1 K se na území ČR pohybovalo cizinců, z toho jich mělo trvalý pobyt (ČSÚ, 2007).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 K 31.12. 2006 se na území ČR pohybovalo 321 465 cizinců, z toho 139 185 jich mělo trvalý pobyt (ČSÚ, 2007)."

Transkript

1 Přístup (ne)legálních migrantů ke zdravotní péči Marie Jelínková únor 2007 Anotace: Článek se zaměřuje na postavení migrantů v českém systému zdravotnictví. Stručně rozebírá, jakým způsobem jsou zdravotně pojištěny jednotlivé kategorie migrantů. Z tohoto přehledu vyplývá, že část pojištěných legálních migrantů je z hlediska zdravotního pojištění blíže situaci nepojištěných nelegálních migrantů než situaci majoritní společnosti. Dále zkoumá migranty bez přístupu ke zdravotnímu pojištění, tedy především nelegální migranty a jejich strategie v případech onemocnění a zranění. V poslední části jsou shrnuta zjištění výzkumů o zdraví migrantů v ČR. Úvod *** Pokud pomineme zájmy zdravotnických zařízení a pojišťoven, není otázce poskytování zdravotní péče migrantům bez zdravotního pojištění v České republice věnována velká pozornost. Na rozdíl od jiných států, například USA, se nejedná o politické téma. Přesto můžeme za stávající situace najít v českém zdravotnictví dva extrémní pohledy na přístup této skupiny ke zdravotní péči. Na jedné straně pomyslné přímky stojí názor, že nepojištění migranti nemají právo na přístup ke zdravotním službám. Tento pohled je často odvozen od názoru, že velká část nepojištěných migrantů je v zemi nelegálně a tudíž nemá nárok využívat české zdravotnictví. Na straně druhé je protikladný názor, podle kterého je nárok na ošetření základním lidským právem každého člověka (Dwyer, 2004). V praxi pak střet těchto pohledů přináší stav určitého kompromisu. Každému člověku je bez ohledu na jeho pobytový status poskytnuta nezbytná a neodkladná zdravotní péče, jejíž přesný rozsah je značně diskutován a který bývá uplatňován především v přímém ohrožení života. V reálných situacích se ale někteří lékaři slitovávají nad migranty bez pojištění a dle svých výpovědí jim většinou i v případě nedostatku potřebných finančních prostředků (nejčastěji jednorázově) pomohou a poradí. Nelegální migrant jako příživník? Zodpovězení otázky toho, zda a jaký by měli mít nelegální migranti přístup ke zdravotní péči, závisí na pohledu dané společnosti na nelegální migranty a na tom, 1

2 jestli se daná společnost domnívá, že má morální povinnost jim přístup ke zdravotní péči umožnit. Zvolený přístup tedy vyrůstá z pohledu, zda chápeme nelegální migranty jako příživníky, kteří neplatí daně nebo je chápeme jako lidi, kteří často za neadekvátních pracovních a finančních podmínek zastávají takovou práci, která je v dané zemi potřebná. V Česku veřejná ani politická debata o této problematice neproběhly a jak ukazuje tento článek, problémy zdravotní péče o migranty se řeší spíše intuitivně a v mezích stávajících předpisů. Absence dat o problematice Problémy přístupu nelegálních migrantů ke zdravotní péči jsou zmapovány velmi nedokonale. Existuje pouze několik málo studií, které se této problematice věnují, přičemž naprostá většina z nich byla provedena v USA, kde je sytém zdravotní péče značně odlišný od českého. Přesto je i tyto zjištěné poznatky třeba brát v potaz. Například Moore (1986) přichází s cenným poznatkem o tom, že se nelegální migranti v přístupu ke zdravotní péči potýkají s překážkami dvojího druhu. V první skupině jsou tzv. reálné překážky (skutečně existující). Druhou skupinou překážek, která je stejně důležitá, jsou však překážky nereálné, tedy ve skutečnosti neexistující. Ty se zakládají na mylných informacích a nedostatku komunikace mezi migranty a poskytovateli zdravotní péče. V důsledku tedy trpí nelegální migranti jak reálnou, tak imaginární nejistotou o svých možnostech a právech. Tuto skutečnost ostatně potvrzují i provedené rozhovory s nelegálními migranty v ČR. Protože v ČR neexistuje výzkum zaměřený speciálně na tento fenomén, čerpá tato studie ze zahraničních výzkumů, českých výzkumů (především Institutu zdravotní politiky a ekonomiky IZPE) o migrantech v ČR a zdravotní péči, několika provedených rozhovorů s nelegálními migranty, pracovníky zdravotních zařízení, pojišťoven a lékáren a informací z rozhovorů s odborníky na danou tématiku. Migranti a zdravotnictví v ČR V České republice v současnosti pobývá zhruba cizinců 1. Kromě těchto evidovaných cizinců se na území ČR dlouhodobě pohybuje i řada cizinců bez potřebného povolení nebo bez víza. Všichni tito cizinci jsou potenciálními příjemci zdravotní péče, přičemž její dostupnost ovlivňuje nejen je, ale v některých případech také ostatní obyvatele ČR (např. možné ohrožení nákazou). Každý cizinec legálně pobývající na území ČR má zákonnou povinnost být řádně zdravotně pojištěn. Přístup a možnost čerpání zdravotní péče cizinců v Čechách závisí do vysoké míry na typu jejich pobytu a pojištění, které mají uzavřené. Cizince s přístupem ke zdravotnímu pojištění v ČR lze rozdělit na dvě hlavní skupiny. Na ty, kdo mají účast na veřejném zdravotním pojištění, a na ty, kdo na něm účast nemají a volí variantu sjednání smluvního zdravotního pojištění. Rozdíl je především v rozsahu zdravotní péče a v podmínkách vzniku, zániku a trvání pojištění. Třetí a poslední skupinu migrantů se zdravotním pojištění jsou ti, kteří se pojistí u některé zahraniční zdravotní pojišťovny. Efekt zdravého imigranta 1 K se na území ČR pohybovalo cizinců, z toho jich mělo trvalý pobyt (ČSÚ, 2007). 2

