Udržitelnost zdravotnického systému!!! Sociální smír, sociální koheze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Udržitelnost zdravotnického systému!!! Sociální smír, sociální koheze"

Transkript

1

2 !"# $"" Draz na rovnost k pístupu (ekvita) a spravedlnost (Evropa) Geografická dostupnost Zajistit masovou dostupnost vdeckých poznatk v praxi Budovat instituce %&#%' Zastavit prudký nárst výdaj Zajistit hospodárnost Snížit spotebu lék Nejprve unifikovat ( ), pozdji diverzifikovat (po 1970) Trh ve zdravotnictví ()* +,)-*)./0-0(1! * Udržitelnost zdravotnického systému!!! Sociální smír, sociální koheze Spravedlnost Vstícnost- responsiveness Kvalitu zdravotní pée (EBM) jinou než kvalitní péi neposkytovat Výkonnost systému efficiency Snahu udržet solidaritu i když stále víc je kladen draz na volbu a odpovdnost Posílení motivace a odpovdnosti za zdraví Emancipaci uživatele Odlehení zdravotnictví

3 2343"# " Konkurence plátc Konkurence poskytovatel Decentralizace,"5 -" "&"666 Volba a emancipace uživatel Výkon a motivace, transparentnost Kvalita

4 3 základní modely Tržní zdravotnictví (USA) LIBERÁLNÍ Zdravotnictví budované na principu solidarity a distributivní spravedlnosti: zdravotní pojištní (N, R, Fr, Benelux, Šv.,R) státní zdravotnictví (VB, severské zem, Port., Šp., ecko, Itálie)

5 Americké zdravotnictví stále platí dobrovolnost zdravotního pojištní na soukromé bázi zamstnanecké pojištní soukromé komerní pojištní (i pipojištní) veejné programy více než 50% celkových výdaj 1965 Medicare (vázáno na social insurance) a Medicaid 1997 státní program pro dti a mládež do 19 let state-only programs místní samospráva

6 Medicare osoby nad 65 let vku které platily píspvky (Medicare taxes) nebo jsou sociáln slabí nkteí handicapovaní osoby s trvalým selháním ledvin Velká variabilita plán: Original Medicare Plan +Medigap nebo zam. Pipojištní Medicare + Choice Medicare MC plans, HMO s, Medicare Private FFS plans Part A: nemocniní pée bezplatné pojištní pi splnní podmínek vysoká spoluúasthlavn léková Part B: ambul. pée je volitelná vždy se platí - odpoty z dávek nebo útem

7 Medicaid spravovaný jednotl. státy rzné podmínky nárokovatelnosti, rozsahu služeb, prvních náklad i spoluúasti soc. klauzule pro thotné a dti do 18 let neodkladná pée a plánování rodiovství bez spoluplateb federální zdroje (v 57%) úhrady formou FFS nebo HMO Píjmové kritérium vi hranici chudoby více než 40 mil. osob kombinace Medicare a Medicaid

8 Promna amerického zdravotnictví od individuálních praxí ke skupinovým a zamstnaneckým rozvoj ízené pée Co jsou HMO (Health Maintenance Organizations) stabilizace nárstu celkových výdaj, ALE! osobní lékaská pée - boutique medicine 41 až 43 mil. nepojištných (14-16%, 17,5% mladších 65 let) tragické volby??? zamstnavatelé i Medicare redukují rozsah krytí Bude univerzální pojištní v r. 2010?

9 Nmecké zdravotnictví Tradice od r integrace sociálního, starobního, zdravotního a úrazového pojištní od 1995 i poj. pro dlouhodobou péi, Od 2007 stomatologické princip vcné náhrady obanská rovnost a spravedlnost Decentralizace, korporativismus, samospráva a sociální partnerství kompromis (soutž a pestrost, solidarita a vlastní odpovdnost - solidarischer Wettbewerb) Na spolkové úrovni MZ a na zemské úrovni Ministerstva práce a sociálních vcí

10 Nmecké zdravotnictví kdo péi platí? zákonné zdravotní pojišovny - 60% (u nem. hlavn provoz) veejné rozpoty - 21% (hlavn investice) soukromé pojišovny - 7% nemocný - 13% asi 0,3% nepojištné populace kombinace zákonného (88% pop.) a soukromého (10%) zdrav. pojištní a pipojištní na bázi píjmu (od 2001 jednotné limity, od cca 4000,- msín ) OSV platí nejmén ze základu 1785,-, minimáln ms. od 1996 uvolnna volba zdrav. Pojišovny (AOK, EKK) a od r platí pro všechny pojištnce svobodná volba ZP každého 1,5 roku

