DOKUMENTACE ZA ČERVEN 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOKUMENTACE ZA ČERVEN 2009"

Transkript

1 DOKUMENTACE ZA ČERVEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. Praha 2009

2 2

3 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Sociální zabezpečení všeobecné otázky... 5 Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění....7 Zabezpečení v nezaměstnanosti....9 Sociální pomoc všeobecné otázky Postižení občané Staří lidé Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Společensky nepřizpůsobení občané Cizinci...12 Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace Různé ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Sociální zabezpečení všeobecné otázky Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění...23 Sociální pomoc všeobecné otázky Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Cizinci...28 Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace

4 NOVÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PUBLIKACE VE FONDU KNIHOVNY ČLÁNKY Z DENNÍHO TISKU

5 ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY SOCIÁLNÍ POLITIKA ; EU Pracovněprávní aktuality (sledované období: ). / RANDLOVÁ, Nataša - SUCHÁ, Barbora In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 4 (2009), s.4-7. Přehled aktualit z oblasti pracovního práva od do Přehled stavu projednání předpisů komentovaných v minulém čísle. Nově vyhlášené předpisy. (Nařízení vlády o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovat. Koncepční novela zákoníku práce). Prorodinný balíček. (Návrh zákona o vzájemné rodičovské výpomoci a o změně některých zákonů. Návrh zákona o miniškolkách a o změně některých zákonů. Návrh zákona, kterým se mění zákon o státní sociální podpoře, zákon o sociálně-právní ochraně dětí a některé další zákony. Návrh zákona, kterým se mění zákon č.589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách (sleva na pojistném - kratší úvazky). Návrh zákona, kterým se mění zákon č.187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a některé další zákony. Evropská unie. (Rozhodnutí Evropského soudního dvora ohledně propouštění zaměstnanců při dosažení důchodového věku. Deskriptory: ; EU; zaměstnanost; zaměstnavatelé; zaměstnanci; rovnost; diskriminace; diskriminace pracovní; agentury práce; práce-cizinci; zaměstnávání agenturní; právo pracovní; ukončení zaměstnání; zab. sociální; zab. nemocenské; zdravotnictví; služba posudková; rodina; děti; sladění pracovního a rodinného života; zařízení předškolní; výchova mimo vlastní rodinu; práce-ženy; podpora sociální; služby sociální; politika sociální; politika populační; politika zaměstnanosti; zákonodárství mezinárodní 90 let práce ILO za sociální spravedlnost. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 2 (2009), s. 5.:obr. Vznik, činnost, organizace práce Mezinárodní organizace práce (ILO). Cílem ILO je boj za zlepšení sociálních a pracovních podmínek na celém světě. Deskriptory: Mezinárodní; MOP; styky mezinárodní; dohody; podmínky pracovní; dialog sociální; bezpečnost práce; výzkum; projekty; organizace mezinárodní SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VŠEOBECNÉ OTÁZKY Termínový kalendář. In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 4 (2009), s.24. Termínový kalendář pro období od 8.dubna do 11.května 2009 (mj. daně, daň z příjmů, sociální pojištění, zdravotní pojištění). Deskriptory: ; daně; daně z příjmu; zab. sociální; pojištění; pojistné; pojištění zdravotní 5

