Finance a základy bankovnictví Finance and principles of banking zkouška. přednášek týdně cvičení týdně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finance a základy bankovnictví Finance and principles of banking zkouška. přednášek týdně cvičení týdně"

Transkript

1 Identifikační karta modulu Kód modulu modulu Jazyk výuky Způsob ukončení * v jazyce výuky česky anglicky Počet kreditů 5 Forma výuky Prezenční studium přednášek týdně cvičení týdně povinný čeština Finance a základy bankovnictví Finance a základy bankovnictví Finance and principles of banking zkouška 3 hod. 1 hod. Kombinované studium jedno soustředění 3 hod. Doporučený typ studia Bakalářský ročník 1 semestr 2 Magisterský ročník semestr Magisterský navazující ročník semestr Doktorský ročník semestr Personální zabezpečení (vyplňte ve formátu Příjmení Jméno, bez titulů) Garant Šumpíková-Fantová Markéta podíl na výuce % 1. vyučující Vopátek Jiří podíl na výuce 60 % 2. vyučující Votava Libor podíl na výuce 40 % vyučující podíl na výuce % 4. vyučující podíl na výuce % 5. vyučující podíl na výuce % Výchozí předměty (pouze předměty ECTS, tedy s identem 6*****) 1. předmět (ident) 6SE201 podíl zastoupení 80 % 2. předmět (ident) podíl zastoupení % předmět (ident) podíl zastoupení % 4. předmět (ident) podíl zastoupení % 5. předmět (ident) podíl zastoupení % * Jeden ECTS kredit odpovídá 26 hodinám studijní zátěže průměrného studenta.

2 Zastoupení domén CEMS 1. doména CBK12 Economic Policy Public Finance podíl zastoupení 60 % 2. doména CBK13 Financial Institutions and Markets podíl zastoupení 40 % doména podíl zastoupení % 4. doména podíl zastoupení % 5. doména podíl zastoupení % Prerekvizity (předchozí odstudované moduly, případně jejich studijní průměr) 1. Ekonomie pro manažery Zaměření modulu 1. Modul je zaměřen na dvě základní oblasti: 1. na problematiku veřejných financí (VF) 2.měnové otázky a systém bankovnictví 2. Obsah týkající se veřejných financí je zaměřen na získání znalostí o základech teorie a praxe VF, o logice výdajové i příjmové strany státního rozpočtu, fiskální politice a faktorech, které ovlivňují saldo státního rozpočtu a úroveň veřejného zadlužení. - rozvoj schopnosti uplatnit získané teoretické znalosti při řešení konkrétních praktických a aktuálních problémů z oblasti VF na aktuálních problémech soustavy veřejných rozpočtů ČR a EU, - aplikaci standardních makromodelů při analýze důsledků fiskální politiky. 4. Obsah týkající se systému bankovnictví a monetární politiky je zaměřen na: 5. - prohloubení vybraných poznatků z makroekonomie se vztahem k problematice peněžního oběhu, měnové politiky a bankovnictví. Cílem je seznámit studenta s transmisním mechanismem vzájemných vazeb mezi úrokovými sazbami, velikostí peněžní zásoby, měnovým kursem a reálnou ekonomikou. Analyzovány jsou ekonomické i institucionální problémy fungování peněžního oběhu, finančních institucí a peněžních a kapitálových trhů. Pozornost je věnována problematice měnové politiky a to zejména roli centrální banky v rámci bankovního systému v tržní ekonomice. Výstupy modulu (learning outcomes) Po úspěšném absolvování budou studenti schopni 1. - na základě získaných teoretických znalostí se bude student schopen lépe orientovat v praktických problémech veřejných financí. Zároveň bude schopen vytvořit si vlastní názory na problematiku veřejných financí, což mu umožní samostatně řešit vybrané konkrétní problémy, - při znalosti základů teorie, bude student schopen lépe interpretovat předložené údaje z reálného světa, samostatně analyzovat existující problémy, hodnotit a navrhovat možná řešení, 2. - na základě získaných informací o reálném stavu veřejných financí, bude student schopen ve prospěch navržených řešení věcně argumentovat i zaujmout kritické stanovisko k nesprávným řešením. Rovněž jednoznačně vymezit základní soudobé problémy veřejných financí, které ohrožují (či mohou ohrožovat)

