Udržitelnost zdravotnického systému!!! Sociální smír, sociální koheze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Udržitelnost zdravotnického systému!!! Sociální smír, sociální koheze"

Transkript

1

2 !"# $"" Draz na rovnost k pístupu (ekvita) a spravedlnost (Evropa) Geografická dostupnost Zajistit masovou dostupnost vdeckých poznatk v praxi Budovat instituce %&#%' Zastavit prudký nárst výdaj Zajistit hospodárnost Snížit spotebu lék Nejprve unifikovat ( ), pozdji diverzifikovat (po 1970) Trh ve zdravotnictví ()* +,)-*)./0-0(1! * Udržitelnost zdravotnického systému!!! Sociální smír, sociální koheze Spravedlnost Vstícnost- responsiveness Kvalitu zdravotní pée (EBM) jinou než kvalitní péi neposkytovat Výkonnost systému efficiency Snahu udržet solidaritu i když stále víc je kladen draz na volbu a odpovdnost Posílení motivace a odpovdnosti za zdraví Emancipaci uživatele Odlehení zdravotnictví

3 2343"# " Konkurence plátc Konkurence poskytovatel Decentralizace,"5 -" "&"666 Volba a emancipace uživatel Výkon a motivace, transparentnost Kvalita

4 3 základní modely Tržní zdravotnictví (USA) LIBERÁLNÍ Zdravotnictví budované na principu solidarity a distributivní spravedlnosti: zdravotní pojištní (N, R, Fr, Benelux, Šv.,R) státní zdravotnictví (VB, severské zem, Port., Šp., ecko, Itálie)

5 Americké zdravotnictví stále platí dobrovolnost zdravotního pojištní na soukromé bázi zamstnanecké pojištní soukromé komerní pojištní (i pipojištní) veejné programy více než 50% celkových výdaj 1965 Medicare (vázáno na social insurance) a Medicaid 1997 státní program pro dti a mládež do 19 let state-only programs místní samospráva

6 Medicare osoby nad 65 let vku které platily píspvky (Medicare taxes) nebo jsou sociáln slabí nkteí handicapovaní osoby s trvalým selháním ledvin Velká variabilita plán: Original Medicare Plan +Medigap nebo zam. Pipojištní Medicare + Choice Medicare MC plans, HMO s, Medicare Private FFS plans Part A: nemocniní pée bezplatné pojištní pi splnní podmínek vysoká spoluúasthlavn léková Part B: ambul. pée je volitelná vždy se platí - odpoty z dávek nebo útem

7 Medicaid spravovaný jednotl. státy rzné podmínky nárokovatelnosti, rozsahu služeb, prvních náklad i spoluúasti soc. klauzule pro thotné a dti do 18 let neodkladná pée a plánování rodiovství bez spoluplateb federální zdroje (v 57%) úhrady formou FFS nebo HMO Píjmové kritérium vi hranici chudoby více než 40 mil. osob kombinace Medicare a Medicaid

8 Promna amerického zdravotnictví od individuálních praxí ke skupinovým a zamstnaneckým rozvoj ízené pée Co jsou HMO (Health Maintenance Organizations) stabilizace nárstu celkových výdaj, ALE! osobní lékaská pée - boutique medicine 41 až 43 mil. nepojištných (14-16%, 17,5% mladších 65 let) tragické volby??? zamstnavatelé i Medicare redukují rozsah krytí Bude univerzální pojištní v r. 2010?

9 Nmecké zdravotnictví Tradice od r integrace sociálního, starobního, zdravotního a úrazového pojištní od 1995 i poj. pro dlouhodobou péi, Od 2007 stomatologické princip vcné náhrady obanská rovnost a spravedlnost Decentralizace, korporativismus, samospráva a sociální partnerství kompromis (soutž a pestrost, solidarita a vlastní odpovdnost - solidarischer Wettbewerb) Na spolkové úrovni MZ a na zemské úrovni Ministerstva práce a sociálních vcí

10 Nmecké zdravotnictví kdo péi platí? zákonné zdravotní pojišovny - 60% (u nem. hlavn provoz) veejné rozpoty - 21% (hlavn investice) soukromé pojišovny - 7% nemocný - 13% asi 0,3% nepojištné populace kombinace zákonného (88% pop.) a soukromého (10%) zdrav. pojištní a pipojištní na bázi píjmu (od 2001 jednotné limity, od cca 4000,- msín ) OSV platí nejmén ze základu 1785,-, minimáln ms. od 1996 uvolnna volba zdrav. Pojišovny (AOK, EKK) a od r platí pro všechny pojištnce svobodná volba ZP každého 1,5 roku

