Platební karty. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská práce. Simona Černá. Autor:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Platební karty. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská práce. Simona Černá. Autor:"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Platební karty Bakalářská práce Autor: Simona Černá Bankovnictví, Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Helena Janegová Praha červen,

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Praze dne 7. června 2010 Simona Černá 2

3 Poděkování: Tímto bych chtěla poděkovat Ing. Heleně Janegové za cenné připomínky a odborné vedení, kterými přispěla k vypracování této bakalářské práce. Dále bych chtěla poděkovat Bc. Michaele Kudrové za rady a korektury mé práce. 3

4 Anotace Bakalářská práce podává souhrnný přehled o platebních kartách jako takových. První kapitola obsahuje informace o vzniku úplně první karty a následného vývoje. Dŧleţitým krokem vpřed bylo přijetí Zákona o platebním styku, který je nastíněn v další kapitole. Práce se zaměřuje na druhy karet, realizaci transakce, riziko podvodŧ a v neposlední řadě i na moţnosti vyuţití s následným zhodnocením situace na trhu u dvou nejvýznamnějších bank z hlediska internetového placení. Annotation This bachelor work is primarily focused on the total survey of credit cards. The first chapter contains some information on the origin of the first credit card and its gradual development. Adopting The System of Payment Act was an important improvement. The Act is described in the other chapter. The paper aims at the types of credit cards, effecting the transactions, fraud risk and last but not least at possibilities of their usage. In the end of the work a situation of two most important banks in light of internet payments is interpreted. 4

5 Obsah ÚVOD VZNIK A VÝVOJ PLATEBNÍCH KARET PRVNÍ PLATEBNÍ KARTA UNIVERZÁLNÍ PLATEBNÍ KARTA BANKOVNÍ KARTY EVROPSKÉ ZAČÁTKY Velká Británie Francie Německo PLATEBNÍ KARTY V ČESKÉ REPUBLICE ZÁKON O PLATEBNÍM STYKU VYMEZENÍ NĚKTERÝCH ZÁKLADNÍCH POJMŦ PLATEBNÍ KARTY DRUHY PLATEBNÍCH KARET Platební karty dle rozsahu použitelnosti Platební karty dle způsobu provedení Platební karty dle způsobu zúčtování Platební karty dle vydavatele Platební karty dle druhu záznamu Platební karty dle druhu uživatele REALIZACE KARETNÍ TRANSAKCE AUTORIZACE Hlasová autorizace Automatická autorizace Specializovaná kartová centra CLEARING SETTLEMENT PODVODY A BEZPEČNOST Ztráta nebo zcizení platební karty PIN v blízkosti karty Zachycení peněz Zachycení karty Skimming VYUŽITÍ PLATEBNÍCH KARET V ČESKÉ REPUBLICE Využití karet Platba u prodejcŧ Výběr z bankomatu Cash back Cash advance MO/TO transakce Placení na internetu Bezkontaktní placení M-commerce Situace na trhu platebních karet Česká spořitelna Komerční banka Karta pro platby na internetu KB a ČS ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM ZKRATEK PŘÍLOHY

6 Úvod Platební karty jsou stále více vyuţívány širokou veřejností. Jen málokdo ale o nich ví více, neţ jen pár základních informací. Kaţdý při otázce, jak se rozdělují karty, většinou odpovídá, ţe na kreditní a platební. Proto v této práci nastíním veškeré dŧleţité, uţitečné a zajímavé informace, které by o nich měli jejich uţivatelé znát. První kapitola přináší pohled do historie a vývoje platebních karet a design prvních karet u nás i ve světě. Stručně zmíním pronikání tohoto platebního prostředku i do evropských zemí a zároveň uvedu počátky pouţívání platebních karet v České republice, které začalo v roce Druhá kapitola obsahuje nový Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, který nahradil Zákon č. 124/2002 Sb., o platebním styku. Ten harmonizuje právo Evropské unie s českým. Začal platit od 1. listopadu 2009 a přináší do tuzemského bankovního systému několik novinek. Blokace karty, měsíční výpis a zrušení účtu zdarma. "Největším přínosem je jistě sjednocení trhu platebních služeb v Evropské unii. Cílem je, aby platební služby ve všech státech EU byly stejné a za stejných podmínek. K tomu se touto legislativní změnou blížíme," uvedl pro idnes.cz František Klufa, finanční arbitr České republiky. 1 Velkou pozornost budu věnovat platební kartě jako takové. Uvedu, jaké jsou druhy platebních karet podle rŧzných kritérií. Dále je v této kategorii uveden princip realizace karetní transakce či problematika podvodŧ a bezpečnosti. Popíši rizika spojená s pouţíváním platební karty. Aby banky uspěly v ostrém konkurenčním boji, musí potencionálního klienta zaujmout kvalitou svých sluţeb a také jejich příznivou cenou. Proto uvedu konkrétní nabídku produktŧ vybraných dvou bank pŧsobících na našem trhu a porovnám karty pro platby na internetu. 1 Zdroj: /bank.asp?c=a090901_150407_bank_fib 6

