DOKUMENTACE ZA ČERVEN 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOKUMENTACE ZA ČERVEN 2009"

Transkript

1 DOKUMENTACE ZA ČERVEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. Praha 2009

2 2

3 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Sociální zabezpečení všeobecné otázky... 5 Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění....7 Zabezpečení v nezaměstnanosti....9 Sociální pomoc všeobecné otázky Postižení občané Staří lidé Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Společensky nepřizpůsobení občané Cizinci...12 Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace Různé ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Sociální zabezpečení všeobecné otázky Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění...23 Sociální pomoc všeobecné otázky Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Cizinci...28 Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace

4 NOVÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PUBLIKACE VE FONDU KNIHOVNY ČLÁNKY Z DENNÍHO TISKU

5 ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY SOCIÁLNÍ POLITIKA ; EU Pracovněprávní aktuality (sledované období: ). / RANDLOVÁ, Nataša - SUCHÁ, Barbora In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 4 (2009), s.4-7. Přehled aktualit z oblasti pracovního práva od do Přehled stavu projednání předpisů komentovaných v minulém čísle. Nově vyhlášené předpisy. (Nařízení vlády o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovat. Koncepční novela zákoníku práce). Prorodinný balíček. (Návrh zákona o vzájemné rodičovské výpomoci a o změně některých zákonů. Návrh zákona o miniškolkách a o změně některých zákonů. Návrh zákona, kterým se mění zákon o státní sociální podpoře, zákon o sociálně-právní ochraně dětí a některé další zákony. Návrh zákona, kterým se mění zákon č.589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách (sleva na pojistném - kratší úvazky). Návrh zákona, kterým se mění zákon č.187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a některé další zákony. Evropská unie. (Rozhodnutí Evropského soudního dvora ohledně propouštění zaměstnanců při dosažení důchodového věku. Deskriptory: ; EU; zaměstnanost; zaměstnavatelé; zaměstnanci; rovnost; diskriminace; diskriminace pracovní; agentury práce; práce-cizinci; zaměstnávání agenturní; právo pracovní; ukončení zaměstnání; zab. sociální; zab. nemocenské; zdravotnictví; služba posudková; rodina; děti; sladění pracovního a rodinného života; zařízení předškolní; výchova mimo vlastní rodinu; práce-ženy; podpora sociální; služby sociální; politika sociální; politika populační; politika zaměstnanosti; zákonodárství mezinárodní 90 let práce ILO za sociální spravedlnost. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 2 (2009), s. 5.:obr. Vznik, činnost, organizace práce Mezinárodní organizace práce (ILO). Cílem ILO je boj za zlepšení sociálních a pracovních podmínek na celém světě. Deskriptory: Mezinárodní; MOP; styky mezinárodní; dohody; podmínky pracovní; dialog sociální; bezpečnost práce; výzkum; projekty; organizace mezinárodní SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VŠEOBECNÉ OTÁZKY Termínový kalendář. In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 4 (2009), s.24. Termínový kalendář pro období od 8.dubna do 11.května 2009 (mj. daně, daň z příjmů, sociální pojištění, zdravotní pojištění). Deskriptory: ; daně; daně z příjmu; zab. sociální; pojištění; pojistné; pojištění zdravotní 5

6 Některé důležité údaje (platnost k 1. únoru 2009). In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 2 (2009), s. 7.:tab. V tabulce uvedena důležitá data ze sociální oblasti a z oblasti trhu práce v (platnost k ): životní a existenční minimum, minimální mzda, zaručená mzda, cestovní náhrady, náhrada mzdy, nemocenské dávky, podpora při ošetřování člena rodiny, pojistné na sociální pojištění, dávky státní sociální podpory, dávky důchodového zabezpečení, průměrná výše starobního důchodu, průměrný počet důchodově pojištěných osob, průměrná měsíční mzda, míra nezaměstnanosti, počet nezaměstnaných osob, počet volných pracovních míst, počet pracovních úrazů a nemocí z povolání, základní ukazatele populačního vývoje. Deskriptory: ; statistika; ukazatele sociální; minimum; minimum existenční; výše; mzda minimální; náhrady cestovní; nemocenské; základ vyměřovací; výpočet; podpora při ošetřování; pojistné; zab. sociální; podpora sociální; příspěvek rodičovský; porodné; pohřebné; nezaměstnanost; nezaměstnaní; důchod starobní; choroby z povolání; úrazy pracovní; důchody; mzda průměrná; demografie Některé důležité údaje (platnost k 1. březnu 2009). In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 3 (2009), s. 7.:tab. V tabulce uvedena důležitá data ze sociální oblasti a z oblasti trhu práce v (platnost k ): životní a existenční minimum, minimální mzda, zaručená mzda, cestovní náhrady, náhrada mzdy, nemocenské dávky, podpora při ošetřování člena rodiny, pojistné na sociální zabezpečení, dávky státní sociální podpory, dávky důchodového zabezpečení, průměrná výše starobního důchodu, průměrný počet důchodově pojištěných osob, průměrná měsíční mzda, míra nezaměstnanosti, počet nezaměstnaných osob, počet volných pracovních míst, počet pracovních úrazů a nemocí z povolání, základní ukazatele populačního vývoje. Deskriptory: ; ukazatele sociální; minimum; minimum existenční; mzda minimální; mzda zaručená; náhrady cestovní; nemocenské; ošetřovné; pojistné; zab. sociální; podpora sociální; nezaměstnanost; důchod starobní; zab. důchodové; mzda průměrná; demografie Nezaplacené pojistné na sociální zabezpečení - kdo může prominout penále? / LNĚNIČ- KOVÁ, Jana In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 6 (2009), s Způsoby úhrady nedoplatků na pojistném. Placení dlužného pojistného a případného penále ve splátkách. Institut promíjení penále. Problematika je vysvětlena na příkladech. Deskriptory: ; zab. sociální; pojistné; příjmy SZ; zaměstnavatelé; samostatní DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ Studium a jeho vliv na nároky z důchodového pojištění v současnosti a budoucnosti. /LANG, Roman In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 6 (2009), s Pokrač. Stručný a komplexní přehled právní úpravy regulující danou problematiku, a to jak v současnosti, tak i s účinností od Definice pojmu "studium" pro účely důchodového pojištění. Studium jako náhradní doba pojištění. Deskriptory: ; studenti; doba započitatelná; zab. důchodové 6

