Studie proveditelnosti zavedení elektronických kupónů sloužících k úhradě časových poplatků za užití pozemních komunikací vozidly do 3,5 tun v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studie proveditelnosti zavedení elektronických kupónů sloužících k úhradě časových poplatků za užití pozemních komunikací vozidly do 3,5 tun v ČR"

Transkript

1 Prosinec 2013 Studie proveditelnosti zavedení elektronických kupónů sloužících k úhradě časových poplatků za užití pozemních komunikací vozidly do 3,5 tun v ČR

2 Obsah Seznam zkratek a definice Důležité upozornění Shrnutí Úvod Východiska analýzy Přístup k analýze struktura Studie Provozní a funkční požadavky na systém časového zpoplatnění Proces Role a postavení subjektů Využití součástí stávajícího systému výkonového zpoplatnění Analyzované technické varianty řešení Přehled variant technického řešení Varianta 1 Mikrovlnná Varianta 2 Satelitní Varianta 3 Video Varianta 4 RFID technologie Varianta nulová papírové dálniční kupóny Využití součástí stávajícího systému výkonového zpoplatnění Porovnání variant Metodika klasifikace Porovnání variant z provozního a technického hlediska Porovnání variant z pohledu splnění potřeb uživatele Porovnání variant z pohledu zavedení systému Porovnání variant z pohledu vazby na systém výkonového zpoplatnění Porovnání variant z pohledu nadstavbových telematických funkcí a poskytování dat pro jiné účely Celkové výsledky porovnání Porovnání variant z právního a legislativního hlediska Zákonná úprava časového zpoplatnění v České republice Přehled základní legislativy EU Potřebné legislativní úpravy SFDI jako správní orgán Legislativní proces Analýza rizik Metodika hodnocení Rizika ve fázi přípravy projektu a výběru dodavatele Rizika ve fázi zavádění systému /142

3 9.4 Rizika ve fázi provozování systému Rizika ve fázi ukončení provozu systému Celkové výsledky porovnání rizik technických řešení Porovnání dodavatelských modelů a modelů financování Varianty podle dodavatelského modelu a modelu financování Model 1 Dodavatel-Objednatel Model 2 Generální dodavatel Model 3 Komplexní služba Kvalitativní porovnání dodavatelských modelů a modelů financování Komplexní porovnání variant z ekonomického a finančního hlediska Předpokládaný časový harmonogram Příloha 1 Funkční popis varianty 1 - Mikrovlnná Příloha 2 Funkční popis varianty 2 - Satelitní Příloha 3 Funkční popis varianty 3 - Video Příloha 4 Funkční popis varianty 4 - RFID Příloha 5 Předpoklady finanční analýzy Příloha 6 Výstupy finanční analýzy Příloha 7 Harmonogramy /142

4 Seznam zkratek a definice ČKP Česká kancelář pojistitelů ČP DSRC DSS ESVZ GNSS GŘC Časový poplatek Vyhrazená komunikace krátkého dosahu (anglicky Dedicated Shortrange Communication) Dopravní sektorové strategie 2. fáze Elektronický systém výkonového zpoplatnění Globální družicový polohový systém (anglicky Global Navigation Satellite System) Generální ředitelství cel GSM Síť mobilní telefonie (anglicky Global System for Mobile Communications) OBU PČR Elektronické palubní zařízení nebo také elektronická palubní jednotka Policie České republiky RFID Identifikace na rádiové frekvenci (anglicky Radio Frequency Identification) RZ SČZ SFDI ZPK ZVZ Registrační značka vozidla Systém časového zpoplatnění Státní fond dopravní infrastruktury Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb, ve znění pozdějších předpisů 4/142

5 1. Důležité upozornění Tato Studie proveditelnosti zavedení elektronických kupónů sloužících k úhradě časových poplatků za užití pozemních (dále též Studie ) byla vytvořena jako jeden z podkladů pro objektivní rozhodování Státního fondu dopravní infrastruktury o dalším postupu ve věci tohoto zvažovaného záměru. Použití této Studie a všech jejích částí se řídí smlouvou o dílo mezi Státním fondem dopravní infrastruktury (dále též Objednatel ) a PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. (dále též Poradce ) ze dne 30. září 2013 (dále též Smlouva ). Poradce neponese žádnou odpovědnost vůči žádné třetí straně, které tato Studie bude předložena, či se s ní jiným způsobem seznámí. Poradce neodpovídá za vady, které byly či budou způsobeny použitím podkladů převzatých od Objednatele, u kterých Poradce ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost. U veřejných informačních zdrojů jsme spoléhali na integritu informací, aniž bychom tyto informace jakýmkoliv způsobem zkoumali, auditovali, potvrzovali nebo ověřovali. Nepřebíráme proto jakoukoliv odpovědnost za přesnost nebo úplnost takových informací. Upozorňujeme, že z podstaty ekonomického rozvoje a vývoje faktorů relevantních pro tuto Studii plyne, že informace zde použité mohou rychle zastarat. S ohledem na charakter této Studie (ve srovnání s auditem nebo právním, či znaleckým posudkem) a naší práce na této Studie, nelze poskytnut žádnou záruku ve smyslu jakýchkoli budoucích změn podmínek, změn legislativního a regulačního rámce a z toho vyplývajících ekonomických a jiných dopadů a nepřijímáme proto jakoukoliv odpovědnost za změny (v legislativě a relevantním regulačním rámci) nebo vznik nových vývojových trendů v relevantním prostředí a trzích, ke kterým by mohlo nebo může dojít, ale které nejsou odraženy nebo zmíněny v naší Studii. 5/142

6 2. Shrnutí Základní východiska Užití určitých úseků dálnic a rychlostních komunikací v České republice motorovými vozidly s celkovou hmotností nejvýše 3,5 t je zpoplatněno časovým poplatkem podle Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále také ZPK ). V současné době je v platnosti novela ZPK č. 347/2009 Sb., která ZPK výrazně novelizuje a stanovuje, že od 1. ledna 2016 dojde k zavedení elektronických kupónů namísto současných papírových dálničních známek. Tato Studie proveditelnosti zavedení elektronických kupónů sloužících k úhradě časových poplatků za užití pozemních (déle též Studie ) byla zpracována za účelem posouzení možných alternativ technického a organizačního řešení zavedení elektronických dálničních kupónů pro vozidla do 3,5 tuny s ohledem na technické, ekonomické, finanční, časové a legislativní aspekty jejich zavedení a provozování. Pro účely analýzy bylo uvažováno s postupným rozšiřováním rozsahu sítě dálnic a rychlostních silnic pro časové zpoplatnění vozidel do 3,5 tun, a to ze stávajících 1172 km na 1529 km v roce Cíle systému časového zpoplatnění Zavedení elektronických dálničních kupónů sloužících k úhradě časových poplatků by mělo splnit zejména následující cíle: a) zajistit spolehlivý, nepřetržitý a bezporuchový výběr časových poplatků, b) zajistit vysokou účinnost výběru časových poplatků, a. preventivním působením automatizovaného systému kontroly vozidel, b. represivním působením automatizovaného systému vymáhání pokut za správní delikty v systému časového zpoplatnění, c) uživatelům zpoplatněných komunikací poskytnout moderní, uživatelsky přívětivé nástroje a prostředí pro úhradu časových poplatků, d) snížit nebo nepřekročit současné administrativní náklady na výběr časových poplatků. Analyzované varianty technického řešení Předmětem analýzy byly možné varianty realizace časového zpoplatnění, technicky realizované jako následující systémy: 1) technické řešení založené na identifikaci vozidel prostřednictvím mikrovlnných DSRC palubních jednotek 2) technické řešení založené na kontrole úhrady časových poplatků prostřednictvím satelitních palubních jednotek 3) technické řešení založené na identifikaci vozidel prostřednictvím video-identifikace registrační značky 4) technické řešení založené na identifikaci vozidel prostřednictvím dálničních nálepek s RFID čipem 5) stávající řešení zpoplatnění prostřednictvím papírových dálničních kupónů ( nulová varianta ). 1 Projekce budoucího rozšíření vychází z tzv. Návrhové varianty uvažované v Dopravních sektorových strategiích, 2. Fáze. 6/142

7 Shrnutí klíčových výstupů analýzy Shrnutí klíčových výstupů analýzy jednotlivých variant technického řešení systému časového zpoplatnění za užití pozemních (dále též SČZ ) je uvedeno v následující tabulce. Tam, kde je to relevantní, jsou vedle slovního hodnocení uvedeny i známky, přičemž známka 1 odpovídá ideálnímu řešení a známka 5 řešení zcela nevhodnému. Pro přehlednost je u elektronických variant SČZ barevně zvýrazněno nejvhodnější technické řešení v daném kritériu. Hledisko Varianta Mikrovlnná technologie Satelitní technologie Video technologie RFID technologie Nulová varianta Poznámka Finanční efektivita (podíl nákladů na výnosech) 15,3 % 110,3 % 3,8 % 7,4 % 6,3 % Blíže viz kapitola 11 a Přílohy 5 a 6 Vhodnost z provozního a technického hlediska méně vhodná (2,1) méně vhodná (2,4) nejvhodnější (1,8) vhodná (1,9) méně vhodná (2,1) Blíže viz kapitola 5, 7.2 a Přílohy 1 až 4 Vhodnost z pohledu splnění potřeb uživatele vhodná (1,5) vhodná (1,5) nejvhodnější (1,2) vhodná (1,5) méně vhodná (2,2) Blíže viz kapitola 5 a 7.3 Vhodnost z hlediska zavedení nového systému méně vhodná (2,9) méně vhodná (3,2) nejvhodnější (2,0) vhodná (2,2) není relevantní Blíže viz kapitola 5 a 7.4 Vhodnost z hlediska vazby na systém výkonového zpoplatnění nejvhodnější (1,6) vhodná (1,8) vhodná (1,8) vhodná (2) nevhodná (3,2) Blíže viz kapitola 5, 6 a 7.4 Vhodnost z hlediska nadstavbových funkcí vhodná (2,3) nejvhodnější (1,7) vhodná (2,6) vhodná (2,6) Nevhodná (5) Blíže viz kapitola 5 a 7.4 Legislativní změny nutné nutné nutné nutné nutné Blíže viz kapitola 8 Rizika vysoká vysoká střední střední nízká Blíže viz kapitola 9 Analyzované dodavatelské modely systému časového zpoplatnění Základní přehled těchto dodavatelských modelů je prezentován v následující tabulce, spolu se shrnutím analýzy jejich vhodnosti (blíže viz kapitola 10 této Studie). 7/142

8 Dodání SČZ Provozování Způsob financování SČZ Vhodnost pro SČZ SČZ Model 1 Dodavatel- Objednatel Dodavatel SFDI vlastními silami, vybrané dílčí elementy mohou být outsourcovány Financování technologie SČZ: Platby Dodavateli z rozpočtu SFDI probíhají bezprostředně po realizaci dodávky SČZ Financování provozu SČZ: Zajišťováno průběžně ze zdrojů SFDI Méně vhodný Model 2 Generální dodavatel Generální dodavatel: technologie SČZ je dodána do vlastnictví SFDI Generální dodavatel: SČZ ve vlastnictví SFDI provozuje Generální dodavatel Financování technologie SČZ: Platby Generálnímu dodavateli z rozpočtu SFDI probíhají bezprostředně po realizaci dodávky SČZ Financování provozu SČZ: Za poskytnuté služby v daném časovém období jsou Generálnímu dodavateli poskytovány platby ze zdrojů SFDI Vhodný Model 3 Komplexní služba Komplexní služba (Vybudovaný SČZ zůstává ve vlastnictví Generálního dodavatele, který s jeho pomocí poskytuje komplexní služby) Financování technologie SČZ: Technologii SČZ financuje Generální dodavatel Financování provozu SČZ: Za poskytnuté komplexní služby v daném časovém období je Poskytovateli komplexní služby placeno ze zdrojů SFDI Vhodný Předpokládaný harmonogram kroků k zavedení nového systému Předpokládaný harmonogram klíčových fází zavedení systému elektronických dálničních je uveden v následujících tabulkách, a to pro každou analyzovanou variantu technického řešení. Fáze 0 až 4 jsou společné pro všechny varianty technického řešení, s tím, že jednotlivé varianty se liší délkou realizační fáze (Fáze 5). Tzv. Varianta 2016 harmonogramu prezentuje nutné kroky a jejich termíny, které by vedly k zahájení provozu nového systému časového zpoplatnění ještě před 1. lednem 2016, kdy nabyde účinnosti novela ZPK č. 347/2009 Sb., která zavádí elektronické kupóny namísto současných papírových dálničních známek. Vzhledem k technickým omezením se toto týká pouze variant Video a RFID, u ostatních variant, založených na OBU jednotkách, předpokládaná délka realizační fáze horizont přesahuje. Tato varianta harmonogramu mimo jiné uvažuje se souběhem legislativního procesu a zadávacího řízení na dodavatele nového systému. 8/142

9 Varianta 2016 Tab. 1 Harmonogram Fáze 0-4 Fáze Od Do 0 - Výběr varianty SČZ a její schválení Vládou ČR 12/2013 3/ Zadávací řízení na výběr Poradce zadavatele 3/2014 4/2014 (např. využitím rámcové smlouvy na poradenství) 2 - Příprava legislativy 6/2014 5/ Příprava a schválení zadávacího řízení na systém elektronických dálničních kupónů 4/ / Provedení zadávacího řízení na dodavatele systému elektronických dálničních kupónů 10/2014 4/2015 Tab. 2 Harmonogram Fáze 5 realizace systému elektronických dálničních kupónů Varianta Varianta Varianta Video Varianta RFID Mikrovlnná Satelitní Zahájení zkušebního provozu 4/ / / /2015 Rok zavedení nového systému elektronických dálničních kupónů Další variantou je tzv. Varianta Bez souběhu legislativního procesu a zadávacího řízení, ve které dochází (kvůli posloupnosti legislativního procesu a až následného zadávacího řízení na dodavatele systému) k pozdějšímu zprovoznění nového systému časového zpoplatnění. Varianta Bez souběhu legislativního procesu a zadávacího řízení Tab. 3 Harmonogram Fáze 0-4 Fáze Od Do 0 - Výběr varianty SČZ a její schválení Vládou ČR 12/2013 3/ Zadávací řízení na výběr Poradce zadavatele 4/2014 6/2014 (od oznámení o zahájení zadávacího řízení po podpis smlouvy) 2 - Dopracování realizační varianty, příprava legislativy a legislativní proces 6/2014 6/ Příprava a schválení zadávacího řízení na systém elektronických dálničních kupónů 2/2015 8/ Provedení zadávacího řízení na dodavatele systému elektronických dálničních kupónů 8/2015 3/2016 Tab. 4 Harmonogram Fáze 5 realizace systému elektronických dálničních kupónů Varianta Varianta Varianta Video Varianta RFID Mikrovlnná Satelitní Zahájení zkušebního provozu 3/2017 9/ / /2016 Rok zavedení nového systému elektronických dálničních kupónů /142

10 3. Úvod Cílem zpracování Studie proveditelnosti zavedení elektronických kupónů sloužících k úhradě časových poplatků za užití pozemních (déle též Studie ) je posoudit možné alternativy technického řešení časového zpoplatnění vozidel do 3,5 tuny s ohledem na technické, ekonomické, finanční, časové a legislativní aspekty jejich zavedení a provozování. 3.1 Východiska analýzy Účel časového zpoplatnění Užití určitých úseků dálnic a rychlostních komunikací v České republice motorovými vozidly s celkovou hmotností nejvýše 3,5 t je zpoplatněno časovým poplatkem podle Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále také ZPK ). Peněžní prostředky získané z časového zpoplatnění jsou příjmem Státního fondu dopravní infrastruktury a slouží k rozvoji, výstavbě, údržbě a modernizaci silnic a dálnic podle Zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah časového zpoplatnění Aktuální rozsah a délky zpoplatněných úseků jsou stanoveny v příloze č. 2 k vyhlášce Ministerstva dopravy č. 435/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V roce 2013 jde celkem o 755,8 km dálnic a 416,3 km rychlostních silnic, dohromady se jedná o 1172,1 km komunikací v režimu časového zpoplatnění. Pro účely zpracování analýzy bude uvažováno s postupným rozšiřováním rozsahu zpoplatněné sítě dálnic a rychlostních silnic. Projekce budoucího rozšíření vychází z Dopravních sektorových strategií (DSS). Podle tzv. Návrhové varianty DSS 2. fáze byla vytvořena projekce rozvoje zpoplatněné sítě D+R pro časové zpoplatnění vozidel do 3,5t. Tato projekce je znázorněna v následujícím obrázku: Cíle systému časového zpoplatnění Obr. 1 Rozsah zpoplatněné sítě D+R v km Zavedení elektronických dálničních kupónů sloužících k úhradě časových poplatků by mělo splnit zejména následující cíle: a) zajistit spolehlivý, nepřetržitý a bezporuchový výběr časových poplatků, b) zajistit vysokou účinnost výběru časových poplatků, a. preventivním působením automatizovaného systému kontroly vozidel, b. represivním působením automatizovaného systému vymáhání pokut za správní delikty v systému časového zpoplatnění, 10/142

11 c) uživatelům zpoplatněných komunikací poskytnout moderní, uživatelsky přívětivé nástroje a prostředí pro úhradu časových poplatků, d) snížit nebo nepřekročit současné administrativní náklady na výběr časových poplatků. 3.2 Přístup k analýze struktura Studie V rámci kapitoly 4 jsou nejprve definovány provozní a funkční požadavky na systém časového zpoplatnění. V kapitole 5 jsou popsány charakteristiky jednotlivých variant technického řešení systému časového zpoplatnění. Kromě nulové varianty (současný stav), jsou analyzovány následující varianty: 1) technické řešení založené na identifikaci vozidel prostřednictvím mikrovlnných DSRC palubních jednotek 2) technické řešení založené na kontrole úhrady časových poplatků prostřednictvím satelitních palubních jednotek 3) technické řešení založené na identifikaci vozidel prostřednictvím video-identifikace registrační značky 4) technické řešení založené na identifikaci vozidel prostřednictvím dálničních nálepek s RFID čipem. Dále je v rámci této kapitoly provedena analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb pro všechny výše uvedené varianty a dále jsou klíčové charakteristiky jednotlivých variant porovnány s nulovou variantou. Navrhované varianty technického řešení systému výběru časových poplatků jsou v rámci kapitoly 7 vzájemně porovnány z několika různých hledisek, zejména: 1) porovnání variant z provozního a technického hlediska 2) porovnání variant z pohledu splnění potřeb uživatele 3) porovnání variant z pohledu zavedení systému 4) posouzení variant z pohledu vazby na stávající systém výkonového zpoplatnění vozidel nad 3,5 t a jeho možný vývoj po roce ) porovnání variant z pohledu nadstavbových telematických funkcí a poskytování dat pro jiné účely Legislativní a právní aspekty zavedení elektronických dálničních kupónů jsou prezentovány v kapitole 8 a analýza rizik jednotlivých variant je provedena v rámci kapitoly 9. Následně je v kapitole 10 provedeno porovnání dodavatelských modelů a modelů financování zavedení elektronických dálničních kupónů, přičemž komplexní porovnání variant z ekonomického a finančního hlediska je provedeno v kapitole 11. Předpokládaný harmonogram klíčových fází zavedení systému elektronických dálničních kupónů pro časové zpoplatnění je prezentován v kapitole /142

12 4. Provozní a funkční požadavky na systém časového zpoplatnění 4.1 Proces Systém úhrady časových poplatků musí pro dosažení stanovených cílů, tedy pro dosažení maximálního, spolehlivého, nepřetržitého a bezporuchového výběru časových poplatků, podporovat úplný proces od úhrady časového poplatku, přes systematickou kontrolu úhrady ČP, až po úplné vyřešení zjištěných správních deliktů na úseku časového zpoplatnění. Základní proces úhrady a kontroly časových poplatků a řešení správních deliktů lze rozdělit do pěti hlavních kroků, jak je zobrazeno níže. Úhrada časového poplatku Použití zpoplatněné komunikace Kontrola vozidel Identifikace správního deliktu Řešení správního delitku Úhrada na obchodním místě Úhrada prostředky vzdáleného přístupu (internet, mobilní technologie) Změny / vrácení časového poplatku Evidence úhrady a vozidla Označení vozidla k prokázání úhrady ČP (dálniční kupón, palubní jednotka, registrační značka) Automatizovaný kontrolní systém - pevná nebo přenosná zařízení na komunikacích Silniční kontrola provedená policistou nebo celníkem Rozpoznání a označení správního deliktu Určení pachatele správního deliktu Řešení správních deliktů v příkazním řízení Řešení správních deliktů ve správním řízení Obr. 2 Proces úhrady a kontroly časových poplatků Úhrada časového poplatku Úhrada časového poplatku se provádí na obchodních místech nebo prostřednictvím elektronického obchodu prostředky dálkového přístupu (internet, mobilní aplikace). Obchodní místa, navazující na zpoplatněné úseky a obchodní místa na hraničních přechodech, na které bezprostředně navazuje zpoplatněná komunikace, musí být otevřena v nepřetržitém provozu. Ostatní obchodní místa musí být dostupná v běžné pracovní době. Elektronický obchod pro úhradu časových poplatků musí být k dispozici nepřetržitě, plánované krátkodobé technické přestávky jsou možné v hodinách nejslabšího provozu (např. jedenkrát měsíčně v bloku 2 hodin). Časový poplatek lze zaplatit v hotovosti, bezhotovostně prostřednictvím platebních karet debetních a kreditních, tankovacích karet nebo prostřednictvím platební brány na internetu. Výsledkem úhrady časového poplatku je elektronický kupón, prokazující úhradu časového poplatku a období jeho platnosti. Elektronický kupón může podle zvolené varianty technického řešení nabývat různé formy: a) elektronický dematerializovaný záznam svázaný s jednoznačným identifikátorem palubní jednotky; elektronická palubní jednotka (OBU) se umístí ve vozidle a jejím prostřednictvím se prokazuje úhrada časového poplatku, b) elektronický dematerializovaný záznam svázaný s jednoznačným identifikátorem dálničního kupónu s RFID čipem; dálniční kupón s RFID čipem se umístí ve vozidle a jeho prostřednictvím se prokazuje úhrada časového poplatku, 12/142

13 c) elektronický dematerializovaný záznam svázaný s jednoznačným identifikátorem vozidla, kterým je kombinace registrační značky (RZ) vozidla a státu, kde je vozidlo registrováno. Zákazník po úhradě časového poplatku na obchodním místě obdrží pokladní stvrzenku (zjednodušený daňový doklad), jehož prostřednictvím prokáže úhradu časového poplatku v případě potřeby. Využívá-li zákazník zákaznickou samoobsluhu, potom se daňový doklad zasílá elektronicky v souboru PDF nebo si jej zákazník může stáhnout v rámci dokončení nákupní operace. Elektronický dematerializovaný záznam prokazující úhradu časového poplatku a období jeho platnosti se ukládá v centrální evidenci pro účely následné kontroly. Data ze všech prodejních míst a internetových a mobilních obchodních kanálů jsou překontrolována a uložena do jednotné databáze centrálního systému. Centrální systém uložení dat zajišťuje jejich integritu, nepozměnitelnost a trvalou dostupnost. Centrální systém musí disponovat řadou technických prostředků pro ochranu dat před jejich ztrátou, poškozením a nepovolaným přístupem. S prodejem časových poplatků budou zajištěny i ostatní služby zákazníkům: a) možnost vrátit uhrazený časový poplatek (za určitých podmínek) b) možnost změnit údaje v centrální evidenci, např. po výměně RZ vozidla c) vydat, odebrat zpět, vyměnit vadnou palubní jednotku, bude-li v navrženém technickém řešení použita d) poskytování informací, řešení problémů a reklamací Použití zpoplatněné komunikace Před použitím zpoplatněné pozemní komunikace motorovými vozidly s celkovou hmotností nejvýše 3,5 t musí být uhrazen časový poplatek. Podle zvolené varianty technického řešení musí být vozidlo před vjezdem, po dobu jízdy, zastavení a stání na zpoplatněném úseku pozemní komunikace předepsaným způsobem označeno elektronickým dálničním kupónem v příslušné formě. V případě, že jde o technické řešení: 1) které bude využívat palubní jednotky, je řidič povinen zkontrolovat a zajistit jejich správnou funkci podle pokynů k použití OBU, např. zajistit připojení OBU k elektrickému napájení, pokud je to třeba, 2) založené pouze na evidenci uhrazených poplatků a vozidel v centrální databázi následnou s videokontrolou, je řidič vozidla povinen mít sebou ve vozidle doklad o zaplacení časového poplatku (a to pro účely kontroly úhrady časového poplatku hlídkou Policie ČR při silniční kontrole, hlídka může, ale nemusí být vybavena kontrolním terminálem pro ověření poplatku v centrálním systému), 3) založené na dálničním kupónu s RFID čipem, je řidič vozidla povinen mít sebou ve vozidle druhý díl kupónu s vyplněnou RZ Kontrola časového poplatku Systematická kontrola úhrady časového poplatku se provádí elektronicky v určených kontrolních bodech na zpoplatněných úsecích komunikací bez nutnosti vozidlo zastavit, snížit rychlost jízdy nebo použít určitý jízdní pruh. Kontrola se provádí kontrolním zařízením, vybaveným kamerovým systémem, případně transpondéry pro rádiovou komunikaci s palubní jednotkou nebo s RFID čipem podle zvoleného technického řešení. Kontrolní kamerový systém obvykle pracuje ve viditelné a infračervené oblasti spektra a je schopen funkce za každých světelných podmínek, přičemž v noci se využívá infračervené osvětlení neviditelné pro lidské oko. Tím je zajištěno, že osvětlení negativně neovlivňuje bezpečnost silničního provozu. Infračervené osvětlení může být konstruováno jako trvale svítící nebo zábleskové. Projíždějící vozidlo je v kontrolním bodě vyfotografováno, klasifikováno, zda jde o vozidlo s hmotností nejvýše 3,5 t, a dotazem v centrální evidenci zjištěno, zda má uhrazen platný časový poplatek nebo je osvobozeno od úhrady časového poplatku. Pokud je zjištěna nesrovnalost v úhradě časového poplatku, záznam se uloží pro další zpracování dat. V opačném případě se záznam (zejména fotografie) bezprostředně vymaže. Před výmazem záznamu se průjezd vozidla může anonymně zaznamenat do statistiky, např. pro účely sčítání dopravy. 13/142

14 V rámci výkonu kontroly úhrady časového poplatku je možné prověřit vozidlo v ostatních databázích dopravněsprávních agend, MV ČR nebo ČKP, např.: a) zda nejde o hledané vozidlo Policií ČR b) zda vozidlo má platnou technickou prohlídku a měření emisí c) zda vozidlo má řádně uhrazeno zákonné pojištění odpovědnosti provozovatele vozidla Kontrolní zařízení může být doplněno o další technické prostředky, např. pro zjištění okamžité a průměrné rychlosti vozidla, intenzity provozu a některých jiných dopravních přestupků. 2 Vozidla osvobozená od zpoplatnění podle ZPK 20 písm. h) až n) resp. jejich registrační značky budou evidovány v centrální evidenci SČZ. Zavedením a uplatněním systematické kontroly časových poplatků není dotčen výkon běžné silniční kontroly, uskutečňované Policií ČR nebo Celní správou, jejíž součástí může (ale nemusí) být kontrola úhrady časového poplatku Identifikace správních deliktů Cílem identifikace správního deliktu je zpracovat data, pořízená automaticky kontrolním systémem, rozpoznat a označit správní delikty, a v centrálním registru vozidel dohledat provozovatele vozidla. Data, přicházející z kontrolních stanovišť jsou uložena a je provedena kontrola jejich platnosti, úplnosti, jednoznačnosti a věrohodnosti údajů se zřetelem na následné uplatnění postihu pachatele správního deliktu. Všechny údaje jsou automaticky překontrolovány, údaje potenciálně nevěrohodné jsou postoupeny na manuální dotřídění. Záznamy o nesrovnalostech, které obsahují neúplná nebo nevěrohodná data, jsou vyřazeny z dalšího zpracování. Výsledkem zpracování je soubor záznamů o zjištěných přestupcích, který bude sloužit jako podklad pro agendu řešení správních deliktů Řešení správních deliktů Systém podporuje automatizované hromadné řešení správních deliktů v příkazním řízení příslušným správním orgánem. Správní orgán má zřízen přístup k centrálně uložené dokumentaci k správním deliktům. Systém podle nastavených parametrů, které budou nastaveny a autorizovány, automaticky tiskne a odesílá provozovatelům vozidel správní rozhodnutí. Správní delikty provozovatelů vozidel se budou řešit v prvním stupni v příkazním řízení. Příkazním řízením je myšlena kombinace tzv. zkrácených správních řízení. Konkrétně se jedná o přestupkové řízení dle 87 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích a zkrácené správní řízení dle 150 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Za správní delikty v souvislosti s neoprávněným nebo nesprávným použitím palubní jednotky (například zapůjčení nebo přenesení na jiné vozidlo) odpovídá provozovatel vozidla, kterému byla palubní jednotka vydána; v případě odcizení nebo ztráty palubní jednotky lze tuto jednotku zařadit na tzv. černou listinu a zablokovat její funkci. Výše uvedené se týká variant technického řešení, založených na povinném použití palubní jednotky k prokázání úhrady časového poplatku. O stavu vyřízení správního deliktu se vede v centrální evidenci průběžná evidence se zaznamenáním všech provedených kroků, včetně jejich úplné historie. Spravní delikty, které nebudou vyřešeny v příkazním řízení, nebo bude proti příkazu podán odpor, budou řešeny ve správním řízení. O opravných prostředcích rozhoduje nadřízený orgán. 2 Pozn.: Tyto nadstavbové funkce nejsou v kompetenci provozovatele SČZ. V rámci finančních analýz nejsou v této fázi zohledněny náklady ani benefity plynoucí z těchto nadstavbových funkcí. V případě využití nadstavbových funkcí by bylo nutné smluvně pokrýt úhradu nákladů ze strany příslušných subjektů. 14/142

15 Přestupky na úseku časového zpoplatnění, zjištěné Policií ČR nebo celním úřadem při výkonu silniční kontroly se řeší na místě v blokovém řízení nebo jsou postoupeny místně příslušnému celnímu úřadu do správního řízení. Správní orgán V současnosti je příslušným správním orgánem ve věcech časového zpoplatnění celní úřad. Alternativní možností je, že se za účelem efektivního hromadného zpracování správních deliktů v příkazním řízení a zajištění příjmů z vybraných pokut správním orgánem ve věcech časového zpoplatnění stane SFDI. Rozdíl mezi oběma variantami organizačního uspořádání ilustrují obrázky níže. SFDI - provozovatel systému Operátor kontroly Celní úřad - správní orgán Sběr a uložení dat Identifikace přestupků Přestupková agenda Správní úředník KONTROLNÍ BRÁNY KONTROLNÍ BRÁNY KONTROLNÍ BRÁNY Rozhodnutí Příkazy Centrální datové úložiště Zaplacené pokuty Obr. 3 - Zpracování správních deliktů, správním orgánem je celní úřad 15/142

16 SFDI v roli: - provozovatele systému - správního orgánu Operátor kontroly Správní úředník KONTROLNÍ BRÁNY Sběr a uložení dat Identifikace přestupků Přestupková agenda KONTROLNÍ BRÁNY KONTROLNÍ BRÁNY Rozhodnutí Příkazy Centrální datové úložiště Zaplacené pokuty Obr. 4 - Zpracování správních deliktů, správním orgánem je SFDI 4.2 Role a postavení subjektů Zákazník Zákazníkem je kterákoliv fyzická nebo právnická osoba, která se zajímá o otázky časového zpoplatnění pozemních komunikací. Uživatel zpoplatněné komunikace Uživatelem pozemní komunikace v systému časového zpoplatnění je řidič nebo provozovatel vozidla, které vjíždí, jede nebo stojí na zpoplatněné komunikaci. Povinností uživatele zpoplatněné komunikace je vybavit vozidlo elektronickým kupónem (ve formě odpovídající zvolenému technickému řešení) a uhradit časový poplatek předem před vjezdem na zpoplatněný úsek pozemní komunikace. Řidič vozidla v systému časového zpoplatnění Povinností řidiče vozidla v systému časového zpoplatnění je podrobit se kontrole úhrady a platnosti časového poplatku a kontrole správné funkce elektronické palubní jednotky (pokud je předepsána), která se uskutečňuje automaticky za jízdy nebo ji provádí hlídka Policie ČR nebo Generálního ředitelství cel ČR. Provozovatel vozidla v systému časového zpoplatnění Povinností provozovatele vozidla v systému časového zpoplatnění je zajistit, aby vozidlo bylo vybaveno elektronickým kupónem (ve formě odpovídající zvolenému technickému řešení) a byl uhrazen časový poplatek před vjezdem na zpoplatněný úsek pozemní komunikace. Navrhuje se, aby provozovatel vozidla v systému časového zpoplatnění odpovídal za správní deliktyv systému časového zpoplatnění, zjištěné automatizovaným kontrolním systémem, a to včetně zneužití, padělání nebo pozměnění elektronického kupónu (např. zapůjčení nebo přenesení kupónu na jiné vozidlo, než pro které byl kupón vydán). Státní fond dopravní infrastruktury SFDI je příslušný k výběru časových poplatků za užití zpoplatněných úseků komunikací motorovými vozidly nejméně se čtyřmi koly a s celkovou hmotností nejvýše 3,5t. SFDI či jiný pověřený subjekt v rezortu dopravy za tím účelem provozuje informační systém, který zpracovává data o provedených úhradách časových poplatků. V rámci dalších analýz vycházíme z předpokladu, že pověřeným subjektem bude SFDI. 16/142

17 Součásti informačního systému je kontrolní subsystém a subsystém vymáhání pokut. SFDI bude oprávněn pro účely kontroly a vymáhání: 1) zpracovávat údaje o vozidlech, jejich poloze, datu a času jízdy 2) zpracovávat údaje o provozovatelích vozidla 3) přistupovat prostředky dálkového přístupu do evidence registru vozidel vedené Ministerstvem dopravy ČR, do centrálních registrů obyvatel a osob, vedených Ministerstvem vnitra ČR v rozsahu nezbytně nutném pro identifikaci vozidla a jeho provozovatele, včetně adresy sídla nebo pobytu osoby nebo obyvatele 4) zpracovat podklady pro řešení správního deliktu v příkazním řízení příslušným správním orgánem 5) předávat podklady k řešení správního deliktu ve správním řízení na příslušný celní úřad SFDI vydává všeobecné obchodní podmínky, které upravují některé podrobnosti týkající se provozu systému časového zpoplatnění. Správní orgán Správní orgán řeší správní delikty na úseku časového zpoplatnění, zjištěné automatizovaným kontrolním systémem v příkazním řízení. Podle současné platné právní úpravy je správním orgánem ve věcech časového zpoplatnění celní úřad. Správní delikty, které nebudou vyřešeny v příkazním řízení nebo bude proti příkazu podán odpor, budou řešeny ve správním řízení. O opravných prostředcích rozhoduje nadřízený orgán. Variantně lze uvažovat o tom, že správním orgánem ve věcech časového zpoplatnění by se na základě legislativních úprav stal přímo SFDI, a to s celostátní územní působností. Tím se zajistí zejména: 1) efektivní hromadné a systematické zpracování správních deliktů v příkazním řízení a vedení přestupkové agendy na jednom místě 2) příjmy z pokut jsou standardně příjmem správního orgánu, který vydal rozhodnutí, v daném případě by se staly příjmem SFDI V opačném případě bude podle současně platné právní úpravy řešení správních deliktů spadat i nadále pouze do pravomoci celního úřadu. Toto uspořádání vede na distribuovaný systém, jehož technický provoz by zajišťoval SFDI, ale za řešení správních deliktů by odpovídaly celní úřady a příjmy z pokut by plynuly do státního rozpočtu. Policie ČR Služba dopravní policie vykonává hlídkovou činnost v rámci běžných povinností, zjištěné správní delikty na úseku časového zpoplatnění projednává v blokovém řízení na místě nebo je postupuje k projednání ve správním řízení na místně příslušný celní úřad. Celní úřad Celní úřad projednává správní delikty ve věcech časového zpoplatnění. Celníci mohou vykonávat kontrolu časového zpoplatnění v rozsahu svých pravomocí, projednávají zjištěné správní delikty v blokovém řízení na místě nebo je postupují k projednání ve správním řízení na celní úřad. Ministerstvo dopravy ČR Ministerstvo dopravy připravuje a vydává právní předpisy k provedení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s časovým zpoplatněním zejména stanovuje rozsah zpoplatněných komunikací a způsob jejich označení. Navrhuje Vládě ČR úpravu výše časových poplatků. Ministerstvo dopravy ČR jako provozovatel centrálního registru vozidel umožní vzdálený trvalý a nepřetržitý přístup k údajům registru vozidel pro systém kontroly a vymáhání časových poplatků. Ministerstvo vnitra ČR Ministerstvo vnitra ČR jako provozovatel centrálních registrů státní správy umožní vzdálený trvalý a nepřetržitý přístup k údajům registru obyvatel a registru osob pro účely kontroly a vymáhání časových poplatků. 17/142

18 Banka Banka zajišťuje bezhotovostní platební styk, přijímá vklady v hotovosti (tržby v hotovosti přijaté na obchodních místech). Zajišťuje provoz sítě platebních terminálů pro platby platebními a tankovacími kartami včetně clearingu platebních transakcí s vydavateli platebních karet. Dodavatel Dodavatel dodá a uvede do provozu technologii systému časového zpoplatnění. Podle zvoleného dodavatelského modelu zajistí buď provozování informačních systémů pro SFDI nebo výběr časových poplatků jménem SFDI formou komplexní služby nebo pouze služby údržby/servisu technických zařízení, aplikací a systémů. 4.3 Využití součástí stávajícího systému výkonového zpoplatnění Česká republika je vlastníkem Systému výkonového zpoplatnění na dálnicích, rychlostních silnicích a vybraných úsecích silnic I. třídy (dále také jen ESVZ ). Provozovatelem ESVZ je Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen ŘSD ), státní příspěvková organizace, a to na základě pověření MD ČR. ŘSD zajišťuje provozování ESVZ prostřednictvím vybraného generálního dodavatele služeb ESVZ do konce roku Územní působnost časového zpoplatnění se bude do konce roku 2016 prostorově překrývat s územní působností ESVZ, který pokrývá síť dálnic, rychlostních silnic a vybraných úseků silnic I. třídy (ve větším rozsahu, než je současný rozsah časového zpoplatnění), proto je účelné zvážit využití komponent stávajícího systému pro účely zavedení nového systému zpoplatnění. Může se jednat o tyto součásti ESVZ: 1) registrační brány pro detekci průjezdu vozidel s telekomunikační infrastrukturou 2) kontrolní brány pro detekci průjezdu vozidel a kontrolu dodržování povinností uhradit mýtné 3) kontrolní vozidla používaná celní správou 4) centrální systém evidence vozidel s povinností platit mýtné 5) centrální systém kontroly dodržování povinnosti hradit mýtné 6) centrální systém pro výpočet a předpis mýtného 7) platební infrastruktura 8) síť obchodních míst pro poskytování zákaznických služeb 9) logistika a zásobování 10) internetový portál se zákaznickou zónou 11) centrum telefonické podpory zákazníků. Registrační brány Registrační brány mohou složit pro instalaci kontrolního systému elektronických dálničních kupónů. Ocelové portály mohou být použity pro umístění kamer a další technologie, jako jsou laserové zaměřovače, elektrické rozvaděče. Výhodou je využití stávajícího připojení na rozvodnou elektrickou síť, případně telekomunikační síť. Omezujícím faktorem je limitovaná nosnost portálu, přidaná zařízení včetně držáků nesmí v součtu přesáhnout hmotnost 200 kg. Přidaná zařízení nesmí negativně ovlivňovat funkci ESVZ, např. elektromagnetickou interferencí. Problémem je odpovědnost stávajícího generálního dodavatele za správnou funkci registračních bran, instalace z jeho pohledu cizích zařízení může být problémem z hlediska záruk za spolehlivý bezporuchový výběr mýtného. Kontrolní brány Kontrolní brány nemohou sloužit pro instalaci přídavného kontrolního systému elektronických dálničních kupónů. Důvodem je plné využití nosnosti stávajících portálů, které nedovoluje instalaci dalších přídavných zařízení. Dále není možné na kontrolní brány instalovat záblesková zařízení pro osvětlení vozovky a případná laserová zařízení pro detekci a klasifikaci vozidel z důvodu vzájemné interference vyzařování. 18/142

19 Kontrolní vozidla Kontrolní vozidla enforcementu mohou sloužit pro hlídkovou činnost v systému elektronických dálničních kupónů. Mohou být za tím účelem vybavena terminálem, který poskytuje posádce informace o vozidlech a úhradě poplatků v jejich okolí. Kontrolní terminál může být realizován nezávisle na ESVZ jako ruční přenosné zařízení. Evidence vozidel v mýtném systému Bez ohledu na zvolenou variantu technického řešení je žádoucí realizovat on-line nebo off-line propojení databází evidence vozidel v mýtném systému a systému časového zpoplatnění za účelem zdokonalení kontrolního systému. Propojení umožní jednoznačné odlišení vozidel, která neuhradila časový poplatek, tedy jde o zdánlivé neplatiče, ale ve skutečnosti tato vozidla mají již hmotnost přesahující 3,5 tuny a jsou proto registrována v mýtném systému a naopak. Centrální systém kontroly Centrální systém kontroly je možné využít pravděpodobně pouze po rozsáhlé a nákladné funkční úpravě. Centrální systém pro výpočet a předpis mýtného Využití centrálního systému pro výpočet a předpis mýtného není pro účely časového zpoplatnění relevantní, a to ani v případě varianty technického řešení založené na mikrovlnné technologii. Platební infrastruktura Platební infrastrukturu na obchodních místech lze pro účely časových poplatků použít za předpokladu, že bude zajištěno příslušné směrování plateb. Stávající platební infrastruktura nepodporuje platby prostřednictvím mobilních nebo internetových aplikací. Síť obchodních míst Využití sítě stávajících obchodních míst je vhodné, obchodní místa budou muset být doplněna terminálem nebo aplikací s přístupem k centrální evidenci časových poplatků. Logistika a zásobování Využití logistické sítě a skladovacích kapacit je vhodné pro varianty technického řešení založené na použití elektronických palubních jednotek. Internetový portál Internetový portál ESVZ je možné rozšířit o podporu prodeje časových poplatků, ale vzhledem k rozsahu požadovaných funkcí a potřebnému výkonu to není příliš účelné. Centrum telefonické podpory Centrum telefonické podpory ESVZ lze použít i pro časové zpoplatnění za předpokladu jeho propojení se systémem centrální evidence a kontroly časových poplatků. Přestože, jak bylo uvedeno výše, by mohlo být v některých ohledech možné použít vybrané komponenty systému výkonového zpoplatnění jako součást nově budovaného systému časového zpoplatnění, je nutné zohlednit skutečnost, že použití jakékoliv komponenty stávajícího ESVZ bude svázáno s potřebou jeho úprav, ať již ve větším či menším rozsahu. Od zadavatele jsme vyrozuměli, že úpravy stávajícího systému ESVZ lze vzhledem k uzavřeným smluvním vztahům zajistit pouze na základě jednacího řízení bez uveřejnění s generálním dodavatelem ESVZ. Pro dodržení principu opatrnosti jsme při kvantifikaci nákladů vycházeli z konzervativního předpokladu, že vzhledem k výše uvedenému omezení nebudou komponenty stávajícího systému ESVZ využity. Efekt případné redukce nákladů vyplývající z použití komponent ESVZ je ilustrován v rámci provedených analýz citlivosti na výši investičních a provozních nákladů. Je doporučováno koncipovat případné zadávací řízení na dodavatele SČZ tak, aby bylo využití komponent ESVZ ve vlastnictví státu umožněno (pokud bude relevantní). 19/142

