VŠEOBECNÉ VKLADOVÉ A ÚVĚROVÉ PODMÍNKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ VKLADOVÉ A ÚVĚROVÉ PODMÍNKY"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ VKLADOVÉ A ÚVĚROVÉ PODMÍNKY ÚČINNÉ OD Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl Dr, vložka 5022 Sídlo: Olomouc, Hněvotínská 241/52, PSČ Telefon: Internet: creditas.cz

2 OBSAH A. ÚVOD 3 Pojmy 3 Obecná ustanovení 4 B. OBECNÉ PODMÍNKY VEDENÍ ÚČTŮ 6 Pojmy 6 Podmínky založení účtu 6 Smlouva o zřízení a vedení účtu 7 Hotovostní a bezhotovostní operace s účty, platební karty 8 Zůstatek účtu pod limit, sankce při ukončení členství a kontokorent 9 Výpisy z účtu 10 Úročení, zdanění úroků 10 Pojištění vkladů 10 Věrnostní úroková odměna 10 Elektronické bankovnictví 11 C. Účty 12 Pojmy 12 Přehled účtů 12 Běžné účty 13 Sporožirový účet 13 Běžný účet podnikatele 14 Účet organizací 14 Osobní účet 15 Kapitálové účty 15 Podílový účet 15 Vkladové účty 16 Vkladový účet Vkladní knížka 16 Manipulační vkladový účet 17 Termínovaný vklad 17 Termínované vklady s možností předčasného výběru 18 Termínované vklady bez možnosti předčasného výběru 18 CREDITAS vkladový účet SPECIÁL 6M 19 CREDITAS vkladový účet SPECIÁL 12M 19 CREDITAS vkladový účet SPECIÁL 24M 20

3 D. POPLATKY 21 E. OBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY 23 Pojmy 23 Podmínky poskytnutí úvěru 23 Smlouva o úvěru, její součásti a změny 24 Čerpání a splácení úvěru, úvěrové účty 26 Úročení úvěru, formy splátek, pořadí plateb 27 Poplatky, ostatní příslušenství úvěru, sankce 28 F. DRUHY ÚVĚRŮ 31 Úvěr na bytové účely 31 Klasický střednědobý úvěr 34 Překlenovací úvěr 35 Spotřebitelský úvěr 35 úvěr PŘEDČASNÝ VÝBĚR 37 Podílový úvěr 38 Úvěr individuál 38

4 Všeobecné vkladové a úvěrové podmínky Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo Strana 3 A. ÚVOD Pojmy 1. Pro účely těchto Všeobecných vkladových a úvěrových podmínek: VVUP se rozumí tyto Všeobecné vkladové a úvěrové podmínky, záložnou se rozumí družstvo, jehož obchodní firma je: Záložna CREDITAS, se sídlem v Olomouci, Hněvotínská 241/52, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl Dr, vložka 5022 pobočkou se rozumí prostor, v němž je uskutečňována určitá podnikatelská činnost záložny zákonem se rozumí zákon č. 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech v platném znění, představenstvem se rozumí statutární orgán, jenž řídí činnost záložny a jedná jejím jménem, stanovami se rozumí stanovy záložny, dohledem se rozumí Česká národní banka, členem se rozumí: a) fyzická osoba, podnikající fyzická osoba i právnická osoba, která dle stanov je řádným členem záložny, tj. která předložila řádně vyplněnou členskou přihlášku za člena záložny a která uhradila základní členský vklad b) případně osoba, která v souladu se zákonem, čerpá služby záložny bez toho, aniž by byla členem aktivním klientem se rozumí vždy fyzická osoba, která dle stanov je řádným členem záložny, případně osoba, která není členem záložny, ale bylo jí uděleno majitelem účtu např. právnickou osobou dispoziční právo k nakládání s peněžními prostředky na účtu a s účtem a která má u záložny založen generální podpisový vzor, individualizovanou členskou datovou schránkou se rozumí datová schránka, kterou záložna členovi zřídí na svých internetových stránkách zmocněnou osobou se rozumí osoba, která je na základě zvláštní plné moci udělené majitelem účtu, na níž je úředně ověřen podpis, oprávněna nakládat s účtem, disponentem se rozumí osoba, kterou majitel účtu zmocnil k nakládání s peněžními prostředky na účtu či k jiným operacím dle dispozic majitele účtu a to až do doby, než jsou tato oprávnění majitelem