3 Ve výzkumech o zdraví migrantů se ukazuje, že se přijíždějící migranti (muži i ženy) cítí v porovnání s majoritní populací země, kam přijíždějí, zdravější a méně navštěvují lékaře. Obecně se tento fenomén nazývá efektem zdravého migrant 2 a je vysvětlován skutečností, že migraci podstupují lidé, kteří jsou spíše zdravější, zdatnější a kteří netrpí chronickým onemocněním. To, že k efektu zdravého migranta dochází i v Česku, tvrdí i výzkum IZPE (2004), provedený s respondenty z bývalého SSSR a občany ČR. V tomto výzkumu 85 % cizinců a 69 % Čechů neuvedlo žádné chronické potíže a i v ostatních ukazatelích cizinci uváděli, že se cítí lépe. Zajímavé je, že malá skupina nelegálních migrantů, která se do výzkumu dostala, trpěla více chronickými onemocněními (v 27 %) než migranti legální, ale i tak na tom byli zdravotně o něco lépe než majoritní populace. Nicméně výše zmíněný efekt zdravého migranta přetrvává pouze v několika počátečních letech a pak postupně mizí. Studie IZPE (2004: 25) pro to uvádí dva hlavní důvody: Za prvé migrace představuje stresovou zátěž a pokud tento stres není kompenzován adekvátní sociální podporou, znamená pro zdraví imigranta rizikový faktor. Za druhé tento výzkum ukazuje, že část migrantů během času mění své chování a návyky a přebírají řadu nezdravých návyků majoritní populace, jako je kouření, pití alkoholu nebo nezdravé stravovací návyky. Výzkum rovněž ukázal, že cizinci obecně (ale zejména v prvních letech pobytu) méně navštěvují lékaře, nechodí na preventivní prohlídky, pracují déle, více a vystavují své tělo větší zátěži (viz dále Důvody proč nejít k lékaři). Všechny tyto faktory působí negativně na jejich zdraví. Lze proto vznést hypotézu o tom, že cizinec, který přijíždí do Česka a je oproti většinové populaci zdravější, tuto výhodu během let ztratí a bude na tom ve srovnání s většinovou populací stejně nebo hůře 3. Další možná hypotéza je ta, že zkoumaných skupin cizinců existují odlišné normy vnímání toho, co je a co není nemoc, zdravotní problém a závažná bolest, a že se toto vnímání postupem času přibližuje majoritní populaci. Přístup migrantů ke zdravotní péči Při rozhovorech pro tento článek s jednotlivými cizinci se ukázalo, že přístup ke zdravotní péči u migrantů nezávisí pouze na kategorii legální migrant nelegální migrant, ale že je také do vysoké míry závislý na kategorii pobytu migranta v ČR, tedy na tom, zda je jeho pobyt trvalý, dlouhodobý (nad 90 dní) nebo krátkodobý (do 90 dní). Rovněž se ukázaly signifikantní rozdíly v jednotlivých kategoriích v závislosti na typu pracovního poměru. Z tohoto důvodu následující kapitola stručně rozebírá, jakým způsobem mohou být pojištěny jednotlivé kategorie migrantů. Tento rozbor ukazuje, že část legálních migrantů je z pohledu zdravotního pojištění blíže situaci většinou nepojištěných nelegálních migrantů než situaci majoritní společnosti. Cizinci se zdravotním pojištěním Nejméně problematické postavení mají cizinci s trvalým pobytem. Ve chvíli, kdy cizinec získá trvalý pobyt, je podle odstavce 73 zákona 326/1999 Sb. o pobytu cizinců zařazen do registru pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění. Dostupnost zdravotní péče se tedy teoreticky neliší od majoritní společnosti. Stejná situace nastává u osoby, které byl udělen azyl a která je hlášena v ČR k trvalému pobytu. 2 Hyman 2003, Lucas et al. 2003, Carrasquillo 2003 v publikace IZPE 1/ Nicméně vzhledem k tomu, že o tomto jevu neexistují v ČR žádné výzkumy, nelze tuto hypotézu potvrdit. 3

4 Pro získání dlouhodobého pobytu je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území. Dostupnost zdravotní péče je v rámci této kategorie značně rozdílná a lze jí rozdělit do několika kategorií: (a) (b) (c) cizinci s povolením k dlouhodobému pobytu (tj. pobytu nad 90 dní), kteří pracují v klasickém zaměstnaneckém poměru u firmy se sídlem v ČR, spadají také do režimu veřejného zdravotního pojištění. Znovu tedy nastává situace, kdy se přístup ke zdravotní péči neliší od majoritní společnosti. Jedinou výjimku tvoří narození dětí těchto pracujících migrantů, kteří do veřejného zdravotního pojištění nespadají (viz dále). Další kategorii tvoří cizinci, kteří mají povolení k dlouhodobému pobytu a pracují (1) jako podnikatelé (tedy osoby samostatně výdělečně činné) anebo (2) nejsou v běžném zaměstnaneckém poměru (pracují na dohodu o provedení práce atp.) V tomto případě nespadají do režimu veřejného zdravotního pojištění a v Česku se mohou smluvně pojistit jen u VZP, a.s., České finanční a pojišťovací služby a Brenn. Tyto pojišťovny nabízejí dva druhy produktů: pojištění pro případ neodkladné péče a komplexní pojištění. Oba produkty se neřídí zákonem o veřejném zdravotním pojištění, ale zákonem o pojišťovnictví. T o v praxi znamená existenci výluk z pojistného plnění. Cena pojištění je značně vysoká a každý pojištěný musí, pokud si chce pojištění prodloužit, každoročně absolvovat zdravotní prohlídku. Podle výsledků se pojišťovna rozhoduje, zda cizince pojistí nebo ne. Tyto každoroční prohlídky vystavují pojištěnce značné nejistotě a stresu, protože pojišťovna při zjištění vážnějšího onemocnění pojistnou smlouvu na další rok neprodlužuje. Pouze některá zdravotní zařízení mají s pojišťovnami uzavřeny smlouvu na smluvní zdravotní pojištění cizinců. Cizinci s tímto druhem pojištění jsou de facto nuceni tato zařízení vyhledávat, protože v ostatních musí platit hotově a komplikovaně zpětně žádat pojišťovnu o úhradu nákladů. U stomatologů stejně jako za léky na předpis platí cizinec v hotovosti vždy a musí se dožadovat proplacení až zpětně. Jako alternativa k výše zmíněným třem pojišťovnám se pro osoby s dlouhodobým pobytem nabízí možnost se pojistit i u pojišťoven zahraničních. Zejména občané bývalého SSSR volí některou ze svých domácích pojišťoven, které jim vydají potřebné potvrzení pro cizineckou policii za cenu výrazně menší. Mezi těmito pojišťovnami jsou i takové, které v případě nutné zdravotní úhrady zanikají, pojistnou událost nekryjí nebo je není možné kontaktovat. Tato skupina obyvatel tedy de facto nemá reálné zdravotní pojištění. Děti migrantů s dlouhodobým pobytem (stejná situace je pak i v případech dětí migrantů s krátkodobým pobytem tj. pobytem do 90 dní). Již mnoho let je poukazováno na problematiku pojištění dětí migrantů. Pokud se v ČR narodí dvěma legálně zaměstnaným cizincům s dlouhodobým pobytem v ČR dítě, nevzniká tomuto dítěti na rozdíl od dětí českých rodičů (a od cizinců s trvalým pobytem) automaticky pojištění hrazené z veřejného zdravotního pojištění, ale rodiče musí děti sami smluvně pojistit. Pojišťovny se po vstupní prohlídce dítěte rozhodnou, zda dítě pojistí nebo nikoli. Pokud se dítě narodí postižené a pojišťovna ho tudíž velmi pravděpodobně nepojistí, existuje možnost podat žádost o povolení k pobytu pro dítě z humanitárních důvodů. Pokud je žádost vyřízena kladně, platí poplatky stát. Pokud ne, vzniká pro rodinu pravděpodobně finančně neúnosná situace. Toto opatření s sebou zároveň nese velkou obavu matek, že se jejich dítě narodí předčasně a že nebudou schopny 4

