1_48_EQUAL :09 Stránka 1. Jde to!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1_48_EQUAL 4.4.2005 15:09 Stránka 1. Jde to!"

Transkript

1 1_48_EQUAL :09 Stránka 1 Jde to! Český svaz žen 2005

2 1_48_EQUAL :09 Stránka 3 OBSAH Úvodem o projektu str. 7 Jak to chodí v Evropě str. 12 Co je rovnováha mezi prací a životem str. 16 Skotský Zaměstnavatel roku 2003 str. 19 Práce v částečném úvazku: řešení nebo past? str. 21 Společenská odpovědnost: nová norma? str. 23 3x ze Skotska: Pracovní podmínky str. 26 Němci mají v oblibě zkrácené úvazky str. 29 Jak na pružné pracovní podmínky str. 31 Audit Rodina a zaměstnání str. 33 Z domácích luhů a hájů str. 36 Slaďování pracovního a rodinného života: doporučení str. 39 Závěrem str. 44 3

3 1_48_EQUAL :09 Stránka 4 Tato brožura byla připravena z materiálů vytvořených nebo získaných v rámci projektu. Pokud není uveden autor, upravila/přeložila texty pro potřebu této publikace firma ADV s.r.o. ing. D. Hálkov. Použité obrázky jsou převzaty z projektu Highlands and Islands Equality Forum skotského partnera. 4

4 1_48_EQUAL :09 Stránka 5 Místo úvodu Proč vznikl tento sešitek? Proč jsou v něm především zahraniční materiály? Proč bychom jej měly číst? Zde jsou odpovědi: 1. Kvůli rovnováze. Jak můžete zjistit v úvodní Informaci o projektu, jde v něm o rovnováhu, slaďování a spravedlivé příležitosti. A jestli v projektu vznikl sešit návodů a rad ženám, jak lépe obstát na trhu práce, je jen spravedlivé, když svoji příležitost dostanou i zaměstnavatelé. Vám, ať jste majitel, ředitel nebo personalista, jsou určeny zkušenosti a příklady, které vám mohou pomoci k prosperitě. Protože jen firma, rodina či společnost, kde je většina spokojená, je opravdu prosperující. Mít spokojené zaměstnance ale může být někdy dost tvrdý oříšek. 2. Protože se nám bohužel nepodařilo najít dobré příklady v českých firmách. Tuzemské zkušenosti a příklady jsou z praxe poboček nebo dceřinných firem zahraničních nadnárodních společností. Naštěstí byla součástí projektu také spolupráce s jinými řešiteli projektů ve Skotsku a Švédsku v podobné oblasti a my můžeme čerpat z jejich materiálů. Snažili jsme se vybrat takové, které jsou pro naše podniky srozumitelné a použitelné, i když někde možná bude třeba ještě společného úsilí, aby naše legislativa přepsala pravidla ku prospěchu obou stran pracovníků i zaměstnavatelů. Nicméně je zřejmé, že to jde! 3. Říká se: chytrý jde ke zkušenému. Někdo najde v sešitě návod, jiný inspiraci. Určitě ale stojí za to, podívat se tak trochu i do budoucnosti našeho trhu práce a připravit se. Protože připravení spíše přežijí v konkurenčním prostředí. A jestli to bude někde proto, že sníží fluktuaci a ušetří tak na nákladech nebo jinde tím, že si dokáží udržet dobré pracovníky a pracovnice, je celkem jedno. Budoucnost mají ty organizace, které nedávají lidem jen práci, ale i pohodu a pocit spravedlnosti. Ty, pro které jsou zaměstnanci opravdu spolupracovníky a především lidmi, kteří chtějí mít možnost užívat si života stejně v práci jako v rodině. Vy snad ne? PhDr. Zdeňka Hajná, CSc. předsedkyně Českého svazu žen 5

5 1_48_EQUAL :09 Stránka 6 6

6 1_48_EQUAL :09 Stránka 7 ÚVODEM O PROJEKTU Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života - partnerství v rodině Cílem projektu je ovlivnit postoj veřejnosti, zejména mužů, partnerů, spolupracovníků, odborů a institucí (viz. cílové skupiny) k flexibilním metodám a formám zaměstnávání těch skupin žen, které jsou na pracovním trhu ohroženy z důvodů společenských stereotypů, modelů chování a tradic. V sledkem je vypracování systému podpory zdravě sebevědomé, vzdělané ženy, která si je vědoma svého potenciálu a možností, vytvoření společenských podmínek pro její realizaci na pracovním trhu, ovlivňování vůle zaměstnavatelů k vytváření flexibilních forem práce a současně i její podpora rodinou a partnerem. Závûreãné v stupy: návrh a doporučení organizačních, institucionálních, programových a legislativních změn politiky zaměstnanosti zaručující rovné šance koncepce shrnutí námětů na zlepšení situace žen v rodině i v zaměstnání a vytvoření tlaku na politickou sféru, aby se rovnost pracovních příležitostí stala nedílnou součástí zaměstnanecké politiky. Cíl projektu lze pro větší názornost rozdělit do tří částí, které představují východiska pro další aktivity v rámci komplexního projektu EQUAL. Cestu naznačuje diagram: 1. Iniciace systémových změn modelů chování, společenských rolí a respektovaných tradic 2. Podpora rovných šancí na trhu práce 3. Zvýšení zaměstnanosti znevýhodněných skupin Oceňování postoje veřejnosti, rodiny a institucí Motivace zaměstnavatelů Posilování sebevědomí žen celoživotním vzděláváním Média a vzdělávání - informace a ovlivňování veřejnosti - podpora rovných příležitostí - změna stereotypů rolí žen a mužů - modifikace modelů chování, společenských rolí a respektování tradic 7