6 Některé důležité údaje (platnost k 1. únoru 2009). In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 2 (2009), s. 7.:tab. V tabulce uvedena důležitá data ze sociální oblasti a z oblasti trhu práce v (platnost k ): životní a existenční minimum, minimální mzda, zaručená mzda, cestovní náhrady, náhrada mzdy, nemocenské dávky, podpora při ošetřování člena rodiny, pojistné na sociální pojištění, dávky státní sociální podpory, dávky důchodového zabezpečení, průměrná výše starobního důchodu, průměrný počet důchodově pojištěných osob, průměrná měsíční mzda, míra nezaměstnanosti, počet nezaměstnaných osob, počet volných pracovních míst, počet pracovních úrazů a nemocí z povolání, základní ukazatele populačního vývoje. Deskriptory: ; statistika; ukazatele sociální; minimum; minimum existenční; výše; mzda minimální; náhrady cestovní; nemocenské; základ vyměřovací; výpočet; podpora při ošetřování; pojistné; zab. sociální; podpora sociální; příspěvek rodičovský; porodné; pohřebné; nezaměstnanost; nezaměstnaní; důchod starobní; choroby z povolání; úrazy pracovní; důchody; mzda průměrná; demografie Některé důležité údaje (platnost k 1. březnu 2009). In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 3 (2009), s. 7.:tab. V tabulce uvedena důležitá data ze sociální oblasti a z oblasti trhu práce v (platnost k ): životní a existenční minimum, minimální mzda, zaručená mzda, cestovní náhrady, náhrada mzdy, nemocenské dávky, podpora při ošetřování člena rodiny, pojistné na sociální zabezpečení, dávky státní sociální podpory, dávky důchodového zabezpečení, průměrná výše starobního důchodu, průměrný počet důchodově pojištěných osob, průměrná měsíční mzda, míra nezaměstnanosti, počet nezaměstnaných osob, počet volných pracovních míst, počet pracovních úrazů a nemocí z povolání, základní ukazatele populačního vývoje. Deskriptory: ; ukazatele sociální; minimum; minimum existenční; mzda minimální; mzda zaručená; náhrady cestovní; nemocenské; ošetřovné; pojistné; zab. sociální; podpora sociální; nezaměstnanost; důchod starobní; zab. důchodové; mzda průměrná; demografie Nezaplacené pojistné na sociální zabezpečení - kdo může prominout penále? / LNĚNIČ- KOVÁ, Jana In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 6 (2009), s Způsoby úhrady nedoplatků na pojistném. Placení dlužného pojistného a případného penále ve splátkách. Institut promíjení penále. Problematika je vysvětlena na příkladech. Deskriptory: ; zab. sociální; pojistné; příjmy SZ; zaměstnavatelé; samostatní DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ Studium a jeho vliv na nároky z důchodového pojištění v současnosti a budoucnosti. /LANG, Roman In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 6 (2009), s Pokrač. Stručný a komplexní přehled právní úpravy regulující danou problematiku, a to jak v současnosti, tak i s účinností od Definice pojmu "studium" pro účely důchodového pojištění. Studium jako náhradní doba pojištění. Deskriptory: ; studenti; doba započitatelná; zab. důchodové 6

7 NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Vzory dokumentů pro zaměstnavatele. / ŠUBRT, Bořivoj In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 4 (2009), s Přehled vzorů, které byly vytvořeny pro účely kontroly dodržování režimu dočasně práce neschopných pojištěnců v době prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti a pro možný postih za porušení režimu. Deskriptory: ; zaměstnanci; zaměstnavatelé; neschopnost pracovní; kontrola Pokroky lékařské vědy v posudkovém lékařství. / ČEVELA, Rostislav - ČELEDOVÁ, Libuše In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 2 (2009), s. 2.:obr. Seznámení s projektem s názvem "Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k Mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností". Deskriptory: ; služba posudková; lékařství posudkové; projekty; stav zdravotní; invalidita; neschopnost pracovní; MPSV Ošetřovatelství v systému komunitní zdravotní péče. / BÁRTLOVÁ, Sylva In: Kontakt. - Roč.11, č. 1 (2009), s :obr., -lit. Definice "komunitní zdravotní péče". Vytváření systému péče o zdraví na komunitní úrovni. Jde o dosažení zdraví prostřednictvím ovlivňování determinant zdraví na lokální úrovni. Do komunitní zdravotní péče je zapojen multidisciplinární tým pracovníků. Součástí komunitní zdravotní péče je komunitní ošetřovatelská péče (agentury domácí ošetřovatelské péče). Náplň práce "komunitní sestry". Nutná provázanost zdravotních a sociálních služeb. Res. v ang. Deskriptory: ; péče zdravotní; stav zdravotní; sociologie; péče zdravotní domácí; služby sociální; definice Jakou náhradu mzdy nebo platu dostanete v prvním období dočasné pracovní neschopnosti či karantény? In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 3 (2009), s. 3.:obr. Úprava výplaty nemocenské podle nového zákona o nemocenském pojištění (s účinností od ledna 2009). Povinnosti zaměstnavatelů v prvních čtrnácti dnech pracovní neschopnosti. Komu a za jakých podmínek náleží náhrada mzdy podle zákoníku práce. V jaké výši a za které pracovní dny (směny) se náhrada mzdy poskytuje. Jak se provede výpočet náhrady mzdy. Výše redukčních hranic pro rok Zaměstnavatel může zákonnou (základní) náhradu mzdy zvýšit, případně ji může poskytnout i za prvé tři pracovní dny nemoci (které podle zákona nejsou propláceny). Zaměstnavatel je oprávněn (nikoliv povinen) své zaměstnance kontrolovat. Při porušení povinností ze strany zaměstnance může být náhrada mzdy snížena nebo nemusí být vůbec vyplacena. Deskriptory: ; zab. nemocenské; nemocenské; výše; zákonodárství; podmínky nároku; výše; zaměstnavatelé; kompenzace; neschopnost pracovní; výpočet; právo pracovní 7

