CALLING TO YOUR ATTENTION

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CALLING TO YOUR ATTENTION"

Transkript

1 POJISTNÝ OBZOR ROČNÍK LXXXIV Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Jaroslava Fašková, Tereza Fricová, Alexandra Gjurić, Bc. Petr Milata, PhDr. Miloš Novák, Ing. Eva Rojková, Ing. Tomáš Síkora, Ing. Eva Svobodová, Ing. Marek Vích, Mgr. Marek Zeman Šéfredaktorka: Mgr. Eva Trojanová Adresa: Praha 4, Na Strži 1702/65 Telefon: Fax: Grafická úprava, sazba, lito: Grafické studio Weber Tisk: Tiskárna v Ráji, s.r.o., Pardubice ISSN Rozšiřuje: distribuční firma A.L.L. PRODUCTION Poděbradská 24, Praha 9. Tel.: , fax: Objednávky a předplatné na adrese: A.L.L. PRODUCTION, box 732, Praha 1, (nebo Předplatitelé ve Slovenské republice si mohou Pojistný obzor objednat u distribuční firmy L. K. PER- MANENT, PP 4, Bratislava 34. Telefon: , fax: ( Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím poštovní přepravy Praha, čj. 1692/94 ze dne ; Českou poštou, s.p. OZSeČ Ústí nad Labem, dne , j.zn.p 330/98. Evidenční číslo MK ČR E Inzerce: Veškeré informace podá redakce. Nevyžádané rukopisy a fotografie nevracíme. Přetisk: Povolen pouze se souhlasem redakce a při zachování autorských práv. Česká asociace pojišťoven Internet: Cena: 25 Kč Číslo bylo předáno do výroby: Pojistný obzor je členem Mezinárodní organizace odborného pojišťovacího tisku. OBSAH Expanze českých pojišťoven na evropský trh (JUDr. Jana Čechová, PhDr. Vladimír Přikryl)... 3 Provozování pojišťovací činnosti pojišťovnami z jiných členských států na území ČR (Mgr. Pavel Němeček)...5 Zamyšlení nad možnostmi výuky pojistné matematiky na středních školách (RNDr. Radek Stolín, Ph.D.)...6 Recenze: V. Smejkal, K. Rais: Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích (va)...7 Risk management dobré jméno společnosti (Ing. Vladimír Pulchart)...7 Motoristické aktuality: Náklady leasingu jako škoda (JUDr. Tomáš Beran)...8 Existují i účinnější nástroje komunikace než reklama (Rozhovor s novým členem komunikace a marketingu ČAP Mgr. Ing. Petrem Kleinerem)...9 Konference VdS k protipožárním systémům pro ochranu majetku a osob (Ing. Pavel Rybář)...10 Ruské pojišťovnictví vstoupilo do fáze dynamického rozvoje (La)...11 Nové trendy evropského trhu neživotního pojištění (Pul)...13 K úloze finančního manažera v pojišťovně (VP)...14 INFO z Evropské unie (Ing. Josef Čížek)...15 Pojistná událost v hlavním vysílacím čase (Vladimír Fuchs)...16 Telegraficky (Eva Trojanová)...17 Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá)...18 Praxe, Spory, Stanoviska: K problematice zaplacení soudního poplatku za pojištěného pojistitelem (JUDr. Vlasta Miklušáková)...18 Umělecké klenoty ve sbírkách pojišťoven: Luděk Marold (Josef Hrubeš)...19 CONTENTS Expansion of Czech insurance companies on the European market (Jana Čechová, Vladimír Přikryl) Running insurance business by other member states insurance companies in the Czech Republic (Pavel Němeček) Thoughts about chances of education of actuarial mathematics in high schools (Radek Stolín) Book review: V. Smejkal, K. Rais: Risk management in companies and other organisations (va) Risk management A good name of a company (Vladimír Pulchart) New for motorists: Cost of leasing being damage (Tomáš Beran) There are more effective tools of communication than advertising (mu) Conference of VdS on systems for fire protection of property and persons (Pavel Rybář) Russian insurance industry entered a dynamic development phase (La) New trends of the European non-life insurance market (Pul) A role of financial manager in an insurance company (VP) INFO from the European Union (Josef Čížek) Insured loss in the prime time (Vladimír Fuchs) By wire (Eva Trojanová) From among the new legal provisions (Jiřina Kotrbatá) Practice, Disputes, Standpoints: Insured s court charge paid by the insurer (Vlasta Miklušáková) Pieces of art in insurance companies collections: Luděk Marold (Josef Hrubeš) CALLING TO YOUR ATTENTION Expansion of Czech insurance companies on the European market is title of the introductory article to this Insurance Review s issue that provides a summary of legislative framework of the single European market, where insurance companies are under certain conditions free to settle and provide services within the whole European Economic Area. The insurance companies must adhere to both the domestic and Community legislation. Should a domestic company plan to settle branches in other member country or countries it is required to notify its supervisory authority, which must decide and communicate its decision within three months from receipt of notification. The right to settlement of braches must be applied within two months from the decision. The freedom of provision of insurance services and its legislative framework is set by Directive 2002/ 83/EC and 92/49/EEC. The insurance companies are advised to use the language of the country, where the right to settle branches or the right to provide services is applied. Some other legislative conditions apply as well. 2 POJISTNÝ OBZOR 2/2007

