Platební karty. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská práce. Simona Černá. Autor:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Platební karty. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská práce. Simona Černá. Autor:"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Platební karty Bakalářská práce Autor: Simona Černá Bankovnictví, Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Helena Janegová Praha červen,

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Praze dne 7. června 2010 Simona Černá 2

3 Poděkování: Tímto bych chtěla poděkovat Ing. Heleně Janegové za cenné připomínky a odborné vedení, kterými přispěla k vypracování této bakalářské práce. Dále bych chtěla poděkovat Bc. Michaele Kudrové za rady a korektury mé práce. 3

4 Anotace Bakalářská práce podává souhrnný přehled o platebních kartách jako takových. První kapitola obsahuje informace o vzniku úplně první karty a následného vývoje. Dŧleţitým krokem vpřed bylo přijetí Zákona o platebním styku, který je nastíněn v další kapitole. Práce se zaměřuje na druhy karet, realizaci transakce, riziko podvodŧ a v neposlední řadě i na moţnosti vyuţití s následným zhodnocením situace na trhu u dvou nejvýznamnějších bank z hlediska internetového placení. Annotation This bachelor work is primarily focused on the total survey of credit cards. The first chapter contains some information on the origin of the first credit card and its gradual development. Adopting The System of Payment Act was an important improvement. The Act is described in the other chapter. The paper aims at the types of credit cards, effecting the transactions, fraud risk and last but not least at possibilities of their usage. In the end of the work a situation of two most important banks in light of internet payments is interpreted. 4

5 Obsah ÚVOD VZNIK A VÝVOJ PLATEBNÍCH KARET PRVNÍ PLATEBNÍ KARTA UNIVERZÁLNÍ PLATEBNÍ KARTA BANKOVNÍ KARTY EVROPSKÉ ZAČÁTKY Velká Británie Francie Německo PLATEBNÍ KARTY V ČESKÉ REPUBLICE ZÁKON O PLATEBNÍM STYKU VYMEZENÍ NĚKTERÝCH ZÁKLADNÍCH POJMŦ PLATEBNÍ KARTY DRUHY PLATEBNÍCH KARET Platební karty dle rozsahu použitelnosti Platební karty dle způsobu provedení Platební karty dle způsobu zúčtování Platební karty dle vydavatele Platební karty dle druhu záznamu Platební karty dle druhu uživatele REALIZACE KARETNÍ TRANSAKCE AUTORIZACE Hlasová autorizace Automatická autorizace Specializovaná kartová centra CLEARING SETTLEMENT PODVODY A BEZPEČNOST Ztráta nebo zcizení platební karty PIN v blízkosti karty Zachycení peněz Zachycení karty Skimming VYUŽITÍ PLATEBNÍCH KARET V ČESKÉ REPUBLICE Využití karet Platba u prodejcŧ Výběr z bankomatu Cash back Cash advance MO/TO transakce Placení na internetu Bezkontaktní placení M-commerce Situace na trhu platebních karet Česká spořitelna Komerční banka Karta pro platby na internetu KB a ČS ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM ZKRATEK PŘÍLOHY

6 Úvod Platební karty jsou stále více vyuţívány širokou veřejností. Jen málokdo ale o nich ví více, neţ jen pár základních informací. Kaţdý při otázce, jak se rozdělují karty, většinou odpovídá, ţe na kreditní a platební. Proto v této práci nastíním veškeré dŧleţité, uţitečné a zajímavé informace, které by o nich měli jejich uţivatelé znát. První kapitola přináší pohled do historie a vývoje platebních karet a design prvních karet u nás i ve světě. Stručně zmíním pronikání tohoto platebního prostředku i do evropských zemí a zároveň uvedu počátky pouţívání platebních karet v České republice, které začalo v roce Druhá kapitola obsahuje nový Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, který nahradil Zákon č. 124/2002 Sb., o platebním styku. Ten harmonizuje právo Evropské unie s českým. Začal platit od 1. listopadu 2009 a přináší do tuzemského bankovního systému několik novinek. Blokace karty, měsíční výpis a zrušení účtu zdarma. "Největším přínosem je jistě sjednocení trhu platebních služeb v Evropské unii. Cílem je, aby platební služby ve všech státech EU byly stejné a za stejných podmínek. K tomu se touto legislativní změnou blížíme," uvedl pro idnes.cz František Klufa, finanční arbitr České republiky. 1 Velkou pozornost budu věnovat platební kartě jako takové. Uvedu, jaké jsou druhy platebních karet podle rŧzných kritérií. Dále je v této kategorii uveden princip realizace karetní transakce či problematika podvodŧ a bezpečnosti. Popíši rizika spojená s pouţíváním platební karty. Aby banky uspěly v ostrém konkurenčním boji, musí potencionálního klienta zaujmout kvalitou svých sluţeb a také jejich příznivou cenou. Proto uvedu konkrétní nabídku produktŧ vybraných dvou bank pŧsobících na našem trhu a porovnám karty pro platby na internetu. 1 Zdroj: /bank.asp?c=a090901_150407_bank_fib 6

7 1 Vznik a vývoj platebních karet Mezi největší objevy a vynálezy lidstva, které lidem usnadňují ţivot, patří mimo jiné vynález peněz, mincí a také bezhotovostní placení zpočátku uskutečňované pomocí cestovních šekŧ, poštovních poukázek a později i kovových úvěrových mincí, tzv. Metal Charge Coins. Vydávaly se stálým zákazníkŧm a ti je pouţívali vţdy, kdyţ u sebe neměli hotovost. Po prokázání se známkou se svým číslem a znakem jim útrata byla připsána na tzv. úvěrový účet s jejich číslem. Tyto mince se velice přiblíţily k dnešní platební kartě. 1.1 První platební karta V roce 1914 americká telefonní a telegrafní společnost Western Union Telegraph Company vydala první platební kartu na světě. Byla vyrobena z plechu a podobala se vojenským identifikačním štítkŧm. Karta byla zdarma nabízena stálým zákazníkŧm Western Union, kterým umoţňovala telefonovat a zasílat telegramy prostřednictvím svých poboček a zaplatit je najednou na konci měsíce. Společnost tak svým zákazníkŧm umoţňovala získat snadný krátkodobý obchodní úvěr. Western Union začala vydávat Identification Card proto, aby si udrţela dobré klienty a přiměla je k častějšímu pouţívaní jejích moţností bezhotovostního placení. Proto se také karty nazývají věrnostní. Základní princip pouţití prvních platebních karet zŧstal zachován aţ do současné doby. Bylo potřeba, aby klient předloţil svou kartu a podepsal účet. Prodávající pak ověřil platnost karty a porovnal podpis na účtu se vzorovým podpisem na kartě nebo si pro porovnání vyţádal prŧkaz totoţnosti (nebyl-li na kartě podpisový vzor). Účet klienta pak byl poslán do účetního oddělení společnosti k vystavení měsíční faktury. Tuto výhodu zákazníci ocenili zejména při nákupu draţšího zboţí. 1.2 Univerzální platební karta Mimo Western Union pŧsobila v historii platebních karet i společnost Diners Club International, která zaujímala stejně významné místo. Za velký přínos v roce 1950 se dá pokládat vznik univerzálně pouţitelné platební karty. Pan Rober McNamara a Ralph 7