8 Slovensko Manažment ošetrovateľskej starostlivosti o ľudí so špeciálnymi potrebami v komunite. /SOLGAJOVÁ, Andrea - LÍŠKOVÁ, Miroslava In: Kontakt. - Roč.11, (2009), s : -lit. Vztah státního zdravotně-sociálního systému k postiženým osobám. Snaha o integraci postižených osob, o podporu rodinné péče, o podporu alternativních a netradičních pečovatelských a ošetřovatelských služeb v komunitě, o omezení péče ústavní. Nutnost zajištění propojení nemocniční a následné domácí péče. Význam informovanosti postižených osob pro jejich integraci do společnosti. Zdroje informovanosti (média, literatura, zdravotníci, svépomocné organizace, internet). Výzkum, do jaké míry množství získaných poznatků spojených s postižením ovlivňuje kvalitu života postižených osob a kvalitu života celé rodiny. Res. v ang. Deskriptory: SR; postižení; výzkum; informace; péče zdravotní; svépomoc; péče zdravotní domácí; rodina Kvalita péče v psychiatrických léčebnách (1). / RYBOVÁ, Lucie In: Zdravotnictví v České republice. - Roč.12, č. 2 (2009), s Pokrač.: -lit. Šetření zaměřené na dodržování práv pacientů a jejich spokojenost s podmínkami péče. Deskriptory: ; péče léčebná; ústavy; zdravotnictví; kvalita; výzkum; šetření; práva lidská; psychiatrie; zdraví duševní Odložená péče jako předmět empirických studií. / PAVLÍK, Ivan - PAVLÍK, Marek In: Zdravotnictví v České republice. - Roč.12, č. 2 (2009), s :obr.,tab.,-lit. Deskriptory: ; péče zdravotní; kvalita; zdravotnictví; výzkum USA K současným reformám zdravotnictví v USA. / BARTÁK, Miroslav - HORÁKOVÁ, Pavlína In: Zdravotnictví v České republice. - Roč.12, č. 2 (2009), s :tab., -lit. Informace o navrhovaných reformách současné politické garnitury USA, zveřejněných v únoru Studie se věnuje nejen celkové situaci v oblasti financování péče, ale zkoumá také rozdíly, které existují mezi různými populačními skupinami v USA. Tabulka: Participace na soukromém zdravotním pojištění/veřejném programu a nepojištění v USA v letech Deskriptory: USA; zdravotnictví; reforma; pojištění soukromé; osoby; pojištění zdravotní EU Nová evropská iniciativa pro lepší léky. / KINKOROVÁ, Judita In: Zdravotnictví v České republice. - Roč.12, č. 2 (2009), s : -lit. Deskriptory: EU; léky; politika Evropa střední a východní Zdravotní politika visegrádských zemí (2). / HÁVA, Petr - MAŠKOVÁ-HANUŠOVÁ, Pavla In: Zdravotnictví v České republice. - Roč.12, č. 2 (2009), s :obr.,tab.,-lit. Pokračování z předchozího čísla je orientováno na analýzu tvorby zdravotní politiky v jednotlivých zemích V4 po roce 2000, jednání aktérů, mezinárodní diskurz péče o zdraví a analýzu možných příčin disharmonie mezi zdravotním stavem v zemích V4, zaměřením zdravotnických reforem v zemích V4 a mezinárodním diskurzem. Deskriptory: Evropa střední a východní; zdravotnictví; péče zdravotní; politika; reforma; ; Polsko; Maďarsko; SR; výdaje; HDP; financování 8

