1_48_EQUAL :09 Stránka 1. Jde to!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1_48_EQUAL 4.4.2005 15:09 Stránka 1. Jde to!"

Transkript

1 1_48_EQUAL :09 Stránka 1 Jde to! Český svaz žen 2005

2 1_48_EQUAL :09 Stránka 3 OBSAH Úvodem o projektu str. 7 Jak to chodí v Evropě str. 12 Co je rovnováha mezi prací a životem str. 16 Skotský Zaměstnavatel roku 2003 str. 19 Práce v částečném úvazku: řešení nebo past? str. 21 Společenská odpovědnost: nová norma? str. 23 3x ze Skotska: Pracovní podmínky str. 26 Němci mají v oblibě zkrácené úvazky str. 29 Jak na pružné pracovní podmínky str. 31 Audit Rodina a zaměstnání str. 33 Z domácích luhů a hájů str. 36 Slaďování pracovního a rodinného života: doporučení str. 39 Závěrem str. 44 3

3 1_48_EQUAL :09 Stránka 4 Tato brožura byla připravena z materiálů vytvořených nebo získaných v rámci projektu. Pokud není uveden autor, upravila/přeložila texty pro potřebu této publikace firma ADV s.r.o. ing. D. Hálkov. Použité obrázky jsou převzaty z projektu Highlands and Islands Equality Forum skotského partnera. 4

4 1_48_EQUAL :09 Stránka 5 Místo úvodu Proč vznikl tento sešitek? Proč jsou v něm především zahraniční materiály? Proč bychom jej měly číst? Zde jsou odpovědi: 1. Kvůli rovnováze. Jak můžete zjistit v úvodní Informaci o projektu, jde v něm o rovnováhu, slaďování a spravedlivé příležitosti. A jestli v projektu vznikl sešit návodů a rad ženám, jak lépe obstát na trhu práce, je jen spravedlivé, když svoji příležitost dostanou i zaměstnavatelé. Vám, ať jste majitel, ředitel nebo personalista, jsou určeny zkušenosti a příklady, které vám mohou pomoci k prosperitě. Protože jen firma, rodina či společnost, kde je většina spokojená, je opravdu prosperující. Mít spokojené zaměstnance ale může být někdy dost tvrdý oříšek. 2. Protože se nám bohužel nepodařilo najít dobré příklady v českých firmách. Tuzemské zkušenosti a příklady jsou z praxe poboček nebo dceřinných firem zahraničních nadnárodních společností. Naštěstí byla součástí projektu také spolupráce s jinými řešiteli projektů ve Skotsku a Švédsku v podobné oblasti a my můžeme čerpat z jejich materiálů. Snažili jsme se vybrat takové, které jsou pro naše podniky srozumitelné a použitelné, i když někde možná bude třeba ještě společného úsilí, aby naše legislativa přepsala pravidla ku prospěchu obou stran pracovníků i zaměstnavatelů. Nicméně je zřejmé, že to jde! 3. Říká se: chytrý jde ke zkušenému. Někdo najde v sešitě návod, jiný inspiraci. Určitě ale stojí za to, podívat se tak trochu i do budoucnosti našeho trhu práce a připravit se. Protože připravení spíše přežijí v konkurenčním prostředí. A jestli to bude někde proto, že sníží fluktuaci a ušetří tak na nákladech nebo jinde tím, že si dokáží udržet dobré pracovníky a pracovnice, je celkem jedno. Budoucnost mají ty organizace, které nedávají lidem jen práci, ale i pohodu a pocit spravedlnosti. Ty, pro které jsou zaměstnanci opravdu spolupracovníky a především lidmi, kteří chtějí mít možnost užívat si života stejně v práci jako v rodině. Vy snad ne? PhDr. Zdeňka Hajná, CSc. předsedkyně Českého svazu žen 5

5 1_48_EQUAL :09 Stránka 6 6

6 1_48_EQUAL :09 Stránka 7 ÚVODEM O PROJEKTU Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života - partnerství v rodině Cílem projektu je ovlivnit postoj veřejnosti, zejména mužů, partnerů, spolupracovníků, odborů a institucí (viz. cílové skupiny) k flexibilním metodám a formám zaměstnávání těch skupin žen, které jsou na pracovním trhu ohroženy z důvodů společenských stereotypů, modelů chování a tradic. V sledkem je vypracování systému podpory zdravě sebevědomé, vzdělané ženy, která si je vědoma svého potenciálu a možností, vytvoření společenských podmínek pro její realizaci na pracovním trhu, ovlivňování vůle zaměstnavatelů k vytváření flexibilních forem práce a současně i její podpora rodinou a partnerem. Závûreãné v stupy: návrh a doporučení organizačních, institucionálních, programových a legislativních změn politiky zaměstnanosti zaručující rovné šance koncepce shrnutí námětů na zlepšení situace žen v rodině i v zaměstnání a vytvoření tlaku na politickou sféru, aby se rovnost pracovních příležitostí stala nedílnou součástí zaměstnanecké politiky. Cíl projektu lze pro větší názornost rozdělit do tří částí, které představují východiska pro další aktivity v rámci komplexního projektu EQUAL. Cestu naznačuje diagram: 1. Iniciace systémových změn modelů chování, společenských rolí a respektovaných tradic 2. Podpora rovných šancí na trhu práce 3. Zvýšení zaměstnanosti znevýhodněných skupin Oceňování postoje veřejnosti, rodiny a institucí Motivace zaměstnavatelů Posilování sebevědomí žen celoživotním vzděláváním Média a vzdělávání - informace a ovlivňování veřejnosti - podpora rovných příležitostí - změna stereotypů rolí žen a mužů - modifikace modelů chování, společenských rolí a respektování tradic 7