7 1_48_EQUAL :09 Stránka 8 Dvû hlavní cílové skupiny A. Osoby pfiímo ãi nepfiímo negativnû postiïené diskriminací: Znevýhodněné skupiny žen s omezeným přístupem na trh práce (na rodičovské dovolené a po ní, dlouhodobě nezaměstnané středního a vyššího aktivního věku, žijící na venkově, samoživitelky s dětmi, absolventky středních a vysokých škol, zdravotně postižené, etnické a národnostní menšiny, ženy po výkonu trestu, méně adaptabilní, nekvalifikované a s nízkou kvalifikací, azylantky). B. Osoby a instituce odpovûdné za rovnost pfiíleïitostí (odbory, zaměstnavatelé, rodina, partneři-muži, orgány veřejné správy, společenské a vzdělávací instituce a veřejnost). Aktivity (fáze projektu) - Analýza současného stavu - Hledání cest řešení - Koncepce řešení - Pilotní programy ve vybraných regionech V průběhu realizace projektu byly distribuovány informace o projektu a jeho výsledcích a o návrzích na opatření v politice zaměstnanosti. K průběžné informovanosti všech cílových skupin slouží zejména internetové stránky které přinášely a přinášejí v sekci Projekty přehled o stavu projektu a výsledky a výstupy z výzkumů, rešerší a studií. K praktickým informacím pro znevýhodněné skupiny žen slouží stránky Na aktivitách se podíleli koordinátoři a národní partneři, celkem 27 firem a organizací, a využívali při nich spolupráce s rozvojovými partnery ve dvou zemích EU - Švédsku a Skotsku. Švédský projekt Gender Equality Developers je zaměřen na odstraňování segregace v zaměstnání, klade důraz na společné zapojení žen i mužů v různých sektorech (policie, požární sbor, vojsko...), které jsou tradičně doménou mužů. Skotský Close the Gap (www.closethegap.org.uk) se soustředí na analýzu rozdílů v platovém ohodnocení obou pohlaví a na faktory, které tyto rozdíly ovlivňují. Český projekt Podmínky pro slaìování profesního a rodinného Ïivota partnerství v rodinû má obdobný charakter, ale širší záběr. Všichni partneři mohou využívat výstupů ostatních projektů a předávat si zkušenosti získané v odlišných podmínkách. 8 Fáze anal z V analytické fázi byly zpracovány re er e zahraničních materiálů i domácích pramenů, sekundární anal zy již realizovaných výzkumů a dat, která mají k dis-

8 1_48_EQUAL :09 Stránka 9 pozici úřady práce, nadace a sdružení, zabývající se touto problematikou, i údajů z tématicky příbuzných výzkumů. Důležitými součástmi této fáze byly diskuse se zástupkyněmi cílových skupin, s odboráři a zaměstnavateli a monitoring, jak je princip rovnosti žen a mužů na pracovním trhu prováděn zaměstnavateli a pověřenými orgány veřejné správy. Byla vypracována právní analýza a závěrečná studie z fáze analýzy s názvem Překážky a možnosti ve slaďování práce a rodiny. Výzkum věnoval pozornost i zaměstnavatelům a jejich hodnocení ženské pracovní síly a možnostem a vůli zlepšit přístup. Korigujícím prvkem byl průzkum postoje odborů k ochotě zaměstnavatelů zabývat se problémem sladění pracovních a rodinných povinností žen a mužů. Fáze hledání cest V srpnu 2003 zahájili koordinátoři diskusi o spolupráci s jednotlivými partnery. Setkání v Benešově v září 2003 bylo věnováno hledání konkrétních cest řešení na základě fakt z analýz, výzkumů a vlastních zkušeností. Výsledkem bylo zpřesnění formy a obsahu čtyř metodik (1- všeobecná, 2- znevýhodněné skupiny žen, 3- efektivní působení na zaměstnavatele, 4- řešení služeb) a na základě definice problémů také jednotná struktura výstupů ve fázi koncepce. Fáze koncepce Byly ukončeny práce na výše uvedených metodikách řešení problémů vymezených cílových skupin, které prošly připomínkovým řízením u partnerů projektu a byly ověřovány v pilotních programech. Konečné verze metodik jsou k dispozici na K dalším výstupům v této fázi projektu patří také poradenská podpora a metodické příručky (Jak získat jistotu a sebedůvěru ve společnosti ČSŽ Tato brožura je k dispozici na V stupy Kromě anotace studie a kompletních statistických dat z výzkumu společnosti DEMA je na internetových stránkách mnoho dalších výsledků aktivit v rámci českého projektu. Propagační kampaně v průběhu projektu spolu s ostatními PR aktivitami sloužily k ovlivňování veřejnosti ve smyslu cílů projektu. Představovaly významný podíl mediální komunikace na toto téma. Ze čtyř metodik je pro zaměstnavatele zajímavá především Metodika 3 Metodika 3 Efektivní pûsobení na zamûstnavatele Motto: Co by měl zaměstnavatel vědět o genderové politice a proč? Cílem je prokázat, že protidiskriminační opatření ve firmách mohou pozitivně působit nejen na image firmy, ale i na snižování nákladů, zvyšování produktivity 9

