Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků"

Transkript

1 Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka KAPITOLA 2 Zahájení a ukončení vedení účetnictví KAPITOLA 3 Zahajovací rozvaha DÍL 2 Základní předpoklady a povinnosti při vedení účetnictví KAPITOLA 1 Základní předpoklady pro vedení účetnictví KAPITOLA 2 Základní povinnosti předepsané pro vedení účetnictví KAPITOLA 3 Další povinnosti, které je účetní jednotka povinna dodržovat 3.1 Prováděcí vyhláška Peněžní jednotky a český jazyk Zákaz vzájemného zúčtování Povinnosti související s opravami účetních záznamů KAPITOLA 4 Povinnosti účetních 4.1 Účetní zaměstnanec Účetní dodavatel DÍL 3 Účetní záznamy KAPITOLA 1 Obecné principy účetních záznamů KAPITOLA 2 Průkaznost KAPITOLA 3 Účetní doklad KAPITOLA 4 Účetní zápis KAPITOLA 5 Účetní knihy KAPITOLA 6 Ostatní účetní záznamy KAPITOLA 7 Archivace DÍL 4 Rozsah vedení účetnictví KAPITOLA 1 Obecné principy rozsahu vedení účetnictví KAPITOLA 2 Zjednodušený rozsah vedení účetnictví DÍL 5 Použití mezinárodních účetních standardů ČÁST II Fungování společnosti DÍL 1 Dlouhodobý majetek KAPITOLA 1 Obecné vymezení dlouhodobého majetku Vnitřní účetní směrnice Účtový rozvrh VII

2 KAPITOLA 2 Oceňování dlouhodobého majetku Ocenění při pořízení Odpisy Opravné položky Rezervy KAPITOLA 3 Účtování o dlouhodobém majetku KAPITOLA 4 Dlouhodobý nehmotný majetek KAPITOLA 5 Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný KAPITOLA 6 Technické zhodnocení dlouhodobého majetku KAPITOLA 7 Dlouhodobý finanční majetek KAPITOLA 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek KAPITOLA 9 Inventarizace dlouhodobého majetku DÍL 2 Zásoby KAPITOLA 1 Obecné principy zásob KAPITOLA 2 Oceňování zásob KAPITOLA 3 Opravné položky KAPITOLA 4 Materiál KAPITOLA 5 Nedokončená výroba KAPITOLA 6 Zvířata KAPITOLA 7 Zboží KAPITOLA 8 Poskytnuté zálohy KAPITOLA 9 Inventarizace zásob DÍL 3 Pokladna KAPITOLA 1 Obecné principy pokladny KAPITOLA 2 Peníze KAPITOLA 3 Ceniny KAPITOLA 4 Peníze na cestě DÍL 4 Účetní operace ve vztahu k bance KAPITOLA 1 Obecné principy účetních operací ve vztahu k bance KAPITOLA 2 Účty v bankách KAPITOLA 3 Úvěry DÍL 5 Účetní operace vyjádřené v cizí měně KAPITOLA 1 Obecné principy účetních operací v cizí měně KAPITOLA 2 Pokladní a bankovní operace KAPITOLA 3 Kurzové rozdíly DÍL 6 Pohledávky KAPITOLA 1 Obecné principy pohledávek KAPITOLA 2 Pohledávky z obchodního styku Pohledávky za odběrateli Pohledávky za směnkami Poskytnuté provozní zálohy Pohledávky z titulu reklamací VIII