8 Schneider zaloţili klub nazvaný Diners Club. Jeho úkolem bylo vydávat svým členŧm úvěrové karty nazvané Charge Card, které slouţily k bezhotovostnímu placení u všech smluvních hotelŧ, restaurací a obchodŧ na základě uzavřené smlouvy s klubem. Vznikla tak první víceúčelová úvěrová karta pro nákupy draţšího zboţí a sluţeb Travel and Entertainment Card (T&E Card). Jelikoţ karta byla univerzálně pouţitelná a přinesla obchodnímu partnerovi zvýšení trţby, aniţ by nesl riziko případné insolventnosti člena Diners Club, musel se podílet na nákladech. Byl proto zaveden poplatek (provize) z částky nákupu hrazený příjemcem karty jejímu vydavateli (5 %) a také byl poprvé zaveden roční poplatek za vydání a správu karty (5 USD) Bankovní karty Na konci 40. let projevily zájem o tyto platební prostředky i americké banky. V roce 1947 zavedla newyorská banka Flatbush National Bank of Brooklyn papírový doklad nazvaný Charg-It. Ten slouţil pouze k placení v lokální síti obchodŧ. Všechny karty byly určeny pouze k placení, nikoli k čerpání úvěru. Samozřejmě i další americké banky poté zaváděly podobnou sluţbu, ale teprve aţ v roce 1951 banka The Franklin National v New Yorku vydala první kreditní kartu. Karta se vydávala zdarma a klienti měli povinnost uhradit provedené nákupy do 30, 60 nebo 90 dnŧ. Během dalších let platební karty vydávala asi stovka amerických bank. Polovina z nich vydávání karet zastavila, protoţe zpočátku jim platební karty přinesly jen ztráty a ne očekávaný zisk. V roce 1957 vydávalo Charge Card jiţ jen 26 amerických bank v několika málo státech americké Unie. 1.4 Evropské začátky Banky na evropském kontinentu sledovaly vývoj kreditních karet ve Spojených státech a přesto, ţe byly znepokojeny velkými ztrátami, které řada amerických bank utrpěla, tak platební karty Evropa přijala. I kdyţ v rŧzných formách, v závislosti na podmínkách 2 JUŘÍK, Pavel. Svět platebních a identifikačních karet. 2. vyd. Praha : Grada Publishing, spol. s. r.o., s. ISBN

9 toho kterého státu. Velká Británie a Francie velmi brzy patřily mezi nejrozvinutější státy v oblasti platebních karet Velká Británie První plastovou identifikační kartu pro bankovní účely vydala ve Velké Británii National Provincial Bank v roce Svým klientŧm vydala šekovou záruční kartu, která slouţila k výběru hotovosti v jejích pobočkách do částky 20 GBP. O několik let později byly šekové záruční karty chráněny hologramem s vyobrazením busty Williama Shakespeara. První mezinárodní platební kartu v Evropě vydala v roce 1965 Westminster Bank. Vybraným klientŧm nabídla Charge Card ve spolupráci se společností Diners Club International. V roce 1966 Barclays Bank jako první banka mimo území Spojených státŧ koupila licenci BankAmericard. V témţ roce vydala 1 milion karet prostřednictvím nasmlouvaných obchodníkŧ a vytipováním potenciálních klientŧ v řadách svých klientŧ. Dále zavedla vŧbec první bankomaty Cash Point na světě. V roce 1977 se Barclays Bank s 3,3 mil. kreditních karet stala největším vydavatelem karet VISA mimo území Spojených státŧ a toto prvenství si udrţela dosud. Aţ o 11 let později, v roce 1988, se banka stala členem asociace MasterCard Francie Francouzské banky také nestály stranou vývoje. Roku 1967 banka Société Marseillaise de Crédit vydala děrné štítky, které slouţily k výběrŧm hotovosti z prvních bankomatŧ. V témţ roce Société Générale spolu s ostatními bankami zaloţila mezibankovní skupinu nazvanou Carte Bleue (Modrá karta), kterou přijímalo obchodŧ ve Francii. O několik let později Carte Bleue zdokonalila své karty magnetickým prouţkem slouţícím pro výběry hotovosti z bankomatŧ. 3 JUŘÍK, Pavel. Encyklopedie platebních karet. 1.vyd. Praha : Grada Publishing, spol. s. r.o., s. ISBN

10 1.4.3 Německo V Německu se na konci 60. let vŧbec nepřijaly kreditní karty a platební karty se zavedly jen v omezeném rozsahu. Země preferovala a podporovala pouze zavedení celoevropského systému zaručených šekŧ. V roce 1972 zavedly německé banky mezi své produkty k běţným účtŧm Eurošeky (eurocheque ec ). Zpracování eurošekŧ v clearingové centrále bylo aţ do roku 1980 ruční. Krokem vpřed bylo v roce 1986 zavedení prvních off-line bankomatŧ, které vyplácely peníze na karty ec. V roce 1981 Bank of America vydala první VISA karty v Německu. O několik let později vstoupila na trh banka Santander, která zajišťovala příjem karet VISA v obchodech. V roce 1998 byly ec karty doplněny o logo Maestro, coţ zapříčinilo rychlý pokles eurošekových plateb, které nahradilo pohodlnější a celosvětové placení v obchodech přijímajících karty Maestro. 1.5 Platební karty v České republice V České republice se platební karty začaly přijímat od roku Mezi první karty patřily Diners Club a American Express. Do konce roku 1990 byly akceptovány platební karty American Express, Diners Club, Eurocard/MasterCard, JCB, VISA a krátce i Air Plus a enroute. Cestovní kancelář Čedok zajišťovala uzavírání smluv s obchodními místy, školení personálu, autorizaci a zúčtování transakcí. V roce 1989 vydaly Česká a Slovenská státní spořitelna první bankomatové karty. První platební karty vydala v roce 1988 Ţivnostenská banka. Jednalo se o tzv. dispoziční karty k tuzexovým účtŧm a k bezhotovostnímu placení v prodejnách Tuzex. V roce 1990 spol. American Express převzala od Čedoku zajištění příjmu svých karet v obchodní síti. Významným impulsem pro rozvoj bankovních karet v České republice byla nabídka Komerční banky z roku 1990 týkající se společného budování a provozování moderního platebního systému vyuţívajícího know-how některé z bankovních asociací. Tato nabídka byla akceptování Agrobankou, Investiční bankou, Poštovní bankou, Tatra bankou a VÚB. 4 4 JUŘÍK, Pavel. Svět platebních a identifikačních karet. 2. vyd. Praha : Grada Publishing, spol. s. r.o., s. ISBN

