VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY"

Transkript

1 I. Na úvod I.1. Tyto podmínky jsou určeny Vám, jako našemu klientovi a na úvod těchto obchodních podmínek se, pro jejich lepší pochopení, prosím seznamte s pojmy, které jsme se společně dohodli používat a které odpovídají pojmům užívaným ve Vaší Žádosti/Smlouvě o úvěru a/nebo rámcové smlouvě o platebních službách. Banka BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, bd Haussmann 1, Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Paříži pod č. B (1954B09790), jednající v České republice prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpného závodu, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vl , IČO , se sídlem Karla Engliše 5/3208, Praha 5. Orgánem dohledu je Evropská centrální banka se sídlem Kaiserstraße 29, Frankfurt nad Mohanem, Německo, a L Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se sídlem 61 rue Taitbout, Paříž, Francie. Klient Všeobecné obchodní podmínky (dále také jen VOP ) Vy, jako fyzická osoba (člověk) nebo právnická osoba (korporace), která požádá Banku o poskytnutí úvěru a o poskytnutí peněžních prostředků pro nepodnikatelské nebo podnikatelské účely. Nedílná součást Vaší Žádosti/Smlouvy o úvěr, která vymezuje vztahy mezi Vámi jako Klientem a Bankou, jež Vám, v případě přijetí Vaší žádosti o úvěr, poskytne peněžní prostředky dohodnutým způsobem. I.2. Uzavření smlouvy o úvěru (dále jen smlouva ), o které žádáte, je podmíněno akceptací Žádosti o poskytnutí úvěru (dále jen Žádost ) ze strany Banky, přičemž Banka není povinna s Vámi tuto smlouvu uzavřít a vstoupit s Vámi do jakéhokoliv smluvního vztahu. Doručení Vámi podepsané Žádosti Bance nezakládá Vaše právo na poskytnutí úvěru do doby, než Banka tuto Žádost akceptuje způsobem dohodnutým v těchto VOP. Pokud Vaši Žádost Banka přijme, pak budete podle občanského zákoníku úvěrovaným z této individuálně sjednané smlouvy a Banka úvěrujícím. I.3. VOP jsou výzvou neurčitému počtu osob k podání návrhu na uzavření smlouvy Bance. I.4. Pokud na Vaší straně uzavírá smlouvu více účastníků, např. manžel/ka, partner/ka, odpovídají tito účastníci za veškeré dluhy vůči Bance, vznikající v souvislosti s příslušným úvěrem a souvisejícími vztahy, společně a nerozdílně s Vámi jako spoludlužníci. Banka je oprávněna celou dlužnou částku vymáhat po kterémkoliv z nich. I.5. Kromě VOP mohou být vztahy mezi Vámi a Bankou, ve smyslu tohoto článku, upraveny příslušnými produktovými podmínkami, které představují doplňkové podmínky VOP pro různé typy úvěrů. Obsahuje-li smlouva nebo produktové podmínky ustanovení odlišná od těchto VOP, platí, že přednostně se uplatní smlouva, poté produktové podmínky a nakonec VOP. II. Jak uzavřeme smlouvu o úvěru II.1. Dohodli jsme se, že k uzavření, změně či ukončení smlouvy pro každou finanční službu poskytovanou Bankou může dojít těmito rovnocennými způsoby, které společně pokládáme za jednání v písemné formě podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění: (i) osobně v sídle Banky a jejích pobočkách, listinami a podpisem; (ii) osobně v zabezpečené internetové aplikaci zřízené pro Vás ze strany Banky s funkcí trvalého nosiče v elektronické formě; (iii) osobně v elektronické formě a podpisem v elektronické formě; (iv) u zprostředkovatele listinami a podpisem, nebo v elektronické formě a podpisem v elektronické formě; (v) poštou, listinami a podpisem. II.2. Pokud Vám má být Bankou poskytnuta finanční služba v podobě úvěru, jste povinen sepsat Žádost na formuláři schváleném Bankou a případně vyplnit dotazník, který je její součástí. Vy, spoludlužník (osoba podepsaná na smlouvě jako manžel nebo partner), případně fyzická osoba statutární orgán nebo člen statutárního orgánu právnické osoby (korporace), předáním návrhu na uzavření smlouvy a/nebo dotazníku smluvnímu partnerovi Banky, tj. tomu, u něhož si kupujete zboží nebo službu (dále také zprostředkovatel ), či Bance, dáváte Bance souhlas se zpracováním všech jí poskytnutých (tedy i osobních) údajů za podmínek uvedených v dokumentu Souhlas a prohlášení klienta v souvislosti s Žádostí o úvěr/smlouvou o úvěru osobní údaje a bankovní tajemství, který jste potvrdil a/nebo podepsal před uzavřením smlouvy. K jejich ověření je nutno doložit originály dokladů, obsahujících uváděné údaje, pokud je Banka vyžaduje. II.3. Žádost se, po jejím řádném vyplnění, označení datem a Vaším podpisem, stává návrhem na uzavření smlouvy (dále Nabídka ). Nabídku předáte Bance přímo nebo prostřednictvím zprostředkovatele. II.4. Podpis smlouvy II.4.1. Dohodli jsme se, že za podpis budeme uznávat: (i) vlastnoruční podpis Vás a zástupce Banky na listině s tím, že podpis může být ve smyslu 561 občanského zákoníku nahrazen na straně Banky mechanickými prostředky, např. faksimilem podpisu statutárních zástupců či zaměstnanců Banky; (ii) podpis učiněný prostřednictvím Signature Padu (resp. jiného obdobného zařízení), tj. elektronického zařízení pro snímání vlastnoručního podpisu (podpis v elektronické formě); (iii) podpis zadáním a odesláním identifikačního a/nebo autorizačního údaje nebo jejich kombinací v zabezpečené internetové aplikaci zřízené na Vaši žádost; údaje Vám budou zaslány prostřednictvím SMS na Vámi určené číslo mobilního telefonu pro komunikaci s Bankou, které jste jí sdělil v souladu s VOP (podpis v elektronické formě); (iv) zaručený elektronický podpis podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, v platném znění (nejedná se o podpis v elektronické formě, jak je uvedeno v tomto odstavci). II.5. Přijetí nebo odmítnutí Nabídky II.5.1. Před odesláním Nabídky Bance vždy obdržíte v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči vyplněný formulář pro Standardní informace o spotřebitelském úvěru a náležité vysvětlení podmínek sjednávaného úvěru. Předložením Nabídky prohlašujete, že podané vysvětlení je dostatečné a že v případě potřeby doplňujících informací Vám tyto budou Bankou poskytnuty na lince klientského centra. Potřebné informace můžete také nalézt na internetových stránkách a v Klientské zóně, tj. aplikaci v zabezpečených internetových stránkách Banky, která Vám (pokud jste fyzická osoba) bude zřízena v případě VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (platné od ) Strana 1/4 přijetí Nabídky. Předpokladem přístupu do Klientské zóny je její aktivace provedená Vámi dohodnutým způsobem. II.5.2. Až do přijetí Nabídky Bankou ji můžete odvolat oznámením, prokazatelně doručeným zprostředkovateli nebo Bance. Dnem odvolání Nabídky je den tohoto doručení. II.5.3. Banka Vám sdělí přímo nebo prostřednictvím zprostředkovatele své předběžné rozhodnutí přijmout nebo nepřijmout Nabídku. Banka není povinna své předběžné a konečné rozhodnutí zdůvodňovat a v této souvislosti vůči ní nejste oprávněn uplatňovat žádné nároky. II.5.4. Přijetím Nabídky, a tedy okamžikem vzniku smlouvy, je ve smyslu občanského zákoníku podpis smlouvy oběma stranami nebo odeslání písemného oznámení o přijetí Nabídky, adresované klientovi, a případně současné převedení peněžních prostředků, odpovídajících výši úvěru nebo jeho dohodnuté části uvedené v Nabídce, na účet zprostředkovatele, klienta nebo jiným dohodnutým způsobem, dle dispozic klienta (dále čerpání úvěru ). Převedením peněžních prostředků se rozumí okamžik zadání příkazu k jejich odepsání z bankovního účtu Banky. II.5.5. Předáním Nabídky výslovně žádáte, aby Banka zahájila plnění dle smlouvy současně s jejím vznikem, tedy před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení, není-li v Nabídce sjednáno jinak. Banka Vám potvrdí vznik smlouvy. II.6. Uzavření smlouvy o úvěru v jiné než listinné podobě prostřednictvím zprostředkovatele II.6.1. Souhlasíte-li s návrhem zprostředkovatele na sjednání smlouvy o úvěru jen pomocí technických prostředků, to je bez nutnosti podepsat smlouvu v listinné podobě, a Banka vyjádří předběžný souhlas s elektronicky zaslanou Nabídkou, zprostředkovatel Vám předloží Žádost formou vizualizace jejího plného textu na monitoru počítače. Po Vámi provedené kontrole údajů podepíšete (případně i spoludlužník) Žádost prostřednictvím Signature Padu (resp. jiného obdobného zařízení), tedy zařízení pro snímání vlastnoručního podpisu. Zařízení zachycuje podpis fyzické osoby a jeho přenesení na vyznačené místo na Žádosti, včetně zachycení biometrických znaků, jako je rychlost pohybu pera a tlak na hrot. Tyto znaky umožní v případě potřeby potvrdit, zda jste Vy nebo spoludlužník dokument skutečně podepsal. Takto provedený podpis se stává nedílnou součástí Žádosti. II.6.2. Podpis Banky na Žádost vyznačí jí oprávněná osoba (zpravidla zaměstnanec) prostřednictvím kvalifikovaného (certifikovaného) elektronického podpisu, automaticky doplněného znaky potvrzujícími nezměnitelně okamžik podpisu. Popsané elektronické podpisy zaručují, že od podpisu klientem nebyl dokument nijak změněn; v případě sporu je možné tyto skutečnosti ověřit. II.6.3. Obě verze dokumentu (Žádost podepsaná klientem i smlouva, obsahující podpis obou smluvních stran) jsou neprodleně po vzniku umístěny do Depozitáře klientských dokumentů, tj. aplikace v zabezpečených internetových stránkách Banky (dále jen Depozitář ), kde jsou Vám k dispozici po zadání přístupových údajů, které Vám Banka sdělí dohodnutým způsobem (SMS, em, prostřednictvím zprostředkovatele apod.). II.7. Uzavření smlouvy o úvěru v jiné než listinné podobě prostřednictvím internetu II.7.1. Pokud Vám umožní Banka podání Žádosti prostřednictvím internetu nebo telefonicky a Vy se pro tuto možnost rozhodnete, pak Žádost a veškerou související smluvní dokumentaci a požadované doklady podáte dohodnutým způsobem elektronicky, prostřednictvím E-portálu, tj. aplikace v zabezpečených internetových stránkách Banky (dále jen E-portál ). II.7.2. V případě konečného přijetí Žádosti/Smlouvy ze strany Banky je digitalizovaný dokument podepsán odpovědnou osobou za Banku elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu. Současně je Vám odesláno na kontaktní ovou adresu oznámení o přijetí Žádosti a uzavření smlouvy a jejím umístnění v E-portálu. Smlouva je zároveň umístěna v E-portálu. II.8. Další podmínky pro uzavření smlouvy o úvěru v jiné než listinné podobě a informace o užívání aplikací II.8.1. Pravost smlouvy a související smluvní dokumentace, umístěné do Depozitáře/E-portálu, lze ověřit, případně dokument získat v listinném originále (konvertovat) na pracovištích CzechPoint. II.8.2. Uložení a archivace elektronické smlouvy, včetně případných souvisejících dokumentů, je prováděno v digitálním archivu Banky a Depozitáři/E-portálu. Elektronické zpracování a archivace dokumentů podléhají nezávislému auditu. II.8.3. Do Depozitáře/E-portálu/Klientské zóny a k dokumentům tam umístněným máte přístup po dobu trvání práv a povinností ze smlouvy. Před ukončením přístupu jste povinen provést konverzi dokumentů do listinné podoby prostřednictvím sítě Czech Point a/nebo uložit dokument na svůj trvalý nosič. Přístup Vám bude trvale ukončen v těchto případech: (i) nepodepíšete Žádost prostřednictvím internetu dohodnutým způsobem a/nebo do E-portálu neumístíte požadované doklady ve lhůtě 2 měsíců; (ii) Banka neakceptuje Vaši Žádost; (iii) nebudete souhlasit s podmínkami fungování Depozitáře/E-portálu/Klientské zóny; (iv) v případě, kdy doručíte Bance žádost o ukončení přístupu, k okamžiku nejbližšího provozního zpracování Vaší žádosti, prováděného alespoň jedenkrát měsíčně; (v) v přiměřené lhůtě poté, kdy Vám Banka odešle oznámení o ukončení přístupu, ve kterém bude lhůta uvedena. Přístup do Depozitáře/E-portálu/Klientské zóny Vám může být přechodně odepřen v rámci technické údržby na straně Banky. Banka může také omezit využívání funkcionalit Depozitáře/E-portálu/Klientské zóny, pokud je k tomu dán smluvní či zákonný důvod (např. z důvodu bezpečnosti). Banka může podmínit využívání funkcionality Depozitáře/E-portálu/ Klientské zóny vyjádřením souhlasu z Vaší strany s Bankou stanovenými podmínkami. II.8.4. U Žádosti vyplňované na internetových stránkách Banky máte vždy možnost údaje před odesláním opravit. II.8.5. Přístupové údaje k Depozitáři/E-portálu/Klientské zóně jste povinen uchovávat na bezpečném místě, odděleně od svých osobních dokladů, zabránit jejich zneužití neoprávněnými osobami, zamezit přístupu třetích osob k těmto údajům a přijmout dostatečná opatření na jejich ochranu. V opačném případě zcela odpovídáte za škodu způsobenou zneužitím těchto aplikací. II.9. Uzavření smlouvy o úvěru v listinné podobě II.9.1. Nevyužijete-li nabídku na uzavření smlouvy prostřednictvím zprostředkovatele pouze elektronickou formou, zprostředkovatel Žádost vytiskne v listinné podobě ve dvojím vyhotovení, předloží Vám ji (případně spoludlužníkovi) k podpisu a podepíše ji jako zprostředkovatel úvěru. Jedno podepsané vyhotovení předá Vám a druhé zašle, spolu s originály/kopiemi dokladů,