3 rozpočtovou odpovědnost směřující k vyrovnanému státnímu rozpočtu, - student bude schopen řešit analytické úkoly z oblasti fiskální politiky za užití základních makroekonomických modelů (zejména v logice modelu AS-AD) umožňující odvodit potenciální pozitivní i negativní důsledky této politiky, dále bude schopen použít a vypočítat konkrétní fiskální multiplikátor a správně interperetovat jeho hodnotu, dále argumentačně vysvětlit příčiny a důsledky perzistentních rozpočtových deficitů a nárůstu veřejného dluhu, 4. - rozumět základním principům emise peněz a funkcím peněz, vlivu peněz a finančních institucí na ekonomiku. Pochopit principy monetární politiky, základní funkce centrální banky, bankovního sektoru, fondů kolektivního investování a dalších finančních institucí, 5. - chápat základní principy finančního rozhodování v oblasti monetární politiky i politiky komerčních bank a jejich vliv na reálnou ekonomiku a tím lépe rozhodovat v manažerských otázkách, které přímo nebo nepřímo souvisí s makroekonomickou situací a budoucím makroekonomickým vývojem chápat vliv fiskální a monetární politky na vývoj základních makroekonomických veličin jako je např. míra inflace, tempo ekonomického růstu, míru nezaměstnanosti a saldo platební bilance, 7. - rozumět zásadám investování subjektů na finančních trzích.

4 Obsah modulu (podrobný rozpis témat) 1. Úvodní informace o průběhu absolvování modulu Finance a základy bankovnictví. Základy normativní teorie veřejných financí (vymezení pojmu veřejné finance, vymezení soustavy veřejných financí, normativní a pozitivní pohled na veřejné finance, Musgraveho model základních finančních vztahů, základní principy peněžních vztahů (nenávratnost, neekvivalence a nedobrovolnost), funkce veřejných financí (alokační, nedistribuční, stabilizační) a vývoj jejich významu. Reálie veřejných financí ČR. Ekonomická úloha státu, Teorie tržních selhání jako důvody státních zásahů: problematika veřejných statků, externality, nedokonalá konkurence, Základní ekonomické funkce státu a jejich vztah k typům tržních selhání. 2. Pozitivní pohled na veřejné finance. Teorie vládního selhání jako kritika vládních zásahů. Základy teorie veřejné volby. Hlavní rozhodovací problémy ve vztahu ke státnímu rozpočtu. Problém volby kritéria při kolektivním rozhodování. Vztah veřejných financí a politiky. Log-rolling, Volič medián. Rozpočtová soustava a rozpočtový proces: Soustava veřejných rozpočtů, Státní rozpočet, Parafiskální fondy, Rozpočtový proces, Rozpočtové zásady, Rozpočtová skladba, Rozpočtová pravidla. Reálie z pohledu ČR. Veřejné výdaje a jejich efektivnost. Logika výdajové strany a vládní rozpočtové omezení. Institucionální x programové financování. Veřejné výdaje jako součást agregátní poptávky (model AS-AD). Důvody růstu objemu veřejných výdajů (Wágnerův zákon, Peacock). Stát blahobytu. Problematika efektivnosti veřejných výdajů a časové hodnoty peněz (současná a budoucí hodnota). Trendy ve struktuře veřejných výdajů - reálie z pohledu ČR a EU. Veřejné příjmy. Klasifikace veřejných příjmů (Neúvěrové, Úvěrové, Běžné, Kapitálové, Daňové, Nedaňové). Základní druhy příjmů. Místní a správní poplatky. Daňová soustava. Základní daňové pojmy. ologie daní dle subjektu, objektu a možnosti přesunu daňového břemene. Reálie z pohledu ČR. 4. Základy daňové teorie. Základní daňové principy. Daňová spravedlnost (horizontální, vertikální). Teorie oběti absolutní, relativní, marginální. Účel zdanění. Lafferova křivka. Daňová kvóta. Makroekonomické účinky zdanění v logice modelu AS-AD. Důchodový a substituční efekt daní. Daňové břemeno a jeho přesun. Nadměrné daňové břemeno. Daňová legislativa v ČR. Sociální zabezpečení. Vymezení sociálního zabezpečení. Nástroje sociálního zabezpečení (sociální pojištění, sociální zabezpečení, sociální pomoc). Dělení sociálních dávek na zásluhové, univerzální, individualizované. Základní faktory sociálního zabezpečení (ekonomické, společensko-politické, demografické). Sociální pojištění a dávky ze sociálního pojištění v ČR. Determinanty ovlivňující finanční stabilitu státního důchodového systému. Problematika financování důchodů (ČR) průběžný systém, fondový systém: výhody, nevýhody. Důchodová reforma v ČR. 5. Fiskální a rozpočtová politika. Vymezení rozpočtové a fiskální politiky. Diskreční opatření a vestavěné stabilizátory. Expanzivní a restriktivní fiskální politika v logice modelu AS-AD. Problém účinnosti fiskální politiky. Fiskální multiplikátory. Problém fiskální nerovnováhy. Fiskální nerovnováha a rozpočtový deficit. Maastrichtská fiskální kritéria. Příčiny rozpočtového deficitu (aktivní, pasivní). Rozpočtová odpovědnost zákon o vyrovnaném rozpočtu. Důsledky rozpočtového deficitu. Metodické problémy a typologie rozpočtových deficitů. Alternativy krytí rozpočtového deficitu a jejich důsledky. Souvislost rozpočtového deficitu a veřejného dluhu. Příčiny růstu relativní váhy veřejného zadlužení. Dluhová past. Důsledky a možnosti řešení veřejného dluhu. Reálie z pohledu ČR. 6. Základy místních financí. Fiskální decentralizace vymezení příjmů municipalit. Sestavování, projednávání a schvalování rozpočtu municipalit. Hospodaření municipalit dle schváleného rozpočtu.

