KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2"

Transkript

1 KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 2 ZÁMĚR REALIZACE IDOL INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU LIBERECKÉHO KRAJE Liberec, leden 2007

2 Obsah OBSAH...2 VÝZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...4 ÚVOD POJMY A VZTAHY V IDS A V ZAJIŠŤOVÁNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI Vymezení pojmů IDS Subsystémy IDS Účastníci IDS Přínosy IDS LEGISLATIVNÍ RÁMEC IDS A ZAJIŠŤOVÁNÍ ROZSAHU DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI SHRNUTÍ SOUČASNÉHO STAVU HDO V LIBERECKÉM KRAJI Jednotlivé systémy HDO Dosud provedené integrační kroky IDOL - INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM LIBERECKÉHO KRAJE Integrace veřejné hromadné dopravy v EU Založení a rozvoj IDOLu Hlavní zásady pro tvorbu IDOLu Vývojové formy IDOLu Vymezení zájmového území IDOL Struktura a organizace IDOL Postup zavádění IDOLu Opatření vedoucí ke spuštění IDOLu Finance v IDOLu Tarifní systém Tarifní systém IDOL Odbavovací systém Role odbavovacích systémů v IDS Praktická realizace odbavovacích systémů v ČR a LK Liberecká městká karta a Liberecká krajská karta Řízení projektu IDOL strana 2

3 5 SHRNUTÍ A ZÁVĚR POUŽITÉ PODKLADY...51 strana 3

4 Význam použitých zkratek BČK HDO IAD IDOL IDS IJD IS JD KK LK MHD ODO OÚ TS VÚSC ZDO bezkontaktní čipová karta hromadná doprava osob individuální automobilová doprava Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje integrovaný dopravní systém integrovaný jízdní doklad informační systém jízdní doklad krajská karta Liberecký kraj městská hromadná doprava ostatní dopravní obslužnost obecní úřad tarifní systém vyšší územní samosprávný celek základní dopravní obslužnost strana 4

5 Úvod Předkládaná zpráva je součástí návrhů řešení rozvoje a zajištění dopravní obslužnosti v Libereckém kraji. Slouží jako podkladový materiál pro rozhodování obcí a kraje, jednotlivých dopravců a pracovníků veřejné správy, kteří se touto problematikou zabývají. Forma zpracování dokumentu je koncipována jako praktická, metodická a informativní pomůcka pro potřeby pracovníků veřejné správy, dopravců, výboru dopravy LK, dopravního svazu a zejména orgánů kraje a obcí. Zpráva aktualizuje a shrnuje základní dříve zpracované metodiky související s návrhem a provozem IDS, vychází z dokumentu zpracovaného firmou CS - PROJECT spol. s r.o. na základě zakázky Ministerstva dopravy v roce 2000 a je aktualizován pro potřeby LK. Práce představuje odborně ucelený pohled na aktuální problematiku dopravní obslužnosti s výhledem na zavedení IDS a popisuje model systému hromadné přepravy osob, který je možno implementovat v podmínkách České republiky. Na pojem integrovaná doprava může být stále nahlíženo jako na další druh dopravy existující vedle dopravy silniční, železniční aj. a nikoliv jako komplexní organizačně dopravní systém, jehož základem je spolupráce jednotlivých subjektů působících v oblasti veřejné osobní dopravy s cílem zajistit dopravní obslužnost určitého území. Proto považujeme za vhodnější pojem integrovaný dopravní systém, neboť lépe vyjadřuje charakter této činnosti jedná se totiž o systém uspořádaných, vzájemně propojených a ovlivňujících se činností (systém). V tomto případě není území definováno příměstskou aglomerací, ale celým územím Libereckého kraje. Tento dokument vznikl v úzké spolupráci s Odborem dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje. strana 5

6 1 Pojmy a vztahy v IDS 1.1 Vymezení pojmů IDS Integrovaný dopravní systém je jedním ze způsobů, jak lépe využít veřejnou hromadnou dopravu osob v regionu a zároveň ji zatraktivnit pro její uživatele. K záměru jeho vytváření v daném regionu tedy vede potřeba změnit stávající způsob hromadné dopravy osob v regionu tak, aby byl zajímavější pro uživatele a zároveň hospodárný. Tato potřeba vzniká zpravidla v situaci, kdy: nárůst individuální automobilové dopravy vytváří citelné problémy v kapacitě silničních komunikací a v dopadech této dopravy na život ve městě a na životní prostředí, omezené finanční prostředky na hromadnou dopravu na jedné straně a požadavky obyvatelstva na rozsah a ceny služeb hromadné dopravy na straně druhé vedou k potřebě lepšího využití dopravního potenciálu obsluhujícího dané území. K této situaci dochází v hustě osídlených aglomeracích, které mají jedno nebo více jádrových měst, na které se váže pravidelná přeprava z a do okolních obcí rozložených v jejich blízkosti. V takových oblastech se pak integruje MHD a meziměstská doprava sloužící k plošné obsluze daného území. Tato meziměstská doprava se zároveň stává dopravou příměstskou. Integrovaný dopravní systém je systém více druhů hromadné dopravy osob (včetně řízených návazností na individuální automobilovou dopravu) směřující k zabezpečení účelné a hospodárné dopravní obsluhy zájmového území z hlediska ekonomických i mimoekonomických potřeb osob a organizací, které jsou systémem dotčeny. Cíl IDS spočívá v zabezpečení účelné a hospodárné dopravní obsluhy zájmového území z hlediska ekonomických i mimoekonomických potřeb osob a organizací systémem dotčených. Na tomto základě proto IDS chápeme a definujeme jako: komplexní, organizačně dopravní systém, jehož základem je spolupráce jednotlivých subjektů působících v oblasti veřejné osobní dopravy s cílem trvale zajišťovat dopravní obsluhu daného území. Integrace, tedy sdružení, v tomto smyslu je založena na: kombinovaném používání několika druhů dopravy pro uspokojení přepravní potřeby uživatele; koordinaci v oblasti přepravně provozní, směřující k zajištění optimálních vazeb mezi spoji a dopravními prostředky provozovanými různými dopravci a ve společném nebo vzájemně provázaném poskytování souvisejících služeb; koordinaci v oblasti tarifní, spočívající v používání jednotného tarifu u zúčastněných dopravců, aniž by tím musela být dotčena platnost jiných tarifů používaných těmito dopravci; kooperaci v oblasti ekonomiky, organizace a řízení mezi dopravci a dalšími subjekty zodpovědnými za hromadnou dopravu osob, směřující k zajištění výše uvedené koordinace takovým způsobem, aby bylo dosahováno optimálního vztahu mezi náklady a přínosy této dopravy pro osoby a organizace systémem dotčené, při respektování hledisek strana 6