2 jsou-li vyžadovány, Bance. V ostatním (např. informační povinnosti, předání Standardních informací o spotřebitelském úvěru apod.) postupuje dle předchozích ustanovení. II.9.2. Nevyužijete-li nabídku na uzavření smlouvy na internetu pouze elektronickou formou, Žádost vytisknete v listinné podobě v Bankou určeném počtu vyhotovení, podepíšete ji (případně spolu se spoludlužníkem). Jedno podepsané vyhotovení, včetně Standardních informací o spotřebitelském úvěru, si ponecháte a další zašlete, spolu s originály/kopiemi dokladů, jsou-li vyžadovány, podle určení Bance a/nebo zprostředkovateli. III. Čerpání úvěru, úvěrový účet III.1. Banka Vám poskytne úvěr jednorázově či formou postupného čerpání, a to formou (i) tzv. klasického úvěru (s předem stanovenou dobou trvání) nebo (ii) revolvingového úvěru, s (opakovaným) čerpáním z poskytnutého úvěrového rámce. Je-li Žádost Bance předána prostřednictvím zprostředkovatele, je Banka oprávněna podmínit převod peněžních prostředků doručením dokladu, kterým jste potvrdil převzetí zboží nebo služby dle Žádosti. O termínu zaplacení části kupní ceny, která není financována z úvěru (přímá platba), rozhoduje zprostředkovatel. V případě, že Banka uplatní své oprávnění požadovat od Vás zajištění splnění Vašeho závazku, může být doručení příslušného dokladu Bance další podmínkou převodu peněžních prostředků. III.2. Banka převede peněžní prostředky odpovídající výši úvěru (ponížené o případný poplatek za uzavření smlouvy o úvěru) nebo jednotlivému čerpání úvěru zpravidla druhý pracovní den po dni, kdy byly splněny podmínky čerpání úvěru stanovené Bankou. III.3. Banka si vyhrazuje právo neumožnit čerpání peněžních prostředků, je-li tak povinna učinit ze zákona, a dále, je-li dán některý z důvodů uvedených v čl. VII.2. VOP, nebo vyskytnou-li se okolnosti, které mohou negativně ovlivnit Vaši schopnost plnit Vaše finanční závazky ze smlouvy (z dalších smluv uzavřených s Bankou), nemůže-li s Vámi opakovaně komunikovat, zejména doručovat Vám písemnosti na území České republiky, považuje-li za vhodné ověřit řádné splácení úvěru v průběhu několika období splatnosti splátek, je-li nutno opakovaně ověřit Vaši úvěruschopnost, existuje-li důvodné podezření, že jste při uzavírání smlouvy (jiných smluv) nebo při jejím (jejich) plnění jednal v rozporu s platnými právními předpisy nebo byla-li omezena Vaše svéprávnost. Banka je oprávněna podmínit vyhovění žádosti o (další) čerpání peněžních prostředků opětovným poskytnutím údajů v rozsahu podle smlouvy a dotazníku, resp. i doložením požadovaných dokladů a jejich posouzením, na jehož základě je oprávněna o poskytnutí peněžních prostředků rozhodnout. III.4. Banka eviduje jednotlivá čerpání a splácení peněžních prostředků na úvěrovém účtu (případně podúčtu), zřízeném na základě Vaší žádosti. Správou úvěrového účtu pověřujete Banku. III.5. Banka je oprávněna stanovit další podmínky specifických způsobů čerpání úvěru a jeho splácení. Informace jsou uvedeny v příslušných produktových podmínkách, případně zveřejněny na internetových stránkách Banky. IV. Náklady na úvěr IV.1. Uzavřením smlouvy nebo čerpáním úvěru Vám vzniká povinnost platit náklady (smluvní cenu úvěru) související se smlouvou (dále náklady ) v termínech a ve výši stanovených smlouvou a/nebo aktuálním sazebníkem poplatků, odměn, sankcí a náhrad nákladů úvěrových produktů (dále Sazebník poplatků ) a/nebo právním předpisem, a to zejména: úroky, úroky z prodlení, úhrady za pojištění (bylo-li sjednáno), transakční poplatky, např. poplatek za čerpání peněžních prostředků v hotovosti: v bankomatu, šekovou poukázkou a v pobočkách smluvních bank nebo v zahraničí, zúčtovací poplatky, např. poplatek za vrácení přeplatku, za připsání neidentifikované platby (tj. platby, kterou klient zaslal bez správného variabilního symbolu), dále odměny za činnosti Banky, např. poplatek za správu a vedení úvěrového účtu, poplatek za odeslání 1., 2. a každé další upomínky, poplatek za uzavření smlouvy, poplatek za odeslání výzvy ke splacení zesplatněného úvěru, jakož i náhrady Bankou vynaložených nákladů, zahrnující např. poplatek související s vymáháním pohledávky, poplatky související se změnami dohodnutých podmínek na Vaši žádost, poplatky za úkony na Vaši žádost (např. informace o disponibilním zůstatku na úvěrovém účtu, ukončení pojištění, opakované zaslání přehledu čerpání úvěru a jeho splácení apod.), náklady související s uplatněním práv Banky ze smlouvy o úvěru nebo ze zajištění apod. Náklady jsou zúčtovány na Vašem úvěrovém účtu (podúčtu); není-li dohodnuto jinak, je Banka oprávněna považovat je okamžikem jejich splatnosti (stejně tak jako případné smluvní pokuty) za součást úvěrové jistiny. IV.2. Není-li dohodnuto či ve smlouvě o úvěru, sazebníku poplatků, odměn, sankcí a náhrad nákladů úvěrových produktů (dále jen Sazebník poplatků ) nebo v těchto VOP uvedeno jinak nebo nestanoví-li Banka pozdější datum splatnosti, jsou náklady splatné ke dni vzniku rozhodné skutečnosti (např. poplatek za uzavření smlouvy v den čerpání úvěru). Ostatní náklady účtované Bankou jsou splatné zpravidla měsíčně, ke dni splatnosti měsíční splátky. IV.3. Pro případ jejich vzniku nesete náklady na služby notáře nebo obdobné náklady, které Vám vzniknou v souvislosti se smlouvou, dle příslušného právního předpisu (např. za ověření podpisu, je-li vyžadováno), dále náklady, jež Vám vzniknou v souvislosti s použitím prostředků dálkové komunikace. Banka je oprávněna náklady po jí stanovenou dobu neúčtovat. Nejsou-li takto Bankou účtovány úroky, jedná se o tzv. bezúročné období, po které nejste povinen hradit ostatní náklady, zejména úhrady za pojištění, pokud bylo pojištění sjednáno. Bezúročné období se uplatní pouze u částek úvěru čerpaného formou bezhotovostní úhrady zboží nebo služeb u obchodníka a nevztahuje se na výběr hotovosti např. z bankomatu nebo prostřednictvím obchodníka, ani na zaslání peněžních prostředků na Váš účet či peněžní poukázkou. Pro zachování výhody bezúročného období musíte dlužnou částku, kterou v tomto období vyčerpáte, uhradit v Bankou stanovené lhůtě. V případě smlouvy o klasickém úvěru máte, jste-li spotřebitelem, právo obdržet (kdykoliv bezplatně) výpis z úvěrového účtu v podobě tabulky umoření. IV.4. Banka si vyhrazuje právo měnit náklady, včetně roční úrokové sazby, a to i jednostranně, v případě změny objektivních skutečností, např. změny úrokových sazeb bank. Banka je povinna zveřejnit změnu nákladů a termín účinnosti změny způsobem uvedeným v čl. XI.10. VOP. Nesouhlasíte-li s příslušnou změnou, jste oprávněn postupovat obdobně jako v čl. XI.10. VOP. IV.5. Pro výpočet úroků z úvěru vychází Banka u klasických úvěrů z roku o 360 dnech a 30 dnů v měsíci, u revolvingových úvěrů o 365 dnech a skutečného počtu dní. IV.6. RPSN (roční procentní sazba nákladů) je stanovena v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru, je platná pro měsíční interval splácení a u klasických úvěrů odpovídá čerpání úvěru k 17. dni v měsíci. Předpoklady pro její výpočet a způsob výpočtu jsou stanoveny smlouvou a zákonem. Souhlasíte, že v případě snížení některého z nákladů, který byl zahrnut do výpočtu RPSN, nebudete o snížení RPSN a celkové splatné částky písemně adresně informován. V. Splácení úvěru V.1. Čerpaný úvěr jste povinen splácet řádně a včas, včetně nákladů na něj, formou pravidelných měsíčních splátek úvěru, není-li dohodnuto jinak. Je-li sjednána ke smlouvě doplňková služba, např. pojištění, jste povinen hradit pravidelnou celkovou měsíční splátku, která je součtem pravidelné měsíční splátky úvěru a pravidelné měsíční úhrady za pojištění. V.2. Splátky jsou poukazovány na bankovní účet Banky pod variabilním symbolem, jejichž čísla (a jejich případné změny) Vám Banka sdělí. Splátka bez uvedení správného variabilního symbolu nemusí být považována za uhrazenou, přičemž Banka je oprávněna Vám účtovat náklady spojené s přiřazením takové splátky k úvěrovému účtu dle aktuálního Sazebníku poplatků. Splátka nemusí být považována za řádně uhrazenou rovněž v případě, že je na bankovní účet Banky připsána v nižší než sjednané výši. V.3. Banka je oprávněna přiřazovat Vaše platby k úhradě jakýchkoliv Vašich, i nesplatných, závazků ze smlouvy či z jiného právního vztahu s Vámi, v pořadí určeném Bankou, nestanoví-li zákon nebo neurčíte-li při sjednání smlouvy jinak. Použití směnky a šeku ke splácení úvěru se nepřipouští. V.4. První splátka je splatná v dohodnutý den, nejdříve však počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, ve kterém byly čerpány peněžní prostředky. Banka je oprávněna datum splatnosti jakékoliv platby odložit. Splátka je uhrazena dnem jejího připsání na účet Banky v souladu s jejími pokyny. V.5. Celý zůstatek čerpání úvěru nebo jeho část jste oprávněn splatit formou mimořádné splátky tak, aby tato byla na účet Banky připsána pod správným variabilním symbolem, přiděleným danému čerpání úvěru, a to nejpozději v dohodnutý den splatnosti. O svém záměru uhradit mimořádnou splátku klasického úvěru jste povinen písemně informovat Banku alespoň 30 dnů předem. Při předčasném splacení úvěru máte nárok na přiměřené snížení celkových nákladů úvěru. Banka Vám sníží náklady spojené s úvěrem pouze za splnění těchto předpokladů: zašlete Bance oznámení o předčasném splacení úvěru a do jednoho měsíce od odeslání žádosti uhradíte minimálně trojnásobek výše měsíční splátky. Berete na vědomí, že předčasnou úhradou části úvěru nedochází k předplacení následujících měsíčních splátek, tj. jste povinen nadále hradit splátky úvěru, přičemž o mimořádnou úhradu se zkracuje celková doba splácení úvěru. Berete na vědomí, že dnem připsání mimořádné úhrady a úpravy splácení u klasického úvěru již nejste oprávněn vzít žádost zpět a požadovat vydání peněžních prostředků ve výši provedené úhrady. Neoznámíte-li svůj úmysl splatit klasický úvěr před lhůtou splatnosti nebo nesplníte-li některý z výše uvedených předpokladů, bude mimořádná splátka započtena proti měsíčním splátkám úvěru, a to vždy ke dni jejich splatnosti. V.6. V případě předčasného splacení klasického úvěru uhradíte Bance částku ve výši součtu následujících položek: dlužné pohledávky splatné do data předčasného ukončení smlouvy, dlužné úvěrové jistiny splatné po datu předčasného ukončení, pojistného odvedeného Bankou pojistitelům, nákladů vynaložených Bankou v souvislosti s poskytnutím úvěru spočívajících v ceně doplňkových produktů, které Vám byly Bankou poskytnuty za zvýhodněnou cenu či zdarma pod podmínkou, že bude dodržen původně dohodnutý splátkový kalendář. Banka je při předčasném splacení úvěru nebo jeho části oprávněna požadovat současně s úhradou předčasné splátky úhradu nákladů s tím spojených (administrativní náklady, náklady na refinancování), (i) pokud jste spotřebitel, až do výše 1 % z předčasně splacené části úvěru, zbývá-li do sjednaného ukončení splácení více než jeden rok, jinak do výše 0,5 % z předčasně splacené části úvěru, maximálně do výše částky úroků od předčasného splacení do skončení smlouvy; (ii) pokud jste podnikatel, až do výše 5 % z předčasně splacené části úvěru. Souhlasíte, aby Banka, v souladu se zákonem, započetla náklady spojené s předčasnou úhradou na Vaši mimořádnou splátku za předpokladů dle čl. V.3. VOP. V.7. Vázaný úvěr: U vázaného úvěru nejste oprávněn odmítnout řádné splácení úvěru a nákladů z důvodu vad zboží pořízeného na úvěr. Jestliže odstoupíte od smlouvy o koupi zboží/služby, kde cena zboží je částečně nebo plně hrazena úvěrem, zaniká též smlouva o vázaném úvěru; zánik jste povinen Bance písemně sdělit. Pokud jste vrátil zboží prodejci, u něhož bylo zakoupeno (dále jen prodejce ), nejste povinen vrátit poskytnutý úvěr dříve, než Vám bude prodejcem vrácena kupní cena. Dále zmocňujete Banku, aby v případě zániku kupní smlouvy a dle zákona také smlouvy o úvěru vyžádala od prodejce částku ve výši kupní ceny ponížené o přímou platbu, kterou jste uhradil dle smlouvy, a použila ji k plné či částečné úhradě zůstatku úvěru, včetně úroku sjednaného ve smlouvě ode dne poskytnutí úvěru do zaplacení jistiny. Dojde-li po připsání úhrady k přeplatku, Banka Vám jej neprodleně vrátí, v případě nedoplatku jste povinen uhradit do 30 dnů od zániku smlouvy zbývající zůstatek úvěru. Byla-li Vám kupní cena již prodejcem vrácena, jste povinen neprodleně uhradit Bance poskytnutý úvěr včetně příslušenství. Veškerá práva vyplývající z odpovědnosti za vady zboží uplatníte a vypořádáte u prodejce, u něhož jste zboží koupil, není-li pro jednotlivá čerpání úvěru dohodnuto jinak. Je-li úvěr poskytnut účelově na nákup zboží/služeb u prodejce, platí, že pokud Vám jako spotřebiteli nebylo soudem pravomocně přiznané nebo prodejcem uznané právo na peněžité plnění ze strany prodejce dobrovolně uspokojeno, ručí za uspokojení tohoto práva Banka. V takovém případě je Banka oprávněna od Vás požadovat originál nebo ověřenou kopii dokumentu, kterým došlo k uznání nebo přiznání práva. V.8. V případě uplatnění nároku na pojistné plnění jste povinen splácet úvěr a náklady řádně a včas až do vypořádání pojistné události. V.9. Uhradíte-li Bance částku přesahující veškeré Vaše závazky ze smlouvy (jiných smluv uzavřených s Bankou) a ty v důsledku toho zaniknou, souhlasíte s právem Banky započíst přeplatek na jiné pohledávky za Vámi, i když tyto nejsou ještě splatné, a není-li takových, je Vám Banka povinna přeplatek vrátit, ledaže by jeho výše byla nižší než výše poplatku za vrácení přeplatku dle Sazebníku poplatků. Přeplatek na úvěrovém účtu není vkladem a Banka Vám za něj neposkytne úroky. VI. Zajištění splnění závazků z úvěru VI.1. Banka je oprávněna požadovat od Vás k zajištění splnění závazků vyplývajících ze smlouvy dostatečné zajištění a Vy jste povinen toto zajištění udržovat po celou dobu trvání závazku. VI.2. Pokud nesplníte své závazky vůči Bance řádně a včas nebo jinak porušíte své povinnosti vůči Bance, je Banka oprávněna realizovat v souladu s příslušnými právními předpisy všechny nebo některé zajišťovací prostředky způsobem a v pořadí dle svého vlastního výběru, aniž by byla povinna Vás na zamýšlenou realizaci upozornit, ledaže taková povinnost vyplývá z právního předpisu. VI.3. Souhlasíte, aby Banka předložila osobě uspokojující pohledávku Banky ze zajištění nezbytné osobní údaje umožňující Vaši identifikaci, údaje o výši dluhu a zajišťovací dokumenty. Zajištění trvá až do úplného splnění závazku ze smlouvy a nezaniká ukončením její platnosti nebo účinnosti. Strana 2/4

