Vl akna. PB 152 Operacn syst emy. Jan ÐStaudek Verze : jaro 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vl akna. PB 152 Operacn syst emy. Jan ÐStaudek http://www..muni.cz/usr/staudek/vyuka/ Verze : jaro 2015"

Transkript

1 Vl akna PB 152 Operacn syst emy Jan ÐStaudek Û Å«Æ ±²³ µ ¹º»¼½¾ Ý Verze : jaro 2015

2 Proces, resp. tak e task { drzitel zdroj u, vc. prostoru ve virtu aln pam eti pro uchov an obrazu procesu { jednotka pl anov an cl dynamick eho prid elov an procesoru pro b eh procesu Vl akno Sekvencn d ej denovateln y v procesu. Pro OS jednotka pl anov an, nikoli vlastnictv zdroj u Vsechna vl akna denovan a v procesu se res soubezne, multitasking. Proces a vl akna Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 1

3 Koncept sekvencnho procesu m uze b yt neefektivn Textov y editor cte z kl avesnice prkazy k editaci fom atuje text podle prkaz u z d uvodu spolehlivosti se pozaduje periodicky koprovat editovan y text do diskov eho souboru Resen editoru cist e sekvencnm procesem b ehem archivace bude ignorovat kl avesnici a mys dokud se archivace neukonc, v ykon editov an bude nzk y Naprogramov an do editoru obsluhy prerusen od mysi a kl avesnice b ehem archivace v ykon se vyleps, program bude slozit y Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 2

4 Resen editoru pomoc vl aken Resen probl emu tremi procesy probl em neres, vsechny tri procesy by musely pracovat s jedin ym dokumentem Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 3

5 vl akno (thread) Proces a vl akno syst emov y objekt, kter y se vytv ar v r amci procesu je viditeln y pouze uvnitr procesu je charakterizov an sv ym stavem (procesory se prid eluj vl akn um),,klasick y process"{ proces s jednm vl aknem vl akno se nach az ve stavech: bez, pripraven e,... kdyz vl akno neb ez, kontext vl akna je ulozen y v TCB (Thread Control Block): { jeho prov adec z asobnk, obraz PC, obraz registr u,... vl akno m uze pristupovat k LAP a k ostatnm zdroj um sv eho procesu tyto zdroje sdlej vsechny vl akna jednoho procesu { jakmile 1 vl akno zmen obsah nekter e bu nky LAP, vsechny ostatn vl akna (t ehoz procesu) nov y obsah vid { soubor otevren y jednm vl aknem vid vsechny ostatn vl akna (t ehoz procesu) skupina vl aken jednoho procesu sdl promenn e (LAP, pridelen y FAP), otevren e soubory,... Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 4

6 Multitasking / multithreading Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 5

7 Vl akna vs. Procesy Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 6

8 Web server resen y pomoc vl aken Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 7

9 Klient-server resen y pomoc vl aken Proces m uze denovat vce aktivit provediteln ych soub ezn e Napr. server m uze obsluhovat vce pozadavk u klient u soub ezn e Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 8

10 Pouzit vl aken Univerz aln n astroj pro vsechny aplikace od interaktivnho kreslen po hry napr. b ehem cten kl avesnice jednm vl aknem jin e vl akno vykresluje obr azek Efektivn vyuzit multiprocesorov ych poctac u moznost skutecn e paralelnho b ehu vl aken na r uzn ych procesorech msto multitaskingu sdlejcho jedin y procesor Prednosti Vl akno se vytvor rychleji nez proces Vl akno se ukonc rychleji nez proces Mezi vl akny se rychleji prepn a nez mezi procesy Dos ahne se leps strukturalizace programu Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 9

11 Prnosy pouzit vl aken, prklady aplikac proc se zav ad vl akna v r amci procesu, prklady prnos u menu vypisovan e soub ezn e se zpracov anm periodicky prov ad en automatick e kopie souboru prekreslov an obrazovky soub ezn e se zpracov anm dat paralelizace algoritmu v multiprocesoru dosazen leps strukturalizace programu Prklady Souborov y server LAN { mus vyrizovat behem kr atk e doby nekolik pozadavk u na soubory { pro vyrzen kazd eho pozadavku se zrd samostatn e vl akno Symetrick y multiprocesor { na r uzn ych procesorech m uze bezet vce vl aken soucasne jedno vl akno zobrazuje menu a cte vstup od uzivatele a soucasn e jin e vl akno prov ad prkazy uzivatele periodick e prov ad en automatick e kopie souboru prekreslov an obrazovky soub ezn e se zpracov anm Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 10

12 Co se zsk a pouzitm vl aken schopnost l epe reagovat na resen y probl em multivl aknov a interaktivn aplikace m uze st ale b ezet, i kdyz jej c ast je blokovan a / se dlouho res /... interakce s prohlzecem v jednom vl aknu prohlzece, zav aden obr azku jin ym vl aknem snazs sdlen zdroj u aplikace, kter e se lis pouze n ekolika odlisn ymi aktivitami resen ymi samostatn e vl akny, mohou sdlet stejn y adresov y prostor, hlavn program,... Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 11

13 Co se zsk a pouzitm vl aken snzen syst emov e rezie prepn an kontextu mezi vl akny je jednoduss nez prepn an kontextu mezi procesy napr. Solaris { vytvoren procesu je 30x pomalejs nez vytvoren vl akna { prepn an kontextu mezi procesy je 5x pomalejs nez mezi vl akny ucinn ejs vyuzit multiprocesorov ych architektur soub eznost resen vl aken m uze nab yt formy paralelismu Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 12

14 Prklad pouzit vl aken: RPC, Remote Procedure Call Program prov ad dve RPC ke 2 r uzn ym server um a poct a v ysledek z obou hodnot Implementace pomoc 1-vl aknov eho procesu Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 13

15 Prklad pouzit vl aken: RPC, Remote Procedure Call Program prov ad dve RPC ke 2 r uzn ym server um a poct a v ysledek z obou hodnot Implementace pomoc vce-vl aknov eho procesu na monoprocesoru { 1 vl akno na 1 server Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 14

16 Probl em konzistence mezi vl akny Mejme aplikaci kter a sest av a z vce nez avisl ych c ast C asti nemus b ezet v sekvenci Kazd a c ast se implementuje jako vl akno Vlastnosti takov e implementace Kdyz vl akno cek a konec I/O operace, m uze bezet jin e vl akno t ehoz procesu, aniz by se prepojovalo mezi procesy vl akna jednoho procesu sdl pam et' a soubory a tudz mohou mezi sebou komunikovat, aniz by k tomu potrebovaly sluzby j adra vl akna jedn e aplikace se proto mus mezi sebou synchronizovat, aby se zachovala konzistentnost zpracov avan ych dat Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 15