9 1_48_EQUAL :09 Stránka 10 a vyšší efektivnost investic; vzbudit zájem zaměstnavatelů o nové trendy v rovnosti pracovních příležitostí; využít zkušeností zahraničních partnerů jako důkazu, že flexibilní formy využívání potenciálu žen jsou ekonomicky výhodné. Jako příklad mohou posloužit nedávno publikované případy zaměstnavatelů z Německa. Dospěli k názoru, že je pro ně výhodnější zaměstnat ženy pečující o malé děti a samoživitelky na pružnou a zkrácenou pracovní dobu, případně je nechat pracovat doma, než školit a zapracovávat nástupkyně. Stejně tak je výhodné nechat matky na rodičovské dovolené zvyšovat si kvalifikaci subvencovaným nebo placeným studiem. Objektem jsou členové cílové skupiny B, zaměstnavatelé a odbory. Metodika má formu manuálu, který je podkladem pro vzdělávací kurz, jenž bude působit na právní vědomí a celkově vzdělávat cílovou skupinu. Obsahem manuálu je legislativa pro rovnost příležitostí, genderová osvěta vysvětlení stereotypů, zdůvodnění nutnosti změny, osvětlení rovnoprávného partnerského vztahu žen a mužů na pracovišti, jeho vlivu na personální politiku (loajalita zaměstnanců) i na obchodní politiku firmy. Postup: odstranění stereotypů u zaměstnavatelů pozitivními příklady; příklady z praxe zahraničních partnerů (např. skotský partner se nejdříve snaží ovlivnit veřejný sektor, soukromý sektor se přidá). V stupy jsou tištěný manuál, podklady pro mediální kampaň a definice problému. Vedoucí partner: VUSTE ENVIS Rozvojoví partneři: ČMKOS, ISP, DEMA, Úřad práce Frýdek-Místek, NARP, ETERIA Pro představu, jak široká byla základna rozvojového partnerství projektu, uvádíme: NÁRODNÍ PARTNE I PROJEKTU (v abecedním pořadí): 10 Vedoucí partner: Český svaz žen (ČSŽ) Partnefii: Koordinátofii: ADV, s.r.o. ATHENA - Společnost pro vzdělávání a rozvoj žen Český helsinský výbor (ČHV) DEMA a.s. Gender Studies, o.p.s. Agentura Gaia AGENTURA TIS, spol. s r.o. Centrum komunitní práce Ústí nad Labem - poradenská organizace

10 1_48_EQUAL :09 Stránka 11 Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) ETERIA, s.r.o. EuroProfis s.r.o. Institut Svazu průmyslu (ISP) Integrovaná střední škola energetická Chomutov KD Software, spol. s r.o. Městský úřad Vsetín Morava - rodinná škola o.p.s. Most k životu, o.p.s. Nadace Žena Národní asociace pro rozvoj podnikání (NARP) Pomoc nezaměstnaným okresu Prostějov Regionální hospodářská komora Ostrava SC&C spol. s r.o. Sdružení romských podnikatelů a soukromníků v ČR Úřad práce ve Frýdku-Místku VŠE Praha, Fakulta podnikohospodářská VUSTE ENVIS, spol. s r.o. Musíte pfiicházet o na e talenty? KdyÏ s tou mojí pracovní dobou nejde nic dûlat... TALENT KVALIFIKACE NA E FIRMA 11

11 1_48_EQUAL :09 Stránka 12 Jak to chodí v Evropě V této stati bychom vám rádi dali nahlédnout do kuchynû evropsk ch partnerû a podûlit se o jejich zku enosti ze situací, které jiï zaãínají b t i pro na i podnikatelskou rozumûj zamûstnavatelskou - obec aktuální. Zaãíná období, kdy konkurenceschopnost bude stále více souviset s v konem zamûstnancû a ten, stejnû jako jejich spokojenost ve firmû, bude záviset nejen na finanãním ohodnocení jejich práce, ale i na podmínkách, které budou mít pro slaìování svého profesního Ïivota s Ïivotem rodinn m. Mûjme na pamûti, Ïe pro vût inu na í populace pfiedstavuje rodina prvofiadou hodnotu a práce a vyïití v ní je pak aï na dal ích místech. V dosud pfievaïujícím tradiãním modelu rodiny v ní role Ïeny znamená, Ïe nese podstatnou ãást úkolû a prací spojen ch s jejím chodem. Jak tento stav zmûnit? Jak Ïenám umoïnit, aby byly rovnocenn mi hráãi na pracovním trhu, jehoï jsou dûleïit m a nûkdy nepostradateln m prvkem? Úãinn m a ovûfien m nástrojem mûïe b t i u vás uplatàování pruïn ch (flexibilních) zpûsobû zapojení pracovníka do práce ve firmû. Sportovní terminologií fieãeno, jednotlivé tfietiny ãlánku pfiedstavují: a) nûco informací o legislativním lajnování hfii tû, abychom se orientovali ve hfie b) popis technik nástrojû flexibilních metod c) za trénink lze povaïovat návod k tomu, jak zmínûné metody uplatnit/zavést ve prospûch zamûstnan ch Ïen (a nejen jich), ale i firmy. Pfiiná íme nûkteré zku enosti a poznatky ze sousedních zemí, které mají s touto problematikou del í zku enosti. Pokud pochopíte, Ïe o pracovní síly je nutno peãovat, bude to k va emu prospûchu. Zdánlivû nudn v ãet norem nám ukáïe, Ïe jde o vûc evropského zájmu a politiky, jíï je vûnována maximální pozornost, nikoliv o smû nou a ponûkud podezfielou aktivitu ãesk ch feministek. 12