3 VI.4. Souhlasíte, že k prominutí Vašeho případného dluhu ze smlouvy Bankou může dojít jen na základě písemné dohody mezi Vámi a Bankou. Vydání kvitance bez uzavření takové dohody nemá účinky prominutí dluhu podle 1895 odst. 2 občanského zákoníku. VII. Doba trvání smlouvy o úvěru, výpověď a odstoupení VII.1. Banka s Vámi sjednává smlouvu o klasickém úvěru na dobu určitou a smlouvu o revolvingovém úvěru na dobu neurčitou, nevyplývá-li ze smlouvy jinak. V případě klasického úvěru smlouva zanikne úhradou poslední splátky, celkovým doplacením úvěru, nezanikne-li jiným způsobem uvedeným v tomto článku VII. VOP. Od smlouvy o úvěru máte, pokud jste spotřebitelem, právo odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření nebo od doručení právním předpisem stanovených informací. Neuplatníte-li jako spotřebitel toto své právo na odstoupení, platí pro Vás práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné učinit písemně, zasláním Bance, a to nejpozději v poslední den lhůty, kterým je prokazatelné předání písemného odstoupení k přepravě (poštovní nebo smluvní, rozhodující je datum otisku razítka), případně prostřednictvím Klientské zóny nebo datové schránky, je-li Vám tento způsob komunikace Bankou umožněn. Pro odstoupení můžete využít formulář zpřístupněný na internetových stránkách Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení Bance (při dodržení zákonné lhůty), tímto dnem zaniká také pojištění, bylo-li sjednáno spolu se smlouvou. Bez zbytečného odkladu poté, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, jste povinen uhradit Bance částku ve výši čerpaného úvěru a sjednané úroky ode dne čerpání úvěru do jeho vrácení, a to na účet Banky, jehož číslo a variabilní symbol Vám budou sděleny Bankou. VII.2. Banka je oprávněna od smlouvy odstoupit, neumožnit další čerpání úvěru a požadovat splacení dlužné částky, včetně příslušenství, ke dni účinnosti odstoupení: (i) dostanete-li se do prodlení se splacením více než 2 po sobě následujících splátek nebo 1 splátky po dobu delší než 3 měsíce, (ii) Bance jste sdělil nepravdivé či neúplné údaje, (iii) je-li zahájeno soudní, správní nebo jiné řízení (například před orgány mimosoudního řešení sporů), které by mohlo negativně postihnout Váš majetek, včetně majetku ve společném jmění manželů (dále SJM ), (iv) porušil jste další povinnost vyplývající ze smlouvy nebo ze zajišťovacích smluv nebo (v) nastane některá ze skutečností uvedených v čl. III.3. VOP. Odstoupení nabývá účinnosti ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo odstoupení dáno k poštovní přepravě, případně umístěno do Vám zřízené Klientské zóny nebo Vám doručeno prostřednictvím datové schránky. Dohodli jsme se, že smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Obě smluvní strany jsou oprávněny vypovědět smlouvu na dobu neurčitou. Výpověď z Vaší strany, která musí být doručena do sídla Banky v České republice (i prostřednictvím Klientské zóny či datové schránky), nabývá účinnosti třicátým dnem po doručení Bance. Výpověď daná Bankou nabývá účinnosti ke konci druhého kalendářního měsíce po měsíci, v němž byla výpověď předána k poštovní přepravě/umístěna do Klientské zóny, doručena datovou schránkou. Ode dne předání výpovědi Bance k poštovní přepravě/umístění do Klientské zóny, doručení datovou schránkou a ode dne doručení Vaší výpovědi na kontaktní adresu Banky v České republice je Banka oprávněna Vám ukončit možnost čerpat úvěr. V případě výpovědi z Vaší strany jste povinen nejpozději do konce výpovědní lhůty uhradit dlužnou částku. VII.3. Odstoupením či výpovědí smlouvy není dotčeno právo Banky na úhradu veškerých pohledávek za Vámi v rozsahu založeném smlouvou, vzniklých do data účinnosti odstoupení/ /výpovědi. Tyto pohledávky se stávají splatnými dnem účinnosti odstoupení či výpovědi. Rozhodne-li tak Banka, příslušenství pohledávek, splatné smluvní pokuty, poplatky, úhrady za pojištění a jiné náklady se dnem účinnosti odstoupení či výpovědi stávají součástí úvěrové jistiny. Ode dne splatnosti dluhu je Banka oprávněna účtovat Vám, pokud jste podnikatel, úrok z prodlení až do výše 0,08 % z dlužné částky denně. Výpověď smlouvy i odstoupení od ní musí být dány doporučeným dopisem, nebude-li dohodnuto jinak. VII.4. Nerozhodne-li Banka jinak, v případě výpovědi ze strany Banky platí, že smluvní strany sjednávají Dohodu uvedenou v tomto bodě, jejíž účinnost nastává dnem následujícím po dni účinnosti výpovědi: provedete úhradu vyčerpané částky úvěru splátkami ve výši a termínech odpovídajících ujednání v původní smlouvě o úvěru. Každá splátka se bude skládat z částky odpovídající poměrné části jistiny, dále pak z náhrady nákladů Bance a odpovídající výši úroku (dále vše jen náklady Dohody ) původně sjednané ve smlouvě o úvěru. V případě prodlení s některou ze splátek je však Banka oprávněna požadovat splacení celého dluhu najednou, a to do 14 dnů od doručení výzvy k úhradě. Ode dne splatnosti dluhu je Banka oprávněna Vám účtovat, pokud jste podnikatel, úroky z prodlení až do výše 0,08 % z dlužné částky denně. Zbytek dluhu jste oprávněn kdykoliv splatit předčasně částečně nebo najednou; v takovém případě se Vám poměrně sníží částka odpovídající nákladům Dohody. Pokud s touto Dohodou nesouhlasíte, jste povinen nesouhlas Bance doručit nejpozději do konce výpovědní lhůty a v tomto termínu uhradit splatný dluh. VII.5. Dnem úmrtí klienta se stávají splatnými veškeré pohledávky Banky vůči klientovi v rozsahu založeném smlouvou, nerozhodne-li Banka jinak. Rozhodne-li tak Banka, stává se příslušenství pohledávek, splatné smluvní pokuty, poplatky a jiné náklady dnem úmrtí klienta součástí úvěrové jistiny. VII.6. Zánikem smlouvy nezanikají práva a povinnosti vyplývající z čl. V.3. (započtení přeplatku na jiný dluh u Bance), čl. VII. (práva a povinnosti v případě zániku smlouvy) a čl. VIII. (podmínky zpracování osobních údajů) VOP a přiměřeně také práva a povinnosti z příslušných produktových podmínek (např. práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva). VII.7. Zánik závazků se v ostatním řídí platnou právní úpravou. VIII. Podmínky zpracování osobních údajů VIII.1. Předáním Návrhu Bance udělíte dobrovolně Vy, příp. spoludlužník, souhlas se shromážděním údajů, které jste jí sdělil a sdělíte v souvislosti s jakýmkoliv právním vztahem, a to i v případě, že k uzavření smlouvy o úvěru nedojde, s jejich zpracováním v informačním systému Banky, s jejich uchováním po celou dobu trvání vzájemných práv a povinností, minimálně však po dobu nezbytnou pro ochranu práv Banky. Další informace o účelu a době zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů a o ochraně bankovního tajemství. VIII.2. Dále dáváte Bance souhlas s předáním svých osobních údajů jiné osobě v souladu s těmito VOP, dokumentem Souhlas a prohlášení klienta v souvislosti s Žádostí o úvěr/smlouvou o úvěru osobní údaje a bankovní tajemství a dokumentem Informace o zpracování osobních údajů a o ochraně bankovního tajemství. V případě pojištění může údaje v rozsahu nezbytném pro vznik, trvání a zánik pojištění a pro likvidaci pojistné události zpracovávat se souhlasem Banky i pojistitel. Strana 3/4 VIII.3. Údaje jsou chráněny a zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy a Banka o nich zachovává mlčenlivost, a to i po ukončení smluv, není-li smlouvou nebo zákonem stanoveno jinak. Souhlas zahrnuje shromáždění a zpracovávání údajů získaných Bankou v souladu se zákonem od třetích osob a zpracovávání i v zahraničí. VIII.4. Vy, resp. spoludlužník, prohlašujete tímto, že jste byl poučen a jste si vědom svých práv podle zákona o ochraně osobních údajů vyplývajících z 11 (informační povinnost Banky vůči klientovi o účelu a rozsahu zpracování apod.), 12 (oprávnění klienta požádat o informaci Banku ohledně zpracování osobních údajů) a 21 (ochrany práv klienta a podmínkách pro podání vysvětlení, blokování, likvidaci, opravy osobních údajů), včetně práva souhlas odvolat a práva obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Vy, resp. spoludlužník, potvrzujete, že jste se seznámil s obsahem, vysvětlením a poučením obsaženými v aktuální verzi dokumentu Informace o zpracování osobních údajů a o ochraně bankovního tajemství jako součásti smluvní dokumentace, a se kterým se můžete seznámit v obchodních místech a na internetových stránkách Banky IX. Komunikace mezi Bankou a klientem IX.1. Banka Vám doručuje veškerá písemná sdělení zejména (i) poštou (formou obyčejné nebo doporučené zásilky) na adresu v České republice, pokud se nedohodneme jinak, (ii) elektronicky, zejména ovou poštou (sdělení je považováno za doručené okamžikem jeho odeslání), prostřednictvím Klientské zóny (komunikační funkce), datové schránky, mobilních technologií (např. SMS, MMS). Na způsobu komunikace na dálku se dohodneme. Nedohodneme-li se či nebylo-li již v jiných ustanoveních VOP nebo příslušných produktových podmínkách dohodnuto jinak, platí, že nemůžete vyloučit ze způsobu komunikace na dálku listinnou podobu doručování na Vaši poslední adresu známou Bance. Pokud písemnost nepřevezmete, například z důvodu, že Vaše skutečné bydliště je odlišné od Vámi oznámeného Bance, je tato došlá zásilka odeslaná poštou považována za doručenou třetím pracovním dnem po jejím odeslání. V této souvislosti nemůžete namítat vůči Bance své skutečné bydliště, pokud jako své bydliště sdělíte Bance jiné místo. Po provedení Vaší identifikace Vám může Banka poskytnout informace o Vašem úvěrovém účtu a přijímat dispozice k čerpání úvěru a obsluze úvěrového účtu rovněž prostřednictvím sítě elektronických komunikací. IX.2. Souhlasíte s tím, že jakákoliv komunikace mezi Vámi a Bankou může být zaznamenána prostřednictvím technických prostředků umožňujících její zachycení, uchování, reprodukci a zápis v informačním systému Banky a uchovávána po dobu trvání vzájemných práv a povinností a dále po dobu 10 let po předpokládaném ukončení smluvního vztahu dle uzavřené smlouvy, není-li v podmínkách pro zpracování osobních údajů, zveřejněných na uvedeno jinak. Banka je oprávněna použít tyto záznamy jako důkazní prostředek v případě sporu s Vámi, zejména je povinna vydat záznamy na žádost státních orgánů, včetně soudů, orgánů oprávněných řešit spory mezi věřiteli a spotřebiteli a dohledových či dozorových orgánů. Dáváte Bance souhlas s použitím všech dálkových komunikačních technik při vzájemné komunikaci, zejména s použitím automatizovaných volacích systémů bez lidského zásahu (volacího automatu), včetně elektronických komunikačních prostředků. Dáváte souhlas k zasílání obchodních nabídek i prostředky elektronických komunikací na Vámi poskytnuté komunikační adresy včetně adres elektronických, mobilního telefonu a pevné telefonní linky, a to na dobu uvedenou dle první věty tohoto bodu. Berete na vědomí, že máte kdykoliv právo zasílání obchodních nabídek odmítnout písemně na kontaktní adrese Banky v České republice, elektronické adrese či telefonním čísle klientského servisu, není-li v jednotlivém obchodním sdělení uveden jiný kontakt. IX.3. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Banka je oprávněna sjednat a uzavřít s Vámi smluvní vztah jen za použití prostředků dálkové komunikace ( , SMS) v případě, kdy zákon nevyžaduje, aby klient obdržel jedno vyhotovení smlouvy na trvalém nosiči (na listině, v Depozitáři, E-portálu či Klientské zóně), například smlouvu o pojištění. IX.4. Informace, jejichž poskytnutí spotřebiteli je požadováno podle zákona o spotřebitelském úvěru, mohou být umístěny ve výpisu z úvěrového účtu, případně v Depozitáři, E-portálu či Klientské zóně. Nedošlo-li k žádnému pohybu na úvěrovém účtu, Banka Vás informuje jen na Vaši písemnou žádost. IX.5. Základním předpokladem funkčnosti digitálního obsahu poskytovaného Bankou prostřednictvím internetu je Vámi obstaraný přístup k internetu. Pro správnou funkčnost digitálního obsahu je vhodné používat operační systém, na kterém výrobce poskytuje podporu, a internetový prohlížeč v aktualizované verzi, s použitím hardware v minimální konfiguraci stanovené výrobcem operačního systému. Použití jiného operačního systému a internetového prohlížeče je možné bez garance správné funkce. Bezchybné zobrazení elektronické smlouvy a ověřování elektronických podpisů je garantováno při použití aplikace Adobe Reader verze 11.0 a vyšší. Ostatní aplikace pro zobrazení PDF dokumentů mohou být použity, avšak nemusejí fungovat správně. Banka není odpovědná za chyby při použití jiných aplikací. Hardware a software si musíte zajistit výhradně sám. Pokud je pro přístup do internetové aplikace nutné užití mobilního telefonu, musí být tento aktivní v síti tuzemského operátora a rovněž telefonní číslo musí být poskytnuto tuzemským operátorem. X. Řešení sporů X.1. Zájmem Banky je vyřešit případný spor s klientem či stížnost na postup Banky smírně, a předejít tak řešení u soudního, správního či jiného orgánu. Berete na vědomí, že Váš požadavek, aby Banka napravila dle Vašeho názoru nesprávný postup při poskytování služeb a při plnění smluvených podmínek příslušné smlouvy, kterou jste uzavřel s Bankou, může být řešen v rámci reklamačního řízení, jehož podmínky jsou uvedeny v reklamačním řádu, který je Vám zpřístupněn na X.2. Pro případ majetkového sporu ze smlouvy, neplatnosti smlouvy, bezdůvodného obohacení nebo souvisejících právních vztahů jsme oprávněni společně uzavřít Dohodu o způsobu řešení sporů. X.3. Vy i Banka jsme oprávněni podat žalobu k věcně a místně příslušnému soudu České republiky, případně k rozhodci, a to v souladu s uzavřenou Dohodou o způsobu řešení sporů. X.4. Spory podle 1 zák. č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, projednává a rozhoduje finanční arbitr. Návrh na zahájení řízení lze podat na adrese Legerova 1581/69, Praha 1. X.5. Ve věci porušení povinností, Bance vyplývajících ze zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, jste oprávněn podat podnět na zahájení správního řízení u České národní banky na adrese Na Příkopě 28, Praha 1. X.6. Orgánem dozoru nad právy spotřebitelů, oprávněným přijímat jejich stížnosti z porušení spotřebitelských smluv, je Česká národní banka se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1.

