Tvoříme základy Mandantenbrief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvoříme základy Mandantenbrief"

Transkript

1 Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Říjen Obsah: Rekodifikace soukromého práva > Smlouvy o výkonu funkce statutárních orgánů > Stavby budou součástí pozemku Právo aktuálně > Podpora obnovitelných zdrojů energie zastavena. Solární daň se prodlužuje Daně aktuálně > Jazykové okénko daň odvede zákazník. > Ručení za DPH dodavatele termín odložen Ekonomika aktuálně > Nové Interpretace Národní účetní rady Rödl & Partner Intern > Akce/Připravujeme pro Vás: říjen prosinec 2013 > Smlouvy o výkonu funkce statutárních orgánů Ilona Štrosová, Rödl & Partner Praha Úvodem > Smluvní vztah mezi členem statutárního orgánu a společností bude možné i podle zákona o obchodních korporacích ( ZOK nebo zákon ) upravit smlouvou o výkonu funkce. Tuto variantu lze určitě doporučit, neboť tím dojde k vymezení vzájemných práv a povinností člena statutárního orgánu a obchodní korporace, což může v budoucnu ušetřit řadu problémů. V kapitálových společnostech tedy ve společnostech s ručením omezeným a v akciových společnostech zákon vyžaduje u smlouvy povinnou písemnou formu. Zároveň musí být smlouva o výkonu funkce i její veškeré následné změny schválena nejvyšším orgánem společnosti, což bude nejčastěji valná hromada. Přestože zákon výslovně nepožaduje předchozí schválení smlouvy, lze takový postup určitě doporučit. Zásadní význam přikládá zákon o obchodních korporacích odměňování statutárních orgánů, když přesně stanoví údaje o odměňování, které musí smlouva o výkonu funkce obsahovat, a to: > vymezení všech složek odměn, které náleží nebo mohou náležet členu statutárního orgánu včetně případného věcného plnění, úhrad do systému penzijního připojištění nebo dalšího plnění, > určení výše odměny nebo způsobu jejího výpočtu a její podoby, > určení pravidel pro výplatu zvláštních odměn a případného podílu na zisku, > údaje o výhodách nebo odměnách člena orgánu spočívajících v převodu účastnických cenných papírů nebo v umožnění jejich nabytí členem orgánu a osobou jemu blízkou, má-li být odměna poskytnuta v této podobě. Pokud by odměna nebyla ve smlouvě specifikována způsobem požadovaným zákonem, pak platí, že že výkon funkce je bezplatný. Takové zjištění může být pro dotyčného člena statutárního orgánu bezpochyby velice nepříjemné. Zákon však zároveň člena statutárního orgánu chrání pro případy, kdy by (i) smlouva o výkonu funkce nebo (ii) ujednání o odměně nebyly z důvodu na straně obchodní korporace sjednány platně nebo (iii) by smlouva nebyla pro překážku na straně obchodní korporace uzavřena vůbec, popřípadě (iv) pokud by smlouva nebyla bez zbytečného 1