7 NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Vzory dokumentů pro zaměstnavatele. / ŠUBRT, Bořivoj In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 4 (2009), s Přehled vzorů, které byly vytvořeny pro účely kontroly dodržování režimu dočasně práce neschopných pojištěnců v době prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti a pro možný postih za porušení režimu. Deskriptory: ; zaměstnanci; zaměstnavatelé; neschopnost pracovní; kontrola Pokroky lékařské vědy v posudkovém lékařství. / ČEVELA, Rostislav - ČELEDOVÁ, Libuše In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 2 (2009), s. 2.:obr. Seznámení s projektem s názvem "Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k Mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností". Deskriptory: ; služba posudková; lékařství posudkové; projekty; stav zdravotní; invalidita; neschopnost pracovní; MPSV Ošetřovatelství v systému komunitní zdravotní péče. / BÁRTLOVÁ, Sylva In: Kontakt. - Roč.11, č. 1 (2009), s :obr., -lit. Definice "komunitní zdravotní péče". Vytváření systému péče o zdraví na komunitní úrovni. Jde o dosažení zdraví prostřednictvím ovlivňování determinant zdraví na lokální úrovni. Do komunitní zdravotní péče je zapojen multidisciplinární tým pracovníků. Součástí komunitní zdravotní péče je komunitní ošetřovatelská péče (agentury domácí ošetřovatelské péče). Náplň práce "komunitní sestry". Nutná provázanost zdravotních a sociálních služeb. Res. v ang. Deskriptory: ; péče zdravotní; stav zdravotní; sociologie; péče zdravotní domácí; služby sociální; definice Jakou náhradu mzdy nebo platu dostanete v prvním období dočasné pracovní neschopnosti či karantény? In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 3 (2009), s. 3.:obr. Úprava výplaty nemocenské podle nového zákona o nemocenském pojištění (s účinností od ledna 2009). Povinnosti zaměstnavatelů v prvních čtrnácti dnech pracovní neschopnosti. Komu a za jakých podmínek náleží náhrada mzdy podle zákoníku práce. V jaké výši a za které pracovní dny (směny) se náhrada mzdy poskytuje. Jak se provede výpočet náhrady mzdy. Výše redukčních hranic pro rok Zaměstnavatel může zákonnou (základní) náhradu mzdy zvýšit, případně ji může poskytnout i za prvé tři pracovní dny nemoci (které podle zákona nejsou propláceny). Zaměstnavatel je oprávněn (nikoliv povinen) své zaměstnance kontrolovat. Při porušení povinností ze strany zaměstnance může být náhrada mzdy snížena nebo nemusí být vůbec vyplacena. Deskriptory: ; zab. nemocenské; nemocenské; výše; zákonodárství; podmínky nároku; výše; zaměstnavatelé; kompenzace; neschopnost pracovní; výpočet; právo pracovní 7

8 Slovensko Manažment ošetrovateľskej starostlivosti o ľudí so špeciálnymi potrebami v komunite. /SOLGAJOVÁ, Andrea - LÍŠKOVÁ, Miroslava In: Kontakt. - Roč.11, (2009), s : -lit. Vztah státního zdravotně-sociálního systému k postiženým osobám. Snaha o integraci postižených osob, o podporu rodinné péče, o podporu alternativních a netradičních pečovatelských a ošetřovatelských služeb v komunitě, o omezení péče ústavní. Nutnost zajištění propojení nemocniční a následné domácí péče. Význam informovanosti postižených osob pro jejich integraci do společnosti. Zdroje informovanosti (média, literatura, zdravotníci, svépomocné organizace, internet). Výzkum, do jaké míry množství získaných poznatků spojených s postižením ovlivňuje kvalitu života postižených osob a kvalitu života celé rodiny. Res. v ang. Deskriptory: SR; postižení; výzkum; informace; péče zdravotní; svépomoc; péče zdravotní domácí; rodina Kvalita péče v psychiatrických léčebnách (1). / RYBOVÁ, Lucie In: Zdravotnictví v České republice. - Roč.12, č. 2 (2009), s Pokrač.: -lit. Šetření zaměřené na dodržování práv pacientů a jejich spokojenost s podmínkami péče. Deskriptory: ; péče léčebná; ústavy; zdravotnictví; kvalita; výzkum; šetření; práva lidská; psychiatrie; zdraví duševní Odložená péče jako předmět empirických studií. / PAVLÍK, Ivan - PAVLÍK, Marek In: Zdravotnictví v České republice. - Roč.12, č. 2 (2009), s :obr.,tab.,-lit. Deskriptory: ; péče zdravotní; kvalita; zdravotnictví; výzkum USA K současným reformám zdravotnictví v USA. / BARTÁK, Miroslav - HORÁKOVÁ, Pavlína In: Zdravotnictví v České republice. - Roč.12, č. 2 (2009), s :tab., -lit. Informace o navrhovaných reformách současné politické garnitury USA, zveřejněných v únoru Studie se věnuje nejen celkové situaci v oblasti financování péče, ale zkoumá také rozdíly, které existují mezi různými populačními skupinami v USA. Tabulka: Participace na soukromém zdravotním pojištění/veřejném programu a nepojištění v USA v letech Deskriptory: USA; zdravotnictví; reforma; pojištění soukromé; osoby; pojištění zdravotní EU Nová evropská iniciativa pro lepší léky. / KINKOROVÁ, Judita In: Zdravotnictví v České republice. - Roč.12, č. 2 (2009), s : -lit. Deskriptory: EU; léky; politika Evropa střední a východní Zdravotní politika visegrádských zemí (2). / HÁVA, Petr - MAŠKOVÁ-HANUŠOVÁ, Pavla In: Zdravotnictví v České republice. - Roč.12, č. 2 (2009), s :obr.,tab.,-lit. Pokračování z předchozího čísla je orientováno na analýzu tvorby zdravotní politiky v jednotlivých zemích V4 po roce 2000, jednání aktérů, mezinárodní diskurz péče o zdraví a analýzu možných příčin disharmonie mezi zdravotním stavem v zemích V4, zaměřením zdravotnických reforem v zemích V4 a mezinárodním diskurzem. Deskriptory: Evropa střední a východní; zdravotnictví; péče zdravotní; politika; reforma; ; Polsko; Maďarsko; SR; výdaje; HDP; financování 8

