Vl akna. PB 152 Operacn syst emy. Jan ÐStaudek Verze : jaro 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vl akna. PB 152 Operacn syst emy. Jan ÐStaudek http://www..muni.cz/usr/staudek/vyuka/ Verze : jaro 2015"

Transkript

1 Vl akna PB 152 Operacn syst emy Jan ÐStaudek Û Å«Æ ±²³ µ ¹º»¼½¾ Ý Verze : jaro 2015

2 Proces, resp. tak e task { drzitel zdroj u, vc. prostoru ve virtu aln pam eti pro uchov an obrazu procesu { jednotka pl anov an cl dynamick eho prid elov an procesoru pro b eh procesu Vl akno Sekvencn d ej denovateln y v procesu. Pro OS jednotka pl anov an, nikoli vlastnictv zdroj u Vsechna vl akna denovan a v procesu se res soubezne, multitasking. Proces a vl akna Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 1

3 Koncept sekvencnho procesu m uze b yt neefektivn Textov y editor cte z kl avesnice prkazy k editaci fom atuje text podle prkaz u z d uvodu spolehlivosti se pozaduje periodicky koprovat editovan y text do diskov eho souboru Resen editoru cist e sekvencnm procesem b ehem archivace bude ignorovat kl avesnici a mys dokud se archivace neukonc, v ykon editov an bude nzk y Naprogramov an do editoru obsluhy prerusen od mysi a kl avesnice b ehem archivace v ykon se vyleps, program bude slozit y Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 2

4 Resen editoru pomoc vl aken Resen probl emu tremi procesy probl em neres, vsechny tri procesy by musely pracovat s jedin ym dokumentem Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 3

5 vl akno (thread) Proces a vl akno syst emov y objekt, kter y se vytv ar v r amci procesu je viditeln y pouze uvnitr procesu je charakterizov an sv ym stavem (procesory se prid eluj vl akn um),,klasick y process"{ proces s jednm vl aknem vl akno se nach az ve stavech: bez, pripraven e,... kdyz vl akno neb ez, kontext vl akna je ulozen y v TCB (Thread Control Block): { jeho prov adec z asobnk, obraz PC, obraz registr u,... vl akno m uze pristupovat k LAP a k ostatnm zdroj um sv eho procesu tyto zdroje sdlej vsechny vl akna jednoho procesu { jakmile 1 vl akno zmen obsah nekter e bu nky LAP, vsechny ostatn vl akna (t ehoz procesu) nov y obsah vid { soubor otevren y jednm vl aknem vid vsechny ostatn vl akna (t ehoz procesu) skupina vl aken jednoho procesu sdl promenn e (LAP, pridelen y FAP), otevren e soubory,... Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 4

6 Multitasking / multithreading Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 5

7 Vl akna vs. Procesy Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 6

8 Web server resen y pomoc vl aken Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 7

9 Klient-server resen y pomoc vl aken Proces m uze denovat vce aktivit provediteln ych soub ezn e Napr. server m uze obsluhovat vce pozadavk u klient u soub ezn e Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 8

10 Pouzit vl aken Univerz aln n astroj pro vsechny aplikace od interaktivnho kreslen po hry napr. b ehem cten kl avesnice jednm vl aknem jin e vl akno vykresluje obr azek Efektivn vyuzit multiprocesorov ych poctac u moznost skutecn e paralelnho b ehu vl aken na r uzn ych procesorech msto multitaskingu sdlejcho jedin y procesor Prednosti Vl akno se vytvor rychleji nez proces Vl akno se ukonc rychleji nez proces Mezi vl akny se rychleji prepn a nez mezi procesy Dos ahne se leps strukturalizace programu Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 9

11 Prnosy pouzit vl aken, prklady aplikac proc se zav ad vl akna v r amci procesu, prklady prnos u menu vypisovan e soub ezn e se zpracov anm periodicky prov ad en automatick e kopie souboru prekreslov an obrazovky soub ezn e se zpracov anm dat paralelizace algoritmu v multiprocesoru dosazen leps strukturalizace programu Prklady Souborov y server LAN { mus vyrizovat behem kr atk e doby nekolik pozadavk u na soubory { pro vyrzen kazd eho pozadavku se zrd samostatn e vl akno Symetrick y multiprocesor { na r uzn ych procesorech m uze bezet vce vl aken soucasne jedno vl akno zobrazuje menu a cte vstup od uzivatele a soucasn e jin e vl akno prov ad prkazy uzivatele periodick e prov ad en automatick e kopie souboru prekreslov an obrazovky soub ezn e se zpracov anm Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 10

12 Co se zsk a pouzitm vl aken schopnost l epe reagovat na resen y probl em multivl aknov a interaktivn aplikace m uze st ale b ezet, i kdyz jej c ast je blokovan a / se dlouho res /... interakce s prohlzecem v jednom vl aknu prohlzece, zav aden obr azku jin ym vl aknem snazs sdlen zdroj u aplikace, kter e se lis pouze n ekolika odlisn ymi aktivitami resen ymi samostatn e vl akny, mohou sdlet stejn y adresov y prostor, hlavn program,... Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 11

13 Co se zsk a pouzitm vl aken snzen syst emov e rezie prepn an kontextu mezi vl akny je jednoduss nez prepn an kontextu mezi procesy napr. Solaris { vytvoren procesu je 30x pomalejs nez vytvoren vl akna { prepn an kontextu mezi procesy je 5x pomalejs nez mezi vl akny ucinn ejs vyuzit multiprocesorov ych architektur soub eznost resen vl aken m uze nab yt formy paralelismu Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 12

14 Prklad pouzit vl aken: RPC, Remote Procedure Call Program prov ad dve RPC ke 2 r uzn ym server um a poct a v ysledek z obou hodnot Implementace pomoc 1-vl aknov eho procesu Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 13

15 Prklad pouzit vl aken: RPC, Remote Procedure Call Program prov ad dve RPC ke 2 r uzn ym server um a poct a v ysledek z obou hodnot Implementace pomoc vce-vl aknov eho procesu na monoprocesoru { 1 vl akno na 1 server Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 14

16 Probl em konzistence mezi vl akny Mejme aplikaci kter a sest av a z vce nez avisl ych c ast C asti nemus b ezet v sekvenci Kazd a c ast se implementuje jako vl akno Vlastnosti takov e implementace Kdyz vl akno cek a konec I/O operace, m uze bezet jin e vl akno t ehoz procesu, aniz by se prepojovalo mezi procesy vl akna jednoho procesu sdl pam et' a soubory a tudz mohou mezi sebou komunikovat, aniz by k tomu potrebovaly sluzby j adra vl akna jedn e aplikace se proto mus mezi sebou synchronizovat, aby se zachovala konzistentnost zpracov avan ych dat Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 15