11 Aţ do roku 1992 pracovaly bankomaty v tzv. off-line reţimu, tedy do bankomatŧ se nahrávaly soubory s blokovanými kartami a čerpání limitu se sledovalo prostřednictvím záznamu na magnetickém prouţku. V roce 1992 byly instalovány první bankomaty, které byly přímo napojené na systémy banky, tzv. v reţimu on-line. Poprvé mohli Češi zaplatit kartou v roce V roce 1993 uvedla Komerční banka do provozu i první platební terminály. Postupně se platební a bankomatové karty staly jednou z nejrychleji se rozvíjejících a nejvíce ţádaných bankovních sluţeb u nás. Mezi desítku největších vydavatelŧ platebních karet v České republice v roce 2000 patřila Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka a další. Karty měly mezinárodní platnost a většina z nich byla debetní. Graf 1 - Vývoj podílu obchodů přijímajících platebními kartami v ČR P o čet o b ch o d ů O bchody Zdroj: JUŘÍK, Pavel. Svět platebních a identifikačních karet. 2. vyd. 11

12 2 Zákon o platebním styku Platební styk v ČR je v současné době na úrovni zcela odpovídající poţadavkŧm kladeným na tuto činnost v členské zemi EU. Od 1. listopadu 2009 platí v zemích evropské sedmadvacítky nový Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, který nahradil Zákon č. 124/2002 Sb., o platebním styku. Česká republika samozřejmě není výjimkou a implementace patřičné evropské směrnice zde byla schválena v polovině června roku Tyto legislativní změny se významnou měrou promítnou i v běţném ţivotě většiny ekonomicky aktivních občanŧ, a proto uvedu krátkou analýzu celé situace. Zákon č. 284/2009 Sb. zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a zároveň navazuje na přímo pouţitelný předpis Evropských společenství a upravuje: a) činnost některých osob oprávněných poskytovat platební sluţby a vydávat elektronické peníze včetně činnosti těchto osob v zahraničí, b) účast v platebních systémech a vznik a provozování platebních systémŧ s neodvolatelností zúčtování, c) práva a povinnosti poskytovatelŧ platebních sluţeb (dále jen "poskytovatel") a uţivatelŧ platebních sluţeb (dále jen "uţivatel"), d) práva a povinnosti vydavatelŧ elektronických peněz a drţitelŧ elektronických peněz Vymezení některých základních pojmů Tento zákon definuje platební transakci jako vloţení peněţních prostředkŧ na platební účet, výběr peněţních prostředkŧ z platebního účtu nebo převod peněţních prostředkŧ. Velmi dŧleţitý pojmem je platební účet, který slouţí k provádění platebních transakcí. Peněţními prostředky se rozumí bankovky, mince, bezhotovostní peněţní prostředky a také elektronické peníze. Zato platebním prostředkem je zařízení nebo soubor postupŧ dohodnutých mezi poskytovatelem a uţivatelem, které jsou vztaţeny k osobě uţivatele a kterými uţivatel dává platební příkaz. 5 Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku 12

13 Podle zákona se dále rozumí plátcem uţivatel, z jehoţ platebního účtu mají být odepsány peněţní prostředky k provedení platební transakce nebo který dává k dispozici peněţní prostředky k provedení platební transakce. Zatímco příjemcem je uţivatel, na jehoţ platební účet mají být podle platebního příkazu připsány peněţní prostředky nebo jemuţ mají být podle platebního příkazu peněţní prostředky dány k dispozici. Podle názorŧ mnoha odborníkŧ je nejvýznamnější novinkou tohoto zákona zkrácení doby realizace mezibankovních převodŧ ze tří dnŧ na dva. Je to dáno rychlým vývojem v oblasti informačních technologií, které nyní umoţňují nakládat s penězi klientŧ rychleji neţ kdy předtím. Nový zákon také klientŧm nařizuje, aby v případě ztráty nebo odcizení platební karty bezodkladně nahlásili tuto skutečnost své platební instituci. Tato povinnost byla dříve zakotvena pouze ve smluvních podmínkách upravujících vztah banky a klienta. Poskytovatel platebních sluţeb navíc musí ze zákona recipročně zabránit zneuţití karty, která byla nahlášena jako ztracená nebo ukradená. Za zablokování karty nesmí být poţadován ţádný poplatek, coţ je poměrně výrazná změna v porovnání s předchozím stavem, kdy za tuto operaci byly účtovány řádově stovky aţ tisíce korun. Pokud i přesto dojde k neautorizované platbě kartou, klient zaplatí spoluúčast max. do výše 150 eur (cca Kč), zbytek rizika nese platební instituce. Podmínkou ale je, ţe se klient svým chováním nedopouští podvodného jednání a zároveň dodrţuje ustanovení o bezodkladném nahlášení ztráty karty. V případě, ţe by k neautorizované platební operaci došlo aţ po nahlášení ztráty karty klientem, ponese veškeré náklady na její vypořádání poskytovatel karty. Zákon ale neuvádí, za jak dlouhou dobu po ztrátě karty mŧţe klient peníze nárokovat. Klienty to ochrání při neautorizovaných transakcích, tedy při platbách, u kterých není nutné zadávat PIN, ale stačí jen podpis. Tento zpŧsob placení stále umoţňují některé obchody, restaurace a čerpací stanice. Nová povinnost má přimět banky pouţívat bezpečnější zpŧsoby autorizace. Majitel karty, u které se při transakci zadává PIN, musí být více opatrnější, např. nemít PIN napsaný na kartě či lístku v peněţence, protoţe mŧţe ztratit nárok na odškodnění jen kvŧli tomu, ţe nezajistil dostatečnou ochranu PIN a porušil tím pravidla. Výjimkou 13