2 Právo aktuálně odkladu po vzniku funkce schválena nejvyšším orgánem obchodní korporace. V takovém případě má pak člen statutárního orgánu právo na obvyklou odměnu. V souvislosti se změnami, které přinese zákon o obchodních korporacích, je třeba věnovat náležitou pozornost i současným smlouvám o výkonu funkce, které má společnost s členy svých statutárních orgánů uzavřené podle dnešní právní úpravy. Nový zákon totiž stanoví povinnost přizpůsobit ujednání těchto smluv o odměně nové právní úpravě ve lhůtě 6 měsíců od nabytí účinnosti ZOK, nejpozději tedy do 30. června Pokud by k tomu nedošlo, byl by výkon funkce považován za bezplatný. > Stavby budou součástí pozemku Chceme-li dnes převést samostatně stavbu například prodat rodinný dům, bez pozemku, na němž je umístěna, není to vůbec problém. Žádnou výjimkou tak nejsou případy, kdy má pozemek a stavba na něm umístěna různé vlastníky. Nový občanský zákoník ( NOZ ) tato pravidla významně mění, když se vrací k právní zásadě superficies solo cedit neboli že stavba je součástí pozemku. Podle 506 NOZ je tak součástí pozemku prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení, s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech. Znamená to, že pokud za účinnosti nového občanského zákoníku postavíme na pozemku stavbu, nebude již samostatnou věcí, tudíž ji například nebude možné nezávisle na pozemku převést. V kupní smlouvě tak bude stačit uvést pouze pozemek a stavba s ním bude jako jeho součást převedena automaticky. V této souvislosti musíme věnovat pozornost 3054 a následných přechodných ustanovení, neboť ta řeší, jak bude vlastnictví pozemku a stavby na něm umístěné od účinnosti NOZ sjednocováno. Bude-li vlastníkem stavby i pozemku k 1. lednu 2014 tatáž osoba, stavba účinností NOZ přestane být samostatnou věcí a stane se součástí pozemku. Jiné řešení však bylo nutné stanovit pro případy, kdy pozemek a stavba stejného vlastníka nemají. Zákon zde zakládá mezi vlastníky pozemku a stavby vzájemné předkupní právo pro případ, že by zamýšleli svou nemovitost prodat. To znamená, že pokud by vlastník pozemku chtěl tento prodat, musí jej nejdříve nabídnout ke koupi vlastníkovi stavby na něm zřízené. A naopak vlastník stavby ji musí zase přednostně nabídnout vlastníkovi pozemku. To by mělo přispět k tomu, aby časem těchto nežádoucí případů, kdy pozemek a stavbu vlastní odlišné osoby, ubylo. Ani jedna osoba však samozřejmě není povinna své předkupní právo využít a vlastníci koneckonců nemusí chtít své nemovitosti vůbec prodávat. Nelze tedy předpokládat, že by se vlastnictví pozemků a budov na nich postavených v dohledné době zcela sjednotilo. Kontakt pro další informace: JUDr. Ilona Štrosová, LL.M. Advokátka Tel.: > Podpora obnovitelných zdrojů energie zastavena. Solární daň se prodlužuje Olaf Naatz, Rödl & Partner Praha Úvodem > Novela zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (dále jen zákon) předvídá zastavení podpory výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (dále jen výrobny elektřiny z OZE), které budou uvedeny do provozu od roku 2014, jakož i prodloužení takzvané solární daně na fotovoltaické elektrárny uvedené do provozu v roce Zachování nároku na podporu bude podmíněno odkrytím vlastnické struktury. Vláda vydává novelu vyhlášky upravující recyklaci solárních panelů. Shrnutí Prostředky a cesty, jak zmírnit dopady podpory obnovitelných zdrojů energie na cenu elektřiny a tím i na domácnosti a ekonomiku, zákonodárce stále hledá. Novela zákona, kterou se zastavuje podpora výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie uvedených do provozu od roku 2014, byla dne 13. září 2013 poté, co byla schválena Poslaneckou sněmovnou České republiky, schválena také Senátem. Zároveň je touto novelou zákona prodloužena solární daň na fotovoltaické elektrárny, které byly uvedeny do provozu v roce K tomu, aby společnosti provozující výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů energie mohly nadále získat podporu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie, budou muset odkrýt svou vlastnickou strukturu. Jasnější kontury nabírají také povinnosti týkající se recyklace solárních panelů. Předtím, než vláda zveřejnila na konci července 2013 plánovanou novelu zákona, šířilo se z vládních kruhů několik úvah o tom, jak čelit dopadům podpory obnovitelných zdrojů energie. Středem zájmu je od solárního boomu v roce