20 5. Analyzované technické varianty řešení 5.1 Přehled variant technického řešení Předmětem analýzy jsou možné varianty realizace časového zpoplatnění, technicky realizované jako následující systémy: 1) technické řešení založené na identifikaci vozidel prostřednictvím mikrovlnných DSRC palubních jednotek 2) technické řešení založené na kontrole úhrady časových poplatků prostřednictvím satelitních palubních jednotek 3) technické řešení založené na identifikaci vozidel prostřednictvím video-identifikace 4) technické řešení založené na identifikaci vozidel prostřednictvím dálničních nálepek s RFID čipem 5) stávající řešení zpoplatnění prostřednictvím papírových dálničních kupónů V této kapitole jsou podrobněji popsány jednotlivé varianty návrhu technického řešení, analyzovány jejich silné a slabé stránky a jejich základní provozní a technické vlastnosti porovnány se současným stavem, tedy nulovou variantou. 5.2 Varianta 1 Mikrovlnná Varianta 1 (nebo také varianta Mikrovlnná ) znamená nové technické řešení k prokazování a kontrole úhrady časového poplatku za užívání zpoplatněných komunikací vozidly s hmotností do 3,5 tuny. Vozidla v systému časového zpoplatnění budou vybavena elektronickým palubním zařízením (OBU). Ve variantě 1 se navrhuje využít jednotek, využívajících mikrovlnnou komunikaci krátkého dosahu na frekvenci 5,8 GHz, vyhrazenou pro telematické aplikace v dopravě Obecná charakteristika Každé vozidlo v systému časového zpoplatnění podle návrhu Varianty 1 bude povinně vybaveno elektronickým palubním zařízením (OBU). OBU se umístí předepsaným způsobem na čelní sklo vozidla, nevyžaduje pevnou montáž nebo zásah do konstrukce vozidla. OBU je nositelem jednoznačného identifikátoru, který je evidován v centrální databázi. Databáze umožní zaznamenat a přiřadit údaje o uhrazených časových poplatcích a jejich platnosti pro každou OBU. Kromě toho databáze obsahuje historii provedených úhrad časových poplatků a údaje o jejich platnosti pro následnou kontrolu, řešení stížností a reklamací, statistiky a rozbory dat. Centrální databázová evidence uhrazených poplatků poskytuje možnost opakované úhrady časových poplatků. V systému tak není nutné OBU po uplynutí doby platnosti časového poplatku vracet nazpět, uživatel si OBU může ponechat pro další použití zpoplatněné komunikace a úhradu časového poplatku v budoucnosti. To se týká i vozidel osvobozených od časového poplatku, ta budou v centrální evidenci také zapsána a odpovídajícím způsobem označena. Elektronická evidence založená na OBU umožňuje přenositelnost zařízení OBU mezi různými vozidly téže kategorie (M1 nebo N1), pokud to bude přijatou právní úpravou dovoleno. Vyrozuměli jsme, že přenositelnost není aktuálně zvažována z důvodu rizika snížení příjmů z časových poplatků. Centrální databáze může, ale nemusí obsahovat údaje o provozovateli vozidla. Také je možná vyšší flexibilita ve výběru druhů časových poplatků (např. s volitelnou dobou platnosti). Elektronická evidence úhrady časových poplatků umožňuje i velmi efektivní řešení vlastní úhrady prostřednictvím nových médií a prostředků vzdáleného přístupu poplatek bude možné uhradit prostřednictvím internetu nebo mobilních aplikací pro tablety a chytré telefony. Nároky na počet obchodních míst mohou být nižší a s předpokládaným vývojem technického pokroku se jejich počet může dále snižovat. Technické řešení časového zpoplatnění, založené na mikrovlnných OBU, umožňuje plošnou systémovou a spolehlivou kontrolu dodržování povinnosti uhradit časový poplatek s vysokým preventivním účinkem, bez nutnosti zastavit, snížit rychlost jízdy nebo použít určený jízdní pruh. Dá se proto očekávat zlepšení kázně ze strany příležitostných uživatelů zpoplatněných komunikací, které se bude odrážet především ve zvýšení 20/142

21 příjmů z výběru krátkodobých časových poplatků. Kontrolní systém může efektivně plnit i represivní funkci automatizovaným shromážděním důkazních materiálů a vymáháním pokuty v příkazním řízení, případně postoupením správního deliktu k projednání ve správním řízení na příslušném celním úřadu. Určitou nevýhodou technického řešení je nutnost vybavit vozidlo elektronickým palubním zařízením, jehož projektovaná životnost je zpravidla 5 let. To si vyžádá náklady spojené s distribucí a výměnou OBU a také nutnost řešit otázku, zda bude zařízení uživatelům prodáváno nebo zapůjčeno proti vratné kauci. Navržené technické řešení není bez úprav možné použít pro zavedení výkonového zpoplatnění pro motorová vozidla se čtyřmi a více koly s celkovou hmotností nejvýše 3,5 tuny. Především jednoduchá palubní jednotka (Id Tag) není vybavena uživatelským rozhraním pro potvrzení správnosti mýtné transakce řidiči. To znamená, že zavedení výkonového zpoplatnění by bylo zřejmě spojeno s nutností vyměnit všechny mikrovlnné palubní jednotky. Potom ztrácí smysl zavádět a provozovat oddělený systém časového zpoplatnění pro vozidla do 3,5 t, protože původní jednoduché OBU mohou být zaměněny za OBU pro výkonové zpoplatnění, které budou přímo spolupracovat se systémem výkonového zpoplatnění. Navíc systém výkonového zpoplatnění bude muset být za tímto účelem výkonnostně posílen. Rozhodnutí použít v navrhovaném řešení jednoduchou palubní jednotku je odůvodněno výší celkových nákladů na dodávku několika milionů kusů OBU Celkový kontext Celkový kontext návrhu technického řešení pro variantu 1 - Mikrovlnnou je znázorněn na Obr. 5. Zákaznické (front-end) služby a jejich nejvýznamnější součásti jsou znázorněny v blocích vybarvených žlutě, vnitřní procesy zpracování dat, evidence, úhrady, kontroly a vymáhání časových poplatků, jsou označeny oranžově. Vnější kontrolní zařízení enforcementu, která budou umístěna podél zpoplatněných komunikací, jsou znázorněna v blocích označených zeleně. Vnější instituce (resp. datové zdroje), které se budou nebo mohou podílet na řešení správních deliktů a vymáhání pokut jsou znázorněny šedě. Toto kontextové schéma platí obecně, bez ohledu na zvolený dodavatelský model. 21/142

22 PLATEBNÍ KANÁLY CLEARING, BANKA PLATEBNÍ INFRASTRUKTURA ZÁKAZNICKÁ SAMOOBSLUHA ZPRACOVÁNÍ DAT REGISTR ESVZ REGISTR OSOB OBU TELEFONICKÁ PODPORA OPERÁTOŘI KONTROLY REGISTR VOZIDIEL ZÁKAZNÍK UŽIVATEL KOMUNIKACE V SYSTÉMU ČASOVÉHO ZPOPLATNĚNÍ OBCHODNÍ MÍSTA ENFORCEMENT A VYMÁHÁNÍ REGISTR OBYVATEL DISTRIBUCE OBU NÁKUP A SKLAD OBU POLICIE ČR ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY CENTRÁLNÍ EVIDENCE ČASOVÝCH POPLATKŮ CELNÍ ÚŘADY KONTROLNÍ BRÁNY ZAŘÍZENÍ ENFORCEMENTU Obr. 5 - Celkový kontext řešení Varianty 1 Mikrovlnná Pro jednoduchost zde nejsou naznačeny interní systémy systému řízení provozu, řízení jakosti, účetní evidence, výkaznictví a analýz, které budou tvořit provozní nadstavbu nad systémem centrální evidence časových poplatků. Detailní funkční popis této varianty je uveden v Příloze 1. 22/142

23 5.2.3 Silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb pro mikrovlnnou variantu 1 je provedena v následující tabulce. Tab. 5 - SWOT analýza, varianta 1 - Mikrovlnná Silné stránky Systematická plošná nepřetržitá kontrola vozidel Spolehlivá identifikace vozidel prostřednictvím mikrovlnné OBU nezávislé na vnějších vlivech (počasí, apod.) Možnost úhrady časových poplatků na dálku prostřednictvím zákaznické samoobsluhy Využití centrálního registru vozidel pro efektivní identifikaci vlastníků a provozovatelů Příležitosti Zvýšení příjmů z výběru časových poplatků díky preventivnímu působení kontrolního systému Využití dat z kontrolního systému pro systematickou kontrolu v oblasti bezpečnosti provozu a způsobilosti vozidel Využití dat z kontrolního systému pro jiné telematické aplikace (např. sledování intenzity provozu, sčítání dopravy) Využití součástí systému výkonového zpoplatnění Slabé stránky Náročný administrativní proces při výdeji a vracení OBU Nutnost zajistit logistiku OBU Výběr, evidence a vracení kaucí za OBU Nutnost vybudovat podél komunikací pevná kontrolní zařízení s mikrovlnnými transpondéry a kamerami (v případě nemožnosti využití stávajících součástí ESVZ) Vysoká nákladovost Nedostupnost adresních údajů o provozovatelích vozidel, registrovaných v zahraničí Hrozby Ztráty v počtu OBU, nízká návratnost nepoužívaných jednotek Nedostatečné zásobování OBU Nedovolený způsob použití OBU (např. použití jedné OBU více vozidly) Průtahy v územním a stavebním řízení při budování zařízení kontrolního systému Zpochybnění důkazních materiálů a odmítnutí odpovědnosti za správní delikt Negativní postoje veřejnosti Porovnání vlastností varianty Mikrovlnné s variantou nulovou Porovnání funkčních a provozních vlastností mikrovlnné varianty s variantou nulovou. Vzájemné porovnání je provedeno prostřednictvím hodnocení rozdílů mezi nejdůležitějšími funkčními a provozními vlastnostmi obou variant. Jednotlivé otázky obdrží pro každou posuzovanou variantu návrhu technického řešení dílčí hodnocení, které určuje pořadí vhodnosti varianty, přičemž 1 znamená nejvhodnější řešení, 5 řešení nevhodné. Výsledné hodnocení je vyčísleno formou prostého aritmetického průměru z dosažených dílčích hodnocení, přičemž hodnocení 1,00 znamená ideální variantu. 23/142

24 Tab. 6 Porovnání nejdůležitějších vlastností, varianta Mikrovlnná a varianta nulová Hledisko Varianta Mikrovlnná Varianta nulová Prodej na obchodních místech Elektronické prodejní kanály a zákaznická samoobsluha Nutnost získat a umístit ve vozidle palubní jednotku nebo nálepku (osobní odběr) Systémová kontrola platících vozidel Systémová kontrola neplatících vozidel Hromadné zpracování správních deliktů Silniční kontrola a řešení správních deliktů Prokazování úhrady časového poplatku Logistika Kauce Ano, vyžaduje terminál s připojením na centrální evidenci úhrady časových poplatků Ano, internet i mobilní aplikace. Nutnost fyzického převzetí OBU. Ano, povinná palubní jednotka Ano, automatická, průběžná Ano, poloautomatická, průběžná Ano, příkazní řízení Ano, hlídka Policie ČR nebo celní správy, blokové a správní řízení, vyžaduje kontrolní terminál Palubní jednotka, bez zastavení, snížení rychlosti jízdy nebo použití určitého jízdního pruhu Komplexní řízení zásobování a oběhu palubních jednotek, včetně zpětného odběru, kontroly, zabalení a vrácení do oběhu Ano, včetně evidence a vracení Hodnocení 2,00 2,70 Ano, vyžaduje jakoukoliv (i ruční) formu evidence prodeje dálničních kupónů Ano, jen internet. Nutnost fyzického převzetí kupónu. Ano, povinnost vylepit kupón Ne 5 Ne 5 Ne 5 Ano, hlídka Policie ČR nebo celní správy, blokové a správní řízení Dvoudílný dálniční kupón, pouze po zastavení vozidla Výroba a distribuce dálničních kupónů Ne Mikrovlnná varianta technického řešení výběru časových poplatků získala výrazně lepší hodnocení než nulová varianta díky vyššímu uživatelskému komfortu, tedy především díky možnosti opakovaně uhradit časový poplatek prostřednictvím elektronických prodejních kanálů pokud vozidlu již byla vydána OBU a také díky možnosti zavést systematickou trvalou průběžnou kontrolu placení poplatků a navazující poloautomatický systém vymáhání pokut cestou příkazních řízení. Lze očekávat, že zavedení systematické kontroly přinese vyšší disciplínu uživatelů zpoplatněných komunikací a přispěje k zvýšení výběru časových poplatků. 24/142

25 5.3 Varianta 2 Satelitní Varianta 2 (nebo také varianta Satelitní ) znamená nové technické řešení k prokazování a kontrole úhrady časového poplatku za užívání zpoplatněných komunikací vozidly s hmotností pod 3,5 tuny. Vozidla v systému časového zpoplatnění budou vybavena elektronickým palubním zařízením (OBU). Ve variantě 2 se navrhuje využít jednotek, využívajících satelitní určování polohy GNSS a mobilní telefonie GSM/CN Obecná charakteristika Každé vozidlo v systému časového zpoplatnění podle návrhu Varianty 2 bude vybaveno elektronickým palubním zařízením (OBU). OBU se umístí předepsaným způsobem na čelní sklo vozidla, nevyžaduje pevnou montáž nebo zásah do konstrukce vozidla. Podmínkou správné funkce palubní jednotky je zajištění trvalého elektrického napájení z palubní sítě vozidla například přes zásuvku zapalovače. OBU zajišťuje sběr dat o poloze vozidla, která slouží k identifikaci, zda se vozidlo nachází na zpoplatněné komunikaci či nikoliv. V případě, že je identifikována zpoplatněná komunikace, provede se v centrální databázi ověření, zda byl uhrazen příslušný časový poplatek. Evidencí úhrad časových poplatků elektronicky v centrální databázi je zajištěna možnost jejich opakované úhrady. V systému tak není nutné OBU po uplynutí doby platnosti časového poplatku vracet nazpět, uživatel si OBU může ponechat pro další použití zpoplatněné komunikace a úhradu časového poplatku v budoucnosti. Vozidla osvobozená od časového poplatku budou pouze evidována v centrální databázi. Elektronická evidence založená na OBU umožňuje přenositelnost zařízení OBU mezi různými vozidly téže kategorie (M1 nebo N1), pokud to bude přijatou právní úpravou dovoleno 3. Centrální databáze může, ale nemusí obsahovat údaje o provozovateli vozidla. Také je možná vyšší flexibilita ve výběru druhů časových poplatků (např. s volitelnou dobou platnosti). Elektronická evidence úhrady časových poplatků umožňuje i velmi efektivní řešení vlastní úhrady prostřednictvím nových médií a prostředků vzdáleného přístupu poplatek bude možné uhradit prostřednictvím internetu nebo mobilních aplikací pro tablety a chytré telefony. Nároky na počet obchodních míst mohou být nižší a s předpokládaným vývojem technického pokroku se jejich počet může dále snižovat. Technické řešení časového zpoplatnění založené na satelitních OBU umožňuje plošnou systémovou a spolehlivou kontrolu dodržování povinnosti uhradit časový poplatek s vysokým preventivním účinkem, bez nutnosti zastavit, snížit rychlost jízdy nebo použít určený jízdní pruh, která nevyžaduje hustou síť kontrolních zařízení podél komunikací. Dá se proto očekávat zlepšení kázně ze strany příležitostných uživatelů zpoplatněných komunikací, které se bude odrážet především ve zvýšení příjmů z výběru krátkodobých časových poplatků. Kontrolní systém může efektivně plnit i represivní funkci automatizovaným shromážděním důkazních materiálů k vymáhání pokuty v příkazním řízení, případně postoupením správního deliktu k projednání ve správním řízení na příslušném celním úřadu. Určitou nevýhodou technického řešení je nutnost vybavit vozidlo elektronickým palubním zařízením, které musí mít zajištěno elektrické napájení z palubní sítě vozidla. Navíc má palubní zařízení projektovanou životnost zpravidla 5 let. To si vyžádá náklady spojené s distribucí a výměnou OBU a také nutnost řešit otázku, zda bude zařízení uživatelům prodáváno nebo zapůjčeno proti vratné kauci. Satelitní varianta technického řešení časových poplatků umožňuje relativně jednoduchý přechod na systém výkonového zpoplatnění pro vozidla s hmotností nejvýše 3,5 tuny, to vyžaduje pouze úpravy algoritmů výpočetního a kontrolního systému, případně posílení výkonnosti některých systémových komponent. 3 Vyrozuměli jsme, že přenositelnost není aktuálně zvažována z důvodu rizika snížení příjmů z časových poplatků. 25/142

26 5.3.2 Celkový kontext Celkový kontext návrhu technického řešení pro Variantu 2 (satelitní technologie) je znázorněn na Obr. 6. Zákaznické (front-end) služby a jejich nejvýznamnější součásti jsou znázorněny v blocích vybarvených žlutě, vnitřní procesy zpracování dat, evidence, úhrady, kontroly a vymáhání časových poplatků jsou označeny oranžově. Vnější kontrolní zařízení enforcementu, která budou umístěna podél zpoplatněných komunikací, jsou znázorněna v bloku označeném zeleně. Vnější instituce a organizace (resp. datové zdroje), které se budou nebo mohou podílet na přenosech dat nebo řešení správních deliktů a vymáhání pokut a doplatků časových poplatků jsou znázorněny šedě. Toto kontextové schéma platí obecně, bez ohledu na zvolený dodavatelský model. 26/142

27 PLATEBNÍ KANÁLY CLEARING, BANKA PLATEBNÍ INFRASTRUKTURA TELKO OPERÁTOR SBĚR DAT (PROXY) REGISTR ESVZ OBU ZÁKAZNICKÁ SAMOOBSLUHA ZPRACOVÁNÍ DAT REGISTR OSOB ZÁKAZNÍK UŽIVATEL KOMUNIKACE V SYSTÉMU ČASOVÉHO ZPOPLATNĚNÍ TELEFONICKÁ PODPORA OPERÁTOŘI KONTROLY REGISTR VOZIDIEL REGISTR OBYVATEL OBCHODNÍ MÍSTA ENFORCEMENT A VYMÁHÁNÍ POLICIE ČR DISTRIBUCE OBU NÁKUP A SKLAD OBU CELNÍ ÚŘADY ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY CENTRÁLNÍ EVIDENCE ČASOVÝCH POPLATKŮ KONTROLNÍ BRÁNY ZAŘÍZENÍ ENFORCEMENTU Obr. 6 - Celkový kontext technického řešení varianty 2 - Satelitní Pro jednoduchost zde nejsou naznačeny interní systémy systému řízení provozu, řízení jakosti, účetní evidence, výkaznictví a analýz, které budou tvořit provozní nadstavbu nad systémem centrální evidence časových poplatků. Detailní funkční popis této varianty je uveden v Příloze Silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb pro satelitní variantu 2 je provedena v následující tabulce. 27/142

28 Tab. 7 - SWOT analýza, varianta Satelitní Silné stránky Systematická plošná nepřetržitá kontrola vozidel Spolehlivá identifikace vozidel kdekoliv na zpoplatněné síti PK prostřednictvím OBU nezávislé na vnějších vlivech (počasí, apod.) Možnost úhrady časových poplatků na dálku prostřednictvím zákaznické samoobsluhy Využití centrálního registru vozidel pro efektivní identifikaci vlastníků a provozovatelů Průběžná detekce polohy vozidla a možnost výstrahy řidiči před vjezdem na zpoplatněný úsek, pokud není uhrazen časový poplatek Příležitosti Zvýšení příjmů z výběru časových poplatků díky preventivnímu působení kontrolního systému Možnost použít mobilní kontrolní zařízení Využití dat z kontrolního systému pro systematickou kontrolu v oblasti bezpečnosti provozu a způsobilosti vozidel Využití dat z kontrolního systému pro jiné telematické aplikace (např. sledování intenzity provozu, sčítání dopravy) Využití součástí systému výkonového zpoplatnění Slabé stránky Nutnost zajistit napájení pro OBU ve vozidle Náročný administrativní proces při výdeji a vracení OBU Nutnost zajistit logistiku OBU Výběr, evidence a vracení kaucí za OBU Nutnost vybudovat podél komunikací pevná kontrolní zařízení s kamerami (v případě nemožnosti využití stávajících součástí ESVZ) Nutnost zpracovat a udržovat digitální mapové podklady o zpoplatnění síti komunikací Nedostupnost adresních údajů o provozovatelích vozidel, registrovaných v zahraničí Vysoká nákladovost Hrozby Ztráty v počtu OBU, nízká návratnost nepoužívaných jednotek Nedostatečné zásobování OBU Průtahy v územním a stavebním řízení při budování zařízení kontrolního systému Zpochybnění důkazních materiálů a odmítnutí odpovědnosti za správní delikt Nižší spolehlivost detekce neplatících vozidel bez OBU za nepříznivého počasí (pouze videodetekce RZ) Negativní postoje veřejnosti Porovnání vlastností varianty Satelitní s nulovou variantou Porovnání funkčních a provozních vlastností satelitní varianty s variantou nulovou. Vzájemné porovnání je provedeno prostřednictvím hodnocení rozdílů mezi nejdůležitějšími funkčními a provozními vlastnostmi obou variant. Jednotlivé otázky obdrží pro každou posuzovanou variantu návrhu technického řešení dílčí hodnocení, které určuje pořadí vhodnosti varianty, přičemž 1 znamená nejvhodnější řešení, 5 řešení nevhodné. Výsledné hodnocení je vyčísleno formou prostého aritmetického průměru z dosažených dílčích hodnocení, přičemž hodnocení 1,00 znamená ideální variantu. 28/142

29 Tab. 8 Porovnání nejdůležitějších vlastností, Satelitní varianta a Varianta nulová Hledisko Varianta satelitní Varianta nulová Prodej na obchodních místech Elektronické prodejní kanály a zákaznická samoobsluha Nutnost získat a umístit ve vozidle palubní jednotku nebo nálepku (osobní odběr) Systémová kontrola platících vozidel Systémová kontrola neplatících vozidel Hromadné zpracování správních deliktů Silniční kontrola a řešení správních deliktů Prokazování úhrady časového poplatku Logistika Kauce Napájení palubních jednotek Zpracování a správa digitálních mapových podkladů Ano, vyžaduje terminál s připojením na centrální evidenci úhrady časových poplatků Ano, internet i mobilní aplikace. Nutnost fyzického převzetí OBU. Ano, povinná palubní jednotka Ano, poloautomatická, průběžná Ano, poloautomatická, průběžná Ano, příkazní řízení Ano, hlídka Policie ČR nebo celní správy, blokové a správní řízení, vyžaduje kontrolní terminál Palubní jednotka, bez zastavení, snížení rychlosti jízdy nebo použití určitého jízdního pruhu Komplexní řízení zásobování a oběhu palubních jednotek, včetně zpětného odběru, kontroly, zabalení a vrácení do oběhu Ano, včetně evidence a vracení Nutné Nutná Hodnocení 2,42 2,42 Ano, vyžaduje jakoukoliv (i ruční) formu evidence prodeje dálničních kupónů Ano, jen internet. Nutnost fyzického převzetí kupónu. Ano, povinnost vylepit kupón Ne 5 Ne 5 Ne 5 Ano, hlídka Policie ČR nebo celní správy, blokové a správní řízení Dvoudílný dálniční kupón, pouze po zastavení vozidla Výroba a distribuce dálničních kupónů Ne Nejsou použity Nejsou použity Satelitní varianta technického řešení výběru časových poplatků získala lepší hodnocení než nulová varianta díky vyššímu uživatelskému komfortu, tedy díky možnosti opakovaně uhradit časový poplatek prostřednictvím elektronických prodejních kanálů pokud vozidlu již byla 29/142

30 vydána OBU a také díky možnosti zavést systematickou trvalou průběžnou kontrolu placení poplatků a navazující poloautomatický systém vymáhání pokut cestou příkazních řízení. Na druhé straně má snížené hodnocení pro náročnost a komplexnost systému, jehož funkční možnosti výrazně přesahují funkční a provozní potřeby výběru a kontroly časových poplatků. 30/142

31 5.4 Varianta 3 Video Varianta 3 (nebo také Varianta Video ) znamená nové technické řešení k prokazování a kontrole úhrady časového poplatku za užívání zpoplatněných komunikací vozidly s hmotností pod 3,5 tuny. Vozidla v systému časového zpoplatnění a úhrady časových poplatků budou pouze evidovány v centrální databázi, klíčovým údajem bude registrační značka (RZ) a stát registrace vozidla. Kontrola se bude uskutečňovat kamerovým systémem a rozpoznáním tabulky s RZ vozidla a následným porovnáním s evidencí časových poplatků v centrální databázi Obecná charakteristika Vozidla nebudou vybavena žádným technickým zařízením, ani označením prokazujícím úhradu časového poplatku. Poplatek se hradí na obchodním místě nebo prostřednictvím elektronických kanálů a o úhradě poplatku se vede evidence v centrální databázi. To se týká i vozidel osvobozených od časového poplatku, ta budou zapsána také v centrální evidenci a odpovídajícím způsobem označena. Centrální databáze může, ale nemusí obsahovat údaje o provozovateli vozidla. Také je možná vyšší flexibilita ve výběru druhů časových poplatků (např. s volitelnou dobou platnosti). Elektronická evidence úhrady časových poplatků umožňuje efektivní řešení vlastní úhrady prostřednictvím nových médií a prostředků vzdáleného přístupu poplatek bude možné uhradit prostřednictvím internetu nebo mobilních aplikací pro tablety a chytré telefony. Nároky na počet obchodních míst mohou být nižší a s předpokládaným vývojem technického pokroku se jejich počet může dále snižovat. Technické řešení s centrální evidencí RZ vozidel, která poplatek uhradila, umožňuje plošnou systémovou kontrolu dodržování povinnosti uhradit časový poplatek s vysokým preventivním účinkem, bez nutnosti zastavit, snížit rychlost jízdy nebo použít určený jízdní pruh. Kontrolní systém vyžaduje vybudovat síť kontrolních zařízení podél komunikací. Kontrolní zařízení využívají ke snímání průjezdů vozidel kamerový systém pracující současně ve viditelné a infračervené oblasti spektra. Za snížené viditelnosti je snímaný prostor nasvícen zdroji infračerveného záření, které není lidským okem viditelné. Tím nemůže dojít k ovlivnění bezpečnosti silničního provozu, používané systémy jsou v tomto smyslu certifikovány autorizovanými zkušebnami. V kombinaci s retroreflexní vrstvou nanesenou na tabulce registrační značky vozidla je zajištěn vysoký kontrast a dobrá čitelnost pořízených snímků bez ohledu na světelné podmínky. Retroreflexní vrstva, tvořená speciální fólií má vysokou odrazivost právě v infračervené oblasti spektra, aby napomáhala snímání a rozpoznání údajů z tabulky registrační značky za tmy. Video kontrola RZ může být nepříznivě ovlivněna špatnými povětrnostními podmínkami, jako jsou hustá mlha, velmi hustý déšť nebo silné sněžení, které snižují dohlednost na několik málo metrů. Za silného sněžení může také docházet k nalepení sněhu a nečistot na tabulku RZ, která přestane být viditelná. I přes nižší spolehlivost identifikace vozidel vlivem špatného rozpoznání RZ v případě znečištění nebo nepříznivých povětrnostních podmínek, se dá čekávat zlepšení kázně ze strany příležitostných uživatelů zpoplatněných komunikací. To se bude odrážet především ve zvýšení příjmů z výběru krátkodobých časových poplatků. Kontrolní systém může efektivně plnit i represivní funkci automatizovaným shromážděním důkazních materiálů k vymáhání pokuty v příkazním řízení, případně postoupením správního deliktu k projednání ve správním řízení na příslušném celním úřadu. Varianta technického řešení, založená na video identifikaci není příliš vhodná pro realizaci výkonového zpoplatnění v otevřeném systému, tedy systému, kde dochází k předpisu mýtného bez nutnosti snížit rychlost jízdy nebo použít vyhrazený jízdní pruh, protože vyžaduje vybudovat systém video identifikace vozidel na každém elementárním úseku zpoplatněné sítě pozemních komunikací, který by byl provozně velmi nákladný na poloautomatické zpracování nespolehlivě rozpoznaných registračních značek (vyžadoval by několik stovek operátorů ruční kontroly na zvládnutí příslušného počtu transakcí denně) Celkový kontext Celkový kontext návrhu technického řešení pro Variantu 3 (video technologie) je znázorněn na Obr. 7. Zákaznické (front-end) služby a jejich nejvýznamnější součásti jsou znázorněny v blocích vybarvených žlutě, 31/142

32 vnitřní procesy zpracování dat, evidence, úhrady, kontroly a vymáhání časových poplatků jsou označeny oranžově. Vnější kontrolní zařízení enforcementu, která budou umístěna podél zpoplatněných komunikací, jsou znázorněna v bloku označeném zeleně. Vnější instituce (resp. datové zdroje), které se budou nebo mohou podílet na řešení správních deliktů a vymáhání pokut a doplatků časových poplatků jsou znázorněny šedě. Toto kontextové schéma platí obecně, bez ohledu na zvolený dodavatelský model. PLATEBNÍ KANÁLY CLEARING, BANKA PLATEBNÍ INFRASTRUKTURA REGISTR ESVZ ZÁKAZNICKÁ SAMOOBSLUHA ZPRACOVÁNÍ DAT REGISTR OSOB O REGISTRAČNÍ I I IIII ZNAČKA ZÁKAZNÍK UŽIVATEL KOMUNIKACE V SYSTÉMU ČASOVÉHO ZPOPLATNĚNÍ TELEFONICKÁ PODPORA OPERÁTOŘI KONTROLY REGISTR VOZIDIEL REGISTR OBYVATEL OBCHODNÍ MÍSTA ENFORCEMENT A VYMÁHÁNÍ ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY CENTRÁLNÍ EVIDENCE ČASOVÝCH POPLATKŮ POLICIE ČR CELNÍ ÚŘADY KONTROLNÍ BRÁNY ZAŘÍZENÍ ENFORCEMENTU Obr. 7 - Celkový kontext řešení varianty 3 Video Detailní funkční popis této varianty je uveden v Příloze Silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb pro variantu 3 video identifikace je provedena v následující tabulce. 32/142

33 Tab. 9 - SWOT analýza, varianta 3 - Video Silné stránky Systematická plošná nepřetržitá kontrola vozidel Možnost úhrady časových poplatků na dálku prostřednictvím zákaznické samoobsluhy Jednoduchý proces evidence časového poplatku a jeho přiřazení k RZ vozidla Využití centrálního registru vozidel pro efektivní identifikaci vlastníků a provozovatelů Nižší potřebný počet obchodních míst, protože k prokázání úhrady poplatku nejsou vydávány žádné hmotné věci, jako jsou palubní jednotky nebo kupóny Příležitosti Zvýšení příjmů z výběru časových poplatků díky preventivnímu působení kontrolního systému Možnost použít mobilní kontrolní zařízení Využití dat z kontrolního systému pro systematickou kontrolu v oblasti bezpečnosti provozu a způsobilosti vozidel Využití dat z kontrolního systému pro jiné telematické aplikace (např. sledování intenzity provozu, sčítání dopravy) Využití součástí systému výkonového zpoplatnění Slabé stránky Nutnost vybudovat podél komunikací pevná kontrolní zařízení s kamerami (v případě nemožnosti využití stávajících součástí ESVZ) Nižší spolehlivost detekce vozidel za nepříznivého počasí (pouze videodetekce RZ) Nedostupnost adresních údajů o provozovatelích vozidel, registrovaných v zahraničí Hrozby Průtahy v územním a stavebním řízení při budování zařízení kontrolního systému Nedovolený způsob použití OBU (např. použití jedné OBU více vozidly) Zpochybnění důkazních materiálů a odmítnutí odpovědnosti za správní delikt Nižší spolehlivost detekce řádně platících vozidel za nepříznivého počasí může způsobit vyšší míru neoprávněného vymáhání pokut za správní delikty Negativní postoje veřejnosti Porovnání vlastností varianty Video s nulovou variantou Porovnání funkčních a provozních vlastností varianty založené na videodetekci vozidel s variantou nulovou. Vzájemné porovnání je provedeno prostřednictvím hodnocení rozdílů mezi nejdůležitějšími funkčními a provozními vlastnostmi obou variant. Jednotlivé otázky obdrží pro každou posuzovanou variantu návrhu technického řešení dílčí hodnocení, které určuje pořadí vhodnosti varianty, přičemž 1 znamená nejvhodnější řešení, 5 řešení nevhodné. Výsledné hodnocení je vyčísleno formou prostého aritmetického průměru z dosažených dílčích hodnocení, přičemž hodnocení 1,00 znamená ideální variantu. Tab. 10 Porovnání nejdůležitějších vlastností, Varianta video identifikace a Varianta nulová Hledisko Varianta video Varianta nulová Prodej na obchodních místech Elektronické prodejní kanály a zákaznická samoobsluha Ano, vyžaduje terminál s připojením na centrální evidenci úhrady časových poplatků Ano, internet i mobilní aplikace. Není nutné fyzické převzetí. Ano, vyžaduje jakoukoliv (i ruční) formu evidence prodeje dálničních kupónů Ano, jen internet. Nutnost fyzického převzetí kupónu. 33/142

34 Hledisko Varianta video Varianta nulová Nutnost získat a umístit ve vozidle palubní jednotku nebo nálepku (osobní odběr) Ne Ano, povinnost vylepit kupón Systémová kontrola platících vozidel Systémová kontrola neplatících vozidel Hromadné zpracování správních deliktů Silniční kontrola a řešení správních deliktů Prokazování úhrady časového poplatku Logistika Ano, poloautomatická, průběžná Ano, poloautomatická, průběžná Ano, příkazní řízení Ano, hlídka Policie ČR nebo celní správy, blokové a správní řízení, vyžaduje kontrolní terminál Registrační značka vozidla, bez zastavení, snížení rychlosti jízdy nebo použití určitého jízdního pruhu. Doklad o zaplacení ČP, pouze po zastavení vozidla Není třeba Hodnocení 1,56 2,89 Ne 5 Ne 5 Ne 5 Ano, hlídka Policie ČR nebo celní správy, blokové a správní řízení Dvoudílný dálniční kupón, pouze po zastavení vozidla Výroba a distribuce dálničních kupónů Varianta technického řešení výběru časových poplatků založená na video identifikaci vozidel získala výrazně lepší hodnocení než nulová varianta díky vyššímu uživatelskému komfortu, především elektronickým prodejním kanálům a také díky možnosti zavést systematickou trvalou průběžnou kontrolu placení poplatků a navazující poloautomatický systém vymáhání pokut cestou příkazních řízení. Na druhé straně má mírně snížené hodnocení pro nižší spolehlivost video identifikace za zhoršených povětrnostních podmínek. 34/142

35 5.5 Varianta 4 RFID technologie Varianta 4 (nebo také Varianta RFID ) znamená doplnění technického řešení časového zpoplatnění založeného na dálničních kupónech o možnost elektronické kontroly bez nutnosti vozidlo zastavit, snížit rychlost jízdy nebo použít vyhrazený jízdní pruh. Dálniční kupóny ve formě nálepky budou kromě ochranných prvků doplněny o RFID identifikační čip, který elektronickou kontrolu umožní Obecná charakteristika Úhrada časového poplatku se uskutečňuje zakoupením dálničního kupónu. Dálniční kupón je proveden ve formě nálepky, vybavené ochrannými prvky proti padělání a je vybaven RFID čipem. Dálniční kupón se umisťuje předepsaným způsobem na čelní sklo vozidla. Dálniční kupóny lze zakoupit na obchodních místech nebo na dobírku. Platnost ročního kupónu je vyznačena grafickým motivem a označením roku vytisknutým na kupónu. Platnost krátkodobých kupónů desetidenních a měsíčních je vyznačena grafickým motivem a rokem emise vytisknutým na kupónu, přesný datum začátku období platnosti je zaznamenán do centrální evidence časových poplatků, navíc může být jako doposud vyznačen proštípnutím příslušných číselných symbolů na okraji kupónu pro vizuální kontrolu (nedoporučuje se). Systém umožňuje zavést opakovanou úhradu časových poplatků bez nutnosti výměny vylepeného kupónu. To je vhodné využít pro krátkodobé desetidenní a měsíční kupóny. V takovém případě nemá smysl redundantně vyznačovat období platnosti proštípnutím kupónu. Pro opakovanou úhradu krátkodobých časových poplatků (tzv. dobíjení časového kupónu ) je možno využít zákaznickou samoobsluhu, realizovanou prostřednictvím mobilních technologií a internetových stránek. Varianta technického řešení, založená na RFID identifikaci není příliš vhodná pro realizaci výkonového zpoplatnění v otevřeném systému, tedy systému, kde dochází k předpisu mýtného bez nutnosti snížit rychlost jízdy nebo použít vyhrazený jízdní pruh Celkový kontext Celkový kontext návrhu technického řešení pro Variantu 4 (dálniční kupóny s RFID čipem) je znázorněn na Obr. 8. Zákaznické (front-end) služby a jejich nejvýznamnější součásti jsou znázorněny v blocích vybarvených žlutě, vnitřní procesy zpracování dat, evidence, úhrady, kontroly a vymáhání časových poplatků jsou označeny oranžově. Vnější kontrolní zařízení enforcementu, která budou umístěna podél zpoplatněných komunikací a hlídková vozidla GŘC nebo PČR jsou znázorněna v blocích označených zeleně. Vnější instituce (resp. datové zdroje), které se budou nebo mohou podílet na řešení správních deliktů a vymáhání pokut a doplatků časových poplatků jsou znázorněny šedě. Toto kontextové schéma platí obecně, bez ohledu na zvolený dodavatelský model. 35/142

36 PLATEBNÍ KANÁLY CLEARING, BANKA PLATEBNÍ INFRASTRUKTURA REGISTR ESVZ DÁLNIČNÍ KUPÓN S RFID ČIPEM ZÁKAZNICKÁ SAMOOBSLUHA ZPRACOVÁNÍ DAT REGISTR OSOB OPERÁTOŘI KONTROLY REGISTR VOZIDIEL ZÁKAZNÍK UŽIVATEL KOMUNIKACE V SYSTÉMU ČASOVÉHO ZPOPLATNĚNÍ REGISTR OBYVATEL OBCHODNÍ MÍSTA ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY ENFORCEMENT A VYMÁHÁNÍ CENTRÁLNÍ EVIDENCE ČASOVÝCH POPLATKŮ POLICIE ČR CELNÍ ÚŘADY KONTROLNÍ BRÁNY ZAŘÍZENÍ ENFORCEMENTU Obr. 8 Celkový kontext řešení Varianty 4 RFID Detailní funkční popis této varianty je uveden v Příloze Silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb pro variantu 4 RFID je provedena v následující tabulce. Tab SWOT analýza, varianta 4 - RFID Silné stránky Systematická plošná nepřetržitá kontrola vozidel Spolehlivá identifikace vozidel prostřednictvím RFID nezávislá na vnějších vlivech (počasí, apod.) Možnost úhrady časových poplatků na dálku prostřednictvím zákaznické samoobsluhy Jednoduchý proces evidence časového poplatku a jeho přiřazení k RZ vozidla Využití centrálního registru vozidel pro efektivní identifikaci vlastníků a provozovatelů Slabé stránky Nutnost vybudovat podél komunikací pevná kontrolní zařízení s kamerami (v případě nemožnosti využití stávajících součástí ESVZ) Nedostupnost údajů o adrese provozovatelů vozidel registrovaných v zahraničí 36/142

37 Příležitosti Zvýšení příjmů z výběru časových poplatků díky preventivnímu působení kontrolního systému Využití dat z kontrolního systému pro systematickou kontrolu v oblasti bezpečnosti provozu a způsobilosti vozidel Využití dat z kontrolního systému pro jiné telematické aplikace (např. sledování intenzity provozu, sčítání dopravy) Využití součástí systému výkonového zpoplatnění Hrozby Průtahy v územním a stavebním řízení při budování zařízení kontrolního systému Zpochybnění důkazních materiálů a odmítnutí odpovědnosti za správní delikt Negativní postoje veřejnosti Porovnání vlastností varianty RFID s nulovou variantou Porovnání funkčních a provozních vlastností varianty RFID dálničních kupónů s variantou nulovou. Vzájemné porovnání je provedeno prostřednictvím hodnocení rozdílů mezi nejdůležitějšími funkčními a provozními vlastnostmi obou variant. Jednotlivé otázky obdrží pro každou posuzovanou variantu návrhu technického řešení dílčí hodnocení, které určuje pořadí vhodnosti varianty, přičemž 1 znamená nejvhodnější řešení, 5 řešení nevhodné. Výsledné hodnocení je vyčísleno formou prostého aritmetického průměru z dosažených dílčích hodnocení, přičemž hodnocení 1,00 znamená ideální variantu. Tab. 12 Porovnání nejdůležitějších vlastností, Varianta RFID a Varianta nulová Hledisko Varianta RFID Varianta nulová Prodej na obchodních místech Elektronické prodejní kanály a zákaznická samoobsluha Nutnost získat a umístit ve vozidle palubní jednotku nebo nálepku (osobní odběr) Systémová kontrola platících vozidel Systémová kontrola neplatících vozidel Hromadné zpracování správních deliktů Silniční kontrola a řešení správních deliktů Ano, vyžaduje terminál s připojením na centrální evidenci úhrady časových poplatků Ano, internet i mobilní aplikace. Nutnost fyzického převzetí kupónu. Ano, povinnost vylepit kupón s RFID čipem Ano, automatická, průběžná Ano, poloautomatická, průběžná Ano, příkazní řízení Ano, hlídka Policie ČR nebo celní správy, blokové a správní řízení Ano, vyžaduje jakoukoliv (i ruční) formu evidence prodeje dálničních kupónů Ano, jen internet. Nutnost fyzického převzetí kupónu. Ano, povinnost vylepit kupón Ne 5 Ne 5 Ne 5 Ano, hlídka Policie ČR nebo celní správy, blokové a správní řízení 37/142

