Vl akna. PB 152 Operacn syst emy. Jan ÐStaudek Verze : jaro 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vl akna. PB 152 Operacn syst emy. Jan ÐStaudek http://www..muni.cz/usr/staudek/vyuka/ Verze : jaro 2015"

Transkript

1 Vl akna PB 152 Operacn syst emy Jan ÐStaudek Û Å«Æ ±²³ µ ¹º»¼½¾ Ý Verze : jaro 2015

2 Proces, resp. tak e task { drzitel zdroj u, vc. prostoru ve virtu aln pam eti pro uchov an obrazu procesu { jednotka pl anov an cl dynamick eho prid elov an procesoru pro b eh procesu Vl akno Sekvencn d ej denovateln y v procesu. Pro OS jednotka pl anov an, nikoli vlastnictv zdroj u Vsechna vl akna denovan a v procesu se res soubezne, multitasking. Proces a vl akna Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 1

3 Koncept sekvencnho procesu m uze b yt neefektivn Textov y editor cte z kl avesnice prkazy k editaci fom atuje text podle prkaz u z d uvodu spolehlivosti se pozaduje periodicky koprovat editovan y text do diskov eho souboru Resen editoru cist e sekvencnm procesem b ehem archivace bude ignorovat kl avesnici a mys dokud se archivace neukonc, v ykon editov an bude nzk y Naprogramov an do editoru obsluhy prerusen od mysi a kl avesnice b ehem archivace v ykon se vyleps, program bude slozit y Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 2

4 Resen editoru pomoc vl aken Resen probl emu tremi procesy probl em neres, vsechny tri procesy by musely pracovat s jedin ym dokumentem Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 3

5 vl akno (thread) Proces a vl akno syst emov y objekt, kter y se vytv ar v r amci procesu je viditeln y pouze uvnitr procesu je charakterizov an sv ym stavem (procesory se prid eluj vl akn um),,klasick y process"{ proces s jednm vl aknem vl akno se nach az ve stavech: bez, pripraven e,... kdyz vl akno neb ez, kontext vl akna je ulozen y v TCB (Thread Control Block): { jeho prov adec z asobnk, obraz PC, obraz registr u,... vl akno m uze pristupovat k LAP a k ostatnm zdroj um sv eho procesu tyto zdroje sdlej vsechny vl akna jednoho procesu { jakmile 1 vl akno zmen obsah nekter e bu nky LAP, vsechny ostatn vl akna (t ehoz procesu) nov y obsah vid { soubor otevren y jednm vl aknem vid vsechny ostatn vl akna (t ehoz procesu) skupina vl aken jednoho procesu sdl promenn e (LAP, pridelen y FAP), otevren e soubory,... Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 4

6 Multitasking / multithreading Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 5

7 Vl akna vs. Procesy Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 6

8 Web server resen y pomoc vl aken Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 7

9 Klient-server resen y pomoc vl aken Proces m uze denovat vce aktivit provediteln ych soub ezn e Napr. server m uze obsluhovat vce pozadavk u klient u soub ezn e Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 8

10 Pouzit vl aken Univerz aln n astroj pro vsechny aplikace od interaktivnho kreslen po hry napr. b ehem cten kl avesnice jednm vl aknem jin e vl akno vykresluje obr azek Efektivn vyuzit multiprocesorov ych poctac u moznost skutecn e paralelnho b ehu vl aken na r uzn ych procesorech msto multitaskingu sdlejcho jedin y procesor Prednosti Vl akno se vytvor rychleji nez proces Vl akno se ukonc rychleji nez proces Mezi vl akny se rychleji prepn a nez mezi procesy Dos ahne se leps strukturalizace programu Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 9

11 Prnosy pouzit vl aken, prklady aplikac proc se zav ad vl akna v r amci procesu, prklady prnos u menu vypisovan e soub ezn e se zpracov anm periodicky prov ad en automatick e kopie souboru prekreslov an obrazovky soub ezn e se zpracov anm dat paralelizace algoritmu v multiprocesoru dosazen leps strukturalizace programu Prklady Souborov y server LAN { mus vyrizovat behem kr atk e doby nekolik pozadavk u na soubory { pro vyrzen kazd eho pozadavku se zrd samostatn e vl akno Symetrick y multiprocesor { na r uzn ych procesorech m uze bezet vce vl aken soucasne jedno vl akno zobrazuje menu a cte vstup od uzivatele a soucasn e jin e vl akno prov ad prkazy uzivatele periodick e prov ad en automatick e kopie souboru prekreslov an obrazovky soub ezn e se zpracov anm Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 10

12 Co se zsk a pouzitm vl aken schopnost l epe reagovat na resen y probl em multivl aknov a interaktivn aplikace m uze st ale b ezet, i kdyz jej c ast je blokovan a / se dlouho res /... interakce s prohlzecem v jednom vl aknu prohlzece, zav aden obr azku jin ym vl aknem snazs sdlen zdroj u aplikace, kter e se lis pouze n ekolika odlisn ymi aktivitami resen ymi samostatn e vl akny, mohou sdlet stejn y adresov y prostor, hlavn program,... Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 11