účtu změněna, odvolána nebo vypovězena zmocněnou osobou, fyzickou osobou se rozumí osoba, která dovršila věkové hranice 18 let nebo osoba, která nabyla zletilosti uzavřením manželství, podnikající fyzickou osobou se rozumí fyzická osoba, která za účelem dosažení zisku se samostatně zabývá podnikatelskou činností v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění, případně v souladu s jinými předpisy u oborů činností, na které se tento zákon nevztahuje (advokáti, daňoví poradci, znalci, lékaři atd.), právnickou osobou se rozumí ziskový i neziskový společenský útvar, jemuž právní normy přiznávají právní subjektivitu, p. a. znamená za jeden rok; z latinského per annum,

5 Všeobecné vkladové a úvěrové podmínky Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo Strana 4 zveřejněním změn se rozumí jejich vyvěšení v místě poskytování peněžních služeb záložnou (na centrále, pobočkách, kontaktních místech) a na internetových stránkách Obecná ustanovení 2. Tyto VVUP jsou vnitřním předpisem vydaným v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami záložny. 3. Ostatní podmínky poskytování peněžních služeb těmito VVUP neupravené se řídí stanovami, obecně závaznými právními předpisy a případně dalšími vnitřními předpisy záložny. 4. O změnách těchto VVUP rozhoduje představenstvo. 5. Změnu těchto VVUP může představenstvo schválit kdykoli, pokud je splněna kterákoliv z následujících podmínek: a) dochází k negativnímu vývoji hospodaření záložny, b) v návaznosti na vývoj právního prostředí, c) v souvislosti se změnami a rozvojem technologií, d) při změnách tržního prostředí (např. při změně úrokových sazeb), e) změnou VVUP dojde k zlepšení kvality a rozsahu poskytovaných služeb nebo rozšíření výhod pro členy nebo f) změna VVUP je v zájmu zachování konkurenceschopnosti záložny. 6. Představenstvo provádí tyto změny vždy novelizací stávajících platných podmínek. Za účelem zachování právní kontinuity jsou tyto novelizace zapracovány do úplného znění VVUP. 7. Záložna členům v případě změny VVUP navrhuje změnu smluvních podmínek tak, že provede zveřejnění změn VVUP provede nejpozději 2 měsíce před datem účinnosti novelizovaných VVUP. Neprojeví-li člen s novelizovanými VVUP písemně výslovný nesouhlas před datem účinnosti VVUP, stává se nové znění VVUP závazným pro uzavřený smluvní vztah. 8. Záložna členům, kteří mají se záložnou uzavřenu smlouvu o platebním účtu, v případě změny VVUP, kterou dojde ke změně smlouvy o platebním účtu, navrhuje změnu smluvních podmínek tak, že poskytne členovi informaci o změně VVUP na trvalém nosiči dat prostřednictvím individualizované členské datové schránky, případně jiným, s členem dohodnutým, způsobem, nejpozději 2 měsíce před datem účinnosti novelizovaných VVUP. Člen a záložna sjednávají nevyvratitelnou domněnku, že člen návrh na změnu smluvních podmínek přijal, jestliže záložna tuto změnu navrhla ve výše uvedeném termínu, člena o této skutečnosti informovala a člen návrh na změnu smluvních podmínek do okamžiku účinnosti novelizovaných VVUP písemně neodmítl. Jestliže člen návrh na změnu VVUP odmítne, má právo smlouvu o platebním účtu přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti, bezúplatně a okamžitou účinností vypovědět. 9. V případě změn úrokových sazeb, je záložna oprávněna provést tuto změnu kdykoli jednostranně bez předchozího zveřejnění změn. 10. Není-li v těchto VVUP stanoveno jinak nebo s členem dohodnuta doba trvání či odlišný způsob zániku smluvního vztahu, jsou člen i záložna oprávněni písemně i bez uvedení důvodu smlouvu vypovědět. Výpovědní lhůta v případě člena je jednoměsíční, v případě záložny dvouměsíční.