7 1 Vznik a vývoj platebních karet Mezi největší objevy a vynálezy lidstva, které lidem usnadňují ţivot, patří mimo jiné vynález peněz, mincí a také bezhotovostní placení zpočátku uskutečňované pomocí cestovních šekŧ, poštovních poukázek a později i kovových úvěrových mincí, tzv. Metal Charge Coins. Vydávaly se stálým zákazníkŧm a ti je pouţívali vţdy, kdyţ u sebe neměli hotovost. Po prokázání se známkou se svým číslem a znakem jim útrata byla připsána na tzv. úvěrový účet s jejich číslem. Tyto mince se velice přiblíţily k dnešní platební kartě. 1.1 První platební karta V roce 1914 americká telefonní a telegrafní společnost Western Union Telegraph Company vydala první platební kartu na světě. Byla vyrobena z plechu a podobala se vojenským identifikačním štítkŧm. Karta byla zdarma nabízena stálým zákazníkŧm Western Union, kterým umoţňovala telefonovat a zasílat telegramy prostřednictvím svých poboček a zaplatit je najednou na konci měsíce. Společnost tak svým zákazníkŧm umoţňovala získat snadný krátkodobý obchodní úvěr. Western Union začala vydávat Identification Card proto, aby si udrţela dobré klienty a přiměla je k častějšímu pouţívaní jejích moţností bezhotovostního placení. Proto se také karty nazývají věrnostní. Základní princip pouţití prvních platebních karet zŧstal zachován aţ do současné doby. Bylo potřeba, aby klient předloţil svou kartu a podepsal účet. Prodávající pak ověřil platnost karty a porovnal podpis na účtu se vzorovým podpisem na kartě nebo si pro porovnání vyţádal prŧkaz totoţnosti (nebyl-li na kartě podpisový vzor). Účet klienta pak byl poslán do účetního oddělení společnosti k vystavení měsíční faktury. Tuto výhodu zákazníci ocenili zejména při nákupu draţšího zboţí. 1.2 Univerzální platební karta Mimo Western Union pŧsobila v historii platebních karet i společnost Diners Club International, která zaujímala stejně významné místo. Za velký přínos v roce 1950 se dá pokládat vznik univerzálně pouţitelné platební karty. Pan Rober McNamara a Ralph 7

8 Schneider zaloţili klub nazvaný Diners Club. Jeho úkolem bylo vydávat svým členŧm úvěrové karty nazvané Charge Card, které slouţily k bezhotovostnímu placení u všech smluvních hotelŧ, restaurací a obchodŧ na základě uzavřené smlouvy s klubem. Vznikla tak první víceúčelová úvěrová karta pro nákupy draţšího zboţí a sluţeb Travel and Entertainment Card (T&E Card). Jelikoţ karta byla univerzálně pouţitelná a přinesla obchodnímu partnerovi zvýšení trţby, aniţ by nesl riziko případné insolventnosti člena Diners Club, musel se podílet na nákladech. Byl proto zaveden poplatek (provize) z částky nákupu hrazený příjemcem karty jejímu vydavateli (5 %) a také byl poprvé zaveden roční poplatek za vydání a správu karty (5 USD) Bankovní karty Na konci 40. let projevily zájem o tyto platební prostředky i americké banky. V roce 1947 zavedla newyorská banka Flatbush National Bank of Brooklyn papírový doklad nazvaný Charg-It. Ten slouţil pouze k placení v lokální síti obchodŧ. Všechny karty byly určeny pouze k placení, nikoli k čerpání úvěru. Samozřejmě i další americké banky poté zaváděly podobnou sluţbu, ale teprve aţ v roce 1951 banka The Franklin National v New Yorku vydala první kreditní kartu. Karta se vydávala zdarma a klienti měli povinnost uhradit provedené nákupy do 30, 60 nebo 90 dnŧ. Během dalších let platební karty vydávala asi stovka amerických bank. Polovina z nich vydávání karet zastavila, protoţe zpočátku jim platební karty přinesly jen ztráty a ne očekávaný zisk. V roce 1957 vydávalo Charge Card jiţ jen 26 amerických bank v několika málo státech americké Unie. 1.4 Evropské začátky Banky na evropském kontinentu sledovaly vývoj kreditních karet ve Spojených státech a přesto, ţe byly znepokojeny velkými ztrátami, které řada amerických bank utrpěla, tak platební karty Evropa přijala. I kdyţ v rŧzných formách, v závislosti na podmínkách 2 JUŘÍK, Pavel. Svět platebních a identifikačních karet. 2. vyd. Praha : Grada Publishing, spol. s. r.o., s. ISBN