7 ekonomických i mimoekonomických. Záměrem zahraniční politiky ČR v návaznosti na Evropskou dohodu zakládající přidružení ČR k Evropské unii (EU) je plná integrace země do jednotných evropských struktur. S tím je samozřejmě úzce spojeno i podrobení se silnému vlivu prostředí v EU. V rámci členských zemí EU se ve střednědobém a dlouhodobém horizontu očekává, především vlivem procesů prohlubování integrace a rozšiřování o další členské státy, minimálně zdvojnásobení intenzity provozu dopravy do roku 2020, přičemž neblahé důsledky kongescí v provozu dopravy a úroveň znečištění životního prostředí vyžadují koordinované systémové řešení mobility osob v území, podle vzoru Německa, Rakouska a Francie, již dnes. Roční externí celospolečenské náklady z kongescí a nehod na pozemních komunikacích se v členských zemích EU odhadují ve výši zhruba 2 % jejich HDP, tedy více než 100 miliard eur. To jsou skutečnosti, které spolu s krizovou situací saturace dopravního provozu na pozemních komunikacích v sídelních aglomeracích odůvodňují nezbytnost přeorientovat dosavadní převládající systém individuální automobilové dopravy (IAD) na systém veřejné hromadné osobní dopravy s vzájemně koordinovaným provozem. Pojmem integrované dopravy se rozumí harmonizace provozu regionální, příměstské a městské hromadné dopravy, optimalizace a koordinace podsystémů veřejné hromadné osobní dopravy, jako jsou dráhy a autobusy, za pomoci koordinovaných jízdních řádů, přestupného jednotného tarifu a multimodálních terminálů, tak i integrace individuální a veřejné dopravy díky např. systémům zaparkuj a jeď (Park&Ride). Efektivní integrace individuálních druhů dopravy (pěší, jízdní kola, motocykly a automobily) do provozu veřejné dopravy je významnou a nedílnou součástí řešení systému mobility v území. Integrované dopravní systémy představují vyspělou vývojovou formu hromadné dopravy osob, často v sobě efektivně integrující i některé formy individuální dopravy nebo na ně intenzivně navazují. Porovnáme-li tuto formu veřejné hromadné dopravy osob (HDO) s formami tradičně provozovanými a kodifikovanými, jakými jsou například městská hromadná doprava (MHD) nebo linková autobusová doprava, případně příměstská železniční doprava, zjišťujeme, že IDS nepřináší ani nové druhy dopravy, ani nové technologie dopravy a že dříve jmenované formy dopravy v sobě většinou zahrnuje. Tím, co IDS přináší, jsou nové, vyšší organizační a ekonomické vztahy mezi subjekty, které se účastní HDO, ať už jako cestující, nebo dopravci, nebo kraje, města, obce či stát. Organizační vztahy charakteristické pro IDS také znamenají, že do jednoho dopravního systému jsou integrována tradičně samostatná teritoria měst, okolních obcí a případně celých krajů. IDS tedy nepřináší nic zásadně nového v technologiích zajištění provozu, ale přináší nové vztahy v organizaci a koordinaci osobní dopravy, a to ve všech jejích podsystémech: v podsystému organizačně ekonomickém, v podsystému dopravním i v podsystému tarifním, vyšší standard při využívání ITS (odbavovací a informační zařízení). Tím novým je tedy systémovost, systémové propojení existujících forem a prvků dopravy. strana 7

8 1.2 Subsystémy IDS Z dosud uvedeného lze shrnout, že IDS je systémem, který: integruje jednotlivé technologické druhy dopravy v zájmovém regionu (železniční, tramvajovou a silniční dopravu), integruje jednotlivé organizační formy dopravy v zájmovém regionu (MHD, regionální doprava), integruje činnosti jednotlivých dopravců v zájmovém regionu, sdružuje města, obce a orgány státní správy pro společné zadávání dopravní zakázky a společné efektivní využívání zdrojů pro financování hromadné dopravy osob v zájmovém regionu. Zájmovým regionem je v tomto případě území, ve kterém existují výrazné dopravní a technické předpoklady pro dopravní integraci a ve kterém existuje mezi zúčastněnými subjekty dostatečná vůle pro společné zajišťování dopravní obsluhy po organizační a ekonomické stránce. Součástí tohoto území jsou přirozeně i vnitřní území velkých měst tradičně dopravně obsluhovaná formou městské hromadné dopravy. Výrazným atributem IDS jsou vyspělé formy organizačních uspořádání subjektů zúčastněných v systému a vazeb mezi nimi. V případě Libereckého kraje je jednak vzhledem k zákonné povinnosti kraje zajistit ZDO pro celé území a na druhé straně s přihlédnutím k malému počtu obyvatel a malé rozloze kraje navrhován jeden systém IDS pro celý kraj. V návaznosti na tato vymezení lze IDS: dekomponovat jej do tří přirozených, vzájemně souvisejících a podmiňujících se podsystémů: podsystém organizačně-ekonomický, podsystém tarifní, podsystém dopravní. Strukturu IDS ukazuje následující schéma. strana 8

9 Základní struktura IDS Integrovaný dopravní systém Organizačně-ekonomický podsystém Tarifní podsystém Dopravní podsystém Legislativní rámec IDS Zájmové území IDS Organizační uspořádání IDS Financování IDS Informační servis Tarifní uspořádání Tarifní soustava Prodejní a odbavovací systém Přepravní potřeby Dopravní síť Jízdní řády Technická základna Výkony dopravního systému Podsystémy IDS dále vymezujeme a specifikujeme takto: PODSYSTÉM ORGANIZAČNĚ EKONOMICKÝ integruje obce, svazky obcí a kraje jako zákazníky a objednatele spolu s dopravci jakožto dodavateli služeb. Integrace může mít různé formy institucionálního uspořádání. Od zcela volného klubu, který jenom poskytuje prostředí a základnu pro vzájemné diskuse zúčastněných partnerů, přes legislativně vymezenou spolupráci až po formy vymezené Obchodním zákoníkem, jako je akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným. V rámci tohoto podsystému se stanovují, řídí a uskutečňují finanční toky mezi subjekty IDS, především dělba tržeb z jízdného mezi dopravci a toky finančních kompenzací na úhradu ekonomicky oprávněných nákladů dopravy, které nejsou kryty tržbami z jízdného. Podsystém organizačně-ekonomický reprezentuje organizační strukturu a procesy řízení IDS. Organizační strukturu (v libovolném stupni formalizace a institucionalizace) jako prvky naplňují na nejvyšší hierarchické úrovni: města, obce, orgány státní správy a samosprávy a dopravci. Vazby mezi těmito prvky představují: vazby přímého řízení, koordinační vazby, vlastnické vztahy, obchodní vztahy, finanční toky a informační toky. Hlavními procesy řízení jsou: formulace zakázky dopravní služby, obchodně-organizační zajištění přepravní zakázky (jejího provedení), plánování a řízení tržeb a dotací, financování dopravní zakázky a chodu IDS, organizační rozvoj IDS. Mezi hlavní složky tohoto podsystému patří: Legislativní rámec IDS. Zákony a podzákonné předpisy České republiky vymezující právní poměry pro procesy v IDS. Významné okolí pro právní vymezení IDS představují právní předpisy Evropské unie, jejichž ustanovení jsou postupně přejímána do tuzemské legislativy. Zájmové území IDS. Teritorium, na kterém je provozována veřejná hromadná doprava osob formou IDS. Organizační uspořádání IDS. Architektura IDS v organizační rovině: uspořádání subjektů IDS strana 9

10 do určité struktury, vazby ve struktuře, organizační (řídicí) subjekty IDS. Je tím výraznější, čím vyspělejší je stav IDS. Financování IDS. Soustava zdrojů financování, příjemců financování, finančních toků mezi zdroji a příjemci, mechanismy výpočtů pro jednotlivé finanční toky. Informační servis IDS. Činnosti a nástroje propagační kampaně IDS a stálé informační služby IDS pro cestující. PODSYSTÉM TARIFNÍ sjednocuje soustavu jízdních dokladů, výši tarifů a pokud možno přepravní podmínky, i když doprava je zajišťována řadou různorodých dopravců. Jednotný tarifní systém je výhodný pro cestující, kteří používají jednu soustavu jízdních dokladů bez ohledu na to, kteří a kolik dopravců se na přepravě fyzicky podílí. Pro dopravce pak obstarává spravedlivý podíl na tržbách z jízdného. Je prokázáno, že tarifní politika objednatelů HDO úzce souvisí s jejím podílem na přepravních výkonech při realizaci dopravní obslužnosti v území. Jedná se opět především o organizační vztahy, které na tomto poli IDS přináší. Podsystém tarifní představuje soustavu jízdenek IDS a způsob výpočtu jejich cen, způsob členění zájmového území ve vztahu k zvolenému tarifu a prodejní a odbavovací systém. Mezi hlavní složky tohoto podsystému patří: Tarifní uspořádání. Je způsob rozčlenění zájmového území v závislosti na zvoleném tarifu do územních jednotek - zón nebo časových intervalů tak, aby byla zajištěna optimální výše tržeb, finanční únosnost a spravedlnost pro cestující. Tarifní soustava. Tarifní soustavu reprezentuje soustava jízdních dokladů odpovídajícího tarifu v rozčleněném obsluhovaném území, oblasti platnosti, konstrukce tarifu a podmínek použití tarifních sazeb. Do tarifní soustavy rovněž zahrnujeme vztahy vznikající při provádění integrované hromadné přepravy osob mezi provozovatelem, organizátorem a účastníky dopravy tj. přepravní podmínky. Prodejní a odbavovací systém. Tvoří prodejní místa, způsoby prodeje jízdních dokladů cestujícím a případná technická zařízení vhodná k prodeji dokladů a způsoby jejich integrování. Dále ho tvoří odbavení cestujících při používání služeb IDS a k tomu odpovídající technické vybavení. PODSYSTÉM DOPRAVNÍ vytváří prostředí pro časovou a prostorovou harmonizaci provozu linek a konstrukci jízdních řádů, optimalizaci linkových vedení na území celého systému a pro kvalitativní a kvantitativní optimalizaci v nasazení dopravních technologií. Umožňuje a přímo vyžaduje střednědobá a dlouhodobá koncepční řešení HDO. Je to možné jednak proto, že IDS obsluhují obvykle přirozeně, na základě dopravní spádovosti a makroekonomických vztahů vymezené územní komplexy a proto, že na dopravní organizaci v obsluhovaném území se rovnoprávně podílejí všechny pro HDO významné subjekty. Vidíme, že i v dopravním podsystému je kvalitou, kterou IDS přináší, kvalita organizační. Podsystém dopravní představuje přepravní potřeby obyvatel v IDS a jejich optimální uspokojení. Hlavními procesy jsou: zjišťování přepravních potřeb, optimalizace linkového vedení, koordinace dopravců, koordinace provozu dopravy, optimalizace přepravních kapacit dopravní sítě, zabezpečování a obnova vozového parku, určování výkonů dopravního systému, navrhování systému záchytných parkovišť. strana 10