11 Kdo péi poskytuje? Vícemén soukromý sektor Nemocnice rzných zizovatel Volný pístup k ambul. spec. se má zmnit Spolkový výbor smluvních léka a zdravotních pojišoven Regionální svazy smluvních ambulantních léka a zdravotních pojišoven Fakultní nemocnice jsou v kompetenci spolkových zemí Soukromí pacienti platí lékae pímo a žádají refundaci, jinak princip vcných dávek Problémy: stárnutí nmeckých léka, nedostatené zajištní v nkterých spolkových zemích volná místa!!! Poty lékave starých spolkových zemích mezi lety Smluvní PL Smluvní ambulantní specialisté Nemocniní lékai Nepraktikující Celkem

12 financování ambulantní pée pes regionální svazy pokladenských léka dchodci platí zdr. pojištní z dchod a dalších píjm vysoká spoteba lék, duplicitní spoteba pée, shopping round spoluplatby - v r ZVÝŠENY!!! a sníženo pojistné o 0,9% nominální kvartální poplatek 10 Euro za návštvu lékae a pi akutním ošetení v nemocnici u amb. spec,. se neplatí pi doporuení všeobecným l. v tomtéž kvartálu Neplatí se pi okování, pedpisu antikoncepce, pi preventivních onkologických prohlídkách u žen od 20 a muž od 45 let, 1x za dva roky vyšetení na diabetes, srdení a ledvinové onemocnní u osob nad 35 let, každoroní stomatologické prohlídce a bhem thotenství

13 " $' 1998 Zákon na posílení solidarity v povinném ZP Zákon k reform povinného zdravotního pojištní 2001 Zákon o reform perozdlování pojistného podle rizika v povinném ZP Zákon o DRG Zákon o modernizaci povinného zdravotního pojištní Cíl- piblížit prmrné pojistné k 13% mzdy Nejprve snížení pojistného zamstnavateli a zamstnancm o 0,45% (coby dsledek regulaních poplatk) Vzáptí zavedení samostatného stomatologického pojištní 0,4% Zákon o hospodárnosti pi nakládání s léky Zákon k posílení konkurence mezi zdravotním pojišovnami

14 !""#$ %!&'('!""#

15 7" 8339 :(;< " "==""# Zákon o modernizaci zákonného zdravotního pojištní Cílem bylo podpoit úsilí a konkurenci o maximální kvalitu, hospodárnost a dialog s pacienty Zavedeny nové kvartální poplatky 10 Euro» Zrušena sociální klauzule chudých» Zaveden roní limit 2% píjmu domácnosti (resp. 1%)!» 41,40 82,80 Euro ron Zavedeny impulsy ke spolené odpovdnosti za zdraví a vdomí ceny (náklad) Vyloueny nkteré služby a léky z úhrad Zavedeno povinné stomatologické pojištní (0,45% od r Lehké navýšeníásti, kterou platí pojištnec ve svém odvodu

16 )*'' ) +*,') - ),)!")./&0 + * )* 1& * %!&'('!""#

17 >"833?&" """# A Zavést zdravotní pojištní pro všechny (200 tis. osob bez ZP) Zvýšit kvalitu pée a posílit volbu Posílit ekonomickou zainteresovanost a odpovdnost Modernizovat povinné i soukromé ZP Reforma financování zízení Zdravotního fondu

18 " &' ?; 8334 Osoby pojištné v povinném systému, v nm zstávají Osoby, pojištné (díve) v soukromém systému i nepojištné, se mohou od pojistit v tzv. standardním tarifu (srovnatelný rozsah s hrazenou péí povinného ZP) Maximální výše pojistného - nesmí pekroit prmrné maximum v povinném ZP, tj. cca 500 Euro žádné osobní rizikové píplatky za zhoršený zdravotní stav i pedchozí nemoci, žádné vkové limity, finanní úlevy pi sociální potebnosti, lékai musí pacienta pijmout Od 1/2009 musí soukromé ZP nabídnout pojištní v základním tarifu Tímto opatením bude dosaženo, že žádné služby neubudou Všichni budou oprávnni ke stejnému zajištnému rozsahu služeb