9 toho kterého státu. Velká Británie a Francie velmi brzy patřily mezi nejrozvinutější státy v oblasti platebních karet Velká Británie První plastovou identifikační kartu pro bankovní účely vydala ve Velké Británii National Provincial Bank v roce Svým klientŧm vydala šekovou záruční kartu, která slouţila k výběru hotovosti v jejích pobočkách do částky 20 GBP. O několik let později byly šekové záruční karty chráněny hologramem s vyobrazením busty Williama Shakespeara. První mezinárodní platební kartu v Evropě vydala v roce 1965 Westminster Bank. Vybraným klientŧm nabídla Charge Card ve spolupráci se společností Diners Club International. V roce 1966 Barclays Bank jako první banka mimo území Spojených státŧ koupila licenci BankAmericard. V témţ roce vydala 1 milion karet prostřednictvím nasmlouvaných obchodníkŧ a vytipováním potenciálních klientŧ v řadách svých klientŧ. Dále zavedla vŧbec první bankomaty Cash Point na světě. V roce 1977 se Barclays Bank s 3,3 mil. kreditních karet stala největším vydavatelem karet VISA mimo území Spojených státŧ a toto prvenství si udrţela dosud. Aţ o 11 let později, v roce 1988, se banka stala členem asociace MasterCard Francie Francouzské banky také nestály stranou vývoje. Roku 1967 banka Société Marseillaise de Crédit vydala děrné štítky, které slouţily k výběrŧm hotovosti z prvních bankomatŧ. V témţ roce Société Générale spolu s ostatními bankami zaloţila mezibankovní skupinu nazvanou Carte Bleue (Modrá karta), kterou přijímalo obchodŧ ve Francii. O několik let později Carte Bleue zdokonalila své karty magnetickým prouţkem slouţícím pro výběry hotovosti z bankomatŧ. 3 JUŘÍK, Pavel. Encyklopedie platebních karet. 1.vyd. Praha : Grada Publishing, spol. s. r.o., s. ISBN

10 1.4.3 Německo V Německu se na konci 60. let vŧbec nepřijaly kreditní karty a platební karty se zavedly jen v omezeném rozsahu. Země preferovala a podporovala pouze zavedení celoevropského systému zaručených šekŧ. V roce 1972 zavedly německé banky mezi své produkty k běţným účtŧm Eurošeky (eurocheque ec ). Zpracování eurošekŧ v clearingové centrále bylo aţ do roku 1980 ruční. Krokem vpřed bylo v roce 1986 zavedení prvních off-line bankomatŧ, které vyplácely peníze na karty ec. V roce 1981 Bank of America vydala první VISA karty v Německu. O několik let později vstoupila na trh banka Santander, která zajišťovala příjem karet VISA v obchodech. V roce 1998 byly ec karty doplněny o logo Maestro, coţ zapříčinilo rychlý pokles eurošekových plateb, které nahradilo pohodlnější a celosvětové placení v obchodech přijímajících karty Maestro. 1.5 Platební karty v České republice V České republice se platební karty začaly přijímat od roku Mezi první karty patřily Diners Club a American Express. Do konce roku 1990 byly akceptovány platební karty American Express, Diners Club, Eurocard/MasterCard, JCB, VISA a krátce i Air Plus a enroute. Cestovní kancelář Čedok zajišťovala uzavírání smluv s obchodními místy, školení personálu, autorizaci a zúčtování transakcí. V roce 1989 vydaly Česká a Slovenská státní spořitelna první bankomatové karty. První platební karty vydala v roce 1988 Ţivnostenská banka. Jednalo se o tzv. dispoziční karty k tuzexovým účtŧm a k bezhotovostnímu placení v prodejnách Tuzex. V roce 1990 spol. American Express převzala od Čedoku zajištění příjmu svých karet v obchodní síti. Významným impulsem pro rozvoj bankovních karet v České republice byla nabídka Komerční banky z roku 1990 týkající se společného budování a provozování moderního platebního systému vyuţívajícího know-how některé z bankovních asociací. Tato nabídka byla akceptování Agrobankou, Investiční bankou, Poštovní bankou, Tatra bankou a VÚB. 4 4 JUŘÍK, Pavel. Svět platebních a identifikačních karet. 2. vyd. Praha : Grada Publishing, spol. s. r.o., s. ISBN

11 Aţ do roku 1992 pracovaly bankomaty v tzv. off-line reţimu, tedy do bankomatŧ se nahrávaly soubory s blokovanými kartami a čerpání limitu se sledovalo prostřednictvím záznamu na magnetickém prouţku. V roce 1992 byly instalovány první bankomaty, které byly přímo napojené na systémy banky, tzv. v reţimu on-line. Poprvé mohli Češi zaplatit kartou v roce V roce 1993 uvedla Komerční banka do provozu i první platební terminály. Postupně se platební a bankomatové karty staly jednou z nejrychleji se rozvíjejících a nejvíce ţádaných bankovních sluţeb u nás. Mezi desítku největších vydavatelŧ platebních karet v České republice v roce 2000 patřila Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka a další. Karty měly mezinárodní platnost a většina z nich byla debetní. Graf 1 - Vývoj podílu obchodů přijímajících platebními kartami v ČR P o čet o b ch o d ů O bchody Zdroj: JUŘÍK, Pavel. Svět platebních a identifikačních karet. 2. vyd. 11

