VŠEOBECNÉ VKLADOVÉ A ÚVĚROVÉ PODMÍNKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ VKLADOVÉ A ÚVĚROVÉ PODMÍNKY"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ VKLADOVÉ A ÚVĚROVÉ PODMÍNKY ÚČINNÉ OD Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl Dr, vložka 5022 Sídlo: Olomouc, Hněvotínská 241/52, PSČ Telefon: Internet: creditas.cz

2 OBSAH A. ÚVOD 3 Pojmy 3 Obecná ustanovení 4 B. OBECNÉ PODMÍNKY VEDENÍ ÚČTŮ 6 Pojmy 6 Podmínky založení účtu 6 Smlouva o zřízení a vedení účtu 7 Hotovostní a bezhotovostní operace s účty, platební karty 8 Zůstatek účtu pod limit, sankce při ukončení členství a kontokorent 9 Výpisy z účtu 10 Úročení, zdanění úroků 10 Pojištění vkladů 10 Věrnostní úroková odměna 10 Elektronické bankovnictví 11 C. Účty 12 Pojmy 12 Přehled účtů 12 Běžné účty 13 Sporožirový účet 13 Běžný účet podnikatele 14 Účet organizací 14 Osobní účet 15 Kapitálové účty 15 Podílový účet 15 Vkladové účty 16 Vkladový účet Vkladní knížka 16 Manipulační vkladový účet 17 Termínovaný vklad 17 Termínované vklady s možností předčasného výběru 18 Termínované vklady bez možnosti předčasného výběru 18 CREDITAS vkladový účet SPECIÁL 6M 19 CREDITAS vkladový účet SPECIÁL 12M 19 CREDITAS vkladový účet SPECIÁL 24M 20

3 D. POPLATKY 21 E. OBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY 23 Pojmy 23 Podmínky poskytnutí úvěru 23 Smlouva o úvěru, její součásti a změny 24 Čerpání a splácení úvěru, úvěrové účty 26 Úročení úvěru, formy splátek, pořadí plateb 27 Poplatky, ostatní příslušenství úvěru, sankce 28 F. DRUHY ÚVĚRŮ 31 Úvěr na bytové účely 31 Klasický střednědobý úvěr 34 Překlenovací úvěr 35 Spotřebitelský úvěr 35 úvěr PŘEDČASNÝ VÝBĚR 37 Podílový úvěr 38 Úvěr individuál 38

4 Všeobecné vkladové a úvěrové podmínky Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo Strana 3 A. ÚVOD Pojmy 1. Pro účely těchto Všeobecných vkladových a úvěrových podmínek: VVUP se rozumí tyto Všeobecné vkladové a úvěrové podmínky, záložnou se rozumí družstvo, jehož obchodní firma je: Záložna CREDITAS, se sídlem v Olomouci, Hněvotínská 241/52, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl Dr, vložka 5022 pobočkou se rozumí prostor, v němž je uskutečňována určitá podnikatelská činnost záložny zákonem se rozumí zákon č. 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech v platném znění, představenstvem se rozumí statutární orgán, jenž řídí činnost záložny a jedná jejím jménem, stanovami se rozumí stanovy záložny, dohledem se rozumí Česká národní banka, členem se rozumí: a) fyzická osoba, podnikající fyzická osoba i právnická osoba, která dle stanov je řádným členem záložny, tj. která předložila řádně vyplněnou členskou přihlášku za člena záložny a která uhradila základní členský vklad b) případně osoba, která v souladu se zákonem, čerpá služby záložny bez toho, aniž by byla členem aktivním klientem se rozumí vždy fyzická osoba, která dle stanov je řádným členem záložny, případně osoba, která není členem záložny, ale bylo jí uděleno majitelem účtu např. právnickou osobou dispoziční právo k nakládání s peněžními prostředky na účtu a s účtem a která má u záložny založen generální podpisový vzor, individualizovanou členskou datovou schránkou se rozumí datová schránka, kterou záložna členovi zřídí na svých internetových stránkách zmocněnou osobou se rozumí osoba, která je na základě zvláštní plné moci udělené majitelem účtu, na níž je úředně ověřen podpis, oprávněna nakládat s účtem, disponentem se rozumí osoba, kterou majitel účtu zmocnil k nakládání s peněžními prostředky na účtu či k jiným operacím dle dispozic majitele účtu a to až do doby, než jsou tato oprávnění majitelem účtu změněna, odvolána nebo vypovězena zmocněnou osobou, fyzickou osobou se rozumí osoba, která dovršila věkové hranice 18 let nebo osoba, která nabyla zletilosti uzavřením manželství, podnikající fyzickou osobou se rozumí fyzická osoba, která za účelem dosažení zisku se samostatně zabývá podnikatelskou činností v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění, případně v souladu s jinými předpisy u oborů činností, na které se tento zákon nevztahuje (advokáti, daňoví poradci, znalci, lékaři atd.), právnickou osobou se rozumí ziskový i neziskový společenský útvar, jemuž právní normy přiznávají právní subjektivitu, p. a. znamená za jeden rok; z latinského per annum,