12 1_48_EQUAL :09 Stránka zasedání Konference evropsk ch /1 ministrû rodiny na téma sladûní pracovního a rodinného Ïivota Portorož závěrečné komuniké / 2 1. Dokumenty Rady Evropy, jimiž je ČR vázána jsou: - Evropská sociální charta (revidovaná), čl právo zaměstnanců s povinnostmi k rodině na rovné příležitosti a rovné zacházení. - Doporuãení Komise ministrû ãlensk ch státû ã. R (96) 5 o slaìování pracovního a rodinného Ïivota (spolu s dodatkem). V části organizace pracovní doby se vládám ukládá rozvíjet flexibilitu pracovní doby a umožnit práci part-time (částečný pracovní úvazek) těm zaměstnancům, kteří si to přejí; mají mít též možnost vrátit se na plný úvazek. V části mateřská a rodičovská dovolená se m.j. doporučuje čerpat rodičovskou dovolenou zkrácením rozsahu pracovního úvazku (prací v part-time). - Doporuãení 1146 (1991) o rovnosti pfiíleïitostí a rovném zacházení s Ïenami a muïi na trhu práce. Kromě obecných požadavků jsou zajímavá tato: vlády mají zajistit, aby cíle prorodinné politiky byly známé a plněné jak jen to jde, a aby výsledky příslušných vládních opatření byly pravidelně publikovány vlády mají podporovat nevládní organizace pracující ve prospěch rovnosti žen a mužů - Helsinky, ãerven Závûreãné komuniké z 24. zasedání Konference evropsk ch ministrû rodiny na téma postavení a role otcû jakoïto aspekt rodinné politiky. Vlády byly vyzvány m.j.: přijmout právní předpisy k rozvoji flexibilních pracovních režimů, zajistit, aby doba strávená mimo zaměstnání z rodinných důvodů nebyla na úkor nároků sociálního zabezpečení, aby školky pružně reagovaly na pracovní dobu rodičů 2. Dokumenty Mezinárodní organizace práce, jimiž je ČR vázána jsou: - Úmluva C 183 z roku 2000 a Doporuãení R 192 o ochranû matefiství. Obsahuje základní principy, účel, mateřskou dovolenou dávky atd. 1 / Jedná se o ministry členských států Rady Evropy. Česká republika se zúčastnila, kdo ji zastupoval není z dokumentu zřejmé. 2 / Materiál je k dispozici v češtině. 13

13 1_48_EQUAL :09 Stránka 14 - Úmluva C 175 z roku 1994 a Doporuãení R 182 o práci v part-time. V zásadě platí, že part-time zaměstnanci musí mít stejné postavení (ochranu) jako zaměstnanci v plném úvazku. Vyjadřuje záměr usnadnit rodičům změnu z plného na part-time režim a naopak. U těhotných, pečovatelů o malé děti nebo o zdravotně postižené apod., by měl být na přechod do part-timu právní nárok. - Úmluva C 156 z roku 1981 a Doporuãení R 165 o zamûstnancích s povinnostmi k rodinû. Nesmějí být diskriminováni a nemělo by u nich docházet ke konfliktu mezi výkonem zaměstnání a výkonem povinností k rodině. 3. Dokumenty Evropské unie, jimiž je ČR vázána jsou: - Rezoluce ze setkání Rady a ministrû zamûstnanosti a sociální politiky konaného na téma vyrovnan podíl Ïen a muïû v rodinném a pracovním Ïivotû. Členské státy byly důrazně vyzvány přijímat a prosazovat vládní programy k vyrovnávání účasti mužů a žen v pracovním a rodinném životě, rozvíjet příslušné strategie na základě příkladů úspěšných vlád, uzákonit nepřevoditelnou rodičovskou dovolenou pro otce a další. - Smûrnice Rady 97/81/ES z 15. prosince 1997 o rámcové smlouvû o práci v part-time, uzavfiené mezi UNICE, CEEP a ETUC, vãetnû dodatku. Hodně podobná úmluvě Mezinárodní organizace práce (MOP); ukládá umožnit rozvoj práce v part-time a přispívat k rozvoji pružných pracovních režimů tak, aby byly brány v úvahu potřeby a zájmy zaměstnanců i zaměstnavatelů. Členské státy by měly po poradě se sociálními partnery identifikovat překážky bránící rozvoji práce v part-time a odstraňovat je. Z těch nejaktuálnějších: Evropské Smûrnice zamûstnanosti (The Employment Guidelines) 2003 /3 - Evropská strategie plné zaměstnanosti a kvalitnějších pracovních míst pro všechny. Cílem je plná zaměstnanost, čímž se rozumí: průměrná zaměstnanost v EU by měla dosáhnout 67% do r a 70% do r. 2010, míra zaměstnanosti žen by měla dosáhnout 57% do r a 60% do r. 2010, míra zaměstnanosti starších pracovníků (55-64) 50% do r Zdůrazňuje se vazba na ekonomiku (kromě směrnic zaměstnanosti existují i ekonomické ukazatele), cílem je zvýšit také produktivitu práce. 3 / Přijaté

14 1_48_EQUAL :09 Stránka 15 Zlep ovat adaptabilitu a mobilitu na pracovním trhu. Mají přijímat opatření k rozvíjení široké škály smluvních a pracovních uspořádání, zahrnující dohody o úpravě pracovní doby a zohledňující kariérní postup, lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a mezi flexibilitou a jistotou zaměstnání. Genderová rovnost. Cílem je snížit rozdíly v míře zaměstnanosti a pracovních příjmech do r Zásadní roli zde mají sociální partneři. Zvlá tní pozornost bude vûnována slaìování pracovního a soukromého Ïivota, a to zejména prostfiednictvím zabezpeãování sluïeb péãe o dûti a ostatní závislé osoby, podnûcováním k dûlbû rodinn ch a profesních povinností a usnadàováním návratu do práce po období absence. Pilíř III. Podpora adaptability podnikû a zamûstnancû vyzývá sociální partnery, aby modernizovali práci a zaváděli flexibilní pracovní režimy s cílem zvýšit produktivitu, konkurenceschopnost a přizpůsobivost dalším změnám dále zvýšit kvalitu práce; součástí je i snížení rozsahu pracovních hodin a přesčasů. Protože se pracovní vztahy diverzifikují, měly by členské státy (opatření 14) přezkoumat možnosti zavést do národního práva flexibilnější typy pracovních smluv. Zároveň by se měly ujistit, že tyto nové typy vztahů požívají přiměřenou pracovněprávní ochranu a prestiž. Pilíř IV. Posilování politiky rovn ch pfiíleïitostí muïû a Ïen. Z flexibilních pracovních režimů je úspěšný režim ročně stanovené pracovní doby. Prosazují ho odbory. Jeho varianta se uplatňuje například ve Volkswagenu, kde je týdenní pracovní doba 35 hodin s tím, že je stanovena jako celoroční průměr. V jednotlivém týdnu však nelze přesáhnout 42 hodin. V průměru 3 hodiny týdně jsou určeny na školení (vzdělávání). Mnoho lidí jsou pracující rodiãe, nûktefií jsou samoïivitelé. Celkovû existuje v práci mnohem víc lidí, ktefií mají peãovatelské povinnosti. Pracovní síla stárne a odpovûdnost za staré lidi se zvy uje. Poptávka po pruïn ch zpûsobech pracovního uspofiádání v dûsledku toho roste. V praxi pfiipadá péãe o dûti a dal í peãovatelská odpovûdnost na pracující Ïeny. Jak bylo fieãeno, nástrojem umoïàujícím úãinnû slaìovat pracovní a rodinné povinnosti jsou flexibilní metody práce. Následující ãást by mûla napovûdût, jak fungují. 15