9 Jak ovlivnit výši zdravotního pojištění. / DANĚK, Antonín In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 6 (2009), s Jak může zaměstnavatel přímo ovlivnit výši pojistného, které sám platí. Najímání zaměstnanců, u kterých neplatí minimální vyměřovací základ. Pracovní volno bez náhrady příjmu - neplacené volno. Příjmy nezahrnované do vyměřovacího základu zaměstnance. Uplatnění odpočtu od dosaženého příjmu. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; zaměstnavatelé; pojistné; výše; pojistné-výše Zdravotní pojištění v roce 2009 a částka hrubého příjmu zaměstnance ve výši 2000 Kč. /DANĚK, Antonín In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - Roč.18, č. 5 (2009), s Jakou roli ve zdravotním pojištění má hranice hrubého příjmu 2000 Kč. Dopady u dohod o pracovní činnosti. Uzavření pracovní smlouvy a podmínky placení pojistného u příjmu nižšího než 2000 Kč. Odměny členů statutárních orgánů. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; příjmy nízké; zaměstnanci ZABEZPEČENÍ V NEZAMĚSTNANOSTI Bydliště na území je podmínkou pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. /BIČÁKOVÁ, Olga In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 3 (2009), s. 4. Podmínky zařazení nezaměstnaných osob do evidence uchazečů o zaměstnání podle novely zákona o zaměstnanosti, platného od 1. ledna Podmínkou zařazení do evidence je bydliště na území. Co se rozumí "bydlištěm" na území pro účely zákona o zaměstnanosti. Okruh osob, kteří nemohou být uchazeči o zaměstnání. Deskriptory: ; VÚPSV; uchazeči o práci; podmínky nároku; definice; úřady práce; nezaměstnaní Informace pro ty, kteří byli zasaženi utlumením výroby a následnou ztrátou zaměstnání. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 3 (2009), s. 2.:obr. 1. Dávky poskytované příslušným úřadem práce. Úřad práce by měl vyplatit zaměstnanci jeho mzdové požadavky (v případě platební neschopnosti zaměstnavatele). Dojde-li ke skončení pracovního poměru, může být vyplácena podpora v nezaměstnanosti. Podmínky nároku, výše dávky. 2. Dávky státní sociální podpory (přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení). Podmínky nároku, výše dávek. 3. Dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc). Podmínky nároku, výše dávek. Deskriptory: ; nezaměstnaní; úřady práce; kompenzace; podmínky nároku; insolvence; zab. v nezaměstnanosti; přídavky rodinné; příplatek sociální; příspěvek na bydlení; výše; příspěvek na živobytí; doplatek na bydlení; mimořádná okamžitá pomoc; minimum existenční; minimum; osoby v kritické situaci 9

10 SOCIÁLNÍ POMOC VŠEOBECNÉ OTÁZKY Navýšení dotací na provoz sociálních služeb. Výdaje na sociální služby jsou téměř dvakrát vyšší než v roce / SEZEMSKÝ, Jiří In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 2 (2009), s. 2.:obr. Řešení problematiky financování systému sociálních služeb (pobytových, terénních, ambulantních). Vývoj sociálních výdajů v období Postup při žádosti o dotaci na poskytování sociálních služeb pro rok Přístup MPSV k hodnocení jednotlivých žádostí o dotaci i k hodnocení postupu krajských úřadů. Způsob financování pobytových sociálních služeb. Pro rok 2009 budou dotace navýšeny o 1,5 mld. Kč. Nutnost efektivního využití všech dostupných zdrojů financování. Deskriptory: ; služby sociální; výdaje sociální; ústavy; příspěvek na péči; financování; rozpočet státní; MPSV POSTIŽENÍ OBČANÉ V Olomouci především bezbariérově. / RYŠAVÝ, Ivan In: Moderní obec. - Roč.15, č. 6 (2009), s. 23.:obr. Realizace projektu "Bezbariérová Olomouc". Financování bezbariérových úprav. Bezbariérovost není důležitá jen pro zdravotně handicapované, ale i pro další skupiny obyvatel (seniory, rodiče s malými dětmi, osoby po úrazech). Deskriptory: ; postižení; bariéry; projekty; financování STAŘÍ LIDÉ Kde si odskočíte nejsnáze? In: Moderní obec. - Roč.15, č. 6 (2009), s. 43.:tab. Výsledky průzkumu "Město přátelské seniorům", kterého ho se zúčastnilo 21 českých měst. Průzkum mapoval počet a vybavení veřejných toalet. Podle Světové zdravotnické organizace je dostatek vhodně umístěných bezbariérových toalet základní podmínkou města přátelského ke starším obyvatelům. Požadavky na toalety: čistota, bezpečí, přístupnost. Celosvětový zájem o počet, rozmístění a kvalitu veřejných toalet. Vyhlášení soutěže o nejkrásnější záchodky světa. Deskriptory: ; staří; bariéry; úroveň životní; Mezinárodní; služby; šetření; SZO SR Sestra a senior pri strate sebaopatery. / POLEDNÍKOVÁ, Ľubica - SLAMKOVÁ, Alica - BA- RÁTHOVÁ, Erika In: Kontakt. - Roč.11, č. 1 (2009), s : -lit. Měření úrovně soběstačnosti starých lidí (jak starý člověk dokáže zvládnout aktivity denního života - stravování, oblékání, umývání, vyprazdňování). Podle úrovně soběstačnosti je rozhodováno o potřebě ošetřujícího personálu v lůžkových zařízeních, o potřebě ambulantních nebo domácích sociálních služeb, nebo o potřebě trvalého umístění do ústavní 10

