Tvoříme základy Mandantenbrief

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvoříme základy Mandantenbrief"

Transkript

1 Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Říjen Obsah: Rekodifikace soukromého práva > Smlouvy o výkonu funkce statutárních orgánů > Stavby budou součástí pozemku Právo aktuálně > Podpora obnovitelných zdrojů energie zastavena. Solární daň se prodlužuje Daně aktuálně > Jazykové okénko daň odvede zákazník. > Ručení za DPH dodavatele termín odložen Ekonomika aktuálně > Nové Interpretace Národní účetní rady Rödl & Partner Intern > Akce/Připravujeme pro Vás: říjen prosinec 2013 > Smlouvy o výkonu funkce statutárních orgánů Ilona Štrosová, Rödl & Partner Praha Úvodem > Smluvní vztah mezi členem statutárního orgánu a společností bude možné i podle zákona o obchodních korporacích ( ZOK nebo zákon ) upravit smlouvou o výkonu funkce. Tuto variantu lze určitě doporučit, neboť tím dojde k vymezení vzájemných práv a povinností člena statutárního orgánu a obchodní korporace, což může v budoucnu ušetřit řadu problémů. V kapitálových společnostech tedy ve společnostech s ručením omezeným a v akciových společnostech zákon vyžaduje u smlouvy povinnou písemnou formu. Zároveň musí být smlouva o výkonu funkce i její veškeré následné změny schválena nejvyšším orgánem společnosti, což bude nejčastěji valná hromada. Přestože zákon výslovně nepožaduje předchozí schválení smlouvy, lze takový postup určitě doporučit. Zásadní význam přikládá zákon o obchodních korporacích odměňování statutárních orgánů, když přesně stanoví údaje o odměňování, které musí smlouva o výkonu funkce obsahovat, a to: > vymezení všech složek odměn, které náleží nebo mohou náležet členu statutárního orgánu včetně případného věcného plnění, úhrad do systému penzijního připojištění nebo dalšího plnění, > určení výše odměny nebo způsobu jejího výpočtu a její podoby, > určení pravidel pro výplatu zvláštních odměn a případného podílu na zisku, > údaje o výhodách nebo odměnách člena orgánu spočívajících v převodu účastnických cenných papírů nebo v umožnění jejich nabytí členem orgánu a osobou jemu blízkou, má-li být odměna poskytnuta v této podobě. Pokud by odměna nebyla ve smlouvě specifikována způsobem požadovaným zákonem, pak platí, že že výkon funkce je bezplatný. Takové zjištění může být pro dotyčného člena statutárního orgánu bezpochyby velice nepříjemné. Zákon však zároveň člena statutárního orgánu chrání pro případy, kdy by (i) smlouva o výkonu funkce nebo (ii) ujednání o odměně nebyly z důvodu na straně obchodní korporace sjednány platně nebo (iii) by smlouva nebyla pro překážku na straně obchodní korporace uzavřena vůbec, popřípadě (iv) pokud by smlouva nebyla bez zbytečného 1