9 Jak ovlivnit výši zdravotního pojištění. / DANĚK, Antonín In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 6 (2009), s Jak může zaměstnavatel přímo ovlivnit výši pojistného, které sám platí. Najímání zaměstnanců, u kterých neplatí minimální vyměřovací základ. Pracovní volno bez náhrady příjmu - neplacené volno. Příjmy nezahrnované do vyměřovacího základu zaměstnance. Uplatnění odpočtu od dosaženého příjmu. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; zaměstnavatelé; pojistné; výše; pojistné-výše Zdravotní pojištění v roce 2009 a částka hrubého příjmu zaměstnance ve výši 2000 Kč. /DANĚK, Antonín In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - Roč.18, č. 5 (2009), s Jakou roli ve zdravotním pojištění má hranice hrubého příjmu 2000 Kč. Dopady u dohod o pracovní činnosti. Uzavření pracovní smlouvy a podmínky placení pojistného u příjmu nižšího než 2000 Kč. Odměny členů statutárních orgánů. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; příjmy nízké; zaměstnanci ZABEZPEČENÍ V NEZAMĚSTNANOSTI Bydliště na území je podmínkou pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. /BIČÁKOVÁ, Olga In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 3 (2009), s. 4. Podmínky zařazení nezaměstnaných osob do evidence uchazečů o zaměstnání podle novely zákona o zaměstnanosti, platného od 1. ledna Podmínkou zařazení do evidence je bydliště na území. Co se rozumí "bydlištěm" na území pro účely zákona o zaměstnanosti. Okruh osob, kteří nemohou být uchazeči o zaměstnání. Deskriptory: ; VÚPSV; uchazeči o práci; podmínky nároku; definice; úřady práce; nezaměstnaní Informace pro ty, kteří byli zasaženi utlumením výroby a následnou ztrátou zaměstnání. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 3 (2009), s. 2.:obr. 1. Dávky poskytované příslušným úřadem práce. Úřad práce by měl vyplatit zaměstnanci jeho mzdové požadavky (v případě platební neschopnosti zaměstnavatele). Dojde-li ke skončení pracovního poměru, může být vyplácena podpora v nezaměstnanosti. Podmínky nároku, výše dávky. 2. Dávky státní sociální podpory (přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení). Podmínky nároku, výše dávek. 3. Dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc). Podmínky nároku, výše dávek. Deskriptory: ; nezaměstnaní; úřady práce; kompenzace; podmínky nároku; insolvence; zab. v nezaměstnanosti; přídavky rodinné; příplatek sociální; příspěvek na bydlení; výše; příspěvek na živobytí; doplatek na bydlení; mimořádná okamžitá pomoc; minimum existenční; minimum; osoby v kritické situaci 9

10 SOCIÁLNÍ POMOC VŠEOBECNÉ OTÁZKY Navýšení dotací na provoz sociálních služeb. Výdaje na sociální služby jsou téměř dvakrát vyšší než v roce / SEZEMSKÝ, Jiří In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 2 (2009), s. 2.:obr. Řešení problematiky financování systému sociálních služeb (pobytových, terénních, ambulantních). Vývoj sociálních výdajů v období Postup při žádosti o dotaci na poskytování sociálních služeb pro rok Přístup MPSV k hodnocení jednotlivých žádostí o dotaci i k hodnocení postupu krajských úřadů. Způsob financování pobytových sociálních služeb. Pro rok 2009 budou dotace navýšeny o 1,5 mld. Kč. Nutnost efektivního využití všech dostupných zdrojů financování. Deskriptory: ; služby sociální; výdaje sociální; ústavy; příspěvek na péči; financování; rozpočet státní; MPSV POSTIŽENÍ OBČANÉ V Olomouci především bezbariérově. / RYŠAVÝ, Ivan In: Moderní obec. - Roč.15, č. 6 (2009), s. 23.:obr. Realizace projektu "Bezbariérová Olomouc". Financování bezbariérových úprav. Bezbariérovost není důležitá jen pro zdravotně handicapované, ale i pro další skupiny obyvatel (seniory, rodiče s malými dětmi, osoby po úrazech). Deskriptory: ; postižení; bariéry; projekty; financování STAŘÍ LIDÉ Kde si odskočíte nejsnáze? In: Moderní obec. - Roč.15, č. 6 (2009), s. 43.:tab. Výsledky průzkumu "Město přátelské seniorům", kterého ho se zúčastnilo 21 českých měst. Průzkum mapoval počet a vybavení veřejných toalet. Podle Světové zdravotnické organizace je dostatek vhodně umístěných bezbariérových toalet základní podmínkou města přátelského ke starším obyvatelům. Požadavky na toalety: čistota, bezpečí, přístupnost. Celosvětový zájem o počet, rozmístění a kvalitu veřejných toalet. Vyhlášení soutěže o nejkrásnější záchodky světa. Deskriptory: ; staří; bariéry; úroveň životní; Mezinárodní; služby; šetření; SZO SR Sestra a senior pri strate sebaopatery. / POLEDNÍKOVÁ, Ľubica - SLAMKOVÁ, Alica - BA- RÁTHOVÁ, Erika In: Kontakt. - Roč.11, č. 1 (2009), s : -lit. Měření úrovně soběstačnosti starých lidí (jak starý člověk dokáže zvládnout aktivity denního života - stravování, oblékání, umývání, vyprazdňování). Podle úrovně soběstačnosti je rozhodováno o potřebě ošetřujícího personálu v lůžkových zařízeních, o potřebě ambulantních nebo domácích sociálních služeb, nebo o potřebě trvalého umístění do ústavní 10