5 Všeobecné vkladové a úvěrové podmínky Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo Strana 4 zveřejněním změn se rozumí jejich vyvěšení v místě poskytování peněžních služeb záložnou (na centrále, pobočkách, kontaktních místech) a na internetových stránkách Obecná ustanovení 2. Tyto VVUP jsou vnitřním předpisem vydaným v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami záložny. 3. Ostatní podmínky poskytování peněžních služeb těmito VVUP neupravené se řídí stanovami, obecně závaznými právními předpisy a případně dalšími vnitřními předpisy záložny. 4. O změnách těchto VVUP rozhoduje představenstvo. 5. Změnu těchto VVUP může představenstvo schválit kdykoli, pokud je splněna kterákoliv z následujících podmínek: a) dochází k negativnímu vývoji hospodaření záložny, b) v návaznosti na vývoj právního prostředí, c) v souvislosti se změnami a rozvojem technologií, d) při změnách tržního prostředí (např. při změně úrokových sazeb), e) změnou VVUP dojde k zlepšení kvality a rozsahu poskytovaných služeb nebo rozšíření výhod pro členy nebo f) změna VVUP je v zájmu zachování konkurenceschopnosti záložny. 6. Představenstvo provádí tyto změny vždy novelizací stávajících platných podmínek. Za účelem zachování právní kontinuity jsou tyto novelizace zapracovány do úplného znění VVUP. 7. Záložna členům v případě změny VVUP navrhuje změnu smluvních podmínek tak, že provede zveřejnění změn VVUP provede nejpozději 2 měsíce před datem účinnosti novelizovaných VVUP. Neprojeví-li člen s novelizovanými VVUP písemně výslovný nesouhlas před datem účinnosti VVUP, stává se nové znění VVUP závazným pro uzavřený smluvní vztah. 8. Záložna členům, kteří mají se záložnou uzavřenu smlouvu o platebním účtu, v případě změny VVUP, kterou dojde ke změně smlouvy o platebním účtu, navrhuje změnu smluvních podmínek tak, že poskytne členovi informaci o změně VVUP na trvalém nosiči dat prostřednictvím individualizované členské datové schránky, případně jiným, s členem dohodnutým, způsobem, nejpozději 2 měsíce před datem účinnosti novelizovaných VVUP. Člen a záložna sjednávají nevyvratitelnou domněnku, že člen návrh na změnu smluvních podmínek přijal, jestliže záložna tuto změnu navrhla ve výše uvedeném termínu, člena o této skutečnosti informovala a člen návrh na změnu smluvních podmínek do okamžiku účinnosti novelizovaných VVUP písemně neodmítl. Jestliže člen návrh na změnu VVUP odmítne, má právo smlouvu o platebním účtu přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti, bezúplatně a okamžitou účinností vypovědět. 9. V případě změn úrokových sazeb, je záložna oprávněna provést tuto změnu kdykoli jednostranně bez předchozího zveřejnění změn. 10. Není-li v těchto VVUP stanoveno jinak nebo s členem dohodnuta doba trvání či odlišný způsob zániku smluvního vztahu, jsou člen i záložna oprávněni písemně i bez uvedení důvodu smlouvu vypovědět. Výpovědní lhůta v případě člena je jednoměsíční, v případě záložny dvouměsíční.

6 Všeobecné vkladové a úvěrové podmínky Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo Strana Tyto VVUP byly schváleny členskou schůzí konanou dne 15. prosince 2009, úpravy představenstvem dne 26. ledna Tyto VVUP se vztahují na všechny členy záložny. Upravují základní pravidla, specifikují podmínky a platí pro všechny smluvní vztahy mezi záložnou na straně jedné a členy na straně druhé. 13. Pokud jsou poskytovány jakékoli peněžní služby osobě, která není členem záložny, platí pro tuto osobu tyto VVUP v plném rozsahu. Toto platí rovněž pro jakoukoliv jinou osobu, která vstupuje do práv a povinností ze smluvních vztahů uzavřených mezi členem a záložnou. Pro uplatnění těchto VVUP vůči osobám vstupujícím do práv a povinností ze smluvních vztahů uzavřených mezi členem a záložnou, se má za to, že tyto osoby jsou členem záložny. 14. Členem záložny může být jakákoli fyzická nebo právnická osoba. U fyzické osoby není rozhodující, zda je či není podnikající fyzickou osobou. Na členství však není právní nárok. 15. Právní vztahy mezi členem a záložnou upravené těmito VVUP se řídí právním řádem České republiky. VVUP a jiné dokumenty souvisejícími s poskytováním služeb záložnou členovi jsou vyhotovovány v českém jazyce. 16. K řešení případných sporů mezi členem a záložnou jsou příslušné soudy České republiky. Člen je oprávněn, vznikne-li mezi ním a záložnou spor při poskytování platebních služeb, obrátit se s návrhem na řešení sporu na finančního arbitra působícího podle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Člen, který je spotřebitelem nebo drobným podnikatelem dle zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku se může se svou stížností na služby poskytované záložnou obrátit také na českou národní banku. 17. Informace o záložně Základní údaje: Záložna CREDITAS Sídlo: Olomouc, Hněvotínská 241/52, PSČ IČ: DIČ: CZ Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl Dr, vložka 5022 Kontaktní údaje: Informační linka záložny: Účet záložny pro účely platebního styku: /0300 Orgán dohledu: Česká národní banka Sídlo: Praha 1, Na Příkopě 28, PSČ Hlavním předmětem podnikání záložny je poskytování peněžních služeb zejména členům záložny. Činnost družstevní záložny je povolena rozhodnutím o udělení povolení působit jako družstevní záložna ze dne , č.j. 2621/2000, na dobu neurčitou, vydané Úřadem pro dohled nad družstevními záložnami.