5 zaplatit finančně extrémně náročnou péči o dítě v inkubátoru. Dítě není možné pojistit ani u porodu a vyřízení smluvního pojištění trvá déle než měsíc, do té doby musí rodiče platit všechno sami. Pro cizince s vízem do 90 dnů pobytu platí podle zákona 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky také povinnost předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území. Tato povinnost však často nebývá vůbec kontrolována. Pokud tedy nějaký cizince má takovou strategii, že pravidelně přijíždí do ČR na turistické vízum a v době jeho vypršení se vrací zpět do své domoviny a znovu ho obnovuje, může se stát, že v ČR již několik let pobývá bez zdravotního pojištění. Specifickou skupinu cizinců tvoří žadatelé o azyl, cizinci ve výkonu trestu a držitelé víza za účelem strpění nebo za účelem dočasné ochrany, za které pojištění (i za zdravotní péči dítěte narozeného těmto osobám) platí stát. Tato skupina osob může čerpat lékařskou péči v zařízeních, která byla určena ministerstvem zdravotnictví ČR a s nimiž je v tomto smyslu uzavřena smlouva 4. Cizinci bez zdravotního pojištění nebo se ztíženým přístupem ke zdravotní péči Ve výrazně jiné pozici jsou cizinci (většinou nelegálně pobývající v ČR) bez zdravotního pojištění. Jejich běžné chování popisuje Sergej z Ukrajiny, pomocný stavební dělník, pobývající šest let nelegálně v ČR, který po celou dobu svého pobytu není pojištěn: Neplatím si tady žádné zdravotní pojištění. Když potřebuju lékaře, tak jdu a platím. Už vím od kamarádů, k jakému lékaři jít. Pokud ale třeba potřebuji spravit zuby, jedu na Ukrajinu. Je to tam výrazně levnější. Děláme to tak všichni. Nikomu z mých známých se zatím nic vážnějšího nepřihodilo. Naštěstí. Nevím co bych dělal, kdybych potřeboval já nebo můj kamarád nějakou operaci. Snažil bych se jet domů. Přímá platba lékaři za ošetření je jednou z nejčastějších strategií cizinců, kteří nemají účast na zdravotním pojištění. Do kategorie cizinců bez zdravotního pojištění nejčastěji spadají tyto osoby: (a) pobývají v ČR nelegálně a nelegálně tu i pracují; (b) pobývají zde legálně a nelegálně tu pracují; (c) novorozené děti cizinců s dlouhodobým pobytem do doby, než je jejich rodiče mohou pojistit; (d) děti rodičů-cizinců, kteří si nemohou dovolit platit jim zdravotní pojištění (a většinou platí velmi levné pojištění, které pokrývá minimum událostí, nebo jsou pojištěny u fiktivní pojišťovny); 4 V ČR je také (mimo rámec veřejného zdravotního pojištění) na základě bilaterálních mezinárodních smluv poskytována zdravotní péče cizím státním příslušníkům v případě nutné a neodkladné zdravotní péče. Pro její čerpání se stačí prokázat občanství platným cestovním pasem. Podle druhu smlouvy pak náklady za zdravotní ošetření platí buď stát český nebo platba přechází na mateřskou zemi cizince. Tyto smlouvy však NEjsou uzavřeny s Vietnamem a Tuniskou republikou, občané (jak turisti tak dlouhodobě usazení) těchto zemí proto nemají na tuto neodkladnou péči nárok. Zároveň není právně ošetřeno co je to nutná neodkladná zdravotní péče, každá strana má proto velký prostor vlastního výkladu. 5

6 (e) osoby, zmíněné v předchozí části článku Cizinci se zdravotním pojištěním, které zfalšovaly potvrzení o zdravotním pojištěním nebo jsou pojištěny u pojišťovny, která reálně nefunguje/je fiktivní. V ČR neexistuje výzkum, který by přicházel s poznatky o tom, jaká část migrantů z výše zmíněných skupin alespoň nějakou formu pojištění má nebo nemá. Určitým vodítkem k odhadu by mohly být některé zahraniční výzkumy (např. Espenshade 1999, Moore ), které ukazují, že % těchto cizinců nemá žádné zdravotní pojištění. To, že míra pojištění těchto cizinců v ČR je minimální, naznačují i zatím provedené sondy do této skupiny. Ve zmiňovaném výzkum IZPE (1/2004) se náhodně objevila i skupina 14 nelegálních cizinců, z nichž žádný neměl uzavřené zdravotní pojištění. Naprostou absenci pojištění této skupiny rovněž ukázalo i 8 dalších analyzovaných příběhů nelegálních cizinců. Mimořádnou pozornost si také zaslouží děti cizinců, jejichž rodiče si nemohou dovolit platit jim zdravotní pojištění v ČR. V takové situaci se často uchylují ke strategii platit jim levnější pojištění v domovské zemi, které mívá velmi omezený rozsah. Reálně tento přístup znamená, že si většinu péče platí v hotovosti. V závislosti na druhu pojištění je také dítě (ne)očkováno. Vzhledem k tomu, že děti cizinců bez trvalého pobytu v ČR nespadají do systému veřejného zdravotního pojištění a pro některé rodiče je finančně neúnosné platit kvalitní pojištění, vzniká zde skupina dětí, která nemá očkování proti předepsaným nemocem a stává se tak potencionálním zdrojem nákazy pro zbytek populace nebo zátěží pro český zdravotní systém ve chvíli, kdy bude moci (např. po udělení trvalého pobytu) vstoupit do systému veřejného pojištění. Mimo osoby bez zdravotního pojištění mohou mít přístup k potřebné zdravotní péči omezen i účastníci smluvního pojištění. Jedná se především o ty, kteří jsou pojištěni jen na velmi omezený rozsah lékařské péče. Důvody proč nejít k lékaři Ukazuje se, že se nelegální migranti obecně vyhýbají návštěvám zdravotnických zařízení a rizika, které z této návštěvy vyplývají na sebe berou jen v případě závažných zdravotních problémů. Důvody (viz např. Arnold 1979, Espenshade 1995 a 1999, Smith 2001) k vyhnutí se návštěvě lékaře, přestože tuto pomoc potřebují, jsou následující: 1. Strach z odhalení nelegální migranti se snaží co nejvíce omezit kontakt s veřejnými institucemi ze strachu, že by mohli být odhaleni a deportováni. 2. Neschopnost platit většina ilegálních pracovníků pracuje na tzv. sekundárním trhu práce, který se mimo jiné vyznačuje i nízkými mzdami. 3. Selektivní výběr migrantů většina nelegálních migrantů je mladšího věku, jsou tedy ze skupiny, která má obecně méně zdravotních problémů. Mimo to se jedinci s vážnými zdravotními problémy většinou do skupiny ilegálních migrantů ani nedostanou díky tomu, že by pro ně byl proces cestování na delší vzdálenost a za obtížných podmínek příliš náročný. 4. Kulturní a jazykové bariéry ilegální pracovníci většinou žijí v komunitách, od kterých mohou očekávat různé druhy podpory. Spolehnutí se na komunitu se 5 Oba tyto výzkumy jsou ze Spojených států, kde je systém zdravotní péče značně odlišný. Proto lze tato čísla brát jen jako orientační. VČR lze navíc předpokládat, že určitá skupina těchto cizinců sice v ČR pojištění nemá, ale stále si platí pojištění ve své domovské zemi. 6