17 Prklad probl emu zachov an konzistence dat Sc en ar v procesu jsou vytvorena vl akna T 1 a T 2 T 1 poct a C = A + B, T 2 pren as hodnotu X z A do B: A = A X; B = B + X T 1 a T 2 bez soubezne, nevme jak rychle kazd e z nich Form aln predstava o chov an syst emu vl aken T 1 a T 2 T 2 udel a A = A X a B = B + X T 1 poct a C = A + B, hodnota C se tudz proveden T 2 nezmen Mozn a realita T 2 udel a A = A X T 1 spoct a C = A + B = A X + B T 2 udel a B = B + X, coz C uz neovlivn Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 16

18 Stavy vl aken tri klcov e stavy bez pripraven e cekajc vsechny vl akna jednoho procesu sdlej stejn y adresov y prostor vl akna se samostatn e neodkl adaj ukoncen procesu ukoncuje vsechny vl akna existujc v r amci tohoto procesu Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 17

19 Typy vl aken User-Level Threads (ULT) j adro OS podporuje procesy vl akna podporuje vl aknov a knihovna sestavovan a do programu uzivatele Kernel-Level Threads (KLT) podporuje je prmo j adro OS tak e lightweight processes nebo kernel-supported threads Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 18

20 Vl akna na uzivatelsk e urovni, ULT User-Level Threads (ULT) vlastnosti Spr ava vl aken se prov ad prostrednictvm vl aknov e knihovny (thread library) na urovni uzivatelsk eho / aplikacnho procesu, j adro o jejich existenci nev Prepojov an mezi vl akny nepozaduje prov ad en funkc j adra neprepn a se ani kontext procesu ani rezim procesoru Pl anov an prepn an vl aken je specick e pro konkr etn aplikaci aplikace si vol pro sebe nejvhodn ejs algoritmus prklady POSIX { Pthreads Mach { C-threads Solaris { threads Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 19

21 Vl akna na uzivatelsk e urovni, ULT Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 20

22 Vztahy mezi ULT vl akny a stavy procesu Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 21

23 Vl akna na uzivatelsk e urovni, ULT vl aknov a knihovna obsahuje funkce pro vytv aren a rusen vl aken pred av an zpr av a dat mezi vl akny pl anov an beh u vl aken uchov av an a obnova kontext u vl aken Co del a j adro pro vl akna na uzivatelsk e urovni J adro nev o aktivite vl aken, manipuluje pouze s procesy Kdyz nekter e vl akno zavol a sluzbu j adra a cek a dokud se sluzba nespln je blokov an cel y proces, viz predchoz bod Stavy vl aken jsou na stavech procesu nez avisl e pro vl aknovou knihovnu m uze vl akno b yt st ale ve stavu,,bezc" i kdyz je proces vr acen y mezi,,pripraven e"procesy Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 22

24 Vl akna na uzivatelsk e urovni, ULT Prednosti Prepojov an mezi vl akny nepozaduje prov ad en j adra neprepn a se ani kontext ani rezim procesoru Pl anov an je specick e pro konkr etn aplikaci { vol si pro sebe nejvhodn ejs algoritmus { ULT mohou bezet pod kter ymkoliv OS { ULT potrebuj pouze adekv atn vl aknovou knihovnu Nedostatky V etsina vol an sluzeb zp usobuje blokov an procesu J adro blokuje procesy a ne vl akna Takze z adn e vl akno existujc v r amci procesu nem uze bezet J adro m uze prid elovat procesor pouze proces um, takze dv e vl akna jednoho procesu nemohou b ezet paraleln e, i kdyz proces b ez v multiprocesoru Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 23

25 Vl akna na urovni j adra, KLT Kernel-Level Threads (KLT) vlastnosti Celou spr avu vl aken podporuje j adro, vl aknov a knihovna se nepouzv a pouzv a se API na vl aknov e sluzby j adra Informaci o kontextu procesu a vl aken udrzuje j adro Prepojov an mezi vl akny aktivuje j adro Pl anov an se res na b azi vl aken prklady OS/2 Windows 95/98/NT/2000/XP Solaris, Tru64 UNIX, Linux Mac OS X Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 24

26 Vl akna na urovni j adra, KLT Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 25

27 Vl akna na urovni j adra, KLT Prednosti j adro m uze soucasne pl anovat beh vce vl aken stejn eho procesu na vce procesorech k blokov an doch az na urovni vl aken i programy j adra mohou mt multi{vl aknov y charakter Nedostatky prepojov an mezi vl akny t ehoz procesu zprostredkov av a j adro pri prepnut vl akna se 2x se prepn a rezim procesoru v ysledkem je zpomalen, snzen dostupn eho aplikacnho v ykonu Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 26

28 Kombinace ULT/KLT vl akna se vytv arej v uzivatelsk em prostoru program ator m uze nastavit pocet vl aken na urovni j adra lze kombinovat prnosy obou prstup u podporuje Solaris Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 27

29 Kombinace ULT/KLT Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 28

30 1 : 1 Multivl aknov e modely Kazd y ULT se zobrazuje do jednoho KLT tradicn Unixy verze n : 1 Vce ULT se zobrazuje do jednoho KLT pouzv a se na syst emech, kter e nepodporuj KLT Windows 95/98/NT/2000/XP, Linux, Solaris 9 a vyss verze. Solaris Green Threads, GNU Portable Threads n : m vce ULT se m uze zobrazovat do vce KLT OS m uze vytvorit dostatecn y pocet KLT Solaris do verze 9, Windows NT/2000 with the ThreadFiber package two-level model { model n : m s moznost v azat konkr etn ULT na konkr etn KLT (IRIX, HP=UX, True64 Unix) Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 29

31 Multivl aknov e modely Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 30

32 Vl akna v syst emu Solaris OS nevid ULT OS prid eluje procesor KLT Lightweight process (LWP) rozhran pro paralelismus pro aplikace kazd y LWP podporuje 1 nebo vce ULT a zobrazuje je do jednoho KLT Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 31

33 Proces ve Windows a jeho zdroje Jsou implementovan e jako objekty Proces lze vytvorit jako nov y proces nebo jako kopii existujcho procesu V procesu lze denovat jedno nebo vce vl aken Procesy i vl akna maj vestav en e synchronizacn vlastnosti Proces je denovan y jist ym poctem akc /sluzeb, kter e m uze vykon avat prov ad sluzbu, kdyz je volan y n ekterou z publikovan ych metod rozhran vznik a jako nov y proces generov anm instance objektu ze sablony vlastnostem objektu se prirad hodnoty pri generov an objektu Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 32