12 2 Zákon o platebním styku Platební styk v ČR je v současné době na úrovni zcela odpovídající poţadavkŧm kladeným na tuto činnost v členské zemi EU. Od 1. listopadu 2009 platí v zemích evropské sedmadvacítky nový Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, který nahradil Zákon č. 124/2002 Sb., o platebním styku. Česká republika samozřejmě není výjimkou a implementace patřičné evropské směrnice zde byla schválena v polovině června roku Tyto legislativní změny se významnou měrou promítnou i v běţném ţivotě většiny ekonomicky aktivních občanŧ, a proto uvedu krátkou analýzu celé situace. Zákon č. 284/2009 Sb. zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a zároveň navazuje na přímo pouţitelný předpis Evropských společenství a upravuje: a) činnost některých osob oprávněných poskytovat platební sluţby a vydávat elektronické peníze včetně činnosti těchto osob v zahraničí, b) účast v platebních systémech a vznik a provozování platebních systémŧ s neodvolatelností zúčtování, c) práva a povinnosti poskytovatelŧ platebních sluţeb (dále jen "poskytovatel") a uţivatelŧ platebních sluţeb (dále jen "uţivatel"), d) práva a povinnosti vydavatelŧ elektronických peněz a drţitelŧ elektronických peněz Vymezení některých základních pojmů Tento zákon definuje platební transakci jako vloţení peněţních prostředkŧ na platební účet, výběr peněţních prostředkŧ z platebního účtu nebo převod peněţních prostředkŧ. Velmi dŧleţitý pojmem je platební účet, který slouţí k provádění platebních transakcí. Peněţními prostředky se rozumí bankovky, mince, bezhotovostní peněţní prostředky a také elektronické peníze. Zato platebním prostředkem je zařízení nebo soubor postupŧ dohodnutých mezi poskytovatelem a uţivatelem, které jsou vztaţeny k osobě uţivatele a kterými uţivatel dává platební příkaz. 5 Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku 12

13 Podle zákona se dále rozumí plátcem uţivatel, z jehoţ platebního účtu mají být odepsány peněţní prostředky k provedení platební transakce nebo který dává k dispozici peněţní prostředky k provedení platební transakce. Zatímco příjemcem je uţivatel, na jehoţ platební účet mají být podle platebního příkazu připsány peněţní prostředky nebo jemuţ mají být podle platebního příkazu peněţní prostředky dány k dispozici. Podle názorŧ mnoha odborníkŧ je nejvýznamnější novinkou tohoto zákona zkrácení doby realizace mezibankovních převodŧ ze tří dnŧ na dva. Je to dáno rychlým vývojem v oblasti informačních technologií, které nyní umoţňují nakládat s penězi klientŧ rychleji neţ kdy předtím. Nový zákon také klientŧm nařizuje, aby v případě ztráty nebo odcizení platební karty bezodkladně nahlásili tuto skutečnost své platební instituci. Tato povinnost byla dříve zakotvena pouze ve smluvních podmínkách upravujících vztah banky a klienta. Poskytovatel platebních sluţeb navíc musí ze zákona recipročně zabránit zneuţití karty, která byla nahlášena jako ztracená nebo ukradená. Za zablokování karty nesmí být poţadován ţádný poplatek, coţ je poměrně výrazná změna v porovnání s předchozím stavem, kdy za tuto operaci byly účtovány řádově stovky aţ tisíce korun. Pokud i přesto dojde k neautorizované platbě kartou, klient zaplatí spoluúčast max. do výše 150 eur (cca Kč), zbytek rizika nese platební instituce. Podmínkou ale je, ţe se klient svým chováním nedopouští podvodného jednání a zároveň dodrţuje ustanovení o bezodkladném nahlášení ztráty karty. V případě, ţe by k neautorizované platební operaci došlo aţ po nahlášení ztráty karty klientem, ponese veškeré náklady na její vypořádání poskytovatel karty. Zákon ale neuvádí, za jak dlouhou dobu po ztrátě karty mŧţe klient peníze nárokovat. Klienty to ochrání při neautorizovaných transakcích, tedy při platbách, u kterých není nutné zadávat PIN, ale stačí jen podpis. Tento zpŧsob placení stále umoţňují některé obchody, restaurace a čerpací stanice. Nová povinnost má přimět banky pouţívat bezpečnější zpŧsoby autorizace. Majitel karty, u které se při transakci zadává PIN, musí být více opatrnější, např. nemít PIN napsaný na kartě či lístku v peněţence, protoţe mŧţe ztratit nárok na odškodnění jen kvŧli tomu, ţe nezajistil dostatečnou ochranu PIN a porušil tím pravidla. Výjimkou 13

14 jsou organizované podvody s kopírováním karet, při kterých gangy zároveň snímají kamerami nad bankomatem PIN. Takové případy uţ ale banky běţně řeší vracením ukradených peněz. Větší ochraně karet nahrává zavádění čipových technologií. V Česku má čip uţ asi 85 procent karet a přijímá je přes devadesát procent obchodníkŧ. Tuzemské banky i banky jinde ve světě se snaţí postupně měnit magnetické platební karty na nový systém vybavený speciálním čipem. Nově mají banky za povinnost bezplatně informovat klienta o všech transakcích, které se staly na jeho běţných účtech, a to s pravidelnou měsíční periodicitou. Zákon však jiţ nenařizuje, jakým zpŧsobem má být tento krok realizován, a proto banky ve většině případŧ přistoupí na formu elektronického výpisu zasílaného em, coţ je pro ně nákladově mnohem přijatelnější varianta neţ poštou doručované papírové provedení. Dochází také k regulaci výpovědních lhŧt při rušení účtu - novinkou je zavedení maximálně měsíčního limitu délky trvání výpovědi. Po ročním vedení účtu banky ze zákona nesmějí poţadovat poplatky za jeho zrušení, ovšem pokud se k nim klient nezavázal jiţ dříve při podpisu smlouvy. Mezi další významnou změnu se dá pokládat i zavedení nové kategorie nebankovních poskytovatelŧ platebních sluţeb. Osoby, které nesplní poţadavky kladené na platební instituce, budou moci poskytovat platební sluţby v omezeném rozsahu. 14