38 Hledisko Varianta RFID Varianta nulová Prokazování úhrady časového poplatku Logistika RFID čip, bez zastavení, snížení rychlosti jízdy nebo použití určitého jízdního pruhu. Dvoudílný dálniční kupón, pouze po zastavení vozidla Výroba a distribuce dálničních kupónů s RFID čipem Hodnocení 1,67 2,89 Dvoudílný dálniční kupón, pouze po zastavení vozidla Výroba a distribuce dálničních kupónů Varianta technického řešení výběru časových poplatků založená na RFID dálničních kupónech získala lepší hodnocení než nulová varianta díky vyššímu uživatelskému komfortu, především elektronickým prodejním kanálům a také díky možnosti zavést systematickou trvalou průběžnou kontrolu placení poplatků a navazující poloautomatický systém vymáhání pokut cestou příkazních řízení. 38/142

39 5.6 Varianta nulová papírové dálniční kupóny Varianta 0 znamená zachování a prodlužení stávajícího způsobu, rozsahu a stavu časového zpoplatnění na další období. Varianta 0 slouží jako srovnávací základna pro hodnocení ostatních variant technického řešení výběru časových poplatků za užívání zpoplatněných komunikací vozidly s hmotností pod 3,5 tuny Obecná charakteristika Úhrada časového poplatku se uskutečňuje zakoupením dálničního kupónu. Dálniční kupón je proveden ve formě nálepky, vybavené ochrannými prvky proti padělání. Dálniční kupón se umisťuje předepsaným způsobem na čelní sklo vozidla. Dálniční kupóny lze zakoupit v distribuční síti, provozované komisionáři. Platnost ročního kupónu je vyznačena grafickým motivem a označením roku vytisknutým na kupónu. Platnost krátkodobých kupónů desetidenních a měsíčních je vyznačena grafickým motivem a rokem emise vytisknutým na kupónu, přesný datum začátku období platnosti je vyznačen proštípnutím příslušných číselných symbolů na okraji kupónu Celkový kontext Celkový kontext současného řešení (Varianta 0) je znázorněn na Obr. 9. Zákaznické (front-end) služby a jejich nejvýznamnější součásti jsou znázorněny v blocích vybarvených žlutě. Příjemce časových poplatků je znázorněn oranžově. Kontrolu vykonávají autonomně, bez další systémové vazby hlídková vozidla Celního ředitelství nebo Policie ČR. Vnější instituce jsou znázorněny šedě. SKLAD DISTRIBUCE DK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN DÁLNIČNÍ KUPÓN CELNÍ ÚŘADY ZÁKAZNÍK UŽIVATEL KOMUNIKACE V SYSTÉMU ČASOVÉHO ZPOPLATNĚNÍ HLÍDKOVÁ VOZIDLA OBCHODNÍ MÍSTA POLICIE ČR KONCESIONÁŘI HLÍDKOVÁ VOZIDLA SILNIČNÍ KONTROLA SFDI Obr. 9 Celkový kontext nulové varianty 39/142

40 Výroba dálničních kupónů Výroba dálničních kupónů zahrnuje přípravu grafického návrhu, tisk kupónů, specimenů, poplatek za používání kódu EAN, tisk informačních materiálů, letáků a samolepek k označení prodejních míst. Tisk zajišťuje SFDI na svůj náklad prostřednictvím vybraného dodavatele. Vzory kupónů prokazujících zaplacení časového poplatku stanoví Příloha I. vyhlášky Ministerstva dopravy č. 435/2012 Sb.. Distribuce a prodej dálničních kupónů Distribuci a prodej kupónů zajišťují komisionáři, vybraní v zadávacím řízení. Distribucí se rozumí doprava kupónů od výrobce do centrálního skladu, převzetí, kontrola počtu a kontrola bezchybnosti tisku kupónů vč. řešení případných reklamací, centrální skladování, rozvoz kupónů na prodejní místa, skladování a evidence prodeje na prodejních místech, výměna vrácených poškozených kupónů na prodejních místech, vrácení nespotřebovaného množství z dané emise kupónů, úřední likvidace nespotřebovaných kupónů, odvod finančních prostředků z prodeje kupónů. Kupóny se evidují podle doby jejich platnosti a podle dvoupísmenných sérií a šestimístných pořadových čísel. V evidenci se zachycují veškeré přijaté, vydané, prodané a vrácené kupóny. Zvlášť se evidují kupóny poškozené, vyměněné nebo kupóny s chybným vyznačením doby platnosti. Vyznačení doby platnosti kupónů prokazujících zaplacení poplatku na jeden měsíc nebo deset dnů provádí prodejce při prodeji děrovacími kleštěmi na prvních dílech kupónů v místě určeném pro vyznačení příslušného měsíce a dne. Dotisk dálničních kupónů V případě zvýšené poptávky po dálničních kupónech muže nastat situace vedoucí k nedostatku příslušného druhu kupónů v distribuční síti. Aby k uvedeným potížím v zásobování nedošlo, vydává se každá emise kupónů s určitou rezervou. Průběžně se sleduje a vyhodnocuje odbyt a stav zásob kupónů na jednotlivých obchodních místech a centrálním skladu. Pokud je indikováno snížení zásob pod stanovenou mez, je objednán dotisk dálničních kupónů. Dotisk musí být zajištěn s dostatečným časovým předstihem s ohledem na výrobní lhůty (přibližně 6 týdnů). Likvidace dálničních kupónů Po ukončení prodeje emise dálničních kupónů jsou kupóny staženy z distribuční sítě do centrálního skladu, provedena inventurní kontrola a jsou fyzicky zlikvidovány. Kontrola úhrady časového poplatku Kontrolu úhrady časového poplatku na zpoplatněné síti pozemních komunikací provádí Policie ČR, služba dopravní policie a dálniční oddělení a Generální ředitelství cel. Předmětem kontroly je dálniční kupón a jeho období platnosti, předepsané umístění a označení. Zjištěné přestupky jsou projednány na místě v blokovém řízení nebo postoupeny do správního řízení. Technicky je možno kontrolu vylepených časových kupónů provádět pouze pozorováním, přestupek je možné zjistit a zdokumentovat pouze po zastavení vozidla. Řidič povinen ke kontrole předložit kontrolní ústřižek kupónu, který musí být na zadní straně shodně s kupónem označen registrační značkou vozidla. Podezření z padělání dálničního kupónu řeší Policie ČR. 40/142

41 6. Využití součástí stávajícího systému výkonového zpoplatnění Česká republika je vlastníkem Systému výkonového zpoplatnění na dálnicích, rychlostních silnicích a vybraných úsecích silnic I. třídy (dále také jen ESVZ ). Provozovatelem ESVZ je Ředitelství silnic a dálnic ČR, a to na základě pověření MD ČR. ŘSD zajišťuje provozování ESVZ prostřednictvím vybraného generálního dodavatele služeb ESVZ do konce roku Územní působnost časového zpoplatnění se bude do konce roku 2016 prostorově překrývat s územní působností ESVZ, který pokrývá síť dálnic, rychlostních silnic a vybraných úseků silnic I. třídy (ve větším rozsahu, než je současný rozsah časového zpoplatnění), proto je účelné zvážit využití komponent stávajícího systému pro účely zavedení nového systému zpoplatnění. Může se jednat o tyto součásti ESVZ: 1) registrační brány pro detekci průjezdu vozidel 2) kontrolní brány pro detekci průjezdu vozidel a kontrolu dodržování povinností uhradit mýtné 3) kontrolní vozidla používaná celní správou 4) centrální systém evidence vozidel s povinností platit mýtné 5) centrální systém kontroly dodržování povinnosti hradit mýtné 6) centrální systém pro výpočet a předpis mýtného 7) platební infrastruktura 8) síť obchodních míst pro poskytování zákaznických služeb 9) logistika a zásobování 10) internetový portál se zákaznickou zónou 11) centrum telefonické podpory zákazníků. Registrační brány Registrační brány mohou složit pro instalaci kontrolního systému elektronických kupónů. Problémem je odpovědnost stávajícího generálního dodavatele za správnou funkci registračních bran, instalace z jeho pohledu cizích zařízení může být problémem z hlediska záruk za spolehlivý bezporuchový výběr mýtného. Varianta 1 Mikrovlnná: 1) Ocelové portály mohou být použity pro umístění kamer kontrolního systému a další technologie, jako jsou laserové zaměřovače, elektrické rozvaděče a současně může využívat transpondéry stávajícího mýtného systému za předpokladu, že celý systém časového zpoplatnění bude realizován jako organická a integrovaná součást ESVZ, anebo 2) naopak kontrolní systém, který by využíval vlastní (na ESVZ nezávislé) transpondéry nesmí být na registrační bráně instalován z důvodu vzájemného ovlivňování elektromagnetickou interferencí (oba vzájemně cizí radiové systémy by vedle sebe pracovaly na stejné frekvenci 5,8 GHz) 3) přidaná zařízení včetně držáků nesmí v součtu přesáhnout hmotnost 200 kg. Varianta 2 Satelitní: 1) Ocelové portály mohou být použity pro umístění kamer kontrolního systému a další technologie, jako jsou laserové zaměřovače, elektrické rozvaděče. Výhodou je využití stávajícího připojení na rozvodnou elektrickou síť, případně telekomunikační síť. Omezujícím faktorem je limitovaná nosnost portálu, přidaná zařízení včetně držáků nesmí v součtu přesáhnout hmotnost 200 kg. 2) Přidaná zařízení nesmí negativně ovlivňovat funkci ESVZ, např. elektromagnetickou interferencí. Varianta 3 Video: 1) Ocelové portály mohou být použity pro umístění kamer kontrolního systému a další technologie, jako jsou laserové zaměřovače, elektrické rozvaděče. Výhodou je využití stávajícího připojení na rozvodnou elektrickou síť, případně telekomunikační síť. Omezujícím faktorem je limitovaná nosnost portálu, přidaná zařízení včetně držáků nesmí v součtu přesáhnout hmotnost 200 kg. 2) Přidaná zařízení nesmí negativně ovlivňovat funkci ESVZ, např. elektromagnetickou interferencí. 41/142

42 Varianta 4 RFID: 1) Ocelové portály mohou být použity pro umístění kamer kontrolního systému a další technologie, jako jsou laserové zaměřovače, elektrické rozvaděče. Výhodou je využití stávajícího připojení na rozvodnou elektrickou síť, případně telekomunikační síť. Omezujícím faktorem je limitovaná nosnost portálu, přidaná zařízení včetně držáků nesmí v součtu přesáhnout hmotnost 200 kg. 2) Přidaná zařízení nesmí negativně ovlivňovat funkci ESVZ, např. elektromagnetickou interferencí. Kontrolní brány Kontrolní brány nemohou sloužit pro instalaci přídavného kontrolního systému elektronických dálničních kupónů. Důvodem je plné využití nosnosti stávajících portálů, které nedovoluje instalaci dalších přídavných zařízení. Dále není možné na kontrolní brány instalovat záblesková zařízení pro osvětlení vozovky a případná laserová zařízení pro detekci a klasifikaci vozidel z důvodu vzájemné interference vyzařování. Varianta 1 Mikrovlnná může kontrolní brány stávajícího mýtného systému využít pouze za předpokladu, že celý systém časového zpoplatnění bude realizován jako organická a integrovaná součást ESVZ Varianta 2 Satelitní nemůže kontrolní brány stávajícího mýtného systému využívat. Varianta 3 Video nemůže kontrolní brány stávajícího mýtného systému využívat. Varianta 4 RFID nemůže kontrolní brány stávajícího mýtného systému využívat. Kontrolní vozidla Kontrolní vozidla enforcementu mohou sloužit pro hlídkovou činnost v systému elektronických dálničních kupónů. Mohou být za tím účelem vybavena terminálem, který poskytuje posádce informace o vozidlech a úhradě poplatků v jejich okolí. Kontrolní terminál může být realizován nezávisle na ESVZ jako ruční přenosné zařízení. Varianta 1 Mikrovlnná může kontrolní vozidla stávajícího mýtného systému využít o bez významných úprav za předpokladu, že celý systém časového zpoplatnění bude realizován jako organická a integrovaná součást ESVZ, nebo o po úpravě, doplnění a rozšíření technického vybavení vozidla za předpokladu, že varianta bude realizována jako samostatný systém nezávislý na ESVZ Varianta 2 Satelitní může kontrolní vozidla stávajícího mýtného systému využívat po doplnění příslušným terminálem pro ověření vozidla v centrální evidenci. Varianta 3 Video může kontrolní vozidla stávajícího mýtného systému využívat po doplnění příslušným terminálem pro ověření vozidla v centrální evidenci. Varianta 4 RFID může kontrolní vozidla stávajícího mýtného systému využívat po doplnění příslušným terminálem pro ověření vozidla v centrální evidenci. Evidence vozidel v mýtném systému Bez ohledu na zvolenou variantu technického řešení je žádoucí realizovat on-line nebo off-line propojení databází evidence vozidel v mýtném systému a systému časového zpoplatnění za účelem zdokonalení kontrolního systému. Propojení umožní jednoznačné odlišení vozidel, která neuhradila časový poplatek, tedy jde o zdánlivé neplatiče, ale ve skutečnosti tato vozidla mají již hmotnost přesahující 3,5 tuny a jsou proto registrována v mýtném systému a naopak. Varianta 1 Mikrovlnná propojení evidence je možné a doporučuje se. Varianta 2 Satelitní propojení evidence je možné a doporučuje se. Varianta 3 Video propojení evidence je možné a doporučuje se. Varianta 4 RFID propojení evidence je možné a doporučuje se. Centrální systém kontroly Varianta 1 Mikrovlnná může využít a) kontrolní systém stávajícího mýtného systému za předpokladu, že celý systém časového zpoplatnění bude realizován jako organická a integrovaná součást ESVZ, nebo 42/142

43 b) pouze po rozsáhlé funkční úpravě v případě, že Varianta 1 je realizována jako samostatný systém nezávislý na ESVZ. Centrální systém pro výpočet a předpis mýtného Využití centrálního systému pro výpočet a předpis mýtného není pro účely časového zpoplatnění relevantní, a to ani v případě varianty technického řešení založené na mikrovlnné technologii. Varianta 1 Mikrovlnná Centrální systém pro výpočet a předpis mýtného není vhodné využít. Varianta 2 Satelitní Centrální systém pro výpočet a předpis mýtného není vhodné využít. Varianta 3 Video Centrální systém pro výpočet a předpis mýtného není vhodné využít. Varianta 4 RFID Centrální systém pro výpočet a předpis mýtného není vhodné využít. Platební infrastruktura Platební infrastrukturu na obchodních místech slouží k úhradě mýtného a může být za určitých předpokladů použita i pro úhradu časových poplatků. Stávající platební infrastruktura nepodporuje platby prostřednictvím mobilních nebo internetových aplikací. Varianta 1 Mikrovlnná Platební infrastrukturu na obchodních místech lze pro účely časových poplatků použít za předpokladu, že bude zajištěno příslušné směrování plateb. Varianta 2 Satelitní Platební infrastrukturu na obchodních místech lze pro účely časových poplatků použít za předpokladu, že bude zajištěno příslušné směrování plateb. Varianta 3 Video Platební infrastrukturu na obchodních místech lze pro účely časových poplatků použít za předpokladu, že bude zajištěno příslušné směrování plateb. Varianta 4 RFID Platební infrastrukturu na obchodních místech lze pro účely časových poplatků použít za předpokladu, že bude zajištěno příslušné směrování plateb. Síť obchodních míst Varianta 1 Mikrovlnná Využití sítě stávajících obchodních míst je vhodné, obchodní místa budou muset být doplněna terminálem nebo aplikací s přístupem k centrální evidenci časových poplatků. Varianta 2 Satelitní Využití sítě stávajících obchodních míst je vhodné, obchodní místa budou muset být doplněna terminálem nebo aplikací s přístupem k centrální evidenci časových poplatků. Varianta 3 Video Využití sítě stávajících obchodních míst je vhodné, obchodní místa budou muset být doplněna terminálem nebo aplikací s přístupem k centrální evidenci časových poplatků. Varianta 4 RFID Využití sítě stávajících obchodních míst je vhodné, obchodní místa budou muset být doplněna terminálem nebo aplikací s přístupem k centrální evidenci časových poplatků. Logistika a zásobování Využití logistické sítě a skladovacích kapacit je vhodné pro varianty technického řešení založené na použití elektronických palubních jednotek. Varianta 1 Mikrovlnná Využití logistické sítě a skladovacích kapacit pro distribuci OBU je velmi vhodné. Varianta 2 Satelitní Využití logistické sítě a skladovacích kapacit pro distribuci OBU je velmi vhodné. Varianta 3 Video Logistická síť a skladovací kapacity nejsou třeba. Varianta 4 RFID Využití logistické sítě a skladovacích kapacit pro distribuci kupónů s RFID čipem je možné. Internetový portál Varianta 1 Mikrovlnná Internetový portál ESVZ je možné rozšířit o podporu prodeje časových poplatků, ale vzhledem k rozsahu požadovaných funkcí a potřebnému výkonu to není příliš účelné. Varianta 2 Satelitní Internetový portál ESVZ je možné rozšířit o podporu prodeje časových poplatků, ale vzhledem k rozsahu požadovaných funkcí a potřebnému výkonu to není příliš účelné. Varianta 3 Video Internetový portál ESVZ je možné rozšířit o podporu prodeje časových poplatků, ale vzhledem k rozsahu požadovaných funkcí a potřebnému výkonu to není příliš účelné. 43/142

44 Varianta 4 RFID Internetový portál ESVZ je možné rozšířit o podporu prodeje časových poplatků, ale vzhledem k rozsahu požadovaných funkcí a potřebnému výkonu to není příliš účelné. Centrum telefonické podpory Varianta 1 Mikrovlnná Centrum telefonické podpory ESVZ lze použít i pro časové zpoplatnění za předpokladu jeho propojení se systémem centrální evidence a kontroly časových poplatků. Varianta 2 Satelitní Centrum telefonické podpory ESVZ lze použít i pro časové zpoplatnění za předpokladu jeho propojení se systémem centrální evidence a kontroly časových poplatků. Varianta 3 Video Centrum telefonické podpory ESVZ lze použít i pro časové zpoplatnění za předpokladu jeho propojení se systémem centrální evidence a kontroly časových poplatků. Varianta 4 RFID Centrum telefonické podpory ESVZ lze použít i pro časové zpoplatnění za předpokladu jeho propojení se systémem centrální evidence a kontroly časových poplatků. Přestože, jak bylo uvedeno výše, by mohlo být v některých ohledech možné použít vybrané komponenty systému výkonového zpoplatnění jako součást nově budovaného systému časového zpoplatnění, je nutné zohlednit skutečnost, že použití jakékoliv komponenty stávajícího ESVZ bude svázáno s potřebou jeho úprav, ať již ve větším či menším rozsahu. Od zadavatele jsme vyrozuměli, že úpravy stávajícího systému ESVZ lze vzhledem k uzavřeným smluvním vztahům zajistit pouze na základě jednacího řízení bez uveřejnění s generálním dodavatelem ESVZ. Pro dodržení principu opatrnosti jsme při kvantifikaci nákladů vycházeli z konzervativního předpokladu, že vzhledem k výše uvedenému omezení nebudou komponenty stávajícího systému ESVZ využity. Efekt případné redukce nákladů vyplývající z použití komponent ESVZ je ilustrován v rámci provedených analýz citlivosti na výši investičních a provozních nákladů. Je doporučováno koncipovat případné zadávací řízení na dodavatele SČZ tak, aby bylo využití komponent ESVZ ve vlastnictví státu umožněno (pokud bude relevantní). 44/142

45 7. Porovnání variant Navrhované varianty technického a organizačního řešení systému výběru časových poplatků jsou vzájemně porovnány z několika různých hledisek, zejména: 1) porovnání variant z provozního a technického hlediska 2) porovnání variant z pohledu splnění potřeb uživatele 3) porovnání variant z pohledu zavedení systému 4) posouzení variant z pohledu vazby na stávající systém výkonového zpoplatnění vozidel nad 3,5 t a jeho možný vývoj po roce ) porovnání variant z pohledu nadstavbových telematických funkcí a poskytování dat pro jiné účely Samostatné kapitoly budou věnovány analýze rizik, právním aspektům a komplexnímu porovnání variant z ekonomického a finančního hlediska v další části této zprávy. 7.1 Metodika klasifikace Vzájemné porovnání jednotlivých variant mezi sebou bude provedeno prostřednictvím hodnocení souboru dílčích otázek pro každé hodnocené hledisko. Dílčí otázky byly vytvořeny především na základě rámcových provozních a funkčních požadavků, kladených na systém časového zpoplatnění, které jsou popsány v předcházejících kapitolách této zprávy. Jednotlivé otázky obdrží pro každou posuzovanou variantu návrhu technického řešení dílčí hodnocení, které určuje pořadí vhodnosti varianty, přičemž 1 znamená nejvhodnější řešení, 5 řešení nevhodné. Výsledné hodnocení každé varianty podle určitého hlediska je vyčísleno formou prostého aritmetického průměru z dosažených dílčích hodnocení, přičemž hodnocení 1,00 znamená ideální variantu. 7.2 Porovnání variant z provozního a technického hlediska Základem pro posouzení vhodnosti jednotlivých variant technického řešení z provozního a technického hlediska jsou provozní a funkční požadavky, kladené na systém časového zpoplatnění. Varianta Mikrovlnná Satelitní Video RFID Nulová Centrální evidence Ano Ano Ano Ano Není potřeba Obchodní místa Ano, vyžadují terminál s připojením k centrální evidenci Ano, vyžadují terminál s připojením k centrální evidenci Ano, vyžadují terminál s připojením k centrální evidenci Ano, vyžadují terminál s připojením k centrální evidenci Ano, nevyžadují terminál s připojením k centrální evidenci Zákaznická samoobsluha Ano, internet i mobilní aplikace. Nutnost fyzického převzetí OBU. Ano, internet i mobilní aplikace. Nutnost fyzického převzetí OBU. Ano, internet i mobilní aplikace. Bez nutnosti fyzického převzetí. Ano, internet i mobilní aplikace. Nutnost fyzického převzetí dálničního kupónu. Ano, jen internet. Nutnost fyzického převzetí dálničního kupónu. 45/142

46 Varianta Mikrovlnná Satelitní Video RFID Nulová Telefonická podpora Je nutná Je nutná Je možná Je možná Je možná Kontrola platících vozidel Automatická Poloautomatická Poloautomatická Automatická Není automatizována 5 Kontrola neplatících vozidel Poloautomatická Poloautomatická Poloautomatická Poloautomatická Není automatizována 5 Kontrolní zařízení instalovaná v kontrolním bodě Kamera + mikrovlnná komunikace DSRC Kamera Kamera Kamera + rádiová komunikace RFID Nejsou Silniční kontrola, vybavení hlídky Vyžaduje terminál s připojením k centrální evidenci Vyžaduje terminál s připojením k centrální evidenci Vyžaduje terminál s připojením k centrální evidenci Nevyžaduje terminál Nevyžaduje terminál Telekomunikační systém, počet koncových bodů sítě Stovky až tisíce (centrální systém, obchodní místa, kontrolní zařízení) Miliony (palubní jednotky, centrální systém, obchodní místa, kontrolní zařízení) Stovky až tisíce (centrální systém, obchodní místa, kontrolní zařízení) Stovky až tisíce (centrální systém, obchodní místa, kontrolní zařízení) n/a Dostupnost systému přestupkové agendy Standardní, následné zpracování dat v běžné pracovní době Standardní, následné zpracování dat v běžné pracovní době Standardní, následné zpracování dat v běžné pracovní době Standardní, následné zpracování dat v běžné pracovní době n/a Požadavky na zajištění informační bezpečnosti Vysoké Vysoké Vysoké Vysoké n/a Palubní jednotky / zařízení umístěné ve vozidle Jednoduché Komplexní, vyžadují napájení Žádné Nálepky s RFID čipem Nálepky 46/142

47 Varianta Mikrovlnná Satelitní Video RFID Nulová Správa digitálních mapových podkladů n/a Je nutná n/a n/a n/a Změna rozsahu sítě zpoplatněných PK Přechod na jiný princip zpoplatnění Podpora interoperability 4 Všeobecná komplexnost systému Je možná, vyžaduje doplnit kontrolní zařízení a obchodní místa Ne (bez významných investic) Částečná (pouze časové zpoplatnění) Střední Je možná, vyžaduje doplnit kontrolní zařízení a obchodní místa; aktualizovat digitální mapové podklady Možný Možná Vysoká Je možná, vyžaduje doplnit kontrolní zařízení a obchodní místa Ne (bez významných investic) Ne Nízká Je možná, vyžaduje doplnit kontrolní zařízení a obchodní místa Ne (bez významných investic) Ne Střední Je možná, vyžaduje navýšit kapacitu mobilních hlídek Zcela nevhodný Ne Nízká Hodnocení 2,06 2,41 1,82 1,94 2,12 Výsledek hodnocení: 1..nejvhodnější, 5..nevhodná varianta Jako nejvhodnější technické řešení z hlediska splnění provozních a technických potřeb se jeví řešení založené na video identifikaci vozidel. Nulová varianta v dílčích kritériích nevyhovuje základním cílům systému, neboť neumožňuje zajistit vysokou účinnost výběru časových poplatků preventivním působením automatizovaného systému kontroly vozidel a represivním působením automatizovaného systému vymáhání pokut za správní delikty v systému časového zpoplatnění. 7.3 Porovnání variant z pohledu splnění potřeb uživatele Základem pro porovnání jednotlivých variant technického řešení je soubor funkčních požadavků, hodnocených z perspektivy uživatele. Tyto požadavky jsou popsány v předcházejících kapitolách této zprávy. 5 4 Ve smyslu možného budoucího rozšíření působnosti Směrnice 2004/52/ES o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného ve Společenství na všechna vozidla (tedy i na vozidla s celkovou hmotností do 3,5 tuny) nebo jiného předpisu, který tuto Směrnici v budoucnosti doplní nebo nahradí. Navržené technické řešení Variant Video a RFID neodpovídá požadavku Článku 2 Směrnice 2004/52/ES, ale i když se tato povinnost na vozidla do 3,5 tuny dosud nevztahuje, je v porovnání navrženo snížené hodnocení známkou 3. 47/142

48 Varianta Mikrovlnná Satelitní Video RFID Nulová Možnost úhrady časového poplatku na obchodním místě Ano Ano Ano Ano Ano Možnost úhrady časového poplatku na dálku (internet, mobilní aplikace) Pouze obnovení / prodloužení období Pouze obnovení / prodloužení období Ano Pouze obnovení / prodloužení období pro krátkodobé druhy (desetidenní, měsíční) Nelze, vždy je nutné kupón fyzicky převzít 5 Administrativní náročnost úkonů souvisejících s úhradou Vysoká Vysoká Nízká Střední Střední Kauce / záloha / zakoupení OBU Ano Ano Ne Ne Ne Dostupné platební prostředky Hotovost Platební karty Tankovací karty Bezhotovostní platby / převody Hotovost Platební karty Tankovací karty Bezhotovostní platby / převody Hotovost Platební karty Tankovací karty Bezhotovostní platby / převody Hotovost Platební karty Tankovací karty Bezhotovostní platby / převody Hotovost Platební karty Tankovací karty Bezhotovostní platby / převody Instalace zařízení ve vozidle Jednoduchá Složitá, nutnost připojit napájení Ne Jednoduchá Jednoduchá Vrácení uhrazeného ČP Pouze před dobou platnosti Pouze před dobou platnosti Pouze před dobou platnosti Pouze před dobou platnosti, vrátí se nepoškozený kupón Pouze výměna Změna evidenčních údajů Ano Ano Ano Ano n/a Prokazování úhrady ČP při silniční kontrole Automaticky, prostřednictvím OBU Automaticky, prostřednictvím OBU Dokladem o zaplacení ČP Kontrolním ústřižkem dálničního kupónu Kontrolním ústřižkem dálničního kupónu Správa zákaz. účtu v centrální evidenci Ano Ano Ano Ano Ne 48/142

49 Varianta Mikrovlnná Satelitní Video RFID Nulová Dostupnost obchodních míst Dostupnost zákaznických služeb poskytovaných dálkově Vícejazyčnost Výstraha při jízdě po zpoplatněném úseku bez platného ČP Upozornění na uplynutí platnosti ČP Zpoplatněné komunikace, hraniční přechody nepřetržitě Ostatní v běžných provozních hodinách Nepřetržitě Ano Ne Ano Zpoplatněné komunikace, hraniční přechody nepřetržitě Ostatní v běžných provozních hodinách Nepřetržitě Ano Ano Ano Zpoplatněné komunikace, hraniční přechody nepřetržitě Ostatní v běžných provozních hodinách Nepřetržitě Ano Zpoplatněné komunikace, hraniční přechody nepřetržitě Ostatní v běžných provozních hodinách Nepřetržitě Hodnocení 1,47 1,53 1,20 1,53 2,20 Výsledek hodnocení: 1..nejvhodnější, 5..nevhodná varianta Ne Ano Ne Zpoplatněné komunikace, hraniční přechody nepřetržitě Ostatní v běžných provozních hodinách Jako nejvhodnější technické řešení z hlediska splnění potřeb uživatele se jeví řešení založené na video identifikaci vozidel. 7.4 Porovnání variant z pohledu zavedení systému Jednotlivé návrhy variant technického řešení kladou různé nároky na realizaci systému a jeho uvedení do provozu. Klíčem pro porovnání variant je jednak doba, potřebná na vybudování a zavedení systému, ale také jeho složitost. Varianta Mikrovlnná Satelitní Video RFID Nulová Ne Ne Ne 5 Ano Ne Ne Vybudování centrálního informačního systému Velmi složité Velmi složité Středně složité Středně složité Není třeba Územní a stavební řízení na zhotovení staveb (kontrolní zařízení) Nutné Nutné Nutné Nutné Není třeba 49/142

50 Varianta Mikrovlnná Satelitní Video RFID Nulová Vybudování kontrolních zařízení Nutné Nutné Nutné Nutné Není třeba Vliv na životní prostředí Zhotovení staveb (konstrukcí, kontrolních bran) podél komunikací Spotřeba elektřiny Nebezpečné odpady: baterie pro palubní jednotky, miliony kusů; palubní jednotky, miliony kusů Zhotovení staveb (konstrukcí, kontrolních bran) podél komunikací Spotřeba elektřiny Nebezpečné odpady: baterie pro palubní jednotky, miliony kusů palubní jednotky, miliony kusů Zhotovení staveb (konstrukcí, kontrolních bran) podél komunikací Spotřeba elektřiny Zhotovení staveb (konstrukcí, kontrolních bran) podél komunikací Spotřeba elektřiny Nebezpečné odpady: odpady z výroby kupónů (PE, barviva, těžké kovy), použité kupóny (PE, papír) n/a Změny dopravního značení Nutné: hraniční přechody (aktualizace IP28a) Nutné: hraniční přechody (aktualizace IP28a) Nutné: hraniční přechody (aktualizace IP28a) Není nutné Není třeba Informační kampaň před zahájením provozu Komplexní Komplexní Jednoduchá Není nutná Není třeba Počáteční distribuce zařízení / nálepek Složitá Složitá omezené výrobní kapacity limitují realizovatelnost v stanoveném čase Není třeba Standardní, zavedený způsob distribuce Standardní zavedený způsob distribuce Distribuční síť a sklady Složitá s oběhem OBU Složitá s oběhem OBU Není třeba Jednoduchá Jednoduchá Vytvoření prodejní sítě Nutné vybavení terminály a zaškolení obsluhy Nutné vybavení terminály a zaškolení obsluhy Nutné vybavení terminály a zaškolení obsluhy Nutné vybavení terminály a zaškolení obsluhy Zavedená síť 50/142

51 Varianta Mikrovlnná Satelitní Video RFID Nulová Funkční a komplexní vyzkoušení Složité Velmi složité Jednoduché Složité Není třeba Odhadovaná doba potřebná na realizaci cca 12 měsíců od uzavření smlouvy s dodavatelem (vzhledem k výrobním kapacitám OBU jednotek) cca 18 měsíců od uzavření smlouvy s dodavatelem (vzhledem k výrobním kapacitám OBU jednotek) cca 7 měsíců od uzavření smlouvy s dodavatelem cca-7 měsíců od uzavření smlouvy s dodavatelem Hodnocení 2,91 3,18 2,00 2,18 1,18 Výsledek hodnocení: 1..nejvhodnější, 5..nevhodná varianta Jako nejvhodnější technické řešení z hlediska zavedení systému se jeví řešení založené na video identifikaci vozidel. 7.5 Porovnání variant z pohledu vazby na systém výkonového zpoplatnění Technické řešení může využít synergie s existujícím systémem výkonového zpoplatnění za účelem dosažení vyšší ekonomické efektivity projektu. Možnosti integrace součástí časového a výkonového zpoplatnění jednotlivých variant jsou porovnány v tabulce níže. Varianta Mikrovlnná Satelitní Video RFID Nulová n/a Využití distribuční sítě a logistiky Možné Možné Není třeba Možné, ale nepřináší žádnou výhodu Možné, ale nepřináší výhody Využití sítě prodejních míst Možné, po úpravě Možné, po úpravě Možné, po úpravě Možné, po úpravě Možné, po úpravě Využití platební infrastruktury Možné, po rozšíření Možné, po rozšíření Možné, po rozšíření Možné, po rozšíření Možné, po rozšíření Využití infrastruktury kontrolního systému Možné, vyžaduje integraci a vytvoření jednotného kontrolního centra Částečně možné (nosné konstrukce, napájení, datové linky) Částečně možné (nosné konstrukce, napájení, datové linky) Částečně možné (nosné konstrukce, napájení, datové linky) Nelze 5 51/142

52 Varianta Mikrovlnná Satelitní Video RFID Nulová Využití evidence vozidel v mýtném systému Vhodné (pro účely zpřesnění kontroly) Vhodné (pro účely zpřesnění kontroly) Vhodné (pro účely zpřesnění kontroly) Vhodné (pro účely zpřesnění kontroly) Nelze Hodnocení 1,60 1,80 1,80 2,00 3,20 Výsledek hodnocení: 1..nejvhodnější, 5..nevhodná varianta Jako nejvhodnější technické řešení z hlediska společného využití součástí elektronického systému výkonového zpoplatnění se jeví řešení založené na mikrovlnných palubních jednotkách. 7.6 Porovnání variant z pohledu nadstavbových telematických funkcí a poskytování dat pro jiné účely Systém časového zpoplatnění, zejména jeho kontrolní subsystém je zdrojem cenných dat pro dopravní inženýrství, řízení provozu v reálném čase a pro kontrolu hledaných vozidel a kontrolu plnění zákonných povinností řidičů a provozovatelů vozidel registrovaných v ČR, jakož i další telematické funkce. Možnosti řešení nejdůležitějších kontrolních a telematických funkcí pro jednotlivé varianty jsou porovnány v tabulce níže. Varianta Mikrovlnná Satelitní Video RFID Nulová 5 Sčítání dopravy (včetně klasifikace vozidel) Je možné, ale omezeno na kontrolní body Je možné na zpoplatněné síti PK bez územního omezení (platící vozidla). Na ostatních komunikacích po rozšíření rozsahu digitálních mapových podkladů. Neplatící vozidla omezeno na kontrolní body Je možné, ale omezeno na kontrolní body Je možné, ale omezeno na kontrolní body Nelze 5 Sledování dopravy (intenzity, doba průjezdu úsekem) Je možné, ale omezeno na kontrolní body a jejich kombinace Je možné, na zpoplatněné síti bez omezení Je možné, ale omezeno na kontrolní body a jejich kombinace Je možné, ale omezeno na kontrolní body a jejich kombinace Nelze 5 Hledaná vozidla Je možné, ale omezeno na kontrolní body Je možné, ale omezeno na kontrolní body Je možné, ale omezeno na kontrolní body Je možné, ale omezeno na kontrolní body Nelze 5 52/142

53 Varianta Mikrovlnná Satelitní Video RFID Nulová Měření okamžité rychlosti Kontrola platnosti TP a ME Kontrola platnosti zákonného pojištění odpovědnosti Zpětná hlášení řidiči Po rozšíření systému možné v kontrolních bodech Je možné, ale omezeno na kontrolní body Je možné, omezeno na kontrolní body a po propojení na databázi ČKP Ne Po rozšíření systému možné v kontrolních bodech Je možné, ale omezeno na kontrolní body Je možné, omezeno na kontrolní body a po propojení na databázi ČKP Je možné prostřednictvím HMI palubní jednotky Po rozšíření systému možné v kontrolních bodech Je možné, ale omezeno na kontrolní body Je možné, omezeno na kontrolní body a po propojení na databázi ČKP Po rozšíření systému možné v kontrolních bodech Je možné, ale omezeno na kontrolní body Je možné, omezeno na kontrolní body a po propojení na databázi ČKP Nelze Nelze Nelze Nelze Nelze Nelze Hodnocení 2,29 1,71 2,57 2,57 5,00 Výsledek hodnocení: 1..nejvhodnější, 5..nevhodná varianta Jako nejvhodnější technické řešení z hlediska nadstavbových funkcí, flexibility a možností pro rozšíření se jeví řešení založené na satelitní technologii Celkové výsledky porovnání Celkové výsledky porovnání vlastností jednotlivých variant, vyjádřené na 100 bodové stupnici jsou zobrazeny v následujícím grafu. V grafu jsou vynesené příspěvky za jednotlivá dílčí hlediska, transformované z pětistupňového hodnocení typu školní známka (1.. nejlépe, 5.. nedostatečně) na 100 bodovou stupnici, kde 100 bodů odpovídá maximálnímu možnému hodnocení (samé jedničky ) Pozn.: Tyto nadstavbové funkce nejsou v kompetenci provozovatele SČZ. V rámci finančních analýz nejsou v této fázi zohledněny náklady ani benefity plynoucí z těchto nadstavbových funkcí. V případě využití nadstavbových funkcí by bylo nutné smluvně pokrýt úhradu nákladů ze strany příslušných subjektů. 53/142

54 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 Nadstavbové funkce Integrace s ESVZ Zavedení systému Uživatelské Provozní a technické 0,00 Varianta Mikrovlnná Varianta Satelitní Varianta Video Varianta RFID Varianta Nulová Obr Celkové výsledky porovnání Nejlepší celkové hodnocení na základě porovnání variant z pohledu: provozního a technického splnění potřeb uživatele zavedení systému vazby na stávající systém výkonového zpoplatnění vozidel nad 3,5 t a jeho možný vývoj po roce 2017 nadstavbových telematických funkcí a poskytování dat pro jiné účely dle uplatněné metodiky získala varianta 3 založená na videotechnologii. 54/142

55 8. Porovnání variant z právního a legislativního hlediska 8.1 Zákonná úprava časového zpoplatnění v České republice Aktuální úprava časového zpoplatnění pozemních komunikací pro vozidla do 3,5 tuny v ČR zahrnuje níže uvedené právní normy, které považujeme za relevantní ve vztahu k plánovanému zavedení jedné z technických variant zpoplatnění a stanovení příslušných pravomocí SFDI. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů ( ZPK ) - ZPK představuje základní rámec zákonné úpravy časového zpoplatnění pozemních komunikací pro vozidla do 3,5 tuny v ČR. V současné době je v platnosti novela ZPK č. 347/2009 Sb., která ZPK výrazně novelizuje a stanovuje, že dojde k zavedení elektronických kupónů namísto současných papírových dálničních známek. Účinnost novely je k dnešnímu dni stanovena na Vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem - Vyhláška stanovuje technické parametry v současné době využívaných papírových dálničních známek a zároveň prostřednictvím své přílohy identifikuje pozemní komunikace na území ČR podléhající časovému zpoplatnění. Zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury ( Zákon o SFDI ) - Zákon o SFDI obecně upravuje postavení a chod SFDI. Stanovuje jeho organizační strukturu a rozpočtové uspořádání. Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ( Zákon o silničním provozu ). - Zákon upravuje podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích a výkon státní správy a dozoru v oblasti provozu vozidel na pozemních komunikacích. Součástí této úpravy je také problematika registru silničních vozidel. - Zákon dále obsahuje definici provozovatele vozidla, se kterou dále pracuje i ZPK Přehled základní legislativy EU Legislativa Evropské unie ( EU ) se soustředí pouze na úpravu zpoplatnění vozidel nad 3,5 tuny. Problematika časového zpoplatnění vozidel do 3,5 tuny je okrajově řešena v preambulích příslušných směrnic a jejich požadavky jsou pouze mírným rozšířením požadavků Smlouvy o fungování Evropské unie ( SFEU ). Za klíčové považujeme sdělení o uplatňování poplatků za vnitrostátní silniční infrastrukturu vybíraných u lehkých osobních vozidel ze dne , které Evropská komise předložila Evropskému parlamentu. Ze sdělení vyplývá, že jediná pravidla týkající se výběru poplatků za lehká osobní vozidla s největší přípustnou hmotností do 3,5 tuny vycházejí přímo ze SFEU a v této oblasti tak neexistuje žádný další právní předpis EU, který by časové zpoplatnění přímo upravoval. Dle našich informací nebyl k dnešnímu dni žádný takový předpis přijat.směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 2009 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly (tzv. Euroviněta ) - Směrnice nastavuje obecná pravidla pro zpoplatnění užívání komunikací těžkými nákladními vozidly. - V současné době se v legislativním procesu EU nachází navrhovaná novela této Směrnice, která v souvislosti se zpoplatněním komunikací pro vozidla do 3,5 tuny stanoví v obecné rovině a v souladu se SFEU požadavky na proporcionalitu a zákaz diskriminace. Novela zároveň stanoví povinnost členským státům zajistit vinětu na období jednoho dne. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/38/ES ze dne 17. května 2006, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly 55/142