11 péče. Staří lidé se obávají více ztráty soběstačnosti, nezávislosti, schopnosti sebeobsluhy než nemoci samé (syndrom deficitu sebeobsluhy). Metody vyhodnocování soběstačnosti. Res. v ang. Deskriptory: SR; staří; potřebnost; metody; služby sociální; ústavy; bezmocnost; geriatrie; péče zdravotní; péče zdravotní domácí; výzkum SR Podpora duševného zdravia u seniorov s deficitom sebaopatery. / ZRUBCOVÁ, Dana - SCHMIDTOVÁ, Zuzana In: Kontakt. - Roč.11, č. 1 (2009), s : -lit. S rostoucím počtem seniorů roste též potřeba ošetřovatelských a pečovatelských služeb. Častý výskyt samoty a deficitu soběstačnosti může vést ke vzniku depresivních nálad. Výzkum vlivu deficitu soběstačnosti na duševní zdraví seniorů. Šetření, jak hodnotí senioři své rodinné zázemí, sociální kontakty, finanční a bytové podmínky. Nepříznivé podmínky mají negativní vliv na duševní zdraví a spokojenost seniorů. S postupným zvyšováním soběstačnosti dochází k úpravě depresivní nálady. Res. v ang. Deskriptory: SR; staří; geriatrie; demografie; bezmocnost; potřebnost; zdraví duševní; výzkum; mínění veřejné; péče zdravotní; péče zdravotní domácí; metody PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ, ŽENY Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti. / SEZEMSKÝ, Jiří In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 2 (2009), s. 1, 3.:obr., tab. Schválení "Návrhu opatření k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti - základní principy". Hlavní zásady péče o ohrožené děti. Činnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Význam prevence. Podpora zachování biologické rodiny. Přehled navrhovaných opatření. Nutnost změny charakteru péče (řízení péče o ohrožené děti, multidisciplinární spolupráce, síť dostupných služeb, komunitní plánování, individuální plán pro každou problémovou rodinu, práce s rodinou atd.); nutnost změny legislativy; posílení finančních prostředků v systému péče o ohrožené děti; proškolení sociálních pracovníků. Cílem opatření je snížení počtu dětí v ústavech. Několik důležitých čísel (počet dětí v ústavních zařízeních, počet dětí žijících v pěstounské péči a v poručnictví, počet pěstounských rodin, počet sociálních pracovníků v oblasti péče o ohrožené děti, výše dotací). Deskriptory: ; MPSV; ministerstva; orgány správní; děti problémové; děti opuštěné; ústavy; rodina problémová; výchova mimo vlastní rodinu; streetwork; práce sociální; prevence; zákonodárství; statistika sociální; pracovníci sociální 11

12 SPOLEČENSKY NEPŘIZPŮSOBENÍ OBČANÉ mezinárodní Úspěchy i výzvy. Sto let mezinárodní kontroly drog. In: UN Bulletin. - č. 1 (2009), s :obr. Výtah z letošní Výroční zprávy Mezinárodního výboru pro kontrolu drog (INCB). Úspěchy v oblasti kontroly drog. Pokrok v oblasti prevence. Česká republika ve zprávě INCB. Přehled o používaných drogách ve světě. Deskriptory: Mezinárodní; narkomanie; narkomani; dohody; styky mezinárodní; organizace mezinárodní; prevence CIZINCI mezinárodní Trvalá řešení pro uprchlíky - 3. část. Přesídlení. / MIKLUŠÁKOVÁ, Marta In: UN Bulletin. - č. 1 (2009), s :obr. Vedle dobrovolného návratu domů, úspěšné integrace do hostitelské společnosti je přesídlení do třetí země jedno z trvalých řešení problémů uprchlíků. Kritéria UNHCR pro přesídlování. Země, které přijaly (přesídlily) největší počet uprchlíků: USA, Austrálie, Kanada, Švédsko, Norsko, Nový Zéland. Přesídlení jako součást azylové politiky. Přesídlení v kontextu České republiky. Deskriptory: Mezinárodní; politika migrační; cizinci; styky mezinárodní; dohody; organizace mezinárodní; situace mimořádná; osoby v kritické situaci; Projekt Dobrovolné návraty. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 3 (2009), s. 4. Realizace projektu vlády s názvem "Dobrovolné návraty". Cílem projektu je poskytnout pomoc cizincům, kteří se vinou současné ekonomické situace ocitli bez pracovního uplatnění, chtějí zpět do vlasti a nejsou si schopni tuto cestu sami uhradit. V budoucnu se mohou do vrátit. Podmínky, které musí cizinec splnit. zajistí let, zaplatí letenky, zajistí předodjezdovou a tranzitní asistenci, poskytne příspěvek 500 EUR na pokrytí nákladů spojených s předčasným odjezdem z. Činnost Mezinárodní organizace pro migraci, která programy dobrovolných návratů organizuje. Deskriptory: ; cizinci; politika migrační; projekty; migrace; organizace mezinárodní Činnost MPSV na poli integrace cizinců. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 3 (2009), s. 4.:obr., tab. Realizace a koordinace Koncepce integrace cizinců (MPSV, Ministerstvo vnitra ). Činnost MPSV na poli integrace cizinců (s platností od ledna 2009). Zjednodušení administrativní náročnosti zaměstnávání cizinců. Zavedení "ochranné doby" (60 dní) k hledání nového zaměstnání pro cizince, kteří ztratili zaměstnání bez vlastního zavinění. Počty a struktura evidovaných cizinců na území. Deskriptory: ; politika migrační; cizinci; integrace; MPSV; koncepce budoucí; ministerstva; politika zaměstnanosti; trh práce; statistika; práce-cizinci 12

13 EKONOMIE, EKONOMICKÝ ROZVOJ, DANĚ ; Japonsko Daňové aktuality. / TREZZIOVÁ, Dana - FALEŠNÍKOVÁ, Lenka In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 4 (2009), s Mj. Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí ve věci problematiky stanovení maximálního vyměřovacího základu zaměstnanců v souvislosti s realizací fúze, resp. transformace státního podniku na obchodní společnosti. Problematika sociálního pojištění smluvních zaměstnanců z Japonska. Národní protikrizový plán Vlády - soubor vládních opatření jako reakce na důsledky hospodářské recese pro ekonomiku. Sleva pro zaměstnavatele na pojistném na sociální zabezpečení. Rozhodnutí Ministerstva financí o zrušení povinnosti hrazení zálohy na daň z příjmů fyzických, resp. právnických osob. Deskriptory: ; Japonsko; daně; zaměstnavatelé; zaměstnanci; základ vyměřovací; zab. sociální; pojištění; pojistné; daně z příjmu; daně z příjmu; ekonomika; krize ekonomická; zákonodárství Termínový kalendář. In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 4 (2009), s.24. Termínový kalendář pro období od 8.dubna do 11.května 2009 (mj. daně, daň z příjmů, sociální pojištění, zdravotní pojištění). Deskriptory: ; daně; daně z příjmu; zab. sociální; pojištění; pojistné; pojištění zdravotní Zaměstnanec, osobní automobil a daň z příjmů. / MACHOVÁ, Helena In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 6 (2009), s Posouzení daňového hlediska včetně práv zaměstnanců a povinností zaměstnavatelů v případě, že je osobní automobil ve vlastnictví zaměstnavatele nebo ve vlastnictví jiného subjektu (nejčastěji zaměstnance). Nepeněžní příjem zaměstnance. Daňové náklady zaměstnavatele. Deskriptory: ; daně z příjmu; výhody zaměstnanecké ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ, PROBLÉMY CHUDOBY 148. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory.-účin. od In: Sbírka zákonů. - částka/č. 44(2009),s Deskriptory: ; mzda průměrná; minimum; minimum existenční; podpora sociální 13