13 Co se zsk a pouzitm vl aken snzen syst emov e rezie prepn an kontextu mezi vl akny je jednoduss nez prepn an kontextu mezi procesy napr. Solaris { vytvoren procesu je 30x pomalejs nez vytvoren vl akna { prepn an kontextu mezi procesy je 5x pomalejs nez mezi vl akny ucinn ejs vyuzit multiprocesorov ych architektur soub eznost resen vl aken m uze nab yt formy paralelismu Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 12

14 Prklad pouzit vl aken: RPC, Remote Procedure Call Program prov ad dve RPC ke 2 r uzn ym server um a poct a v ysledek z obou hodnot Implementace pomoc 1-vl aknov eho procesu Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 13

15 Prklad pouzit vl aken: RPC, Remote Procedure Call Program prov ad dve RPC ke 2 r uzn ym server um a poct a v ysledek z obou hodnot Implementace pomoc vce-vl aknov eho procesu na monoprocesoru { 1 vl akno na 1 server Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 14

16 Probl em konzistence mezi vl akny Mejme aplikaci kter a sest av a z vce nez avisl ych c ast C asti nemus b ezet v sekvenci Kazd a c ast se implementuje jako vl akno Vlastnosti takov e implementace Kdyz vl akno cek a konec I/O operace, m uze bezet jin e vl akno t ehoz procesu, aniz by se prepojovalo mezi procesy vl akna jednoho procesu sdl pam et' a soubory a tudz mohou mezi sebou komunikovat, aniz by k tomu potrebovaly sluzby j adra vl akna jedn e aplikace se proto mus mezi sebou synchronizovat, aby se zachovala konzistentnost zpracov avan ych dat Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 15

17 Prklad probl emu zachov an konzistence dat Sc en ar v procesu jsou vytvorena vl akna T 1 a T 2 T 1 poct a C = A + B, T 2 pren as hodnotu X z A do B: A = A X; B = B + X T 1 a T 2 bez soubezne, nevme jak rychle kazd e z nich Form aln predstava o chov an syst emu vl aken T 1 a T 2 T 2 udel a A = A X a B = B + X T 1 poct a C = A + B, hodnota C se tudz proveden T 2 nezmen Mozn a realita T 2 udel a A = A X T 1 spoct a C = A + B = A X + B T 2 udel a B = B + X, coz C uz neovlivn Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 16

18 Stavy vl aken tri klcov e stavy bez pripraven e cekajc vsechny vl akna jednoho procesu sdlej stejn y adresov y prostor vl akna se samostatn e neodkl adaj ukoncen procesu ukoncuje vsechny vl akna existujc v r amci tohoto procesu Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 17

19 Typy vl aken User-Level Threads (ULT) j adro OS podporuje procesy vl akna podporuje vl aknov a knihovna sestavovan a do programu uzivatele Kernel-Level Threads (KLT) podporuje je prmo j adro OS tak e lightweight processes nebo kernel-supported threads Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 18

20 Vl akna na uzivatelsk e urovni, ULT User-Level Threads (ULT) vlastnosti Spr ava vl aken se prov ad prostrednictvm vl aknov e knihovny (thread library) na urovni uzivatelsk eho / aplikacnho procesu, j adro o jejich existenci nev Prepojov an mezi vl akny nepozaduje prov ad en funkc j adra neprepn a se ani kontext procesu ani rezim procesoru Pl anov an prepn an vl aken je specick e pro konkr etn aplikaci aplikace si vol pro sebe nejvhodn ejs algoritmus prklady POSIX { Pthreads Mach { C-threads Solaris { threads Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 19

21 Vl akna na uzivatelsk e urovni, ULT Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 20

22 Vztahy mezi ULT vl akny a stavy procesu Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 21

23 Vl akna na uzivatelsk e urovni, ULT vl aknov a knihovna obsahuje funkce pro vytv aren a rusen vl aken pred av an zpr av a dat mezi vl akny pl anov an beh u vl aken uchov av an a obnova kontext u vl aken Co del a j adro pro vl akna na uzivatelsk e urovni J adro nev o aktivite vl aken, manipuluje pouze s procesy Kdyz nekter e vl akno zavol a sluzbu j adra a cek a dokud se sluzba nespln je blokov an cel y proces, viz predchoz bod Stavy vl aken jsou na stavech procesu nez avisl e pro vl aknovou knihovnu m uze vl akno b yt st ale ve stavu,,bezc" i kdyz je proces vr acen y mezi,,pripraven e"procesy Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 22

24 Vl akna na uzivatelsk e urovni, ULT Prednosti Prepojov an mezi vl akny nepozaduje prov ad en j adra neprepn a se ani kontext ani rezim procesoru Pl anov an je specick e pro konkr etn aplikaci { vol si pro sebe nejvhodn ejs algoritmus { ULT mohou bezet pod kter ymkoliv OS { ULT potrebuj pouze adekv atn vl aknovou knihovnu Nedostatky V etsina vol an sluzeb zp usobuje blokov an procesu J adro blokuje procesy a ne vl akna Takze z adn e vl akno existujc v r amci procesu nem uze bezet J adro m uze prid elovat procesor pouze proces um, takze dv e vl akna jednoho procesu nemohou b ezet paraleln e, i kdyz proces b ez v multiprocesoru Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 23