7 1_48_EQUAL :09 Stránka 8 Dvû hlavní cílové skupiny A. Osoby pfiímo ãi nepfiímo negativnû postiïené diskriminací: Znevýhodněné skupiny žen s omezeným přístupem na trh práce (na rodičovské dovolené a po ní, dlouhodobě nezaměstnané středního a vyššího aktivního věku, žijící na venkově, samoživitelky s dětmi, absolventky středních a vysokých škol, zdravotně postižené, etnické a národnostní menšiny, ženy po výkonu trestu, méně adaptabilní, nekvalifikované a s nízkou kvalifikací, azylantky). B. Osoby a instituce odpovûdné za rovnost pfiíleïitostí (odbory, zaměstnavatelé, rodina, partneři-muži, orgány veřejné správy, společenské a vzdělávací instituce a veřejnost). Aktivity (fáze projektu) - Analýza současného stavu - Hledání cest řešení - Koncepce řešení - Pilotní programy ve vybraných regionech V průběhu realizace projektu byly distribuovány informace o projektu a jeho výsledcích a o návrzích na opatření v politice zaměstnanosti. K průběžné informovanosti všech cílových skupin slouží zejména internetové stránky které přinášely a přinášejí v sekci Projekty přehled o stavu projektu a výsledky a výstupy z výzkumů, rešerší a studií. K praktickým informacím pro znevýhodněné skupiny žen slouží stránky Na aktivitách se podíleli koordinátoři a národní partneři, celkem 27 firem a organizací, a využívali při nich spolupráce s rozvojovými partnery ve dvou zemích EU - Švédsku a Skotsku. Švédský projekt Gender Equality Developers je zaměřen na odstraňování segregace v zaměstnání, klade důraz na společné zapojení žen i mužů v různých sektorech (policie, požární sbor, vojsko...), které jsou tradičně doménou mužů. Skotský Close the Gap (www.closethegap.org.uk) se soustředí na analýzu rozdílů v platovém ohodnocení obou pohlaví a na faktory, které tyto rozdíly ovlivňují. Český projekt Podmínky pro slaìování profesního a rodinného Ïivota partnerství v rodinû má obdobný charakter, ale širší záběr. Všichni partneři mohou využívat výstupů ostatních projektů a předávat si zkušenosti získané v odlišných podmínkách. 8 Fáze anal z V analytické fázi byly zpracovány re er e zahraničních materiálů i domácích pramenů, sekundární anal zy již realizovaných výzkumů a dat, která mají k dis-

8 1_48_EQUAL :09 Stránka 9 pozici úřady práce, nadace a sdružení, zabývající se touto problematikou, i údajů z tématicky příbuzných výzkumů. Důležitými součástmi této fáze byly diskuse se zástupkyněmi cílových skupin, s odboráři a zaměstnavateli a monitoring, jak je princip rovnosti žen a mužů na pracovním trhu prováděn zaměstnavateli a pověřenými orgány veřejné správy. Byla vypracována právní analýza a závěrečná studie z fáze analýzy s názvem Překážky a možnosti ve slaďování práce a rodiny. Výzkum věnoval pozornost i zaměstnavatelům a jejich hodnocení ženské pracovní síly a možnostem a vůli zlepšit přístup. Korigujícím prvkem byl průzkum postoje odborů k ochotě zaměstnavatelů zabývat se problémem sladění pracovních a rodinných povinností žen a mužů. Fáze hledání cest V srpnu 2003 zahájili koordinátoři diskusi o spolupráci s jednotlivými partnery. Setkání v Benešově v září 2003 bylo věnováno hledání konkrétních cest řešení na základě fakt z analýz, výzkumů a vlastních zkušeností. Výsledkem bylo zpřesnění formy a obsahu čtyř metodik (1- všeobecná, 2- znevýhodněné skupiny žen, 3- efektivní působení na zaměstnavatele, 4- řešení služeb) a na základě definice problémů také jednotná struktura výstupů ve fázi koncepce. Fáze koncepce Byly ukončeny práce na výše uvedených metodikách řešení problémů vymezených cílových skupin, které prošly připomínkovým řízením u partnerů projektu a byly ověřovány v pilotních programech. Konečné verze metodik jsou k dispozici na K dalším výstupům v této fázi projektu patří také poradenská podpora a metodické příručky (Jak získat jistotu a sebedůvěru ve společnosti ČSŽ Tato brožura je k dispozici na V stupy Kromě anotace studie a kompletních statistických dat z výzkumu společnosti DEMA je na internetových stránkách mnoho dalších výsledků aktivit v rámci českého projektu. Propagační kampaně v průběhu projektu spolu s ostatními PR aktivitami sloužily k ovlivňování veřejnosti ve smyslu cílů projektu. Představovaly významný podíl mediální komunikace na toto téma. Ze čtyř metodik je pro zaměstnavatele zajímavá především Metodika 3 Metodika 3 Efektivní pûsobení na zamûstnavatele Motto: Co by měl zaměstnavatel vědět o genderové politice a proč? Cílem je prokázat, že protidiskriminační opatření ve firmách mohou pozitivně působit nejen na image firmy, ale i na snižování nákladů, zvyšování produktivity 9