14 PRÁCE, ZAMĚSTNANOST, MZDY Vláda omezila agenturní práci cizinců. / ŠUBRT, Bořivoj In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 4 (2009), s.2-3. Dne 5.března 2009 přijala česká vláda nařízení č.64/2009 Sb., o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat (účinnost od 27.března 2009). - Omezení vyplývající z nařízení vlády. Deskriptory: ; agentury práce; práce-cizinci; zaměstnávání agenturní; zákonodárství ; EU Pracovněprávní aktuality (sledované období: ). / RANDLOVÁ, Nataša - SUCHÁ, Barbora In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 4 (2009), s.4-7. Přehled aktualit z oblasti pracovního práva od do Přehled stavu projednání předpisů komentovaných v minulém čísle. Nově vyhlášené předpisy. (Nařízení vlády o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovat. Koncepční novela zákoníku práce). Prorodinný balíček. (Návrh zákona o vzájemné rodičovské výpomoci a o změně některých zákonů. Návrh zákona o miniškolkách a o změně některých zákonů. Návrh zákona, kterým se mění zákon o státní sociální podpoře, zákon o sociálně-právní ochraně dětí a některé další zákony. Návrh zákona, kterým se mění zákon č.589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách (sleva na pojistném - kratší úvazky). Návrh zákona, kterým se mění zákon č.187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a některé další zákony. Evropská unie. (Rozhodnutí Evropského soudního dvora ohledně propouštění zaměstnanců při dosažení důchodového věku. Deskriptory: ; EU; zaměstnanost; zaměstnavatelé; zaměstnanci; rovnost; diskriminace; diskriminace pracovní; agentury práce; práce-cizinci; zaměstnávání agenturní; právo pracovní; ukončení zaměstnání; zab. sociální; zab. nemocenské; zdravotnictví; služba posudková; rodina; děti; sladění pracovního a rodinného života; zařízení předškolní; výchova mimo vlastní rodinu; práce-ženy; podpora sociální; služby sociální; politika sociální; politika populační; politika zaměstnanosti; zákonodárství Praktické problémy dodatkové dovolené. / BRUHA, Dominik In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 4 (2009), s Právní výklad doplněný praktickými příklady. - Úvodem k institutu dodatkové dovolené. Nárok na dodatkovou dovolenou. Vznik nároku versus "krácení" dodatkové dovolené. Dodatková dovolená u zaměstnanců v nerovnoměrně rozložené pracovní době. Dodatková dovolená podle starého a nového zákoníku práce. Nárok na dodatkovou dovolenou versus nárok na příplatek ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Deskriptory: ; zaměstnavatelé; zaměstnanci; dovolená; podmínky pracovní; doba pracovní; právo pracovní Náhrada za dovolenou a různé délky směn. / CHLÁDKOVÁ, Alena In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 4 (2009), s.25. Právní konzultace zabývající se výše uvedenou problematikou formou otázek a odpovědí. Deskriptory: ; zaměstnavatelé; zaměstnanci; dovolená; doba pracovní; právo pracovní 14

15 V lednu stoupl počet uchazečů o zaměstnání o osob. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 2 (2009), s. 7.:obr. Míra nezaměstnanosti - 6,8 %, počet uchazečů o zaměstnání, počet volných pracovních míst v v lednu 2009; porovnání se situací v prosinci 2008 (v předchozím měsíci) a v lednu 2008 (ve stejném období předchozího roku). Vývoj míry nezaměstnanosti v jednotlivých regionech; regiony s nejvyšší, případně s nejnižší mírou nezaměstnanosti. Počet osob pobírajících podporu v nezaměstnanosti v lednu 2009; porovnání s prosincem 2008 a s lednem 2008). Deskriptory: ; nezaměstnanost; statistika; úřady práce; uchazeči o práci; nezaměstnaní; zab. v nezaměstnanosti; politika zaměstnanosti; regiony EU Chceme Evropu bez bariér. V Luhačovicích se sešli ministři práce a sociálních věcí států EU. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 2 (2009), s. 1, 8.:obr. Neformální setkání ministrů práce a sociálních věcí států EU (Luhačovice, ledna 2009) v rámci českého předsednictví v Radě Evropy. Zasedání Rady pro zaměstnanost a sociální věci EU. Lékem na finanční a ekonomickou krizi má být mobilita pracovníků. Nutnost odstranění překážek mezi pracovními trhy členských zemí. Problematika uznávání kvalifikací mezi zeměmi. Nutnost odstranění omezení volného pohybu osob pro nové členské země EU (v případě Německa, Rakouska, Belgie, Dánska). Deskriptory: EU; konference; mobilita pracovní; trh práce; ministerstva; integrace evropská; kvalifikace odborná; zaměstnanost Nezaměstnanost v únoru stoupla na 7,4 %. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 3 (2009), s. 7.:obr. Ukazatele z oblasti politiky zaměstnanosti z února Míra nezaměstnanosti v únoru 2009 (7,4 %), porovnání s rokem 2006 (9,1 %) a 2007 (7,7 %). Počet uchazečů o zaměstnání, počet volných pracovních míst, počet uchazečů na jedno pracovní místo. Závislost na regionech. Počet osob pobírajících podporu v nezaměstnanosti. Deskriptory: ; nezaměstnanost; statistika; úřady práce; uchazeči o práci; ukazatele; zab. v nezaměstnanosti; regiony Změny v právní úpravě kontrolní činnosti a správního trestání. / BIČÁKOVÁ, Olga In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 3 (2009), s. 4. Změny práv a povinností úřadů práce podle novely zákona o zaměstnanosti, platné od 1. ledna Úřady práce jsou nově oprávněny kontrolovat výši průměrného měsíčního čistého výdělku, což potřebují pro výpočet podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci. Zvyšuje se pokuta za umožnění výkonu nelegální práce, a to ze 2 milionů na 5 milionů Kč. Deskriptory: ; zákonodárství; právo pracovní; zaměstnanost skrytá; práce-cizinci; právo správní; úřady práce; mzda průměrná; zab. v nezaměstnanosti; kontrola; výpočet; VÚPSV 15