25 Vl akna na urovni j adra, KLT Kernel-Level Threads (KLT) vlastnosti Celou spr avu vl aken podporuje j adro, vl aknov a knihovna se nepouzv a pouzv a se API na vl aknov e sluzby j adra Informaci o kontextu procesu a vl aken udrzuje j adro Prepojov an mezi vl akny aktivuje j adro Pl anov an se res na b azi vl aken prklady OS/2 Windows 95/98/NT/2000/XP Solaris, Tru64 UNIX, Linux Mac OS X Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 24

26 Vl akna na urovni j adra, KLT Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 25

27 Vl akna na urovni j adra, KLT Prednosti j adro m uze soucasne pl anovat beh vce vl aken stejn eho procesu na vce procesorech k blokov an doch az na urovni vl aken i programy j adra mohou mt multi{vl aknov y charakter Nedostatky prepojov an mezi vl akny t ehoz procesu zprostredkov av a j adro pri prepnut vl akna se 2x se prepn a rezim procesoru v ysledkem je zpomalen, snzen dostupn eho aplikacnho v ykonu Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 26

28 Kombinace ULT/KLT vl akna se vytv arej v uzivatelsk em prostoru program ator m uze nastavit pocet vl aken na urovni j adra lze kombinovat prnosy obou prstup u podporuje Solaris Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 27

29 Kombinace ULT/KLT Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 28

30 1 : 1 Multivl aknov e modely Kazd y ULT se zobrazuje do jednoho KLT tradicn Unixy verze n : 1 Vce ULT se zobrazuje do jednoho KLT pouzv a se na syst emech, kter e nepodporuj KLT Windows 95/98/NT/2000/XP, Linux, Solaris 9 a vyss verze. Solaris Green Threads, GNU Portable Threads n : m vce ULT se m uze zobrazovat do vce KLT OS m uze vytvorit dostatecn y pocet KLT Solaris do verze 9, Windows NT/2000 with the ThreadFiber package two-level model { model n : m s moznost v azat konkr etn ULT na konkr etn KLT (IRIX, HP=UX, True64 Unix) Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 29

31 Multivl aknov e modely Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 30

32 Vl akna v syst emu Solaris OS nevid ULT OS prid eluje procesor KLT Lightweight process (LWP) rozhran pro paralelismus pro aplikace kazd y LWP podporuje 1 nebo vce ULT a zobrazuje je do jednoho KLT Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 31

33 Proces ve Windows a jeho zdroje Jsou implementovan e jako objekty Proces lze vytvorit jako nov y proces nebo jako kopii existujcho procesu V procesu lze denovat jedno nebo vce vl aken Procesy i vl akna maj vestav en e synchronizacn vlastnosti Proces je denovan y jist ym poctem akc /sluzeb, kter e m uze vykon avat prov ad sluzbu, kdyz je volan y n ekterou z publikovan ych metod rozhran vznik a jako nov y proces generov anm instance objektu ze sablony vlastnostem objektu se prirad hodnoty pri generov an objektu Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 32

34 Vztah proces u a zdroj u ve Windows Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 33

35 Vlastnosti objektu proces ve Windows Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 34

36 Vlastnosti objektu vl akno ve Windows Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 35

37 Stavy vl akna ve Windows Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 36

38 Windows 7 Architecture, vl akna a SMP vl akna vsech proces u vc. syst emov ych (Executive) mohou b ezet na kter emkoliv dostupn em procesoru vl akna mohou bezet paralelne vl akna jednoho procesu mohou bezet paralelne na r uzn ych procesorech v r amci jednoho procesu server m uze pouzt vce vl aken pro soucasnou obsluhu vce klient u soucasn e data a zdroje mohou procesy sdlet procesy mohou mezi sebou komunikovat Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 37

39 Vl akna Java, prklad Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 38

40 Vlakna Java, p r klad Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn systemy { Vlakna 39

41 Vl akna Java vl akna jsou fundament alnm model resen javovsk eho programu jak implementovat JVM do hostitelsk eho OS z adn y standard neres { napr. XP: model 1:1 vl aknov a knihovna Java b yv a mapovan a na vl aknovou knihovnu hostitelsk eho OS { JVM ve XP: na API Win32 { JVM v Linux/Solaris: na API Pthreads Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 40

42 Pozn amky k pr aci s vl akny s emantika fork() a exec() fork duplikuje proces v jednovl aknov em procesu m a duplikovat cel y proces nebo jenom vl akno, kter e fork vyvolalo? jak ukoncit beh (clov eho) vl akna, kter y dosud neskoncil? asynchronn zrusen { jedno vl akno bezprostredn e ukonc clov e vl akno odlozen e zrusen { clov e vl akno se periodicky dotazuje, zda m a skoncit Ozn amen prerusen clov eho vl akna Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 41

43 Pozn amky k pr aci s vl akny odlozen e zrusen { kontrolov an stavu,,prerusen" Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 42

44 Pozn amky k pr aci s vl akny zvl ad an sign al u sign al { Unixovsk a softwarov a notikace procesu, ze se stala (oznamovan a) ud alost sign aly spravuje spr avce sign al u sign al se procesu dopravuje operacnm syst emem (programov e) volby: { m a se sign al dorucit 1 konkr etnmu vl aknu v clov em procesu? { m a se sign al dorucit vsem vl akn um v clov em procesu? { m a se sign al dorucit jen jist ym vl akn um v clov em procesu? { m a jedno vl akno spravovat vsechny sign aly dorucen e procesu? Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 43