34 Vztah proces u a zdroj u ve Windows Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 33

35 Vlastnosti objektu proces ve Windows Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 34

36 Vlastnosti objektu vl akno ve Windows Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 35

37 Stavy vl akna ve Windows Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 36

38 Windows 7 Architecture, vl akna a SMP vl akna vsech proces u vc. syst emov ych (Executive) mohou b ezet na kter emkoliv dostupn em procesoru vl akna mohou bezet paralelne vl akna jednoho procesu mohou bezet paralelne na r uzn ych procesorech v r amci jednoho procesu server m uze pouzt vce vl aken pro soucasnou obsluhu vce klient u soucasn e data a zdroje mohou procesy sdlet procesy mohou mezi sebou komunikovat Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 37

39 Vl akna Java, prklad Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 38

40 Vlakna Java, p r klad Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn systemy { Vlakna 39

41 Vl akna Java vl akna jsou fundament alnm model resen javovsk eho programu jak implementovat JVM do hostitelsk eho OS z adn y standard neres { napr. XP: model 1:1 vl aknov a knihovna Java b yv a mapovan a na vl aknovou knihovnu hostitelsk eho OS { JVM ve XP: na API Win32 { JVM v Linux/Solaris: na API Pthreads Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 40

42 Pozn amky k pr aci s vl akny s emantika fork() a exec() fork duplikuje proces v jednovl aknov em procesu m a duplikovat cel y proces nebo jenom vl akno, kter e fork vyvolalo? jak ukoncit beh (clov eho) vl akna, kter y dosud neskoncil? asynchronn zrusen { jedno vl akno bezprostredn e ukonc clov e vl akno odlozen e zrusen { clov e vl akno se periodicky dotazuje, zda m a skoncit Ozn amen prerusen clov eho vl akna Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 41

43 Pozn amky k pr aci s vl akny odlozen e zrusen { kontrolov an stavu,,prerusen" Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 42

44 Pozn amky k pr aci s vl akny zvl ad an sign al u sign al { Unixovsk a softwarov a notikace procesu, ze se stala (oznamovan a) ud alost sign aly spravuje spr avce sign al u sign al se procesu dopravuje operacnm syst emem (programov e) volby: { m a se sign al dorucit 1 konkr etnmu vl aknu v clov em procesu? { m a se sign al dorucit vsem vl akn um v clov em procesu? { m a se sign al dorucit jen jist ym vl akn um v clov em procesu? { m a jedno vl akno spravovat vsechny sign aly dorucen e procesu? Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 43

45 Pozn amky k pr aci s vl akny pr ace s bankem vl aken (Thread Pool) bank vl aken { skupina vl aken pripraven ych na spusten pri z adosti o n asobnou obsluhu serverem se nemus generovat nov e vl akno neomezen e generov an nov ych vl aken by mohlo vycerpat dostupn e zdroje pripraven e vl akno se rychleji spust nez vytv aren e vl akno tri javovsk e architektury banku vl aken: 1. Single thread executor { bank o rozmeru 1 2. Fixed thread executor { bank o rozmeru > 1 3. Cached thread pool - bank neomezen eho rozsahu pr ace s vlastnmi daty vl akna (Thread Specific Data) vl akno m uze mt vlastn kopii dat, nesdlenou s ostatnmi vl akny procesu napr. pri pouzv an banku vl aken Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 44

46 Prklady vl aknov ych knihoven Pthreads standard API, IEEE c, pro vytv aren a synchronicazi vl aken API urcuje chov an, implementaci standard nepredpisuje pouzvaj unixov e orientovan e syst emy (Solaris, Linux, Mac OS X) Windows XP Threads implementuje mapov an 1:1 kazd e vl akno sest av a z: id vl akna, sestava registr u, samostatn y uzivatelsk y z asobnk a z asobnk j adra a priv atn pamet'ov a oblast { kontext vl akna vl akna v Linuxu Linux pouzv a pojem tasks msto threads (vl akno) vl akno se vytv ar vol anm syst emu clone() vl akno je potomek a sdl s rodicovsk ym procesem adresov y prostor Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 45

Procesy a vlákna (Processes and Threads)

Procesy a vlákna (Processes and Threads) ÚVOD DO OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ Ver.1.00 Procesy a vlákna (Processes and Threads) Správa procesů a vláken České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická 2012 Použitá literatura [1] Stallings, W.: Operating

Více

Typologie, funkcn skladba a architektury OS, prklady z Windows, Unix, Linux, MAC OSx

Typologie, funkcn skladba a architektury OS, prklady z Windows, Unix, Linux, MAC OSx Typologie, funkcn skladba a architektury OS, prklady z Windows, Unix, Linux, MAC OSx PB 152 Operacn syst emy Jan Staudek http://www..muni.cz/usr/staudek/vyuka/ Ð Û Å«Æ ±²³ µ ¹º»¼½¾ Ý Verze : jaro 2016

Více

Principy operačních systémů. Lekce 5: Multiprogramming a multitasking, vlákna

Principy operačních systémů. Lekce 5: Multiprogramming a multitasking, vlákna Principy operačních systémů Lekce 5: Multiprogramming a multitasking, vlákna Multiprogramování předchůdce multitaskingu Vzájemné volání: Implementován procesem (nikoliv OS) Procesu je přidělen procesor,

Více

Spr ava hlavn pam eti

Spr ava hlavn pam eti Osnova predn asky Spr ava hlavn pam eti PB 15 Operacn syst emy Jan Staudek http://www..muni.cz/usr/staudek/vyuka/ Obecn e principy spr avy hlavn pam eti str ankov an, paging hlavn pam eti, segmentov an,

Více

Operacn syst emy { prehled

Operacn syst emy { prehled Komponenty poctacov eho syst emu Operacn syst emy { prehled PB 152 Operacn syst emy Jan Staudek http://www..muni.cz/usr/staudek/vyuka/ Ð Û Å«Æ ±²³ µ ¹º»¼½¾ Ý Verze : jaro 2017 uzivatel e (lid e, stroje,

Více

Operační systémy. Přednáška 2: Procesy a vlákna

Operační systémy. Přednáška 2: Procesy a vlákna Operační systémy Přednáška 2: Procesy a vlákna 1 Procesy Všechen běžící software v systému je organizován jako množina sekvenčně běžících procesů. (Sekvenční) proces Abstrakce běžícího programu. Sekvence

