bankovní prostředníky, u nichž nemusí nutně mít účet. To pro kubánské dovozce znamená dodatečné výdaje za zprostředkování operací. V tomto ohledu má rušení a omezování služeb korespondenčních bank těžko vyčíslitelné finanční dopady, jež se promítají ve vyšších nákladech pro kubánské dovozce, kteří jsou nuceni měnit svou zavedenou strukturu pohledávek a inkas. K tomu se přidávají opakované a trvalé ekonomické ztráty vyplývající z vysokého kurzového rizika v důsledku kolísání směnných kurzů vzhledem k nemožnosti používat jako platební měnu americký dolar, je nutno realizovat platby a inkasa země v jiných devizách. Provozní potíže při fungování bankovního systému se odráží v množství překážek, mezi něž patří níže citované: a) Informační služby bankovního a finančního charakteru, které poskytovala agentura Reuters nejen kubánským bankám ale i jiným sektorům zahraničního obchodu, byly přerušeny koncem prvního čtvrtletí roku Toto opatření znamená po technické stránce krok zpět, způsobuje opožďování operací, vyvolává nejistotu a zvýšené náklady v práci bankovního sektoru. Výsledkem je, že jednání s jinými bankami se provádí prostřednictvím elektronické pošty, nebo telefonicky, což omezuje schopnost kubánských subjektů bezpečně a profesionálně komunikovat s mezinárodními finančními institucemi. b) Projevují se obtíže s kurýrními službami, které poskytuje DHL (Kubánská pošta), problémem je, že dokumentaci nelze přepravovat přes území Spojených států amerických. c) SWIFT 8 Pan American letos znovu odmítl skupině uživatelů z Kuby, účast na Druhé konferenci pro Latinskou Ameriku (LARC) konané v jedné latinskoamerické zemi v červenci Ze sídla této mezinárodní organizace, které je umístěno v jedné zemi regionu, byla na Kubu odeslána informace, že na uvedenou akci nelze registrovat žádného kubánského občana s ohledem na sankce vyhlášené proti Kubě ze strany Spojených států amerických. 8 Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. 15

16 d) Jedné kubánské bance byla bez jakéhokoliv předběžného oznámení zrušena licence Astaro, produkt který funguje jako firewall 9 pro připojení k internetu. Licence patřila evropské společnosti, kterou převzal britsko/americký subjekt. Série omezení uvalených na zemi má za následek zdražení všech transakcí, které musí být prováděny prostřednictvím třetích zemí. Kromě toho, Kuba nemohla obnovit svou registraci na Banker s Almanac, velmi užitečný nástroj v oblasti korespondenčních činností komerčních bank, protože došlo ke sloučení s americkou kapitálovou společností Accuity. Uvalení sankcí ze strany Spojených států na skupinu zahraničních bank, které jakoukoliv formou realizovaly nebo se podílely na obchodování nebo transakcích s Kubou, vytváří překážky korespondenčním vztahům se zahraničními bankami i budoucím operacím v oblasti přímých zahraničních investic a nákupů zboží pro domácí ekonomiku. Zahraniční banky rovněž přistoupily k rušení účtů kubánských bankovních institucí a RMA čísel 10 u probíhajících obchodních operací, v některých případech bez předchozího upozornění. Silný vliv amerických zájmů v regionu znemožňuje převod finančních prostředků ze a do zemí Latinské Ameriky. V tomto ohledu bylo dosaženo pouze drobného pokroku v uzavírání dohod o korespondenčních službách. To přímo ovlivňuje okolnosti zasílání finančních prostředků rodinným příslušníkům na Kubu, ať od kubánských občanů žijících v Latinské Americe, nebo od příbuzných velkého počtu studentů z regionu, kteří v zemi studují. Zájemci jsou pak nuceni své zásilky doručovat nebankovními resp. neformálními kanály. Blokáda a její exteritoriální působnost s sebou nese mnohá negativa, některé evropské banky odmítají potvrzovat akreditivy v dolarech, i když jsou splatné v eurech, případně figurovat u těchto platebních nástrojů vydaných kubánskými bankami jako avizující banka. Během posuzovaného období byly ze strany 27 bankovních institucí zaznamenány kroky poškozující kubánský bankovní sektor, které se projevily různými způsoby a jsou zachyceny v následujících příkladech: Uzavření účtů kubánských bankovních institucí šesti zahraničními bankami; čtyřmi z Evropy, jednou z Asie a jednou z Latinské Ameriky. Ukončení korespondenční dohody ze strany jedné banky v Evropě. Zrušení pěti RMA čísel přes SWIFT dvěma bankami v Latinské Americe, dvěma z Asie a jednou z Evropy. 9 Část informačního systému nebo sítě sloužící k blokování neautorizovaného přístupu a současně umožňující komunikaci autorizovanou 10 Relationship Management Application (RMA). Autorizace zasílané korespondenčním bankám, jež umožňují filtrovat a omezovat informace pro příjemce a typ zprávy, která je odesílána. 16