11 Mezi hlavní složky tohoto podsystému patří: Přepravní potřeby. Potřeba osob přemisťovat se v rámci vymezeného území IDS. Jsou vyjádřené jako spojnice výchozího a koncového místa přemístění osob a mají povahu parametrického vektoru, charakterizovaného intenzitou, strukturou, prostorem, směrem a časem. Dopravní síť. Soubor komunikací, po kterých jsou vedeny linky různých druhů dopravy. Jízdní řády. Souhrn časových údajů dopravců o provozování dopravy v určitém časovém období v rámci IDS. Technická základna. Dopravní prostředky, dopravní cesty, dopravní zařízení a objekty včetně vybavení pro provozování dopravního podsystému. Výkony dopravního systému. Přepravní výkonnost a dopravní a přepravní výkony. 1.3 Účastníci IDS IDS zahrnuje čtyři významné skupiny účastníků. Jsou jimi: Cestující, kteří jsou onou skupinou, pro kterou se doprava organizuje a zajišťuje, a kteří existenci IDS podmiňují. Cestující představují spotřebitele, tedy konečné zákazníky v organismu IDS. Cílem všech systémů je větší kvalita a nabídka pro cestující. Zákazníci (objednatelé dopravních služeb), jimiž jsou kraje, obce, svazky obcí, příp. jejich sdružení. Zastupují spotřebitele (tj. cestující) ve formulaci a zadávání dopravních zakázek, kompenzují dopravcům ztráty plynoucí z uplatňování neekonomické ceny jízdného a z chybějící přepravní frekvence cestujících tak, aby prokazatelné náklady dopravy nemusely být v plné výši kryty příjmy z jízdného a nezbavily tak veřejnou dopravu atraktivity vůči cestujícím ve smyslu její cenové, kvantitativní a kvalitativní úrovně a konkurenceschopnosti. Dopravci, provozovatelé dopravy a nositelé většiny výkonných dopravních funkcí v IDS. Organizátoři dopravy, tedy subjekty, jejichž úkolem je koncepčně organizovat, řídit, plánovat, kontrolovat a rozvíjet HDO v daném regionu jak po stránce dopravní, tak organizační a ekonomické. Nositeli této funkce jsou buď specializované instituce k tomu účelu zřízené (KORID LK, spol. s r.o.) nebo instituce existující, které historicky tuto funkci vykonávají (dominantní dopravce, odbory dopravy správních úřadů). 1.4 Přínosy IDS Pro větší názornost je nezbytné zmínit, co organizování veřejné dopravy osob formou IDS přináší jednotlivým skupinám jeho účastníků. Nejdůležitější skupinou jsou cestující. Těm IDS přináší: Systémovou dopravní provázanost obsluhovaného území, optimální návaznosti linek a jízdních řádů jednotlivých dopravců, uživatelskou unifikaci jednotlivých druhů osobní dopravy, ekonomicky únosné jízdné. IDS pomáhá udržet přitažlivost veřejné hromadné dopravy v konkurenci s individuální automobilovou dopravou tím, že umožňuje tvorbu jednotné přepravní sítě z provozně a technologicky rozličných druhů veřejné hromadné dopravy. Je známo, že zabezpečení dopravní obsluhy libovolného místa v osídlení je jedním strana 11

12 z předpokladů správné funkce a fungování oběhových procesů. Dopravní obsluha libovolného místa v osídlení však není vždy optimální a je proto nutné hledat hranici, kdy je obsluha místa racionální a kdy je naopak vhodné způsob dopravní obsluhy změnit. S ohledem na zkušenosti vyspělých členských zemí EU lze konstatovat, že zákaznicky orientované a ekonomicky opodstatněné je přejít z provozování uzavřených sítí jednotlivých druhů dopravy na systém otevřený. Nedostatečný rozsah sítě jednoho druhu dopravy, resp. dopravce, z důvodů technických, technologických nebo ekonomických může být efektivně kompenzován rozšiřováním přepravní sítě (např. vybudováním společných přestupních terminálů), k čemuž není fyzická kompatibilita dopravy nezbytná. Jednotný tarifní systém, především jednotnou soustavu jízdních dokladů vázanou na přemístění v čase a prostoru. Zjednodušuje orientaci cestujících soustavě jízdenek bez ohledu na to, kolika dopravci jsou obsluhováni. Jednotný informační systém o všech aspektech veřejné dopravy. Jednotnost je nejen věcná, ale také výrazová a v organizaci informačního systému. Znamená to snazší porozumění dopravní obsluze ze strany cestujícího. Jednotný prodejní systém jízdních dokladů umožňující cestujícím snazší obstarávání jízdenek. Sjednocení prodejních systémů podporuje zavedení vyspělých způsobů prodeje jízdenek například pomocí platebních karet, u předplatních jízdenek libovolné termíny jejich platnosti, vytváření registrů cestujících, které umožní poskytování specifických slev, apod. Ostatním účastníkům, tedy krajům, městům, obcím, dopravcům a organizátorům dopravy, vznikají vzhledem k většímu a ucelenému dopravnímu a ekonomickému prostoru podmínky pro: Dlouhodobé zvyšování hospodárnosti provozu veřejné hromadné dopravy. Projevuje se jednak efekt economy of scale, jednak možnost dlouhodobé koncepční spolupráce partnerů v řešení finančních otázek HDO, a to jak v oblasti provozních nákladů, tak v oblasti zajištění reprodukce, případně rozvoje investičních prostředků dopravců. Společná dlouhodobá investiční politika zaručuje dopravcům jistoty přiměřeného rozvoje, financujícím stranám pak jistotu, že vynaložené prostředky jsou účelně a oprávněně využity. Obě tyto okolnosti, totiž rozsáhlý ekonomický prostor a dlouhodobé koncepční přístupy k financování provozu a investic objektivně vytvářejí podmínky pro efektivnější hospodaření s prostředky na dopravu. Rozsáhlý a ucelený dopravní prostor umožňuje systémová dopravní řešení s dlouhodobým výhledem. V rámci IDS vzniká základna pro institucionalizaci a homogenizaci heterogenních prostředí různých partnerů, kde je možné (a nutné) se dohadovat o společných řešeních dopravních, ekonomických a organizačních. Je to základna pro dlouhodobé vztahy mezi zúčastněnými partnery, které nastolují prostředí vzájemné důvěry a spolupráce. Pro dopravce pak mj. IDS představuje dlouhodobou a stabilní účast na dopravním trhu, které je dáno jako důsledkem zvýšení atraktivity hromadné dopravy osob a jistotou smluvního vztahu s organizátorem IDS. strana 12