15 3 Platební karty Platební karty jsou nástroj, pomocí něhoţ se provádí bezhotovostní platby. Tento zpŧsob placení se stává čím dál tím více populární v obchodech, hotelích nebo na benzinových stanicích. Platit kartou je nejen praktické, ale také bezpečné. Platební karty s rŧznými funkcemi, variantami a dokonce i v nejrŧznějších designech nabízejí nejen banky, ale i obchodníci nebo firmy. V současné době se karty rozdělují do několika skupin podle kritérií, která mohou být na skutečné kartě i kombinována. 3.1 Druhy platebních karet Platební karty dle rozsahu použitelnosti Toto členění se váţe k počátkŧm zavádění a pouţívání karet. Většina vydaných karet je mezinárodně platná, jen některé základní karty např. studentské karty, jsou omezeny územím republiky. Domácí karty se pouţívají k výběrŧm z bankomatŧ a placení v obchodech pouze na území České republiky. Banky od jejich vydávání z dŧvodu rozmachu placení v zahraničí upouštějí. Mezinárodní karty se dají pouţívat jak na našem území, tak i v zahraničí. Celkově vývoj ve světě směřuje ke kartám mezinárodním přinášejícím klientŧm větší moţnosti pouţití Platební karty dle způsobu provedení Elektronické karty patří mezi nejrozšířenější typ karet u nás. Jsou většinou zdarma dávány k účtu. Tyto karty slouţí pro výběry z bankomatŧ a platby u obchodníkŧ, kteří disponují elektronickým platebním terminálem, nebo-li pro transakce, které jsou on-line ověřeny v kartovém centru. Do této skupiny patří VISA Electron či Maestro. Výhodou tohoto typu karet je nízká cena a nevýhodou je jejich zatím omezená pouţitelnost u plateb v prodejnách. 15

16 Embosované karty se poznají podle toho, ţe mají veškeré údaje (číslo karty, majitele, platnost apod.) plasticky vyraţeny. Karty umoţňují nakupovat i v prodejnách, které nejsou vybaveny elektronickým terminálem. Obchodník vloţí kartu do imprinteru (mechanický snímač), nebo do tzv. ţehličky, která otiskne veškeré údaje z karty na účet, který zákazník potvrdí svým podpisem. Na základě toho pak obchodník zúčtuje platbu. Embosované karty lze pouţít na více místech neţ karty elektronické. Nevýhodou je vyšší cena za vydání a vedení Platební karty dle způsobu zúčtování Debetní karty (debet cards) jsou pevně propojeny s běţným účtem. Při placení u obchodníka nebo při výběru z bankomatu se peníze čerpají přímo z účtu vlastníka karty. Ke zúčtování dochází chvíli po provedené transakci nebo během několika dní. Úvěr se mŧţe čerpat tehdy, má-li klient u banky sjednaný kontokorent. Vţdy se ale nejprve vyčerpají vlastní prostředky a poté banka poskytuje kontokorentní úvěr. Kreditní karty (credit cards) znamenají nákup na úvěr. Karta není napojena na běţný účet, ale na účet úvěrový. Kaţdá transakce s kartou znamená čerpání úvěru od banky. Ten se pak musí v dohodnutém termínu splatit. Banky stanovují minimální výši splátky úvěru (obvykle 5-10 % z dluţné částky) a úvěrový limit (podle bonity klienta). Na rozdíl od debetních karet je při vydání kreditní karty zjišťována zpŧsobilost klienta splatit budoucí úvěr (tzv. credit scoring). Při tomto posouzení se jako jeden z hlavních ukazatelŧ bere čistý měsíční příjem ţadatele. 6 Charge karty (charge cards) fungují podobně jako kreditní karty, ale nenakupuje se na úvěr. Klient má zpravidla povinnost splatit svŧj závazek do dnŧ od data výpisu. Karta tak slouţí jako jednoduchý a bezpečný platební prostředek na sluţebních cestách. Z čerpané částky není účtován ţádný úrok. Podmínkou pro vydání této karty je dŧvěryhodnost klienta, zaloţená na jeho dobré znalosti bankou nebo na vyhodnocení scoringem. Scoring je metoda řízení rizika zaloţená na statistickém odhadu pravděpodobnosti, ţe hodnocená skutečnost nastane (klient bude splácet úvěr). 7 6 Zdroj: 7 JUŘÍK, Pavel. Svět platebních a identifikačních karet. 2. vyd. Praha : Grada Publishing, spol. s. r.o., s. ISBN