9 1_48_EQUAL :09 Stránka 10 a vyšší efektivnost investic; vzbudit zájem zaměstnavatelů o nové trendy v rovnosti pracovních příležitostí; využít zkušeností zahraničních partnerů jako důkazu, že flexibilní formy využívání potenciálu žen jsou ekonomicky výhodné. Jako příklad mohou posloužit nedávno publikované případy zaměstnavatelů z Německa. Dospěli k názoru, že je pro ně výhodnější zaměstnat ženy pečující o malé děti a samoživitelky na pružnou a zkrácenou pracovní dobu, případně je nechat pracovat doma, než školit a zapracovávat nástupkyně. Stejně tak je výhodné nechat matky na rodičovské dovolené zvyšovat si kvalifikaci subvencovaným nebo placeným studiem. Objektem jsou členové cílové skupiny B, zaměstnavatelé a odbory. Metodika má formu manuálu, který je podkladem pro vzdělávací kurz, jenž bude působit na právní vědomí a celkově vzdělávat cílovou skupinu. Obsahem manuálu je legislativa pro rovnost příležitostí, genderová osvěta vysvětlení stereotypů, zdůvodnění nutnosti změny, osvětlení rovnoprávného partnerského vztahu žen a mužů na pracovišti, jeho vlivu na personální politiku (loajalita zaměstnanců) i na obchodní politiku firmy. Postup: odstranění stereotypů u zaměstnavatelů pozitivními příklady; příklady z praxe zahraničních partnerů (např. skotský partner se nejdříve snaží ovlivnit veřejný sektor, soukromý sektor se přidá). V stupy jsou tištěný manuál, podklady pro mediální kampaň a definice problému. Vedoucí partner: VUSTE ENVIS Rozvojoví partneři: ČMKOS, ISP, DEMA, Úřad práce Frýdek-Místek, NARP, ETERIA Pro představu, jak široká byla základna rozvojového partnerství projektu, uvádíme: NÁRODNÍ PARTNE I PROJEKTU (v abecedním pořadí): 10 Vedoucí partner: Český svaz žen (ČSŽ) Partnefii: Koordinátofii: ADV, s.r.o. ATHENA - Společnost pro vzdělávání a rozvoj žen Český helsinský výbor (ČHV) DEMA a.s. Gender Studies, o.p.s. Agentura Gaia AGENTURA TIS, spol. s r.o. Centrum komunitní práce Ústí nad Labem - poradenská organizace

10 1_48_EQUAL :09 Stránka 11 Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) ETERIA, s.r.o. EuroProfis s.r.o. Institut Svazu průmyslu (ISP) Integrovaná střední škola energetická Chomutov KD Software, spol. s r.o. Městský úřad Vsetín Morava - rodinná škola o.p.s. Most k životu, o.p.s. Nadace Žena Národní asociace pro rozvoj podnikání (NARP) Pomoc nezaměstnaným okresu Prostějov Regionální hospodářská komora Ostrava SC&C spol. s r.o. Sdružení romských podnikatelů a soukromníků v ČR Úřad práce ve Frýdku-Místku VŠE Praha, Fakulta podnikohospodářská VUSTE ENVIS, spol. s r.o. Musíte pfiicházet o na e talenty? KdyÏ s tou mojí pracovní dobou nejde nic dûlat... TALENT KVALIFIKACE NA E FIRMA 11

11 1_48_EQUAL :09 Stránka 12 Jak to chodí v Evropě V této stati bychom vám rádi dali nahlédnout do kuchynû evropsk ch partnerû a podûlit se o jejich zku enosti ze situací, které jiï zaãínají b t i pro na i podnikatelskou rozumûj zamûstnavatelskou - obec aktuální. Zaãíná období, kdy konkurenceschopnost bude stále více souviset s v konem zamûstnancû a ten, stejnû jako jejich spokojenost ve firmû, bude záviset nejen na finanãním ohodnocení jejich práce, ale i na podmínkách, které budou mít pro slaìování svého profesního Ïivota s Ïivotem rodinn m. Mûjme na pamûti, Ïe pro vût inu na í populace pfiedstavuje rodina prvofiadou hodnotu a práce a vyïití v ní je pak aï na dal ích místech. V dosud pfievaïujícím tradiãním modelu rodiny v ní role Ïeny znamená, Ïe nese podstatnou ãást úkolû a prací spojen ch s jejím chodem. Jak tento stav zmûnit? Jak Ïenám umoïnit, aby byly rovnocenn mi hráãi na pracovním trhu, jehoï jsou dûleïit m a nûkdy nepostradateln m prvkem? Úãinn m a ovûfien m nástrojem mûïe b t i u vás uplatàování pruïn ch (flexibilních) zpûsobû zapojení pracovníka do práce ve firmû. Sportovní terminologií fieãeno, jednotlivé tfietiny ãlánku pfiedstavují: a) nûco informací o legislativním lajnování hfii tû, abychom se orientovali ve hfie b) popis technik nástrojû flexibilních metod c) za trénink lze povaïovat návod k tomu, jak zmínûné metody uplatnit/zavést ve prospûch zamûstnan ch Ïen (a nejen jich), ale i firmy. Pfiiná íme nûkteré zku enosti a poznatky ze sousedních zemí, které mají s touto problematikou del í zku enosti. Pokud pochopíte, Ïe o pracovní síly je nutno peãovat, bude to k va emu prospûchu. Zdánlivû nudn v ãet norem nám ukáïe, Ïe jde o vûc evropského zájmu a politiky, jíï je vûnována maximální pozornost, nikoliv o smû nou a ponûkud podezfielou aktivitu ãesk ch feministek. 12