13 2 Legislativní rámec IDS a zajišťování rozsahu dopravní obslužnosti Změny v české legislativě, které se dotýkají veřejné osobní dopravy ovlivňují či po nabytí účinnosti budou výrazně ovlivňovat i organizaci integrovaných dopravních systémů. Je nad rámec účelů tohoto dokumentu podat úplnou analýzu všech právních norem s dopadem do IDS. Proto níže uvádíme výčet těchto právních norem a shrnutí hlavních závěrů. Legislativní rámec pro IDS v České republice vymezují tyto právní předpisy: 1) Zákon č. 40/1964 Sb., občanský Zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 2) Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů. 3) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 4) Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 5) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 6) Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. 7) Zákon č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 8) Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. 9) Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých Zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 10) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 11) Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 12) Vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu. 13) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících Zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. V české legislativě se nově objevuje pojem integrovaná doprava, kterou se rozumí zajišťování dopravní obslužnosti území veřejnou osobní dopravou jednotlivými dopravci v silniční dopravě společně nebo dopravci v silniční dopravě společně s dopravci v jiném druhu dopravy nebo jedním dopravcem provozujícím více druhů dopravy, pokud se dopravci podílejí na plnění přepravní smlouvy podle smluvních přepravních a tarifních podmínek. Z uvedeného vyplývá, že IDS představuje koordinované zabezpečování osobní dopravy v určitém území nebo mezi určitými místy součinností více dopravců a užívající různé technologie dopravy. Dochází zde také ke sdružování subjektů zodpovědných za zajištění dopravní obsluhy - tedy měst, obcí a krajů. IDS v sobě obvykle zahrnuje i ostatní druhy organizačního uspořádání dopravy, které vyplývají z organizační dekompozice systému hromadná doprava osob. Typická je integrace městské hromadné dopravy a regionální osobní dopravy. Doplněním pojmu Integrovaná doprava do novel zákonů č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a 266/1994 Sb., o dráhách, jakož i vydáním vyhlášky MDS č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu a ustanoveními o zavádění, rozšiřování a strana 13

14 zdokonalování systémů osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území v zákonech č. 128/2000 Sb.,o obcích, a 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, proběhla jednak určitá syntéza názvosloví IDS v tuzemských právních předpisech a právní řád již v potřebném rozsahu integruje přepravní prostředí v rámci jednotlivých druhů veřejné dopravy. V oblasti soukromoprávní jsou společenské vztahy v dopravě sjednoceny díky v našem právu tradiční kodifikaci soukromého práva do občanského zákoníku, po roce 1991 ještě i do zákoníku obchodního. Lze tedy konstatovat, že soukromoprávní úprava je dlouhodobě na vyšším stupni kodifikace. Uvedený novelizovaný právní stav se pochopitelně odrazí i v současných snahách po integraci jednotlivých druhů veřejných dopravy, k níž dochází především ve velkých městech a v jejich zájmových územích (aglomeracích, zájmových oblastech). Podle 2 odst. c) vyhlášky č. 175/2000 Sb. se městskou hromadnou dopravou rozumí doprava uskutečňovaná pro poskytování obecných přepravních potřeb na území města, případně jeho příměstských oblastí. Vytvářet integrované dopravní systémy mohou tedy jednotliví dopravci vzájemnou koordinací jízdních řádů, provedením informačních systémů, označováním vozidel a plněním jedné přepravní smlouvy více dopravci. Zde však již narážíme na první bariéru této aktivity zezdola, kterou jsou různé zdroje financování veřejné dopravy (tj. různé zdroje dotací). Kraj pak může mít oprávněný dojem, že existencí IDS financuje i městskou dopravu, totéž může existovat i na straně městských zastupitelstev, kde může vyvstat opět vcelku oprávněná námitka, že z peněz městského rozpočtu se dotuje i doprava překračující hranice města. Na straně krajů umožňuje vytvářet integrované dopravní systémy proces schvalování podnikání ve veřejné dopravě a stanovování jeho podmínek. Licenční model v zákonu č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, umožňují dopravním úřadům vstupovat jak do podoby jednotlivých autobusových linek (do trasy, umístění zastávek), tak do jízdních řádů (četnost spojů, časové polohy, návaznost na jednotlivé druhy dopravy). Ten dopravní úřad, který dokáže aplikovat zákon v plném rozsahu a má k tomu i potřebné finanční zázemí, může především pomocí institutu vázané licence ( 12 odst. 2) a instituce závazku veřejné služby ( 19) plně zohlednit dopravní zájmy v jím spravovaném území. Řadu detailních dopravně inženýrských opatřeních pak může uskutečnit pomocí tzv. další podmínky provozování linkové osobní dopravy ( 13, písm. e). Tyto další podmínky mohou právně směřovat k tarifní, provozní či informativní slučitelnosti s jinými linkami jiných dopravců nebo i s linkami drážních doprav (s linkami metra, tramvají, trolejbusů a podobně). V hrubých rysech obdobný licenční model má i zákon č. 266/1994 Sb. o dráhách ( 24 a následující). Licenční řízení sice zohledňuje specifika drážní dopravy oproti dopravě silniční, umožňuje však řadu stejných regulačních pravomocí vůči budoucím dopravcům. Zákon rovněž zná další podmínky provozování drážní dopravy, jejichž použití je nebo může být v zásadě obdobné jako u zákona č. 111/1994 Sb. Integračním tendencím především v dopravě městské pak nepochybně výrazně napomáhá i fakt, že dopravním úřadem podle zákona č. 111/1994 Sb. a drážním správním úřadem podle zákona č. 266/1994 Sb. je tatáž správní instituce. K tomuto je ještě potřebné poznamenat, že zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ( 2 odst. 7) neomezuje městskou autobusovou dopravu jen na administrativní hranice měst a umožňuje expanzi městských linek i do zájmových oblastí mimo města, pokud zůstane naplněn definiční znak, kterým je uspokojování přepravních potřeb města. V roce 2006 schválila Vláda České republiky dokument Dopravní politika ČR. V současné strana 14

15 době odborná veřejnost diskutuje nad věcným záměrem zákona o veřejné dopravě. Záměr realizace IDOL Dosavadní argumentaci lze tedy shrnout s tím, že rozsáhlá smluvní volnost umožněná naším právem a výrazná regulační oprávnění správních úřadů provádějících licenční řízení (dopravních úřadů a drážních správních úřadů) vznik integračních procesů ve veřejné dopravě a jejich reálnou existenci umožňují. Vznikají-li zásadnější problémy, jsou pak spíše dány neschopností využít všech možností, které se v našem právu nabízejí, a to jak na straně dopravců, tak i na straně státní správy či komunální samosprávy. strana 15

16 3 Shrnutí současného stavu HDO v Libereckém kraji 3.1 Jednotlivé systémy HDO Veřejná hromadná doprava osob v Libereckém kraji je v současné době zajišťována dálkovou dopravou, regionální dopravou a městskými hromadnými dopravami ve městech Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa a Turnov. Hromadnou dopravu osob na území Libereckého kraje v současné době objednává 6 subjektů: Objednavatel Ministerstvo dopravy Liberecký kraj Město Česká Lípa Město Jablonec nad Nisou Město Turnov Statutární město Liberec Druh dopravy Dálková železniční doprava Regionální osobní doprava na území Libereckého kraje Městská hromadná doprava v České Lípě Městská hromadná doprava v Jablonci nad Nisou Městská hromadná doprava v Turnově Městská hromadná doprava v Liberci Na základě smlouvy o závazku veřejné služby s výše uvedenými objednavateli zajišťují veřejnou osobní dopravu na území Libereckého kraje tito dopravci: Druh dopravy Dálková železniční doprava Regionální železniční doprava Regionální tramvajová doprava Veřejná linková autobusová doprava Městská hromadná doprava v České Lípě Městská hromadná doprava v Jablonci n. N. Městská hromadná doprava v Liberci Městská hromadná doprava v Turnově Dopravce České dráhy, a.s. České dráhy, a.s. Dopravní podnik města Liberce, a.s. ČSAD Česká Lípa a.s. ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. ČSAD Liberec, a.s. ČSAD Semily, a.s. Dopravní podnik města Liberce, a.s. Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s. KAD spol. s r.o. Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. OSNADO spol. s r.o. Technické služby Mimoň, s.r.o. TRANSCENTRUM Bus, s.r.o. VETT a.s. VETT a.s. ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. Dopravní podnik města Liberce, a.s. ČSAD Semily, a.s. Další dopravci, kteří zajišťují výkony v hromadné dopravě osob na území Libereckém kraji, provozují své spoje mimo závazek veřejné služby. strana 16