Více

Typologie, funkcn skladba a architektury OS, prklady z Windows, Unix, Linux, MAC OSx

Typologie, funkcn skladba a architektury OS, prklady z Windows, Unix, Linux, MAC OSx Osnova dodatku predn asky Typologie, funkcn skladba a architektury OS, prklady z Windows, Unix, Linux, MAC OSx PB 15 Operacn syst emy Windows Unix Linux MAC OS X Jan Staudek http://www..muni.cz/usr/staudek/vyuka/

Více

Procesy. Uvodem k proces um. PB 152 Operacn syst emy. Program a proces. Uvodem k proces um

Procesy. Uvodem k proces um. PB 152 Operacn syst emy. Program a proces. Uvodem k proces um Uvodem k proces um Procesy PB 152 Operacn syst emy Jan Staudek http://www..muni.cz/usr/staudek/vyuka/ Ð Û Å«Æ ±²³ µ ¹º»¼½¾ Ý Verze : jaro 2017 Poctacov a platforma se skl ad a z kolekce hardwarov ych prostredk

Více

Obnova transakc po v ypadku

Obnova transakc po v ypadku Klasikace poruch Obnova transakc po v ypadku PA 150 Principy operacnch syst em u Jan ÐStaudek Û Å«Æ ±²³ µ ¹º»¼½¾ Ý http://www..muni.cz/usr/staudek/vyuka/ poruchy transakc logick e chyby v resen T nelze

Více

Operacn syst emy { prehled

Operacn syst emy { prehled Operacn syst emy { prehled PB 152 Operacn syst emy Jan ÐStaudek Û Å«Æ ±²³ µ ¹º»¼½¾ Ý http://www..muni.cz/usr/staudek/vyuka/ Verze : jaro 2015 hardware Komponenty poctacov eho syst emu b azov e v ypocetn

Více

Vlákno (anglicky: thread) v informatice označuje vlákno výpočtu neboli samostatný výpočetní tok, tedy posloupnost po sobě jdoucích operací.

Vlákno (anglicky: thread) v informatice označuje vlákno výpočtu neboli samostatný výpočetní tok, tedy posloupnost po sobě jdoucích operací. Trochu teorie Vlákno (anglicky: thread) v informatice označuje vlákno výpočtu neboli samostatný výpočetní tok, tedy posloupnost po sobě jdoucích operací. Každá spuštěná aplikace má alespoň jeden proces

Více

Poctacov e syst emy { prehled

Poctacov e syst emy { prehled Poctacov e syst emy { prehled PB 152 Operacn syst emy Jan Staudek http://www..muni.cz/usr/staudek/vyuka/ Ð Û Å«Æ ±²³ µ ¹º»¼½¾ Ý Verze : jaro 2017 Prol predm etu 1. etapa (1/4 obsahu, predn asek), uvod

Více

Typologie, funkcn skladba a architektury OS, prklady z Windows, Unix, Linux, Android

Typologie, funkcn skladba a architektury OS, prklady z Windows, Unix, Linux, Android Osnova dodatku predn asky Typologie, funkcn skladba a architektury OS, prklady z Windows, Unix, Linux, Android PB 15 Operacn syst emy Windows Unix Linux Android Jan Staudek http://www..muni.cz/usr/staudek/vyuka/

Více

Architektura rodiny operačních systémů Windows NT Mgr. Josef Horálek

Architektura rodiny operačních systémů Windows NT Mgr. Josef Horálek Architektura rodiny operačních systémů Windows NT Mgr. Josef Horálek = Velmi malé jádro = implementuje jen vybrané základní mechanismy: = virtuální paměť; = plánování vláken; = obsluha výjimek; = zasílání

Více

Typologie, funkcn skladby a architektury OS

Typologie, funkcn skladby a architektury OS Typologie, funkcn skladby a architektury OS PB 152 Operacn syst emy Jan Staudek http://www..muni.cz/usr/staudek/vyuka/ Ð Û Å«Æ ±²³ µ ¹º»¼½¾ Ý Verze : jaro 2015 Osnova predn asky Typologie operacnch syst

Více

Téma 3. Procesy a vlákna

Téma 3. Procesy a vlákna Operační systémy a sítě Petr Štěpán, K13133 KN-E-129 stepan@fel.cvut.cz Téma 3. Procesy a vlákna Pojem Výpočetní proces Výpočetní proces (job, task) spuštěný program Proces je identifikovatelný jednoznačné

Více

Stavba operačního systému

Stavba operačního systému Stavba operačního systému Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Otáhalík. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání,

Více

Uvod, celkov y prehled problematiky

Uvod, celkov y prehled problematiky Organizace v yuky Uvod, celkov y prehled problematiky PV 169 Z aklady prenosu dat Jan Staudek http://www..muni.cz/usr/staudek/vyuka/ Ð Û Å«Æ ±²³ µ ¹º»¼½¾ Ý Predn as, zkous (zkouska psemn a) Jan Staudek,

Více

Projekt implementace ISMS

Projekt implementace ISMS Projekt implementace ISMS PV 017 Bezpecnost IT Jan ÐStaudek Û Å«Æ ±²³ µ ¹º»¼½¾ Ý http://www..muni.cz/usr/staudek/vyuka/ Verze : podzim 2016 ISMS { Information Security Management System Metodicky vypracovan

Více

Typologie, funkcn skladby a architektury OS

Typologie, funkcn skladby a architektury OS Obsah predn asky Typologie, funkcn skladby a architektury OS PB 15 Operacn syst emy Jan Staudek http://www..muni.cz/usr/staudek/vyuka/ Typologie operacnch syst em u Generick e komponenty operacnch syst

Více

Obnova transakc po v ypadku

Obnova transakc po v ypadku Obnova transakc po v ypadku PA 150 Principy operacnch syst em u Jan Staudek http://www..muni.cz/usr/staudek/vyuka/ Ð Û Å«Æ ±²³ µ ¹º»¼½¾ Ý Verze : podzim 2016 Klasikace poruch poruchy transakc logick e

Více

Management procesu I Mgr. Josef Horálek

Management procesu I Mgr. Josef Horálek Management procesu I Mgr. Josef Horálek Procesy = Starší počítače umožňovaly spouštět pouze jeden program. Tento program plně využíval OS i všechny systémové zdroje. Současné počítače umožňují běh více

Více

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura IBM PC 5150 MS DOS 1981 (7 verzí) DR DOS, APPLE DOS, PC DOS 1. 3. Windows grafická nástavba na DOS Windows 95 1. operační systém jako takový, Windows XP 2001, podporovány do 2014, x86 a Windows 2000 Professional

Více

Téma 3 Procesy a vlákna

Téma 3 Procesy a vlákna Téma 3 Procesy a vlákna Obsah 1. Výpočetní procesy a jejich stavy 2. Stavový diagram procesů 3. Plánovače a přepínání kontextu 4. Typy plánování 5. Vznik a zánik procesu 6. Způsoby kooperace procesů 7.

