Vl akna. PB 152 Operacn syst emy. Jan ÐStaudek Verze : jaro 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vl akna. PB 152 Operacn syst emy. Jan ÐStaudek http://www..muni.cz/usr/staudek/vyuka/ Verze : jaro 2015"

Transkript

1 Vl akna PB 152 Operacn syst emy Jan ÐStaudek Û Å«Æ ±²³ µ ¹º»¼½¾ Ý Verze : jaro 2015

2 Proces, resp. tak e task { drzitel zdroj u, vc. prostoru ve virtu aln pam eti pro uchov an obrazu procesu { jednotka pl anov an cl dynamick eho prid elov an procesoru pro b eh procesu Vl akno Sekvencn d ej denovateln y v procesu. Pro OS jednotka pl anov an, nikoli vlastnictv zdroj u Vsechna vl akna denovan a v procesu se res soubezne, multitasking. Proces a vl akna Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 1

3 Koncept sekvencnho procesu m uze b yt neefektivn Textov y editor cte z kl avesnice prkazy k editaci fom atuje text podle prkaz u z d uvodu spolehlivosti se pozaduje periodicky koprovat editovan y text do diskov eho souboru Resen editoru cist e sekvencnm procesem b ehem archivace bude ignorovat kl avesnici a mys dokud se archivace neukonc, v ykon editov an bude nzk y Naprogramov an do editoru obsluhy prerusen od mysi a kl avesnice b ehem archivace v ykon se vyleps, program bude slozit y Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 2

4 Resen editoru pomoc vl aken Resen probl emu tremi procesy probl em neres, vsechny tri procesy by musely pracovat s jedin ym dokumentem Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 3

5 vl akno (thread) Proces a vl akno syst emov y objekt, kter y se vytv ar v r amci procesu je viditeln y pouze uvnitr procesu je charakterizov an sv ym stavem (procesory se prid eluj vl akn um),,klasick y process"{ proces s jednm vl aknem vl akno se nach az ve stavech: bez, pripraven e,... kdyz vl akno neb ez, kontext vl akna je ulozen y v TCB (Thread Control Block): { jeho prov adec z asobnk, obraz PC, obraz registr u,... vl akno m uze pristupovat k LAP a k ostatnm zdroj um sv eho procesu tyto zdroje sdlej vsechny vl akna jednoho procesu { jakmile 1 vl akno zmen obsah nekter e bu nky LAP, vsechny ostatn vl akna (t ehoz procesu) nov y obsah vid { soubor otevren y jednm vl aknem vid vsechny ostatn vl akna (t ehoz procesu) skupina vl aken jednoho procesu sdl promenn e (LAP, pridelen y FAP), otevren e soubory,... Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 4

6 Multitasking / multithreading Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 5

7 Vl akna vs. Procesy Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 6

8 Web server resen y pomoc vl aken Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 7

9 Klient-server resen y pomoc vl aken Proces m uze denovat vce aktivit provediteln ych soub ezn e Napr. server m uze obsluhovat vce pozadavk u klient u soub ezn e Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 8

10 Pouzit vl aken Univerz aln n astroj pro vsechny aplikace od interaktivnho kreslen po hry napr. b ehem cten kl avesnice jednm vl aknem jin e vl akno vykresluje obr azek Efektivn vyuzit multiprocesorov ych poctac u moznost skutecn e paralelnho b ehu vl aken na r uzn ych procesorech msto multitaskingu sdlejcho jedin y procesor Prednosti Vl akno se vytvor rychleji nez proces Vl akno se ukonc rychleji nez proces Mezi vl akny se rychleji prepn a nez mezi procesy Dos ahne se leps strukturalizace programu Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 9

11 Prnosy pouzit vl aken, prklady aplikac proc se zav ad vl akna v r amci procesu, prklady prnos u menu vypisovan e soub ezn e se zpracov anm periodicky prov ad en automatick e kopie souboru prekreslov an obrazovky soub ezn e se zpracov anm dat paralelizace algoritmu v multiprocesoru dosazen leps strukturalizace programu Prklady Souborov y server LAN { mus vyrizovat behem kr atk e doby nekolik pozadavk u na soubory { pro vyrzen kazd eho pozadavku se zrd samostatn e vl akno Symetrick y multiprocesor { na r uzn ych procesorech m uze bezet vce vl aken soucasne jedno vl akno zobrazuje menu a cte vstup od uzivatele a soucasn e jin e vl akno prov ad prkazy uzivatele periodick e prov ad en automatick e kopie souboru prekreslov an obrazovky soub ezn e se zpracov anm Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 10

