srpen 2012 Vážení čtenáři,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "srpen 2012 Vážení čtenáři,"

Transkript

1 srpen 2012 Vážení čtenáři, jako obvykle bychom Vás rádi informovali o pozitivních změnách v daňové legislativě a nových vzrušujících zážitcích z oblasti zdanění vůbec. Tentokrát Vás ale i přes naši velkou snahu nemůžeme potěšit. Poslanecká sněmovna schválila změny v oblasti daní z příjmu a DPH, které mohou citelně zasáhnout Vaši společnost i Vaši vlastní peněženku. Očekávaný výnos z některých těchto změn je relativně nízký: zrušení stropů na zdravotní pojištění asi 1,5 miliardy, solidární přirážka k dani z příjmu fyzických osob ve výši 7 % přibližně stejně. Zvýšení DPH o jeden procentní bod má mnohem výraznější dopad, ovšem za předpokladu plánovaného výběru daně. Přeji pevné nervy při čtení Finančních aktualit. Vaše případné komentáře prosím neposílejte k nám do Pobřežní, ale přímo autorům navržených změn. My též píšeme. Radek Halíček

2 LEGISLATIVNÍ NOVINKY Změny v oblasti DPH od 1. ledna 2013 Od 1. ledna 2013 se zvyšují sazby daně o 1 % (na 15 % a 21%). Technická novela zákona reaguje na změny v evropských předpisech. Vládní úsporná opatření bude projednávat Senát Zrušení nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů použitých pro zemědělskou výrobu (tzv. zelená nafta) bylo posunuto až na rok Návrh zákona upravující zákon o doplňkovém penzijním spoření a související zákony Od 1. ledna 2013 bude umožněno vyplácení starobní penze z penzijního spoření (3. pilíř) již ve věku o 5 let nižším, než je věk potřebný pro vznik nároku na výplatu starobního důchodu (1. pilíř). Návrh dřívější účinnosti novely ustanovení týkajících se pohledávek z úvěrů Návrh novely rozšiřuje okruh pohledávek, ke kterým lze tvořit bankovní opravné položky. Navrhovaná účinnost je již 1. ledna GFŘ: Pokyn D-11 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně Účelem pokynu je stanovit jednotná pravidla pro posuzování žádostí o prominutí odvodu nebo penále za porušení rozpočtové kázně a tím zajistit jednotné rozhodování v identických nebo obdobných případech. Tento pokyn je důležitý zejména pro příjemce dotací ze státního rozpočtu či z fondů Evropské unie. JUDIKATURA Dohadnou položkou na mzdové bonusy se opět zabýval Nejvyšší správní soud Nejvyšší správní soud blíže formuloval kritéria, při jejichž splnění může být náklad na roční bonusy účtovaný prostřednictvím dohadné položky daňově uznatelný. Soudní dvůr Evropské unie k přeshraniční přeměně Pokud vnitrostátní právní předpisy členského státu umožňují přeměny společností založených podle daného vnitrostátního práva, pak tyto předpisy nemohou bránit přeměnám společností založených podle práva jiného členského státu na společnost podle vnitrostátního práva. NOVINKY Z EU A MEZINÁRODNÍHO PRÁVA Novinky z oblasti smluv o zamezení dvojímu zdanění Nová smlouva s Polskem se začne uplatňovat 1. ledna SLOVENSKO Finančná zábezpeka na DPH, zrušenie DPH registrácie z úradnej moci Od 1. října 2012 se mají rozšířit pravomoci daňového úřadu v souvislosti se zrušením registrace plátce v odůvodněných případech, například pokud plátce v kalendářním roce opakovaně nepodá daňové přiznání.