56 - Směrnice stanovuje požadavky EU na proporcionalitu, transparentnost a absenci diskriminace na základě státní příslušnosti v rámci zpoplatňování pozemních komunikací. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/76/ES ze dne 27. září 2011, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly - Směrnice stanovuje požadavky na to, aby časové poplatky neměly vliv na plynulost provozu a aby tyto neznevýhodňovaly nepravidelné uživatele zpoplatněných komunikací. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/52/ES ze dne 29. dubna 2004 o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného ve společenství - Směrnice stanovuje požadavky na interoperabilitu v souvislosti s politikou zpoplatňování silnic na evropské úrovni a budoucím technickým rozvojem mýtných systémů. - Směrnice souběžně zavádí společně evropskou službu elektronického mýtného ( EETS ), která zahrnuje veškeré silniční sítě na území EU, na kterých je mýtné nebo poplatky za užívání silnic vybíráno elektronicky. - V letošním roce apeloval Evropský parlament prostřednictvím Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. června 2013 o strategii pro službu elektronického mýtného a o systému vinět osobních automobilů v Evropě (2012/2296(INI)) na Evropskou komisi, ve kterém stanovil požadavky k zefektivnění fungování EETS. Dle názoru Evropského parlamentu doposud EETS řádně nefunguje a členské státy v rámci zavádění zpoplatnění komunikací nerespektují regulační rámec stanovený touto směrnicí. Komise tak má dle názoru Evropského parlamentu učinit rozsáhla opatření k napravení těchto chyb. V souvislosti s variantou Mikrovlnnou a Satelitní je nutné zohlednit, že výše kauce za poskytnuté palubní zařízení a samotný proces administrace jeho propůjčení uživateli komunikace musí splňovat požadavky stanovené SFEU, tj. uplatnění obecné zásady nediskriminace na základě státní příslušnosti a proporcionality, zejména ve vztahu k nerezidentům. Závěrem lze uvést, že při legislativních změnách spojených se zavedením jedné z navržených Variant nebude nutné přímo zohledňovat žádné evropské předpisy vyjma SFEU. Doporučujeme tedy v rámci legislativních změn dodržet zejména dvě základní zásady vyplývající ze SFEU, které přímo zmiňuje Evropská komise ve svém sdělení, tj.: Zásada nediskriminace na základě národnosti, a Zásada proporcionality. Do budoucna je možné očekávat přijetí legislativy vztahující se přímo na regulaci časového zpoplatnění komunikací pro lehká osobní vozidla. 8.3 Potřebné legislativní úpravy Vzhledem k platné právní úpravě časového zpoplatnění dálnic a rychlostních komunikací účinné od je nejvhodnější modifikovat tuto v budoucnu účinnou úpravu v souvislosti s některým z technických provedení v rámci jednotlivých variant Navrhujeme úpravu legislativního stavu, jaký stanoví zákon č. 347/2009 Sb., jehož účinnost byla posunuta na Obsahem legislativních úprav je také stanovení správní odpovědnosti provozovatele vozidla v případech, kdy bude zjištěn správní delikt prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy (prostřednictvím jedné z technických variant v rámci systému SČZ). Definice provozovatele vozidla se nachází v Zákoně o silničním provozu. Vzhledem k navrhovanému řešení části správních deliktů v příkazním řízení, zejména porušení povinnosti mít uhrazený časový poplatek, je možné stanovit povinnosti také provozovatelům vozidel v systému časového zpoplatnění. Není-li stanoveno jinak, je změna společná pro všechny varianty technického řešení mimo variantu nulovou. Pokud bude zvoleno ponechání nulové varianty, bude nutné přistoupit ke zrušení stávající platné úpravy, která zavádí elektronizaci časové zpoplatnění komunikací Obsahem navrhovaných změn pak není promítnutí pravomoci SFDI jako správního orgánu. 56/142

57 Změna ZPK Způsob placení a prokazování úhrady časového poplatku a povinnosti řidičů a provozovatelů vozidel v SČZ Změna ustanovení 21a Navrhujeme změny následujícím způsobem: - odst. 1 ponechat pro variantu 1 Mikrovlnnou a variantu 2 Satelitní. Při zavedení varianty 3 Video stanovit, že se úhrada poplatku prokazuje registrační značkou a údajem o zemi, ve které je vozidlo registrováno. U varianty 4 RFID stanovit, že se úhrada prokazuje elektronickým kupónem s RFID čipem a tento elektronický kupón definovat; - odst. 2 stanovit, že je elektronický kupón nepřenositelný (pokud nebude zvolena přenositelnost); - odst. 3 ponechat pro varianty Mikrovlnná a Satelitní v rámci varianty Video stanovit prokázání úhrady pomocí registrační značky a údajem o zemi, ve které je vozidlo registrováno a v rámci varianty RFID stanovit prokázaní úhrady pomocí elektronického kupónu - odst. 4 ponechat pro všechny varianty; - odst. 5 ponechat pro varianty Mikrovlnná a Satelitní, u variant Video a Satelitní přizpůsobit požadavky na prováděcí předpis technickému provedení varianty Video nebo varianty RFID. Změna ustanovení 21c Navrhujeme změny následujícím způsobem: - přímo stanovit, že za činnosti uvedené v tomto ustanovení je zodpovědný SFDI s případnou možností k pověření jiné fyzické nebo právnické osoby; - odstavce vztahující se k výběru kauce v souvislosti s poskytováním palubních zařízení provozovatelem u variant Video a RFID zrušit; - v případě varianty Video odstranit odstavce o poškozených kupónech, u ostatních variant bude ponechán. Změna ustanovení 21e Navrhujeme přesunout povinnosti řidičů do nového ustanovení a stanovit povinnosti provozovatelů vozidel v systému časového zpoplatnění následovně: - zajistit zaevidování vozidla do systému časového zpoplatnění - uhradit časový poplatek; - umístit ve vozidle elektronický kupón předepsaným způsobem pro variantu RFID - stanovit povinnosti zajistit instalaci palubního zařízení do vozidla a kontrolovat správnou funkci palubního zařízení pro varianty Mikrovlnná a Satelitní; - stanovit, že provozovatel nesmí použít zaevidované palubní zařízení v jiném vozidle v systému časového zpoplatnění pro varianty Mikrovlnná a Satelitní (pokud nebude zvolena přenositelnost); - stanovit povinnost, že provozovatel musí poučit řidiče jím provozovaných vozidel o způsobu nakládání s palubním zařízením pro varianty Mikrovlnná a Satelitní; - stanovit povinnost, že provozovatel nesmí přikázat, dovolit ani svěřit řízení vozidla na zpoplatněné komunikaci, pokud vozidlo není zaevidováno systému časového zpoplatnění; Nové ustanovení Navrhujeme stanovit povinnosti řidičů vozidel v systému časového zpoplatnění následovně: - stanovit povinnosti kontrolovat správnou funkci palubního zařízení po celou dobu jízdy pro varianty Mikrovlnná a Satelitní - zajistit zaevidování vozidla do systému časového zpoplatnění a úhradu časového poplatku, pokud tato nebude splněna provozovatelem; 57/142

58 - stanovit povinnosti mít ve vozidle doklad o uhrazení časového poplatku pro Variantu Video; - stanovit povinnosti mít ve vozidle druhý díl kupónu s vyplněnou registrační značkou pro variantu RFID; - umožnit na výzvu policisty nebo celníka kontrolu úhrady časového poplatku; - umožnit na výzvu policisty nebo celníka kontrolu funkčnosti palubního zařízení pro varianty Mikrovlnná a Satelitní; Práva a povinnosti provozovatele systému časových poplatků Navrhujeme doplnit nová ustanovení, která budou SFDI jako provozovatele systému časových poplatků opravňovat ke zpracování údajů o vozidlech a jejich provozovatelích a zároveň stanovit povinnost SFDI spolupracovat s Policií České republiky apod. Odpovědnost řidiče za přestupek ve správním řízení Navrhujeme změnu ustanovení 42a následujícím způsobem: - upravit skutkové podstaty v odst. 2, písm. b) do souladu s výše navrhovaným stanovením povinností řidičů pro jednotlivé varianty; - stanovit možnosti uložit pokutu v příkazním řízení za přestupky podle odst. 2., které budou vhodné k řešení v příkazním řízení Uložení pokuty za jiný správní delikt ve správním řízení Navrhujeme změnu ustanovení 42b následujícím způsobem: - doplnit novou skutkovou podstatu či skutkové podstaty jiných správních deliktů právnických či fyzických osob participujících na prodeji elektronických kupónů či na samotném provozu systému zpoplatnění do odst. 1.; - stanovit výši pokuty za výše uvedený jiný správní delikt v odst. 6. Odpovědnost provozovatele za správní delikt Nové(á) ustanovení Správní delikt provozovatele vozidla v systému časového zpoplatnění Navrhujeme stanovit odpovědnost právnických či fyzických osob jako provozovatelů vozidla za porušení jejich povinností v souladu s nově navrhovaným ustanovením výše, které stanovuje povinnosti provozovatelů vozidla v systému časového zpoplatnění - Stanovit odpovědnost provozovatele vozidla analogicky dle úpravy 125f 125h Zákona o silničním provozu, tj. navázat odpovědnost provozovatele na zjištění správního deliktů automatizovaným technickým prostředkem a zmocnit k řešení těchto správních deliktů celní správu ČR. - Taxativně stanovit výše pokut za jednotlivé správní delikty provozovatele vozidla zjištěné automatizovaným technickým prostředkem, a to jak pro právnické osoby za jiné správní delikty, tak pro fyzické osoby za přestupky dle tohoto ustanovení. - Stanovit pravidla pro situace, kdy bude řidič současně provozovatelem vozidla. Doplnění ustanovení 40 odst. 8 o zmocnění celního úřadu k projednávání správních deliktů spáchaných provozovatelem vozidla v systému časového zpoplatnění. Změna zákona o SFDI Navrhujeme úpravu zákona o SFDI a statutu SFDI prostřednictvím nových ustanovení v návaznosti na nové pravomoci SFDI jakožto provozovatele systému časového zpoplatnění. Změna Statutu SFDI Navrhujeme zmocnit SFDI k vydávání metodiky/obchodních podmínek pro provoz systému časového zpoplatnění prostřednictvím nového ustanovení. 58/142

59 Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Rozšířit ustanovení 5 o umožnění přístupu pro SFDI resp. pro pověřeného provozovatele systému časového zpoplatnění do registru vozidel v souvislosti s provozováním systému časového zpoplatnění. Změna Vyhlášky č. 435/2012 Sb. Zrušení celé vyhlášky a vydání nového prováděcího předpisu, který bude stanovovat technické parametry elektronických kupónů a seznam komunikací zpoplatněných časovým poplatkem. Navrhujeme kompletní revizi vzhledem ke zvolení jedné z variant technického řešení, tj. zrušení ustanovení příloh týkajících se technických parametrů papírových dálničních známek a ustanovení nových technických požadavků v souladu s novou technickou variantou. nebo Navrhujeme zrušení celé vyhlášky a vydání nového prováděcího předpisu, který bude stanovovat technické parametry elektronických kupónů a seznam komunikací zpoplatněných časovým poplatkem. V rámci variant Mikrovlnné a Satelitní navrhujeme stanovit výši kauce za palubní zařízení. Přehled legislativních úprav dle technických řešení Výše uvedené návrhy legislativních změn jsou pro přehlednost sumarizovány v následující tabulce: Varianta Mikrovlnná Satelitní Video RFID Změna ZPK Způsob placení a prokazování úhrady časového poplatku, povinnosti řidiče Potřebné změny: 21c, 21e Nové ustanovení Potřebné změny: 21c, 21e Nové ustanovení Potřebné změny: 21a, 21c, 21e Nové ustanovení Potřebné změny: 21a, 21c, 21e Nové ustanovení Změna ZPK Práva a povinnosti provozovatele systému časového zpoplatnění Nová ustanovení (vč. oprávnění k: -zpracování údajů -povinnosti poskytovat tyto PČR apod. Nová ustanovení (vč. oprávnění k: -zpracování údajů - povinnosti poskytovat tyto PČR apod. Nová ustanovení (vč. oprávnění k: -zpracování údajů - povinnosti poskytovat tyto PČR apod. Nová ustanovení (vč. oprávnění k: -zpracování údajů - povinnosti poskytovat tyto PČR apod. Změna ZPK Přestupky, Odpovědnost řidiče za přestupek ve správním řízení Potřebné změny: 42a odst. (2) 42a odst. (7) Potřebné změny: 42a odst. (2) 42a odst. (7) Potřebné změny: 42a odst. (2) 42a odst. (7) Potřebné změny: 42a odst. (2) 42a odst. (7) Změna ZPK Odpovědnost provozovatele vozidla v systému časového zpoplatnění Potřebné změny: Nová ustanovení 40 Potřebné změny: Nová ustanovení 40 Potřebné změny: Nová ustanovení 40 Potřebné změny: Nová ustanovení 40 59/142

60 Varianta Mikrovlnná Satelitní Video RFID Změna ZPK Správní delikty, vyznačení platnosti ČP Změna ZPK Uložení pokuty za správní delikt Změna ZPK určení příjmů z pokut za ČP Změna Zákona o SFDI Změna zákona o podmínkách provozu na poz. komunikacích Změna statutu SFDI Vyhláška č. 435/2012 Sb. Potřebné změny: 42b odst. (1) Potřebné změny: 42b odst. (6) Potřebné změny: doplnění 43 o nový odst. Potřebné změny: Nová ustanovení Potřebné změny: 5 Potřebné změny: 42b odst. (1) Potřebné změny: 42b odst. (6) Potřebné změny: doplnění 43 o nový odst. Potřebné změny: Nová ustanovení Potřebné změny: 5 Potřebné změny: 42b odst. (1) Potřebné změny: 42b odst. (6) Potřebné změny: doplnění 43 o nový odst. Potřebné změny: Nová ustanovení Potřebné změny: 5 Změny nebudou nutné. Potřebné změny: 42b odst. (6) Potřebné změny: doplnění 43 o nový odst. Potřebné změny: Nová ustanovení Potřebné změny: 5 Nové ustanovení Nové ustanovení Nové ustanovení Nové ustanovení Kompletní revize/zrušení s vydáním nového prováděcího předpisu Kompletní revize/zrušení s vydáním nového prováděcího předpisu Kompletní revize/zrušení vydáním nového prováděcího předpisu Kompletní revize/zrušení vydáním nového prováděcího předpisu 8.4 SFDI jako správní orgán Společně se zřízením nového systému časového zpoplatnění je možné zmocnit SFDI k činnosti správního orgánu ve věcech časového zpoplatnění k provádění příkazních řízení. Tato musí být v souladu s evropskými předpisy, dle kterých by neměla činnost správních orgánu uživatele komunikací diskriminovat, měla by být přiměřená spáchaným správním deliktům a měla umožňovat občanům účinně uplatnit svá procesní práva. Pokud bude zvolena varianta, kdy se SFDI stane správním orgánem na úseku příkazních řízení, bude nutné provést další legislativní úpravy v ZPK, Zákonu o SFDI, statutu SFDI a dalších souvisejících předpisech. 8.5 Legislativní proces Navrhovatel zákona Návrh zákona, prostřednictvím něhož se provedou potřebné legislativní změny, je možné podat poslancem, skupinou poslanců, Senátem, vládou nebo zastupitelstvem vyššího územního samosprávného celku. V případě, že bude návrh předkládán vládou, bude nutné se zabývat povinností předkladatele zhodnotit dopady regulace. Hodnocení dopadů regulace ( RIA ) Pokud by předkladatelem zákona byla vláda prostřednictvím ministerstva, tak bude v souladu s obecnými zásadami pro hodnocení dopadů regulace nutné předkladatelem vypracovat přehled dopadů navrhované právní úpravy, na základě kterého pak navrhne, zda se bude RIA provádět. 60/142

61 V rámci varianty Mikrovlnné, Video a RFID lze dále ze strany předkladatele argumentovat, že se provedení RIA nenavrhuje s odkazem na existující novelu ZPK, tj. zákon č. 347/2009 Sb., jelikož se jedná pouze o změny technického charakteru. Neprovedení RIA schvaluje předseda legislativní rady vlády na základě písemné žádosti předkladatele a zpracovaného přehledu dopadů. V rámci varianty 2 - Satelitní, která bude mít významné rozpočtové dopady nelze vyloučit nutnost provedení RIA. Délka legislativního procesu Délku legislativního procesu odhadujeme cca na 10 měsíců od podání návrhu zákona po jeho podepsání prezidentem České republiky. Zároveň je však nutné upozornit, že se tato doba může prodloužit z důvodu pozměňovacích návrhů v rámci Parlamentu České republiky. 61/142

62 9. Analýza rizik Rizika jednotlivých variant technického řešení byla pro účely analýzy uspořádána do skupin podle fází životního cyklu realizace projektu: 1) rizika ve fázi přípravy projektu a výběru dodavatele 2) rizika ve fázi zavádění systému 3) rizika ve fázi provozování systému 4) rizika ve fázi ukončení systému. 9.1 Metodika hodnocení Každé riziko bylo hodnoceno ze dvou hledisek: míra závažnosti dopadů na úspěšnou realizaci nebo provoz celého systému výběru časových poplatků, bude hodnocena třemi stupni: o N.. nízká míra závažnosti dopadů rizika na projekt (váha 1) o S.. střední míra závažnosti dopadů rizika na projekt (váha 2) o V.. vysoká míra závažnosti dopadů rizika na projekt (váha 5) pravděpodobnost, že uvedené riziko skutečně nastane, bude hodnocena rovněž třemi stupni: o 1.. nízká pravděpodobnost, že riziko nastane (váha 1, pravděpodobnost <15%) o 2.. střední pravděpodobnost, že riziko nastane (váha 2, pravděpodobnost mezi 15% až 45%) o 3.. vysoká pravděpodobnost, že riziko nastane (váha 3, pravděpodobnost >45%) V případě, že uvedené riziko se na příslušnou variantu nevztahuje, bude hodnoceno nulou (0). Příklad: Hodnocení dílčího rizika, označené jako S1 znamená střední závažnost dopadů rizika s nízkou pravděpodobností vzniku. Vzájemné porovnání jednotlivých variant mezi sebou bude provedeno prostřednictvím hodnocení souboru jednotlivých dílčích rizik. Každé dílčí riziko bude mít přiřazeno bodové hodnocení x na základě hodnocení závažnosti (váhy) dopadů x Z a pravděpodobnosti vzniku rizika x P podle vzorce: Výsledné hodnocení souboru rizik pro každou variantu je vyčísleno formou prostého součtu dílčích hodnocení, přičemž z pohledu hodnocení rizik představuje varianta s nejnižším počtem bodů ideální variantu. Rizika ve fázi přípravy projektu a výběru dodavatele se týkají všech variant (vyjma nulové) stejně a nejsou proto do porovnání variant zahrnuty. 9.2 Rizika ve fázi přípravy projektu a výběru dodavatele Rizika ve fázi přípravy projektu a výběru dodavatele zahrnují především rizika spojená s přípravou a schvalováním záměru vybudovat systém elektronických kupónů, přípravou zadávací dokumentace na výběr dodavatele a/nebo provozovatele systému včetně zpracování technických a obchodních podmínek smlouvy na dodávky a/nebo služby, vlastním zadávacím řízením a kroky vedoucí k uzavření smlouvy, a celým procesem návrhu, připomínkování a schvalování změn právních předpisů potřebných pro úspěšné zavedení a provozování systému. S výjimkou nulové varianty jsou rizika ve fázi přípravy projektu a výběru dodavatele shodná pro všechny varianty návrhu technického řešení. Varianta Riziko Změny legislativy nebudou připraveny včas před zahájením zadávacího řízení Změny legislativy nebudou přijaty v úplném rozsahu/znění, potřebném pro úspěšné dosažení cílů projektu Záměr zavedení elektronického kupónu vyvolá negativní reakci odborné a laické veřejnosti (NGO, profesní svazy, občané) Mikrovlnná Satelitní Video RFID V2 10 bodů S2 4 body S2 4 body V2 10 bodů S2 4 body V2 1o bodů V2 10 bodů S2 4 body N1 1 bod V2 10 bodů S2 4 body N1 1 bod 62/142

63 Varianta Riziko Mikrovlnná Satelitní Video RFID Zadávací dokumentace (TP, OP) nebude připravena včas, v potřebném rozsahu a kvalitě V1 5 bodů V1 5 bodů V1 5 bodů V1 5 bodů Investiční záměr, resp. veřejná zakázka nebude včas (nebo vůbec) schválena v souladu s platnou legislativou V2 10 bodů V2 10 bodů V2 10 bodů V2 10 bodů Poradce zadavatele (projektový manažer, právní poradce) nebude zadavateli k dispozici včas (nebo vůbec) nebo nebude plnit úkoly řádně S1 2 body S1 2 body S1 2 body S1 2 body Zadavatel nebude mít k dispozici dostatečné odborně připravené lidské zdroje pro přípravu a řízení projektu S2 4 body S2 4 body S2 4 body S2 4 body Hodnotící komise pro výběr nejlepší nabídky nebude ustavena včas nebo členové nebudou splňovat odborné a zvláštní požadavky (např. bezpečnostní prověrka předepsaného stupně) V1 5 bodů V1 5 bodů V1 5 bodů V1 5 bodů V soutěži nebudou předloženy nejméně dvě nabídky, které splní kvalifikační kritéria a/nebo požadavky na předmět zakázky V1 5 bodů V1 5 bodů V1 5 bodů V1 5 bodů Zadávací řízení bude na podnět uchazeče přerušeno opatřením/rozhodnutím ÚOHS nebo soudu V3 15 bodů V3 15 bodů V3 15 bodů V3 15 bodů Vítězný uchazeč neuzavře příslušnou smlouvu V1 5 bodů V1 5 bodů V1 5 bodů V1 5 bodů Zdroje financování projektu nebudou k dispozici včas a v potřebné míře V1 5 bodů V1 5 bodů V1 5 bodů V1 5 bodů Celkem 74 body 80 bodů 71 bodů 71 bodů 9.3 Rizika ve fázi zavádění systému Rizika ve fázi přípravy zavádění (implementace) systému zahrnují především rizika spojená s provedením všech prací, dodávek a služeb směřujících k zhotovení systému časového zpoplatnění a jeho uvedení do řádného nepřetržitého a bezporuchového provozu. Varianta Riziko Mikrovlnná Satelitní Video RFID Projektový manažer nebude plnit úkoly řádně a tím ohrozí termíny a kvalitu projektu V1 5 bodů V1 5 bodů V1 5 bodů S1 2 body Komplikovaná územní a stavební řízení, nesplnění termínů výstavby některých zařízení kontrolního systému S2 4 body S2 4 body S2 4 body S2 4 body Negativní působení stavební činnosti na bezpečnost a plynulost silničního provozu S3 6 bodů S3 6 bodů S3 6 bodů S3 6 bodů Převzetí součástí mýtného systému, které mají být použity k vybudování SČZ (zvýšené riziko radiové interference se zařízením ESVZ nemusí být akceptovatelné pro generálního dodavatele ESVZ a může být překážkou realizace záměru) N2 2 body N1 1 bod N1 1 bod N2 2 body 63/142

64 Varianta Riziko Změny dopravního značení na hraničních přechodech nebudou realizovány včas Nedodržení termínů uvedení systému do provozu Nedostatečné provozní vlastnosti, výkonnost a spolehlivost nového systému Nedostatečné zásobování palubními jednotkami/rfid kupóny pro počáteční kampaň Nedostatečná informační kampaň a špatná organizace přechodu na nový systém Odmítnutí systému veřejností z důvodu shromažďování citlivých údajů a priori Kritika systému veřejností z důvodu změny/nepřipravenosti personálu obchodní sítě a distribučních kanálů Nepřijetí změn právních předpisů před spuštěním SČZ Nedostatečná součinnost PČR a GŘC při zaškolení policistů a celníků na práci s novým systémem Zdroje financování projektu nebudou k dispozici včas a v potřebné míře Změna legislativy EU s dopadem na SČZ Mikrovlnná Satelitní Video RFID N1 1 bod V2 10 bodů V1 5 bodů V2 10 bodů V1 5 bodů V1 5 bodů S1 2 body V2 10 bodů N1 1 bod V2 10 bodů V1 5 bodů N1 1 bod V2 10 bodů V1 5 bodů V3 15 bodů V1 5 bodů V3 15 bodů S1 2 body V2 10 bodů N1 1 bod V2 10 bodů V1 5 bodů N1 1 bod V1 5 bodů V1 5 bodů 0 0 bodů N1 1 bod V1 5 bodů N1 1 bod V2 10 bodů N1 1 bod V1 5 bodů V1 5 bodů 0 0 bodů S1 2 body V1 5 bodů S1 2 body N1 1 bod V1 5 bodů N1 1 bod N2 2 body N1 1 bod V1 5 bodů V1 5 bodů Celkem 81 bodů 95 bodů 55 bodů 43 bodů 9.4 Rizika ve fázi provozování systému Rizika ve fázi provozování systému zahrnují především rizika spojená s řádným nepřetržitým poskytováním služeb provozování systému časového zpoplatnění, zákaznických služeb a dodávek palubních jednotek (pokud budou třeba), dále také rizika spojená s řešením správních deliktů a výběrem pokut příkazním řízením. Varianta Riziko Výpadky v zásobování palubními jednotkami/rfid kupóny Technické výpadky provozu (dostupnosti) systému centrální evidence Výpadky provozu (dostupnosti) centrálního systému zákaznických služeb Lokální výpadky provozu (dostupnosti) obchodních míst zákaznických služeb Výpadky provozu (dostupnosti) kontrolního systému a vymáhání Mikrovlnná Satelitní Video RFID S1 2 body V1 5 bodů V1 5 bodů N1 1 bod N1 1 bod S2 4 body V1 5 bodů V1 5 bodů N1 1 bod N1 1 bod 0 0 bodů V1 5 bodů V1 5 bodů N1 1 bod N1 1 bod S1 2 body S1 2 body S1 2 body N1 1 bod N1 1 bod 64/142

65 Varianta Riziko Mikrovlnná Satelitní Video RFID Nedostatečná kvalita důkazů pro řešení správních deliktů příkazním řízením, vysoký počet reklamací, zpochybnění systému N1 1 bod S2 4 body S2 4 body N1 1 bod Napadnutí systému vymáhání pokut pro diskriminační přístup díky absenci možnosti systematicky řešit správní delikty vozidel registrovaných v zahraničí bez dostupných údajů o provozovateli vozidla Objíždění kontrolních bodů, vyhýbání se povinnosti úhrady časového poplatku Odmítnutí systému veřejností z důvodu shromažďování citlivých údajů na základě uživatelských zkušeností Ztráty vysokého počtu palubních jednotek z důvodu nedostatečného zajištění kaucí Kapacita celních úřadů může limitovat počet vyřešených správních deliktů v příkazním/správním řízení (platí, pokud se SFDI nestane správním úřadem oprávněným řešit správní delitky příkazním řízením) Zneužití / průnik do zabezpečených součástí systému za účelem neoprávněného obohacení Útok na služby centrálního systému za účelem poškození / zablokování funkce Vandalismus a poškození zařízení (kontrolní brány, kamery, samoobslužné automaty) Zdroje financování projektu nebudou k dispozici včas a v potřebné míře N1 1 bod N2 2 body 0 0 bodů N1 1 bod S2 4 body N1 1 bod V1 5 bodů N1 1 bod V2 10 bodů N1 1 bod N1 1 bod V1 5 bodů S2 4 body S2 4 body N1 1 bod V1 5 bodů N1 1 bod V2 10 bodů N1 1 bod N2 2 body 0 0 bodů 0 0 bodů S2 4 body N1 1 bod V1 5 bodů N1 1 bod V1 5 bodů N1 1 bod N2 2 body 0 0 bodů 0 0 bodů S2 4 body N1 1 bod V1 5 bodů N1 1 bod V1 5 bodů Celkem 47 bodů 59 bodů 42 bodů 35 bodů 9.5 Rizika ve fázi ukončení provozu systému Rizika ve fázi provozování systému zahrnují především rizika spojená s řádným ukončením provozu systému. Varianta Riziko Odstranění staveb a jeho negativní vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu Nakládání s nebezpečnými odpady, likvidace elektronických zařízení, únik těžkých kovů a dalších škodlivin (např. z baterií) Neúplné nebo opožděné předání všech věcí (včetně dokumentace), které jsou majetkem zadavatele Mikrovlnná Satelitní Video RFID N1 1 bod S1 2 body N1 1 bod N1 1 bod S1 2 body N1 1 bod N1 1 bod N1 1 bod N1 1 bod N1 1 bod N1 1 bod N1 1 bod 65/142

66 Varianta Riziko Neúplné, nesprávné nebo opožděné finanční vyrovnání všech závazků mezi dodavatelem a zadavatelem Mikrovlnná Satelitní Video RFID N1 1 bod N1 1 bod N1 1 bod N1 1 bod Celkem 5 bodů 5 bodů 4 body 4 body 9.6 Celkové výsledky porovnání rizik technických řešení Celkové součty bodů vyplývající z analýzy rizik jednotlivých variant technických řešení jsou zobrazeny v následujícím grafu. 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 Hledisko: Ukončení systému Provozování systému Zavedení systému Příprava projektu 0,00 Varianta Mikrovlnná Varianta Satelitní Varianta Video Varianta RFID Obr Celkové výsledky porovnání rizik Nejlepší celkové hodnocení na základě porovnání variant z pohledu hodnocení rizik dle uplatněné metodiky získala varianta 4 založená na technologii RFID. 66/142

67 10. Porovnání dodavatelských modelů a modelů financování 10.1 Varianty podle dodavatelského modelu a modelu financování V rámci Studie byly analyzovány následující dodavatelské modely SČZ: Model 1 Dodavatel-Objednatel Model 1 Dodavatel-Objednatel spočívá v dodávce technologie SČZ ze strany Dodavatele, vybraného na základě zadávacího řízení, do majetku SFDI, s tím, že SČZ je následně přímo provozován SFDI. Vybrané dílčí činnosti v rámci provozu SČZ mohou být outsourcovány na dodavatele vybrané v zadávacích řízeních. Model 2 Generální dodavatel U Modelu 2 Generální dodavatel se stejně jako u předchozího modelu uvažuje s dodávkou technologie SČZ do majetku SFDI. V tomto modelu však Generální dodavatel vzešlý ze zadávacího řízení následně i zajišťuje provozování SČZ. Model 3 Komplexní služba Tento model je založen na výběru Poskytovatele komplexní služby dlouhodobého zajištění SČZ. Veřejný sektor specifikuje výkonové a kvalitativní ukazatele požadovaných služeb, s tím, že technicko realizační a provozní otázky pak ponechává v plné kompetenci Poskytovatele komplexních služeb (při dodržení ostatních smluvně definovaných požadavků). Jedním z rysů tohoto modelu je to, že investiční náklady SČZ nese Poskytovatel komplexní služby, který teprve následně při dodržení smluvně zakotvených výkonových a kvalitativních ukazatelů dostává od SFDI pravidelnou platbu za poskytování komplexní služby zajištění SČZ. Základní přehled těchto dodavatelských modelů je prezentován v následující tabulce: Dodání SČZ Provozování SČZ Způsob financování SČZ Model 1 Dodavatel- Objednatel Model 2 Generální dodavatel Model 3 Komplexní služba Dodavatel Generální dodavatel: technologie SČZ je dodána do vlastnictví SFDI SFDI vlastními silami, vybrané dílčí elementy mohou být outsourcovány Generální dodavatel: SČZ ve vlastnictví SFDI provozuje Generální dodavatel Komplexní služba (Vybudovaný SČZ zůstává ve vlastnictví Generálního dodavatele, který s jeho pomocí poskytuje komplexní služby) Financování technologie SČZ: Platby Dodavateli z rozpočtu SFDI probíhají bezprostředně po realizaci dodávky SČZ Financování provozu SČZ: Zajišťováno průběžně ze zdrojů SFDI Financování technologie SČZ: Platby Generálnímu dodavateli z rozpočtu SFDI probíhají bezprostředně po realizaci dodávky SČZ Financování provozu SČZ: Za poskytnuté služby v daném časovém období jsou Generálnímu dodavateli poskytovány platby ze zdrojů SFDI Financování technologie SČZ: Technologii SČZ financuje Generální dodavatel Financování provozu SČZ: Za poskytnuté komplexní služby v daném časovém období je Poskytovateli komplexní služby placeno ze zdrojů SFDI 10.2 Kvalitativní porovnání dodavatelských modelů a modelů financování Kvalitativní porovnání dodavatelských modelů SČZ je uvedeno v následující tabulce. 67/142

68 Kritérium Model 1 Dodavatel-Objednatel Model 2 Generální dodavatel Model 3 Komplexní služba Nejvhodnější model v rámci kritéria Nároky na zdroje z rozpočtu SFDI Existence daného modelu v oblasti zpoplatnění silniční infrastruktury v zahraničí a ČR V případě Modelu 1 nese rozpočet SFDI v plné míře investiční náklady SČZ ihned po dodání technologie SČZ a následně rovněž provozní náklady SČZ. U investičně náročnějších variant (tj, mikrovlnná a satelitní) toto může mít dopad na další výdajové priority SFDI, kterými je především spolufinancování akcí z Evropských fondů a financování provozu a údržby jednotlivých typů dopravní infrastruktury. Vzhledem k tomu, že v Modelu 1 je provozování SČZ zabezpečováno vlastními silami veřejného sektoru, nejsou předpokládány úspory plynoucí ze synergií a know-how provozovatele SČZ, který má zkušenosti s provozováním obdobných systémů. Systém časového zpoplatnění vozidel pod 3,5t v Maďarsku Systém vybudovala a provozuje Správa státních silnic AÁK Zrt., Elektronický prodej a evidence časových poplatků je v provozu od roku Prodej časových poplatků je zajištěn kromě AÁK také prostřednictvím komisionářů. V případě Modelu 2 nese rozpočet SFDI v plné míře investiční náklady SČZ ihned po dodání technologie SČZ a následně rovněž provozní náklady SČZ. U investičně náročnějších variant (tj, mikrovlnná a satelitní) toto může mít dopad na další výdajové priority SFDI, kterými je především spolufinancování akcí z Evropských fondů a financování provozu a údržby jednotlivých typů dopravní infrastruktury. Při vhodném strukturování veřejné zakázky a smluvních vztahů na provozování SČZ lze dosáhnout úspory v provozních nákladech tím, že provozovatel využije synergie a know-how, což se projeví ve snížené výši plateb za poskytované služby provozovatele z rozpočtu SFDI. Systém výkonového zpoplatnění vozidel nad 3,5 t v České republice Služby provozování systému zajišťuje tentýž generální dodavatel, který systém vybudoval a dodal veřejnému sektoru. Cena služeb je fixní, neexistuje nástroj na určení ceny služeb na základě skutečně poskytnutého rozsahu plnění. Jediný motivační mechanismus formou bonusu, který je k dispozici, dobře zajišťuje vysokou technickou účinnost předpisu mýtného. Cena za změny/úpravy systému a další dodávky OBU, realizované v průběhu SČZ může být v případě Modelu 3 pořízen i tehdy, pokud je dostupnost potřebného objemu zdrojů z rozpočtu SFDI v daném čase omezena, neboť investiční náklady na dodání technologie v plné míře nese Poskytovatel komplexní služby. SFDI platí za poskytnuté komplexní služby platby, které jsou rozloženy do celého období provozování SČZ. U investičně náročnějších variant (tj, mikrovlnná a satelitní) platí, že tím, že se investují soukromé finanční zdroje, je možné směřovat veřejné investiční zdroje do další výstavby dopravní infrastruktury. Při vhodném strukturování veřejné zakázky a smluvních vztahů lze dosáhnout synergií mezi procesy technické a organizační přípravy, dodávek technologie a provozování SČZ, což zlepšuje efektivitu a snižuje celkové náklady, což se projeví ve snížené výši plateb za poskytované komplexní služby. Na druhou stranu se na výši platby projevují vyšší náklady financování. Při vhodném strukturování veřejný sektor nenese riziko případného překročení rozpočtu nákladů Poskytovatelem komplexní služby. Systém výkonového zpoplatnění vozidel nad 3,5t na Slovensku Výkonové zpoplatnění zajišťuje poskytovatel formou komplexní služby. Poskytovatel byl založen výlučně za tímto účelem, má smluvně omezen rozsah podnikání a možnosti změny kontroly. Cena za služby je variabilní a závisí na skutečně poskytnutém rozsahu a kvalitě služeb. Investiční náklady byly promítnuty do ceny služeb v prvních čtyřech letech provozování. OBU zůstávají v majetku poskytovatele, veškerá rizika nese poskytovatel. Model 3 a Model 2 Rovnocenné 68/142

69 Kritérium Model 1 Dodavatel-Objednatel Model 2 Generální dodavatel Model 3 Komplexní služba Nejvhodnější model v rámci kritéria trvání smlouvy o provozování nevzniká v otevřené soutěži a je hrazena v plné výši veřejným sektorem. Dosažení a udržování požadované kvality služeb Rozložení kompetencí Vhodnost alokace rizik Veřejný sektor měl dosud zkušenosti pouze s nulovou variantou SČZ a s jinými variantami zkušenosti nemá. To se může projevit na dosahovaných kvalitativních parametrech SČZ, zejména v počátečních fázích. Dále v tomto modelu nepůsobí v takové míře motivační faktory na dosažení kvalitativních parametrů, tak jako u Modelu 2 a 3, ve kterých v případě nedodržení kvalitativních parametrů působí smluvní sankce. Veřejný sektor se zabývá činnostmi souvisejícími s nastavováním strategické koncepce SČZ a kontrolní činností, ale zároveň i činností podnikatelskou (provozování systému SČZ a péčí o technologii SČZ). Veřejný sektor v tomto modelu nese technologická, organizační a provozní rizika, přičemž dosud měl zkušenosti pouze s nulovou variantou SČZ a Systém výkonového zpoplatnění vozidel nad 3,5 t v Polské republice Služby provozování systému zajišťuje tentýž generální dodavatel, který systém vybudoval a dodal veřejnému sektoru. Cena služeb je fixní, neexistuje nástroj na určení ceny služeb na základě skutečně poskytnutého rozsahu plnění. Komplexní mechanismus zajišťuje sledování velkého množství kvalitativních parametrů služeb, na které jsou navázány sankce. OBU zajišťuje podle potřeby na svůj náklad dodavatel. K plným platbám za služby Generálního dodavatele SČZ dochází pouze tehdy, jsou-li plně dodržovány smluvně stanovené kvalitativní a výkonové ukazatele jeho činnosti. Tím je Generální dodavatel motivován k zajištění a udržení požadované kvality služeb po celou dobu smluvního vztahu. V případě, že např. kvůli vadám technologie není možné řádné provozování zabezpečit, je nutné, aby situaci řešil i vlastník technologie, tedy veřejný sektor, což se může projevit na délce doby, ve které je situace napravena. Veřejný sektor se zabývá činnostmi souvisejícími s nastavováním strategické koncepce SČZ a kontrolní činností. Generální provozovatel se zabývá činností podnikatelskou, nicméně tím, že využívá technologii ve vlastnictví veřejného sektoru, je nutné, aby se veřejný sektor zabýval i péčí o řádné nakládání s touto technologií. Veřejný sektor v tomto modelu nese technologická rizika a část organizačních rizik. Provozní rizika jsou do značné míry přenesena na Generálního Cena služeb může být nastavena tak, aby závisela na skutečně poskytnutém rozsahu a kvalitě plnění služeb. K plným platbám za komplexní služby dochází pouze tehdy, jsouli plně dodržovány smluvně stanovené kvalitativní a výkonové ukazatele jeho činnosti. Tím je Poskytovatel komplexní služby motivován k zajištění a udržení požadované kvality služeb po celou dobu smluvního vztahu. Veřejný sektor se zabývá činnostmi souvisejícími s nastavováním strategické koncepce SČZ a kontrolní činností. Poskytovatel komplexní služby se zabývá činností podnikatelskou, tzn. vybudování SČZ a jeho následné provozování. V Modelu 3 lze rizika alokovat na ten subjekt, jenž umí dané riziko lépe řídit, čímž lze dosáhnout snížení nákladů spojených s řízením daných rizik. V tomto modelu nese Model 3 Model 3 Model 3 69/142

70 Kritérium Model 1 Dodavatel-Objednatel Model 2 Generální dodavatel Model 3 Komplexní služba Nejvhodnější model v rámci kritéria Flexibilnost provozních požadavků na SČZ Riziko insolvence/úpad ku Administrativní náročnost přípravy a realizace Vliv na rozpočtování predikovatelnost nákladů Odpovědnost za dílčí plnění v rámci SČZ s jinými variantami zkušenosti nemá. dodavatele SČZ. převážnou část technologických, organizačních a provozních rizik Poskytovatel komplexní služby. V rámci Modelu 1 má veřejný sektor možnost relativně flexibilně měnit a upravovat provozní požadavky na SČZ. Riziko insolvence/úpadku Dodavatele lze relativně účinně řídit prostřednictvím kvalifikačních kritérií Relativně vysoká administrativní náročnost přípravy a realizace Modelu 1 vyplývá především z nutnosti připravit a realizovat zadávací řízení na dodávku technologie a zároveň zabezpečit technické a lidské zdroje za účelem provozování SČZ vlastními silami veřejného sektoru. Další administrativní náročnost vyplývá ze zadávacích řízení na služby či dodávky, které se rozhodne veřejný sektor v rámci provozování SČZ outsourcovat na své subdodavatele. U Modelu 1 je dopředu známa pouze cena dodávky technologie (cena vzešlá ze zadávacího řízení). Nejsou však vyloučeny dodatečné náklady na technologii v průběhu životního cyklu SČZ. Garance výše provozních nákladů neexistuje. V rámci Modelu 1 figuruje řada subjektů, které se podílejí na fungování SČZ dodavatel technologie, veřejný sektor a subdodavatelé veřejného sektoru u V rámci Modelu 2, založeném na dlouhodobém smluvním vztahu s Generálním dodavatelem SČZ, je flexibilnost provozních požadavků na SČZ relativně omezená a dle povahy změn může podléhat nutnosti uzavřít smluvní dodatky. Smlouva a platební podmínky však musí počítat s postupným rozšiřováním zpoplatněné sítě a způsobem instalace dalších zařízení. Riziko insolvence/úpadku Generálního dodavatele lze jen částečně řídit prostřednictvím kvalifikačních kritérií. Toto riziko je nutné ošetřit ve smluvní dokumentaci. Středně vysoká administrativní náročnost přípravy a realizace Modelu 2 vyplývá především z toho, že je nutné připravit zadávací řízení na dodávku technologie a provozování SČZ v dlouhodobém horizontu. Na druhou stranu lze využít pozitivní i negativní zkušenosti z realizace obdobných systémů v ČR i v zahraničí. U Modelu 2 je dopředu známa pouze cena dodávky technologie (cena vzešlá ze zadávacího řízení). Nejsou však vyloučeny dodatečné náklady na technologii v průběhu životního cyklu SČZ. Výše provozních nákladů je známá až po dokončení zadávacího řízení na provoz SČZ. V rámci Modelu 2 má veřejný sektor jednoznačně definovanou protistranu, která je zodpovědná za dodávku i za provozování SČZ (včetně harmonogramu, nákladů a kvality), a to po celou dobu V rámci Modelu 3, založeném na dlouhodobém smluvním vztahu s Poskytovatelem komplexní služby, je flexibilnost provozních požadavků na SČZ relativně omezená a dle povahy změn může podléhat nutnosti uzavřít smluvní dodatky. Smlouva a platební podmínky však musí počítat s postupným rozšiřováním zpoplatněné sítě a způsobem instalace dalších zařízení. Riziko insolvence/úpadku Generálního dodavatele lze jen částečně řídit prostřednictvím kvalifikačních kritérií. Toto riziko je nutné ošetřit ve smluvní dokumentaci. Středně vysoká administrativní náročnost přípravy a realizace Modelu 3 vyplývá především z toho, že se jedná o zajištění komplexní služby v dlouhodobém horizontu. Na druhou stranu lze využít pozitivní i negativní zkušenosti z realizace obdobných systémů v zahraničí. Při vhodném strukturování smluvního vztahu veřejný sektor získává v případě Modelu 3 smluvně definovanou jistotu výše nákladů po celou dobu trvání smluvního vztahu. To umožňuje efektivně plánovat hospodaření s veřejnými zdroji. V rámci Modelu 3 má veřejný sektor jednoznačně definovanou protistranu, která je zodpovědná za celý SČZ (včetně harmonogramu, nákladů a kvality), a to po celou dobu trvání smluvního vztahu. Veškeré Model 1 Model 1 Model 2 a 3 Model 3 Model 2 a 3 70/142