7 může v určité míře týkat i zdravotní péče, pokud pomineme velmi vážné zdravotní problémy. Jazykové a kulturní odlišnosti také mohou přispět k odmítnutí vyhledat pomoc mimo danou komunitu. 5. Neadekvátní systém zdravotní péče ilegální migranti se mohou spíše zdráhat navštívit neznámá zdravotnická zařízení, o kterých nemají informace nebo kde je zdravotní péče poskytována kulturně odlišným způsobem ve srovnání s jejich zemí původu. 6. Fyzické bariéry ilegální migranti jsou jednou z nejzranitelnějších skupin a někdy se stávají oběťmi vykořisťování a obchodu s lidmi. V některých případech proto u nich existují fyzické bariéry (dozorci, pobyt v uzamčeném objektu), proč nemohou lékařskou pomoc vyhledat. Mezi další důvody, které jsou platné i pro migranty se zdravotním pojištěním, patří nedostatek sociálních sítí, kontaktů a znalostí zdravotního sytému. Tyto a částečně i výše vyjmenované důvody dokreslují tzv. efekt zdravého imigranta. Je zajímavé se také podívat na uváděné typické problémy nelegálních pracovníků, které pro účely lékařů zpracoval v roce 2003 v publikaci Péče o cizince v ordinaci lékaře v ČR IZPE a které se signifikantně liší od problémů majoritní společnosti. Těmito problémy jsou především: 1. zvýšený výskyt pracovních úrazů v souvislosti s nedostatečnou znalostí jazyka a bezpečnostních předpisů u práce, která je často odlišná od původní profese migranta; 2. zvýšený výskyt některých duševních poruch zvláště posttraumatické stresové poruchy, a dále poruchy adaptační; 3. výskyt některých tělesných chorob v souvislosti se zvýšenou tělesnou i adaptační zátěží; 4. vyšší výskyt některých infekčních a parazitních chorob. (volně dle Péče o cizince 2004 : 6) Především velkou roli stresu a vliv neuspokojivých pracovních podmínek na zdraví zmiňovali ve svých výpovědích všichni oslovení cizinci jak v použitých kvalitativních výzkumech (Podpora integrace cizinců v ČR, obsahová analýza hloubkových rozhovorů s cizinci a s odborníky, kteří s cizinci přicházejí při své práci do styku 6 ) tak námi oslovení (v současné době nebo v minulosti nelegální migranti). Skutečnost například dokumentuje spontánní výpověď uklízečky polikliniky, která si přála zůstat v anonymitě: Ty léta, když jsem neměla povolení, mi zhuntovaly nervy. To už mi nikdo nevrátí. Často v noci nemůžu spát. Jen makáš a nemáš nic. 6 Křečková Tůmová N Podpora integrace cizinců v ČR, obsahová analýza hloubkových rozhovorů s cizinci a s odborníky, kteří s cizinci přicházejí při své práci do styku. IZPE, Kostelec nad Černými lesy. 7

8 Strategie zajištění lékařského ošetření Z výzkumů 7 o migrantech v ČR vyplývá platnost následujícího tvrzení: čím déle v ČR cizinec pobývá, tím lepší má přístup ke zdravotní péči a tím více ji využívá. Stejně tak s délkou pobytu narůstá počet migrantů, kteří mají řádně uzavřenou pracovní smlouvu, platí zdravotní pojištění a našli si své doktory. Ukazuje se také, že tito déle usazení migranti jsou většinou zdrojem rad a informací pro nové příchozí nebo pro ty, kteří se ocitli ve zdravotní nouzi a potřebují jejich pomoc 8. Z výpovědí nelegálních cizinců a dostupné literatury se jako nejčastější strategie cizinců bez zdravotního pojištění (nebo s velmi omezeným zdravotním pojištěním), kteří potřebují lékařskou pomoc, jeví následující: (1) Platba v hotovosti - nejčastější strategie. Častým problémem bývá nalezení vhodného lékaře vzhledem k právu lékaře odmítnout pacienta, pokud se nejedná o akutní naléhavý problém. Lékař si přitom za ošetření může účtovat tržní ceny, které bývají zhruba čtyřikrát větší než částky stanovené dohodou se smluvní pojišťovnou. (2) Využití pojištění známého - nemocný bez pojištění se nechá ošetřit na kartičku pojišťovny někoho jiného. Této strategii lékaři zabraňují požadavkem předložení dalšího dokladu. (3) Využití zfalšované nebo již neplatné karty pojištěnce. V tomto případě střídá cizinec jednotlivé lékaře a nechá se ošetřit na zfalšovanou kartu pojištěnce. Druhou možností je ošetření na kartu pojištěnce, která je sice pravá a v ní vyznačená doba platnosti ještě nevypršela, ale cizinec si již zdravotní pojištění neplatí a zdravotní pojišťovna proto ošetření neuhradí. I v tomto případě využívají migranti služeb různých lékařů. Protože v ČR neexistuje společný registr takových neplatičů, nezbývá lékařům, pokud pacienta přijmou, než zavolat do dané pojišťovny a platnost průkazu ověřit. Tím samozřejmě vystavují naprostou většinu migrantů, kteří mají pojištění v pořádku, nepříjemné situaci. Tyto praktiky také bývají jedním z nejčastěji zmiňovaných důvodů, proč lékaři odmítají cizince ošetřit. (4) Vytvoření splátkového kalendáře. Pokud cizinec potřebuje ošetřit a není schopen léčbu zaplatit, existuje možnost, že mu zdravotní zařízení (většinou se jedná o nemocnice) vystaví splátkový kalendář. (5) Absence prostředků a následná úhrada velké částky v hotovosti. Z rozhovorů (jak s lékaři, tak s cizinci) vyplývá, že část cizinců bez zdravotního pojištění a bez většího finančního obnosu je v případě nutnosti schopna sehnat větší finanční částku v hotovosti. Ve většině případů jde pravděpodobně o půjčky: z jednoho rozhovoru vyplynulo, že v některých klientských systémech platí nepsaný zvyk, že se na úhradě vážného pracovního úrazu podílí i klient nebo mafie. Jaké jsou podmínky splacení nebo nesplacení této úhrady však není známo. 7 V ČR se jedná především o výkumy IZPE od roku 2001 (konkrétní specifikace viz seznam literatury) 8 Například na většině webových stránkách migrantů se problematika zdravotní péče rozebírá, zdá se, že nejčastěji rozebíraným tématem je návštěva a doporučení nejdostupnějšího stomatologa. 8