3 LEGISLATIVNÍ NOVINKY Změny v oblasti DPH od 1. ledna 2013 V průběhu července se Poslanecká sněmovna zabývala dvěma návrhy novely zákona o DPH. První z nich je součástí návrhu zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů souvisejících se snižováním schodků veřejných rozpočtů. Tento návrh byl projednán a schválen v třetím čtení a následně postoupen ke schválení Senátu. Z hlediska DPH tato novela zvyšuje sazby daně o 1 % (na 15 % a 21%) s účinností od 1. ledna Novela zároveň obsahuje některá další opatření týkající se techniky výpočtu základu daně a daně. Současně tato novela navrhuje některé úpravy v zařazení zboží do snížené sazby. Snížené sazbě daně by nadále neměly podléhat dětské pleny. Mimoto se částečně omezuje uplatnění snížené sazby daně na zdravotnické prostředky. Jedna z podmínek limitujících uplatnění snížené sazby stanoví, že tyto prostředky budou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků. Druhým návrhem, který projednala Poslanecká sněmovna, je technická novela zákona o DPH. Tato novela byla projednána teprve v prvním čtení. Další projednání je plánováno na podzimní schůzi sněmovny. Poměrně obsáhlá novela navrhuje změny spíše technického rázu a reaguje na změny v evropských předpisech. O významných bodech této novely jsme ve Finančních aktualitách informovali již dříve, níže proto uvádíme pouze jejich stručné shrnutí. Lze očekávat, že v průběhu projednávání může tento návrh doznat ještě poměrně významných změn. Rozšíření ručení za odvod DPH Novela by měla rozšířit případy, kdy odběratel ručí za odvod DPH z příslušné dodávky, pokud by ji dodavatel neuhradil. Mimo případů, které zákon o DPH upravuje již nyní (například jedná-li se o platbu za zdanitelné plnění na zahraniční účet či liší-li se sjednaná cena zcela zjevně od ceny obvyklé), bude odběratel nově bez dalšího ručit za odvod DPH i tehdy, provede-li platbu za zdanitelné plnění na účet dodavatele, který nebude zveřejněn správcem daně. Odběratel bude za odvod DPH ručit také v případě, bude-li dodavatel tzv. nespolehlivým plátcem. Novela rovněž upraví ručení oprávněného příjemce, kterému vznikla povinnost přiznat a zaplatit spotřební daň při přijetí zboží z jiného členského státu a za odvod DPH při dodání třetí osobě osobou, která toto zboží z jiného členského státu pořídila. Osvobození při převodu nemovitosti Lhůta, po jejímž uplynutí budou převody nemovitostí osvobozeny od DPH, by se měla prodloužit ze tří na pět let. Po uplynutí této lhůty si plátci navíc budou moci zvolit, zda osvobození využijí či nikoliv. Měsíční zdaňovací období Návrh novely zavádí primárně měsíční zdaňovací období pro všechny plátce se sídlem, místem podnikání či provozovnou v tuzemsku. Existující plátci, kteří by splňovali podmínky pro čtvrtletní zdaňovací období v roce 2013, budou moci volit mezi měsíčním obdobím a zachováním čtvrtletního zdaňovacího období. Noví plátci splňující zákonné podmínky (například roční obrat nižší než

4 Kč) se budou moci rozhodnout pro čtvrtletní zdaňovací období, nejdříve však v třetím kalendářním roce následujícím po jejich registraci k DPH (v určitých případech bude možno požádat o dřívější změnu). Elektronické daňové doklady Návrh novely snižuje administrativní zátěž při vystavování elektronických daňových dokladů, které nově nebude nutno opatřovat elektronickým podpisem. S elektronickou podobou faktury však bude muset souhlasit odběratel. Zároveň jsou výslovně definovány pojmy věrohodnost původu, neporušitelnost obsahu a čitelnost, což jsou povinnosti, které daňové doklady (ať listinné či elektronické) budou muset splňovat po celou dobu archivace. Závazné posouzení u dodávek šrotu a odpadu Od 1. ledna 2013 by mělo být možné požádat správce daně o vydání závazného posouzení, zda dodávka zboží podléhá či nepodléhá režimu lokálního reverse-charge podle ustanovení 92c (šrot a odpad). Daňové přiznání pouze elektronicky Daňová přiznání by měli plátci podávat pouze elektronicky, a to s účinností od 1. ledna Tato povinnost se nebude týkat fyzických osob, jejichž obrat nepřesáhne Kč. Ostatní změny Návrh obsahuje další změny, zejména co se definicí a struktury ustanovení upravujících registraci, vznik plátcovství a zrušení registrace k DPH týče. Mění se i definice stálé provozovny pro účely daně z přidané hodnoty. Novela také významným způsobem upravuje definici pojišťovacích a zajišťovacích činností, které jsou od DPH osvobozeny. O dalším vývoji novely v legislativním procesu Vás budeme i nadále informovat prostřednictvím Finančních aktualit. Vládní úsporná opatření projedná Senát Petr Toman, tel.: Lucie Marková, tel.: Sněmovna schválila novely zákonů obsahující rozpočtová stabilizační opatření. Jak jsme informovali v předchozích vydáních Finančních aktualit, některá opatření jsou dočasná (na léta ), některá trvalá. Návrh zákona schválený ve třetím čtení obsahuje následující opatření: Trvalá opatření Omezení výdajových paušálů u daně z příjmů fyzických osob: Stávající výše výdajových paušálů bude sice zachována, avšak u činností s výší paušálu 40 %, resp. 30 % bude absolutní výše odpočtu omezena na 800 tis. Kč, resp. 600 tis. Kč. Zvýšení srážkové daně na 35 % v případě pasivních příjmů (dividendy, úroky, licenční poplatky) plynoucích do daňových rájů, tj. do zemí, se kterými Česká republika nemá uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění nebo smlouvu o výměně informací.