4 XI. Závěrečná ustanovení XI.1. Banka je oprávněna ověřovat pravdivost údajů, které jí Vy, příp. spoludlužník, v Žádosti nebo v souvislosti s jakýmkoliv právním vztahem sdělíte nebo jste sdělil, včetně skutečností týkajících se Vaší finanční situace, které by mohly vést k neplnění Vašich závazků vůči Bance. Vy, příp. spoludlužník, souhlasíte s tím, aby banky, jiné finanční instituce, plátce mzdy či jiné subjekty Bance takové informace poskytly, a to i opakovaně (např. při vymáhání pohledávek), i když jsou chráněny obchodním nebo bankovním tajemstvím. Banka je oprávněna za účelem zde uvedeným sdělit těmto subjektům údaje nutné pro Vaši identifikaci, příp. identifikaci spoludlužníka, včetně jeho osobních údajů. XI.2. Jste povinen Bance oznámit a Bankou určenými doklady doložit veškeré změny týkající se smlouvy či svého statusu, zejména uzavření či rozvod/zrušení manželství, uzavření či zrušení registrovaného partnerství, změnu příjmení, změnu adresy a čísla telefonu, svého bydliště a pracoviště, změnu zaměstnavatele (plátce mzdy/platu) a bankovního spojení. Pokud jste fyzická osoba, pak po ukončení své podnikatelské činnosti rovněž založení pracovního poměru a veškeré následné změny zaměstnavatele (plátce mzdy/platu). Pokud po uzavření smlouvy dojde na Vaší straně k vypořádání SJM, jste povinen doložit, na kterého z manželů přešla povinnost hradit úvěr. Jste povinen oznámit i další skutečnosti, jež mohou ovlivnit Vaši schopnost splácet úvěr. Změny jste povinen písemně oznámit do 7 dnů od okamžiku, kdy k takové změně dojde, jinak odpovídáte za škodu, která Bance v důsledku nesplnění této povinnosti vznikne. XI.3. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné ihned poté, kdy obdržíte písemnou výzvu k jejich úhradě, není-li ve smlouvě stanovena jejich splatnost jinak. Zaplacení jakékoli smluvní pokuty či úroku z prodlení nevylučuje právo Banky požadovat po Vás náhradu škody v plné výši. Banka je po Vás oprávněna požadovat úhradu výdajů spojených s vymáháním pohledávky ve výši stanovené v Sazebníku poplatků. XI.4. Poskytování finančních služeb je dle zákona č. 235/2004 Sb. osvobozeno od DPH. Banka není plátcem a Vy jako klient poplatníkem žádné daně či poplatku předvídaného zákonem v souvislosti s poskytováním finančních služeb. Bance nejsou známa žádná rizika mimo její kontrolu spojená s poskytovanou finanční službou. Banka není přispěvatelem do žádného garančního fondu vzniklého na základě právního předpisu, který by sloužil k uspokojení případných nároků klientů z titulu poskytnuté finanční služby. XI.5. V souvislosti s užitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy o úvěru nehradíte Bance žádné náklady; hradíte své vlastní náklady na užití prostředků komunikace na dálku, např. cenu telefonického hovoru či internetového připojení, které hradíte svému operátorovi. XI.6. Podpisem smlouvy prohlašujete, že nejste politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. XI.7. Banka je oprávněna vykonávat svá práva a povinnosti ze smlouvy i prostřednictvím třetí osoby, která je za tímto účelem oprávněna zpracovávat údaje v rozsahu dle čl. VIII. VOP. Banka je případně oprávněna postoupit svá práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. Výslovně dáváte Bance souhlas s předáním nezbytných údajů, týkajících se Vaší osoby a úvěrového případu, uvedeným osobám, a dále pro případ postoupení pohledávek Banky za Vámi dáváte výslovně Bance souhlas s předáním uvedených údajů, i když tyto údaje tvoří předmět bankovního tajemství. Berete na vědomí, že nejste oprávněn bez předchozího souhlasu Bance postoupit svá práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. XI.8. VOP, příslušné produktové podmínky uvedené ve smlouvě a Sazebník poplatků, platné v den čerpání úvěru, jsou nedílnou součástí smlouvy, uzavřené mezi Vámi a Bankou. Potvrzujete převzetí jedné kopie Žádosti/Smlouvy, VOP, příslušných produktových podmínek podle typu smlouvy. XI.9. Potvrzujete, že Vám byly v dostatečném časovém předstihu před uzavřením smlouvy Bankou (i prostřednictvím zprostředkovatele úvěru) poskytnuty a vysvětleny všechny zákonem požadované informace. XI.10. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, ostatní zůstávají v platnosti. Banka si vyhrazuje právo měnit VOP, Sazebník poplatků, příslušné produktové podmínky podle typu smlouvy, reklamační řád a jiné podmínky související se smlouvou v závislosti na změně příslušných právních norem nebo objektivních skutečností. Změna a termín jejich účinnosti budou vhodným způsobem zveřejněny minimálně 2 měsíce před nabytím účinnosti, např. zpřístupněním v provozovnách Banky, prodejců, prostřednictvím sítě internet apod. Změny jste oprávněn odmítnout a poté smlouvu vypovědět ve lhůtě jednoho měsíce po nabytí účinnosti změn VOP, příslušných produktových podmínek podle typu smlouvy a Sazebníku poplatků; v opačném případě platí, že se změnami souhlasíte. XI.11. Zanikne-li česká koruna jako měna, jste povinen nejpozději ode dne jejího zániku provádět úvěrové platby v měně, kterou bude česká koruna nahrazena tak, aby zůstal zachován ekvivalent ke společné měně Evropské měnové unie. V případě platnosti dvou měn současně má Banka právo určit měnu, kterou budete pro své platby používat. XI.12. Smlouvy uzavřené podle těchto VOP se řídí právním řádem České republiky. Banka se řídí: Etickým kodexem zaměstnanců Banky, zveřejněným na Etickým kodexem SOLUS, zájmového sdružení právnických osob na ochranu leasingu, úvěrů a dalších vybraných služeb poskytovaných spotřebitelům, podnikatelům a právnickým osobám, vydaným uvedeným sdružením a zveřejněným na Etickým kodexem finančního trhu, zveřejněným na a Etickým kodexem České bankovní asociace, vydaným uvedenou asociací a zveřejněným na XI.13. VOP jsou zpracovány zejména v souladu s občanským zákoníkem, zákonem o platebním styku a zákonem o spotřebitelském úvěru, všemi v platném znění, informace v nich uvedené platí po dobu od podání Vaší nabídky na uzavření smlouvy do data ukončení smlouvy, pokud nedojde k jejich změně v souladu se zákonem, a nabývají účinnosti dne Příloha smlouvy o úvěru Strana 4/4