11 Kdo péi poskytuje? Vícemén soukromý sektor Nemocnice rzných zizovatel Volný pístup k ambul. spec. se má zmnit Spolkový výbor smluvních léka a zdravotních pojišoven Regionální svazy smluvních ambulantních léka a zdravotních pojišoven Fakultní nemocnice jsou v kompetenci spolkových zemí Soukromí pacienti platí lékae pímo a žádají refundaci, jinak princip vcných dávek Problémy: stárnutí nmeckých léka, nedostatené zajištní v nkterých spolkových zemích volná místa!!! Poty lékave starých spolkových zemích mezi lety Smluvní PL Smluvní ambulantní specialisté Nemocniní lékai Nepraktikující Celkem

12 financování ambulantní pée pes regionální svazy pokladenských léka dchodci platí zdr. pojištní z dchod a dalších píjm vysoká spoteba lék, duplicitní spoteba pée, shopping round spoluplatby - v r ZVÝŠENY!!! a sníženo pojistné o 0,9% nominální kvartální poplatek 10 Euro za návštvu lékae a pi akutním ošetení v nemocnici u amb. spec,. se neplatí pi doporuení všeobecným l. v tomtéž kvartálu Neplatí se pi okování, pedpisu antikoncepce, pi preventivních onkologických prohlídkách u žen od 20 a muž od 45 let, 1x za dva roky vyšetení na diabetes, srdení a ledvinové onemocnní u osob nad 35 let, každoroní stomatologické prohlídce a bhem thotenství

13 " $' 1998 Zákon na posílení solidarity v povinném ZP Zákon k reform povinného zdravotního pojištní 2001 Zákon o reform perozdlování pojistného podle rizika v povinném ZP Zákon o DRG Zákon o modernizaci povinného zdravotního pojištní Cíl- piblížit prmrné pojistné k 13% mzdy Nejprve snížení pojistného zamstnavateli a zamstnancm o 0,45% (coby dsledek regulaních poplatk) Vzáptí zavedení samostatného stomatologického pojištní 0,4% Zákon o hospodárnosti pi nakládání s léky Zákon k posílení konkurence mezi zdravotním pojišovnami

14 !""#$ %!&'('!""#

15 7" 8339 :(;< " "==""# Zákon o modernizaci zákonného zdravotního pojištní Cílem bylo podpoit úsilí a konkurenci o maximální kvalitu, hospodárnost a dialog s pacienty Zavedeny nové kvartální poplatky 10 Euro» Zrušena sociální klauzule chudých» Zaveden roní limit 2% píjmu domácnosti (resp. 1%)!» 41,40 82,80 Euro ron Zavedeny impulsy ke spolené odpovdnosti za zdraví a vdomí ceny (náklad) Vyloueny nkteré služby a léky z úhrad Zavedeno povinné stomatologické pojištní (0,45% od r Lehké navýšeníásti, kterou platí pojištnec ve svém odvodu

16 )*'' ) +*,') - ),)!")./&0 + * )* 1& * %!&'('!""#

17 >"833?&" """# A Zavést zdravotní pojištní pro všechny (200 tis. osob bez ZP) Zvýšit kvalitu pée a posílit volbu Posílit ekonomickou zainteresovanost a odpovdnost Modernizovat povinné i soukromé ZP Reforma financování zízení Zdravotního fondu

18 " &' ?; 8334 Osoby pojištné v povinném systému, v nm zstávají Osoby, pojištné (díve) v soukromém systému i nepojištné, se mohou od pojistit v tzv. standardním tarifu (srovnatelný rozsah s hrazenou péí povinného ZP) Maximální výše pojistného - nesmí pekroit prmrné maximum v povinném ZP, tj. cca 500 Euro žádné osobní rizikové píplatky za zhoršený zdravotní stav i pedchozí nemoci, žádné vkové limity, finanní úlevy pi sociální potebnosti, lékai musí pacienta pijmout Od 1/2009 musí soukromé ZP nabídnout pojištní v základním tarifu Tímto opatením bude dosaženo, že žádné služby neubudou Všichni budou oprávnni ke stejnému zajištnému rozsahu služeb