71 Kritérium Model 1 Dodavatel-Objednatel Model 2 Generální dodavatel Model 3 Komplexní služba Nejvhodnější model v rámci kritéria činností veřejným sektorem outsourcovaných. Z praxe pak vyplývá řada případů, kdy v případě závad vznikají spory o odpovědnosti jednotlivých subjektů za způsobenou škodu. trvání smluvního vztahu. Veškeré subdodávky na svoji zodpovědnost zajišťuje Generální dodavatel. subdodávky na svoji zodpovědnost zajišťuje Poskytovatel komplexní služby. 71/142

72 11. Komplexní porovnání variant z ekonomického a finančního hlediska Přístup k porovnání variant z ekonomického a finančního hlediska je přehledně zobrazen v následujícím schématu a následně popsán v dalších částech této kapitoly. Schéma finanční analýzy Projekce vstupů Projekce investičních nákladů Projekce provozních nákladů Projekce nákladů financování Projekce příjmů Rizika Finanční model Simulace variant Příjmy systému Technická řešení Období výstavby a provozování systému Investiční náklady Provozní náklady Dodavatelské modely a modely financování Výstupy finanční analýzy Dopad na státní rozpočet Finanční ukazatele např. čistá současná hodnota, rentabilita, apod. Přehled o vývoji peněžních toků v jednotlivých letech Informace o robustnosti výsledků dle analýzy citlivosti Pro jednotlivé technické varianty byly v rámci finanční analýzy připraveny odhady výnosů systému časového zpoplatnění a odhady investičních a provozních nákladů. Doba provozu SČZ byla v základní variantě uvažována v délce 10-ti let, přičemž pro vzájemnou porovnatelnost byl pro všechna technická řešení uvažován provoz od roku 2016 (investiční náklady jsou vynakládány již v roce 2015). Předpokládané výnosy systému časového zpoplatnění v analyzovaném období jsou založeny na odhadu výnosů z prodeje dálničních kupónů uvažovaných v Návrhové variantě financování dle koncepce Dopravní sektorové strategie, 2. fáze (nezvyšování ceny časového zpoplatnění ve stálých cenách). Při formulaci kvalifikovaného odhadu nákladů systému časového zpoplatnění jsme vycházeli z obecně dostupných informací, z odborných znalostí našeho expertního týmu, ze zkušeností ze zahraničí i z odborných studií a analýz. Z podstaty ekonomického rozvoje a vývoje faktorů relevantních pro tuto Studii plyne, že informace zde použité mohou rychle zastarat. Proto by konečné rozhodnutí o tom, zda zavést některý 72/142

73 z analyzovaných modelů elektronických kupónů, mělo být učiněno na základě nabídek předložených v rámci zadávacího řízení na dodání technologie/služeb provozování systému časového zpoplatnění. Vypočtené hotovostní toky v jednotlivých letech byly diskontovány na čistou současnou hodnotu k Pro účely diskontování byla použita reálná diskontní sazba ve výši 5,5 %, která vychází z prováděcích pokynů ŘSD pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů silničních a dálničních staveb. Podrobný popis jednotlivých předpokladů je uveden v Příloze 5. Následující tabulka srovnává jednotlivé technické varianty a dodavatelské modely z pohledu podílu nákladů na celkových výnosech za dobu trvání projektu a z pohledu dosažené výše čisté současné hodnoty pro SFDI. Model 1 Dodavatel- Objednatel Model 2 Generální dodavatel Model 3 Komplexní služba % nákladů na výnosech / čistá současná hodnota pro SFDI (tis. Kč) Varianta nulová papírové dálniční kupóny Varianta 1 Mikrovlnná Varianta 2 Satelitní Varianta 3 Video Varianta 4 RFID 6,31 % / ,32 % / ,90 % / ,63 % / ,26 % / ,12 % / ,42 % / ,78 % / ,53 % / ,62 % / ,42 % / ,17 % / ,26 % / Srovnání výsledků jednotlivých technických variant pro jednotlivé dodavatelské modely je uvedeno na následujících stránkách. V Příloze 6 jsou dále představeny podrobné výsledky, ze kterých níže uvedené srovnání vychází. Tyto podrobné výsledky obsahují rovněž analýzu citlivosti na základní parametry projektu (diskontní sazba, výše provozních nákladů, výše investičních nákladů, rozsah prodejní sítě a cena za palubní jednotku). 73/142

74 mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč Studie proveditelnosti zavedení elektronických kupónů sloužících k úhradě časových poplatků za užití pozemních Srovnání jednotlivých variant z ekonomického a finančního hlediska Dodavatelský model 1 - Dodavatel - Objednatel Varianta 0 - Papírové kupóny - SFDI, Stálé ceny Varianta 1 - Mikrovlnná 0 SFDI, Stálé ceny Provize z prodeje dálničních kupónů vč. DPH Náklady na výrobu dálničních kupónů vč. DPH Náklady a výnosy - za celé analyzované období tis. Kč Náklady a výnosy - za celé analyzované období tis. Kč Investiční náklady - Investiční náklady Provozní náklady ( ) Provozní náklady ( ) Náklady celkem Náklady celkem Výnosy z dálničních kupónů Výnosy z dálničních kupónů Výnosy z propadlých kaucí z nevrácených OBU - Výnosy z propadlých kaucí z nevrácených OBU Celkový finanční dopad Celkový finanční dopad Čistá současná hodnota (reálná diskontní sazba 5,50%) Čistá současná hodnota (reálná diskontní sazba 5,50%) Podíl nákladů na celkových výnosech 6,31% Podíl nákladů na celkových výnosech 15,32% Investiční náklady celkem (bez OBU) Náklady na pořízení palubních zařízení (OBU) Provozní náklady Varianta 2 - Satelitní 0 SFDI, Stálé ceny Varianta 3 - Video 0 SFDI, Stálé ceny Investiční náklady celkem (bez OBU) Náklady na pořízení palubních zařízení (OBU) Provozní náklady Investiční náklady celkem Provozní náklady Náklady a výnosy - za celé analyzované období tis. Kč Náklady a výnosy - za celé analyzované období tis. Kč Investiční náklady Investiční náklady Provozní náklady ( ) Provozní náklady ( ) Náklady celkem Náklady celkem Výnosy z dálničních kupónů Výnosy z dálničních kupónů Výnosy z propadlých kaucí z nevrácených OBU Výnosy z propadlých kaucí z nevrácených OBU - Celkový finanční dopad Celkový finanční dopad Čistá současná hodnota (reálná diskontní sazba 5,50%) Čistá současná hodnota (reálná diskontní sazba 5,50%) Podíl nákladů na celkových výnosech 110,26% Podíl nákladů na celkových výnosech 3,78% Varianta 4 - RFID 0 SFDI, Stálé ceny Investiční náklady celkem Provozní náklady (bez náklady na výrobu d. kupónů) Náklady na výrobu dálničních kupónů vč. DPH Náklady a výnosy - za celé analyzované období tis. Kč Investiční náklady Provozní náklady ( ) Náklady celkem Výnosy z dálničních kupónů Výnosy z propadlých kaucí z nevrácených OBU - Celkový finanční dopad Čistá současná hodnota (reálná diskontní sazba 5,50%) Podíl nákladů na celkových výnosech 7,42% 74/142

75 mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč Studie proveditelnosti zavedení elektronických kupónů sloužících k úhradě časových poplatků za užití pozemních Srovnání jednotlivých variant z ekonomického a finančního hlediska Dodavatelský model 2 - Generální dodavatel Varianta 0 - Papírové kupóny - SFDI, Stálé ceny Varianta 1 - Mikrovlnná 0 SFDI, Stálé ceny Provize z prodeje dálničních kupónů vč. DPH Náklady na výrobu dálničních kupónů vč. DPH Náklady a výnosy - za celé analyzované období tis. Kč Náklady a výnosy - za celé analyzované období tis. Kč Investiční náklady - Investiční náklady Provozní náklady ( ) Provozní náklady ( ) Náklady celkem Náklady celkem Výnosy z dálničních kupónů Výnosy z dálničních kupónů Výnosy z propadlých kaucí z nevrácených OBU - Výnosy z propadlých kaucí z nevrácených OBU Celkový finanční dopad Celkový finanční dopad Čistá současná hodnota (reálná diskontní sazba 5,50%) Čistá současná hodnota (reálná diskontní sazba 5,50%) Podíl nákladů na celkových výnosech 6,31% Podíl nákladů na celkových výnosech 14,90% Investiční náklady celkem (bez OBU) Náklady na pořízení palubních zařízení (OBU) Provozní náklady Varianta 2 - Satelitní 0 SFDI, Stálé ceny Varianta 3 - Video 0 SFDI, Stálé ceny Investiční náklady celkem (bez OBU) Náklady na pořízení palubních zařízení (OBU) Provozní náklady Investiční náklady celkem Provozní náklady Náklady a výnosy - za celé analyzované období tis. Kč Náklady a výnosy - za celé analyzované období tis. Kč Investiční náklady Investiční náklady Provozní náklady ( ) Provozní náklady ( ) Náklady celkem Náklady celkem Výnosy z dálničních kupónů Výnosy z dálničních kupónů Výnosy z propadlých kaucí z nevrácených OBU Výnosy z propadlých kaucí z nevrácených OBU - Celkový finanční dopad Celkový finanční dopad Čistá současná hodnota (reálná diskontní sazba 5,50%) Čistá současná hodnota (reálná diskontní sazba 5,50%) Podíl nákladů na celkových výnosech 105,12% Podíl nákladů na celkových výnosech 3,53% Varianta 4 - RFID 0 SFDI, Stálé ceny Investiční náklady celkem Provozní náklady (bez náklady na výrobu d. kupónů) Náklady na výrobu dálničních kupónů vč. DPH Náklady a výnosy - za celé analyzované období tis. Kč Investiční náklady Provozní náklady ( ) Náklady celkem Výnosy z dálničních kupónů Výnosy z propadlých kaucí z nevrácených OBU - Celkový finanční dopad Čistá současná hodnota (reálná diskontní sazba 5,50%) Podíl nákladů na celkových výnosech 7,17% 75/142

76 mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč Studie proveditelnosti zavedení elektronických kupónů sloužících k úhradě časových poplatků za užití pozemních Srovnání jednotlivých variant z ekonomického a finančního hlediska Dodavatelský model 3 - Komplexní služba Varianta 0 - Papírové kupóny SFDI, Stálé ceny Provize z prodeje dálničních kupónů vč. DPH Náklady na výrobu dálničních kupónů vč. DPH Varianta 1 - Mikrovlnná SFDI, Stálé ceny Náklady a výnosy - za celé analyzované období tis. Kč Náklady a výnosy - za celé analyzované období tis. Kč Investiční náklady - Investiční náklady - Provozní náklady ( ) Provozní náklady ( ) Platba za dostupnost (provozování komplexní službou) Náklady celkem Náklady celkem Výnosy z dálničních kupónů Výnosy z dálničních kupónů Výnosy z propadlých kaucí z nevrácených OBU - Výnosy z propadlých kaucí z nevrácených OBU - Celkový finanční dopad Celkový finanční dopad Čistá současná hodnota (reálná diskontní sazba 5,50%) Čistá současná hodnota (reálná diskontní sazba 5,50%) Podíl nákladů na celkových výnosech 6,31% Podíl nákladů na celkových výnosech 12,63% Platba za dostupnost (provozování komplexní službou) Náklady na pořízení palubních zařízení (OBU) Provozní náklady Investiční náklady celkem (bez OBU) Varianta 2 - Satelitní SFDI, Stálé ceny Platba za dostupnost (provozování komplexní službou) Provozní náklady Náklady na pořízení palubních zařízení (OBU) Investiční náklady celkem (bez OBU) Varianta 3 - Video SFDI, Stálé ceny Investiční náklady celkem Provozní náklady Platba za dostupnost (provozování komplexní službou) Náklady a výnosy - za celé analyzované období tis. Kč Náklady a výnosy - za celé analyzované období tis. Kč Investiční náklady - Investiční náklady - Provozní náklady ( ) Provozní náklady ( ) Platba za dostupnost (provozování komplexní službou) Platba za dostupnost (provozování komplexní službou) Náklady celkem Náklady celkem Výnosy z dálničních kupónů Výnosy z dálničních kupónů Výnosy z propadlých kaucí z nevrácených OBU - Výnosy z propadlých kaucí z nevrácených OBU - Celkový finanční dopad Celkový finanční dopad Čistá současná hodnota (reálná diskontní sazba 5,50%) Čistá současná hodnota (reálná diskontní sazba 5,50%) Podíl nákladů na celkových výnosech 111,42% Podíl nákladů na celkových výnosech 3,62% Varianta 4 - RFID 0 SFDI, Stálé ceny Platba za dostupnost (provozování komplexní službou) Náklady na výrobu dálničních kupónů vč. DPH Provozní náklady Investiční náklady celkem Náklady a výnosy - za celé analyzované období tis. Kč Investiční náklady - Provozní náklady ( ) Platba za dostupnost (provozování komplexní službou) Náklady celkem Výnosy z dálničních kupónů Výnosy z propadlých kaucí z nevrácených OBU - Celkový finanční dopad Čistá současná hodnota (reálná diskontní sazba 5,50%) Podíl nákladů na celkových výnosech 7,26% 76/142

77 12. Předpokládaný časový harmonogram Předpokládaný harmonogram klíčových fází zavedení systému elektronických kupónů pro časové zpoplatnění pozemních komunikací ČR pro motorová vozidla se čtyřmi koly s celkovou hmotností nejvýše 3,5 tuny je uveden v následujících tabulkách, a to pro každou analyzovanou variantu technického řešení. Časový harmonogram je rozdělen do několika fází realizace projektu: Výběr a schválení varianty SČZ zadávací řízení na výběr Poradce zadavatele příprava legislativy příprava a schválení zadávacího řízení na systém elektronických kupónů provedení zadávacího řízení na dodavatele systému elektronických kupónů realizace systému elektronických dálničních kupónů. Fáze 0 až 4 jsou společné pro všechny varianty technického řešení, s tím, že jednotlivé varianty se liší délkou realizační fáze. Tzv. Varianta 2016 harmonogramu prezentuje nutné kroky a jejich termíny, které by vedly k zahájení provozu nového systému časového zpoplatnění ještě před 1. lednem 2016, kdy nabyde účinnosti novela ZPK č. 347/2009 Sb., která zavádí elektronické kupóny namísto současných papírových dálničních známek. Vzhledem k technickým omezením se toto týká pouze variant Video a RFID, u ostatních variant, založených na OBU jednotkách, předpokládaná délka realizační fáze horizont přesahuje. Tato varianta harmonogramu mimo jiné uvažuje se souběhem legislativního procesu a zadávacího řízení na dodavatele nového systému. Varianta 2016 Tab. 13 Harmonogram Fáze 0-4 Fáze Od Do Výběr varianty SČZ a její schválení Vládou ČR 12/2013 3/2014 Zadávací řízení na výběr Poradce zadavatele 3/2014 4/2014 (např. využitím rámcové smlouvy na poradenství) Příprava legislativy 6/2014 5/2015 Příprava a schválení zadávacího řízení na systém elektronických dálničních kupónů Provedení zadávacího řízení na dodavatele systému elektronických dálničních kupónů 4/ / /2014 4/2015 Tab. 14 Harmonogram Fáze 5 realizace systému elektronických dálničních kupónů Zahájení zkušebního provozu Rok zavedení nového systému elektronických dálničních kupónů Varianta Mikrovlnná Varianta Satelitní Varianta Video Varianta RFID 4/ / / / Další prezentovanou variantou je tzv. Varianta Bez souběhu legislativního procesu a zadávacího řízení, ve které dochází (kvůli posloupnosti legislativního procesu a až následného zadávacího řízení na dodavatele systému) k pozdějšímu zprovoznění nového systému časového zpoplatnění. 77/142

78 Varianta Bez souběhu legislativního procesu a zadávacího řízení Tab. 15 Harmonogram Fáze 0-4 Fáze Od Do Výběr varianty SČZ a její schválení Vládou ČR 12/2013 3/2014 Zadávací řízení na výběr Poradce zadavatele (od oznámení o zahájení zadávacího řízení po podpis smlouvy) 4/2014 6/2014 Dopracování realizační varianty, příprava legislativy a legislativní proces Příprava a schválení zadávacího řízení na systém elektronických dálničních kupónů Provedení zadávacího řízení na dodavatele systému elektronických dálničních kupónů 6/2014 6/2015 2/2015 8/2015 8/2015 3/2016 Tab. 16 Harmonogram Fáze 5 realizace systému elektronických dálničních kupónů Zahájení zkušebního provozu Rok zavedení nového systému elektronických dálničních kupónů Varianta Mikrovlnná Varianta Satelitní Varianta Video Varianta RFID 3/2017 9/ / / SWOT analýza jednotlivých variant uvažovaného harmonogramu je uvedena v následujících tabulkách. Tab SWOT analýza, Harmonogram - varianta 2016 Silné stránky a příležitosti Potenciál pro dřívější navýšení příjmů z výběru časových poplatků Finanční úspora (u varianty Video) oproti nulové variantě, plynoucí z dřívější realizace Možnost dřívějšího využívání výhod pro uživatele (vyšší uživatelský komfort) Možnost dřívějšího využití dat z kontrolního systému pro systematickou kontrolu v oblasti bezpečnosti provozu a způsobilosti vozidel Možnost dřívějšího využití dat z kontrolního systému pro jiné telematické aplikace (např. sledování intenzity provozu, sčítání dopravy) Slabé stránky a hrozby Rizika plynoucí ze souběhu legislativního procesu a zadávacího řízení na dodavatele systému elektronických dálničních kupónů zejména v případě přijetí významných pozměňovacích legislativních návrhů. Velmi malé časové rezervy v jednotlivých fázích harmonogramu, vyžadující aktivní přístup k řešení případných problémů a neočekávaných okolností 78/142

79 Tab SWOT analýza, Harmonogram zadávacího řízení Silné stránky a příležitosti - varianta Bez souběhu legislativního procesu a Slabé stránky a hrozby Zadávací řízení na dodavatele systému elektronických dálničních kupónů bude připraveno na základě již schválené a platné legislativy, čímž dojde k omezení rizika nesouladu podmínek zadávacího řízení Více času na přípravu vybrané realizační varianty nového systému časového zpoplatnění. Není plně využitý potenciál pro dřívější navýšení příjmů z výběru časových poplatků Není využita finanční úspora (u varianty Video) oproti nulové variantě, plynoucí z dřívější realizace Nutnost odložit účinnost novely ZPK č. 347/2009 Sb., podle které má dojít k zavedení elektronických dálničních kupónů namísto současných papírových dálničních známek od Pozdější využívání výhod pro uživatele Pozdější možnost využití dat z kontrolního systému pro systematickou kontrolu v oblasti bezpečnosti provozu a způsobilosti vozidel Pozdější možnost využití dat z kontrolního systému pro jiné telematické aplikace (např. sledování intenzity provozu, sčítání dopravy) Detailní předpokládaný harmonogram zavedení jednotlivých variant technického řešení ve formě Ganntova diagramu je prezentován v Příloze 7. Harmonogramy vycházejí z předpokládaného seznamu hlavních úkolů a realizačních kroků, které je nutné realizovat za účelem zavedení systému elektronických dálničních kupónů. Níže uvedený seznam obsahuje popis každého úkolu, vysvětlující komentář, subjekt odpovědný za jeho provedení a odhadovanou délku trvání. Délka trvání je uvedena zpravidla v měsících, lhůty vyplývající se zákona o zadávání veřejných zakázek č. 137/2006 Sb. (dále jen ZVZ ) jsou uvedeny ve dnech. Upozorňujeme, že se jedná o kvalifikované odhady, nicméně na jednotlivé kroky mohou mít vliv okolnosti mimo kontrolu zadavatele či Poradce zadavatele, takže nelze vyloučit změny v harmonogramu. S výjimkou nulové varianty platí seznam úkolů shodně pro všechny návrhy technického řešení, pokud není u příslušného úkolu uvedeno jinak. Tab Seznam hlavních úkolů Id Popis úkolu Komentář Odpovídá Trvání 6 Výběr varianty SČZ a její schválení Vládou ČR 0 Výběr varianty SČZ a její schválení Vládou ČR 1 až 9 Zadávací řízení na výběr Poradce Zadávací řízení na výběr Poradce zadavatele Vnitrorezortní a mezirezortní řízení, následné projednání Vládou ČR a pověření SFDI/MD dalšími kroky. Poradce bude pro zadavatele zajišťovat odbornou technickou, organizační a právní pomoc při přípravě, zadání a realizaci projektu systému elektronických kupónů. SFDI/MD/ Vláda ČR SFDI cca 3-4 měs. 1-3 měs., podle typu zadávacího řízení 6 Pro vyloučení pochybností uvádíme, že některé z níže uvedených úkolů probíhají paralelně, tak jak vyplývá z Ganntova diagramu v přílohách. Proto nelze porovnávat délku trvání fází uvedenou v předchozích tabulkách se součtem doby trvání fází a kroků dle této tabulky. 79/142

80 Id Popis úkolu Komentář Odpovídá Trvání 6 Příprava legislativy 10 Příprava legislativních změn Zpracování návrhů legislativních změn pro vybranou variantu řešení. Je nutné předem specifikovat návrhy na legislativní změny, které by měly dopad na zadávací řízení. MD, SFDI 2 měs. 11 Projednání legislativních změn v mezirezortu Mezirezortní schvalovací proces a zapracování návrhů a změn. 12 Legislativní proces Projednání a přijetí legislativních změn (bez zohlednění případné RIA). 13 Platnost legislativních změn (vydání ve Sbírce zákonů) Legislativní změny jsou platné s odlož. účinností k (datum prvního možného použití ročního elektronického kupónu) Příprava a schválení zadávacího řízení na systém elektronických dálničních kupónů 14 Zpracování zadávací dokumentace Příprava zadávací dokumentace na systém elektronických kupónů, včetně technických a obchodních podmínek smlouvy 15 Předložení zadávací dokumentace ke schválení 16 Interní připomínkové řízení k zadávací dokumentaci 17 Dopracování materiálu dle výsledků připomínkového řízení 18 Zpracování oponentního odborného vyjádření 19 Zpracování odůvodnění veřejné zakázky 20 Předložení materiálu do porady ministra dopravy ČR 21 Případné projednání se stavovskými organizacemi a sdruženími 22 Meziresortní připomínkové řízení + vypořádání připomínkového řízení 23 Schválení významné veřejné zakázky Vládou ČR 24 Pověření SFDI zahájením a realizací zadávacího řízení Předložení zadávací dokumentace ke schválení MD Interní připomínkové řízení k zadávacím dokumentacím. Zapracování připomínek do zadávací dokumentace a její finalizace. Oponentní odborné vyjádření je podmínkou pro předložení odůvodnění veřejné zakázky Zpracování odůvodnění veřejné zakázky ve smyslu 136 ZVZ Předložení zadávací dokumentace a odůvodnění do porady ministra Lze uskutečnit paralelně s Id 22 (pokud bude projednávání nutné/žádoucí) MD MD Parlament Vláda SFDI SFDI MD SFDI MD SFDI MD MD SFDI 2 měs. 8 měs. 1,5 měs. 15 dní 15 dní 15 dnů 15 dnů 30 dnů Meziresortní řízení organizované MD. MD 2 měs. Rozhodnutí Vlády ČR Vláda 1 měs. Vydání rozhodnutí a pověření k zahájení zadávacího řízení pro SFDI. Zadávací řízení na dodavatele systému elektronických dálničních kupónů 25 Odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení Formální zahájení a zveřejnění podmínek zadávacího řízení 26 Lhůta pro podání nabídek Minimální lhůta pro významnou veřejnou zakázku dle 39 ZVZ, čl Lhůta pro podání námitek proti podmínkám zadávacího řízení MD SFDI SFDI 78 dnů Lhůta dle 110 ZVZ, odst. 3) SFDI 5 dnů 28 Vyhodnocení nabídek Posouzení splnění kvalifikačních požadavků, požadavků na předmět zakázky a určení pořadí vhodnosti nabídek SFDI 1 měsíc 29 Doručení rozhodnutí o výběru SFDI 3 dny 80/142

81 Id Popis úkolu Komentář Odpovídá Trvání 6 nejvhodnější nabídky 30 Lhůta na podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 31 Lhůta na přezkoumání námitek zadavatelem 32 Lhůta, po kterou trvá zákaz uzavřít Smlouvu z důvodu, že zadavatel nevyhověl námitkám Lhůta dle 110 ZVZ, odst. 3) SFDI 15 dnů Lhůta dle 111 ZVZ, odst. 1) SFDI 10 dnů Lhůta dle 111 ZVZ, odst. 5) SFDI 45 dnů 33 Podpis Smlouvy s dodavatelem SFDI Realizace systému elektronických kupónů 34 Zpracování realizačního projektu Vypracování projektové dokumentace nezbytné na řádnou realizaci systému elektronických kupónů Dodavatel 1,5 měs. 35 Připomínkování a schválení realizačního projektu Doplnění, úpravy a schválení projektové dokumentace SFDI 10 dnů 36 Výroba elektronických kupónů (OBU, RFID-kupóny) pro počáteční kampaň Výroba elektronických kupónů pro start systému v počtu tis. kusů, varianty: a) mikrovlnná OBU 11 měsíců b) satelitní OBU 18 měsíců c) video kontrola 0 měsíců d) RFID kupóny 6 měsíců Dodavatel viz pozn. 0 až 18 měs. 37 Dodávka a implementace centrálního systému Příprava stanoviště, dodávka hardware, software, zajištění telekomunikačních služeb, nastavení a parametrizace systému, zavedení procesů zpracování dat pro hlavní a záložní systém Dodavatel min. 3 měs. Pro variantu založenou na satelitním určování polohy se doba prodlužuje na 5 měsíců (příprava a ověření digitálních mapových podkladů) 38 Vybudování kontrolních zařízení podél komunikací Územní a stavební řízení na zhotovení staveb kontrolních zařízení podél komunikací, vybudování staveb, dodávka technologických souborů a jejich uvedení do provozu, kolaudace Dodavatel min. 6 měs. Pro variantu založenou na mikrovlnné detekci se doba prodlužuje na 8 měsíců (nemožnost využít stávající mýtné brány z důvodu radiové interference nebo složitá integrace se stávajícím mýtným systémem) 39 Zajištění distribuční sítě POS a zavedení logistických procesů Zajištění skladů, logistických základen, dopravních služeb pro logistiku elektronických kupónů. Počáteční zásobování před spuštěním předprodeje Dodavatel 3 měs. (Netýká se varianty využívající videokontroly) 40 Zaškolení pracovníků objednatele Zaškolení pracovníků objednatele pro provedení akceptačních zkoušek systému a výkon kontroly provozu 41 Zkoušky a akceptace systému Provedení modulových, integračních, bezpečnostních a zátěžových zkoušek systému a komplexní vyzkoušení všech obchodních (E2E) procesů Dodavatel SFDI Dodavatel SFDI 1 měs. 1 měs. 81/142

82 Id Popis úkolu Komentář Odpovídá Trvání 6 42 Zaškolení celníků Zaškolení pracovníků celních úřadů pro výkon kontroly na komunikacích 43 Informační kampaň Úvodní informační kampaň před zahájením předprodeje po dobu jeho trvání 44 Podpis Protokolu o zahájení předprodeje Formální souhlas zadavatele se zahájením provozu zákaznických služeb, zejména prodeje elektronických kupónů před začátkem období jejich první platnosti 45 Předprodej elektronických kupónů Předprodej elektronických kupónů před obdobím a na začátku období platnosti 46 Akceptace kontrolních zařízení Prověrka dokončení, stavu a správné funkce kontrolních zařízení podél komunikací 47 Podpis Protokolu o zahájení ZP Formální schválení zkušebního provozu systému jako celku, případné převzetí zařízení do majetku zadavatele 48 Zkušební provoz Systém zajišťuje v plném rozsahu řádný, spolehlivý a nepřetržitý výběr časových poplatků. Dodavatel vykonává zvýšený dohled nad provozem systému. Závady a nedodělky nebránící provozu jsou průběžně odstraňovány a může probíhat optimalizace nastavení systému. 49 Podpis Protokolu o úplném dokončení systému a zahájení řádného provozu Formální schválení řádného provozu systému jako celku, případné převzetí zařízení do majetku zadavatele Dodavatel Celní úřady Dodavatel SFDI Dodavatel Dodavatel SFDI Dodavatel SFDI Dodavatel Dodavatel SFDI Dodavatel 1,5 měs. 3 měs. 3 měs. 7 měs. 82/142

83 Příloha 1 Funkční popis varianty 1 - Mikrovlnná Funkční popis této varianty vychází z následujícího schématu: PLATEBNÍ KANÁLY CLEARING, BANKA PLATEBNÍ INFRASTRUKTURA ZÁKAZNICKÁ SAMOOBSLUHA ZPRACOVÁNÍ DAT REGISTR ESVZ REGISTR OSOB OBU TELEFONICKÁ PODPORA OPERÁTOŘI KONTROLY REGISTR VOZIDIEL ZÁKAZNÍK UŽIVATEL KOMUNIKACE V SYSTÉMU ČASOVÉHO ZPOPLATNĚNÍ OBCHODNÍ MÍSTA ENFORCEMENT A VYMÁHÁNÍ REGISTR OBYVATEL DISTRIBUCE OBU NÁKUP A SKLAD OBU POLICIE ČR ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY CENTRÁLNÍ EVIDENCE ČASOVÝCH POPLATKŮ CELNÍ ÚŘADY KONTROLNÍ BRÁNY ZAŘÍZENÍ ENFORCEMENTU Palubní jednotky Palubní jednotky jsou malá elektronická zařízení, která dokáží komunikovat na krátké vzdálenosti pomocí mikrovlnného rádiového spojení v pásmu 5,8 GHz (DSRC). Toto frekvenční pásmo je v Evropě vyhrazeno službám dopravní telematiky, zejména pro účely zpoplatnění uživatelů komunikací. V navrženém technickém řešení varianty 1 - Mikrovlnné palubní jednotka DSRC ponese pouze informaci o přiděleném unikátním identifikačním čísle (Id Tag). Všechny ostatní informace, které se vážou k tomuto identifikačnímu číslu, budou uloženy v centrální databázi. Může jít nejenom o časové poplatky, ale také o údaje o vozidle a jeho držiteli, či přestupcích a stavu jejich vyřízení. 83/142

84 Palubní jednotky budou fungovat podle těchto zásad: 1) jedinečné a nepozměnitelné identifikační číslo je pevně vloženo do paměťového čipu při výrobě OBU, současně bude uvedeno v číselné formě a formě čárového kódu na zadní straně pláště jednotky 2) při prodeji OBU obsluha nasnímá čárový kód na prodejním terminálu a zaznamená úhradu příslušného druhu poplatku a období jeho platnosti, po zaplacení se údaje uloží do centrální evidence 3) palubní jednotka se umístí za čelní sklo 4) při průjezdu kontrolním bodem palubní jednotka naváže komunikaci, prokáže svou příslušnost k systému časového zpoplatnění ČR a předá svoje Id Tag; kontrolní systém se dotáže v centrální evidenci, zda je uhrazen platný časový poplatek pro to Id Tag, v případě že ne, dojde k eskalaci problému do systému vymáhání 5) časové poplatky mohou být hrazeny průběžně a opakovaně, aniž by bylo nutné s jednotkou manipulovat, lze například najednou uhradit několik období za sebou 6) palubní jednotky jsou vybaveny vnitřní baterií s životností cca 5 let, po skončení životnosti baterie však musí být nahrazeny za nové 7) odcizené a ztracené jednotky budou zablokovány zařazením na seznam zablokovaných OBU (black-list) Řešení varianty 1 - Mikrovlnné může podporovat přenositelnost palubních jednotek mezi vozidly téže kategorie 7. Komunikační rozhraní palubních jednotek musí splňovat tyto mezinárodní standardy: EN Aplikační profil pro DSRC, EN Aplikační vrstva pro DSRC, EN DSRC vrstva LLC/MAC, EN DSRC fyzická vrstva. Zjednodušená palubní jednotka DSRC podle řešení varianty 1 Mikrovlnné nepodporuje (ani technicky nemůže podporovat) kontrolní komunikaci podle standardu ISO/TS 12813, není proto vhodná pro použití v interoperabilních systémech mýtného podle Směrnice 2004/52/ES a Rozhodnutí 2009/750/ES o definici Evropské služby elektronického výběru mýtného a jejích technických prvcích. Zákaznické služby Zákaznické služby zajišťují styk zákazníků a uživatelů zpoplatněných komunikací se systémem časového zpoplatnění. Služby musí zajistit tyto funkce: 1) poskytování informací a informačních tiskovin o časovém zpoplatnění 2) úhradu časových poplatků 3) příjem plateb v hotovosti a nakládání s pokladní hotovostí 4) příjem plateb prostřednictvím platebních karet a tankovacích karet nebo elektronickými platebními kanály 5) vydání pokladního dokladu, prokazujícího úhradu časového poplatku 6) vydávání a evidenci palubních jednotek 7) příjem záloh (kaucí) za palubní jednotky nebo plateb při jejich prodeji 8) zpětný odběr palubních jednotek a vrácení kaucí 9) výměnu vadných nebo starých palubních jednotek za nové, včetně zanesení změny do evidence 10) přijímání podnětů, stížností, reklamací a pomoc při řešení obtíží 11) příjem úhrad za pokutu 12) hlášení ztráty nebo odcizení OBU 13) jiné změny evidenčních údajů, pokud budou takové údaje součástí evidence (změna držitele vozidla, změna registrační značky, změna adresy/sídla držitele vozidla) Zákaznické služby musí být k dispozici v nepřetržitém provozu Zákaznické služby se poskytují prostřednictvím následujících kanálů: 7 Vyrozuměli jsme, že přenositelnost není aktuálně zvažována z důvodu rizika snížení příjmů z časových poplatků. 84/142

85 1) internetového informačního portálu se zákaznickou samoobsluhou nebo mobilních aplikací pro chytré telefony, umožňuje především a. otevřít a spravovat zákaznický účet b. uhradit časový poplatek c. obdržet daňový doklad prokazující úhradu d. prohlížet historii zákaznického účtu e. získat informace f. objednat zaslání OBU poštou g. podat reklamaci a sledovat stav vyřízení 2) telefonicky prostřednictvím centra telefonické podpory, umožňuje především a. získat pomoc při řešení obtíží b. otevřít a spravovat zákaznický účet c. požádat o zaslání duplikátu daňového dokladu d. požádat o výpis z historie zákaznického účtu e. získat informace f. objednat zaslání OBU poštou g. podat reklamaci a sledovat stav vyřízení 3) osobně na obchodním místě, přičemž některá obchodní místa mohou být vybavena pouze samoobslužným automatem, umožňuje především a. uhradit časový poplatek b. obdržet daňový doklad prokazující úhradu c. obdržet výpis historie zákaznického účtu d. získat informace e. obdržet OBU f. vrátit nebo vyměnit OBU g. podat reklamaci h. obdržet informační letáky a další informace v tištěné formě Počet a rozmístění obchodních míst se navrhuje se zřetelem na: 1) místní a časovou dostupnost 2) pokrytí úseků zpoplatněných komunikací v blízkosti hraničních přechodů, s ohledem na možnost OBU vrátit jde o zajištění dostupnosti obchodního místa v obou směrech jízdy 3) postupný přechod na nové technologie (chytré telefony, tablety), který může být doprovázen postupným útlumem počtu obchodních míst Logistika palubních jednotek Logistické procesy musí zajistit trvalou dostatečnou disponibilní zásobu OBU na jednotlivých obchodních místech a v centrálním skladu. Řízení logistiky se bude opírat o přesnou evidenci stavu a pohybu OBU na jednotlivých skladech v členění na jednotlivé kusy podle Id Tag. Součástí je i plánování a zajištění dostatečného počtu OBU od výrobců. Logistika OBU bude zahrnovat zejména tyto funkce: 1) řízení disponibilních zásob OBU v centrálním skladu 2) řízení disponibilních zásob OBU na jednotlivých obchodních místech 3) nákup OBU od dodavatelů 4) přejímky dodávek OBU z výroby 5) dopravu OBU mezi obchodními místy a centrálním skladem 6) přímé dodávky OBU uživatelům zásilkovou službou 7) zpětný příjem vrácených OBU a jejich svoz na centrální sklad 8) kontrolu vrácených OBU, jejich vyčištění, zabalení a vrácení do distribuční sítě 9) vyřazení a likvidace vadných OBU Zvláštní pozornost musí být věnována předzásobení všech uživatelů před ostrým spuštěním systému do provozu. 85/142

86 Platební infrastruktura Platební infrastruktura bude sloužit především k realizaci bezhotovostních plateb. Platby se mohou uskutečňovat prostřednictvím: 1) platebních karet debetních nebo kreditních vystavených bankou (např. Visa, EC/MC) 2) platebních karet kreditních vystavených nebankovní institucí (např. Diners) 3) tankovacích karet (např. EuroWAG, Shell, CCS) 4) elektronické úhrady ve formě podporované bankou Infrastruktura musí zajistit: 1) provoz kartových terminálů, upravených pro příjem všech podporovaných karet 2) autorizaci platebních transakcí v autorizačním centru výstavce karty 3) provoz platební brány pro elektronické úhrady 4) párování a zaúčtování plateb na účtu pro výběr časových poplatků a účtu pro výběr kaucí. Banka bude odpovídat za provoz platební infrastruktury. Dále bude provádět hotovostní operace pro odvody tržeb obchodních míst realizovaných v hotovosti. Centrální evidence Centrální evidence zajišťuje příjem a validaci informací o prodeji časových poplatků. Zpracované informace jsou ukládány do databáze centrální evidence. Kontrolní proces centrální evidence zahrnuje také párování bezhotovostních plateb autorizovaných bankou, bez potvrzení úhrady nedojde k nabytí platnosti zakoupeného časového poplatku, potvrzení operace a vystavení daňového dokladu. Využívá-li uživatel zákaznickou samoobsluhu, potom se daňový doklad zasílá elektronicky v souboru PDF na adresu uživatele, pokud je známa nebo si jej uživatel může stáhnout v rámci dokončení nákupní operace. Tím není dotčena možnost uživatele si opakovaně vyžádat zaslání daňového dokladu z archivu. Centrální evidence bude propojena on-line na kontrolní subsystém, kontrolní subsystém (enforcement) se dotazuje v centrální evidenci na každé vozidlo, které projede kontrolním bodem. Centrální evidence je tvořena systémem zpracování dat, který zajišťuje všechny výpočtové a kontrolní funkce, včetně zajištění informační bezpečnosti (ochrana dat před zneužitím a ztrátou). Datové úložiště umožňuje ukládat a archivovat data po dobu nejméně10 let. Informační systém a centrální databáze musí splňovat požadavky na systém s vysokou dostupností a musí být navrženy pro nepřetržitý provoz Kontrolní systém a vymáhání Kontrolní systém sbírá data z určitých vybraných úseků pozemních komunikací prostřednictvím kontrolních zařízení. Kontrolní zařízení mohou být: 1) pevná, umístěná na stálém stanovišti 2) přenosná, umístěná pevně na dočasném stanovišti 3) ruční, umožňují kontrolu vozidel v klidu Kontrolní systém pevný nebo přenosný je zpravidla tvořen: 1) nosnou konstrukcí vedle a nad komunikací 2) vysílačem/přijímačem DSRC pro každý jízdní pruh a odstavný pruh 3) soupravou kamer pro zaznamenání průjezdu vozidla a registrační značky vozidla pro každý jízdní pruh 4) infračerveným osvětlením pro případ snížené viditelnosti, které není lidským okem viditelné a neovlivňuje bezpečnost silničního provozu 5) řídící jednotkou, včetně zpracování a přenosu dat do centrály 6) elektrickou a datovou přípojkou Kontrolní systém zajišťuje tyto funkce: 1) navázání komunikace s OBU projíždějícího vozidla a její identifikace 2) pořízení fotografií průjezdu vozidla a registrační značky 86/142