6 Všeobecné vkladové a úvěrové podmínky Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo Strana Tyto VVUP byly schváleny členskou schůzí konanou dne 15. prosince 2009, úpravy představenstvem dne 26. ledna Tyto VVUP se vztahují na všechny členy záložny. Upravují základní pravidla, specifikují podmínky a platí pro všechny smluvní vztahy mezi záložnou na straně jedné a členy na straně druhé. 13. Pokud jsou poskytovány jakékoli peněžní služby osobě, která není členem záložny, platí pro tuto osobu tyto VVUP v plném rozsahu. Toto platí rovněž pro jakoukoliv jinou osobu, která vstupuje do práv a povinností ze smluvních vztahů uzavřených mezi členem a záložnou. Pro uplatnění těchto VVUP vůči osobám vstupujícím do práv a povinností ze smluvních vztahů uzavřených mezi členem a záložnou, se má za to, že tyto osoby jsou členem záložny. 14. Členem záložny může být jakákoli fyzická nebo právnická osoba. U fyzické osoby není rozhodující, zda je či není podnikající fyzickou osobou. Na členství však není právní nárok. 15. Právní vztahy mezi členem a záložnou upravené těmito VVUP se řídí právním řádem České republiky. VVUP a jiné dokumenty souvisejícími s poskytováním služeb záložnou členovi jsou vyhotovovány v českém jazyce. 16. K řešení případných sporů mezi členem a záložnou jsou příslušné soudy České republiky. Člen je oprávněn, vznikne-li mezi ním a záložnou spor při poskytování platebních služeb, obrátit se s návrhem na řešení sporu na finančního arbitra působícího podle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Člen, který je spotřebitelem nebo drobným podnikatelem dle zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku se může se svou stížností na služby poskytované záložnou obrátit také na českou národní banku. 17. Informace o záložně Základní údaje: Záložna CREDITAS Sídlo: Olomouc, Hněvotínská 241/52, PSČ IČ: DIČ: CZ Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl Dr, vložka 5022 Kontaktní údaje: Informační linka záložny: Účet záložny pro účely platebního styku: /0300 Orgán dohledu: Česká národní banka Sídlo: Praha 1, Na Příkopě 28, PSČ Hlavním předmětem podnikání záložny je poskytování peněžních služeb zejména členům záložny. Činnost družstevní záložny je povolena rozhodnutím o udělení povolení působit jako družstevní záložna ze dne , č.j. 2621/2000, na dobu neurčitou, vydané Úřadem pro dohled nad družstevními záložnami.

7 Všeobecné vkladové a úvěrové podmínky Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo Strana 6 B. OBECNÉ PODMÍNKY VEDENÍ ÚČTŮ Pojmy 1. Společně s pojmy v článku A., odst. 1. se pro účely těchto podmínek: účtem se rozumí účetní záznamník, který vyjadřuje finanční vztah mezi členem a záložnou a slouží k provádění účetních zápisů o stavu a pohybu peněžních prostředků svěřených členem účtu záložně, platebním účtem se rozumí účet zřízená a vedený záložnou pro člena dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, který na základě dohody záložny se členem slouží k provádění platebních transakcí, vkladem se rozumí svěření (vložení) peněžních prostředků člena záložně prostřednictvím jeho účtu vedeného v záložně, úvěrovým účtem se rozumí účetní záznamník, který vyjadřuje finanční vztah mezi členem a záložnou a slouží k provádění účetních zápisů o stavu a pohybu peněžních prostředků půjčených záložnou členovi, kontokorentem či kontokorentním účtem nebo kontokorentním úvěrem se rozumí účet, který navazuje na běžný účet člena a který umožní záporný zůstatek na takovém běžném účtu bez uplatnění sankčních podmínek. Výše záporného zůstatku je omezena limitem, který je dán smlouvou mezi záložnou a členem a vyjadřuje výši maximálního záporného zůstatku tohoto účtu, vinkulací účtu se rozumí omezení práva člena disponovat s jeho peněžními prostředky na účtu vedeném záložnou z titulu ručení nebo zástavy prostředků na takovém účtu ve prospěch poskytnutého úvěru, případně záruky apod., spotřebitelem se rozumí osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, smlouvou o finančních službách uzavíranými na dálku se rozumí smlouvy mezi spotřebitelem a záložnou, které byly uzavřeny pomocí prostředků komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran, týkající se bankovních, platebních a úvěrových služeb, prostředky komunikace na dálku se rozumí zejména neadresovaný tisk, adresovaný tisk, typový dopis, elektronická pošta, fax, telefon s obsluhou, telefon bez obsluhy a veřejná komunikační síť (internet). Podmínky založení účtu 2. Jakýkoliv účet může záložna založit pouze členovi. 