spektrum Sněm Svazu průmyslu o dopravy ČR Svaz podpořil vládní návrh rozpočtu Výsledky dotazníkového šetření Svazu časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "spektrum Sněm Svazu průmyslu o dopravy ČR Svaz podpořil vládní návrh rozpočtu Výsledky dotazníkového šetření Svazu časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR"

Transkript

1 spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Sněm Svazu průmyslu o dopravy ČR Svaz podpořil vládní návrh rozpočtu Výsledky dotazníkového šetření Svazu 2009

2 Zpravodaj Spektrum je oficiální informační médium Svazu průmyslu a dopravy ČR nejsilnější český zaměstnavatelský svaz nevládní nezávislá organizace, která si klade za cíl vytvářet vhodné podmínky pro podnikání navazuje na předválečný Ústřední svaz československých průmyslníků Svaz průmyslu a dopravy ČR je členem mezinárodních organizací IOE Mezinárodní organizace zaměstnavatelů (od roku 1992) BUSINESSEUROPE Konfederace evropského podnikání (od roku 1993) BIAC poradní výbor pro průmysl a obchod OECD (od roku 1996) členských firem subjektů par tneři 29členských subjektů Asociace českého papírenského průmyslu Asociace inovačního podnikání ČR Asociace leteckých výrobců Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Asociace strojních inženýrů Asociace výzkumných organizací Asociace zemědělské a lesnické techniky CECED CZ Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů Česká manažerská asociace Českomoravská elektrotechnická asociace Český svaz zaměstnavatelů v energetice Odvětvový svaz Hutnictví železa Sdružení automobilového průmyslu Sdružení výrobců a dodavatelů vzduchotechniky Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska Svaz českých a moravských spotřebních družstev Svaz českých a moravských výrobních družstev Svaz dopravy ČR Svaz chemického průmyslu ČR Svaz kovohutnického průmyslu Svaz plastikářského průmyslu ČR Svaz sléváren ČR Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení, SST Svaz výrobců cementu ČR Svaz výrobců vápna ČR Škoda Holding, a.s. Unie soukromých bezpečnostních služeb České republiky Unie středního stavu České republiky Partner: Zpravodaj Spektrum, oficiální médium Svazu průmyslu a dopravy ČR Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR), Jankovcova 1569/2c, Praha 7, tel.: , fax: , SPektrum: tisk: Tiskárna Macík, Sedlčany 1128, Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou s.p., odštěpný závod Střední Čechy v Praze, č.j. NP-3285/99-P ze dne , ISSN

3 Vážení členové Svazu, milí přátelé, doba je natolik turbulentní a hrozeb pro vývoj této země je tolik, že bez zásadní změny filosofie přístupu k její budoucnosti se to neobejde. To první, co se musí udělat, je přijmout státní rozpočet. Jeho schvalování je provázeno skřípěním zubů, přijímáním kompromisů a ústupků, ale bez toho udržení stability této země není možné. Visí nad ní Damoklův meč státního dluhu ve výši 1,35 bilionu korun, a co je podstatnější, jeho razantní a v horším případě nekontrolovaný růst. Pokud by nastala tato neblahá varianta, nemluvě už o rozpočtovém provizoriu, celá ekonomika by řešila zásadní problém. Připomeňme riziko zhoršení ratingu České republiky a zdražení úvěrování. Renomované ratingové agentury ostatně velmi pozorně sledují, co se u nás děje. Je tu i riziko, že by měnová politika ztratila schopnost udržet cenovou stabilitu bez vysokých úrokových měr. To by vedlo k ještě dramatičtější nestabilitě kurzu, než jakou známe. V neposlední řadě by se o mnoho let odložilo přijetí eura. To jsou některé z důvodů, proč se vedení zaměstnavatelských svazů a asociací po náročných jednáních s vládou a s odborovými předáky rozhodla učinit zásadní rozhodnutí a navrhnout kompromis v oblasti sociálního pojištění. Svaz podpořil zvýšení stropů na sociální a zdravotní pojištění ze čtyřnásobku vyměřovacího základu na šestinásobek a zrušení nové právní úpravy v oblasti sociálního pojištění v podobě uplatňování slevy na pojistném na sociální pojištění. Jsme si vědomi, že opatření vstupuje do povědomí u zaměstnavatelů a jsou využívána firmami i na podporu zaměstnávání lidí a na kratší pracovní úvazky s nižšími mzdami. Ovšem v dané situaci bylo nutné zachránit alespoň současné parametry v nemocenském pojištění. Ke snížení deficitu státního rozpočtu byly v oblasti nemocenského pojištění původně navrhovány úpravy, které by spočívaly v zachování výše odváděného pojistného na úrovni 2,3% z vyměřovacího základu, to znamená na dnešní úrovni místo schválených 1,4%. Na straně výdajů mělo být prodlouženo období poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem ze 14 na 21 dní včetně dalšího restriktivního opatření v podobě zrušení možnosti refundace poloviny vyplacených náhrad od odvedeného pojistného. Tři týdny poskytování náhrady mzdy bez refundace, při stejném procentu odvodů, by vedlo ke zvýšení nákladů. Za naši vstřícnost jsme proto požadovali od vlády, aby od 1. ledna 2010 v oblasti nemocenského pojištění platily pro zaměstnavatele stejné podmínky jako letos, konkrétně - sazba pojistného 2,3% z vyměřovacího základu a náhrada mzdy jen za 14 dní dočasné pracovní neschopnosti včetně zachování refundace vyplacených náhrad. Je zřejmé, že po roce dopadů globální recese a poklesu zakázek se nyní potýkáme s dalšími neblahými zásahy, které budou bolestivé. Jsme si toho vědomi. Bohužel, pro firmy mohou být kvůli populistickým snahám některých politiků a stranických aparátů ještě nepříznivější. Tomu, doufám, se podaří zabránit. Snad jediné, co lze v současné době hodnotit pozitivně je vstřícný, nadstranický a věcný přístup vlády premiéra Jana Fischera a jeho ministrů k tématům, která zajímají a trápí podnikatelskou sféru. Je pro nás až neuvěřitelné, že se někdo dokáže bavit nepopulisticky a hledat řešení problémů, které v zemi jsou. Zřetelně se to projevilo při letošním Sněmu v Brně, kde se sešly čtyři stovky zaměstnavatelů a kteří odcházeli s pocitem, že konečně potkali partnera, který jim naslouchá. Děkuji všem, kteří se zapojili do debaty i všem účastníkům této nejvýznamnější akce v životě Svazu. Zmíněná věcnost podtrhla dělnou atmosféru i při dalších jednáních, v rámci tripartity, při osobních setkáních. Bohužel ne všichni naši politici mají podobný přístup a jen pramálo projevují odpovědnost, skromnost a vizionářství. Jinak by přece už dávno přistoupili k podstatnému zkvalitnění veřejné správy a zastavili zbytečné vyhazování peněz v jednotlivých resortech. Už dávno by nastavili parametry směrování ke znalostní ekonomice. Věda, výzkum, podpora vzdělání, dopravní infrastruktura a kofinancování evropských fondů, nová a efektivnější proexportní strategie. To jsou přece zásadní věci, bez nichž se konkurenceschopnost našich firem do budoucna nezvýší. Nehledě na to všechno, co jsme už zažili a co nás ještě čeká, věřím, že se z této turbulentní situace dostaneme se ctí. Zda tomu tak bude i v případě našich politiků, nevím. My jsme si je tak vykultivovali. Pokud je chceme jiné, záleží také na nás. Teď je pro to jedinečná šance. Jaroslav Hanák 1. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR prezident Svazu dopravy

4 ÚVODNÍK Stanoviska, události, lobby 3 Prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR k návrhu rozpočtu pro rok Vyjádření zaměstnavatelů a odborů k návrhu balíčku opatření na snížení deficitu na rok Zaměstnatelé podporují vládní návrh rozpočtu, odmítají další zvyšování daní 5 Výsledky dotazníkového šetření SP ČR září 2009 SP ČR na Mezinárodním strojírenském veletrhu 8 Sněm Svazu průmyslu a dopravy: Výkonnost státu kulhá, deficit je hrozbou 13 Teze projevu prezidenta Jaroslava Míla na Sněmu SP ČR 16 Fórum průmyslu a vysokých škol Reforma terciárního vzdělávání? Čas nám utíká 17 Politikům chybí vize, měli by naslouchat podnikatelům a vytvořit společný Výbor pro konkurenceschopnost 18 Možnosti vzájemné spolupráce mezi ČR a SR v oblasti jaderné energetiky CEBRE 19 Exportéři požadují diskusi o nové proexportní strategii, malé a střední firmy si přejí výraznější podporu státu PREZENTACE SP ČR 20 Pohled médií Podpora exportu 22 Plán akcí Sekce vnějších vztahů ve II. pololetí EU Gateway to Japan 23 Irácký ministr průmyslu a nerostného bohatství Fawzi Haririm na Svazu 24 Market Access Database informační nástroj pro exportéry Pohlednice akcí 14. patra SP ČR 25 Ministr Tošovský na Klubu EU a mezinárodní organizace 26 Jednotný trh jeden z největších úspěchů EU a jistota dlouhodobé perspektivy! BUSINESSEUROPE 26 BUSINESSEUROPE považuje fungování jednotného trhu EU za svoji klíčovou prioritu 27 Ekonomický výhled BUSINESSEUROPE podzim 2009: Trnitá cesta k obnově 28 Nové znalosti pro nová pracovní místa 28 Zaměstnavatelé adresovali své výzvy představitelům G20 29 Politické fórum ministrů práce a sociálních věcí členských zemí OECD Semináře 30 Bezplatné vzdělávací akce pro členské firmy v regiónech ČR Inzerce: FOK obsah