9 (6) Požádání o azyl. Vzhledem k tomu, že lékařskou péči platí žadatelům o azyl stát, část cizinců ve zdravotní nouzi volí jako řešení zdravotních problémů požádání o azyl. (7) Pomoc nevládních organizací. Všechny instituce (především La Strada a Česká katolická charita), na které se mohou cizinci obracet v případě, že jsou vydíráni nebo je s nimi obchodováno, hrají také roli v poskytování zdravotní péče. Zmíněné organizace mají seznam lékařů, na které se mohou jejich klienti obrátit a ve kterých jim zajistí potřebné ošetření. Přestože se jedná o velmi malý počet cizinců (rámcově desítky), je jejich situace zajímavá v tom, že právě vážné zdravotní problémy - stav kdy už to dál nejde hrají hlavní roli v tom, proč se je klienti rozhodnou vyhledat. Klienti přicházejí zejména v situaci, kdy je jejich zdravotní (případně psychický) stav natolik vážný, že potřebují pomoc zvenčí. (8) Návštěva lékárny. Lékárny a rady, které mohou lékárníci poskytnout, jsou častým zdrojem pomoci v případě lehčích zranění a onemocnění cizinců. Pozici lékáren výstižně vystihuje lékárnice z Prahy 4: Nejčastěji přichází s různými drobnými poraněními nebo s chřipkou, žaludeční nevolností. Cizinců pro radu sem chodí opravdu hodně, ale ještě se nám nestalo, že by sem přišel někdo z nich s problémem, se který bychom ho museli poslat do nemocnice. Myslím, že pokud mají problémy, čekají a dřou, dokud nepadnou. Komunikace Přestože v mnoha zahraničních výzkumech bývá komunikace uváděna jako jeden z největších problémů mezi pacienty-cizinci a lékaři, provedené výzkumy tento problém v Česku nepotvrzují. Tomuto faktu porozumíme, když si uvědomíme, že nejvíce migrantů přichází z bývalých zemí SSSR a většina z nich je tedy schopna domluvit se s lékaři rusko-česky. Specificky řeší tuto situaci například někteří Vietnamci, kteří používají jako tlumočníky své děti nebo od lékaře zatelefonují tlumočníkovi přes mobilní telefon a komunikuji s lékařem tímto způsobem. Zároveň jsou v brožurkách pro migranty (např. Průvodce systémem zdravotní péče České republiky) uváděny kontakty, kde je možné získat seznam lékařů, hovořících potřebným jazykem. Na problémy s komunikací si více než migranti z Východu stěžují migranti ze Západu, nicméně k vyvozování nějakých závěrů, zda jádro problému leží skutečně v jazykové nekompetentnosti českých lékařů nebo v odlišném způsob jednání s pacientem, neexistují příslušná data. Výzkum IZPE porovnává migranty a Čechy Vhled do problematiky přístupu ke zdravotní péči migrantů přinesl především již zmiňovaný výzkum IZPE z roku 2003, v němž byli respondenty občané zemí bývalého SSSR, kteří v ČR pobývají legálně a déle než jeden rok. Stejný výzkum byl proveden v rámci české populace a výsledky byly porovnány. Z tohoto výzkumu vyplývá, že cizinci z bývalého SSSR pracují oproti Čechům déle a více dní v týdnu, i přesto tito cizinci hodnotí v porovnání s Čechy svůj zdravotní stav o něco lépe a tráví výrazně menší dobu v pracovní neschopnosti. Spokojenost se zdravotním stavem u migrantů 9

10 mírně klesá s délkou pobytu 9. Téměř pětina z nich pracuje bez řádné pracovní smlouvy a pouze v jednom případě zdravotních obtíží (konkrétně problémy s rukama) uváděli cizinci častější potíže než Češi. Lékaře navštěvují výrazně méně častěji než Češi, mají větší obavy z návštěvy lékaře a až 14 % z nich není pojištěno 10. Tento výzkum tedy potvrzuje domněnku, že čím déle tito cizinci v ČR pobývají, tím více se jejich problémy a chování blíží majoritní populaci. Zároveň ale upozorňuje na problematiku vysokého pracovního nasazení, absenci preventivní zdravotní péče a větší míru pracovních úrazů migrantů, kteří v ČR pobývají kratší dobu. Zajímavé by bylo sledovat, jak se toto zdravotně méně šetrné chování dlouhodobě promítne do jejich zdravotního stavu a zda se mění normy subjektivní hodnocení zdravotního stavu. Migrační politika a zdravotní stav přistěhovalců Zdraví migrantů má na českou migrační politiku značně omezený vliv. K žádosti o vízum nad 90 dnů (dlouhodobému pobytu) nebo k trvalému pobytu je cizinec povinen přiložit lékařskou zpráv o tom, že netrpí závažnou nemocí, a to pouze ve specifickém případě důvodného podezření, že závažnou nemocí trpí. Nicméně ani v tomto případě není zdravotní stav migranta rozhodujícím faktorem pro získání trvalého pobytu. Na druhou stranu nedochází v ČR ani ke kontrole toho, zda žadatelé o např. trvalý pobyt netrpí nákazou (např. virem HIV). Určitou benevolenci můžeme najít i v samotném přístupu lékařů. Například jak uvádí Schuklenk (1997), ve Velké Británii byli lékaři pracující ve veřejném zdravotnictví vyzváni k tomu, aby nahlašovali nemocné nelegální migranty úřadům, aby tito lidé mohli být deportováni. K případům nahlášení nelegálních migrantů ze zdravotních důvodů v ČR sice dochází, ale jedná se o jev spíše marginální. Většinou u lékařů převažuje spíše humánnější pohled na věc. I přesto zůstává mnoho nelegálních migrantů bez potřebné lékařské pomoci a lékařskou pomoc často vyhledávají pozdě (Duffy, 1999). Omezený přístup k lékařské péči má i významná část legálních cizinců s dlouhodobým pobytem v ČR, u kterých hrozí, že se díky zanedbávání lékařské péče a vysokému pracovnímu nasazení, jež často negativně ovlivňuje jejich zdraví, stávají (pokud se jim po čase podaří získat trvalý pobyt) v budoucnu více zátěžovou skupinou pro české zdravotnictví, nebo odjíždí s vážně narušeným zdravím zpět do své domovské země. Závěr Ukazuje se, že přístup řady migrantů ke zdravotní péči je velmi omezený a že k němu dochází pouze v případě závažných zdravotních problémů. Obecně je přístup migrantů ke zdravotní péči v ČR značně diversifikovaný a závislý na typu pobytu a zaměstnání, které migranti v ČR mají. Nejzranitelnější skupinou jsou v tomto ohledu novorozené děti migrantů (s výjimkou těch, jejichž rodiče mají trvalý pobyt), které nelze přihlásit k veřejnému zdravotnímu pojištění. Tento fakt vystavuje migranty velké nejistotě a je jednou z nejčastěji zmiňovaných příčin, zabraňujících integraci. S délkou pobytu se u migrantů zlepšuje i přístup ke zdravotní péči. Zůstává otázkou, zda skutečně dochází 9 Tato skutečnost však může korelovat i se zvyšujícím se věkem a s dozníváním efektu zdravého cizince (viz dále v textu). 10 Tento výzkum byl však proveden před novelou cizineckého zákona z roku 2005, kde byly požadavky na zdravotní pojištění cizinců zpřísněny. 10