2 Právo aktuálně odkladu po vzniku funkce schválena nejvyšším orgánem obchodní korporace. V takovém případě má pak člen statutárního orgánu právo na obvyklou odměnu. V souvislosti se změnami, které přinese zákon o obchodních korporacích, je třeba věnovat náležitou pozornost i současným smlouvám o výkonu funkce, které má společnost s členy svých statutárních orgánů uzavřené podle dnešní právní úpravy. Nový zákon totiž stanoví povinnost přizpůsobit ujednání těchto smluv o odměně nové právní úpravě ve lhůtě 6 měsíců od nabytí účinnosti ZOK, nejpozději tedy do 30. června Pokud by k tomu nedošlo, byl by výkon funkce považován za bezplatný. > Stavby budou součástí pozemku Chceme-li dnes převést samostatně stavbu například prodat rodinný dům, bez pozemku, na němž je umístěna, není to vůbec problém. Žádnou výjimkou tak nejsou případy, kdy má pozemek a stavba na něm umístěna různé vlastníky. Nový občanský zákoník ( NOZ ) tato pravidla významně mění, když se vrací k právní zásadě superficies solo cedit neboli že stavba je součástí pozemku. Podle 506 NOZ je tak součástí pozemku prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení, s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech. Znamená to, že pokud za účinnosti nového občanského zákoníku postavíme na pozemku stavbu, nebude již samostatnou věcí, tudíž ji například nebude možné nezávisle na pozemku převést. V kupní smlouvě tak bude stačit uvést pouze pozemek a stavba s ním bude jako jeho součást převedena automaticky. V této souvislosti musíme věnovat pozornost 3054 a následných přechodných ustanovení, neboť ta řeší, jak bude vlastnictví pozemku a stavby na něm umístěné od účinnosti NOZ sjednocováno. Bude-li vlastníkem stavby i pozemku k 1. lednu 2014 tatáž osoba, stavba účinností NOZ přestane být samostatnou věcí a stane se součástí pozemku. Jiné řešení však bylo nutné stanovit pro případy, kdy pozemek a stavba stejného vlastníka nemají. Zákon zde zakládá mezi vlastníky pozemku a stavby vzájemné předkupní právo pro případ, že by zamýšleli svou nemovitost prodat. To znamená, že pokud by vlastník pozemku chtěl tento prodat, musí jej nejdříve nabídnout ke koupi vlastníkovi stavby na něm zřízené. A naopak vlastník stavby ji musí zase přednostně nabídnout vlastníkovi pozemku. To by mělo přispět k tomu, aby časem těchto nežádoucí případů, kdy pozemek a stavbu vlastní odlišné osoby, ubylo. Ani jedna osoba však samozřejmě není povinna své předkupní právo využít a vlastníci koneckonců nemusí chtít své nemovitosti vůbec prodávat. Nelze tedy předpokládat, že by se vlastnictví pozemků a budov na nich postavených v dohledné době zcela sjednotilo. Kontakt pro další informace: JUDr. Ilona Štrosová, LL.M. Advokátka Tel.: > Podpora obnovitelných zdrojů energie zastavena. Solární daň se prodlužuje Olaf Naatz, Rödl & Partner Praha Úvodem > Novela zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (dále jen zákon) předvídá zastavení podpory výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (dále jen výrobny elektřiny z OZE), které budou uvedeny do provozu od roku 2014, jakož i prodloužení takzvané solární daně na fotovoltaické elektrárny uvedené do provozu v roce Zachování nároku na podporu bude podmíněno odkrytím vlastnické struktury. Vláda vydává novelu vyhlášky upravující recyklaci solárních panelů. Shrnutí Prostředky a cesty, jak zmírnit dopady podpory obnovitelných zdrojů energie na cenu elektřiny a tím i na domácnosti a ekonomiku, zákonodárce stále hledá. Novela zákona, kterou se zastavuje podpora výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie uvedených do provozu od roku 2014, byla dne 13. září 2013 poté, co byla schválena Poslaneckou sněmovnou České republiky, schválena také Senátem. Zároveň je touto novelou zákona prodloužena solární daň na fotovoltaické elektrárny, které byly uvedeny do provozu v roce K tomu, aby společnosti provozující výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů energie mohly nadále získat podporu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie, budou muset odkrýt svou vlastnickou strukturu. Jasnější kontury nabírají také povinnosti týkající se recyklace solárních panelů. Předtím, než vláda zveřejnila na konci července 2013 plánovanou novelu zákona, šířilo se z vládních kruhů několik úvah o tom, jak čelit dopadům podpory obnovitelných zdrojů energie. Středem zájmu je od solárního boomu v roce