87 3) vytvoření dočasného elektronického záznamu o průjezdu vozidla, který obsahuje fotografie, výsledek identifikace (Id Tag) opatřeného časovou značkou a identifikací kontrolního bodu, a další údaje 4) ověření platnosti úhrady časového poplatku v centrální databázi podle klíče Id Tag, případně ověření, zda se na vozidlo nevztahuje osvobození od zpoplatnění 5) ověření, zda palubní jednotka přísluší kontrolovanému vozidlu (zda nedošlo k tzv. zapůjčení nebo přenesení OBU) 6) v případě, že platnost časového poplatku a OBU jsou v pořádku nebo jde o vozidlo osvobozené od zpoplatnění, provede se bezprostředně poté (jedná se zpravidla o prodlevu v řádu stovek milisekund až několika sekund) výmaz dočasného záznamu o průjezdu vozidla a jeho fotografie 7) v případě, že vozidlo nemá palubní jednotku systému časového zpoplatnění nebo časový poplatek nemá uhrazen a není osvobozeno od zpoplatnění, odešle se dočasný záznam o průjezdu vozidla do centrální databáze a zde se uloží pro další zpracování Kontrolní systém musí být zkonstruován tak, aby byl schopen funkce za snížené viditelnosti i za nepříznivého počasí. Kontrolní systém musí zajistit správnou funkci při rychlosti průjezdu vozidle nejméně 160 km/h. Kontrolní systém využívá ke snímání průjezdů vozidel kamery pracující současně ve viditelné a infračervené oblasti spektra. Za snížené viditelnosti je snímaný prostor nasvícen zdroji infračerveného záření, které není lidským okem viditelné. Tím nemůže dojít k ovlivnění bezpečnosti silničního provozu, používané systémy jsou v tomto smyslu certifikovány autorizovanými zkušebnami. V kombinaci s retroreflexní vrstvou nanesenou na tabulce registrační značky vozidla je zajištěn vysoký kontrast a dobrá čitelnost pořízených snímků bez ohledu na světelné podmínky. Retroreflexní vrstva, tvořená speciální fólií má vysokou odrazivost právě v infračervené oblasti spektra, aby napomáhala snímání a rozpoznání údajů z tabulky registrační značky za tmy. Kvalita snímku může být nepříznivě ovlivněna špatnými povětrnostními podmínkami, jako jsou hustá mlha, velmi hustý déšť nebo silné sněžení, které snižují dohlednost na několik málo metrů. Za silného sněžení může také docházet k nalepení sněhu a nečistot na tabulku RZ, která přestane být jako taková viditelná. Procesy vymáhání navazují na kontrolní systém. Data, pořízená kontrolním systémem budou zpracována operátory kontroly v centrále takto: 1) fotografie registrační značky se podrobí strojové analýze znaků s cílem automaticky rozpoznat obsah a stát registrace vozidla 2) fotografie, u kterých se nepodařilo správně rozpoznat obsah registrační značky, se řadí do fronty ručního zpracování 3) operátoři ručního zpracování překontrolují fotografie s nerozpoznaným obsahem (resp. s nižší pravděpodobností, že obsah byl rozpoznán korektně) a je-li to možné, doplní chybějící znaky ručně 4) subsystém vymáhání se může dotázat v registru vozidel systému výkonového zpoplatnění (ESVZ), zda konkrétní vozidlo nemá nejvyšší hmotnost více jak 3,5 t 5) subsystém vymáhání se dotazuje v registru vozidel na jejich provozovatele, přenese identifikační údaje a adresu provozovatele a uloží ji do databáze 6) subsystém vymáhání může ověřit adresu občana nebo osoby v systému základních registrů registru občanů a registru osob 7) subsystém vymáhání sestaví platební rozkaz adresovaný provozovateli vozidla, ke kterému připojí důkazní materiály a zařadí jej do fronty k rozeslání 8) odpovědný pracovník správního orgánu obsah fronty zkontroluje a uvolní k odeslání 9) platební příkazy se vytisknou, vloží do obálek, ofrankují a předají k poštovní dopravě 10) uhrazené pokuty a doplatky časových poplatků se sledují na zvláštních účtech v bance, přijaté platby se párují, s identifikací platebního příkazu se případ uzavírá 11) neuhrazené platební příkazy po marném uplynutí splatnosti se předají k právnímu vymáhání 12) v případě, že provozovatel vozidla uplatní proti platebnímu příkazu odpor, dokumentace se předá na místně příslušný celní úřad k vyřešení správního deliktu ve správním řízení V rámci subsystému vymáhání se spravuje seznam ztracených a odcizených OBU (black-list). O zařazení OBU na seznam rozhoduje odpovědný pracovník na základě hlášení doručeného některým z kanálů zákaznických služeb. Na takovou OBU se nahlíží, jako kdyby neexistovala. 87/142

88 Hlídky Celní správy a Policie ČR, které budou vykonávat silniční kontrolu spojenou s kontrolou úhrady časového poplatku, budou muset být za tímto účelem vybaveny jednoduchým ručním terminálem s připojením na centrální evidenci časových poplatků. 88/142

89 Příloha 2 Funkční popis varianty 2 - Satelitní Funkční popis této varianty vychází z následujícího schématu: PLATEBNÍ KANÁLY CLEARING, BANKA PLATEBNÍ INFRASTRUKTURA TELKO OPERÁTOR SBĚR DAT (PROXY) REGISTR ESVZ OBU ZÁKAZNICKÁ SAMOOBSLUHA ZPRACOVÁNÍ DAT REGISTR OSOB ZÁKAZNÍK UŽIVATEL KOMUNIKACE V SYSTÉMU ČASOVÉHO ZPOPLATNĚNÍ TELEFONICKÁ PODPORA OPERÁTOŘI KONTROLY REGISTR VOZIDIEL REGISTR OBYVATEL OBCHODNÍ MÍSTA ENFORCEMENT A VYMÁHÁNÍ POLICIE ČR DISTRIBUCE OBU NÁKUP A SKLAD OBU CELNÍ ÚŘADY ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY CENTRÁLNÍ EVIDENCE ČASOVÝCH POPLATKŮ KONTROLNÍ BRÁNY ZAŘÍZENÍ ENFORCEMENTU 89/142

90 Palubní jednotky Palubní jednotky jsou elektronická zařízení, která dokáží 1) rozpoznat polohu vozidla prostřednictvím příjmu signálů satelitní navigace GNSS 2) komunikovat s centrálním informačním systémem prostřednictvím sítě mobilní telefonie GPS/CN V navrženém technickém řešení satelitní Varianty 2 palubní jednotka zjišťuje průběžně polohu vozidla. Poloha vozidla se porovnává s hranicí zpoplatněného úseku, uložené v digitální mapě toto porovnání může probíhat na úrovni palubní jednotky nebo v centrále sběru dat (centrální proxy), podle technického řešení vybraného dodavatele. Výsledkem porovnání je ověření, zda je uhrazen časový poplatek platný pro daný zpoplatněný úsek podle kontextových dat digitální mapy. Palubní jednotka komunikuje s centrálou prostřednictvím přenosu datových paketů v síti mobilní telefonie GSM. Palubní jednotka může být vybavena uživatelským rozhraním, které upozorní řidiče vozidla na skutečnost, že se blíží k začátku zpoplatněného úseku a přitom nemá uhrazen časový poplatek. Palubní jednotky budou fungovat podle těchto zásad: 1) jedinečné a nepozměnitelné identifikační číslo je pevně vloženo do paměťového čipu při výrobě OBU, současně bude uvedeno v číselné formě a formě čárového kódu na zadní straně pláště jednotky 2) při prodeji OBU obsluha nasnímá čárový kód na prodejním terminálu a zaznamená úhradu příslušného druhu poplatku a období jeho platnosti, po zaplacení se údaje uloží do centrální evidence poplatek se sváže s identifikačním číslem OBU 3) palubní jednotka se personalizuje, prostřednictvím GSM komunikace obdrží data k identifikaci vozidla 4) palubní jednotka se umístí za čelní sklo a připojí na palubní zdroj elektrické energie 5) při vjezdu na zpoplatněný úsek systém vyhodnotí, zda je uhrazen příslušný poplatek, v případě že ne, předá informaci subsystému kontroly a vymáhání 6) časové poplatky mohou být hrazeny průběžně a opakovaně, aniž by bylo nutné s jednotkou manipulovat, lze například najednou uhradit několik období za sebou 7) palubní jednotky mají předpokládanou životnost cca 5 let, po skončení životnosti musí být nahrazeny za nové 8) odcizené a ztracené jednotky budou zablokovány zařazením na seznam zablokovaných OBU (black-list) 9) aktualizace kontextových dat (digitální mapy pokud je v jednotce uložena) a firmwaru se provádí prostřednictvím GSM datového spojení (over-the-air update) Řešení Varianty 2 může podporovat přenositelnost palubních jednotek mezi vozidly téže kategorie 8. Satelitní palubní jednotka podle řešení Varianty 2 je univerzálním zařízením, které podporuje různé druhy zpoplatnění v otevřeném systému, např. časové zpoplatnění po úsecích, časové zpoplatnění oblasti, výkonové zpoplatnění. Je vhodná pro použití v interoperabilních systémech mýtného podle Směrnice 2004/52/ES a Rozhodnutí 2009/750/ES o definici Evropské služby elektronického výběru mýtného a jejích technických prvcích. Poznámka: Na první pohled se může zdát, že použití kontrolních bran v satelitním systému je zbytečné. Bohužel, opak je pravdou. V rámci prevence ztrát z výběru poplatků je nutné vždy zajistit provoz duálního kontrolního systému, protože je zdokumentováno použití aktivních zdrojů rušení radiových signálů v systémech výkonového zpoplatnění. Průjezd kontrolním bodem je vždy zaznamenán na kontrolních kamerách a tak dokáže nefunkční OBU nebo ovlivněnou rušením snadno odhalit. Navíc většina neplatících 8 Vyrozuměli jsme, že přenositelnost není aktuálně zvažována z důvodu rizika snížení příjmů z časových poplatků. 90/142

91 vozidel nebude vybavena palubní jednotkou vůbec. Zákaznické služby Zákaznické služby zajišťují styk zákazníků a uživatelů zpoplatněných komunikací se systémem časového zpoplatnění. Služby musí zajistit tyto funkce: 1) poskytování informací a informačních tiskovin o časovém zpoplatnění 2) úhradu časových poplatků 3) příjem plateb v hotovosti a nakládání s pokladní hotovostí 4) příjem plateb prostřednictvím platebních karet a tankovacích karet nebo elektronickými platebními kanály 5) vydání pokladního dokladu, prokazujícího úhradu časového poplatku 6) vydávání a evidenci palubních jednotek a jejich počáteční nastavení personalizaci 7) příjem záloh (kaucí) za palubní jednotky nebo plateb při jejich prodeji 8) zpětný odběr palubních jednotek a vrácení kaucí 9) výměnu vadných nebo starých palubních jednotek za nové, včetně zanesení změny do evidence 10) přijímání podnětů, stížností, reklamací a pomoc při řešení obtíží 11) příjem úhrad za pokutu 12) hlášení ztráty nebo odcizení OBU 13) jiné změny evidenčních údajů, pokud budou takové údaje součástí evidence (změna držitele vozidla, změna registrační značky, změna adresy/sídla držitele vozidla) Zákaznické služby musí být k dispozici v nepřetržitém provozu Zákaznické služby se poskytují prostřednictvím následujících kanálů: 1) internetového informačního portálu se zákaznickou samoobsluhou nebo mobilních aplikací pro chytré telefony, umožňuje především a. otevřít a spravovat zákaznický účet b. uhradit časový poplatek c. obdržet daňový doklad prokazující úhradu d. prohlížet historii zákaznického účtu e. získat informace f. objednat zaslání OBU poštou g. podat reklamaci a sledovat stav vyřízení 2) telefonicky prostřednictvím centra telefonické podpory, umožňuje především a. získat pomoc při řešení obtíží b. otevřít a spravovat zákaznický účet c. požádat o zaslání duplikátu daňového dokladu d. požádat o výpis z historie zákaznického účtu e. získat informace f. objednat zaslání OBU poštou g. podat reklamaci a sledovat stav vyřízení 3) osobně na obchodním místě, přičemž některá obchodní místa mohou být vybavena pouze samoobslužným automatem, umožňuje především a. uhradit časový poplatek b. obdržet daňový doklad prokazující úhradu c. obdržet výpis historie zákaznického účtu d. získat informace e. obdržet OBU f. vrátit nebo vyměnit OBU g. podat reklamaci h. obdržet informační letáky a další informace v tištěné formě 91/142

92 Počet a rozmístění obchodních míst se navrhuje se zřetelem na: 1) místní a časovou dostupnost 2) pokrytí úseků zpoplatněných komunikací v blízkosti hraničních přechodů, s ohledem na možnost OBU vrátit jde o obousměrné pokrytí 3) postupný přechod na nové technologie (chytré telefony, tablety), který může být doprovázen postupným útlumem počtu obchodních míst Logistika palubních jednotek Logistické procesy musí zajistit trvalou dostatečnou disponibilní zásobu OBU na jednotlivých obchodních místech a v centrálním skladu. Řízení logistiky se bude opírat o přesnou evidenci stavu a pohybu OBU na jednotlivých skladech v členění na jednotlivé kusy podle identifikačního klíče. Součástí je i plánování a zajištění dostatečného počtu OBU od výrobců. Logistika OBU bude zahrnovat zejména tyto funkce: 1) řízení disponibilních zásob OBU v centrálním skladu 2) řízení disponibilních zásob OBU na jednotlivých obchodních místech 3) nákup OBU od dodavatelů 4) přejímky dodávek OBU z výroby 5) dopravu OBU mezi obchodními místy a centrálním skladem 6) přímé dodávky OBU uživatelům zásilkovou službou 7) zpětný příjem vrácených OBU a jejich svoz na centrální sklad 8) kontrolu vrácených OBU, jejich vyčištění, zabalení a vrácení do distribuční sítě 9) běžné servisní úkony, spočívající ve výměně držáku, napájecího kabelu, baterie 10) vyřazení a likvidace vadných OBU Zvláštní pozornost musí být věnována předzásobení všech uživatelů před ostrým spuštěním systému do provozu. Platební infrastruktura Platební infrastruktura bude sloužit především k realizaci bezhotovostních plateb. Platby se mohou uskutečňovat prostřednictvím: 1) platebních karet debetních nebo kreditních vystavených bankou (např. Visa, EC/MC) 2) platebních karet kreditních vystavených nebankovní institucí (např. Diners) 3) tankovacích karet (např. EuroWAG, Shell, CCS) 4) elektronické úhrady ve formě podporované bankou Infrastruktura musí zajistit: 1) provoz kartových terminálů, upravených pro příjem všech podporovaných karet 2) autorizaci platebních transakcí v autorizačním centru výstavce karty 3) provoz platební brány pro elektronické úhrady 4) párování a zaúčtování plateb na účtu pro výběr časových poplatků a účtu pro výběr kaucí Banka bude odpovídat za provoz platební infrastruktury. Dále bude provádět hotovostní operace pro odvody tržeb obchodních míst realizovaných v hotovosti. Centrální evidence Centrální evidence zajišťuje příjem a validaci informací o prodeji časových poplatků. Zpracované informace jsou ukládány do databáze centrální evidence. Kontrolní proces centrální evidence zahrnuje také párování bezhotovostních plateb autorizovaných bankou, bez potvrzení úhrady nedojde k nabytí platnosti zakoupeného časového poplatku, potvrzení operace a vystavení daňového dokladu. Využívá-li uživatel zákaznickou samoobsluhu, potom se daňový doklad se zasílá elektronicky v souboru PDF na adresu uživatele, pokud je známa nebo si jej uživatel může stáhnout v rámci dokončení nákupní operace. Tím není dotčena možnost uživatele si opakovaně vyžádat zaslání daňového dokladu z archivu. 92/142

93 Centrální evidence bude propojena on-line na kontrolní subsystém, kontrolní subsystém (enforcement) se dotazuje v centrální evidenci na každé vozidlo, které projede kontrolním bodem. Centrální evidence je tvořena systémem zpracování dat, který zajišťuje všechny výpočtové a kontrolní funkce, včetně zajištění informační bezpečnosti (ochrana dat před zneužitím a ztrátou). Datové úložiště umožňuje ukládat a archivovat data po dobu nejméně10 let. Informační systém a centrální databáze musí splňovat požadavky na systém s vysokou dostupností a musí být navrženy pro nepřetržitý provoz Správa kontextových dat V rámci centrálního systému se uskutečňuje správa kontextových dat digitální mapy, která popisuje úseky pozemních komunikací zpoplatněné časovým poplatkem. Kontrolní systém a vymáhání Kontrolní systém sbírá data z určitých vybraných úseků pozemních komunikací prostřednictvím kontrolních zařízení. Kontrolní zařízení mohou být: 1) pevná, umístěná na stálém stanovišti 2) přenosná, umístěná pevně na dočasném stanovišti 3) ruční, umožňují kontrolu vozidel v klidu Kontrolní systém pevný nebo přenosný je zpravidla tvořen: 1) nosnou konstrukcí vedle a nad komunikací 2) soupravou kamer pro zaznamenání průjezdu vozidla a registrační značky vozidla pro každý jízdní pruh 3) infračerveným osvětlením pro případ snížené viditelnosti, které není lidským okem viditelné a neovlivňuje bezpečnost silničního provozu 4) řídící jednotkou, včetně zpracování a přenosu dat do centrály 5) elektrickou a datovou přípojkou Kontrolní systém zajišťuje tyto funkce: 1) pořízení fotografií průjezdu vozidla a registrační značky 2) vytvoření dočasného elektronického záznamu o průjezdu vozidla, který obsahuje fotografie, rozpoznanou RZ vozidla, opatřený časovou značkou a identifikací kontrolního bodu, a další údaje 3) ověření platnosti úhrady časového poplatku nebo osvobození od zpoplatnění v centrální databázi podle klíče RZ vozidla 4) ověření, zda palubní jednotka přísluší kontrolovanému vozidlu (zda nedošlo tzv. zapůjčení nebo přenesení OBU) 5) v případě, že platnost časového poplatku je v pořádku nebo jde o vozidlo osvobozené od zpoplatnění, provede se bezprostředně poté výmaz dočasného záznamu o průjezdu vozidla a jeho fotografie 6) v případě, že vozidlo nemá palubní jednotku systému časového zpoplatnění nebo časový poplatek nemá uhrazen a není osvobozeno od zpoplatnění, odešle se dočasný záznam o průjezdu vozidla do centrální databáze a zde se uloží pro další zpracování Kontrolní systém musí být zkonstruován tak, aby byl schopen funkce za snížené viditelnosti i za nepříznivého počasí. Kontrolní systém musí zajistit správnou funkci při rychlosti průjezdu vozidle nejméně 160 km/h. Kontrolní systém využívá ke snímání průjezdů vozidel kamery pracující současně ve viditelné a infračervené oblasti spektra. Za snížené viditelnosti je snímaný prostor nasvícen zdroji infračerveného záření, které není lidským okem viditelné. Tím nemůže dojít k ovlivnění bezpečnosti silničního provozu, používané systémy jsou v tomto smyslu certifikovány autorizovanými zkušebnami. V kombinaci s retroreflexní vrstvou nanesenou na tabulce registrační značky vozidla je zajištěn vysoký kontrast a dobrá čitelnost pořízených snímků bez ohledu na světelné podmínky. Retroreflexní vrstva, tvořená speciální fólií má vysokou odrazivost právě v infračervené oblasti spektra, aby napomáhala snímání a rozpoznání údajů z tabulky registrační značky za tmy. Kvalita snímku může být nepříznivě ovlivněna špatnými povětrnostními podmínkami, jako jsou hustá mlha, velmi 93/142

94 hustý déšť nebo silné sněžení, které snižují dohlednost na několik málo metrů. Za silného sněžení může také docházet k nalepení sněhu a nečistot na tabulku RZ, která přestane být jako taková viditelná. Procesy vymáhání navazují na kontrolní systém. Data, pořízená kontrolním systémem budou zpracována operátory kontroly v centrále takto: 1) fotografie registrační značky se podrobí strojové analýze znaků s cílem automaticky rozpoznat obsah a stát registrace vozidla 2) fotografie, u kterých se nepodařilo správně rozpoznat obsah registrační značky, se řadí do fronty ručního zpracování 3) operátoři ručního zpracování překontrolují fotografie s nerozpoznaným obsahem (resp. s nižší pravděpodobností, že obsah byl rozpoznán korektně) a je-li to možné, doplní chybějící znaky ručně 4) subsystém vymáhání se může dotázat v registru vozidel systému výkonového zpoplatnění (ESVZ), zda konkrétní vozidlo nemá nejvyšší hmotnost více jak 3,5 t 5) subsystém vymáhání se dotazuje v registru vozidel na jejich provozovatele, přenese identifikační údaje a adresu provozovatele a uloží ji do databáze 6) subsystém vymáhání může ověřit adresu občana nebo osoby v systému základních registrů registru občanů a registru osob 7) subsystém vymáhání sestaví platební rozkaz adresovaný provozovateli vozidla, ke kterému připojí důkazní materiály a zařadí jej do fronty k rozeslání 8) odpovědný pracovník správního orgánu obsah fronty zkontroluje a uvolní k odeslání 9) platební příkazy se vytisknou, vloží do obálek, ofrankují a předají k poštovní dopravě 10) uhrazené pokuty a doplatky časových poplatků se sledují na zvláštních účtech v bance, přijaté platby se párují, s identifikací platebního příkazu se případ uzavírá 11) neuhrazené platební příkazy po marném uplynutí splatnosti se předají k právnímu vymáhání 12) v případě, že provozovatel vozidla uplatní proti platebnímu příkazu odpor, dokumentace se předá na místně příslušný celní úřad k vyřešení správního deliktu ve správním řízení V rámci subsystému vymáhání se spravuje seznam ztracených a odcizených OBU (black-list). O zařazení OBU na seznam rozhoduje odpovědný pracovník na základě hlášení doručeného některým z kanálů zákaznických služeb. Na takovou OBU se nahlíží, jako kdyby neexistovala. Hlídky Celní správy a Policie ČR, které budou vykonávat silniční kontrolu spojenou s kontrolou úhrady časového poplatku, budou muset být za tímto účelem vybaveny jednoduchým ručním terminálem s připojením na centrální evidenci časových poplatků. 94/142

95 Příloha 3 Funkční popis varianty 3 - Video Funkční popis této varianty vychází z následujícího schématu: PLATEBNÍ KANÁLY CLEARING, BANKA PLATEBNÍ INFRASTRUKTURA REGISTR ESVZ ZÁKAZNICKÁ SAMOOBSLUHA ZPRACOVÁNÍ DAT REGISTR OSOB O REGISTRAČNÍ I I IIII ZNAČKA ZÁKAZNÍK UŽIVATEL KOMUNIKACE V SYSTÉMU ČASOVÉHO ZPOPLATNĚNÍ TELEFONICKÁ PODPORA OPERÁTOŘI KONTROLY REGISTR VOZIDIEL REGISTR OBYVATEL OBCHODNÍ MÍSTA ENFORCEMENT A VYMÁHÁNÍ ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY CENTRÁLNÍ EVIDENCE ČASOVÝCH POPLATKŮ POLICIE ČR CELNÍ ÚŘADY KONTROLNÍ BRÁNY ZAŘÍZENÍ ENFORCEMENTU Zákaznické služby Zákaznické služby zajišťují styk zákazníků a uživatelů zpoplatněných komunikací se systémem časového zpoplatnění. Služby musí zajistit tyto funkce: 1) poskytování informací a informačních tiskovin o časovém zpoplatnění 2) úhradu časových poplatků 3) příjem plateb v hotovosti a nakládání s pokladní hotovostí 4) příjem plateb prostřednictvím platebních karet a tankovacích karet nebo elektronickými platebními kanály 5) vydání pokladního dokladu, prokazujícího úhradu časového poplatku 6) přijímání podnětů, stížností, reklamací a pomoc při řešení obtíží 7) příjem úhrad za pokutu 8) jiné změny evidenčních údajů, pokud budou takové údaje součástí evidence (změna držitele vozidla, změna registrační značky, změna adresy/sídla držitele vozidla) 95/142

96 Zákaznické služby musí být k dispozici v nepřetržitém provozu Zákaznické služby se poskytují prostřednictvím následujících kanálů: 1) internetového informačního portálu se zákaznickou samoobsluhou nebo mobilních aplikací pro chytré telefony, umožňuje především a. otevřít a spravovat zákaznický účet b. uhradit časový poplatek c. obdržet daňový doklad prokazující úhradu d. prohlížet historii zákaznického účtu e. získat informace f. podat reklamaci a sledovat stav vyřízení 2) telefonicky prostřednictvím centra telefonické podpory, umožňuje především a. získat pomoc při řešení obtíží b. otevřít a spravovat zákaznický účet c. požádat o zaslání duplikátu daňového dokladu d. požádat o výpis z historie zákaznického účtu e. získat informace f. podat reklamaci a sledovat stav vyřízení 3) osobně na obchodním místě, přičemž některá obchodní místa mohou být vybavena pouze samoobslužným automatem, umožňuje především a. uhradit časový poplatek b. obdržet daňový doklad prokazující úhradu c. získat informace d. podat reklamaci e. obdržet informační letáky a další informace v tištěné formě Počet a rozmístění obchodních míst se navrhuje se zřetelem na: 1) místní a časovou dostupnost 2) pokrytí úseků zpoplatněných komunikací v blízkosti hraničních přechodů 3) postupný přechod na nové technologie (chytré telefony, tablety), který může být doprovázen postupným útlumem počtu obchodních míst Při úhradě časového poplatku se zaeviduje registrační značka a stát registrace vozidla. Na obchodním místě tyto údaje obsluha prověří proti předložení osvědčení o registraci vozidla (malý TP). Při úhradě poplatku s použitím zákaznické samoobsluhy se údaje ověří sadou náhodně vybraných kontrolních otázek, jejichž předmětem je některý s údajů o provozovateli vozidla, jeho bydlišti nebo o vozidle samotném podle záznamu v registru vozidel. Roční časový poplatek lze na žádost uživatele převést na jinou registrační značku vozidla. Platební infrastruktura Platební infrastruktura bude sloužit především k realizaci bezhotovostních plateb. Platby se mohou uskutečňovat prostřednictvím: 1) platebních karet debetních nebo kreditních vystavených bankou (např. Visa, EC/MC) 2) platebních karet kreditních vystavených nebankovní institucí (např. Diners) 3) tankovacích karet (např. EuroWAG, Shell, CCS) 4) elektronické úhrady ve formě podporované bankou Infrastruktura musí zajistit: 1) provoz kartových terminálů, upravených pro příjem všech podporovaných karet 2) autorizaci platebních transakcí v autorizačním centru výstavce karty 3) provoz platební brány pro elektronické úhrady 4) párování a zaúčtování plateb na účtu pro výběr časových poplatků 96/142

97 Banka bude odpovídat za provoz platební infrastruktury. Dále bude provádět hotovostní operace pro odvody tržeb obchodních míst realizovaných v hotovosti. Centrální evidence Centrální evidence zajišťuje příjem a validaci informací o prodeji časových poplatků. Zpracované informace jsou ukládány do databáze centrální evidence. Kontrolní proces centrální evidence zahrnuje také párování bezhotovostních plateb autorizovaných bankou, bez potvrzení úhrady nedojde k nabytí platnosti zakoupeného časového poplatku, potvrzení operace a vystavení daňového dokladu. Využívá-li uživatel zákaznickou samoobsluhu, potom se daňový doklad se zasílá elektronicky v souboru PDF na adresu uživatele, pokud je známa nebo si jej uživatel může stáhnout v rámci dokončení nákupní operace. Tím není dotčena možnost uživatele si opakovaně vyžádat zaslání daňového dokladu z archivu. Centrální evidence bude propojena on-line na kontrolní subsystém, kontrolní subsystém (enforcement) se dotazuje v centrální evidenci na každé vozidlo, které projede kontrolním bodem. Centrální evidence je tvořena systémem zpracování dat, který zajišťuje všechny výpočtové a kontrolní funkce, včetně zajištění informační bezpečnosti (ochrana dat před zneužitím a ztrátou). Datové úložiště umožňuje ukládat a archivovat data po dobu nejméně10 let. Informační systém a centrální databáze musí splňovat požadavky na systém s vysokou dostupností a musí být navrženy pro nepřetržitý provoz Kontrolní systém a vymáhání Kontrolní systém sbírá data z určitých vybraných úseků pozemních komunikací prostřednictvím kontrolních zařízení. Kontrolní zařízení jsou tvořena kamerovým systémem s rozpoznáním znaků na registrační značce vozidla. Kontrolní zařízení mohou být: 1) pevná, umístěná na stálém stanovišti 2) přenosná, umístěná pevně na dočasném stanovišti 3) mobilní/ruční terminály pro činnost kontrolních hlídek v terénu Kontrolní systém pevný nebo přenosný je zpravidla tvořen: 1) nosnou konstrukcí vedle a nad komunikací 2) soupravou kamer pro zaznamenání průjezdu vozidla a registrační značky vozidla pro každý jízdní (případně odstavný) pruh 3) infračerveným osvětlením pro případ snížené viditelnosti, které není lidským okem viditelné a neovlivňuje bezpečnost silničního provozu 4) řídící jednotkou, včetně zpracování a přenosu dat 5) elektrickou a datovou přípojkou Kontrolní systém zajišťuje tyto funkce: 1) pořízení fotografií průjezdu vozidla a registrační značky 2) vytvoření dočasného elektronického záznamu o průjezdu vozidla, který obsahuje fotografie, výsledek rozpoznání RZ, opatřeného časovou značkou a identifikací kontrolního bodu, a další údaje 3) ověření platnosti úhrady časového poplatku nebo osvobození od zpoplatnění v centrální databázi podle klíče RZ 4) v případě, že platnost časového poplatku je v pořádku nebo se na vozidlo vztahuje osvobození od zpoplatnění, provede se výmaz dočasného záznamu o průjezdu vozidla 5) v případě, že vozidlo nemá časový poplatek uhrazen a není osvobozeno od zpoplatnění nebo nedošlo k správnému rozpoznání RZ, odešle se dočasný záznam o průjezdu vozidla do centrální databáze a zde se uloží Kontrolní systém musí být zkonstruován tak, aby byl schopen funkce za snížené viditelnosti i za nepříznivého počasí. Kontrolní systém musí zajistit správnou funkci při rychlosti průjezdu vozidle nejméně 160 km/h. Kontrolní systém využívá ke snímání průjezdů vozidel kamery pracující současně ve viditelné a infračervené oblasti spektra. Za snížené viditelnosti je snímaný prostor nasvícen zdroji infračerveného záření, které není 97/142

98 lidským okem viditelné. Tím nemůže dojít k ovlivnění bezpečnosti silničního provozu, používané systémy jsou v tomto smyslu certifikovány autorizovanými zkušebnami. V kombinaci s retroreflexní vrstvou nanesenou na tabulce registrační značky vozidla je zajištěn vysoký kontrast a dobrá čitelnost pořízených snímků bez ohledu na světelné podmínky. Retroreflexní vrstva, tvořená speciální fólií má vysokou odrazivost právě v infračervené oblasti spektra, aby napomáhala snímání a rozpoznání údajů z tabulky registrační značky za tmy. Kvalita snímku může být nepříznivě ovlivněna špatnými povětrnostními podmínkami, jako jsou hustá mlha, velmi hustý déšť nebo silné sněžení, které snižují dohlednost na několik málo metrů. Za silného sněžení může také docházet k nalepení sněhu a nečistot na tabulku RZ, která přestane být viditelná jako taková. Procesy vymáhání navazují na kontrolní systém. Data, pořízená kontrolním systémem budou zpracována operátory kontroly v centrále takto: 1) fotografie registrační značky se podrobí strojové analýze znaků s cílem automaticky rozpoznat obsah a stát registrace vozidla, pokud nebyla RZ rozpoznána správně již kamerovým systémem 2) fotografie, u kterých se nepodařilo správně rozpoznat obsah registrační značky, se řadí do fronty ručního zpracování 3) operátoři ručního zpracování překontrolují fotografie s nerozpoznaným obsahem (resp. s nižší pravděpodobností, že obsah byl rozpoznán korektně) a je-li to možné, doplní chybějící znaky ručně 4) po správném určení RZ se ověří v centrální evidenci úhrada časového poplatku nebo osvobození od zpoplatnění, pokud byl poplatek uhrazen, zpracování záznamu se ukončí a záznam se vymaže 5) pokud nebyl poplatek pro dané vozidlo uhrazen, tak subsystém vymáhání se dotáže v registru vozidel na provozovatele vozidla, přenese identifikační údaje a adresu provozovatele a uloží ji do databáze 6) subsystém vymáhání může ověřit dotazem v registru systému výkonového zpoplatnění, zda nejde o vozidlo s hmotností nad 3,5 t 7) subsystém vymáhání může ověřit adresu občana nebo osoby v systému základních registrů registru občanů a registru osob 8) subsystém vymáhání sestaví platební rozkaz adresovaný provozovateli vozidla, ke kterému připojí důkazní materiály a zařadí jej do fronty k rozeslání 9) odpovědný pracovník obsah fronty zkontroluje a uvolní k odeslání 10) platební rozkazy se vytisknou, vloží do obálek, ofrankují a předají k poštovní dopravě 11) uhrazené pokuty a doplatky časových poplatků se sledují na zvláštních účtech v bance, přijaté platby se párují, s identifikací platebního rozkazu se případ uzavírá 12) neuhrazené platební rozkazy po marném uplynutí splatnosti se předají k právnímu vymáhání 13) v případě, že provozovatel vozidla uplatní proti platebnímu příkazu opravný prostředek, dokumentace se předá správnímu orgánu k vyřešení správního deliktu ve správním řízení Hlídky Celní správy a Policie ČR, které budou vykonávat silniční kontrolu spojenou s kontrolou úhrady časového poplatku, mohou, ale nemusí být za tímto účelem vybaveny jednoduchým ručním terminálem s připojením na centrální evidenci časových poplatků. Kontrolu lze bez použití terminálu vykonat na základě předložení stvrzenky o úhradě časového poplatku. 98/142

99 Příloha 4 Funkční popis varianty 4 - RFID Funkční popis této varianty vychází z následujícího schématu: PLATEBNÍ KANÁLY CLEARING, BANKA PLATEBNÍ INFRASTRUKTURA REGISTR ESVZ DÁLNIČNÍ KUPÓN S RFID ČIPEM ZÁKAZNICKÁ SAMOOBSLUHA ZPRACOVÁNÍ DAT REGISTR OSOB OPERÁTOŘI KONTROLY REGISTR VOZIDIEL ZÁKAZNÍK UŽIVATEL KOMUNIKACE V SYSTÉMU ČASOVÉHO ZPOPLATNĚNÍ REGISTR OBYVATEL OBCHODNÍ MÍSTA ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY ENFORCEMENT A VYMÁHÁNÍ CENTRÁLNÍ EVIDENCE ČASOVÝCH POPLATKŮ POLICIE ČR CELNÍ ÚŘADY KONTROLNÍ BRÁNY ZAŘÍZENÍ ENFORCEMENTU Zákaznické služby Zákaznické služby zajišťují styk zákazníků a uživatelů zpoplatněných komunikací se systémem časového zpoplatnění. Služby musí zajistit tyto funkce: 1) poskytování informací a informačních tiskovin o časovém zpoplatnění 2) úhradu časových poplatků 3) příjem plateb v hotovosti a nakládání s pokladní hotovostí 4) příjem plateb prostřednictvím platebních karet a tankovacích karet nebo elektronickými platebními kanály 5) vydání pokladního dokladu, prokazujícího úhradu časového poplatku 6) výdej a evidenci dálničních kupónů 7) výměnu vadných nebo poškozených dálničních kupónů za nové, včetně zanesení změny do evidence 8) přijímání podnětů, stížností, reklamací a pomoc při řešení obtíží 9) příjem úhrad za pokutu 99/142

100 10) jiné změny evidenčních údajů, pokud budou takové údaje součástí evidence (změna držitele vozidla, změna registrační značky, změna adresy/sídla držitele vozidla) Zákaznické služby musí být k dispozici v nepřetržitém provozu Zákaznické služby se poskytují prostřednictvím následujících kanálů: 1) internetového informačního portálu se zákaznickou samoobsluhou nebo mobilních aplikací pro chytré telefony, umožňuje především a. otevřít a spravovat zákaznický účet b. uhradit časový poplatek c. obdržet daňový doklad prokazující úhradu d. prohlížet historii zákaznického účtu e. získat informace f. objednat zaslání nového dálničního kupónu poštou g. podat reklamaci a sledovat stav vyřízení 2) osobně na obchodním místě, přičemž některá obchodní místa mohou být vybavena pouze samoobslužným automatem, umožňuje především a. uhradit časový poplatek b. obdržet daňový doklad prokazující úhradu c. získat informace d. obdržet dálniční kupón e. vyměnit poškozený dálniční kupón za nový f. podat reklamaci g. obdržet informační letáky a další informace v tištěné formě Počet a rozmístění obchodních míst se navrhuje se zřetelem na: 1) místní a časovou dostupnost 2) pokrytí úseků zpoplatněných komunikací v blízkosti hraničních přechodů 3) postupný přechod na nové technologie (chytré telefony, tablety), který může být doprovázen postupným útlumem počtu obchodních míst Výroba dálničních kupónů Výroba dálničních kupónů zahrnuje přípravu grafického návrhu, tisk kupónů, specimenů, poplatek za používání kódu EAN, tisk informačních materiálů, letáků a samolepek k označení prodejních míst. Tisk zajišťuje SFDI na svůj náklad prostřednictvím vybraného dodavatele. Distribuce a prodej dálničních kupónů Distribucí se rozumí doprava kupónů od výrobce do centrálního skladu, převzetí, kontrola počtu a kontrola bezchybnosti tisku kupónů vč. řešení případných reklamací, centrální skladování, rozvoz kupónů na prodejní místa, skladování a evidence prodeje na prodejních místech, výměna vrácených poškozených kupónů na prodejních místech, zásilkový prodej kupónů, vrácení nespotřebovaného množství z dané emise kupónů, úřední likvidace nespotřebovaných kupónů, odvod finančních prostředků z prodeje kupónů. Kupóny se evidují podle doby jejich platnosti a podle sériových čísel, která jsou současně nesmazatelně uložena v paměti RFID čipu. O prodaných kupónech se vede centrální evidence za účelem následné kontroly období platnosti časového kupónu. V evidenci se zachycují veškeré přijaté, vydané, prodané a vrácené kupóny. Zvlášť se evidují kupóny poškozené, vyměněné nebo kupóny s chybným vyznačením doby platnosti. Vyznačení doby platnosti kupónů prokazujících zaplacení poplatku na jeden měsíc nebo deset dnů provádí prodejce při prodeji elektronicky, zápisem do centrální evidence. Krátkodobé kupóny je možné použít opakovaně, v rámci období platnosti dané emise, a to bez nutnosti s vylepeným kupónem jakkoliv manipulovat. Dotisk dálničních kupónů V případě zvýšené poptávky po dálničních kupónech muže nastat situace vedoucí k nedostatku příslušného druhu kupónů v distribuční síti. Aby k uvedeným potížím v zásobování nedošlo, vydává se každá emise kupónů 100/142

101 s určitou rezervou. Průběžně se sleduje a vyhodnocuje odbyt a stav zásob kupónů na jednotlivých obchodních místech a centrálním skladu. Pokud je indikováno snížení zásob pod stanovenou mez, je objednán dotisk dálničních kupónů. Dotisk musí být zajištěn s dostatečným časovým předstihem s ohledem na relativně dlouhé výrobní lhůty (2 a více měsíců). Likvidace dálničních kupónů Po ukončení prodeje emise dálničních kupónů jsou nevyužité zbylé kupóny staženy z distribuční sítě do centrálního skladu, provedena inventurní kontrola a jsou fyzicky zlikvidovány. Kontrola úhrady časového poplatku Technické řešení s centrální evidencí identifikačních čísel prodaných kupónů umožňuje plošnou systémovou kontrolu dodržování povinnosti uhradit časový poplatek s vysokým preventivním účinkem, bez nutnosti zastavit, snížit rychlost jízdy nebo použít určený jízdní pruh. Kontrolní systém vyžaduje vybudovat síť kontrolních zařízení podél komunikací. Očekávaným přínosem je zlepšení kázně ze strany příležitostných uživatelů zpoplatněných komunikací. To se bude odrážet především ve zvýšení příjmů z výběru krátkodobých časových poplatků. Kontrolní systém může efektivně plnit i represivní funkci automatizovaným shromážděním důkazních materiálů k vymáhání pokuty a doplatku časového poplatku s využitím institutu objektivní odpovědnosti, případně postoupením správního deliktu k projednání ve správním řízení na místně příslušném úřadu. Kontrolní systém sbírá data z určitých vybraných úseků pozemních komunikací prostřednictvím kontrolních zařízení. Kontrolní zařízení mohou být: 1) pevná, umístěná na stálém stanovišti 2) přenosná, umístěná pevně na dočasném stanovišti 3) ruční, umožňují kontrolu vozidel v klidu Kontrolní systém pevný nebo přenosný je zpravidla tvořen: 1) nosnou konstrukcí vedle a nad komunikací 2) vysílačem/přijímačem RFID pro každý jízdní pruh a odstavný pruh 3) soupravou kamer pro zaznamenání průjezdu vozidla a registrační značky vozidla pro každý jízdní pruh 4) infračerveným osvětlením pro případ snížené viditelnosti, které není lidským okem viditelné a neovlivňuje bezpečnost silničního provozu 5) řídící jednotkou, včetně zpracování a přenosu dat 6) elektrickou a datovou přípojkou Kontrolní systém zajišťuje tyto funkce: 1) navázání komunikace s RFID čipem na kupónu projíždějícího vozidla a jeho identifikace 2) pořízení fotografií průjezdu vozidla a registrační značky 3) vytvoření dočasného elektronického záznamu o průjezdu vozidla, který obsahuje fotografie, výsledek identifikace (identifikátor RFID) opatřeného časovou značkou a identifikací kontrolního bodu, a další údaje 4) ověření platnosti úhrady časového poplatku v centrální databázi podle klíče Id kupónu 5) v případě, že platnost časového poplatku je v pořádku, provede se výmaz dočasného záznamu o průjezdu vozidla 6) v případě, že vozidlo nemá palubní jednotku systému časového zpoplatnění nebo časový poplatek nemá uhrazen a vozidlo není evidováno jako osvobozené od zpoplatnění, odešle se dočasný záznam o průjezdu vozidla do centrální databáze a zde se uloží Kontrolní systém musí být zkonstruován tak, aby byl schopen funkce za snížené viditelnosti i za nepříznivého počasí. Kontrolní systém musí zajistit správnou funkci při rychlosti průjezdu vozidle nejméně 160 km/h. Kontrolní systém využívá ke snímání průjezdů vozidel kamery pracující současně ve viditelné a infračervené oblasti spektra. Za snížené viditelnosti je snímaný prostor nasvícen zdroji infračerveného záření, které není 101/142

