Vážení čtenáři SCHAFFER 3/2013. Přinášíme vám další vydání našeho informačního bulletinu. Daňové doklady, institut ručení a další připravované změny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení čtenáři SCHAFFER 3/2013. Přinášíme vám další vydání našeho informačního bulletinu. Daňové doklady, institut ručení a další připravované změny"

Transkript

1 1/7 SCHAFFER 3/2013 květen / červen 2013 V aktuálním čísle našich Schaffer News jsme se zaměřili na daňové doklady a jejich uchovávání z hlediska pravidel stanovených zákonem o DPH a nedávno vydaného metodického pokynu Generálního finančního ředitelství. Horkým tématem v souvislosti s novelizací zákona o DPH od začátku letošního roku je bezpochyby rozšíření institutu ručení za nezaplacenou daň, u něhož se rovněž zastavíme. Neopomeneme zmínit ani plánované daňové novinky související s přijetím nového Občanského zákoníku, jež začnou platit od roku 2014 a V rámci účetního okénka se kolega Radomír Stružinský dotkne problematiky interpretace bonusů a skont, jež jsou v současné době předmětem diskuze v rámci Národní účetní rady. V závěru našeho newsletteru Vám představíme vybrané postřehy z naší praxe k uplatňování smluvní pokuty a úroků z prodlení. S přáním hezkého jara a zajímavého počtení Schaffer News. Ing. Tomáš Plzák, partner Ing. Martin Felenda M&A, mezinárodní zdanění, optimální daňové struktury Ing. Tomáš Plzák daň z příjmu fyzických a právnických osob, mezinárodní zdanění Mgr. Aleš Eppinger M&A, obchodní právo, pracovní právo, soudní a arbitrážní řízení Ing. Radomír Stružinský IFRS, due diligence Vážení čtenáři Schaffer News, Přinášíme vám další vydání našeho informačního bulletinu Daňové doklady, institut ručení a další připravované změny Pavla Tomášková V tomto čísle SCHAFFER NEWS bychom se rádi věnovali 34 zákona o DPH zabývající se zajištěním věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu a čitelnosti daňových dokladů a 35 35a zákona o DPH týkající se uchovávání daňových dokladů v návaznosti na nově vydaný metodický pokyn Generálním finančním ředitelstvím. Dále Vás seznámíme s rozšířením institutu ručení za daň dle 108a a 109 zákona o DPH platného od a plánovanými novinkami související s novým občanským zákoníkem. Neporušenost obsahu daňového dokladu Jak jsme Vás již dříve informovali od obsah daňových dokladů v listinné i v elektronické podobě musí dle 34 zákona od DPH zůstat po celou dobu životnosti z důvodu zajištění neporušenosti jeho obsahu nezměněn. To tedy znamená, že od by neměly být na daňové doklady doplňovány dodatečné informace (např. údaje o předkontaci, o archivaci, razítka došlo dne aj.) Avšak Generální finanční ředitelství se k výše uvedenému vyjádřilo tak, že pokud na daňový doklad budou doplněny údaje nad rámec povinných náležitostí daňového dokladu, přičemž obsah daňového dokladu zůstane nezměněn, bude takový doklad považován za neporušený.