5 Stanoviska, události, lobby Prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR k návrhu rozpočtu pro rok 2010 Svaz průmyslu a dopravy považuje růst státního deficitu a možnost rozpočtového provizoria za riziko, které ohrožuje stabilitu nejen veřejných financí, nýbrž celého hospodářství a celé země. Proto požadujeme přijetí státního rozpočtu s deficitem pod 160 miliard korun. Jako zaměstnavatelé jsme ochotni přijmout řešení, která nejsou pro firmy zcela příznivá. Pocítí zejména zrušení slev na sociální pojištění pro nízkopříjmové skupiny zaměstnanců a zvýšení stropů na sociální a zdravotní pojištění. Zaměstnavatelé naproti tomu získali od vlády příslib, že omezování výdajů se nedotkne výzkumu, vývoje a vzdělání, dopravní infrastruktury a kofinancování strukturálních fondů a zůstane zachováno poskytování náhrady mzdy zaměstnavateli v délce 14 dnů s refundací při stejném procentu odvodů. Jsme si plně vědomi toho, že ministrem financí Eduardem Janotou navrhovaný rozpočet přináší náklady a není bezbolestný. Jsme však připraveni se na těchto nákladech podílet. Stabilizace veřejných financí na období je důležitou podmínkou pro rozvoj hospodářství a životní úrovně občanů po odeznění hospodářské recese. V případě nerespektování této skutečnosti vzniká riziko nezvládnutelného zadlužení země a z toho vyplývajících důsledků pro hospodářství, firmy a občany. Vyzýváme politickou reprezentaci, aby přijala rozpočet navrhovaný ministrem financí Eduardem Janotou a aby nevytrhávala dílčí jednotlivosti a projevila tím svou zodpovědnost vůči státu a občanům. Zásadně odmítáme tlak některých politiků na zvyšování daní, což by dále zatížilo firmy, vedlo by ke zdražení práce a zvýšilo by nezaměstnanost. V případě nerealizace změn na straně úspor a při dalším zvýšení zdanění vládní návrh státního rozpočtu naši podporu mít nebude. Jaroslav Míl prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Vyjádření zaměstnavatelů a odborů k návrhu balíčku opatření na snížení deficitu na rok 2010 V rámci zvýšení stability a jistoty v naší zemi podporujeme rychlé přijetí státního rozpočtu s cílem zamezit rozpočtovému provizoriu. 1. Podporujeme zrušení nové právní úpravy tak, jak je navrženo v rámci krizového balíčku v podobě uplatnění slevy na pojistném v letech úspora v řádu 18 mld. Kč. 2. Podporujeme zvýšení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné pro rok 2010 ze 48 násobku na 72 násobek průměrné mzdy s úsporou 4 mld. Kč v roce 2010 a V oblasti nemocenského pojištění požadujeme zachování právní úpravy platné pro rok 2009 i pro rok 2010, tj. zachování sazby pro nemocenské pojištění ve výši 2,3% a zachování refundace ve výši 50% náhrady mzdy. Zaměstnavatel bude poskytovat i nadále náhradu mzdy v prvních 14-ti kalendářních dnech. 4. Nesouhlasíme se snížením maximálního příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 5. Opatření na straně výdajů se nesmí dotknout výzkumu a vývoje, vzdělávání, dopravní infrastruktury a kofinancování strukturálních fondů. 6. Navrhujeme zrušení navýšení paušálních odpočtů od základu daně u OSVČ s administrativní náplní (poradenské firmy, advokátní kanceláře, netýká se řemeslných a zemědělských činností). 7. Jsme připraveni jednat o náhradním řešení za odmítaná opatření. Zaměstnavatelé vyjadřují ochotu přistoupit na návrh rozpočtu jako celek s tím, že deficit v roce 2010 nepřekročí 5 % HDP. 10/2009 Svaz průmyslu a dopravy ČR 3 Svaz průmyslu a dopravy ČR Českomoravská konfederace odborových svazů Konfederace podnikatelských a zaměstnavatelských svazů Asociace samostatných odborů

6 Stanoviska, události, lobby Zaměstnatelé podporují vládní návrh rozpočtu, odmítají další zvyšování daní Ochotu zaměstnavatelů podpořit vládní návrh rozpočtu vyjádřil prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Míl na dnešním V. Finančním fóru Zlatá koruna, jehož se v TOP Hotel Praha zúčastily zhruba čtyři stovky podnikatelů, ekonomů a politiků. Jako zaměstnavatelé jsme ochotni přijmout řešení, která nejsou pro firmy zcela příznivá, prohlásil Jaroslav Míl. Současně odmítl tlak některých politiků na zvyšování daní, což by dále zatížilo firmy, vedlo by ke zdražení práce a zvýšilo by nezaměstnanost. V případě nerealizace změn na straně úspor a při dalším zvýšení zdanění vládní návrh státního rozpočtu naši podporu mít nebude, uvedl prezident nejvýznamnější zaměstnavatelské organizace v ČR, která dnes v souvislosti s blížící se parlamentní debatou o přijetí návrhu rozpočtu vydala vůči politické reprezentaci zásadní prohlášení. Z něho vyplývá, že Svaz průmyslu a dopravy ČR je pro přijetí vládního návrhu rozpočtu, byť firmy pocítí negativní dopady, jakými jsou zejména zrušení slev na sociální pojištění pro nízkopříjmové skupiny zaměstnanců a zvýšení stropů na sociální a zdravotní pojištění. Zaměstnavatelé získali za tento ústupek od vlády příslib, že omezování výdajů se nedotkne výzkumu, vývoje a vzdělání, dopravní infrastruktury a kofinancování strukturálních fondů a zůstane zachováno poskytování náhrady mzdy zaměstnavateli v délce 14 dnů s refundací při stejném procentu odvodů. V prohlášení Svazu se upozorňuje na to, že vstřícný přístup zaměstnavatelů, avizovaný při dvou zářijových zasedáních tripartity, by mohl být změněn, pokud by politici neprojevili vůli přijmout návrh rozpočtu a měnili by jednotlivé položky, zvláště pak na příjmové straně dalším zvyšováním daní. 1. Výhled snižování deficitu v jednotlivých letech s určením data, kdy bude dosaženo požadované míry z hlediska přijetí společné evropské měny. 2. Provedení auditu výdajových položek z hlediska jejich hospodárnosti a účelnosti, včetně výdajů na veřejné zakázky. 3. Změnu struktury státního rozpočtu tak, aby ho bylo možné využít v rámci aktivní prorůstové politiky. 4. Realizaci nezbytných reforem veřejné správy, zdravotnictví, sociální politiky, vědy a výzkumu a vzdělávání. Jak uvedl Jaroslav Míl: Vláda by měla vypracovat strategii pokrizového vývoje, která by měla obsahovat kvalitativní změny fungování státu, jeho efektivnější výkon v oblasti vymahatelnosti práva, výstavby, fungování a údržby infrastruktury, efektivnější podporu vědy a výzkumu, efektivní vzdělávací politiku, zodpovědnost při vytváření kvalitního a stabilního legislativního prostředí. Podstatné je, aby stát zbytečně neomezoval svými zásahy podnikatelského prostředí a svá rozhodnutí hodnotil z hlediska dopadů na podnikání. Měl by obsahovat účinnou podporu exportu a v neposlední řadě i jiný pohled na pracovně právní legislativu. Zaměstnavatelé kriticky poukazují na to, že stát a jeho nedostatečná výkonnost je stále výrazněji limitujícím faktorem pro efektivní překonání důsledků krize. Takové hodnocení fungování státu potvrdilo i zářijové dotazníkové šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR mezi 1600 členskými firmami, podle něhož respondenti udělili české politické reprezentaci školskou známku v průměru 4,2. Jaroslav Míl k řešení problematiky deficitu uvedl: Balíček je kompromisem, který nemůže vyhovovat všem a který vyžaduje odpovědnost od všech, vlády, zaměstnavatelů, odborů a zejména poslanců parlamentních stran. K tomu, aby balíček prosadila, bude vláda potřebovat velkou politickou odvahu a podporu všech, komu na udržitelné budoucnosti naší ekonomiky záleží. Nechceme zadlužovat budoucnost nad únosnou hranici ekonomické udržitelnosti, nechceme, aby se nás investoři obávali, snižovali nám rating a zvyšovali Česku rizikovou marži. Nechceme ani scénář, kdy ČNB zatáhne za brzdu a zvedne úrokové sazby. Víme, jaký by to mělo dopad na půjčování peněz a pohyb kurzu koruny, uvedl Jaroslav Míl. Zaměstnavatelé požadují vedle prosazení vládního úsporného balíčku ve sněmovně také zpracování a realizaci střednědobého programu pro udržitelnost veřejných financí. Ten by měl mít následující priority: 4 Svaz průmyslu a dopravy ČR 10/2009