102 lidským okem viditelné. Tím nemůže dojít k ovlivnění bezpečnosti silničního provozu, používané systémy jsou v tomto smyslu certifikovány autorizovanými zkušebnami. V kombinaci s retroreflexní vrstvou nanesenou na tabulce registrační značky vozidla je zajištěn vysoký kontrast a dobrá čitelnost pořízených snímků bez ohledu na světelné podmínky. Retroreflexní vrstva, tvořená speciální fólií má vysokou odrazivost právě v infračervené oblasti spektra, aby napomáhala snímání a rozpoznání údajů z tabulky registrační značky za tmy. Kvalita snímku může být nepříznivě ovlivněna špatnými povětrnostními podmínkami, jako jsou hustá mlha, velmi hustý déšť nebo silné sněžení, které snižují dohlednost na několik málo metrů. Za silného sněžení může také docházet k nalepení sněhu a nečistot na tabulku RZ, která přestane být jako taková viditelná. Procesy vymáhání navazují na kontrolní systém. Data, pořízená kontrolním systémem budou zpracována operátory kontroly v centrále takto: 1) fotografie registrační značky se podrobí strojové analýze znaků s cílem automaticky rozpoznat obsah a stát registrace vozidla 2) fotografie, u kterých se nepodařilo správně rozpoznat obsah registrační značky, se řadí do fronty ručního zpracování 3) operátoři ručního zpracování překontrolují fotografie s nerozpoznaným obsahem (resp. s nižší pravděpodobností, že obsah byl rozpoznán korektně) a je-li to možné, doplní chybějící znaky ručně 4) subsystém vymáhání se dotazuje v registru vozidel na jejich provozovatele, přenese identifikační údaje a adresu provozovatele a uloží ji do databáze 5) subsystém vymáhání může dotazem v registru vozidel systému výkonového zpoplatnění ověřit, zda jde o vozidlo s celkovou hmotností vyšší než 3,5 t 6) subsystém vymáhání může ověřit adresu občana nebo osoby v systému základních registrů registru občanů a registru osob 7) subsystém vymáhání sestaví platební rozkaz adresovaný provozovateli vozidla, ke kterému připojí důkazní materiály a zařadí jej do fronty k rozeslání 8) odpovědný pracovník obsah fronty zkontroluje a uvolní k odeslání 9) platební rozkazy se vytisknou, vloží do obálek ofrankují a předají k poštovní dopravě 10) uhrazené pokuty a doplatky časových poplatků se sledují na zvláštních účtech v bance, přijaté platby se párují, s identifikací platebního rozkazu se případ uzavírá 11) neuhrazené platební rozkazy po marném uplynutí splatnosti se předají k právnímu vymáhání 12) v případě, že provozovatel vozidla uplatní proti platebnímu rozkazu opravný prostředek, dokumentace se předá správnímu orgánu k vyřešení správního deliktu ve správním řízení V rámci subsystému vymáhání se spravuje seznam poškozených, ztracených a odcizených dálničních kupónů (black-list). O zařazení Id kupónu na seznam rozhoduje odpovědný pracovník na základě hlášení doručeného některým z kanálů zákaznických služeb. Na takový kupón se nahlíží, jako kdyby neexistoval. Hlídky Celní správy a Policie ČR, které budou vykonávat silniční kontrolu spojenou s kontrolou úhrady časového poplatku, mohou, ale nemusí být za tímto účelem vybaveny jednoduchým ručním terminálem s připojením na centrální evidenci časových poplatků. Kontrolu lze vykonat na základě předložení druhého dílu dálničního kupónu. 102/142

103 Příloha 5 Předpoklady finanční analýzy Při formulaci kvalifikovaného odhadu nákladů jsme vycházeli z obecně dostupných informací, z odborných znalostí našeho expertního týmu, ze zkušeností ze zahraničí i z odborných studií a analýz. Prezentované hodnoty jsou uváděny ve stálých cenách roku Pokud není uvedeno jinak, tak jsou veškeré předpoklady pro finanční analýzu uváděny v cenách bez DPH, a vztahují se k dodavatelskému modelu 1 Dodavatel- Objednatel. U všech analyzovaných variant je uvažována rezerva na provozní náklady ve výši 5 % těchto nákladů a rezerva na investiční náklady ve výši 2 % těchto nákladů. U všech analyzovaných variant je také uvažováno DPH na investičních a provozních nákladech, které je přímým nákladem provozovatele. Zároveň je toto DPH v plné výši příjmem státního rozpočtu (ať už bude odvedeno přímo dodavatelem stavby či služby nebo jeho subdodavateli). DPH na dálničních kupónech ani kaucích za palubní jednotky (OBU) není uvažováno. Varianta 0 Papírové kupóny Výnosy Předpokládané výnosy systému časového zpoplatnění v analyzovaném období jsou založeny na odhadu výnosů z prodeje dálničních kupónů uvažovaných v Návrhové variantě financování dle koncepce Dopravní sektorové strategie, 2. fáze (nezvyšování ceny časového zpoplatnění ve stálých cenách). Předpokládaná výše výnosů z blokových pokut vychází ze statistik Policie České republiky a Generálního ředitelství cel, a byla odhadnuta ve výši 32,6 mil. Kč/rok. Provozní náklady Provozní náklady se skládají zejména z nákladů na výrobu dálničních kupónů a z provizí z prodeje dálničních kupónů. Provize z prodeje (ve formě procenta z výnosů) vychází z předpokladu SFDI, a je od roku 2015 konstantní ve výši 4,6 % bez DPH. Náklady na výrobu dálničních kupónů včetně veškerých souvisejících nákladů vycházejí z předpokladu SFDI na tyto náklady v rámci emise pro rok Výše těchto nákladů ve stálých cenách roste se zvyšováním počtu prodaných kupónů. Náklady na dohled Policie ČR a Celní správa Z dostupných informací jsme vyrozuměli, že Policie ČR ani Celní správa samostatně nesledují náklady na kontrolu časového zpoplatnění. Z kontrolní zprávy NKÚ 12/12 z roku 2012 vyplývá, že celkové náklady Generálního ředitelství cel na kontrolu zpoplatněných komunikací (na výkonové i časové zpoplatnění) dosáhly v roce 2011 hodnoty 148 mil. Kč. Tyto náklady byly následně upraveny na cenovou úroveň roku Protože nelze jednoznačně určit náklady vztahující se k časovému zpoplatnění, byly tyto náklady odhadnuty ve výši 40 % výše uvedených celkových nákladů. Tento odhad řádově odpovídá poměru počtu zjištěných porušení právních předpisů v časovém a výkonovém zpoplatnění dle statistiky kontrolní činnosti v systému elektronického mýtného a v systému časového zpoplatnění za celou ČR v roce Pro odhad nákladů Policie ČR na kontrolu zpoplatněných komunikací byly použity počty přestupků vyřešené na místě v blokovém řízení pro rok 2012, předpoklady doby trvání řešení jednoho přestupku, průměrného platu a dalších souvisejících provozních nákladů (provozní náklady na vozidla a krycí příspěvek na administrativní náklady). Varianta 1 Mikrovlnná Výnosy Výnosy se skládají z výnosů z tržeb z časových poplatků, z výnosů z propadnutých kaucí za nevrácené OBU jednotky a výnosů z pokut. 103/142

104 Výnosy z tržeb z časových poplatků jsou založeny na stejné projekci jako v případě nulové varianty, s výjimkou výnosů z prodeje desetidenních kupónů. Na základě zkušeností se zavedením elektronického systému výkonového zpoplatnění v České republice lze předpokládat navýšení ročního prodeje těchto kupónů o 4 %, neboť efektivnější systém dohledu přiměje ke koupi některé z uživatelů, kteří současný systém obcházejí. Výnosy z propadnutých kaucí jsou odhadnuty na základě odhadu výše kauce (u mikrovlnných OBU ve výši nákladů na pořízení OBU) a odhadu počtu propadnutí kauce. Předpokládaná výše výnosů z blokových pokut vychází ze statistik Policie České republiky a Generálního ředitelství cel, a byla odhadnuta ve výši 32,6 mil. Kč/rok. Investiční náklady Celkové investiční náklady jsou tvořeny investičními náklady na dohled, na centrální evidenční systém a na systém podpory uživatelů. Investiční náklady na dohled jsou tvořeny zejména náklady na obousměrné kontrolní zařízení na komunikacích (brány, ocelové konstrukce) včetně přípojek energií a telekomunikací, dokumentace a inženýringu. Investiční náklady jsou odhadnuty v průměrné výši 4,6 mil. Kč na jedno kontrolní stanoviště, což odpovídá obvyklým nákladům na vybudování jedné kontrolní brány pro pokrytí směrově rozdělené komunikace o dvou jízdních pruzích v daném směru. Kvalifikovaný odhad počtu kontrolních bran je stanoven na základě předpokládané hustoty rozmístění stanovišť, která je 1 stanoviště v průměru na 40 km zpoplatněné sítě komunikací. Investiční náklady na dohled dále zahrnují náklady na kontrolní zařízení pro Policii ČR a Celní správu (v počáteční hodnotě 4 mil. Kč s následnou průběžnou obměnou těchto zařízení) a náklady na centrální systém pro zpracování a vyhodnocení kontrolních dat včetně softwaru, umístění, instalace a oživení systému, počátečního nastavení, zaškolení obsluhy a vyzkoušení. Tyto investiční náklady jsou odhadnuty jednorázově v částce 33 mil. Kč, což odpovídá obvyklým nákladům na pořízení informačních systémů obdobného rozsahu s kapacitou zpracovat data z 30 až 43 kontrolních stanovišť. Odhad zahrnuje také náklady na integraci se systémy dopravně-správních agend MD ČR a systémy základních registrů MV ČR. Investiční náklady na dohled dále také zahrnují vyvolané náklady na změnu dopravního značení na hraničních přechodech. Investiční náklady na centrální evidenční systém zahrnují náklady na vybudování centrálního systému pro vedení zákaznických účtů, evidenci časových poplatků a sledování provedených úhrad a byly odhadnuty jednorázově ve výši 17 mil. Kč, což odpovídá obvyklým nákladům na pořízení informačních systémů obdobného rozsahu s kapacitou zpracovat do 10 mil. transakčních záznamů za rok. Investiční náklady zahrnují také systémovou integraci s finančními institucemi, zkoušky, komplexní vyzkoušení a zkušební provoz. Investiční náklady na systém podpory uživatelů obsahuje zejména náklady na internetový portál, mobilní aplikace a systémovou integraci s dalšími systémy v celkové hodnotě 16 mil. Kč a dále náklady související s vybavením obchodních míst (POS). Náklady na vybavení jednoho POS jsou odhadnuty ve výši 22 tis. Kč, uvažovaná hustota rozmístění činí v průměru 1 POS na 8 km zpoplatněné sítě komunikací. Navržená hustota rozmístění POS se jeví jako dostatečná s ohledem na možnost opakovaně hradit časový poplatek prostřednictvím elektronických prodejních kanálů Provozní náklady Provozní náklady jsou tvořeny náklady na provoz vybudované infrastruktury, náklady na logistiku palubních jednotek a náklady na implementaci a administraci projektu. 104/142

105 Provozní náklady na dohled zahrnují energie, telekomunikační služby a provozní (preventivní a následnou) údržbu. Celkové roční provozní náklady na 1 bránu jsou odhadnuty ve výši 210 tis. Kč. Provozní náklady centrálního systému pro zpracování a vyhodnocení kontrolních dat zahrnují činnost operátorů, nájmy prostoru, energie, telekomunikační služby, licenční poplatky, provozní údržbu a správu systému. Tyto celkové roční provozní náklady jsou odhadnuty v hodnotě 16,3 mil. Kč. Provozní náklady centrálního systému pro vedení zákaznických účtů, evidenci časových poplatků a sledování provedených úhrad zahrnují nájmy prostoru, energie, telekomunikační služby, licenční poplatky, provozní údržbu a správu systému. Tyto roční náklady jsou uvažovány ve výši 17 mil. Kč. Provozní náklady na systém podpory uživatelů zahrnují náklady na provoz portálu a platebních bran a náklady na provoz call centra. Tyto náklady jsou odhadovány ve výši 20,3 mil. Kč ročně. Dále jsou uvažovány náklady na pronájem POS obsahující provozní obsluhu a údržbu POS ve výši 120 tis. Kč ročně na jednu POS. Provozní náklady související s pohybem (prodejem) každé OBU jsou odhadovány ve výši 10 Kč za každý relevantní pohyb (prodej) OBU a obsahují nejen samotnou distribuci, ale také náklady na potřebnou kontrolu OBU, její údržbu a přípravu k expedici. Náklady na implementaci zahrnují zejména náklady na propagaci změny systému časového zpoplatnění, na poradenské služby související s výběrem dodavatele a na projektový management. V letech jsou tyto náklady odhadovány v celkové výši 40 mil. Kč, od roku 2017 je uvažováno s 3 mil. Kč ročně. Provozní náklady spojené s využitím elektronických platebních bran (internetové bankovnictví, platební terminály). Celkový objem těchto plateb je odhadnut ve výši 70 % z celkových tržeb z úhrady časových poplatků, výše poplatku za použití elektronických platebních bran je předpokládána ve výši 0,75 %. Náklady na administraci projektu obsahují především osobní náklady na nový specializovaný útvar, který se bude zabývat vymáháním nezaplacených poplatků, administrací a kontrolou projektu. Dle předběžného odhadu bude potřeba 25 expertů (jejich počet se bude zvyšovat s rozšiřováním zpoplatněné sítě komunikací) s odměnou na úrovni průměrného platu v ČR (ve státní správě). V případě dodavatelského modelu Komplexní služba jsou tyto náklady přímo alokovány na SFDI pouze z jedné čtvrtiny, většinu činností by vykonával Poskytovatel komplexní služby v rámci platby za dostupnost. Náklady na palubní jednotky Náklady na palubní jednotku (OBU) jsou předpokládány ve výši 400 Kč, což odpovídá obvyklým nákladům na jednotku s požadovaným rozsahem funkčnosti. V souvislosti s předpokládaným technologickým vývojem dochází každých 5 let ke snížení jednotkové ceny o 10 %. Pro rok 2015 je uvažováno předzásobení ve výši 80 % celkového potřebného objemu OBU pro roční poplatky. Tento předpoklad vychází z rozložení prodeje ročních poplatků, kdy k nejvyšším prodejům dochází na přelomu roku. Předpokládaná návratnost OBU je v případě desetidenních a měsíčních poplatků uvažována na úrovni 90 %, v případě ročních OBU je předpokládaná návratnost 95 %. Tento předpoklad vychází ze zkušeností se zavedením elektronického systému výkonového zpoplatnění v České republice, kdy krátkodobé poplatky jsou využívány tranzitní dopravou, kde návratnost je nižší, než v případě ročních poplatků. Celková rezerva OBU je uvažována na úrovni 10 %, která slouží např. k pokrytí distribuce, nutné údržbě, či přípravě k expedici. 105/142

106 Předpokládaná životnost OBU je 5 let. Celkové množství potřebných OBU je kalkulováno na základě historické sezónnosti, předpokládané návratnosti, životnosti a obrátky OBU. Sezónnost poptávky byla zjištěna extrapolací prodeje desetidenních a měsíčních dálničních kupónů v letech 2008 až Uvažovaná obrátka OBU pro desetidenní poplatky je 0,75 měsíce a obrátka OBU pro měsíční poplatky pak 1,5 měsíce. Potřebný počet OBU nutný k zajištění poptávky v daném roce Rok Celkem OBU (tis. ks) Náklady na dohled Policie ČR a Celní správa Náklady Policie ČR a Celní správy na kontrolu časového zpoplatnění vycházejí ze stejných principů jako v případě nulové varianty. V souvislosti s předpokládaným efektivnějším enforcementem dané technické varianty lze předpokládat pokles časové náročnosti kontroly časového zpoplatnění a s tím související pokles nákladů oproti nulové variantě. Varianta 2 Satelitní Výnosy Výnosy se skládají z výnosů z tržeb z časových poplatků, z výnosů z propadnutých kaucí za nevrácené OBU jednotky a výnosů z pokut. Výnosy z tržeb z časových poplatků jsou založeny na stejné projekci jako v případě nulové varianty, s výjimkou výnosů z prodeje desetidenních kupónů. Na základě zkušeností se zavedením elektronického systému výkonového zpoplatnění v České republice lze předpokládat navýšení ročního prodeje těchto kupónů o 4 %, neboť efektivnější systém dohledu přiměje ke koupi některé z uživatelů, kteří současný systém obcházejí. Výnosy z propadnutých kaucí jsou odhadnuty na základě odhadu výše kauce (u satelitních OBU ve výši 1 tis. Kč za OBU) a odhadu počtu propadnutí kauce. Předpokládaná výše výnosů z blokových pokut vychází ze statistik Policie České republiky a Generálního ředitelství cel, a byla odhadnuta ve výši 32,6 mil. Kč/rok. Investiční náklady Celkové investiční náklady jsou tvořeny investičními náklady na dohled, na centrální evidenční systém a na systém podpory uživatelů. Investiční náklady na dohled jsou tvořeny zejména náklady na obousměrné kontrolní zařízení na komunikacích (brány, ocelové konstrukce) včetně přípojek energií a telekomunikací, dokumentace a inženýringu. Investiční náklady jsou odhadnuty v průměrné výši 1,7 mil. Kč na jedno kontrolní stanoviště, což odpovídá obvyklým nákladům na vybudování jedné kontrolní brány pro pokrytí směrově rozdělené komunikace o dvou jízdních pruzích v daném směru. Kvalifikovaný odhad počtu kontrolních bran je stanoven na základě předpokládané hustoty rozmístění stanovišť, která je 1 stanoviště v průměru na 40 km zpoplatněné sítě komunikací. Investiční náklady na dohled dále zahrnují náklady na kontrolní zařízení pro Policii ČR a Celní správu (v počáteční hodnotě 4 mil. Kč s následnou průběžnou obměnou těchto zařízení) a náklady na centrální systém pro zpracování a vyhodnocení kontrolních dat včetně softwaru, umístění, instalace a oživení 106/142

107 systému, počátečního nastavení, zaškolení obsluhy a vyzkoušení. Tyto investiční náklady jsou odhadnuty jednorázově v částce 33 mil. Kč, což odpovídá obvyklým nákladům na pořízení informačních systémů obdobného rozsahu s kapacitou zpracovat data z 30 až 43 kontrolních stanovišť. Odhad zahrnuje také náklady na integraci se systémy dopravně-správních agend MD ČR a systémy základních registrů MV ČR. Investiční náklady na dohled dále také zahrnují vyvolané náklady na změnu dopravního značení na hraničních přechodech. Investiční náklady na centrální evidenční systém zahrnují náklady na vybudování centrálního systému pro vedení zákaznických účtů, evidenci časových poplatků, sledování provedených úhrad, integraci mapových podkladů a byly odhadnuty jednorázově ve výši 25 mil. Kč, což odpovídá obvyklým nákladům na pořízení informačních systémů obdobného rozsahu s kapacitou zpracovat do 10 mil. transakčních záznamů za rok. Investiční náklady zahrnují také systémovou integraci s finančními institucemi, zkoušky, komplexní vyzkoušení a zkušební provoz. Investiční náklady na systém podpory uživatelů obsahuje zejména náklady na internetový portál, mobilní aplikace a systémovou integraci s dalšími systémy v celkové hodnotě 16 mil. Kč a dále náklady související s vybavením obchodních míst (POS). Náklady na vybavení jednoho POS jsou odhadnuty ve výši 22 tis. Kč, uvažovaná hustota rozmístění činí v průměru 1 POS na 8 km zpoplatněné sítě komunikací. Navržená hustota rozmístění POS se jeví jako dostatečná s ohledem na možnost opakovaně hradit časový poplatek prostřednictvím elektronických prodejních kanálů. Provozní náklady Provozní náklady jsou tvořeny náklady na provoz vybudované infrastruktury, náklady na logistiku palubních jednotek a náklady na implementaci a administraci projektu. Provozní náklady na dohled zahrnují energie, telekomunikační služby a provozní (preventivní a následnou) údržbu. Celkové roční provozní náklady na 1 bránu jsou odhadnuty ve výši 210 tis. Kč. Provozní náklady centrálního systému pro zpracování a vyhodnocení kontrolních dat zahrnují činnost operátorů, nájmy prostoru, energie, telekomunikační služby, licenční poplatky, provozní údržbu a správu systému. Tyto celkové roční provozní náklady jsou odhadnuty v hodnotě 16,3 mil. Kč. Provozní náklady centrálního systému pro vedení zákaznických účtů, evidenci časových poplatků a sledování provedených úhrad zahrnují nájmy prostoru, energie, telekomunikační služby, licenční poplatky, provozní údržbu a správu systému. Tyto roční náklady jsou uvažovány ve výši 21,6 mil. Kč. Provozní náklady na systém podpory uživatelů zahrnují náklady na provoz portálu a platebních bran a náklady na provoz call centra. Tyto náklady jsou odhadovány ve výši 20,3 mil. Kč ročně. Dále jsou uvažovány náklady na pronájem POS obsahující provozní obsluhu a údržbu POS ve výši 120 tis. Kč ročně na jednu POS. Provozní náklady související s pohybem (prodejem) každé OBU jsou odhadovány ve výši 20 Kč za každý relevantní pohyb (prodej) OBU a obsahují nejen samotnou distribuci, ale také náklady na potřebnou kontrolu OBU, její údržbu a přípravu k expedici. Provozní náklady dále zahrnují telekomunikaci OBU v podobě SIM datového tarifu odhadovaného ve výši 600 Kč ročně za každou OBU. Náklady na implementaci zahrnují zejména náklady na propagaci změny systému časového zpoplatnění, na poradenské služby související s výběrem dodavatele a na projektový management. V letech jsou tyto náklady odhadovány v celkové výši 40 mil. Kč, od roku 2017 je uvažováno s 3 mil. Kč ročně. Provozní náklady spojené s využitím elektronických platebních bran (internetové bankovnictví, platební terminály). Celkový objem těchto plateb je odhadnut ve výši 70 % z celkových tržeb z úhrady 107/142

108 časových poplatků, výše poplatku za použití elektronických platebních bran je předpokládána ve výši 0,75 %. Náklady na administraci projektu obsahují především osobní náklady na nový specializovaný útvar, který se bude zabývat vymáháním nezaplacených poplatků, administrací a kontrolou projektu. Dle předběžného odhadu bude potřeba 25 expertů (jejich počet se bude zvyšovat s rozšiřováním zpoplatněné sítě komunikací) s odměnou na úrovni průměrného platu v ČR (ve státní správě). V případě dodavatelského modelu Komplexní služba jsou tyto náklady přímo alokovány na SFDI pouze z jedné čtvrtiny, většinu činností by vykonával Poskytovatel komplexní služby v rámci platby za dostupnost. Náklady na palubní jednotky Náklady na palubní jednotku (OBU) jsou předpokládány ve výši Kč, což odpovídá obvyklým nákladům na jednotku s požadovaným rozsahem funkčnosti. V souvislosti s předpokládaným technologickým vývojem dochází každých 5 let ke snížení jednotkové ceny o 10 %. Pro rok 2015 je uvažováno předzásobení ve výši 80 % celkového potřebného objemu OBU pro roční poplatky. Tento předpoklad vychází z rozložení prodeje ročních poplatků, kdy k nejvyšším prodejům dochází na přelomu roku. Předpokládaná návratnost OBU je uvažována na úrovni 99 %. Tento předpoklad vychází ze zkušeností se zavedením elektronického systému výkonového zpoplatnění v České republice a relativně vyšší složenou kaucí za OBU Celková rezerva OBU je uvažována na úrovni 5 %, která slouží např. k pokrytí distribuce, nutné údržbě, či přípravě k expedici. Předpokládaná životnost OBU je 5 let. Celkové množství potřebných OBU je kalkulováno na základě historické sezónnosti, předpokládané návratnosti, životnosti a obrátky OBU. Sezónnost poptávky byla zjištěna extrapolací prodeje desetidenních a měsíčních dálničních kupónů v letech 2008 až Uvažovaná obrátka OBU pro desetidenní poplatky je 0,75 měsíce a obrátka OBU pro měsíční poplatky pak 1,5 měsíce. Potřebný počet OBU nutný k zajištění poptávky v daném roce Rok Počet OBU (tis. ks) Náklady na dohled Policie ČR a Celní správa Náklady Policie ČR a Celní správy na kontrolu časového zpoplatnění vycházejí ze stejných principů jako v případě nulové varianty. V souvislosti s předpokládaným efektivnějším enforcementem dané technické varianty lze předpokládat pokles časové náročnosti kontroly časového zpoplatnění a s tím související pokles nákladů oproti nulové variantě. Varianta 3 Video Výnosy Výnosy se skládají z výnosů z tržeb z časových poplatků a výnosů z pokut. Výnosy z tržeb z časových poplatků jsou založeny na stejné projekci jako v případě nulové varianty, s výjimkou výnosů z prodeje desetidenních kupónů. Na základě zkušeností se zavedením elektronického systému výkonového zpoplatnění v České republice lze předpokládat navýšení ročního prodeje těchto 108/142

109 kupónů o 2,4 %, neboť efektivnější systém dohledu přiměje ke koupi některé z uživatelů, kteří současný systém obcházejí. Jedná se o 60 % růstu, který je předpokládán variantě 1 Mikrovlnná a variantě 2 Satelitní, u kterých je předpokládána vyšší efektivita. Předpokládaná výše výnosů z blokových pokut vychází ze statistik Policie České republiky a Generálního ředitelství cel, a byla odhadnuta ve výši 32,6 mil. Kč/rok. Investiční náklady Celkové investiční náklady jsou tvořeny investičními náklady na dohled, na centrální evidenční systém a na systém podpory uživatelů. Investiční náklady na dohled jsou tvořeny zejména náklady na obousměrné kontrolní zařízení na komunikacích (brány, ocelové konstrukce) včetně přípojek energií a telekomunikací, dokumentace a inženýringu. Investiční náklady jsou odhadnuty v průměrné výši 1,7 mil. Kč na jedno kontrolní stanoviště, což odpovídá obvyklým nákladům na vybudování jedné kontrolní brány pro pokrytí směrově rozdělené komunikace o dvou jízdních pruzích v daném směru. Kvalifikovaný odhad počtu kontrolních bran je stanoven na základě předpokládané hustoty rozmístění stanovišť, která je 1 stanoviště v průměru na 40 km zpoplatněné sítě komunikací. Investiční náklady na dohled dále zahrnují náklady na centrální systém pro zpracování a vyhodnocení kontrolních dat včetně softwaru, umístění, instalace a oživení systému, počátečního nastavení, zaškolení obsluhy a vyzkoušení. Tyto investiční náklady jsou odhadnuty jednorázově v částce 33 mil. Kč, což odpovídá obvyklým nákladům na pořízení informačních systémů obdobného rozsahu s kapacitou zpracovat data z 30 až 43 kontrolních stanovišť. Odhad zahrnuje také náklady na integraci se systémy dopravně-správních agend MD ČR a systémy základních registrů MV ČR. Investiční náklady na dohled dále také zahrnují vyvolané náklady na změnu dopravního značení na hraničních přechodech. Investiční náklady na centrální evidenční systém zahrnují náklady na vybudování centrálního systému pro vedení zákaznických účtů, evidenci časových poplatků a sledování provedených úhrad a byly odhadnuty jednorázově ve výši 17 mil. Kč, což odpovídá obvyklým nákladům na pořízení informačních systémů obdobného rozsahu s kapacitou zpracovat do 10 mil. transakčních záznamů za rok. Investiční náklady zahrnují také systémovou integraci s finančními institucemi, zkoušky, komplexní vyzkoušení a zkušební provoz. Investiční náklady na systém podpory uživatelů obsahuje zejména náklady na internetový portál, mobilní aplikace a systémovou integraci s dalšími systémy v celkové hodnotě 16 mil. Kč a dále náklady související s vybavením obchodních míst (POS). Náklady na vybavení jednoho POS jsou odhadnuty ve výši 15 tis. Kč, uvažovaná hustota rozmístění činí v průměru 1 POS na 8 km zpoplatněné sítě komunikací. Navržená hustota rozmístění POS se jeví jako dostatečná s ohledem na možnost uhradit časový poplatek prostřednictvím elektronických prodejních kanálů. Provozní náklady Provozní náklady jsou tvořeny náklady na provoz vybudované infrastruktury a náklady na implementaci a administraci projektu. Provozní náklady na dohled zahrnují energie, telekomunikační služby a provozní (preventivní a následnou) údržbu. Celkové roční provozní náklady na 1 bránu jsou odhadnuty ve výši 160 tis. Kč. Provozní náklady centrálního systému pro zpracování a vyhodnocení kontrolních dat zahrnují činnost operátorů, nájmy prostoru, energie, telekomunikační služby, licenční poplatky, provozní údržbu a správu systému. Tyto celkové roční provozní náklady jsou odhadnuty v hodnotě 16,3 mil. Kč. 109/142

110 Provozní náklady centrálního systému pro vedení zákaznických účtů, evidenci časových poplatků a sledování provedených úhrad zahrnují nájmy prostoru, energie, telekomunikační služby, licenční poplatky, provozní údržbu a správu systému. Tyto roční náklady jsou uvažovány ve výši 17 mil. Kč. Provozní náklady na systém podpory uživatelů zahrnují náklady na provoz portálu a platebních bran a náklady na provoz call centra. Tyto náklady jsou odhadovány ve výši 20,3 mil. Kč ročně. Dále jsou uvažovány náklady na pronájem POS obsahující provozní obsluhu a údržbu POS ve výši 90 tis. Kč ročně na jednu POS. Náklady na implementaci zahrnují zejména náklady na propagaci změny systému časového zpoplatnění, na poradenské služby související s výběrem dodavatele a na projektový management. V letech jsou tyto náklady odhadovány v celkové výši 30 mil. Kč, od roku 2017 je uvažováno s 3 mil. Kč ročně. Provozní náklady spojené s využitím elektronických platebních bran (internetové bankovnictví, platební terminály). Celkový objem těchto plateb je odhadnut ve výši 70 % z celkových tržeb z úhrady časových poplatků, výše poplatku za použití elektronických platebních bran je předpokládána ve výši 0,75 %. Náklady na administraci projektu obsahují především osobní náklady na nový specializovaný útvar, který se bude zabývat vymáháním nezaplacených poplatků, administrací a kontrolou projektu. Dle předběžného odhadu bude potřeba 25 expertů ve dvou směnách (jejich počet se bude zvyšovat s rozšiřováním zpoplatněné sítě komunikací) s odměnou na úrovni průměrného platu v ČR (ve státní správě). V případě dodavatelského modelu Komplexní služba jsou tyto náklady přímo alokovány na SFDI pouze z jedné čtvrtiny, většinu činností by vykonával Poskytovatel komplexní služby v rámci platby za dostupnost. Náklady na dohled Policie ČR a Celní správa Náklady Policie ČR a Celní správy na kontrolu časového zpoplatnění vycházejí ze stejných principů jako v případě nulové varianty. V souvislosti s předpokládaným efektivnějším enforcementem dané technické varianty lze předpokládat pokles časové náročnosti kontroly časového zpoplatnění a s tím související pokles nákladů oproti nulové variantě. Varianta 4 RFID Výnosy Výnosy se skládají z výnosů z tržeb z časových poplatků a výnosů z pokut. Výnosy z tržeb z časových poplatků jsou založeny na stejné projekci jako v případě nulové varianty, s výjimkou výnosů z prodeje desetidenních kupónů. Na základě zkušeností se zavedením elektronického systému výkonového zpoplatnění v České republice lze předpokládat navýšení ročního prodeje těchto kupónů o 4 %, neboť efektivnější systém dohledu přiměje ke koupi některé z uživatelů, kteří současný systém obcházejí. Předpokládaná výše výnosů z blokových pokut vychází ze statistik Policie České republiky a Generálního ředitelství cel, a byla odhadnuta ve výši 32,6 mil. Kč/rok. Investiční náklady Celkové investiční náklady jsou tvořeny investičními náklady na dohled, na centrální evidenční systém a na systém podpory uživatelů. Investiční náklady na dohled jsou tvořeny zejména náklady na obousměrné kontrolní zařízení na komunikacích (brány, ocelové konstrukce) včetně přípojek energií a telekomunikací, dokumentace a 110/142

111 inženýringu. Investiční náklady jsou odhadnuty v průměrné výši 1,8 mil. Kč na jedno kontrolní stanoviště, což odpovídá obvyklým nákladům na vybudování jedné kontrolní brány pro pokrytí směrově rozdělené komunikace o dvou jízdních pruzích v daném směru. Kvalifikovaný odhad počtu kontrolních bran je stanoven na základě předpokládané hustoty rozmístění stanovišť, která je 1 stanoviště v průměru na 40 km zpoplatněné sítě komunikací. Investiční náklady na dohled dále zahrnují náklady na centrální systém pro zpracování a vyhodnocení kontrolních dat včetně softwaru, umístění, instalace a oživení systému, počátečního nastavení, zaškolení obsluhy a vyzkoušení. Tyto investiční náklady jsou odhadnuty jednorázově v částce 33 mil. Kč, což odpovídá obvyklým nákladům na pořízení informačních systémů obdobného rozsahu s kapacitou zpracovat data z 30 až 43 kontrolních stanovišť. Odhad zahrnuje také náklady na integraci se systémy dopravně-správních agend MD ČR a systémy základních registrů MV ČR. Investiční náklady na dohled dále také zahrnují vyvolané náklady na změnu dopravního značení na hraničních přechodech. Investiční náklady na centrální evidenční systém zahrnují náklady na vybudování centrálního systému pro vedení zákaznických účtů, evidenci časových poplatků a sledování provedených úhrad a byly odhadnuty jednorázově ve výši 17 mil. Kč, což odpovídá obvyklým nákladům na pořízení informačních systémů obdobného rozsahu s kapacitou zpracovat do 10 mil. transakčních záznamů za rok. Investiční náklady zahrnují také systémovou integraci s finančními institucemi, zkoušky, komplexní vyzkoušení a zkušební provoz. Investiční náklady na systém podpory uživatelů obsahuje zejména náklady na internetový portál, mobilní aplikace a systémovou integraci s dalšími systémy v celkové hodnotě 16 mil. Kč a dále náklady související s vybavením obchodních míst (POS). Náklady na vybavení jednoho POS jsou odhadnuty ve výši 15 tis. Kč, uvažovaná hustota rozmístění činí v průměru 1 POS na 8 km zpoplatněné sítě komunikací. Navržená hustota rozmístění POS se jeví jako dostatečná s ohledem na možnost opakovaně hradit časový poplatek prostřednictvím elektronických prodejních kanálů. Provozní náklady Provozní náklady jsou tvořeny z nákladů na výrobu dálničních kupónů, z provizí z prodeje dálničních kupónů, z nákladů na provoz vybudované infrastruktury a z nákladů na implementaci a administraci projektu. Náklady na výrobu dálničních kupónů včetně veškerých souvisejících nákladů byly odhadnuty ve výši 20,9 Kč za 1 dálniční kupón. Úspora počtu desetidenních a měsíčních dálničních kupónů způsobená opakovaným využitím je odhadnuta ve výši 5 %. Distribuční rezerva dálničních kupónů je uvažována ve výši 11 %. Tento předpoklad vychází z podkladů SFDI týkajících se nulové varianty (papírové kupóny). Provozní náklady na dohled zahrnují energie, telekomunikační služby a provozní (preventivní a následnou) údržbu. Celkové roční provozní náklady na 1 bránu jsou odhadnuty ve výši 200 tis. Kč. Provozní náklady centrálního systému pro zpracování a vyhodnocení kontrolních dat zahrnují činnost operátorů, nájmy prostoru, energie, telekomunikační služby, licenční poplatky, provozní údržbu a správu systému. Tyto celkové roční provozní náklady jsou odhadnuty v hodnotě 16,3 mil. Kč. Provozní náklady centrálního systému pro vedení zákaznických účtů, evidenci časových poplatků a sledování provedených úhrad zahrnují nájmy prostoru, energie, telekomunikační služby, licenční poplatky, provozní údržbu a správu systému. Tyto roční náklady jsou uvažovány ve výši 17 mil. Kč. Provozní náklady na systém podpory uživatelů zahrnují náklady na provoz portálu a platebních bran a náklady na provoz call centra. Tyto náklady jsou odhadovány ve výši 20,3 mil. Kč ročně. Dále jsou 111/142

112 uvažovány náklady na pronájem POS obsahující provozní obsluhu a údržbu POS ve výši 90 tis. Kč ročně na jednu POS. Provozní náklady související s logistikou dálničních kupónů jsou odhadovány ve výši 3 Kč za 1 dálniční kupón a obsahují nejen samotnou distribuci, ale také přípravu k expedici. Náklady na implementaci zahrnují zejména náklady na propagaci změny systému časového zpoplatnění, na poradenské služby související s výběrem dodavatele a na projektový management. V letech jsou tyto náklady odhadovány v celkové výši 30 mil. Kč, od roku 2017 je uvažováno s 3 mil. Kč ročně. Provozní náklady spojené s využitím elektronických platebních bran (internetové bankovnictví, platební terminály). Celkový objem těchto plateb je odhadnut ve výši 70 % z celkových tržeb z úhrady časových poplatků, výše poplatku za použití elektronických platebních bran je předpokládána ve výši 0,75 %. Náklady na administraci projektu obsahují především osobní náklady na nový specializovaný útvar, který se bude zabývat vymáháním nezaplacených poplatků, administrací a kontrolou projektu. Dle předběžného odhadu bude potřeba 25 expertů (jejich počet se bude zvyšovat s rozšiřováním zpoplatněné sítě komunikací) s odměnou na úrovni průměrného platu v ČR (ve státní správě). V případě dodavatelského modelu Komplexní služba jsou tyto náklady přímo alokovány na SFDI pouze z jedné čtvrtiny, většinu činností by vykonával Poskytovatel komplexní služby v rámci platby za dostupnost. Náklady na dohled Policie ČR a Celní správa Náklady Policie ČR a Celní správy na kontrolu časového zpoplatnění vycházejí ze stejných principů jako v případě nulové varianty. V souvislosti s předpokládaným efektivnějším enforcementem dané technické varianty lze předpokládat pokles časové náročnosti kontroly časového zpoplatnění a s tím související pokles nákladů oproti nulové variantě. Předpoklady ohledně dodavatelských modelů Předpoklady finanční analýzy prezentované v předchozích částech se vztahovaly k dodavatelskému modelu 1 Dodavatel-Objednatel. V případě dodavatelského modelu 2 Generální dodavatel lze při vhodném strukturování veřejné zakázky a smluvních vztahů na provozování SČZ očekávat dosažení úspory v provozních nákladech tím, že Generální dodavatel využije synergie a know-how, což se projeví ve snížené výši plateb za poskytované služby provozovatele z rozpočtu SFDI. Z tohoto důvodu byly v rámci finanční analýzy uvažovány úspory provozních nákladů oproti dodavatelskému modelu 1 Dodavatel-Objednatel ve výši 10 %. V případě dodavatelského modelu 3 Komplexní služba lze při vhodném strukturování veřejné zakázky a smluvních vztahů dosáhnout významných synergií mezi procesy technické a organizační přípravy, dodávek technologie a provozování SČZ, což zlepšuje efektivitu a snižuje celkové náklady, což se projeví ve snížené výši plateb za poskytované komplexní služby. Z tohoto důvodu byly v rámci finanční analýzy uvažovány úspory provozních nákladů oproti dodavatelskému modelu 1 Dodavatel-Objednatel ve výši 10 % a úspory ve výši 5 % z investičních nákladů. V případě dodavatelského modelu 3 Komplexní služba je předpokládán podíl externího dluhového financování ve výši 80 % z celkových investičních nákladů (vč. nákladů na pořízení OBU), celkový úrok externího dluhového financování 5,0 % p.a. a požadované vnitřní výnosové procento poskytovatele komplexní služby 11 %. 112/142

113 Příloha 6 Výstupy finanční analýzy 113/142

114 mil. Kč mil. Kč Studie proveditelnosti zavedení elektronických kupónů sloužících k úhradě časových poplatků za užití pozemních Varianta 0 - Papírové kupóny Stálé ceny, provoz Dodavatelský model 1 - Dodavatel - Objednatel Varianta 0 - Papírové kupóny SFDI Výnosy z prodeje dálničních kupónů tis. Kč Provize z prodeje dálničních kupónů vč. DPH tis. Kč Náklady na výrobu dálničních kupónů vč. DPH tis. Kč Celkový finanční dopad tis. Kč Státní rozpočet Výnosy z pokut tis. Kč Náklady na dohled - PČR, GŘC tis. Kč Příjem z DPH (provozní a investiční náklady) tis. Kč Celkový finanční dopad tis. Kč SFDI - přehled výnosů a nákladů SFDI - za celé analyzované období tis. Kč Výnosy z prodeje dálničních kupónů Celkové náklady Provize z prodeje dálničních kupónů vč. DPH Náklady na výrobu dálničních kupónů vč. DPH CELKEM Státní rozpočet - za celé analyzované období tis. Kč Výnosy z pokut Příjem z DPH (provozní a investiční náklady) Náklady na dohled - PČR, GŘC CELKEM Náklady SFDI 12% 88% Výnosy z prodeje dálničních kupónů Celkový finanční dopad Náklady na výrobu dálničních kupónů vč. DPH Provize z prodeje dálničních kupónů vč. DPH Finanční ukazatele Čistá současná hodnota (reálná diskontní sazba 5,50%) tis. Kč SFDI tis. Kč Státní rozpočet tis. Kč SFDI - podíl nákladů na celkových výnosech 6,31% Provize z prodeje dálničních kupónů vč. DPH Náklady na výrobu dálničních kupónů vč. DPH Analýza citlivosti Reálná diskontní sazba Provozní náklady SFDI -1,0 p.b. +1,0 p.b. -10,0% +10,0% Čistá současná hodnota tis. Kč Podíl nákladů na celkových výnosech 6,31% 6,31% 5,68% 6,94% 114/142

115 mil. Kč mil. Kč Studie proveditelnosti zavedení elektronických kupónů sloužících k úhradě časových poplatků za užití pozemních Varianta 1 - Mikrovlnná Stálé ceny, provoz Dodavatelský model 1 - Dodavatel - Objednatel Varianta 1 - Mikrovlnná SFDI Výnosy z dálničních kupónů tis. Kč Výnosy z propadlých kaucí z nevrácených OBU tis. Kč Investiční náklady celkem (bez OBU) tis. Kč Náklady na pořízení palubních zařízení (OBU) tis. Kč Provozní náklady tis. Kč Celkový finanční dopad tis. Kč Státní rozpočet Výnosy z pokut tis. Kč Náklady na dohled - PČR, GŘC tis. Kč Příjem z DPH (provozní a investiční náklady) tis. Kč Celkový finanční dopad tis. Kč SFDI - za celé analyzované období tis. Kč Celkové výnosy Výnosy z dálničních kupónů Výnosy z propadlých kaucí z nevrácených OBU Celkové náklady Investiční náklady celkem (bez OBU) Náklady na pořízení palubních zařízení (OBU) Provozní náklady CELKEM Státní rozpočet - za celé analyzované období tis. Kč Výnosy z pokut Příjem z DPH (provozní a investiční náklady) Náklady na dohled - PČR, GŘC CELKEM Finanční ukazatele Čistá současná hodnota (reálná diskontní sazba 5,50%) tis. Kč SFDI tis. Kč Státní rozpočet tis. Kč SFDI - podíl nákladů na celkových výnosech 15,32% 30% Náklady SFDI Analýza citlivosti Reálná diskontní sazba Provozní náklady Investiční náklady Cena OBU jednotek Počet POS SFDI -1,0 p.b. +1,0 p.b. -10,0% +10,0% -10,0% +10,0% -20,0% +20,0% á 2 km á 4 km Čistá současná hodnota tis. Kč Podíl nákladů na celkových výnosech 15,32% 15,32% 14,86% 15,78% 15,21% 15,43% 13,49% 17,11% 16,95% 15,86% 7% 63% Investiční náklady celkem (bez OBU) Náklady na pořízení palubních zařízení (OBU) Provozní náklady SFDI - přehled výnosů a nákladů Výnosy z propadlých kaucí z nevrácených OBU Výnosy z dálničních kupónů Provozní náklady Náklady na pořízení palubních zařízení (OBU) Investiční náklady celkem (bez OBU) 115/142