17 Odmítnutí poskytovat bankovní služby ze strany pěti bankovních institucí - tří z Evropy, dvou z Asie a odmítnutí zpracovávat specifické operace ze strany deseti bank - pěti z Evropy, dvou z Asie a tří z Latinské Ameriky. Odmítnutí zpracovat a/nebo potvrdit akreditivy ze strany sedmi zahraničních bank - šesti z Evropy a jedné z Latinské Ameriky. V poslední době zesílil u amerických úřadů trend ukládat obrovské pokuty bankám a finančním institucím jakékoliv země, pokud navážou normální vztahy s Kubou. Nejvíce alarmující a nejnebezpečnější případ z období, za něž je předkládána tato zpráva, byl postih francouzské banky BNP Paribas, jedné z největších v Evropě. Podle dostupných informací uložily americké úřady této bance mega pokutu ve výši 8,97 miliard amerických dolarů za porušení předpisů o blokádě Kuby a sankcí proti dalším zemím. V důsledku toho BNP Paribas přerušila veškeré styky s kubánskými subjekty, což představuje další překážku ve vzájemných hospodářských vztazích mezi oběma zeměmi. Již více než 50 roků udržuje americká vláda v platnosti zákony, předpisy a praktiky, o něž opírá tuto politiku postrádající legitimitu a legalitu, politiku, která byla záměrně vytvořena tak, aby dusila Kubu materiálně a finančně Oddíl 211 Zákona USA o konsolidovaných a naléhavých dodatkových položkách z roku 1999 a další útoky v oblasti patentů a ochranných známek Jako součást ekonomické agrese proti Kubě pokračuje beze změny politika zcizování kubánských ochranných značek a patentů s jasným cílem dále poškozovat ekonomiku země. V tomto smyslu byl přijat a vstoupil v platnost známý oddíl 211 Zákona USA o konsolidovaných a naléhavých dodatkových položkách z roku Orgán pro řešení sporů (DSB) Světové obchodní organizace (WTO) potvrdil již před 12 lety, že Oddílem 211 Spojené státy porušují své závazky týkající se doložky o národním zacházení a doložky nejvyšších výhod, které na sebe převzaly v rámci Dohody WTO o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (ADPIC) a Pařížské úmluvy o ochraně průmyslového vlastnictví. DSB také požádal vládu Spojených států, aby zrušila tento nástroj, který je neslučitelný s povinnostmi vyplývajícími z dohody ADPIC, jejíž jsou Spojené státy součástí. Oddíl 211 vyvolává v rámci WTO sílící vlnu odporu s ohledem na jeho vážné dopady na multilaterální obchodní systém, za jehož ochránce se Spojené státy prohlašují. Zatvrzelá americká politika usilující o poškozování kubánské ekonomiky za každou cenu, tentokrát v oblasti průmyslového vlastnictví, představuje hrubé a cynické 17