3 Právo aktuálně Vydání: Říjen 2013 fotovoltaika. Na tuto technologii připadá největší podíl z vyplacené podpory, a to jak z důvodu nejvyšší výkupní ceny, tak i intenzivní výstavby, čímž se nejvíce podílí na zvyšujících se cenách elektřiny. Přestože je podpora obnovitelných zdrojů energie od roku 2011 částečně poskytována státem, což do jisté míry zmírňuje nátlak na ceny elektřiny, hledají se další možnosti, jak dále omezit dopady podpory na ceny elektřiny. Uvažovalo se o poskytnutí podpory od desátého roku provozu výrobny v závislosti na tom, zda by do této doby byla dosažena návratnost investice. Od okamžiku splnění této podmínky by podpora neměla být již dále vyplácena. Alternativně se uvažovalo o prodloužení solární daně platné do konce tohoto roku. Takováto ujednání by poškodila nejen oblast obnovitelných zdrojů, ale měla by i obecně negativní dopad, neboť by připravila investory o právní jistotu a jistotu plánování. Ne všechny tyto úvahy byly zapracovány do novely zákona schválené dne 16. srpna Poslaneckou sněmovnou ve třetím čtení. Novela zákona počítá se zrušením podpory obnovitelných zdrojů energie pro výrobny elektřiny uvedené do provozu po 31. prosinci Větrné, geotermické, vodní elektrárny a elektrárny na biomasu s instalovaným výkonem do 100 kw, kterým bylo před nabytím účinnosti novely zákona uděleno povolení stavby, budou mít i nadále nárok na podporu, budouli uvedeny do provozu do 31. prosince Toto prodloužení se bude na zmíněné elektrárny s instalovaným výkonem 100 kw a více vztahovat pouze tehdy, pokud byla ke dni účinnosti novely k jejich výstavbě udělena autorizace ministerstvem průmyslu a obchodu dle 30a energetického zákona. Výjimku představují vodní elektrárny s instalovaným výkonem do 10 MW. Na tyto elektrárny by se měla podpora nadále vztahovat i v případě jejich uvedení do provozu po roce Zastavením podpory pro nové elektrárny by se mělo zabránit přinejmenším tomu, aby nebyly do provozu uváděny další elektrárny s nárokem na podporu a tím aby nebyly ceny pro spotřebitele elektřiny v důsledku podpory obnovitelných zdrojů nadále zvyšovány. Dalším hlavním bodem novely je zastropování výše poplatku na maximální částku 495 Kč/ MWh (cca 19 eur/mwh). Podpora obnovitelných zdrojů energie, která by převyšovala poplatek, by tedy musela být financována ze státního rozpočtu, což by znamenalo úlevu pro spotřebitele elektřiny. Zejména ministerstvo financí toto zastropování doposud kategoricky odmítalo. Za účelem dalšího zmírnění dopadů solárního boomu a zastropování maximální výše poplatku na rozpočet počítá novela zákona dále s prodloužením solární daně na fotovoltaické elektrárny, které byly uvedeny do provozu v roce Solární daň, která činí již jen 10 procent u čerpání podpory prostřednictvím výkupních cen a 11 procent u čerpání podpory formou takzvaného zeleného bonusu, již nebude časově omezená, nýbrž bude odváděna po celou dobu čerpání podpory. Zejména prodloužení solární daně na celou dobu čerpání podpory oproti stávající úpravě by mohlo být s přihlédnutím k rozsudku Ústavního soudu z ústavněprávního hlediska problematické a případně neplatné. Je více než sporné, zda bude v případě prodloužení solární daně návratnost investic do 15 let stále zaručena. Poněkud populistické opatření představuje povinnost odkrytí vlastnické struktury společnosti provozující výrobnu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, která je novelou zákona zavedena. Dle výše uvedeného by nárok na podporu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie neměl vzniknout, je-li provozovatelem česká akciová společnost, ledaže má zaknihované akcie. Je-li provozovatelem společnost obdobná české akciové společnosti, musí za účelem získání další podpory předložit čestné prohlášení o totožnosti akcionářů, kteří drží akcie v hodnotě více než 10 procent základního kapitálu. Tato úprava se dotýká pouze první úrovně akcionářů, proto lze očekávat, že kýžený dopad této úpravy, tedy identifikace těch, kteří z podpory skutečně těží tzv. solárních baronů, se nedostaví. Novela zákona byla schválena Senátem již 13. září Podpis prezidenta republiky se zdá být rovněž jistým. Lze tedy předpokládat, že novela ve výše popsané formě bude účinná. Je nejisté, zda se touto novelou podaří do roku 2020 dosáhnout v oblasti klimatu stanoveného cíle. Muselo by zde dojít k výraznému snížení spotřeby elektřiny nebo by musela být na území České republiky zajištěna konkurenceschopnost obnovitelných zdrojů energie. Vláda vydává novelu vyhlášky upravující recyklaci solárních panelů Od 1. ledna 2013 mají výrobci solárních panelů, jakož i provozovatelé existujících fotovoltaických elektráren (uvedených do provozu před 1. lednem 2013) určité povinnosti s ohledem na recyklaci solárních panelů, které jsou v Evropě ojedinělé. Teprve 28. června 2013 byla předmětná prováděcí vyhláška patřičně doplněna. Do té doby výrobci neznali výši finanční jistiny, kterou by museli složit, pokud by na český trh uváděli solární panely, u nichž by sami zajišťovali zpětný odběr a recyklaci. Teprve nyní byla také stanovena výše příspěvků, které musí provozovatelé fotovoltaických elektráren zaplatit provozovatelům kolektivních systému za recyklaci. Nezáleží přitom na tom, zda výrobce, od kterého provozovatel fotovoltaickou elektrárnu nabyl, nabízí případně vlastní systém pro recyklaci nebo je zapojen do sdružení jako například PV CYCLE. Touto platební povinností dochází vedle zatížení peněžního toku také k dvojímu zatížení, neboť za recyklaci je ve většině případů zaplaceno při koupi panelů. Tato neobvyklá česká úprava může být kritizována. Provozovatel již existujících elektráren musí dle prováděcí vyhlášky zaplatit příspěvek ve výši nejméně 8,50 Kč/kg (cca 0,33 eur/kg). Tato částka je splatná ve stejných splátkách do roku 2019, dlouho před uskutečněním recyklace. Vyúčtování proběhne teprve po provedení recyklace. Bude-li částka zaplacená na recyklaci dostatečná, nepotřebná částka bude vrácena. V opačném případě musí provozovatel chybějící částku doplatit. Při uzavírání smlouvy s provozovatelem kolektivního systému, 3

