srpen 2012 Vážení čtenáři,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "srpen 2012 Vážení čtenáři,"

Transkript

1 srpen 2012 Vážení čtenáři, jako obvykle bychom Vás rádi informovali o pozitivních změnách v daňové legislativě a nových vzrušujících zážitcích z oblasti zdanění vůbec. Tentokrát Vás ale i přes naši velkou snahu nemůžeme potěšit. Poslanecká sněmovna schválila změny v oblasti daní z příjmu a DPH, které mohou citelně zasáhnout Vaši společnost i Vaši vlastní peněženku. Očekávaný výnos z některých těchto změn je relativně nízký: zrušení stropů na zdravotní pojištění asi 1,5 miliardy, solidární přirážka k dani z příjmu fyzických osob ve výši 7 % přibližně stejně. Zvýšení DPH o jeden procentní bod má mnohem výraznější dopad, ovšem za předpokladu plánovaného výběru daně. Přeji pevné nervy při čtení Finančních aktualit. Vaše případné komentáře prosím neposílejte k nám do Pobřežní, ale přímo autorům navržených změn. My též píšeme. Radek Halíček

2 LEGISLATIVNÍ NOVINKY Změny v oblasti DPH od 1. ledna 2013 Od 1. ledna 2013 se zvyšují sazby daně o 1 % (na 15 % a 21%). Technická novela zákona reaguje na změny v evropských předpisech. Vládní úsporná opatření bude projednávat Senát Zrušení nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů použitých pro zemědělskou výrobu (tzv. zelená nafta) bylo posunuto až na rok Návrh zákona upravující zákon o doplňkovém penzijním spoření a související zákony Od 1. ledna 2013 bude umožněno vyplácení starobní penze z penzijního spoření (3. pilíř) již ve věku o 5 let nižším, než je věk potřebný pro vznik nároku na výplatu starobního důchodu (1. pilíř). Návrh dřívější účinnosti novely ustanovení týkajících se pohledávek z úvěrů Návrh novely rozšiřuje okruh pohledávek, ke kterým lze tvořit bankovní opravné položky. Navrhovaná účinnost je již 1. ledna GFŘ: Pokyn D-11 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně Účelem pokynu je stanovit jednotná pravidla pro posuzování žádostí o prominutí odvodu nebo penále za porušení rozpočtové kázně a tím zajistit jednotné rozhodování v identických nebo obdobných případech. Tento pokyn je důležitý zejména pro příjemce dotací ze státního rozpočtu či z fondů Evropské unie. JUDIKATURA Dohadnou položkou na mzdové bonusy se opět zabýval Nejvyšší správní soud Nejvyšší správní soud blíže formuloval kritéria, při jejichž splnění může být náklad na roční bonusy účtovaný prostřednictvím dohadné položky daňově uznatelný. Soudní dvůr Evropské unie k přeshraniční přeměně Pokud vnitrostátní právní předpisy členského státu umožňují přeměny společností založených podle daného vnitrostátního práva, pak tyto předpisy nemohou bránit přeměnám společností založených podle práva jiného členského státu na společnost podle vnitrostátního práva. NOVINKY Z EU A MEZINÁRODNÍHO PRÁVA Novinky z oblasti smluv o zamezení dvojímu zdanění Nová smlouva s Polskem se začne uplatňovat 1. ledna SLOVENSKO Finančná zábezpeka na DPH, zrušenie DPH registrácie z úradnej moci Od 1. října 2012 se mají rozšířit pravomoci daňového úřadu v souvislosti se zrušením registrace plátce v odůvodněných případech, například pokud plátce v kalendářním roce opakovaně nepodá daňové přiznání.