7 Výsledky dotazníkového šetření SP ČR září 2009 Svaz průmyslu a dopravy uspořádal ve dnech 1. až 10. září 2009 dotazníkové šetření mezi 1600 členskými firmami a svazy. Šetření navazuje na předchozí průzkumy z října 2008, z ledna, dubna a června Cílem bylo zjistit aktuální kondici tuzemských podniků a jejich očekávání ve 3. a 4. čtvrtletí letošního roku a predikovat vývoj v 1. čtvrtletí Záměrem bylo i zjištění změn zaměření výrobních programů, vývoje v oblasti zaměstnávání, názoru zaměstnavatelů na kvalitu podnikatelského prostředí i hodnocení přístupu veřejné správy v zavádění protikrizových opatření. V šetření odpovědělo 193 respondentů z řad členských firem. I. Dotazníkové šetření zjišťovalo míru využívání výrobních kapacit tuzemskými firmami. Pouze desetina firem využívá v meziročním srovnání své kapacity na sto a více procent. Devadesát procent firem i nadále nepracuje na plný výkon. Míra využití kapacit účastníků šetření je velmi rozdílná. Většina firem (zhruba dvě třetiny) využívá kapacitu od 99 % do 60 %. Podíl těchto firem se ve srovnání s předchozím červnovým šetřením takřka nezměnil. Zhruba třetina firem pracuje na výkon od 40 do 60 %. Přibližně 6 % respondentů uvádí výkon nižší než 40 %. Tato nejvíce ohrožená skupina firem se však ve srovnání s červnovým šetřením zmenšila o třetinu. Závěr: Výsledky šetření potvrzují předpovědi Svazu průmyslu a dopravy ČR, že český průmysl se v posledních měsících pohybuje po hrbolatém dnu, meziměsíční výkyvy nehrají v tomto trendu podstatnou roli. Výkonnost tuzemských firem a procenta využívání kapacit se ani za uplynulé čtvrtletí v zásadě nezměnilo. V míře využití kapacit existují však značné rozdíly, z pohledu tohoto ukazatele 10 % firem nevykazuje problémy. Míra využití kapacit tuzemskými firmami (v meziročním srovnání) 100% a více % 10 % Od 80 do 99 % 29 % Od 60 do 79 % 39 % Od 40 do 59 % 16 % Méně než 40 % 6 % II. Šetření zjišťovalo také stav zakázek ve 3. čtvrtletí letošního roku. Tři čtvrtiny tuzemských firem (76 %) očekávají v tomto kvartále nižší objem zakázek, než tomu bylo před rokem. Necelá pětina firem (16 %) předpokládá naopak nárůst zakázek. Potvrzuje se tím trend pouze velmi pozvolného nárůstu počtu firem, které očekávají zvyšování objemu zakázek v šetření z dubna 2009 to ve vztahu k prvnímu pololetí 2009 uvádělo 11 % firem. Současně se ukazuje, že dopady recese přinášejí značné diferenciace mezi firmami z hlediska objemu zakázek. Zhruba desetina firem, nejohroženější skupina výrobců, očekává ve 3. čtvrtletí 2009 pokles zakázek o více jak 50 %. Podobně jako i v červnovém šetření vedle pokračujících problémů na exportních trzích označili respondenti za hlavní příčiny poklesu zakázek snížení investičních aktivit v soukromém a ve veřejném sektoru v České republice. Očekávaný pokles zakázek firem ve 3. čtvrtletí 2009 (v meziročním srovnání) Do 5 % 8 % 6 15 % 24 % % 27 % % 31 % Nad 50 % 10 % 10/2009 Svaz průmyslu a dopravy ČR 5 III. Šetření Svazu průmyslu a odpravy ČR se zabývalo také predikcí vývoje zakázek ve 4. čtvrtletí 2009 a v 1. čtvrtletí Právě tyto informace jsou relevantní pro odhad budoucího ekonomického vývoje. Pokud jde o očekávání vývoje zakázek ve 4. čtvrtletí 2009, zhruba 29 % tuzemských firem předpokládá v tomto období jejich nárůst. Toto procento je identické s tím, jaké respondenti uvedli již v červnu 2009 v očekáváních pro 4. čtvrtletí. Další pokles zakázek očekává 27 % firem, což je ve srovnání s červnem o 3 % procenta více. Mírně (o 4 %) se oproti červnu zvýšil počet firem, které koncem letošního roku nepředpokládají žádnou změnu (42 %). Závěr: Více než dvě třetiny firem nepředpokládají do konce roku 2009 pozitivní změnu ve vývoji zakázek. Očekávaná změna vývoje zakázek firem ve 4. čtvrtletí 2009 (v meziročním srovnání) Nárůst 29 % Pokles 27 % Beze změny 42 % Nevím 2 %

8 Stanoviska, události, lobby firem však uvádí, že ačkoliv nezměnila celkově výrobní program, diverzifikuje ho, rozšiřuje portfolio aktivit a mění jeho strukturu, inovuje a pozměňuje sortiment. Část firem uvedla, že provedla změny výrobního programu v předešlých letech a považuje tyto změny za dostatečné i vzhledem k hospodářské recesi. Závěr: Z šetření vyplývá, že čtvrtina firem reagovala na recesi celkovou změnou svého výrobního programu. Podíl firem, které v souvislosti s recesí změnily výrobní program Podíl firem, které změnily či budou měnit výrobní program 24 % Podíl firem, které nezměnily a nebudou měnit výrobní program 76 % IV. Očekávání zakázek v 1. čtvrtletí 2010 rozděluje respondenty na dvě základní skupiny. První, představující dvě pětiny firem (40 %) očekávají nárůst zakázek. Je to největší počet s tímto očekáváním od počátku hospodářské recese. Naproti tomu více než čtvrtina firem (27%) počítá s dalším propadem zakázek a další více než čtvrtina respondentů (28%) nepředpokládá žádnou změnu. Závěr: Z hlediska předpokládaného vývoje zakázek lze učinit závěr, že ani rok 2010 nebude znamenat zásadní obrat v ekonomické situaci podniků., což podporuje názor, že recese je střednědobý proces. Mírný optimismus nárůstu obejmu zakázek je omezen tím, že odpovědi neumožňují jasnou představu, jak velký nárůst zakázek bude. Očekávaná změna vývoje zakázek firem v 1. čtvrtletí 2010 ( v meziročním srovnání ) V. Nárůst 40 % Pokles 27 % Beze změny 28 % Nevím 5 % Zářijové šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR se zaměřilo i na opatření, které firmy přijaly v souvislosti s recesí. Téměř čtvrtina tuzemských firem (24 %) celkově změnila výrobní program. Řada VI. V souvislosti s dopady hospodářské recese a celkovou ekonomickou situací firmy zvažují zásadní kroky ohledně své budoucnosti. Podstatným zjištěním je, že vrcholový management řady firem zvažuje spojení s dalším subjektem - tuto alternativu uvádí více než pětina firem (21 %). Oproti červnovému šetření jde o takřka dvojnásobný nárůst odpovědí, v nichž se zvažuje tato možnost. O prodeji části podniku uvažuje více než desetina respondentů (13 %), což je stejné procento, jako před čtvrt rokem. Mírně (na 7 %) vzrostly však úvahy zástupců tuzemských firem o přesunu výroby do zahraničí. Sice jde o nejméně početnou skupinu, ovšem z hlediska dopadů na tuzemské hospodářství je to velmi nepříznivým signál. Ukončení výroby zvažuje menší část firem (5 %). Strategické kroky zvažované firmami v příštích dvanácti měsících Ukončení výroby 5 % Přesun výroby do zahraničí 7 % Prodej části podniku 13 % Spojení s dalším subjektem 21 % Nevím 54 % VII. S příchodem recese a propadem zakázek čelí firmy potřebě zefektivnit výrobu. Jedním z důsledků vývoje je i tlak na redukci zaměstnanců. Od příchodu recese tři čtvrtiny tuzemských firem (78 %) nepříznivou situaci ve svém hospodaření řešily snížením počtu pracovníků. O něco více než pětina firem (22 %) dosud nepřikročila k takovému opatření. Podíl firem, které od příchodu recese snižovaly či nesnižovaly počet svých zaměstnanců Firmy, které snižovaly počet pracovníků 78 % Firmy, které nesnižovaly počet pracovníků 22 % Nehledě na skutečnost, že většina firem za dobu recese již přistoupila k propouštění zaměstnanců, firmy chystají do konce roku další redukci pracovních míst. Zhruba dvě třetiny firem (67 %) plánuje ve druhé polovině roku snížení počtu zaměstnanců. Necelá třetina firem (31 %) naopak počítá se zvýšením počtu pracovníků. Statisticky málo 6 Svaz průmyslu a dopravy ČR 10/2009