11 k vytrácení tzv. efektu zdravého migranta nebo se migranti ve svém vnímání toho, co je a co není onemocnění, jen přibližují většinové společnosti. Článek vznikl v rámci projektu Regularizace nelegální migrace II. podpořeném Nadací rozvoje občanské společnosti. Pozn.: Autorka by ráda poděkovala Mgr. Karolíně Dobiášové za cenné informace pro vznik tohoto článku. Literatura: Arnold, F Providing Medical Services to Undocumented Immigrants: Costs and Public Polic. International Migration Review. Vol. 13, No. 4. Bosniak, L.S Human Rights, State Sovereignty and the Protection of Undocumented Migrants under the International Migrant Workers Convention. Dobiášová, K., Angelovská, O Podpora integrace cizinců v ČR v oblasti zdravotní péče. Přepis rozhovorů (vnitřní materiál). IZPE, Kostelec nad Černými lesy. Dobiášová, K., Křečková Tůmová, N., Angelovská, O Zdravotní péče o děti cizinců v ČR. Realita a zkušenost. IZPE, Kostelec nad Černými lesy. Duffy, M. M., Alexander, A Overcoming language barriers for non-english speaking patiens. ANNA Journal. Potkan. Vol.26, Iss. 5. Dwyer, J Illegal Immigrants, Health Care, and Social Responsibility. The Hastings Center Report. Hastings-on-Hudson: Vol.34, Iss. 1. Espenshade, T. J Unauthorized Immigration to the United States. Annual Review of Sociology, Vol. 21. Křečková Tůmová, N Podpora integrace cizinců v ČR, obsahová analýza hloubkových rozhovorů s cizinci a s odborníky, kteří s cizinci přicházejí při své práci do styku. IZPE, Kostelec nad Černými lesy. Moore, E Issues in Access to Health Care: The Undocumented Mexican Resident in Richmond, California Medical Anthropology Quarterly. Vol. 17, No. 3. Nesvadbová, L. (ed) Péče o cizince v ordinaci lékaře v ČR. IZPE Kostelec nad Černými lesy. Dostupné na: Průvodce systémem zdravotní péče České republiky IZPE. Kostelec nad Černými lesy. Dostupné na: 11

12 Schuklenk,U Using medicin to control immigration. The Hastings Centre Report. Smith, L.S Health of America's Newcomers. Journal of Community Health Nursing, Vol. 18, No. 1. Zdravotní stav a péče o zdraví občanů bývalého SSSR pobývajících dlouhodobě v ČR a občanů ČR.Závěrečná zpráva z výzkumu z roku Sborník č. 1 / 2004 IZPE, Kostelec nad Černými lesy. 12

Přístupu migrantů ke zdravotní péči v ČR. Marie Jelínková Multikulturní centrum Praha www.migraceonline.cz

Přístupu migrantů ke zdravotní péči v ČR. Marie Jelínková Multikulturní centrum Praha www.migraceonline.cz Přístupu migrantů ke zdravotní péči v ČR Marie Jelínková Multikulturní centrum Praha www.migraceonline.cz Struktura příspěvku Stručně k vývoji české migrační politiky Přistup migrantů ze třetích zemí ke

Více

Zdravotní stav a zdravotní péče o migranty v ČR ve světle výzkumů

Zdravotní stav a zdravotní péče o migranty v ČR ve světle výzkumů Zdravotní stav a zdravotní péče o migranty v ČR ve světle výzkumů Karolína Dobiášová Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Univerzita Karlova SZÚ, květen 2010 Struktura přednášky Výzkumy

Více

Zdravotní pojištění migrantů v ČR

Zdravotní pojištění migrantů v ČR Zdravotní pojištění migrantů v ČR Helena Hnilicová, Karolína Dobiášová Universita Karlova 1. lékařská fakulta Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva Základní informace o populaci migrantů v

Více

Zkušenosti zdravotnického personálu při poskytování zdravotní péče cizincům. Výzkumná sonda. Karolína Dobiášová, Helena Hnilicová

Zkušenosti zdravotnického personálu při poskytování zdravotní péče cizincům. Výzkumná sonda. Karolína Dobiášová, Helena Hnilicová Zkušenosti zdravotnického personálu při poskytování zdravotní péče cizincům. Výzkumná sonda. Karolína Dobiášová, Helena Hnilicová Cíle pilotní sondy zmapovat problémové oblasti zdravotnického personálu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Povědomí o homeopatii

Povědomí o homeopatii Povědomí o homeopatii Průzkum portálu Ordinace.cz mezi pacienty, 2012 a Praha, duben Mgr. Romana Žatecká, šéfredaktorka HOMEOPATIE A ORDINACE.CZ Portál Ordinace.cz realizoval v měsíci dubnu průzkum názorů

Více

MIGRANTI A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR právní kazuistika. Mgr. Pavel Čižinský, Organizace pro pomoc uprchlíkům

MIGRANTI A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR právní kazuistika. Mgr. Pavel Čižinský, Organizace pro pomoc uprchlíkům MIGRANTI A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR právní kazuistika Mgr. Pavel Čižinský, Organizace pro pomoc uprchlíkům Diskuse o zdravotním pojištění cizinců je charakterizována: nízkou informovaností veřejnosti a

Více

SHRNUTÍ: DEFINICE VEŘEJNÉHO A KOMERČNÍHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

SHRNUTÍ: DEFINICE VEŘEJNÉHO A KOMERČNÍHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ SHRNUTÍ: Tato studie se zabývá analýzou ekonomických a právních aspektů komerčního zdravotního pojištění migrantů v ČR a to od jeho vzniku počátkem devadesátých let až do současné doby. Identifikuje přínosy

Více

CZ DLOUHODOBÉ POBYTY

CZ DLOUHODOBÉ POBYTY DLOUHODOBÉ POBYTY DLOUHODOBÉ POBYTY POVINNÉ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ PRACOVNÍ POVOLENÍ ŽIVNOSTENSKÝ LIST S JAKÝMI ÚŘADY SE CIZINEC S DLOUHODOBÝM POBYTEM

Více

USNESENÍ. Rady vlády ČR pro lidská práva. ze dne 26. února 2009

USNESENÍ. Rady vlády ČR pro lidská práva. ze dne 26. února 2009 USNESENÍ Rady vlády ČR pro lidská práva ze dne 26. února 2009 k začlenění vybraných kategorií cizinců, kteří pobývají v České republice přechodně, do systému veřejného zdravotního pojištění Rada vlády

Více

Některé pohledy na veřejné a smluvní zdravotní pojištění

Některé pohledy na veřejné a smluvní zdravotní pojištění Některé pohledy na veřejné a smluvní zdravotní pojištění Ing. Jan Pokorný 1 Obsah 1. Zdravotní pojišťovny jako potenciální účastníci trhu smluvního zdravotního pojištění východiska, současná situace 2.

