5 H D S E M I N Á Ř

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5 H D 2 0 0 S E M I N Á Ř"

Transkript

1 5 H D S E M I N Á Ř

2 SJEDNOCENÉ NĚMECKO II. ETAPA PRŮMYSLOVÉ REVOLUCE

3 Po vítězství Pruska nad Francií bylo Německo sjednoceno ve federaci zrcadlový sál Versailles - vyhlášeno Německé císařství

4 POLITICKÉ I EKONOMICKÉ SJEDNOCENÍ Jednotná měna Německá marka Jednotný trh Sjednoceno zákonodárství, německé občanské a obchodní právo, míry a váhy

5

6 VILÉM I. PRUSKÝ 22. března března 1888 Pruský král a první německý císař Zastával pouze reprezentativní funkci Do funkce kancléře jmenoval Otto von Bismarcka

7 OTTO VON BISMARCK 1. dubna července 1898 Budovatel sjednoceného Německa První ministr Pruska ( ) a první německý kancléř ( ) Železný kancléř Založil moderní sociální systém

8 SJEDNOCENÉ NĚMECKO Politický i hospodářský vzestup Díky Bismarckovi se stalo Německo jedním z klíčových států v evropské i světové politice a ekonomice Rapidně se zvyšuje počet obyvatel Během let vzrostl národní důchod Německa více než trojnásobně

9 PRVNÍ FÁZE INDUSTRIALIZACE Stavba železnic Gründerské období - zakladatelská horečka Hospodářská krize krach a následná krize sahala až do poloviny 90. let léta stagnace v těchto letech byl omezen objem výroby ve vedoucích průmyslových odvětví Nejvíce postiženo zemědělství, jehož stagnace byla podpořena vleklou agrární krizí

10 ROZVOJ SPOLEČNOSTI Nová průmyslová centra, jsou zaváděny nové technologie do těžkého průmyslu Počátky globalizace a konzumní společnosti

11 PŘÍČINY HOSPODÁŘSKÉHO ROZVOJE Porýní a Porůří byly oblasti velice bohaté na suroviny V porovnání s USA velice levná pracovní síla Od Francie získalo Německo kapitál díky válečným reparacím, který investuje První fáze průmyslové revoluce dostihne Německo později (x VB, Francie) - nakupuje levnější a dokonalejší stroje Gründerské období zakládání společností, kartelů a koncernů

12 ROZVOJ DOPRAVY Od pol. 19. st. se rozvíjí železnice Friedrich List Lodní průmysl Nástup v 80. letech 19. století výroba zámořských lodí, lodí pro vnitrozemskou plavbu budování nových přístavů 1911 Lokomotiva německé firmy Borsig GmbH 1902

13 PRŮMYSL Hornictví Těžba černého uhlí, železné rudy Hutnictví a strojírenský průmysl Inovační vědecko-technické postupy Textilní průmysl, bavlnářský průmysl

14 NOVÁ PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ ELEKTROTECHNICKÝ A CHEMICKÝ PRŮMYSL Chemický průmysl (W.A.Hoffman - organická chemie) Hnojiva, žíraviny, kyselina sírová Rozvoj farmacie a lékařství (heroin) Rozvoj elektrotechniky, ocelářství, automobilismu Vyrábí elektromotory, žárovky

15 VNITRONĚMECKÝ TRH Vznik vnitroněmeckého trhu, připojení Alsaska Lotrinska, efektivně využili alsasko-lotrinských reparací Vysoká celní ochrana před zahraniční konkurencí Organizace výroby, pracovní disciplína, nízké mzdy dělnictva

16 4D velké německé finanční společnosti Deutsche Bank, Dresdner Bank, Disconto-Gesellschaft, Darmstädter Bank

17 html TROJSPOLEK sjednána dohoda mezi RU, Německem a Ruskem vytvořen Dvojspolek s RU připojena Itálie, vznik Trojspolku