2 2/7 Zachování neporušenosti a věrohodnosti dokladu při převodech z elektronické do listinné podoby a zpět. Převod daňového dokladu z elektronické do listinné podoby by měl být proveden buď autorizovanou konverzí (např. Czech Point) nebo se musí elektronická podoba dokumentu uchovávat po celou dobu životnosti daňového dokladu (tj. od okamžiku jeho vystavení/přijetí až do konce doby pro jeho uchovávání). V případě převodu daňového dokladu z listinné do elektronické podoby vystavitelem tohoto dokladu je zapotřebí elektronickou verzi zabezpečit platným uznávaným elektronickým podpisem či odeslat jej pomocí datové schránky. Pokud převod provádí příjemce plnění, je možné věrohodnost daňového dokladu prokázat například konverzí dokumentu autorizovaným pracovištěm či dostatečnou auditní stopou (bližší informace o auditní stopě naleznete níže). Věrohodnost a čitelnost daňového dokladu Věrohodnost daňového dokladu by nezávisle na sobě měl zajišťovat pořizovatel/příjemce zboží nebo služby stejně jako dodavatel/poskytovatel zboží nebo služby a to po celou dobu životnosti daňového dokladu (tj. od okamžiku jeho vystavení/přijetí až do konce doby pro jeho uchovávání). Pro zajištění věrohodnosti původu daňového dokladu by se tak měla vytvářet tzv. auditní stopa (tzn. daňový subjekt by měl uchovávat související účetní záznamy či dokumenty např. objednávky, doklady o platbách, smlouvy, příjemky popř. výdejky materiálu apod.). Věrohodnost původu daňového dokladu v listinné podobě lze zaručit například tím, že daňový doklad bude opatřen určitými neměnnými znaky, jako jsou razítka, hlavičkový papír, vodoznak či vlastnoruční podpis apod. Věrohodnost elektronického daňového dokladu lze zajistit např. uznávaným elektronickým podpisem/značkou či elektronickou výměnou dat. Dále se doporučuje, u elektronických dokladů, používat časová razítka, která v budoucnu zajistí ověřitelnost původní podoby dokladu (tzn. zajistí dostatečně průkaznou auditní stopu). Zasílání dokladů y Rádi bychom Vás informovali, že ovou komunikaci z důvodu nezabezpečenosti přenosu dat nelze považovat za věrohodnou. Pouze v případě kdy z předem sjednané ové adresy např. budou zasílány daňové doklady, mohou být tyto y součástí auditní stopy. Uchovávání daňového dokladu Uchovávání a zajištění neporušenosti elektronického daňového dokladu lze zabezpečit např. uložením do důvěryhodného uložiště dokumentů či uložením na médium, které neumožňuje provádět změny jeho obsahu a data mohou být na tato média uložena pouze jednou (příkladem může být nepřepisovatelné optické/magnetické disky apod.). Další možný způsob uchovávání a zajištění věrohodnosti daňových dokladů je použití datových schránek pro odesílání/přijímání daňových dokladů a ukládání celých datových zpráv, nikoli pouze samotného daňového dokladu, čímž zůstane zajištěna věrohodnost odesílatele daňového dokladu. Institut ručení za nezaplacenou daň Dle 109 zákona o DPH se zjednodušeně jedná o ručení odběratele (plátce DPH, příjemce zdanitelného plnění) za daň ze zdanitelného plnění uskutečněného v tuzemsku, která nebyla záměrně odvedena dodavatelem (plátcem DPH, poskytovatelem zdanitelného plnění). Od se zpřísnila ustanovení o ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň. Oproti minulému roku přibyly dvě hlavní změny: 1) Podle 109 odst. 3) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ručí příjemce za neza-

3 3/7 placenou daň z plnění, které poskytl nespolehlivý plátce ve smyslu 106a zákona o DPH. Informaci o nespolehlivosti plátce zjistíte buďto v seznamu nespolehlivých plátců nebo individuálně ve veřejném výpise registračních údajů konkrétního plátce DPH (viz lednové číslo SCHAFFER NEWS). Příklad: Váš dodavatel se dostal do seznamu nespolehlivých plátců zveřejněného správcem daně. Pokud s ním nadále obchodujete, automaticky ručíte za DPH, kterou tento dodavatel má z faktury odvést finančnímu úřadu (= pokud ji neodvede, bude ji finanční úřad vymáhat po Vás). 2) Příjemce plnění rovněž ručí za nezaplacenou daň, pokud je úplata za plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet, než je účet poskytovatele, který je zveřejněn správcem daně. Příklad: Zaplatíte Vašemu dodavateli (plátci DPH) na bankovní účet, který uvedl na faktuře a pokud tento účet není v seznamu zveřejněném správcem daně na internetu, ručíte za DPH, kterou Váš dodavatel má odvést finančnímu úřadu (= pokud ji neodvede, bude ji finanční úřad vymáhat po Vás). Od také nově vznikl 108a zákona o DPH, který nově upravuje ručení oprávněného příjemce. Oprávněný příjemce je osoba, která na základě povolení vydaného orgánem celní správy přijímá vybrané výrobky z jiného členského státu v režimu podmíněného osvobození od daně podléhající spotřební dani (jedná se zejména o pohonné hmoty, líh, pivo, víno a tabákové výrobky). Generální finanční ředitelství k výše uvedenému zveřejnilo na svých internetových stránkách informaci č.j. 3308/13/ , která podrobněji popisuje ručení za daň ve vazbě na změny související s reorganizací finanční správy a informaci č.j /13/ , kterou odkládá institut ručení za nezaplacenou daň, pokud je úplata za plnění poskytnuta na jiný účet, než je účet poskytovatele, který je zveřejněn správcem daně, z 1. dubna 2013 na 1. října Daňové změny související s novým občanským zákoníkem Dne ČTK zveřejnilo zprávu týkající se schválení daňových změn souvisejících s novým občanským zákoníkem, které navrhovalo ministerstvo financí. Cílem změn je sladit daňové právo s rekodifikací soukromého práva, především s novým občanským zákoníkem. Dle návrhu ministerstva financí by od roku 2014 měly platit jen některé změny daní jako je např. prodloužení lhůty pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů na tři roky či zvýšení maximálního limitu pro odpočet u darů na veřejně prospěšné účely u fyzických osob. U již schválených zákonů se počítá s jejich platností od roku 2015, například se jedná o zrušení výpočtu ze superhrubé mzdy, snížení limitu na odpočet úroků z hypoték nebo plné spuštění Jednoho inkasního místa. Dále návrh ruší zákon o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí, kdy daň dědická a darovací by měly být transformovány do daní z příjmů při zachování současných osvobození a daň z převodu nemovitostí bude nahrazena novým zákonem o dani z nabytí nemovitých věcí. Nový zákon o dani z nabytí nemovitých věcí upravuje např. zdanění obchodů s nemovitostmi, nově by měl daň platit kupující (dnes jí platí prodávající), při koupi novostaveb se bude dosavadní osvobození od daně z převodu týkat jen těch bytů a domů, které budou skutečně sloužit k bydlení. O podrobnějších změnách souvisejících s novým občanským zákoníkem Vás budeme informovat v budoucích číslech SCHAFFER NEWS.