9 relevantní jsou zbylá dvě procenta firem, kde zatím management firem není rozhodnut (1 %) či nepředpokládá žádnou změnu v počtu pracovníků (1 %). Předpokládaný vývoj počtu zaměstnanců firem do konce roku 2009 v souvislosti s restrukturalizací/rozvojem Pokles 67 % Nárůst 31 % Beze změny 1 % Nevím 1 % více jak třetina firem (34 %), v červnovém šetření o zhoršení situace hovořila sotva čtvrtina respondentů (24 %). Negativně je tuzemskými firmami hodnocen i vývoj byrokracie, dvě pětiny firem (42 %) si stěžuje na zhoršení. Pohled firem na stav podnikatelského prostředí (v meziročním srovnání) Zhoršení Zlepšení Beze změny Nevím Přístup k úvěrům 65 % 1 % 20 % 14 % Vymahatelnost práva 31 % 2 % 59 % 8 % Platební morálka 84 % 0 16 % 0 Korupce 34 % 0 39 % 27 % Byrokracie 42 % 3 % 47 % 8 % IX. Šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR zjišťovalo, jak tuzemští zaměstnavatelé hodnotí přístup státu a veřejné správy v boji proti hospodářské krizi. Z odpovědí vyplynulo velmi kritické hodnocení, které by se dalo shrnout po zprůměrování pomyslných školských známek hodnotou 4,2. Dvě pětiny firem by nechalo naše politické elity, státní a veřejný aparát propadnout. Zhruba stejný počet firem by udělilo čtyřku. Z mnoha komentářů zástupců firem vyplývá zásadní message: Nedostatečná schopnost reakce. Jedním z důvodů je podle zaměstnavatelů nestabilní politická situace a současná vláda s nedostatečně silným mandátem. Celkově se kriticky upozorňuje na nedostatečně flexibilní přístup státu a veřejné správy k nacházení východisek. Někteří respondenti pozitivně hodnotí dílčí opatření, jakými jsou slevy na sociálním pojištění či vzdělávací programy. VIII. Co se týká stavu podnikatelského prostředí v České republice, zaměstnavatelé hodnotí jeho kvalitu negativně a poukazují na působení některých nepříznivých faktorů v době recese. Respondenti negativně hodnotí zejména podmínky pro čerpání úvěrů. Téměř dvě třetiny z nich poukazuje v meziročním srovnání na zhoršení. Výsledek se podstatně neliší od předešlých šetření, přístup k získávání provozních úvěrů je pro firmy nadále jedním z palčivých problémů. Negativně je hodnocena úroveň platební morálky. Více jak čtyři pětiny firem (84 %) upozorňuje v meziročním srovnání na její zhoršení. Zástupci firem poukazují na případy nedodržování smluv, včetně snahy odkládat uzavřené smlouvy a na tlak na snížení již dohodnutých cen či na prodloužení doby splatnosti smluv. V návaznosti na zhoršující se platební morálku je důležitá i odpověď na vývoj vymahatelnosti práva. Téměř třetina firem (31 %) uvádí, že v této oblasti došlo ke zhoršení. Stav se negativně změnil i ve čtvrtletním srovnání, v červnovém šetření na jeho zhoršení upozorňovala takřka čtvrtina firem (24 %). Z pohledu firem se také zhoršují projevy korupčního jednání. Uvádí to Většina respondentů se shoduje v tom, že nejlepší pomocí ze strany státu by bylo zlepšování podnikatelského prostředí, zejména snižování byrokratické zátěže, ale také zpružnění pracovního trhu aj. Pokud by se soukromé firmy chovaly jako český stát, dnešní krizi by nepřežily, uvádí se v jednom z komentářů respondenta. X. Struktura firem - respondentů zářijového šetření podle počtu zaměstnanců Do 10 zaměstnanců 4 % zaměstnanců 22 % zaměstnanců 44 % Nad 250 zaměstnanců 30 % Výsledky šetření najdete na nové webové adrese Svazu průmyslu a dopravy ČR: Boris Dlouhý, ředitel sekce hospodářské politiky Milan Mostýn, tiskový mluvčí Eliška Ředinová, stážistka tiskového oddělení 10/2009 Svaz průmyslu a dopravy ČR 7

10 SP ČR na Mezinárodním strojírenské Sněm Svazu průmyslu a dopravy: Výkonnost státu kulhá, deficit je hrozbou Škoda, že ještě nemáme čas alespoň jeden a půl hodiny hovořit o dalších problémech, podotkl premiér Jan Fischer na závěr letošního Sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR. Jako každoročně otevíral v Rotundě pavilonu A brněnského Výstaviště Mezinárodní strojírenský veletrh. Jenže od mnoha předchozích Sněmů se ten letošní lišil zcela podstatně: věcností, snahou o hledání východisek, nadstranickostí. Nepamatuji takový průběh jednání. Byl to za poslední roky nejlepší Sněm, shodla se po skončení této nejprestižnější události v životě Svazu řada podnikatelů, kteří už zažili mnohé. Kouzlo okamžiku nespočívalo přitom ani tak v charismatu Jana Fischera či přítomných ministrů a jejich náměstků jako spíše v otevřenosti hledí, s nímž před čtyři stovky přítomných podnikatelů a VIP hostů předstoupil premiér a další členové vlády. Přitom nešlo o procházku růžovou zahradou. Otázky byly ostré, praktické, vyžadovaly jasnou představu, kam chce nynější kabinet, byť s omezeným mandátem, vést tuto zemi. Veřejná správa není efektivní Nad všemi dotazy se vznášel vykřičník hlubokého státního deficitu a nedostatečné výkonnosti veřejné správy. Právě tyto fenomény byly terčem kritiky úvodního projevu prezidenta SP ČR Jaroslava Míla. Stát svou výkonností dlouhodobě zaostává za ekonomickou sférou, což je limitujícím faktorem pro překonání dopadů krize, prohlásil Jaroslav Míl a vyzval k zásadnímu zefektivnění výkonnosti státu jak členy současné vlády, tak zejména na politiky napříč stranickým spektrem. Zaměstnavatelé velmi kriticky hodnotí přístup politických elit k řešení životně důležitých otázek naší země. Jak ukázalo dotazníkové šetření mezi členskými firmami SP ČR, přístup politiků v přijímání protikrizových opatření hodnotí zaměstnavatelé průměrnou školní známkou 4,2. Firmy současně stále kritičtěji vnímají přetrvávající problémy v podnikatelském prostředí, což se týká korupčního jednání, byrokracie aj. Důvody jsou zřejmé, podnikatelské prostředí se z pohledu byznysu zhoršuje. Jak například vyplývá ze Zprávy o stavu české konkurenceschopnosti, dvě třetiny respondentů v ní uvádí, že veřejná správa škodí podnikům více, než v mnoha dalších zemích 8 Svaz průmyslu a dopravy ČR 10/2009

11 m veletrhu EU a 90% procent se domnívá, že veřejné zakázky nejsou vyhlašované úřady efektivně a ani transparentně a zhruba stejné procento tvrdí, že korupce je částečnou či významnou překážkou konkurenceschopnosti ve srovnání s ostatními zeměmi EU. S tím souvisí skutečnost, že ve srovnání se světem jsme v průzkumu Světové banky ohledně konkurenceschopnosti klesli o osm příček na 75. místo. Těchto několik údajů naznačuje nedobrý stav podnikatelského prostředí, jejíž součástí je málo funkční veřejná správa. S potřebou nápravy, jak to požadují zaměstnavatelé, vyjádřil souhlas i premiér Jan Fischer. K efektivní státní správě máme daleko. Je ale taková, jakou jsme si vykultivovali. Na druhé straně nutno říci, že stát má schopné úředníky, což potvrdil průběh českého předsednictví EU, kteří pokud jsou motivováni, dokážou být výkonní. Co brzdí tuto výkonnost, jsou příliš rozvětvené vertikální struktury, uvedl premiér. Tématem diskuse byla i hrozba nekontrolovaného nárůstu státního dluhu a rozpočtového provizoria. Rozpočtové provizorium by byl problém nikoliv této vlády, která navrhne tvrdý restriktivní rozpočet na rok 2010, byl by to problém rozhodnutí dvou set členů Poslanecké sněmovny, varoval ministr financí Eduard Janota. Jak upozornil, delší doba trvání rozpočtového provizoria by zmrazila či výrazně omezila zejména čerpání evropských fondů. Zásadní je proto širší politická shoda s přijetím vládního návrhu úsporného balíčku a udržení deficitu pod kontrolou. Je to bolestivé rozhodnutí, ale z hlediska firem je státní dluh ve výši 1,35 bilionu korun nepřijatelný. Přináší riziko neúměrného zvyšování daní, zhoršení ratingu, země, omezení prostoru pro aktivní politiku státu. Bez tlaku na snižování deficitu se dá předpokládat zavedení eura až po roku 2017, uvedl Jaroslav Míl. Jen za uplynulých dvanáct měsíců narostl státní dluh o 120 miliard korun a banky raději financují stát než firmy. Rizika si uvědomuje i vláda. Ministr Eduard Janota v této souvislosti uvedl, že chystá opatření na výdajové, ale i na příjmové straně. Chceme dosáhnout 160 miliardový deficit, uvedl. Také Jan Fischer slíbil, že vláda udělá vše proto, aby strašným deficitem ve výši 231 miliard nezatížila stát. Budeme snižovat platy státních zaměstnanců o tři procenta, což odpovídá vývoji v podnikatelské sféře, prohlásil dále na Sněmu. Co téma, to problém V souvislosti s nedostatečnou výkonností státu, což se podle zaměstnavatelů projevuje právě v nynější době recese, poukázali diskutující na potřebu efektivnější ekonomické diplomacie. Zaměstnavatelé požadovali proto vytvoření nové proexportní strategie na příští roky a vyřešení kapitálového posílení EGAP. Prostředky pro EGAP chceme navýšit o jednu miliardu. Spuštěno by to mohlo být v lednu příštího roku, poznamenal Eduard Janota. A ještě tento rok chce vláda uvolnit na tento účel dalších několik set milionů korun. Zaměstnavatelé poukázali také na přílišný nárůst regulovaných cen energií a požadovali od státu nápravu. Jedním ze zásadních témat při jednání Sněmu byla otázka podpory vědy a výzkum. Kriticky se vyjádřil Karel Šperlink, viceprezident SP ČR s tím, že akademická sféra nejen že neakceptuje dopady recese na možnosti financování o potřebu krátit výdaje, nýbrž se pokouší vytlačit zástupce průmyslu z řady orgánů a komisí, které se vyjadřují k vývoji vědy a výzkumu. Zaměstnavatelé požadovali, aby státní rozpočet podstatně více přál vědě, výzkumu a inovacím aplikovaným do průmyslu a ukončil dosavadní přepych financování převážně základního výzkumu. V této souvislosti ministryně Miroslava Kopicová uvedla, že výsledky vědy musí vést k posílení konkurenceschopnosti země a finance by měli získávat ti nejlepší. Akademie věd chce však krátit prostředky plošně, upozornila ministryně. Tématem jednání byl také nedobrý stav dopravní infrastruktury. Jak uvedl první viceprezident SP ČR Jaroslav Hanák, problémem je i legislativa, byrokracie a rozšířená míra korupce, která brání stavět levněji. Současně vyzval vládu, aby zabránila zakonzervování staveb z důvodu nedostatku prostředků a poukázal na mnohem vyšší náklady, pokud se k tomuto kroku přistoupí. Apeloval také na politiky a tento apel získal podporu přítomných, aby se chovali skromně a podle slibu sloužili občanům vlasti. Vedle toho se diskutovalo o cenách energií a trhu práce, včetně modelu tzv. Kurzarbeit. Zaměstnavatelé neodcházeli po skončení Sněmu nikterak euforičtí. Těžká doba neskončí ani v příštím roce. Odcházeli však i s vědomím toho, že s touto vládou otevřené komunikace, mohou nacházet společnou řeč a východiska. Milan Mostýn Tiskový mluvčí SP ČR 10/2009 Svaz průmyslu a dopravy ČR 9