17 3.2 Dosud provedené integrační kroky Přestože na území Libereckého kraje k dnešnímu dni neexistuje oficiálně schválený celokrajský integrovaný dopravní systém, byla realizována již řada integračních kroků v jednotlivých oblastech hromadné dopravy osob, které usnadňují cestování veřejnou osobní dopravou po území Libereckého kraje. Jejich výčet je uveden v následující tabulce: Integrační krok Termín realizace Oblast organizačních opatření Integrace ZDO a ODO do výsledné DO, která je podpořená příspěvkem 01/2002 obcí a objednávána Libereckým krajem Založení Dopravního svazu měst a obcí Libereckého kraje (poradní 05/2003 sbor pro člena rady kraje pověřeného vedením resortu dopravy) Založení Koordinátora veřejné dopravy Libereckého kraje KORID 03/2005 LK, spol. s r.o. Oblast dopravních opatření Zahájení prací na projektu REGIOTRAM NISA 09/2000 Projekt optimalizace dopravní obslužnosti Libereckého kraje (DHV) 06/2003 Úpravy linek MHD v Jablonci nad Nisou v souvislosti se zavedením 09/2003 integrovaného dopravního systému JARIS Zavedení taktové dopravy na železničních tratích pilotní projekt na tratích 036 Liberec Jablonec nad Nisou Tanvald a 034 Smržovka 12/2004 Josefův Důl Zavedení taktové dopravy na železničních tratích většina tratí 12/2006 v Liberecké kraji Oblast tarifních opatření Uznávání předplatních kupónů DPML na linkách a (Liberec-Bedřichov) v úseku Liberec, aut. nádr. Liberec, Rudolfov, Česká chalupa Integrovaný dopravní systém JARIS Uznávání předplatních kupónů MHD Jablonec nad Nisou na lince (Liberec-Jablonec nad Nisou) na území města Jablonec n.n. Jízdenka LIBNET Jednotný systém odbavování cestujících prostřednictvím bezkontaktních čipových karet Společný tarif do 50 km pro dopravce zajišťující veřejnou linkovou autobusovou dopravu v závazku veřejné služby s Libereckým krajem (IDS LK) Společné Smluvní přepravní podmínky pro dopravce zajišťující veřejnou linkovou autobusovou dopravu v závazku veřejné služby s Libereckým krajem (IDS LK) Rozšíření nabídky jízdenky LIBNET strana 17

18 4 IDOL - Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje Záměr realizace IDOL IDOL je zkratka pro Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje, který bude zahrnovat všechny druhy hromadné dopravy osob na území Libereckého kraje. Jeho vznik a fungování je ve stručnosti uvedeno v tomto materiálu. Podrobné zpracování této problematiky bude popsáno v Projektu realizace IDOL, který bude dokončen v červnu Integrace veřejné hromadné dopravy v EU Základní myšlenkou procesu vzniku dopravních svazů v EU je předpoklad, že společným sdílením kompetencí a odpovědnosti samosprávních orgánů za veřejnou dopravu v území dojde ke zlepšení nabídky veřejné hromadné dopravy a financování provozu. Nově získané kompetence si mohou samosprávné orgány ponechat nebo dále přenést na účelová dopravní sdružení (svazy). Tím, že samosprávné orgány zakládají účelová dopravní sdružení (svazy) a tyto formulují politické zadání svazové manažerské společnosti (organizátorovi IDS), dochází k integraci organizace železniční, silniční linkové autobusové a městské hromadné dopravy na daném území. Dopravce dodává svazu smluvně objednaný dopravní výkon a jeho náklady kryje adekvátní podíl na tarifních příjmech svazu a zbytek mu hradí objednatel. Jinými slovy řečeno, za přepravní výkony a výši tržeb je zodpovědný dopravní svaz a jeho společníci, kteří rozhodují o objemu a organizaci nabízených dopravních výkonů a o výši a struktuře tarifních cen jízdného. Adaptace podmínek ČR na podmínky EU V případě ČR vznik vyšších samosprávních útvarů - krajů, dal předpoklad pro naplnění výše jmenované základní myšlenky integrace veřejné hromadné dopravy v EU. Kraj je svojí velikostí již přiměřeným partnerem pro jednotné systémové plánování, projektování a organizaci provozu veřejné dopravy ve svém území s ohledem na integraci železniční, silniční linkové autobusové a městské hromadné dopravy. Předmět činnosti organizátora IDS Předmětem činnosti dopravních svazů (organizátora IDS) je zejména: zpracování jednotného konceptu dopravní obslužnosti (se zadáním pro vyhotovení koordinovaných jízdních řádů), formulace kvalitativních a technických standardů nabídky, koncipování, zavedení a další rozvoj jednotného tarifního a odbavovacího systému a jednotných přepravních podmínek, zpracování a uplatnění modelu pro dělbu přepravních tržeb, organizace provozu, příprava podkladů pro smluvní a finanční zajištění dopravní obslužnosti. 4.2 Založení a rozvoj IDOLu Založení a rozvoj IDS je vždy proces postupující od nižších forem integrace k vyšším, od menšího počtu zúčastněných subjektů k počtu většímu a od menšího rozsahu dopravně-tarifního prostoru k území rozsáhlejšímu. Nejinak tomu bude i se zaváděním IDOLu. strana 18

19 Předpoklady pro vytváření IDS lze popsat následujícím způsobem: předpoklad dopravní. Tímto předpokladem se rozumí takový charakter přepravních vztahů v rámci daného území, při němž má smysl hovořit o možné integraci HDO (přepravní vztahy jsou nebo mohou být pokryty více druhy HDO); předpoklad informační. Tento předpoklad zahrnuje zejména informovanost potenciálních účastníků IDS o přepravním trhu HDO v zájmovém území a jeho uspokojování dopravními výkony i všeobecnou informovanost o problematice IDS; předpoklad kooperační tímto předpokladem se rozumí vůle potenciálních účastníků IDS ke vzájemné spolupráci. Uvedené předpoklady jsou na území Libereckého kraje splněny. Proces zavádění integrovaného dopravního systému proto může začít HLAVNÍ ZÁSADY PRO TVORBU IDOLU Integrovaný dopravní systém je svojí povahou socio-ekonomicko-technický systém. Teorie systémů řadí takovéto systémy do kategorie měkkých systémů. To jsou systémy, které nelze ovládat striktními deterministickými algoritmy, ale které je nutné ovládat ovlivňováním vnitřního a vnějšího prostředí, jejich kultivací. Vzato prakticky: složkami IDS jsou z hlediska jejich chování měkké části (cestující, města, obce, kraje a dopravci) i tvrdé části (dopravní infrastruktura a technologie provozu dopravy). Současná legislativa neobsahuje obligatorní ustanovení projektování a zavedení IDS, tedy z moci úřední. IDS proto může vzniknout výlučně na základě vůle a dohody zúčastněných partnerů. Zde je třeba zmínit hlavní zásady pro tvorbu efektivního IDS: dobrovolnost objednatel i dodavatel vstupují do IDS výhradně dobrovolně na základě výhodnosti; decentrální řízení o regionální dopravě se rozhoduje výlučně na úrovni krajů; komerční vztahy dopravci zúčastnění v IDS jsou společnosti založené podle obchodního zákoníku; průhlednost a adresnost finančních toků; efektivnost zajištěná uplatňováním veřejných obchodních soutěží na dodávky dopravních služeb a zároveň nepřipuštění konkurence v rámci vlastního provozu. Předpokladem efektivní činnosti IDS je také spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem, především v oblasti financování investic. Myšlenka IDS je založena na principu vzájemně-prospěšné spolupráce a na podporu tohoto principu jsou vytvářeny organizační útvary IDS. To je přednost a silná stránka pro úspěch IDS v praxi. Pouze systémy, které vznikly a fungují na základě shody a vzájemné výhodnosti všech zúčastněných, mají naději prosperovat. Pro všechny subjekty konkrétního IDS je ale nezbytné, aby si uvědomily, že je nutné hledat neustále cesty k dohodě a že jedinou cestou, jak řešit ekonomické, organizační a dopravní problémy, je cesta partnerství a jednání. strana 19