15 1_48_EQUAL :09 Stránka 16 Co je rovnováha mezi prací a životem Jde o takovou volbu modelu pracovní doby, aby bylo možné kombinovat práci s jinými povinnostmi nebo aspiracemi. Osvícení zaměstnavatelé k tomu rozvíjejí široké spektrum možností. Například: Volná pracovní doba - ponechává zaměstnancům na výběr kdy chtějí pracovat, ten se zpravidla týká doby mimo dohodnutý pevný časový úsek. Pracovník si může změnit příchod, odchod a přestávky v práci. Pružné uspořádání pracovní doby - zaměstnanci mají různé začátky a konce pracovní doby a různé přestávky. Zaměstnavatelé tím mohou prodloužit provozní dobu. Pokud se zaměstnanci se zaměstnavatelem předem dohodnou, mohou si zajistit i jinak flexibilní režim. Náhradní volno - vezme-li si zaměstnanec po dohodě se zaměstnavatelem volno, které si napracuje nebo napracoval. Zhuštěná pracovní doba - umožňuje odpracovat stanovený (týdenní) rozsah hodin za méně dní. Např. se pracuje pouze po 4 dny v týdnu, ale odpracuje se plná týdenní pracovní doba. Přesun směny - ponechává se na personálu, jak si dohodne pracovní dobu a směny, přičemž musí být brány na zřetel potřeby obchodu nebo poskytované služby. Samostatný rozpis - týká se dovedností, které nejsou využívány denně a zaměstnanců, kteří nejsou součástí pravidelných týmů. Na takovém zaměstnanci se ponechá, aby si sám stanovil kdy bude pracovat, ovšem s tím, že to bude vyhovovat firmě i jemu. Často to bývá uplatňováno v nemocnicích a v pečovatelské službě. Roční pracovní doba - rozsah pracovní doby je stanoven za celoroční období, nikoliv týdenní nebo měsíční. Lidé mohou pracovat v obdobích, kdy jim to vyhovuje. Sdílení pracovního místa - 2 pracovníci v part-timu se dělí o povinnosti, náležející běžně jednomu zaměstnanci. Dělí se též o dovolenou a jiné výhody. 16

16 1_48_EQUAL :09 Stránka 17 Práce term-time - umožňuje stálým zaměstnancům vzít si neplacenou dovolenou během prázdnin. Práce doma - je usnadněna díky novým technologiím. Je možná u všech druhů prací. Teleworking - práce doma, kdy je kontakt se zaměstnavatelem udržován pomocí telefonu nebo počítače. Přerušení práce - často kvůli mateřské nebo rodičovské dovolené. Jiné pružné výhody - zahrnují příspěvky na péči o děti nebo informace o ní, podporu a volno na vzdělávání, příspěvky na důchod nebo pojištění, praní prádla, možnost používání podnikových zařízení, domácí lékařskou a zubní péči. Znamená to, že zaměstnanec si může z dané nabídky vybrat, co se mu hodí. V hody pro zamûstnavatele: zvyšují se pracovní schopnosti zaměstnanci se cítí hodnotnějšími motivovanější a loajálnější personál pracuje v prostředí, v němž není stresován přitahuje to širší okruh potenciálních zaměstnanců, zaměstnanců v režimu part-time, starších lidí zvyšuje produktivitu snižuje absence zaměstnavatel získá pověst, že je zaměstnavatelem umožňující svobodnou volbu má zásobu kvalitních zaměstnanců. Příslušné výzkumy a studie prokazují faktické úspory a zvýšení produktivity, jakož i zisku u firem, které takové pracovní režimy zavedly. V hody pro zamûstnance: vyšší odpovědnost a cit k majetku firmy lepší vztahy s vedením zlepšení sebevědomí, zdraví, soustředění a důvěry loajalita a odpovědnost nepřenášení pracovních úkolů domů čas zaměřit se na mimopracovní život větší vládu nad pracovním životem. Zase jsou k dispozici výzkumy o zlepšení vztahů v podnicích a o šťastném personálu. 17