4 4/7 Bonusy a skonta v agendě Národní účetní rady Radomír Stružínský V dnešním článku bych chtěl nejprve upozornit na vynikající publikaci Národní účetní rady, která vyšla koncem roku Tato publikace shrnuje nejen všechny dosavadní a schválené interpretace, ale stručným způsobem nastiňuje i návrhy interpretací, které se nacházejí na pracovním stole Národní účetní rady. Jedním z témat je i účtování bonusů a skont. Diskuse účetních a finančních ředitelů nad tím, jakým způsobem zachytit v účetní závěrce bonusy a skonta se zdá být v posledních letech nekonečná. Je to zejména tím, že česká účetní legislativa je ve svých definicích nedostatečná a nelze podle ní proto s dostatečnou jistotou postupovat. Návrh interpretace se bude především snažit odlišit bonusy od skont. Přímo říká, že benefity poskytované ve formě závazku vrátit část hodnoty uskutečněných plnění jsou v praxi často nazývány bonusem či množstevní slevou, a benefity ve formě závazku vrátit určité, předem dané procento ze zaplacených částek, se často nazývají skonto. Zároveň interpretace formuluje i jednotlivé otázky, které jsou v souvislosti s bonusy účetními kladeny. Jedná se doslova o následující otázky: 1. Je nárok na bonus podmíněn nějakou dodatečnou službou poskytovanou dodavateli či se vztahuje k minulým dodávkám? 2. Pokud se bonus vztahuje k minulým dodávkám, měl by dodavatel upravit výnosy za dané období a snížit je o částku bonusu? 3. Pokud se bonus vztahuje k minulým dodávkám, měl by odběratel upravit vstupní hodnotu zásob, zejména těch nespotřebovaných ke konci účetního období? 4. Pokud se jedná o dodatečnou službu poskytovanou odběrateli, je hodnota bonusu ekvivalentní hodnotě služby? 5. Jakou roli v procesu rozhodování o účetním zachycení hraje časový aspekt tj. v jakém období bude bonus poskytnut? V případě skont se bude nová interpretace snažit odpovědět na následující otázky: 1. Je skonto platebním instrumentem nebo slevou z kupní ceny zboží? 2. Pokud je skonto platebním instrumentem, mělo by se na něj aplikovat časové rozlišení úroku? 3. Pokud je skonto platebním instrumentem, mělo by být klasifikováno jako finanční náklad/výnos nebo jako provozní náklad/výnos? 4. Pokud je skonto slevou z kupní ceny, měl by dodavatel upravit výnosy za dané období a snížit je o částku skonta? 5. Pokud je skonto slevou z kupní ceny, měl by odběratel upravit vstupní hodnotu zásob, zejména těch nespotřebovaných ke konci účetního období? 6. Jakou roli v procesu rozhodování o účetním zachycení hraje časový aspekt tj. v jakém období bude skonto poskytnuto? Z uvedeného výčtu je zřejmé, že otázky, které si Národní účetní rada v souvislosti s bonusy a skonty klade, jsou velmi precizně formulovány a odpovědi na tyto otázky výrazně zpřesní účetní pohled na bonusy a skonta v českém účetnictví v budoucnu. Věřím, že budoucí interpretace poskytne k těmto otázkám velmi fundované odpovědi. Nevím, jak vy, ale já se zvláště na tuto interpretaci již velmi těším.