12 SP ČR na Mezinárodním strojírenské 10 Svaz průmyslu a dopravy ČR 10/2009

13 m veletrhu 10/2009 Svaz průmyslu a dopravy ČR 11

14 SP ČR na MSV 12 Svaz průmyslu a dopravy ČR 10/2009

15 teze projevu prezidenta jaroslava míla na Sněmu Sp čr Vážený pane ministerský předsedo, vážení členové vlády, vážení hosté, dámy a pánové. Dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešním Sněmu Svazu průmyslu a dopravy, který již tradičně otevírá Mezinárodní strojírenský veletrh a na kterém je pravidelně předkládán pohled zaměstnavatelů a podnikatelů na zlepšení podnikatelského prostředí, na zajištění dlouhodobé prosperity a rozvoje celé společnosti. Říkáme, co je potřebné udělat, hodnotíme činnost vlády a vždy jsme předkládali konkrétní návrhy na realizaci konkrétních opatření - jak kdy kdo jakým způsobem by měl konkrétní opatření realizovat. Osobně mne velice potěšilo, když jeden ze členů bankovní rady ČNB po prostudování námi předložených návrhů konstatoval, že toto jsou zcela konkrétní a reálné reformní kroky, které je nutno uvést v život jako podmínku nutnou pro zavedení Eura. Je zřejmé, že tyto návrhy, i když jsou zřetelně apolitické a mají odezvu u odborné veřejnosti, se mohou stát předmětem pravo-levého vidění světa. U pracovně právní legislativy by to nebylo ani překvapující a zlobit se na to na odbory by bylo pošetilé. Jiné návrhy, jejichž cílem je zajistit dlouhodobou prosperitu naší ekonomiky čas od času ovšem narazí na zavedené vlivové skupiny, které mají jediný zájem přežít za státní peníze co nejdéle. Poslední diskuze o fi nancování vědy a výzkumu je toho asi tím nejviditelnějším příkladem. Co je ovšem mírně řečeno frustrující, je představa, že se dá dlouhodobě žít na ve světě virtuálních peněz, virtuálních zisků a virtuálních růstů. Ignorování faktu, že po nich zůstává jedna jediná věc a to dluhy v tomto případě, ale reálné a splatné je pohádkou se špatným koncem. Nikdo jiný než my je nezaplatí. Očekávat, že na jejich úhradě se bude jako v případě USA podílet Čína, či nám někdo rád a levně půjčí je nebezpečná iluze. Požadovali jsme kvalitativní změny fungování státu, jeho efektivnější výkon v oblasti vymahatelnosti práva, výstavby, fungování a údržby infrastruktury, efektivnější podporu vědy a výzkumu, prosazovat efektivní vzdělávací politiky, zodpovědnost při vytváření kvalitního a stabilního legislativního prostředí, aby zbytečně neomezoval svými zásahy do podnikatelského prostředí a svá rozhodnutí hodnotil z hlediska dopadů na podnikání. Podporu exportu a v neposlední řadě i jiný pohled na pracovně právní legislativu. Zejména v této době globální recese je naše snaha o to významnější, leč o to složitější. Již na podzim loňského roku jsme defi novali problémy a navrhovali řadu opatření na zmírnění propadu zakázek, ale i na hrozbu populismu a budování bariér na mezinárodních trzích. Tato opatření jsme předkládali nejen doma, ale i velice úspěšně na jednáních s administrativou prezidenta EK pana Barrosa. Nebudu je zde opakovat. Všichni je znáte. A opět, ačkoliv naše návrhy byly akceptovány a zahrnuty do protikrizových opatření, bohužel se značným zpožděním, místo společného tahu na bránu jsme se dočkali v období českého předsednictví řevnivosti a nedostatku politické uváženosti a odpovědnosti za osud této země. Jsme exportní ekonomika, životně závislá na vztazích s okolními státy, EU a zeměmi na rozhodujících trzích. Na funkčnosti takových institucí jako je ČEB či EGAP. Bez špičkové ekonomické diplomacie, zřetelné, stabilní a předvídatelné zahraničně politické diplomacie se neobejdeme. Tak promarněná příležitost, jakou bylo české předsednictví, si země o velikosti ČR dovolit nemůže. A už vůbec ne v době světové hospodářské recese. Každým rokem zcela jasně říkáme co je nutno udělat a každým rokem jsme při hodnocení předchozího období svědky toho, že jsme měli udělat více. 10/2009 Svaz průmyslu a dopravy ČR 13

16 Sp čr na mezinárodním StrojírenSké Zaměstnavatelé se museli chopit krize jako výzvy k restrukturalizaci svých fi rem. Je to přirozené, podle našich šetření počátkem letošního roku hlásilo propad zakázek více jak 80 procent tuzemských subjektů. Mnohé z nich nesložily ruce v klín, naopak začaly přicházet s novými vizemi, změnami, inovacemi. Firmy se musí s dopady krize vypořádat samy a je zřejmé, že přežijí jen ty kreativní, schopnější, výkonnější jinými slovy konkurenceschopnější. Přirozeně, že bude docházet k výrazné selekci a k dalšímu urychlení restrukturalizačních procesů po celý příští rok. Tlak na řízení nákladů a optimální řízení toku hotovosti bude narůstat. Firmy musí přicházet s novými vizemi. Nelze očekávat, že by stát na za ně řešil problémy managementu a řízení, tato očekávání jsou lichá. Takovýto požadavek by naši podporu nikdy nezískal. Na druhé straně je tu stát, který se podílí na spoluvytváření celkové konkurenceschopnosti ekonomiky, který se podílí na formování podnikatelského prostředí. Protikrizová opatření nemohou však být taková, aby zásadním způsobem narušovala restrukturalizační procesy a podvazovala budoucí výkonnost hospodářství. I Evropa si již uvědomila, že není schopna platit protikrizové balíčky. Hospodářská recese představuje současně výzvu k přehodnocení ekonomického chování založeného na zadlužování budoucích generací. Jinými slovy, musí dojít k posílení zodpovědnosti za plnění závazků, státu, fi rem, občanů. Nemůžeme rozdělovat více, než vytvoříme. Dlouhodobé strukturální problémy státního rozpočtu vlivem krize vystupují zřetelně na povrch. 0,0-50,0-100,0-150,0 skut skut skut skut skut skut skut ,7-109,0-93,7-56,4-97,6-66,4-20,0 schválený rozpočet ,1 oček. skut návrh 2010 návrh 2011 návrh ,2 Vývoj státního dluhu v mld. Kč (data MF ČR) Nejsem politik, a proto mohu s klidným svědomím vyzvat jak Vás zde v Brně, tak televizní diváky, aby si trendy vývoje našeho zadlužování promítli přes obdobné trendy Maďarska. To už nebude ani černý humor. Být členem vlády, tak bych se zamyslel nad tím, že pojem úřednická vláda, překlenovací vláda, prozatímní vláda či jakákoliv jiná vláda neexistuje. To, co nezpochybnitelně platí, je pouze a jedině zodpovědnost členů vlády, ministra financí a premiéra za předložení rozpočtu. Rozpočtu, který bude před budoucími generacemi spojován s jejich jménem. Nikdy už nebudou vzpomínány politické či jakékoliv jiné souvislosti. Navždy to bude Janotův rozpočet a Fischerova vláda, co jej předložila. Možná je to dnes o lidské odvaze více než kdy jindy, ale nebudou-li ji mít členové vlády teď, pak později už budou slova zbytečná. -200,0-250,0-231,0-223,0-223,0 Proč se nás to vše týká? Protože jde o úvěry pro firmy a v konečném důsledku o zaměstnanost. Vývoj defi citů státního rozpočtu (v mld. Kč) v metodice sestavování státního rozpočtu Za posledních dvanáct měsíců stát zvýšil svůj dluh o více jak 140 mld. Kč. Na každého obyvatele tak připadá dluh více jak Kč. Při schodku 231 mld. Kč stoupne deficit veřejných rozpočtů na 7,4% HDP. Celkový státní dluh se zvýší na 1,35 bilionu a každý občan bude od příštího roku dlužit za stát 135 tisíc Kč. Jaká je, ale realita? Požadavky rezortů zvedají deficit pro příští rok na více jak 300 mld. Kč a požadavky a představy některých politiků na téměř 400 mld. Kč. Dovolte mi v této souvislosti citovat vice-guvernéra ČNB pana Singera - Směřujeme k situaci, kdy měnová politika ztratí schopnost udržet cenovou stabilitu bez vysokých úrokových měr. To nutně povede k mnohem drastičtější nestabilitě kurzu, než jakou známe, i k hrozbám pro finanční stabilitu. To, že taková situace může v Čechách, zpopularizovat Euro, sice může jejich příznivce těšit, bude to ale jedno nikdo ČR v eurozóně chtít nebude. Meziroční tempo růstu půjček vládě (%) Zatímco tempo růstu úvěrů domácnostem a fi rmám více než rok nepřetržitě klesá, úvěrování vládního sektoru zažívá boom, který v zemích eurozóny nemá obdoby. Nejsme ostrůvek, který se vyvíjí odlišně a nezávisle. Rostoucí riziko defi citu spočívá v nárůstu dluhové služby, což vyvolává nezbytnost zvyšovat příjmy státu, daně a poplatky, což bude mít negativní dopad na podnikatelskou sféru. Je zde také riziko 14 Svaz průmyslu a dopravy ČR 10/2009