17 1_48_EQUAL :09 Stránka 18 Jak postup pro uplatnûní modelu pruïného zamûstnání zvolit? Zku enosti, jejichï cenu zaplatil jiï nûkdo jin, ukazují, Ïe efektivní cesta mûïe b t napfi. taková: 18 Jak má podnikatel zaãít? Nejprve je třeba udělat podnikovou studii a nalézt si příslušné právní předpisy. Podniková studie Je třeba vzít v úvahu: jak dopadne nový způsob práce na zákazníky flexibilita - je nutné začít se všemi zaměstnanci najednou? čas na přípravu; vedení na koordinaci a zaměstnanci na případný výcvik k vyšší flexibilitě případné dublování personálu kvůli nemoci nebo dovolené plánování a rozvržení k pokrytí případného enormního množství práce Pak je třeba zpracovat postup v těchto krocích: Akãní plán Identifikace základních potřeb firmy zjistit, co si přejí zaměstnanci zapojit do zjišťování zaměstnanecké svazy a odbory zjistit, co vy jako podnikatel chcete 1. Zformulovat koncepci - široce se radit - odsouhlasit si strategii - zpracovat psaná pravidla k provádění a monitorování 2. Vyhlásit změnu - zapojit management - utřídit si koncepci 3. Zahájit pilotní nebo zkušební období a vyhodnotit ho 4. Změnit nebo doplnit program, bude-li to nutné 5. Monitorovat a vyhodnocovat Zaměstnavatel musí znát právní předpisy, v jejichž mezích bude změny provádět. Má k dispozici jejich přehled a znění na webových stránkách (předpisy EU- směrnice o pracovní době i národní předpisy o minimální mzdě, Zákoník práce, atd.).

18 1_48_EQUAL :09 Stránka 19 Snadnû to vypadá na papífie, ale ve skuteãnosti jde o dosti nároãn projekt, kter by se v ak mûl firmû vyplatit, i kdyï jeho pfiímé finanãní pfiínosy asi nebudou ihned zfiejmé (nebo je jen neumíme poãítat). Následující pfiíklad je ze Skotska, kde to, jak se zdá, docela dobfie funguje. Skotský Zaměstnavatel roku 2003 Central Scotland Forest Trust Rovnováha mezi prací a mimopracovním životem je v současné době pevně zakotvena do kultury a étosu společnosti CSFT. Pomáhá získávat a udržet zaměstnance a společností je uznávána jako Zaměstnavatel první volby. Vědomé rozhodnutí vrcholového vedení společnosti CSFT změnit způsob, jak věci kolem sebe řešíme, vedlo k nové kultuře trustu, transparentnosti a angažovanosti jak v požadavcích podniku, tak v potřebách jednotlivců, kteří jsou zde zaměstnáni. Provést změnu pomohla celá řada opatření. Nejdůležitější bylo, že tým vedení zaujal proaktivní postoj k pružnému pracovnímu uspořádání, které, i když bylo zavedeno, bylo využíváno jen málo. Nejenom, že manažeři toto prohlášení předkládají, ale využívají těchto možností sami, aby ukázali ostatním, že nové způsoby práce jsou nejenom přijatelné, ale rovněž žádoucí. Tento přístup pomohl zvrátit situaci, kdy byla pracovní morálka po období významných změn, které představovaly i program značného snižování stavu pracovníků, velmi nízká. V důsledku této nové strategie by 77% zaměstnanců doporučilo CSFT jako zaměstnavatele, nežádoucí fluktuace se snížila z 63% na 15%, absence poklesly a rovněž došlo ke snížení nákladů na nábor a zaškolení. Pro klienty CSFT (zemědělská obec a skupiny místní komunity) znamenaly výhody pružného přístupu i to, že jednání mohou být organizována ve vhodnějších časech, které by rovněž vyhovovaly jejich potřebám. - Pružný způsob práce zahrnuje pružnou pracovní dobu, zhuštěné hodiny, práci doma - Hlavní čas je v pátek kratší, aby umožnil lidem odejít o něco dříve a vyhnout se špičce 19

19 1_48_EQUAL :09 Stránka 20 - Politika rovnováhy profesního a rodinného života je zakotvena ve všech složkách organizace: problematice rovnováhy je věnována i část úvodního školení, kde je projednávána s novými zaměstnanci. Na celopodnikových schůzích se provádí průběžná propagace, aktivní náslech liniových manažerů a sleduje se průzkum mezi zaměstnanci. Vedení trustu si uvědomuje, že cílová skupina má více pracovních možností, a že musí kompenzovat relativně nízký plat a své umístění. Tento přístup se vyplácí: čtyři z pěti kandidátů užšího výběru na nedávno nabízené místo byli přilákání politikou rovnováhy. Proã je tak málo Ïen na vedoucích místech? V bornû, v ichni pfiihlá ení do v bûrového fiízení jsou muïi! PRACOVNÍ MÍSTA 20

20 1_48_EQUAL :09 Stránka 21 Dal í pohled a zku enosti s problematikou pruïné práce, zejména ãásteãného úvazku, poskytuje následující ãlánek. Práce v částečném úvazku: řešení nebo past? Patrick Bollé v publikaci Women, Gender and Work, MOP Ženeva, 2001 (originál uveřejněn v International Labour Review díl 136 (1997) V hody práce v ãásteãném pracovním úvazku (dále jen part-time) pro zamûstnance: - zlepšuje rovnováhu mezi pracovním životem a rodinnými povinnostmi, přípravou k zaměstnání, odpočinkem a občanskými aktivitami - umožňuje pozvolné zapojování do trhu práce nebo pozvolný odchod do důchodu pro zamûstnavatele: - umožňuje pružněji reagovat na požadavky trhu, např. intenzívnějším využitím provozní doby nebo jejím rozšířením - zvyšuje produktivitu práce - pro koncepční pracovníky je to šance, že nárůst part-time může snížit vysokou nezaměstnanost. Nev hody pro pracovníky reïimu part-time: - vůči zaměstnancům na plný úvazek bývají znevýhodněni v pracovních příjmech, nebývají oprávněni k různým sociálním požitkům, jejich kariérní postup bývá omezen - není-li režim part-time zvolen dobrovolně, je postavení zaměstnance jen nepatrně lepší než postavení nezaměstnaného pro zamûstnavatele : - přináší organizační obtíže - zvyšuje náklady na pracovní sílu, tj. na nábor, zaškolení, úhradu příspěvků na sociální zabezpečení (s růstem počtu zaměstnanců v part-time tyto náklady přestávají odpovídat hodnotě odvedené práce). 21