45 Pozn amky k pr aci s vl akny pr ace s bankem vl aken (Thread Pool) bank vl aken { skupina vl aken pripraven ych na spusten pri z adosti o n asobnou obsluhu serverem se nemus generovat nov e vl akno neomezen e generov an nov ych vl aken by mohlo vycerpat dostupn e zdroje pripraven e vl akno se rychleji spust nez vytv aren e vl akno tri javovsk e architektury banku vl aken: 1. Single thread executor { bank o rozmeru 1 2. Fixed thread executor { bank o rozmeru > 1 3. Cached thread pool - bank neomezen eho rozsahu pr ace s vlastnmi daty vl akna (Thread Specific Data) vl akno m uze mt vlastn kopii dat, nesdlenou s ostatnmi vl akny procesu napr. pri pouzv an banku vl aken Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 44

46 Prklady vl aknov ych knihoven Pthreads standard API, IEEE c, pro vytv aren a synchronicazi vl aken API urcuje chov an, implementaci standard nepredpisuje pouzvaj unixov e orientovan e syst emy (Solaris, Linux, Mac OS X) Windows XP Threads implementuje mapov an 1:1 kazd e vl akno sest av a z: id vl akna, sestava registr u, samostatn y uzivatelsk y z asobnk a z asobnk j adra a priv atn pamet'ov a oblast { kontext vl akna vl akna v Linuxu Linux pouzv a pojem tasks msto threads (vl akno) vl akno se vytv ar vol anm syst emu clone() vl akno je potomek a sdl s rodicovsk ym procesem adresov y prostor Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 45

Operacn syst emy { prehled

Operacn syst emy { prehled Operacn syst emy { prehled PB 152 Operacn syst emy Jan ÐStaudek Û Å«Æ ±²³ µ ¹º»¼½¾ Ý http://www..muni.cz/usr/staudek/vyuka/ Verze : jaro 2015 hardware Komponenty poctacov eho syst emu b azov e v ypocetn

Více

Obnova transakc po v ypadku

Obnova transakc po v ypadku Klasikace poruch Obnova transakc po v ypadku PA 150 Principy operacnch syst em u Jan ÐStaudek Û Å«Æ ±²³ µ ¹º»¼½¾ Ý http://www..muni.cz/usr/staudek/vyuka/ poruchy transakc logick e chyby v resen T nelze

Více

Management procesu I Mgr. Josef Horálek

Management procesu I Mgr. Josef Horálek Management procesu I Mgr. Josef Horálek Procesy = Starší počítače umožňovaly spouštět pouze jeden program. Tento program plně využíval OS i všechny systémové zdroje. Současné počítače umožňují běh více

Více

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura IBM PC 5150 MS DOS 1981 (7 verzí) DR DOS, APPLE DOS, PC DOS 1. 3. Windows grafická nástavba na DOS Windows 95 1. operační systém jako takový, Windows XP 2001, podporovány do 2014, x86 a Windows 2000 Professional

Více

Distribuovaný systém je takový systém propojení množiny nezávislých počítačů, který poskytuje uživateli dojem jednotného systému.

Distribuovaný systém je takový systém propojení množiny nezávislých počítačů, který poskytuje uživateli dojem jednotného systému. 1. B4. Počítačové sítě a decentralizované systémy Jakub MÍŠA (2006) Decentralizace a distribuovanost v architekturách počítačových sítí. Centralizovaná a distribuovaná správa prostředků, bezpečnostní politika

Více

Vlákna Co je to vlákno?

Vlákna Co je to vlákno? Vlákna Co je to vlákno? Hierarchie z pohledu operačního systému: Proces o největší výpočetní entita plánovače o vlastní prostředky, paměť a další zdroje o v závislosti na OS možnost preemptivního multitaskingu

Více

PB002 Základy informačních technologií

PB002 Základy informačních technologií Operační systémy 25. září 2012 Struktura přednašky 1 Číselné soustavy 2 Reprezentace čísel 3 Operační systémy historie 4 OS - základní složky 5 Procesy Číselné soustavy 1 Dle základu: dvojková, osmičková,

Více

Služba ve Windows. Služba (service) je program

Služba ve Windows. Služba (service) je program Služby Windows Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Otáhalík. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské

Více

Definice OS. Operační systém je základní programové vybavení počítače, nezbytné pro jeho provoz.

Definice OS. Operační systém je základní programové vybavení počítače, nezbytné pro jeho provoz. OPERAČNÍ SYSTÉMY Definice OS Operační systém je základní programové vybavení počítače, nezbytné pro jeho provoz. Každý počítač má alespoň jeden procesor, paměť, I/O zařízení. Všechny tyto součásti můžeme

Více

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění MS WINDOWS I řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie Práce ve Windows XP Architektura Instalace Spouštění HISTORIE I MS-DOS 1981, první OS firmy Microsoft, pro IBM PC 16b, textový, jednouživatelský,

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_RAR_P1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je možné, že někde bude chyba.

Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je možné, že někde bude chyba. Odpovědi jsem hledala v prezentacích a na http://www.nuc.elf.stuba.sk/lit/ldp/index.htm Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator Vzdálená správa... 2 ESET Remote Administrator Server (ERAS)... 2 Licenční klíč soubor *.LIC... 2 ESET Remote

Více

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu Nemocnice Projekt do předmětu AIS Prvotní analýza a plán projektu Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak79 2009/2010 1 Neformální specifikace FN potřebuje informační systém, který bude obsahovat

Více

Vzdálený přístup k počítačům

Vzdálený přístup k počítačům Vzdálený přístup k počítačům jedna z nejstarších služeb vzdálený přístup k sálovým počítačům nejprve vzdálené terminály později terminálová emulace jako jedna ze služeb počítačové sítě současnost využíváno

Více

Úvod do operačního systému Linux Mgr. Josef Horálek

Úvod do operačního systému Linux Mgr. Josef Horálek Úvod do operačního systému Linux Mgr. Josef Horálek 2011 20.let Linuxu Historie GNU/Linux = 1970 - Ken Thompson a Dennis Ritchie vyvinuli a implementovali systém UNIX, který se stal základem mnoha moderních

Více

Programové vybavení počítačů operační systémy

Programové vybavení počítačů operační systémy Programové vybavení počítačů operační systémy Operační systém Základní program, který oživuje hardware a poskytuje prostředí pro ostatní programy Řídí využití procesoru, síťovou komunikaci, tisk, ovládá

Více

MASSIV. Middleware pro tvorbu online her

MASSIV. Middleware pro tvorbu online her MASSIV Middleware pro tvorbu online her Obsah prezentace Úvod Prostředky poskytované Massivem Využití jádra Massivu v Demu Zhodnocení projektu Prezentace Dema Úvod Část 1. Tým projektu Massiv Zahájení

Více

3. Počítačové systémy

3. Počítačové systémy 3. Počítačové systémy 3.1. Spolupráce s počítačem a řešení úloh 1. přímý přístup uživatele - neekonomické. Interakce při odlaďování programů (spusť., zastav.,krok, diagnostika) 2. dávkové zpracování (batch

Více

Operační systémy. Tomáš Vojnar IOS 2010/2011. Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Božetěchova 2, 612 66 Brno

Operační systémy. Tomáš Vojnar IOS 2010/2011. Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Božetěchova 2, 612 66 Brno Operační systémy IOS 2010/2011 Tomáš Vojnar Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Božetěchova 2, 612 66 Brno ÚÓ Ò Ö ØºÚÙØ ÖºÞ Úvod do UNIXu p.1/15 Unix úvod Úvod do UNIXu p.2/15

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

Logická organizace paměti Josef Horálek

Logická organizace paměti Josef Horálek Logická organizace paměti Josef Horálek Logická organizace paměti = Paměť využívají = uživatelské aplikace = operační systém = bios HW zařízení = uloženy adresy I/O zařízení atd. = Logická organizace paměti

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Zabezpečení dat a komunikační infrastruktury opakované vyhlášení části B - Tabulka pro rozšíření nad rámec minimálních technických požadavků Typ Popis rozšířeného požadavku Splněno

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite

Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite Marek Rychlý Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů Přednáška pro IOA 19. listopadu 2014 Marek Rychlý Komponenta

Více

Instalace OS, nastavení systému

Instalace OS, nastavení systému ZVT Instalace OS, nastavení systému SW vybavení PC HW hardware zařízení počítače (+ firmware těchto zařízení, BIOS VGA, ) BIOS basic input output systém poskytuje služby OS, uložen v paměti na MB. (Nastavení

Více

Bootkity v teorii a praxi. Martin Dráb martin.drab@email.cz Http://www.jadro-windows.cz

Bootkity v teorii a praxi. Martin Dráb martin.drab@email.cz Http://www.jadro-windows.cz Bootkity v teorii a praxi Martin Dráb martin.drab@email.cz Http://www.jadro-windows.cz Definice Pod pojmem bootkit budeme rozumět software, který začíná být aktivní během procesu startu počítače ještě

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Rozdělení operačních systémů

Rozdělení operačních systémů Rozdělení operačních systémů OS1 Přednáška číslo 2 Podle počtu ovládaných procesorů Jednoprocesorové (monoprocesorové) Víceprocesorové (multiprocesorové) Asymetrický processing (ASMP) na jednom procesoru

Více

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved. Team TIA Portal news siemens.com/s7-1500 Teamengineering jak pracovat v týmu PLC proxy pro práce v týmu pro a PLC inženýry lze uplatnit také v prost edí Classic Kopie a slou ení projekt vzájemné sdílení

Více

LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická Příjmení: Hladěna Číslo úlohy: 10 Jméno: Jan Datum

Více

Kalendář Českého zahrádkářského svazu a časopisu Zahrádkář

Kalendář Českého zahrádkářského svazu a časopisu Zahrádkář Kalendář Českého zahrádkářského svazu a časopisu Zahrádkář Vážení uživatelé, program Kalendář ČZS je poskytován Českým zahrádkářským svazem a časopisem Zahrádkář jako propagační dárek - tedy zcela bezplatně.