17 Prklad probl emu zachov an konzistence dat Sc en ar v procesu jsou vytvorena vl akna T 1 a T 2 T 1 poct a C = A + B, T 2 pren as hodnotu X z A do B: A = A X; B = B + X T 1 a T 2 bez soubezne, nevme jak rychle kazd e z nich Form aln predstava o chov an syst emu vl aken T 1 a T 2 T 2 udel a A = A X a B = B + X T 1 poct a C = A + B, hodnota C se tudz proveden T 2 nezmen Mozn a realita T 2 udel a A = A X T 1 spoct a C = A + B = A X + B T 2 udel a B = B + X, coz C uz neovlivn Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 16

18 Stavy vl aken tri klcov e stavy bez pripraven e cekajc vsechny vl akna jednoho procesu sdlej stejn y adresov y prostor vl akna se samostatn e neodkl adaj ukoncen procesu ukoncuje vsechny vl akna existujc v r amci tohoto procesu Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 17

19 Typy vl aken User-Level Threads (ULT) j adro OS podporuje procesy vl akna podporuje vl aknov a knihovna sestavovan a do programu uzivatele Kernel-Level Threads (KLT) podporuje je prmo j adro OS tak e lightweight processes nebo kernel-supported threads Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 18

20 Vl akna na uzivatelsk e urovni, ULT User-Level Threads (ULT) vlastnosti Spr ava vl aken se prov ad prostrednictvm vl aknov e knihovny (thread library) na urovni uzivatelsk eho / aplikacnho procesu, j adro o jejich existenci nev Prepojov an mezi vl akny nepozaduje prov ad en funkc j adra neprepn a se ani kontext procesu ani rezim procesoru Pl anov an prepn an vl aken je specick e pro konkr etn aplikaci aplikace si vol pro sebe nejvhodn ejs algoritmus prklady POSIX { Pthreads Mach { C-threads Solaris { threads Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 19

21 Vl akna na uzivatelsk e urovni, ULT Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 20

22 Vztahy mezi ULT vl akny a stavy procesu Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 21

23 Vl akna na uzivatelsk e urovni, ULT vl aknov a knihovna obsahuje funkce pro vytv aren a rusen vl aken pred av an zpr av a dat mezi vl akny pl anov an beh u vl aken uchov av an a obnova kontext u vl aken Co del a j adro pro vl akna na uzivatelsk e urovni J adro nev o aktivite vl aken, manipuluje pouze s procesy Kdyz nekter e vl akno zavol a sluzbu j adra a cek a dokud se sluzba nespln je blokov an cel y proces, viz predchoz bod Stavy vl aken jsou na stavech procesu nez avisl e pro vl aknovou knihovnu m uze vl akno b yt st ale ve stavu,,bezc" i kdyz je proces vr acen y mezi,,pripraven e"procesy Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 22

24 Vl akna na uzivatelsk e urovni, ULT Prednosti Prepojov an mezi vl akny nepozaduje prov ad en j adra neprepn a se ani kontext ani rezim procesoru Pl anov an je specick e pro konkr etn aplikaci { vol si pro sebe nejvhodn ejs algoritmus { ULT mohou bezet pod kter ymkoliv OS { ULT potrebuj pouze adekv atn vl aknovou knihovnu Nedostatky V etsina vol an sluzeb zp usobuje blokov an procesu J adro blokuje procesy a ne vl akna Takze z adn e vl akno existujc v r amci procesu nem uze bezet J adro m uze prid elovat procesor pouze proces um, takze dv e vl akna jednoho procesu nemohou b ezet paraleln e, i kdyz proces b ez v multiprocesoru Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 23

25 Vl akna na urovni j adra, KLT Kernel-Level Threads (KLT) vlastnosti Celou spr avu vl aken podporuje j adro, vl aknov a knihovna se nepouzv a pouzv a se API na vl aknov e sluzby j adra Informaci o kontextu procesu a vl aken udrzuje j adro Prepojov an mezi vl akny aktivuje j adro Pl anov an se res na b azi vl aken prklady OS/2 Windows 95/98/NT/2000/XP Solaris, Tru64 UNIX, Linux Mac OS X Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 24

26 Vl akna na urovni j adra, KLT Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 25

27 Vl akna na urovni j adra, KLT Prednosti j adro m uze soucasne pl anovat beh vce vl aken stejn eho procesu na vce procesorech k blokov an doch az na urovni vl aken i programy j adra mohou mt multi{vl aknov y charakter Nedostatky prepojov an mezi vl akny t ehoz procesu zprostredkov av a j adro pri prepnut vl akna se 2x se prepn a rezim procesoru v ysledkem je zpomalen, snzen dostupn eho aplikacnho v ykonu Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 26

28 Kombinace ULT/KLT vl akna se vytv arej v uzivatelsk em prostoru program ator m uze nastavit pocet vl aken na urovni j adra lze kombinovat prnosy obou prstup u podporuje Solaris Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 27

29 Kombinace ULT/KLT Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 28

30 1 : 1 Multivl aknov e modely Kazd y ULT se zobrazuje do jednoho KLT tradicn Unixy verze n : 1 Vce ULT se zobrazuje do jednoho KLT pouzv a se na syst emech, kter e nepodporuj KLT Windows 95/98/NT/2000/XP, Linux, Solaris 9 a vyss verze. Solaris Green Threads, GNU Portable Threads n : m vce ULT se m uze zobrazovat do vce KLT OS m uze vytvorit dostatecn y pocet KLT Solaris do verze 9, Windows NT/2000 with the ThreadFiber package two-level model { model n : m s moznost v azat konkr etn ULT na konkr etn KLT (IRIX, HP=UX, True64 Unix) Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 29

31 Multivl aknov e modely Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 30

32 Vl akna v syst emu Solaris OS nevid ULT OS prid eluje procesor KLT Lightweight process (LWP) rozhran pro paralelismus pro aplikace kazd y LWP podporuje 1 nebo vce ULT a zobrazuje je do jednoho KLT Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 31