3 LEGISLATIVNÍ NOVINKY Změny v oblasti DPH od 1. ledna 2013 V průběhu července se Poslanecká sněmovna zabývala dvěma návrhy novely zákona o DPH. První z nich je součástí návrhu zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů souvisejících se snižováním schodků veřejných rozpočtů. Tento návrh byl projednán a schválen v třetím čtení a následně postoupen ke schválení Senátu. Z hlediska DPH tato novela zvyšuje sazby daně o 1 % (na 15 % a 21%) s účinností od 1. ledna Novela zároveň obsahuje některá další opatření týkající se techniky výpočtu základu daně a daně. Současně tato novela navrhuje některé úpravy v zařazení zboží do snížené sazby. Snížené sazbě daně by nadále neměly podléhat dětské pleny. Mimoto se částečně omezuje uplatnění snížené sazby daně na zdravotnické prostředky. Jedna z podmínek limitujících uplatnění snížené sazby stanoví, že tyto prostředky budou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků. Druhým návrhem, který projednala Poslanecká sněmovna, je technická novela zákona o DPH. Tato novela byla projednána teprve v prvním čtení. Další projednání je plánováno na podzimní schůzi sněmovny. Poměrně obsáhlá novela navrhuje změny spíše technického rázu a reaguje na změny v evropských předpisech. O významných bodech této novely jsme ve Finančních aktualitách informovali již dříve, níže proto uvádíme pouze jejich stručné shrnutí. Lze očekávat, že v průběhu projednávání může tento návrh doznat ještě poměrně významných změn. Rozšíření ručení za odvod DPH Novela by měla rozšířit případy, kdy odběratel ručí za odvod DPH z příslušné dodávky, pokud by ji dodavatel neuhradil. Mimo případů, které zákon o DPH upravuje již nyní (například jedná-li se o platbu za zdanitelné plnění na zahraniční účet či liší-li se sjednaná cena zcela zjevně od ceny obvyklé), bude odběratel nově bez dalšího ručit za odvod DPH i tehdy, provede-li platbu za zdanitelné plnění na účet dodavatele, který nebude zveřejněn správcem daně. Odběratel bude za odvod DPH ručit také v případě, bude-li dodavatel tzv. nespolehlivým plátcem. Novela rovněž upraví ručení oprávněného příjemce, kterému vznikla povinnost přiznat a zaplatit spotřební daň při přijetí zboží z jiného členského státu a za odvod DPH při dodání třetí osobě osobou, která toto zboží z jiného členského státu pořídila. Osvobození při převodu nemovitosti Lhůta, po jejímž uplynutí budou převody nemovitostí osvobozeny od DPH, by se měla prodloužit ze tří na pět let. Po uplynutí této lhůty si plátci navíc budou moci zvolit, zda osvobození využijí či nikoliv. Měsíční zdaňovací období Návrh novely zavádí primárně měsíční zdaňovací období pro všechny plátce se sídlem, místem podnikání či provozovnou v tuzemsku. Existující plátci, kteří by splňovali podmínky pro čtvrtletní zdaňovací období v roce 2013, budou moci volit mezi měsíčním obdobím a zachováním čtvrtletního zdaňovacího období. Noví plátci splňující zákonné podmínky (například roční obrat nižší než

4 Kč) se budou moci rozhodnout pro čtvrtletní zdaňovací období, nejdříve však v třetím kalendářním roce následujícím po jejich registraci k DPH (v určitých případech bude možno požádat o dřívější změnu). Elektronické daňové doklady Návrh novely snižuje administrativní zátěž při vystavování elektronických daňových dokladů, které nově nebude nutno opatřovat elektronickým podpisem. S elektronickou podobou faktury však bude muset souhlasit odběratel. Zároveň jsou výslovně definovány pojmy věrohodnost původu, neporušitelnost obsahu a čitelnost, což jsou povinnosti, které daňové doklady (ať listinné či elektronické) budou muset splňovat po celou dobu archivace. Závazné posouzení u dodávek šrotu a odpadu Od 1. ledna 2013 by mělo být možné požádat správce daně o vydání závazného posouzení, zda dodávka zboží podléhá či nepodléhá režimu lokálního reverse-charge podle ustanovení 92c (šrot a odpad). Daňové přiznání pouze elektronicky Daňová přiznání by měli plátci podávat pouze elektronicky, a to s účinností od 1. ledna Tato povinnost se nebude týkat fyzických osob, jejichž obrat nepřesáhne Kč. Ostatní změny Návrh obsahuje další změny, zejména co se definicí a struktury ustanovení upravujících registraci, vznik plátcovství a zrušení registrace k DPH týče. Mění se i definice stálé provozovny pro účely daně z přidané hodnoty. Novela také významným způsobem upravuje definici pojišťovacích a zajišťovacích činností, které jsou od DPH osvobozeny. O dalším vývoji novely v legislativním procesu Vás budeme i nadále informovat prostřednictvím Finančních aktualit. Vládní úsporná opatření projedná Senát Petr Toman, tel.: Lucie Marková, tel.: Sněmovna schválila novely zákonů obsahující rozpočtová stabilizační opatření. Jak jsme informovali v předchozích vydáních Finančních aktualit, některá opatření jsou dočasná (na léta ), některá trvalá. Návrh zákona schválený ve třetím čtení obsahuje následující opatření: Trvalá opatření Omezení výdajových paušálů u daně z příjmů fyzických osob: Stávající výše výdajových paušálů bude sice zachována, avšak u činností s výší paušálu 40 %, resp. 30 % bude absolutní výše odpočtu omezena na 800 tis. Kč, resp. 600 tis. Kč. Zvýšení srážkové daně na 35 % v případě pasivních příjmů (dividendy, úroky, licenční poplatky) plynoucích do daňových rájů, tj. do zemí, se kterými Česká republika nemá uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění nebo smlouvu o výměně informací.