Více

Operační systémy. Přednáška 1: Úvod

Operační systémy. Přednáška 1: Úvod Operační systémy Přednáška 1: Úvod 1 Organizace předmětu Přednášky každé úterý 18:00-19:30 v K1 Přednášející Jan Trdlička email: trdlicka@fel.cvut.z kancelář: K324 Cvičení pondělí, úterý, středa Informace

Více

Operační systémy. Tomáš Vojnar IOS 2009/2010. Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Božetěchova 2, 612 66 Brno

Operační systémy. Tomáš Vojnar IOS 2009/2010. Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Božetěchova 2, 612 66 Brno Operační systémy IOS 2009/2010 Tomáš Vojnar Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Božetěchova 2, 612 66 Brno ÚÓ Ò Ö ØºÚÙØ ÖºÞ Úvod do UNIXu p.1/11 Unix úvod Úvod do UNIXu p.2/11

Více

Principy operačních systémů. Lekce 4: Správa procesů

Principy operačních systémů. Lekce 4: Správa procesů Principy operačních systémů Lekce 4: Správa procesů Základní pojmy Program = zápis algoritmu v programovacím jazyce Je statický (neměnný) Proces = instance programu běžícího v počítači Je tvořen nejen

Více

Bezs n urov a telefonie, DECT

Bezs n urov a telefonie, DECT Bezs n urov a telefonie, DECT PA 151 Soudob e ste Jan Staudek http://www..muni.cz/usr/staudek/vyuka/ Ð Û Å«Æ ±²³ µ ¹º»¼½¾ Ý Verze : jaro 2017 DECT, Digital European Cordless Telephone z obchodnho hlediska

Více

Soubor, souborov e organizace

Soubor, souborov e organizace Soubor, souborov e organizace PV 062 Organizace soubor u Jan Staudek http://www..muni.cz/usr/staudek/vyuka/ Ð Û Å«Æ ±²³ µ ¹º»¼½¾ Ý Verze : jaro 2016 Osnova predn asky Pojem soubor, klc, operace se souborem,

Více

IB109 Návrh a implementace paralelních systémů. Organizace kurzu a úvod. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.

IB109 Návrh a implementace paralelních systémů. Organizace kurzu a úvod. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D. IB109 Návrh a implementace paralelních systémů Organizace kurzu a úvod RNDr. Jiří Barnat, Ph.D. Sekce B109 Návrh a implementace paralelních systémů: Organizace kurzu a úvod str. 2/25 Organizace kurzu Organizace

Více

Distribuovaný systém je takový systém propojení množiny nezávislých počítačů, který poskytuje uživateli dojem jednotného systému.

Distribuovaný systém je takový systém propojení množiny nezávislých počítačů, který poskytuje uživateli dojem jednotného systému. 1. B4. Počítačové sítě a decentralizované systémy Jakub MÍŠA (2006) Decentralizace a distribuovanost v architekturách počítačových sítí. Centralizovaná a distribuovaná správa prostředků, bezpečnostní politika

Více

Služba ve Windows. Služba (service) je program

Služba ve Windows. Služba (service) je program Služby Windows Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Otáhalík. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské

Více

Základy informatiky. Operační systémy

Základy informatiky. Operační systémy Základy informatiky Operační systémy Zpracoval: Upraveno: Ing. Pavel Děrgel Daniela Ďuráková Cíle dnešní přednášky Operační systém základní funkce souborové systémy Windows historie, vlastnosti Linux historie

Více

Komunikace a synchronizace proces u

Komunikace a synchronizace proces u Komunikace a synchronizace proces u PB 152 Operacn syst emy Jan Staudek http://www..muni.cz/usr/staudek/vyuka/ Ð Û Å«Æ ±²³ µ ¹º»¼½¾ Ý Verze : jaro 2017 Motto platn e jiz 35 let Designing correct routines

Více

Principy operačních systémů. Lekce 1: Úvod

Principy operačních systémů. Lekce 1: Úvod Principy operačních systémů Lekce 1: Úvod Sylabus Lekce 1: Úvod 2 Literatura Lekce 1: Úvod 3 Operační systém Základní programové vybavení počítače, které se zavádí do počítače při jeho startu a zůstává

Více

Komunikace a synchronizace proces u

Komunikace a synchronizace proces u Motto platn e jiz 35 let Komunikace a synchronizace proces u PB 15 Operacn syst emy Jan Staudek http://www..muni.cz/usr/staudek/vyuka/ Ð Û Å«Æ ±²³ µ ¹º»¼½¾ Ý Verze : jaro 017 Designing correct routines

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 3. ročník učebního oboru Elektrikář Přílohy. bez příloh. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 3. ročník učebního oboru Elektrikář Přílohy. bez příloh. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

PB002 Základy informačních technologií

PB002 Základy informačních technologií Operační systémy 25. září 2012 Struktura přednašky 1 Číselné soustavy 2 Reprezentace čísel 3 Operační systémy historie 4 OS - základní složky 5 Procesy Číselné soustavy 1 Dle základu: dvojková, osmičková,

Více

Vláknové programování část I

Vláknové programování část I Vláknové programování část I Lukáš Hejmánek, Petr Holub {xhejtman,hopet}@ics.muni.cz Laboratoř pokročilých síťových technologií PV192 2015 04 07 1/27 Vláknové programování v C/C++ 1. Procesy, vlákna, přepínání

Více

Operační systémy Rozdělení a popis. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1124_Operační systémy Rozdělení a popis_pwp

Operační systémy Rozdělení a popis. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1124_Operační systémy Rozdělení a popis_pwp Operační systémy Rozdělení a popis Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1124_Operační systémy Rozdělení a popis_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

Principy operačních systémů. Lekce 2: Správa paměti

Principy operačních systémů. Lekce 2: Správa paměti Principy operačních systémů Lekce 2: Správa paměti Funkce správce paměti Správce (operační) paměti je součástí kernelu. Jeho implementace může být různá, ale základní funkce jsou obdobné ve všech OS: Udržovat

Více

Management procesu II Mgr. Josef Horálek

Management procesu II Mgr. Josef Horálek Management procesu II Mgr. Josef Horálek Vlákna = Vlákna (Threads) = proces je definován množinou zdrojů výpočetního systému, které používá a umístěním, kde je spuštěn; = vlákno (thread) nazýváme lehký

Více

OPERAČNÍ SYSTÉMY. Ing. Luděk Richter

OPERAČNÍ SYSTÉMY. Ing. Luděk Richter OPERAČNÍ SYSTÉMY Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění MS WINDOWS I řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie Práce ve Windows XP Architektura Instalace Spouštění HISTORIE I MS-DOS 1981, první OS firmy Microsoft, pro IBM PC 16b, textový, jednouživatelský,

Více

Definice OS. Operační systém je základní programové vybavení počítače, nezbytné pro jeho provoz.