5 Problematika zadlužení obcí (otázka regulovatelnosti dluhová služba). Reálie z pohledu ČR. Trendy a aktuální problémy veřejných financí. Základní příčiny rozpočtových deficitů (fiskální iluze, redistribuce v čase, lobbistické skupiny). Pakt stability a růstu. Konvergenční (maastrichtská) kritéria. Finanční krize a hospodářské reakce na ni. Rozpočet EU. Hlavní problémy českých veřejných financí. Konvergenční program a střednědobý fiskální výhled. Konsolidace českých veřejných financí. 7. Peníze - funkce a definice peněz. Historické způsoby emise peněz. Hotovostní a bezhotovostní peníze, měnové agragáty. Historická a současná úloha zlata v peněžním oběhu. Význam peněz pro subjekty v ekonomice a pro ekonomiku jako celek. Budoucí vývoj forem peněz a peněžního oběhu. Úroková míra definice. Teorie vysvětlující determinaci rovnovážné úrokové míry - neoklasiká teorie úrokové míry, teorie zápůjčních fondů, teorie preference likvidity. Rovnováha na trhu peněz - faktory ovlivňující pohyb úrokové míry. Nominální a reálná úroková míra, riziková a lhůtová struktura úrokových měr riziková prémie, výnosová křivka - teorie vysvětlující tvar výnosové křivky, jednoduchý a složený úrok - základní vzorce pro výpočet budoucí hodnoty vkladu. 8. Finanční trh definice a význam finančních trhů v tržní ekonomice. Struktura, institucionální uspořádání a členění finančních trhů. Finančních zprostředkovatelů - druhy a funkce. Historické, současné a budoucí trendy na finančních trzích. Problém liberalizace a regulace finančních trhů. Investiční instrumenty základní druhy finančních instrumentů, finanční a reálné investiční instrumenty. Záklaní vlastnosti a druhy dluhových a majetkových cenných papírů. Faktory ovlivňují poptávka po finančních instrumentech - "magický" trojúhelník očekávaná výnostnost, likvidita, riziko. Chování cen akcií metody pro výběr akciových instrumentů - základy fundamentální a technikcé analýza, teorie efektivních trhů a její platnost v realitě. 9. Základy komerčního bankovnictví vznik a funkce bank v tržní ekonomice. Modely uspořádání bankovního systému - výhody a nevýhody universálního, smíšeného a odděleného modelu bankovnictví. Bilance banky a význam jednolivých položek bilance banky, podrozvahové položky. Výkaz zisku a ztrát. Bankovní rizika a prinipy jejich řízení. Základy klasifikace bankovních produktů. Bankovní regulace a dohled - principy a význam regulace. Základní nástore regulace - regulace vstupu do bankovní sféry, základní pravidla činnosti bank (přiměřenost kapitálů a likvidity, úvěrová angažovanost, informační povinnost bank), povinné pojištění vkladů fyzických osob, úloha centrální banky jako věřitele poslední instance. Dopady regulace bankovního systému, námitky proti regulaci. 10. Centrální bankovnictví vznik a význam centrální banky. Bilance centrální banky - ovlivňování měnové báze a dopad na položky bilance centální banky. Nástroje měnové politiky, vztah komerčních bank k centrální bankce - účinnost a možnosti měnové politiky. Právní ukotvení centrální banky, vztah k vládě, samostatnost centrální banky. Současný a budoucí vývoj centrálního bankovnictví. 11. Nabídka peněz definice nabídky peněz. Model multiplikace bankovních depozit. Model peněžní nabídky multiplikátor peněžní nabídky. Faktory ovlivňující peněžní nabídku. Poptávka po penězích teoretická a empirická definice poptávky po penězích. Faktory ovlivňující poptávku po penězích. Základní teoretické přístupy k poptávce po penězích neoklasické teorie, keynesiánské teorie. 12. Cíle měnové politiky problém vymezení cílů měnové politiky. Transmisní mechanismy keynesiánský, monetaristický, cílování inflace. Problémy spojené a aplikací jednotlivých transmisních mechanismů. Vliv monetání politky na makroekonomické veličiny - monetaristiké vysvěltení inflace, ekonomický cyskus jako důsledek měnové politiky. 13 Časová rezerva