2 Expanze českých pojišťoven na evropský trh 1. května 2007 to budou tři roky, kdy se Česká republika stala členským státem Evropské unie. Jak ten čas plyne (i když, co vlastně plyne?). Stali jsme se součástí jednotného trhu Evropských společenství (dále jen Společenství), osvojili si základní pravidla jeho fungování. Našli jsme si ale i svoje místo v něm? Jakou máme tvář? Jsme více pro Společenství nebo upřednostňujeme vlastní zájmy, anebo zase hledáme zlatou střední cestu? Jakékoliv sebehodnocení je obtížné. V každém případě nám jednotný trh Společenství otevřel řadu možností realizovat se na širokém, organizovaném trhu s jasnými pravidly a současně nás vystavil konkurenci, které se nemůžeme bránit ochranářskou politikou státu, ale pouze vlastní schopností nabídnout chtěné a slíbené bezezbytku splnit. Cesta na trh Společenství má svá pravidla, která výrazně zjednodušují pozici pojišťoven se sídlem v některé zemi EHP oproti pojišťovnám z třetích zemí. Podívejme se na tato pravidla podrobněji. Nejprve si připomeňme, že poskytovatel služby s bydlištěm nebo sídlem, popř. ústřední správou nebo hlavní provozovnou v některé členské zemi Společenství (čl. 48 Smlouvy o založení ES) může využít jak svobody usazení (čl. 43 Smlouvy o založení ES), tak i práva dočasně poskytovat služby (čl. 50 Smlouvy o založení ES), popřípadě obou forem současně. V oblasti finančních služeb, tedy i v soukromém pojišťovnictví, našly tyto základní formy podobu v tzv. jednotném evropském pasu (viz čl. 5 směrnice 2002/83/ ES a čl. 7 směrnice 73/239/EHS ve znění čl. 5 směrnice 92/49/ EHS). Protože nestabilita sektorů finančních služeb může vážně narušit ekonomickou stabilitu státu, je činnost jejich poskytovatelů ze strany členského státu regulována právem stanovenými pravidly a průběžně dozorována. Přístup na trh těchto služeb je tak podmíněn úředním povolením, po jehož obdržení nesmí být poskytovateli služby činěny žádné překážky, které by omezovaly nabídku jeho služeb v rámci jednotného trhu Společenství. Volný pohyb služeb JUDr. Jana Čechová, PhDr. Vladimír Přikryl, Ministerstvo financí ČR může být omezen pouze předpisy odůvodněnými veřejným zájmem a vztahujícími se na každou osobu nebo podnik vykonávající svou činnost na území členského státu, kde je služba poskytována, pokud tento zájem není chráněn předpisy vztahujícími se na poskytovatele v jeho domovském členském státě. Podívejme se podrobněji, za jakých podmínek může pojišťovna se sídlem na území České republiky využít svobody usazení a práva dočasně poskytovat služby. Pro správnou interpretaci je nutné se řídit nejenom tuzemským právem, v našem případě zákonem o pojišťovnictví, ale i právem komunitárním, tj. směrnicí 73/239/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém pojištění jiném než životním a jeho výkonu, ve znění pozdějších směrnic, a směrnicí 2002/83/ES o životním pojištění. Důvodem je zejména nemožnost v tuzemském právu upravovat postup dozorových (dohledových) orgánů z jiných členských států. Přitom především lhůty dané komunitárním právem pro vyjádření se těchto orgánů v rámci procesu notifikace jsou pro vyjádření okamžiku, kterým vzniká pojišťovně právo zahájit svoji činnost na území hostitelského členského státu, pro uplatnění práv vyplývajících z jednotného evropského pasu zásadní. Usazení Svoboda usazování je zakotvena v čl. 43 Smlouvy o založení ES a zahrnuje v sobě přístup k samostatně výdělečným činnostem a jejich výkon, jakož i zřizování a řízení podniků za podmínek stanovených pro vlastní státní příslušníky právem země usazení. V případě soukromého pojišťovnictví se toto právo specifikuje v čl. 40 směrnice 2002/83/ES a čl. 32 směrnice 92/49/EHS, kterým se nahrazuje čl. 10 směrnice 73/239/ EHS. Usazením se rozumí každá trvalá přítomnost podniku na území členského státu, a to i v případě, kdy taková přítomnost nemá formu pobočky nebo agentury, ale je pouze kanceláří vedenou vlastním personálem podniku nebo osobou, která je sice nezávislá, avšak má trvalé povolení jednat za podnik podobným způsobem, jako by jednala agentura. Obecně je tato forma označována jako svoboda zakládat pobočky. Jinými slovy, jde o přímou integraci do hospodářství hostitelského členského státu. Hodlá-li pojišťovna se sídlem na území České republiky rozšířit svoji činnost na území jiných členských států, řídí se zejména ustanovením 10 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 57/2006 Sb. Před tímto rozšířením musí splnit vůči ČNB zákonem stanovené informační povinnosti, tzv. notifikaci. Má-li být toto rozšíření realizováno prostřednictvím pobočky zřízené v hostitelském členském státě, je pojišťovna povinna informovat ČNB o skutečnostech týkajících se pobočky a o změnách v plánu činnosti, ke kterým má dojít v důsledku tohoto rozšíření. Taková informace může zahrnovat záměr pojišťovny zřídit svoji pobočku ve více členských státech, čemuž pojišťovna přizpůsobí obsah uvedené informace. Ve vztahu k pobočce se v informaci podávané ČNB uvádí členský stát, na jehož území pojišťovna zamýšlí zřídit pobočku, adresa jejího sídla, její organizační struktura a jméno, popřípadě jména, a příjmení zástupce pobočky. Zastupováním pojišťovny se má na mysli zejména zastupování při jednání s úřady a soudy členského státu, kde se nachází pobočka, v případě provozování pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla také např. při jednáních ve věcech týkajících se plnění povinností škodního zástupce, povinností vůči garančnímu fondu, informačnímu středisku atp. Z dikce je zřejmé, že zastupováním může být pověřena pouze fyzická osoba. Plán činnosti pobočky pak obsahuje změny obchodního plánu pojišťovny, výčet pojistných odvětví pojišťovací činnosti provozovaných na území jiného členského státu, a výpočet, ze kterého bude zřejmé, že pojišťovna bude i nadále disponovat požadovanou mírou solventnosti včetně požadované výše garančního fondu. V daném případě je nutno vzít v úvahu bod 6 přechodného ustanovení zákona č. 39/2004 Sb., podle kterého byla pojišťovnám dána možnost písemně požádat, v té době Ministerstvo financí, o prodloužení lhůty pro dosažení požadované výše garančního fondu podle 22 odst. 2 zákona o pojišťovnictví, ve znění uvedené novely. V případě provozování pojišťovací činnosti podle pojistných odvětví neživotních pojištění až do 5. března 2007 a v případě provozování pojišťovací činnosti podle pojistných odvětví životních pojištění až do 5. března 2009, jestliže tím nedojde k narušení finanční stability pojišťovny. Bylo-li pojišťovnou využito tohoto ustanovení, pak je tato povinna splnit podmínky požadované výše garančního fondu nejpozději dnem oznámení ČNB záměru rozšířit svoji činnost na území jiného členského státu. Česká národní banka je ze zákona povinna posoudit navrhovanou organizační strukturu pobočky, reálnost obchodního plánu navrhovaného pro pobočku, zvážit stabilitu finanční situace pojišťovny jako celku, a to i s ohledem na změny v obchodním plánu po rozšíření činnosti a ověřit důvěryhodnost, kvalifikaci a zkušenosti fy- POJISTNÝ OBZOR 2/2007 3