3 Právo aktuálně Vydání: Říjen 2013 fotovoltaika. Na tuto technologii připadá největší podíl z vyplacené podpory, a to jak z důvodu nejvyšší výkupní ceny, tak i intenzivní výstavby, čímž se nejvíce podílí na zvyšujících se cenách elektřiny. Přestože je podpora obnovitelných zdrojů energie od roku 2011 částečně poskytována státem, což do jisté míry zmírňuje nátlak na ceny elektřiny, hledají se další možnosti, jak dále omezit dopady podpory na ceny elektřiny. Uvažovalo se o poskytnutí podpory od desátého roku provozu výrobny v závislosti na tom, zda by do této doby byla dosažena návratnost investice. Od okamžiku splnění této podmínky by podpora neměla být již dále vyplácena. Alternativně se uvažovalo o prodloužení solární daně platné do konce tohoto roku. Takováto ujednání by poškodila nejen oblast obnovitelných zdrojů, ale měla by i obecně negativní dopad, neboť by připravila investory o právní jistotu a jistotu plánování. Ne všechny tyto úvahy byly zapracovány do novely zákona schválené dne 16. srpna Poslaneckou sněmovnou ve třetím čtení. Novela zákona počítá se zrušením podpory obnovitelných zdrojů energie pro výrobny elektřiny uvedené do provozu po 31. prosinci Větrné, geotermické, vodní elektrárny a elektrárny na biomasu s instalovaným výkonem do 100 kw, kterým bylo před nabytím účinnosti novely zákona uděleno povolení stavby, budou mít i nadále nárok na podporu, budouli uvedeny do provozu do 31. prosince Toto prodloužení se bude na zmíněné elektrárny s instalovaným výkonem 100 kw a více vztahovat pouze tehdy, pokud byla ke dni účinnosti novely k jejich výstavbě udělena autorizace ministerstvem průmyslu a obchodu dle 30a energetického zákona. Výjimku představují vodní elektrárny s instalovaným výkonem do 10 MW. Na tyto elektrárny by se měla podpora nadále vztahovat i v případě jejich uvedení do provozu po roce Zastavením podpory pro nové elektrárny by se mělo zabránit přinejmenším tomu, aby nebyly do provozu uváděny další elektrárny s nárokem na podporu a tím aby nebyly ceny pro spotřebitele elektřiny v důsledku podpory obnovitelných zdrojů nadále zvyšovány. Dalším hlavním bodem novely je zastropování výše poplatku na maximální částku 495 Kč/ MWh (cca 19 eur/mwh). Podpora obnovitelných zdrojů energie, která by převyšovala poplatek, by tedy musela být financována ze státního rozpočtu, což by znamenalo úlevu pro spotřebitele elektřiny. Zejména ministerstvo financí toto zastropování doposud kategoricky odmítalo. Za účelem dalšího zmírnění dopadů solárního boomu a zastropování maximální výše poplatku na rozpočet počítá novela zákona dále s prodloužením solární daně na fotovoltaické elektrárny, které byly uvedeny do provozu v roce Solární daň, která činí již jen 10 procent u čerpání podpory prostřednictvím výkupních cen a 11 procent u čerpání podpory formou takzvaného zeleného bonusu, již nebude časově omezená, nýbrž bude odváděna po celou dobu čerpání podpory. Zejména prodloužení solární daně na celou dobu čerpání podpory oproti stávající úpravě by mohlo být s přihlédnutím k rozsudku Ústavního soudu z ústavněprávního hlediska problematické a případně neplatné. Je více než sporné, zda bude v případě prodloužení solární daně návratnost investic do 15 let stále zaručena. Poněkud populistické opatření představuje povinnost odkrytí vlastnické struktury společnosti provozující výrobnu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, která je novelou zákona zavedena. Dle výše uvedeného by nárok na podporu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie neměl vzniknout, je-li provozovatelem česká akciová společnost, ledaže má zaknihované akcie. Je-li provozovatelem společnost obdobná české akciové společnosti, musí za účelem získání další podpory předložit čestné prohlášení o totožnosti akcionářů, kteří drží akcie v hodnotě více než 10 procent základního kapitálu. Tato úprava se dotýká pouze první úrovně akcionářů, proto lze očekávat, že kýžený dopad této úpravy, tedy identifikace těch, kteří z podpory skutečně těží tzv. solárních baronů, se nedostaví. Novela zákona byla schválena Senátem již 13. září Podpis prezidenta republiky se zdá být rovněž jistým. Lze tedy předpokládat, že novela ve výše popsané formě bude účinná. Je nejisté, zda se touto novelou podaří do roku 2020 dosáhnout v oblasti klimatu stanoveného cíle. Muselo by zde dojít k výraznému snížení spotřeby elektřiny nebo by musela být na území České republiky zajištěna konkurenceschopnost obnovitelných zdrojů energie. Vláda vydává novelu vyhlášky upravující recyklaci solárních panelů Od 1. ledna 2013 mají výrobci solárních panelů, jakož i provozovatelé existujících fotovoltaických elektráren (uvedených do provozu před 1. lednem 2013) určité povinnosti s ohledem na recyklaci solárních panelů, které jsou v Evropě ojedinělé. Teprve 28. června 2013 byla předmětná prováděcí vyhláška patřičně doplněna. Do té doby výrobci neznali výši finanční jistiny, kterou by museli složit, pokud by na český trh uváděli solární panely, u nichž by sami zajišťovali zpětný odběr a recyklaci. Teprve nyní byla také stanovena výše příspěvků, které musí provozovatelé fotovoltaických elektráren zaplatit provozovatelům kolektivních systému za recyklaci. Nezáleží přitom na tom, zda výrobce, od kterého provozovatel fotovoltaickou elektrárnu nabyl, nabízí případně vlastní systém pro recyklaci nebo je zapojen do sdružení jako například PV CYCLE. Touto platební povinností dochází vedle zatížení peněžního toku také k dvojímu zatížení, neboť za recyklaci je ve většině případů zaplaceno při koupi panelů. Tato neobvyklá česká úprava může být kritizována. Provozovatel již existujících elektráren musí dle prováděcí vyhlášky zaplatit příspěvek ve výši nejméně 8,50 Kč/kg (cca 0,33 eur/kg). Tato částka je splatná ve stejných splátkách do roku 2019, dlouho před uskutečněním recyklace. Vyúčtování proběhne teprve po provedení recyklace. Bude-li částka zaplacená na recyklaci dostatečná, nepotřebná částka bude vrácena. V opačném případě musí provozovatel chybějící částku doplatit. Při uzavírání smlouvy s provozovatelem kolektivního systému, 3