19 & > Posílení spolupráce mezi amb. a nemocniním sektorem / Co nejlepší kvalitu za nejnižší cenu Individuální tarify i v povinném ZP Hausarzttarif- Pokud pijde pes PL, bude platit mén Nabídky integrované (ízené) pée Možnost nižší ceny pi vyšších prvních nákladech Možnost zvolit si zptnou úhradu pímo zaplacených náklad v pípad uritých služeb Možnost zvolit si tarif pro úhradu zvláštních (tj. alternativních) smr Možnost pipojištní nemocenských dávek Pokud peuje o své zdraví, dostane bonus 2 &

20 3*) *) 4.5 ) + 6 *5))*, ) 6 *) %1'&'!""8 95 *. )). 4),. 6 )*,'!""(,+5 *5) %1'&'!""8 :+5+.; 5,, +);<=)* 5)$ >)''!""8 +1&)+/& >)) * 6+ + ) 0)=?6 %1'&'!""8

21 < " #& Oba systémy se musí pizpsobit konkurenci a volb, potebám a páním oban Individuální volitelné tarify od 2007 Mén byrokracie zjednodušení a pehlednost administrativy Základní tarif v soukromém ZP Namísto 7 reprezentant bude na spolkové úrovni reprezentovat zákonné ZP jeden vrcholný svaz Bude vytvoen prostor pro rzné fúzování ZP Bude zavedeno JEDNOTNÉ POJISTNÉ ve veejném zdr. poj. Penositelnost rezervy vytvoené v soukromém ZP pro stáí Uvnit jedné soukromé pojišovny od 2007 Mezi soukromými pojišovnami od 2009

22 #" # od 1/ 2009 jednotná % sazba pojistného v povinném ZP 100% perozdlování podle vku, pohlaví a nemocnosti Platby za dti z daní nové zdroje financování Pojišovny budou dostávat paušál Euro Mohou dodaten vybírat další pojistné do max. výše 1% zdanitelného píjmu právo na zmnu ZP Další pojistné (Zusatzbeitrag) se nebude platit za rodinné píslušníky Prostedky i z dodateného pojistného se odvádjí nejprve do spoleného fondu

23 Francouzské pojištní Hybridní systém s vysokou mírou ochrany a liberalismu znan nákladný (9,4% HDP) nejlépe hodnocený Silný vliv státu centrum- 22 region- departmenty - obce stát uruje obecné podmínky (rozsah služeb a pozitivní seznam lék, sazby veejného zdravotního pojištní, schvaluje regulované ceny zabývá se dostupností a kontrolou a ochranou slabých, právy pacient a ruí za bezpenost

24 Kdo péi hradí? všeobecné (sociální) zdravotní pojištní prostednictvím zamstnavatele % náklad (Assurance Maladie) Všichni jsou povinn pojištni, ex. vyrovnávání rizika 3 hlavní veejné zdr. poj. kryjí 96% pop., obané nemají svobodnou volbu» princip zamstnavatele, profese nebo místa bydlišt» pojišovny jsou spolenízeny federacemi zamstnavatel a odbory soukromé zdravotní pojišovny - 12% Rzný rozsah, ziskové i neziskové, 86% populace a pacient sám % od r Couverture Maladie Universelle - doplkové pojištní pro chudou populaci (7-10% populace, s píjmem pod 6800 Eur ron), zdarma poskytuje soukromé pojištní (!)

25 Kdo péi poskytuje? Veejné nemocnice (65% lžek) a soukromé nemocnice (35% lžek) (20% ziskové a 15% lžek neziskové) veejné nemocnice poskytují také ambulantní služby podléhají krajským nemocniním správám a dostávají rozpoty (veejné) Praktití a ambulantní lékai soukromí 3 schémata ordinací: zcela nezávislí sektor 1 sektor 2 - útování nad rámec sjednaných cen (38% spec. a 15% PL)

26 Jaké služby jsou poskytovány a za jaké ceny? Na základ ovení úinnosti Schválené léebné postupy Schválené léky zdravotní pomcky National Agency for Accreditation and Evaluation of Health Care Ceny jsou dojednány odbory a zdravotními pojišovnami na národní úrovni Prvek kapitace volitelný (1% pac., 10% PL)

27 Pístup oban ke službám Neomezený a svobodný vysoká spoluúast jak plošná, tak volitelná nemají roní limit platba pedem a zptná refundace cca 75% náklad Píjemci CMU nemusí osvobozeni jsou chronicky nemocní mladí handicapovaní thotné a novorozenci chirurgické výkony nad 200 Eur chudí a další celkem asi 8,5% pop., ve vkové skupin 65+ asi 30% lidí) 30% regulované ceny návštvy u PL a amb. spec. asi 6 a 8 Euro Cena nad rámec regulované Sektor 2 léky (0, 35%, 65%) 20% nemocniní pée za prvních 31 dn do výše 200 Eur denní taxa 10,67 Eur nadstandardní služby 40% na laboratorní testy s výjimkou vážných onemocnní píspvek na dopravu a rehabilitaci a pod.