3 zické osoby navrhované jako zástupce pobočky. Neshledá-li ČNB důvody k odmítnutí navrhovaného rozšíření činnosti, sdělí písemně orgánu dohledu členského státu, kde se bude nacházet pobočka, výše uvedené informace, a to ve lhůtě do 3 měsíců ode dne jejich obdržení v zákonem stanoveném rozsahu. Současně potvrdí, že žádající pojišťovna disponuje požadovanou mírou solventnosti. ČNB je povinna v této tříměsíční lhůtě o svém stanovisku písemně informovat žádající pojišťovnu. Je-li toto stanovisko kladné, sdělí pouze datum, ke kterému odeslala informaci příslušnému orgánu členskému státu. Je-li stanovisko záporné, musí mít formu rozhodnutí ve správním řízení. Příslušný orgán dohledu členského státu, ve kterém má být zřízena pobočka pojišťovny, je oprávněn ve lhůtě do 2 měsíců ode dne, ke kterému obdržel od ČNB informace týkající se záměru pojišťovny zřídit na jeho území pobočku, informovat ČNB o podmínkách činnosti pobočky, která je povinna bezodkladně tyto informace předat pojišťovně. Obsah těchto podmínek je komunitárním právem limitován důvody obecného zájmu v hostitelském členském státě. V žádném případě takové podmínky nemohou znevýhodňovat pojišťovnu oproti pojišťovnám se sídlem na území hostitelského státu ani žádným jiným způsobem vytvářet překážky usazení pojišťovny v hostitelském členském státě. Pojišťovna tak může zahájit svoji činnost na území hostitelského členského státu prostřednictvím své pobočky okamžikem obdržení informací od jeho dozorového (dohledového) orgánu, nejpozději však uplynutím výše uvedené dvouměsíční lhůty bez ohledu na to, zda tento dozorový (dohledový) orgán na informaci o záměru pojišťovny zřídit na jeho území pobočku písemně reagoval. V případě změn ve sdělovaných informacích má pojišťovna povinnost o těchto změnách informovat ČNB, a to ve lhůtě do 1 měsíce před jejich provedením. Volné poskytování služeb Bez ohledu na výše popsané právo usazování je podle čl. 50 Smlouvy o založení ES každý poskytovatel služby s bydlištěm nebo sídlem, popř. ústřední správou nebo hlavní provozovnou v některé členské zemi Společenství, oprávněn dočasně provozovat svoji činnost ve státě, kde je služba poskytována, a to za stejných podmínek, jaké tento stát ukládá svým vlastním státním příslušníkům. Článek 49 této smlouvy pak přímo zakazuje jakékoliv omezení volného pohybu služeb uvnitř Společenství pro státní příslušníky členských států, kteří podnikají v jiném státě Společenství, než se nachází příjemce služeb. Toto ustanovení je někdy vykládáno jednostranně, tedy, že poskytovatel služby s bydlištěm nebo sídlem v členském státě je oprávněn nabízet svoji službu nejen příjemci jeho služby, který má bydliště nebo sídlo v členské zemi, ve které je poskytovatel služby usazen (tedy, kde sídlí nebo má pobočku), ale i každému jinému příjemci služeb, který se nachází v kterékoliv členské zemi Společenství. Tedy tzv. aktivní legitimace. Nezapomínejme, že podle tohoto ustanovení platí zákaz omezení nejen pro službu, která přichází za jejím příjemcem, ale i pro příjemce, který v rámci Společenství přichází za poskytovatelem. Tedy tzv. pasivní legitimace. Z toho také plyne, že jestliže jsou v zemi bydliště nebo sídla příjemce se sjednáním takové služby spojeny nějaké právem dané výhody (např. daňové), nelze je příjemci nepřiznat jen z toho důvodu, že služba nebyla poskytnuta na území bydliště nebo sídla jejího příjemce. To ale také platí i o povinnostech, a to jak pro poskytovatele, tak i pro příjemce. V oblasti soukromého pojišťovnictví je forma volného poskytování služeb upravena v čl. 41 až 43 směrnice 2002/83/ES a v čl. 34 až 36 směrnice 92/49/EHS. Pokud má být činnost pojišťovny rozšířena mimo území ČR na území jednoho nebo více členských států na základě svobody dočasně poskytovat služby, řídí se ustanovením 10 odst. 4 a 5 zákona o pojišťovnictví. O záměru rozšířit svoji činnost touto formou je pojišťovna povinna informovat ČNB a sdělit jí členskou zemi a rozsah pojištění (podle pojistných odvětví), které má být takto provozováno. ČNB je stanovena povinnost ve