5 5/7 Smluvní pokuta a úroky z prodlení vybrané postřehy z praxe Aleš Eppinger Úvod, aneb co je třeba vědět, když se řekne smluvní pokuta/úrok z prodlení Mezi typické zajišťovací instrumenty v obchodních smlouvách patří smluvní pokuta, což je peněžitá částka, kterou je dlužník povinen zaplatit věřiteli, pokud nesplní svou smluvní povinnost, a to bez ohledu na to, zda porušením povinnosti vznikla věřiteli škoda či nikoliv. Vzhledem k tomu, že nejde o zákonný nárok věřitele, je třeba smluvní pokutu ve smlouvě vždy vyčíslit. Oproti tomu je úrok z prodlení zákonné příslušenství peněžité pohledávky věřitele. Nejde tedy o sankční platbu, jedná se vlastně o vyčíslení náhrady za cenu peněz, kterými věřitel v důsledku prodlení dlužníka nemůže disponovat. Na rozdíl od smluvní pokuty není třeba úrok z prodlení ve smlouvě vyčíslovat, jde o nárok zákonný, akcesorický, přičemž v obchodních závazkových vztazích je jeho výše plně modifikovatelná vůlí smluvních stran. Lze aplikovat smluvní pokutu i úrok z prodlení ve smlouvě současně? Ano. Z judikatury Nejvyššího soudu ČR se dlouhodobě podává, že vzhledem k odlišnému charakteru obou právních institutů je možno sankcionovat porušení stejné povinnosti dvakrát. Jednou ve formě smluvní pokuty a jednou ve formě úroků z prodlení (příp. dokonce zvý- šených nad zákonnou výši). Výhodou kombinace obou institutů je především skutečnost, že tím lze ve smlouvách snadno eliminovat riziko tzv. moderace (práva soudu snížit nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu v obchodních vztazích). Je překvapivé, jak málo tohoto možného souběhu věřitelé ve smlouvách využívají. Jak vlastně smluvní pokutu můžeme vyčíslit? V praxi se často setkáváme s dotazy, jakou formou je možno ve smlouvách smluvní pokutu vymezit. Matoucí z pohledu laika bývá zejména skutečnost, že svoji povahou je smluvní pokuta spíše jednorázovou sankcí za porušení právní povinnosti; oproti tomu má úrok z prodlení typicky povahu opakujícího se plnění (denní sazba). Judikatura postupně dospěla k závěru, že smluvní pokutu lze vyčíslit jak fixní částkou (např Kč za pozdní úhradu faktury), tak i procentní sazbou (typicky 0,05% z dlužné částky denně). Aby bylo zmatení uživatelů práva dokonalé, je dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR naopak možné, aby si smluvní strany v obchodních závazkových vztazích sjednaly úrok z prodlení fixní částkou (typicky denní sazbou např. 500,- Kč denně). Z tohoto důvodu je proto extrémně důležité, aby si strany smlouvy sjednaly mezi sebou vzájemné nároky zcela jasně tak, že nebudou později při jejich výkladu vzbuzovat pochyby o tom, zda projev vůle smluvních stran směřoval k dohodě o smluvní pokutě či úroku z prodlení. Nepřiměřeně vysoká smluvní pokuta/úrok z prodlení Příliš vysokou smluvní pokutu v obchodních závazkových vztazích může soud snížit, a to s přihlédnutím