19 & > Posílení spolupráce mezi amb. a nemocniním sektorem / Co nejlepší kvalitu za nejnižší cenu Individuální tarify i v povinném ZP Hausarzttarif- Pokud pijde pes PL, bude platit mén Nabídky integrované (ízené) pée Možnost nižší ceny pi vyšších prvních nákladech Možnost zvolit si zptnou úhradu pímo zaplacených náklad v pípad uritých služeb Možnost zvolit si tarif pro úhradu zvláštních (tj. alternativních) smr Možnost pipojištní nemocenských dávek Pokud peuje o své zdraví, dostane bonus 2 &

20 3*) *) 4.5 ) + 6 *5))*, ) 6 *) %1'&'!""8 95 *. )). 4),. 6 )*,'!""(,+5 *5) %1'&'!""8 :+5+.; 5,, +);<=)* 5)$ >)''!""8 +1&)+/& >)) * 6+ + ) 0)=?6 %1'&'!""8

21 < " #& Oba systémy se musí pizpsobit konkurenci a volb, potebám a páním oban Individuální volitelné tarify od 2007 Mén byrokracie zjednodušení a pehlednost administrativy Základní tarif v soukromém ZP Namísto 7 reprezentant bude na spolkové úrovni reprezentovat zákonné ZP jeden vrcholný svaz Bude vytvoen prostor pro rzné fúzování ZP Bude zavedeno JEDNOTNÉ POJISTNÉ ve veejném zdr. poj. Penositelnost rezervy vytvoené v soukromém ZP pro stáí Uvnit jedné soukromé pojišovny od 2007 Mezi soukromými pojišovnami od 2009

22 #" # od 1/ 2009 jednotná % sazba pojistného v povinném ZP 100% perozdlování podle vku, pohlaví a nemocnosti Platby za dti z daní nové zdroje financování Pojišovny budou dostávat paušál Euro Mohou dodaten vybírat další pojistné do max. výše 1% zdanitelného píjmu právo na zmnu ZP Další pojistné (Zusatzbeitrag) se nebude platit za rodinné píslušníky Prostedky i z dodateného pojistného se odvádjí nejprve do spoleného fondu

23 Francouzské pojištní Hybridní systém s vysokou mírou ochrany a liberalismu znan nákladný (9,4% HDP) nejlépe hodnocený Silný vliv státu centrum- 22 region- departmenty - obce stát uruje obecné podmínky (rozsah služeb a pozitivní seznam lék, sazby veejného zdravotního pojištní, schvaluje regulované ceny zabývá se dostupností a kontrolou a ochranou slabých, právy pacient a ruí za bezpenost

24 Kdo péi hradí? všeobecné (sociální) zdravotní pojištní prostednictvím zamstnavatele % náklad (Assurance Maladie) Všichni jsou povinn pojištni, ex. vyrovnávání rizika 3 hlavní veejné zdr. poj. kryjí 96% pop., obané nemají svobodnou volbu» princip zamstnavatele, profese nebo místa bydlišt» pojišovny jsou spolenízeny federacemi zamstnavatel a odbory soukromé zdravotní pojišovny - 12% Rzný rozsah, ziskové i neziskové, 86% populace a pacient sám % od r Couverture Maladie Universelle - doplkové pojištní pro chudou populaci (7-10% populace, s píjmem pod 6800 Eur ron), zdarma poskytuje soukromé pojištní (!)

25 Kdo péi poskytuje? Veejné nemocnice (65% lžek) a soukromé nemocnice (35% lžek) (20% ziskové a 15% lžek neziskové) veejné nemocnice poskytují také ambulantní služby podléhají krajským nemocniním správám a dostávají rozpoty (veejné) Praktití a ambulantní lékai soukromí 3 schémata ordinací: zcela nezávislí sektor 1 sektor 2 - útování nad rámec sjednaných cen (38% spec. a 15% PL)

26 Jaké služby jsou poskytovány a za jaké ceny? Na základ ovení úinnosti Schválené léebné postupy Schválené léky zdravotní pomcky National Agency for Accreditation and Evaluation of Health Care Ceny jsou dojednány odbory a zdravotními pojišovnami na národní úrovni Prvek kapitace volitelný (1% pac., 10% PL)