12 1_48_EQUAL :09 Stránka zasedání Konference evropsk ch /1 ministrû rodiny na téma sladûní pracovního a rodinného Ïivota Portorož závěrečné komuniké / 2 1. Dokumenty Rady Evropy, jimiž je ČR vázána jsou: - Evropská sociální charta (revidovaná), čl právo zaměstnanců s povinnostmi k rodině na rovné příležitosti a rovné zacházení. - Doporuãení Komise ministrû ãlensk ch státû ã. R (96) 5 o slaìování pracovního a rodinného Ïivota (spolu s dodatkem). V části organizace pracovní doby se vládám ukládá rozvíjet flexibilitu pracovní doby a umožnit práci part-time (částečný pracovní úvazek) těm zaměstnancům, kteří si to přejí; mají mít též možnost vrátit se na plný úvazek. V části mateřská a rodičovská dovolená se m.j. doporučuje čerpat rodičovskou dovolenou zkrácením rozsahu pracovního úvazku (prací v part-time). - Doporuãení 1146 (1991) o rovnosti pfiíleïitostí a rovném zacházení s Ïenami a muïi na trhu práce. Kromě obecných požadavků jsou zajímavá tato: vlády mají zajistit, aby cíle prorodinné politiky byly známé a plněné jak jen to jde, a aby výsledky příslušných vládních opatření byly pravidelně publikovány vlády mají podporovat nevládní organizace pracující ve prospěch rovnosti žen a mužů - Helsinky, ãerven Závûreãné komuniké z 24. zasedání Konference evropsk ch ministrû rodiny na téma postavení a role otcû jakoïto aspekt rodinné politiky. Vlády byly vyzvány m.j.: přijmout právní předpisy k rozvoji flexibilních pracovních režimů, zajistit, aby doba strávená mimo zaměstnání z rodinných důvodů nebyla na úkor nároků sociálního zabezpečení, aby školky pružně reagovaly na pracovní dobu rodičů 2. Dokumenty Mezinárodní organizace práce, jimiž je ČR vázána jsou: - Úmluva C 183 z roku 2000 a Doporuãení R 192 o ochranû matefiství. Obsahuje základní principy, účel, mateřskou dovolenou dávky atd. 1 / Jedná se o ministry členských států Rady Evropy. Česká republika se zúčastnila, kdo ji zastupoval není z dokumentu zřejmé. 2 / Materiál je k dispozici v češtině. 13

13 1_48_EQUAL :09 Stránka 14 - Úmluva C 175 z roku 1994 a Doporuãení R 182 o práci v part-time. V zásadě platí, že part-time zaměstnanci musí mít stejné postavení (ochranu) jako zaměstnanci v plném úvazku. Vyjadřuje záměr usnadnit rodičům změnu z plného na part-time režim a naopak. U těhotných, pečovatelů o malé děti nebo o zdravotně postižené apod., by měl být na přechod do part-timu právní nárok. - Úmluva C 156 z roku 1981 a Doporuãení R 165 o zamûstnancích s povinnostmi k rodinû. Nesmějí být diskriminováni a nemělo by u nich docházet ke konfliktu mezi výkonem zaměstnání a výkonem povinností k rodině. 3. Dokumenty Evropské unie, jimiž je ČR vázána jsou: - Rezoluce ze setkání Rady a ministrû zamûstnanosti a sociální politiky konaného na téma vyrovnan podíl Ïen a muïû v rodinném a pracovním Ïivotû. Členské státy byly důrazně vyzvány přijímat a prosazovat vládní programy k vyrovnávání účasti mužů a žen v pracovním a rodinném životě, rozvíjet příslušné strategie na základě příkladů úspěšných vlád, uzákonit nepřevoditelnou rodičovskou dovolenou pro otce a další. - Smûrnice Rady 97/81/ES z 15. prosince 1997 o rámcové smlouvû o práci v part-time, uzavfiené mezi UNICE, CEEP a ETUC, vãetnû dodatku. Hodně podobná úmluvě Mezinárodní organizace práce (MOP); ukládá umožnit rozvoj práce v part-time a přispívat k rozvoji pružných pracovních režimů tak, aby byly brány v úvahu potřeby a zájmy zaměstnanců i zaměstnavatelů. Členské státy by měly po poradě se sociálními partnery identifikovat překážky bránící rozvoji práce v part-time a odstraňovat je. Z těch nejaktuálnějších: Evropské Smûrnice zamûstnanosti (The Employment Guidelines) 2003 /3 - Evropská strategie plné zaměstnanosti a kvalitnějších pracovních míst pro všechny. Cílem je plná zaměstnanost, čímž se rozumí: průměrná zaměstnanost v EU by měla dosáhnout 67% do r a 70% do r. 2010, míra zaměstnanosti žen by měla dosáhnout 57% do r a 60% do r. 2010, míra zaměstnanosti starších pracovníků (55-64) 50% do r Zdůrazňuje se vazba na ekonomiku (kromě směrnic zaměstnanosti existují i ekonomické ukazatele), cílem je zvýšit také produktivitu práce. 3 / Přijaté