Více

Radek Krej í. rkrejci@cesnet.cz. NETCONF a YANG NETCONF. 29. listopadu 2014 Praha, IT 14.2

Radek Krej í. rkrejci@cesnet.cz. NETCONF a YANG NETCONF. 29. listopadu 2014 Praha, IT 14.2 Radek Krej í rkrejci@cesnet.cz NETCONF a YANG NETCONF 29. listopadu 2014 Praha, IT 14.2 Jak funguje protokol NETCONF Radek Krej í NETCONF a YANG 29.11. 2014 1 / 28 Základní charakteristiky klient-server

Více

Kerio IMAP Migration Tool

Kerio IMAP Migration Tool Kerio IMAP Migration Tool 2011 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Verze: 7.2 1 Úvod Tato příručka slouží jako průvodce migrací uživatelských účtů a dat z libovolného IMAP serveru do úložiště

Více

Operační systém osobního počítače

Operační systém osobního počítače Operační systém osobního počítače Studijní materiál pro žáky SŠ Začlenění dle RVP G Vzdělávací obsah: Očekávaný výstup: Digitální technologie ovládá, propojuje a aplikuje dostupné prostředky ICT využívá

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Zapnutí a vypnutí počítače

Zapnutí a vypnutí počítače Zapnutí a vypnutí počítače Popiš běžné součásti počítače Napiš co ti u tohoto počítače chybí? Spoj každý pojem se správnou odpovědí: Procesor Modem Program Paměť Disk Monitor Grafická karta Zvuková karta

Více

Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS

Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS Obsah: 1. Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS... 3 1.1. Postup uživatele při umístění IS ARGIS do zóny důvěryhodných serverů... 3 1.2.

Více

Terminálové služby pro InTouch Využití nových možností MS Windows 2000 pro provozování tenkých klientů

Terminálové služby pro InTouch Využití nových možností MS Windows 2000 pro provozování tenkých klientů Terminálové služby pro InTouch Využití nových možností MS Windows 2000 pro provozování tenkých klientů Jaroslav Jarka Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod V oblasti průmyslové automatizace dochází k neustálému

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772...

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Informace Připojení Dostupnost Uživatelské rozhraní 1 Rozdíl mezi aktualizací aplikačních souborů přístrojů a aktualizací firmwaru Aktualizace

Více

Úvod do Web Services

Úvod do Web Services Úvod do Web Services Základy webových služeb a jejich implementace na platformě OS/2 Jarda Kačer jarda@kacer.biz Český Warpstock 2008 Brno, 20.-21.9.2008 Co je to webová služba? Část business logiky přístupná

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

INFORMACE. Postup vytvoření virtuálního PC. Zpracoval: Ing. Emil Kajer Datum vydání: 2010-05-27

INFORMACE. Postup vytvoření virtuálního PC. Zpracoval: Ing. Emil Kajer Datum vydání: 2010-05-27 ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz INFORMACE Postup vytvoření virtuálního PC Zpracoval: Ing. Emil Kajer Datum vydání: 2010-05-27 Zkratky v textu : "PTM"=

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Vstupně - výstupní moduly

Vstupně - výstupní moduly Vstupně - výstupní moduly Přídavná zařízení sloužící ke vstupu a výstupu dat bo k uchovávání a archivaci dat Nejsou připojována ke sběrnici přímo, ale prostřednictvím vstupně-výstupních modulů ( ů ). Hlavní

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE 2005 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Počítačové sítě POÈÍTAÈOVÉ SÍTÌ...3 TOPOLOGIE SÍTÍ...3 SBÌRNICE (BUS)...3 HVÌZDA (STAR)...4 KRUH (RING)...4 TYPY KABELÙ PRO

Více

MANAŽER ČASOPISU. Obr. 1 Hlavní stránka manažera časopisu

MANAŽER ČASOPISU. Obr. 1 Hlavní stránka manažera časopisu MANAŽER ČASOPISU Manažer časopisu odpovídá za základní nastavení časopisu a přiděluje práva přístupu editorům, editorům sekcí, redaktorům, typografům, korektorům a recenzentům. Manažer časopisu zároveň

Více

OPERAČNÍ SYSTÉM (ANGLICKY OPERATING SYSTEM)

OPERAČNÍ SYSTÉM (ANGLICKY OPERATING SYSTEM) OPERAČNÍ SYSTÉM (ANGLICKY OPERATING SYSTEM) je prostředník mezi hardwarem (technickým vybavením počítače) a konkretním programem, který uživatel používá. je základní programové vybavení počítače (tj. software),

Více

OPC server pro RWP80. MC Control s.r.o. 20. února 2007

OPC server pro RWP80. MC Control s.r.o. 20. února 2007 OPC server pro RWP80 MC Control s.r.o. 20. února 2007 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Připojení 3 2.1 Připojení přes sériový port............................ 3 2.2 Připojení přes TCP socket.............................

Více

Administrační rozhraní Drupalu

Administrační rozhraní Drupalu Administrační rozhraní Drupalu Možnosti, flexibilita, uživatelská nastavení Zaměřeno přednostně na Drupal 7 Eva Rázgová, Mojžíš Stupka Výchozí administrační rozhraní, Drupal 7 Pozn.: prezentace vychází

Více

Rozhraní SCSI. Rozhraní SCSI. Architektura SCSI

Rozhraní SCSI. Rozhraní SCSI. Architektura SCSI 1 Architektura SCSI 2 ParalelnírozhraníSCSI Sběrnice typu multimaster. Max. 8 resp. 16 zařízení. Různé elektrické provedení SE (Single Ended) HVD (High Voltage Differential) LVD (Low Voltage Differential)