21 1_48_EQUAL :09 Stránka 22 Režim part-time je na mezinárodní úrovni regulován Úmluvou MOP č. 175 a doporučením MOP č. 182; dále vydala Rada EU směrnici 97/81/ES, týkající se rámcové úmluvy sjednané mezi UNICE, CEEP a ETUC o režimu parttime. Úmluvami i směrnicí se postavení zaměstnanců v plném a částečném úvazku de jure vyrovnává; de facto to ne vždy platí. Rozvoj reïimu part-time Jeho podíl se bude zvyšovat současně s probíhajícím rozvojem sektoru služeb, tzn. přinejmenším do roku Česká republika, Maďarsko a Polsko mají vysokou zaměstnanost žen a nízký podíl part-time (r méně než 10%). Důvodem jsou zřejmě důsledky předchozího systému a pomalý rozvoj sektoru služeb. Nejvyšší podíl má Nizozemsko - 36,5%. Ze statistik se dá vyvodit, že - tam, kde je stanovená pracovní doba (plná) kratší, tam je poptávka po parttime nižší - odbory mají spíše tendenci vyjednávat snížení pracovní doby než prosazovat part-time - fungují-li zařízení péče o děti, je poptávka po part-time nižší. Zdá se, že part-time se ve vyspělých evropských zemích bude stabilizovat na cca 25% jeho podílu na celkové zaměstnanosti. Jak se podporuje part-time, resp. podzamûstnanost? Pro zaměstnavatele je part-time nevýhodný, s výjimkou období nadměrných zakázek, které s jeho pomocí pružně zvládají. Opatření podporující part-time jsou zacílena na odstraňování administrativních bariér a překážek Je však třeba brát v úvahu, že zaměstnanci v part-time dosahují vyšší produktivity práce než zaměstnanci v plném úvazku (mají nižší absenci a vyšší pracovní morálku, často přešli z plného zaměstnání a v part-time zvládají svůj předchozí objem práce); proto nelze redukci nákladů na tuto pracovní sílu přehnat tak, aby se pro zaměstnavatele stalo nevýhodným zaměstnávat pracovníky v režimu plné pracovní doby. 22

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ pro Euroface Consulting s. r. o. Martin Jára, LOM Rámec Přelom 2012-3 7 zaměstnavatelů Zlínský a Moravskoslezský kraj

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky MOPPS Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života kraj Vysočina Seminář Gender Mainstreaming

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Work Life Balance. Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy

Work Life Balance. Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy Work Life Balance Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy Work Life Blance Work-life balance (zkráceně WLB), či český ekvivalent slaďování práce a rodiny, případně kombinace (nebo dokonce konflikt) pracovního

Více

Audit Rodina a zaměstnání - nástroj personální politiky

Audit Rodina a zaměstnání - nástroj personální politiky Audit Rodina a zaměstnání - nástroj personální politiky Blanka Brabcová Otázky dnešní personální politiky Vyplatí se zaměstnávat rodiče s malými dětmi po MD/RD? Jak udržet zaměstnatelnost rodičů během

Více

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o.

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o. Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy ENVIROCONT s.r.o. 1 I. Představení společnosti Historie 1998 založení 2005 změna právní formy podnikání na s.r.o.

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác při Úřadu vlády Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác Důvody pro vznik Agentury Absence komplexních a dlouhodobých nástrojů Prohlubující

Více

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST KOMERČNÍ SFÉRY Ing. Milan Venclík, MBA SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA Společenská odpovědnost firem (Corporate SocialResponsibility CSR) se stala fenoménem současné doby. Přestože

Více

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR Rovné příležitosti žen a mužů = neexistence překážek pro účast

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Vzdělávací semináře pro HR management a management firem

Vzdělávací semináře pro HR management a management firem ůl na půl: rovné příležitosti žen a mužů Vzdělávací semináře pro HR management a management firem Mgr. Kateřina Machovcová Projekt Půl na půl: rovné příležitosti žen a mužů je ispolufinancován Evropským

Více

Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe

Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe 1 Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe Jana Brabcová poradkyně a hodnotitelka Auditu rodina & zaměstnání jednatelka Grafia, s.r.o. 2 ZKUŠENOSTI Z AUDITOVANÝCH SUBJEKTŮ

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno VÝCHODISKA Rozhodnutí krajské samosprávy schválení realizace projektů: Smart kraj = smart

Více

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013 Brno JUDr. Věra Vojáčková,

Více

Metodika diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti

Metodika diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti Metodika diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti Závěrečný workshop Praha, 16. června 2015 (TA ČR č. projektu TD020134) Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Projekt: Metodika řízení

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

METODIKA FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE

METODIKA FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, PhD. E-mail: pavlik@mc-triton.cz Název projektu: Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný Číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00208 METODIKA FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Prosazování genderové rovnosti

Prosazování genderové rovnosti Prosazování genderové rovnosti Ing. Petr Pavlík, Ph.D. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11.

Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11. Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11. 2014 Nechte se inspirovat konceptem společenské odpovědnosti: Proč?