14 1_48_EQUAL :09 Stránka 15 Zlep ovat adaptabilitu a mobilitu na pracovním trhu. Mají přijímat opatření k rozvíjení široké škály smluvních a pracovních uspořádání, zahrnující dohody o úpravě pracovní doby a zohledňující kariérní postup, lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a mezi flexibilitou a jistotou zaměstnání. Genderová rovnost. Cílem je snížit rozdíly v míře zaměstnanosti a pracovních příjmech do r Zásadní roli zde mají sociální partneři. Zvlá tní pozornost bude vûnována slaìování pracovního a soukromého Ïivota, a to zejména prostfiednictvím zabezpeãování sluïeb péãe o dûti a ostatní závislé osoby, podnûcováním k dûlbû rodinn ch a profesních povinností a usnadàováním návratu do práce po období absence. Pilíř III. Podpora adaptability podnikû a zamûstnancû vyzývá sociální partnery, aby modernizovali práci a zaváděli flexibilní pracovní režimy s cílem zvýšit produktivitu, konkurenceschopnost a přizpůsobivost dalším změnám dále zvýšit kvalitu práce; součástí je i snížení rozsahu pracovních hodin a přesčasů. Protože se pracovní vztahy diverzifikují, měly by členské státy (opatření 14) přezkoumat možnosti zavést do národního práva flexibilnější typy pracovních smluv. Zároveň by se měly ujistit, že tyto nové typy vztahů požívají přiměřenou pracovněprávní ochranu a prestiž. Pilíř IV. Posilování politiky rovn ch pfiíleïitostí muïû a Ïen. Z flexibilních pracovních režimů je úspěšný režim ročně stanovené pracovní doby. Prosazují ho odbory. Jeho varianta se uplatňuje například ve Volkswagenu, kde je týdenní pracovní doba 35 hodin s tím, že je stanovena jako celoroční průměr. V jednotlivém týdnu však nelze přesáhnout 42 hodin. V průměru 3 hodiny týdně jsou určeny na školení (vzdělávání). Mnoho lidí jsou pracující rodiãe, nûktefií jsou samoïivitelé. Celkovû existuje v práci mnohem víc lidí, ktefií mají peãovatelské povinnosti. Pracovní síla stárne a odpovûdnost za staré lidi se zvy uje. Poptávka po pruïn ch zpûsobech pracovního uspofiádání v dûsledku toho roste. V praxi pfiipadá péãe o dûti a dal í peãovatelská odpovûdnost na pracující Ïeny. Jak bylo fieãeno, nástrojem umoïàujícím úãinnû slaìovat pracovní a rodinné povinnosti jsou flexibilní metody práce. Následující ãást by mûla napovûdût, jak fungují. 15

15 1_48_EQUAL :09 Stránka 16 Co je rovnováha mezi prací a životem Jde o takovou volbu modelu pracovní doby, aby bylo možné kombinovat práci s jinými povinnostmi nebo aspiracemi. Osvícení zaměstnavatelé k tomu rozvíjejí široké spektrum možností. Například: Volná pracovní doba - ponechává zaměstnancům na výběr kdy chtějí pracovat, ten se zpravidla týká doby mimo dohodnutý pevný časový úsek. Pracovník si může změnit příchod, odchod a přestávky v práci. Pružné uspořádání pracovní doby - zaměstnanci mají různé začátky a konce pracovní doby a různé přestávky. Zaměstnavatelé tím mohou prodloužit provozní dobu. Pokud se zaměstnanci se zaměstnavatelem předem dohodnou, mohou si zajistit i jinak flexibilní režim. Náhradní volno - vezme-li si zaměstnanec po dohodě se zaměstnavatelem volno, které si napracuje nebo napracoval. Zhuštěná pracovní doba - umožňuje odpracovat stanovený (týdenní) rozsah hodin za méně dní. Např. se pracuje pouze po 4 dny v týdnu, ale odpracuje se plná týdenní pracovní doba. Přesun směny - ponechává se na personálu, jak si dohodne pracovní dobu a směny, přičemž musí být brány na zřetel potřeby obchodu nebo poskytované služby. Samostatný rozpis - týká se dovedností, které nejsou využívány denně a zaměstnanců, kteří nejsou součástí pravidelných týmů. Na takovém zaměstnanci se ponechá, aby si sám stanovil kdy bude pracovat, ovšem s tím, že to bude vyhovovat firmě i jemu. Často to bývá uplatňováno v nemocnicích a v pečovatelské službě. Roční pracovní doba - rozsah pracovní doby je stanoven za celoroční období, nikoliv týdenní nebo měsíční. Lidé mohou pracovat v obdobích, kdy jim to vyhovuje. Sdílení pracovního místa - 2 pracovníci v part-timu se dělí o povinnosti, náležející běžně jednomu zaměstnanci. Dělí se též o dovolenou a jiné výhody. 16