Více

I n f o r m a t i k a a v ý p o č e t n í t e c h n i k a. Operační systém

I n f o r m a t i k a a v ý p o č e t n í t e c h n i k a. Operační systém Operační systém Výpočetní systém a jeho struktura Pojem operační systém Vysvětlení úlohy OS na jeho historickém vývoji Činnost počítače po zapnutí Srovnání operačních systémů Pojmy a vlastnosti operačních

Více

ver. 1.19 Asynchronní E-learningový

ver. 1.19 Asynchronní E-learningový Obsah: Teorie úvodem Základní terminologie Asynchronní e-learning Stavební bloky e-learningu Jednotlivé součásti sti systému Uživatelé Přehledné interaktivní prostředí Testy Jak testy fungují Hodnocení

Více

8.3 Popis dialogových oken

8.3 Popis dialogových oken 8.3 Popis dialogových oken Pro přehled jsou na následující ilustraci 8.1 vyobrazena všechna dialogová okna. Jedná se o nemodální dialogy, proto je lze mít otevřené současně. Pouze dále popisovaný dialog

Více

www.idea.cz IDEA-mzdy IDEA, spol. s r.o. Praha 1991 2011

www.idea.cz IDEA-mzdy IDEA, spol. s r.o. Praha 1991 2011 IDEA-mzdy IDEA, spol. s r.o. Praha 1991 2011 O firmě IDEAspol.sr.o. je česko-belgická společnost založená v roce 1991. IDEA je primárně orientovaná na technologii MUMPS, a proto se téměř okamžitě stala

Více

I n f o r m a t i k a a v ý p o č e t n í t e c h n i k a. MS Windows

I n f o r m a t i k a a v ý p o č e t n í t e c h n i k a. MS Windows MS Windows Systém Windows a jeho schopnosti Schopnosti Windows oproti DOS Charakteristika Windows jako OS s grafickými schopnostmi Windows 2000 Systém Windows a jeho schopnosti Jednou z významných etap

Více

Emulátory. Autor: Martin Fiala. Spouštění programů a her z jiných OS nebo jiných platforem. InstallFest 2004. www.installfest.cz

Emulátory. Autor: Martin Fiala. Spouštění programů a her z jiných OS nebo jiných platforem. InstallFest 2004. www.installfest.cz Emulátory Autor: Martin Fiala Spouštění programů a her z jiných OS nebo jiných platforem. InstallFest 2004 Úvod Proč chceme emulovat? nemáme přístup k dané platformě nebo je problematický a nepohodlný

Více

REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP

REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP (Tato aplikace byla vyhotovena za finanční podpory ze státních prostředků poskytnutých

Více

Operační systémy 1. Přednáška číslo 11 3. 5. 2010. Souborové systémy

Operační systémy 1. Přednáška číslo 11 3. 5. 2010. Souborové systémy Operační systémy 1 Přednáška číslo 11 3. 5. 2010 Souborové systémy Dělení dle bezpečnosti Souborové systémy s okamžitým zápisem pouze jeden druh operace a další musí čekat. Data se nemohou ztratit, ale

Více

Í ó ř ř ř ý ž š é č ř Ý Úř š ý ý úř ů č ý ž Í é žš žšč š ř ž š ž š é ř ý ž ř š é é ř ý ř é č ř Ž é é ý ř ř é š é ž Š ž ř ř š ůž é Í é č é č ý ř ř ý ý ý č š úč ž ý ý ý ů ř ž ř ř ý ý ř č ř Ž ř ř ž č ý ř

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina 60 Anotace Ve spolupráci FNO Ostrava a VŠB-TU vzniká informační systém pro krevní centra, jehož hlavní úlohou je nabídka jednoduchého

Více

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informace, doporučení a nutná nastavení pro zajištění správné funkce Pinel Plus v OS Windows a Linux Ochranné známky HIPPO je registrovaná ochranná známka společnosti

Více

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat:

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: uživatelské manuály WebMenu WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: Jak na to aneb snadné vytvoření menu Význam jednotlivých

Více

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services DATASHEET Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services Získejte klíčový náhled do zdraví vaší adresářové služby a maximalizujte výkonnost vašich IT zařízení

Více

Manuál k systému RS4S. verze 1.2

Manuál k systému RS4S. verze 1.2 Manuál k systému RS4S verze 1.2 1. Úvod Redakční systém RS4S slouží ke správě vaších webových stránek, bez nutnosti znalosti jakéhokoliv programovacího jazyku. Sami můžete provádět změny v dokumentech,

Více

MODERNÍ SOUBOROVÉ SYSTÉMY - ZFS. Richard Janča

MODERNÍ SOUBOROVÉ SYSTÉMY - ZFS. Richard Janča MODERNÍ SOUBOROVÉ SYSTÉMY - ZFS Richard Janča MODERNÍ SOUBOROVÉ SYSTÉMY - ZFS ZFS- Zettabyte File Systém 128 bitový souborový systém Původně pouze pro Solaris Dnes již CDDL licence FreeBSD Solaris Příprava

Více

Lotus Quickr - ECM Integrace s LD/LN aplikacemi. Ing. Josef Homolka VUMS Legend

Lotus Quickr - ECM Integrace s LD/LN aplikacemi. Ing. Josef Homolka VUMS Legend Lotus Quickr - ECM Integrace s LD/LN aplikacemi Ing. Josef Homolka VUMS Legend Lotus Symposium 2010 Co nám přinesl systém ISDS?? Informační Systém Datových Schránek 2 Otázku Kam s ním? 3 Ptáte se s čím?