20 4.2.2 VÝVOJOVÉ FORMY IDOLU Záměr realizace IDOL Vývojové formy IDS, především v podsystému organizačně ekonomickém a v podsystému tarifním, se mohou vyznačovat různými stupni institucionalizace, organizovanosti a vzájemných vztahů mezi subjekty. Mluví se někdy o vývojových formách IDS. Nejjednoduššími formami jsou systémy založené jen na dvoustranných dohodách, nejvýraznějšími formami jsou tzv. tříúrovňové IDS (objednatelé koordinátor dopravci), u nichž objednatelé drží majetkové podíly ve společnosti, která plní funkci koordinátora. Nelze však říci, že existuje nějaký ideální stav IDS, který se vyznačuje výraznými institucionálními vazbami a organizací, a že je žádoucí snažit se k němu přes postupné vývojové formy dospět. Tak tomu není. Ideálním stavem IDS pro jistý region je takový stav, který je v plné shodě s vnitřním i vnějším prostředím regionu, s připraveností regionu pro IDS a s potřebami regionu. Není tedy striktním cílem dosáhnout co nejtužší organizační a institucionální formy, jak se někdy mylně prezentuje. Na druhé straně je ale nutné zdůraznit, že vytváření IDS je dlouhodobý proces, který může procházet a obvykle prochází různými vývojovými formami, které odpovídají vždy daným podmínkám prostředí. Při řešení konkrétních problémů v IDS (například financování) se obvykle hledají a nacházejí věcná řešení, která jsou optimální z hlediska logiky věci, která však nelze přesně tak fyzicky uskutečnit, neboť tomu brání současná legislativa, daňové předpisy, apod. Východiskem bývá nalezení a aplikace tzv. virtuálních řešení založených na logice věci, jejichž skutečné provádění se pak děje cestami, které dovolují existující předpisy. Pro ilustraci lze uvést, že v konkrétním IDS by bylo výhodné, aby veškeré finanční prostředky (tržby, dotace, kompenzace) byly shromažďovány na jednom fyzickém účtu a odtud byly alokovány podle dohodnutých pravidel. To ale přesně takto není možné, neboť to neumožňují existující předpisy pro nakládání s účelovými dotacemi, vznikly by ztráty na dani z přidané hodnoty, atd. Je ale možné, aby takový účet existoval fiktivně, virtuálně, aby se na něm odbývaly příslušné propočty a podle těchto propočtů se pak řídily skutečné fyzické přesuny peněz cestami, které jsou v souladu s předpisy. Podobný příklad lze uvést i na poli dopravní koordinace. Bylo by ideální, kdyby veškeré kompetence týkající se organizace dopravy a jejího zajišťování dopravci měl jediný orgán v IDS, organizátor dopravy. To obvykle není možné (viz předpisy o koncesích, licencích, apod.). Nic ale nebrání tomu, aby takový organizátor z pověření ostatních subjektů vykonával organizaci dopravy virtuálně s tím, že objekty, které mají příslušné (dílčí) kompetence, budou fyzicky jeho návrhy vykonávat. Jak je patrné, virtuální řešení pomáhají nikoliv obejít existující předpisy, ale vypořádat se s jejich nedokonalostí způsobenou skutečností, že IDS je relativně mladá forma organizace veřejné hromadné dopravy a právní předpisy resortu jí jako takovou zatím pouze tolerují. Nicméně úspěšnost virtuálních řešení je plně závislá na dohodách mezi subjekty IDS a na jejich respektování. Určitou nápravu v těchto věcech by měl přinést nový zákon o veřejné dopravě, který popisuje IDS a vztahy k ostatním subjektům. Tento zákon je v současné době v meziresortním připomínkovém řízení VYMEZENÍ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ IDOL V úvodní fázi návrhu a zpracování projektu IDS je nutné vymezit rozsah území regionu, na kterém bude zvolená vývojová etapa IDS zaváděna. Vymezeným územím IDS je území těch obcí a strana 20

Veřejná doprava v Libereckém kraji. Ing. Petr Prokeš, KORID LK

Veřejná doprava v Libereckém kraji. Ing. Petr Prokeš, KORID LK Veřejná doprava v Libereckém kraji Ing. Petr Prokeš, KORID LK Veřejná doprava v LK Dálková železniční doprava - Objednatel: stát - MD ČR - Dopravce: České dráhy, a.s. - 4 vozební ramena - Doplnění systému:

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

S jedinou jízdenkou po Praze i Středních Čechách

S jedinou jízdenkou po Praze i Středních Čechách S jedinou jízdenkou po Praze i Středních Čechách Současná situace PID obsluhuje celé území Prahy ale pouze 1/3 obyvatel Středočeského kraje (409 000 obyvatel / 300 obcí) neexistence společného přestupního

Více

Stručná charakteristika IDS a popis IDS Stručná charakteristika IDS, výhody a nevýhody zavedení IDS

Stručná charakteristika IDS a popis IDS Stručná charakteristika IDS, výhody a nevýhody zavedení IDS Stručná charakteristika IDS a popis IDS Stručná charakteristika IDS, výhody a nevýhody zavedení IDS Veřejná osobní hromadná doprava je pro většinu občanů nepostradatelná veřejná služba, která zajišťuje

Více

INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ. 1. provozní opatření 2. stavební opatření 3. technická opatření 4. organizační opatření

INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ. 1. provozní opatření 2. stavební opatření 3. technická opatření 4. organizační opatření INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ 1. provozní opatření 2. stavební opatření 3. technická opatření 4. organizační opatření ORGANIZAČNÍ INTEGRACE 1. ČÁST - TARIFNÍ INTEGRACE ZÁKLADNÍ DRUHY TARIFŮ nepřestupní přestupní

Více

INTEGROVANÝ TARIFNÍ SYSTÉM ÚSTECKÉHO KRAJE

INTEGROVANÝ TARIFNÍ SYSTÉM ÚSTECKÉHO KRAJE INTEGROVANÝ TARIFNÍ SYSTÉM ÚSTECKÉHO KRAJE Ing. Petr Prokeš zpracovatel Projektu zavedení zónově-relačního tarifu v Ústeckém kraji Integrovaný dopravní systém Ústeckého kraje 1 Co umožní integrovaný tarif?

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

ORGANIZAČNÍ INTEGRACE. Tarif, dělba tržeb a smlouvy

ORGANIZAČNÍ INTEGRACE. Tarif, dělba tržeb a smlouvy ORGANIZAČNÍ INTEGRACE Tarif, dělba tržeb a smlouvy Organizační opatření tarif, dělba tržeb a smlouvy Zavedení integrovaného tarifu Sjednocení přepravních podmínek Rozdělení tržeb z jízdného Smluvní zajištění

Více

Pražská integrovaná doprava. Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID

Pražská integrovaná doprava. Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID Pražská integrovaná doprava Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID Základní principy PID jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro,

Více

TECHNOLOGICKÝ POSTUP TVORBY INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU, SMLUVNÍ VZTAHY A ÚLOHA ORGANIZÁTORA

TECHNOLOGICKÝ POSTUP TVORBY INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU, SMLUVNÍ VZTAHY A ÚLOHA ORGANIZÁTORA TECHNOLOGICKÝ POSTUP TVORBY INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU, SMLUVNÍ VZTAHY A ÚLOHA ORGANIZÁTORA TECHNOLOGICAL PROCESS OF INTEGRATED TRANSPORT SYSTEM CREATION, CONTRACTUAL RELATIONS AND POSITION OF THE

Více

Stanovení ekonomických dopadů vstupu MHD do integrovaného dopravního systému

Stanovení ekonomických dopadů vstupu MHD do integrovaného dopravního systému založeno 1995 20 let práce v oblasti dopravy Stanovení ekonomických dopadů vstupu MHD do integrovaného dopravního systému Ing. Tomáš Matras, Ph.D. technický ředitel t.matras@czechconsult.cz Stanovení ekonomických

Více

Integrované dopravní systémy-m

Integrované dopravní systémy-m Integrované dopravní systémy-m 4. Organizační integrační opatření doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Organizační integrační opatření Jde o

Více

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 1 Atraktivní, environmentálně příznivá doprava Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

Optimalizace a integrace v Královéhradeckém kraji

Optimalizace a integrace v Královéhradeckém kraji Optimalizace a integrace v Královéhradeckém kraji Zodpovědnost kraje ze zákona Základní dopravní obslužností území kraje je zajištění přiměřené dopravy po všechny dny v týdnu z důvodu veřejného zájmu,

Více

Posouzení Plánu dopravní obslužnosti Libereckého kraje, Aktualizace pro období 2012-18

Posouzení Plánu dopravní obslužnosti Libereckého kraje, Aktualizace pro období 2012-18 Posouzení Plánu dopravní obslužnosti Libereckého kraje, Aktualizace pro období 2012-18 Zadavatel: KORID LK, spol. s r.o., U Jezu 642/2a, Liberec 2 Hodnotitel: doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D., Technická

Více

Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele

Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Financování dopravní obslužnosti Smlouvy s dopravci Plán dopravní obslužnosti Centrální

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Výchozí situace: INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY - suburbanizace roste počet cest přes hranici město / region - nekoordinované jízdní řády bez (garantované) návaznosti spojů - souběžné vedení spojů / druhů

Více

Pět let zkušeností s regionální osobní dopravou objednávanou kraji. Ing. Jan Šatava, Jindřichohradecké místní dráhy, a. s.