5 Zrušení nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů použitých pro zemědělskou výrobu (tzv. zelená nafta) bylo posunuto až na rok V roce 2013 se uplatní přechodný mechanismus, který snižuje procento vratky spotřební daně ze zelené nafty z 60 % na 40 %. Zvýšení daně z převodu nemovitostí o jeden procentní bod, tedy ze 3 % na 4 %. Sjednocení sociálních dávek poskytovaných v oblasti bydlení: Bude zaveden příspěvek na náklady bydlení poskytovaný ze systému hmotné nouze. Dočasná opatření na období Solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 %: Nejedná se o zavedení dalšího daňového pásma, nýbrž o zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 % z příjmu převyšujícího 48násobek průměrné mzdy (v roce 2012 odpovídá částce Kč měsíčně). Zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod, tedy na 21 % a 15 %. Jednotná sazba DPH ve výši 17,5 % bude platná až od roku Zrušení maximální výše pojistného na veřejné zdravotní pojištění: V tomto roce platí roční maximum ve výši 72násobku průměrné mzdy, což odpovídá částce Kč měsíčně. Ladislav Malůšek, tel.: Lenka Fialková, tel.: Návrh zákona upravující zákon o doplňkovém penzijním spoření a související zákony V červenci prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně návrh zákona, který mění zákon o doplňkovém penzijním spoření a další související zákony. Mezi nejvýznamnější úpravy tohoto zákona patří zvýšení částky příspěvku zaměstnavatele na penzijní či životní pojištění zaměstnance, která je osvobozena od daně z příjmů fyzických osob. Nově by od daně měla být osvobozena částka příspěvku v celkovém úhrnu Kč za rok (namísto současných Kč). Změnu doznají rovněž podmínky upravující vznik nároku na výplatu dávek z penzijního spoření. Okamžik vzniku nároku na výplatu dávek z penzijního spoření bude nově odvozen od dosažení věku potřebného pro vznik nároku na výplatu starobního důchodu, a nikoliv od dosažení 60 let věku. Pro tyto účely bude z důvodu rovnoprávného zacházení zavedena určitá fikce a rozhodný věk u žen bude stanoven stejně jako u mužů stejného data narození. Zákon nově umožní vyplácet starobní penzi z penzijního spoření již ve věku o 5 let nižším, než je věk potřebný pro vznik nároku na výplatu starobního důchodu. Tzv. předdůchod z penzijního spoření tak bude možné čerpat ještě před čerpáním starobního důchodu ze státního systému. Za výplatu penze je pro tyto účely považována výplata starobní penze, úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi nebo penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu z penzijního spoření. Pro účely zákona o důchodovém pojištění a zákona o veřejném zdravotním pojištění bude za předpokladu splnění konkrétních podmínek doba výplaty dávky předdůchodu až do dosažení věku účastníka potřebného pro vznik nároku na starobní důchod považována za vyloučenou dobu. Tato úprava by byla výhodná například pro účastníka penzijního spoření, který by v období výplaty předdůchodu nepracoval, a stát by tak za něho platil zdravotní pojištění.

6 Na případné jednorázové vyrovnání z penzijního spoření vznikne účastníkovi nárok, pokud splní podmínku doby spoření a zároveň dosáhne důchodového věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod z prvního pilíře. Návrh zákona by měl být zařazen na jednání rozpočtového výboru v září Legislativní proces budeme sledovat a budeme Vás dále informovat o jeho průběhu. Ivana Stibůrková, tel.: Gabriela Pintová, tel.: Návrh dřívější účinnosti novely ustanovení týkajících se pohledávek z úvěrů Jednou ze změn, které přináší novela zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa, je úprava v oblasti tvorby opravných položek k pohledávkám z úvěrů a odpisu pojištěných pohledávek z úvěrů. Účinnost těchto změn, které mají podpořit export, byla schválena k 1. lednu V červnu 2012 předložila skupina poslanců Poslanecké sněmovně návrh zákona (sněmovní tisk č. 741), na jehož základě by se měla účinnost těchto ustanovení posunout na 1. leden Pokud jde o ustanovení 24 odst. 2 písm. zv) zákona o daních z příjmů, současné znění umožňuje bankám daňově odepsat pohledávky z úvěrů, které jsou pojištěné u pojistitele se sídlem v Evropské unii, do výše přijatého pojistného plnění. Novela rozšiřuje okruh pohledávek, které lze takto odepsat, o úvěry poskytnuté bankou bankovnímu subjektu (typicky banka dovozce) a o pohledávky z titulu plnění z bankovní záruky poskytnutého bankou nebankovnímu subjektu. Dle návrhu by novelizované znění bylo možno poprvé použít za zdaňovací období, které započalo v roce Druhá část návrhu se týká ustanovení 5 odst. 3 zákona o rezervách, které vymezuje pohledávky z úvěru, k nimž lze tvořit bankovní opravné položky. V současnosti jsou jimi pouze pohledávky za subjekty z členských států Evropské unie. Novela rozšiřuje okruh pohledávek o pohledávky za subjekty ze států, které jsou vůči České republice vázány mezinárodní smlouvou zajišťující výměnu informací. Nové znění by se podle aktuálního návrhu (sněmovní tisk č. 741) mělo aplikovat poprvé na pohledávky, které vzniknou po 1. lednu Ladislav Malůšek, tel.: Zuzana Potočková, tel.:

7 GFŘ: Pokyn D-11 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně Generální finanční ředitelství (GFŘ) zveřejnilo pokyn č. D-11 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně, který nahradil přesně jeden měsíc účinný pokyn D-9. Tento pokyn je důležitý zejména pro příjemce dotací ze státního rozpočtu či z fondů Evropské unie. Jedná se totiž o veřejné prostředky, které podléhají pravidlům rozpočtové kázně, přičemž porušení těchto pravidel (například v případě použití prostředků na jiný účel, než který odpovídá dotačnímu programu, či při porušení zákona o veřejných zakázkách apod.) má za následek vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně až do výše poskytnuté dotace a penále ve výši 1 promile za každý den pochybení. Na rozdíl od oblasti daní, ve které daňový řád již od roku 2011 neumožňuje žádat o prominutí daně a penále, lze o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně podle daňového řádu ve vazbě na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech i nadále požádat. Účelem pokynu D-11 je stanovit jednotná pravidla pro posuzování žádosti o prominutí odvodu nebo penále za porušení rozpočtové kázně a tím zajistit jednotné rozhodování v identických nebo obdobných případech. Pokyn vymezuje skutečnosti hodné zvláštního zřetele ve smyslu ustanovení 44a odst. 10 zákona o rozpočtových pravidlech, pro něž může dojít k prominutí odvodu anebo penále za porušení rozpočtové kázně a kritéria, podle kterých se o předložených žádostech bude rozhodovat. Na základě tohoto pokynu lze dovodit výši prominutí odvodu nebo penále vyměřeného finančním úřadem při zjištění porušení rozpočtové kázně. Výše prominutého odvodu závisí na titulu porušení rozpočtové kázně. Pokyn je koncipován tak, že jsou zde uvedeny mj. konkrétní sazby odvodu a penále dle typu porušení rozpočtové kázně (respektive sazba neprominutého odvodu či penále). Například při nedodržení povinnosti uveřejňovat veškeré informace či při porušení pravidel pro zadávání nebo vyhodnocování veřejných zakázek je stanovena sazba odvodu ve výši 25 % (tzn., že 75 % odvodu bude prominuto a vráceno zpět společnosti) a penále ve výši výhody ze zadržení (vypočtená z částky neprominutého odvodu za využití referenční sazby Evropské komise stanovené pro ČR zvýšené o 14 procentních bodů). Nejnižší sankce ve výši 1 % se pak použije například v případě porušení povinnosti provádět určené operace s veřejnými prostředky či s dotacemi EU prostřednictvím zvláštního účtu, kdy dojde k prominutí odvodu ve výši 99 % z částky zaplacené mimo stanovený účet atd. O prominutí nebo částečné prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo penále se žádá GFŘ, a to prostřednictvím finančního úřadu, který tento odvod nebo penále původně uložil. Žádost o prominutí lze podat nejpozději do 1 roku ode dne nabytí právní moci platebního výměru, kterým byl odvod nebo penále, o jehož prominutí je žádáno, vyměřen. Daniel Szmaragowski, tel.: Petra Fiedlerová, tel.:

8 JUDIKATURA Dohadnou položkou na mzdové bonusy se opět zabýval Nejvyšší správní soud Ve svém nedávném rozhodnutí (č.j. 7 Afs 17/ ze dne 7. června 2012) se Nejvyšší správní soud opět zabýval problematikou dohadné položky na roční odměny zaměstnanců. Jedná se již o třetí rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v obdobné věci za poslední rok a půl. Avšak až toto nové rozhodnutí obsahuje konkrétní vodítko pro účetní a daňové posouzení těchto dohadných položek. Nejvyšší správní soud potvrdil již dříve deklarovaný princip, podle něhož roční prémie a obdobné mzdové bonusy účtované v rámci účetní závěrky formou dohadné položky mohou být daňově uznatelné pouze za předpokladu, že na tyto prémie zaměstnancům vznikl právní nárok již v období, za které je o tvorbě dohadné položky účtováno. V opačném případě by náklady na tyto bonusy byly v souladu se zásadou věcné a časové souvislosti uznatelné až v období, v němž se rozhodne o jejich vyplacení. Klíčovým aspektem pro rozlišení, zda lze či nelze daňově účinnou dohadnou položku vytvořit, je podle Nejvyššího správního soudu, zda roční odměna představuje nárokovou či nenárokovou složku mzdy. S odvoláním na judikaturu Nejvyššího soudu náleží mezi nárokové složky mzdy takové odměny, které jsou vázány na dosažení konkrétních, objektivně měřitelných a kvantifikovaných cílů, a zjištění výše této odměny je již jen věcí pouhého aritmetického výpočtu. I přesto, že k vyplacení odměny je třeba formálního přiznání příslušným vedoucím zaměstnancem či orgánem společnosti, které je učiněno až v období následujícím po uzavření účetních knih, stále se jedná o nárokovou část mzdy a rozhodnutí o jejím přiznání má pouze deklaratorní charakter. V takovém případě by na odměny měla být vytvořena dohadná položka. Pokud je však odměna vázána na zhodnocení dosažených pracovních výsledků na základě úvahy příslušného vedoucího zaměstnance, má toto rozhodnutí konstitutivní význam a jde tudíž o nenárokovou část mzdy, o které by nemělo být účtováno do okamžiku rozhodnutí o její výplatě. Nejvyšší správní soud se v citovaném rozhodnutí zabýval rovněž oprávněností tvorby dohadné položky na nevybranou dovolenou, přičemž uzavřel, že dohadnou položku lze daňově účinně vytvořit pouze na náklady související s dovolenou, kterou v následujícím roce nebude možno čerpat a bude tedy muset být v souladu s příslušnými ustanoveními zákoníku práce proplacena. Z počtu sporů, které Nejvyšší správní soud v relativně krátké době rozhodoval, je patrné, že finanční úřady oblast dohadných položek na roční odměny při daňových kontrolách často podrobně zkoumají. Pokud Vaše společnost roční odměny zaměstnancům poskytuje a v této souvislosti účtuje o dohadných položkách, doporučujeme provést analýzu nastavení kritérií pro výplatu těchto odměn a prověřit, zda se ve všech případech jedná o nárokovou část mzdy ve smyslu uvedeného judikátu. S touto analýzou Vám rádi pomůžeme. Petr Toman, tel.: Jana Pytelková Svobodová tel.:

9 Soudní dvůr Evropské unie k přeshraniční přeměně Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se ve svém rozsudku ze dne 12. července 2012 (C-378/10) zabýval svobodou usazování při přeshraniční přeměně s ohledem na zásadu rovnocennosti a efektivity. V daném případě se společnost s ručením omezeným založená podle italského práva rozhodla přemístit své sídlo do Maďarska a přeměnit se na společnost s ručením omezeným založenou podle práva maďarského. V Itálii byla společnost vymazána z obchodního rejstříku se záznamem, že společnost se přestěhovala do Maďarska a v souladu s maďarskými právními předpisy byl splacen základní kapitál požadovaný pro zápis do maďarského obchodního rejstříku. Maďarský obchodní soud však návrh na zápis této společnosti do obchodního rejstříku zamítl a rovněž odmítl zapsat údaj o právní předchůdkyni, tedy o společnosti s ručením omezeným, jejíž původní sídlo bylo v Itálii. V projednávaném případě se jednalo o přemístění sídla společnosti spojené se změnou použitelného vnitrostátního práva a zachováním právní způsobilosti, tedy o přeshraniční přeměnu. SDEU došel k závěru, že maďarská právní úprava zavádí rozdílné zacházení se společnostmi založenými podle vnitrostátní nebo přeshraniční přeměny, což může společnosti se sídlem v jiných členských státech odrazovat od výkonu svobody usazování. Pokud vnitrostátní právní předpisy členského státu umožňují přeměny společností založených podle daného vnitrostátního práva, pak tyto předpisy nemohou bránit přeměnám společností založených podle práva jiného členského státu na společnost podle práva vnitrostátního. A jak je tato oblast upravena v českém právním řádu? Institut přeshraničního přemístění sídla ve formě přeshraniční přeměny společnosti byl do něj zaveden s účinností od 1. ledna Za stanovených podmínek může společnost, která se řídí právním řádem jiného členského státu, přemístit své sídlo do České republiky nebo česká společnost může přemístit své sídlo do jiného členského státu. Zahraniční společnost může přemístit své sídlo do České republiky, pokud při přemístění sídla změní svou právní formu na českou společnost nebo družstvo a budou-li se po změně právní formy její vnitřní právní poměry řídit českým právem. Luděk Vacík, tel.: Jana Ptáčková, tel.: Novinky z oblasti smluv o zamezení dvojímu zdanění NOVINKY Z EU A MEZINÁRODNÍHO PRÁVA V nedávné době vstoupily v platnost dvě smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, a sice s Polskem a Barbadosem, a dále změna ke smlouvě s Uzbekistánem. Všechny tři uvedené smlouvy se začnou uplatňovat 1. ledna 2013.