3 KAPITOLA 3 Pohledávky za společníky a členy sdružení 3.1 Pohledávky za společníky Pohledávky za členy sdružení KAPITOLA 4 Pohledávky z titulu derivátových operací KAPITOLA 5 Ostatní pohledávky KAPITOLA 6 Rizikové a nedobytné pohledávky Metoda přímého odpisu Metoda odhadu Opravné položky tvořené v souladu se zákonem o rezervách DÍL 7 Závazky KAPITOLA 1 Obecné principy závazků KAPITOLA 2 Závazky z obchodního styku 2.1 Závazky vůči dodavatelům Směnky k úhradě Přijaté zálohy KAPITOLA 3 Závazky vůči zaměstnancům KAPITOLA 4 Závazky vůči státu KAPITOLA 5 Závazky ke společníkům a ke členům sdružení 5.1 Závazky ke společníkům Závazky ke členům sdružení KAPITOLA 6 Závazky z titulu derivátových operací KAPITOLA 7 Dlouhodobé závazky KAPITOLA 8 Ostatní závazky DÍL 8 Oceňování KAPITOLA 1 Obecné principy oceňování KAPITOLA 2 Ocenění při pořízení majetku a závazků KAPITOLA 3 Oceňování k rozvahovému dni 3.1 Přecenění na reálnou hodnotu Ostatní alternativy KAPITOLA 4 Vedlejší pořizovací náklady KAPITOLA 5 Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty KAPITOLA 6 Zajišťovací účetnictví KAPITOLA 7 Kursové rozdíly u cenných papírů a podílů KAPITOLA 8 Techniky ocenění úbytku zásob DÍL 9 Opravné položky KAPITOLA 1 Opravné položky k majetku 1.1 Obecná ustanovení opravných položek Tvorba a použití opravných položek Opravné položky k různým typům majetku KAPITOLA 2 Zákonné opravné položky DÍL 10 Časové rozlišení KAPITOLA 1 Obecné principy časového rozlišení KAPITOLA 2 Náklady příštích období KAPITOLA 3 Komplexní náklady příštích období KAPITOLA 4 Výdaje příštích období KAPITOLA 5 Výnosy příštích období IX

4 KAPITOLA 6 Příjmy příštích období KAPITOLA 7 Dohadné účty aktivní KAPITOLA 8 Dohadné účty pasivní KAPITOLA 9 Opravy účtování KAPITOLA 10 Náhrada vynaložených nákladů DÍL 11 Cenné papíry, podíly a deriváty KAPITOLA 1 Obecné principy cenných papírů, podílů a derivátů KAPITOLA 2 Akcie KAPITOLA 3 Podíly KAPITOLA 4 Dluhopisy KAPITOLA 5 Směnky KAPITOLA 6 Jiné cenné papíry KAPITOLA 7 Opce KAPITOLA 8 Jiné deriváty KAPITOLA 9 Ocenění reálnou hodnotou DÍL 12 Zúčtování se zaměstnanci KAPITOLA 1 Mzdy Hrubá mzda Srážky ze mzdy Výpočet a účtování mzdy Náhrady při ukončení pracovního poměru Dokumentace Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu či nemoci z povolání ( úrazové pojištění) KAPITOLA 2 Pracovní cesty 2.1 Úkony před vysláním zaměstnance na pracovní cestu Způsob dopravy Předpokládaná doba pracovní cesty Zálohy na ostatní výdaje Sazby stravného Ostatní ujednání Povinnosti zaměstnance při průběhu pracovní cesty Vyúčtování nároku na cestovní náhradu po návratu DÍL 13 Daně a dotace KAPITOLA 1 Daně 1.1 Obecné principy daní Daň z příjmů Daň z nemovitostí Daň silniční Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Ekologické daně KAPITOLA 2 Dotace X

5 DÍL 14 Leasing KAPITOLA 1 Obecné principy leasingu KAPITOLA 2 Operativní leasing KAPITOLA 3 Finanční leasing a ZDP u smluv uzavřených od Pronajímatel Nájemce KAPITOLA 4 Finanční leasing u smluv uzavřených do Leasingová smlouva a leasingová cena Pořízení hmotného movitého majetku pro účely finančního leasingu Nájemné v rámci finančního leasingu Časové rozlišení u finančního leasingu Akontace a finanční leasing Řádné ukončení finančního leasingu Postoupení leasingové smlouvy Předčasné ukončení finančního leasingu KAPITOLA 5 Finanční leasing a DPH 5.1 Finanční leasing a DPH u smluv uzavřených od Finanční leasing a DPH u smluv uzavřených do DÍL 15 Základní kapitál, fondy KAPITOLA 1 Obecné principy základního kapitálu a fondů KAPITOLA 2 Právní formy podnikání Akciová společnost Společnost s ručením omezeným Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Družstvo Další formy obchodních společností v souvislosti se členstvím v EU KAPITOLA 3 Základní kapitál a jeho změny Úpis a splácení kapitálu Zvýšení kapitálu v různých formách účetní jednotky Snížení základního kapitálu v různých formách účetní jednotky KAPITOLA 4 Kapitálové fondy Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společnosti Rozdíly z přeměn společnosti KAPITOLA 5 Fondy ze zisku, převedené výsledky hospodaření Zákonný rezervní fond Nedělitelný fond Statutární fondy, ostatní fondy Nerozdělený zisk minulých let, neuhrazená ztráta minulých let XI