4 Daně aktuálně Národní mutace věty daň odvede zákazník S ohledem na změny daňových předpisů k 1. lednu 2013 se množí dotazy na jazykovou mutaci povinné věty daň odvede zákazník na přijatých daňových dokladech z jiných členských států EU. Níže uvádíme neoficiální přehled jednotlivých jazykových mutací sestavený z jednotlivých překladů textů evropské směrnice. které se muselo uskutečnit do 30. června 2013, ještě nebyly a doposud nejsou stanoveny konečné náklady. Není divu, neboť náklady vzniknou teprve v daleké budoucnosti a jejich vývoj tak zatím nelze předvídat. Kontakt pro další informace: Olaf Naatz, LL.M. Advokát/Senior Associate Tel.: Zdroj: stock.xchng Anglicky Bulharsky Dánsky Estonsky Finsky Francouzsky Holandsky Italsky Litevsky Maďarsky Maltsky Německy Polsky Portugalsky Rumunsky Řecky Slovensky Slovinsky Španělsky Švédsky Reverse charge обратно начисляване omvendt betalingspligt pöördmaksustamine käännetty verovelvollisuus Autoliquidation Btw verlegd inversione contabile Atvirkštinis apmokestinimas fordított adózás Inverżjoni tal-hlas - Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers odwrotne obciążenie Autoliquidação taxare inversă Αντίστροφη επιβάρυνση prenesenie daňovej povinnosti Reverse Charge inversión del sujeto pasivo omvänd betalningsskyldighet > Jazykové okénko daň odvede zákazník. > Ručení za DPH dodavatele termín odložen Jan Berr, Rödl & Partner Praha Úvodem > Vzhledem k současné politické situaci, kdy je avizováno, že změny v daňových předpisech, které by měly platit od roku 2014, platit nakonec nemusí, dnešní téma je voleno tak trochu apoliticky. Týká se daně z přidané hodnoty konkrétně jazykových mutací věty daň odvede zákazník a dále se vrací ke kauze zveřejňování bankovních účtů z důvodů hrozícího ručení za DPH dodavatele. Zveřejňování bankovních účtů problematika ručení za DPH dodavatele V posledních měsících byla aktuální problematika zveřejňování bankovních spojení plátci DPH z důvodů ručení odběratelů za daňovou povinnost dodavatele v případě, kdy by dodavatel DPH neodvedl a odběratel provedl platbu na jiný účet než ten, který byl u daného dodavatele zveřejněn. Aplikace ručení byla posunuta na 1. leden 2014 z původního termínu, neboť finanční správa byla ve skluzu s ověřováním údajů sdělovaných jednotlivými daňovými subjekty. Upozorňujeme, že platbami pouze na zveřejněné účty nebude odběratel zbaven ručení, jak se nyní chybně interpretuje. Problematika je poněkud širší. Příslušné ustanovení zákona o dani přidané hodnoty zakládá ručení odběratele v následujících případech ( 109 zákona o DPH): 4

5 Ekonomika aktuálně Vydání: Říjen 2013 Plátce daně z přidané hodnoty, který přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněné jiným plátcem nebo poskytne úplatu na takové plnění (dále jen příjemce zdanitelného plnění ), ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud v okamžiku jeho uskutečnění věděl nebo vědět měl a mohl, že (a) daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena, (b) plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, nebo (c) dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody. Další situací, kdy příjemce zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou daň, nastává v případě poskytnutí plnění takzvaným nespolehlivým plátcem a dále ve specifických případech dodávek pohonných hmot neautorizovaným subjektem. Příjemce zdanitelného plnění ručí také za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění (a) bez ekonomického opodstatnění zcela zjevně odchylná od obvyklé ceny, (b) poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, nebo (c) poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. A právě situace, kdy příjemce zdanitelného plnění zaplatí na účet poskytovatele, který není veden v tuzemsku, byť je zveřejněn, ručí stále za danou daň z tohoto plnění v případě, když by dodavatel DPH z tohoto plnění neodvedl. Z tohoto důvodu zveřejňovat veškeré účty u plátců daně, jak bývá laicky mnohde zdůrazňováno, nemá smysl. Plátci daně by dle našeho názoru měli zveřejňovat jen ty bankovní účty, které jsou relevantní pro účely DPH, tedy ty, na které přijímají platby za tuzemská zdanitelná plnění a tyto účty jsou zároveň vedeny u tuzemských finančních ústavů. Zveřejňování zahraničních účtů či tuzemských účtů sloužících například výlučně pro výplatu mezd nemá z výše uvedených důvodů smysl. Kontakt pro další informace: Ing. Jan Berr Daňový poradce /Associate Partner Tel.: > Nové Interpretace Národní účetní rady Radim Botek, Zdeňka Müllerová Rödl & Partner Praha Úvodem > Národní účetní rada v první polovině tohoto roku schválila tři nové Interpretace českých účetních předpisů. V tomto článku Vám předkládáme jejich stručnou rekapitulaci. Kompletní znění těchto nových Interpretací je k dispozici na webu Národní účetní rady (www.nur.cz). Národní účetní rada (dále jen NÚR) je nezávislá odborná instituce k podpoře odborné způsobilosti a profesní etiky při rozvoji účetních profesí a v oblasti metodiky účetnictví a financování. Jejími zakládajícími členy jsou Komora auditorů České republiky, Komora daňových poradců České republiky, Svaz účetních a Vysoká škola ekonomická, zastoupená Fakultou financí a účetnictví. Hlavním posláním NÚR je spolupráce s ministerstvem financí, dalšími vládními, zákonodárnými a ostatními institucemi na tvorbě legislativy a souvisejících norem se zaměřením na oblast účetnictví, tvorba, aktualizace, vydávání a distribuce českých účetních standardů a dalších souvisejících metodik. Tvorbou Interpretací usiluje NÚR o jednotné a vhodné používání zákona o účetnictví a ostatních právních předpisů. Interpretace vyjadřují odborný názor NÚR k nejasným otázkám, které přispívají k přijetí optimálních postupů v oblasti účetnictví a účetního výkaznictví včetně souvisejících otázek. Poskytují návody jak postupovat při řešení problémů, které nejsou upraveny českými účetními předpisy, nebo jejich úprava není postačující, resp. v případech, kdy převažující aplikace je v praxi nejednotná. Postupy popsané v jednotlivých interpretacích jsou návodem pro účetní jednotku především v případech, kdy má jejich aplikace významný dopad na informace uvedené v účetní závěrce a kdy informační přínosy jsou větší než náklady nutné na jejich získání. Nejedná se však o právně závazná stanoviska. I 24 Události po rozvahovém dni V Interpretaci je řešena otázka, zda stav existující k rozvahovému dni může být popisován s využitím poznatků získaných po rozvahovém dni včetně takových, které vyplynou z událostí, které nastaly teprve až po rozvahovém dni a pokud ano, po jaké období po rozvahovém dni mají tyto nové poznatky být brány v úvahu. 5