33 Proces ve Windows a jeho zdroje Jsou implementovan e jako objekty Proces lze vytvorit jako nov y proces nebo jako kopii existujcho procesu V procesu lze denovat jedno nebo vce vl aken Procesy i vl akna maj vestav en e synchronizacn vlastnosti Proces je denovan y jist ym poctem akc /sluzeb, kter e m uze vykon avat prov ad sluzbu, kdyz je volan y n ekterou z publikovan ych metod rozhran vznik a jako nov y proces generov anm instance objektu ze sablony vlastnostem objektu se prirad hodnoty pri generov an objektu Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 32

34 Vztah proces u a zdroj u ve Windows Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 33

35 Vlastnosti objektu proces ve Windows Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 34

36 Vlastnosti objektu vl akno ve Windows Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 35

37 Stavy vl akna ve Windows Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 36

38 Windows 7 Architecture, vl akna a SMP vl akna vsech proces u vc. syst emov ych (Executive) mohou b ezet na kter emkoliv dostupn em procesoru vl akna mohou bezet paralelne vl akna jednoho procesu mohou bezet paralelne na r uzn ych procesorech v r amci jednoho procesu server m uze pouzt vce vl aken pro soucasnou obsluhu vce klient u soucasn e data a zdroje mohou procesy sdlet procesy mohou mezi sebou komunikovat Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 37

39 Vl akna Java, prklad Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 38

40 Vlakna Java, p r klad Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn systemy { Vlakna 39

41 Vl akna Java vl akna jsou fundament alnm model resen javovsk eho programu jak implementovat JVM do hostitelsk eho OS z adn y standard neres { napr. XP: model 1:1 vl aknov a knihovna Java b yv a mapovan a na vl aknovou knihovnu hostitelsk eho OS { JVM ve XP: na API Win32 { JVM v Linux/Solaris: na API Pthreads Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 40

42 Pozn amky k pr aci s vl akny s emantika fork() a exec() fork duplikuje proces v jednovl aknov em procesu m a duplikovat cel y proces nebo jenom vl akno, kter e fork vyvolalo? jak ukoncit beh (clov eho) vl akna, kter y dosud neskoncil? asynchronn zrusen { jedno vl akno bezprostredn e ukonc clov e vl akno odlozen e zrusen { clov e vl akno se periodicky dotazuje, zda m a skoncit Ozn amen prerusen clov eho vl akna Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 41

43 Pozn amky k pr aci s vl akny odlozen e zrusen { kontrolov an stavu,,prerusen" Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 42

44 Pozn amky k pr aci s vl akny zvl ad an sign al u sign al { Unixovsk a softwarov a notikace procesu, ze se stala (oznamovan a) ud alost sign aly spravuje spr avce sign al u sign al se procesu dopravuje operacnm syst emem (programov e) volby: { m a se sign al dorucit 1 konkr etnmu vl aknu v clov em procesu? { m a se sign al dorucit vsem vl akn um v clov em procesu? { m a se sign al dorucit jen jist ym vl akn um v clov em procesu? { m a jedno vl akno spravovat vsechny sign aly dorucen e procesu? Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 43

45 Pozn amky k pr aci s vl akny pr ace s bankem vl aken (Thread Pool) bank vl aken { skupina vl aken pripraven ych na spusten pri z adosti o n asobnou obsluhu serverem se nemus generovat nov e vl akno neomezen e generov an nov ych vl aken by mohlo vycerpat dostupn e zdroje pripraven e vl akno se rychleji spust nez vytv aren e vl akno tri javovsk e architektury banku vl aken: 1. Single thread executor { bank o rozmeru 1 2. Fixed thread executor { bank o rozmeru > 1 3. Cached thread pool - bank neomezen eho rozsahu pr ace s vlastnmi daty vl akna (Thread Specific Data) vl akno m uze mt vlastn kopii dat, nesdlenou s ostatnmi vl akny procesu napr. pri pouzv an banku vl aken Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 44

46 Prklady vl aknov ych knihoven Pthreads standard API, IEEE c, pro vytv aren a synchronicazi vl aken API urcuje chov an, implementaci standard nepredpisuje pouzvaj unixov e orientovan e syst emy (Solaris, Linux, Mac OS X) Windows XP Threads implementuje mapov an 1:1 kazd e vl akno sest av a z: id vl akna, sestava registr u, samostatn y uzivatelsk y z asobnk a z asobnk j adra a priv atn pamet'ov a oblast { kontext vl akna vl akna v Linuxu Linux pouzv a pojem tasks msto threads (vl akno) vl akno se vytv ar vol anm syst emu clone() vl akno je potomek a sdl s rodicovsk ym procesem adresov y prostor Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 45

Procesy a vlákna (Processes and Threads)

Procesy a vlákna (Processes and Threads) ÚVOD DO OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ Ver.1.00 Procesy a vlákna (Processes and Threads) Správa procesů a vláken České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická 2012 Použitá literatura [1] Stallings, W.: Operating

Více

Principy operačních systémů. Lekce 5: Multiprogramming a multitasking, vlákna

Principy operačních systémů. Lekce 5: Multiprogramming a multitasking, vlákna Principy operačních systémů Lekce 5: Multiprogramming a multitasking, vlákna Multiprogramování předchůdce multitaskingu Vzájemné volání: Implementován procesem (nikoliv OS) Procesu je přidělen procesor,

Více

Operacn syst emy { prehled

Operacn syst emy { prehled Operacn syst emy { prehled PB 152 Operacn syst emy Jan ÐStaudek Û Å«Æ ±²³ µ ¹º»¼½¾ Ý http://www..muni.cz/usr/staudek/vyuka/ Verze : jaro 2015 hardware Komponenty poctacov eho syst emu b azov e v ypocetn

Více

Obnova transakc po v ypadku

Obnova transakc po v ypadku Klasikace poruch Obnova transakc po v ypadku PA 150 Principy operacnch syst em u Jan ÐStaudek Û Å«Æ ±²³ µ ¹º»¼½¾ Ý http://www..muni.cz/usr/staudek/vyuka/ poruchy transakc logick e chyby v resen T nelze

Více

Vlákno (anglicky: thread) v informatice označuje vlákno výpočtu neboli samostatný výpočetní tok, tedy posloupnost po sobě jdoucích operací.