14 jsou organizované podvody s kopírováním karet, při kterých gangy zároveň snímají kamerami nad bankomatem PIN. Takové případy uţ ale banky běţně řeší vracením ukradených peněz. Větší ochraně karet nahrává zavádění čipových technologií. V Česku má čip uţ asi 85 procent karet a přijímá je přes devadesát procent obchodníkŧ. Tuzemské banky i banky jinde ve světě se snaţí postupně měnit magnetické platební karty na nový systém vybavený speciálním čipem. Nově mají banky za povinnost bezplatně informovat klienta o všech transakcích, které se staly na jeho běţných účtech, a to s pravidelnou měsíční periodicitou. Zákon však jiţ nenařizuje, jakým zpŧsobem má být tento krok realizován, a proto banky ve většině případŧ přistoupí na formu elektronického výpisu zasílaného em, coţ je pro ně nákladově mnohem přijatelnější varianta neţ poštou doručované papírové provedení. Dochází také k regulaci výpovědních lhŧt při rušení účtu - novinkou je zavedení maximálně měsíčního limitu délky trvání výpovědi. Po ročním vedení účtu banky ze zákona nesmějí poţadovat poplatky za jeho zrušení, ovšem pokud se k nim klient nezavázal jiţ dříve při podpisu smlouvy. Mezi další významnou změnu se dá pokládat i zavedení nové kategorie nebankovních poskytovatelŧ platebních sluţeb. Osoby, které nesplní poţadavky kladené na platební instituce, budou moci poskytovat platební sluţby v omezeném rozsahu. 14

15 3 Platební karty Platební karty jsou nástroj, pomocí něhoţ se provádí bezhotovostní platby. Tento zpŧsob placení se stává čím dál tím více populární v obchodech, hotelích nebo na benzinových stanicích. Platit kartou je nejen praktické, ale také bezpečné. Platební karty s rŧznými funkcemi, variantami a dokonce i v nejrŧznějších designech nabízejí nejen banky, ale i obchodníci nebo firmy. V současné době se karty rozdělují do několika skupin podle kritérií, která mohou být na skutečné kartě i kombinována. 3.1 Druhy platebních karet Platební karty dle rozsahu použitelnosti Toto členění se váţe k počátkŧm zavádění a pouţívání karet. Většina vydaných karet je mezinárodně platná, jen některé základní karty např. studentské karty, jsou omezeny územím republiky. Domácí karty se pouţívají k výběrŧm z bankomatŧ a placení v obchodech pouze na území České republiky. Banky od jejich vydávání z dŧvodu rozmachu placení v zahraničí upouštějí. Mezinárodní karty se dají pouţívat jak na našem území, tak i v zahraničí. Celkově vývoj ve světě směřuje ke kartám mezinárodním přinášejícím klientŧm větší moţnosti pouţití Platební karty dle způsobu provedení Elektronické karty patří mezi nejrozšířenější typ karet u nás. Jsou většinou zdarma dávány k účtu. Tyto karty slouţí pro výběry z bankomatŧ a platby u obchodníkŧ, kteří disponují elektronickým platebním terminálem, nebo-li pro transakce, které jsou on-line ověřeny v kartovém centru. Do této skupiny patří VISA Electron či Maestro. Výhodou tohoto typu karet je nízká cena a nevýhodou je jejich zatím omezená pouţitelnost u plateb v prodejnách. 15

16 Embosované karty se poznají podle toho, ţe mají veškeré údaje (číslo karty, majitele, platnost apod.) plasticky vyraţeny. Karty umoţňují nakupovat i v prodejnách, které nejsou vybaveny elektronickým terminálem. Obchodník vloţí kartu do imprinteru (mechanický snímač), nebo do tzv. ţehličky, která otiskne veškeré údaje z karty na účet, který zákazník potvrdí svým podpisem. Na základě toho pak obchodník zúčtuje platbu. Embosované karty lze pouţít na více místech neţ karty elektronické. Nevýhodou je vyšší cena za vydání a vedení Platební karty dle způsobu zúčtování Debetní karty (debet cards) jsou pevně propojeny s běţným účtem. Při placení u obchodníka nebo při výběru z bankomatu se peníze čerpají přímo z účtu vlastníka karty. Ke zúčtování dochází chvíli po provedené transakci nebo během několika dní. Úvěr se mŧţe čerpat tehdy, má-li klient u banky sjednaný kontokorent. Vţdy se ale nejprve vyčerpají vlastní prostředky a poté banka poskytuje kontokorentní úvěr. Kreditní karty (credit cards) znamenají nákup na úvěr. Karta není napojena na běţný účet, ale na účet úvěrový. Kaţdá transakce s kartou znamená čerpání úvěru od banky. Ten se pak musí v dohodnutém termínu splatit. Banky stanovují minimální výši splátky úvěru (obvykle 5-10 % z dluţné částky) a úvěrový limit (podle bonity klienta). Na rozdíl od debetních karet je při vydání kreditní karty zjišťována zpŧsobilost klienta splatit budoucí úvěr (tzv. credit scoring). Při tomto posouzení se jako jeden z hlavních ukazatelŧ bere čistý měsíční příjem ţadatele. 6 Charge karty (charge cards) fungují podobně jako kreditní karty, ale nenakupuje se na úvěr. Klient má zpravidla povinnost splatit svŧj závazek do dnŧ od data výpisu. Karta tak slouţí jako jednoduchý a bezpečný platební prostředek na sluţebních cestách. Z čerpané částky není účtován ţádný úrok. Podmínkou pro vydání této karty je dŧvěryhodnost klienta, zaloţená na jeho dobré znalosti bankou nebo na vyhodnocení scoringem. Scoring je metoda řízení rizika zaloţená na statistickém odhadu pravděpodobnosti, ţe hodnocená skutečnost nastane (klient bude splácet úvěr). 7 6 Zdroj: 7 JUŘÍK, Pavel. Svět platebních a identifikačních karet. 2. vyd. Praha : Grada Publishing, spol. s. r.o., s. ISBN