116 mil. Kč mil. Kč Studie proveditelnosti zavedení elektronických kupónů sloužících k úhradě časových poplatků za užití pozemních Varianta 2 - Satelitní Stálé ceny, provoz Dodavatelský model 1 - Dodavatel - Objednatel Varianta 2 - Satelitní SFDI Výnosy z dálničních kupónů tis. Kč Výnosy z propadlých kaucí z nevrácených OBU tis. Kč Investiční náklady celkem (bez OBU) tis. Kč Náklady na pořízení palubních zařízení (OBU) tis. Kč Provozní náklady tis. Kč Celkový finanční dopad tis. Kč Státní rozpočet Výnosy z pokut tis. Kč Náklady na dohled - PČR, GŘC tis. Kč Příjem z DPH (provozní a investiční náklady) tis. Kč Celkový finanční dopad tis. Kč SFDI - za celé analyzované období tis. Kč Celkové výnosy Výnosy z dálničních kupónů Výnosy z propadlých kaucí z nevrácených OBU Celkové náklady Investiční náklady celkem (bez OBU) Náklady na pořízení palubních zařízení (OBU) Provozní náklady CELKEM Státní rozpočet - za celé analyzované období tis. Kč Výnosy z pokut Příjem z DPH (provozní a investiční náklady) Náklady na dohled - PČR, GŘC CELKEM Finanční ukazatele Čistá současná hodnota (reálná diskontní sazba 5,50%) tis. Kč SFDI tis. Kč Státní rozpočet tis. Kč SFDI - podíl nákladů na celkových výnosech 110,26% Náklady SFDI 1% 47% 52% Investiční náklady celkem (bez OBU) Náklady na pořízení palubních zařízení (OBU) Provozní náklady SFDI - přehled výnosů a nákladů Výnosy z propadlých kaucí z nevrácených OBU Výnosy z dálničních kupónů Celkový finanční dopad Provozní náklady Náklady na pořízení palubních zařízení (OBU) Investiční náklady celkem (bez OBU) Analýza citlivosti Reálná diskontní sazba Provozní náklady Investiční náklady Cena OBU jednotek Počet POS SFDI -1,0 p.b. +1,0 p.b. -10,0% +10,0% -10,0% +10,0% -20,0% +20,0% á 2 km á 4 km Čistá současná hodnota tis. Kč Podíl nákladů na celkových výnosech 110,26% 110,26% 105,07% 115,45% 110,20% 110,32% 98,95% 121,52% 111,94% 110,82% 116/142

117 mil. Kč mil. Kč Studie proveditelnosti zavedení elektronických kupónů sloužících k úhradě časových poplatků za užití pozemních Varianta 3 - Video Stálé ceny, provoz Dodavatelský model 1 - Dodavatel - Objednatel Varianta 3 - Video SFDI Výnosy z dálničních kupónů tis. Kč Výnosy z propadlých kaucí z nevrácených OBU tis. Kč Investiční náklady celkem tis. Kč Provozní náklady tis. Kč Celkový finanční dopad tis. Kč Státní rozpočet Výnosy z pokut tis. Kč Náklady na dohled - PČR, GŘC tis. Kč Příjem z DPH (provozní a investiční náklady) tis. Kč Celkový finanční dopad tis. Kč SFDI - přehled výnosů a nákladů SFDI - za celé analyzované období tis. Kč Celkové výnosy Výnosy z dálničních kupónů Výnosy z propadlých kaucí z nevrácených OBU - Celkové náklady Investiční náklady celkem Provozní náklady CELKEM Náklady SFDI 15% Výnosy z propadlých kaucí z nevrácených OBU Výnosy z dálničních kupónů Celkový finanční dopad Státní rozpočet - za celé analyzované období tis. Kč Výnosy z pokut Příjem z DPH (provozní a investiční náklady) Náklady na dohled - PČR, GŘC CELKEM % Provozní náklady Investiční náklady celkem Finanční ukazatele Čistá současná hodnota (reálná diskontní sazba 5,50%) tis. Kč SFDI tis. Kč Státní rozpočet tis. Kč SFDI - podíl nákladů na celkových výnosech 3,78% Investiční náklady celkem Provozní náklady Analýza citlivosti Reálná diskontní sazba Provozní náklady Investiční náklady Počet POS SFDI -1,0 p.b. +1,0 p.b. -10,0% +10,0% -10,0% +10,0% á 2 km á 4 km Čistá současná hodnota tis. Kč Podíl nákladů na celkových výnosech 3,78% 3,78% 3,46% 4,10% 3,72% 3,84% 5,05% 4,20% 117/142

118 mil. Kč mil. Kč Studie proveditelnosti zavedení elektronických kupónů sloužících k úhradě časových poplatků za užití pozemních Varianta 4 - RFID Stálé ceny, provoz Dodavatelský model 1 - Dodavatel - Objednatel Varianta 4 - RFID SFDI Výnosy z dálničních kupónů tis. Kč Výnosy z propadlých kaucí z nevrácených OBU tis. Kč Investiční náklady celkem tis. Kč Náklady na výrobu dálničních kupónů vč. DPH tis. Kč Provozní náklady tis. Kč Celkový finanční dopad tis. Kč Státní rozpočet Výnosy z pokut tis. Kč Náklady na dohled - PČR, GŘC tis. Kč Příjem z DPH (provozní a investiční náklady) tis. Kč Celkový finanční dopad tis. Kč SFDI - za celé analyzované období tis. Kč Celkové výnosy Výnosy z dálničních kupónů Výnosy z propadlých kaucí z nevrácených OBU - Celkové náklady Investiční náklady celkem Náklady na výrobu dálničních kupónů vč. DPH Provozní náklady CELKEM Státní rozpočet - za celé analyzované období tis. Kč Výnosy z pokut Příjem z DPH (provozní a investiční náklady) Náklady na dohled - PČR, GŘC CELKEM Finanční ukazatele Čistá současná hodnota (reálná diskontní sazba 5,50%) tis. Kč SFDI tis. Kč Státní rozpočet tis. Kč SFDI - podíl nákladů na celkových výnosech 7,42% Náklady SFDI 7% 46% 47% Investiční náklady celkem Náklady na výrobu dálničních kupónů vč. DPH Provozní náklady SFDI - přehled výnosů a nákladů Výnosy z propadlých kaucí z nevrácených OBU Výnosy z dálničních kupónů Provozní náklady Náklady na výrobu dálničních kupónů vč. DPH Investiční náklady celkem Analýza citlivosti Reálná diskontní sazba Provozní náklady Investiční náklady Počet POS SFDI -1,0 p.b. +1,0 p.b. -10,0% +10,0% -10,0% +10,0% á 2 km á 4 km Čistá současná hodnota tis. Kč Podíl nákladů na celkových výnosech 7,42% 7,42% 6,70% 8,16% 7,37% 7,48% 8,69% 7,85% 118/142

119 mil. Kč mil. Kč Studie proveditelnosti zavedení elektronických kupónů sloužících k úhradě časových poplatků za užití pozemních Varianta 1 - Mikrovlnná Stálé ceny, provoz Dodavatelský model 2 - Generální dodavatel Varianta 1 - Mikrovlnná SFDI Výnosy z dálničních kupónů tis. Kč Výnosy z propadlých kaucí z nevrácených OBU tis. Kč Investiční náklady celkem (bez OBU) tis. Kč Náklady na pořízení palubních zařízení (OBU) tis. Kč Provozní náklady tis. Kč Celkový finanční dopad tis. Kč Státní rozpočet Výnosy z pokut tis. Kč Náklady na dohled - PČR, GŘC tis. Kč Příjem z DPH (provozní a investiční náklady) tis. Kč Celkový finanční dopad tis. Kč SFDI - za celé analyzované období tis. Kč Celkové výnosy Výnosy z dálničních kupónů Výnosy z propadlých kaucí z nevrácených OBU Celkové náklady Investiční náklady celkem (bez OBU) Náklady na pořízení palubních zařízení (OBU) Provozní náklady CELKEM Státní rozpočet - za celé analyzované období tis. Kč Výnosy z pokut Příjem z DPH (provozní a investiční náklady) Náklady na dohled - PČR, GŘC CELKEM Finanční ukazatele Čistá současná hodnota (reálná diskontní sazba 5,50%) tis. Kč SFDI tis. Kč Státní rozpočet tis. Kč SFDI - podíl nákladů na celkových výnosech 14,90% 28% Náklady SFDI Analýza citlivosti Reálná diskontní sazba Provozní náklady Investiční náklady Cena OBU jednotek Počet POS SFDI -1,0 p.b. +1,0 p.b. -10,0% +10,0% -10,0% +10,0% -20,0% +20,0% á 2 km á 4 km Čistá současná hodnota tis. Kč Podíl nákladů na celkových výnosech 14,90% 14,90% 14,49% 15,32% 14,79% 15,01% 13,08% 16,70% 16,38% 15,40% 7% 65% Investiční náklady celkem (bez OBU) Náklady na pořízení palubních zařízení (OBU) Provozní náklady SFDI - přehled výnosů a nákladů Výnosy z propadlých kaucí z nevrácených OBU Výnosy z dálničních kupónů Provozní náklady Náklady na pořízení palubních zařízení (OBU) Investiční náklady celkem (bez OBU) 119/142

120 mil. Kč mil. Kč Studie proveditelnosti zavedení elektronických kupónů sloužících k úhradě časových poplatků za užití pozemních Varianta 2 - Satelitní Stálé ceny, provoz Dodavatelský model 2 - Generální dodavatel Varianta 2 - Satelitní SFDI Výnosy z dálničních kupónů tis. Kč Výnosy z propadlých kaucí z nevrácených OBU tis. Kč Investiční náklady celkem (bez OBU) tis. Kč Náklady na pořízení palubních zařízení (OBU) tis. Kč Provozní náklady tis. Kč Celkový finanční dopad tis. Kč Státní rozpočet Výnosy z pokut tis. Kč Náklady na dohled - PČR, GŘC tis. Kč Příjem z DPH (provozní a investiční náklady) tis. Kč Celkový finanční dopad tis. Kč SFDI - za celé analyzované období tis. Kč Celkové výnosy Výnosy z dálničních kupónů Výnosy z propadlých kaucí z nevrácených OBU Celkové náklady Investiční náklady celkem (bez OBU) Náklady na pořízení palubních zařízení (OBU) Provozní náklady CELKEM Státní rozpočet - za celé analyzované období tis. Kč Výnosy z pokut Příjem z DPH (provozní a investiční náklady) Náklady na dohled - PČR, GŘC CELKEM Finanční ukazatele Čistá současná hodnota (reálná diskontní sazba 5,50%) tis. Kč SFDI tis. Kč Státní rozpočet tis. Kč SFDI - podíl nákladů na celkových výnosech 105,12% Náklady SFDI 1% 44% 55% Investiční náklady celkem (bez OBU) Náklady na pořízení palubních zařízení (OBU) Provozní náklady SFDI - přehled výnosů a nákladů Výnosy z propadlých kaucí z nevrácených OBU Výnosy z dálničních kupónů Celkový finanční dopad Provozní náklady Náklady na pořízení palubních zařízení (OBU) Investiční náklady celkem (bez OBU) Analýza citlivosti Reálná diskontní sazba Provozní náklady Investiční náklady Cena OBU jednotek Počet POS SFDI -1,0 p.b. +1,0 p.b. -10,0% +10,0% -10,0% +10,0% -20,0% +20,0% á 2 km á 4 km Čistá současná hodnota tis. Kč Podíl nákladů na celkových výnosech 105,12% 105,12% 100,45% 109,79% 105,06% 105,18% 93,79% 116,39% 106,63% 105,62% 120/142

121 mil. Kč mil. Kč Studie proveditelnosti zavedení elektronických kupónů sloužících k úhradě časových poplatků za užití pozemních Varianta 3 - Video Stálé ceny, provoz Dodavatelský model 2 - Generální dodavatel Varianta 3 - Video SFDI Výnosy z dálničních kupónů tis. Kč Výnosy z propadlých kaucí z nevrácených OBU tis. Kč Investiční náklady celkem tis. Kč Provozní náklady tis. Kč Celkový finanční dopad tis. Kč Státní rozpočet Výnosy z pokut tis. Kč Náklady na dohled - PČR, GŘC tis. Kč Příjem z DPH (provozní a investiční náklady) tis. Kč Celkový finanční dopad tis. Kč SFDI - přehled výnosů a nákladů SFDI - za celé analyzované období tis. Kč Celkové výnosy Výnosy z dálničních kupónů Výnosy z propadlých kaucí z nevrácených OBU - Celkové náklady Investiční náklady celkem Provozní náklady CELKEM Náklady SFDI 16% Výnosy z propadlých kaucí z nevrácených OBU Výnosy z dálničních kupónů Celkový finanční dopad Státní rozpočet - za celé analyzované období tis. Kč Výnosy z pokut Příjem z DPH (provozní a investiční náklady) Náklady na dohled - PČR, GŘC CELKEM % Provozní náklady Investiční náklady celkem Finanční ukazatele Čistá současná hodnota (reálná diskontní sazba 5,50%) tis. Kč SFDI tis. Kč Státní rozpočet tis. Kč SFDI - podíl nákladů na celkových výnosech 3,53% Investiční náklady celkem Provozní náklady Analýza citlivosti Reálná diskontní sazba Provozní náklady Investiční náklady Počet POS SFDI -1,0 p.b. +1,0 p.b. -10,0% +10,0% -10,0% +10,0% á 2 km á 4 km Čistá současná hodnota tis. Kč Podíl nákladů na celkových výnosech 3,53% 3,53% 3,23% 3,83% 3,47% 3,59% 4,68% 3,91% 121/142

122 mil. Kč mil. Kč Studie proveditelnosti zavedení elektronických kupónů sloužících k úhradě časových poplatků za užití pozemních Varianta 4 - RFID Stálé ceny, provoz Dodavatelský model 2 - Generální dodavatel Varianta 4 - RFID SFDI Výnosy z dálničních kupónů tis. Kč Výnosy z propadlých kaucí z nevrácených OBU tis. Kč Investiční náklady celkem tis. Kč Náklady na výrobu dálničních kupónů vč. DPH tis. Kč Provozní náklady tis. Kč Celkový finanční dopad tis. Kč Státní rozpočet Výnosy z pokut tis. Kč Náklady na dohled - PČR, GŘC tis. Kč Příjem z DPH (provozní a investiční náklady) tis. Kč Celkový finanční dopad tis. Kč SFDI - za celé analyzované období tis. Kč Celkové výnosy Výnosy z dálničních kupónů Výnosy z propadlých kaucí z nevrácených OBU - Celkové náklady Investiční náklady celkem Náklady na výrobu dálničních kupónů vč. DPH Provozní náklady CELKEM Státní rozpočet - za celé analyzované období tis. Kč Výnosy z pokut Příjem z DPH (provozní a investiční náklady) Náklady na dohled - PČR, GŘC CELKEM Finanční ukazatele Čistá současná hodnota (reálná diskontní sazba 5,50%) tis. Kč SFDI tis. Kč Státní rozpočet tis. Kč SFDI - podíl nákladů na celkových výnosech 7,17% Náklady SFDI 8% 44% 48% Investiční náklady celkem Náklady na výrobu dálničních kupónů vč. DPH Provozní náklady SFDI - přehled výnosů a nákladů Výnosy z propadlých kaucí z nevrácených OBU Výnosy z dálničních kupónů Provozní náklady Náklady na výrobu dálničních kupónů vč. DPH Investiční náklady celkem Analýza citlivosti Reálná diskontní sazba Provozní náklady Investiční náklady Počet POS SFDI -1,0 p.b. +1,0 p.b. -10,0% +10,0% -10,0% +10,0% á 2 km á 4 km Čistá současná hodnota tis. Kč Podíl nákladů na celkových výnosech 7,17% 7,17% 6,47% 7,88% 7,12% 7,23% 8,32% 7,55% 122/142

123 mil. Kč mil. Kč Studie proveditelnosti zavedení elektronických kupónů sloužících k úhradě časových poplatků za užití pozemních Varianta 1 - Mikrovlnná Stálé ceny, provoz Dodavatelský model 3 - Komplexní služba Varianta 1 - Mikrovlnná SFDI Výnosy z dálničních kupónů tis. Kč Výnosy z propadlých kaucí z nevrácených OBU tis. Kč Investiční náklady celkem (bez OBU) tis. Kč Náklady na pořízení palubních zařízení (OBU) tis. Kč Provozní náklady tis. Kč Platba za dostupnost (provozování komplexní službou) tis. Kč z toho finanční náklady komisionáře tis. Kč Celkový finanční dopad tis. Kč Státní rozpočet Výnosy z pokut tis. Kč Náklady na dohled - PČR, GŘC tis. Kč Příjem z DPH (provozní a investiční náklady) tis. Kč Celkový finanční dopad tis. Kč SFDI - za celé analyzované období tis. Kč Celkové výnosy Výnosy z dálničních kupónů Výnosy z propadlých kaucí z nevrácených OBU - Celkové náklady Investiční náklady celkem (bez OBU) - Náklady na pořízení palubních zařízení (OBU) - Provozní náklady Platba za dostupnost (provozování komplexní službou) CELKEM Státní rozpočet - za celé analyzované období tis. Kč Výnosy z pokut Příjem z DPH (provozní a investiční náklady) Náklady na dohled - PČR, GŘC CELKEM Finanční ukazatele Čistá současná hodnota (reálná diskontní sazba 5,50%) tis. Kč SFDI tis. Kč Státní rozpočet tis. Kč SFDI - podíl nákladů na celkových výnosech 12,63% Provozní náklady Náklady SFDI 2% 98% Platba za dostupnost (provozování komplexní službou) SFDI - přehled výnosů a nákladů Výnosy z propadlých kaucí z nevrácených OBU Výnosy z dálničních kupónů Platba za dostupnost (provozování komplexní službou) Provozní náklady Analýza citlivosti Reálná diskontní sazba Provozní náklady SFDI -1,0 p.b. +1,0 p.b. -10,0% +10,0% Čistá současná hodnota tis. Kč Podíl nákladů na celkových výnosech 12,63% 12,63% 12,19% 13,06% 123/142

124 mil. Kč mil. Kč Studie proveditelnosti zavedení elektronických kupónů sloužících k úhradě časových poplatků za užití pozemních Varianta 2 - Satelitní Stálé ceny, provoz Dodavatelský model 3 - Komplexní služba Varianta 2 - Satelitní SFDI Výnosy z dálničních kupónů tis. Kč Výnosy z propadlých kaucí z nevrácených OBU tis. Kč Investiční náklady celkem (bez OBU) tis. Kč Náklady na pořízení palubních zařízení (OBU) tis. Kč Provozní náklady tis. Kč Platba za dostupnost (provozování komplexní službou) tis. Kč z toho finanční náklady komisionáře tis. Kč Celkový finanční dopad tis. Kč Státní rozpočet Výnosy z pokut tis. Kč Náklady na dohled - PČR, GŘC tis. Kč Příjem z DPH (provozní a investiční náklady) tis. Kč Celkový finanční dopad tis. Kč SFDI - za celé analyzované období tis. Kč Celkové výnosy Výnosy z dálničních kupónů Výnosy z propadlých kaucí z nevrácených OBU - Celkové náklady Investiční náklady celkem (bez OBU) - Náklady na pořízení palubních zařízení (OBU) - Provozní náklady Platba za dostupnost (provozování komplexní službou) CELKEM Státní rozpočet - za celé analyzované období tis. Kč Výnosy z pokut Příjem z DPH (provozní a investiční náklady) Náklady na dohled - PČR, GŘC CELKEM Finanční ukazatele Čistá současná hodnota (reálná diskontní sazba 5,50%) tis. Kč SFDI tis. Kč Státní rozpočet tis. Kč SFDI - podíl nákladů na celkových výnosech 111,42% Náklady SFDI 0% 100% Provozní náklady Platba za dostupnost (provozování komplexní službou) SFDI - přehled výnosů a nákladů Výnosy z propadlých kaucí z nevrácených OBU Výnosy z dálničních kupónů Celkový finanční dopad Platba za dostupnost (provozování komplexní službou) Provozní náklady Náklady na pořízení palubních zařízení (OBU) Analýza citlivosti Reálná diskontní sazba Provozní náklady SFDI -1,0 p.b. +1,0 p.b. -10,0% +10,0% Čistá současná hodnota tis. Kč Podíl nákladů na celkových výnosech 111,42% 111,42% 106,68% 116,15% 124/142

125 mil. Kč mil. Kč Studie proveditelnosti zavedení elektronických kupónů sloužících k úhradě časových poplatků za užití pozemních Varianta 3 - Video Stálé ceny, provoz Dodavatelský model 3 - Komplexní služba Varianta 3 - Video SFDI Výnosy z dálničních kupónů tis. Kč Výnosy z propadlých kaucí z nevrácených OBU tis. Kč Investiční náklady celkem tis. Kč Provozní náklady tis. Kč Platba za dostupnost (provozování komplexní službou) tis. Kč z toho finanční náklady komisionáře tis. Kč Celkový finanční dopad tis. Kč Státní rozpočet Výnosy z pokut tis. Kč Náklady na dohled - PČR, GŘC tis. Kč Příjem z DPH (provozní a investiční náklady) tis. Kč Celkový finanční dopad tis. Kč SFDI - přehled výnosů a nákladů SFDI - za celé analyzované období tis. Kč Celkové výnosy Výnosy z dálničních kupónů Výnosy z propadlých kaucí z nevrácených OBU - Celkové náklady Investiční náklady celkem - Provozní náklady Platba za dostupnost (provozování komplexní službou) CELKEM Státní rozpočet - za celé analyzované období tis. Kč Výnosy z pokut Příjem z DPH (provozní a investiční náklady) Náklady na dohled - PČR, GŘC CELKEM Finanční ukazatele Čistá současná hodnota (reálná diskontní sazba 5,50%) tis. Kč SFDI tis. Kč Státní rozpočet tis. Kč SFDI - podíl nákladů na celkových výnosech 3,62% Náklady SFDI 9% 91% Provozní náklady Platba za dostupnost (provozování komplexní službou) Výnosy z propadlých kaucí z nevrácených OBU Výnosy z dálničních kupónů Celkový finanční dopad Platba za dostupnost (provozování komplexní službou) Provozní náklady Investiční náklady celkem Analýza citlivosti Reálná diskontní sazba Provozní náklady SFDI -1,0 p.b. +1,0 p.b. -10,0% +10,0% Čistá současná hodnota tis. Kč Podíl nákladů na celkových výnosech 3,62% 3,62% 3,32% 3,91% 125/142

126 mil. Kč mil. Kč Studie proveditelnosti zavedení elektronických kupónů sloužících k úhradě časových poplatků za užití pozemních Varianta 4 - RFID Stálé ceny, provoz Dodavatelský model 3 - Komplexní služba Varianta 4 - RFID SFDI Výnosy z dálničních kupónů tis. Kč Výnosy z propadlých kaucí z nevrácených OBU tis. Kč Investiční náklady celkem tis. Kč Náklady na výrobu dálničních kupónů vč. DPH tis. Kč Provozní náklady tis. Kč Platba za dostupnost (provozování komplexní službou) tis. Kč z toho finanční náklady komisionáře tis. Kč Celkový finanční dopad tis. Kč Státní rozpočet Výnosy z pokut tis. Kč Náklady na dohled - PČR, GŘC tis. Kč Příjem z DPH (provozní a investiční náklady) tis. Kč Celkový finanční dopad tis. Kč SFDI - za celé analyzované období tis. Kč Celkové výnosy Výnosy z dálničních kupónů Výnosy z propadlých kaucí z nevrácených OBU 0 Celkové náklady Investiční náklady celkem 0 Náklady na výrobu dálničních kupónů vč. DPH 0 Provozní náklady Platba za dostupnost (provozování komplexní službou) CELKEM Státní rozpočet - za celé analyzované období tis. Kč Výnosy z pokut Příjem z DPH (provozní a investiční náklady) Náklady na dohled - PČR, GŘC CELKEM Náklady SFDI 3% 97% SFDI - přehled výnosů a nákladů Výnosy z propadlých kaucí z nevrácených OBU Výnosy z dálničních kupónů Platba za dostupnost (provozování komplexní službou) Provozní náklady Finanční ukazatele Čistá současná hodnota (reálná diskontní sazba 5,50%) tis. Kč SFDI tis. Kč Státní rozpočet tis. Kč SFDI - podíl nákladů na celkových výnosech 7,26% Provozní náklady Platba za dostupnost (provozování komplexní službou) Analýza citlivosti Reálná diskontní sazba Provozní náklady SFDI -1,0 p.b. +1,0 p.b. -10,0% +10,0% Čistá současná hodnota tis. Kč Podíl nákladů na celkových výnosech 7,26% 7,26% 6,56% 7,97% 126/142

127 Příloha 7 Harmonogramy 127/142

128 Varianta Mikrovlnná ( 2016 ) 128/142

129 129/142

130 Varianta Satelitní ( 2016 ) 130/142

131 131/142

132 Varianta Video( 2016 ) 132/142

133 Varianta RFID ( 2016 ) 133/142

134 134/142

Základní informace ISEM INTEROPERABILNÍ SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO

Základní informace ISEM INTEROPERABILNÍ SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO Základní informace ISEM INTEROPERABILNÍ SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO 24. 5. 2011 Agenda Cíle Rozsah zpoplatnění Technologie Výnosy a náklady Mýtné sazby Porovnání s okolními státy Cíle Záměr Výkonově

Více

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Evropská unie ve svých strategických materiálech doporučuje zavádění systémů zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury na principu uživatel platí. Znamená

Více

Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR

Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR společný projekt Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo informatiky ČR, Ministerstvo vnitra ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR Ing. Jaroslav Zvára,

Více

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Obsah: Kategorie zpoplatněných vozidel Jednotka PREMID Možnosti úhrady mýtných transakcí Ekonomické dopady Provozní

Více

Uzavírky na dálnicích a jejich bezpečnost

Uzavírky na dálnicích a jejich bezpečnost Uzavírky na dálnicích a jejich bezpečnost Povolování uzavírek na dálnicích a rychlostních silnicích Nová bezpečnostní opatření Zavádění systému řízení uzavírek Povolování uzavírek obecně Zákon č. 13/1997

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Zadavatel: Veřejná zakázka: Předmět veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení: Pardubický kraj Výběr dopravce pro uzavření

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Ing. Milan Dont Odbor pozemních komunikací a územního plánu Témata Odbor PK a územního plánu Implementace směrnice

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 O PLACENÉM PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ BRUNTÁLE Rada města Bruntálu se na svém zasedání dne 17. 2. 2009 usnesením č. 1892/50R/2009 usnesla vydat v souladu s ustanovením 11 odst.

Více

o vymezení místních komunikací k odstavení nákladních automobilů nebo jízdních

o vymezení místních komunikací k odstavení nákladních automobilů nebo jízdních 2000 - č. 1 o vymezení místních komunikací k odstavení nákladních automobilů nebo jízdních souprav k zajištění celního odbavení, za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy - zrušena Vyhláška č. 1

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Přehled právních předpisů

Přehled právních předpisů Přehled právních předpisů upravujících provoz na pozemních komunikacích právní stav k 8. 9. 2008 1. Provoz na pozemních komunikacích 2. Pravidla provozu na pozemních komunikacích 3. Výcvik řidičů 4. Řidičské

Více

Všeobecné podmínky použití elektronických zařízení DARS d.d. odečtu mýtného

Všeobecné podmínky použití elektronických zařízení DARS d.d. odečtu mýtného Na základě sedmého odstavce 75 č Zákona o veřejných komunikacích (č. 33/06 v platném znění, 45/08, 57/08 ZLDUVCP, 69/08 ZCestV, 42/09 a 109/09 Sb.), 34 a 36 Statutu Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji,

Více

Koncepce centrálního nákupu resortu MF

Koncepce centrálního nákupu resortu MF Koncepce centrálního nákupu resortu MF Centralizované zadávání resortních veřejných zakázek 1 Tento dokument byl zpracován za účelem vyjasnit spolupráci mezi jednotlivými útvary, které se podílí na centralizovaném

Více

Reklamační řád. Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice. I. Obecná ustanovení

Reklamační řád. Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice. I. Obecná ustanovení Reklamační řád Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice I. Obecná ustanovení obec Doubravice, jako provozovatel Vodárenské Infrastruktury (dále jen dodavatel) zajištující dodávku pitné vody z

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů:

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Mezi povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích ( 4) patří mimo jiné c) řídit

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost, předpoklad k 1. 4. 2013

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost, předpoklad k 1. 4. 2013 Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

Město Litoměřice. Nařízení č. 02/2005

Město Litoměřice. Nařízení č. 02/2005 Město Litoměřice Nařízení č. 02/2005 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy. Rada Města Litoměřic se usnesla

Více

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Aplikace na čipových kartách

Aplikace na čipových kartách Aplikace na čipových kartách Systémy dodávané pro veřejnou a státní zprávu ISSS 2007 Hradec Králové, 2. dubna 2007 Jiří Hrdina ISCRD Informační systém centrálního registru dopravců (ISCRD) Aplikace na

Více

Reklamační řád Článek I. Úvodní ustanovení. Článek II. Výklad základních pojmů

Reklamační řád Článek I. Úvodní ustanovení. Článek II. Výklad základních pojmů Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále jen Poskytovatel ) je ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění, právnickou osobou, která zajišťuje sítě elektronických komunikací

Více

Město Kralupy nad Vltavou

Město Kralupy nad Vltavou Město Kralupy nad Vltavou Nařízení města Kralupy nad Vltavou č. 2/2004 o placeném stání na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kralupy nad Vltavou Rada města Kralupy nad Vltavou na svém

Více

Věstník ČNB částka 18/2002 ze dne 4. prosince 2002

Věstník ČNB částka 18/2002 ze dne 4. prosince 2002 Příloha VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ Leden 2003 VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ Česká národní

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu zákonem č. 268/2015 Sb. s účinností od 31. prosince 2015 6 (7) Přesahuje-li počet přepravovaných dětí starších tří let počet sedadel vybavených bezpečnostními

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín MĚSTO NOVÝ JIČÍN NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín Rada města Nový Jičín se na své schůzi dne 14.3.2012 usnesla vydat

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

ZPŮSOBY FINANCOVÁNÍ A ZPOPLATNĚNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

ZPŮSOBY FINANCOVÁNÍ A ZPOPLATNĚNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ZPŮSOBY FINANCOVÁNÍ A ZPOPLATNĚNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5.

Více

Pomáhat a chránit (s passaty)

Pomáhat a chránit (s passaty) Pomáhat a chránit (s passaty) Začátkem roku policie s velkou slávou nasadila do provozu 16 nových policejních passatů R36. Všude demonstrovala výbavu vozidel a hlavně jejich zrychlení a maximální rychlost.

Více

EVO 3 Návod k obsluze

EVO 3 Návod k obsluze ALTEA Czech, a.s. Pod Průsekem 1348/12 102 00 Praha 10 Hostivař Tel.: +420 272 650 587 +420 608 965 292 +420 777 915 292 EVO 3 Návod k obsluze Fax: +420 272 650 699 e-mail : altea@altea.cz Web: www.altea.cz

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Agenda / Studie projektu rezidenčního projektu s využitím fondu kvalifikovaných investorů, / Podstata procesu / Výhody a nevýhody

Více

Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ. www.mestozlin.cz

Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ. www.mestozlin.cz Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ Město Zlín Jednou z možností monitorování a řízení dopravy v obcích je automatické snímání silničního provozu Monitorování dopravy vozidel

Více

I. Úvodní ustanovení. Pravidla pro výměnu kupónu

I. Úvodní ustanovení. Pravidla pro výměnu kupónu Metodický pokyn k provádění výměn dvoudílných kupónů prokazujících zaplacení časového poplatku za obecné užívání zpoplatněných pozemních komunikací v ČR I. Úvodní ustanovení Předmětem Metodického pokynu

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013.

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013. Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Praha, červen 2009. Ing. Michal Sedlák GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany 1599 250 88 Čelákovice www.gemos.cz sedlak@gemos.cz

Praha, červen 2009. Ing. Michal Sedlák GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany 1599 250 88 Čelákovice www.gemos.cz sedlak@gemos.cz Praha, červen 2009 Ing. Michal Sedlák GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany 1599 250 88 Čelákovice www.gemos.cz sedlak@gemos.cz Hlavní cíle projektu Klidné město-obec Komplexní řešení dopravy v lokalitách měst

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro nadlimitní veřejnou zakázku na

Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro nadlimitní veřejnou zakázku na K Čj.: 3328/2015- ÚVN Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro nadlimitní veřejnou zakázku na Telekomunikační služby - GSM ZADAVATEL: Ústřední

Více

Energy Performance Contracting Energetické služby se zárukou PROCES

Energy Performance Contracting Energetické služby se zárukou PROCES Energy Performance Contracting Energetické služby se zárukou PROCES přípravy výběrového řízení veřejné zakázky na poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem metodou EPC Prosinec 2012 Praha

Více

Smlouva o spolupráci. I. Smluvní strany

Smlouva o spolupráci. I. Smluvní strany strana 1 / stran 5 Smlouva o spolupráci I. Smluvní strany Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00 IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390 zastoupené

Více

Veřejná zakázka nemá alternativy.

Veřejná zakázka nemá alternativy. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky KPÚ Nedachlebice a Strání Plánovaný cíl veřejné zakázky Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav (dále

Více

WORKSHOP = DÍLNA. Prostor, kde se něco dělá, místo, kde živí lidé vytvářejí nějaké nové hodnoty

WORKSHOP = DÍLNA. Prostor, kde se něco dělá, místo, kde živí lidé vytvářejí nějaké nové hodnoty WORKSHOP = DÍLNA Prostor, kde se něco dělá, místo, kde živí lidé vytvářejí nějaké nové hodnoty 1 Následná veřejnosprávní kontrola, nahrazující funkci interního auditu Odbor interního auditu a kontroly

Více

M e t o d i c k ý p o s t u p

M e t o d i c k ý p o s t u p M e t o d i c k ý p o s t u p č.j. MF-28 491/2013/12-1204 k provedení vyhlášky č. 461/2005 Sb., o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním

Více

Standardizace kartových systémů ve veřejné dopravě, legislativní podpora

Standardizace kartových systémů ve veřejné dopravě, legislativní podpora Standardizace kartových systémů ve veřejné dopravě, legislativní podpora Integrované dopravní systémy Lázně Bohdaneč 17. 5. 2011 Ing. Jiří Matějec Manager pracovní skupiny Platby v dopravě SDT (ITS&S Czech

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK)

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Současný stav a související problémy Definice dálniční sítě? Soubor

Více

PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍ SILNIČNÍ PROVOZ V ČR (právní stav k 15-01-2009)

PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍ SILNIČNÍ PROVOZ V ČR (právní stav k 15-01-2009) PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍ SILNIČNÍ PROVOZ V ČR (právní stav k 15-01-2009) I. SILNIČNÍ PROVOZ 1. Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích zákona č. 168/1999 Sb.

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v podrobnostech dle vyhlášky č. 232/2012 Sb. (dále jen vyhláška ). Podlimitní veřejné zakázky

Více

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Sportovní klub vozíčkářů Praha sidlo: Ovčárská 471, 108 00 Praha 10 IČ: 43001513 registrace: MVČR VSC/1-7658/91-R (dále pouze klub ) INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Tato směrnice

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Novela zákona 406/2000 sb. o hospodaření energií

Novela zákona 406/2000 sb. o hospodaření energií Novela zákona 406/2000 sb. o hospodaření energií (Účinnost zákona: 1. ledna 2013) Snižování energetické náročnosti budov ( 7 zákona) (1) V případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit požadavky

Více

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník.

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. Případová studie část A nákladní doprava vnitrostátní 1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. 2. Jaká je zákonná lhůta pro provedení technické prohlídky

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Reklamační řád. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov

Reklamační řád. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170 IČ: 49454587; DIČ: CZ49454587 Reklamační řád Platný od 1. 8. 2012 Obsah 1 Rozsah

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Projekt č. TA02030435

Projekt č. TA02030435 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní Projekt č. TA02030435 Technická podpora a metody pro ověřování interoperability odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě Ing. Jiří Matějec

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě - posouzení investičního záměru - kontrola projektových podkladů

PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě - posouzení investičního záměru - kontrola projektových podkladů PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě Posouzení vhodnosti z hlediska existence břemen, stávajících sítí, ochranných pásem, možností napojení na infrastrukturu, místních

Více

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Předkládá: Jiří Kočandrle, 1. místostarosta města Město Česká Lípa

Více

Rozvoj dopravní infrastruktury v regionech. Efektivita mýtného systému v ČR a možnosti pro regiony Petr Polák 7.10.2010

Rozvoj dopravní infrastruktury v regionech. Efektivita mýtného systému v ČR a možnosti pro regiony Petr Polák 7.10.2010 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionech Efektivita mýtného systému v ČR a možnosti pro regiony Petr Polák 7.10.2010 Agenda Efektivita mýtného systému Měření a vyhodnocení účinnosti předpisu mýtného

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

R E K L A M A Č N Í Ř Á D

R E K L A M A Č N Í Ř Á D Jiřího Dimitrova 1619 356 01 Sokolov R E K L A M A Č N Í Ř Á D 0. Obsah 0. OBSAH... 1 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 1 1.1. CÍL... 1 1.2. PLATNOST... 2 2. ROZSAH A PODMÍNKY ODPOVĚDNOSTI ZA VADY... 2 2.1 NEDOSTATKY

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Problematika ručení u DPH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Pokyn ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Ročník 2005 dne 21. prosince 2005 Číslo : 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

SEMINÁŘ Klepnutím lze upravit styl předlohy "Jak chránit obce před kamiony" nadpisů.

SEMINÁŘ Klepnutím lze upravit styl předlohy Jak chránit obce před kamiony nadpisů. SEMINÁŘ Klepnutím lze upravit styl předlohy "Jak chránit obce před kamiony" nadpisů. Ing. Milan Dont, Ph.D. Klepnutím lze upravit styl předlohy podnadpisů. Odbor pozemních komunikací Problematika objíždění

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

R E K L A M A Č N Í. I. Obecná ustanovení. II. Rozsah a podmínky odpovědnosti za vady

R E K L A M A Č N Í. I. Obecná ustanovení. II. Rozsah a podmínky odpovědnosti za vady Provoz Rokycany Stehlíkova 131/II 337 01 Rokycany R E K L A M A Č N Í Ř Á D I. Obecná ustanovení jako provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu (dále jen dodavatel ) vydává ve smyslu 36 odst.

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Platnost od 1.9.2013 TeleUspory s.r.o. Římská 103/12, 120 00 Praha 2 www.uspory.cz Zapsaná v oddíle C, vložce 178856 obchodního rejstříku vedená u Městského

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Nařízení č. 4/2013, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu Rada

Více

Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám. pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR

Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám. pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR Proč společný projekt 1. Výchozí podmínky: 2. Cíl: Telefónica O2 se stala poskytovatelem ucelených

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Václav Krumphanzl Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131407 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: vaclav.krumphanzl@mdcr.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Václav Krumphanzl Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131407 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: vaclav.krumphanzl@mdcr. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

2. Platná právní úprava kontrolního vážení a měření silničních motorových vozidel

2. Platná právní úprava kontrolního vážení a měření silničních motorových vozidel Metodická pomůcka k provádění vysokorychlostního kontrolního vážení silničních motorových vozidel schválená poradou ministra dopravy dne 22.9.2009 Tato metodická pomůcka Ministerstva dopravy je zpracována

Více

INTELIGENTNÍ SENZORY PRO PARKOVÁNÍ V BRNĚ

INTELIGENTNÍ SENZORY PRO PARKOVÁNÍ V BRNĚ Téma: INTELIGENTNÍ SENZORY PRO PARKOVÁNÍ V BRNĚ SEMINÁŘ Inovace pro efektivní dopravu * stavebnictví * ICT města Brna SŽDC Brno Kounicova 26, 10. 12. 2015 WWW.CAMEA.CZ Představení společnosti Společnost

Více

Tomáš Goller GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany 1599 250 88 Čelákovice www.gemos.cz sedlak@gemos.cz

Tomáš Goller GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany 1599 250 88 Čelákovice www.gemos.cz sedlak@gemos.cz Tomáš Goller GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany 1599 250 88 Čelákovice www.gemos.cz sedlak@gemos.cz Hlavní cíle společnosti GEMOS CZ Komplexní řešení dopravy v lokalitách měst a obcí Zvýšení bezpečnosti

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona o veřejných zakázkách (ZVZ)

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona o veřejných zakázkách (ZVZ) Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona o veřejných zakázkách (ZVZ) Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647, Praha 9, PSČ 193 21 Veřejná zakázka: Rozvoj ICT služeb na MČ Praha 20 Druh veřejné

Více

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Moderní doprava Užití infrastruktury jako služby Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Ing.Vladimír Bártl, MBA Průhonice 12.1.2010 Východiska pro ODS lidé podporují další výstavbu dálnic a rychlostních

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 čj. 33/13 Praha, 17. 1. 2013 DODATEK č. 6 k Opatření ředitele č. 16/2012 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů 1. Tímto

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací Opatření Programu rozvoje kraje 3.4.1. Příprava územně - plánovací dokumentace

Více

Připravované změny legislativy a jiných předpisů ů v oblasti dopravního značení

Připravované změny legislativy a jiných předpisů ů v oblasti dopravního značení Připravované změny legislativy a jiných předpisů ů v oblasti dopravního značení Mgr. Ján Skovajsa Ministerstvo dopravy 19.5.2015 Novela zákona o pozemních komunikacích Hlavní tematické body novely: Pravomoci

Více

Popis nástroje - Průkaz energetické náročnosti budovy

Popis nástroje - Průkaz energetické náročnosti budovy Popis nástroje - Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Název nástroje: o Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Zákonné regulace nástroje: o zaveden od 1.

Více

Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující

Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující Odůvodnění veřejné zakázky ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a v souladu

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné

Více

Generální opravy potrubní pošty

Generální opravy potrubní pošty 368/2012/DP-ÚVN Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky Generální opravy potrubní pošty ZADAVATEL: Ústřední vojenská

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Sociální ekonomika a účetnictví v sociálních podnicích

Sociální ekonomika a účetnictví v sociálních podnicích Sociální ekonomika a účetnictví v sociálních podnicích Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti, CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová

Více

13.7.2011 novela z. č. z. 361/2000 č. Sb., 361/2000 Sb., o provozu o na pozemn ích komunikacích účinnost od 1. 8. ost 2011 od 1. 8.

13.7.2011 novela z. č. z. 361/2000 č. Sb., 361/2000 Sb., o provozu o na pozemn ích komunikacích účinnost od 1. 8. ost 2011 od 1. 8. novela z. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinnost od 1. 8. 2011 Hlavní změny Povinnost řidiče mít na sobě reflexní vestu. Povinnost řidiče mot. vozidla zajet k zařízení technické

Více