28 Soukromé pojištní zpravidla nehradí zboží a služby, které nejsou zahrnuty do garantované pée ale nkteré hradí i nadstandardní hotelové služby mají ho ménasto lidé s nižším sociálním postavením, nezamstnaní a nekvalifikovaní psobí jako druhý plátce a jeho podíl narstá, jeho rozsah krytí je rzný má ho % lidí ve skupinové i individuální (asi 34%) podob nejrozšíenjší je mutualité 61% nkteré z pojišoven provozují zdr. zaízení

29 Holandsko Zvláštní píbh Dekkerovy reforma Od 3 pilíového systému k 2 pilíovému Všichni povinn pojištni a to jak veejnými tak soukromými zdravotními pojišovnami Progresívní a plošné pojistné Svobodná volba pojišovny- konkurence, rzné pojistné, rzné plány Bonifikace Od 2005 bonusový systém pro 18+ (kredit 255 Eur) Asi 50% polovina splní podmínku Nepoítá se PL, thotenství a porod Zvýšení pojistného o 70 Eur Gate keeping, kapitace, vysoký poet lžek následné pée Protestantský pístup k medikaci Jednotný rozsah hrazené zdravotní pée Vtšina nemocnic jsou soukromé neziskové organizace

30 Britské zdravotnictví veejná služba levné a efektivní málo citlivé k páním pacient restrikce dostupnosti gate-keeping primární pée od tržních reforem k plánování

31 7" "(" B C),-1 # %&-< D-D-E< #" 1991 NHS and Community care Act vnitní trh fund holding 1995 integrace primární a sekundární pée ve slouených okresních zdravotních úadech a úadech rodinné zdravotní pée (DHA a FHSA) 1997 The New NHS: modern, dependable 1999 Primary care groups 2003 The Health and Social Care (Community Health and Standards) Act 2003 (2004) Instituce NZS i mimo NZS mohou žádat o status foundation trust ( veejn prospšná spolenost -public benefit corporation) Zrušení vládní kontroly nad NHS trusty a delegování samosprávy na vzájemn si konkurující nezávislé korporace= foundation trusts Riziko velkých rozdíl v dostupnosti a kvalit pée (x zásad NZS) Podle zákona musí vyvíjet innost efektivn, úinn a ekonomicky Musí odpovídat standardm NZD Private Finance Initiative 2007 zvýšení poplatku za recept 6,85 liber

32 @ &>%; = Pvodn koncipován jako experiment Rozdlení nakupování a poskytování pée money follows patient Úelem bylo zlepšit péi o pacienty Dramatické rozšíení bhem krátké doby Stále jako volitelný Chybla evaluace Lékaská obec nejednotná Znané transakní náklady Petrvávající etické rozpaky

33 Struktura poskytovatel v rámci NZS NHS Trusts, se skládají z: Primary Care Trusts, které zajišují primární péi a ochranu veejného zdraví a sjednávají další péi NHS Hospital Trusts. 290 organizací provozuje nemocnice, léebná a specializovná centra v cca 1,600 nemocnicích NZS (mnohé trusty obsahují od 2 do 8 nemocniních zaízení). Nemocnice NZS (NHS hospitals) spravované výše zmínnými NHS hospital trusts Rychlá záchranná služba (NHS Ambulance Services Trusts ) NHS Foundation Trusts v souasné dob všechny z nich jsou nemocnice, ale mohou do budoucna zahrnovat i týmy primární pée. NHS Care Trusts integrují zdravotn-sociální péi Zaízení psychiatrické pée (NHS Mental Health Services Trusts)

34 " ; & " -F ) Místo konkurence kooperace a partnerství Dvojí odpovdnost poskytování primární pée, v. lék a sjednávání pée (commissioning namísto nakupování) od r hlavní sjednavatelé pée (i v soukr. sektoru) Asi 15% služeb je již sjednáno u soukromých poskytovatel Všichni GP musí být leny PCT Dnes cca 152 (po r. 2006, pvodn 303) Oblasti o cca obanech PCT je ízen výkonnou radou, vedenou výkonným editelem složenou z rzných reprezentant (i PL, sestry, lékárníci, zubai atd.)