17 Nákupní úvěrové karty se dají pokládat za kreditní karty vydávané nebankovními institucemi. Liší se hlavně v ceně, výši úročení a omezené pouţitelnosti. Je to například Aura karta nebo YES karta Platební karty dle vydavatele Téměř všechny karty vydané v České republice mají logo mezinárodní asociace VISA International nebo MasterCard International. Obě mají téměř stejný počet bankomatŧ a obchodních míst. Kromě značky karty je dŧleţitá i její třída (model). Ta ovlivňuje cenu karty, poţadavky na bonitu a výši maximálních limitŧ pro platby. MasterCard nabízí elektronické karty Cirrus a Maestro, embosované MC Standard karty a velmi bonitním klientŧm jsou k dispozici karty MC Gold. Mezi karty VISA patří embosované VISA Classic, elektronické karty VISA Electron a pro vyšší třídu klientŧ pak VISA Silver a VISA Gold. Nejvyšší kartou je VISA Platinum. Dále se lze setkat s kartami Diners Club, JBC (Japan Credit Bureau) a AMEX (American Express) Platební karty dle druhu záznamu Druh záznamu na kartě je jedním z faktorŧ ovlivňujících zpŧsoby moţného pouţití karty. Magnetické karty s magnetický prouţkem na zadní straně karty se objevily v širším měřítku aţ koncem 70. let. Prouţek slouţí jako médium pro záznam identifikačních údajŧ při elektronických transakcích. Skládá se ze tří stop a u kaţdé z nich je přesně určená struktura dat a účel pouţití. Nevýhodou je omezená kapacita prouţku a náchylnost na poškození dat. Čipové karty vyuţívají k záznamu dat paměťový čip nebo-li zabudovaný mikroprocesor, do něhoţ lze uloţit informace k ověření osobního kódu klienta. Nevýhodou těchto karet je méně obchodních míst, kde s nimi lze platit. Výhoda je dána bezpečností. Údaje jsou 17

18 chráněné šifrováním a mikroprocesor je odolný proti mechanickému poškození. První čipová karta se v České republice objevila v prosinci 2002 u Komerční banky. Dále ji začala vydávat i ČSOB v roce Hybridní karta obsahuje čip i magnetický prouţek. Dá se pouţít na všech obchodních místech a zaručuje větší bezpečnost. Vznik této karty byl zapříčiněn i tím, ţe karty s magnetickým prouţkem se budou rušit, a to kvŧli malé kapacitě. Laserové karty se v současné době moc nevyuţívají z dŧvodu vysokých pořizovacích nákladŧ a nízké bezpečnosti Platební karty dle druhu uživatele Osobní karty slouţí k soukromému pouţívání drţitelem, jako je např. nákup denních potřeb, oblečení, placení ubytování atp. Karty jsou vydány na jméno drţitele a jsou nepřenosné. Služební karty jsou určeny pro majitele a pracovníky společností, kteří s ní hradí výdaje spojené s plněním pracovních nebo sluţebních úkolŧ. Velmi často jsou zaměstnavateli poskytovány karty na úhradu pohonných hmot s denním limitem. Obrázek č. 1 Embosované karty Zdroj: 18

19 3.2 Realizace karetní transakce Proces od okamţiku zaplacení kartou drţitelem aţ po zúčtování transakce bankou lze rozdělit do tří krokŧ: autorizace, clearing a settlement AUTORIZACE Autorizace je ověření oprávněnosti provést platební kartou příslušnou transakci. Před provedením transakce musí obchodník zkontrolovat údaje na kartě, a to i v případě, ţe se jedná o čipovou kartu a zákazník ji do platebního terminálu zasunuje sám. Jedná se především o povinné náleţitosti, jestli není karta poškozena atp. Ověření karty by mělo zahrnovat také kontrolu pravosti pomocí bezpečnostních náleţitostí, dále její platnost a totoţnost drţitele. Pokladník dále zjišťuje porovnáním podpisu na účtence a na kartě, zda kartu skutečně předkládá oprávněná osoba, na kterou je karta vystavena, a pokud nalezne nějaké nesrovnalosti, tak si mŧţe vyţádat prŧkaz totoţnosti. Čipové karty ověřuje i samotný platební terminál pomocí čísla PIN, které by měl zadávat pouze oprávněný drţitel karty a nikdo jiný. Všude je poukazováno na to, aby se toto číslo nezapisovalo nikam na papírek a ještě k tomu na takový, který je uchovaný spolu s kartou. Praxe bohuţel ukázala i velké procento zneuţití karty (včetně zadání PIN) vlastními rodinnými příslušníky drţitelŧ. Přesto je tento zpŧsob ověření totoţnosti drţitele lepší neţ ověřování na základě shody podpisŧ, které je často prodejci prováděno nedostatečně, nebo dokonce vŧbec. Ověření totoţnosti pomocí prŧkazu totoţnosti je u některých transakcí povinné. Jedná se o sluţbu cash advance, jak jiţ bylo zmíněno výše, ale mŧţe to být i u klasických transakcí, které přesahují stanovený limit. Ten je stanoven ve smlouvě mezi obchodníkem a bankou. Proces ověření by měl probíhat následovně. Pokladník převezme od zákazníka platební kartu a vizuální kontrolou ověří: - zda je karta opatřena příslušným logem karetní asociace, kterou mŧţe přijmout, - zda je podepsaná drţitelem platební karty, protoţe bez podpisu je karta neplatná, - platnost karty, která je uvedena na přední straně karty 19

20 - lokální platnost karty - přijme kartu, která nemá vymezenu lokální platnost, tedy je platná mezinárodně, nebo kartu, která má vyznačeno, ţe je platná pro dané území (např. Valid only in Slovak Republic) - a dále se zkontroluje: zda jméno uvedené na kartě odpovídá drţiteli (národnost, pohlaví), čtyřčíslí BIN vytištěné pod číslem karty, které se musí shodovat s prvními čtyřmi čísly karty, zda karta není znehodnocena, poškozena atp. Příloha č. 1 Pokyny pro kontrolu platební karty uvádí, co vše se musí zkontrolovat u platební karty, aby mohla být provedena transakce. Na rozdíl od ověření, které je víceméně v reţii obchodníka, autorizace probíhá na základě komunikace obchodníka, nebo-li platebního terminálu, s vydavatelskou bankou drţitele karty. Autorizace vlastně znamená ověření, zda je transakce kryta dostatečnými prostředky na účtu a zda není karta vedena jako odcizená, ztracená nebo zablokovaná. Na počátcích trvala autorizace, kterou bylo moţné provést pouze telefonicky, okolo 5-21 minut. Dnes probíhá tzv. hlasová autorizace, která se pohybuje v rozmezí několika vteřin. Pokud budeme brát v úvahu celý proces od zaslání dotazu po získání odpovědi, pak se zpravidla jedná o 5 aţ 12 vteřin Hlasová autorizace Nejdříve existovala pouze hlasová autorizace prováděná pomocí telefonu. V současné době se jiţ ve většině případŧ provádí online autorizace. Výjimku tvoří situace, kdy je platba z nějakého dŧvodu, např. nefunkčnosti nebo nepřítomnosti elektronického platebního terminálu, prováděna pomocí imprinteru. U těchto mechanických transakcí je povinnost provést hlasovou autorizaci v případě, ţe platba přesahuje autorizační limit. Autorizační limit je finanční částka, do jejíţ výše nemusí obchodník ověřovat platnost platební karty a finanční krytí transakce v autorizačním centru. Obchodník pouze zkontroluje náleţitosti karty, zda se karta nenachází na stoplistu (seznamu karet, které nesmí být přijaty pro ţádnou platební operaci - jde o karty odcizené, padělané, ztracené, karty jejichţ drţitel 8 JUŘÍK, Pavel. Encyklopedie platebních karet. 1.vyd. Praha : Grada Publishing, spol. s. r.o., s. ISBN