lhůtě do 1 měsíce ode dne doručení této informace posoudit záměr z hlediska jeho dopadu do činnosti pojišťovny. Nemá-li pochybnosti o finančním zdraví pojišťovny, je ČNB povinna v této jednoměsíční lhůtě sdělit písemně příslušnému orgánu dohledu v členském státě, na jehož území má být činnost tuzemské pojišťovny rozšířena, rozsah pojišťovací činnosti podle pojistných odvětví, kterou je tato pojišťovna oprávněna provozovat a rozsah pojištění podle pojistných odvětví, které hodlá pojišťovna provozovat na území členského státu. Současně potvrdí, že pojišťovna disponuje požadovanou mírou solventnosti. Odeslání informace příslušnému orgánu dohledu ČNB bezodkladně oznámí pojišťovně. V opačném případě ČNB toto rozšíření svým rozhodnutím ve správním řízení zamítne. Pojišťovna, která touto formou hodlá na území jiného členského státu provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (odvětví č. 10 neživotních pojištění), je povinna v informaci podávané ČNB uvést též jméno, popř. jména, příjmení, datum narození a adresu bydliště, nebo firmu a adresu sídla škodního zástupce v členském státě poskytování služeb, jmenovaného pro vyřizování nároků z jí provozovaného pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Pojišťovna může svoji činnost na území jiného členského státu zahájit dnem, kdy ji ČNB sdělila datum odeslání informace příslušnému orgánu dohledu. Jazyk Komunitární právo umožňuje příslušným orgánům členských států pobočky nebo členských států poskytování služeb vyžadovat, aby jim veškeré informace týkající se působení pojišťovny z jiného členského státu byly poskytovány v úředním jazyce, resp. jazycích členských států příslušných orgánů (viz čl. 44 směrnice 2002/83/ES a čl. 38 směrnice 92/49/EHS). Lze tedy doporučit informaci předávanou ČNB současně uvést i v jazyce příslušného členského státu. Co je dále nezbytné vzít v úvahu Splnění notifikačních povinností je ve skutečnosti tím nejjednodušším krokem k rozšíření činnosti pojišťovny na území jiného členského státu. S jejím zahájením je však spojena řada dalších kroků. Právo, kterým se řídí pojistné smlouvy, nebylo v rámci Společenství harmonizováno. Pro každý produkt je tak třeba připravit pojistné podmínky respektující právní úpravu pojistné smlouvy v daném členském státě, a to v jeho úředním jazyce, resp. jazycích. Samozřejmě, pokud se nemají uzavírat pouze smlouvy týkající se velkých pojistných rizik. K vlastnímu prodeji je nutno vytvořit nebo využít stávající sítě pojišťovacích zprostředkovatelů. V této souvislosti upozorňujeme na to, že v celém Společenství platí povinnost registrace každého zprostředkovatele. V některých zemích tuto registraci zabezpečuje pojišťovna. Prodej pojistných produktů vyžaduje i vytvoření odpovídajícího zázemí. Je proto nutné zabezpečit si správu pojistných smluv, likvidaci pojistných událostí, řešení sporů z pojistných smluv, smluvní lékaře, dostupnost relevantních údajů pro výkon dohledu, atp. V případě pobočky je, mimo jiné, také třeba vzít v úvahu její zápis do obchodního či obdobného rejstříku. Významný dopad má rozšíření činnosti v rámci Společenství i do činnosti samotné pojišťovny. Svoje specifika má správa takto uzavíraných pojištění, tvorba technických rezerv a finanční umístění, které musí zohledňovat i charakter závazků a měnu, ve které je inkasováno pojistné a vyplácena pojistná plnění. A to jsme uvedli jen některé příklady. Vstup ČR do EU lze z hlediska soukromého pojišťovnictví hodnotit především jako výzvu českému pojistnému trhu. Přizpůsobení se komunitárnímu právu bylo základní podmínkou, abychom mohli vstoupit na trh Společenství jako konkurenti splňující obecně stanovené podmínky bezpečnosti podnikání. Jakou roli budou ve skutečnosti hrát tuzemské pojišťovny na tomto trhu, je otázkou nejen kapitálu, ale i jejich kreativity. Svoji nezastupitelnou úlohu v tom musí sehrát i profesionalita regulátora, tedy Ministerstva financí, a dohledového orgánu, tedy ČNB, a to nejen na poli domácím, ale i obhajobou zájmů ČR v příslušných orgánech EU. 4 POJISTNÝ OBZOR 2/2007