18 porušování závazků USA v oblasti průmyslového vlastnictví, které jim ukládají povinnost chránit ochranné známky kubánských společností a institucí. Podle mezinárodního práva jsou Spojené státy zodpovědné za to, aby jejich zákony, nařízení, soudní a správní postupy byly v souladu s jejich závazky, s dohodami WTO a s mezinárodními ujednáními o ochraně známek a patentů, jejichž jsou součástí. I v současnosti trvají ze strany některých žadatelů ve Spojených státech žalujících kubánský stát snahy získat na základě ustanovení dosud platného Zákona o pojištění proti rizikům terorismu z roku 2012 jako náhradu kubánské obchodní známky a patenty. Naproti tomu Kuba vždy bezvýhradně a bez jakékoliv diskriminace respektuje závazky vyplývající z mezinárodních právních nástrojů, které se dotýkají průmyslového vlastnictví. Diky tomu mohlo být v zemi zaregistrováno přes pět tisíc amerických patentů a známek. 3. BLOKÁDA PORUŠUJE MEZINÁRODNÍ PRÁVO. EXTERITORIÁLNÍ UPLATŇOVÁNÍ Administrativa USA usilovně popisuje scénář uvolňování agresivní politiky proti Kubě. Fakta ale svědčí o opaku. Zásadním rysem současných akcí USA je vytrvalé uplatňování sankcí proti třetím stranám za zachovávání normálních vztahů s Kubou a absurdní předpoklad, že jejich legislativa má univerzální povahu, pokud je aplikována na kubánský lid. Toto chování je v rozporu se všemi normami mezinárodního práva, jež prosazuje mírové soužití mezi národy světa, počínaje samotnou Chartou OSN. Vychází z niterné touhy po hegemonii, která vede vládu USA, když přijímá zákony, jež by byly pro třetí strany závazné, a tak je zapojily do agrese proti kubánskému lidu. K získání představy o rozsahu finanční persekuce proti Kubě, jen od ledna 2009 do 2. června 2014 Obamova administrativa donutila 36 amerických a zahraničních subjektů zaplatit téměř 2,6 mld. amerických dolarů, protože obchodovaly s Kubou a s dalšími zeměmi. Teď se k těmto svévolným akcím přidala pokuta udělená francouzské bance BNP Paribas, která tuto částku zvyšuje na více než 11 mld. amerických dolarů Sankce uvalené na kubánské subjekty 28. května 2013, jako součást snah ospravedlnit zařazení Kuby na nepodložený seznam zemí sponzorujících terorismus, OFAC vydala svou výroční zprávu o aktivech zemí zařazených na tento jednostranného seznam. Podle této zprávy byl do 31. prosince 2012 celkový objem zmrazených fondů, v nichž má své zájmy kubánská vláda nebo občané kubánské národnosti, 253,1 milionu USD, tedy o 8,1 milionu USD více než v roce