10 Polsko Ve srovnání se současnou smlouvou z roku 1993 obsahuje smlouva nová zejména následující změny: Stálá provozovna může vzniknout i v případě, že jsou služby poskytovány bez trvalého místa k podnikání, a to po dobu 6 měsíců v jakémkoliv 12měsíčním období. Pro dividendy se použije v zemi zdroje jednotná sazba ve výši 5 % (současná smlouva obsahuje dělenou sazbu 5 % v případě držby podílu na vyplácející společnosti alespoň ve výši 20 %, v ostatních případech 10 %). U úroků se snižuje sazba ve státě zdroje z 10 % na 5 %. Barbados U licenčních poplatků se sazba naopak zvyšuje ze současných 5 % na 10 %, aniž by se rozlišoval typ licenčního poplatku. Smlouva již vyšla ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 69/2012 a zahrnuje následující změny: Staveniště nebo stavební a montážní projekty trvající déle než šest měsíců povedou ke vzniku stálé provozovny. Stálá provozovna vznikne rovněž poskytováním služeb na území druhého státu přesahujících v úhrnu dobu 6 měsíců v jakémkoliv 12měsíčním období. Dividendy mohou být zdaněny ve státě zdroje maximálně 5 % z hrubé částky dividend při držbě podílu na vyplácející společnosti alespoň ve výši 25 %, v ostatních případech 15 %. Úroky mohou být zdaněny ve státě zdroje do výše 5 %. Licenční poplatky plynoucí z autorských práv mohou být zdaněny ve státě zdroje maximálně 5 %, ostatní (tedy průmyslové licenční poplatky) do výše 10 % z hrubé částky. Dále se v současné době v Parlamentu nacházejí v různé fázi projednávání další smlouvy či protokoly ke smlouvám, a to: Protokol ke smlouvě s Rakouskem (sněmovní tisk 664) Hlavní změnou, již protokol do textu smlouvy vnáší, je zajištění výměny daňových informací v souladu se současnými trendy v této oblasti. Jedná se zvláště o možnost výměny informací, jimiž banky disponují a které mohou v daném státě podléhat bankovnímu tajemství. Smlouva s Kolumbií (sněmovní tisk 684) Stálá provozovna v případě staveniště vzniká po splnění časového testu v délce šesti měsíců, u poskytování služeb se uplatní časový test v délce šesti měsíců v jakémkoliv 12měsíčním období. Na dividendy ve státě zdroje se uplatní dělená sazba 5% sazba na výplaty, pokud je splněna držba podílu na vyplácející společnosti alespoň ve výši 25 %, 15% sazba v ostatních případech. Úroky i licenční poplatky mohou být zdaněny ve státě zdroje až do výše 10 %.

11 Smlouva se Saúdskou Arábií (sněmovní tisk 687) Stálá provozovna u staveniště vzniká po splnění časového testu v délce šesti měsíců, u poskytování služeb se uplatní časový test v délce šesti měsíců v jakémkoliv 12měsíčním období. Na dividendy ve státě zdroje se uplatňuje sazba ve výši 5 %. Úroky mohou být zdaněny pouze v zemi, v níž je příjemce rezidentem. Licenční poplatky mohou být zdaněny ve státě zdroje až do výše 10 %. Daňová správa též oznámila, že byla podepsána smlouva s Panamou a že vláda schválila protokol ke smlouvě s Nizozemím. Připomínáme dále, že již v první polovině roku byl na straně České republiky ukončen ratifikační proces protokolu ke smlouvě s Chorvatskem (sněmovní tisk 534) a smlouvy s Dánskem (sněmovní tisk 486). Druhými státy nebylo prozatím oznámeno splnění ústavních požadavků pro jejich schválení, smlouvy tedy čekají na okamžik, kdy vstoupí v platnost. O dalším vývoji Vás budeme informovat. Luděk Vacík, tel.: Lenka Fialková, tel.: SLOVENSKO Finančná zábezpeka na DPH, zrušenie DPH registrácie z úradnej moci Vláda SR schválila v máji 2012 materiál nazvaný Akčný plán boja proti daňovým podvodom na roky 2012 až 2016, ktorý obsahuje podrobný harmonogram postupných krokov na prijatie opatrení proti daňovým podvodom a únikom. Z časového hľadiska je akčný plán rozdelený na tri etapy. Zmeny, ktoré sa majú prijať v rámci prvej etapy, nadobudnú účinnosť 1. októbra V tomto článku by sme chceli vašu pozornosť upriamiť na nasledovné opatrenia, ktoré sa majú prijať v rámci novely zákona o DPH (s navrhovanou účinnosťou od 1. októbra 2012). Povinnosť zložiť finančnú zábezpeku na DPH Povinnosť zložiť zábezpeku formou peňažných prostriedkov na účet správcu dane alebo bankovou zárukou by sa mala vzťahovať na: Osoby, ktoré požiadajú o tzv. dobrovoľnú registráciu na DPH : mala by sa teda týkať i podnikateľov, ktorí sa len pripravujú na uskutočňovanie dodávok tovarov alebo služieb, z ktorých budú dosahovať príjmy. Rizikové subjekty: ak žiadateľ o registráciu fyzická osoba alebo konateľ alebo spoločník žiadateľa (právnickej osoby) participuje alebo participoval v minulosti ako konateľ alebo spoločník v spoločnostiach, ktoré mali alebo majú v čase registrácie daňové nedoplatky na DPH alebo im bola zrušená registrácia z úradnej moci z nižšie uvedených dôvodov.

