Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Leden / 1 0. Vážené dámy, vážení pánové,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Leden 2013 1 / 1 0. Vážené dámy, vážení pánové,"

Transkript

1 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Leden / 1 0 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat lednové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, které Vás informuje o zajímavostech z oblasti daní a účetnictví. Věříme, že uvedené příspěvky budou pro Vás přínosem a budete je číst se zájmem. Toto vydání Vám přináší novinky pro osoby samostatně výdělečně činné pro rok 2013, které vešly v platnost nabytím účinnosti novely zákona o daních z příjmu k Dále rozebíráme novelu zákona o DPH, podrobně se zaměřujeme na ručení. Třetím tématem jsou novinky z oblasti nemovitostí, se kterými se setkáte v případě převodu nemovitosti. Rádi bychom Vás také seznámili se změnami z oblasti cestovních náhrad pro rok Prostor věnujeme i novinkám z dění v ostatních zemích TPA Horwath; konkrétně na Slovensku, kde došlo ke zvýšení daní obdobně jako v České republice. Na závěr bychom Vás rádi informovali o rozšíření naší skupiny do nové členské země - Albánie. Tradičně připojujeme mzdový a daňový kalendář s důležitými termíny na leden a únor Přejeme Vám příjemné chvíle strávené při čtení Newsletteru. S úctou Rostislav Kuneš Partner TPA Horwath TPA Horwath Mánesova Praha 2 Česká republika Tel.: Fax: Poskytované služby Audit Daňové poradenství Mezinárodní daňové plánování Transferové ceny Podnikové poradenství Poradenství při nákupech a prodejích společností Due diligence Přeměny a strukturování transakcí Oceňování a znalecká činnost Vedení účetnictví IFRS poradenství Účetní a ekonomické poradenství Finanční reporting Vedení mezd Fondy kvalifikovaných investorů Účetní a daňové vzdělávání Správa nemovitostí Obsah 1 Novinky pro rok 2013 pro osoby samostatně výdělečně činné 2 Novela zákona o DPH - ručení 3 Dvě novinky pro převod nemovitostí v roce Cestovní náhrady v roce Z dění v ostatních zemích s působností TPA Horwath 6 Rozšíření TPA Horwath 7 7 Nezapomeňte zaplatit mzdový a daňový kalendář Bulharsko Česká republika Chorvatsko Maďarsko Polsko Rakousko Rumunsko Slovensko Slovinsko Srbsko Člen Crowe Horwath International (Curych) celosvětová asociace nezávislých účetních a ekonomických poradců.

2 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Leden / Novinky pro rok 2013 pro osoby samostatně výdělečně činné Omezení paušálních výdajů Novelou zákona o daních z příjmů došlo s účinností od k omezení maximální výše výdajů uplatněných paušální výší k příjmům, a to pro osoby samostatně výdělečně činné, podnikající na základě zvláštního právního předpisu či mající příjmy z jiného podnikání nevymezeného zákonem o živnostenském podnikání, a rovněž pro osoby s příjmem z pronájmu nemovitostí a věcí movitých (bez ohledu na zařazení v obchodním majetku). Jde tedy o profese jako advokát, lékař, daňový poradce, auditor, znalec, tlumočník, insolvenční správce či osoby s autorskými příjmy. Ti všichni uplatňují paušální výdaje ve výši 40 %, které jsou omezeny maximální výši Kč. Pokud by tedy za rok 2013 bylo dosaženo příjmu ve výši 3 mil. Kč, pak k těmto příjmům nebude možno uplatnit výdaje ve výši 1,2 mil Kč, ale pouze 800 tis. Kč. Podobná situace nastává u osob s příjmy z pronájmu, které mohou uplatnit paušální výdaje v maximální možné výši Kč. U ostatních osob živnostníků či zemědělců nebylo omezení paušálních výdajů zavedeno. Konec slev na manželku a dítě Pro všechny osoby s příjmy z podnikání, které budou v roce 2013 uplatňovat paušální výdaje, byla zrušena možnost uplatnit slevu na manželku či daňové zvýhodnění na děti, pokud bude více než polovina jejich základu daně tvořena příjmy s použitím paušálních výdajů. Poplatník tak ztratí slevu na manželku, která činí Kč a daňové zvýhodnění na dítě ve výši Kč (na jedno dítě). V případě souběhu příjmů z více druhů činností bude nárok na daňové úlevy zachován za podmínky, že součet základů daně s využitím paušálu bude nižší než 50 % celkového základu daně. Doporučení Se začátkem roku 2013 je tedy vhodné provést propočet, zda se podnikatelům nevyplatí začít používat skutečné náklady oproti svým příjmům z podnikání. V případě potřeby další konzultace k tomuto tématu poskytne Jana Skálová,