4 Daně aktuálně Národní mutace věty daň odvede zákazník S ohledem na změny daňových předpisů k 1. lednu 2013 se množí dotazy na jazykovou mutaci povinné věty daň odvede zákazník na přijatých daňových dokladech z jiných členských států EU. Níže uvádíme neoficiální přehled jednotlivých jazykových mutací sestavený z jednotlivých překladů textů evropské směrnice. které se muselo uskutečnit do 30. června 2013, ještě nebyly a doposud nejsou stanoveny konečné náklady. Není divu, neboť náklady vzniknou teprve v daleké budoucnosti a jejich vývoj tak zatím nelze předvídat. Kontakt pro další informace: Olaf Naatz, LL.M. Advokát/Senior Associate Tel.: Zdroj: stock.xchng Anglicky Bulharsky Dánsky Estonsky Finsky Francouzsky Holandsky Italsky Litevsky Maďarsky Maltsky Německy Polsky Portugalsky Rumunsky Řecky Slovensky Slovinsky Španělsky Švédsky Reverse charge обратно начисляване omvendt betalingspligt pöördmaksustamine käännetty verovelvollisuus Autoliquidation Btw verlegd inversione contabile Atvirkštinis apmokestinimas fordított adózás Inverżjoni tal-hlas - Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers odwrotne obciążenie Autoliquidação taxare inversă Αντίστροφη επιβάρυνση prenesenie daňovej povinnosti Reverse Charge inversión del sujeto pasivo omvänd betalningsskyldighet > Jazykové okénko daň odvede zákazník. > Ručení za DPH dodavatele termín odložen Jan Berr, Rödl & Partner Praha Úvodem > Vzhledem k současné politické situaci, kdy je avizováno, že změny v daňových předpisech, které by měly platit od roku 2014, platit nakonec nemusí, dnešní téma je voleno tak trochu apoliticky. Týká se daně z přidané hodnoty konkrétně jazykových mutací věty daň odvede zákazník a dále se vrací ke kauze zveřejňování bankovních účtů z důvodů hrozícího ručení za DPH dodavatele. Zveřejňování bankovních účtů problematika ručení za DPH dodavatele V posledních měsících byla aktuální problematika zveřejňování bankovních spojení plátci DPH z důvodů ručení odběratelů za daňovou povinnost dodavatele v případě, kdy by dodavatel DPH neodvedl a odběratel provedl platbu na jiný účet než ten, který byl u daného dodavatele zveřejněn. Aplikace ručení byla posunuta na 1. leden 2014 z původního termínu, neboť finanční správa byla ve skluzu s ověřováním údajů sdělovaných jednotlivými daňovými subjekty. Upozorňujeme, že platbami pouze na zveřejněné účty nebude odběratel zbaven ručení, jak se nyní chybně interpretuje. Problematika je poněkud širší. Příslušné ustanovení zákona o dani přidané hodnoty zakládá ručení odběratele v následujících případech ( 109 zákona o DPH): 4

5 Ekonomika aktuálně Vydání: Říjen 2013 Plátce daně z přidané hodnoty, který přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněné jiným plátcem nebo poskytne úplatu na takové plnění (dále jen příjemce zdanitelného plnění ), ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud v okamžiku jeho uskutečnění věděl nebo vědět měl a mohl, že (a) daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena, (b) plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, nebo (c) dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody. Další situací, kdy příjemce zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou daň, nastává v případě poskytnutí plnění takzvaným nespolehlivým plátcem a dále ve specifických případech dodávek pohonných hmot neautorizovaným subjektem. Příjemce zdanitelného plnění ručí také za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění (a) bez ekonomického opodstatnění zcela zjevně odchylná od obvyklé ceny, (b) poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, nebo (c) poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. A právě situace, kdy příjemce zdanitelného plnění zaplatí na účet poskytovatele, který není veden v tuzemsku, byť je zveřejněn, ručí stále za danou daň z tohoto plnění v případě, když by dodavatel DPH z tohoto plnění neodvedl. Z tohoto důvodu zveřejňovat veškeré účty u plátců daně, jak bývá laicky mnohde zdůrazňováno, nemá smysl. Plátci daně by dle našeho názoru měli zveřejňovat jen ty bankovní účty, které jsou relevantní pro účely DPH, tedy ty, na které přijímají platby za tuzemská zdanitelná plnění a tyto účty jsou zároveň vedeny u tuzemských finančních ústavů. Zveřejňování zahraničních účtů či tuzemských účtů sloužících například výlučně pro výplatu mezd nemá z výše uvedených důvodů smysl. Kontakt pro další informace: Ing. Jan Berr Daňový poradce /Associate Partner Tel.: > Nové Interpretace Národní účetní rady Radim Botek, Zdeňka Müllerová Rödl & Partner Praha Úvodem > Národní účetní rada v první polovině tohoto roku schválila tři nové Interpretace českých účetních předpisů. V tomto článku Vám předkládáme jejich stručnou rekapitulaci. Kompletní znění těchto nových Interpretací je k dispozici na webu Národní účetní rady (www.nur.cz). Národní účetní rada (dále jen NÚR) je nezávislá odborná instituce k podpoře odborné způsobilosti a profesní etiky při rozvoji účetních profesí a v oblasti metodiky účetnictví a financování. Jejími zakládajícími členy jsou Komora auditorů České republiky, Komora daňových poradců České republiky, Svaz účetních a Vysoká škola ekonomická, zastoupená Fakultou financí a účetnictví. Hlavním posláním NÚR je spolupráce s ministerstvem financí, dalšími vládními, zákonodárnými a ostatními institucemi na tvorbě legislativy a souvisejících norem se zaměřením na oblast účetnictví, tvorba, aktualizace, vydávání a distribuce českých účetních standardů a dalších souvisejících metodik. Tvorbou Interpretací usiluje NÚR o jednotné a vhodné používání zákona o účetnictví a ostatních právních předpisů. Interpretace vyjadřují odborný názor NÚR k nejasným otázkám, které přispívají k přijetí optimálních postupů v oblasti účetnictví a účetního výkaznictví včetně souvisejících otázek. Poskytují návody jak postupovat při řešení problémů, které nejsou upraveny českými účetními předpisy, nebo jejich úprava není postačující, resp. v případech, kdy převažující aplikace je v praxi nejednotná. Postupy popsané v jednotlivých interpretacích jsou návodem pro účetní jednotku především v případech, kdy má jejich aplikace významný dopad na informace uvedené v účetní závěrce a kdy informační přínosy jsou větší než náklady nutné na jejich získání. Nejedná se však o právně závazná stanoviska. I 24 Události po rozvahovém dni V Interpretaci je řešena otázka, zda stav existující k rozvahovému dni může být popisován s využitím poznatků získaných po rozvahovém dni včetně takových, které vyplynou z událostí, které nastaly teprve až po rozvahovém dni a pokud ano, po jaké období po rozvahovém dni mají tyto nové poznatky být brány v úvahu. 5