35 Competing providers, active purchasers and money following the patients pebírají odpovdnost za monitorování poteby, plánování služeb a zajištní dostupnosti primární i další pée dostávají zdroje na plánování a realizaci zdr. služeb na místní úrovni Disponují až 80% celkového rozpotu NZS, alokovaného na základ vážené kapitace princip sdílené pée Odmna dalším poskytovatelm za výsledek payment by results Cílená podpora samoléby voln prodejné léky

36 @ "#&" > NHS Direct (http://www.nhsdirect.nhs.uk/index.aspx) 24 hod. poradenství k svépomoci, sebepéi a rodinné péi a vyhledání vasné a adekvátní pomoci, je-li teba NHS Walk-In-Centres (od 2000) Cca 90 v Anglii Hlavn úleva PL a poskytovat pohotovostní službu Nap. u nádraží eší infekce, vyrážky, tržné rány, zlomeniny, rychlou antikoncepci, žaludení nevolnosti, ezné rány, popáleniny, modiny, natažení 26 health action zones v deprivovaných oblastech Spolupráce zdravotních úad, nemocnic, PCTs, místních úad, neziskových organizací a soukromých firem Foundation trusts- prezentovány jako nový typ sociálního vlastnictví Nepodléhají ani MZ ani Strategic Health Authorities Pedkládají svou innost ke kontrole místním komunitám, které participují na jejich ízení a správ Formáln zaregistrovány a monitorovány Nezávislým kontrolním úadem pro NHS Foundation Trusts (Monitor)

37 . &"" Soukromá zaízení zahrnuta do kontrakt NZS Rozhodovat bude pouze kvalita Od r možnost volby z nejm. 4 poskytovatel, od r svobodná volba poskytovatele, který splní standardy a národní cenu Léba v zahranií (???) Rozvoj soukromého pojištní a pipojištní Základ fund-holdingu petrval Pod heslem patients choice se skrývá privatizace Horizontální i vertikální propojování Foundation trust chains Nabídka primární pée v rámci nemocnic Centrální hodnotou je orientace na poteby uživatele Putting Patients First Souástí hodnocení kvality je spokojenost pacient

38 -F ) ; # &8G" více penz, léka, nemocnic, lžek, sester, technologie, i vdy Ale jen do r. 2008!!! pacient je stedem systému - více informací, moci, komfortu a mén ekání respekt k rzným potebám rzných skupin více istoty, lepší strava a služby v nemocnicích zlepšení pée o staré lidi a koncentrace na chronicky nemocné standardy pée, kontrola kvality, motivace pro lepší výkon modernizace redukce rozdíl a loterie PS lepší podmínky zamstnancm NHS posílit partnerství, veejnou dvru, místní odpovdnost a výkonnost Každý pacient bude mít pístup k vlastnímu Health Space Soustední na trvale nemocné zájem o kvalitu života

39 Severské zem Ve všech jsou hlavním zdrojem financování dan národní (státní), regionální, místní, a hlavní odpovdnost má stát a veejná správa Ve všech dbají na propojení zdravotní a sociální pée (komunitní pístup) Ve všech mají zaveden gate-keeping PL Ve všech implementují v rzném rozsahu a rzným zpsobem tržní prvky

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

Praktici a ízená pée. Aktuální problémy zdravotnictví 2008. MUDr.Jana Uhrová

Praktici a ízená pée. Aktuální problémy zdravotnictví 2008. MUDr.Jana Uhrová Praktici a ízená pée Aktuální problémy zdravotnictví 2008 MUDr.Jana Uhrová Pojem a možnosti ízení zdravotní pée Kdo stát, zdravotní pojišovny, poskytovatelé, obané/pojištnci Co rozsah a podmínky poskytování

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat ! O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní

Více

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 15.11.2007

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 15.11.2007 Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice MUDr. Libor Svt, MBA 15.11.2007 Domácí pée právní rámec dle ustanovení 22 zákona.48/1997 Sb., o veejném zdravotním pojištní v platném znní : Hrazenou

Více

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 7.4.2008

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 7.4.2008 Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice MUDr. Libor Svt, MBA 7.4.2008 Domácí pée právní rámec dle ustanovení 22 zákona.48/1997 Sb., o veejném zdravotním pojištní v platném znní : Hrazenou

Více

Smluvní politika VZP. MUDr. Pavel Horak, CSc., MBA, editel VZP R. Praha kvten 2008

Smluvní politika VZP. MUDr. Pavel Horak, CSc., MBA, editel VZP R. Praha kvten 2008 Smluvní politika VZP MUDr. Pavel Horak, CSc., MBA, editel VZP R Praha kvten 2008 !"#"$#% #"% % %"# &# ' # (#"#' Cíl VZP = být skutenou pojišovnou Poskytovat populan kalkulované veejné zdravotní pojištní