6 KAPITOLA 6 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení KAPITOLA 7 Časté chyby při účtování o základním kapitálu a fondech DÍL 16 Rezervy KAPITOLA 1 Obecné principy rezerv KAPITOLA 2 Účtování o rezervách, zachycení rezerv ve výkazech KAPITOLA 3 Rezervy podle zvláštních právních předpisů (zákonné rezervy) Rezerva na opravy hmotného majetku Bankovní rezervy Rezervy v pojišťovnictví Rezerva na pěstební činnost Ostatní rezervy tvořené na základě ZoR KAPITOLA 4 Rezervy tvořené na základě účetních předpisů (účetní rezervy) Rezerva na rizika a ztráty Rezerva na daň z příjmů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na restrukturalizaci Ostatní rezervy neuvedené v zákoně o účetnictví KAPITOLA 5 Časté chyby při tvorbě a účtování rezerv DÍL 17 Odložená daňová povinnost KAPITOLA 1 Obecné principy odložené daňové povinnosti KAPITOLA 2 Výpočet odložené daně KAPITOLA 3 Interpretace Národní účetní rady k odložené daňové povinnosti DÍL 18 Reklama, reprezentace KAPITOLA 1 Reklama 1.1 Obecné principy reklamy Reklamní předměty Spotřebitelské loterie, reklamní slosování KAPITOLA 2 Reprezentace DÍL 19 Účetní odpisy KAPITOLA 1 Účetní odpisy majetku 1.1 Obecná ustanovení účetních odpisů Účetní jednotky a odpisované předměty Průběh odpisování Účtování odpisů KAPITOLA 2 Odpisy pohledávek DÍL 20 Tržby KAPITOLA 1 Obecné principy tržeb KAPITOLA 2 Tržby za vlastní výrobky KAPITOLA 3 Tržby za služby KAPITOLA 4 Tržby za zboží KAPITOLA 5 Tržby ze smluvních sankcí XII

7 KAPITOLA 6 Jiné tržby KAPITOLA 7 Slevy, skonta, bonusy DÍL 21 Náklady KAPITOLA 1 Obecné principy nákladů KAPITOLA 2 Náklady v účetnictví 2.1 Zachycení nákladů ve výkazech Vnitřní účetní směrnice, účtový rozvrh Základní postupy při účtování nákladů KAPITOLA 3 Základní účetní zásady týkající se nákladů KAPITOLA 4 Náklady v provozní oblasti KAPITOLA 5 Náklady ve finanční oblasti KAPITOLA 6 Mimořádné náklady KAPITOLA 7 Daňové a nedaňové náklady, daň z příjmů 7.1 Daňové a nedaňové náklady Náklady na daň z příjmů splatná a odložená daň KAPITOLA 8 Časté chyby při účtování nákladů DÍL 22 Výnosy KAPITOLA 1 Obecné principy výnosů KAPITOLA 2 Výnosy za vlastní výkony a zboží KAPITOLA 3 Změny stavu zásob vlastní výroby KAPITOLA 4 Aktivace KAPITOLA 5 Jiné provozní výnosy KAPITOLA 6 Finanční výnosy KAPITOLA 7 Mimořádné výnosy KAPITOLA 8 Převodové účty DÍL 23 Účetní závěrka KAPITOLA 1 Obecná ustanovení účetní závěrky KAPITOLA 2 Účetní závěrka Řádná účetní závěrka Mimořádná účetní závěrka Mezitímní účetní závěrka Povinný obsah účetní závěrky Povinnost ověření účetní závěrky auditorem KAPITOLA 3 Inventarizace Druhy inventur Provádění inventarizace jednotlivých položek rozvahy a práce na účetní závěrce KAPITOLA 4 Uzavření účetních knih KAPITOLA 5 Výkazy, příloha a přehledy 5.1 Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty Příloha k účetní závěrce Přehledy o peněžních tocích (cash-flow) Přehledy o změnách vlastního kapitálu Výroční zpráva KAPITOLA 6 Účetní závěrka a mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) IAS 1 Prezentace účetní závěrky Výkaz o finanční pozici XIII