16 1_48_EQUAL :09 Stránka 17 Práce term-time - umožňuje stálým zaměstnancům vzít si neplacenou dovolenou během prázdnin. Práce doma - je usnadněna díky novým technologiím. Je možná u všech druhů prací. Teleworking - práce doma, kdy je kontakt se zaměstnavatelem udržován pomocí telefonu nebo počítače. Přerušení práce - často kvůli mateřské nebo rodičovské dovolené. Jiné pružné výhody - zahrnují příspěvky na péči o děti nebo informace o ní, podporu a volno na vzdělávání, příspěvky na důchod nebo pojištění, praní prádla, možnost používání podnikových zařízení, domácí lékařskou a zubní péči. Znamená to, že zaměstnanec si může z dané nabídky vybrat, co se mu hodí. V hody pro zamûstnavatele: zvyšují se pracovní schopnosti zaměstnanci se cítí hodnotnějšími motivovanější a loajálnější personál pracuje v prostředí, v němž není stresován přitahuje to širší okruh potenciálních zaměstnanců, zaměstnanců v režimu part-time, starších lidí zvyšuje produktivitu snižuje absence zaměstnavatel získá pověst, že je zaměstnavatelem umožňující svobodnou volbu má zásobu kvalitních zaměstnanců. Příslušné výzkumy a studie prokazují faktické úspory a zvýšení produktivity, jakož i zisku u firem, které takové pracovní režimy zavedly. V hody pro zamûstnance: vyšší odpovědnost a cit k majetku firmy lepší vztahy s vedením zlepšení sebevědomí, zdraví, soustředění a důvěry loajalita a odpovědnost nepřenášení pracovních úkolů domů čas zaměřit se na mimopracovní život větší vládu nad pracovním životem. Zase jsou k dispozici výzkumy o zlepšení vztahů v podnicích a o šťastném personálu. 17

17 1_48_EQUAL :09 Stránka 18 Jak postup pro uplatnûní modelu pruïného zamûstnání zvolit? Zku enosti, jejichï cenu zaplatil jiï nûkdo jin, ukazují, Ïe efektivní cesta mûïe b t napfi. taková: 18 Jak má podnikatel zaãít? Nejprve je třeba udělat podnikovou studii a nalézt si příslušné právní předpisy. Podniková studie Je třeba vzít v úvahu: jak dopadne nový způsob práce na zákazníky flexibilita - je nutné začít se všemi zaměstnanci najednou? čas na přípravu; vedení na koordinaci a zaměstnanci na případný výcvik k vyšší flexibilitě případné dublování personálu kvůli nemoci nebo dovolené plánování a rozvržení k pokrytí případného enormního množství práce Pak je třeba zpracovat postup v těchto krocích: Akãní plán Identifikace základních potřeb firmy zjistit, co si přejí zaměstnanci zapojit do zjišťování zaměstnanecké svazy a odbory zjistit, co vy jako podnikatel chcete 1. Zformulovat koncepci - široce se radit - odsouhlasit si strategii - zpracovat psaná pravidla k provádění a monitorování 2. Vyhlásit změnu - zapojit management - utřídit si koncepci 3. Zahájit pilotní nebo zkušební období a vyhodnotit ho 4. Změnit nebo doplnit program, bude-li to nutné 5. Monitorovat a vyhodnocovat Zaměstnavatel musí znát právní předpisy, v jejichž mezích bude změny provádět. Má k dispozici jejich přehled a znění na webových stránkách (předpisy EU- směrnice o pracovní době i národní předpisy o minimální mzdě, Zákoník práce, atd.).

18 1_48_EQUAL :09 Stránka 19 Snadnû to vypadá na papífie, ale ve skuteãnosti jde o dosti nároãn projekt, kter by se v ak mûl firmû vyplatit, i kdyï jeho pfiímé finanãní pfiínosy asi nebudou ihned zfiejmé (nebo je jen neumíme poãítat). Následující pfiíklad je ze Skotska, kde to, jak se zdá, docela dobfie funguje. Skotský Zaměstnavatel roku 2003 Central Scotland Forest Trust Rovnováha mezi prací a mimopracovním životem je v současné době pevně zakotvena do kultury a étosu společnosti CSFT. Pomáhá získávat a udržet zaměstnance a společností je uznávána jako Zaměstnavatel první volby. Vědomé rozhodnutí vrcholového vedení společnosti CSFT změnit způsob, jak věci kolem sebe řešíme, vedlo k nové kultuře trustu, transparentnosti a angažovanosti jak v požadavcích podniku, tak v potřebách jednotlivců, kteří jsou zde zaměstnáni. Provést změnu pomohla celá řada opatření. Nejdůležitější bylo, že tým vedení zaujal proaktivní postoj k pružnému pracovnímu uspořádání, které, i když bylo zavedeno, bylo využíváno jen málo. Nejenom, že manažeři toto prohlášení předkládají, ale využívají těchto možností sami, aby ukázali ostatním, že nové způsoby práce jsou nejenom přijatelné, ale rovněž žádoucí. Tento přístup pomohl zvrátit situaci, kdy byla pracovní morálka po období významných změn, které představovaly i program značného snižování stavu pracovníků, velmi nízká. V důsledku této nové strategie by 77% zaměstnanců doporučilo CSFT jako zaměstnavatele, nežádoucí fluktuace se snížila z 63% na 15%, absence poklesly a rovněž došlo ke snížení nákladů na nábor a zaškolení. Pro klienty CSFT (zemědělská obec a skupiny místní komunity) znamenaly výhody pružného přístupu i to, že jednání mohou být organizována ve vhodnějších časech, které by rovněž vyhovovaly jejich potřebám. - Pružný způsob práce zahrnuje pružnou pracovní dobu, zhuštěné hodiny, práci doma - Hlavní čas je v pátek kratší, aby umožnil lidem odejít o něco dříve a vyhnout se špičce 19