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Poslední změny a reformní plány - Česká republika

Poslední změny a reformní plány - Česká republika Poslední změny a reformní plány - Česká republika International Health Summit Praha, 18.4.2007 PhDr. Lucie Antošová Ministerstvo zdravotnictví ČR Dnešní prezentace Důvody pro změnu IHS 2005 Poslední změny

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ 10 hlavních problém souasné legislativy 1. Neexistence stechového zákon a na nj navazujících

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

ADVAITA, o. s. MUDr. David Adameek

ADVAITA, o. s. MUDr. David Adameek ADVAITA, o. s. MUDr. David Adameek Místo v systému pée Obanské sdružení ADVAITA sídlí na Liberecku a nabízí v Libereckém kraji programy protidrogové prevence (primární, sekundární, terciární). Plní úlohu

Více

Konference RS ČR 2013

Konference RS ČR 2013 Konference RS ČR 2013 Financování zdravotnictví Praha, 12.12.2013 Vývoj po roce 1989 vznik Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) k 1.1.1992, převedení financování zdravotnictví ze státního rozpočtu na financování

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

REFORMY / STRUKTURÁLNÍ ZMNY VE ZDRAVOTNICTVÍ V ESKÉ REPUBLICE Ing. Tereza Koaíková konarikova.tereza@cmkos.cz Brno 26.11.2008

REFORMY / STRUKTURÁLNÍ ZMNY VE ZDRAVOTNICTVÍ V ESKÉ REPUBLICE Ing. Tereza Koaíková konarikova.tereza@cmkos.cz Brno 26.11.2008 REFORMY / STRUKTURÁLNÍ ZMNY VE ZDRAVOTNICTVÍ V ESKÉ REPUBLICE Ing. Tereza Koaíková konarikova.tereza@cmkos.cz Brno 26.11.2008 OBSAH I. Vývoj zdravotnictví a právních forem nemocnic v eské republice II.

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Cílem programu je zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Jde o

Více

Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník

Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník Specializaní kurz Veejné zdravotnictví, IPVZ Praha, 11. 3. 2008 JUDr. Dominik Brha, advokát Nová

Více

Financování zdravotních služeb a zdravotní pojištění Postavení a motivace subjektů Ladislav Friedrich generáln lní ředitel OZP červen 2004 ve zdravotnictví 1 Aktuáln lní stav z pohledu financování Skut.

Více

Vítejte (opět) v éře řízené péče!

Vítejte (opět) v éře řízené péče! Vítejte (opět) v éře řízené péče! Reforma zdravotnictví-forum.cz Tomáš Macháček, HealthReform.cz poradce ministra zdravotnictví pro zdravotní pojištění Agenda: Co to je řízená péče, řízená péče a reforma

Více

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997. o veejném zdravotním pojištní a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997. o veejném zdravotním pojištní a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 48/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997 o veejném zdravotním

Více

Dlouhodobý zámr integrace agend

Dlouhodobý zámr integrace agend 1 Dlouhodobý zámr integrace agend Miloš Klápšt, Jindich Štumpf Co tyto ísla znamenají? 2 79 miliard K. Miliarda je základní íslovka, která oznauje íslo 1 000 000 000 5 % - kvalifikovaný odhad procenta

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Klí k vyhodnocení žádostí o individuální dotaci z rozpotu statutárního msta Liberec

Klí k vyhodnocení žádostí o individuální dotaci z rozpotu statutárního msta Liberec Statutární msto Liberec Rezort školství, sociálních vcí, cestovního ruchu a kultury Klí k vyhodnocení žádostí o individuální dotaci z rozpotu statutárního msta Liberec Liberec, 09/2015 A. Sociální a zdravotní

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ. Praha, 16. 5. 2006

ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ. Praha, 16. 5. 2006 ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Praha, 16. 5. 2006 SOUČASNÁ SITUACE Nedostupnost potřebné zdravotní péče Nevyřešený finanční deficit Nejistota Neprůhlednost Dlouhodobé výzvy jsou ignorovány

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 31. května 2012 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor odborné

Více

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Ing. Helena Rögnerová Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Vývoj nákladů zdravotních pojišťoven na zdravotní péči od roku 2000 Vývoj nákladů zdravotních

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Koncept úhrad v roce 2016 Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Výběr pojistného od roku 2012 Výběr pojistného za zaměstnance a osvč (2015 2016) + 7,4