6 6/7 k hodnotě a významu zajišťované povinnosti až do výše škody vzniklé do okamžiku soudního rozhodnutí. Jinými slovy, pokud byla smluvní pokuta sjednána v nepřiměřené výši, nemá to vliv na platnost celé smlouvy ani na povinnost platit dotčenou smluvní pokutu, její výše však bude soudem upravena (snížena). Oproti tomu nepřiměřeně vysoký smluvní úrok z prodlení vždy vede k neplatnosti celého takového ustanovení a věřiteli na smluvní úrok z prodlení nárok nevznikne a to ani z části. Vztah smluvní pokuty a úroku z prodlení k náhradě škody Vznikne-li v důsledku porušení závazku dlužníka zaplatit věřiteli peněžitou pohledávku škoda a není-li dohodnuto výslovně něco jiného, pak platí, že věřitel má nárok na náhradu škody způsobené prodlením se splněním peněžitého závazku pouze v rozsahu, v jakém není kryta úroky z prodlení. Naopak u smluvní pokuty platí, že byla-li sjednána, představuje dohodu o paušální náhradě škody a není možno se domáhat jakéhokoli nároku na náhradu škody (vyššího či nižšího než sjednaná smluvní pokuta), neboť smluvní pokuta tento nárok vylučuje. Obdobně pak platí, že při souběhu smluvní pokuty a úroku z prodlení vylučuje smluvní pokuta vymáhání i těch nároků na náhradu škody, které by jinak byly vymahatelné z titulu jejich přesahu nad rámec úroků z prodlení. Výše uvedená úprava se však neuplatní, byl-li mezi smluvními stranami výslovně sjednán odchylný režim, tedy byl-li explicitně připuštěn souběh nároků z náhrady škody na straně jedné a smluvní pokuty/úroků z prodlení na straně druhé. Při konstrukci obchodních smluv je tak velmi důležité, aby tento souběh byl ve smlouvách uspokojivě vyřešen, což však bohužel ani zdaleka nebývá pravidlem. Jak je to se zajištěním smluvní pokuty/úroků z prodlení zástavním právem? V praxi je třeba dát velký pozor i na odlišný osud smluvní pokuty a úroku z prodlení v situaci, kdy mají být zajištěny zástavním právem. Zatímco u úroků z prodlení platí, že je zajištěn zástavním právem automaticky (a to vzhledem k jeho akcesorické povaze ve vztahu k primární zajišťované pohledávce), u smluvní pokuty naopak platí, že bez výslovného vztažení zástavního práva na smluvní pokutu tato není zajištěna. Proto je třeba v zástavních smlouvách věnovat náležitou pečlivost definici zajišťovaných pohledávek a kombinaci zajišťovacích instrumentů (smluvní pokuty a zástavního práva) navzájem. Penále, pokuta, úrok, aneb co jsme si to vlastně domluvili? Jak jsme uvedli výše, je mimořádně důležité, aby ze smlouvy jasně plynulo, co vlastně smluvní strany chtěli dohodnout. Zda smluvní pokutu či úrok z prodlení. S překvapením zjišťujeme, že velké procento smluv, které posuzujeme, trpí v tomto ohledu zásadními nedostatky, které mohou vyvolat níže uvedené nepříjemné důsledky. Pokud totiž věřitel nedostatečně precizně označí své nároky na smluvní pokutu či úrok z prodlení jako penále, či pokuty, či je dokonce neoznačí vůbec (!), pak je vždy na posouzení daného případu soudem, k jakému závěru se přikloní. Z judikatorní praxe pak vyplývá, že soudy v případě vymezení nároku věřitele sazbou za určité období hledají východisko v interpretaci těchto nejasných ujednání jako úroků z prodlení, což má pro věřitele ten nedobrý důsledek, že jeho nárok na smluvní pokutu (v tomto případě tedy jakési dvojí zajištění včasného splnění peněžitého závazku dlužníka) zanikne resp. nebude k němu vůbec přihlédnuto a uplatní se pouze jeho nárok na smluvní úrok z prodlení (který dle okolností může být dokonce nižší než jeho zákonná výše). Naopak v případě, že je nárok věřitele definován jako jednorázové plnění (byť procentním vyjádřením nároku ve vztahu k dlužné částce), soud může takový nárok interpretovat jako smluvní pokutu (byť by byla dokonce nesprávně označena jako úrok z prodlení), což může vést zejména z pohledu dlužníka k zásadním důsledkům, neboť takto nešťastně formulované ustanovení může založit dvojí sankci (v tomto případě by se totiž uplatil i zákonný tj. ve smlouvě nesjednaný úrok z prodlení) v případech, kde to dlužník na základě samotného textu smlouvy vůbec neočekává Závěr Závěrem si dovolujeme si zdůraznit, že účelem tohoto příspěvku nebyla v žádném případě snaha o dokonalé zmatení čtenáře, nýbrž pouhý pokus o nastínění zásadních a přitom tak běžných problémů v oblasti zajištění obchodních závazkových vztahů smluvní pokutou a její kolize s úrokem z prodlení. Při formulaci příslušných ustanovení obchodní smluv bychom proto velice nedoporučovali vycházet ze standardizovaných (tzv. internetových ) vzorů smluv, které ani zdaleka nejsou s to dát smluvním stranám při konstrukci smluvní pokuty/ úroku z prodlení jistotu, že jejich při uzavírání smlouvy nesporné vzájemné nároky nebudou později interpretovány zcela odlišně.