16 K poskytování dovolené a dalšího pracovního volna nad rámec zákona. / HROUZKOVÁ, Věra In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 6 (2009), s Prodloužení výměry dovolené nad minimální rámec zaručený zákoníkem práce. Rozšíření pracovního volna za účelem řešení překážek v práci na straně zaměstnance. Prodloužená výměra mateřské a rodičovské dovolené. Deskriptory: ; dovolená; právo pracovní; podmínky nároku Zaměstnávání cizinců po novele zákona o zaměstnanosti. / SVĚRČINOVÁ, Eva In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 6 (2009), s Ke změnám s účinností od Definice cizince pro účely zákona o zaměstnanosti. Žádost o povolení k zaměstnání. Povolení k zaměstnání a údaje v něm obsažené. V jakých případech nemusí mít cizinec povolení k zaměstnání? V jakých případech ja zaměstnavatel povinen informovat úřad práce a jaké jsou jeho další povinnosti? Povinnosti při zaměstnávání občanů EU. Kontrola povinností vůči úřadu práce. Jaké sankce zaměstnavateli hrozí? Deskriptory: ; práce-cizinci; zaměstnanost; cizinci; zákonodárství; kontrola Změny nařízení o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě od 1.6. a In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 6 (2009), s. 10. Deskriptory: ; odměňování; zaměstnanci státní; správa veřejná; sektor veřejný; zaměstnanci Pracovní doba mladistvých zaměstnanců. / HROUZKOVÁ, Věra In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 6 (2009), s. 30. Jak jsou chráněni ve vztahu k pracovní době zaměstnanci mladší 18 let. Délka pracovní doby týdně a délka pracovní směny. Přestávky na jídlo a oddech. Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami a nepřetržitý odpočinek v týdnu. Zákaz práce přesčas. Zákaz práce v noci. Deskriptory: ; doba pracovní; mládež; právo pracovní Ochrana zaměstnanců v době hospodářské krize. / JOUZA, Ladislav In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - Roč.18, č. 5 (2009), s Zjišťování údajů zaměstnavatelem. Vznik pracovního poměru podle pracovní smlouvy. Ochrana zaměstnance při skončení pracovního poměru. Výpověď jen odůvodněná. Kdo nemůže dostat výpověď. Ochrana před hromadným propouštěním. Informační povinnost. Zástupci zaměstnanců. Před podáním výpovědi. Skončení pracovního poměru. Ochrana zaměstnance při neplatné výpovědi. Ochrana zaměstnance při odvolání z vedoucího místa. Co jsou vedoucí pracovní místa. Odvolání z místa. Náhrada mzdy pro odvolaného. Ochrana proti řetězení pracovních poměrů. Právo zaměstnance na informace. Ochrana soukromí zaměstnance. Závislá činnost v pracovněprávním vztahu. Deskriptory: ; právo pracovní; zaměstnanci; práva sociální; práva lidská; ukončení zaměstnání; poměr pracovní; vztahy pracovní; informace; pracovníci uvolňovaní 16

17 PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIK Náležitosti mzdového listu. / KLÍMOVÁ, Růžena In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 6 (2009), s :obr. Povinné náležitosti mzdového listu podle 38j ZDP. Vzor mzdového listu - rok Deskriptory: ; mzdy; řízení personální; správa Mzdové listy. / BULLA, Miroslav In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 4 (2009), s Právní úprava: a) z pohledu daně z příjmů; b) z pohledu důchodového pojištění. 2.Archivace mzdových listů: a) z pohledu účetnictví; b) z pohledu důchodového pojištění. 3.Vedení mzdových listů v praxi. 4.Použití mzdových listů. 5.Vzor vyplnění mzdového listu. Deskriptory: ; zaměstnavatelé; zaměstnanci; zákonodárství; mzdy; daně z příjmu; zab. důchodové Vzory dokumentů pro zaměstnavatele. / ŠUBRT, Bořivoj In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 4 (2009), s Přehled vzorů, které byly vytvořeny pro účely kontroly dodržování režimu dočasně práce neschopných pojištěnců v době prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti a pro možný postih za porušení režimu. Deskriptory: ; zaměstnanci; zaměstnavatelé; neschopnost pracovní; kontrola O českém projektu Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků se ve světě ví. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 2 (2009), s. 4. Informace o publikaci s názvem: World Migration 2008: Managing Labour Mobility in the Evolving Global Economy (Migrace ve světě 2008: Řízení pracovní mobility v kontextu rozvíjející se globální ekonomiky. V publikaci je zmíněn projekt MPSV s názvem: Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků. Deskriptory: ; pracovníci v zahraničí; migrace; mobilita pracovní; projekty; Mezinárodní; politika migrační; strategie personální; MPSV; získávání a výběr pracovníků ; SRN Snadnější přístup na německý trh práce pro vysokoškoláky. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 2 (2009), s. 4.:obr. Od 1. ledna 2009 mají občané s vysokoškolským vzděláním (doktorského, magisterského a bakalářského typu) snadnější přístup na německý trh práce. Podmínky zaměstnávání českých občanů v SRN OD 1. ledna Deskriptory: ; SRN; trh práce; integrace evropská; absolventi VŠ; podmínky zaměstnání; úřady práce; mobilita pracovní; pracovníci v zahraničí; kvalifikace odborná; pracovníci sezonní Projekt vzdělávání pracovníků v sociálních službách se slibně rozbíhá. / ROLDÁN, Hugo In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 2 (2009), s. 3.:obr. Zaměření, cíle, trvání, financování projektu s názvem " "Rozvoj a podpora dalšího vzdělávání v oblasti kontaktní práce u sociálních služeb nízkoprahová zařízení pro děti a mlá- 17