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Analýza zámru pro Svaz zdravotních pojišoven R záí 2007. JUDr. Jarmila Škvrnová Deloitte BPO G&I

Více

Holandská klasifikace zdravotní péče další inspirace pro ČR? Daniel Hodyc Praha, 18. 11. 2014

Holandská klasifikace zdravotní péče další inspirace pro ČR? Daniel Hodyc Praha, 18. 11. 2014 Holandská klasifikace zdravotní péče další inspirace pro ČR? Daniel Hodyc Praha, 18. 11. 2014 Proč se zabývat zahraničními DRG systémy? IR DRG 1.2. kultivujeme od roku 2003, pro účely úhrad jej používáme

Více

Soutěž ve zdravotnictví

Soutěž ve zdravotnictví Soutěž ve zdravotnictví MUDr. Pavel Vepřek listopad 2012 Vývoj zdravotních systémů do 2. poloviny 19. století problém: zajištění pomoci při nemoci, zranění,sociální slabosti řešení: lékař, charita tisíciletý

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

Principy zdravotního připojištění

Principy zdravotního připojištění Principy zdravotního připojištění Doc. Martin Dlouhý IPVZ Praha, VŠE v Praze 23.10.2007 Praha Osnova přednášky 1. Proč zdravotní připojištění? 2. Co je zdravotní připojištění? 3. Typy zdravotního připojištění

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

O em budu povídat. pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem. co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní

O em budu povídat. pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem. co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní O em budu povídat pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co vypadá jako ešení co se dlo,dje

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Úloha praktického lékae v systému pée o zdraví v komunit.

Úloha praktického lékae v systému pée o zdraví v komunit. Úloha praktického lékae v systému pée o zdraví v komunit. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D Ústav všeobecného lékaství 1.lékaská fakulta UK v Praze 2007 DEFINICE Komunitní pée Primární (zdravotní) pée Všeobecné

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

Zdravotnictví Pardubice 4.2.2010 Tomáš Julínek

Zdravotnictví Pardubice 4.2.2010 Tomáš Julínek Zdravotnictví Pardubice 4.2.2010 Tomáš Julínek ODS má návrh reformy zdravotnictví ODS jako jediná strana připravila návrh reformy zdravotnictví Návrh je v paragrafovém znění a prošel legislativním procesem

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

?????????????????????????

????????????????????????? !"! "#$% &'!"# $%&" ' (!) (%) "%)*+,,',' "-$)++./++0/!1'!1' ' &' "%2!&' ' 3 & & 2-%!'!' $% 1&'' 1' 1 440,' ' "#56!'!!' 78 1' 1' 3%,',' % ' ' $%&"# )** 9:3$$6!;&'!

Více

Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče

Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče ing. Petr Nosek, MZČR INMED, 22.11.2012 Řešení kontrol a přehledů péče ze strany plátce, poskytovatele a pacienta. Co je nejefektivnější?

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

DOPORUČENÍ SKUPINY NERV PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ 19. července 2011

DOPORUČENÍ SKUPINY NERV PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ 19. července 2011 DOPORUČENÍ SKUPINY NERV PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ 19. července 2011 OBSAH Top 10 opatření Zefektivnění financování zdravotnictví Léky a zdravotnické prostředky Reálná konkurence pojišťoven a poskytovatelů

Více

Komunitní péče. Boleslavský deník. MUDr. Jan Stuchlík

Komunitní péče. Boleslavský deník. MUDr. Jan Stuchlík Komunitní péče o duševně nemocné Boleslavský deník Komunitní péče o duševní zdraví je model, který od 60. let 20. století nahrazuje tradiční institucionální. p Příčinou tohoto procesu je změna ve vnímání

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Tomáš Julínek Základní charakteristiky ideových pohledů na zdravotnictví - duben 2001 Zvýraznění role občana Zdravotnická zařízení realizují nabídku v konkurenčním prostředí Zachování

Více

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy položka text rozpoet v tis. K 1111 da ze závislé innosti 1300 1112 da z píjmu fyz. osob (OSV#) 500 1113 da srážková 70 1121 da z píjmu práv. osob 1 300 1122 da

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

Praktické využití datové schránky

Praktické využití datové schránky Praktické využití datové schránky v ordinaci lékae Patrik Šolc 15.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Práce s datovou schránkou v ordinaci Jaké výhody lékai pináší datové

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Školní vzdlávací plán Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Vychovatelky: I. oddlení Hana Kliková II. oddlení Alena Mrázová Úvod Školní družina je zízena pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Interdisciplinární pístup