17 m veletrhu zhoršení ratingu země, omezení prostoru pro aktivní politiku státu. A bez tlaku na snižování deficitu se nám v příštích letech může jen nechat zdát o přijetí eura. Obří zadlužení státu tak odsune tento letitý požadavek zaměstnavatelů exportérů v lepším případě na roky 2017, Takto bych jistě mohl pokračovat, ale dovolte mi se závěrem mého vystoupení soustředit na jeden jediný úkol, který bude před politiky stát a který je nutno pro úspěšný rozvoj této země zcela jednoznačně splnit. Podle Zprávy o stavu české konkurenceschopnosti ze srpna letošního roku, dvě třetiny respondentů tvrdí, že veřejná správa škodí podnikům více, než v mnoha dalších zemích EU, přes 82 % poukazuje na to, že neexistuje kontinuita hospodářské politiky a 90% procent se domnívá, že veřejné zakázky nejsou vyhlašované úřady efektivně a ani transparentně a zhruba stejné procento se domnívá, že korupce je částečnou či významnou překážkou konkurenceschopnosti ve srovnání s ostatními zeměmi EU. A ve srovnání se světem jsme v průzkumu Světové banky (Doing business 2009, publikováno srpen/září 2009) klesli o 8 příček na 75. místo. Jen těchto několik čísel naznačuje zoufalý stav toho, jak státní a veřejná sféra dlouhodobě zaostává za výkonností ekonomické sféry, že jí chybí vize, politická odvaha a schopnost politického konsensu. Alarmující je skutečnost, že stát dlouhodobě zaostává za ekonomickou sférou výkonností, efektivitou správy a schopností nabízet občanům a firmám kvalitní služby. V dobách krizových tato skutečnost vyplouvá na povrch o to viditelněji. Stát a jeho nedostatečná výkonnost se tak stává limitujícím faktorem efektivního překonání důsledků krize. Zatímco firmy musely začít fungovat daleko racionálněji, oproti soukromému sektoru se stát a samospráva nedokázaly začít takto chovat. I proto jsou náklady na působení veřejného sektoru stále neúměrně vysoké, ať už jde o školství, kulturu, vědu, zdravotnictví, policii, soudnictví, armádu, atd Jednoduše náklady na správu věcí veřejných a efektivnost této správy jsou v přímém rozporu. Vývoj státního dluhu a jeho podíl na HDP v letech Dluhy, které jsme nenadělali, zaplatíme všichni. Návrhy na řešení by měly být přijímány včas a jako celek. Nevytrhávat ze souvislostí a respektovat, že je zaplatí celá společnost od tzv. bohatých až po důchodce. Úkolem pro dnešní období je tedy hlavně zastavení brutálního zadlužování a tvorba opatření pro období po odeznění recese po odeznění období krizového řízení. Poučíme se a: Budeme schopni každoročně předkládat zprávu o stavu hospodářství? Budeme jednou za 4 roky předkládat zprávu o stavu společnosti? Najdeme odvahu k tomu, aby byla zpracována strategie rozvoje České republiky na více jak jedno volební období? Respektovaná a realizovaná? Nevolám po propouštění úředníků. Mnozí pro nával práce nestíhají. Volám po tom, aby nebyli zavalováni výkonem nesmyslné činnosti. To že umíme sehnat a máme schopné lidi, ukázala vynikající administrace našeho předsednictví. Nejde o to dělat věci správně, ale hlavně a především dělat a věnovat se správným věcem. Nejlépe dělat správné věci správně. Stát není jen vláda, státní správa ale stovky dalších institucí a samospráva. Právě vysoká efektivnost celku za minima nákladů je výzvou, bez jejíchž splnění se budeme velice těžko stávat moderní demokratickou společností, po které všichni volají, ale pro vlastní slabost se vždy v konečném důsledku uchýlí k populistickým řešením. Vážený pane premiére, vážení členové vlády, vážení hosté, dámy a pánové. Možná to chce méně slov o zájmu lidu a o tom co je v zájmu lidu, ale o to více normální každodenní poctivou práci s vyžadování zodpovědnosti za výsledky. 10/2009 Svaz průmyslu a dopravy ČR 15

18 SP ČR na Mezinárodním strojírenské Fórum průmyslu a vysokých škol Reforma terciárního vzdělávání? Čas nám utíká Rektoři technických vysokých škol, představitelé tuzemských zaměstnavatelů, ministryně školství Miroslava Kopicová a ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský, ti všichni se v rámci jednání Fóra průmyslu a vysokých škol v průběhu brněnského 51. Mezinárodního strojírenského veletrhu shodli na nezbytnosti říznout v podpoře vzdělávání a vědy do živého. Konkrétně požadují, aby byla provedena reforma terciárního školství a změna financování výzkumu a vývoje s větší orientací na aplikovaný výzkum. Nutné je podle členů Fóra zavedení školného a státních maturit, jejichž povinnou součástí by byla matematika. Naplnění těchto dalších požadavků by mělo zajistit vyšší konkurenceschopnost našeho průmyslu proti globálním hospodářským útlumům, jakým je ten současný. Předseda Fóra, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR a generální ředitel společnosti Siemens s. r.o. Pavel Kafka poukázal v této souvislosti na prohlubující se propast mezi akademickou sférou a potřebami průmyslu určovanými globální tržní konkurencí. Naše šetření mezi zaměstnavateli jasně ukázalo, že ze dvou třetin absolventům vysokých škol chybí osobnostní kvalifikace a jen ze třetiny znalostní, připomněl Pavel Kafka dřívější průzkum. A právě reforma vysokých škol, v níž ministerstvo školství plánuje užší spolupráci škol a regionálních firem, by mohla podle zaměstnavatelů zvýšit připravenost absolventů na výkon práce. Reforma by mohla na vysoké školy přivést i více lidí, některé obory jsou ohroženy nedostatkem odborníků. Jen v energetice chybí patnáct tisíc kvalifikovaných pracovníků, upozornil ministr Vladimír Tošovský. Fórum se přihlásilo k zavedení školného, o němž se zmiňuje i návrh ministerské reformy. Školné by nemělo snížit vysokým školám příjmy ze státního rozpočtu, naopak by mělo umožnit školám zvyšovat kvalitu vzdělávání a výzkumu, uvedl rektor Českého vysokého učení technického Václav Havlíček. Není ale sám, který souhlasí s některou formou školného. Podle výzkumu, který si nechalo udělat ministerstvo školství, s tím vyjadřuje souhlas až 70 procent akademiků. Členové Fóra ovšem jednoznačně prohlašují, že školné by nemělo uzavřít cestu ke vzdělání nemajetným studentům. Jsem toho názoru, že podstatnou část nebo celé školné by měli dostat nejlepší studenti zpátky ve formě prospěchových stipendií. Vysoké školy jsou připraveny k tomu, aby takové principy použily, uvedl Havlíček. Ostatní studenti, protože každý nemůže patřit mezi skutečnou elitu, by měli mít možnost získat potřebné prostředky od našich průmyslových partnerů, dodává rektor ČVUT. Podnikatelé a rektoři škol podpořili reformu financování vědy a výzkumu tak, jak ji navrhuje vládní Rada pro výzkum a vývoj. Podle něho by měly v budoucnu výrazně klesnout dotace pro Akademii věd ČR, více peněz by naopak měla získat Grantová agentura a nově vznikající Technologická agentura. Finance na výzkum by měly být nově rozdělovány podle toho, jak bude daný objev využitelný v praxi. Nový systém přinese víc peněz i na výzkum realizovaný na vysokých školách. V souvislosti s Technologickou agenturou zástupci vysokých škol a průmyslu požadovali urychlené dosažení její plné funkčnosti. Nově zřizovaná státní Technologická agentura, která má zastřešit financování aplikovaného výzkumu podle dosahovaných výsledků a je součástí navrhovaného systému financování vědy a výzkumu, by měla naplno fungovat v roce Podle slov ministryně Rada vlády doporučila kabinetu pět osobností, které by měly zasednout v předsednictví agentury. Malý náběh bude mít agentura v příštím roce, uvedla Miroslava Kopicová. Na těchto pět postů ve vedení agentury bylo vyhlášeno výběrové řízení, přičemž na kandidátce, z níž rada vlády vybírala, se objevilo 69 lidí navrhnutých vysokými školami či třeba Svazem průmyslu a dopravy. Fórum chce prosadit do praxe tzv. Bílou knihu a chce vyvolat diskusi na téma reforem a efektu užší spolupráce průmyslu a VŠ. Mimochodem, jak se na tom shodli členové Fóra, v zájmu všech stran je, aby se lidé z praxe dostávali bez výrazných problémů a nyní existujících bariér do akademických funkcí. Fórum současně apeluje na politickou reprezentaci, aby se více zajímala a zasazovala o řešení zmíněných problémů. Požadavky Fóra vysokých škol a průmyslu, přednesené po zasedání v Brně: 1. Provedení reformy terciárního vzdělávání tak, aby umožnila efektivní řízení VŠ a sladění pravomocí a odpovědnosti v řídicím systému VŠ 2. Fórum požaduje změnu financování výzkumu a vývoje s větší orientací na aplikovaný výzkum 3. Fórum souhlasí s principy reformy výzkumu, vývoje a inovací, schválenými vládou ČR 4. Fórum podporuje zavedení školného 5. Fórum vyzývá k zavedení státních maturit. Žádá, aby jejich povinnou součástí byla matematika 6. Fórum požaduje, aby byla urychleně dosažena plná funkčnost Technologické agentury Milan Mostýn Tiskový mluvčí SP ČR 16 Svaz průmyslu a dopravy ČR 10/2009