3 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Leden / Novela zákona o DPH - ručení Začal nový rok, a jak je již ustálenou praxí, je začátek spojen i s novinkami v oblasti daně z přidané hodnoty. O některých novinkách jsme vás informovali na konci roku 2012 a v tomto článku bychom chtěli upozornit podrobněji na novelizovaná ustanovení týkající se ručení. Bohužel lze změny v ručení shrnout v tom smyslu, že dostat se do nevýhodné pozice ručitele je od poměrně jednoduchý proces, a to zejména ze dvou nových důvodů. Obecně lze pozici ručitele za nezaplacenou daň charakterizovat tak, že jako odběratel ručíte za DPH, kterou váš dodavatel neodvedl státu. Jeden z důvodů, jak se do této nezáviděníhodné pozice dostanete je, že zaplatíte svému dodavateli na bankovní účet, který není zveřejněn jako jeden z jeho registračních údajů. V souvislosti s tím je v zákoně povinnost informovat správce daně o všech bankovních účtech, které plátce používá pro svoji ekonomickou činnost, vč. oprávnění označit ty, které chce plátce zveřejnit v registru. Povinnost se týká jak nově registrovaných plátců v momentě registrace, tak i stávajících plátců, kteří musí tuto povinnost dodatečně splnit do konce února Vzhledem k tomu, že i správci daně mají tři měsíce lhůtu na doplnění údajů do registru plátců, nový institut ručení z tohoto důvodu je účinný od dubna Oproti tomu do pozice ručitele z důvodu označení dodavatele statusem nespolehlivý plátce se můžete dostat již dnes, resp. od účinnosti zákona. Opět to znamená, že jako odběratel ručíte za nezaplacenou DPH svého dodavatele, tedy v případě, že váš dodavatel byl správcem daně označen statusem nespolehlivý plátce. Informaci o tom, zda váš dodavatel je či není nespolehlivým plátcem, najdete také v registru plátců. V kolonce Údaje o nespolehlivém plátci DPH si tedy již dnes můžeme přečíst ANO nebo NE. Pokud se v období mezi psaním tohoto článku a jeho vydáním nic nezměnilo, tak všichni současní plátci mají v této kolonce NE od: datum zveřejnění: , protože tato informace byla automaticky dána do registru všem stávajícím plátcům DPH. V případě, že vás obchodní důvody vedou k tomu, že ačkoli bude váš dodavatel označen jako nespolehlivý plátce, uzavřete s ním obchod, měli byste zvažovat možnost předejití pozice ručitele, kterou umožňuje zákon v 109a. Fakticky to znamená, že svému dodavateli zaplatíte za zboží/službu pouze v úrovni bez DPH a částku DPH pošlete na finanční úřad. Úhrada bude správcem daně primárně použita na úhradu daně z předmětného plnění, a tedy nebude aplikováno ručení. Tato cesta má svá specifika, která je nutné znát a správně nastavit smluvní vztahy. K těmto specifikům patří zejména: Úhrada daně se hradí na osobní depozitní účet správce daně dodavatele a musí být řádně identifikována. Z depozitního účtu je úhrada vždy převedena na osobní daňový účet dodavatele, a to i v případě, že daň již byla uhrazena dodavatelem (např. v případě, že dodavatel má nadměrný odpočet). Odběratel neuvádí tuto daň na výstupu do svého daňového přiznání, naopak dodavatel ji jako svůj závazek vykazuje ve svém daňovém přiznání. Z uvedených pravidel je patrné, že jako odběratel nemůžete takto zaplacenou daň získat zpět, a to ani v případě, že nebyla použita na úhradu předmětné daně. Pokud totiž vznikne na osobním daňovém účtu dodavatele přeplatek, bude s ním standardně zacházeno, tedy použije se na úhradu jiných daňových nedoplatků dodavatele, event. se bude jednat o vratitelný přeplatek dodavatele. Je proto nutné nastavit vaše obchodní/smluvní vztahy tak dobře, aby nemohlo dojít k situaci, že dodavatel se po čase rozhodne, že by po vás ještě mohl vymáhat tu část pohledávky, která se rovná výši DPH.