19 1_48_EQUAL :09 Stránka 20 - Politika rovnováhy profesního a rodinného života je zakotvena ve všech složkách organizace: problematice rovnováhy je věnována i část úvodního školení, kde je projednávána s novými zaměstnanci. Na celopodnikových schůzích se provádí průběžná propagace, aktivní náslech liniových manažerů a sleduje se průzkum mezi zaměstnanci. Vedení trustu si uvědomuje, že cílová skupina má více pracovních možností, a že musí kompenzovat relativně nízký plat a své umístění. Tento přístup se vyplácí: čtyři z pěti kandidátů užšího výběru na nedávno nabízené místo byli přilákání politikou rovnováhy. Proã je tak málo Ïen na vedoucích místech? V bornû, v ichni pfiihlá ení do v bûrového fiízení jsou muïi! PRACOVNÍ MÍSTA 20

20 1_48_EQUAL :09 Stránka 21 Dal í pohled a zku enosti s problematikou pruïné práce, zejména ãásteãného úvazku, poskytuje následující ãlánek. Práce v částečném úvazku: řešení nebo past? Patrick Bollé v publikaci Women, Gender and Work, MOP Ženeva, 2001 (originál uveřejněn v International Labour Review díl 136 (1997) V hody práce v ãásteãném pracovním úvazku (dále jen part-time) pro zamûstnance: - zlepšuje rovnováhu mezi pracovním životem a rodinnými povinnostmi, přípravou k zaměstnání, odpočinkem a občanskými aktivitami - umožňuje pozvolné zapojování do trhu práce nebo pozvolný odchod do důchodu pro zamûstnavatele: - umožňuje pružněji reagovat na požadavky trhu, např. intenzívnějším využitím provozní doby nebo jejím rozšířením - zvyšuje produktivitu práce - pro koncepční pracovníky je to šance, že nárůst part-time může snížit vysokou nezaměstnanost. Nev hody pro pracovníky reïimu part-time: - vůči zaměstnancům na plný úvazek bývají znevýhodněni v pracovních příjmech, nebývají oprávněni k různým sociálním požitkům, jejich kariérní postup bývá omezen - není-li režim part-time zvolen dobrovolně, je postavení zaměstnance jen nepatrně lepší než postavení nezaměstnaného pro zamûstnavatele : - přináší organizační obtíže - zvyšuje náklady na pracovní sílu, tj. na nábor, zaškolení, úhradu příspěvků na sociální zabezpečení (s růstem počtu zaměstnanců v part-time tyto náklady přestávají odpovídat hodnotě odvedené práce). 21

21 1_48_EQUAL :09 Stránka 22 Režim part-time je na mezinárodní úrovni regulován Úmluvou MOP č. 175 a doporučením MOP č. 182; dále vydala Rada EU směrnici 97/81/ES, týkající se rámcové úmluvy sjednané mezi UNICE, CEEP a ETUC o režimu parttime. Úmluvami i směrnicí se postavení zaměstnanců v plném a částečném úvazku de jure vyrovnává; de facto to ne vždy platí. Rozvoj reïimu part-time Jeho podíl se bude zvyšovat současně s probíhajícím rozvojem sektoru služeb, tzn. přinejmenším do roku Česká republika, Maďarsko a Polsko mají vysokou zaměstnanost žen a nízký podíl part-time (r méně než 10%). Důvodem jsou zřejmě důsledky předchozího systému a pomalý rozvoj sektoru služeb. Nejvyšší podíl má Nizozemsko - 36,5%. Ze statistik se dá vyvodit, že - tam, kde je stanovená pracovní doba (plná) kratší, tam je poptávka po parttime nižší - odbory mají spíše tendenci vyjednávat snížení pracovní doby než prosazovat part-time - fungují-li zařízení péče o děti, je poptávka po part-time nižší. Zdá se, že part-time se ve vyspělých evropských zemích bude stabilizovat na cca 25% jeho podílu na celkové zaměstnanosti. Jak se podporuje part-time, resp. podzamûstnanost? Pro zaměstnavatele je part-time nevýhodný, s výjimkou období nadměrných zakázek, které s jeho pomocí pružně zvládají. Opatření podporující part-time jsou zacílena na odstraňování administrativních bariér a překážek Je však třeba brát v úvahu, že zaměstnanci v part-time dosahují vyšší produktivity práce než zaměstnanci v plném úvazku (mají nižší absenci a vyšší pracovní morálku, často přešli z plného zaměstnání a v part-time zvládají svůj předchozí objem práce); proto nelze redukci nákladů na tuto pracovní sílu přehnat tak, aby se pro zaměstnavatele stalo nevýhodným zaměstnávat pracovníky v režimu plné pracovní doby. 22

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

Gender Centrum FSS MU Brno. Děkujeme všem partnerům a partnerkám projektu za možnost zveřejnění přeložených studií a další důležitou spolupráci.