Definice OS. Operační systém je základní programové vybavení počítače, nezbytné pro jeho provoz. OPERAČNÍ SYSTÉMY Definice OS Operační systém je základní programové vybavení počítače, nezbytné pro jeho provoz. Každý počítač má alespoň jeden procesor, paměť, I/O zařízení. Všechny tyto součásti můžeme

Více

Přednáška. Implementace procesů/vláken. Plánování vláken. Katedra počítačových systémů FIT, České vysoké učení technické v Praze Jan Trdlička, 2012

Přednáška. Implementace procesů/vláken. Plánování vláken. Katedra počítačových systémů FIT, České vysoké učení technické v Praze Jan Trdlička, 2012 Přednáška Implementace procesů/vláken. Plánování vláken. Katedra počítačových systémů FIT, České vysoké učení technické v Praze Jan Trdlička, 2012 Příprava studijního programu Informatika je podporována

Více

OPERAČNÍ SYSTÉMY. Operační systém je prostředník mezi hardwarem (technickým vybavením počítače) a určitým programem, který uživatel používá.

OPERAČNÍ SYSTÉMY. Operační systém je prostředník mezi hardwarem (technickým vybavením počítače) a určitým programem, který uživatel používá. Operační systém je prostředník mezi hardwarem (technickým vybavením počítače) a určitým programem, který uživatel používá. Co vše provádí operační systém: Organizuje přístup a využívání zdrojů počítače

Více

11 Návrh programového vybavení

11 Návrh programového vybavení 11 Návrh programového vybavení - technické jádro procesu vývoje programového systému, existuje u všech modelů životního cyklu - Jackson: Začínající moudrost programátora (softwarového inženýra) spočívá

Více

Vlákna Co je to vlákno?

Vlákna Co je to vlákno? Vlákna Co je to vlákno? Hierarchie z pohledu operačního systému: Proces o největší výpočetní entita plánovače o vlastní prostředky, paměť a další zdroje o v závislosti na OS možnost preemptivního multitaskingu

Více

Procesy a vlákna Mgr. Josef Horálek

Procesy a vlákna Mgr. Josef Horálek Procesy a vlákna Mgr. Josef Horálek Procesy a vlákna = Základním úkolem jádra je = Správa běžících procesů a vláken: = vytváření = plánování = nastavování = ukončování Proces, vlákno, úloha = Proces běžící

Více

Disková pole (RAID) 1

Disková pole (RAID) 1 Disková pole (RAID) 1 Architektury RAID Důvod zavedení RAID: reakce na zvyšující se rychlost procesoru. Pozice diskové paměti v klasickém personálním počítači vyhovuje pro aplikace s jedním uživatelem.

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Matematika v programovacích

Matematika v programovacích Matematika v programovacích jazycích Pavla Kabelíková am.vsb.cz/kabelikova pavla.kabelikova@vsb.cz Úvodní diskuze Otázky: Jaké programovací jazyky znáte? S jakými programovacími jazyky jste již pracovali?

Více

Operační systém. Logické prostředky výpoč etního systému jsou:

Operační systém. Logické prostředky výpoč etního systému jsou: Operační systém Pojmy Výpoč etní systém (například počíta č) je stroj na zpracování dat provádějící samočinn ě př edem zadané operace. Instrukce nejkratší, již dále nedělitelný povel, těmto povelům rozumí

Více

Správa procesoru. Petr Krajča. Katedra informatiky Univerzita Palackého v Olomouci. 11. březen, 2011

Správa procesoru. Petr Krajča. Katedra informatiky Univerzita Palackého v Olomouci. 11. březen, 2011 Operační systémy Správa procesoru Petr Krajča Katedra informatiky Univerzita Palackého v Olomouci 11. březen, 2011 Petr Krajča (UP) KMI/XOSY: Přednáška III. 11. březen, 2011 1 / 18 Procesy (1/2) neformálně:

Více

SÁM O SOBĚ DOKÁŽE POČÍTAČ DĚLAT JEN O MÁLO VÍC NEŽ TO, ŽE PO ZAPNUTÍ, PODOBNĚ JAKO KOJENEC PO PROBUZENÍ, CHCE JÍST.

SÁM O SOBĚ DOKÁŽE POČÍTAČ DĚLAT JEN O MÁLO VÍC NEŽ TO, ŽE PO ZAPNUTÍ, PODOBNĚ JAKO KOJENEC PO PROBUZENÍ, CHCE JÍST. OPERAČNÍ SYSTÉMY SÁM O SOBĚ DOKÁŽE POČÍTAČ DĚLAT JEN O MÁLO VÍC NEŽ TO, ŽE PO ZAPNUTÍ, PODOBNĚ JAKO KOJENEC PO PROBUZENÍ, CHCE JÍST. OPERAČNÍ SYSTÉMY PŮVODNĚ VYVINUTY K ŘÍZENÍ SLOŽITÝCH VSTUPNÍCH A VÝSTUPNÍCH

Více

Windows a real-time. Windows Embedded

Windows a real-time. Windows Embedded Windows a real-time Windows Embedded Windows pro Embedded zařízení Současnost (2008): Windows Embedded WINDOWS EMBEDDED Windows Embedded CE Windows XP Embedded Windows Embedded for Point of Service Minulé

Více

Základy operačních systémů

Základy operačních systémů Základy operačních systémů Operační systém - je souhrn programů, které umožňují uživateli využívat technické a programové prostředky daného počítače. Operační systém můžeme rozdělit do dvou části: základ

Více

CLIENT-SERVER PRODUKTY FIRMY YAMACO SOFTWARE PRVODCE PRO KONFIGUROVÁNÍ PROVOZU V SÍTÍCH WINDOWS A LINUX V PROSTEDÍ DB SERVERU FIREBIRD