12 Výška zábezpeky (v rozmedzí eur) by sa mala určovať na základe podrobných kritérií, ktoré vypracuje daňová správa v spolupráci s ministerstvom financií. Horná hranica zábezpeky by sa mala využiť pri odôvodnených obavách, že registrácia na DPH bude zneužitá na získanie neoprávnenej výhody, resp. v nadväznosti na evidenciu nedoplatkov na DPH. Dolná hranica by sa mala týkať novozaložených subjektov, ktoré nemajú resp. nemali nedoplatky na DPH a neexistujú pochybnosti o tom, že v budúcnosti budú vykonávať zdaniteľnú činnosť. Pri tzv. dobrovoľnej registrácii bude nezloženie zábezpeky dôvodom na zamietnutie žiadosti o registráciu na DPH. V prípade povinnej registrácie správca dane zaregistruje žiadateľa a ak nezloží zábezpeku na DPH, bude túto čiastku vymáhať ako daňový nedoplatok. Zábezpeka na DPH má byť viazaná na dobu 12 mesiacov bez nároku na úroky. Ak správca dane zábezpeku nepoužije na daňové nedoplatky registrovanej osoby, musí túto zábezpeku vrátiť do 30 dní od uplynutia 12 mesiacov od zloženia zábezpeky. Zrušenie registrácie z úradnej moci Má tiež dôjsť k rozšíreniu právomoci daňového úradu v súvislosti so zrušením registrácie za platiteľa dane v odôvodnených prípadoch; a to ak platiteľ dane opakovane v kalendárnom roku nepodá daňové priznanie, nezaplatí vlastnú daňovú povinnosť alebo nie je zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania a ani na adrese prevádzkarne. Elvíra Ungerová, tel.: +421 (0) KRÁTCE Novela zákona o bankách byla zveřejněna pod č. 254/2012 Sb. a nabyla účinnosti 1. srpna Novela upravuje zejména přístup k pobočkám zahraničních bank ze třetích zemí působících v České republice. Vláda schválila návrh novely obchodního zákoníku, jehož účelem je zlepšení platební morálky firem. Novela určuje maximální dobu splatnosti na 60 dnů a stanoví sazbu z úroku z prodlení na minimálně osm procentních bodů nad sazbou centrální banky. Koaliční poslanci připravili návrh na změnu účinnosti některých ustanovení daňové reformy z měsíce ledna 2015 na 1. ledna příštího roku. Návrh projednala vláda a zaujala k němu neutrální stanovisko. Evropská komise aktualizovala sazby spotřebních daní v členských státech EU Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření.

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012 Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý Říjen 2012 Daň z příjmů schválené legislativní změny od roku 2013 Zaokrouhlování srážkové daně (zák. č. 192/2012 Sb., účinnost od 1. 1. 2013) Základ daně i daň

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý Novinky z oblasti daně z příjmů Luděk Hrubý Agenda Změny a vývoj pravidel tzv. nízké kapitalizace Změny ve zdaňování kapitálových příjmů Vybrané další změny v oblasti přímých daní 2 Novinky z oblasti daně

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 243/2000 Sb. - poslední stav textu 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ze dne 29. června 2000 jak vyplývá

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření je účastník

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA START 2013

DŮCHODOVÁ REFORMA START 2013 DŮCHODOVÁ REFORMA START 2013 PROČ? 2012: 1důchodce = 1,8 ekonomicky aktivních 2050: 1 důchodce = 1,2 ekonomicky aktivních Schodek důchodového účtu v roce 2012 = 45 mld. Kč 95 % příjmů důchodců je tvořeno

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 397/2012 Sb. ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Problematika ručení u DPH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013

Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013 Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013 Legenda Číslo před lomítkem označuje číslo časopisu, číslo za lomítkem označuje stranu v daném vydání. Daň z přidané hodnoty Ing. Václav Benda

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Obchodování s finančními futures a související daňové dopady Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Agenda DPH aspekty obchodů s finančními futures na elektřinu Dopady na DPH agendu a vstupy obchodníka

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Pokyn č. GFŘ D 15. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Pokyn č. GFŘ D 15. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Č.j. 46732/12-1710 Pokyn č. GFŘ D 15 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně Čl. I Předmět pokynu

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Základy účetnictví a administrativy 5 lekce

Základy účetnictví a administrativy 5 lekce Základy účetnictví a administrativy 5 lekce K U R Z " Z Á K L A D Y Ú Č E T N I C T V Í A A D M I N I S T R A T I V Y J E Z A Č Á T E Č N I C K Ý K U R Z, K T E R Ý N E P Ř E D P O K L Á D Á Ž Á D N É

Více

Daňové změny v roce 2011 aneb plánovaná reforma daňového systému Hospodářská komora České republiky Praha, 19. ledna 2011

Daňové změny v roce 2011 aneb plánovaná reforma daňového systému Hospodářská komora České republiky Praha, 19. ledna 2011 Daňové změny v roce 2011 aneb plánovaná reforma daňového systému Hospodářská komora České republiky Praha, 19. ledna 2011 Ing. Martin Jareš, Ph.D. Ministerstvo financí Obsah prezentace Daňové změny 2011

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Příloha č. 1 Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 (dále jen Pravidla ) 1. Splnění účelu projektu Příjemce

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - Verze 1 9. července 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní

Více

Novela zákona o daních z příjmů

Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o daních z příjmů Dne 03.07.2009 byla prezidentem republiky podepsána novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ), vypracovaná Ministerstvem

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu a) Při pořízení automobilu plátce stanoví poměrný koeficient odhadem ve výši 80 %. V přiznání k DPH za květen 2011 uvede na ř. 40 údaje: ve sloupci Základ daně částku 320 000, ve sloupci V plné výši částku

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti Převodové daně Specifika: daně bez zdaňovacího období jednorázové daně spojené s okamžikem úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti není stanoven pevný termín (datum) splatnosti daně není

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2015 květen/červen

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 Obsah Úvod...10 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 HLAVA I Předmět a účel úpravy ( 1 4)...13 HLAVA II Základní zásady správy daní ( 5 9)...24

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

JAK SE (NE)STÁT NESPOLEHLIVÝM PLÁTCEM

JAK SE (NE)STÁT NESPOLEHLIVÝM PLÁTCEM JAK SE (NE)STÁT NESPOLEHLIVÝM PLÁTCEM ZÁŘÍ 2014 1/5 RUČENÍ ZA DAŇ NEODVEDENOU POSKYTOVATELEM ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ, KTERÝ JE NESPOLEHLIVÝM PLÁTCEM Generální finanční ředitelství publikovalo dne 21. srpna

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí. Směrnice k DPH

Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí. Směrnice k DPH Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí Směrnice k DPH 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Základní legislativní východiska a další základní relevantní materiály MFČRaGFŘ zákon

Více

Pokyn č. GFŘ D 11. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Pokyn č. GFŘ D 11. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor svodných agend Č.j. 28666/2012-3330 Pokyn č. GFŘ D 11 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Pří. Klasifikace (člen. jmů: říjm

Pří. Klasifikace (člen. jmů: říjm Pří říjmy veřejn ejných rozpočtů Veřejné příjmy jsou základním zdrojem krytí veřejných výdajů tzn., že v případě politiky vyrovnaného rozpočtu jsou veřejné příjmy rozpočtovým omezením. Klasifikace (člen

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

II. Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015,

II. Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015, II. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015, kterou se mění vyhláška č. 202/2014 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské

Více

DŮVODY REFORMY Současný důchodový systém nediverzifikovaný velmi solidární/rovnostářský pokračovat v postupných parametrických úpravách

DŮVODY REFORMY Současný důchodový systém nediverzifikovaný velmi solidární/rovnostářský pokračovat v postupných parametrických úpravách DŮVODY REFORMY Současný důchodový systém v ČR je nediverzifikovaný (asi 95 % příjmů důchodců pochází ze základního důchodového pojištění) a velmi solidární/rovnostářský. V současné době by se dalo zjednodušeně

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ. odbor Financování územních rozpočtů a programové financování Ministerstvo financí

PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ. odbor Financování územních rozpočtů a programové financování Ministerstvo financí PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ odbor Financování územních rozpočtů a programové financování Ministerstvo financí OSNOVA PREZENTACE Působnost odboru 12 Rizika zadlužení obce Poskytování dotací a porušení rozpočtové

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více