17 Nákupní úvěrové karty se dají pokládat za kreditní karty vydávané nebankovními institucemi. Liší se hlavně v ceně, výši úročení a omezené pouţitelnosti. Je to například Aura karta nebo YES karta Platební karty dle vydavatele Téměř všechny karty vydané v České republice mají logo mezinárodní asociace VISA International nebo MasterCard International. Obě mají téměř stejný počet bankomatŧ a obchodních míst. Kromě značky karty je dŧleţitá i její třída (model). Ta ovlivňuje cenu karty, poţadavky na bonitu a výši maximálních limitŧ pro platby. MasterCard nabízí elektronické karty Cirrus a Maestro, embosované MC Standard karty a velmi bonitním klientŧm jsou k dispozici karty MC Gold. Mezi karty VISA patří embosované VISA Classic, elektronické karty VISA Electron a pro vyšší třídu klientŧ pak VISA Silver a VISA Gold. Nejvyšší kartou je VISA Platinum. Dále se lze setkat s kartami Diners Club, JBC (Japan Credit Bureau) a AMEX (American Express) Platební karty dle druhu záznamu Druh záznamu na kartě je jedním z faktorŧ ovlivňujících zpŧsoby moţného pouţití karty. Magnetické karty s magnetický prouţkem na zadní straně karty se objevily v širším měřítku aţ koncem 70. let. Prouţek slouţí jako médium pro záznam identifikačních údajŧ při elektronických transakcích. Skládá se ze tří stop a u kaţdé z nich je přesně určená struktura dat a účel pouţití. Nevýhodou je omezená kapacita prouţku a náchylnost na poškození dat. Čipové karty vyuţívají k záznamu dat paměťový čip nebo-li zabudovaný mikroprocesor, do něhoţ lze uloţit informace k ověření osobního kódu klienta. Nevýhodou těchto karet je méně obchodních míst, kde s nimi lze platit. Výhoda je dána bezpečností. Údaje jsou 17

18 chráněné šifrováním a mikroprocesor je odolný proti mechanickému poškození. První čipová karta se v České republice objevila v prosinci 2002 u Komerční banky. Dále ji začala vydávat i ČSOB v roce Hybridní karta obsahuje čip i magnetický prouţek. Dá se pouţít na všech obchodních místech a zaručuje větší bezpečnost. Vznik této karty byl zapříčiněn i tím, ţe karty s magnetickým prouţkem se budou rušit, a to kvŧli malé kapacitě. Laserové karty se v současné době moc nevyuţívají z dŧvodu vysokých pořizovacích nákladŧ a nízké bezpečnosti Platební karty dle druhu uživatele Osobní karty slouţí k soukromému pouţívání drţitelem, jako je např. nákup denních potřeb, oblečení, placení ubytování atp. Karty jsou vydány na jméno drţitele a jsou nepřenosné. Služební karty jsou určeny pro majitele a pracovníky společností, kteří s ní hradí výdaje spojené s plněním pracovních nebo sluţebních úkolŧ. Velmi často jsou zaměstnavateli poskytovány karty na úhradu pohonných hmot s denním limitem. Obrázek č. 1 Embosované karty Zdroj: 18

19 3.2 Realizace karetní transakce Proces od okamţiku zaplacení kartou drţitelem aţ po zúčtování transakce bankou lze rozdělit do tří krokŧ: autorizace, clearing a settlement AUTORIZACE Autorizace je ověření oprávněnosti provést platební kartou příslušnou transakci. Před provedením transakce musí obchodník zkontrolovat údaje na kartě, a to i v případě, ţe se jedná o čipovou kartu a zákazník ji do platebního terminálu zasunuje sám. Jedná se především o povinné náleţitosti, jestli není karta poškozena atp. Ověření karty by mělo zahrnovat také kontrolu pravosti pomocí bezpečnostních náleţitostí, dále její platnost a totoţnost drţitele. Pokladník dále zjišťuje porovnáním podpisu na účtence a na kartě, zda kartu skutečně předkládá oprávněná osoba, na kterou je karta vystavena, a pokud nalezne nějaké nesrovnalosti, tak si mŧţe vyţádat prŧkaz totoţnosti. Čipové karty ověřuje i samotný platební terminál pomocí čísla PIN, které by měl zadávat pouze oprávněný drţitel karty a nikdo jiný. Všude je poukazováno na to, aby se toto číslo nezapisovalo nikam na papírek a ještě k tomu na takový, který je uchovaný spolu s kartou. Praxe bohuţel ukázala i velké procento zneuţití karty (včetně zadání PIN) vlastními rodinnými příslušníky drţitelŧ. Přesto je tento zpŧsob ověření totoţnosti drţitele lepší neţ ověřování na základě shody podpisŧ, které je často prodejci prováděno nedostatečně, nebo dokonce vŧbec. Ověření totoţnosti pomocí prŧkazu totoţnosti je u některých transakcí povinné. Jedná se o sluţbu cash advance, jak jiţ bylo zmíněno výše, ale mŧţe to být i u klasických transakcí, které přesahují stanovený limit. Ten je stanoven ve smlouvě mezi obchodníkem a bankou. Proces ověření by měl probíhat následovně. Pokladník převezme od zákazníka platební kartu a vizuální kontrolou ověří: - zda je karta opatřena příslušným logem karetní asociace, kterou mŧţe přijmout, - zda je podepsaná drţitelem platební karty, protoţe bez podpisu je karta neplatná, - platnost karty, která je uvedena na přední straně karty 19