6 Ekonomika aktuálně Příklady událostí, při nichž je potřeba zvážit úpravu závěrky: Společnost realizovala výprodej zásob v dalším účetním období za cenu nižší než je jejich účetní hodnota k datu účetní závěrky. Jedná se o účetní případ dalšího účetního období. Upravující událost Neupravující událost Hodnota zásob je v účetní závěrce upravena v případě, kdy již k rozvahovému dni byly známy okolnosti týkající se výprodejů v následujícím období. Příkladem mohou být očekávané posezónní výprodeje nebo výprodeje nemoderního zboží. Hodnota zásob není v účetní závěrce upravena v případě událostí, které nebylo možné předvídat k rozvahovému dni. Jedná se například o výprodej částečně zničených zásob povodní, případně požárem. Při sestavování účetní závěrky je nutné se zabývat všemi informacemi, které jsou účetní jednotce známy do okamžiku sestavení účetní závěrky. To zahrnuje i informace o okolnostech a událostech, které nastaly až po konci účetního období, za které se účetní závěrka sestavuje, do okamžiku sestavení účetní závěrky, bez ohledu na to, zda pro účetní jednotku vyznívají pozitivně nebo negativně (události po rozvahovém dni). Okamžikem sestavení účetní závěrky je myšlen v souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona o účetnictví okamžik připojení podpisového záznamu k účetní závěrce. Události po rozvahovém dni a jejich dopad na údaje uvedené v účetní závěrce lze rozdělit podle jejich charakteru: > Upravující události prokazují stav existující k rozvahovému dni a zohledňují se v příloze a v příslušných účetních výkazech sestavených k rozvahovému dni mimo případů, které by vedly k účtování o nedosaženém zisku (viz 25 odst. 3 zákona o účetnictví), protože účetní závěrka musí obsahovat informace (viz 19 odst. 2 zákona o účetnictví) podle stavu existujícímu k rozvahovému dni. Zásadní pro identifikaci upravující události je její schopnost prokázat, jaký stav existoval již k rozvahovému dni; > Neupravující události prokazují stav, který nastal až po rozvahovém dni a při sestavování účetní závěrky k danému rozvahovému dni se nezohledňují v příslušných účetních výkazech. Pokud by však jejich neuvedení v účetní závěrce způsobilo, že účetní závěrka by se stala zavádějící, účetní jednotka je popíše v příloze v účetní závěrce v souladu s ustanovením 19 odst. 5 zákona o účetnictví. Upravující a neupravující události nastalé nebo zjištěné po tomto okamžiku se do účetní závěrky nepromítají, nicméně je nutné zohlednit požadavek 21, odst. 2 písm. a zákona o účetnictví a uvést takovéto významné informace ve výroční zprávě, pokud je účetní jednotka zjistí před jejím vydáním. I 25 Ocenění po předchůdci Interpretace vyjadřuje doporučení ke způsobům ocenění majetku (především dlouhodobého majetku, zásob a pohledávek) u nabývající účetní jednotky v návaznosti na ocenění u předchozí účetní jednotky v případech, kdy společnosti nabývají položky majetku transakcemi, jako jsou fúze a nepeněžní vklady (obecně veškeré případy na které je aplikováno ustanovení 24 odst. 3 písm. a) zákona o účetnictví). Rozhodnutí, zda provést přecenění nebo pokračovat v ocenění použitém předchozí účetní jednotkou je třeba volit dle principu srozumitelnosti. Účetní jednotka pak v příloze popíše, jak bylo přistoupeno k přecenění po předchůdci. Za optimální metodu se v této interpretaci považuje postup, kdy účetní jednotka při prvotním ocenění nabývaného majetku postupuje analogicky jako při pořízení majetku, tj. majetek je zaúčtován v jedné částce, která je jeho brutto hodnotou. Tuto pořizovací cenu lze dle zákona stanovit jako rovnu netto hodnotě ocenění u předchůdce nebo na úrovni reálné hodnoty. V případě transakcí, při kterých dochází k nabytí oceňovaného majetku a jejichž důsledkem je pouze formální reorganizace propojených osob (např. při fúzi sesterských společností), a je-li zvoleno ocenění v účetních hodnotách předchůdce, je alternativně možné přebrat veškeré složky tohoto účetního ocenění, tj. původní brutto hodnotu, oprávky i opravné položky. Samozřejmostí při přebírání odepisovatelného majetku je vždy prospektivní přehodnocení odpisových plánů tak, aby navazovaly na rozhodnutí o způsobu ocenění a odpovídaly plánovanému využití majetku. I 26 Slevy z pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku v následujících účetních obdobích po uvedení do užívání Interpretace reaguje na problém následných změn do pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku, například z důvodu poskytnutí slevy dodavatelem nabyvateli majetku v některém z následných období po pořízení majetku a odpovídá na otázku, zda a jakým způsobem by v takovém případě mělo dojít k úpravě pořizovací ceny tohoto majetku u nabyvatele. Interpretaci lze vztáhnout pouze na slevu z ceny majetku, jejíž přiznání nebylo v období pořízení velmi pravděpodobné. Nelze ji ale zobecňovat na jiné typy cenových ujednání, například na: > úpravu ceny z titulu změny DPH, > některé specifické cenové podmínky (např. skonta považovaná účetní jednotkou za finanční výpůjčku), > případy, kdy neúčtování o slevě v minulosti bylo chybou. 6