4 Provozování pojišťovací činnosti pojišťovnami z jiných členských států na území ČR Na území České republiky má v současnosti možnost provozovat pojišťovací činnost na základě svobody dočasně poskytovat služby přes 400 pojišťoven z ostatních členských států Evropské unie a zemí tvořících Evropský hospodářský prostor (společně dále jen členské státy ). Naproti tomu 15 pojišťoven z těchto členských států má v ČR svou stálou pobočku. Kdy je možno považovat provozování pojišťovací činnosti v jiném členském státě za dočasné a kdy je již třeba hovořit o výkonu svobody usazování s nutností zřízení pobočky? Jaký vliv má na toto rozlišení angažování stálého zaměstnance pojišťovnou z jiného členského státu v hostitelské zemi? Svoboda usazování a svoboda dočasně poskytovat služby podle práva EU Obecnou úpravu svobody usazování (tj. práva zřizovat pobočky) a svobody dočasně poskytovat služby je třeba hledat v čl. 43 a násl. Smlouvy o založení ES (dále jen Smlouva ). Přesnější rozlišení mezi svobodou usazování a svobodou dočasně poskytovat služby pak nalezneme v judikatuře Evropského soudního dvora (dále jen ESD ). Režim dočasného poskytování služeb klade na podnikatele v zásadě menší nároky než režim svobody usazování, kdy podnikání plně podléhá pravidlům hostitelského státu. Provozování pojišťovací činnosti pojišťovnou z jiného členského státu Svoboda usazování a svoboda dočasně poskytovat služby v oblasti pojišťovnictví je v českém právu upravena zákonem č. 363/ 1999 Sb., o pojišťovnictví. Podle 2 odst. 2 písm. d) zákona o pojišťovnictví se provozováním pojišťovací činnosti na základě práva zřizovat pobočky (tj. svobody usazování) rozumí každá trvalá přítomnost (usazení se) pojišťovny z členského státu na území jiného členského státu, než je členský stát sídla pojišťovny. Tato přítomnost může mít formu organizační složky podniku, např. agentury, nebo může být kanceláří vedenou vlastním personálem pojišťovny nebo osobou, která je sice nezávislá, ale má trvalé oprávnění jednat za pojišťovnu stejně, jako by jednala agentura. Provozováním pojišťovací činnosti na základě svobody dočasně poskytovat služby se dle 2 odst. 2 písm. e) zákona o pojišťovnictví rozumí právo pojišťovny se sídlem v členském státě dočasně provozovat pojišťovací činnost na území jiného členského státu, a to v rozsahu povolení, které jí bylo uděleno příslušným orgánem dohledu země jejího sídla. Tato činnost nesmí mít charakter trvalé přítomnosti na území tohoto jiného členského státu. Pojišťovnám z jiných členských států stanoví zákon o pojišťovnictví v 5a a 5b podmínky podnikání na území ČR a některé zvláštní povinnosti. Před zřízením pobočky pojišťovny z jiného členského státu musí být Česká národní banka jako orgán dohledu nad provozováním pojišťovací a zajišťovací činnosti orgánem dohledu příslušným v domovském státě pojišťovny informována o údajích týkajících se této pojišťovny. Se zřízením pobočky pojišťovny a zahájením její činnosti je pak třeba vyčkat, než ČNB sdělí podmínky činnosti pobočky pojišťovně samotné i orgánu dozoru v jejím domovském státě, popř. marného uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy ČNB obdržela sdělení od orgánu dohledu v domovském státě pojišťovny o údajích týkajících se této pojišťovny. Pro zahájení podnikání pojišťoven na základě volného pohybu služeb (tj. svobody dočasně poskytovat služby) jsou tato pravidla o něco jednodušší. Postačí, když orgán dohledu země sídla pojišťovny oznámí záměr pojišťovny poskytovat služby v jiném členském státě spolu s některými údaji o pojišťovně orgánu dohledu příslušnému v tomto hostitelském státě. Tato ustanovení zákona o pojišťovnictví vycházejí ze směrnic EU zavádějících tzv. jednotný evropský pas 1). Mgr. Pavel Němeček* Rozlišení mezi svobodou usazování a svobodou dočasně poskytovat služby Úprava volného pohybu služeb (tj. svobody dočasně poskytovat služby) podle čl. 50 Smlouvy má vůči svobodě usazování subsidiární povahu a uplatní se jen v případě, má-li činnost podnikatele z jiného členského státu dočasný charakter. Podle rozsudku ESD 55/94 Gebhard [1995] ECR I (odst. 39) se dočasnost poskytování služeb posuzuje podle trvání, četnosti, pravidelnosti opakování a kontinuity. Nic však nebrání tomu, aby