12 Co se zsk a pouzitm vl aken schopnost l epe reagovat na resen y probl em multivl aknov a interaktivn aplikace m uze st ale b ezet, i kdyz jej c ast je blokovan a / se dlouho res /... interakce s prohlzecem v jednom vl aknu prohlzece, zav aden obr azku jin ym vl aknem snazs sdlen zdroj u aplikace, kter e se lis pouze n ekolika odlisn ymi aktivitami resen ymi samostatn e vl akny, mohou sdlet stejn y adresov y prostor, hlavn program,... Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 11

13 Co se zsk a pouzitm vl aken snzen syst emov e rezie prepn an kontextu mezi vl akny je jednoduss nez prepn an kontextu mezi procesy napr. Solaris { vytvoren procesu je 30x pomalejs nez vytvoren vl akna { prepn an kontextu mezi procesy je 5x pomalejs nez mezi vl akny ucinn ejs vyuzit multiprocesorov ych architektur soub eznost resen vl aken m uze nab yt formy paralelismu Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 12

14 Prklad pouzit vl aken: RPC, Remote Procedure Call Program prov ad dve RPC ke 2 r uzn ym server um a poct a v ysledek z obou hodnot Implementace pomoc 1-vl aknov eho procesu Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 13

15 Prklad pouzit vl aken: RPC, Remote Procedure Call Program prov ad dve RPC ke 2 r uzn ym server um a poct a v ysledek z obou hodnot Implementace pomoc vce-vl aknov eho procesu na monoprocesoru { 1 vl akno na 1 server Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 14

16 Probl em konzistence mezi vl akny Mejme aplikaci kter a sest av a z vce nez avisl ych c ast C asti nemus b ezet v sekvenci Kazd a c ast se implementuje jako vl akno Vlastnosti takov e implementace Kdyz vl akno cek a konec I/O operace, m uze bezet jin e vl akno t ehoz procesu, aniz by se prepojovalo mezi procesy vl akna jednoho procesu sdl pam et' a soubory a tudz mohou mezi sebou komunikovat, aniz by k tomu potrebovaly sluzby j adra vl akna jedn e aplikace se proto mus mezi sebou synchronizovat, aby se zachovala konzistentnost zpracov avan ych dat Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 15

17 Prklad probl emu zachov an konzistence dat Sc en ar v procesu jsou vytvorena vl akna T 1 a T 2 T 1 poct a C = A + B, T 2 pren as hodnotu X z A do B: A = A X; B = B + X T 1 a T 2 bez soubezne, nevme jak rychle kazd e z nich Form aln predstava o chov an syst emu vl aken T 1 a T 2 T 2 udel a A = A X a B = B + X T 1 poct a C = A + B, hodnota C se tudz proveden T 2 nezmen Mozn a realita T 2 udel a A = A X T 1 spoct a C = A + B = A X + B T 2 udel a B = B + X, coz C uz neovlivn Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 16

18 Stavy vl aken tri klcov e stavy bez pripraven e cekajc vsechny vl akna jednoho procesu sdlej stejn y adresov y prostor vl akna se samostatn e neodkl adaj ukoncen procesu ukoncuje vsechny vl akna existujc v r amci tohoto procesu Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 17

19 Typy vl aken User-Level Threads (ULT) j adro OS podporuje procesy vl akna podporuje vl aknov a knihovna sestavovan a do programu uzivatele Kernel-Level Threads (KLT) podporuje je prmo j adro OS tak e lightweight processes nebo kernel-supported threads Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 18

20 Vl akna na uzivatelsk e urovni, ULT User-Level Threads (ULT) vlastnosti Spr ava vl aken se prov ad prostrednictvm vl aknov e knihovny (thread library) na urovni uzivatelsk eho / aplikacnho procesu, j adro o jejich existenci nev Prepojov an mezi vl akny nepozaduje prov ad en funkc j adra neprepn a se ani kontext procesu ani rezim procesoru Pl anov an prepn an vl aken je specick e pro konkr etn aplikaci aplikace si vol pro sebe nejvhodn ejs algoritmus prklady POSIX { Pthreads Mach { C-threads Solaris { threads Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 19