11 péče. Staří lidé se obávají více ztráty soběstačnosti, nezávislosti, schopnosti sebeobsluhy než nemoci samé (syndrom deficitu sebeobsluhy). Metody vyhodnocování soběstačnosti. Res. v ang. Deskriptory: SR; staří; potřebnost; metody; služby sociální; ústavy; bezmocnost; geriatrie; péče zdravotní; péče zdravotní domácí; výzkum SR Podpora duševného zdravia u seniorov s deficitom sebaopatery. / ZRUBCOVÁ, Dana - SCHMIDTOVÁ, Zuzana In: Kontakt. - Roč.11, č. 1 (2009), s : -lit. S rostoucím počtem seniorů roste též potřeba ošetřovatelských a pečovatelských služeb. Častý výskyt samoty a deficitu soběstačnosti může vést ke vzniku depresivních nálad. Výzkum vlivu deficitu soběstačnosti na duševní zdraví seniorů. Šetření, jak hodnotí senioři své rodinné zázemí, sociální kontakty, finanční a bytové podmínky. Nepříznivé podmínky mají negativní vliv na duševní zdraví a spokojenost seniorů. S postupným zvyšováním soběstačnosti dochází k úpravě depresivní nálady. Res. v ang. Deskriptory: SR; staří; geriatrie; demografie; bezmocnost; potřebnost; zdraví duševní; výzkum; mínění veřejné; péče zdravotní; péče zdravotní domácí; metody PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ, ŽENY Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti. / SEZEMSKÝ, Jiří In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 2 (2009), s. 1, 3.:obr., tab. Schválení "Návrhu opatření k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti - základní principy". Hlavní zásady péče o ohrožené děti. Činnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Význam prevence. Podpora zachování biologické rodiny. Přehled navrhovaných opatření. Nutnost změny charakteru péče (řízení péče o ohrožené děti, multidisciplinární spolupráce, síť dostupných služeb, komunitní plánování, individuální plán pro každou problémovou rodinu, práce s rodinou atd.); nutnost změny legislativy; posílení finančních prostředků v systému péče o ohrožené děti; proškolení sociálních pracovníků. Cílem opatření je snížení počtu dětí v ústavech. Několik důležitých čísel (počet dětí v ústavních zařízeních, počet dětí žijících v pěstounské péči a v poručnictví, počet pěstounských rodin, počet sociálních pracovníků v oblasti péče o ohrožené děti, výše dotací). Deskriptory: ; MPSV; ministerstva; orgány správní; děti problémové; děti opuštěné; ústavy; rodina problémová; výchova mimo vlastní rodinu; streetwork; práce sociální; prevence; zákonodárství; statistika sociální; pracovníci sociální 11

12 SPOLEČENSKY NEPŘIZPŮSOBENÍ OBČANÉ mezinárodní Úspěchy i výzvy. Sto let mezinárodní kontroly drog. In: UN Bulletin. - č. 1 (2009), s :obr. Výtah z letošní Výroční zprávy Mezinárodního výboru pro kontrolu drog (INCB). Úspěchy v oblasti kontroly drog. Pokrok v oblasti prevence. Česká republika ve zprávě INCB. Přehled o používaných drogách ve světě. Deskriptory: Mezinárodní; narkomanie; narkomani; dohody; styky mezinárodní; organizace mezinárodní; prevence CIZINCI mezinárodní Trvalá řešení pro uprchlíky - 3. část. Přesídlení. / MIKLUŠÁKOVÁ, Marta In: UN Bulletin. - č. 1 (2009), s :obr. Vedle dobrovolného návratu domů, úspěšné integrace do hostitelské společnosti je přesídlení do třetí země jedno z trvalých řešení problémů uprchlíků. Kritéria UNHCR pro přesídlování. Země, které přijaly (přesídlily) největší počet uprchlíků: USA, Austrálie, Kanada, Švédsko, Norsko, Nový Zéland. Přesídlení jako součást azylové politiky. Přesídlení v kontextu České republiky. Deskriptory: Mezinárodní; politika migrační; cizinci; styky mezinárodní; dohody; organizace mezinárodní; situace mimořádná; osoby v kritické situaci; Projekt Dobrovolné návraty. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 3 (2009), s. 4. Realizace projektu vlády s názvem "Dobrovolné návraty". Cílem projektu je poskytnout pomoc cizincům, kteří se vinou současné ekonomické situace ocitli bez pracovního uplatnění, chtějí zpět do vlasti a nejsou si schopni tuto cestu sami uhradit. V budoucnu se mohou do vrátit. Podmínky, které musí cizinec splnit. zajistí let, zaplatí letenky, zajistí předodjezdovou a tranzitní asistenci, poskytne příspěvek 500 EUR na pokrytí nákladů spojených s předčasným odjezdem z. Činnost Mezinárodní organizace pro migraci, která programy dobrovolných návratů organizuje. Deskriptory: ; cizinci; politika migrační; projekty; migrace; organizace mezinárodní Činnost MPSV na poli integrace cizinců. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 3 (2009), s. 4.:obr., tab. Realizace a koordinace Koncepce integrace cizinců (MPSV, Ministerstvo vnitra ). Činnost MPSV na poli integrace cizinců (s platností od ledna 2009). Zjednodušení administrativní náročnosti zaměstnávání cizinců. Zavedení "ochranné doby" (60 dní) k hledání nového zaměstnání pro cizince, kteří ztratili zaměstnání bez vlastního zavinění. Počty a struktura evidovaných cizinců na území. Deskriptory: ; politika migrační; cizinci; integrace; MPSV; koncepce budoucí; ministerstva; politika zaměstnanosti; trh práce; statistika; práce-cizinci 12