8 DÍL Výkaz o finanční výkonnosti Výkaz o úplném výsledku Výkaz změn vlastního kapitálu Výkaz peněžních toků Komentář Rozdíly v oceňování dle českých předpisů a dle IFRS Nehmotný majetek Hmotný majetek Pozemky, budovy a zařízení Investice do nemovitostí Leasingy Zásoby Finanční nástroje Rezervy Audit KAPITOLA 1 Obecné principy auditu KAPITOLA 2 Povinnost ověření účetní závěrky Výjimky z ověření KAPITOLA 3 Základní pravidla auditu KAPITOLA 4 Příprava podkladů před zahájením auditu KAPITOLA 5 Provádění auditu 5.1 Auditorská dokumentace Testování rozvahových a výsledkových položek Dlouhodobý majetek Zásoby Pohledávky Finanční majetek Závazky a úvěry Rezervy Ostatní aktiva a pasiva Náklady a výnosy Zajištění bilanční kontinuity Účetní výkazy, příloha a výroční zpráva KAPITOLA 6 Zpráva auditora DÍL 25 Finanční analýza KAPITOLA 1 Obecné principy finanční analýzy KAPITOLA 2 Informační prameny finanční analýzy KAPITOLA 3 Uživatelé finanční analýzy a jejich požadavky KAPITOLA 4 Ukazatelé a finanční analýza KAPITOLA 5 Metody finanční analýzy KAPITOLA 6 Analýza absolutních ukazatelů KAPITOLA 7 Analýza poměrových ukazatelů Ukazatelé rentability Ukazatelé likvidity Analýza čistého pracovního kapitálu Ukazatelé aktivity Ukazatelé zadluženosti Ukazatelé kapitálového trhu KAPITOLA 8 Analýza soustav ukazatelů XIV

9 KAPITOLA 9 Souhrnné metody hodnocení výkonnosti podniku Altmanův model Tafflerův model Index bonity KAPITOLA 10 Ekonomická přidaná hodnota KAPITOLA 11 Souhrnný příklad finanční analýzy ČÁST III Ukončení podnikání a přeměny společností DÍL 1 Ukončení podnikání fyzické osoby KAPITOLA 1 Ukončení podnikání ve vztahu ke správci daně KAPITOLA 2 Ukončení podnikání z účetního hlediska KAPITOLA 3 Ukončení podnikání z hlediska daně z příjmů u účtujícího podnikatele Majetek Zásoby KAPITOLA 4 Finanční vztahy Zúčtovací vztahy Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Výnosové a nákladové účty KAPITOLA 5 Pohled ZDP, pokud podnikatel nevede účetnictví Postup při vedení daňové evidence Uplatnění výdajů procentem z příjmů KAPITOLA 6 Povinnosti z hlediska DPH KAPITOLA 7 Další povinnosti 7.1 Zaměstnanci KAPITOLA 8 Zdravotní a sociální pojištění KAPITOLA 9 Přerušení versus ukončení podnikání DÍL 2 Fúze obchodních společností DÍL 3 Likvidace obchodní společnosti a družstva DÍL 4 Úpadek dlužníka a způsoby jeho řešení dle insolvenčního zákona KAPITOLA 1 Proces insolvenčního řízení KAPITOLA 2 Základní předpoklady a zásady při sestavování účetních výkazů v insolvenci KAPITOLA 3 Sestavování řádných, mimořádných a mezitímních účetních závěrek v insolvenci KAPITOLA 4 Způsoby řešení úpadku 4.1 Konkurz Reorganizace Oddlužení DÍL 5 Akvizice podniků KAPITOLA 1 Obecné principy akvizice KAPITOLA 2 Kapitálová akvizice XV

10 2.1 Podstata účtování o nákupu cenných papírů v samostatném účetnictví kupujícího, nabyvatele, ovládající osoby Podstata konsolidace účetních závěrek KAPITOLA 3 Majetkové akvizice DÍL 6 Rozdělování obchodních společností XVI

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ 2014 11. vydání Průběžná aktualizace na www.wolterskluwer.cz/obchod Vzor citace: Meritum Účetnictví podnikatelů 2014. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 536 Odpovědná redaktorka:

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ 2014 11. vydání Průběžná aktualizace na www.wolterskluwer.cz/obchod Vzor citace: Meritum Účetnictví podnikatelů 2014. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 536 Odpovědná redaktorka:

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Vzor citace: Meritum Účetnictví podnikatelů 2015. Praha : Wolters Kluwer, 2015, s. 544. Odpovědná redaktorka: Zlata Švédová

Vzor citace: Meritum Účetnictví podnikatelů 2015. Praha : Wolters Kluwer, 2015, s. 544. Odpovědná redaktorka: Zlata Švédová Vzor citace: Meritum Účetnictví podnikatelů 2015. Praha : Wolters Kluwer, 2015, s. 544 Odpovědná redaktorka: Zlata Švédová Autorský kolektiv (v abecedním pořadí): Ing. Miroslav Bulla díly 3, 4, 18, 22

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y.

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více