Vlákno (anglicky: thread) v informatice označuje vlákno výpočtu neboli samostatný výpočetní tok, tedy posloupnost po sobě jdoucích operací. Trochu teorie Vlákno (anglicky: thread) v informatice označuje vlákno výpočtu neboli samostatný výpočetní tok, tedy posloupnost po sobě jdoucích operací. Každá spuštěná aplikace má alespoň jeden proces

Více

Architektura rodiny operačních systémů Windows NT Mgr. Josef Horálek

Architektura rodiny operačních systémů Windows NT Mgr. Josef Horálek Architektura rodiny operačních systémů Windows NT Mgr. Josef Horálek = Velmi malé jádro = implementuje jen vybrané základní mechanismy: = virtuální paměť; = plánování vláken; = obsluha výjimek; = zasílání

Více

Stavba operačního systému

Stavba operačního systému Stavba operačního systému Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Otáhalík. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání,

Více

Projekt implementace ISMS

Projekt implementace ISMS Projekt implementace ISMS PV 017 Bezpecnost IT Jan ÐStaudek Û Å«Æ ±²³ µ ¹º»¼½¾ Ý http://www..muni.cz/usr/staudek/vyuka/ Verze : podzim 2016 ISMS { Information Security Management System Metodicky vypracovan

Více

Management procesu I Mgr. Josef Horálek

Management procesu I Mgr. Josef Horálek Management procesu I Mgr. Josef Horálek Procesy = Starší počítače umožňovaly spouštět pouze jeden program. Tento program plně využíval OS i všechny systémové zdroje. Současné počítače umožňují běh více

Více

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura IBM PC 5150 MS DOS 1981 (7 verzí) DR DOS, APPLE DOS, PC DOS 1. 3. Windows grafická nástavba na DOS Windows 95 1. operační systém jako takový, Windows XP 2001, podporovány do 2014, x86 a Windows 2000 Professional

Více

Operační systémy. Přednáška 1: Úvod

Operační systémy. Přednáška 1: Úvod Operační systémy Přednáška 1: Úvod 1 Organizace předmětu Přednášky každé úterý 18:00-19:30 v K1 Přednášející Jan Trdlička email: trdlicka@fel.cvut.z kancelář: K324 Cvičení pondělí, úterý, středa Informace

Více

Operační systémy. Tomáš Vojnar IOS 2009/2010. Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Božetěchova 2, 612 66 Brno

Operační systémy. Tomáš Vojnar IOS 2009/2010. Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Božetěchova 2, 612 66 Brno Operační systémy IOS 2009/2010 Tomáš Vojnar Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Božetěchova 2, 612 66 Brno ÚÓ Ò Ö ØºÚÙØ ÖºÞ Úvod do UNIXu p.1/11 Unix úvod Úvod do UNIXu p.2/11

Více

Soubor, souborov e organizace

Soubor, souborov e organizace Soubor, souborov e organizace PV 062 Organizace soubor u Jan Staudek http://www..muni.cz/usr/staudek/vyuka/ Ð Û Å«Æ ±²³ µ ¹º»¼½¾ Ý Verze : jaro 2016 Osnova predn asky Pojem soubor, klc, operace se souborem,

Více

IB109 Návrh a implementace paralelních systémů. Organizace kurzu a úvod. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.

IB109 Návrh a implementace paralelních systémů. Organizace kurzu a úvod. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D. IB109 Návrh a implementace paralelních systémů Organizace kurzu a úvod RNDr. Jiří Barnat, Ph.D. Sekce B109 Návrh a implementace paralelních systémů: Organizace kurzu a úvod str. 2/25 Organizace kurzu Organizace

Více

Služba ve Windows. Služba (service) je program

Služba ve Windows. Služba (service) je program Služby Windows Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Otáhalík. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské

Více

Distribuovaný systém je takový systém propojení množiny nezávislých počítačů, který poskytuje uživateli dojem jednotného systému.

Distribuovaný systém je takový systém propojení množiny nezávislých počítačů, který poskytuje uživateli dojem jednotného systému. 1. B4. Počítačové sítě a decentralizované systémy Jakub MÍŠA (2006) Decentralizace a distribuovanost v architekturách počítačových sítí. Centralizovaná a distribuovaná správa prostředků, bezpečnostní politika

Více

Základy informatiky. Operační systémy

Základy informatiky. Operační systémy Základy informatiky Operační systémy Zpracoval: Upraveno: Ing. Pavel Děrgel Daniela Ďuráková Cíle dnešní přednášky Operační systém základní funkce souborové systémy Windows historie, vlastnosti Linux historie

Více

Principy operačních systémů. Lekce 1: Úvod

Principy operačních systémů. Lekce 1: Úvod Principy operačních systémů Lekce 1: Úvod Sylabus Lekce 1: Úvod 2 Literatura Lekce 1: Úvod 3 Operační systém Základní programové vybavení počítače, které se zavádí do počítače při jeho startu a zůstává

Více

PB002 Základy informačních technologií

PB002 Základy informačních technologií Operační systémy 25. září 2012 Struktura přednašky 1 Číselné soustavy 2 Reprezentace čísel 3 Operační systémy historie 4 OS - základní složky 5 Procesy Číselné soustavy 1 Dle základu: dvojková, osmičková,

Více

Principy operačních systémů. Lekce 2: Správa paměti

Principy operačních systémů. Lekce 2: Správa paměti Principy operačních systémů Lekce 2: Správa paměti Funkce správce paměti Správce (operační) paměti je součástí kernelu. Jeho implementace může být různá, ale základní funkce jsou obdobné ve všech OS: Udržovat

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 3. ročník učebního oboru Elektrikář Přílohy. bez příloh. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 3. ročník učebního oboru Elektrikář Přílohy. bez příloh. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Vláknové programování část I

Vláknové programování část I Vláknové programování část I Lukáš Hejmánek, Petr Holub {xhejtman,hopet}@ics.muni.cz Laboratoř pokročilých síťových technologií PV192 2015 04 07 1/27 Vláknové programování v C/C++ 1. Procesy, vlákna, přepínání

Více

Operační systémy Rozdělení a popis. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1124_Operační systémy Rozdělení a popis_pwp

Operační systémy Rozdělení a popis. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1124_Operační systémy Rozdělení a popis_pwp Operační systémy Rozdělení a popis Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1124_Operační systémy Rozdělení a popis_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

Management procesu II Mgr. Josef Horálek

Management procesu II Mgr. Josef Horálek Management procesu II Mgr. Josef Horálek Vlákna = Vlákna (Threads) = proces je definován množinou zdrojů výpočetního systému, které používá a umístěním, kde je spuštěn; = vlákno (thread) nazýváme lehký

Více

OPERAČNÍ SYSTÉMY. Ing. Luděk Richter

OPERAČNÍ SYSTÉMY. Ing. Luděk Richter OPERAČNÍ SYSTÉMY Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění MS WINDOWS I řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie Práce ve Windows XP Architektura Instalace Spouštění HISTORIE I MS-DOS 1981, první OS firmy Microsoft, pro IBM PC 16b, textový, jednouživatelský,

Více

Definice OS. Operační systém je základní programové vybavení počítače, nezbytné pro jeho provoz.