18 NĚMECKÝ MODEL KAPITALISMU Organizovaný kapitalismus Silná pozice státu Silná pozice byrokracie, vznik kartelů (monopol) Stát provádí sociální politiku Ekonomický liberalismu je spojen s konzervativní politikou Vlivná pozice zájmových skupin: průmyslníci, zemědělci

19 PŘÍČINY RŮSTU NĚMECKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ I Hustá železniční síť a vysoký stupeň urbanizace Vysoká úroveň německého technického školství Silná pozice státu protekcionismus Počátek konzumní společnosti Vyspělé zemědělství

20 PŘÍČINY RŮSTU NĚMECKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ II Nerostné bohatství v Porúří, Sársku, Sasku, Slezsku - vzestup v těžkém průmyslu Nová průmyslová odvětví chemický průmysl, elektrotechnika, biochemický průmysl, zdravotnický průmysl Zbrojařský průmysl, námořní doprava Kartely - Siemens-Schuckert a Allgemeine Elektricitäts- Gesellschaft (AEG)

21 První provozovna firmy Siemens und Halske 1847, Siemens-Schuckert Ručičkový telegraf, Siemens-Schuckert

22 4F9FA7.html Allgemeine Elektricitäts- Gesellschaft, Berlin, Nejúspornější žárovky pro všechna obvyklá napětí Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin, Die Woche 1905

23 SOCIÁLNÍ STÁT Bismarck si mohl vybrat mezi třemi možnostmi sociálního pojištění: Zavedení speciálních metod pro státní zaměstnance Versorgung Zavedení sociální pomoci potřebným Fürsorge Zavedení povinného pojištění vybraných rizik Versicherung 1889 zavedeno pojištění pro případ nemoci, pracovního úrazu, invalidity a stáří

24 CÍLE BISMARCKOVA SOCIÁLNÍHO STÁTU Odcizení dělníků sociálně demokratické straně Podpora loajality císaře Snaha o snížení vlivu církve Zvýšení produktivity práce

25 SOCIÁLNÍ STÁT V DATECH 1870 vznikl Úřad pro sociální politiku 1881 připravují se nové sociální reformy 1883 byly přijaty zákony ve sféře péče o zdraví 1884 týdenní povinné příspěvky zaměstnavatelů a zaměstnanců do úrazového pojišťovacího fondu 1889 zavedeno starobní a invalidní pojištění

26 CARSKÉ RUSKO

27 ZAOSTALÉ POMĚRY V RUSKU Téměř neexistuje střední třída Závislé na zemědělství a na zahraničním kapitálu (hl. Francie a Německa) Systém zachován až do 1. sv. války Vysoký počet obyvatel=dostatek pracovních sil průmyslová centra Moskva a Petrohrad % obyvatel rolníci, 12 % dělníci 2. pol. 19. stol. nárůst ruské inteligence

28 NÁSTUP KAPITALISMU U moci Alexandr III. Alexandrovič (předposlední ruský car), posledním carem byl Mikuláš II. Alexandrovič 1881 nastal skutečný nástup kapitalismu Systematická industrializace země výstavba železniční sítě (motivace ekonomická, vojenská a i politická) S. J. Witte ministr financí Rusko je jako velký skleník pro pěstování kapitalismu Vybudování Kaspické železniční dráhy a Transibiřské magistrály

29 ALEXANDR III. ALEXANDROVIČ 10. března listopadu 1894 Car Ruska v letech Původně jej rodiče (jako druhorozeného syna) připravovali na vojenskou kariéru Po smrti bratra Nikolaje nastoupil na trůn Špatně četl a psal Mírná liberalizace pracovních zákonů Nevedl žádné války

30 SERGEJ JULJEVIČ WITTE 29. června března 1915 Politik, diplomat a předseda Rady ministrů Ruského impéria ředitel odboru železnic v ministerstvu financí (stavba Transsibiřské magistrály) ministr financí Povzbuzoval zahraniční investory k investicím v ruském impériu, podporuje těžbu kovů, petroleje, a výstavbu železnice Omezení sil ruské autokracie první premiér Ruska