Pět let zkušeností s regionální osobní dopravou objednávanou kraji. Ing. Jan Šatava, Jindřichohradecké místní dráhy, a. s. Pět let zkušeností s regionální osobní dopravou objednávanou kraji Ing. Jan Šatava, Jindřichohradecké místní dráhy, a. s. Od roku 2006 objednávají regionální osobní dopravu autobusovou i ţelezniční kraje

Více

ORGANIZAČNÍ INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ

ORGANIZAČNÍ INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ ORGANIZAČNÍ INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ Organizační opatření = propojení dopravní nabídky a provozu jednotlivých dopravců resp. druhů dopravy, a to prostřednictvím společného postupu řešení, lepší organizací a

Více

VEŘEJNÁ DOPRAVA ON-LINE Elektronické odbavovací systémy v ČR očima dodavatelů III

VEŘEJNÁ DOPRAVA ON-LINE Elektronické odbavovací systémy v ČR očima dodavatelů III VEŘEJNÁ DOPRAVA ON-LINE Elektronické odbavovací systémy v ČR očima dodavatelů III RNDr. Jan Kotík, obchodní ředitel Mgr. Bohumír Bartušek, poradce ředitele ČSAD SVT Praha s.r.o. Obsah prezentace Clearingový

Více

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Jan Roženský, dopravní specialista

Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Jan Roženský, dopravní specialista Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Jan Roženský, dopravní specialista Financování dopravní obslužnosti Smlouvy s dopravci Plán dopravní obslužnosti Centrální

Více

Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující

Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující Odůvodnění veřejné zakázky ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a v souladu

Více

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Cíl příspěvku Popis a srovnání definice dopravní obslužnosti v Německu a Rakousku (včetně rámcového

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Jan Roženský, dopravní specialista

Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Jan Roženský, dopravní specialista Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Jan Roženský, dopravní specialista Financování dopravní obslužnosti Smlouvy s dopravci Plán dopravní obslužnosti Centrální

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Financování MHD

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Financování MHD ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Financování MHD DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Nedotovaná -komerční Dotovaná - v závazku veřejné služby ZÁVAZEK VEŘEJNÉ SLUŽBY závazek, který dopravce přijal ve veřejném

Více

Celokrajské strategické řízení příspěvkových organizací, návrh pravidel rady kraje

Celokrajské strategické řízení příspěvkových organizací, návrh pravidel rady kraje Celokrajské strategické řízení příspěvkových organizací, návrh pravidel rady kraje Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Komplexní, konečná odpovědnost Kdo je nositelem komplexní, konečné

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY REALIZACE INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU: 1. dopravní integrace, ustanovení koordinátora 2. sjednocení tarifních podmínek 3. sjednocení přepravních podmínek 4. dopravní koordinace,

Více

Páteřní linky v Praze i v zahraničí

Páteřní linky v Praze i v zahraničí Páteřní linky v Praze i v zahraničí Ing. Martin Jareš, Ph.D., ROPID ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 1/13 Hierarchizace sítě linek především ve velkých městech je potřeba zjednodušit

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Elektronické odbavování cestujících v IDS

Elektronické odbavování cestujících v IDS VEŘEJNÁ DOPRAVA ON-LINE 3. 11. 2011 Elektronické odbavování cestujících v IDS Česká asociace organizátorů veřejné dopravy Jan Šimůnek ROPID ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, zaloţený

Více

Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS

Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS V roce 1996 založena společnost Koordinátor ODIS s.r.o., která dostala za úkol připravit, spustit, provozovat a rozvíjet integrovaný dopravní systém,

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 345 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů - 2 - ZÁKON

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Zadavatel: Veřejná zakázka: Předmět veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení: Pardubický kraj Výběr dopravce pro uzavření

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Financování MHD

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Financování MHD ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Financování MHD DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Nedotovaná -komerční Dotovaná - v závazku veřejné služby ZÁVAZEK VEŘEJNÉ SLUŽBY závazek, který dopravce přijal ve veřejném

Více

O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH A O ZMĚNĚ DALŠÍCH ZÁKONŮ

O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH A O ZMĚNĚ DALŠÍCH ZÁKONŮ ZÁKON Č. 194/2010 Sb. ze dne 20. května 2010 O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH A O ZMĚNĚ DALŠÍCH ZÁKONŮ Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Č ÁST PR VNÍ VEŘ EJNÉ SLUŽBY V PŘ

Více

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Zahájení diskuse na téma: Role a očekávaný přínos inteligentních dopravních systémů Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Martin Pichl vedoucí oddělení ITS Odbor kosmických technologií a

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy

Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy Ministerstvo dopravy odbor drah, železniční a kombinované dopravy Potřeba nové právní úpravy drážní dopravy Stávající zákon o dráhách: koncepčně vychází

Více

S T A T U T Státního fondu dopravní infrastruktury

S T A T U T Státního fondu dopravní infrastruktury Příloha usnesení vlády ze dne 23. listopadu 2016 č. 1034 S T A T U T Státního fondu dopravní infrastruktury Článek 1 Úvodní ustanovení Postavení Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen Fond"),

Více

Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Ing. Václav Gebouský, dopravní specialista

Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Ing. Václav Gebouský, dopravní specialista Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Ing. Václav Gebouský, dopravní specialista Financování dopravní obslužnosti Smlouvy s dopravci Plán dopravní obslužnosti

Více

aktualizace dopravního plánu

aktualizace dopravního plánu Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Komplexní dialog s cestujícími aktualizace dopravního plánu 1 Statistika IDS JMK k 11. prosinci 2011 Počet vzkm nebo vlkm / rok >90 mil. - městská doprava

Více

Jihočeský koordinátor dopravy. XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje Tábor

Jihočeský koordinátor dopravy. XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje Tábor Jihočeský koordinátor dopravy XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 26.1.2017 Tábor Společnost JIKORD s.r.o. Společnost založena Jihočeským krajem, vlastnictví kraje 100 % Zahájení činnosti

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

Mezi povinné přílohy žádosti o poskytnutí dotace z IROP patří:

Mezi povinné přílohy žádosti o poskytnutí dotace z IROP patří: Důvodová zpráva Žádost o vyjádření objednatele o jednoznačném úmyslu uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby s DPMLJ, a.s., jako vnitřním provozovatelem Stručný obsah: Tento materiál informuje radu města

Více

Nařízení Statutárního města Liberec č. 3/2012. Nařízení Statutárního města Liberec č. 3/2012

Nařízení Statutárního města Liberec č. 3/2012. Nařízení Statutárního města Liberec č. 3/2012 Nařízení Statutárního města Liberec č. 3/2012 kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Tarifu integrovaného dopravního systému IDOL Rada města Liberce se usnesla dne 4. prosince 2012

Více

Organizátor regionální dopravy. společnost založená a vlastněná Královéhradeckým krajem

Organizátor regionální dopravy. společnost založená a vlastněná Královéhradeckým krajem Organizátor regionální dopravy společnost založená a vlastněná Královéhradeckým krajem V čem spočívá práce OREDO Organizace autobusové a drážní dopravy Analýza autobusové a drážní dopravy Optimalizace

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci IDS JMK oblast Znojemsko ve smyslu ustanovení 156 odst.