4 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Leden / 1 0 Schéma postupu dle 109a ZDPH V této souvislosti doporučujeme nastavení kontrolních mechanismů zabraňujících tomu, aby se firma dostala do pozice ručitele, aniž by si toho byla vědoma. Je potřeba řešit následující situace - Ručení za nespolehlivého plátce - Ručení za plátce, kterému firma hradí na nezveřejněný účet - Ručení za tuzemského plátce, kterému firma platí na účet v zahraničí (tento typ ručení platil již před ) Nejprve je třeba zajistit, aby informační systém společnosti (SW nebo pracovníci finančního oddělení) identifikoval situace, kdy by takovéto ručení mohlo vzniknout. Pokud chce mít firma 100% jistotu, je vhodné nastavit systém tak, že při generování každého příkazu k úhradě se provedou kontroly, zda plátce není evidován jako nespolehlivý, zda firma platí na zveřejněný účet, a zda nejde o zahraniční účet. Předpokládáme, že tyto kontroly bude možné provádět v rámci kvalitních informačních systémů automatizovaně. Pokud nebude možné v některé společnosti zavedení takovéto automatizované kontroly, je vhodné nastavení kontrol ručních, tedy že odpovědný pracovník bude ve stanovených intervalech kontrolovat údaje o dodavatelích. Pokud bude zjištěna situace, kdy by šlo o platbu, ze které by ručení vyplývalo, bude nutné, aby odpovědný pracovník rozhodl, zda platba bude přesto provedena a společnost se stane ručitelem, či zda bude dodavatelem učiněna jiná dohoda tedy nejspíše platba na zveřejněný účet. V případě nespolehlivého plátce je pak řešením dohoda o samostatné platbě DPH na finanční úřad, jak je již popsáno výše. Pro další informace k této problematice kontaktuje Romanu Pelcovou,

5 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Leden / Dvě novinky pro převod nemovitostí v roce 2013 Novela zákona č. 500/2012 Sb. v souvislosti se snižováním schodku veřejných rozpočtů zavedla zvýšení daně z převodu nemovitostí od ze 3 % na 4 %. Zvýšená sazba se vztahuje na případy změny vlastnictví k nemovitostem, k nimž došlo od Nastala-li skutečnost, která byla předmětem daně z převodu nemovitostí, do , použije se sazba daně z převodu nemovitostí ve výši 3 %, podle znění zákona přede dnem nabytí účinnosti uvedené novely. Ke změně vlastnictví dochází např. ke dni právních účinků vkladu do katastru nemovitostí, u nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí nebo ke dni účinnosti smlouvy u nemovitostí, které nejsou evidovány v katastru nemovitostí. Ke stejnému datu vstoupila v účinnost i novela vyhlášky č. 3/2008 Sb. k zákonu o oceňování majetku, jejímž obsahem je oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů. Ta se v praxi používá zejména pro účely daně z převodu nemovitostí, kde se daň platí z kupní ceny nebo ceny určené znalcem podle této vyhlášky, podle toho, která cena je vyšší. Jaké jsou tedy předpokládané dopady novely vyhlášky do výše této daně? Novela aktualizuje vstupní údaje pro ocenění tak, aby se zjištěná cena nemovitosti co nejvíce přiblížila k cenám sjednaným. Z tohoto důvodu Ministerstvo financí provedlo jako každoročně analýzy údajů z prodejů nemovitostí, které mu byly předány finančními úřady a Českým statistickým úřadem za období od ledna 2007 do dubna Na základě výsledků z těchto analýz byly provedeny úpravy stávajícího postupu a parametrů ocenění. Nově byl upřesněn postup při oceňování staveb, u nichž náklady na některé konstrukce nebo vybavení vysoce překračují náklady standardního provedení, které jsou zohledněny v základních cenách stavby příslušného typu. Do současné doby nebyla povinnost v rámci oceňovacích předpisů vysoce nadstandardní konstrukce uplatnit. Pro daňové poplatníky to může znamenat zvýšení platby na dani z převodu těchto speciálních nemovitostí, protože znalci budou nově muset vysoce nadstandardní konstrukce zohlednit. Další změny uvolní ruce znalcům k tomu, aby zjištěné ceny pozemků více odpovídaly tržní realitě, a v některých případech zamezí daňově nevýhodným situacím, kdy je daň z převodu počítána z ceny zjištěné, která je vyšší než cena kupní. Jako každý rok byla provedena aktualizace koeficientů změn cen a koeficientů prodejnosti. Pro bližší informace k oblasti oceňování kontaktujte Jaroslava Velechovského, 4 Cestovní náhrady v roce 2013 S účinností od došlo k některým změnám v oblasti cestovních náhrad. Systém přiznání náhrad zůstává nezměněn: zaměstnanci mají dle rozhodnutí zaměstnavatele nárok na stravné v níže uvedeném rozmezí, přičemž maximální hranice je závazná pouze pro zaměstnavatele ve veřejném sektoru. Soukromí zaměstnavatelé mohou poskytovat stravné vyšší, přičemž stále platí, že je-li zaměstnanci poskytnuto stravné nad maximální hranici, rozdíl je nutné zaměstnanci zdanit ve mzdě a odvést z něj sociální a zdravotní pojištění. Krácení stravného v závislosti na počtu bezplatně poskytnutých jídel během pracovní cesty také nebylo novelou dotčeno.