19 12. srpna 2013 kubánská internetová sportovní webová stránka Jit.com informovala, že vláda USA odmítla udělit víza sportovním činovníkům Josému Echezarretovi Menéndezovi a Williamu Garcíovi Benítezovi, kteří se měli zúčastnit jako sudí a vedoucí kubánské delegace Panamerického mistrovství v umělecké gymnastice, pořádaného v Portoriku. Stránka dodává, že Kubě hrozí pokuta za nepřítomnost soudce, který byl na akci požadován. 26. listopadu 2013 Kubánská zájmová sekce ve Washingtonu oznámila dočasné uzavření konzulárních služeb kvůli odmítnutí americké banky M&T vést účty kubánských diplomatických misí ve Spojených státech. Začátkem prosince 2013 kubánský diplomatický úřad informoval, že navzdory intenzívnímu vyjednávání nelze najít banku se sídlem v USA, jež by byla ochotná se ujmout vedení jeho bankovních účtů; situace trvá do doby vydání této zprávy. Tato situace s sebou přinesla pozastavení konzulárních služeb pro největší a nejpočetnější konzulární obvod v cizině, s následujícími nepříznivými dopady na návštěvy rodinných příslušníků těchto dvou národů a na výměny v různých oblastech v prvním čtvrtletí tohoto roku. V lednu 2014 se kubánští knihovníci z Národního informačního střediska lékařských věd a jeho specializované sítě pro zdravotnictví i z dalších podobných systémů v zemi nemohli zúčastnit bezplatného virtuálního semináře Globální propojení nových knihovníků: dobré praktiky, modely a doporučení, protože opatření vyplývající z americké blokády Kuby zabránila připojení í těchto odborníků, když jim odepřela přístup k softwarovým informačním nástrojům a službám Adobe. 17. ledna 2014 president Obama podepsal Zákon o konsolidovaných a naléhavých položkách (Law of Consolidated Appropriations) na fiskální rok 2014, v němž se opakují ustanovení zakazující bankovním institucím USA financovat některé země včetně Kuby. 3. března 2014 bylo možné se dovědět, že americká firma EdX Company, sponsor on-linového kurzu o aerodynamice a moderním aeronautickém designu, zablokovala přístup kubánským studentům. 4. března 2014 bylo odhaleno, že on-linový vyučovací program Coursera Stanfordské university zablokoval přístup kubánským uživatelům. 4. dubna 2014 informoval list The New York Times, že sbírková stránka Indiegogo.com zmrazila prostředky vybrané pro kubánského filmového ředitele Miguela Coyulu, když zjistila, že přesun fondů na Kubu nebo ke kterémukoli kubánskému obyvateli by byl porušením americké blokády. 12. května 2014 americká společnost Thomson Reuters potvrdila advokátní kanceláři zastupující Kubu ve Spojených státech zákaz ministerstva zahraničí, týkající se navržené transakce na vývoz omezené verze finančně analytického softwaru EIKON, vzhledem k tomu, že to není v souladu s politikou USA vůči Kubě. 19

20 3.2. Exteritoriální uplatňování blokády 28. června 2013 OFAC udělila pokutu USD italské bance Intesa Sanpaolo S.p.A za porušení směrnic blokády a režimu sankcí na jiné země. Podle oznámení tato bankovní instituce provedla v letech pro Kubu 53 transakcí v celkové výši USD. 22. července 2013 oznámilo ministerstvo financí, že firma American Express Travel Related Services Company souhlasila se zaplacením USD za porušení předpisů OFAC, když od prosince 2005 do listopadu 2011 prodala letenek na cesty na Kubu ze třetích zemí. 9. září 2013 OFAC udělila pokutu USD americké firmě z Miami World Fuel Services Corporation specializující se na dodávky pohonných hmot pro leteckou, pozemní a lodní dopravu. Podle OFAC dvě z jejích filiálek poskytly v letech 2007 a 2009 bez povolení služby ke 30 letům na Kubu. 8. října 2013 bylo zjištěno, že americká firma PayPal zablokovala z důvodu porušení ustanovení blokády dar kanadského občana Terryho Shewchucka pro síť veterinárních klinik na Kubě. 15. října 2013 bylo zjištěno, že PayPal deaktivoval z důvodu porušení sankcí USA proti Kubě fondy německé rockové kapely COR, určené na financování cesty na Kubu v lednu Opatření odmítly četné německé společenské organizace. 16. října 2013 opět PayPal zablokoval účet německému obchodu s čajem Herzberg Tea Shop z Hamburgu za porušení zákonů o blokádě. 24. října 2013 OFAC udělila pokutu USD kolumbijské pobočce americké společnosti Ameron International Corporation, která v době od března 2005 do října 2006 dvakrát prodala betonové trubky firmě, jejímž společníkem je Kuba. 13. listopadu 2013 Federální soud Jižního okrsku New Yorku vydal soudní nařízení, jež přikazuje bankám Intesa Sanpaolo S.p.A a Santander S.A. předat informace o bankovních účtech kubánských subjektů u jejich poboček kdekoli po světě. Soud vydal toto nařízení na podnět žalujícího Alda Very, jehož cílem bylo přivlastnit si řečené účty. Žalující Vera, Villoldo a Hausler požadovali u téhož soudu, aby banky Standard Chartered a Mercantile Commerce vydaly zmrazené účty kubánských subjektů pro účely uspokojení rozsudků v jejich prospěch proti Kubánské republice. 26. listopadu 2013 Ministerstvo spravedlnosti oznámilo udělení pokuty 100 milionů USD ropné společnosti Weatherford International Ltd. a jejím pěti dceřiným společnostem za porušení zákonů o embargu. Podle OFAC v létech Weatherford provedl 441 transakcí v celkové výši USD za prodej ropných zařízení Kubě. Je to nejvyšší pokuta, udělená nefinančnímu subjektu. 11. prosince 2013 OFAC uložil pokutu USD bance Rozal Bank of Scotland plc (RBS) za porušení amerických sankcí vůči Kubě a dalším zemím. Podle 20