7 Všeobecné vkladové a úvěrové podmínky Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo Strana 6 B. OBECNÉ PODMÍNKY VEDENÍ ÚČTŮ Pojmy 1. Společně s pojmy v článku A., odst. 1. se pro účely těchto podmínek: účtem se rozumí účetní záznamník, který vyjadřuje finanční vztah mezi členem a záložnou a slouží k provádění účetních zápisů o stavu a pohybu peněžních prostředků svěřených členem účtu záložně, platebním účtem se rozumí účet zřízená a vedený záložnou pro člena dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, který na základě dohody záložny se členem slouží k provádění platebních transakcí, vkladem se rozumí svěření (vložení) peněžních prostředků člena záložně prostřednictvím jeho účtu vedeného v záložně, úvěrovým účtem se rozumí účetní záznamník, který vyjadřuje finanční vztah mezi členem a záložnou a slouží k provádění účetních zápisů o stavu a pohybu peněžních prostředků půjčených záložnou členovi, kontokorentem či kontokorentním účtem nebo kontokorentním úvěrem se rozumí účet, který navazuje na běžný účet člena a který umožní záporný zůstatek na takovém běžném účtu bez uplatnění sankčních podmínek. Výše záporného zůstatku je omezena limitem, který je dán smlouvou mezi záložnou a členem a vyjadřuje výši maximálního záporného zůstatku tohoto účtu, vinkulací účtu se rozumí omezení práva člena disponovat s jeho peněžními prostředky na účtu vedeném záložnou z titulu ručení nebo zástavy prostředků na takovém účtu ve prospěch poskytnutého úvěru, případně záruky apod., spotřebitelem se rozumí osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, smlouvou o finančních službách uzavíranými na dálku se rozumí smlouvy mezi spotřebitelem a záložnou, které byly uzavřeny pomocí prostředků komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran, týkající se bankovních, platebních a úvěrových služeb, prostředky komunikace na dálku se rozumí zejména neadresovaný tisk, adresovaný tisk, typový dopis, elektronická pošta, fax, telefon s obsluhou, telefon bez obsluhy a veřejná komunikační síť (internet). Podmínky založení účtu 2. Jakýkoliv účet může záložna založit pouze členovi. 3. V případě založení účtu, jehož spolumajiteli má být více osob dle odst. 17., musí být každý ze spolumajitelů řádným členem záložny. 4. Vklad na účet člena může být přijat až po podepsání příslušné smlouvy o vedení účtu. Záložna může odmítnout podepsat smlouvu o vedení účtu nebo tuto smlouvu může vypovědět, pokud by to pro ni znamenalo nepřiměřené zatížení hospodaření nebo ohrožení její stability. 5. Účty v záložně jsou členovi zásadně vedeny na jméno po splnění požadavku na přesnou identifikaci člena příslušnými platnými doklady osvědčujícími vznik a existenci člena, resp. prokazující totožnost člena. Člen je vždy povinen předkládat platné doklady a dokumenty ve formě stanovené záložnou.