19 m veletrhu Klub manažera roku vyzval k posílení konkurenceschopnosti země Politikům chybí vize, měli by naslouchat podnikatelům a vytvořit společný Výbor pro konkurenceschopnost České republice chybí vize střednědobé budoucnosti. Důvodem je stav politiky, slabá výkonnost státu, ale také skutečnost, že podnikatelé sami nedostatečně aktivně působí na kultivaci politiky. Přitom celá společnost stojí na prahu nové znalostní společnosti. Zda a kdy do ní vstoupíme, záleží na tom, zda se napříč politickým spektrem a odpovědně dokáže nastavit tato vize znalostní společnosti. Mohl by k tomu přispět projekt Výboru pro konkurenceschopnost, který se osvědčil v ekonomicky úspěšném Finsku. Na těchto závěrech se shodli účastníci debaty Klubu manažera roku, která proběhla v pondělí 14. září v rámci brněnského 51. Mezinárodního strojírenského veletrhu. Podle manažerů se zvýšení konkurenceschopnosti není možné bez účelnějšího využití vědy a výzkumu a příznivého podnikatelské prostředí. Neobejde se bez vysokoškolsky vzdělané pracovní síly, kvalitní veřejné správy a bez nastavení účinného systému celoživotního vzdělávání, uvedl Jiří Majer, mluvčí Klubu manažera roku. Z diskuse vyplynulo, že Česká republika se nachází na křižovatce, na níž se rozhoduje, zda se země vydá směrem ke znalostní ekonomice. Její součástí by mělo být zvýšení počtu vysokoškoláků. Jak ukazuje analýza OECD, Česká republika zaostává se svými 14% vysokoškolské populace za průměrem zemí s 27% vysokoškolsky vzdělané populace. Úroveň vzdělávání u nás není v současnosti konkurenční výhodou, což potvrzuje i nedávné šetření Americké obchodní komory. Ekonomika je založena na levné pracovní síle a počet vysokoškolsky vzdělaných lidí je nedostatek. Vedle toho země musí řešit reformu sociálního systému, demografie je u nás téměř nejhorší v Evropě. Tendence zafixovat veřejné finance je podmínka nutná, ale nikoliv dostatečná. Problém je s přijetím eura. Ovšem k řešení těchto problémů a k zajištění konkurenceschopnosti je nutný politický konsensus, prohlásil Jan Mühlfeit, Chairman Europe, Microsoft Corporation s poukazem na příklad Finska, které se úspěšně vydalo směrem ke znalostní společnosti. Manažeři poukázali také na nezbytnost vypracování dlouhodobější strategie hospodářského vývoje. Nejde přitom o jakousi novou plánovací komisi. Je ale třeba analyzovat naše konkurenční výhody a nabízet je investorům a budoucím generacím. Vyčerpali jsme kvantitativní možnosti růstu, nemůžeme jít jinak dál, než právě podporou vzdělání. Ovšem stát více peněz věnuje na humanitní než na technické obory. Stát nedostatečně naslouchá požadavkům firem, přerozdělení peněz státem není v našem zájmu, upozornil Pavel Kafka, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR a generální ředitel Siemens s.r.o. Navrhuje proto, aby stát podpořil technické obory úlevami z daní formou asignací. Manažeři pozitivně vnímají, že se opět začalo diskutovat o úrovni a reformě terciálního vzdělávání. Zpracována byla sice tzv. Bílá kniha, která však dosud není naplňována. Manažeři diskutovali také o tom, že je třeba vtáhnout privátní zdroje do systému vzdělávání. Je ale nutné, aby finanční prostředky jejich poskytovatelů byly pod transparentní kontrolou. Je to kontroverzní téma, stát a politické elity by se na něm měli shodnout. Podle manažerů stát selhává v alokacích zdrojů, politické elity nejsou schopny řešit současné problémy a definovat a navrhnout řešení i těch budoucích. Z diskuse vyplynul požadavek, aby sami podnikatelé důrazněji působili na politiky a více kontrolovali naplňování jejich slibů a vedli je k větší zodpovědnosti. V této souvislosti byla zmíněna otázka korupce a dalších faktorů, které ve svém důsledku sráží tuzemskou konkurenceschopnost. Podnikatelskému prostředí chybí totiž řada vlastností nutných ke zvýšení konkurenceschopnosti. Jen vymahatelnost práva v ČR dosahuje v průměru 820 dnů, což je horší výsledek, než v případě Bulharsku s 564 dny. Také podání daňového přiznání trvá 75 dnů, což je výrazně pod evropským průměrem. Problémem, o němž manažeři také jednali, bylo přijetí společné evropské měny. Shodli se v tom, že pozitiva jejího zavedení převažují nad negativy. Pozitiva by se mohla projevit i v době odeznívání recese rychlejším získáním lepší kondice u těch zemí, které využívají euro. Další informace najdete na adrese: Milan Mostýn Tiskový mluvčí SP ČR 10/2009 Svaz průmyslu a dopravy ČR 17

20 Photo: Mathias Bothor / DG Dvořákova síň Rudolfina hodin Magdalena Kožená mezzosoprán Gian Piero Zanocco, Massimiliano Tieppo HOUSLE Anna Fusek FLÉTNA VENICE BAROQUE ORCHESTRA Andrea Marcon DIRIGENT Antonio Vivaldi Árie z oper, instrumentální koncerty, sinfonie Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK a Obecní dům pořádají hodin Smetanova síň Obecního domu KONCERT PRO REPUBLIKU Bedřich Smetana Má vlast Symfonický orchestr hl.m.prahy FOK Serge Baudo dirigent Možnosti vzájemné spolupráce mezi ČR a SR v oblasti jaderné energetiky Vystoupení generálního ředitele Svazu průmyslu a dopravy ČR Zdeňka Lišky na Česko-slovenské konference Jádro proti krizi Sektor energetiky v ČR i zahraničí v současné době dle ekonomických analytiků a specialistů jako jedno z mála průmyslových odvětví vcelku úspěšně čelí probíhající celosvětové ekonomické krizi. Na straně jedné sice dochází k určitému poklesu výroby elektrické energie vyvolanému poklesem poptávky, na straně druhé řada státních i privátních investorů připravuje nové energetické projekty v tuzemsku i zahraničí, které v budoucnu mají zajistit její ekonomicky i ekologicky efektivní výrobu, dostatek a dostupnost. Projekty budou zaměřeny na výrobu elektrické energie z klasických fosilních paliv, jaderného paliva i obnovitelných zdrojů. Otázky dalšího rozvoje jaderné energetiky v tuzemsku i zahraničí budou v nejbližším období patřit mezi ty nejdiskutovanější na úrovni vlád, parlamentů, investorů i dodavatelů zařízení a služeb. Je zřejmé, že tato oblast má velké perspektivy a jejich naplnění skýtá značné možnosti a perspektivy i pro české a slovenské společnosti. Spolupráce mezi ČR a SR v oblasti energetiky je perspektivní především v její jaderné části, jak bylo konstatováno i v průběhu Evropského jaderného fóra uskutečněného v květnu 2009 v Praze za účasti předsedů vlád obou zemí. V obou zemích se připravují rozsahem i finanční náročností velké jaderné projekty, o které mají zájem jak zahraniční, tak i české a slovenské společnosti. Účast českých a slovenských společností dodavatelů a subdodavatelů na přípravě a realizaci těchto projektů by jim ve velké míře mohla pomoci překonat následky probíhající krize a posílit jejich výzkumný, výrobní, dodavatelský i lidský potenciál. V současné době největší česká i středoevropská energetická společnost ČEZ a.s. připravuje projekty dostavby Jaderné elektrárny Temelín (2 nové bloky) a Jaderné elektrárny Dukovany (1 nový blok). Současně na základě aktivní podpory vlád ČR a SR ve spolupráci se slovenskou společností JAVYS a.s. připravuje dostavbu Jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice (2 bloky). Slovenské Elektrárne a.s v současné době realizují dostavbu JEMO 3.a 4. blok, řada českých společností již podepsala s investorem italskou společností ENEL smlouvy na dodávky zařízení a služeb, další se zúčastňují právě probíhajících výběrových řízení. Cílem českých a slovenských společností je ucházet se o účast na přípravě a realizaci plánovaných projektů s využitím stávajících úspěšných referencí, především z dřívější výstavby jaderných bloků v Jaslovských Bohunicích, Měchovcích, Dukovanech a Temelíně. V ST U P EN KY On-line: Předprodejní pokladna FOK v Obecním domě nám. Republiky 5, Praha 1, Tel.: Vstupenky lze rovněž zakoupit hodinu před začátkem koncertu v pokladně Rudolfina, resp. Obecního domu. 18 Svaz průmyslu a dopravy ČR 10/2009

SPEKTRUM 07 08 2011. KorupCe!