Doplnění informace pro výrobce a vývozce k sankčním opatřením proti Ruské federacy

Doplnění informace pro výrobce a vývozce k sankčním opatřením proti Ruské federacy Doplnění informace pro výrobce a vývozce k sankčním opatřením proti Ruské federacy S případnými dotazy k uvedené problematice se můžete obracet na Zelenou linku pro export bezplatně na tel. čísle 800 133

Více

Sankce vůči Ruské federaci ve vztahu k činnosti Licenční správy. Sankce vůči Ruské federaci ve vztahu k činnosti Licenční správy 1

Sankce vůči Ruské federaci ve vztahu k činnosti Licenční správy. Sankce vůči Ruské federaci ve vztahu k činnosti Licenční správy 1 ve vztahu k činnosti Licenční správy Sankce vůči Ruské federaci ve vztahu k činnosti Licenční správy 1 Akty EU zavádějící sankce vůči Ruské federaci (RF) 1. Rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP o omezujících

Více

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce 11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce Světová banka (SB) = World Bank (WB) = Mezinárodní banka pro rekonstrukci a rozvoj = International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Všeobecné podmínky a KS, realizace KS, poruchy KS, zánik KS Vybrané zvláštní operace v mezinárodním prostředí Všeobecné

Více

HSBC International Business Awards Pravidla pro 1. ročník (2014-2015)

HSBC International Business Awards Pravidla pro 1. ročník (2014-2015) HSBC International Business Awards Pravidla pro 1. ročník (2014-2015) 1. HSBC INTERNATIONAL BUSINESS AWARDS ZÁKLADNÍ POJMY 1.1 HSBC International Business Awards HSBC International Business Awards je privátní

Více

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Zdraví - definice Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti ( WHO 7. 4. 1948) Vymezuje

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Název programu / podprogramu:. Platnost výzvy od:. Platnost výzvy do:. 2. Údaje o žadateli 2.1. Leader 2.1.1. Základní údaje

Více

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Veřejná podpora Hlavní principy a pravidla Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Obsah semináře 1. Právní prostředí 2. Znaky veřejné podpory 3. Hlavní principy a pravidla 4. Poslední změny v pravidlech 5. Diskuze

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Zahraniční obchod Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz www.hkok.cz Úvod

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob P7_TA(2011)0390 Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o postoji a závazku EU před summitem

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1

Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1 Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1 Nařízení (EU) č. 1177/2010 o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.11.2007 SEK(2007) 1497 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních

Více

Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru

Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru Organizace spojených národů Valné shromáždění Distribuce.: omezená 16. říjen 2014 Původní jazyk: angličtina A/69/L.5 69. zasedání Položka agendy: 11 Sport pro rozvoj a mír Austrálie, Rakousko, Ázerbájdžán,

Více

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Tisková zpráva 15. 03. 2011 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Setrvalý růst obratu Prudký pokles škodní kvóty Obnova dynamiky pozitivních výsledků Posílení

Více

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 29. 1. 2013 2012/2172(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl VI Evropský

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

17/1992 Sb. ZÁKON ze dne 5. prosince 1991 o životním prostředí

17/1992 Sb. ZÁKON ze dne 5. prosince 1991 o životním prostředí 17/1992 Sb. ZÁKON ze dne 5. prosince 1991 o životním prostředí Změna: 123/1998 Sb. Změna: 100/2001 Sb. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, vycházejíc ze skutečnosti, že člověk

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun MÍSTO / DATUM Praha /18. 4. 2014 PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun Shrnutí: Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12.