7 7/7 Dovolujeme si představit nového partnera poradenské skupiny Schaffer & Partner V dubnu 2013 rozšířil tým poradenské skupiny Schaffer & Partner nový partner a daňový poradce Ing. Tomáš Plzák. Ing. Tomáš Plzák absolvoval Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce Po absolvování ekonomicko-správní fakulty působil Tomáš nejprve v poradenské společnosti Deloitte & Touche jako daňový konzultant, kde se specializoval na oblast daně z příjmů fyzických osob, mezinárodního zdanění, sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, mzdové agendy a účetnictví. Od roku 2002 je registrovaný daňovým poradcem a je členem Komory daňových poradců ČR. Od roku 2002 Tomáš dále působil na různých manažerských postech ve financích v rámci sektoru telekomunikací (Český Telecom, a.s.) a finančních služeb (Provident Financial, s.r.o. v ČR a SR, Aviva životní pojišťovna, a.s. a MetLife pojišťovna a.s.). Před příchodem do společnosti Schaffer & Partner působil ve společnosti MetLife pojišťovna a.s. na pozici finančního ředitele a člena představenstva. V rámci své dosavadní praxe se Tomáš věnoval vedle daňové problematiky jak v poradenské sféře, tak i v podnikovém prostředí, též řadě oblastí v rámci finančního řízení (účetnictví, rozpočtování, controlling a výkaznictví, investice, treasury, aj.), strategickému řízení, projektovému managementu, fúzím a akvizicím, internímu auditu a corporate governance. Od roku 2005 je též IFRS Specialistou registrovaným v rámci Institutu Svazu účetních ČR. Tomáš Plzák se specializuje především na oblast daně z příjmů fyzických a právnických osob včetně problematiky mezinárodního zdanění. Obsah tohoto materiálu má čistě informativní charakter. Přestože jsme věnovali sestavování tohoto materiálu patřičnou pozornost a péči, nepřebírají společnosti skupiny Schaffer & Partner žádnou zodpovědnost za případné chyby a nepřesnosti, ani neodpovídají za jakékoli škody vzniklé na základě užití těchto informací. V každém případě doporučujeme vyžádat si v konkrétním případě naši odbornou radu. V souladu s ustanovením 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v platném znění, Vám tímto sdělujeme, že máte možnost odmítnout další elektronické zasílání obchodních a informačních sdělení společnosti Schaffer & Partner. Pokud nemáte zájem o zasílání informačního bulletinu, dejte prosím Odpovědět na e- mail a do předmětu napište NEZASÍLAT. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím níže uvedených kontaktů Skupina Schaffer & Partner, Vodičkova 710/31, Praha 1, Tel.: , Fax: ,

Vážení čtenáři SCHAFFER 2/2013. Přinášíme vám další vydání našeho informačního bulletinu. Daňové doklady od

Vážení čtenáři SCHAFFER 2/2013. Přinášíme vám další vydání našeho informačního bulletinu. Daňové doklady od 1/5 SCHAFFER 2/2013 www.schaffer-partner.cz březen 2013 V posledních dnech je horko nejen na Kypru, ale i přes návrat zimy v prvních jarních dnech na politické scéně v Čechách. Ačkoli by nezasvěcený čtenář

Více

PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI

PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI Účtování a placení PŘÍLOHA 6 Účtování a placení 1/6 OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ Obsah 1. Úvod... 3 2. Proces shromažďování účtovacích údajů a výpočtu

Více

ÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ PŘÍLOHA 6

ÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ PŘÍLOHA 6 ÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ PŘÍLOHA 6 Obsah 1 Úvod... 3 2 Proces shromažďování účtovacích údajů a výpočtu cen... 3 3 Postup vyúčtování... 3 4 Placení... 4 5 Ručení... 5 2 / 5 1 Úvod Tato Příloha popisuje shromažďování

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Problematika ručení u DPH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Kapitola 2. Předmět daně

Kapitola 2. Předmět daně Informace k publikaci Kraj a obec v pozici plátce DPH ve vazbě změny v oblasti DPH provedené s účinností od 1. 1. 2014 v rámci zákonného opatření Senátu Publikace Kraj a obec v pozici plátce je zpracována

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

Vystavování daňových dokladů

Vystavování daňových dokladů Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná plnění,

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

Nejčastější dotazy k pravidlům fakturace

Nejčastější dotazy k pravidlům fakturace GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor nepřímých daní V Praze Nejčastější dotazy k pravidlům fakturace Otázka č. 1) Zákon o DPH ( 34) hovoří o povinnosti

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

Věříme, že se Vám podaří včas se na chystané změny připravit. Přitom Vám budeme rádi nápomocni.

Věříme, že se Vám podaří včas se na chystané změny připravit. Přitom Vám budeme rádi nápomocni. 1/2013 T A X F R E S H Vážení obchodní přátelé, v letošním prvním čísle Tax Fresh si Vás dovolujeme informovat o nejdůležitějších novinkách, které se objevily od letošního Nového roku. Většina z nich se

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku)

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) Předmluva.......................... 11 Seznam použitých zkratek............. 13 IV. URČITOST VYMEZENÍ ZAJIŠŤOVANÉ

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46a a 49 50 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná

Více

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném magistrátem města Opava, č.j. MMOP140115/2014

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném magistrátem města Opava, č.j. MMOP140115/2014 Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu glaerie66.cz umístěného

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

OBSAH. Předmluva... XV O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI

OBSAH. Předmluva... XV O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI OBSAH Předmluva............................................................ XV O autorech............................................................ XIX Seznam použitých zkratek.....................................................