Více

Reformní kroky MZ ČR. Leoš Heger, květen 2011

Reformní kroky MZ ČR. Leoš Heger, květen 2011 Reformní kroky MZ ČR Leoš Heger, květen 2011 Vývoj příjmů a nákladů systému mld. Kč mld. Kč Legislativní témata Zlepšení legislativního rámce poskytování zdravotních služeb (def. lege artis) Definování

Více

Vliv konkurence na fungování zdravotních pojišťoven. MUDr. Tomáš Macháček KLIENT PRO

Vliv konkurence na fungování zdravotních pojišťoven. MUDr. Tomáš Macháček KLIENT PRO Vliv konkurence na fungování zdravotních pojišťoven MUDr. Tomáš Macháček KLIENT PRO STRUKTURA DNEŠNÍ PREZENTACE 1. Nezrušíme zdravotní pojišťovny? 2. Proč Kaiser Permanente poskytuje klientům za stejné

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví )

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 20. dubna 2010 ZÁKLADNÍ SUBJEKTY

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha Role nelékařů v českém zdravotnictví Dana Jurásková CEVRO Praha Nelékařská povolání Posílení postavení všeobecných sester technologie, výkony, dlouhodobá péče, komunitní péče, domácí péče; Porodní asistentky

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku Právní pedpis hl. m. Prahy.23/2003 Obecn závazná vyhláška o místním poplatku ze ps Datum vydání: 27.11.2003 Datum úinnosti: 1.1.2004 Pozmovací vyhlášky/naízení 21.10.2004 -.18/2004 Obecn závazná vyhláška,

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

* Práce sestry ve Velké Británii- zkušenosti z Yeovil District Hospital Colchester Hospital

* Práce sestry ve Velké Británii- zkušenosti z Yeovil District Hospital Colchester Hospital Analýza práce setry ve třech státech EU * Práce sestry ve Velké Británii- zkušenosti z Yeovil District Hospital Colchester Hospital Renáta Zoubková ARK FN Ostrava, Ústav urgentní medicíny, Lékařská fakulta,

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

Jaké jsou možnosti řešení problémů českého zdravotnictví

Jaké jsou možnosti řešení problémů českého zdravotnictví Jaké jsou možnosti řešení problémů českého zdravotnictví Reforma zdravotnictví-forum.cz Středočeský kraj, 6.4.2006 PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE Stav a výzvy českého zdravotnictví Možnosti řešení a zahraniční

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Aktuální problémy v ošetovatelství Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Historie Zákon.96/2004 Sb., vzdlávání neléka Ukonení vzdlávání sester na 4-letých SZŠ Vzniká nový obor zdravotnický asistent Zahájení kvalifikaních

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

Problematika zdravotn sociální pée. PhDr. Hana Janeková PhD. 2007

Problematika zdravotn sociální pée. PhDr. Hana Janeková PhD. 2007 Problematika zdravotn sociální pée PhDr. Hana Janeková PhD. 2007 Celostní (holistický) pístup k lovku lovk jako bio-psycho-sociální entita Ekosystémové paradigma lovk a jeho prostedí Definice zdraví WHO

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Bc. Marcela Rybyšarová VEDOUCÍ PRÁCE: Doc. Ing. Radim Roudný, CSc.

Více

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními

Více

Zdravotnictví Pardubice 4.2.2010 Marek Šnajdr

Zdravotnictví Pardubice 4.2.2010 Marek Šnajdr Zdravotnictví Pardubice 4.2.2010 Marek Šnajdr Co je smyslem a cílem zdravotnictví? 1. Udržet či prodloužit délku života. 2. Udržet nebo zvýšit jeho kvalitu. 3. Onemocněním předcházet a nemocným zajistit

Více

Reforma systému zdravotní péče v ČR. Příčiny Hlavní principy

Reforma systému zdravotní péče v ČR. Příčiny Hlavní principy Reforma systému zdravotní péče v ČR Příčiny Hlavní principy Příčiny reformy Demografické změny Technologické změny/pokrok Rostoucí počet poskytovatelů Rostoucí poptávka po (kvalitní) zdravotní péči Informační

Více

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Š k o l n í j í d e l n a V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007 Základní údaje k 31.10.2006 : Kapacita jídelny : 600 jídel Poet zapsaných

Více

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník Investiní dotazník INVESTINÍ DOTAZNÍK Dotazník je pedkládán v souladu s 15h a 15i zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znní pozdjších pedpis zákazníkovi spolenosti ATLANTIK finanní

Více