6 Ekonomika aktuálně Příklady událostí, při nichž je potřeba zvážit úpravu závěrky: Společnost realizovala výprodej zásob v dalším účetním období za cenu nižší než je jejich účetní hodnota k datu účetní závěrky. Jedná se o účetní případ dalšího účetního období. Upravující událost Neupravující událost Hodnota zásob je v účetní závěrce upravena v případě, kdy již k rozvahovému dni byly známy okolnosti týkající se výprodejů v následujícím období. Příkladem mohou být očekávané posezónní výprodeje nebo výprodeje nemoderního zboží. Hodnota zásob není v účetní závěrce upravena v případě událostí, které nebylo možné předvídat k rozvahovému dni. Jedná se například o výprodej částečně zničených zásob povodní, případně požárem. Při sestavování účetní závěrky je nutné se zabývat všemi informacemi, které jsou účetní jednotce známy do okamžiku sestavení účetní závěrky. To zahrnuje i informace o okolnostech a událostech, které nastaly až po konci účetního období, za které se účetní závěrka sestavuje, do okamžiku sestavení účetní závěrky, bez ohledu na to, zda pro účetní jednotku vyznívají pozitivně nebo negativně (události po rozvahovém dni). Okamžikem sestavení účetní závěrky je myšlen v souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona o účetnictví okamžik připojení podpisového záznamu k účetní závěrce. Události po rozvahovém dni a jejich dopad na údaje uvedené v účetní závěrce lze rozdělit podle jejich charakteru: > Upravující události prokazují stav existující k rozvahovému dni a zohledňují se v příloze a v příslušných účetních výkazech sestavených k rozvahovému dni mimo případů, které by vedly k účtování o nedosaženém zisku (viz 25 odst. 3 zákona o účetnictví), protože účetní závěrka musí obsahovat informace (viz 19 odst. 2 zákona o účetnictví) podle stavu existujícímu k rozvahovému dni. Zásadní pro identifikaci upravující události je její schopnost prokázat, jaký stav existoval již k rozvahovému dni; > Neupravující události prokazují stav, který nastal až po rozvahovém dni a při sestavování účetní závěrky k danému rozvahovému dni se nezohledňují v příslušných účetních výkazech. Pokud by však jejich neuvedení v účetní závěrce způsobilo, že účetní závěrka by se stala zavádějící, účetní jednotka je popíše v příloze v účetní závěrce v souladu s ustanovením 19 odst. 5 zákona o účetnictví. Upravující a neupravující události nastalé nebo zjištěné po tomto okamžiku se do účetní závěrky nepromítají, nicméně je nutné zohlednit požadavek 21, odst. 2 písm. a zákona o účetnictví a uvést takovéto významné informace ve výroční zprávě, pokud je účetní jednotka zjistí před jejím vydáním. I 25 Ocenění po předchůdci Interpretace vyjadřuje doporučení ke způsobům ocenění majetku (především dlouhodobého majetku, zásob a pohledávek) u nabývající účetní jednotky v návaznosti na ocenění u předchozí účetní jednotky v případech, kdy společnosti nabývají položky majetku transakcemi, jako jsou fúze a nepeněžní vklady (obecně veškeré případy na které je aplikováno ustanovení 24 odst. 3 písm. a) zákona o účetnictví). Rozhodnutí, zda provést přecenění nebo pokračovat v ocenění použitém předchozí účetní jednotkou je třeba volit dle principu srozumitelnosti. Účetní jednotka pak v příloze popíše, jak bylo přistoupeno k přecenění po předchůdci. Za optimální metodu se v této interpretaci považuje postup, kdy účetní jednotka při prvotním ocenění nabývaného majetku postupuje analogicky jako při pořízení majetku, tj. majetek je zaúčtován v jedné částce, která je jeho brutto hodnotou. Tuto pořizovací cenu lze dle zákona stanovit jako rovnu netto hodnotě ocenění u předchůdce nebo na úrovni reálné hodnoty. V případě transakcí, při kterých dochází k nabytí oceňovaného majetku a jejichž důsledkem je pouze formální reorganizace propojených osob (např. při fúzi sesterských společností), a je-li zvoleno ocenění v účetních hodnotách předchůdce, je alternativně možné přebrat veškeré složky tohoto účetního ocenění, tj. původní brutto hodnotu, oprávky i opravné položky. Samozřejmostí při přebírání odepisovatelného majetku je vždy prospektivní přehodnocení odpisových plánů tak, aby navazovaly na rozhodnutí o způsobu ocenění a odpovídaly plánovanému využití majetku. I 26 Slevy z pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku v následujících účetních obdobích po uvedení do užívání Interpretace reaguje na problém následných změn do pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku, například z důvodu poskytnutí slevy dodavatelem nabyvateli majetku v některém z následných období po pořízení majetku a odpovídá na otázku, zda a jakým způsobem by v takovém případě mělo dojít k úpravě pořizovací ceny tohoto majetku u nabyvatele. Interpretaci lze vztáhnout pouze na slevu z ceny majetku, jejíž přiznání nebylo v období pořízení velmi pravděpodobné. Nelze ji ale zobecňovat na jiné typy cenových ujednání, například na: > úpravu ceny z titulu změny DPH, > některé specifické cenové podmínky (např. skonta považovaná účetní jednotkou za finanční výpůjčku), > případy, kdy neúčtování o slevě v minulosti bylo chybou. 6