6 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Leden / 1 0 Vyhláškou MF č. 472/2012 byly zvýšeny sazby tuzemského stravného, od platí tedy následující sazby: Doba prac.cesty (hod/den) Stravné (v Kč) Zahraniční stravné je pro rok 2013 stanoveno vyhláškou MF č. 392/2012 Sb., u některých zemí došlo ke změně sazby oproti roku 2012 (např. Slovensko z 30 EUR na 35 EUR). Sazba základní náhrady za využití vlastního osobního automobilu zaměstnance v souvislosti s pracovní cestou se snížila z 3,70 Kč na 3,60 Kč za 1 km, zároveň se ale zvýšily vyhlašované hodnoty průměrných cen pohonných hmot. Vaše dotazy k tomuto tématu ráda zodpoví Lenka Polanská., 5 Z dění v ostatních zemích s působností TPA Horwath V České republice se snesla lavina kritiky na zvýšení daní od roku Nejinak jsou na tom občané okolních států. Jako příklad nahlédnutí k sousedům jsme vybrali novinky ze Slovenska. Údaje jsme převzali z Newsletteru naší sesterské společnosti z Bratislavy. Některá ustanovení zvyšující daňovou zátěž pro fyzické osoby jsou velmi podobná těm českým. Jedná se zejména o zavedení progresívního zdanění fyzických osob - první sazba daně z příjmů 19 %, druhá sazba daně ve výši 25 % na příjmy přesahující eur. Dále bylo omezeno uplatnění 40 % výdajového paušálu pro podnikatele na výši maximálně eur ročně, omezeno bylo také uplatnění nezdanitelné části základu daně na manželku, omezeno bylo i přiznání daňového bonusu na dítě. Změny na Slovensku se dotkly i daně z příjmů právnických osob sazba byla zvýšena z 19 % na 23 %. Srážková daň je vybírána v sazbě 19 %. Speciálním případem je zdanění dividend vyplácených ze zisků vytvořených do konce roku 2003, které vlastníci zadrželi ve společnostech. Na tyto dividendy je uvalena speciální srážková daň ve výši 15 %.

7 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Leden / 1 0 Pokud budete mít zájem o další informace ze slovenských daní, kontaktujte Janu Skálovou, 6 Rozšíření TPA Horwath Rádi bychom Vám s radostí oznámili, že další zemí, do které se podařilo expandovat naší skupině, je Albánie. Nově TPA Horwath působí v jedenácti zemích s celkem čtyřiadvaceti kancelářemi v oblasti CEE/SEE. Naši klienti tak nově mohou expandovat i do Východní Evropy, kde jim s rozšířením jejich podnikání rádi pomohou partneři pobočky v Tiraně: Agim Binaj, Ilir Binaj, Laura Konda a Thomas Haneder. Daňové poradenství, poradenství v oblasti auditu, IFRS a podnikové poradenství jsou oblasti, kterými se naše nová východoevropská kancelář primárně zabývá. Z velkých a středně velkých poradenských společností je tak TPA Horwath první, která po expanzi do Střední Evropy otevřela pobočku také na východoevropském trhu. Věříme, že nová kancelář TPA Horwath přinese našim klientům nové možnosti rozvoje.