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Vážení čtenáři SCHAFFER 1/2013. Přinášíme vám další vydání našeho informačního bulletinu. DPH od 1. 1. 2013. Martina Radová radova@schaffer-partner.

Vážení čtenáři SCHAFFER 1/2013. Přinášíme vám další vydání našeho informačního bulletinu. DPH od 1. 1. 2013. Martina Radová radova@schaffer-partner. 1/7 SCHAFFER 1/2013 www.schaffer-partner.cz leden 2013 Vláda České republiky se nadále všemi dostupnými prostředky snaží podporovat ekonomickou situaci podniků, osob samostatně výdělečně činných i běžných

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, níže uvedené smluvní strany: Prodávající:

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU PERIODIK NA ROK 2016 uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") Číslo smlouvy kupujícího: 15/230-0 Česká

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

Daňový doklad při dodání zboží do jiného členského státu

Daňový doklad při dodání zboží do jiného členského státu ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM 34. Daňové doklady str. 1 34 Daňový doklad při dodání zboží do jiného členského státu Úplné znění 34 (1) U daňového dokladu musí být od okamžiku jeho vystavení do konce lhůty stanovené

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17 Obsah Úvod 12 Změny a doplnění k 1. lednu 2011 13 1 Obecně o pohledávkách 17 1.1 Právní pohled 17 1.1.1 Pojem pohledávka z právního hlediska 17 1.1.2 Důvody vzniku pohledávky 17 1.1.3 Společné pohledávky

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu výtvarný-shop.cz

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 16/600/0090

KUPNÍ SMLOUVA č. 16/600/0090 KUPNÍ SMLOUVA č. 16/600/0090 uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen OZ ) prodávající: se sídlem: zastoupený: IČO: DIČ: bankovní spojeni: číslo bank. účtu: (dále

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE 14. ZÁŘÍ 2013 - LIBEREC PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 * auditorská činnost (tři auditoři), daňové poradenství (3

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Úvod Seznam zkratek Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád... 15

Úvod Seznam zkratek Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád... 15 Obsah Úvod.................................................... 11 Seznam zkratek........................................... 13 Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád..........................

Více

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 68962

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 68962 Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Pro-Vlasy.cz umístěného

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 43/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 41 ze dne 15.01.2014 Vzorová darovací smlouva pro poskytování darů z rozpočtu městské části Praha 3 a z účelových peněžních fondů

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

NEWS Nr. 1/2011. News 1/2011

NEWS Nr. 1/2011. News 1/2011 News 1/2011 Od 1.4.2011 vstupuje v platnost novela zákona o DPH původně plánovaná s platností od 1.1.2011. Dovolujeme si Vám připomenout některé nejvýznamnější změny. Nárok na odpočet Plátce může uplatnit

Více

Finanční právo. 1. seminář 4. října 2013

Finanční právo. 1. seminář 4. října 2013 Finanční právo 1. seminář 4. října 2013 Daňové právo Daňové právo je součástí zvláštní části finančního práva, řadí se do veřejnoprávních práv (převažuje zde kogentní úprava, práva a povinnosti vznikají

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Článek 1 Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Článek 1 Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Článek 1 Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obchodní jméno : Město Semily Sídlo : Husova 82, 513 13 Semily Zastoupený

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 473 Datum: 24.3.2013

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 473 Datum: 24.3.2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

1. Úvod. 2. Vznik ručitelského vztahu. Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní. č. j. 7688/11 3210 010165

1. Úvod. 2. Vznik ručitelského vztahu. Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní. č. j. 7688/11 3210 010165 Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní Informace GFŘ k institutu ručení podle ust. 109 a 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 4. 2011

Více

DPH u obcí v příkladech

DPH u obcí v příkladech DPH u obcí v příkladech 1. vydání 1. aktualizace k 1. 1. 2012 Zákonem č. 370/2011 Sb. došlo s účinností od 1. 1. 2012 ke změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Některé změny se promítly

Více

INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ

INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 19. května

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Metodický list č. 3. Změny v obecně závazných vyhláškách obcí od Obsah. Obsah Základní pojmy... 2

Metodický list č. 3. Změny v obecně závazných vyhláškách obcí od Obsah. Obsah Základní pojmy... 2 Metodický list č. 3 Změny v obecně závazných vyhláškách obcí od 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 1 1. Základní pojmy... 2 2. Novela zákona o místních poplatcích - změny... 2 3. Nová úprava ohlašovací povinnosti...