5 Zrušení nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů použitých pro zemědělskou výrobu (tzv. zelená nafta) bylo posunuto až na rok V roce 2013 se uplatní přechodný mechanismus, který snižuje procento vratky spotřební daně ze zelené nafty z 60 % na 40 %. Zvýšení daně z převodu nemovitostí o jeden procentní bod, tedy ze 3 % na 4 %. Sjednocení sociálních dávek poskytovaných v oblasti bydlení: Bude zaveden příspěvek na náklady bydlení poskytovaný ze systému hmotné nouze. Dočasná opatření na období Solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 %: Nejedná se o zavedení dalšího daňového pásma, nýbrž o zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 % z příjmu převyšujícího 48násobek průměrné mzdy (v roce 2012 odpovídá částce Kč měsíčně). Zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod, tedy na 21 % a 15 %. Jednotná sazba DPH ve výši 17,5 % bude platná až od roku Zrušení maximální výše pojistného na veřejné zdravotní pojištění: V tomto roce platí roční maximum ve výši 72násobku průměrné mzdy, což odpovídá částce Kč měsíčně. Ladislav Malůšek, tel.: Lenka Fialková, tel.: Návrh zákona upravující zákon o doplňkovém penzijním spoření a související zákony V červenci prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně návrh zákona, který mění zákon o doplňkovém penzijním spoření a další související zákony. Mezi nejvýznamnější úpravy tohoto zákona patří zvýšení částky příspěvku zaměstnavatele na penzijní či životní pojištění zaměstnance, která je osvobozena od daně z příjmů fyzických osob. Nově by od daně měla být osvobozena částka příspěvku v celkovém úhrnu Kč za rok (namísto současných Kč). Změnu doznají rovněž podmínky upravující vznik nároku na výplatu dávek z penzijního spoření. Okamžik vzniku nároku na výplatu dávek z penzijního spoření bude nově odvozen od dosažení věku potřebného pro vznik nároku na výplatu starobního důchodu, a nikoliv od dosažení 60 let věku. Pro tyto účely bude z důvodu rovnoprávného zacházení zavedena určitá fikce a rozhodný věk u žen bude stanoven stejně jako u mužů stejného data narození. Zákon nově umožní vyplácet starobní penzi z penzijního spoření již ve věku o 5 let nižším, než je věk potřebný pro vznik nároku na výplatu starobního důchodu. Tzv. předdůchod z penzijního spoření tak bude možné čerpat ještě před čerpáním starobního důchodu ze státního systému. Za výplatu penze je pro tyto účely považována výplata starobní penze, úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi nebo penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu z penzijního spoření. Pro účely zákona o důchodovém pojištění a zákona o veřejném zdravotním pojištění bude za předpokladu splnění konkrétních podmínek doba výplaty dávky předdůchodu až do dosažení věku účastníka potřebného pro vznik nároku na starobní důchod považována za vyloučenou dobu. Tato úprava by byla výhodná například pro účastníka penzijního spoření, který by v období výplaty předdůchodu nepracoval, a stát by tak za něho platil zdravotní pojištění.

6 Na případné jednorázové vyrovnání z penzijního spoření vznikne účastníkovi nárok, pokud splní podmínku doby spoření a zároveň dosáhne důchodového věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod z prvního pilíře. Návrh zákona by měl být zařazen na jednání rozpočtového výboru v září Legislativní proces budeme sledovat a budeme Vás dále informovat o jeho průběhu. Ivana Stibůrková, tel.: Gabriela Pintová, tel.: Návrh dřívější účinnosti novely ustanovení týkajících se pohledávek z úvěrů Jednou ze změn, které přináší novela zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa, je úprava v oblasti tvorby opravných položek k pohledávkám z úvěrů a odpisu pojištěných pohledávek z úvěrů. Účinnost těchto změn, které mají podpořit export, byla schválena k 1. lednu V červnu 2012 předložila skupina poslanců Poslanecké sněmovně návrh zákona (sněmovní tisk č. 741), na jehož základě by se měla účinnost těchto ustanovení posunout na 1. leden Pokud jde o ustanovení 24 odst. 2 písm. zv) zákona o daních z příjmů, současné znění umožňuje bankám daňově odepsat pohledávky z úvěrů, které jsou pojištěné u pojistitele se sídlem v Evropské unii, do výše přijatého pojistného plnění. Novela rozšiřuje okruh pohledávek, které lze takto odepsat, o úvěry poskytnuté bankou bankovnímu subjektu (typicky banka dovozce) a o pohledávky z titulu plnění z bankovní záruky poskytnutého bankou nebankovnímu subjektu. Dle návrhu by novelizované znění bylo možno poprvé použít za zdaňovací období, které započalo v roce Druhá část návrhu se týká ustanovení 5 odst. 3 zákona o rezervách, které vymezuje pohledávky z úvěru, k nimž lze tvořit bankovní opravné položky. V současnosti jsou jimi pouze pohledávky za subjekty z členských států Evropské unie. Novela rozšiřuje okruh pohledávek o pohledávky za subjekty ze států, které jsou vůči České republice vázány mezinárodní smlouvou zajišťující výměnu informací. Nové znění by se podle aktuálního návrhu (sněmovní tisk č. 741) mělo aplikovat poprvé na pohledávky, které vzniknou po 1. lednu Ladislav Malůšek, tel.: Zuzana Potočková, tel.:

7 GFŘ: Pokyn D-11 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně Generální finanční ředitelství (GFŘ) zveřejnilo pokyn č. D-11 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně, který nahradil přesně jeden měsíc účinný pokyn D-9. Tento pokyn je důležitý zejména pro příjemce dotací ze státního rozpočtu či z fondů Evropské unie. Jedná se totiž o veřejné prostředky, které podléhají pravidlům rozpočtové kázně, přičemž porušení těchto pravidel (například v případě použití prostředků na jiný účel, než který odpovídá dotačnímu programu, či při porušení zákona o veřejných zakázkách apod.) má za následek vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně až do výše poskytnuté dotace a penále ve výši 1 promile za každý den pochybení. Na rozdíl od oblasti daní, ve které daňový řád již od roku 2011 neumožňuje žádat o prominutí daně a penále, lze o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně podle daňového řádu ve vazbě na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech i nadále požádat. Účelem pokynu D-11 je stanovit jednotná pravidla pro posuzování žádosti o prominutí odvodu nebo penále za porušení rozpočtové kázně a tím zajistit jednotné rozhodování v identických nebo obdobných případech. Pokyn vymezuje skutečnosti hodné zvláštního zřetele ve smyslu ustanovení 44a odst. 10 zákona o rozpočtových pravidlech, pro něž může dojít k prominutí odvodu anebo penále za porušení rozpočtové kázně a kritéria, podle kterých se o předložených žádostech bude rozhodovat. Na základě tohoto pokynu lze dovodit výši prominutí odvodu nebo penále vyměřeného finančním úřadem při zjištění porušení rozpočtové kázně. Výše prominutého odvodu závisí na titulu porušení rozpočtové kázně. Pokyn je koncipován tak, že jsou zde uvedeny mj. konkrétní sazby odvodu a penále dle typu porušení rozpočtové kázně (respektive sazba neprominutého odvodu či penále). Například při nedodržení povinnosti uveřejňovat veškeré informace či při porušení pravidel pro zadávání nebo vyhodnocování veřejných zakázek je stanovena sazba odvodu ve výši 25 % (tzn., že 75 % odvodu bude prominuto a vráceno zpět společnosti) a penále ve výši výhody ze zadržení (vypočtená z částky neprominutého odvodu za využití referenční sazby Evropské komise stanovené pro ČR zvýšené o 14 procentních bodů). Nejnižší sankce ve výši 1 % se pak použije například v případě porušení povinnosti provádět určené operace s veřejnými prostředky či s dotacemi EU prostřednictvím zvláštního účtu, kdy dojde k prominutí odvodu ve výši 99 % z částky zaplacené mimo stanovený účet atd. O prominutí nebo částečné prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo penále se žádá GFŘ, a to prostřednictvím finančního úřadu, který tento odvod nebo penále původně uložil. Žádost o prominutí lze podat nejpozději do 1 roku ode dne nabytí právní moci platebního výměru, kterým byl odvod nebo penále, o jehož prominutí je žádáno, vyměřen. Daniel Szmaragowski, tel.: Petra Fiedlerová, tel.:

8 JUDIKATURA Dohadnou položkou na mzdové bonusy se opět zabýval Nejvyšší správní soud Ve svém nedávném rozhodnutí (č.j. 7 Afs 17/ ze dne 7. června 2012) se Nejvyšší správní soud opět zabýval problematikou dohadné položky na roční odměny zaměstnanců. Jedná se již o třetí rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v obdobné věci za poslední rok a půl. Avšak až toto nové rozhodnutí obsahuje konkrétní vodítko pro účetní a daňové posouzení těchto dohadných položek. Nejvyšší správní soud potvrdil již dříve deklarovaný princip, podle něhož roční prémie a obdobné mzdové bonusy účtované v rámci účetní závěrky formou dohadné položky mohou být daňově uznatelné pouze za předpokladu, že na tyto prémie zaměstnancům vznikl právní nárok již v období, za které je o tvorbě dohadné položky účtováno. V opačném případě by náklady na tyto bonusy byly v souladu se zásadou věcné a časové souvislosti uznatelné až v období, v němž se rozhodne o jejich vyplacení. Klíčovým aspektem pro rozlišení, zda lze či nelze daňově účinnou dohadnou položku vytvořit, je podle Nejvyššího správního soudu, zda roční odměna představuje nárokovou či nenárokovou složku mzdy. S odvoláním na judikaturu Nejvyššího soudu náleží mezi nárokové složky mzdy takové odměny, které jsou vázány na dosažení konkrétních, objektivně měřitelných a kvantifikovaných cílů, a zjištění výše této odměny je již jen věcí pouhého aritmetického výpočtu. I přesto, že k vyplacení odměny je třeba formálního přiznání příslušným vedoucím zaměstnancem či orgánem společnosti, které je učiněno až v období následujícím po uzavření účetních knih, stále se jedná o nárokovou část mzdy a rozhodnutí o jejím přiznání má pouze deklaratorní charakter. V takovém případě by na odměny měla být vytvořena dohadná položka. Pokud je však odměna vázána na zhodnocení dosažených pracovních výsledků na základě úvahy příslušného vedoucího zaměstnance, má toto rozhodnutí konstitutivní význam a jde tudíž o nenárokovou část mzdy, o které by nemělo být účtováno do okamžiku rozhodnutí o její výplatě. Nejvyšší správní soud se v citovaném rozhodnutí zabýval rovněž oprávněností tvorby dohadné položky na nevybranou dovolenou, přičemž uzavřel, že dohadnou položku lze daňově účinně vytvořit pouze na náklady související s dovolenou, kterou v následujícím roce nebude možno čerpat a bude tedy muset být v souladu s příslušnými ustanoveními zákoníku práce proplacena. Z počtu sporů, které Nejvyšší správní soud v relativně krátké době rozhodoval, je patrné, že finanční úřady oblast dohadných položek na roční odměny při daňových kontrolách často podrobně zkoumají. Pokud Vaše společnost roční odměny zaměstnancům poskytuje a v této souvislosti účtuje o dohadných položkách, doporučujeme provést analýzu nastavení kritérií pro výplatu těchto odměn a prověřit, zda se ve všech případech jedná o nárokovou část mzdy ve smyslu uvedeného judikátu. S touto analýzou Vám rádi pomůžeme. Petr Toman, tel.: Jana Pytelková Svobodová tel.:

9 Soudní dvůr Evropské unie k přeshraniční přeměně Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se ve svém rozsudku ze dne 12. července 2012 (C-378/10) zabýval svobodou usazování při přeshraniční přeměně s ohledem na zásadu rovnocennosti a efektivity. V daném případě se společnost s ručením omezeným založená podle italského práva rozhodla přemístit své sídlo do Maďarska a přeměnit se na společnost s ručením omezeným založenou podle práva maďarského. V Itálii byla společnost vymazána z obchodního rejstříku se záznamem, že společnost se přestěhovala do Maďarska a v souladu s maďarskými právními předpisy byl splacen základní kapitál požadovaný pro zápis do maďarského obchodního rejstříku. Maďarský obchodní soud však návrh na zápis této společnosti do obchodního rejstříku zamítl a rovněž odmítl zapsat údaj o právní předchůdkyni, tedy o společnosti s ručením omezeným, jejíž původní sídlo bylo v Itálii. V projednávaném případě se jednalo o přemístění sídla společnosti spojené se změnou použitelného vnitrostátního práva a zachováním právní způsobilosti, tedy o přeshraniční přeměnu. SDEU došel k závěru, že maďarská právní úprava zavádí rozdílné zacházení se společnostmi založenými podle vnitrostátní nebo přeshraniční přeměny, což může společnosti se sídlem v jiných členských státech odrazovat od výkonu svobody usazování. Pokud vnitrostátní právní předpisy členského státu umožňují přeměny společností založených podle daného vnitrostátního práva, pak tyto předpisy nemohou bránit přeměnám společností založených podle práva jiného členského státu na společnost podle práva vnitrostátního. A jak je tato oblast upravena v českém právním řádu? Institut přeshraničního přemístění sídla ve formě přeshraniční přeměny společnosti byl do něj zaveden s účinností od 1. ledna Za stanovených podmínek může společnost, která se řídí právním řádem jiného členského státu, přemístit své sídlo do České republiky nebo česká společnost může přemístit své sídlo do jiného členského státu. Zahraniční společnost může přemístit své sídlo do České republiky, pokud při přemístění sídla změní svou právní formu na českou společnost nebo družstvo a budou-li se po změně právní formy její vnitřní právní poměry řídit českým právem. Luděk Vacík, tel.: Jana Ptáčková, tel.: Novinky z oblasti smluv o zamezení dvojímu zdanění NOVINKY Z EU A MEZINÁRODNÍHO PRÁVA V nedávné době vstoupily v platnost dvě smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, a sice s Polskem a Barbadosem, a dále změna ke smlouvě s Uzbekistánem. Všechny tři uvedené smlouvy se začnou uplatňovat 1. ledna 2013.