6 Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže) Prezenční forma 1. Účast na přednáškách 39 hod. 12 hod. 2. Příprava na přednášky 13 hod. 77 hod. Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech 13 hod. 0 hod. 4. Příprava na cvičení/semináře/tutoriály 26 hod. 0 hod. 5. Příprava semestrální práce 0 hod. 0 hod. 6. Příprava prezentace 0 hod. 0 hod. 7. Příprava na průběžný test (testy) 12 hod. 0 hod. 8. Příprava na závěrečný test 22 hod. 36 hod. 9. Příprava na závěrečnou ústní zkoušku 0 hod. 0 hod. 10. Jiný požadavek (ústní dozkoušení v případech určitého bodového intervalu ) 5 hod. 5 hod. Celkem 130 hod. 130 hod. Požadavky na ukončení (váha hodnocení) Prezenční forma 1. Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích 15 % % 2. Vypracování semestrální práce % % Prezentace % % 4. Absolvování průběžného testu (testů) 15 % % 5. Absolvování závěrečného testu 70 % 100 % 6. Absolvování závěrečné ústní zkoušky % % 7. Jiný požadavek ( ) % % Celkem 100 % 100 % Zvláštní podmínky a podrobnosti Podíl využití ICT % Podíl náplně s environmentální problematikou % Kombinovaná forma Kombinovaná forma

7 Literatura základní Veřejné finance, nakladatelství Wolters Kluwer ČR Bojka Hamerníková, Alena Maaytová a kolektiv, 2. aktualizované vydání 2010 Stav v knihovně FM 3 ks Optimální cílový stav 30 ks základní Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize, nakladatelství C.H.Beck Pavel Dvořák, 1. vydání 2008 Stav v knihovně FM 18 ks Optimální cílový stav 30 ks základní Peněžní ekonomie a bankovnictví Zbyněk Revenda, Martin Mandel, Jan Kodera, Petr Musílek, Petr Dvořák, Jaroslav Brada Stav v knihovně FM 32 ks Optimální cílový stav 30 ks doporučená Centrální bankovnictví Zbyněk Revenda Stav v knihovně FM 5 ks Optimální cílový stav 5 ks

8 Literatura (pokračování)

9 Další požadavky (software, jiné učební pomůcky) Zdroj modulu (vlastní idea, vyučované v zahraničí, ) 1. - základ vychází z publikací výše uvedené základní a doporučené literatury, kdy vybraná témata se opírají o kvalitní a osvědčené tuzemské literární zdroje zpracované uznávanými odborníky v těchto oblastech, 2. - obsahová náplň se standardně přednáší na fakultách VŠE Praha a i na jiných vysokých školách s ekonomickým zaměřením. Jakékoliv další poznámky 1. 2.

Vyhláška rektora č. 1/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2012/2013

Vyhláška rektora č. 1/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2012/2013 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 1/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický

Více

Vyhláška rektora č. 7/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2013/2014

Vyhláška rektora č. 7/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 7/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický

Více

Management malých a středních firem

Management malých a středních firem Management malých a středních firem Návrh vzdělávacího programu VOŠ Kód oboru: 63-41-N/.. Obor vzdělávání: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná

Více

Veřejné finance Ukončení: test 45 min., 20 testových otázek (včetně příkladu) Literatura: Hamerníková, B., Maaytová, A.: Veřejné finance, Praha 2010,

Veřejné finance Ukončení: test 45 min., 20 testových otázek (včetně příkladu) Literatura: Hamerníková, B., Maaytová, A.: Veřejné finance, Praha 2010, Veřejné finance Ukončení: test 45 min., 20 testových otázek (včetně příkladu) Literatura: Hamerníková, B., Maaytová, A.: Veřejné finance, Praha 2010, Hamerníková B.,,Kubátová K.: Veřejné finance, EUROLEX,

Více

Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Statistika a ekonometrie

Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Statistika a ekonometrie Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Statistika a ekonometrie akreditovaného v rámci studijního programu Kvantitativní metody