3. V případě založení účtu, jehož spolumajiteli má být více osob dle odst. 17., musí být každý ze spolumajitelů řádným členem záložny. 4. Vklad na účet člena může být přijat až po podepsání příslušné smlouvy o vedení účtu. Záložna může odmítnout podepsat smlouvu o vedení účtu nebo tuto smlouvu může vypovědět, pokud by to pro ni znamenalo nepřiměřené zatížení hospodaření nebo ohrožení její stability. 5. Účty v záložně jsou členovi zásadně vedeny na jméno po splnění požadavku na přesnou identifikaci člena příslušnými platnými doklady osvědčujícími vznik a existenci člena, resp. prokazující totožnost člena. Člen je vždy povinen předkládat platné doklady a dokumenty ve formě stanovené záložnou.

8 Všeobecné vkladové a úvěrové podmínky Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo Strana 7 6. Záložna může uzavřít se spotřebitelem smlouvu o finančních službách na dálku prostřednictvím veřejné komunikační sítě (internet) za splnění informační povinnosti uvedené v ust. 54b až 54d občanského zákoníku. 7. Jestliže došlo k uzavření smlouvy o finančních službách na dálku, vzniká spotřebiteli právo na odstoupení od smlouvy. Odstoupením od smlouvy se smlouva od samého počátku ruší a dochází tak k situaci, jakoby smlouva vůbec uzavřena nebyla. 8. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy a to bez jakéhokoli důvodu a bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo ode dne, kdy mu byly předány všechny zákonem předepsané informace, nastal-li tento den až po uzavření smlouvy. 9. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá u smluv, z nichž bylo zcela splněno oběma smluvními stranami na výslovnou žádost spotřebitele před výkonem spotřebitelova práva na odstoupení. 10. Pokud záložna neposkytla spotřebiteli všechny informace v zákonem předepsaném rozsahu nebo mu poskytne klamavé informace, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy se o porušení povinnosti záložny dozvěděl. 11. Spotřebitel je v případě odstoupení od smlouvy povinen zaslat písemné oznámení o odstoupení prokazatelným způsobem a to v souladu s pokyny pro uplatnění práva na odstoupení, o nichž je záložna povinna informovat spotřebitele ještě před uzavřením smlouvy. 12. Odstoupením od smlouvy vzniká záložně, ale i spotřebiteli, povinnost vrátit si do 30 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky, pokud si na základě smlouvy nějaké poskytli. Pokud již záložna poskytla spotřebiteli službu, umožňuje jí zákon a tyto VVUP požadovat neprodleně zaplacení částky za tuto službu a to v rozsahu přiměřeném poskytnuté službě. Smlouva o zřízení a vedení účtu 13. Tyto VVUP jsou nedílnou součástí každé smlouvy: a) o zřízení a vedení účtu (dále jen smlouva ) uzavřené mezi členem jako majitelem účtu, případně mezi více členy dle odst. 17., a záložnou jako správcem účtu anebo b) o využívání služby InterB (dále jen smlouva ) uzavřené mezi členem jako klientem a záložnou jako správcem účtu dle odst. 46. této části B. Obecných podmínek vedení účtů. 14. Pokud jakákoliv smlouva o vedení účtu upravuje podmínky odlišně od těchto VVUP, platí ustanovení uvedené ve smlouvě. 15. K uzavírání těchto smluv záložna může zmocnit své zaměstnance, případně jiné osoby s uzavřeným jiným smluvním vztahem se záložnou, kteří jsou povinni se na výzvu člena, případně zájemce o členství, prokázat originálem plné moci. 16. Člen podpisem každé smlouvy prohlašuje, že se před podepsáním smlouvy seznámil se všemi informacemi a ustanoveními obsaženými ve smlouvě a v dokumentech na něž smlouva odkazuje, že jim porozuměl a souhlasí s nimi. 17. Při uzavírání této smlouvy, může majitel účtu určit další osoby, které se stávají spolumajiteli účtu. Je-li účet zřízen pro více osob, má každá z nich postavení majitele účtu. Nestanoví-li smlouva o zřízení a vedení účtu něco jiného, jsou podíly všech spolumajitelů na zůstatku peněžních prostředků stejné. Na spolumajitele účtu se vztahuje povinnosti identifikace v souladu s odst. 5. Spolumajitelem účtu může být pouze řádný člen záložny.