21 Vl akna na uzivatelsk e urovni, ULT Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 20

22 Vztahy mezi ULT vl akny a stavy procesu Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 21

23 Vl akna na uzivatelsk e urovni, ULT vl aknov a knihovna obsahuje funkce pro vytv aren a rusen vl aken pred av an zpr av a dat mezi vl akny pl anov an beh u vl aken uchov av an a obnova kontext u vl aken Co del a j adro pro vl akna na uzivatelsk e urovni J adro nev o aktivite vl aken, manipuluje pouze s procesy Kdyz nekter e vl akno zavol a sluzbu j adra a cek a dokud se sluzba nespln je blokov an cel y proces, viz predchoz bod Stavy vl aken jsou na stavech procesu nez avisl e pro vl aknovou knihovnu m uze vl akno b yt st ale ve stavu,,bezc" i kdyz je proces vr acen y mezi,,pripraven e"procesy Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 22

24 Vl akna na uzivatelsk e urovni, ULT Prednosti Prepojov an mezi vl akny nepozaduje prov ad en j adra neprepn a se ani kontext ani rezim procesoru Pl anov an je specick e pro konkr etn aplikaci { vol si pro sebe nejvhodn ejs algoritmus { ULT mohou bezet pod kter ymkoliv OS { ULT potrebuj pouze adekv atn vl aknovou knihovnu Nedostatky V etsina vol an sluzeb zp usobuje blokov an procesu J adro blokuje procesy a ne vl akna Takze z adn e vl akno existujc v r amci procesu nem uze bezet J adro m uze prid elovat procesor pouze proces um, takze dv e vl akna jednoho procesu nemohou b ezet paraleln e, i kdyz proces b ez v multiprocesoru Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 23

25 Vl akna na urovni j adra, KLT Kernel-Level Threads (KLT) vlastnosti Celou spr avu vl aken podporuje j adro, vl aknov a knihovna se nepouzv a pouzv a se API na vl aknov e sluzby j adra Informaci o kontextu procesu a vl aken udrzuje j adro Prepojov an mezi vl akny aktivuje j adro Pl anov an se res na b azi vl aken prklady OS/2 Windows 95/98/NT/2000/XP Solaris, Tru64 UNIX, Linux Mac OS X Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 24

26 Vl akna na urovni j adra, KLT Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 25

27 Vl akna na urovni j adra, KLT Prednosti j adro m uze soucasne pl anovat beh vce vl aken stejn eho procesu na vce procesorech k blokov an doch az na urovni vl aken i programy j adra mohou mt multi{vl aknov y charakter Nedostatky prepojov an mezi vl akny t ehoz procesu zprostredkov av a j adro pri prepnut vl akna se 2x se prepn a rezim procesoru v ysledkem je zpomalen, snzen dostupn eho aplikacnho v ykonu Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 26

28 Kombinace ULT/KLT vl akna se vytv arej v uzivatelsk em prostoru program ator m uze nastavit pocet vl aken na urovni j adra lze kombinovat prnosy obou prstup u podporuje Solaris Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 27

29 Kombinace ULT/KLT Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 28

30 1 : 1 Multivl aknov e modely Kazd y ULT se zobrazuje do jednoho KLT tradicn Unixy verze n : 1 Vce ULT se zobrazuje do jednoho KLT pouzv a se na syst emech, kter e nepodporuj KLT Windows 95/98/NT/2000/XP, Linux, Solaris 9 a vyss verze. Solaris Green Threads, GNU Portable Threads n : m vce ULT se m uze zobrazovat do vce KLT OS m uze vytvorit dostatecn y pocet KLT Solaris do verze 9, Windows NT/2000 with the ThreadFiber package two-level model { model n : m s moznost v azat konkr etn ULT na konkr etn KLT (IRIX, HP=UX, True64 Unix) Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 29