se poskytovatel služeb (např. pojišťovna), který zamýšlí působit v hostitelském členském státě na základě svobody dočasně poskytovat služby, vybavil v hostitelském členském státě potřebnou infrastrukturou. Měl by tedy mít možnost využívat v tomto členském státě některé místní služby související s přípravou pojistné smlouvy a její správou. Jedná se např. o využití služeb místních zdravotnických zařízení k přezkoumání zdravotního stavu zájemce o pojištění nebo využití služeb právníků či pojistných matematiků usazených v členském státě poskytování služeb 2). Meze této možnosti ESD stanovil již v rozsudku 205/84 Komise v. Německo [1998] ECR 03755, když potvrdil, že podnikatel, který má trvale své vlastní zaměstnance nebo zprostředkovatele na území jiného členského státu za účelem provozování podnikatelské činnosti na území tohoto členského státu, může ztratit výhody, které mu umožňuje poskytování služeb na základě svobody dočasně poskytovat služby, a že taková činnost v zásadě spadá pod svobodu usazování. ESD se tak snažil zabránit tomu, aby svoboda dočasně poskytovat služby byla zneužívána za účelem obcházení pravidel vztahujících se na případy, kdy je podnikatel činný v jiném členském státě na základě svobody usazování. Riziko zneužití svobody dočasně poskytovat služby bylo však mj. v oblasti pojišťovnictví eliminováno harmonizací dosaženou komunitárními směrnicemi týkajícími se podmínek pro zahájení činnosti a podnikání v oblasti pojišťovnictví. Pravidla pro řádné podnikání v oblasti pojišťovnictví a dozoru nad ním jsou stejná, ať již se jedná o poskytování pojišťovacích služeb na základě svobody usazování či na základě svobody dočasně poskytovat služby. Zaměstnání vlastního zaměstnance pojišťovnou v hostitelské zemi Ve světle výše uvedené judikatury ESD se podle mého názoru 3) dá usuzovat, že na angažování 4) stálého zaměstnance v ČR pojišťovnou z jiného členského státu za účelem trvalejšího provozování pojišťovacích činností má být nahlíženo jako na výkon svobody usazování. Tento závěr vyplývá ze skutečnosti, že zaměstnanec nemůže svobodně organizovat své činnosti. Takový zaměstnanec dostává příkazy od svého zaměstnavatele (tj. pojišťovny z jiného členského státu) a je tímto zaměstnavatelem kontrolován. Zaměstnanec může být navíc zmocněn k uzavírání pojistných smluv či k dalším úkonům jménem pojišťovny. Všechny tyto okolnosti naznačují, že pojišťovna z jiného členského státu, která zaměstná fyzickou osobu na území jiného členského státu, bude trvale přítomna na území tohoto jiného členského státu. To vše dle mého názoru platí za předpokladu, že se nebude jednat pouze o krátkodobé zaměstnání. Zaměstnání stálého zaměstnance, který bude zcela nebo převážně činný na území jiného členského státu, vede tedy dle mého názoru k povinnosti pojišťovny zřídit pobočku v tomto jiném členském státě. Jak jsem již zmínil výše, má mít pobočka pojišťovny z jiného členského státu na území ČR formu organizační složky podniku nebo kanceláře, která může být vedena mj. vlastním personálem pojišťovny. Z toho vyplývá, že pojišťovna z jiného členského státu může provozovat pojišťovací činnost na území ČR prostřednictvím pobočky se svými vlastními zaměstnanci bez nutnosti zřídit zde organizační složku podniku, tzn. prostřednictvím kanceláře. *Autor je advokátem působícím ve spolupráci s advokátní kanceláří GLEISS LUTZ v.o.s., kde se specializuje zejména na oblast obchodního, pracovního a pojistného práva. V minulosti autor působil ve společnosti Generali Pojišťovna a.s. a dále též dva roky v centrále pojišťovny Gerling v Kolíně nad Rýnem. 1) Jedná se např. o směrnici Rady 92/49/EHS ze dne 18. června 1992 (tzv. třetí směrnice o neživotním pojištění), která provádí ustanovení Smlouvy o založení ES týkající se svobody usazování a svobody poskytování služeb v oblasti neživotního pojištění. 2) Tento názor se opírá o návrh výkladového stanoviska Evropské komise k svobodě poskytovat služby v oblasti pojišťovací činnosti publikovaný v Úředním věstníku Evropské unie, a to v jeho anglické verzi Official Journal C 365 z , s ) Tento názor nám byl již dříve potvrzen rovněž ze strany ČNB. 4) Angažováním se zde rozumí sjednání místa výkonu práce v ČR. POJISTNÝ OBZOR 2/2007 5