7 Rödl & Partner Intern Vydání: Říjen 2013 Přiznaná sleva z ceny majetku, který je již v používání, by měla být účtována oproti položce, se kterou věcně souvisí. Nabyvatel musí vyhodnotit, z jakého důvodu byla tato sleva poskytnuta, a k čemu se věcně vztahuje. Příklady možných důvodů slevy a jejich řešení uváděné v Interpretaci: Situace Dodavatel neodbornou péčí způsobí nefunkčnost aktiva, která vede k provozním ztrátám vykázaným ve výsledovce. Následně poskytnutá sleva de facto kompenzuje tyto ztráty. Kompenzace případných nákladů na opravu majetku poškozeného například v rámci instalace. Sleva vzhledem k pozdnímu uvedení do provozu, případně předem dohodnutá sleva v závislosti na výkonnosti aktiva. Vykázání Z hlediska věrného a poctivého obrazu se jedná o kompenzaci ztrát, která by měla být účtována jako ostatní provozní výnosy. Nejedná se o titul snižující pořizovací cenu aktiva, ale o kompenzaci vynaložených nákladů, která by měla být účtována jako provozní výnos. Sleva z ceny souvisí s tímto majetkem jako takovým, a v tom případě by měla být účtována proti pořizovací ceně majetku. Obecně lze konstatovat, že není vhodné účtovat o skutečné slevě do hospodářského výsledku v období poskytnutí slevy po okamžiku zařazení majetku, protože z této situace žádný výnos neplyne. Transakce nebyla z pohledu možných výnosů dokončena (majetek nebyl prodán či spotřebován, nýbrž je neustále v používání), tudíž zisk nebyl dosažen a účtování slevy do výnosů by znamenalo umělé navýšení zisku. Účtování výnosu z prostého pořízení odporuje totiž zásadám akruálního účetnictví i věrnému obrazu finanční situace a hospodaření. Co se týče oprávek a odpisů, jeví se jako obecně vhodnější postup neměnit hodnotu dosavadních oprávek, ale v návaznosti na změnu pořizovací, a tudíž i zůstatkové ceny majetku, provést přehodnocení budoucích odpisů daného majetku. Dotace jako titul pro dodatečnou úpravu pořizovací ceny V souvislosti s interpretací I 26 zmiňme ještě Návrh interpretace NI 43 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek, kterou NÚR schválila do vnějšího připomínkového řízení v roce V této Interpretaci je naznačena úprava pořizovací ceny majetku vlivem dodatečně poskytnuté dotace v situaci, kdy účetní jednotka na pořízení daného dlouhodobého majetku měla zažádáno o dotaci, neúčtovala o nezpochybnitelném nároku na ni a nesnížila pořizovací cenu dlouhodobého majetku a v následujícím účetním období dotaci na pořízení dlouhodobého majetku obdržela. Účetní předpisy dovolují účtovat o nároku na dotaci pouze v případě, že má účetní jednotka na dotaci nezpochybnitelný nárok a její obdržení na pořízení dlouhodobého majetku je prakticky jisté. V opačném případě lze o dotaci účtovat až v okamžiku jejího přijetí. Pokud bylo nezaúčtování nároku na dotaci v roce pořízení a zařazení majetku do používání v plné pořizovací ceně, pak se v účetnictví postupuje jako v případě oprav jakékoliv jiné chyby, tzn. retrospektivně proti nerozděleným ziskům minulých let s opravou pořizovací ceny, oprávek a odpisů. Pokud nebylo možno podle dostupných informací předpokládat, že dotace bude prakticky s jistotou obdržena, je její získání v následujícím období po zařazení majetku do používání považováno za změnu odhadu. Nejedná se o chybu a příjem dotace a její zúčtování snížením pořizovací ceny dlouhodobého majetku je účtováno jako operace následujícího účetního období. V účetnictví se nadále odpisuje ze snížené pořizovací ceny, pro daňové odpisy se jedná o změněnou vstupní cenu z jiných důvodů, než je technické zhodnocení majetku, ze které se nadále uplatňuje daňový odpis. Závěrem Vás srdečně zveme k našemu již tradičně konanému setkání u kulatého stolu na téma Účetní novinky a Interpretace Národní účetní rady, které se uskuteční ve středu 6. listopadu 2013 v konferenčním sále kanceláře Rödl & Partner v Praze. Kontakt pro další informace: Ing. Radim Botek Auditor/Associate Partner Tel.: > Akce/Připravujeme pro Vás: říjen prosinec 2013 Jana Švédová, Rödl & Partner Praha Říjen Jak správně ukončit pracovní poměr? 2. října 2013, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Václav Vlk, Eva Blechová Rekodifikace českého soukromého práva vybraná témata 9. října 2013, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Robert Divisek, Hans-Ulrich Theobald (v němčině) 7