8 Všeobecné vkladové a úvěrové podmínky Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo Strana 7 6. Záložna může uzavřít se spotřebitelem smlouvu o finančních službách na dálku prostřednictvím veřejné komunikační sítě (internet) za splnění informační povinnosti uvedené v ust. 54b až 54d občanského zákoníku. 7. Jestliže došlo k uzavření smlouvy o finančních službách na dálku, vzniká spotřebiteli právo na odstoupení od smlouvy. Odstoupením od smlouvy se smlouva od samého počátku ruší a dochází tak k situaci, jakoby smlouva vůbec uzavřena nebyla. 8. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy a to bez jakéhokoli důvodu a bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo ode dne, kdy mu byly předány všechny zákonem předepsané informace, nastal-li tento den až po uzavření smlouvy. 9. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá u smluv, z nichž bylo zcela splněno oběma smluvními stranami na výslovnou žádost spotřebitele před výkonem spotřebitelova práva na odstoupení. 10. Pokud záložna neposkytla spotřebiteli všechny informace v zákonem předepsaném rozsahu nebo mu poskytne klamavé informace, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy se o porušení povinnosti záložny dozvěděl. 11. Spotřebitel je v případě odstoupení od smlouvy povinen zaslat písemné oznámení o odstoupení prokazatelným způsobem a to v souladu s pokyny pro uplatnění práva na odstoupení, o nichž je záložna povinna informovat spotřebitele ještě před uzavřením smlouvy. 12. Odstoupením od smlouvy vzniká záložně, ale i spotřebiteli, povinnost vrátit si do 30 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky, pokud si na základě smlouvy nějaké poskytli. Pokud již záložna poskytla spotřebiteli službu, umožňuje jí zákon a tyto VVUP požadovat neprodleně zaplacení částky za tuto službu a to v rozsahu přiměřeném poskytnuté službě. Smlouva o zřízení a vedení účtu 13. Tyto VVUP jsou nedílnou součástí každé smlouvy: a) o zřízení a vedení účtu (dále jen smlouva ) uzavřené mezi členem jako majitelem účtu, případně mezi více členy dle odst. 17., a záložnou jako správcem účtu anebo b) o využívání služby InterB (dále jen smlouva ) uzavřené mezi členem jako klientem a záložnou jako správcem účtu dle odst. 46. této části B. Obecných podmínek vedení účtů. 14. Pokud jakákoliv smlouva o vedení účtu upravuje podmínky odlišně od těchto VVUP, platí ustanovení uvedené ve smlouvě. 15. K uzavírání těchto smluv záložna může zmocnit své zaměstnance, případně jiné osoby s uzavřeným jiným smluvním vztahem se záložnou, kteří jsou povinni se na výzvu člena, případně zájemce o členství, prokázat originálem plné moci. 16. Člen podpisem každé smlouvy prohlašuje, že se před podepsáním smlouvy seznámil se všemi informacemi a ustanoveními obsaženými ve smlouvě a v dokumentech na něž smlouva odkazuje, že jim porozuměl a souhlasí s nimi. 17. Při uzavírání této smlouvy, může majitel účtu určit další osoby, které se stávají spolumajiteli účtu. Je-li účet zřízen pro více osob, má každá z nich postavení majitele účtu. Nestanoví-li smlouva o zřízení a vedení účtu něco jiného, jsou podíly všech spolumajitelů na zůstatku peněžních prostředků stejné. Na spolumajitele účtu se vztahuje povinnosti identifikace v souladu s odst. 5. Spolumajitelem účtu může být pouze řádný člen záložny.

9 Všeobecné vkladové a úvěrové podmínky Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo Strana Majitel účtu může udělit dispoziční právo k peněžním prostředkům na účtu a k informacím o pohybech a stavu na účtu osobě, která není členem, případně i osobě, která je členem a není spolumajitelem účtu dle odst. 17. Na vklady této osoby se nevztahuje pojištění vkladů dle odst. 42. Tato osoba musí být klientem. 19. Podmínky dispozice ke konkrétním účtům zadává majitel účtu formou: a) internetového bankovnictví b) osobně na přepážce záložny Hotovostní a bezhotovostní operace s účty, platební karty 20. Ukládat peníze na jakýkoli účet může člen při dodržení těchto VVUP a dalších vnitřních předpisů záložny jakýmkoliv způsobem, tzn. jednorázově, nahodile i pravidelnými splátkami, hotově i bezhotovostním převodem. Při uložení hotovosti je vydáván pokladní doklad, který je rozhodujícím prvotním dokladem. 21. Každý výběr hotovosti převyšující částku: a) ,- Kč je člen povinen hlásit 1 pracovní den předem, b) ,- Kč je člen povinen hlásit 2 pracovní dny předem, c) ,- Kč je člen povinen hlásit 3 pracovní dny předem. 22. Vybírat peníze z jakéhokoliv účtu může člen při dodržení těchto VVUP, a dalších vnitřních předpisů záložny, a při dodržení smluvních podmínek daných smlouvou pro vedení účtu. Bezhotovostní operace se řídí samostatným vnitřním předpisem o bezhotovostním platebním styku. 23. Záložna provádí platební transakce ve lhůtách, vyplývajících ze zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku. Lhůty pro provedení platebních transakcí mohou být prodlouženy v případě, že záložna postupuje dle právních předpisů o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 24. Záložna provede příkazy člena za předpokladu, že veškeré pokyny a příkazy, které člen dal záložně, byly určité, srozumitelné, úplné, správné a splňovaly ostatní podmínky stanovené právními předpisy a dohodou s členem. V opačném případě je záložna oprávněna provedení příkazu odmítnout. Záložna není povinna ověřovat správnost, přesnost ani úplnost členem uvedených údajů. 25. Záložna provádí příkazy vyhotovené na určeném nebo s členem dohodnutém formuláři, nosiči dat nebo schváleném komunikačním prostředku. V odůvodněných případech může záložna takový příkaz provést i tehdy, nesplní-li člen stanovenou formu příkazu za předpokladu, že příkaz bude obsahovat náležitosti vyžadované pro daný druh příkazu. 26. Záložna provede příkaz člena za podmínek, že se jedinečný identifikátor, tj. jeho podpis na příkazu shoduje s jeho vzorovým podpisem na podpisovém vzoru a takový způsob podepisování příkazů si záložna s členem sjednala. Pokud záložna nemá vzorový podpis k dispozici nebo neshoduje-li se podpis člena se vzorovým podpisem, záložna takový příkaz neprovede, nebude-li prokázáno jiným způsobem, že se jedná o podpis oprávněné osoby. 27. Záložna poskytuje své služby v úředních hodinách, které zveřejňuje formou oznámení na svých pobočkách. Za datum přijetí příkazu ze strany záložny bude považováno datum uvedené v příslušném otisku razítka záložny nebo přijetí příkazu provedeného prostřednictvím služby InterB. Pokud záložna obdrží příkaz po skončení úředních hodin nebo v den, kdy neposkytuje své služby, bude se za datum obdržení příkazu považovat nejbližší následující den, kdy záložna bude poskytovat své služby.