31 ZEMĚDĚLSTVÍ Vláda potlačila první ruskou revoluci Agrární reformy P. A. Stolpyina Rušení občinové soustavy, rozorávání mezi, vnitřní rolnická migrace Důsledek reforem: Posílil střední selský stav (kulaci) a zvýšila se kupní síla venkovanů Posílena urbanizace Zemědělství zůstalo až do 1. sv. v na velice nízké úrovni konkurenceschopné jen díky nízkým nákladům a levné pracovní síle Pracovní doba 12 hodin a více Na poč. 20. stol. pracuje v zemědělství 80 % obyvatel

32 PRŮMYSL Těžký průmysl se rozvíjel zejména díky zahraničním investicím (francouzské, britské, belgické) Stejně jako ruský obchod a finančnictví Textilnictví, potravinářství podíl domácího kapitálu byl vyšší 1914 v rukou zahraničních investorů byla více než polovina ruského hospodářství Nízká úroveň průmyslu Dovoz: lehkého a spotřebního průmyslu Vývoz: ropa, petrolej, železná ruda a zemědělské produkty obilí, len, kožešiny

33 OBYVATELSTVO Industrializace zasáhla pouze několik velkých regionů a městských center urbanizace Zvyšuje se počet obyvatel Expanze na Balkán a Blízký východ, Střední východ Afghánistán, Persie, Čína, Indie, Dálný východ-čína, Korea, Sachalin Ruský chlapec prodávající vlastnoručně vyrobená počítadla

34 ŘÍJNOVÝ MANIFEST První ruská ústava Vydal car Mikulášem II. dne 17. října 1905 (30. října dle Gregoriánského kalendáře Vydáno v důsledku generální stávky. Manifest o zdokonalení státního zřízení Záruky základních občanských svobod Zabezpečoval rozšíření volebního práva do Státní dumy Ruský car už není neomezený vládce, ovšem jeho moc není oslabena a nadále mu zůstává pravomoc jmenovat vládu, která mu je odpovědná V prosinci vznikají další protesty, které prosazují omezení carské moci pouliční boj v Moskvě (prosinec 1905)

35 RUSKO-JAPONSKÁ VÁLKA Ruské přístavy všechny přes zimu zamrzly, postupná expanze na východ mají zájem o přístavy v Mandžusku (Port Arthur), měla zde končit i transsibiřská magistrála Japonsko se cítí ohroženo a zahajuje útok Porážka ve válce s Japonskem zbrzdila ruský postup směrem na východ 1905 válka vyústila v revoluci, která ukončila absolutismus a byla vyhlášena konstituční monarchie Ruská buržoazní revoluce Boj proti konzervativnímu zřízení a autokracii krvavá neděle, stávka dělníků

36 VIDEA

37 OTÁZKY 1. Z čeho vycházel Bismarck při založení penzijního fondu? 2. Jak přesvědčil konzervativní většinu říšského sněmu? 3. Kdo se stal první cílovou skupinou legislativy sociálního pojištění a proč? 4. Kde hledal Bismarck zdroje na financování sociálních reforem, konkrétně např. starobních penzí? 5. Jaké byly klíčové prvky Bismarckova systému sociálního zákonodárství? Zdroje: STELLNER, F. 2006, Hospodářské dějiny ( století); JAKUBEC, I. 2008, Hospodářský vývoj českých zemí v období ; CAMERON, R. 1996, Stručné ekonomické dějiny světa: od doby kamenné do současnosti

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg PESHOS: Světové hospodářství hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx otázky k zamyšlení a pojmy k zapamatování cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn

Více

poznámky z knížky (Žídek, L.: Dějiny světového hospodářství. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. 391 s.)

poznámky z knížky (Žídek, L.: Dějiny světového hospodářství. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. 391 s.) poznámky z knížky (Žídek, L.: Dějiny světového hospodářství. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. 391 s.) Válka bídě a Velká společnost investice do školství a vzdělání i do velkých soc. programů (60. Léta, USA)