31 Multivl aknov e modely Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 30

32 Vl akna v syst emu Solaris OS nevid ULT OS prid eluje procesor KLT Lightweight process (LWP) rozhran pro paralelismus pro aplikace kazd y LWP podporuje 1 nebo vce ULT a zobrazuje je do jednoho KLT Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 31

33 Proces ve Windows a jeho zdroje Jsou implementovan e jako objekty Proces lze vytvorit jako nov y proces nebo jako kopii existujcho procesu V procesu lze denovat jedno nebo vce vl aken Procesy i vl akna maj vestav en e synchronizacn vlastnosti Proces je denovan y jist ym poctem akc /sluzeb, kter e m uze vykon avat prov ad sluzbu, kdyz je volan y n ekterou z publikovan ych metod rozhran vznik a jako nov y proces generov anm instance objektu ze sablony vlastnostem objektu se prirad hodnoty pri generov an objektu Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 32

34 Vztah proces u a zdroj u ve Windows Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 33

35 Vlastnosti objektu proces ve Windows Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 34

36 Vlastnosti objektu vl akno ve Windows Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 35

37 Stavy vl akna ve Windows Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 36

38 Windows 7 Architecture, vl akna a SMP vl akna vsech proces u vc. syst emov ych (Executive) mohou b ezet na kter emkoliv dostupn em procesoru vl akna mohou bezet paralelne vl akna jednoho procesu mohou bezet paralelne na r uzn ych procesorech v r amci jednoho procesu server m uze pouzt vce vl aken pro soucasnou obsluhu vce klient u soucasn e data a zdroje mohou procesy sdlet procesy mohou mezi sebou komunikovat Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 37

39 Vl akna Java, prklad Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 38

40 Vlakna Java, p r klad Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn systemy { Vlakna 39

41 Vl akna Java vl akna jsou fundament alnm model resen javovsk eho programu jak implementovat JVM do hostitelsk eho OS z adn y standard neres { napr. XP: model 1:1 vl aknov a knihovna Java b yv a mapovan a na vl aknovou knihovnu hostitelsk eho OS { JVM ve XP: na API Win32 { JVM v Linux/Solaris: na API Pthreads Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 40

42 Pozn amky k pr aci s vl akny s emantika fork() a exec() fork duplikuje proces v jednovl aknov em procesu m a duplikovat cel y proces nebo jenom vl akno, kter e fork vyvolalo? jak ukoncit beh (clov eho) vl akna, kter y dosud neskoncil? asynchronn zrusen { jedno vl akno bezprostredn e ukonc clov e vl akno odlozen e zrusen { clov e vl akno se periodicky dotazuje, zda m a skoncit Ozn amen prerusen clov eho vl akna Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 41

43 Pozn amky k pr aci s vl akny odlozen e zrusen { kontrolov an stavu,,prerusen" Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 42

44 Pozn amky k pr aci s vl akny zvl ad an sign al u sign al { Unixovsk a softwarov a notikace procesu, ze se stala (oznamovan a) ud alost sign aly spravuje spr avce sign al u sign al se procesu dopravuje operacnm syst emem (programov e) volby: { m a se sign al dorucit 1 konkr etnmu vl aknu v clov em procesu? { m a se sign al dorucit vsem vl akn um v clov em procesu? { m a se sign al dorucit jen jist ym vl akn um v clov em procesu? { m a jedno vl akno spravovat vsechny sign aly dorucen e procesu? Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 43

45 Pozn amky k pr aci s vl akny pr ace s bankem vl aken (Thread Pool) bank vl aken { skupina vl aken pripraven ych na spusten pri z adosti o n asobnou obsluhu serverem se nemus generovat nov e vl akno neomezen e generov an nov ych vl aken by mohlo vycerpat dostupn e zdroje pripraven e vl akno se rychleji spust nez vytv aren e vl akno tri javovsk e architektury banku vl aken: 1. Single thread executor { bank o rozmeru 1 2. Fixed thread executor { bank o rozmeru > 1 3. Cached thread pool - bank neomezen eho rozsahu pr ace s vlastnmi daty vl akna (Thread Specific Data) vl akno m uze mt vlastn kopii dat, nesdlenou s ostatnmi vl akny procesu napr. pri pouzv an banku vl aken Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 44