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Postupy při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (vydáno pro vnitřní potřebu řešitelů a spoluřešitelů

Více

Novela zákona o DPH od roku 2013

Novela zákona o DPH od roku 2013 Novela zákona o DPH od roku 2013 Ing. Jana Rybáková daňový poradce 2. Novely pro rok 2013 stav projednávání Vládní návrh novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (sněmovní tisk 773) technická

Více

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím

Více

E-FAKTURA. legislativní rámec e-fakturace. Ing.Robert Piffl, Ministerstvo financí ČČR. čtvrtek, 19. dubna 12

E-FAKTURA. legislativní rámec e-fakturace. Ing.Robert Piffl, Ministerstvo financí ČČR. čtvrtek, 19. dubna 12 E-FAKTURA legislativní rámec e-fakturace OBSAH Úvod do problematiky Legislativní rámec EU a jeho transpozice Zrovnoprávnění forem daňových dokladů Problematika podepisování Výběr formátů, postavení EDI

Více

DAROVACÍ SMLOUVA. č. OLP/2877/2016

DAROVACÍ SMLOUVA. č. OLP/2877/2016 DAROVACÍ SMLOUVA č. OLP/2877/2016 uzavřená podle 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Liberecký kraj se sídlem :

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

8. KAPITOLA: SPOLEČNÍCI A ČLENOVÉ DRUŽSTVA V POZICI ZAMĚSTNANCE. ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

8. KAPITOLA: SPOLEČNÍCI A ČLENOVÉ DRUŽSTVA V POZICI ZAMĚSTNANCE. ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ ÚČETNICTVÍ 2 8. KAPITOLA: SPOLEČNÍCI A ČLENOVÉ DRUŽSTVA V POZICI ZAMĚSTNANCE. ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

Vážení čtenáři SCHAFFER 5/2012. Přinášíme vám další vydání našeho informačního bulletinu. DPH od 1. 1. 2013 připravované změny

Vážení čtenáři SCHAFFER 5/2012. Přinášíme vám další vydání našeho informačního bulletinu. DPH od 1. 1. 2013 připravované změny 1/5 SCHAFFER 5/2012 www.schaffer-partner.cz l i s t o p a d 2 0 1 2 Každý rok na podzim naši politici schvalují komplexní novely daňových zákonů, které mají platit od 1. ledna následujícího roku. Letos

Více

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel)

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel) 1 Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji

Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji I. Podmínky poskytnutí dotace Program slouží především k naplnění těchto priorit: 1. záchrana a obnova kulturních památek nacházejících se ve

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Obsah : 13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku. 13.2 Daňový odpis pohledávek. 13.3 Tvorba opravných

Více

Stránka 1 z 5. Č.j.: Věc: Výzva k předložení nabídky. Vážení,

Stránka 1 z 5. Č.j.: Věc: Výzva k předložení nabídky. Vážení, Č.j.: Věc: Výzva k předložení nabídky Vážení, obracíme se na Vás s výzvou na podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na Dodávka mobilních (dotykových) zařízení (dále jen veřejná zakázka ).

Více

Novela zákona o DPH 2011

Novela zákona o DPH 2011 www.pwc.com Novela zákona o DPH 2011 Daňové změny v roce 2011 aneb plánovaná reforma daňového systému Martin Diviš 19. ledna 2011 Agenda Legislativní proces Vracení DPH u nedobytných pohledávek Institut

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Obsah prezentace I 1. Úvod 2. Denní trh DPH Vymezení a rozsah plnění Místo plnění Datum uskutečnění zdanitelného plnění

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově B ÚVĚRY Úvěry pro fyzické osoby Hypoteční úvěry Sazebník za peněžní a obchodní služby poskytované fyzickým osobám Hypoteční

Více

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality)

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality) Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově OBSAH B ÚVĚRY Hypoteční úvěry Sazebník Hypoteční banky, a.s. Tento Sazebník je platný pro smlouvy uzavřené od 1. 12.

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2013 březen 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2013 březen 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 03_2013 březen

Více

Přehled platných smluv České republiky o zam ezení dvojího zdan ěn í

Přehled platných smluv České republiky o zam ezení dvojího zdan ěn í O bsah Obsah Ú vod...п Seznam předpisů dostupných na www.anag.cz... 12 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ - přehled z m ě n... 14 Zákon č. 586/1992 Sb o daních z p říjm ů... 19 Příloha č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb...223

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

Článek V. Sankční podmínky. Článek VI. Závěrečná ustanovení

Článek V. Sankční podmínky. Článek VI. Závěrečná ustanovení Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.8/2015 Smluvní strany Obec Hodonice, se sídlem Obecní 287, 671 25 Hodonice zast. Bc. Pavlem Houštěm, starostou obce IČ: 00 29 27 88 DIČ: CZ 00292788 bankovní

Více