5 I. Co tyto produktové podmínky upravují a komu jsou určeny I.1. Tyto podmínky jsou určeny Vám, jako našemu klientovi a na úvod těchto produktových podmínek se, pro jejich lepší pochopení, prosím seznamte s pojmy, které jsme se společně dohodli používat a které odpovídají pojmům užívaným ve Vaší Žádosti/Smlouvě o úvěru a/nebo rámcové smlouvě o platebních službách. Banka a poskytovatel platebních služeb podle zákona o platebním styku Klient Produktové podmínky pro poskytování platebních služeb (dále také jen PPS ) Informační povinnost Orgán dohledu I.2. Obsahují-li PPS ustanovení odlišná od VOP, platí, že podmínky stanovené PPS se uplatní přednostně. Obsahuje-li samotná Rámcová smlouva ustanovení odlišná od těchto PPS, platí, že podmínky stanovené Rámcovou smlouvou se uplatní přednostně. II. Poskytované platební služby II.1. Na základě uzavřené Rámcové smlouvy Vám Banka poskytuje zejména tyto platební služby: provádění platebních transakcí prostřednictvím platební karty, vydané Bankou (dále také jen karta ), bezkontaktní platební nálepky nebo podobného platebního prostředku a uskutečňování převodů peněžních prostředků. Banka neposkytuje platební služby spočívající v platebních transakcích z podnětu nebo prostřednictvím příjemce. V případě, že Banka začne tuto platební službu poskytovat, oznámí Vám tuto skutečnost ve lhůtě pro změny Rámcové smlouvy. Poskytování této služby jste oprávněn odmítnout. Využitím této služby se změnou Rámcové smlouvy souhlasíte. II.2. Čerpat peněžní prostředky z aktuálního úvěrového rámce jste oprávněn na základě platebního příkazu k platební transakci, a to zejména převodem peněžních prostředků na účet zprostředkovatele (bezhotovostní financování nákupu v obchodních místech) či na jiný Vámi určený účet, výběrem hotovosti v místech k tomu určených, a to zpravidla prostřednictvím karty. Čerpání peněžních prostředků můžete uskutečnit také jinými platebními prostředky poskytnutými ze strany Banky. Částkou Vámi autorizované platební transakce je zatížen Váš úvěrový účet. II.3. Banka eviduje jednotlivá čerpání (dále platební transakce ) a splácení peněžních prostředků z aktuálního úvěrového rámce na Vašem úvěrovém účtu (případně podúčtu) platebním účtu (dále účet ). O platebních transakcích a o všech dalších pohybech (např. zúčtování příslušných úroků) jste informován formou výpisu z účtu (dále výpis ) zasílaného jedenkrát měsíčně na adresu v České republice. Banka je oprávněna poskytnout výpis prostřednictvím Klientské zóny (viz dále). V takovém případě jste povinen si výpis vždy jednou měsíčně z Klientské zóny vytisknout nebo uložit na trvalý nosič dat. Neučiníte-li tak, má Banka za to, že splnila povinnost poskytnout Vám výpis na trvalém nosiči dat 7. dnem po zveřejnění výpisu v Klientské zóně. V případě, že objektivní vlivy mimo kontrolu Banky způsobí nedostupnost Klientské zóny, Banka Vám poskytne výpis jiným způsobem. Banka je oprávněna dočasně pozastavit zasílání výpisů z důvodu ochrany v nich obsažených informací při změně Vašich kontaktních údajů, o kterých Banka nebyla informována, a to do jejich aktualizace. Můžete požádat o dodatečné zaslání těchto výpisů. Na Vaši písemnou žádost Vám může být zaslán mimořádný výpis z účtu. II.4. Platební modul II.4.1. V rámci Klientské zóny (internetová aplikace zřízená pro Vás jako klienta ze strany Banky pro provádění platebních transakcí (platební funkce)) jste oprávněn dát elektronicky v rámci tuzemského platebního styku (platební transakce v českých korunách na území České republiky) jednorázový tuzemský platební příkaz a trvalý tuzemský platební příkaz pro pravidelně se opakující platby ve prospěch stejného příjemce. Předání příkazů v elektronické formě prostřednictvím Klientské zóny bude umožněno vždy až po zadání identifikačních a autorizačních údajů (např. SMS) či jejich kombinací, v rozsahu stanoveném Bankou pro přístup do této aplikace, a dále zadáním minimálně povinných údajů v sekci pro zadávání platebních příkazů, kterými jsou vždy: předčíslí a číslo bankovního účtu příjemce, banka příjemce, částky peněžních prostředků, datum splatnosti. Berete na vědomí, že platnost autorizačního údaje, který Vám Banka zašle na Vámi určený mobilní telefon prostřednictvím SMS, je časově omezena v délce trvání 10 minut, a dále, že nelze provádět příkazy prostřednictvím příjemce nebo poskytovatele příjemce (inkaso). II.4.2. Platební transakce bude provedena k datu splatnosti, které zadáte v Klientské zóně. Datum splatnosti jednorázového nebo trvalého platebního příkazu musí připadat na pracovní den. Okamžikem přijetí platebního příkazu je jeho zadání v Klientské zóně, včetně autorizace. II.4.3. Banka je oprávněna odmítnout provést platební příkaz v případě, že nevyčerpaná částka úvěrového rámce není dostatečná k provedení platebního příkazu nebo nejsou zadány požadované identifikační a autorizační údaje pro přístup do Klientské zóny a/nebo povinné údaje pro platební příkaz, a dále, je-li tak stanoveno v právním předpise. O této skutečnosti Vás Banka informuje v Klientské zóně, em nebo formou SMS, nejpozději do konce následujícího pracovního dne po okamžiku přijetí platebního příkazu. PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ PLATEBNÍCH SLUŽEB (platné od ) BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, bd Haussmann 1, Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Paříži pod č. B (1954B09790), jednající v České republice prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpného závodu, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vl , IČO , se sídlem Karla Engliše 5/3208, Praha 5. Orgánem dohledu je Evropská centrální banka se sídlem Kaiserstraße 29, Frankfurt nad Mohanem, Německo, a L Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se sídlem 61 rue Taitbout, Paříž, Francie. Vy, jako fyzická osoba (člověk) nebo právnická osoba (korporace), která požádá Banku o poskytnutí úvěru a o poskytnutí peněžních prostředků pro nepodnikatelské nebo podnikatelské účely a/nebo o uzavření rámcové smlouvy o platebních službách. Nedílná součást Vaší Žádosti/Smlouvy o úvěr, která ve smyslu všeobecných obchodních podmínek (dále jen VOP ) představuje doplňkové podmínky VOP, specifické pro poskytování platebních služeb, a jsou nedílnou součástí rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb (dále jen Rámcová smlouva ). Povinné informace, které máte obdržet před uzavřením Rámcové smlouvy podle zákona o platebním styku, jsou uvedeny v PPS, VOP a v sazebníku poplatků, odměn, sankcí a náhrad nákladů úvěrových produktů. Orgánem dohledu nad poskytováním platebních služeb je Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1. Strana 1/2 II.4.4. V případě, že ve stejný den nastane splatnost několika příkazů, bude do okamžiku vyčerpání úvěrového rámce proveden ten příkaz, který byl Vámi zadán v Klientské zóně dříve, včetně autorizace, za splnění podmínky podle čl. II.4.3. PPS. II.4.5. Jste povinen zabránit zneužití identifikačních a autorizačních údajů neoprávněnými osobami, zamezit přístupu třetích osob k autorizačním údajům a přijmout dostatečná opatření na jejich ochranu. II.5. Úhradou splátky úvěru ve výši a k datu splatnosti uvedených ve výpise z úvěrového účtu potvrzujete, že všechny platební transakce uvedené na výpise byly z Vaší strany autorizovány, byly provedeny Vámi a byly provedeny správně. Současně uznáváte celkovou výši dlužné částky uvedené na výpise. V případě, že nesouhlasíte se správností provedené transakce, pak podejte Bance podnět v souladu s reklamačním řádem, který je Vám přístupný na II.6. V případě papírového příkazu a příkazu k převedení peněžních prostředků formou šekové poukázky je datem přijetí těchto příkazů datum jejich nejbližšího provozního zpracování Bankou, prováděného jedenkrát měsíčně. II.7. Souhlasíte s tím, že okamžikem blízkým konci pracovního dne je hodina v pracovní den. Souhlasíte s tím, že platební transakce bude provedena za podmínky, že platební příkaz bude předán Bance nejpozději okamžikem blízkým konci pracovního dne. Platební příkazy přijaté později se považují za přijaté následující pracovní den. Peněžní prostředky budou připsány na účet poskytovatele příjemce nejpozději do konce následujícího pracovního dne po okamžiku přijetí platebního příkazu. II.8. Berete na vědomí, že v případě, kdy poskytovatel příjemce nezúčtoval částku platební transakce v české měně nebo nepoužil bankovní spojení v souladu s příkazem plátce, a způsobil tím nesprávné provedení platební transakce, je banka, která vede účet neoprávněného příjemce, povinna na podnět banky nebo spořitelního a úvěrního družstva, které nesprávné provedení platební transakce způsobily, odepsat z tohoto účtu nesprávně zúčtovanou částku a vydat ji bance nebo spořitelnímu a úvěrnímu družstvu, které nesprávné provedení platební transakce způsobily, k nápravě nesprávně provedené platební transakce v souladu se zákonem upravujícím platební styk, a dále je banka oprávněna uvést účet neoprávněného příjemce do stavu, v němž by byl, kdyby k nesprávnému provedení platební transakce nedošlo. II.9. Souhlasíte s tím, že Banka je oprávněna přerušit poskytování platebních služeb podle Rámcové smlouvy, je-li odmítnuto čerpání z aktuálního úvěrového rámce ve smyslu VOP a/nebo produktových podmínek pro revolvingové úvěry. II.10. Poskytování platebních služeb může být Bankou zpoplatněno dle Rámcové smlouvy nebo aktuálním sazebníkem poplatků, odměn, sankcí a náhrad nákladů úvěrových produktů (dále jen Sazebník poplatků ). II.11. Dnem valuty peněžních prostředků odepsaných z účtu je zpravidla den zaúčtování platební transakce, nejdříve však den přijetí příkazu. II.12. Při čerpání úvěru/platební transakci v cizí měně se čerpání úvěru/platební transakce přepočítává na českou měnu kurzem stanoveným příslušnou karetní asociací ke dni zúčtování platební transakce. III. Autorizace platební transakce III.1. Pro provedení platební transakce je, vedle Vaší identifikace, vyžadováno užití jednotlivých autorizačních údajů či jejich kombinací v rozsahu stanoveném Bankou v závislosti na typu platební transakce a na typu platebního prostředku. III.2. Vašim identifikačním údajem je např. rodné číslo, jméno a příjmení, číslo průkazu totožnosti či předložení průkazu totožnosti. III.3. Autorizačními údajem je např. užití osobního identifikačního klíče (dále PIN ), podpis stvrzenky vytištěné z platebního terminálu shodný s podpisovým vzorem držitele platební karty uvedeným na podpisovém proužku karty, užití hesla, užití jedinečného identifikátoru platební transakce, případně jiný Bankou určený postup při užití karty. III.4. Podmínkou použití karty je vyznačení Vašeho podpisu na podpisovém proužku karty. Autorizace platební transakce prostřednictvím karty nebo bezkontaktní platební nálepky může být vázána na použití vygenerovaného nebo Vámi zvoleného hesla nebo PIN. PIN můžete získat na základě kombinace SMS kódu a číselné matice dohodnutým způsobem nebo zasláním doporučeně do vlastních rukou na korespondenční adresu. SMS kód Vám bude zaslán na číslo mobilního telefonu, které jste uvedl ve smlouvě o úvěru, případně v průběhu jejího trvání sdělil dohodnutým způsobem Bance. Číselná matice Vám bude zaslána spolu s kartou nebo s bezkontaktní platební nálepkou na korespondenční adresu a/nebo umístěna do Klientské zóny. III.5. Použití PIN znamená Váš souhlas s čerpáním úvěru a s výší čerpané částky (platební transakcí a výší platební transakce). Zadáte-li třikrát po sobě chybný PIN, je čerpání peněžních prostředků z aktuálního úvěrového rámce prostřednictvím karty odmítnuto/nelze přijmout Váš platební příkaz k provedení platební transakce a karta je zablokována. Pro možnost opětovného čerpání/zadání platebního příkazu je nutné kontaktovat Banku. Při čerpání v obchodním místě potvrzujete podpisem (shodným jako na podpisovém proužku karty) prodejního dokladu nebo použitím PIN souhlas s čerpáním částky v uvedené výši/s platební transakcí a výší platební transakce. III.6. Autorizačním údajem při použití e-karty je číslo e-karty, třímístný kontrolní číselný kód (tzv. CVC2) a čtyřmístný číselný údaj o expiraci e-karty ve tvaru mm/rr. Při platebních transakcích e-kartou není vyžadován PIN. Dojde-li k pokusu o autorizaci platební transakce určené pro e-kartu s chybnými autorizačními údaji, je takové čerpání peněžních prostředků odmítnuto a nelze přijmout Váš platební příkaz k provedení platební transakce. Při třetím po sobě jdoucím odmítnutí platební transakce, určené pro e-kartu, je e-karta z bezpečnostních důvodů zablokována. Zadání CVC2 a údaje o expiraci při provedení platební transakce prokazuje její oprávněnost a znamená Váš souhlas s jejím provedením. Podmínkou provádění transakcí v rámci Klientské zóny je registrace čísla mobilního telefonu pro přijímání identifikačních a autorizačních údajů formou SMS zpráv. Změnu registrovaného čísla lze provést pouze prostřednictvím klientského servisu Banky. Součástí autorizace transakce prováděné prostřednictvím Klientské zóny je zadání Vámi zvoleného vlastního alfanumerického hesla pro přístup do Klientské zóny. III.7. U Bezkontaktní platby dochází k autorizaci platební transakce z Vaší strany přiložením karty nebo bezkontaktní platební nálepky vybavené příslušnou technologií k platebnímu terminálu, podporujícímu Bezkontaktní platby, kdy takto vyjadřujete souhlas s platební transakcí. III.8. V závislosti na typu transakce jste před jejím provedením povinen sdělit Bance jedinečný identifikátor platební transakce, kterým je číslo bankovního účtu, a to příjemce platební transakce, popřípadě rovněž Vaše číslo účtu, a dále platební symboly, pod kterými má být transakce provedena. Od Vás může být také vyžadováno mobilní telefonní číslo. Pokud uvedete nesprávný jedinečný identifikátor příjemce a Banka nesprávně provede platební transakci, je Banka oprávněna po Vás požadovat úplatu za vrácení peněžních prostředků ve výši stanovené Sazebníkem poplatků.