46 Prklady vl aknov ych knihoven Pthreads standard API, IEEE c, pro vytv aren a synchronicazi vl aken API urcuje chov an, implementaci standard nepredpisuje pouzvaj unixov e orientovan e syst emy (Solaris, Linux, Mac OS X) Windows XP Threads implementuje mapov an 1:1 kazd e vl akno sest av a z: id vl akna, sestava registr u, samostatn y uzivatelsk y z asobnk a z asobnk j adra a priv atn pamet'ov a oblast { kontext vl akna vl akna v Linuxu Linux pouzv a pojem tasks msto threads (vl akno) vl akno se vytv ar vol anm syst emu clone() vl akno je potomek a sdl s rodicovsk ym procesem adresov y prostor Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { Vl akna 45

Operacn syst emy { prehled

Operacn syst emy { prehled Operacn syst emy { prehled PB 152 Operacn syst emy Jan ÐStaudek Û Å«Æ ±²³ µ ¹º»¼½¾ Ý http://www..muni.cz/usr/staudek/vyuka/ Verze : jaro 2015 hardware Komponenty poctacov eho syst emu b azov e v ypocetn

Více

Management procesu I Mgr. Josef Horálek

Management procesu I Mgr. Josef Horálek Management procesu I Mgr. Josef Horálek Procesy = Starší počítače umožňovaly spouštět pouze jeden program. Tento program plně využíval OS i všechny systémové zdroje. Současné počítače umožňují běh více

Více

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y 1(22) Konceptuální úroveň - vytvářím první model reality - ER-model jednoduchý grafický aparát, dá se jednoduše identifikovat - entita skládá se z vlastností, které chci zpracovávat - Chenovo pojetí -

Více

GNU Image Manipulation Program 1 / 317. GNU Image Manipulation Program

GNU Image Manipulation Program 1 / 317. GNU Image Manipulation Program 1 / 317 GNU Image Manipulation Program Uživatelská příručka 2 / 317 Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 The GIMP Documentation Team Právní upozornění Permission is granted to copy, distribute

Více

LINUX DOKUMENTAČNÍ PROJEKT. 1998 Computer Press

LINUX DOKUMENTAČNÍ PROJEKT. 1998 Computer Press LINUX DOKUMENTAČNÍ PROJEKT 1998 Computer Press Nejpodrobnější dokumentace operačního systému Linux v češtině Příručka správce operačního systému Linux Příručka správce sítě Průvodce jádrem operačního systému

Více

ARCHITEKTURY SRBD. Centralizované platformy. Po absolvování přednášky Architektury SŘBD budeme umět

ARCHITEKTURY SRBD. Centralizované platformy. Po absolvování přednášky Architektury SŘBD budeme umět Arch itekturysri3d v ARCHITEKTURY SRBD Po absolvování přednášky Architektury SŘBD budeme umět vyjmcnovatjednodivé typy architektury SŘBD vysvětlit, v čem spočívá základní rozdíl mezi archi tekturam i stručně

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

Vlákna v C# Překlad Threading in C# od Josepha Albahari. Jakub Kottnauer. Z původního seriálu vydaného na Programujte.com

Vlákna v C# Překlad Threading in C# od Josepha Albahari. Jakub Kottnauer. Z původního seriálu vydaného na Programujte.com Vlákna v C# Překlad Threading in C# od Josepha Albahari Jakub Kottnauer Z původního seriálu vydaného na Programujte.com Vlákna v C# Joseph Albahari Copyright Jakub Kottnauer, 2008 1. vydání Překlad: Jakub

Více

Pravnicka fakulta Masarykovy univerzity Katedra narodnho hospodarstv Management informacnho systemu Masarykovy univerzity (diplomova prace) brezen 1995 RNDr. Vladimr Smd, CSc. 1 Obsah 1 Uvod 3 2 Informacn

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

CCC PPPP / M M 222 222 C C P P / M M 2 2 2 2 C P P / MM MM 2 2 C PPPP / M M M 2 2 C C P / M M 2.. 2 CCC P / M M 22222.. 22222