Více

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Martina Bočkajová Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner, MSc.,

Více

Předpokládané znalosti

Předpokládané znalosti Předpokládané znalosti Před zahájením navazujícího magisterského studia Vám doporučujeme zopakovat si učivo v rozsahu bakalářského studia. V další části najdete tématické okruhy a doporučenou literaturu

Více

zkouška přednášek týdně cvičení týdně

zkouška přednášek týdně cvičení týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu Jazyk výuky Způsob ukončení * v jazyce výuky česky anglicky Počet kreditů 15 Forma výuky Prezenční studium přednášek týdně cvičení týdně profilující

Více

Veřejný dluh a jeho management. Bc. Dušan Jurča

Veřejný dluh a jeho management. Bc. Dušan Jurča Veřejný dluh a jeho management Bc. Dušan Jurča Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce nazvané Veřejný dluh a jeho management je analýza managementu veřejného dluhu. Teoretická část

Více

Karta předmětu: M A K R O E K O N O M I E I

Karta předmětu: M A K R O E K O N O M I E I Karta předmětu: M A K R O E K O N O M I E I I. Charakteristika disciplíny a její cíl Předmět Makroekonomie I v návaznosti na následující semestrální kurz Mikroekonomie I je disciplína, která tvoří organickou

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Ekonomika je zařazen mezi odborné předměty a spolu s předměty účetnictví a základy práva tvoří ekonomicko-právní základ odborného

Více

Řízení veřejných financí

Řízení veřejných financí Řízení veřejných financí Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 1 Tento studijní

Více

Základní východiska přechodu Vysoké školy ekonomické v Praze na systém evropských kreditů (ECTS)

Základní východiska přechodu Vysoké školy ekonomické v Praze na systém evropských kreditů (ECTS) Základní východiska přechodu Vysoké školy ekonomické v Praze na systém evropských kreditů (ECTS) Teze k celoškolní diskusi stav k 22. 6. 2004 Autorský tým Igor Čermák, Richard Gažo, Vojtěch Krebs, Tomáš

Více

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Státní závěrečná zkouška studijní program: Ekonomika a management studijní obor: Řízení a ekonomika podniku, spec. 0, 10, 20, verze 1, 2 bakalářské

Více

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING)

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING) ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING) Obsah ANALÝZA A NÁVRH INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 4 ANALÝZA DAT V EKONOMII... 5 APLIKACE PODNIKOVÉ INFORMATIKY...

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: EKONOMIKA (EKO) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 414 (13 hodin týdně) Platnost: od 1.9.2009 počínaje

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Bankovní regulace a dohled Distanční studijní opora Dalibor Pánek Brno 2005 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie v rámci programu

Více

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti

Více

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství Studijní opora předmětu Finanční politika České republiky VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY Studijní obor: 75-41-M/004 Sociální péče - sociálně správní činnost Forma studia: dálková Forma zkoušky:

Více

Státní dluh České republiky

Státní dluh České republiky Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství Diplomová práce Státní dluh České republiky Bc. Pavel Koďousek Brno, Květen 2012 Prohlašuji,

Více

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské

Více

OTÁZKY KE ZKOUŠCE Z VEŘEJNÝCH FINANCÍ

OTÁZKY KE ZKOUŠCE Z VEŘEJNÝCH FINANCÍ OTÁZKY KE ZKOUŠCE Z VEŘEJNÝCH FINANCÍ A1 Veřejné finance jako ekonomické realita, pedagogická a vědní disciplína. Výzkumný okruh problémů veřejných financí. Veřejné finance jako teoretické zázemí veřejných

Více

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU Richard Pospíšil Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č.

Více

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Bakalářské studium Pojišťovnictví OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2010/2011 a) pojišťovnictví b) management pojišťoven c) ekonomie POJIŠŤOVNICTVÍ 1. Podmínky podnikání v pojišťovnictví v ČR právní

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA. Ing. Jan Prachař, PhD. Ing.

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA. Ing. Jan Prachař, PhD. Ing. Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA Ing. Jan Prachař, PhD. Ing. Ondřej Šabata 2011 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá

Více

VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická. Katedra regionální ekonomiky. Regional analysis and programming. (Studijní texty 3.

VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická. Katedra regionální ekonomiky. Regional analysis and programming. (Studijní texty 3. VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická Katedra regionální ekonomiky Regional analysis and programming (Studijní texty 3. vydání) Analýza a prognóza Ostrava 2007 OBSAH 1 Úvod 4 2 Pojetí a cíle ekonomické

Více