9 Všeobecné vkladové a úvěrové podmínky Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo Strana Majitel účtu může udělit dispoziční právo k peněžním prostředkům na účtu a k informacím o pohybech a stavu na účtu osobě, která není členem, případně i osobě, která je členem a není spolumajitelem účtu dle odst. 17. Na vklady této osoby se nevztahuje pojištění vkladů dle odst. 42. Tato osoba musí být klientem. 19. Podmínky dispozice ke konkrétním účtům zadává majitel účtu formou: a) internetového bankovnictví b) osobně na přepážce záložny Hotovostní a bezhotovostní operace s účty, platební karty 20. Ukládat peníze na jakýkoli účet může člen při dodržení těchto VVUP a dalších vnitřních předpisů záložny jakýmkoliv způsobem, tzn. jednorázově, nahodile i pravidelnými splátkami, hotově i bezhotovostním převodem. Při uložení hotovosti je vydáván pokladní doklad, který je rozhodujícím prvotním dokladem. 21. Každý výběr hotovosti převyšující částku: a) ,- Kč je člen povinen hlásit 1 pracovní den předem, b) ,- Kč je člen povinen hlásit 2 pracovní dny předem, c) ,- Kč je člen povinen hlásit 3 pracovní dny předem. 22. Vybírat peníze z jakéhokoliv účtu může člen při dodržení těchto VVUP, a dalších vnitřních předpisů záložny, a při dodržení smluvních podmínek daných smlouvou pro vedení účtu. Bezhotovostní operace se řídí samostatným vnitřním předpisem o bezhotovostním platebním styku. 23. Záložna provádí platební transakce ve lhůtách, vyplývajících ze zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku. Lhůty pro provedení platebních transakcí mohou být prodlouženy v případě, že záložna postupuje dle právních předpisů o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 24. Záložna provede příkazy člena za předpokladu, že veškeré pokyny a příkazy, které člen dal záložně, byly určité, srozumitelné, úplné, správné a splňovaly ostatní podmínky stanovené právními předpisy a dohodou s členem. V opačném případě je záložna oprávněna provedení příkazu odmítnout. Záložna není povinna ověřovat správnost, přesnost ani úplnost členem uvedených údajů. 25. Záložna provádí příkazy vyhotovené na určeném nebo s členem dohodnutém formuláři, nosiči dat nebo schváleném komunikačním prostředku. V odůvodněných případech může záložna takový příkaz provést i tehdy, nesplní-li člen stanovenou formu příkazu za předpokladu, že příkaz bude obsahovat náležitosti vyžadované pro daný druh příkazu. 26. Záložna provede příkaz člena za podmínek, že se jedinečný identifikátor, tj. jeho podpis na příkazu shoduje s jeho vzorovým podpisem na podpisovém vzoru a takový způsob podepisování příkazů si záložna s členem sjednala. Pokud záložna nemá vzorový podpis k dispozici nebo neshoduje-li se podpis člena se vzorovým podpisem, záložna takový příkaz neprovede, nebude-li prokázáno jiným způsobem, že se jedná o podpis oprávněné osoby. 27. Záložna poskytuje své služby v úředních hodinách, které zveřejňuje formou oznámení na svých pobočkách. Za datum přijetí příkazu ze strany záložny bude považováno datum uvedené v příslušném otisku razítka záložny nebo přijetí příkazu provedeného prostřednictvím služby InterB. Pokud záložna obdrží příkaz po skončení úředních hodin nebo v den, kdy neposkytuje své služby, bude se za datum obdržení příkazu považovat nejbližší následující den, kdy záložna bude poskytovat své služby.