Více

29. Občanská válka v USA zrod světové velmoci

29. Občanská válka v USA zrod světové velmoci 29. Občanská válka v USA zrod světové velmoci Spojené státy americké prožívaly v první polovině 19. století bouřlivý rozvoj. Statisíce přistěhovalců ze starého kontinentu z Evropy, ale i Asie sem přicházely

Více

Dej2 Průmyslová revoluce. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej2 Průmyslová revoluce. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej2 Průmyslová revoluce Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Průmyslová revoluce a zrod industriální společnosti velký technický

Více

Vývoj zdravotního systému v ČR

Vývoj zdravotního systému v ČR Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra národního hospodářství DIPLOMOVÁ PRÁCE Vývoj zdravotního systému v ČR Josef Eim 2008 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně

Více

EGYPT: POKUS O DEMOKRATICKÉ POVSTÁNÍ SKONČIL HISTORICKÝM KOMPROMISEM

EGYPT: POKUS O DEMOKRATICKÉ POVSTÁNÍ SKONČIL HISTORICKÝM KOMPROMISEM Tento text vychází ve třech jazycích, v angličtině, češtině a francouzštině, a není to proto, že bychom byli tak výkonní překladatelé. Je to proto, že je výsledkem společné práce soudruhů z Kolektivně

Více

Vývoj sociální správy na našem území

Vývoj sociální správy na našem území Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra dějin státu a práva Bakalářská práce Vývoj sociální správy na našem území Autor: Josef Bilanský Akademický rok: 2008/2009 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 22 Číslo 3, 2005 CHILSKÁ EKONOMIKA ZA PINOCHETA L. Žídek Došlo:

Více

23. Průmyslová revoluce

23. Průmyslová revoluce 23. Průmyslová revoluce Na počátku 19. století byla Evropa ještě převážně zemědělská, za pouhých sto let se přeměnila v industriální společnost. Mohutný rozmach vědy a techniky v 18. století způsobil kromě

Více

ÚVOD Dějiny Československa (1918-1992) Cíle Po prostudování této studijní opory budete znát: Budete schopni: Získáte:

ÚVOD Dějiny Československa (1918-1992) Cíle Po prostudování této studijní opory budete znát: Budete schopni: Získáte: Obsah ÚVOD 1 Československo 1918 1938 1.1 Počátky nového státu (1918 1920) 1.2 Československo mezi léty 1920 1929: stabilizace a doba konjunktury 1.2.1 Charakteristika politického vývoje a hospodářství

Více

FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Martina Malá Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomie Důchodová reforma v České republice Martina Malá Bakalářská

Více

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Ing. Marcela Cupalová, Ph.D. Srovnávací studie č. 2.096 listopad 2011 PI 2.096 2 Obsah: ÚVOD... 2 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH

Více

Vysoké školství ve Finsku

Vysoké školství ve Finsku Vysoké školství ve Finsku Jan Kovařovic a Jan Koucký Praha, prosinec 2011 ISBN 978 80 7290 529 4 2 Tato práce je první z řady připravovaných studií, jejichž cílem je porovnat, jak v některých evropských

Více

Teritoriální seminář Praha 29.4.2010. Ing. Jan Erben CSc.

Teritoriální seminář Praha 29.4.2010. Ing. Jan Erben CSc. Teritoriální seminář Praha 29.4.2010 Ing. Jan Erben CSc. 1. Základní údaje o zemi: Oficiální název státu: Ukrajina ( nezávislost od 24. 8. 1991) Geografická poloha: Země leží na vnější hranici EU (spojnice

Více

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2 Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR Analýza podkladových dokumentů Pracovní verze 0.2 16. září 2008 2 OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Účel dokumentu...3 1.2. Postup přípravy dokumentu...3 2. Informace,

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Centrum dalšího vzdělávání Jaroslava Syrovátková Evropská unie Liberec 2007 J. Syrovátková - 2007 2 Obsah: 1. Úvod...6 2. Definice Evropské unie... 7 3. Historické etapy