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Tarif městské dopravy v Liberci

Tarif městské dopravy v Liberci Nařízení Statutárního města Liberec č. 2/2013 kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje Rada města Liberce se usnesla dne 2. dubna

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 6.3 Sdílitelné služby technologické infrastruktury Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

Více

st městského dopravního systému

st městského dopravního systému Trolejbusy jako součást st městského dopravního systému Konference Elektromobilita ve veřejné ejné dopravě František Vichta odbor veřejn ejné dopravy Ministerstvo dopravy České republiky Systém veřejné

Více

Strategický dokument se v současné době tvoří.

Strategický dokument se v současné době tvoří. Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.9 Elektronizace odvětví: ejustice Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo vnitra

Více

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

Nařízení statutárního města Liberec č. 1/2015

Nařízení statutárního města Liberec č. 1/2015 Nařízení statutárního města Liberec č. 1/2015, kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje Rada města Liberce se usnesla dne 21. července

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

T E O R I E M A N A G E M E N T U

T E O R I E M A N A G E M E N T U T E O R I E M A N A G E M E N T U 9 ZS, akad.rok 2014/2015 Teorie managementu - VŽ 1 Aspekty organizační struktury Při návrhu organizační struktury se vychází z pěti hlavních aspektů : 1) Specializace

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více

Ing. Jan Šimůnek simunek@ropid. www.ropid

Ing. Jan Šimůnek simunek@ropid. www.ropid Ing. Jan Šimůnek simunek@ropid ropid.mepnet.cz www.ropid ropid.cz 10.3.2008 www.ropid ropid.cz www.caovd caovd.czcz www.emta emta.com www.ids ids.zastavka.net Charakteristika sítě veřejné dopravy v systému

Více

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ)

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) DOPRAVA DO/Z BEDŘICHOVA KONCEPT DOPRAVY V RELACI JABLONEC N.NIS. BEDŘICHOV Na základě charakteristik produkce a atrakce je třeba posuzovat

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina po roce 2016

Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina po roce 2016 Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina po roce 2016 Východiska evropské nařízení 1370/2007, které stanoví povinnost do konce roku 2019 vysoutěžit autobusové dopravce na základě spravedlivých výběrových

Více

2.1.6 Specifické cíle odpovídající investiční prioritě a očekávané výsledky. SPECIFICKÝ CÍL 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

2.1.6 Specifické cíle odpovídající investiční prioritě a očekávané výsledky. SPECIFICKÝ CÍL 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy INVESTIČNÍ PRIORITA 7c prioritní osy 1: Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské

Více

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Luby Čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád upravuje organizaci Městského úřadu Luby. Určuje jeho organizační strukturu, dělbu práce mezi jednotlivými odbory,

Více

Železniční infrastruktura a legislativa

Železniční infrastruktura a legislativa Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy Poslanecká sněmovna PČR Hospodářský výbor, 27. 2. 2014, 14:00 h Železniční infrastruktura a legislativa Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Univerzita

Více

Procesní přístup k projektům informačních systémů. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

Procesní přístup k projektům informačních systémů. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Procesní přístup k projektům informačních systémů RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Jaká byla moje cesta k zavedení a užití procesních prvků při řízení projektů veřejných informačních systémů se zaměřením

Více

Operační program Doprava a udržitelná městská mobilita. Mgr. Michal Ulrich Ministerstvo dopravy ČR

Operační program Doprava a udržitelná městská mobilita. Mgr. Michal Ulrich Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 a udržitelná městská mobilita Mgr. Michal Ulrich Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ Příloha č. 1 usnesení RMO Plzeň 2 Slovany č. 46/2014 ze dne 12. 03. 2014 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2-SLOVANY ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ VÝBORY RADA

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 14. července 2014 č. 568 Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016 2025 Cílem Vládního plánu financování

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2014 Specifikace výzev Únor 2014 Je uvedena specifikace výzev, které budou vyhlášeny po datu aktualizace plánu výzev, nebo jsou k tomuto datu otevřeny. Výzvy prioritní

Více

Integrované dopravní systémy z pohledu Mikroelektronika

Integrované dopravní systémy z pohledu Mikroelektronika Integrované dopravní systémy z pohledu Mikroelektronika Ing. Luboš Novotný Marketingový manažer fare collection and parking systems IDS Integrovaný dopravní systém (IDS) je: systém dopravní obsluhy určitého

Více

dopravní politika měst

dopravní politika měst Doprava v klidu dopravní politika měst 5. cvičení parkovací politika strategie a nástroje druhy regulace Park and Ride bezplatné parkování? Parkovací politika Parkování mají na starosti především místní

Více

Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Jan Roženský, dopravní specialista Ing. Otto Pospíšil, zástupce

Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Jan Roženský, dopravní specialista Ing. Otto Pospíšil, zástupce Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Jan Roženský, dopravní specialista Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Financování dopravní obslužnosti Smlouvy s dopravci

Více

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu,

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, REALIZAČNÍ PLÁN NÁRODNÍHO KOSMICKÉHO PLÁNU 1) Zřídit koordinační orgán (Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity) a zajistit jeho fungování Pro transparentní a efektivní koordinaci kosmických

Více

Územní dimenze a využití integrovaných nástrojů v programovém období

Územní dimenze a využití integrovaných nástrojů v programovém období Územní dimenze a využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 2020 Mgr. Jelena Kriegelsteinová ředitelka Odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jednání

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Využití standardu ČAOVD na území ČR

Využití standardu ČAOVD na území ČR Využití standardu ČAOVD na území ČR Konference CZECHBUS Listopad 2013 Je potřeba vytvářet standard odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě? - Veřejná doprava je služba občanům - Veřejná

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Ing. Václav Gebouský, dopravní specialista

Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Ing. Václav Gebouský, dopravní specialista Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Ing. Václav Gebouský, dopravní specialista Servisní organizace pro zakladatele Liberecký kraj Člen České asociace organizátorů

Více

Renáta Slabá Odbor strategie Oddělení dopravní politiky a čisté mobility

Renáta Slabá Odbor strategie Oddělení dopravní politiky a čisté mobility Dopravní infrastruktura 2015-2020, Operační program doprava, programy na podporu čistě mobility, cyklostrategie, dopravní obslužnost kraje Renáta Slabá Odbor strategie Oddělení dopravní politiky a čisté

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) Schválen Vládou ČR usnesením č. 268 ze dne 15. dubna 2015 AP rozvoje ITS v ČR AP rozvoje ITS je společným

Více

11. Manažerské shrnutí

11. Manažerské shrnutí 11. Manažerské shrnutí Závěry z analýzy současného stavu veřejné dopravy v Jihočeském kraji (JčK) ve vztahu k zavádění IDS: Před samotným zaváděním IDS je nutné zejména dořešit: převedení některých komerčních

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

VÝBĚR ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ PŘI TVORBĚ INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU A SELECTION OF THE INTEREST AREA TO CREATE OF AN INTEGRATED TRANSPORT SYSTEM

VÝBĚR ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ PŘI TVORBĚ INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU A SELECTION OF THE INTEREST AREA TO CREATE OF AN INTEGRATED TRANSPORT SYSTEM VÝBĚR ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ PŘI TVORBĚ INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU A SELECTION OF THE INTEREST AREA TO CREATE OF AN INTEGRATED TRANSPORT SYSTEM Pavel Drdla 1 Anotace: Příspěvek se zabývá problematikou tvorby

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

Integrace řešení pro mobilitu zítřka

Integrace řešení pro mobilitu zítřka Integrace řešení pro mobilitu zítřka Konference: Inteligence procesní infrastruktury jako podpora čisté mobility ve městech Dr. Martina Mannová Praha, 20. září 2012 Integrace řešení pro mobilitu zítřka_0001-2012

Více

Standardizace kartových systémů ve veřejné dopravě, legislativní podpora

Standardizace kartových systémů ve veřejné dopravě, legislativní podpora Standardizace kartových systémů ve veřejné dopravě, legislativní podpora Integrované dopravní systémy Lázně Bohdaneč 17. 5. 2011 Ing. Jiří Matějec Manager pracovní skupiny Platby v dopravě SDT (ITS&S Czech

Více

Soustava veřejných rozpočtů 10

Soustava veřejných rozpočtů 10 Soustava veřejných rozpočtů 10 Ing. Yvona Legierská 30.10.2015 1 30.10.2015 1. Soustava veřejných rozpočtů a její právní úprava a ekonomický význam 2. Rozpočtový proces 3. Územní rozpočty 4. Hospodaření

Více