10 Všeobecné vkladové a úvěrové podmínky Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo Strana Záložna není oprávněna zrušit ani změnit příkaz, který jí byl doručen, nedohodne-li se s členem jinak. 29. Podmínky poskytování platebních karet stanoví Dodatek č. 2 těchto VVUP. Pokud je členovi poskytnuta platební karta, kterou vnitřní předpis neupravuje, jsou členovi účtovány poplatky spojené s poskytnutím a používáním takové platební karty ve výši dané poplatky účtovanými institucí (zpravidla bankou), která takovou platební kartu poskytla. 30. Účet člena lze používat i k výplatě důchodu od České správy sociálního zabezpečení. V tomto případě musí být účet člena identifikován takto: č.ú.: /0300 variabilní symbol: RČ člena specifický symbol: číslo účtu člena v záložně Výplata důchodu může probíhat: a) poukazem na účet majitel účtu důchodce b) poukazem na účet manžela (manželky) Záložna je oprávněna provést zúčtování nenáležejících plateb důchodu z účtu majitele účtu důchodce a tyto vrátit České správě sociálního zabezpečení. Česká správa sociálního zabezpečení oznámí záložně datum úmrtí příjemce důchodu, měsíc a rok, za který důchod naposledy náležel a současně vykáže již nenáležející splátku důchodů, den jejich poukázání, které žádá vrátit. Vyžádané platby záložna zúčtuje a vrátí na účet České správy sociálního zabezpečení nejpozději do 10 dnů ode dne doručení jejich vyžádání, jde-li o platby již na účet zemřelého člena zúčtované (připsané). Obsahuje-li vyžádání i identifikaci platby, která nebyla na účet zemřelého člena připsána ke dni, ke kterému záložna obdržela vyžádání, vrátí záložna platbu České správě sociálního zabezpečení v plné výši následující pracovní den po jejím připsání. Taková platba již nebude použita k úhradě pohledávek záložny plynoucí ze smlouvy o vedení příslušného účtu. Pokud z plateb na účet zemřelého již Českou správou sociálního zabezpečení připsaných nemůže záložna vrátit jejich plnou výši z důvodu nedostatku finančních prostředků na účtu zbylých, vrátí se České správě sociálního zabezpečení částka, která lze z daného účtu ve prospěch České správy sociálního zabezpečení zúčtovat. Důvod nevrácení plné částky uvede záložna na tiskopise, kterým bylo vrácení požadováno. Stejný postup bude použit, nelze-li České správě sociálního zabezpečení vrátit ani část požadované částky. Zůstatek účtu pod limit, sankce při ukončení členství a kontokorent 31. Zůstatek účtu pod limit, kterým je obecně nula, pokud není dále nebo smlouvou o vedení účtu (viz. podčást Smlouva o zřízení a vedení účtu na straně7) upraveno jinak, je penalizován smluvní pokutou ve výši 0,3% za každý i započatý den prodlení. 32. Převod nebo hotovostní výběr z účtu se sjednanou dobou uložení nebo s výpovědní lhůtou, který není v dispoziční lhůtě a je uskutečněn z důvodu ukončení jeho členství, je penalizován sankčním poplatkem ve výši 25 % z vybírané částky. Totéž platí pro případy zápočtu zůstatku takového účtu člena vůči jeho jiným závazkům, které má vůči záložně. V těchto případech je tento sankční poplatek splatný ke dni provedení zápočtu vzájemných pohledávek mezi záložnou a členem, nejpozději však ke dni vyplacení vypořádacího podílu členovi. 33. U účtu se záporným limitem stanoveným smlouvou o úvěru ve formě smlouvy o kontokorentu, který je zajištěn vinkulací jiného vkladu (účtu) člena, je takovýto kontokorent považován za podúčet tohoto jiného vkladu (účtu).