8 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Leden / Nezapomeňte zaplatit mzdový a daňový kalendář LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pátek 18. pondělí 21. zdravotní pojištění sociální pojištění daň z příjmů měsíční odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance a zaměstnavatele za prosinec 2012 měsíční odvod pojistného na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění a důchodové pojištění za zaměstnance a zaměstnavatele za prosinec 2012 měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec pátek 25. energetické daně spotřební daň zákonné pojištění zaměstnavatele biopaliva výpis z evidence 4. čtvrtletí a prosinec daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2012 daňové přiznání za prosinec 2012 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2012 (pokud vznikl nárok) odvod zákonného pojištění zaměstnavatele proti pracovnímu úrazu a nemoci z povolání na 1. čtvrtletí 2013 hlášení dle 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb. čtvrtek 31. daň silniční daňové přiznání a daň za rok 2012 daň z nemovitostí daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2013 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2012

9 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Leden / 1 0 ÚNOR pondělí 11. spotřební daň splatnost daně za prosinec 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pátek 15. středa 20. daň z příjmů sociální pojištění zdravotní pojištění daň z příjmů podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků na zdaňovací období 2013 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2012 podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně měsíční odvod pojistného na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění a důchodové pojištění za zaměstnance a zaměstnavatele za leden 2013 měsíční odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance a zaměstnavatele za leden 2013 měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků daňové přiznání a daň za leden daň z příjmů souhrnné hlášení za leden pondělí 25. energetické daně výpis z evidence za leden daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2013 splatnost daně za prosinec 2012 (pouze spotřební daň z lihu) spotřební daň daňové přiznání za leden 2013 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty, ostatních (technických) benzinů za leden 2013 (pokud vznikl nárok) čtvrtek 28. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2013 odvod z loterií a jiných podobných her podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období 2012

10 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Leden / 1 0 TPA Horwath Audit s.r.o. IČO: , Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka 25463, Číslo osvědčení 80 KAČR TPA Horwath Tax s.r.o. IČO: , Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka TPA Horwath Valuation Services s.r.o. IČO: , Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka TPA Horwath Corporate Finance s.r.o. IČO: , Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka TPA Horwath FM s.r.o. IČO: , Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka PRAHA OPAVA OSTRAVA Mánesova 28 Veleslavínova 8 PARK CENTRUM, Hrušovská Praha Opava Ostrava Česká republika Česká republika Česká republika Informace, uvedené v tomto dokumentu, jsou pouze informativní a mají obecný charakter. V případě, že se je rozhodnete aplikovat v praxi, doporučujeme předchozí konzultaci s odborníkem, při které budou zváženy všechny aspekty konkrétního případu. Tento dokument nenahrazuje odborné poradenství, a proto TPA Horwath nemůže nést žádnou odpovědnost za případné škody, které by vznikly v důsledku aplikace informací zde uvedených. Jestliže si nepřejete dostávat naše informační materiály, napište nám na

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Červenec 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Červenec 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Červenec 2012 1 / 7 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat červencové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen 2012 1 / 6. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen 2012 1 / 6. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen 2012 1 / 6 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat srpnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech

Více

www.tpa-horwath.cz Břez e n 2 0 1 1 1 / 6 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové,

www.tpa-horwath.cz Břez e n 2 0 1 1 1 / 6 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové, Břez e n 2 0 1 1 1 / 6 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat březnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech z oblasti daní a účetnictví. Věříme, že

Více

V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Připravované daňové změny... Strana 1 2. Nové legislativní návrhy pro investiční fondy a kolektivní investování... Strana 3 3. Bezúročné zápůjčky

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen 2012 1 / 7 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si vám zaslat květnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který vás informuje o zajímavostech

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor 2013 1 / 1 0. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor 2013 1 / 1 0. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor 2013 1 / 1 0 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat únorové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech

Více

NEWSLETTER 12 2013. V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1.

NEWSLETTER 12 2013. V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1. V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2014... Strana 1 2. Povinná elektronická komunikace s ČSSZ na houpačce... Strana

Více

NEWSLETTER 11 2013. V listopadovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Intervence ČNB a účetnictví

NEWSLETTER 11 2013. V listopadovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Intervence ČNB a účetnictví V listopadovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Intervence ČNB a účetnictví... Strana 1 2. Změny v solární dani pro příští rok... Strana 2 3. Jiný výsledek hospodaření v účetní závěrce

Více

V červnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

V červnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: V červnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Novela zákona o DPH od roku 2015... Strana 1 2. Novela zákona o daních z příjmů od roku 2015 pokračování... Strana 3 3. Představenstvo musí

Více

V únorovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

V únorovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: V únorovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Zálohy na podíly na zisku past na jednatele či společníky... Strana 1 2. Odpočet na podporu výzkumu a vývoje... Strana 3 3. mezi třemi nejúspěšnějšími