Více

Zkušenosti z auditů CSR. III. Ročník konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti

Zkušenosti z auditů CSR. III. Ročník konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti Zkušenosti z auditů CSR III. Ročník konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti Lednice 19.11.2015 20.11.2015 QUALIFORM, a.s. CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU Služby certifikace

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti PhDr. Zdeňka Hajná,CSc. Žijeme a pracujeme na Vysočině zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Věc : Návrh postupů a priorit vlády při prosazování rovnosti mužů a žen

Věc : Návrh postupů a priorit vlády při prosazování rovnosti mužů a žen Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Č. j. : 71/7714/98 V Praze dne března 1998 Výtisk č. : Pro schůzi vlády České republiky Věc : Návrh postupů a priorit vlády při prosazování rovnosti mužů a žen Důvod

Více

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011 Základy interní komunikace 31.ledna 2011 CO TO JE INTERNÍ KOMUNIKACE Interní komunikace se zabývá formálním i neformálním předáváním informací uvnitř organizace. Jejím cílem není pouhé zprostředkování

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

Evropská Garance pro mladé lidi European Youth Guarantee v Rámci akcí pro zaměstnávání mladých lidí

Evropská Garance pro mladé lidi European Youth Guarantee v Rámci akcí pro zaměstnávání mladých lidí Evropská Garance pro mladé lidi European Youth Guarantee v Rámci akcí pro zaměstnávání mladých lidí FES, Praha, 17. května 2013 Hotel Andel s JUDr.Vít Samek Právní a sociálně ekonomické oddělení ČMKOS

Více

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ZÆhlav A5 oranzove.qxd 21.10.2003 8:50 StrÆnka 1 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci new BOZP narod prirucka.qxd 21.10.2003 8:45 StrÆnka

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

Vznik Klastru. 7. 11. 2013 registrace stanov občanského sdružení Klastr sociálních inovací a podniků SINEC 2. 12. 2013 úvodní Valná hromada

Vznik Klastru. 7. 11. 2013 registrace stanov občanského sdružení Klastr sociálních inovací a podniků SINEC 2. 12. 2013 úvodní Valná hromada listopad 2014 Vznik Klastru 7. 11. 2013 registrace stanov občanského sdružení Klastr sociálních inovací a podniků SINEC 2. 12. 2013 úvodní Valná hromada Orgány Klastru Valná hromada nejvyšší orgán Klastru

Více

Hospodářská komora České republiky

Hospodářská komora České republiky Hospodářská komora České republiky Proč a jak zaměstnávat OZP, kde hledat motivované pracovníky Michal Vokurka Cíl prezentace Uvedení souvislostí zaměstnávání OZP Rekapitulace důvodů proč zaměstnávat OZP

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Vyrovnání šancí osob pečujících o závislé členy rodiny s ostatními aktéry na pracovním trhu CZ.04.3.07/2.2.01.1/2005

Vyrovnání šancí osob pečujících o závislé členy rodiny s ostatními aktéry na pracovním trhu CZ.04.3.07/2.2.01.1/2005 Vyrovnání šancí osob pečujících o závislé členy rodiny s ostatními aktéry na pracovním trhu CZ.04.3.07/2.2.01.1/2005 Informační a poradenské centrum Praha pro nezaměstnané nebo nezaměstnaností ohrožené

Více

Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže

Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže 1 Příloha k usnesení vlády ze dne... 2012 č.... Úkol: Ukazatel plnění: Odpovídají: Termín plnění: 1.

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více

Základní informace ke druhému kolu Iniciativy Společenství EQUAL

Základní informace ke druhému kolu Iniciativy Společenství EQUAL MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Základní informace ke druhému kolu Iniciativy Společenství EQUAL Iniciativa Společenství EQUAL byla Evropskou komisí vyhlášena v návaznosti na předchozí Iniciativy

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

O ROZMANITOSTI A SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA NA PRACOVIŠTI S MPSV A LINET, spol. s r.o.

O ROZMANITOSTI A SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA NA PRACOVIŠTI S MPSV A LINET, spol. s r.o. O ROZMANITOSTI A SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA NA PRACOVIŠTI S MPSV A LINET, spol. s r.o. Tisková konference Praha, 11. června 2014 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Projekt: Metodika řízení

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1. Úvodem Cenu hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2013 vyhlašují: Rada Plzeňského kraje Asociace společensky odpovědných firem Regionální hospodářská komora

Více

OBSAH. Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí...

OBSAH. Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí... Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí... 19 1 Vybrané problémy, jejichï fie ení je pfiedpokladem úspûchu malého a

Více

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ?

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? Dale Carnegie Training Bílá kniha Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. driveengagement_101512_wp DŮLEŽITOST LIDÍ

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová Konference Práce na dálku Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen Sítě MC od září 2006 Spolupráce s více jak 100 organizacemi a specialisty

Více

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího vzdělávání v krajích POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Beroun 2005 1 Lisabon: podporovat sdružování a vzájemnou spolupráci

Více

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce výstup projektu Rozvoj sociální firmy Výroční konference CIP Equal Praha, 22.-23.4.2008 Ing. Markéta Würtherlová, Fokus Praha, o.s.

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná projekt Ženy naší generace Operační program Rozvoj lidských zdrojů Ing. Andrea Hoschnová, manažer projektu REALIZACE Registrační číslo: CZ.04.1.3/2.2.15.03/0120 Doba realizace projektu: 1.1.2007 30.5.2008

Více

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D.

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D. ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina. Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava

Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina. Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava Definice společenské odpovědnosti firem I Společenská odpovědnost firem je

Více

Koordinování kolektivního vyjednávání

Koordinování kolektivního vyjednávání Kolektivní vyjednávání a sociální dialog ve verejných službách 4. Konference EPSU o kolektivním vyjednávání Koordinování kolektivního vyjednávání Nástin soucasné politiky EPSU v otázce kolektivního vyjednávání

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Rámcová dohoda o práci na dálku

Rámcová dohoda o práci na dálku Rámcová dohoda o práci na dálku 1. Všeobecné úvahy V kontextu Evropské strategie zaměstnanosti vyzvala Evropská rada sociální partnery, aby vyjednali dohody, které by modernizovaly organizaci práce, včetně

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích

Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích ÚISK FF UK PhDr. Zuzana Šidlichovská Příspěvek konference IKI 2012 17-01-2012 Obsah příspěvku Moderní trendy personálního řízení Pracovní prostředí Formy

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích

Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích ÚISK FF UK PhDr. Zuzana Šidlichovská Konference EFI, 25/04/2012 Obsah příspěvku Moderní trendy personálního řízení Pracovní prostředí Formy pracovních

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více