5 Zamyšlení nad možnostmi výuky pojistné matematiky na středních školách RNDr. Radek Stolín, Ph.D., Vysoká škola polytechnická, Jihlava Ve třicátých a ještě na konci čtyřicátých let minulého století by středoškoláci mohli nalézt v učebnicích matematiky celou řadu úloh s pojistnou tematikou. Na ukázku uveďme alespoň dvě z nich. 1)Rodina skládá se z otce 30letého, matky 28leté a syna 6letého. Která je pravděpodobnost, že se rodiče dočkají 24 let svého syna? 2)Obchodník chce platiti od 33 let až do své smrti, nejdéle však do 55 let, roční prémii Kč. Jaká částka bude vskutku vyplacena dědicům při jeho úmrtí nebo jemu v 56 letech, počítáme-li, že bude o 25 % nižší než částka teoreticky vypočtená? Tyto úlohy jsou ze Sbírky úloh z matematiky pro IV. až VIII. třídu středních škol čtveřice autorů Bydžovský Teplý Vyčichlo Vojtěch, a to ze 4., zcela přepracovaného vydání z roku Později, na začátku padesátých let minulého století, nahradila finanční a pojistnou matematiku na středních školách výuka statistiky. Od té doby uplynulo již více než padesát let, během kterých se sice u nás mnohé změnilo, ovšem na drtivé většině středních škol se dodnes studenti v matematice úlohy s finanční, a tím méně pak s pojistnou, problematikou systematicky řešit neučí. Poněkud příznivější pro výuku pojistné matematiky je v současnosti situace na ekonomicky zaměřených vyšších odborných školách, což ostatně ukázaly i odpovědi oslovených zástupců vyšších odborných škol v anketě Pojišťovnictví jako studijní předmět, které byly uveřejněny v třetím a ve čtvrtém čísle Pojistného obzoru Je to přirozeně dáno dobou, ve které tyto školy vznikaly, a jejich orientací na praxi. Vraťme se ale zpět ke středním školám. Pokusím se nejprve uvést důvody, pro které by podle mě bylo užitečné znovu začít vyučovat základy pojistné matematiky na vhodných typech středních škol, čímž mám na mysli především gymnázia a obchodní akademie. Je zřejmé, že výuka pojistné matematiky na středoškolské úrovni by nevyžadovala takřka žádné nároky na další rozšiřování učiva. Matematický aparát potřebný k řešení úloh z pojistné matematiky je totiž většinou probírán v partiích o funkcích, procentech, posloupnostech a řadách, počtu pravděpodobnosti a o popisné statistice. Při probírání jmenovaných tematických celků by se navíc nabízela vyučujícím matematiky možnost pohotové, pro studenty snadno stravitelné a hlavně pravdivé odpovědi na jejich notoricky známou otázku: A k čemu nám tohle kdy v životě bude? Kombinace tvrzení, že se učivo využije při řešení praktických příkladů z pojistné matematiky a skutečnosti, že o existenci nabídek různých typů životního i neživotního pojištění vědí, bude myslím stačit k tomu, aby i ti nejzatvrzelejší odpůrci studia matematiky vzali probírané učivo na milost. V pojistné matematice se totiž jedná o peníze a ať se nám to líbí nebo ne, o ty skutečně v životě jde, což studenti určitě dobře tuší. Studenti vědí, že dnešní realita je taková, že se ani běžný občan u nás nevyhne nutnosti zřídit si bankovní účet, a tudíž kalkulovat, jak by si co nejvýhodněji vybral banku, která mu bude tento účet spravovat. Že se s velkou pravděpodobností nevyhnou potřebě půjčování a později snad i investování peněžních prostředků, kde jsou již dnes možnosti velmi široké a oni se v nich budou muset zorientovat. Že většina z nich se v jistém věku nejspíš nevyhne ani úvahám, jak co nejlépe zabezpečit sebe a své blízké v případě jakékoliv nepříznivé události. Že běžnou praxí jsou úvahy řidičů při nehodě s menší škodou o tom, zda mají vůbec nahlásit škodní událost pojišťovně, a přijít tak o slevy na pojistném tím, že se propadnou v bonusové stupnici atd. Domnívám se, že z uvedených důvodů se stále větší okruh hlavně mladých lidí dokonce bude chtít seznamovat alespoň se základními pojmy a výpočetními postupy finanční a pojistné matematiky, protože jim nebude stačit pár úloh o spoření vyřešených na gymnáziu v rámci učiva o užití geometrických posloupností nebo nejzákladnější hospodářské výpočty probírané na obchodních akademiích. Pro ilustraci zadání a stručné řešení takové motivační úlohy, která se týká porovnání investice do spoření a různých druhů kapitálového životního pojištění i se započtením daně z příjmu a správních nákladů pojišťovny. K řešení jsou použita komutační čísla vypočtená z podrobných úmrtnostních tabulek za rok 2005 při roční technické úrokové míře 2,4 %. I když použité vztahy vypadají velmi komplikovaně, dají se poměrně snadno odvodit pouze se znalostmi středoškolské matematiky. Muž ve věku 40 let hodlá okamžitě investovat Kč na 20 let a zvažuje následující tři možnosti: 1) uložit částku na 20 let na termínovaný vklad úročený pevnou roční úrokovou mírou 2,6 % (srážková daň z úroku 15 %); 2) uzavřít smíšené pojištění na 20 let (počáteční náklady 3 % z pojistné částky a běžné správní náklady 0,1 % z pojistné částky, 15% daň z příjmu s odloženou splatností); 3) uzavřít pojištění na dožití 60 let (správní náklady a zdanění předpokládáme stejné jako při uzavření smíšeného pojištění). Určete, na kolik se zhodnotí vložený kapitál po dvaceti letech ve všech třech případech. Řešení FV 1 = [1 + 0,026 (1 0,15)] 20 = ; (1 0,15) FV 2 = , ,001 ( ) ,15 = ; FV 3 = (1 0,15) , ,001 ( ) = ; ,15 = Výsledné částky jsou v Kč. Při rozhodování je přirozeně zapotřebí vzít v úvahu i celou řadu dalších skutečností. Zavedením pojistné matematiky do středoškolské matematiky by se rovněž nabízela možnost vhodného využití výpočetní techniky při výuce matematiky. Při řešení příkladů z pojistné matematiky na středoškolské úrovni by totiž bylo možné a rozumné používat dnes hojně rozšířený a snadno dostupný tabulkový procesor Excel, s jehož základy jsou studenti na středních školách seznamováni v hodinách výpočetní techniky. Pomocí funkcí definovaných v Excelu lze totiž velice snadno získat výsledky, které by se i za použití kalkulátoru získávaly jen obtížně. Další přednost Excelu pro pojistné výpočty spočívá v jeho podstatě při práci s tabulkami, které se v pojistné matematice často používají (úmrtnostní tabulky, tabulky rozdělení pravděpodobností, tabulky komutačních čísel, rezervy v neživotním pojištění, stupnice bonus-malus atd.). Při znalosti práce s různými typy odkazů na adresy buněk lze pak poměrně snadno tabulky (i rozsáhlé) vyplňovat a rovněž lehce docílit přepočítání celého řešení pro jinou či jiné hodnoty zadávaných proměnných. 6 POJISTNÝ OBZOR 2/2007