CLIENT-SERVER PRODUKTY FIRMY YAMACO SOFTWARE PRVODCE PRO KONFIGUROVÁNÍ PROVOZU V SÍTÍCH WINDOWS A LINUX V PROSTEDÍ DB SERVERU FIREBIRD CLIENT-SERVER PRODUKTY FIRMY YAMACO SOFTWARE PRVODCE PRO KONFIGUROVÁNÍ PROVOZU V SÍTÍCH WINDOWS A LINUX V PROSTEDÍ DB SERVERU FIREBIRD INFORMACE O INSTALACI LOKÁLNÍHO SERVERU FIREBIRD INFORMACE O INSTALACI

Více

N avrh a pouzit metrik informacn bezpecnosti, m eren v ISMS

N avrh a pouzit metrik informacn bezpecnosti, m eren v ISMS Metriky a m eren informacn bezpecnosti N avrh a pouzit metrik informacn bezpecnosti, m eren v ISMS PV 017 Bezpecnost IT Jan Staudek http://www..muni.cz/usr/staudek/vyuka/ Ð Û Å«Æ ±²³ µ ¹º»¼½¾ Ý Organizace

Více

Práce s velkými sestavami

Práce s velkými sestavami Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Wireless MAN, WiMax,

Wireless MAN, WiMax, Wireless MAN, WiMax, 802.16 PA 151 Soudob e ste Jan Staudek http://www..muni.cz/usr/staudek/vyuka/ Ð Û Å«Æ ±²³ µ ¹º»¼½¾ Ý Verze : jaro 2016 Osnova Co to je WiMAX Uvod k 802.16 Z akladn principy cinnosti

Více

Paralelní programování

Paralelní programování Paralelní programování přednášky Jan Outrata únor květen 2011 Jan Outrata (KI UP) Paralelní programování únor květen 2011 1 / 15 Simulátor konkurence abstrakce = libovolné proložení atom. akcí sekvenčních

Více

Principy operačních systémů

Principy operačních systémů Principy operačních systémů Struktura programového vybavení Uživatelské programy Jádro operačního systému Interpret příkazů Hardware BIOS Služby OS Služební programy Operační systém Operační systém je

Více

2010/2011 ZS. Operační systém. úvod základní architektury

2010/2011 ZS. Operační systém. úvod základní architektury Principy počítačů a operačních systémů Operační systém úvod základní architektury Historický vývoj 1. generace počítačů (40.-50. léta 20. stol.) technologie relé, elektronky programování strojový kód propojovací

Více

Transakce, soub eznost a uv aznut v distribuovan em prostred

Transakce, soub eznost a uv aznut v distribuovan em prostred Osnova predn asky Transakce, soub eznost a uv aznut v distribuovan em prostred PA 150 Principy operacnch syst em u Jan Staudek http://www..muni.cz/usr/staudek/vyuka/ Ð Û Å«Æ ±²³ µ ¹º»¼½¾ Ý Distribuovan

Více

PROGRAMOVÁNÍ ŘÍDÍCÍCH SYSTÉMŮ

PROGRAMOVÁNÍ ŘÍDÍCÍCH SYSTÉMŮ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ PROGRAMOVÁNÍ ŘÍDÍCÍCH SYSTÉMŮ Procesy, paralelní procesy, souběžné zpracování Ing. Ivo Špička, Ph.D. Ostrava 2013 Ing. Ivo Špička, Ph.D.

Více

Operační systémy (OS)

Operační systémy (OS) Operační systémy (OS) Operační systém Základní softwarové vybavení Ovládá technické vybavení počítače Tvoří rozhraní mezi aplikačními (uživatelskými) programy a hardwarem organizace přístupu k datům spouštění

Více

SOFTWARE A POČÍTAČOVÉ SÍTĚ. Alice Nguyenová

SOFTWARE A POČÍTAČOVÉ SÍTĚ. Alice Nguyenová SOFTWARE A POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Alice Nguyenová SOFTWARE POČÍTAČE Operační systém Utility pomocné programy Ovladače Aplikační programové vybavení OPERAČNÍ SYSTÉM - OS - správce hardwarových prostředků - služby

Více

Základy programování Operační systémy (UNIX) doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. VŠB-TUO, FEI (přednáška připravena z podkladů Ing. Michala Radeckého)

Základy programování Operační systémy (UNIX) doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. VŠB-TUO, FEI (přednáška připravena z podkladů Ing. Michala Radeckého) Základy programování Operační systémy (UNIX) doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. VŠB-TUO, FEI (přednáška připravena z podkladů Ing. Michala Radeckého) Historický základ Jednoduché a málo výkonné počítače Uživatel

Více

PROGRAM AZA Control návod k použití

PROGRAM AZA Control návod k použití PROGRAM AZA Control návod k použití AZA Control je uživatelský program určený ke správě přístupových práv, archivaci systémových událostí a konfiguraci elektromotorických zámků CERBERIUS pracujících v

Více

Paralelní programování

Paralelní programování Paralelní programování přednášky Jan Outrata únor duben 2011 Jan Outrata (KI UP) Paralelní programování únor duben 2011 1 / 11 Literatura Ben-Ari M.: Principles of concurrent and distributed programming.

Více

Principy operačních systémů. Lekce 6: Synchronizace procesů

Principy operačních systémů. Lekce 6: Synchronizace procesů Principy operačních systémů Lekce 6: Synchronizace procesů Kritická sekce Při multitaskingu (multithreadingu) různé procesy často pracují nad společnou datovou strukturou (např. zápis a čtení do/z fronty)

Více

IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals

IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals Srovnání desktopových OS a NOSs workstation síťové OS (NOSs) jednouživatelské jednoúlohové bez vzdáleného přístupu místní přístup k souborům poskytují a zpřístupňují

Více

Operační systémy: funkce

Operační systémy: funkce Operační systémy Software, který zabezpečuje základní chod počítače, je prostředníkem mezi hardwarem a aplikačním softwarem. Nutný základní software v počítači. Vykonává řadu rutinních operací, které by

Více

Disková pole (RAID) 1

Disková pole (RAID) 1 Disková pole (RAID) 1 Architektury RAID Základní myšlenka: snaha o zpracování dat paralelně. Pozice diskové paměti v klasickém personálním počítači vyhovuje pro aplikace s jedním uživatelem. Řešení: data

Více

OPS Paralelní systémy, seznam pojmů, klasifikace

OPS Paralelní systémy, seznam pojmů, klasifikace Moorův zákon (polovina 60. let) : Výpočetní výkon a počet tranzistorů na jeden CPU chip integrovaného obvodu mikroprocesoru se každý jeden až dva roky zdvojnásobí; cena se zmenší na polovinu. Paralelismus