10 Polsko Ve srovnání se současnou smlouvou z roku 1993 obsahuje smlouva nová zejména následující změny: Stálá provozovna může vzniknout i v případě, že jsou služby poskytovány bez trvalého místa k podnikání, a to po dobu 6 měsíců v jakémkoliv 12měsíčním období. Pro dividendy se použije v zemi zdroje jednotná sazba ve výši 5 % (současná smlouva obsahuje dělenou sazbu 5 % v případě držby podílu na vyplácející společnosti alespoň ve výši 20 %, v ostatních případech 10 %). U úroků se snižuje sazba ve státě zdroje z 10 % na 5 %. Barbados U licenčních poplatků se sazba naopak zvyšuje ze současných 5 % na 10 %, aniž by se rozlišoval typ licenčního poplatku. Smlouva již vyšla ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 69/2012 a zahrnuje následující změny: Staveniště nebo stavební a montážní projekty trvající déle než šest měsíců povedou ke vzniku stálé provozovny. Stálá provozovna vznikne rovněž poskytováním služeb na území druhého státu přesahujících v úhrnu dobu 6 měsíců v jakémkoliv 12měsíčním období. Dividendy mohou být zdaněny ve státě zdroje maximálně 5 % z hrubé částky dividend při držbě podílu na vyplácející společnosti alespoň ve výši 25 %, v ostatních případech 15 %. Úroky mohou být zdaněny ve státě zdroje do výše 5 %. Licenční poplatky plynoucí z autorských práv mohou být zdaněny ve státě zdroje maximálně 5 %, ostatní (tedy průmyslové licenční poplatky) do výše 10 % z hrubé částky. Dále se v současné době v Parlamentu nacházejí v různé fázi projednávání další smlouvy či protokoly ke smlouvám, a to: Protokol ke smlouvě s Rakouskem (sněmovní tisk 664) Hlavní změnou, již protokol do textu smlouvy vnáší, je zajištění výměny daňových informací v souladu se současnými trendy v této oblasti. Jedná se zvláště o možnost výměny informací, jimiž banky disponují a které mohou v daném státě podléhat bankovnímu tajemství. Smlouva s Kolumbií (sněmovní tisk 684) Stálá provozovna v případě staveniště vzniká po splnění časového testu v délce šesti měsíců, u poskytování služeb se uplatní časový test v délce šesti měsíců v jakémkoliv 12měsíčním období. Na dividendy ve státě zdroje se uplatní dělená sazba 5% sazba na výplaty, pokud je splněna držba podílu na vyplácející společnosti alespoň ve výši 25 %, 15% sazba v ostatních případech. Úroky i licenční poplatky mohou být zdaněny ve státě zdroje až do výše 10 %.

11 Smlouva se Saúdskou Arábií (sněmovní tisk 687) Stálá provozovna u staveniště vzniká po splnění časového testu v délce šesti měsíců, u poskytování služeb se uplatní časový test v délce šesti měsíců v jakémkoliv 12měsíčním období. Na dividendy ve státě zdroje se uplatňuje sazba ve výši 5 %. Úroky mohou být zdaněny pouze v zemi, v níž je příjemce rezidentem. Licenční poplatky mohou být zdaněny ve státě zdroje až do výše 10 %. Daňová správa též oznámila, že byla podepsána smlouva s Panamou a že vláda schválila protokol ke smlouvě s Nizozemím. Připomínáme dále, že již v první polovině roku byl na straně České republiky ukončen ratifikační proces protokolu ke smlouvě s Chorvatskem (sněmovní tisk 534) a smlouvy s Dánskem (sněmovní tisk 486). Druhými státy nebylo prozatím oznámeno splnění ústavních požadavků pro jejich schválení, smlouvy tedy čekají na okamžik, kdy vstoupí v platnost. O dalším vývoji Vás budeme informovat. Luděk Vacík, tel.: Lenka Fialková, tel.: SLOVENSKO Finančná zábezpeka na DPH, zrušenie DPH registrácie z úradnej moci Vláda SR schválila v máji 2012 materiál nazvaný Akčný plán boja proti daňovým podvodom na roky 2012 až 2016, ktorý obsahuje podrobný harmonogram postupných krokov na prijatie opatrení proti daňovým podvodom a únikom. Z časového hľadiska je akčný plán rozdelený na tri etapy. Zmeny, ktoré sa majú prijať v rámci prvej etapy, nadobudnú účinnosť 1. októbra V tomto článku by sme chceli vašu pozornosť upriamiť na nasledovné opatrenia, ktoré sa majú prijať v rámci novely zákona o DPH (s navrhovanou účinnosťou od 1. októbra 2012). Povinnosť zložiť finančnú zábezpeku na DPH Povinnosť zložiť zábezpeku formou peňažných prostriedkov na účet správcu dane alebo bankovou zárukou by sa mala vzťahovať na: Osoby, ktoré požiadajú o tzv. dobrovoľnú registráciu na DPH : mala by sa teda týkať i podnikateľov, ktorí sa len pripravujú na uskutočňovanie dodávok tovarov alebo služieb, z ktorých budú dosahovať príjmy. Rizikové subjekty: ak žiadateľ o registráciu fyzická osoba alebo konateľ alebo spoločník žiadateľa (právnickej osoby) participuje alebo participoval v minulosti ako konateľ alebo spoločník v spoločnostiach, ktoré mali alebo majú v čase registrácie daňové nedoplatky na DPH alebo im bola zrušená registrácia z úradnej moci z nižšie uvedených dôvodov.