Více

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Svět po 1. světové válce

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Svět po 1. světové válce VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ Svět po 1. světové válce Versailleský mírový systém 18. ledna 1919 Versailleská konference účastníci: USA, Francie, Anglie,

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Tereza Peichlová

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Tereza Peichlová TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Tereza Peichlová Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta POŠTOVNICTVÍ HISTORIE, SOUČASNOST A BUDOUCNOST Diplomová práce 2010 Martina Dalajková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta POŠTOVNICTVÍ

Více

DĚJEPIS II. ROČNÍK OA. Pracovní listy

DĚJEPIS II. ROČNÍK OA. Pracovní listy DĚJEPIS II. ROČNÍK OA Pracovní listy SVĚTA A POKUS O JEHO REVIZI I. SVĚTOVOU VÁLKOU Imperialismus 1880 1914 - vlna výbojů do Afriky Asie, Oceánie ze zemí Evropy, USA, Japonska Velká Británie - největší

Více

Evropská sociální politika. doc. Ing. Eva Klvačová, CSc., doc. Ing. Hana Jírová, CSc.

Evropská sociální politika. doc. Ing. Eva Klvačová, CSc., doc. Ing. Hana Jírová, CSc. Evropská sociální politika doc. Ing. Eva Klvačová, CSc., doc. Ing. Hana Jírová, CSc. 1. Proč nemá Evropská unie dosud společnou sociální politiku? Hovoříme-li o evropské sociální politice, musíme si nejprve

Více

Stolypinova zemědělská reforma

Stolypinova zemědělská reforma Stolypinova zemědělská reforma TIMUR KASHAPOV* Abstrakt: Na začátku 20. století Rusko prochází obdobím krizí. V důsledku porážky ve válce s Japonskem a revoluce z roku 1905 se zostřuje konflikt mezi odpůrci

Více

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar ČESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA Jaroslav Roušar Ministerstvo obrany České republiky Praha 2006 Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb, 2006 ISBN 80-7278-312-2

Více

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 1 I. Souvislosti a cíle národní politiky zaměstnanosti Hlavním hospodářským cílem vlády České republiky je podpora hospodářského růstu a zaměstnanosti

Více

ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE

ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE STRUKTURÁLNÍ FONDY Diplomant:Bc. Miroslav Kodada Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jaroslav Jakš, DrSc.

Více

Pracovní listy. řazeno podle tematických skupin

Pracovní listy. řazeno podle tematických skupin Pracovní listy řazeno podle tematických skupin 1 Divadlo, film, kultura 1900 1918 1. Jak se jmenoval vynálezce gramofonu? a. Emile Berliner b. Thomas Alva Edison c. Jakob Gamophone 2. Podle koho se jmenuje

Více

Historie Společné zemědělské politiky

Historie Společné zemědělské politiky Historie Společné zemědělské politiky Základní myšlenka vzniku Společné zemědělské politiky (SZP) byla zakotvena již v Římské smlouvě o založení Evropského hospodářského společenství z roku 1957. Základní

Více

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2)

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2) ODS ve vládě OBSAH Úvod 3 Volební program ODS a program vlády 5 Veřejné finance 13 1) Výsledky a dopady 13 2) Stabilizační balíček pro rok 2013 16 Důchodový systém 22 Významnější dopady vládních kroků

Více

17. ČESKÉ ZEMĚ V DOBĚ PŘEDBŘEZNOVÉ A REVOLUČNÍ ROK 1848. Paříková, oktáva

17. ČESKÉ ZEMĚ V DOBĚ PŘEDBŘEZNOVÉ A REVOLUČNÍ ROK 1848. Paříková, oktáva 17. ČESKÉ ZEMĚ V DOBĚ PŘEDBŘEZNOVÉ A REVOLUČNÍ ROK 1848 Paříková, oktáva Situace v českých zemích Vláda Františka II. a Ferdinanda I. Metternichův absolutismus Situace v českých zemích Situace v českých

Více

Souhrnná teritoriální informace Malta

Souhrnná teritoriální informace Malta Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Římě (Itálie) ke dni 30.03.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2.

Více