Více

Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR

Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR R. Vyzula 12.10.2015 Právní postavení českého lékaře 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

Zdravotní pojištění a poskytování. zdravotní péče při cestách po EU. Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad

Zdravotní pojištění a poskytování. zdravotní péče při cestách po EU. Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad Zdravotní pojištění a poskytování zdravotní péče při cestách po EU Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad Centrum mezistátních úhrad od 1.1. 2002 styčnou institucí (tzv. liaison body) pro oblast dávek

Více

Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO.

Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO. Doporučený postup pro přijímání vědecko-výzkumných pracovníků ze třetích zemí Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci

Více

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet 1 REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet Ing. Ivana Jenšovská, STROFIOS a.s. Brno, 29.11. 2014 2 REGULAČNÍ OMEZENÍ amb. spec. Regulace na ZULP/ ZUM, léky a zdravotnické prostředky,

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb Soukromou zdravotnickou sítí Santé, s.r.o. pro individuální klienty

Všeobecné podmínky poskytování služeb Soukromou zdravotnickou sítí Santé, s.r.o. pro individuální klienty Všeobecné podmínky poskytování služeb Soukromou zdravotnickou sítí Santé, s.r.o. pro individuální klienty 1. Základní ustanovení Všeobecné podmínky specifikují a upravují vztahy mezi Klientem a Soukromou

Více

CZECH MADE? Proti dvojím standardům a vykořisťování na českém pracovním trhu Multikulturní centrum Praha 1/2008 4/2009 Vytvořeno dne 1.října 2008 Pracovní migrace v České republice Negativní aspekty pracovní

Více

O VÝZKUMU u migrantů se zkušenostmi s podporou zdraví. Mgr. Linda Říhová Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice

O VÝZKUMU u migrantů se zkušenostmi s podporou zdraví. Mgr. Linda Říhová Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice Migranti a podpora zdraví: výsledky projektu Healthy Inclusion O VÝZKUMU u migrantů se zkušenostmi s podporou zdraví Mgr. Linda Říhová Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice Témata sdělení

Více

InBáze Berkat, o.s. programy organizace

InBáze Berkat, o.s. programy organizace InBáze Berkat, o.s. programy organizace Činnost kulturních mediátorů Mgr. Eva Dohnalová Vedoucí sociálního oddělení dohnalová@inbaze.cz www.inbaze.cz Informace o organizaci Vznik 2001 pod názvem Občanské

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní I. Nabídka povinného ručení Sleva 10% + možnost mimořádné slevy 500,-Kč na první pojistné II. Nabídka havarijního pojištění Sleva 10

Více

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka.

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka. První výsledky výzkumu, 2015 V první, kvantitativní části výzkumu bylo osloveno celkem 1435 respondentů. Bylo použito kvótního výběru, tzn. složení respondentů kopírovalo složení obyvatel ČR podle (kvót)

Více

Průvodce. České republiky. Systémem zdravotní péče. Informační příručka pro cizince. INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A EKONOMIKY Kostelec nad Černými lesy

Průvodce. České republiky. Systémem zdravotní péče. Informační příručka pro cizince. INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A EKONOMIKY Kostelec nad Černými lesy Průvodce Systémem zdravotní péče České republiky Informační příručka pro cizince INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A EKONOMIKY Kostelec nad Černými lesy www.izpe.cz Srpen 2003 Průvodce systémem zdravotní péče

Více

PŘÍSTUP CIZINCŮ K BEZPLATNÉ ZDRAVOTNÉ PÉČI NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

PŘÍSTUP CIZINCŮ K BEZPLATNÉ ZDRAVOTNÉ PÉČI NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PŘÍSTUP CIZINCŮ K BEZPLATNÉ ZDRAVOTNÉ PÉČI NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ JANA KOLÁČKOVÁ Právnická fakulta, Katedra ústavního práva a politologie Abstract in original language Článek se věnuje

Více

Splátky Home Credit. Popis produktů

Splátky Home Credit. Popis produktů Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 2 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 3 Textace na web: Ochrana osobních údajů... 4 Pojištění

Více

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Reforma zdravotnictví-forum.cz Pardubice, 18.4. 2006 OBSAH Dopady vyhlášek Ministerstva zdravotnictví ČR pro 1. pololetí 2006 Důsledky novel zdravotnických zákonů

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Usnesení. Rady vlády ČR pro lidská práva ze dne září 2008

Usnesení. Rady vlády ČR pro lidská práva ze dne září 2008 Usnesení návrh Rady vlády ČR pro lidská práva ze dne září 2008 k řešení problému s hrazením regulačních poplatků za lékařskou péči žadatelů o udělení mezinárodní ochrany Rada vlády ČR pro lidská práva

Více

Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě. OECD and the European Commission s report on health in Europe

Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě. OECD and the European Commission s report on health in Europe Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 1. 20 1 Souhrn Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě OECD and the European Commission s report on health

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Popis produktů Prodej na splátky On-line přes internet Vše zařídíte z pohodlí domova Jednoduše, rychle, přehledně 1. "1/10"

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Estetická plastická chirurgie v ČR v roce 2010. červen 2011

Estetická plastická chirurgie v ČR v roce 2010. červen 2011 Estetická plastická chirurgie v ČR v roce 2010 červen 2011 Obsah 1. Cíl průzkumu... 3 2. Estetická plastická chirurgie v ČR v roce 2010 fast facts... 4 3. Struktura klientů estetické plastické chirurgie

Více

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění 3.1 Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnancům Zákoník práce 151 až 190 2 typy náhrad: - cestovní náhrady, - náhrady za opotřebení 3.1.1 Cestovní náhrady V praxi

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 3 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 4 Textace na web: Ochrana osobních údajů... Chyba! Záložka

Více

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013 Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky Martina Špinková 2013 Nad postelí člověka na konci života se scházejí zdravotníci, nezdravotníci a rodina nad nimi se v dálce tyčí dvě ministerstva

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.3.2003 11 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Tato aktuální

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 11. 6. 2007 Čerpání zdravotní péče cizinci v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 EURAXESS Česká republika www.euraxess.cz Poskytujeme informace, poradenství a asistenci ohledně následujících témat: vstupní

Více

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Občanství (položka 8) a) Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky - Kč

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Průvodce. České republiky. systémem zdravotní péče. Informační příručka pro cizince. INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A EKONOMIKY Kostelec nad Černými lesy

Průvodce. České republiky. systémem zdravotní péče. Informační příručka pro cizince. INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A EKONOMIKY Kostelec nad Černými lesy Průvodce systémem zdravotní péče České republiky Informační příručka pro cizince INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A EKONOMIKY Kostelec nad Černými lesy www.izpe.cz Prosinec 2004 Průvodce systémem zdravotní