27 Pístup oban ke službám Neomezený a svobodný vysoká spoluúast jak plošná, tak volitelná nemají roní limit platba pedem a zptná refundace cca 75% náklad Píjemci CMU nemusí osvobozeni jsou chronicky nemocní mladí handicapovaní thotné a novorozenci chirurgické výkony nad 200 Eur chudí a další celkem asi 8,5% pop., ve vkové skupin 65+ asi 30% lidí) 30% regulované ceny návštvy u PL a amb. spec. asi 6 a 8 Euro Cena nad rámec regulované Sektor 2 léky (0, 35%, 65%) 20% nemocniní pée za prvních 31 dn do výše 200 Eur denní taxa 10,67 Eur nadstandardní služby 40% na laboratorní testy s výjimkou vážných onemocnní píspvek na dopravu a rehabilitaci a pod.

28 Soukromé pojištní zpravidla nehradí zboží a služby, které nejsou zahrnuty do garantované pée ale nkteré hradí i nadstandardní hotelové služby mají ho ménasto lidé s nižším sociálním postavením, nezamstnaní a nekvalifikovaní psobí jako druhý plátce a jeho podíl narstá, jeho rozsah krytí je rzný má ho % lidí ve skupinové i individuální (asi 34%) podob nejrozšíenjší je mutualité 61% nkteré z pojišoven provozují zdr. zaízení

29 Holandsko Zvláštní píbh Dekkerovy reforma Od 3 pilíového systému k 2 pilíovému Všichni povinn pojištni a to jak veejnými tak soukromými zdravotními pojišovnami Progresívní a plošné pojistné Svobodná volba pojišovny- konkurence, rzné pojistné, rzné plány Bonifikace Od 2005 bonusový systém pro 18+ (kredit 255 Eur) Asi 50% polovina splní podmínku Nepoítá se PL, thotenství a porod Zvýšení pojistného o 70 Eur Gate keeping, kapitace, vysoký poet lžek následné pée Protestantský pístup k medikaci Jednotný rozsah hrazené zdravotní pée Vtšina nemocnic jsou soukromé neziskové organizace

30 Britské zdravotnictví veejná služba levné a efektivní málo citlivé k páním pacient restrikce dostupnosti gate-keeping primární pée od tržních reforem k plánování

31 7" "(" B C),-1 # %&-< D-D-E< #" 1991 NHS and Community care Act vnitní trh fund holding 1995 integrace primární a sekundární pée ve slouených okresních zdravotních úadech a úadech rodinné zdravotní pée (DHA a FHSA) 1997 The New NHS: modern, dependable 1999 Primary care groups 2003 The Health and Social Care (Community Health and Standards) Act 2003 (2004) Instituce NZS i mimo NZS mohou žádat o status foundation trust ( veejn prospšná spolenost -public benefit corporation) Zrušení vládní kontroly nad NHS trusty a delegování samosprávy na vzájemn si konkurující nezávislé korporace= foundation trusts Riziko velkých rozdíl v dostupnosti a kvalit pée (x zásad NZS) Podle zákona musí vyvíjet innost efektivn, úinn a ekonomicky Musí odpovídat standardm NZD Private Finance Initiative 2007 zvýšení poplatku za recept 6,85 liber

32 @ &>%; = Pvodn koncipován jako experiment Rozdlení nakupování a poskytování pée money follows patient Úelem bylo zlepšit péi o pacienty Dramatické rozšíení bhem krátké doby Stále jako volitelný Chybla evaluace Lékaská obec nejednotná Znané transakní náklady Petrvávající etické rozpaky

33 Struktura poskytovatel v rámci NZS NHS Trusts, se skládají z: Primary Care Trusts, které zajišují primární péi a ochranu veejného zdraví a sjednávají další péi NHS Hospital Trusts. 290 organizací provozuje nemocnice, léebná a specializovná centra v cca 1,600 nemocnicích NZS (mnohé trusty obsahují od 2 do 8 nemocniních zaízení). Nemocnice NZS (NHS hospitals) spravované výše zmínnými NHS hospital trusts Rychlá záchranná služba (NHS Ambulance Services Trusts ) NHS Foundation Trusts v souasné dob všechny z nich jsou nemocnice, ale mohou do budoucna zahrnovat i týmy primární pée. NHS Care Trusts integrují zdravotn-sociální péi Zaízení psychiatrické pée (NHS Mental Health Services Trusts)