Platební karty. Elektronické bankovnictví.

Platební karty. Elektronické bankovnictví. 7. Platební karty. Elektronické bankovnictví. NÁSTROJE PLATEBNÍHO STYKU 1. Bankovní převody (příkaz k úhradě, příkaz k inkasu) 2. Směnky 3. Šeky 4. Platební karty 5. Elektronické bankovnictví 6. Dokumentární

Více

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty VY_32_INOVACE_BAN_110 Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz.

Více

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová Ostatní služby bank Bc. Alena Kozubová Ostatní služby Obchody s cizími měnami Přímé bankovnictví Platební karty Operace s cennými papíry Poradenské služby Obchody s cizími měnami Česká národní banka na

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim15 Vypracoval, Dne

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty

Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty Miloslav Křečan, ředitel kartového centra ČS 29. dubna 2008 Obsah 1. Karta podle Vás individuální design platebních karet 2.

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 6. 04 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. (dále jen LBBW Bank ) vydává platební karty MasterCard a Maestro jako elektronický platební prostředek k osobním a firemním běžným

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 05 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Využití platebních karet v České republice. Bakalářská práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Využití platebních karet v České republice. Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití platebních karet v České republice Bakalářská práce Sandra Mašatová duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Využití platebních

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

PLATIT JE HRAČKA, KDYŽ VÍME, JAK NA TO!

PLATIT JE HRAČKA, KDYŽ VÍME, JAK NA TO! PLATIT JE HRAČKA, KDYŽ VÍME, JAK NA TO! Plán vyučovací hodiny (č. 7) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Platit je hračka, když víme, jak na to! VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3 II. Platební styk 5 III. Swiftové produkty 5 IV. Cash pooling 5 V. Elektronické bankovnictví MultiCash 6 VI. Internetové bankovnictví Global

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

PLATEBNÍ STYK. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

PLATEBNÍ STYK. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_16 Název materiálu: PLATEBNÍ STYK Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům co znamená platební styk, jaké jsou druhy

Více

Zaplatí to zákazníci?

Zaplatí to zákazníci? Zaplatí to zákazníci? Dopady PSD2 na uživatele platebních karet Pavel Juřík Senior Business Consultant Cards & Mobile Services Interchange Fee Interchange Fee - počátek 70. let 20. století - odměna pro

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Vydání/používání karty 2. Úvěry poskytované prostřednictvím kreditních a charge karet 3. Vyrobení náhradní karty 4. Omezení

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Poskytování bankovních kreditních platebních karet v ČR

Poskytování bankovních kreditních platebních karet v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Poskytování bankovních kreditních platebních karet v ČR Bakalářská práce Autor: Lucie Rejmanová Bankovní management Vedoucí práce:

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Platební karta vám pomáhá plánovat výdaje a řídit vaše finance - každý měsíční výpis vám ukáže, kde, kdy a jak jste ji použili.

Platební karta vám pomáhá plánovat výdaje a řídit vaše finance - každý měsíční výpis vám ukáže, kde, kdy a jak jste ji použili. Platební karty Kdo by neznal tuto situaci. V obchodě vidíte báječnou věc, jenže nemáte u sebe tolik peněz, abyste si ji mohli koupit. Pokud ovšem vlastníte platební kartu, rázem si ji koupit můžete. Platební

Více

Platební karty Druhy platebních karet podle záznamu na kartě: a) elektronické b) embosované c) čipové

Platební karty Druhy platebních karet podle záznamu na kartě: a) elektronické b) embosované c) čipové Platební karty = moderní elektronický platební prostředek určený pro a) fyzické osoby - občany b) fyzické osoby - podnikatele (pro vlastní potřeby) Zde se jedná o tzv. osobní platební karty c) fyzické

Více

Zvykli si Češi platit kartami?

Zvykli si Češi platit kartami? ERSTE GROUP Stanislav Šmolík ředitel odboru akceptace platebních karet České spořitelny Obsah 1. Placení kartami u nás ve srovnání se zahraničím 2. ČS jako poskytovatel akceptace platebních karet srovnání

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. (dále jen LBBW Bank ) vydává platební karty MasterCard a Maestro jako elektronický platební prostředek k osobním a firemním běžným

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

obchodní podmínky pro debetní platební kartu

obchodní podmínky pro debetní platební kartu obchodní podmínky pro debetní platební kartu 1. Obchodní podmínky pro debetní platební kartu (dále jen Obchodní podmínky nebo OP ) upravují právní vztahy mezi Poštovou bankou, a.s., se sídlem Dvořákovo

Více

obchodní podmínky pro debetní platební kartu

obchodní podmínky pro debetní platební kartu obchodní podmínky pro debetní platební kartu 1. Obchodní podmínky pro debetní platební kartu (dále jen Obchodní podmínky nebo OP ) upravují právní vztahy mezi Poštovou bankou, a.s., se sídlem Dvořákovo

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Změna Sazebníku KB pro občany k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro občany k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pro občany k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Vysvětlení K 1.1.2014 dochází ke změnám v Sazebníku KB pro občany. Jedná se o: změny týkající se zavedení nového občanského zákoníku. Za

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha

Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní institut vysoká škola Praha Právní administrativa v podnikatelské sféře PLATEBNÍ KARTY Bakalářská práce Radka Hrdinová duben, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva PLATEBNÍ KARTY

Více

Platební karty a jejich využití

Platební karty a jejich využití Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: B6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Platební karty

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn

Sazebník bankovních poplatků a odměn Sazebník bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby platný od 1. 4. 2012 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Žirokonto 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.2. Žirokonto Plus 1.2.1. Zřízení a vedení

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - Platný aktuálně od 6. nabízené 5. 2014 produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto...2 2. Povolené přečerpání mrezerva...2 3. Spořicí

Více

Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu

Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu Kontakt: Simona Hornychová Tel.: + 420 731 433 865 Email: simona.hornychova@agmo.eu www.agmo.eu 1 Platební metody Tradiční platebni metody hotovost,

Více

7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty

7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty 7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty PLATEBNÍ STYK představuje pohyb veškerých hotovostních a bezhotovostních peněžních prostředků za účelem provedení převodu peněžních prostředků z jednoho

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0036. Inovace a individualizace výuky VY_62_INOVACE_ZEL16. BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o.