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

Profil společnosti. RIZIKA ZDRAVOTNICTVÍ Výsledky výzkumu březen 2010

Profil společnosti. RIZIKA ZDRAVOTNICTVÍ Výsledky výzkumu březen 2010 Profil společnosti RIZIKA ZDRAVOTNICTVÍ Výsledky výzkumu březen 2010 8. duben 2010 Základní parametry projektu Název projektu Cíl projektu Región Metoda Cílová skupina Velikost souboru Rizika zdravotnictví

Více

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU POLEŠOVICE

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU POLEŠOVICE ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU POLEŠOVICE 1. Vyplní žadatel Příjmení a jméno:........ Nar..... Trvalé bydliště:... Telefon: Stav:. Žádám o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou

Více

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince ČR Trvalý pobyt je pobytový status pro cizince, který splní zákonné podmínky. Může být umožněn na základě: Povolení k pobytu pro občany ze zemí

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Aktuality v očkování 2015

Aktuality v očkování 2015 Aktuality v očkování 2015 XI. Hradecké vakcinologické dny 2015 1.- 3.10. 2015 MUDr. Hana Cabrnochová, MBA Česká vakcinologická společnost ČLS JEP Katedra PLDD IPVZ Praha Aktuální témata roku 2015 Odmítání

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky MUDr. Milan Cabrnoch 1 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty Cevro institut i

Více

Zdravotnictví města Brna organizace a aktuální východiska

Zdravotnictví města Brna organizace a aktuální východiska Zdravotnictví města Brna organizace a aktuální východiska Poskytnutí základních informací o zdravotnickém systému České republiky a zdravotnictví města Brna by mělo sloužit jako východisko k dalším jednáním,

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

Zdravotní pojištění migrantů v ČR

Zdravotní pojištění migrantů v ČR Zdravotní pojištění migrantů v ČR PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. Univerzita Karlova 1.Lékařská fakulta Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva Obsah Populace migrantů/cizinců v ČR Právní úprava

Více

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 29.3.2005 6 Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004 Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Souhrn Tato

Více

Seminář Velehrad 30. 9. 2. 10. 2011. JUDr. Ladislava Steinichová

Seminář Velehrad 30. 9. 2. 10. 2011. JUDr. Ladislava Steinichová Seminář Velehrad 30. 9. 2. 10. 2011 JUDr. Ladislava Steinichová Zaměstnanost a pracovní migrace z hlediska historického Tendence odcházet za prací na straně jedné a zaměstnávat dělníky, řemeslníky, odborníky

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ K A N C E L Á Ř OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ www.ombudsmanprozdravi.cz ochrance@ombudsmanprozdravi.cz Národní 11, 110 00 Praha 1 Hlavním důvodem, proč vznikla

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11.11.2004 73 Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 Účelem této aktuální informace (AI) není

Více

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Institut pro veřejnou diskusi Integrace zdravotní a sociální péče MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Zákon o zdravotních službách Bez získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb je možné

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

Vývoj zdravotního systému ČR z pohledu občanů

Vývoj zdravotního systému ČR z pohledu občanů Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Katedra veřejné a sociální politiky Vývoj zdravotního systému ČR z pohledu občanů Mgr. Kateřina Michlová Výsledky diplomové práce Osnova Kontext problematiky

Více

Vývoj pracovní neschopnosti

Vývoj pracovní neschopnosti VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Na základě článku 29 Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

ZDRAVOTNÍ POLITIKA A EKONOMIKA

ZDRAVOTNÍ POLITIKA A EKONOMIKA 1 2004 ZDRAVOTNÍ POLITIKA A EKONOMIKA Zdravotní stav a péče o zdraví občanů bývalého SSSR pobývajících dlouhodobě v ČR a občanů ČR (Závěrečná zpráva z výzkumu z roku 2003) INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.5.2003 26 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI.

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 8.10.2002 Ekonomika samostatných ordinací a některých dalších zdravotnických

Více

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 8 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY Bleskový průzkum STEM pro APKURS V Praze dne. září 4 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: Věcné zaměření výzkumu: Zkoumaná populace:

Více

ŘÍZENÁ PÉČE ZAMĚŘENÁ NA PŘÍJEMCE PÉČE: OSOBNÍ NEMOCENSKÉ ÚČTY. MUDr. Jan Šťastný

ŘÍZENÁ PÉČE ZAMĚŘENÁ NA PŘÍJEMCE PÉČE: OSOBNÍ NEMOCENSKÉ ÚČTY. MUDr. Jan Šťastný ŘÍZENÁ PÉČE ZAMĚŘENÁ NA PŘÍJEMCE PÉČE: OSOBNÍ NEMOCENSKÉ ÚČTY MUDr. Jan Šťastný srpen 2005 Úvodní informace - tabulky (zdroje: ČSÚ, ČSSZ, MPSV) Tabulka: průměrný počet nemocensky pojištěných: ROK Muži

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 50 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Více

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie Těhotná v průběhu chřipkové epidemie MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. Státní zdravotní ústav Praha Oddělení epidemiologie infekčních nemocí 6. konference SIN ČGPS ČLS JEP, 14. únor 2015, Praha Kolik stojí chřipka

Více

1. Kdo rozhoduje ve věci žádosti o udělení mezinárodní ochrany v první instanci?

1. Kdo rozhoduje ve věci žádosti o udělení mezinárodní ochrany v první instanci? Otázky k řízení o udělení mezinárodní ochrany 1. Kdo rozhoduje ve věci žádosti o udělení mezinárodní ochrany v první instanci? 2. Kdo je odvolací orgán ve druhé instanci? 3. Jaké jsou podmínky v přijímacím

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 9 43 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci European Health Interview

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO168

Více

Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. Ing. Radek Papp vedoucí projektu

Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. Ing. Radek Papp vedoucí projektu Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění Ing. Radek Papp vedoucí projektu O registrech obecně Registry mají sloužit lidem, nikoliv lidé registrům Registry jsou databáze a souhrny údajů Sbírat

Více

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se Duben 1 Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se spánkem přetrvávají. Čeští lékaři a sestry se proto

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2014 24 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

DOPORUČENÍ SKUPINY NERV PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ 19. července 2011

DOPORUČENÍ SKUPINY NERV PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ 19. července 2011 DOPORUČENÍ SKUPINY NERV PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ 19. července 2011 OBSAH Top 10 opatření Zefektivnění financování zdravotnictví Léky a zdravotnické prostředky Reálná konkurence pojišťoven a poskytovatelů

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 3 13.6.2006 Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2005 Utilization

Více

IZIP Elektronická zdravotní knížka

IZIP Elektronická zdravotní knížka IZIP Elektronická zdravotní knížka Emergentní dataset v Elektronické Zdravotní Knížce - Mobilní data pro život KTTP a IZIP MUDr. Pavel Trnka, Mgr. Lukáš Bil Systém IZIP Elektronická Zdravotní Knížka Systém

Více