34 " ; & " -F ) Místo konkurence kooperace a partnerství Dvojí odpovdnost poskytování primární pée, v. lék a sjednávání pée (commissioning namísto nakupování) od r hlavní sjednavatelé pée (i v soukr. sektoru) Asi 15% služeb je již sjednáno u soukromých poskytovatel Všichni GP musí být leny PCT Dnes cca 152 (po r. 2006, pvodn 303) Oblasti o cca obanech PCT je ízen výkonnou radou, vedenou výkonným editelem složenou z rzných reprezentant (i PL, sestry, lékárníci, zubai atd.)

35 Competing providers, active purchasers and money following the patients pebírají odpovdnost za monitorování poteby, plánování služeb a zajištní dostupnosti primární i další pée dostávají zdroje na plánování a realizaci zdr. služeb na místní úrovni Disponují až 80% celkového rozpotu NZS, alokovaného na základ vážené kapitace princip sdílené pée Odmna dalším poskytovatelm za výsledek payment by results Cílená podpora samoléby voln prodejné léky

36 @ "#&" > NHS Direct (http://www.nhsdirect.nhs.uk/index.aspx) 24 hod. poradenství k svépomoci, sebepéi a rodinné péi a vyhledání vasné a adekvátní pomoci, je-li teba NHS Walk-In-Centres (od 2000) Cca 90 v Anglii Hlavn úleva PL a poskytovat pohotovostní službu Nap. u nádraží eší infekce, vyrážky, tržné rány, zlomeniny, rychlou antikoncepci, žaludení nevolnosti, ezné rány, popáleniny, modiny, natažení 26 health action zones v deprivovaných oblastech Spolupráce zdravotních úad, nemocnic, PCTs, místních úad, neziskových organizací a soukromých firem Foundation trusts- prezentovány jako nový typ sociálního vlastnictví Nepodléhají ani MZ ani Strategic Health Authorities Pedkládají svou innost ke kontrole místním komunitám, které participují na jejich ízení a správ Formáln zaregistrovány a monitorovány Nezávislým kontrolním úadem pro NHS Foundation Trusts (Monitor)

37 . &"" Soukromá zaízení zahrnuta do kontrakt NZS Rozhodovat bude pouze kvalita Od r možnost volby z nejm. 4 poskytovatel, od r svobodná volba poskytovatele, který splní standardy a národní cenu Léba v zahranií (???) Rozvoj soukromého pojištní a pipojištní Základ fund-holdingu petrval Pod heslem patients choice se skrývá privatizace Horizontální i vertikální propojování Foundation trust chains Nabídka primární pée v rámci nemocnic Centrální hodnotou je orientace na poteby uživatele Putting Patients First Souástí hodnocení kvality je spokojenost pacient

38 -F ) ; # &8G" více penz, léka, nemocnic, lžek, sester, technologie, i vdy Ale jen do r. 2008!!! pacient je stedem systému - více informací, moci, komfortu a mén ekání respekt k rzným potebám rzných skupin více istoty, lepší strava a služby v nemocnicích zlepšení pée o staré lidi a koncentrace na chronicky nemocné standardy pée, kontrola kvality, motivace pro lepší výkon modernizace redukce rozdíl a loterie PS lepší podmínky zamstnancm NHS posílit partnerství, veejnou dvru, místní odpovdnost a výkonnost Každý pacient bude mít pístup k vlastnímu Health Space Soustední na trvale nemocné zájem o kvalitu života

39 Severské zem Ve všech jsou hlavním zdrojem financování dan národní (státní), regionální, místní, a hlavní odpovdnost má stát a veejná správa Ve všech dbají na propojení zdravotní a sociální pée (komunitní pístup) Ve všech mají zaveden gate-keeping PL Ve všech implementují v rzném rozsahu a rzným zpsobem tržní prvky

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat ! O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

REFORMY / STRUKTURÁLNÍ ZMNY VE ZDRAVOTNICTVÍ V ESKÉ REPUBLICE Ing. Tereza Koaíková konarikova.tereza@cmkos.cz Brno 26.11.2008

REFORMY / STRUKTURÁLNÍ ZMNY VE ZDRAVOTNICTVÍ V ESKÉ REPUBLICE Ing. Tereza Koaíková konarikova.tereza@cmkos.cz Brno 26.11.2008 REFORMY / STRUKTURÁLNÍ ZMNY VE ZDRAVOTNICTVÍ V ESKÉ REPUBLICE Ing. Tereza Koaíková konarikova.tereza@cmkos.cz Brno 26.11.2008 OBSAH I. Vývoj zdravotnictví a právních forem nemocnic v eské republice II.