11 Všeobecné vkladové a úvěrové podmínky Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo Strana 10 Výpisy z účtu 34. Člen se může se záložnou dohodnout na pravidelném zasílání výpisů z účtu poštou nebo na pravidelných výběrech výpisů z účtu osobně, přičemž četnost výpisů z účtu je dána pravidelnou časovou periodou takto: výpisy z účtu týdenní nebo měsíční. Podmínkou vystavení výpisu z účtu je uskutečnění pohybu na účtu v období, za které je výpis vystaven. 35. V případě, že záložna vede členovi platební účet, poskytuje záložna členovi výpis z účtu za období nejdéle jednoho měsíce. Výpisy z vkladových manipulačních účtů a vkladový účtů vkladní knížka poskytuje členovi záložna osobně na pobočce, pokud člen nepožádá o jejich zasílání poštou. 36. V případě, že záložna zasílá členovi výpis z platebního účtu poštou na dohodnutou adresu a tato korespondence bude opakovaně vrácena jako nedoručitelná, je záložna oprávněna členovi výpisy z platebního účtu nezasílat. 37. Člen zadáním požadavku na generování výpisů z účtu, bude vždy osobně nebo poštou informován formou výpisu z účtu o stavu a pohybu na jeho účtech za předchozí periodu každý 2. pracovní den po skončení této periody s výjimkou období konce a začátku kalendářního roku, kdy může dojít k prodloužení lhůty na dvojnásobek. Úročení, zdanění úroků 38. Veškeré zůstatky všech účtů člena jsou úročeny denně a kumulovaná částka těchto denních úroků je připisována, popřípadě převáděna na jeho účet vedený záložnou vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, popřípadě ke dni zrušení účtu. 39. Z rozhodnutí představenstva může být u typů účtů s výpovědní lhůtou a u typů účtů se sjednanou dobou úročení, na kterých je zůstatek převyšující Kč, poskytnuta členovi individuální úroková sazba. 40. Veškeré úroky z účtů vedených členům právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám nepodléhají srážkové dani z úroků. Tyto osoby jsou povinny je zdanit samostatně, případně nezdanit v souladu se zákonem o daních z příjmů. 41. Úroky z účtů vedených členům fyzickým osobám, vyjma účtů podnikajících fyzických osob podléhají srážkové dani z úroků, která činí 15 % z částky připisovaných, popřípadě převáděných úroků zaokrouhlené na celé koruny dolů. Pojištění vkladů 42. Veškeré peněžní prostředky člena uložené na všech jeho účtech vedených v záložně jsou pojištěny ze zákona č. 21/92 Sb. o bankách v platném znění, a to ve výši 100 % součtu všech zůstatků jeho účtů, včetně podílů na zůstatcích účtů, kde je spolumajitelem (viz odst. 17.), avšak do maximální částky v českých korunách odpovídající ekvivalentu EUR. Věrnostní úroková odměna 43. V souladu s čl. 12, odst. 7. stanov je představenstvo zmocněno k vyhlašování Pravidel pro vyplácení věrnostních úrokových odměn nad rámec běžného úročení účtů (vkladů) daného VVUP (dále úrokový bonus ), pokud tato Pravidla pro příslušný kalendářní rok neschválila členská schůze. Toto zmocnění platí pouze pro typ účtu Osobní účet, a dále případně pro typy účtů s výpovědní lhůtou a pro typy účtů se sjednanou dobou uložení. Na vyplacení úrokového bonusu není právní nárok. 44. Základní podmínkou pro vyplacení úrokového bonusu je kladný výsledek hospodaření záložny. Výše, termín vyplacení a ostatní podmínky nutné k vyplacení úrokového bonusu jsou vyhlašovány pro příslušný kalendářní rok v Pravidlech pro vyplacení věrnostních

12 Všeobecné vkladové a úvěrové podmínky Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo Strana 11 úrokových odměn. Ostatními podmínkami nutnými k vyplacení úrokového bonusu se rozumí tato kriteria: výše splacených dalších členských vkladů, doba členství, objem vkladů člena v záložně u vybraných typů účtů, platební morálka člena při splácení úvěrů, četnost revolvingu a opakování termínovaných vkladů, případně další kriteria stanovená orgánem, který pro příslušný kalendářní rok Pravidla pro vyplacení věrnostních úrokových odměn vyhlašuje. 45. Tyto věrnostní úrokové odměny podléhají stejnému režimu zdaňování jako běžné úroky. Elektronické bankovnictví 46. Klient může využít možnost spravovat svoje účty prostřednictvím dálkového elektronického přístupu po uzavření zvláštní smlouvy se záložnou o využívání služby InterB. 47. Podmínky a rozsah poskytování této služby jsou uvedeny v Dodatku č. 1 těchto VVUP. 48. Pro vztahy a podmínky touto smlouvou neřešené platí ustanovení Dodatku č. 1 těchto VVUP. Pro vztahy neřešené ani tímto Dodatkem č. 1 platí ustanovení těchto VVUP ve stejném rozsahu jako pro poskytování služeb jinou formou, než využitím služby InterB.