18 dež a terénní práce". Projekt je určen pro pracovníky (dobrovolníky, pracovníky v přímé péči, management, odborníky) v sociálních službách a terénní práce s působností v Praze. Typy vzdělávacích programů. Deskriptory: ; projekty; financování; služby sociální; pracovníci sociální; vzdělávánívýcvik; streetwork; standardy; činnost dobrovolná; práce sociální Hledáte práci? Vytiskněte si životopis a přijďte na veletrh JobDays. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 3 (2009), s. 5.:obr. Informace o konání největšího tuzemského veletrhu pracovních příležitostí JobDays (duben 2009) v Praze na holešovickém Výstavišti. Veletrh organizují společnost JobsInPrague a EURES, celoevropská síť služeb zaměstnanosti. Kromě pořadatelství veletrhu se společnost JobsInPrague zabývá zprostředkováním zaměstnání v celé. Deskriptory: ; EU; služby zaměstnanosti; politika zaměstnanosti 137. Nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě.- Účin. od In: Sbírka zákonů. - částka/č. 41(2009),s Nařízení stanovuje katalog prací ve veřejných službách a správě, kterým se určuje zařazení prací do platových tříd, které jsou vykovávány zaměstnanci, jimž je za práci poskytován plat. Nařízení stanoví v souladu s charakteristikami uvedenými v zákoníku práce zařazení prací (příkladů prací) do platových tříd podle jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti a člení je podle druhu povolání. Deskriptory: ; správa veřejná; služby; analýza práce; hodnocení práce 138. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.-účin. od In: Sbírka zákonů. - částka/č. 41(2009),s Deskriptory: ; správa veřejná; služby; hodnocení práce; zaměstnanci státní OBYVATELSTVO, MIGRACE Migrace českých lékařů a studentů medicíny. / VAVREČKOVÁ, Jana In: Zdravotnictví v České republice. - Roč.12, č. 2 (2009), s :tab., -lit. Příspěvek analyzuje potenciální odchod českých lékařů za prací do zahraničí a míru tohoto rizika pro české zdravotnictví na základě šetření provedeného v roce Struktura motivů k práci v zahraničí u lékařů a studentů. Porovnání úrovně výdělkových diferenciálů praktických lékařů mezi, Německem, Rakouskem, Irskem a Británií za rok Pravděpodobná míra migračního potenciálu mezi lékaři a studenty medicíny. Plánovaná délka zahraničního pobytu. Cílová migrační teritoria. Úroveň jazykových znalostí. Deskriptory: ; migrace; pracovníci migrující; studenti; zdravotníci; motivace; VÚPSV; šetření; výzkum 18

19 RŮZNÉ ; Rakousko Mobilní kancelář má nejen Vídeň. In: Moderní obec. - Roč.15, č. 6 (2009), s. 5.:obr. Vídeňský městský magistrát zřídil v rámci programu "Vídeňská služba občanům" pojízdnou mobilní kancelář (tři kancelářsky vybavené dodávkové automobily). Mobilní kanceláře poskytují služby zejména starším lidem a lidem se sníženou pohyblivostí. Příprava podobné mobilní kanceláře v Praze 6. Deskriptory: ; Rakousko; správa veřejná; staří; postižení; bariéry SR Životný štýl kysuckej rodiny a jeho vplyv na zdravie. / VÖRÖSOVÁ, Gabriela - GONŠČÁ- KOVÁ, Miroslava In: Kontakt. - Roč.11, č. 1 (2009), s :obr., -lit. Výzkum životního stylu slovenské rodiny. Vliv životního stylu na zdravotní stav členů rodiny. Faktory, které ovlivňují zdraví : způsob stravování, pitný režim, pohybová aktivita, odpočinek, zvládání stresu, psychická vyrovnanost atd. Předmět výzkumu: jaký je vztah mezi kouřením rodičů a kouřením jejich dětí, jak ovlivňuje konzumace alkoholu rodičů konzumaci jejich dětí, jaký je vztah mezi stravováním rodičů a stravováním jejich dětí. Byl dokázán negativní vliv kuřáctví i alkoholismu rodičů na jejich děti. Res. v ang. Deskriptory: SR; styl životní; stav zdravotní; statistika; výzkum; alkoholismus; stravování; rodina; sociologie rodiny 19