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Principy zdravotního připojištění

Principy zdravotního připojištění Principy zdravotního připojištění Doc. Martin Dlouhý IPVZ Praha, VŠE v Praze 23.10.2007 Praha Osnova přednášky 1. Proč zdravotní připojištění? 2. Co je zdravotní připojištění? 3. Typy zdravotního připojištění

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997. o veejném zdravotním pojištní a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997. o veejném zdravotním pojištní a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 48/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997 o veejném zdravotním

Více

Konference RS ČR 2013

Konference RS ČR 2013 Konference RS ČR 2013 Financování zdravotnictví Praha, 12.12.2013 Vývoj po roce 1989 vznik Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) k 1.1.1992, převedení financování zdravotnictví ze státního rozpočtu na financování

Více

Poslední změny a reformní plány - Česká republika

Poslední změny a reformní plány - Česká republika Poslední změny a reformní plány - Česká republika International Health Summit Praha, 18.4.2007 PhDr. Lucie Antošová Ministerstvo zdravotnictví ČR Dnešní prezentace Důvody pro změnu IHS 2005 Poslední změny

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Analýza zámru pro Svaz zdravotních pojišoven R záí 2007. JUDr. Jarmila Škvrnová Deloitte BPO G&I

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ. Praha, 16. 5. 2006

ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ. Praha, 16. 5. 2006 ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Praha, 16. 5. 2006 SOUČASNÁ SITUACE Nedostupnost potřebné zdravotní péče Nevyřešený finanční deficit Nejistota Neprůhlednost Dlouhodobé výzvy jsou ignorovány

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Financování zdravotních služeb a zdravotní pojištění Postavení a motivace subjektů Ladislav Friedrich generáln lní ředitel OZP červen 2004 ve zdravotnictví 1 Aktuáln lní stav z pohledu financování Skut.

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm

Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm ve znní zákona. 35/1993 Sb., zákona. 96/1993 Sb., zákona. 157/1993 Sb., zákona. 196/1993 Sb., zákona. 323/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb. (úplné znní. 75/1994 Sb.), zákona.

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví )

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 20. dubna 2010 ZÁKLADNÍ SUBJEKTY

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Tomáš Julínek Základní charakteristiky ideových pohledů na zdravotnictví - duben 2001 Zvýraznění role občana Zdravotnická zařízení realizují nabídku v konkurenčním prostředí Zachování

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Holandská reforma zdravotnictví

Holandská reforma zdravotnictví Holandská reforma zdravotnictví V souvislosti s reformou českého zdravotnictví se stále častěji hovoří o nizozemských reformách jako o možném zdroji inspirace. Jaká je tedy nizozemská reforma a oč v ní

Více

Soutěž ve zdravotnictví

Soutěž ve zdravotnictví Soutěž ve zdravotnictví MUDr. Pavel Vepřek listopad 2012 Vývoj zdravotních systémů do 2. poloviny 19. století problém: zajištění pomoci při nemoci, zranění,sociální slabosti řešení: lékař, charita tisíciletý

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

1 Úvodní ustanovení. 1.2 Služby poskytované na základ této Rámcové smlouvy zahrnují tyto oblasti:

1 Úvodní ustanovení. 1.2 Služby poskytované na základ této Rámcové smlouvy zahrnují tyto oblasti: 1 1 Úvodní ustanovení 1.1 edmtem této Rámcové smlouvy je vymezení základních podmínek pro poskytování odborných poradenských a konzultaních služeb Poskytovatelem pro Objednatele v oblasti strategického

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína

Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína Jana Šeblová ÚSZS Stedoeského kraje OS urgentní medicíny a medicíny katastrof LS JEP Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína návrh sjednocení

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Reforma zdravotnictví: důvody, proč cesta jak a první kroky

Reforma zdravotnictví: důvody, proč cesta jak a první kroky Reforma zdravotnictví: důvody, proč cesta jak a první kroky Reforma zdravotnictví-forum.cz Tomáš Macháček, Healthreform.cz poradce ministra zdravotnictví pro zdravotní pojištění Rok 2006 Vynaložili jsme

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 589/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Letecké snímky (bez materiálu). 2) Mandátní smlouva GrECo-MaP Brokers s.r.o. 3) Smlouva o dílo

Více

REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008

REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008 REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008 PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE Zdravotnictví jako součást hospodářské politiky Fáze a důvody reformy zdravotnictví Opatření v oblasti

Více

Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče

Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče ing. Petr Nosek, MZČR INMED, 22.11.2012 Řešení kontrol a přehledů péče ze strany plátce, poskytovatele a pacienta. Co je nejefektivnější?