13 Všeobecné vkladové a úvěrové podmínky Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo Strana 12 C. ÚČTY Pojmy 1. Společně s pojmy v článku B., odst. 1. na straně 6, pro účely těchto podmínek: dispoziční lhůtou se rozumí doba, během které lze s peněžními prostředky uloženými na termínovaném vkladu volně disponovat, výpovědí se rozumí nahlášení výběru peněžních prostředků z účtu, výpovědní lhůtou pak doba stanovená smlouvou nebo těmito VVUP, sjednanou dobou uložení vkladu se rozumí lhůta, během které nelze s peněžními prostředky uloženými na termínovaném vkladu volně disponovat, tzn., že buď nelze v tomto období v žádném případě vybírat z tohoto účtu, nebo lze předčasně vybírat, ale takový výběr podléhá sankci, revolvingem se rozumí automatické obnovování sjednané doby uložení vkladu na další stejné období, běžným účtem se rozumí platební účet, který slouží především k zajištění každodenního hotovostního a bezhotovostního platebního styku člena, na který zpravidla navazují další produkty a služby záložny a na jehož zůstatek se nevztahuje výpovědní lhůta, manipulačním vkladovým účtem se rozumí platební účet, který slouží k hotovostnímu i bezhotovostnímu přijetí vkladu na termínovaný vklad a dále k přípisu a zhodnocení úroků naběhlých z termínovaných vkladů a také k hotovostní či bezhotovostní výplatě prostředků z termínovaných vkladů kapitálovým účtem se rozumí účet, který vyjadřuje zvláštní závazkový vztah člena k záložně vkladovým účtem se rozumí účet, který slouží k zhodnocení peněžních prostředků člena, a které dává člen k dispozici záložně dle smluvních podmínek s tím, že vkladový účet vkladní knížka je platebním účtem jednorázovým příkazem k úhradě se rozumí nepravidelná bezhotovostní platba z běžného účtu člena, která je prováděna pomocí formuláře podaného na pobočce záložny, kapitalizací úroků se rozumí úročení úroků, což znamená úročení zůstatku účtu společně s částkou úroků, o kterou už tento zůstatek byl navýšen při jeho předchozím úročení, SIPO znamená Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva a slouží k pravidelným bezhotovostním platbám z běžného účtu přes inkasní středisko České pošty, a. s., trvalým příkazem k úhradě se rozumí pravidelný opakovaný bezhotovostní převod peněžních prostředků člena z jeho účtů vedených záložnou, Přehled účtů 2. Účty vedené záložnou se dělí na tyto typy účtů: a) běžné, které jsou bez výpovědní lhůty - sporožirový účet - běžný účet pro podnikatele - běžný účet organizací - osobní účet s omezenou dispozicí

14 Účet Všeobecné vkladové a úvěrové podmínky Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo Strana 13 b) vkladové, s e s j e d n a no u d o b o u u l o ž e n í v k l a d u: - bez možnosti předčasného výběru s možností revolvingu - s možností předčasného výběru s možností revolvingu s v ý p o v ě d n í l h ů t o u - vkladový účet vkladní knížka v k l a d o v ý ú č e t S P E C I Á L - CREDITAS vkladový účet 6M SPECIÁL - CREDITAS vkladový účet 12M SPECIÁL - CREDITAS vkladový účet 24M SPECIÁL c) kapitálové, které jsou bez výpovědní lhůty ovšem s omezenou dispozicí - podílový - členský 3. Záložna členům vede následující účty: Sporožirový účet Běžný účet podnikatele Účet organizací Typ účtu Úroková sazba Typ sazby Výpovědní lhůta Sjednaná doba vkladu Fyzická osoba Běžný 1,0-1,5 % p. a. pohyblivá Podnikající fyzická osoba Právnická osoba Běžný 1,0 % p. a. pohyblivá Běžný 2,0 % p. a. pohyblivá Osobní účet Běžný 2,0 % p. a. pohyblivá Podílový účet Kapitálový 0,5 % p. a. pohyblivá Vkladní knížka vkladový 1,95-4,03 % p. a. pohyblivá Termínovaný vklad Vkladový 1,40-5,10 % p. a. pevná Běžné účty SPOROŽIROVÝ ÚČET 1. Sporožirový účet (dále jen účet ) je typ běžného účtu, který je poskytován pouze členům fyzickým osobám. 2. Tento účet slouží zejména: k obstarávání veškerých plateb obyvatelstva (např. platby sdruženého inkasa (SIPO), nájemného, splátek půjček, výplatě důchodů atd.), včetně proplácení poštovních poukázek, k uložení dočasně volných finančních prostředků, které jsou kdykoli k dispozici 3. Pokud člen pro tento účet neuzavře příslušnou smlouvu o kontokorentu uvedenou v podčásti Zůstatek účtu pod limit, sankce při ukončení členství a kontokorent na straně 9, minimální zůstatek tohoto účtu je 0,- Kč.