8 Mandantenbrief Rödl & Partner Intern Účetní minimum pro jednatele 9. října 2013, Rödl & Partner Brno Přednáší: Martin Růžička Nový zákon o obchodních korporacích. Jeho dopady na postavení a odpovědnost statutárních orgánů 15. října 2013, hotel Holiday Inn Brno Přednáší: Monika Novotná, Pavel Koukal, Alena Spilková Novinky IFRS a vybraná komplikovaná témata IFRS října 2013, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Jaroslav Dubský, Jana Kocurková Nový zákon o obchodních korporacích. Jeho dopady na postavení a odpovědnost statutárních orgánů. Změny právní úpravy u a.s. a s.r.o. 22. října 2013, KHK Královéhradecký kraj Přednáší: Monika Novotná, Pavel Koukal Nový zákon o obchodních korporacích. Akciová společnost a společnost s ručením omezeným 23. října 2013, angelo Hotel Prague Přednáší: Pavel Koukal, Pavlína Vondráčková Listopad Smlouvy podle nového občanského zákoníku. Na co je třeba pamatovat? 5. listopadu 2013, andel's Hotel Prague Přednáší: Monika Novotná, Petra Budíková, Václav Vlk Účetní novinky a interpretace Národní účetní rady 6. listopadu 2013, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Jaroslav Dubský, Jan Čadílek Jak změní nové soukromé právo podnikání od roku 2014? 7. listopadu 2013, Praha Přednáší: Bude upřesněno Nový občanský zákoník vybraná témata 12. listopadu 2013, IHK Pasov Přednáší: Robert Divisek (v němčině) Katastr nemovitostí nově 13. listopadu 2013, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Václav Vlk Jak změní nové soukromé právo podnikání od roku 2014? 21. listopadu 2013, Ostrava Přednáší: Bude upřesněno Strafbarkeit der juristischen Personen und neues Gesetz über die Handelskorporationen , Rödl & Partner Norimberk Přednáší: Hans-Ulrich Theobald (v němčině) Aktuálně k daňové legislativě 2013 a výhled na rok listopadu 2013, hotel Angelo Prague Přednáší: poradci z daňového oddělení Rödl & Partner Prosinec Roční účetní závěrka 4. prosince 2013, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Martin Růžička Daně a nový občanský zákoník 5. prosince 2013, vydavatelství Economia Praha Přednáší: Monika Novotná, Miroslav Kocman, Petr Tomeš Využijte našeho systému online přihlašování a již nyní se zaregistrujte na našich webových stránkách (v sekci Události) -jsv- Tvoříme základy Naše znalosti tvoří základ našeho poradenství. Na nich stavíme, společně s našimi klienty. Rödl & Partner Jedinečné lidské věže mohou vyrůst pouze tehdy, mají-li pevný základ. Castellers de Barcelona Celek se skládá z jednotlivců u Castellers, i v naší společnosti. Lidské věže symbolizují jedinečným způsobem firemní kulturu společnosti Rödl & Partner. Ztělesňují naši filozofii soudržnosti, rovnováhy, odvahy a týmového ducha. Jsou paralelou růstu vlastní silou, který Rödl & Partner promítl do dnešní podoby. Heslem všech Castellers, jež je i vyjádřením jejich základních životních hodnot, je Força, Equilibri, Valor i Seny (síla, stabilita, odvaha a rozum). Toto heslo charakterizuje i nás. To bylo i jedním z důvodů, proč společnost Rödl & Partner v květnu 2011 navázala spolupráci s Castellers de Barcelona, reprezentanty dlouholeté tradice stavby lidských věží. Mandantenbrief Říjen 2013, MK ČR E Vydavatel: Redakce: Rödl & Partner Consulting, s.r.o. Platnéřská 2, Praha 1 Tel.: Ing. Jana Švédová Layout/Sazba: Rödl & Partner Tento newsletter je nezávaznou informační bro žurou a slouží obecným informačním účelům. Nepředstavuje právní, daňové ani podnikové poradenství, jeho cílem není ani nahrazení individuálního pora denství. Při zpracování newsletteru se společnost Rödl & Part ner snaží o maximální pečlivost, nemůže ale pře vzít odpovědnost za správnost, aktuálnost a úplnost in for mací. Protože se zde obsažené informace nezabývají konkrétními tématy jednotlivých fyzických nebo právnických osob, měl by si klient požadované informace vždy ověřit pora dens kou za kázkou. Rödl & Partner nepřejímá od povědnost za rozhodnutí, která čtenáři na základě článků news letteru učiní. Naši poradci jsou Vám rádi k dispozici.

Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek

Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Interpretace Národní účetní rady I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek

Interpretace Národní účetní rady I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek Interpretace Národní účetní rady I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Problematika ručení u DPH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Návrh interpretace NI 39 Dotace v cizí měně

Návrh interpretace NI 39 Dotace v cizí měně Návrh interpretace NI 39 Dotace v cizí měně NI-39 Dotace v cizí měně Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312012 IČO: 71011196 Název: Mateřská škola Prosečné Sídlo: Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část Prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. 1 Prováděcí vyhlášky Vyhláška č. 410/2009 Sb. stanovuje rozsah a způsob sestavování účetní závěrky Vyhláška č. 383/2009 Sb. Technická vyhláška

Více

I 22 Dotace v cizí měně

I 22 Dotace v cizí měně I 22 Dotace v cizí měně Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00170551 Obec Údrnice Údrnice, 507 23 Údrnice sestavený k 31.12.2012 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00272884 Městys Nový Hrádek Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 31.12.2013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2. Informace

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 16.4.2014 10:54:48 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nic nenasvědčuje tomu, že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona

Více

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem Pořízení zásob 5. Pořízení zásob nákupem Tabulka 9 Účtování materiálových zásob dodavatelsky způsob A 1. Faktury dodavatelů za pořízení materiálu 111 321 2. Úhrady faktur za nakoupený materiál 321 241

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70156239 Název: Svazek obci Metuje A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO:

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00234877 Město Slaný Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2013 Sídlo

Více

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky.

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. Etapy účetní závěrky Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o. 1 Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. 2 Obsah

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312013 IČO: 00857891 Název: Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Sídlo: Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

Příloha.txt. Příloha účetní závěrky

Příloha.txt. Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Došlo

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2012 IČO: 00283738 Název: Obec Vrbice Sídlo: Vrbice čp. 89, 691 09 Vrbice A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní jednotky. A.2. Informace podle

Více

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec Účetní uzávěrka str. 1 Obec ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrku upravuje zákon o účetnictví v 18 a definuje ji jako nedílný celek, který je tvořen 5 účetními výkazy rozvahou, výkazem zisku a ztráty (tj. výsledovkou),

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70286001 DOMOV PRO SENIORY Ludmírov čp. 2, 798 55 Ludmírov sestavený k 312012 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nenastává žádná změna. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Listopad 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Prevence rizik na pracovišti. Plníte své povinnosti zodpovědně?

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO:

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00287172 Město Holešov Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2013

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ

PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ DOPORUČENÉ POSTUPY PRO ÚČTOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH FINANČNÍCH DERIVÁTŮ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ AKCENTA CZ OBSAH ÚVOD Vážení klienti, jsme si vědomi toho, že

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Finanční účetnictví rozpočtové Ing. Věra Zikánová

Finanční účetnictví rozpočtové Ing. Věra Zikánová Finanční účetnictví rozpočtové Ing. Věra Zikánová 1 Finanční účetnictví rozpočtové Stávající a očekávaná legislativa Roční účetní závěrka Výkaz Přehled o peněžních tocích Novinky verze 9.4.1 a související

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2010 v tis.

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2010 v tis. A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti ani PO. A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Změny účetních metod vyplývají z přechodu na účetnictví

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Události po rozvahovém dni

Události po rozvahovém dni Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Události po rozvahovém dni Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 24.4.2013 10:29:57 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nic nenasvědčuje tomu, že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2013 00512613 Obec Haškovcova Lhota Haškovcova Lhota čp. 5, 391 65 Haškovcova Lhota Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Došlo

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Martina Smetanová 27. listopadu 2014 KA ČR - úvod je samosprávnou profesní organizací má své volené orgány, které mají možnost zřizovat orgány pomocné.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 19.2.2014 16:03:33 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Více

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem Pořízení zásob 5. Pořízení zásob nákupem Tabulka 9 Účtování materiálových zásob dodavatelsky způsob A Č. Text MD D 1. Faktury dodavatelů za pořízení materiálu 111 321 2. Úhrady faktur za nakoupený materiál

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00365432 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Skalička Účetní

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

Vybrané interpretace NUR (Národní účetní rada) www.nur.cz

Vybrané interpretace NUR (Národní účetní rada) www.nur.cz Vybrané interpretace NUR (Národní účetní rada) www.nur.cz Obsah: Předmluva I 05 Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením DM I 10 Okamžik účtování o pohledávce z

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Máchova 14 Přerov I-Město 750 02 příspěvková organizace IC: 62350161

Příloha ZÁKLADNÍ. Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Máchova 14 Přerov I-Město 750 02 příspěvková organizace IC: 62350161 okamžik sestavení:13.07.2015 15:48:54 A.1. Informace podle 7 odst. 3. zákona (TEXT) Organizace nemá informace o skutečnosti omezující nebo zabraňující pokračování v činnosti, proto neměnila účetní metody.

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava Nejsou

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Únor 2013 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Řidiči pozor: častá finta s osobou blízkou končí Daně aktuálně

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. VIII. SETKÁNÍ STAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE 28. ÚNORA 2013 ÚSTÍ NAD LABEM PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 CO MŮŽEME NABÍDNOUT OBCÍM * zpracování daňových přiznání

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 69649740 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Podhostýnský mikroregion

Více

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 1. Předmět úpravy Tento metodický pokyn upravuje způsob odpisování majetku a

Více

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008 k 31.12. 2008 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více