6 III.9. Udělení souhlasu s provedením transakce se řídí následujícími pravidly: nesmíte odvolat platební příkaz po okamžiku jeho přijetí, resp. zpracování Bankou, příp. třetí osobou, která pro ni vykonává činnosti související s poskytováním platebních služeb; k předání Vašeho souhlasu s provedením platební transakce Bance dochází zejména následujícím způsobem: (i) při výběru z bankomatu okamžikem úspěšného provedení operace prostřednictvím zařízení a odesláním požadavku k provedení transakce Bance; (ii) v případě bezhotovostní platby okamžikem úspěšného provedení operace prostřednictvím zařízení a odesláním požadavku k provedení transakce Bance; (iii) v případě žádosti o čerpání z úvěrového rámce jiným způsobem okamžikem doručení Vaší žádosti Bance; (iv) u Bezkontaktní platby po přiložení karty k platebnímu terminálu podporujícímu Bezkontaktní platby. III.10. Má-li Banka pochybnost, zejména při telefonickém kontaktu, že za Vás jedná jiná osoba, má právo odmítnout provedení platebního příkazu. O odmítnutí příkazu budete informován ve lhůtách podle zákona o platebním styku. IV. Platební prostředky IV.1. K provádění platebních transakcí jste povinen používat platební prostředky určené Bankou, a to za podmínek stanovených těmito PPK, případně dalšími pokyny Banky. IV.2. Platebními prostředky jsou zejména karta, bezkontaktní platební nálepka, e-karta a Klientská zóna. IV.3. Platební prostředek nelze použít k čerpání úvěru z aktuálního úvěrového rámce z důvodu, že čerpání peněžních prostředků bylo v souladu se smlouvou odmítnuto nebo došlo-li by jeho užitím k překročení limitu aktuálního úvěrového rámce. IV.4. Vydání/zřízení/aktivaci a používání platebních prostředků je Banka oprávněna zpoplatnit dle Sazebníku poplatků a Rámcové smlouvy. IV.5. Karta: Karta je platebním prostředkem vydaným Bankou na Vaši písemnou žádost na Vaše jméno a příjmení. Při jejím použití může být vyžadována Vaše identifikace. V souladu se svou obchodní politikou (rozšíření možností použití karet, zavedení nových ochranných prvků apod.) je Banka oprávněna, aniž by toto bylo považováno za zaslání nevyžádané karty, kdykoliv v průběhu trvání Rámcové smlouvy nahradit vydanou kartu kartou novou s tím, že aktivací nové karty výslovně souhlasíte s úpravami obchodních podmínek a sazebníkem pro novou kartu a zánikem platnosti původní karty. Banka je oprávněna, na základě Vaší žádosti, poskytnout dalšímu Vámi určenému držiteli doplňkovou kartu určenou k čerpání peněžních prostředků z Vašeho úvěrového rámce. Podmínky pro poskytnutí a používání karty a doplňkové karty stanoví Banka. IV.6. Bezkontaktní platební nálepka: Bezkontaktní platební nálepka je platebním prostředkem s bezkontaktní funkcionalitou vydaným Bankou na základě Vaší písemné (Klientská zóna) nebo telefonické žádosti na Vaše jméno a příjmení, kterou můžete poskytnout k užívání i Vámi určené třetí osobě (dále jen oprávněný držitel ). Za užívání bezkontaktní platební nálepky oprávněným držitelem odpovídáte, jakoby jste ji užíval sám, včetně povinnosti splácet čerpané peněžní prostředky z úvěrového účtu. Banka je oprávněna vydat a Vy nebo oprávněný držitel užívat až pět bezkontaktních platebních nálepek, které budou funkční ve stejný okamžik. Při jejím použití může být vyžadována identifikace Vás nebo oprávněného držitele. V souladu se svou obchodní politikou (rozšíření možností použití bezkontaktních platebních nálepek, zavedení nových ochranných prvků apod.) je Banka oprávněna, aniž by toto bylo považováno za zaslání nevyžádaného platebního prostředku, kdykoliv v průběhu trvání Rámcové smlouvy nahradit vydanou bezkontaktní platební nálepku novou s tím, že aktivací nové bezkontaktní platební nálepky výslovně souhlasíte s úpravami obchodních podmínek a sazebníkem pro novou bezkontaktní platební nálepku a zánikem platnosti původní bezkontaktní platební nálepky. Pokud to Banka umožní, pak jste oprávněn stanovit limity pro celkovou výši transakcí za určité časové období. Podmínky pro poskytnutí a používání bezkontaktní platební nálepky stanoví Banka. IV.7. Bezkontaktní platba: Bezkontaktní platba je platba uskutečněná kartou nebo bezkontaktní platební nálepkou na platebním terminálu podporujícím příslušnou bezkontaktní technologii, např. MasterCard PayPassTM, tj. bezkontaktní čipovou technologii umožňující bezhotovostní transakce platebními kartami. Na základě Bezkontaktní platby, tj. platebního příkazu k platební transakci, jste oprávněn k převodu peněžních prostředků na účet prodejce (bezhotovostní financování nákupu v obchodních místech), a tak čerpat peněžní prostředky z úvěrového rámce. Částkou Bezkontaktní platby je zatížen Váš úvěrový účet. Limit pro Bezkontaktní platby bez nutnosti provedení jiného způsobu identifikace činí na území České republiky částku 500 Kč, v ostatních zemích je pak limitem ekvivalent této částky v příslušné měně země. Banka je oprávněna územní rozsah a výši limitu změnit. Souhlasíte, že o změně budete informován prostřednictvím výpisu z úvěrového účtu a první Bezkontaktní platbou po oznámení změny projevíte se změnou souhlas. Souhlasíte, že Bezkontaktní platba může být kdykoliv platebním terminálem odmítnuta a namísto ní vyžádána autorizace zadáním PIN a/nebo jiný způsob identifikace a autorizace ve smyslu Rámcové smlouvy. Bezkontaktní platby lze provádět i nad stanovený limit, s autorizací platební transakce PINem a/nebo jiným způsobem identifikace a autorizace ve smyslu Rámcové smlouvy. IV.8. E-karta: Prostřednictvím e-karty dáváte v prostředí internetu příkaz k platební transakci za účelem jednorázové úhrady ceny zboží či služeb, k provádění opakovaných plateb nebo k provádění plateb v platebních systémech, a to zadáním autorizačních údajů, které mají časově omezenou platnost. U opakovaných plateb a plateb v platebních systémech dáváte ke každé jednotlivé platební transakci zvláštní souhlas s touto transakcí. Pokud Vám to Banka umožní, pak jste oprávněn stanovit limity pro počet transakcí a jejich výši za určité časové období nebo prodloužit časovou platnost autorizačních údajů. E-kartu nelze vydat či ji použít v případě, kdy je úvěrová karta neplatná, je blokována nebo kdy ji nelze použít. O vydání e-karty můžete požádat prostřednictvím Klientské zóny (viz dále) pouze Vy, jste-li již držitelem platné karty. Přijetí či odmítnutí žádosti o vydání e-karty Vám Banka oznámí. Je-li e-karta vydána, Banka Vám sdělí současně její číslo a při prvním a dalším použití e-karty rovněž příslušné autorizační údaje. Autorizační údaje jsou Vám předány formou SMS zprávy na registrované číslo mobilního telefonu. Zaslání autorizačních údajů je Banka oprávněna zpoplatnit. Podmínky pro aktivaci a využívání e-karty stanoví Banka a jsou zveřejněny na IV.9. Klientská zóna: Klientská zóna je internetová aplikace zřízená pro Vás jako klienta ze strany Banky a je určená pro provádění platebních transakcí (platební funkce) a zabezpečenou komunikaci Vás a Banky (komunikační funkce). Prostřednictvím určené části aplikace v rámci Klientské zóny jste Bankou informován zejména o stavu svého účtu, o podmínkách používání platebních služeb, o podmínkách poskytování finančních služeb Banky a o jejich změnách. Na Vaši žádost Vám Banka v rámci Klientské zóny může umožnit předávání příkazů k provádění platebních transakcí a blokace a odblokování platebních prostředků a úvěrového účtu. Přístupové údaje do Klientské zóny, přístupné výhradně Vám, obdržíte sjednaným způsobem od Banky. Dostupnost služeb závisí na řadě technických podmínek a vlivů, které mohou být mimo kontrolu Banky. Technické podmínky (software a hardware) pro užívání Klientské zóny si musíte zajistit výhradně sám. Podmínky pro aktivaci a využívání Klientské zóny stanoví Banka a jsou zveřejněny na Prvním a dalším přihlášením se v rámci určené aplikace na souhlasíte s jejich aktuálním zněním. Další podmínky, např. o době, na kterou se Klientská zóna zřizuje, nebo o nakládání s osobními údaji, jsou stanoveny ve VOP. Strana 2/2 V. Ochrana bezpečnostních prvků, blokace platebního prostředku V.1. K použití platebního prostředku karty a Klientské zóny jste oprávněn výlučně Vy. K použití platebního prostředku - bezkontaktní platební nálepky jste oprávněn Vy a oprávněný držitel. Kartu a bezkontaktní platební nálepku jste povinen uchovávat na bezpečném místě, odděleně od svých osobních dokladů, zabránit jejich zneužití neoprávněnými osobami, zamezit přístupu třetích osob k autorizačním údajům s výjimkou oprávněného držitele u bezkontaktní platební nálepky a přijmout dostatečná opatření na jejich ochranu. Bez zbytečného odkladu jste povinen ohlásit klientskému servisu Banky ztrátu, odcizení, poškození, zničení platebního prostředku nebo své podezření na jeho zneužití. Telefonické oznámení jste povinen bez zbytečného odkladu písemně potvrdit. Jednání v rozporu s výše uvedeným a jednání v rozporu s pokyny pro používání karty se považuje za hrubou nedbalost. Při telefonickém oznámení je Vám sděleno číslo, jež je důkazem o okamžiku oznámení blokace platebního prostředku. V.2. V případě, že Bance nahlásíte ztrátu, odcizení či zneužití platebního prostředku, nebo se Banka dozví skutečnosti, z nichž lze důvodně usuzovat, že se tak stalo, či na základě Vaší písemné žádosti, případně pokud dojde k nesprávnému zadání autorizačních údajů ve smyslu čl. IV. PPS (nesprávně zadaný PIN nebo autorizační údaje pro e-kartu), Banka neodkladně podnikne opatření k blokaci platebního prostředku. Banka je oprávněna v případě blokace platebního prostředku nebo reklamace platební transakce odmítnout další čerpání z aktuálního úvěrového rámce. V.3. O blokaci platebního prostředku budete informován písemně nebo SMS zaslanou na registrované číslo mobilního telefonu nebo jiným prostředkem dálkové komunikace. V.4. Můžete požádat o odblokování platebního prostředku za použití autorizačních údajů prostřednictvím Klientské zóny, telefonicky nebo písemně, a to Bankou stanoveným způsobem. Jste povinen chránit kartu před poškozením a zničením, zejména ji nevystavovat možnosti mechanického poškození (např. poškrábání, ohnutí, zlomení), působení magnetického pole, zamezit přístup ke kartě a PINu/heslu jiné osobě. V.5. Banka je oprávněna zablokovat platební prostředek z důvodu bezpečnosti a z důvodu zvýšení rizika Vaší schopnosti splácet úvěr nebo na Vaši žádost. Banka je oprávněna v tomto případě vydat nový platební prostředek namísto původního, pokud pominou důvody pro blokaci původního platebního prostředku. VI. Odpovědnost za provedené platební transakce VI.1. Z neautorizované platební transakce nesete ztrátu do částky odpovídající 150 EURO, byla-li ztráta způsobena použitím ztraceného nebo odcizeného platebního prostředku, zneužitím platebního prostředku v případě, že jste nezajistil ochranu autorizačních údajů, zejména zneužitím Vašich identifikačních dokladů, paděláním Vašeho podpisu, u Bezkontaktní platby např. přiložením karty do takové blízkosti platebního terminálu podporujícího Bezkontaktní platby, že by mohlo dojít k autorizaci platební transakce bez Vašeho úmyslu provést platební transakci apod., ledaže by Banka škodu způsobila porušením povinnosti jednat s odbornou péčí. V plném rozsahu odpovídáte za ztrátu, způsobil-li jste ztrátu podvodným jednáním nebo tím, že jste úmyslně nebo z hrubé nedbalosti porušil některou z povinností dle Rámcové smlouvy, resp. zákona o platebním styku. VI.2. V plném rozsahu odpovídáte za všechny transakce, při kterých byl použit PIN, s výjimkami uvedenými ve VOP, případně v zákoně o platebním styku. VI.3. Jste povinen oznámit Bance neautorizovanou nebo nesprávně provedenou platební transakci bez zbytečného odkladu poté, co jste se o ní dozvěděl, nejpozději však do 13 měsíců ode dne odepsání peněžních prostředků z účtu. VI.4. Banka odpovídá za neautorizovanou platební transakci, pokud podle zákona o platebním styku nenesete Vy ztrátu z platební transakce, a dále odpovídá za nesprávně provedenou platební transakci z Vašeho podnětu, pokud jste splnil všechny podmínky pro přijetí platebního příkazu dle Rámcové smlouvy. VI.5. Banka neodpovídá za škodu způsobenou tím, že postupovala v souladu s Vašimi příkazy, a dále pokud jste škodu utrpěl v důsledku svých vlastních obchodních či jiných rozhodnutí. Banka dále neodpovídá za škodu, která Vám vznikla přesto, že jednala v souladu se smlouvou a Rámcovou smlouvou. VI.6. Banka neodpovídá za neautorizovanou nebo nesprávně provedenou platební transakci, včetně nedodržení lhůt dle zákona o platebním styku, jestliže jí ve splnění zabránila neobvyklá, na vůli Banky nezávislá okolnost, jejíž následky nemohla odvrátit. VI.7. V případě blokace platebního prostředku na základě Vaší písemné žádosti odpovídá Banka za škody způsobené zneužitím platebního prostředku, který byl dočasně nebo trvale zablokován, počínaje druhým pracovním dnem po dni doručení Vaší žádosti o blokaci až do doby, než bude karta odblokována. VI.8. Ujednání podle tohoto článku platí také pro případ, kdy je vydán platební prostředek, např. bezkontaktní platební nálepka, pro Vámi určeného oprávněného držitele. VII. Závěrečná ustanovení VII.1. Podmínky pro reklamaci transakcí jsou uvedeny v reklamačním řádu Banky (k dispozici na Banka je oprávněna požadovat po Vás úhradu nákladů Vámi vyžádaných služeb v rámci reklamace. VII.2. Rámcová smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, ukončením smlouvy o revolvingovém úvěru pozbývá automaticky účinnosti také Rámcová smlouva. Ukončením Rámcové smlouvy nezaniká smlouva o revolvingovém úvěru. VII.3. Banka je oprávněna jednostranně změnit Rámcovou smlouvu oznámením nejpozději 2 měsíce před datem účinnosti změny. Máte právo změnu písemně odmítnout a Rámcovou smlouvu vypovědět v zákonné lhůtě. V opačném případě se má za to, že se změnou souhlasíte. VII.4. Banka je oprávněna Rámcovou smlouvu kdykoliv vypovědět ve výpovědní lhůtě. Výpověď nabývá účinnosti ke konci druhého kalendářního měsíce po měsíci, v němž byla výpověď předána k poštovní přepravě/umístěna do Klientské zóny, doručena datovou schránkou. Pro účely výpovědi Rámcové smlouvy se přiměřeně použijí ustanovení VOP. Banka je oprávněna provést blokaci karty a/nebo e-karty a platební funkce Klientské zóny v případě, že vypovíte Rámcovou smlouvu, a to bezprostředně po doručení výpovědi Bance. VII.5. Pro komunikaci Vás a Banky se užívá v souvislosti s Rámcovou smlouvou český jazyk. VII.6. Banka Vám poskytne na Vaši žádost obsah Rámcové smlouvy a další informace podle zákona o platebním styku. VII.7. Rámcová smlouva uzavřená podle těchto PPS se řídí právním řádem České republiky. Případné spory mohou být řešeny podle čl. X. VOP. PPS jsou zpracovány zejména v souladu s občanským zákoníkem, zákonem o spotřebitelském úvěru a zákonem o platebním styku, všemi v platném znění, a informace v nich uvedené platí po dobu od podání Vaší nabídky na uzavření smlouvy do data ukončení smlouvy, pokud nedojde k jejich změně v souladu se zákonem, a nabývají účinnosti dne Příloha smlouvy o úvěru