7 Rödl & Partner Intern Vydání: Říjen 2013 Přiznaná sleva z ceny majetku, který je již v používání, by měla být účtována oproti položce, se kterou věcně souvisí. Nabyvatel musí vyhodnotit, z jakého důvodu byla tato sleva poskytnuta, a k čemu se věcně vztahuje. Příklady možných důvodů slevy a jejich řešení uváděné v Interpretaci: Situace Dodavatel neodbornou péčí způsobí nefunkčnost aktiva, která vede k provozním ztrátám vykázaným ve výsledovce. Následně poskytnutá sleva de facto kompenzuje tyto ztráty. Kompenzace případných nákladů na opravu majetku poškozeného například v rámci instalace. Sleva vzhledem k pozdnímu uvedení do provozu, případně předem dohodnutá sleva v závislosti na výkonnosti aktiva. Vykázání Z hlediska věrného a poctivého obrazu se jedná o kompenzaci ztrát, která by měla být účtována jako ostatní provozní výnosy. Nejedná se o titul snižující pořizovací cenu aktiva, ale o kompenzaci vynaložených nákladů, která by měla být účtována jako provozní výnos. Sleva z ceny souvisí s tímto majetkem jako takovým, a v tom případě by měla být účtována proti pořizovací ceně majetku. Obecně lze konstatovat, že není vhodné účtovat o skutečné slevě do hospodářského výsledku v období poskytnutí slevy po okamžiku zařazení majetku, protože z této situace žádný výnos neplyne. Transakce nebyla z pohledu možných výnosů dokončena (majetek nebyl prodán či spotřebován, nýbrž je neustále v používání), tudíž zisk nebyl dosažen a účtování slevy do výnosů by znamenalo umělé navýšení zisku. Účtování výnosu z prostého pořízení odporuje totiž zásadám akruálního účetnictví i věrnému obrazu finanční situace a hospodaření. Co se týče oprávek a odpisů, jeví se jako obecně vhodnější postup neměnit hodnotu dosavadních oprávek, ale v návaznosti na změnu pořizovací, a tudíž i zůstatkové ceny majetku, provést přehodnocení budoucích odpisů daného majetku. Dotace jako titul pro dodatečnou úpravu pořizovací ceny V souvislosti s interpretací I 26 zmiňme ještě Návrh interpretace NI 43 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek, kterou NÚR schválila do vnějšího připomínkového řízení v roce V této Interpretaci je naznačena úprava pořizovací ceny majetku vlivem dodatečně poskytnuté dotace v situaci, kdy účetní jednotka na pořízení daného dlouhodobého majetku měla zažádáno o dotaci, neúčtovala o nezpochybnitelném nároku na ni a nesnížila pořizovací cenu dlouhodobého majetku a v následujícím účetním období dotaci na pořízení dlouhodobého majetku obdržela. Účetní předpisy dovolují účtovat o nároku na dotaci pouze v případě, že má účetní jednotka na dotaci nezpochybnitelný nárok a její obdržení na pořízení dlouhodobého majetku je prakticky jisté. V opačném případě lze o dotaci účtovat až v okamžiku jejího přijetí. Pokud bylo nezaúčtování nároku na dotaci v roce pořízení a zařazení majetku do používání v plné pořizovací ceně, pak se v účetnictví postupuje jako v případě oprav jakékoliv jiné chyby, tzn. retrospektivně proti nerozděleným ziskům minulých let s opravou pořizovací ceny, oprávek a odpisů. Pokud nebylo možno podle dostupných informací předpokládat, že dotace bude prakticky s jistotou obdržena, je její získání v následujícím období po zařazení majetku do používání považováno za změnu odhadu. Nejedná se o chybu a příjem dotace a její zúčtování snížením pořizovací ceny dlouhodobého majetku je účtováno jako operace následujícího účetního období. V účetnictví se nadále odpisuje ze snížené pořizovací ceny, pro daňové odpisy se jedná o změněnou vstupní cenu z jiných důvodů, než je technické zhodnocení majetku, ze které se nadále uplatňuje daňový odpis. Závěrem Vás srdečně zveme k našemu již tradičně konanému setkání u kulatého stolu na téma Účetní novinky a Interpretace Národní účetní rady, které se uskuteční ve středu 6. listopadu 2013 v konferenčním sále kanceláře Rödl & Partner v Praze. Kontakt pro další informace: Ing. Radim Botek Auditor/Associate Partner Tel.: > Akce/Připravujeme pro Vás: říjen prosinec 2013 Jana Švédová, Rödl & Partner Praha Říjen Jak správně ukončit pracovní poměr? 2. října 2013, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Václav Vlk, Eva Blechová Rekodifikace českého soukromého práva vybraná témata 9. října 2013, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Robert Divisek, Hans-Ulrich Theobald (v němčině) 7