20 - lokální platnost karty - přijme kartu, která nemá vymezenu lokální platnost, tedy je platná mezinárodně, nebo kartu, která má vyznačeno, ţe je platná pro dané území (např. Valid only in Slovak Republic) - a dále se zkontroluje: zda jméno uvedené na kartě odpovídá drţiteli (národnost, pohlaví), čtyřčíslí BIN vytištěné pod číslem karty, které se musí shodovat s prvními čtyřmi čísly karty, zda karta není znehodnocena, poškozena atp. Příloha č. 1 Pokyny pro kontrolu platební karty uvádí, co vše se musí zkontrolovat u platební karty, aby mohla být provedena transakce. Na rozdíl od ověření, které je víceméně v reţii obchodníka, autorizace probíhá na základě komunikace obchodníka, nebo-li platebního terminálu, s vydavatelskou bankou drţitele karty. Autorizace vlastně znamená ověření, zda je transakce kryta dostatečnými prostředky na účtu a zda není karta vedena jako odcizená, ztracená nebo zablokovaná. Na počátcích trvala autorizace, kterou bylo moţné provést pouze telefonicky, okolo 5-21 minut. Dnes probíhá tzv. hlasová autorizace, která se pohybuje v rozmezí několika vteřin. Pokud budeme brát v úvahu celý proces od zaslání dotazu po získání odpovědi, pak se zpravidla jedná o 5 aţ 12 vteřin Hlasová autorizace Nejdříve existovala pouze hlasová autorizace prováděná pomocí telefonu. V současné době se jiţ ve většině případŧ provádí online autorizace. Výjimku tvoří situace, kdy je platba z nějakého dŧvodu, např. nefunkčnosti nebo nepřítomnosti elektronického platebního terminálu, prováděna pomocí imprinteru. U těchto mechanických transakcí je povinnost provést hlasovou autorizaci v případě, ţe platba přesahuje autorizační limit. Autorizační limit je finanční částka, do jejíţ výše nemusí obchodník ověřovat platnost platební karty a finanční krytí transakce v autorizačním centru. Obchodník pouze zkontroluje náleţitosti karty, zda se karta nenachází na stoplistu (seznamu karet, které nesmí být přijaty pro ţádnou platební operaci - jde o karty odcizené, padělané, ztracené, karty jejichţ drţitel 8 JUŘÍK, Pavel. Encyklopedie platebních karet. 1.vyd. Praha : Grada Publishing, spol. s. r.o., s. ISBN

Analýza platebních karet v ČR, vývojové trendy, možnosti, limity

Analýza platebních karet v ČR, vývojové trendy, možnosti, limity Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Analýza platebních karet v ČR, vývojové trendy, možnosti, limity Diplomová práce Autor: Bc. Iva Podholová Finance Vedoucí práce: Ing.

Více

Chytré karty. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská, resp. Diplomová práce. Lenka Radová, DiS.

Chytré karty. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská, resp. Diplomová práce. Lenka Radová, DiS. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Chytré karty Bakalářská, resp. Diplomová práce Autor: Lenka Radová, DiS. bankovnictví, bankovní management Vedoucí práce: Ing. Dana Kořánová

Více

Platební karty a jejich využití

Platební karty a jejich využití Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: B6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Platební karty

Více

Trh platebních karet v ČR a trendy jeho budoucího vývoje

Trh platebních karet v ČR a trendy jeho budoucího vývoje Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Trh platebních karet v ČR a trendy jeho budoucího vývoje Bakalářská práce Autor: Žaneta Drahokoupilová bankovní management Vedoucí

Více

Vývoj a klasifikace platebních karet nové trendy

Vývoj a klasifikace platebních karet nové trendy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Vývoj a klasifikace platebních karet nové trendy Diplomová práce Autor: Bc.Marcela Dědková Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Doc.PhDr.Mária

Více

Analýza trendů vývoje elektronického bankovnictví v České republice. Veronika Pilná

Analýza trendů vývoje elektronického bankovnictví v České republice. Veronika Pilná Analýza trendů vývoje elektronického bankovnictví v České republice Veronika Pilná Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zkoumá preference klientů v produktech elektronického bankovnictví.

Více

Pojištění debetních a kreditních karet

Pojištění debetních a kreditních karet Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Pojištění debetních a kreditních karet Bakalářská práce Autor: Michaela Šimůnková Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Helena Janegová Praha Květen,

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Srovnání a analýza běžných účtů u vybraných bank. (Bakalářská práce)

Vysoká škola logistiky o.p.s. Srovnání a analýza běžných účtů u vybraných bank. (Bakalářská práce) Vysoká škola logistiky o.p.s. Srovnání a analýza běžných účtů u vybraných bank (Bakalářská práce) Přerov, duben 2011 Miroslava Šplíchalová Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Lubomíru Gerákovi

Více

Středoškolská odborná činnost 2004/5005. Platební karty. Obor 13 ekonomika a řízení. Autor:

Středoškolská odborná činnost 2004/5005. Platební karty. Obor 13 ekonomika a řízení. Autor: Středoškolská odborná činnost 2004/5005 Obor 13 ekonomika a řízení Platební karty Autor: Alexander Schlossberger Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, Resslova 8 120 00 Praha 2, 3. ročník

Více

Platební karty. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra Bankovnictví a pojišťovnictví. Bakalářská práce. Markéta Korfová.