10 Všeobecné vkladové a úvěrové podmínky Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo Strana Záložna není oprávněna zrušit ani změnit příkaz, který jí byl doručen, nedohodne-li se s členem jinak. 29. Podmínky poskytování platebních karet stanoví Dodatek č. 2 těchto VVUP. Pokud je členovi poskytnuta platební karta, kterou vnitřní předpis neupravuje, jsou členovi účtovány poplatky spojené s poskytnutím a používáním takové platební karty ve výši dané poplatky účtovanými institucí (zpravidla bankou), která takovou platební kartu poskytla. 30. Účet člena lze používat i k výplatě důchodu od České správy sociálního zabezpečení. V tomto případě musí být účet člena identifikován takto: č.ú.: /0300 variabilní symbol: RČ člena specifický symbol: číslo účtu člena v záložně Výplata důchodu může probíhat: a) poukazem na účet majitel účtu důchodce b) poukazem na účet manžela (manželky) Záložna je oprávněna provést zúčtování nenáležejících plateb důchodu z účtu majitele účtu důchodce a tyto vrátit České správě sociálního zabezpečení. Česká správa sociálního zabezpečení oznámí záložně datum úmrtí příjemce důchodu, měsíc a rok, za který důchod naposledy náležel a současně vykáže již nenáležející splátku důchodů, den jejich poukázání, které žádá vrátit. Vyžádané platby záložna zúčtuje a vrátí na účet České správy sociálního zabezpečení nejpozději do 10 dnů ode dne doručení jejich vyžádání, jde-li o platby již na účet zemřelého člena zúčtované (připsané). Obsahuje-li vyžádání i identifikaci platby, která nebyla na účet zemřelého člena připsána ke dni, ke kterému záložna obdržela vyžádání, vrátí záložna platbu České správě sociálního zabezpečení v plné výši následující pracovní den po jejím připsání. Taková platba již nebude použita k úhradě pohledávek záložny plynoucí ze smlouvy o vedení příslušného účtu. Pokud z plateb na účet zemřelého již Českou správou sociálního zabezpečení připsaných nemůže záložna vrátit jejich plnou výši z důvodu nedostatku finančních prostředků na účtu zbylých, vrátí se České správě sociálního zabezpečení částka, která lze z daného účtu ve prospěch České správy sociálního zabezpečení zúčtovat. Důvod nevrácení plné částky uvede záložna na tiskopise, kterým bylo vrácení požadováno. Stejný postup bude použit, nelze-li České správě sociálního zabezpečení vrátit ani část požadované částky. Zůstatek účtu pod limit, sankce při ukončení členství a kontokorent 31. Zůstatek účtu pod limit, kterým je obecně nula, pokud není dále nebo smlouvou o vedení účtu (viz. podčást Smlouva o zřízení a vedení účtu na straně7) upraveno jinak, je penalizován smluvní pokutou ve výši 0,3% za každý i započatý den prodlení. 32. Převod nebo hotovostní výběr z účtu se sjednanou dobou uložení nebo s výpovědní lhůtou, který není v dispoziční lhůtě a je uskutečněn z důvodu ukončení jeho členství, je penalizován sankčním poplatkem ve výši 25 % z vybírané částky. Totéž platí pro případy zápočtu zůstatku takového účtu člena vůči jeho jiným závazkům, které má vůči záložně. V těchto případech je tento sankční poplatek splatný ke dni provedení zápočtu vzájemných pohledávek mezi záložnou a členem, nejpozději však ke dni vyplacení vypořádacího podílu členovi. 33. U účtu se záporným limitem stanoveným smlouvou o úvěru ve formě smlouvy o kontokorentu, který je zajištěn vinkulací jiného vkladu (účtu) člena, je takovýto kontokorent považován za podúčet tohoto jiného vkladu (účtu).