8 Mandantenbrief Rödl & Partner Intern Účetní minimum pro jednatele 9. října 2013, Rödl & Partner Brno Přednáší: Martin Růžička Nový zákon o obchodních korporacích. Jeho dopady na postavení a odpovědnost statutárních orgánů 15. října 2013, hotel Holiday Inn Brno Přednáší: Monika Novotná, Pavel Koukal, Alena Spilková Novinky IFRS a vybraná komplikovaná témata IFRS října 2013, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Jaroslav Dubský, Jana Kocurková Nový zákon o obchodních korporacích. Jeho dopady na postavení a odpovědnost statutárních orgánů. Změny právní úpravy u a.s. a s.r.o. 22. října 2013, KHK Královéhradecký kraj Přednáší: Monika Novotná, Pavel Koukal Nový zákon o obchodních korporacích. Akciová společnost a společnost s ručením omezeným 23. října 2013, angelo Hotel Prague Přednáší: Pavel Koukal, Pavlína Vondráčková Listopad Smlouvy podle nového občanského zákoníku. Na co je třeba pamatovat? 5. listopadu 2013, andel's Hotel Prague Přednáší: Monika Novotná, Petra Budíková, Václav Vlk Účetní novinky a interpretace Národní účetní rady 6. listopadu 2013, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Jaroslav Dubský, Jan Čadílek Jak změní nové soukromé právo podnikání od roku 2014? 7. listopadu 2013, Praha Přednáší: Bude upřesněno Nový občanský zákoník vybraná témata 12. listopadu 2013, IHK Pasov Přednáší: Robert Divisek (v němčině) Katastr nemovitostí nově 13. listopadu 2013, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Václav Vlk Jak změní nové soukromé právo podnikání od roku 2014? 21. listopadu 2013, Ostrava Přednáší: Bude upřesněno Strafbarkeit der juristischen Personen und neues Gesetz über die Handelskorporationen , Rödl & Partner Norimberk Přednáší: Hans-Ulrich Theobald (v němčině) Aktuálně k daňové legislativě 2013 a výhled na rok listopadu 2013, hotel Angelo Prague Přednáší: poradci z daňového oddělení Rödl & Partner Prosinec Roční účetní závěrka 4. prosince 2013, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Martin Růžička Daně a nový občanský zákoník 5. prosince 2013, vydavatelství Economia Praha Přednáší: Monika Novotná, Miroslav Kocman, Petr Tomeš Využijte našeho systému online přihlašování a již nyní se zaregistrujte na našich webových stránkách (v sekci Události) -jsv- Tvoříme základy Naše znalosti tvoří základ našeho poradenství. Na nich stavíme, společně s našimi klienty. Rödl & Partner Jedinečné lidské věže mohou vyrůst pouze tehdy, mají-li pevný základ. Castellers de Barcelona Celek se skládá z jednotlivců u Castellers, i v naší společnosti. Lidské věže symbolizují jedinečným způsobem firemní kulturu společnosti Rödl & Partner. Ztělesňují naši filozofii soudržnosti, rovnováhy, odvahy a týmového ducha. Jsou paralelou růstu vlastní silou, který Rödl & Partner promítl do dnešní podoby. Heslem všech Castellers, jež je i vyjádřením jejich základních životních hodnot, je Força, Equilibri, Valor i Seny (síla, stabilita, odvaha a rozum). Toto heslo charakterizuje i nás. To bylo i jedním z důvodů, proč společnost Rödl & Partner v květnu 2011 navázala spolupráci s Castellers de Barcelona, reprezentanty dlouholeté tradice stavby lidských věží. Mandantenbrief Říjen 2013, MK ČR E Vydavatel: Redakce: Rödl & Partner Consulting, s.r.o. Platnéřská 2, Praha 1 Tel.: Ing. Jana Švédová Layout/Sazba: Rödl & Partner Tento newsletter je nezávaznou informační bro žurou a slouží obecným informačním účelům. Nepředstavuje právní, daňové ani podnikové poradenství, jeho cílem není ani nahrazení individuálního pora denství. Při zpracování newsletteru se společnost Rödl & Part ner snaží o maximální pečlivost, nemůže ale pře vzít odpovědnost za správnost, aktuálnost a úplnost in for mací. Protože se zde obsažené informace nezabývají konkrétními tématy jednotlivých fyzických nebo právnických osob, měl by si klient požadované informace vždy ověřit pora dens kou za kázkou. Rödl & Partner nepřejímá od povědnost za rozhodnutí, která čtenáři na základě článků news letteru učiní. Naši poradci jsou Vám rádi k dispozici.