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Rodina Rodina tvoila tém

Více

Aktuální problémy v oblasti pée o seniory. PhDr. Hana Janeková PhD. ŠVZ IPVZ 7.4.2008

Aktuální problémy v oblasti pée o seniory. PhDr. Hana Janeková PhD. ŠVZ IPVZ 7.4.2008 Aktuální problémy v oblasti pée o seniory PhDr. Hana Janeková PhD. ŠVZ IPVZ 7.4.2008 Demografická panika vs. Stárnutí jako píležitost Kulatý stl k financování zdravotnictví v R Problém stárnutí populace

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Aktuální problémy v ošetovatelství Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Historie Zákon.96/2004 Sb., vzdlávání neléka Ukonení vzdlávání sester na 4-letých SZŠ Vzniká nový obor zdravotnický asistent Zahájení kvalifikaních

Více

Nelegální práce v odvtví stavebnictví

Nelegální práce v odvtví stavebnictví Studie. 4 : Nelegální práce v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích Objednatel: Konfederace zamstnavatelských

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Výhody modelu CAF pro zvyšov kvality veejn. pek, poradce. Trenín, n, 6. 4. 2006 Kvalita v samospráve

Výhody modelu CAF pro zvyšov kvality veejn. pek, poradce. Trenín, n, 6. 4. 2006 Kvalita v samospráve Výhody modelu CAF pro zvyšov ování kvality veejn ejné služby Vladimír Votápek pek, poradce 1 Tlak globalizace Firmy se dnes musí vyrovnávat vat s extrémn mním m tlakem globalizované konkurence a proto

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013 Závrený úet obce Horní Bekovice za rok 2013 Obec Horní Bekovice, Podipská 13, IO 00263621, DI 00263621 podle 17, odst. 6, zák.. 250/2000 Sb. o rozpotových pravidlech územních rozpot a zákona. 128/2000

Více

Výpis z legislativních úkol vyplývajících z Programového prohlášení vlády ze dne 17. ledna 2007

Výpis z legislativních úkol vyplývajících z Programového prohlášení vlády ze dne 17. ledna 2007 Výpis z legislativních úkol vyplývajících z Programového prohlášení vlády ze dne 17. ledna 2007 Principy a smry právní úpravy v lenní podle resort (pozn.: tun vyznaené zákony jsou v prohlášení výslovn

Více

Firmy stále astji platí za VIP péi

Firmy stále astji platí za VIP péi HN.IHNED.CZ 5. 8. 2011 Nadstandard u lékae jako bonus pro manažery Firmy stále astji platí za VIP péi V esku pibývá firem, které platí svým klíovým zamstnancm nadstandardní zdravotní péi. Její souástí

Více

Vliv konkurence na fungování zdravotních pojišťoven. MUDr. Tomáš Macháček KLIENT PRO

Vliv konkurence na fungování zdravotních pojišťoven. MUDr. Tomáš Macháček KLIENT PRO Vliv konkurence na fungování zdravotních pojišťoven MUDr. Tomáš Macháček KLIENT PRO STRUKTURA DNEŠNÍ PREZENTACE 1. Nezrušíme zdravotní pojišťovny? 2. Proč Kaiser Permanente poskytuje klientům za stejné

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Seminar Starting points for Czech health reform 16.4. 17.4. Prague Macháček, Hroboň, Julínek Health reform.cz PROBLÉMY VEŘEJNÝCH SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova pro seniory Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova pro seniory Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova pro seniory Podlesí.j.: SSV 15/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI. l. VII.

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Agenda pracovní skupiny Představení a principy plánu Medipartner Management diabetu v plánu Medipartner Diskuse klíčové faktory úspěchu kvalitního

Více