Více

V březnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

V březnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: V březnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Nové interpretace Národní účetní rady... Strana 1 2. Zpráva o vztazích... Strana 3 3. Autorské honoráře v roce 2014... Strana 5 4. Předložit

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů Kdo vám pomůže zvládnout stres? Daňový zpravodaj únor 2013, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 06 Příloha Na co si dát na konci roku pozor Sleva na dani

Více

Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013

Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013 Každá cesta má svůj cíl Daňový zpravodaj duben 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 06 Ostatní 07 Příloha Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012 poslední šance před

Více

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny

Více

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Obsah Daňové přiznání podílových fondů Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví aktuálně Novela zákona o DPH 2013 Novela zákona o DPH týkající se

Více

Démonia DIS 12/2012 1/ ZÁKON O ZMĚNĚ DAŇOVÝCH A POJISTNÝCH ZÁKONŮ V SOUVISLOSTI SE SCHODKEM VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ

Démonia DIS 12/2012 1/ ZÁKON O ZMĚNĚ DAŇOVÝCH A POJISTNÝCH ZÁKONŮ V SOUVISLOSTI SE SCHODKEM VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ Démonia DIS 12/2012 O B S A H: 1/ ZÁKON O ZMĚNĚ DAŇOVÝCH A POJISTNÝCH ZÁKONŮ V SOUVISLOSTI SE SCHODKEM VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ 2/ ZMĚNA ZÁKONA 427/2011 Sb. O DOPLŇKOVÉM PENZIJNÍM SPOŘENÍ, KTERÝM SE ZAVÁDÍ TZV.

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Daň z příjmů 1 Účetnictví 2 Pojistné na sociální zabezpečení 4 Zdravotní pojištění 5 Silniční daň 5 Daň z nemovitostí

Více

březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz

březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz ESCNEWSLETTER březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, v našem 2. vydání odborného občasníku se vracíme ke

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

Právo a podnikání 1/2013

Právo a podnikání 1/2013 Právo a podnikání 1/2013 Přehled nejdůležitějších změn týkajících se daní od 1. 1. 2013 Ing. Jana Kunešová, daňový poradce kunesova@jkraudit.cz Jak se již stalo u našich zákonodárců zvykem, jsou důležité

Více

Daňový zpravodaj společnosti EVEREST CZ s.r.o.

Daňový zpravodaj společnosti EVEREST CZ s.r.o. Daňový zpravodaj společnosti EVEREST CZ s.r.o. Daňové novinky 2014-2015 S novým občanským zákoníkem nastalo množství drobných změn od 1. 1. 2014, s novou vládou však bohužel přibude množství změn i od

Více

Stavební fórum Daňové novinky 2013

Stavební fórum Daňové novinky 2013 Stavební fórum Daňové novinky 2013 6. prosince 2012 Program Změny ve zdanění fyzických osob Změny od 2013 Další plánované změny Změny ve zdanění právnických osob DPH Změny od 2013 Další plánované změny

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

Vážení čtenáři SCHAFFER 1/2013. Přinášíme vám další vydání našeho informačního bulletinu. DPH od 1. 1. 2013. Martina Radová radova@schaffer-partner.

Vážení čtenáři SCHAFFER 1/2013. Přinášíme vám další vydání našeho informačního bulletinu. DPH od 1. 1. 2013. Martina Radová radova@schaffer-partner. 1/7 SCHAFFER 1/2013 www.schaffer-partner.cz leden 2013 Vláda České republiky se nadále všemi dostupnými prostředky snaží podporovat ekonomickou situaci podniků, osob samostatně výdělečně činných i běžných

Více

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Pro obec : M A L E N I C E je místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro Jihočeský kraj Územní pracoviště

Více

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Obsah Vybrané části novely zákoníku práce náhrady Odpis pohledávek 2011 a 2012 Novela zákona DPH 2012 zvláštní režim ve stavebnictví 92e Aplikace DPH a některých

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah 16 Kalendář povinností v květnu 2013 17-19 2 Daň z příjmů - společné - - 3 Daňová evidence - - 4 DPH Koordinační výbor:

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton prosinec 2014 Obsah 2 Změny v daních z příjmů v roce 2015 4 Novinky v právních předpisech v roce 2015 5 Projednané návrhy novel NOZ 6 Novely zákona o DPH účinné od 1.

Více

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB KDO PODÁVÁ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Podle 38g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů ), daňové přiznání

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 6/2013 c.k. 18 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 18 Kalendář povinností v červnu 2013 19-20 Rezervy na opravu hmotného majetku z účetního a

Více