SPEKTRUM 07 08 2011. KorupCe! SPEKTRUM 07 08 2011 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky KorupCe! Firmy se jí brání stále více.................................................... Zaměstnavatelé na tripartitě tvrdě obhajovali

Více

SPEKTRUM 01 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 01 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 01 2012 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jak vidí představenstvo Svazu rok 2012?.................................................................... Přehled změn ve vybraných zákonech

Více

SPEKTRUM 11 2010. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 11 2010. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 11 2010 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Téma: Kraje Vám to řeknou.......................................................... Kulaté stoly v regionech Valná hromada SP ČR Návrh

Více

SPEKTRUM 11 2013. Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání. Valná hromada upravila stanovy Svazu. Inovační barometr: Pád o tři příčky

SPEKTRUM 11 2013. Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání. Valná hromada upravila stanovy Svazu. Inovační barometr: Pád o tři příčky SPEKTRUM 11 2013 Inovační barometr: Pád o tři příčky Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání Valná hromada upravila stanovy Svazu Úvodní slovo... 03 Konkurenceschopnost Inovační barometr pád o tři

Více

Česká republika stojí před volbami do Poslanecké sněmovny. neustálých zvratů a skandálů se ozývá volání po změnách. Jak si je představuje

Česká republika stojí před volbami do Poslanecké sněmovny. neustálých zvratů a skandálů se ozývá volání po změnách. Jak si je představuje Ročník Roãník 12 17 č. ã.7 8/2013 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový PrÛmysl

Více

Ekonomická krize pohled odborů 1

Ekonomická krize pohled odborů 1 Motto: Ekonomická krize pohled odborů 1 V Praze dne 13. ledna 2009 Nejvyšší prioritou musí být ochrana občanů před nejhoršími dopady finanční krize. Občané jsou těmi prvními, na které krize dopadne, ať

Více

Pane prezidente, důvěra podnikatelů v domácí ekonomiku klesá. Jaká jsou očekávání Hospodářské

Pane prezidente, důvěra podnikatelů v domácí ekonomiku klesá. Jaká jsou očekávání Hospodářské Víme, kam letí. www.podnikatel-info.cz Ročník Roãník 12 15 č. ã. 10/ 5/2008 2011 Informace pro top management / náklad / cílená 16 distribuce 000 výtisků / www.podnikatel-info.cz / Témata měsíce: Automobilový

Více

Krize udeřila, co bude dál? Češi předsedají EU. Šance pro české hospodářství. Praktický P růvodce světem P odnikání

Krize udeřila, co bude dál? Češi předsedají EU. Šance pro české hospodářství. Praktický P růvodce světem P odnikání Praktický P růvodce světem P odnikání Komora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji ročník 10 Krize udeřila, co bude dál? Češi předsedají EU Šance pro české hospodářství

Více

součástí vydání je O firemních novoročenkách a vánočních přáních přemýšlejte s předstihem.

součástí vydání je O firemních novoročenkách a vánočních přáních přemýšlejte s předstihem. Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 11 () Zprůhlednit segment malých a středních firem chce Hospodářská komora hlavního města Prahy bezpečným nástrojem Rating MSP Až 11 % českých firem není

Více

SPEKTRUM 01 2015. Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015

SPEKTRUM 01 2015. Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 SPEKTRUM 01 2015 Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 Setkávání se zahraničními partnery na domácí půdě Šetření s ČNB: optimismus do Nového roku Úvodní slovo...03 Technické vzdělávání Noví technici?

Více

SPEKTRUM 09 2014. TRENDY Mezinárodní strojírenský veletrh Tématem léta byly sankce

SPEKTRUM 09 2014. TRENDY Mezinárodní strojírenský veletrh Tématem léta byly sankce SPEKTRUM 09 2014 TRENDY Mezinárodní strojírenský veletrh Tématem léta byly sankce Úvodní slovo...03 Trendy České firmy hlásí: trendy nás nezaskočily...04 Život Svazu Dagmar Kuchtová novou generální ředitelkou

Více

Nová vláda nedávno předložila

Nová vláda nedávno předložila www.kompass.com Ročník Roãník 12 18 č. ã.1/2014 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový

Více

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny SPEKTRUM 11 2014 Energetika Valná hromada Mise do Číny Úvodní slovo...03 Energetika Podzim v energetice: čas rozhodování...04 Život Svazu Valnou hromadu hostila Škoda auto...12 Legislativa Insolvenční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005 Obsah Poslání.............................................................1 Úvodní slovo....................................................... 2 Členové pléna......................................................

Více

SPEKTRUM 01 2013. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 01 2013. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 01 2013 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Úvodní slovo... 03 Téma: Změny v EU v roce 2013 Čas nejistot a dluhů... 04 Evropské fondy na přelomu roku.... 06 Velké podniky v ohrožení...

Více

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Podnikatelská mise doprovázela předsedu vlády Mirka Topolánka při jeho ofi ciální návštěvě Jemenu, Vietnamu a Spojených arabských emirátů Proč máme a budeme

Více

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2)

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2) ODS ve vládě OBSAH Úvod 3 Volební program ODS a program vlády 5 Veřejné finance 13 1) Výsledky a dopady 13 2) Stabilizační balíček pro rok 2013 16 Důchodový systém 22 Významnější dopady vládních kroků

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav f irma NIKDO NENÍ T AK ÚSP EŠNÝ, ABY NEMOHL BÝT ÚSP EŠNEJŠÍ Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy NSK: přísliby pro český trh práce Rozhodčí soud posílil

Více

SPEKTRUM 03 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 03 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 03 2012 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky České firmy chtějí stavět Temelín.................................................. Co nového v legislativě i Parlamentu Svaz organizoval

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

Důchody: cílem je udržitelný systém strana 4 6 Odborné komise naplno pracují str. 8 9 Spravedlivá sociální reforma str. 15

Důchody: cílem je udržitelný systém strana 4 6 Odborné komise naplno pracují str. 8 9 Spravedlivá sociální reforma str. 15 Informační bulletin Občanské demokratické strany 3 / 2011 Důchody: cílem je udržitelný systém strana 4 6 Odborné komise naplno pracují str. 8 9 Spravedlivá sociální reforma str. 15 REGIONY Aktuální události

Více

SPEKTRUM 09 2013. Jubilující MSV Brno se neohlíží, hledí do budoucnosti Obnovitelné zdroje energie maraton s překážkami

SPEKTRUM 09 2013. Jubilující MSV Brno se neohlíží, hledí do budoucnosti Obnovitelné zdroje energie maraton s překážkami SPEKTRUM 09 2013 Jubilující MSV Brno se neohlíží, hledí do budoucnosti Obnovitelné zdroje energie maraton s překážkami Úvodní slovo... 03 MSV Jubilující MSV Brno se neohlíží, hledí do budoucnosti... 04

Více

ale vzhledem k vysokému multiplikačnímu

ale vzhledem k vysokému multiplikačnímu Snadná cesta na Balkán www.gtl.cz Ročník Roãník 12 15 č. ã. 9/2011 5/2008 Informace pro top management / náklad / cílená 16 distribuce 000 výtisků / www.podnikatel-info.cz / Témata měsíce: Automobilový

Více

Národní protikrizový plán

Národní protikrizový plán Národní protikrizový plán Obsah 1. Předkládací zpráva... 3 2. Realizovaná a schválená opatření... 8 3. Navrhovaná opatření... 23 4. Dlouhodobá a jiná opatření... 30 5. Shrnutí... 32 2 1. Předkládací zpráva

Více

10-12. Čtěte!!!!! Informace předsedkyně OS

10-12. Čtěte!!!!! Informace předsedkyně OS 10-12 Ročník 55 Praha 12. květen 2010 Čtěte!!!!! Vývoj základních ekonomických ukazatelů v letech 1990 2010 str. 2-9 Z volebních programů (výtah) 32,10 Kč str. 10-19 ❶ V rámci informační kampaně před volbami

Více

Přirozeným rysem úvěrů či záruk, které ČMZRB poskytuje, je jejich ekonomická výhodnost pro podnikatele,

Přirozeným rysem úvěrů či záruk, které ČMZRB poskytuje, je jejich ekonomická výhodnost pro podnikatele, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 11 (4/2009) www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je Přirozeným rysem úvěrů či záruk, které ČMZRB poskytuje, je jejich ekonomická

Více

Konvergenční program České republiky

Konvergenční program České republiky Konvergenční program České republiky leden 2010 Obsah: Úvod... 5 1 Hospodářská politika... 6 1.1 Fiskální politika... 6 1.2 Měnová politika... 7 1.3 Strukturální politiky... 7 2 Makroekonomický scénář...

Více

Modrá šance ZÁKLADNÍ TEZE FINANČNÍ POLITIKY ODS. Vlastimil Tlustý stínový ministr financí ODS

Modrá šance ZÁKLADNÍ TEZE FINANČNÍ POLITIKY ODS. Vlastimil Tlustý stínový ministr financí ODS Modrá šance ZÁKLADNÍ TEZE FINANČNÍ POLITIKY ODS p r o v e ř e j n é f i n a n c e Vlastimil Tlustý stínový ministr financí ODS č. 1/2003 modrá šance pro veřejné finance Vlastimil Tlustý stínový ministr

Více

leden 2014 vydává leden Střední 2014 podnikatelský stav ÚspEšná Nejlepší vývozci převzali ocenění z rukou prezidenta

leden 2014 vydává leden Střední 2014 podnikatelský stav ÚspEšná Nejlepší vývozci převzali ocenění z rukou prezidenta vydává leden Střední 2014 podnikatelský stav f irma NIKDO NENÍ T AK ÚSP EŠNÝ, ABY NEMOHL BÝT ÚSP EŠNEJŠÍ Nejlepší vývozci převzali ocenění z rukou prezidenta Letos přišla legislativní smršť Kdy po přešlapování

Více