12 Výška zábezpeky (v rozmedzí eur) by sa mala určovať na základe podrobných kritérií, ktoré vypracuje daňová správa v spolupráci s ministerstvom financií. Horná hranica zábezpeky by sa mala využiť pri odôvodnených obavách, že registrácia na DPH bude zneužitá na získanie neoprávnenej výhody, resp. v nadväznosti na evidenciu nedoplatkov na DPH. Dolná hranica by sa mala týkať novozaložených subjektov, ktoré nemajú resp. nemali nedoplatky na DPH a neexistujú pochybnosti o tom, že v budúcnosti budú vykonávať zdaniteľnú činnosť. Pri tzv. dobrovoľnej registrácii bude nezloženie zábezpeky dôvodom na zamietnutie žiadosti o registráciu na DPH. V prípade povinnej registrácie správca dane zaregistruje žiadateľa a ak nezloží zábezpeku na DPH, bude túto čiastku vymáhať ako daňový nedoplatok. Zábezpeka na DPH má byť viazaná na dobu 12 mesiacov bez nároku na úroky. Ak správca dane zábezpeku nepoužije na daňové nedoplatky registrovanej osoby, musí túto zábezpeku vrátiť do 30 dní od uplynutia 12 mesiacov od zloženia zábezpeky. Zrušenie registrácie z úradnej moci Má tiež dôjsť k rozšíreniu právomoci daňového úradu v súvislosti so zrušením registrácie za platiteľa dane v odôvodnených prípadoch; a to ak platiteľ dane opakovane v kalendárnom roku nepodá daňové priznanie, nezaplatí vlastnú daňovú povinnosť alebo nie je zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania a ani na adrese prevádzkarne. Elvíra Ungerová, tel.: +421 (0) KRÁTCE Novela zákona o bankách byla zveřejněna pod č. 254/2012 Sb. a nabyla účinnosti 1. srpna Novela upravuje zejména přístup k pobočkám zahraničních bank ze třetích zemí působících v České republice. Vláda schválila návrh novely obchodního zákoníku, jehož účelem je zlepšení platební morálky firem. Novela určuje maximální dobu splatnosti na 60 dnů a stanoví sazbu z úroku z prodlení na minimálně osm procentních bodů nad sazbou centrální banky. Koaliční poslanci připravili návrh na změnu účinnosti některých ustanovení daňové reformy z měsíce ledna 2015 na 1. ledna příštího roku. Návrh projednala vláda a zaujala k němu neutrální stanovisko. Evropská komise aktualizovala sazby spotřebních daní v členských státech EU Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření.

Aktuální trend snahy o zvýšení příjmů státních rozpočtů je pak patrný i v příspěvku ze Slovenska.

Aktuální trend snahy o zvýšení příjmů státních rozpočtů je pak patrný i v příspěvku ze Slovenska. říjen 2012 Vážení čtenáři, vítejte na stránkách prvního poprázdninového vydání Finančních aktualit. Na půdě Sněmovny se v září opět rozhořel boj ohledně schválení vládních návrhů úsporných opatření s plánovanou

Více

Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát.

Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát. únor 2013 Vážení čtenáři, minulý týden vznesl v tisku známý podnikatel a filantrop Václav Dejčmar otázku, jaká ekonomická teorie aktuálně řídí kroky vlády. Stejnou otázku je možné položit ve vztahu k legislativní

Více

říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel,

říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel, říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel, taženi lokomotivou ministerstva financí se jako každý rok řítíme do propasti zcela nového daňového režimu, přičemž název cílové stanice bude

Více

Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI)

Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI) Duben 2011 Vítám Vás v dubnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Ministr financí představil

Více

leden 2013 Vážení čtenáři,

leden 2013 Vážení čtenáři, leden 2013 Vážení čtenáři, v prvním letošním vydání Finančních aktualit mi dovolte popřát všem úspěšný nový rok a vyslovit přání, aby nám i přes zvýšení sazeb DPH a další negativní daňové dopady přinesl

Více

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení Září 2010 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika, zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V tomto čísle přinášíme

Více

Projednávání vládních návrhů zákonů, jejichž cílem jsou úsporná opatření ve státním rozpočtu

Projednávání vládních návrhů zákonů, jejichž cílem jsou úsporná opatření ve státním rozpočtu Listopad 2010 Vítám Vás v listopadovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Na říjnové schůzi

Více

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi.

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi. Květen 2010 Vítám Vás v květnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Tentokrát přinášíme

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

Ústavní soud rozhodl v otázce nemožnosti uplatnění slevy na dani u penzistů a dal za pravdu těm, kteří považovali toto ustanovení za diskriminační.

Ústavní soud rozhodl v otázce nemožnosti uplatnění slevy na dani u penzistů a dal za pravdu těm, kteří považovali toto ustanovení za diskriminační. září 2014 Úvodní slovo Jana Bartyzalové Vážení čtenáři, léto je nenávratně pryč a je třeba se těšit na babí léto a užít si podzim plný barev. V zářijových aktualitách Vám přinášíme koktejl informací z

Více

Právo věřitelů popírat pohledávky v insolvenčním řízení Novela devizového zákona

Právo věřitelů popírat pohledávky v insolvenčním řízení Novela devizového zákona Únor 2011 Vítám Vás v únorovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Senát vrátil návrh novely

Více

Přeji všem osobám a firmám, které byly letošními povodněmi postiženy, aby se s následky povodní brzy vyrovnaly.