Platební karty. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra Bankovnictví a pojišťovnictví. Bakalářská práce. Markéta Korfová. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví a pojišťovnictví Platební karty Bakalářská práce Autor: Markéta Korfová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce: Ing. Vanda Hadrabová

Více

Alternativní distribuční kanály a směry jejich vývoje

Alternativní distribuční kanály a směry jejich vývoje Bankovní institut vysoká škola Praha Alternativní distribuční kanály a směry jejich vývoje Diplomová práce Petr Pevný Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance a účetnictví Alternativní distribuční

Více

Kreditní platební karty na českém bankovním trhu

Kreditní platební karty na českém bankovním trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Kreditní platební karty na českém bankovním trhu Bakalářská práce Autor: Nikola Vorlíčková Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová

Více

Srovnání bankovních produktů elektronického bankovnictví

Srovnání bankovních produktů elektronického bankovnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického bankovnictví Srovnání bankovních produktů elektronického bankovnictví Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Kateřina

Více

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Dagmar Slováková Bezpečnost platebních karet Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. Studijní program: Aplikovaná matematika

Více

PhDr Miloslav Votava LLM, MBA. Bankovní slovník výrazů a pojmů

PhDr Miloslav Votava LLM, MBA. Bankovní slovník výrazů a pojmů PhDr Miloslav Votava LLM, MBA Bankovní slovník výrazů a pojmů Acquirer Zúčtovací banka, která uzavírá smluvní vztahy s obchodními společnostmi, zpracovává transakce platebními kartami (přímo nebo prostřednictvím

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Platební karty. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Platební karty. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Platební karty Diplomová práce Bc. Jan Hornát Duben 2010 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Platební karty Diplomová práce Autor: Bc.

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OBORY Sbírka vznikla v rámci realizace projektu: IMPLEMENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLNÍ PRAXI

Více

Využití platebních systémů přes internet

Využití platebních systémů přes internet JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova Studijní program: B 6208 Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku

Více

Postavení a společenský význam zabezpečení platebních karet

Postavení a společenský význam zabezpečení platebních karet Postavení a společenský význam zabezpečení platebních karet Status and social importance of payment cards security Vlastimil Hrabina Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky,

Více

Analýza struktury a objemu poplatků u běžného klienta v závislosti na míře využití běžného účtu. Šárka Pastyříková

Analýza struktury a objemu poplatků u běžného klienta v závislosti na míře využití běžného účtu. Šárka Pastyříková Analýza struktury a objemu poplatků u běžného klienta v závislosti na míře využití běžného účtu Šárka Pastyříková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT V teoretické části mé bakalářské práce se zaměřuji na

Více

Malé a střední podniky jako cílový segment pro banky

Malé a střední podniky jako cílový segment pro banky Bankovní institut vysoká škola Praha Malé a střední podniky jako cílový segment pro banky Bakalářská práce Miroslava Křivancová Duben, 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem

Více

Právní povaha platebních karet

Právní povaha platebních karet MASARYKOVA UNIVERZITA Právnická fakulta Katedra občanského práva Diplomová práce Právní povaha platebních karet Martina Jelínková 2008/2009 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Právní povaha platebních

Více

Analýza kombinace bankovních a pojistných produktů na českém finančním trhu. Jana Sedlářová

Analýza kombinace bankovních a pojistných produktů na českém finančním trhu. Jana Sedlářová Analýza kombinace bankovních a pojistných produktů na českém finančním trhu Jana Sedlářová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu kombinace bankovních a pojistných produktŧ

Více

Srovnání studentských bankovních účtů v České republice, na Slovensku a v Rakousku

Srovnání studentských bankovních účtů v České republice, na Slovensku a v Rakousku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání studentských bankovních účtů v České republice,

Více

Trendy elektronické obsluhy bankovních klientů

Trendy elektronické obsluhy bankovních klientů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Trendy elektronické obsluhy bankovních klientů Diplomová práce Autor: Bc. Jana Hanzlíková Finance Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha

Více

Elektronické bankovnictví II. čtvrtek, 19. dubna 12

Elektronické bankovnictví II. čtvrtek, 19. dubna 12 Elektronické bankovnictví II. Platební karty Základní charakteristiky kreditních a debetních karet rozdíly principů debetních a kreditních karet cílové skupiny pro debetní a kreditní karty kreditní karta

Více

Spotřebitelské úvěry

Spotřebitelské úvěry Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Spotřebitelské úvěry Bakalářská práce Autor: Pavla Berežná Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Dana Havlíčková. Praha červen, 2009

Více

Bezpečnost platebních karet

Bezpečnost platebních karet Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Bezpečnost platebních karet DIPLOMOVÁ PRÁCE Student: Vedoucí: Bc. Michal Fuchs Prof. Ing. Petr Doucek, CSc. Rok vypracování: 2014 Prohlášení

Více

Elektronické bankovnictví a jeho bezpečnost

Elektronické bankovnictví a jeho bezpečnost Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Elektronické bankovnictví a jeho bezpečnost Bakalářská práce Autor: Veronika Haklová Finance Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Podvody v oblasti bezhotovostních plateb v čr (studie)

Podvody v oblasti bezhotovostních plateb v čr (studie) SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Podvody v oblasti bezhotovostních plateb v čr (studie) Dr. Ing. František Klufa JUDr. Petr Scholz, Ph.D. Dodatky: JUDr. Michaela Kozlová Podvody v oblasti bezhotovostních

Více