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem () Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel programu opatření... 2 1.2. Právní

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Itálii povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článků 206 a 226 směrnice

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

Právní předpisy vydané v roce 2009

Právní předpisy vydané v roce 2009 Právní předpisy vydané v roce 2009 1) Zákon č. 1/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Nabývá účinnosti 01.01.2009. Vztahuje se k činnosti

Více

Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy

Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy V Z O R R Á M C O V É S M L O U V Y O D L O U H O D O B É M S T Á T N Í M F I N A N C O V Á N Í V Y S O K É Š K O L Y Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy Poskytovatel: Česká

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

ROZHODNUTÍ RADY 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině 31.7.2014 L 229/13 ROZHODNUTÍ RADY 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2012R0267 CS 16.01.2016 017.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku. MOPET CZ a.s.

BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku. MOPET CZ a.s. BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku MOPET CZ a.s. Proč předplacená platební karta Na českém trhu do roku 2014 neexistovala

Více

Graf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa

Graf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa Příklady Graf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa 6 5 4 3 2 1 0 Velká Británie Španělsko Čína USA Japonsko Francie Itálie Austrálie Kanada Brazílie Belgie 2009 2008 Pořadí 2009 2008 Změna

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 1. Sdělení č. 2/2011 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s agenturou CzechInvest Název programu / podprogramu: Rozvoj Platnost výzvy

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce VY_32_INOVACE_BAN_120 Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF

Více

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní Registrací do provizního programu potvrzuje partner i poskytovatel provizního programu svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami. Poskytovatelem

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem

prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem Konference konaná v hotelu DAP dne 4. 11. 2014 O ICC ICC - International

Více

C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPO

C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPO Část C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY 1 POLOŽKA Č. NÁZEV A POPIS 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Včetně odměn zahrnovaných do prostředků na platy. 5021 Ostatní osobní výdaje Zahrnuje

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR

Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR R. Vyzula 12.10.2015 Právní postavení českého lékaře 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu D Ů V O D O V Á Z P R Á V A I V. I. OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL ) disponuje na základě 112 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Díky deseti hudebním festivalům, členům Asociaci hudebních festivalů České republiky, utratili návštěvníci v městech konání festivalů

Více

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ O2 Czech Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336 zastoupený:.... zapsaný v obchodním rejstříku Městského

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_349 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S P R O F I L K A N C E L Á Ř E Advokátní kancelář

Více

Program podpory mezinárodní technologické spolupráce

Program podpory mezinárodní technologické spolupráce Program podpory mezinárodní technologické spolupráce 1. Úvodní ustanovení Program podpory mezinárodní technologické spolupráce (dále jen program ) je programem ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

257/2014 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

257/2014 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 257/2014 Sb. ZÁKON ze dne 22. října 2014, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 120 final 2012/0056 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se členské státy žádají, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Hongkongskou mezinárodní úmluvu

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

DEMOGRAFICKÉ EKONOMICKÉ PŘÍRODNÍ FIRMA

DEMOGRAFICKÉ EKONOMICKÉ PŘÍRODNÍ FIRMA Makroprostředí firmy Makroprostředí DEMOGRAFICKÉ EKONOMICKÉ POLITICKÉ FIRMA PŘÍRODNÍ KULTURNÍ TECHNOLOGICKÉ Demografické prostředí Firmy sledují demografický vývoj a tomuto vývoji přizpůsobují svůj výrobní

Více

Cestovní ruch pro všechny, priorita EU. Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny, priorita EU. Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny, priorita EU Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny v materiálech EU Segmenty cestovního ruchu pro všechny Formy podpory rozvoje cestovního

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Diskriminace ve školství vybrané problémy