Definice OS. Operační systém je základní programové vybavení počítače, nezbytné pro jeho provoz. OPERAČNÍ SYSTÉMY Definice OS Operační systém je základní programové vybavení počítače, nezbytné pro jeho provoz. Každý počítač má alespoň jeden procesor, paměť, I/O zařízení. Všechny tyto součásti můžeme

Více

Přednáška. Implementace procesů/vláken. Plánování vláken. Katedra počítačových systémů FIT, České vysoké učení technické v Praze Jan Trdlička, 2012

Přednáška. Implementace procesů/vláken. Plánování vláken. Katedra počítačových systémů FIT, České vysoké učení technické v Praze Jan Trdlička, 2012 Přednáška Implementace procesů/vláken. Plánování vláken. Katedra počítačových systémů FIT, České vysoké učení technické v Praze Jan Trdlička, 2012 Příprava studijního programu Informatika je podporována

Více

OPERAČNÍ SYSTÉMY. Operační systém je prostředník mezi hardwarem (technickým vybavením počítače) a určitým programem, který uživatel používá.

OPERAČNÍ SYSTÉMY. Operační systém je prostředník mezi hardwarem (technickým vybavením počítače) a určitým programem, který uživatel používá. Operační systém je prostředník mezi hardwarem (technickým vybavením počítače) a určitým programem, který uživatel používá. Co vše provádí operační systém: Organizuje přístup a využívání zdrojů počítače

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

SÁM O SOBĚ DOKÁŽE POČÍTAČ DĚLAT JEN O MÁLO VÍC NEŽ TO, ŽE PO ZAPNUTÍ, PODOBNĚ JAKO KOJENEC PO PROBUZENÍ, CHCE JÍST.

SÁM O SOBĚ DOKÁŽE POČÍTAČ DĚLAT JEN O MÁLO VÍC NEŽ TO, ŽE PO ZAPNUTÍ, PODOBNĚ JAKO KOJENEC PO PROBUZENÍ, CHCE JÍST. OPERAČNÍ SYSTÉMY SÁM O SOBĚ DOKÁŽE POČÍTAČ DĚLAT JEN O MÁLO VÍC NEŽ TO, ŽE PO ZAPNUTÍ, PODOBNĚ JAKO KOJENEC PO PROBUZENÍ, CHCE JÍST. OPERAČNÍ SYSTÉMY PŮVODNĚ VYVINUTY K ŘÍZENÍ SLOŽITÝCH VSTUPNÍCH A VÝSTUPNÍCH

Více

Vlákna Co je to vlákno?

Vlákna Co je to vlákno? Vlákna Co je to vlákno? Hierarchie z pohledu operačního systému: Proces o největší výpočetní entita plánovače o vlastní prostředky, paměť a další zdroje o v závislosti na OS možnost preemptivního multitaskingu

Více

Správa procesoru. Petr Krajča. Katedra informatiky Univerzita Palackého v Olomouci. 11. březen, 2011

Správa procesoru. Petr Krajča. Katedra informatiky Univerzita Palackého v Olomouci. 11. březen, 2011 Operační systémy Správa procesoru Petr Krajča Katedra informatiky Univerzita Palackého v Olomouci 11. březen, 2011 Petr Krajča (UP) KMI/XOSY: Přednáška III. 11. březen, 2011 1 / 18 Procesy (1/2) neformálně:

Více

Operační systém. Logické prostředky výpoč etního systému jsou:

Operační systém. Logické prostředky výpoč etního systému jsou: Operační systém Pojmy Výpoč etní systém (například počíta č) je stroj na zpracování dat provádějící samočinn ě př edem zadané operace. Instrukce nejkratší, již dále nedělitelný povel, těmto povelům rozumí

Více

N avrh a pouzit metrik informacn bezpecnosti, m eren v ISMS

N avrh a pouzit metrik informacn bezpecnosti, m eren v ISMS Metriky a m eren informacn bezpecnosti N avrh a pouzit metrik informacn bezpecnosti, m eren v ISMS PV 017 Bezpecnost IT Jan Staudek http://www..muni.cz/usr/staudek/vyuka/ Ð Û Å«Æ ±²³ µ ¹º»¼½¾ Ý Organizace

Více

Základy operačních systémů

Základy operačních systémů Základy operačních systémů Operační systém - je souhrn programů, které umožňují uživateli využívat technické a programové prostředky daného počítače. Operační systém můžeme rozdělit do dvou části: základ

Více

Práce s velkými sestavami

Práce s velkými sestavami Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Paralelní programování

Paralelní programování Paralelní programování přednášky Jan Outrata únor květen 2011 Jan Outrata (KI UP) Paralelní programování únor květen 2011 1 / 15 Simulátor konkurence abstrakce = libovolné proložení atom. akcí sekvenčních

Více

PROGRAMOVÁNÍ ŘÍDÍCÍCH SYSTÉMŮ

PROGRAMOVÁNÍ ŘÍDÍCÍCH SYSTÉMŮ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ PROGRAMOVÁNÍ ŘÍDÍCÍCH SYSTÉMŮ Procesy, paralelní procesy, souběžné zpracování Ing. Ivo Špička, Ph.D. Ostrava 2013 Ing. Ivo Špička, Ph.D.