POJISTN OBZOR 10 2006 RO»NÕK LXXXIII

POJISTN OBZOR 10 2006 RO»NÕK LXXXIII POJISTN OBZOR 10 2006 RO»NÕK LXXXIII Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. Jaroslava Fašková,

Více

POJISTNÝ OBZOR 4 2006

POJISTNÝ OBZOR 4 2006 POJISTNÝ OBZOR 4 2006 ROČNÍK LXXXIII Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. (místopředseda), Jaroslava

Více

POJISTNÝ OBZOR 9 2007 ROČNÍK LXXXIV

POJISTNÝ OBZOR 9 2007 ROČNÍK LXXXIV POJISTNÝ OBZOR 9 2007 ROČNÍK LXXXIV Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Jaroslava Fašková,

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTNÝ OBZOR 3 2007 ROČNÍK LXXXIV Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Jaroslava Fašková,

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTNÝ OBZOR 1 2007 ROČNÍK LXXXIV Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Jaroslava Fašková,

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTNÝ OBZOR 10 2007 ROČNÍK LXXXIV Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Jaroslava Fašková,

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 9 2006 RO»NÕK LXXXIII Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. Jaroslava Fašková,

Více

POJISTN OBZOR 12 OBSAH 2006 RO»NÕK LXXXIII

POJISTN OBZOR 12 OBSAH 2006 RO»NÕK LXXXIII POJISTN OBZOR 12 2006 RO»NÕK LXXXIII Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Jaroslava Fašková,

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 11 2006 RO»NÕK LXXXIII Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Jaroslava Fašková,

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 7 2006 RO»NÕK LXXXIII Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. Jaroslava Fašková,

Více

POJISTNÝ OBZOR 6 OBSAH 2007 ROČNÍK LXXXIV

POJISTNÝ OBZOR 6 OBSAH 2007 ROČNÍK LXXXIV POJISTNÝ OBZOR 6 2007 ROČNÍK LXXXIV Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Jaroslava Fašková,

Více

STRATEGIE A VZNIK FIRMY NA POJISTNÉM TRHU EU

STRATEGIE A VZNIK FIRMY NA POJISTNÉM TRHU EU Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně STRATEGIE A VZNIK FIRMY NA POJISTNÉM TRHU EU (Bakalářská práce) Autor: Vlastimil LUBĚNA Vedoucí práce: Ing. Ivo HORÁK

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS INOVACE VYBRANÝCH POJISTNÝCH PRODUKTŮ INOVATION

Více

Podnikatelské kompetence

Podnikatelské kompetence Podnikatelské kompetence Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ SOUKROMÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ SOUKROMÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ SOUKROMÉ MATEŘSKÉ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PROBLEMATIKA NABÍDKY PRODUKTŮ V ODVĚTVÍ

Více

POJISTNÉ ROZPRAVY. pojistně teoretický bulletin

POJISTNÉ ROZPRAVY. pojistně teoretický bulletin POJISTNÉ ROZPRAVY pojistně teoretický bulletin 23 POJISTNÉ ROZPRAVY pojistně teoretický bulletin 23 2008 ISSN 0862-6162 Pojistné rozpravy Obsah Aplikovaný výzkum v pojišťovnictví / Applied research in

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Marketingový výzkum vybraných pojišťoven

Marketingový výzkum vybraných pojišťoven UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum vybraných pojišťoven Pavla Stachová Bakalářská práce 2010 2 3 Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace,

Více

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy I. ÚVOD...VIII II. OBECNĚ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A JEJÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ...VIII III. ÚPRAVA OCHRANY

Více

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ

Více

Propagace některých finančních služeb (PROP)

Propagace některých finančních služeb (PROP) Propagace některých finančních služeb (PROP) PROP 1: Obsah OBSAH: 1. Účel a povaha materiálu... 4 2. Působnost... 7 2.1. Osobní působnost... 7 2.2. Věcná působnost... 7 3. Zásady propagace... 10 4. Preventivní

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vhodnost životního pojištění pro různé skupiny obyvatel Bc. Klára Břízová Diplomová práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně.

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Hospodářská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Andrea Valihorová

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Hospodářská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Andrea Valihorová TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Hospodářská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Andrea Valihorová Technická univerzita v Liberci Hospodářská fakulta Studijní program: N 6202 Hospodářská politika správa Studijní

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha KOMPARACE PRODUKTŮ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA V ČR Bakalářská práce Bohuslava Bérová Duben, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví

Více

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 87 2010

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 87 2010 Pojistný obzor Ročník 87 2010 4 Časopis českého pojišťovnictví OBSAH EDITORIAL NA AKTUÁLNÍ TÉMA Daňová podpora soukromého životního pojištění bude zachována 4 Rozhovor s ministrem financí Miroslavem Kalouskem

Více

PODNIKATEL JAKO ZAMĚSTNAVATEL NA ZNOJEMSKU

PODNIKATEL JAKO ZAMĚSTNAVATEL NA ZNOJEMSKU SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management PODNIKATEL JAKO ZAMĚSTNAVATEL NA ZNOJEMSKU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor:

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA O FRANCHISINGU

INFORMAČNÍ BROŽURA O FRANCHISINGU Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA INFORMAČNÍ BROŽURA O FRANCHISINGU Franchising jako optimální metoda podnikání pro MSP Pro Hospodářskou komoru

Více