11 Všeobecné vkladové a úvěrové podmínky Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo Strana 10 Výpisy z účtu 34. Člen se může se záložnou dohodnout na pravidelném zasílání výpisů z účtu poštou nebo na pravidelných výběrech výpisů z účtu osobně, přičemž četnost výpisů z účtu je dána pravidelnou časovou periodou takto: výpisy z účtu týdenní nebo měsíční. Podmínkou vystavení výpisu z účtu je uskutečnění pohybu na účtu v období, za které je výpis vystaven. 35. V případě, že záložna vede členovi platební účet, poskytuje záložna členovi výpis z účtu za období nejdéle jednoho měsíce. Výpisy z vkladových manipulačních účtů a vkladový účtů vkladní knížka poskytuje členovi záložna osobně na pobočce, pokud člen nepožádá o jejich zasílání poštou. 36. V případě, že záložna zasílá členovi výpis z platebního účtu poštou na dohodnutou adresu a tato korespondence bude opakovaně vrácena jako nedoručitelná, je záložna oprávněna členovi výpisy z platebního účtu nezasílat. 37. Člen zadáním požadavku na generování výpisů z účtu, bude vždy osobně nebo poštou informován formou výpisu z účtu o stavu a pohybu na jeho účtech za předchozí periodu každý 2. pracovní den po skončení této periody s výjimkou období konce a začátku kalendářního roku, kdy může dojít k prodloužení lhůty na dvojnásobek. Úročení, zdanění úroků 38. Veškeré zůstatky všech účtů člena jsou úročeny denně a kumulovaná částka těchto denních úroků je připisována, popřípadě převáděna na jeho účet vedený záložnou vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, popřípadě ke dni zrušení účtu. 39. Z rozhodnutí představenstva může být u typů účtů s výpovědní lhůtou a u typů účtů se sjednanou dobou úročení, na kterých je zůstatek převyšující Kč, poskytnuta členovi individuální úroková sazba. 40. Veškeré úroky z účtů vedených členům právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám nepodléhají srážkové dani z úroků. Tyto osoby jsou povinny je zdanit samostatně, případně nezdanit v souladu se zákonem o daních z příjmů. 41. Úroky z účtů vedených členům fyzickým osobám, vyjma účtů podnikajících fyzických osob podléhají srážkové dani z úroků, která činí 15 % z částky připisovaných, popřípadě převáděných úroků zaokrouhlené na celé koruny dolů. Pojištění vkladů 42. Veškeré peněžní prostředky člena uložené na všech jeho účtech vedených v záložně jsou pojištěny ze zákona č. 21/92 Sb. o bankách v platném znění, a to ve výši 100 % součtu všech zůstatků jeho účtů, včetně podílů na zůstatcích účtů, kde je spolumajitelem (viz odst. 17.), avšak do maximální částky v českých korunách odpovídající ekvivalentu EUR. Věrnostní úroková odměna 43. V souladu s čl. 12, odst. 7. stanov je představenstvo zmocněno k vyhlašování Pravidel pro vyplácení věrnostních úrokových odměn nad rámec běžného úročení účtů (vkladů) daného VVUP (dále úrokový bonus ), pokud tato Pravidla pro příslušný kalendářní rok neschválila členská schůze. Toto zmocnění platí pouze pro typ účtu Osobní účet, a dále případně pro typy účtů s výpovědní lhůtou a pro typy účtů se sjednanou dobou uložení. Na vyplacení úrokového bonusu není právní nárok. 44. Základní podmínkou pro vyplacení úrokového bonusu je kladný výsledek hospodaření záložny. Výše, termín vyplacení a ostatní podmínky nutné k vyplacení úrokového bonusu jsou vyhlašovány pro příslušný kalendářní rok v Pravidlech pro vyplacení věrnostních