Více

Operační systémy (OS)

Operační systémy (OS) Operační systémy (OS) Operační systém Základní softwarové vybavení Ovládá technické vybavení počítače Tvoří rozhraní mezi aplikačními (uživatelskými) programy a hardwarem organizace přístupu k datům spouštění

Více

2010/2011 ZS. Operační systém. úvod základní architektury

2010/2011 ZS. Operační systém. úvod základní architektury Principy počítačů a operačních systémů Operační systém úvod základní architektury Historický vývoj 1. generace počítačů (40.-50. léta 20. stol.) technologie relé, elektronky programování strojový kód propojovací

Více

SOFTWARE A POČÍTAČOVÉ SÍTĚ. Alice Nguyenová

SOFTWARE A POČÍTAČOVÉ SÍTĚ. Alice Nguyenová SOFTWARE A POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Alice Nguyenová SOFTWARE POČÍTAČE Operační systém Utility pomocné programy Ovladače Aplikační programové vybavení OPERAČNÍ SYSTÉM - OS - správce hardwarových prostředků - služby

Více

Základy programování Operační systémy (UNIX) doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. VŠB-TUO, FEI (přednáška připravena z podkladů Ing. Michala Radeckého)

Základy programování Operační systémy (UNIX) doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. VŠB-TUO, FEI (přednáška připravena z podkladů Ing. Michala Radeckého) Základy programování Operační systémy (UNIX) doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. VŠB-TUO, FEI (přednáška připravena z podkladů Ing. Michala Radeckého) Historický základ Jednoduché a málo výkonné počítače Uživatel

Více

CLIENT-SERVER PRODUKTY FIRMY YAMACO SOFTWARE PRVODCE PRO KONFIGUROVÁNÍ PROVOZU V SÍTÍCH WINDOWS A LINUX V PROSTEDÍ DB SERVERU FIREBIRD

CLIENT-SERVER PRODUKTY FIRMY YAMACO SOFTWARE PRVODCE PRO KONFIGUROVÁNÍ PROVOZU V SÍTÍCH WINDOWS A LINUX V PROSTEDÍ DB SERVERU FIREBIRD CLIENT-SERVER PRODUKTY FIRMY YAMACO SOFTWARE PRVODCE PRO KONFIGUROVÁNÍ PROVOZU V SÍTÍCH WINDOWS A LINUX V PROSTEDÍ DB SERVERU FIREBIRD INFORMACE O INSTALACI LOKÁLNÍHO SERVERU FIREBIRD INFORMACE O INSTALACI

Více

Principy operačních systémů. Lekce 6: Synchronizace procesů

Principy operačních systémů. Lekce 6: Synchronizace procesů Principy operačních systémů Lekce 6: Synchronizace procesů Kritická sekce Při multitaskingu (multithreadingu) různé procesy často pracují nad společnou datovou strukturou (např. zápis a čtení do/z fronty)

Více

IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals

IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals Srovnání desktopových OS a NOSs workstation síťové OS (NOSs) jednouživatelské jednoúlohové bez vzdáleného přístupu místní přístup k souborům poskytují a zpřístupňují

Více

Operační systémy: funkce

Operační systémy: funkce Operační systémy Software, který zabezpečuje základní chod počítače, je prostředníkem mezi hardwarem a aplikačním softwarem. Nutný základní software v počítači. Vykonává řadu rutinních operací, které by

Více

OPS Paralelní systémy, seznam pojmů, klasifikace

OPS Paralelní systémy, seznam pojmů, klasifikace Moorův zákon (polovina 60. let) : Výpočetní výkon a počet tranzistorů na jeden CPU chip integrovaného obvodu mikroprocesoru se každý jeden až dva roky zdvojnásobí; cena se zmenší na polovinu. Paralelismus

Více

Operační systémy. Tomáš Hudec. Tomas.Hudec@upce.cz. http://asuei01.upceucebny.cz/usr/hudec/vyuka/os/

Operační systémy. Tomáš Hudec. Tomas.Hudec@upce.cz. http://asuei01.upceucebny.cz/usr/hudec/vyuka/os/ Operační systémy Tomáš Hudec Tomas.Hudec@upce.cz http://asuei01.upceucebny.cz/usr/hudec/vyuka/os/ Osnova definice OS historie rozdělení dle určení koncepce systémová volání rozdělení dle struktury 2 Literatura

Více

úvod Historie operačních systémů

úvod Historie operačních systémů Historie operačních systémů úvod Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Otáhalík. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav

Více

Paralelní systémy. SIMD jeden tok instrukcí + více toků dat jedním programem je zpracováváno více různých souborů dat

Paralelní systémy. SIMD jeden tok instrukcí + více toků dat jedním programem je zpracováváno více různých souborů dat Paralelní systémy Paralelním systémem rozumíme takový systém, který paralelně zpracovává více samostatných úloh nebo zpracování určité úlohy automaticky rozdělí do menších částí a paralelně je zpracovává.

Více

Disková pole (RAID) 1

Disková pole (RAID) 1 Disková pole (RAID) 1 Architektury RAID Základní myšlenka: snaha o zpracování dat paralelně. Pozice diskové paměti v klasickém personálním počítači vyhovuje pro aplikace s jedním uživatelem. Řešení: data

Více

Struktura pamětí a procesů v DB Oracle. Radek Strnad

Struktura pamětí a procesů v DB Oracle. Radek Strnad Struktura pamětí a procesů v DB Oracle Radek Strnad radek.strnad@gmail.com 1 Základní rozdělení paměti Software codes area Chráněná část spustitelného kódu samotné DB. System global area (SGA) Sdílená

Více

a co je operační systém?

a co je operační systém? a co je operační systém? Funkce vylepšení HW sjednocení různosti zařízení ulehčení programování (např. časové závislosti) přiblížení k potřebám aplikací o soubory namísto diskových bloků o více procesorů

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_15 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

PROGRAM AZA Control návod k použití

PROGRAM AZA Control návod k použití PROGRAM AZA Control návod k použití AZA Control je uživatelský program určený ke správě přístupových práv, archivaci systémových událostí a konfiguraci elektromotorických zámků CERBERIUS pracujících v

Více

Logická organizace paměti Josef Horálek

Logická organizace paměti Josef Horálek Logická organizace paměti Josef Horálek Logická organizace paměti = Paměť využívají = uživatelské aplikace = operační systém = bios HW zařízení = uloženy adresy I/O zařízení atd. = Logická organizace paměti

Více

Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice

Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na realizaci veřejné zakázky

Více

Principy operačních systémů

Principy operačních systémů Principy operačních systémů Struktura programového vybavení Uživatelské programy Jádro operačního systému Interpret příkazů Hardware BIOS Služby OS Služební programy Operační systém Operační systém je

Více

Projekt do předmětu PAS. Textový editor

Projekt do předmětu PAS. Textový editor Projekt do předmětu PAS Textový editor 1. prosince 2005 Kamil Dudka, xdudka00@gmail.com Fakulta informačních technologií Vysoké Učení Technické v Brně Obsah 1 Úvod 1 2 Návrh 1 2.1 Uživatelskérozhraní.....