7 PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO REVOLVINGOVÉ ÚVĚRY (platné od ) I. Co tyto produktové podmínky upravují a komu jsou určeny I.1. Tyto podmínky jsou určeny Vám, jako našemu klientovi a na úvod těchto produktových podmínek se, pro jejich lepší pochopení, prosím seznamte s pojmy, které jsme se společně dohodli používat a které odpovídají pojmům užívaným ve Vaší Žádosti/Smlouvě o úvěru. Banka a poskytovatel platebních služeb podle zákona o platebním styku Klient Produktové podmínky pro revolvingové úvěry (dále také jen PPK ) Orgán dohledu BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, bd Haussmann 1, Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Paříži pod č. B (1954B09790), jednající v České republice prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpného závodu, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vl , IČO , se sídlem Karla Engliše 5/3208, Praha 5. Orgánem dohledu je Evropská centrální banka se sídlem Kaiserstraße 29, Frankfurt nad Mohanem, Německo, a L Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se sídlem 61 rue Taitbout, Paříž, Francie. Vy, jako fyzická osoba (člověk) nebo právnická osoba (korporace), která požádá Banku o poskytnutí úvěru a o poskytnutí peněžních prostředků pro nepodnikatelské nebo podnikatelské účely. Nedílná součást Vaší Žádosti/Smlouvy o úvěr, která ve smyslu všeobecných obchodních podmínek (dále jen VOP ) představuje doplňkové podmínky VOP, specifické pro revolvingové úvěry. Orgánem dohledu nad poskytováním platebních služeb je Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1. I.2. Obsahují-li PPK ustanovení odlišná od VOP, platí, že podmínky stanovené PPK se uplatní přednostně. Obsahuje-li samotná smlouva o úvěru (dále jen smlouva ) ustanovení odlišná od těchto PPK, platí, že podmínky stanovené smlouvou se uplatní přednostně. I.3. Ke smlouvě může být uzavřena rámcová smlouva o platebních službách (dále jen Rámcová smlouva ), jejíž nedílnou součástí jsou produktové podmínky pro poskytování platebních služeb (dále jen PPS ). Není-li ke smlouvě uzavřena Rámcová smlouva, pak Vám Banka nemůže poskytnout platební prostředky a provádět platební transakce. Pokud již byly platební prostředky poskytnuty, pak v případě zániku Rámcové smlouvy budou tyto blokovány a dále Vám může být Bankou umožněno další čerpání úvěru bez použití platebních prostředků pouze převedením peněžních prostředků na Váš bankovní účet ve smyslu VOP. I.4. Čerpat revolvingový úvěr jste oprávněn za podmínek podle PPK, PPS a VOP. Smlouva o revolvingovém úvěru se uzavírá na dobu neurčitou. II. Úvěrový rámec II.1. Banka Vás zařadí, na základě Vaší Žádosti o poskytnutí revolvingového úvěru s aktuálním úvěrovým rámcem a maximálním úvěrovým rámcem, tj. Nabídky ve smyslu VOP, do seznamu žadatelů o revolvingový úvěr. Dohodli jsme se, že aktuální úvěrový rámec může být v průběhu trvání smlouvy zvýšen či snížen v rámci maximálního úvěrového rámce. II.2. V případě přijetí Nabídky ze strany Banky a vzniku smlouvy ve smyslu VOP Vám Banka poskytne úvěr do výše aktuálního úvěrového rámce, zřídí Vám úvěrový účet a poskytne platební prostředky, tj. vydá úvěrovou kartu, virtuální kartu (dále jen e-karta ), zřídí Klientskou zónu nebo jiný platební prostředek, pokud došlo k uzavření Rámcové smlouvy ve smyslu čl. I.2. PPS. II.3. Berete na vědomí, že na poskytnutí úvěru a platebních prostředků není právní nárok, při posuzování žádosti není Banka vázána žádnou lhůtou, pokud není dohodnuta ve smlouvě, a Banka není povinna své rozhodnutí zdůvodňovat. II.4. Vlastníkem karty a e-karty je Banka. Vy, nebo jiná Vámi určená osoba a akceptovaná Bankou, jste držitelem karty. Držitel karty není oprávněn ji převést na jinou osobu, ani umožnit její užívání jiné osobě. II.5. Můžete požádat Banku o souhlas se změnou výše aktuálního úvěrového rámce v rámci maximálního úvěrového rámce a/nebo o změnu výše splátky, a to i za použití prostředků dálkové komunikace. Pokud požádáte o zvýšení aktuálního úvěrového rámce, je po Vás Banka oprávněna požadovat údaje za účelem opětovného prověření Vaší úvěruschopnosti, které mohou být požadovány v rozsahu dle smlouvy a dotazníku; na žádost Banky jste povinen je doložit příslušnými doklady. II.6. Banka je oprávněna, zejména na základě opětovného vyhodnocení Vaší úvěruschopnosti, zvýšit aktuální úvěrový rámec. Pokud se zvýšením aktuálního úvěrového rámce nesouhlasíte, jste oprávněn tuto změnu odmítnout bezodkladným písemným nebo telefonickým oznámením, adresovaným Bance. Neučiníte-li tak, Banka má za to, že se zvýšením aktuálního úvěrového rámce souhlasíte. V případě doručení Vašeho nesouhlasu se zvýšením aktuálního úvěrového rámce bude k tomuto dni aktuální úvěrový rámec snížen na původní výši. Pokud jste před doručením Vašeho nesouhlasu vyčerpal peněžní prostředky ve výši překračující původní rámec, platí, že s jeho zvýšením souhlasíte. II.7. Banka je oprávněna, zejména na základě opětovného vyhodnocení Vaší úvěruschopnosti, snížit aktuální úvěrový rámec. Pokud se snížením aktuálního úvěrového rámce nesouhlasíte, jste oprávněn postupovat podle čl. VII. VOP. Banka je oprávněna postupně snížit aktuální úvěrový rámec vždy až na aktuální dlužnou částku, je-li dán některý z důvodů pro odstoupení od smlouvy uvedených v čl. VII.2. VOP (např. prodlení s úhradou splátek úvěru) nebo vyskytnou-li se okolnosti uvedené v čl. III.3. VOP (např. nesplnění výzvy Banky, abyste jí opakovaně poskytl údaje v rozsahu podle smlouvy a dotazníku, resp. tyto doložil). II.8. Došlo-li k překročení aktuálního úvěrového rámce (např. jsou-li zúčtovány náklady na úvěr, provedena úhrada za pojistné), musíte rozdíl neprodleně vyrovnat, a to i bez výzvy Banky. Pro účely stanovení výše sjednané měsíční splátky podle způsobu výpočtu stanoveného ve smlouvě může být za aktuální úvěrový rámec považována dlužná částka zaokrouhlená na celé desetisíce nahoru. II.9. Neurčí-li Banka jinak, překročením aktuálního úvěrového rámce bez souhlasu Banky o více než 5 %, nejvýše však do výše maximálního úvěrového rámce, dojde ke stanovení nové výše aktuálního úvěrového rámce, odpovídající ve vztahu k vyčerpané částce nejblíže vyššímu násobku 1 tis. Kč. II.10. Souhlasíte, že o změně úvěrového rámce Vás bude Banka informovat písemně (např. změnou příslušného údaje ve výpise z úvěrového účtu), telefonicky nebo elektronickými prostředky (např. , Klientská zóna, SMS). II.11. V případě, že po dobu delší než 2 roky nedojde na úvěrovém účtu k revolvingovému úvěru k žádnému pohybu (platební transakci, čerpání či splácení úvěru), smlouva spolu s Rámcovou smlouvou, pokud k ní byla uzavřena, zanikají, nerozhodne-li Banka jinak. III. Doplňkové podmínky pro splácení úvěru III.1. Pokud Vám Banka umožní čerpání úvěru z úvěrového rámce za specifických podmínek (vyčerpaná částka úvěru je splácena sjednaným počtem pevně stanovených splátek a je úročena jinou než základní úrokovou sazbou, dále specifický úvěr ), je Banka oprávněna požadovat, aby splátky jednotlivých specifických úvěrů byly hrazeny souhrnnou platbou. V případě, že jste z úvěrového rámce vyčerpal pouze specifický úvěr, který řádně splácíte, hradíte pouze náklady k němu příslušející, bez úhrady dalších nákladů dle smlouvy a sazebníku poplatků, odměn, sankcí a náhrad nákladů úvěrových produktů. III.2. V případě Vašeho prodlení s úhradou jakékoliv splátky specifického úvěru je tato splátka splacena z části aktuálního úvěrového rámce, úročeného základní úrokovou sazbou; tím je považována evidenčně za uhrazenou. Tento postup je však považován za čerpání úvěru se základní úrokovou sazbou, tj. ode dne splatnosti Vámi neuhrazené splátky jste povinen hradit náklady z takto vyčerpané částky revolvingového úvěru dle smlouvy a sazebníku poplatků, odměn, sankcí a náhrad nákladů úvěrových produktů, zejména úrok v základní výši, poplatek za vedení účtu, případné pojištění, a to do doby jejich splacení. Bez ohledu na tuto skutečnost jsou další splátky specifického úvěru předepsány podle čl. III.1. PPK, tj. k dalším splátkám specifického úvěru, pokud jsou řádně uhrazeny, nehradíte žádné další náklady. III.3. Banka je při předčasném splacení úvěru nebo jeho čerpání se specifickými podmínkami splácení oprávněna od Vás požadovat současně s úhradou předčasné splátky úhradu nákladů s tím spojených, a to za podmínek dle PPK a VOP. III.4. V případě, že nejsou sjednány specifické podmínky splácení nebo uplyne doba, po niž nebyly náklady účtovány nebo byly účtovány v nižší výši, je úrok z čerpané částky podle platné základní úrokové sazby Banky účtován každý den podle výše zůstatku na Vašem úvěrovém účtu. III.5. Banka si vyhrazuje právo stanovit limity pro jednotlivé způsoby čerpání úvěru z aktuálního úvěrového rámce co do výše čerpání, počtu čerpání v časovém intervalu, jakož i limit minimální splátky jednotlivých čerpání úvěru. O stanovení limitu Vás Banka informuje. Pro jednotlivé způsoby a výše čerpání úvěru mohou být stanoveny náklady a jejich splatnost rozdílně. IV. Závěrečná ustanovení IV.1. Smlouvy uzavřené podle těchto PPK se řídí právním řádem České republiky. PPK jsou zpracovány zejména v souladu s občanským zákoníkem, zákonem o spotřebitelském úvěru a zákonem o platebním styku, všemi v platném znění, a informace v nich uvedené platí po dobu od podání Vaší nabídky na uzavření smlouvy do data ukončení smlouvy, pokud nedojde k jejich změně v souladu se zákonem, a nabývají účinnosti dne Příloha smlouvy o úvěru Strana 1/1