13 EKONOMIE, EKONOMICKÝ ROZVOJ, DANĚ ; Japonsko Daňové aktuality. / TREZZIOVÁ, Dana - FALEŠNÍKOVÁ, Lenka In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 4 (2009), s Mj. Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí ve věci problematiky stanovení maximálního vyměřovacího základu zaměstnanců v souvislosti s realizací fúze, resp. transformace státního podniku na obchodní společnosti. Problematika sociálního pojištění smluvních zaměstnanců z Japonska. Národní protikrizový plán Vlády - soubor vládních opatření jako reakce na důsledky hospodářské recese pro ekonomiku. Sleva pro zaměstnavatele na pojistném na sociální zabezpečení. Rozhodnutí Ministerstva financí o zrušení povinnosti hrazení zálohy na daň z příjmů fyzických, resp. právnických osob. Deskriptory: ; Japonsko; daně; zaměstnavatelé; zaměstnanci; základ vyměřovací; zab. sociální; pojištění; pojistné; daně z příjmu; daně z příjmu; ekonomika; krize ekonomická; zákonodárství Termínový kalendář. In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 4 (2009), s.24. Termínový kalendář pro období od 8.dubna do 11.května 2009 (mj. daně, daň z příjmů, sociální pojištění, zdravotní pojištění). Deskriptory: ; daně; daně z příjmu; zab. sociální; pojištění; pojistné; pojištění zdravotní Zaměstnanec, osobní automobil a daň z příjmů. / MACHOVÁ, Helena In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 6 (2009), s Posouzení daňového hlediska včetně práv zaměstnanců a povinností zaměstnavatelů v případě, že je osobní automobil ve vlastnictví zaměstnavatele nebo ve vlastnictví jiného subjektu (nejčastěji zaměstnance). Nepeněžní příjem zaměstnance. Daňové náklady zaměstnavatele. Deskriptory: ; daně z příjmu; výhody zaměstnanecké ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ, PROBLÉMY CHUDOBY 148. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory.-účin. od In: Sbírka zákonů. - částka/č. 44(2009),s Deskriptory: ; mzda průměrná; minimum; minimum existenční; podpora sociální 13