CZ.1.07/1.5.00/34.0036. Inovace a individualizace výuky VY_62_INOVACE_ZEL16. BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu Název školy Autor VY_62_INOVACE_ZEL16 BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Ing.

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní konto České spořitelny 2. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro fyzické osoby. platný od 1. 1. 2015

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro fyzické osoby. platný od 1. 1. 2015 Sazebník bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby platný od 1. 1. 2015 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Žirokonto 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.2. Žirokonro Plus 1.2.1. Zřízení a vedení

Více

Platební karty a možnosti jejich využití

Platební karty a možnosti jejich využití Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Platební karty a možnosti jejich využití Diplomová práce Autor: Bc. Mariola Flachsová, DiS. finance, finanční obchody Vedoucí

Více

Podmínky pro vydávání a používání platebních karet MasterCard pro firemní klienty

Podmínky pro vydávání a používání platebních karet MasterCard pro firemní klienty Podmínky pro vydávání a používání platebních karet MasterCard pro firemní klienty Obsah 2 1. Všeobecné informace 2 2. Druhy platebních karet 2-3 3. Vydání karty a její ochrana 3 4. Platnost karty 3 5.

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. LBBW Bank CZ a.s. (dále jen LBBW Bank ) vydává platební karty MasterCard a Maestro jako elektronický platební

Více

Podvody v bankovní praxi

Podvody v bankovní praxi Podvody v bankovní praxi Pavel Gernt Credit Fraud Manager Raiffeisenbank Obsah Hlavní rizika používání platebních karet Na co si dát pozor v transakčních podvodech Specifika úvěrových podvodů v segmentu

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ A PRO ODVODY TUZEMSKÝCH ŠEKŮ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Podmínky pro přijímání tuzemských šeků Banky pro platby v Kč a pro odvody tuzemských

Více

Příručka pro držitele

Příručka pro držitele Příručka pro držitele Stříbrné karty Home Credit hotovost vždy po ruce vydání a vedení karty Stříbrná karta Home Credit nyní máte hotovost vždy po ruce! k dispozici máte částku ve výši úvěrového rámce

Více

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 2 Platnost pojištění... 2 Kdo je pojištěn... 2 Aktivace pojištění... 2 Úhradou nákladů na cestu se rozumí:... 2 Cestovní pojištění k platebním kartám

Více

Podmínky pro vydávání a používání platebních karet

Podmínky pro vydávání a používání platebních karet Form: GBH S2 Podmínky pro vydávání a používání platebních karet (Podmínky pro platební karty) Platné od 1. 03. 2008 I. Úvodní ustanovení 1. Veškeré právní vztahy související s vydáním a užíváním elektronických

Více

Alternativní kanály bankovních služeb

Alternativní kanály bankovních služeb Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Alternativní kanály bankovních služeb Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Petra Kocourková Bankovní management Ing. Helena Janegová Praha

Více

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku.

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. 6. Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. NEUTRÁLNÍ BANKOVNÍ OBCHODY neovlivňují AKTIVA a PASIVA patří sem především: PLATEBNÍ STYK zahrnuje pohyb veškerých hotovostních

Více

Podmínky pro platební karty klientů Equa bank a. s.(dále jen Podmínky )

Podmínky pro platební karty klientů Equa bank a. s.(dále jen Podmínky ) Stránka 1 z 10 Podmínky pro platební karty klientů Equa bank a. s.(dále jen Podmínky ) Všeobecná ustanovení 1. Equa bank a. s., (dále jen Banka ) vydává Majiteli Účtu a osobám určeným Majitelem Účtu platební

Více

Klientský formát elektronického výpisu z platebních karet

Klientský formát elektronického výpisu z platebních karet Klientský formát elektronického (pro obchodníky přijímající platební karty) platný od 18. 6. 2012 Pozn. Pokud obchodník realizuje transakce v cizí měně (EUR, USD, GBP nebo RUB) jsou elektronické výpisy

Více

Jak nejlépe využít kartu Exclusive

Jak nejlépe využít kartu Exclusive Podrobné informace o kartě Generali a programu Exclusive naleznete na www.rb.cz a www.exclusiveprogram.cz. Jak nejlépe využít kartu Exclusive Příručka pro členy programu Exclusive Příručka pro držitele

Více

Balíček služeb Citikonto Plus

Balíček služeb Citikonto Plus Balíček služeb Citikonto Plus Sazebník produktů a služeb Balíček služeb Citikonto Plus Platný od 1. ledna 2014 Druh Poplatku Splatnost Výše Poplatku Citikonto Plus Zahrnuje běžný Účet, spořicí účet, Investiční

Více

Platební karta slaví sto let

Platební karta slaví sto let Jiří Böhm Email: jiri.bohm@grayling.com Tel.: 601 592 123 VISA EUROPE TISKOVÁ ZPRÁVA Začalo to kartami místo šeků, pokračovalo to přes papírové, až po dnešní plastikové. I těm už ale zvoní umíráček na

Více

Mezinárodní společnost udílející bankám licence na vydávání a zpracovávání transakcí uskutečněných platebními kartami.

Mezinárodní společnost udílející bankám licence na vydávání a zpracovávání transakcí uskutečněných platebními kartami. Příloha č.19 3D-Secure Autentizační technologie používající šifrování Secure Sockets Layer (SSL) a Merchant Server Plug-in pro předávání informací a dotazování účastníků s cílem provést autentizaci držitele

Více

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013.