CCC PPPP / M M 222 222 C C P P / M M 2 2 2 2 C P P / MM MM 2 2 C PPPP / M M M 2 2 C C P / M M 2.. 2 CCC P / M M 22222.. 22222 O P E R A Č N Í S Y S T É M CCC PPPP / M M 222 222 C C P P / M M 2 2 2 2 C P P / MM MM 2 2 C PPPP / M M M 2 2 C C P / M M 2.. 2 CCC P / M M 22222.. 22222 Implementace na Sharp MZ-800 VERZE: 1.2 Jiří Lamač

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Převod Windows Forms do Windows Presentation Foundation. Converting Windows Forms into Windows Presentation Foundation.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Převod Windows Forms do Windows Presentation Foundation. Converting Windows Forms into Windows Presentation Foundation. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Převod Windows Forms do Windows Presentation Foundation Converting Windows Forms into Windows Presentation Foundation Straka Jiří Unicorn College 2010 Unicorn College, V kapslovně 2767/2,

Více

The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x

The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x Michael Kölling Mærsk Institute University of Southern Denmark přeložil Petr Škoda, 1. verze 1 Obsah 1 Předmluva... 4 1.1 O BlueJ... 4 1.2 Rozsah a cílová

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI

3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI 3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI 3.1 Úvod Chaotický a překotný vývoj programů vedl ke stavu, označovaném jako KRIZE PROGRAMOVÁNÍ. Poučení z krize bylo v několika směrech. Jedním z nich byl směr,

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 10

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 10 Co je nového v aplikaci QuarkXPress 10 OBSAH Obsah Co je nového v aplikaci QuarkXPress 10...3 Grafický engine Xenon...4 Moderní a optimalizované uživatelské rozhraní...6 Zvýšení produktivity...7 Další

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

FIT, Brno University of Technology, Czech Rep., email: janousek@fit.vutbr.cz

FIT, Brno University of Technology, Czech Rep., email: janousek@fit.vutbr.cz Simulace a návrh vyvíjejících se systémů Vladimír Janoušek Fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické v Brně Brno, 2008 Simulace a návrh vyvíjejících se systémů Vladimír Janoušek 1 FIT,

Více

Wonderware InTouch. Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI

Wonderware InTouch. Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI Wonderware InTouch Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI Vaše průlomové řešení pro celopodnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI InTouch přináší na

Více

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE 2007 Radek Podgorný ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra telekomunikační techniky Operační

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLAD- NÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLAD- NÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLAD- NÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK Projekt Informační systém základních registrů je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Obsah 1 Cíle dokumentu... 3

Více

Obsah skříně počítače

Obsah skříně počítače Základní části počítače Minitower (minivěž) - je desktop postavený na výšku. Snadno se vejde pod stůl, takže nezabere příliš mnoho místa, a lze jej snadno hardwarově rozšířit. Skříně typu minitower dnes

Více

CNC PILOT 4290 NC-software 368 650-xx V7. Př ručka pro uživatele

CNC PILOT 4290 NC-software 368 650-xx V7. Př ručka pro uživatele CNC PILOT 4290 NC-software 368 650-xx V7 Př ručka pro uživatele Česky (cs) 8/2004 Zadávac klávesnice Provozn režim Ručn ř zen Provozn režim Automatika Programovac režimy (DIN PLUS, Simulace, TURN PLUS)

Více

- mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití

- mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití - mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití Následující text byl poprvé zveřejněn v modelářském časopisu Praktická Elektronika Amatérské Radio (www.aradio.cz) v roce 2012 jako seriál článků. Seriál,

Více

Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz

Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz Dnes bych Vás chtěl seznámit s pro mne nepřekonatelným genealogickým programem Legacy Family

Více

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools Uživatelská dokumentace Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools: Uživatelská dokumentace Jan Bulánek, Zbyněk Falt, Lukáš Ježek a Jaroslav Keznikl Obsah 1. Úvod... 1 1.1.

Více

Systém řízení přístupu

Systém řízení přístupu Systém řízení přístupu (Fingerprint Access Control systém) Ver: 3.5.0.17 Strana 1 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Požadavky na hardware... 4 1.2 Upřesnění pojmů... 4 2. Instalace a odinstalace programu... 5 2.1

Více

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů 35 Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení 44 Práce se soubory 54 Práce se sešity a šablonami 58 Práce s listy 85 Výběr, vkládání

Více