Více

Ť ď Í Í ó ř á ů ř á ť ř á á á ů ě ř ý Á ř ř ř ě é ř é ě á ý á á á ý á ř ě á ě š ě ý š ě ř ř ě ý ť á ú ú ž ů ýů ě ó é š ě é é šř ř ě ě ý é š šř á á ě á š ě ž á á šř š ě é é ř áž é é ě ě á á á é ř ý š é

Více

1. Jak pracuje počítač 3. Už víme, jak pracuje počítač, ale jak se pracuje s počítačem? 9

1. Jak pracuje počítač 3. Už víme, jak pracuje počítač, ale jak se pracuje s počítačem? 9 Počítače pro úplné začátečníky Obsah 1. Jak pracuje počítač 3 Základní princip je velmi jednoduchý 3 Dokumenty a nástroje (datové soubory a programy) 3 Složky (adresáře) 4 Jak to tedy vlastně funguje 5

Více

Maturitní téma: Operační MS-DOS

Maturitní téma: Operační MS-DOS Maturitní téma: Operační MS-DOS OS - základní softwarové vybavení každého, počítače. DOS byl diskový operační systém určený pro práci na počítačích kompaktabilních s počítači IBM PC. MSDOS poskytoval uživateli

Více

Základy informatiky. 2. Přednáška HW. Lenka Carr Motyčková. February 22, 2011 Základy informatiky 2

Základy informatiky. 2. Přednáška HW. Lenka Carr Motyčková. February 22, 2011 Základy informatiky 2 Základy informatiky 2. Přednáška HW Lenka Carr Motyčková February 22, 2011 Základy informatiky 1 February 22, 2011 Základy informatiky 2 February 22, 2011 Základy informatiky 3 February 22, 2011 Základy

Více

Pokročilé architektury počítačů

Pokročilé architektury počítačů Pokročilé architektury počítačů Tutoriál 2 Virtualizace a její dopady Martin Milata Obsah Virtualizace Jak virtualizace funguje Typy HW podpora virtualizace Dopady virtualizace Jak virtualizace funguje?

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

InTouch 8.0 Subsystém distribuovaných alarmů

InTouch 8.0 Subsystém distribuovaných alarmů InTouch 8.0 Subsystém distribuovaných alarmů Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Obsah Úvod Úvod Subsystém distribuovaných alarmů Ukládání alarmů do relační databáze Zobrazování, potvrzování a potlačování

Více

Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základní škola Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT INFORMATIKA V 6. ROČNÍKU Název sady: Využití multimediální techniky

Více

VComNet uživatelská příručka. VComNet. Uživatelská příručka Úvod. Vlastnosti aplikace. Blokové schéma. «library» MetelCom LAN

VComNet uživatelská příručka. VComNet. Uživatelská příručka Úvod. Vlastnosti aplikace. Blokové schéma. «library» MetelCom LAN VComNet Uživatelská příručka Úvod Aplikace VComNet je určena pro realizaci komunikace aplikací běžících na operačním systému Windows se zařízeními, které jsou připojeny pomocí datové sběrnice RS485 (RS422/RS232)

Více

Barový systém. Stručný popis: Funkce systému: SW implementace:

Barový systém. Stručný popis: Funkce systému: SW implementace: Barový systém Stručný popis: Systém pro bary, který spočívá v jednoduchém objednání nápoje/zákusku zákazníkem a stejně jednoduché vyřízení objednávky barmanem/obsluhou. Mimo urychlení procesu poskytuje

Více

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Y38PRO

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Y38PRO SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Y38PRO Závěrečná zpráva Jiří Pomije Cíl projektu Propojení regulátoru s PC a vytvoření knihovny funkcí pro práci s regulátorem TLK43. Regulátor TLK43 je mikroprocesorový regulátor s

Více

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

1 Uživatelská dokumentace

1 Uživatelská dokumentace 1 Uživatelská dokumentace Systém pro závodění aut řízených umělou inteligencí je zaměřen na závodění aut v prostředí internetu. Kromě toho umožňuje testovat jednotlivé řidiče bez nutnosti vytvářet závod

Více

VYUŽITÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ A WWW ROZHRANÍ V INTEGROVANÉM KNIHOVNÍM SYSTÉMU KPWINSQL

VYUŽITÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ A WWW ROZHRANÍ V INTEGROVANÉM KNIHOVNÍM SYSTÉMU KPWINSQL VYUŽITÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ A WWW ROZHRANÍ V INTEGROVANÉM KNIHOVNÍM SYSTÉMU KPWINSQL Petr Štefan Václav Trunec, KP-sys, Čacké 155, Pardubice 1 Úvod Firma KP-SYS spol. s r. o. dodává na náš trh integrované

Více

Operační systémy. Jednoduché stránkování. Virtuální paměť. Příklad: jednoduché stránkování. Virtuální paměť se stránkování. Memory Management Unit

Operační systémy. Jednoduché stránkování. Virtuální paměť. Příklad: jednoduché stránkování. Virtuální paměť se stránkování. Memory Management Unit Jednoduché stránkování Operační systémy Přednáška 8: Správa paměti II Hlavní paměť rozdělená na malé úseky stejné velikosti (např. 4kB) nazývané rámce (frames). Program rozdělen na malé úseky stejné velikosti

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu Nemocnice Projekt do předmětu AIS Prvotní analýza a plán projektu Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak79 2009/2010 1 Neformální specifikace FN potřebuje informační systém, který bude obsahovat

Více

ZOS OPAKOVÁNÍ. L. Pešička

ZOS OPAKOVÁNÍ. L. Pešička ZOS OPAKOVÁNÍ L. Pešička ZÁKLADNÍ PRAVIDLO Důležité je znát nejen fakta, ale porozumět jim a zasadit je do kontextu celého OS Př. algoritmus Second Chance využívá bitu Referenced tak, že (fakta) a kdy

Více

PRINCIPY OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ

PRINCIPY OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ Metodický list č. 1 Název tématického celku: Přehled operačních systémů a jejich funkcí Základním cílem tohoto tematického celku je seznámení se s předmětem (vědním oborem) Operační systémy (OS) a se základními

Více

TC-502L TC-60xL. Tenký klient

TC-502L TC-60xL. Tenký klient TC-502L TC-60xL Tenký klient Popis přístroje Tenký klient TC-502L s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. TC-604 navíc

Více

Workmonitor. Servisní návod. 24. června 2014 w w w. p a p o u c h. c o m

Workmonitor. Servisní návod. 24. června 2014 w w w. p a p o u c h. c o m Servisní návod 24. června 2014 w w w. p a p o u c h. c o m Workmonitor Katalogový list Vytvořen: 18.5.2009 Poslední aktualizace: 24.6 2014 09:20 Počet stran: 11 2014 Adresa: Strašnická 3164/1a 102 00 Praha