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech Nový zákon č.501/2013, kterým se mění zákon 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

PODMÍNKY pro vydávání a používání platebních karet MasterCard COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha pro firemní klienty

PODMÍNKY pro vydávání a používání platebních karet MasterCard COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha pro firemní klienty PODMÍNKY pro vydávání a používání platebních karet MasterCard COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha pro firemní klienty Obsah 2 1. Všeobecné informace 2 2. Druhy platebních karet 2-3 3. Vydání

Více

Bankovní produkty 2. Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. příjmem banky je provize za poskytnutí služby; Patří sem:

Bankovní produkty 2. Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. příjmem banky je provize za poskytnutí služby; Patří sem: Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Bankovní produkty 2. část Neutrální bankovní produkty nemají vliv na celkovou sumu získaných finančních zdrojů a poskytnutých úvěrů, bance

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny. ze dne 1. 1. 2013

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny. ze dne 1. 1. 2013 Sazebník poplatků Poštovní spořitelny Sazebník poplatků Poštovní spořitelny ze dne.. 203 (pro klienty Poštovní spořitelny, pro vnitřní potřebu zaměstnanců pošt a finančních center) OBSAH RYCHLÝ PŘEHLED

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013.

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech Nový zákon č.501/2013, kterým se mění zákon 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

MojeBanka - Informace pro příjemce platebních karet

MojeBanka - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Běžný účet CREDITAS s cenovým

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank Platné a účinné od 1. 1. 2014 mbank.cz 844 777 000 1. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět Podmínek Tyto Podmínky pro vydávání a používání kreditních

Více

Balíček služeb Citikonto Plus

Balíček služeb Citikonto Plus Balíček služeb Citikonto Plus Ceník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Balíček služeb Citikonto Plus Platný od 1. listopadu 2011 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citikonto Plus

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Pojištění debetních a kreditních karet

Pojištění debetních a kreditních karet Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Pojištění debetních a kreditních karet Bakalářská práce Autor: Michaela Šimůnková Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Helena Janegová Praha Květen,

Více

MANUÁL PRO PLATEBNÍ KARTU V MOBILU

MANUÁL PRO PLATEBNÍ KARTU V MOBILU MANUÁL PRO PLATEBNÍ KARTU V MOBILU www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 Jak funguje platební karta v mobilu? Platební karta v mobilu od GE Money Bank je novinkou na trhu platebních karet a zcela průlomovým

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (pro účty začínající 89 a 5) Platnost od 1. února 2012 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční poplatek

Více

Členové a pozorovatelé SBK - plateb. instituce a spol., Rok Splacený Kapitál vydávající karty a přispívající do statistik

Členové a pozorovatelé SBK - plateb. instituce a spol., Rok Splacený Kapitál vydávající karty a přispívající do statistik Vydávání karet v ČR Na trh bankovních karet působilo v r. 2006 celkem 14 bank, v roce 2007 přibyla polská BRE Bank S.A., org. složka, v r. 2011 pak přibyly banky ZUNO, AXA a Air Bank. V roce 2013 z celkového

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. dubna budeme mít nový Sazebník pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM RÁMCOVÉ SMLOUVY PODLE ZÁKONA O PLATEBNÍM STYKU

INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM RÁMCOVÉ SMLOUVY PODLE ZÁKONA O PLATEBNÍM STYKU INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM RÁMCOVÉ SMLOUVY PODLE ZÁKONA O PLATEBNÍM STYKU, (dále také ČSOB ) v souladu s ustanoveními zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ZOPS

Více

PLATBY KARTOU NA INTERNETU

PLATBY KARTOU NA INTERNETU PLATBY KARTOU NA INTERNETU Chcete rychle, pohodlně a bezpečně nakupovat z pohodlí domova či kanceláře? Není nic jednoduššího, než nakupovat přes internet kartou. Karta šetří Váš čas i peníze S kartou můžete

Více

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -7. modul Platební karty

Finanční gramotnost pro SŠ -7. modul Platební karty Modul č. 7 Ing. Miroslav Škvára Platební karty a jak se v nich vyznat Co si myslíte? Platební karta je VÝHRA nebo POHROMA? 2 Druhy platebních karet 1. Debetní platební karta 2. Kreditní platební karta

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních bezkontaktních karet Expobank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních bezkontaktních karet Expobank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních bezkontaktních karet Expobank CZ a.s. 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. Expobank CZ a.s. (dále jen Expobank ) vydává platební karty MasterCard jako elektronický platební

Více

Manuál pro obchodníky. P ř ijímající platby prostř ednictvím platebních karet

Manuál pro obchodníky. P ř ijímající platby prostř ednictvím platebních karet Manuál pro obchodníky P ř ijímající platby prostř ednictvím platebních karet Manuál pro obchodníky Přijímající platby prostřednictvím platebních karet VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, MasterCard

Více

Trendy a inovace platebních karet

Trendy a inovace platebních karet Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Trendy a inovace platebních karet Diplomová práce Autor: Bc. Petra Jindrová Finance Vedoucí práce: Ing. Marcela Soldánová Praha duben, 2015

Více

Zvláštní ujednání pro ubytovací služby doplňující Produktové obchodní podmínky smlouvy o přijímání platebních karet

Zvláštní ujednání pro ubytovací služby doplňující Produktové obchodní podmínky smlouvy o přijímání platebních karet Zvláštní ujednání pro ubytovací služby doplňující Produktové obchodní podmínky smlouvy o přijímání platebních karet UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. 1 Hotelová rezervační služba (Hotel

Více

SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S.

SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S. SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S. Platí od 15. 10. 2010 SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0092 Druh/typ platební karty Poznámka: Výčet položek číselníku:

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0092 Druh/typ platební karty Poznámka: Výčet položek číselníku: POPIS ČÍSELNÍKU : Název: Druhy a typy platebních karet Charakteristika: Jednotlivé druhy a typy platebních karet používaných v elektronickém bankovnictví, doplněné klasifikací karet podle teritoriálního

Více

Analýza platebních karet v ČR, vývojové trendy, možnosti, limity

Analýza platebních karet v ČR, vývojové trendy, možnosti, limity Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Analýza platebních karet v ČR, vývojové trendy, možnosti, limity Diplomová práce Autor: Bc. Iva Podholová Finance Vedoucí práce: Ing.

Více

Finanční služby SOB pro municipality

Finanční služby SOB pro municipality Finanční služby SOB pro municipality Rozšíření nabídky ČSOB pro municipality Využití předností a možností obchodních míst ČSOB a České pošty pro zlepšení kvality obsluhy municipalit Pobočková síť ČSOB

Více