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky )

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA ÚČINNÉ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 01 1.1 Základní informace o Záložně 01 1.2 Vymezení pojmů 01 1.3 Závaznost VOP a

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími Klienty a dále upravují vzájemná práva

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů. Platné a účinné od 1. 3. 2015

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů. Platné a účinné od 1. 3. 2015 Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů Platné a účinné od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem ul. Senatorska

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČTY A PLATEBNÍ STYK

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČTY A PLATEBNÍ STYK OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČTY A PLATEBNÍ STYK, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále jen

Více

Citfin, s.d. Citfin, s.d. tel.: + 420 234 092 000 fax.: + 420 234 092 009 zelená linka: 800 311 010 e-mail: info@citfin.cz www.citfin.

Citfin, s.d. Citfin, s.d. tel.: + 420 234 092 000 fax.: + 420 234 092 009 zelená linka: 800 311 010 e-mail: info@citfin.cz www.citfin. Všeobecné obchodní podmínky Citfin, spořitelní družstvo ,, 158 00 Praha 5 IČ:25783301, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou DR, vložka 4607 Obsah Všeobecné obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. 1/15

Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. 1/15 Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. 1/15 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČESKOU REPUBLIKU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČESKOU REPUBLIKU , se sídlem Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakouská republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem v Krems an der Donau, FN 36924 a, v České republice podnikající prostřednictvím své organizační

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Firemní a korporátní klientela

Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Firemní a korporátní klientela Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Firemní a korporátní klientela OBSAH OBECNÁ ČÁST 1. Úvodní ustanovení......................................................... 3 2. Pravidla jednání s

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky Citfin, spořitelní družstvo

Všeobecné obchodní podmínky Citfin, spořitelní družstvo Všeobecné obchodní podmínky Citfin, spořitelní družstvo Citfin, spořitelní družstvo Radlická 751/1e, 158 00 Praha 5 IČ:25783301, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou

Více

Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s.

Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s. Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s. Účinné od 10. 06. 2012 Úvod (1) Společnost Volksbank CZ, a.s. (dále jen Banka ), IČ: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Obchodní podmínky 03/2014. Část I. Společná ustanovení. Obsah: infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu

Obchodní podmínky 03/2014. Část I. Společná ustanovení. Obsah: infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Obchodní podmínky 03/2014 Obsah: Část I. Společná ustanovení 1. Úvodní ustanovení 2. Působnost 3. Identifikace a kontrola klienta 4. Postup nakládání

Více

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. platné a účinné od 15. 10. 2014 1 / 19 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice a některá

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

Obchodní podmínky. pro zakládání a vedení účtů v mbank

Obchodní podmínky. pro zakládání a vedení účtů v mbank Obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů v mbank Účinnost od 26. 1. 2013 Část I Zásady vedení účtů Kapitola I Obecná ustanovení 1 1. Podmínky upravují zřizování a vedení bankovních účtů BRE BANK

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch Všeobecné obchodní podmínky I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ platné a účinné od 1.1.2014 Článek 1 Předmět úpravy a rozsah platnosti Všeobecných obchodních

Více

Obchodní podmínky. infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu VS 2015 001 OBD V01. Část I. Společná ustanovení. Obsah:

Obchodní podmínky. infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu VS 2015 001 OBD V01. Část I. Společná ustanovení. Obsah: infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Obchodní podmínky VS 2015 001 OBD V01 Obsah: Část I. Společná ustanovení 1. Úvodní ustanovení 2. Působnost 3. Identi kace a kontrola klienta 4. Postup

Více

Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot hypoteční banky a.s. pro účty a vklady fyzických osob nepodnikatelů s přímým bankovnictvím

Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot hypoteční banky a.s. pro účty a vklady fyzických osob nepodnikatelů s přímým bankovnictvím Wüstenrot hypoteční banka a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO 26747154, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8055 podmínky Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot

Více

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY ze dne 1. 1. 2014 Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s., se sídlem Bělehradská 128, č. p. 222, 120 21 Praha 2, IČO 60192852, zapsána v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Firemní a korporátní klientela

Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Firemní a korporátní klientela Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Firemní a korporátní klientela OBSAH OBECNÁ ČÁST 1. Úvodní ustanovení........................................................... 3 2. Pravidla jednání

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S. ČÁST PRVNÍ I. Společná ustanovení ČÁST TŘETÍ IV. TERMÍNOVANÉ VKLADY 1. PŮSOBNOST A PLATNOST VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 2 2. OBCHODNÍ

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO ITS211 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY č. VOP1/2013 2013

OBCHODNÍ PODMÍNKY č. VOP1/2013 2013 Obchodní podmínky společnosti PATRIOT BUSINESS s.r.o. pro poskytování úvěrů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Obchodní podmínky pro poskytování úvěrů (dále jen VOP ) jsou smluvními podmínkami ve smyslu

Více