14 PRÁCE, ZAMĚSTNANOST, MZDY Vláda omezila agenturní práci cizinců. / ŠUBRT, Bořivoj In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 4 (2009), s.2-3. Dne 5.března 2009 přijala česká vláda nařízení č.64/2009 Sb., o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat (účinnost od 27.března 2009). - Omezení vyplývající z nařízení vlády. Deskriptory: ; agentury práce; práce-cizinci; zaměstnávání agenturní; zákonodárství ; EU Pracovněprávní aktuality (sledované období: ). / RANDLOVÁ, Nataša - SUCHÁ, Barbora In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 4 (2009), s.4-7. Přehled aktualit z oblasti pracovního práva od do Přehled stavu projednání předpisů komentovaných v minulém čísle. Nově vyhlášené předpisy. (Nařízení vlády o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovat. Koncepční novela zákoníku práce). Prorodinný balíček. (Návrh zákona o vzájemné rodičovské výpomoci a o změně některých zákonů. Návrh zákona o miniškolkách a o změně některých zákonů. Návrh zákona, kterým se mění zákon o státní sociální podpoře, zákon o sociálně-právní ochraně dětí a některé další zákony. Návrh zákona, kterým se mění zákon č.589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách (sleva na pojistném - kratší úvazky). Návrh zákona, kterým se mění zákon č.187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a některé další zákony. Evropská unie. (Rozhodnutí Evropského soudního dvora ohledně propouštění zaměstnanců při dosažení důchodového věku. Deskriptory: ; EU; zaměstnanost; zaměstnavatelé; zaměstnanci; rovnost; diskriminace; diskriminace pracovní; agentury práce; práce-cizinci; zaměstnávání agenturní; právo pracovní; ukončení zaměstnání; zab. sociální; zab. nemocenské; zdravotnictví; služba posudková; rodina; děti; sladění pracovního a rodinného života; zařízení předškolní; výchova mimo vlastní rodinu; práce-ženy; podpora sociální; služby sociální; politika sociální; politika populační; politika zaměstnanosti; zákonodárství Praktické problémy dodatkové dovolené. / BRUHA, Dominik In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 4 (2009), s Právní výklad doplněný praktickými příklady. - Úvodem k institutu dodatkové dovolené. Nárok na dodatkovou dovolenou. Vznik nároku versus "krácení" dodatkové dovolené. Dodatková dovolená u zaměstnanců v nerovnoměrně rozložené pracovní době. Dodatková dovolená podle starého a nového zákoníku práce. Nárok na dodatkovou dovolenou versus nárok na příplatek ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Deskriptory: ; zaměstnavatelé; zaměstnanci; dovolená; podmínky pracovní; doba pracovní; právo pracovní Náhrada za dovolenou a různé délky směn. / CHLÁDKOVÁ, Alena In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 4 (2009), s.25. Právní konzultace zabývající se výše uvedenou problematikou formou otázek a odpovědí. Deskriptory: ; zaměstnavatelé; zaměstnanci; dovolená; doba pracovní; právo pracovní 14

15 V lednu stoupl počet uchazečů o zaměstnání o osob. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 2 (2009), s. 7.:obr. Míra nezaměstnanosti - 6,8 %, počet uchazečů o zaměstnání, počet volných pracovních míst v v lednu 2009; porovnání se situací v prosinci 2008 (v předchozím měsíci) a v lednu 2008 (ve stejném období předchozího roku). Vývoj míry nezaměstnanosti v jednotlivých regionech; regiony s nejvyšší, případně s nejnižší mírou nezaměstnanosti. Počet osob pobírajících podporu v nezaměstnanosti v lednu 2009; porovnání s prosincem 2008 a s lednem 2008). Deskriptory: ; nezaměstnanost; statistika; úřady práce; uchazeči o práci; nezaměstnaní; zab. v nezaměstnanosti; politika zaměstnanosti; regiony EU Chceme Evropu bez bariér. V Luhačovicích se sešli ministři práce a sociálních věcí států EU. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 2 (2009), s. 1, 8.:obr. Neformální setkání ministrů práce a sociálních věcí států EU (Luhačovice, ledna 2009) v rámci českého předsednictví v Radě Evropy. Zasedání Rady pro zaměstnanost a sociální věci EU. Lékem na finanční a ekonomickou krizi má být mobilita pracovníků. Nutnost odstranění překážek mezi pracovními trhy členských zemí. Problematika uznávání kvalifikací mezi zeměmi. Nutnost odstranění omezení volného pohybu osob pro nové členské země EU (v případě Německa, Rakouska, Belgie, Dánska). Deskriptory: EU; konference; mobilita pracovní; trh práce; ministerstva; integrace evropská; kvalifikace odborná; zaměstnanost Nezaměstnanost v únoru stoupla na 7,4 %. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 3 (2009), s. 7.:obr. Ukazatele z oblasti politiky zaměstnanosti z února Míra nezaměstnanosti v únoru 2009 (7,4 %), porovnání s rokem 2006 (9,1 %) a 2007 (7,7 %). Počet uchazečů o zaměstnání, počet volných pracovních míst, počet uchazečů na jedno pracovní místo. Závislost na regionech. Počet osob pobírajících podporu v nezaměstnanosti. Deskriptory: ; nezaměstnanost; statistika; úřady práce; uchazeči o práci; ukazatele; zab. v nezaměstnanosti; regiony Změny v právní úpravě kontrolní činnosti a správního trestání. / BIČÁKOVÁ, Olga In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 3 (2009), s. 4. Změny práv a povinností úřadů práce podle novely zákona o zaměstnanosti, platné od 1. ledna Úřady práce jsou nově oprávněny kontrolovat výši průměrného měsíčního čistého výdělku, což potřebují pro výpočet podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci. Zvyšuje se pokuta za umožnění výkonu nelegální práce, a to ze 2 milionů na 5 milionů Kč. Deskriptory: ; zákonodárství; právo pracovní; zaměstnanost skrytá; práce-cizinci; právo správní; úřady práce; mzda průměrná; zab. v nezaměstnanosti; kontrola; výpočet; VÚPSV 15

DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i.

DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální zabezpečení

Více

DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009

DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009 DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální

Více

DOKUMENTACE ZA LISTOPAD 2008

DOKUMENTACE ZA LISTOPAD 2008 DOKUMENTACE ZA LISTOPAD 2008 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2008 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné otázky...

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2015

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2015 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2015 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2015 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ČERVENEC - SRPEN 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ČERVENEC - SRPEN 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ČERVENEC - SRPEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5

Více

DOKUMENTACE ZA KVĚTEN 2008

DOKUMENTACE ZA KVĚTEN 2008 DOKUMENTACE ZA KVĚTEN 2008 České informační centrum sociální ochrany VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2008 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální zabezpečení

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA BŘEZEN - DUBEN 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA BŘEZEN - DUBEN 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA BŘEZEN - DUBEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA BŘEZEN - DUBEN 2015

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA BŘEZEN - DUBEN 2015 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA BŘEZEN - DUBEN 2015 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2015 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5

Více

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2008 2010 Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 2008 1 Úvod...4 Část 1 Společný přehled a shrnující

Více

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol.

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol. Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU Jaromíra Kotíková a kol. VÚPSV, v. v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více

Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i.

Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. za rok 2013 1 Obsah Charakteristika VÚPSV, v.v.i... 6 1. Informace o složení orgánů VÚPSV, v.v.i. a o jejich činnosti...

Více

Návrh plánu výzkumné činnosti. Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014

Návrh plánu výzkumné činnosti. Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014 Návrh plánu výzkumné činnosti Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014 Úvod Východiskem pro výzkumnou činnost VÚPSV, v.v.i. v následujícím období je "Dlouhodobý koncepční rozvoj VÚPSV,

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 verze 31. říjen 2013 Úvod... 5 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke Strategii Unie zaměřené na

Více

Univerzita Pardubice Filozofická fakulta. Perspektivy zaměstnatelnosti žen po rodičovské dovolené v Praze. Lenka Hrdličková

Univerzita Pardubice Filozofická fakulta. Perspektivy zaměstnatelnosti žen po rodičovské dovolené v Praze. Lenka Hrdličková Univerzita Pardubice Filozofická fakulta Perspektivy zaměstnatelnosti žen po rodičovské dovolené v Praze Lenka Hrdličková Bakalářská práce 2009 2 3 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 III. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 verze 23. duben 2014 pro vnější připomínkové řízení Úvod... 5 1 Strategie pro příspěvek operačního programu

Více

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 1 I. Souvislosti a cíle národní politiky zaměstnanosti Hlavním hospodářským cílem vlády České republiky je podpora hospodářského růstu a zaměstnanosti

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více

Systém sociálního zabezpečení v České republice

Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU 2009 Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz www.mpsv.cz Systém sociálního zabezpečení v České republice Ministerstvo práce

Více

Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006. ČSSD 2006 www.cssd.cz

Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006. ČSSD 2006 www.cssd.cz Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006 ČSSD 2006 www.cssd.cz JISTOTY A PROSPERITA VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI 1 ODBORNÝ GARANT: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. AUTOŘI TEXTU: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. JUDr. Eva Dandová Učební text č. 4 v rámci projektu Posilování

Více

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku Komunitní plán sociálních služeb - 1 - Obsah: strana Obecný úvod 2 Sociální služby ve světle legislativy 3 Sociálně demografická situace 7 Situace v oblasti nezaměstnanosti 10 Prognóza potřeb sociálních

Více

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením závěrečná zpráva o řešení projektu Analýza a prognóza potřeb poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Sami na děti, sami na vše ostatní?

Sami na děti, sami na vše ostatní? APERIO SPOLEČNOST PRO ZDRAVÉ RODIČOVSTVÍ, O.S. Sami na děti, sami na vše ostatní? Analýza postavení sólo rodičů ve Velké Británii, Irsku, na Slovensku a v České republice APERIO Společnost pro zdravé rodičovství,

Více