Více

úvod Historie operačních systémů

úvod Historie operačních systémů Historie operačních systémů úvod Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Otáhalík. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav

Více

Základy informatiky. 2. Přednáška HW. Lenka Carr Motyčková. February 22, 2011 Základy informatiky 2

Základy informatiky. 2. Přednáška HW. Lenka Carr Motyčková. February 22, 2011 Základy informatiky 2 Základy informatiky 2. Přednáška HW Lenka Carr Motyčková February 22, 2011 Základy informatiky 1 February 22, 2011 Základy informatiky 2 February 22, 2011 Základy informatiky 3 February 22, 2011 Základy

Více

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Y38PRO

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Y38PRO SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Y38PRO Závěrečná zpráva Jiří Pomije Cíl projektu Propojení regulátoru s PC a vytvoření knihovny funkcí pro práci s regulátorem TLK43. Regulátor TLK43 je mikroprocesorový regulátor s

Více

Operační systémy. Tomáš Hudec. Tomas.Hudec@upce.cz. http://asuei01.upceucebny.cz/usr/hudec/vyuka/os/

Operační systémy. Tomáš Hudec. Tomas.Hudec@upce.cz. http://asuei01.upceucebny.cz/usr/hudec/vyuka/os/ Operační systémy Tomáš Hudec Tomas.Hudec@upce.cz http://asuei01.upceucebny.cz/usr/hudec/vyuka/os/ Osnova definice OS historie rozdělení dle určení koncepce systémová volání rozdělení dle struktury 2 Literatura

Více

Struktura pamětí a procesů v DB Oracle. Radek Strnad

Struktura pamětí a procesů v DB Oracle. Radek Strnad Struktura pamětí a procesů v DB Oracle Radek Strnad radek.strnad@gmail.com 1 Základní rozdělení paměti Software codes area Chráněná část spustitelného kódu samotné DB. System global area (SGA) Sdílená

Více

Paralelní systémy. SIMD jeden tok instrukcí + více toků dat jedním programem je zpracováváno více různých souborů dat

Paralelní systémy. SIMD jeden tok instrukcí + více toků dat jedním programem je zpracováváno více různých souborů dat Paralelní systémy Paralelním systémem rozumíme takový systém, který paralelně zpracovává více samostatných úloh nebo zpracování určité úlohy automaticky rozdělí do menších částí a paralelně je zpracovává.

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_15 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Logická organizace paměti Josef Horálek

Logická organizace paměti Josef Horálek Logická organizace paměti Josef Horálek Logická organizace paměti = Paměť využívají = uživatelské aplikace = operační systém = bios HW zařízení = uloženy adresy I/O zařízení atd. = Logická organizace paměti

Více

a co je operační systém?

a co je operační systém? a co je operační systém? Funkce vylepšení HW sjednocení různosti zařízení ulehčení programování (např. časové závislosti) přiblížení k potřebám aplikací o soubory namísto diskových bloků o více procesorů

Více

Barový systém. Stručný popis: Funkce systému: SW implementace:

Barový systém. Stručný popis: Funkce systému: SW implementace: Barový systém Stručný popis: Systém pro bary, který spočívá v jednoduchém objednání nápoje/zákusku zákazníkem a stejně jednoduché vyřízení objednávky barmanem/obsluhou. Mimo urychlení procesu poskytuje

Více

log in AHD_DVR Průvodce rychlým startem První část: základní operace

log in AHD_DVR Průvodce rychlým startem První část: základní operace AHD_DVR Průvodce rychlým startem Tato řada produktů je určena pro bezpečnostní oblasti sledované v digitálním monitorovacím zařízení. Použitý vestavěný operační systém LINUX, umožňuje systému stabilní

Více

Architektury paralelních počítačů II.

Architektury paralelních počítačů II. Architektury paralelních počítačů II. Sekvenční konzistence paměti Implementace synchronizačních událostí Ing. Miloš Bečvář s použitím slajdů Prof. Ing. Pavla Tvrdíka, CSc. Osnova přednášky Opakování definice

Více

Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice

Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na realizaci veřejné zakázky

Více

Hierarchick e indexy, B / B+ stromy, tries

Hierarchick e indexy, B / B+ stromy, tries Hierarchick e indexy, B / B+ stromy, tries PV 062 Organizace soubor u Jan Staudek http://www..muni.cz/usr/staudek/vyuka/ Ð Û Å«Æ ±²³ µ ¹º»¼½¾ Ý Verze : jaro 2017 Osnova predn asky V yklad pokrocil e technologick

Více

Projekt do předmětu PAS. Textový editor

Projekt do předmětu PAS. Textový editor Projekt do předmětu PAS Textový editor 1. prosince 2005 Kamil Dudka, xdudka00@gmail.com Fakulta informačních technologií Vysoké Učení Technické v Brně Obsah 1 Úvod 1 2 Návrh 1 2.1 Uživatelskérozhraní.....

Více

Ť ď Í Í ó ř á ů ř á ť ř á á á ů ě ř ý Á ř ř ř ě é ř é ě á ý á á á ý á ř ě á ě š ě ý š ě ř ř ě ý ť á ú ú ž ů ýů ě ó é š ě é é šř ř ě ě ý é š šř á á ě á š ě ž á á šř š ě é é ř áž é é ě ě á á á é ř ý š é

Více

Maturitní téma: Operační MS-DOS

Maturitní téma: Operační MS-DOS Maturitní téma: Operační MS-DOS OS - základní softwarové vybavení každého, počítače. DOS byl diskový operační systém určený pro práci na počítačích kompaktabilních s počítači IBM PC. MSDOS poskytoval uživateli

Více

Workmonitor. Servisní návod. 24. června 2014 w w w. p a p o u c h. c o m

Workmonitor. Servisní návod. 24. června 2014 w w w. p a p o u c h. c o m Servisní návod 24. června 2014 w w w. p a p o u c h. c o m Workmonitor Katalogový list Vytvořen: 18.5.2009 Poslední aktualizace: 24.6 2014 09:20 Počet stran: 11 2014 Adresa: Strašnická 3164/1a 102 00 Praha

Více

Pokročilé architektury počítačů

Pokročilé architektury počítačů Pokročilé architektury počítačů Tutoriál 2 Virtualizace a její dopady Martin Milata Obsah Virtualizace Jak virtualizace funguje Typy HW podpora virtualizace Dopady virtualizace Jak virtualizace funguje?

Více