Více

3. Počítačové systémy

3. Počítačové systémy 3. Počítačové systémy 3.1. Spolupráce s počítačem a řešení úloh 1. přímý přístup uživatele - neekonomické. Interakce při odlaďování programů (spusť., zastav.,krok, diagnostika) 2. dávkové zpracování (batch

Více

Brno. 30. května 2014

Brno. 30. května 2014 Brno 30. května 2014 1 IBM regionální zástupci - Morava Lubomír Korbel phone: +420 737 264 440 e-mail: lubomir_korbel@cz.ibm.com Dagmar Krejčíková phone: +420 737 264 334 e-mail: dagmar_krejcikova@cz.ibm.com

Více

Základní informace. Operační systém (OS)

Základní informace. Operační systém (OS) Základní informace Operační systém (OS) OS je základní program, který oživuje technické díly počítače (hardware) a poskytuje prostředí pro práci všech ostatních programů. Operační systém musí být naistalován

Více

Zablokování (Deadlock) Mgr. Josef Horálek

Zablokování (Deadlock) Mgr. Josef Horálek Zablokování (Deadlock) Mgr. Josef Horálek Deadlock = V multiprogramovém prostředí si mohou různé prostředky konkurovat v získaní konečného počtu zdrojů = může se tedy stát, že čekající proces svůj stav

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator Vzdálená správa... 2 ESET Remote Administrator Server (ERAS)... 2 Licenční klíč soubor *.LIC... 2 ESET Remote

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Instalace OS, nastavení systému

Instalace OS, nastavení systému ZVT Instalace OS, nastavení systému SW vybavení PC HW hardware zařízení počítače (+ firmware těchto zařízení, BIOS VGA, ) BIOS basic input output systém poskytuje služby OS, uložen v paměti na MB. (Nastavení

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_RAR_P1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

OPERAČNÍ SYSTÉM. základní ovládání. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální obor ošetřovatel

OPERAČNÍ SYSTÉM. základní ovládání. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální obor ošetřovatel OPERAČNÍ SYSTÉM základní ovládání Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální obor ošetřovatel Pár otázek na začátek popište k čemu se používá počítač v jakých oborech lidské činnosti se využívá počítačů?

Více

2.2 Acronis True Image 19

2.2 Acronis True Image 19 Obsah Kniha první Acronis True Image 9.0 1. Úvod 15 1.1 Co je Acronis True Image? 15 1.2 Co je nového v aplikaci Acronis True Image 9.0? 15 1.3 Jaký je rozdíl mezi zálohami a diskovými obrazy disků/diskových

Více

ROZVOJ ICT A PDA ZAŘÍZENÍ THE DEVELOPMENT OF ICT AND PDA DEVICES Jiří Vaněk

ROZVOJ ICT A PDA ZAŘÍZENÍ THE DEVELOPMENT OF ICT AND PDA DEVICES Jiří Vaněk ROZVOJ ICT A PDA ZAŘÍZENÍ THE DEVELOPMENT OF ICT AND PDA DEVICES Jiří Vaněk Anotace: Příspěvek se zabývá rozvojem informačních a komunikačních technologií se zaměřením na trendy technického a programového

Více

SÁM O SOBĚ DOKÁŽE POČÍTAČ DĚLAT JEN O MÁLO VÍC NEŽ TO, ŽE PO ZAPNUTÍ, PODOBNĚ JAKO KOJENEC PO PROBUZENÍ, CHCE

SÁM O SOBĚ DOKÁŽE POČÍTAČ DĚLAT JEN O MÁLO VÍC NEŽ TO, ŽE PO ZAPNUTÍ, PODOBNĚ JAKO KOJENEC PO PROBUZENÍ, CHCE OPERAČNÍ SYSTÉMY SÁM O SOBĚ DOKÁŽE POČÍTAČ DĚLAT JEN O MÁLO VÍC NEŽ TO, ŽE PO ZAPNUTÍ, PODOBNĚ JAKO KOJENEC PO PROBUZENÍ, CHCE JÍST. OPERAČNÍ SYSTÉMY PŮVODNĚ VYVINUTY K ŘÍZENÍ SLOŽITÝCH VSTUPNÍCH A VÝSTUPNÍCH

Více

E.C.S. řada 900 - nová generace obrat o 360 ( Systém vyvinut ve Florencii v r.2009 )

E.C.S. řada 900 - nová generace obrat o 360 ( Systém vyvinut ve Florencii v r.2009 ) E.C.S. řada 900 - nová generace obrat o 360 ( Systém vyvinut ve Florencii v r.2009 ) Filozofie vývoje nové řady E.C.S. CNC klade důraz především na vyspělou technologii a nadčasový vzhled. Vývoji nového

Více

Server. Software serveru. Služby serveru

Server. Software serveru. Služby serveru Server Server je v informatice obecné označení pro počítač či skupinu počítačů, kteří poskytují nějaké služby. Rovněž pojmem server můžeme označit počítačový program, který tyto služby realizuje. Služby

Více

Úvod do operačního systému Linux Mgr. Josef Horálek

Úvod do operačního systému Linux Mgr. Josef Horálek Úvod do operačního systému Linux Mgr. Josef Horálek 2011 20.let Linuxu Historie GNU/Linux = 1970 - Ken Thompson a Dennis Ritchie vyvinuli a implementovali systém UNIX, který se stal základem mnoha moderních

Více

VYUŽITÍ KNIHOVNY SWING PROGRAMOVACÍHO JAZYKU JAVA PŘI TVORBĚ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ SYSTÉMU "HOST PC - TARGET PC" PRO ŘÍZENÍ POLOVODIČOVÝCH MĚNIČŮ

VYUŽITÍ KNIHOVNY SWING PROGRAMOVACÍHO JAZYKU JAVA PŘI TVORBĚ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ SYSTÉMU HOST PC - TARGET PC PRO ŘÍZENÍ POLOVODIČOVÝCH MĚNIČŮ VYUŽITÍ KNIHOVNY SWING PROGRAMOVACÍHO JAZYKU JAVA PŘI TVORBĚ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ SYSTÉMU "HOST PC - TARGET PC" PRO ŘÍZENÍ POLOVODIČOVÝCH MĚNIČŮ Stanislav Flígl Katedra elektrických pohonů a trakce (K13114),

Více