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (platné od 1. 6. 2015)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (platné od 1. 6. 2015) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (platné od 1. 6. 2015) I. Na úvod I.1. Tyto podmínky jsou určeny Vám, jako našemu klientovi a na úvod těchto obchodních podmínek se, pro jejich lepší pochopení, prosím seznamte

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012.

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012. STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) IČ (*) E-mailová adresa

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro uskutečňování

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty)

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) KOBLIŽEK... veselá zápůjčka uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi: 1. obchodní společností KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. se sídlem v Plzni, Manětínská 1543/69, IČ: 290

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s.

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka se zavazuje v souladu s podmínkami dohodnutými ve Smlouvě o povoleném debetu na běžném

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smlouva o úvěru číslo smlouvy typ smlouvy ACEMA Credit Czech, a.s. se sídlem Kobližná 71/2, 602 00, Brno IČ: 26158761, DIČ: CZ26158761 společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky firmy Ing. Vladimír Filip, se sídlem 602 00 Brno,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro poskytování a

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jako nová živnost Povinnosti věřitelů a zprostředkovatelů vůči spotřebitelům

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 28052013 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce )

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce ) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) a bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) a (dále jen Správce ) uzavírají níže uvedeného dne ve smyslu ust. 2390 a následujícího zákona č. 89/2012

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím...ing. Jiří Špiller...a jeho obchodními partnery (dále jen kupující ). Webová

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Apptocloud.com s.r.o. se sídlem Španělská 759/4, 120 00, Praha 2 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 182794 IČO: 24145190 DIČ: CZ24145190 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné podmínky o poskytování spotřebitelských úvěrů upravují právní vztahy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Tandemové centrum Liberec (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE. Obchodní společnosti: studio nirvana

Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE. Obchodní společnosti: studio nirvana studio nirvana Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE Obchodní společnosti: studio nirvana Se sídlem: Karla Čapka 742, Sokolov, 35601 identifikační číslo: 45410810 Provozovna: ul. Přátelství

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka je oprávněna poskytnout na základě Smlouvy o poskytnutí kontokorentního úvěru (dále jen Smlouva o úvěru ) kontokorentní

Více

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru)

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SAFRIEN MODE, s.r.o., se sídlem Revoluční 925/23, 466 01 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 25037609, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku Smluvní strany si touto smlouvou sjednávají podmínky poskytnutí odborné informace právní rady. Smlouva o poskytnutí právní

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky V Náchodě dne: 1.5.2014 DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků značky DIVOKÁ KOSMETIKA (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)"

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)" Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) fitness centra Undergroundarena.cz, které je provozováno Janem Šachem se sídlem Jana Švermy 1706, 25601

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti, IČ:41293036, se sídlem Holušiská 2221/3, 148 00 Praha 4 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 204599 pro prodej

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1. Klient znamená

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. /1/01 Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 2051, kterou zastupují: (dále

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému MultiCash

Více

Obchodní podmínky a Reklamační řád

Obchodní podmínky a Reklamační řád Obchodní podmínky a Reklamační řád Společnost 1) Identifikace provozovatele prodejního místa: 4stones, s.r.o. provozovatel webu Poradci-sobě.cz Ke Školce 1319F 252 19 Rudná IČ:29002303 DIČ: CZ-29002303

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU. na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM. Výzva k podávání nabídek

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU. na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM. Výzva k podávání nabídek VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU podle ustanovení 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM Výzva k podávání

Více

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Základní informace o pojistiteli Triglav pojišťovna, a.s., IČ: 250 73 958 akciová společnost se sídlem Brno, Město Brno, Novobranská

Více