Diskriminace ve školství vybrané problémy Diskriminace ve školství vybrané problémy konference Inkluze dětí se znevýhodněním do školního stavovaní a školních družin 14. října 2015 Mgr. et Mgr. Barbora Němcová Mgr. Ivana Šilhánková Formy diskriminace

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

HSBC GRANT na podporu exportu. PRAVIDLA GRANTOVÉ SOUTĚŽE pro 4. ročník projektu HSBC GRANT

HSBC GRANT na podporu exportu. PRAVIDLA GRANTOVÉ SOUTĚŽE pro 4. ročník projektu HSBC GRANT HSBC GRANT na podporu exportu PRAVIDLA GRANTOVÉ SOUTĚŽE pro 4. ročník projektu HSBC GRANT I. GRANTOVÁ SOUTĚŽ HSBC GRANT na podporu exportu základní pojmy a. GRANTOVÁ SOUTĚŽ HSBC GRANT na podporu exportu

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

Kapitola 13 ZAHRANIČNÍ OBCHOD A OBCHODNÍ POLITIKA

Kapitola 13 ZAHRANIČNÍ OBCHOD A OBCHODNÍ POLITIKA Kapitola 13 ZAHRANIČNÍ OBCHOD A OBCHODNÍ POLITIKA Teorie mezinárodního obchodu: podstata mezinárodního obchodu jednotlivé země mají rozdílné náklady na výrobu zboží možnost specializace na určité zboží,

Více

PRŮZKUM AIFP EKONOMICKÉ DOPADY KLINICKÝCH STUDIÍ REALIZOVANÝCH V ČR. MUDr. Beata Čečetková, Ph.D. a Mgr. Jakub Dvořáček

PRŮZKUM AIFP EKONOMICKÉ DOPADY KLINICKÝCH STUDIÍ REALIZOVANÝCH V ČR. MUDr. Beata Čečetková, Ph.D. a Mgr. Jakub Dvořáček PRŮZKUM AIFP W EKONOMICKÉ DOPADY KLINICKÝCH STUDIÍ REALIZOVANÝCH V ČR MUDr. Beata Čečetková, Ph.D. a Mgr. Jakub Dvořáček CÍL PRŮZKUMU Zhodnotit ekonomický vliv klinických studií realizovaných v ČR OBSAH

Více

Dozor nad potravinami

Dozor nad potravinami Hejmalová Michaela Dozor nad potravinami Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány) v působnosti:

Více

ADMIRAL MARKETS UK LTD OBCHODNÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE PLATEB

ADMIRAL MARKETS UK LTD OBCHODNÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE PLATEB ADMIRAL MARKETS UK LTD OBCHODNÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE PLATEB Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou platné pro všechny převody učiněné klienty (dále jen Admiral Markets ) za účelem vložení finančních

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

Patentové spory, nucené licence, náhrada škody Prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc ČVUT, fakulta strojní, 26. 11. 2007

Patentové spory, nucené licence, náhrada škody Prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc ČVUT, fakulta strojní, 26. 11. 2007 Patentové spory, nucené licence, náhrada škody Prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc ČVUT, fakulta strojní, 26. 11. 2007 PROGRAM SEMINÁŘE Porušování práv z duševního vlastnictví Spory z průmyslového a jiného duševního

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

S e n á t n í n á v r h ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních poplatků

S e n á t n í n á v r h ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních poplatků S e n á t n í n á v r h ZÁKON ze dne o zrušení rozhlasových a televizních poplatků a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních

Více

Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011

Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011 Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011 Abstrakt Dne 11. března 2011 zasáhlo východní pobřeží japonského ostrova Honšú zemětřesení následované mohutnou vlnou tsunami, která způsobila rozsáhlé

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00)

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00) FOREX Jana Horáková (sem. sk. středa 8,30-10,00) Obsah 1. FOREX obecně 2. Historie 3. Fungování Forexu 4. Pojmy: MĚNOVÝ PÁR, BUY, SELL, ASK, BID BOD SPREAD LOT PIP VALUE MARGIN, LEVERAGE ROLLOVER 5. Fundamentální

Více