Přeji všem osobám a firmám, které byly letošními povodněmi postiženy, aby se s následky povodní brzy vyrovnaly. červen 2013 Vážení čtenáři, česká ekonomika zažívá bohužel již šest čtvrtletí v řadě recesi, která je nejdelší za dobu existence České republiky, ačkoli hospodářství okolních zemí mírně roste. Řada podnikatelů

Více

duben 2014 Vážení přátelé,

duben 2014 Vážení přátelé, duben 2014 Vážení přátelé, v polovině března představil ministr financí opatření, která plánuje v daňové oblasti na období let 2015 a 2016. Klíčovým bodem je dle našeho názoru sdělení, že nebude spuštěn

Více

Návrh Komise EU na zjednodušení elektronické fakturace od roku 2013 JEDNOU VĚTOU

Návrh Komise EU na zjednodušení elektronické fakturace od roku 2013 JEDNOU VĚTOU Červen 2010 Vítám Vás v červnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V nedávné době postihla

Více

Informace ministerstva financí ke změnám ve stavebním spoření od 1. ledna 2011

Informace ministerstva financí ke změnám ve stavebním spoření od 1. ledna 2011 Leden 2011 Vítám Vás v lednovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Začátkem roku 2011 nastala

Více

Projednávání v Poslanecké sněmovně a další legislativní vývoj pro Vás budeme nadále sledovat.

Projednávání v Poslanecké sněmovně a další legislativní vývoj pro Vás budeme nadále sledovat. květen 2013 Vážení čtenáři, v dubnu předložila vláda Poslanecké sněmovně dlouho diskutované rekodifikační novely daňových zákonů (předpis se dotýká více než čtyřiceti daňových a souvisejících zákonů).

Více

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Obsah Daňové přiznání podílových fondů Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví aktuálně Novela zákona o DPH 2013 Novela zákona o DPH týkající se

Více

Přeji Vám příjemné počtení dubnových aktualit a snad uţ i odloţení zimních kabátů.

Přeji Vám příjemné počtení dubnových aktualit a snad uţ i odloţení zimních kabátů. duben 2013 Váţení čtenáři, pevně věřím, ţe jste si všichni o Velikonocích alespoň pár dní odpočinuli a v následujících dnech budeme konečně vítat to pravé jaro. Nutno podotknout, ţe samotné dubnové aktuality

Více

březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz

březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz ESCNEWSLETTER březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, v našem 2. vydání odborného občasníku se vracíme ke

Více

září 2013 Blaničtí rytíři, pomozte!

září 2013 Blaničtí rytíři, pomozte! září 2013 Blaničtí rytíři, pomozte! Snad každý Čech zná pověst o vojsku, které je ukryto v posvátné hoře Blaník a čeká na svůj čas. Ten nastane, až bude české zemi nejhůře. Mám pocit, že se čas blanických

Více

PRACOVNÍ POMŮCKA č. 1/2012

PRACOVNÍ POMŮCKA č. 1/2012 PRACOVNÍ POMŮCKA č. 1/2012 Katarína Dobešová - (8.11.2012) Změny související se zdaňováním mezd od r. 2013 1. Daňové úlevy na doplňkové penzijní spoření (schválené změny) Od roku 2013 nabývá účinnosti

Více

březen 2015 Vážení čtenáři,

březen 2015 Vážení čtenáři, březen 2015 Vážení čtenáři, je to již rok a půl, co OECD přišla s iniciativou BEPS. V tomto čísle Finančních aktualit přinášíme krátké komentáře k dalším pracovním výstupům publikovaným v rámci BEPS. Poprvé

Více

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny

Více

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3 ESCNEWSLETTER prosinec 2013 č. 3 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, přinášíme Vám nové vydání našeho odborného občasníku

Více

Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013

Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013 Každá cesta má svůj cíl Daňový zpravodaj duben 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 06 Ostatní 07 Příloha Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012 poslední šance před

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část

Důvodová zpráva. I. Obecná část Důvodová zpráva I. Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Daňová soustava v České republice se skládá z daní (v užším slova smyslu), které jsou upraveny následujícími zákony: Daně: Přímé daně:

Více

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 Daňové aspekty převodu bytu do osobního vlastnictví Stížnosti podle daňového

Více

Vedle mzdy, platu nebo odměny

Vedle mzdy, platu nebo odměny 9 / 2015 Daňový a účetní 24. dubna 2015 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Daňový pohled na příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní spoření,

Více

Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž

Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž Změny v oblasti daní od 1.1.2013 Vážení klienti, dovolte nám popřát vám všem vše nejlepší a spoustu osobních a pracovních úspěchů

Více