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Listopad 2013 www.roedl.cz Obsah: Rekodifikace soukromého práva > Ručení statutárních orgánů za závazky korporace

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Duben 2014 www.roedl.cz Obsah: Rekodifikace soukromého práva > Slovo věc aneb znáte jeho význam? > Výprosa,

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Květen 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Koncernové právo si pozornost rozhodně zaslouží Daně aktuálně

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Září 2014 www.roedl.cz Obsah: Rekodifikace soukromého práva > Zproštění se odpovědnosti za škodu způsobenou

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Červen 2013 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Odpadne povinnost energetických štítků při prodejích a pronájmech

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Červenec/Srpen 2013 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Koná se valná hromada v každé s.r.o.? > Řetězení

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Listopad 2014 www.roedl.cz Obsah: Rekodifikace soukromého práva > Komanditní suma upravuje ručení komanditisty

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Duben 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Nezakládáte dokumenty do sbírky listin? Sankce zpřísněny Daně

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Interpretace Národní účetní rady v roce 2013

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Interpretace Národní účetní rady v roce 2013 Zvážili jste dobře všechny možnosti? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP červen 2013, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Interpretace Národní účetní rady v roce

Více

SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2013

SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2013 SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2013 A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Akcionářům společnosti

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

DOTACE A JEJICH ZOBRAZENÍ V ÚČETNICTVÍ

DOTACE A JEJICH ZOBRAZENÍ V ÚČETNICTVÍ JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku DOTACE A JEJICH

Více

Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2014

Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2014 Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2014 Energy for you www.e4u.cz Konsolidovaná pololetní zpráva E4U a.s. Obsah I. Profil společnosti 3 II. Obecné údaje o společnosti 3 1. Informace pro investory

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2013

Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2013 Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2013 Energy for you www.e4u.cz Obsah I. Profil společnosti 3 II. Obecné údaje o společnosti 3 1. Informace pro investory v přehledu 3 2. Dlouhodobý dividendový

Více

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ 2014 11. vydání Průběžná aktualizace na www.wolterskluwer.cz/obchod Vzor citace: Meritum Účetnictví podnikatelů 2014. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 536 Odpovědná redaktorka:

Více

Vzor citace: Meritum Účetnictví podnikatelů 2015. Praha : Wolters Kluwer, 2015, s. 544. Odpovědná redaktorka: Zlata Švédová

Vzor citace: Meritum Účetnictví podnikatelů 2015. Praha : Wolters Kluwer, 2015, s. 544. Odpovědná redaktorka: Zlata Švédová Vzor citace: Meritum Účetnictví podnikatelů 2015. Praha : Wolters Kluwer, 2015, s. 544 Odpovědná redaktorka: Zlata Švédová Autorský kolektiv (v abecedním pořadí): Ing. Miroslav Bulla díly 3, 4, 18, 22

Více

Obsah: Milí přátelé, Mějte radost ze života v novém roce! Váš Petr Novotný

Obsah: Milí přátelé, Mějte radost ze života v novém roce! Váš Petr Novotný Vydání Leden 2010 www.roedl.cz Obsah: Aktuality Novelizován obchodní zákoník Právo aktuálně Pokrok v exekučním řízení? Daně aktuálně Ohlédnutí za daňovým rokem 2009 aneb co nás čeká v roce 2010 (část II)

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2014 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 7. 4. 2015 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jaké změny lze čekat v zákoníku práce

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jaké změny lze čekat v zákoníku práce Vydání Říjen 2010 www.roedl.cz Obsah: Aktuality > Jaké změny lze čekat v zákoníku práce Právo aktuálně > Sníží se administrativní zátěž podnikatelů? Daně aktuálně > Provozování fotovoltaických elektráren

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah 16 Kalendář povinností v květnu 2013 17-19 2 Daň z příjmů - společné - - 3 Daňová evidence - - 4 DPH Koordinační výbor:

Více

Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč)

Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Aktiva Poznámka 31. prosince 2014 31. prosince 2013 Finanční investice 7.1 82 857 82 857 Pohledávky za ovládanou osobou 7.2 12 500 - Dlouhodobá

Více

AUDITOR 5/2006. První auditorská sezóna s ISA. @ e-příloha Auditor 5/2006. Obsah č. 5/2006

AUDITOR 5/2006. První auditorská sezóna s ISA. @ e-příloha Auditor 5/2006. Obsah č. 5/2006 AUDITOR 5/2006 Obsah č. 5/2006 AKTUALITY... 2 VZDĚLÁVÁNÍ... 8 NA POMOC AUDITORŮM K problematice podpisování a schvalování účetní závěrky ve společnosti s ručením omezeným (Ing. Vladimír Schiffer)... 8

Více

K návrhu rozpočtu na rok 2006

K návrhu rozpočtu na rok 2006 Auditor 8/2005 K návrhu rozpočtu na rok 2006 Ing. Marie Kučerová kancléřka KA ČR Komora auditorů plní řadu funkcí, které jsou jí jednak uloženy zákonem o auditorech a jednak vyplývají z úkolů, které si

Více

Konsolidovaný výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč)

Konsolidovaný výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Konsolidovaný výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Aktiva Poznámka 31. prosince 2014 31. prosince 2013 Pozemky, budovy a zařízení 7.1 345 294 363 311 Dlouhodobé pohledávky 7.2

Více

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2014

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2014 daně účetnictví daně daně účetnictví PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2014 Zdeněk Morávek Danuše Prokůpková Vzor citace: MORÁVEK, Z.; PROKŮPKOVÁ, D. Příspěvkové organizace 2014. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 268

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 22.1.2003

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 22.1.2003 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 22.1.2003 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Projednání zápisu z jednání

Více

ČEZ, a. s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2011 A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ČEZ, a. s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2011 A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ČEZ, a. s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2011 A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Akcionářům společnosti ČEZ, a. s.:

Více