Gender Centrum FSS MU Brno. Děkujeme všem partnerům a partnerkám projektu za možnost zveřejnění přeložených studií a další důležitou spolupráci. Gender Management Vybrané texty Gender Centrum FSS MU Brno V roce 2004 vydalo Gender centrum Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity v rámci projektu "Gender management" podpořeného Nadací Open

Více

ROVNÉ ŠANCE JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA

ROVNÉ ŠANCE JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA ROVNÉ ŠANCE JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA Rovné šance jako konkurenční výhoda Příručka pro personalisty a liniové manažery zodpovědné za řízení a rozvoj lidských zdrojů Tato publikace vychází v rámci projektu

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI

ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI 2012 ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI Zaměstnanec A VĚK aneb Age Management na pracovišti 2012 Autoři: Mgr. Ilona Štorová RNDr. Jiří Fukan, Ph.D. Překlady textů z finštiny a angličtiny:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2009 Bc. Petra Krohová

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2009 Bc. Petra Krohová Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2009 Bc. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Obor: Podniková ekonomika a management Název diplomové práce: Hodnocení společenské odpovědnosti

Více

Rovné příležitosti do firem

Rovné příležitosti do firem Rovné příležitosti do firem čtvrté speciální vydání Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem a Magistrátem hl. m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. 04:: Rovné příležitosti

Více

žen a mužů ve slaďování rodinného a pracovního života v praxi

žen a mužů ve slaďování rodinného a pracovního života v praxi Přínosy uplatňování Rovných příležitostí žen a mužů ve slaďování rodinného a pracovního života v praxi Euroface Consulting s. r. o. Kroměříž 2013 Obsah Úvod 5 Slovo o projektu 5 Ze života projektu genderové

Více

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?...

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?... Informace o problematice diverzity a Diversity Management Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 2 projektu Diverzita pro OZP, OP LZZ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00069 Zpracoval řešitelský

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru

Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru Výběr iniciativ v Evropě Společný projekt evropských sociálních partnerů v pojišťovacím sektoru Insurance Europe je evropskou federací pojišťoven

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

METODIKA VYUŽITÍ FLEXIBILNÍCH FORMEM PRÁCE

METODIKA VYUŽITÍ FLEXIBILNÍCH FORMEM PRÁCE Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA VYUŽITÍ FLEXIBILNÍCH FORMEM PRÁCE ČÁSTEČNÉ PRACOVNÍ ÚVAZKY, SDÍLENÍ PRÁCE A PŘERUŠENÍ PRÁCE PhDr. Radomíra

Více

Úvod - Odlišnosti veřejných a soukromých organizací

Úvod - Odlišnosti veřejných a soukromých organizací Projekt 31/04 Management regionálního rozvoje na úrovni krajů a obcí s rozšířenou působností Aktivita 3: Analýza postupů managementu soukromé sféry využitelných ve veřejné správě a regionálním rozvoji

Více

ZAOSTŘENO NA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI V PRAXI

ZAOSTŘENO NA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI V PRAXI ZAOSTŘENO NA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI V PRAXI VÝBĚR Z TEXTŮ ELEKTRONICKÉHO ZPRAVODAJE PORTÁLU WWW.MUZIAZENY.CZ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Obsah Pár slov úvodem... 4 Co je to gender a jaká je situace v České

Více

Metodika pro zaměstnavatele pro oblast alternativních pracovních úvazků

Metodika pro zaměstnavatele pro oblast alternativních pracovních úvazků Metodika pro zaměstnavatele pro oblast alternativních pracovních úvazků Občanské sdružení POMOC Týn nad Vltavou Vytvořeného v rámci projektu Alternativní úvazky ve venkovských oblastech CZ.1.04/5.1.01/77.00046

Více

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 1 I. Souvislosti a cíle národní politiky zaměstnanosti Hlavním hospodářským cílem vlády České republiky je podpora hospodářského růstu a zaměstnanosti

Více

Vytváření odpovídajících podmínek pro uplatňování pružných forem organizace práce a pracovní doby jako součást politiky zaměstnanosti

Vytváření odpovídajících podmínek pro uplatňování pružných forem organizace práce a pracovní doby jako součást politiky zaměstnanosti ÚLOHA POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI PŘI UPLATŇOVÁNÍ STÁTNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI, UPLATŇOVÁNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI V SOULADU S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE 5. ETAPA Vytváření odpovídajících podmínek pro uplatňování

Více

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Závěrečná zpráva Zpracoval: VÚPSV PRAHA ČERVENEC 2004 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metody uplatňované při zpracování studie...

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 1 Obecná problematika vzdělávání s gender prvky Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 1: Obecná problematika vzdělávání

Více

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE POMOC EVROPSKÉ UNIE ZAMĚŘENÁ NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE STRUČNÝ PRŮVODCE EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM URČENÝ PRO BUDOUCÍ ČLENSKÉ STÁTY Employment and European Social Fund European Commission Directorate-General

Více

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Předmluva Vážené čtenářky, vážení čtenáři, do rukou

Více

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Průvodce slaďováním soukromého a pracovního života ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Blanka Junová www.pracenadalku.cz www.pracenadalku.cz Předmluva Dostává se vám do ruky text vycházející z

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko KONCEPCE ā ā ā Koncepce služeb pro orientaci v oblasti integrace osob se zdravotním postižením a projekt centrálního pracoviště komplexních služeb pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval: Libor Podešva

Více

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ. Euroface Consulting s. r. o.

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ. Euroface Consulting s. r. o. GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ Euroface Consulting s. r. o. Kroměříž 2013 1 Úvod... 3 Slovo o projektu... 3 Zaměstnavatelé podílející se na projektu...

Více

Praktická příručka k zavádění flexibilních forem práce jako nástroje slaďování rodiny a práce

Praktická příručka k zavádění flexibilních forem práce jako nástroje slaďování rodiny a práce Praktická příručka k zavádění flexibilních forem práce jako nástroje slaďování rodiny a práce Projekt Rodina a práce šance pro Čelákovice www.rc-routa.cz Čelákovice, listopad 2013 1 Tato publikace vznikla

Více