20 ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY SOCIÁLNÍ POLITIKA mezinárodní How does economic globalisation affect the welfare state? Focusing on the mediating effect of welfare regimes.[jak ovlivňuje ekonomická globalizace sociální stát? Zaostřeno na zprostředkovací efekt sociálních systémů.] / KIM, Tae Kue - ZURLO, Karen In: International Journal of Social Welfare. - Roč.18, č. 2 (2009), s :tab., -lit. Studie zaměřená na otázku, jakým způsobem ovlivňuje ekonomická globalizace sociální stát: sledováno 18 zemí s různým pojetím sociální politiky a sociálního zabezpečení v období Úvod. Globalizace a sociální stát. Data a opatření. Metodologie a analytický rámec. Získané poznatky. Shrnutí a diskuze. Deskriptory: Mezinárodní; globalizace; ekonomika; stát sociální; politika sociální; zab. sociální; výzkum; vývoj; statistika mezinárodní; Asie; Švédsko; USA Welfare attitudes and social class: the case of Hong Kong in comparative perspective.[postoje k pojetí sociálního státu a sociální zařazení ve společnosti: případ Hong Kongu v komparativní perspektivě.] / WONG, Timothy Ka-ying - WAN, Shirley Po-san - LAW, Kenneth Win-kin In: International Journal of Social Welfare. - Roč.18, č. 2 (2009), s :tab., -lit. Studie zaměřená na postoje obyvatelstva Hong Kongu k pojetí sociálního státu, s přihlédnutím k sociálnímu a pracovnímu zařazení respondentů. (Provedeno též porovnání s postoji občanů ve Švédsku a v USA). Deskriptory: Mezinárodní; Asie; Švédsko; USA; stát sociální; zab. sociální; výzkum; statistika mezinárodní The welfare state and globalisation.[sociální stát a globalizace.] / KOSTER, Ferry In: International Journal of Social Welfare. - Roč.18, č. 2 (2009), s :tab., -lit. Studie zabývající se otázkou, jaký dopad má globalizase a otevřená ekonomika na fungování sociálního státu. - Úvod. Metody výzkumu. Získané poznatky. Posuzování dvou rozdílných hypotéz (první hypotéza: otevřená ekonomika ohrožuje sociální stát; druhá hypotéza: otevřená ekonomika neohrožuje sociální stát). Výsledky zkoumání a závěry. Deskriptory: Mezinárodní; globalizace; ekonomie; ekonomika; stát sociální; výzkum SRN Datenreport Eine Sozialbericht für die Bundesrepublik Deutschland.[Datenreport Sociální zpráva pro Spolkovou republiku Německo.] In: Blätter der Wohlfahrtspflege. - Roč.156, č. 3 (2009), s Souhrn informací popisující sociální a hospodářský vývoj v Německu a v Evropě v roce Deskriptory: SRN; statistika sociální; úroveň životní; ukazatele sociální; výzkum; sociologie; EU Jižní Amerika Contested universalism: from Bonosol to Renta Dignidad in Bolivia.[Sporný univerzalismus: od "Bonosolu" k "Rentě Dignidad" v Bolívii.] / MÜLLER, Katharina In: International Journal of Social Welfare. - Roč.18, č. 2 (2009), s : -lit. Vývoj důchodového zabezpečení v Bolívii v období (od programu "Bonosol" k programu "Renta Dignidad"). - Úvod. Situace v Latinské Americe v polovině devadesátých let z politického, hospodářského a sociálního hlediska. Názory na sociální a důcho- 20

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 OBSAH Úvod 10 Seznam použitých zkratek 11 Související předpisy 13 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 2 Exkurz do historie agenturního zaměstnávání 16 3 Právní prameny agenturního

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9 Obsah Úvod... 8 Používané zkratky... 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2010... 10 1.1 Právní předpisy... 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2010... 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

DOKUMENTACE ZA DUBEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i.

DOKUMENTACE ZA DUBEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. DOKUMENTACE ZA DUBEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální zabezpečení

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR 1. Vzdělávání v ČR 1.1. Aktuality 1.2. Legislativa 1.3. Dokumenty 1.4. Rámcové vzdělávací programy 1.4.1. RVP pro MŠ 1.4.2. RVP pro ZŠ 1.4.3. RVP pro

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 EURAXESS Česká republika www.euraxess.cz Poskytujeme informace, poradenství a asistenci ohledně následujících témat: vstupní

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Sociální zabezpečení v ČR

Sociální zabezpečení v ČR Sociální zabezpečení v ČR Vyučující: Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu: volitelný Doporučený roč./sem.: 3/6 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/- KS: 6 Způsob zakončení: zápočet Počet kreditů:

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému. RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému. RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Proč je nezbytné propojení zdravotního pojištění a sociálního systému Zdravotní

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

Správa zaměstnanosti

Správa zaměstnanosti Správa zaměstnanosti SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění 3.1 Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnancům Zákoník práce 151 až 190 2 typy náhrad: - cestovní náhrady, - náhrady za opotřebení 3.1.1 Cestovní náhrady V praxi

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě. OECD and the European Commission s report on health in Europe

Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě. OECD and the European Commission s report on health in Europe Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 1. 20 1 Souhrn Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě OECD and the European Commission s report on health

Více

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY dílčí podklad ke studiu ak. rok 2009/2010 ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Znaky programu: jednotný účel: plně nebo částečně hrazená zdravotní

Více

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 OBSAH, FUNKCE, PRINCIPY, NÁSTROJE, AKTÉŘI SOCIÁLNÍ POLITIKY Funkce sociální politiky: ochranná, aktivizační, redistribuční, homogenizační, preventivní,

Více

Sociální služby v Rakousku. Jiří Horecký

Sociální služby v Rakousku. Jiří Horecký Sociální služby v Rakousku Jiří Horecký Osnova studie 1. Struktura obyvatelstva 2. Státní zřízení Rakouska 3. Legislativní rámec sociálních služeb 4. Financování sociálních služeb 5. Plánování rozvoje

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Důvody k propojení Každodenní problémy na rozhraní obou systémů, deformované vazby, poruchy v kontinuitě

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE Radim Boháček NHÚ AV ČR SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 Vláda má podle zákoníku práce možnost stanovit nařízením vlády výši základní sazby minimální mzdya dalších jejích sazeb odstupňovaných podle míry vlivů omezujících

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie

Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie Eurocentrum Praha Mgr. Gabriela Obermannová Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor rodiny a dávkových systémů Obsah Definice rodinných dávek Rodinné dávky

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva Ekonomika Úvod do světa práce Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2.

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2. OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA 13 1.1 OBECNĚ K OSOBNÍ EVIDENCI 15 1.2 JAKÁ OSOBNÍ DATA LZE A NELZE VYŽADOVAT 16 1.3 ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ. 17 1.4 OSOBNÍ SPIS 18 1.5 OCHRANA OSOBNÍCH

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod.

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Penzijní systém ČR Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Rozložení tématického okruhu do dílčích témat Podstata systému tradičního veřejného sociálního pojištění a jeho stručná historie v ČR Hlavní

Více

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Souvislosti důchodového systému Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Mandát odborné komise Základní cíle: změny důchodového systému v širším sociálně

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice

Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice Ondřej Brychta Odbor azylové a migrační politiky Ministerstvo vnitra ČR 20. listopadu 2013 Bratislava Problém definice Jednotná definice kvalifikovaných

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha:

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

a k tomu širokým zadáním cíle činnosti odborné komise a mnohem užším vymezením konkrétního mandátu.

a k tomu širokým zadáním cíle činnosti odborné komise a mnohem užším vymezením konkrétního mandátu. Téze souvislostí důchodového systému. PROČ? V práci důchodové komise se potkáváme s příčinami a důsledky řady společenských jevů, které mají souvislost s důchodovým systémem a pro které chceme hledat řešení

Více

Vývoj pracovní neschopnosti

Vývoj pracovní neschopnosti VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více