Více

RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí. Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o.

RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí. Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. Red Hat Enterprise Virtualization for Desktops (RHEV-D) Desktop virtualization Vlastnosti efektivní

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

WAK System. Ministerstvo dopravy ČR WAK System, spol. s r.o. Petržílkova 2564/21, 158 00 Praha 5 - Stodůlky

WAK System. Ministerstvo dopravy ČR WAK System, spol. s r.o. Petržílkova 2564/21, 158 00 Praha 5 - Stodůlky WAK System Název projektu: Systém automatizované kontroly a detekce změn bezpečnostního nastavení informačních systémů založený na specifikaci bezpečnostní politiky podle standardu BS7799 Číslo projektu:

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

Alcatel-Lucent VitalQIP DNS/DHCP & IP Management Software

Alcatel-Lucent VitalQIP DNS/DHCP & IP Management Software Vítáme Vás Alcatel-Lucent VitalQIP DNS/DHCP & IP Management Software Pavel Moulis 13.9.2012 COPYRIGHT 2011 ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE. ALL RIGHTS RESERVED. AGENDA 1. Co je IPAM definice, výzvy 2. VitalQIP

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Konfigurace webového prohlížeče Verze 01-04 2013 e-utilityreport - vyjadřování k existenci sítí OBSAH OBSAH... 2 1. O SLUŽBĚ E-UTILITYREPORT... 2 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ... 3 2.1

Více

Operační systémy. Správa paměti (SP) Požadavky na SP. Spojování a zavedení programu. Spojování programu (linking) Zavádění programu (loading)

Operační systémy. Správa paměti (SP) Požadavky na SP. Spojování a zavedení programu. Spojování programu (linking) Zavádění programu (loading) Správa paměti (SP) Operační systémy Přednáška 7: Správa paměti I Memory Management Unit (MMU) hardware umístěný na CPU čipu např. překládá logické adresy na fyzické adresy, Memory Manager software, který

Více

Operační systémy. Cvičení 1: Seznámení s prostředím

Operační systémy. Cvičení 1: Seznámení s prostředím Operační systémy Cvičení 1: Seznámení s prostředím 1 Obsah cvičení Organizace cvičení Učebna K311 Unixová učebna K327 (Solárium) Přihlášení do Unixu Spouštění vzorových příkladů vzdáleně (Unix) lokálně

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

č š é ž č é č ž é é é č é š š ř š ř Č é ř š ř ů Ž ř š é š č ř ž š š č ř č Úč ř č č č č ř č Á č č é éř Š ř ř é č č Ř Á č ž é Č ř ž č ů Úč ř č Š ř ů ž Ř Ě Á č ř é ž Á č č ř č Č é č č č ř Č é č č č č é ř

Více

Informační systémy. Roman Bartoš

Informační systémy. Roman Bartoš Informační systémy Roman Bartoš Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele.

Více

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o.

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o. Popis produktu IDFU Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2 Obsah Produkt IDFU...3 K čemu slouží...3 Historie IDFU...3 IDFU dnes...3 Generování odpovědí...4 Pozice produktu...5 Hlavní přínosy...5

Více

Trosečník v džungli, adventura

Trosečník v džungli, adventura Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Trosečník v džungli, adventura PJJ popis hry Anna Dobešová, cvičení čt 13:00-14:50 Brno 2013 Obsah 2 Obsah 1 Popis hry 3 1.1 Téma hry a podmínky

Více

2.Části operačního systému

2.Části operačního systému 2.Části operačního systému Operační systém je softwarový program který poskytuje rozhraní mezi uživatelem a počítačem a řídí tisíce aplikace. Většina počítačových systémů je prodávána s nějakým nainstalovaným

Více

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda 1. Lze vždy z tzv. instanční třídy vytvořit objekt? 2. Co je nejčastější příčinou vzniku chyb? A. Specifikace B. Testování C. Návrh D. Analýza E. Kódování 3. Je defenzivní programování technikou skrývání

Více

VYUŽITÍ GRAFICKÉHO UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ MATLABU VE VÝZKUMU A VÝUCE MĚŘENÍ

VYUŽITÍ GRAFICKÉHO UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ MATLABU VE VÝZKUMU A VÝUCE MĚŘENÍ VYUŽITÍ GRAFICKÉHO UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ MATLABU VE VÝZKUMU A VÝUCE MĚŘENÍ Jan Blaška 1, Michal Krumpholc 2, Miloš Sedláček 2 1 Elektrosystem, spol. s.r.o., Brno 2 České vysoké učení technické v Praze

Více

Počítač a multimédia v moderní mateřské škole. Reg. č. CZ.1.07/1.3.44/02.0022

Počítač a multimédia v moderní mateřské škole. Reg. č. CZ.1.07/1.3.44/02.0022 Počítač a multimédia v moderní mateřské škole Reg. č. CZ.1.07/1.3.44/02.0022 Základní ovládání počítače Terminologie Hardware Software Základy používání počítače 2013 Eduard Gratzl 2 Počítač nebo Laptop

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1.

Více

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Počítačové sítě Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Co je TCP/IP? V úzkém slova smyslu je to sada protokolů používaných v počítačích sítích s počítači na bázi Unixu: TCP = Transmission Control Protocol

Více