12 Všeobecné vkladové a úvěrové podmínky Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo Strana 11 úrokových odměn. Ostatními podmínkami nutnými k vyplacení úrokového bonusu se rozumí tato kriteria: výše splacených dalších členských vkladů, doba členství, objem vkladů člena v záložně u vybraných typů účtů, platební morálka člena při splácení úvěrů, četnost revolvingu a opakování termínovaných vkladů, případně další kriteria stanovená orgánem, který pro příslušný kalendářní rok Pravidla pro vyplacení věrnostních úrokových odměn vyhlašuje. 45. Tyto věrnostní úrokové odměny podléhají stejnému režimu zdaňování jako běžné úroky. Elektronické bankovnictví 46. Klient může využít možnost spravovat svoje účty prostřednictvím dálkového elektronického přístupu po uzavření zvláštní smlouvy se záložnou o využívání služby InterB. 47. Podmínky a rozsah poskytování této služby jsou uvedeny v Dodatku č. 1 těchto VVUP. 48. Pro vztahy a podmínky touto smlouvou neřešené platí ustanovení Dodatku č. 1 těchto VVUP. Pro vztahy neřešené ani tímto Dodatkem č. 1 platí ustanovení těchto VVUP ve stejném rozsahu jako pro poskytování služeb jinou formou, než využitím služby InterB.

13 Všeobecné vkladové a úvěrové podmínky Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo Strana 12 C. ÚČTY Pojmy 1. Společně s pojmy v článku B., odst. 1. na straně 6, pro účely těchto podmínek: dispoziční lhůtou se rozumí doba, během které lze s peněžními prostředky uloženými na termínovaném vkladu volně disponovat, výpovědí se rozumí nahlášení výběru peněžních prostředků z účtu, výpovědní lhůtou pak doba stanovená smlouvou nebo těmito VVUP, sjednanou dobou uložení vkladu se rozumí lhůta, během které nelze s peněžními prostředky uloženými na termínovaném vkladu volně disponovat, tzn., že buď nelze v tomto období v žádném případě vybírat z tohoto účtu, nebo lze předčasně vybírat, ale takový výběr podléhá sankci, revolvingem se rozumí automatické obnovování sjednané doby uložení vkladu na další stejné období, běžným účtem se rozumí platební účet, který slouží především k zajištění každodenního hotovostního a bezhotovostního platebního styku člena, na který zpravidla navazují další produkty a služby záložny a na jehož zůstatek se nevztahuje výpovědní lhůta, manipulačním vkladovým účtem se rozumí platební účet, který slouží k hotovostnímu i bezhotovostnímu přijetí vkladu na termínovaný vklad a dále k přípisu a zhodnocení úroků naběhlých z termínovaných vkladů a také k hotovostní či bezhotovostní výplatě prostředků z termínovaných vkladů kapitálovým účtem se rozumí účet, který vyjadřuje zvláštní závazkový vztah člena k záložně vkladovým účtem se rozumí účet, který slouží k zhodnocení peněžních prostředků člena, a které dává člen k dispozici záložně dle smluvních podmínek s tím, že vkladový účet vkladní knížka je platebním účtem jednorázovým příkazem k úhradě se rozumí nepravidelná bezhotovostní platba z běžného účtu člena, která je prováděna pomocí formuláře podaného na pobočce záložny, kapitalizací úroků se rozumí úročení úroků, což znamená úročení zůstatku účtu společně s částkou úroků, o kterou už tento zůstatek byl navýšen při jeho předchozím úročení, SIPO znamená Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva a slouží k pravidelným bezhotovostním platbám z běžného účtu přes inkasní středisko České pošty, a. s., trvalým příkazem k úhradě se rozumí pravidelný opakovaný bezhotovostní převod peněžních prostředků člena z jeho účtů vedených záložnou, Přehled účtů 2. Účty vedené záložnou se dělí na tyto typy účtů: a) běžné, které jsou bez výpovědní lhůty - sporožirový účet - běžný účet pro podnikatele - běžný účet organizací - osobní účet s omezenou dispozicí

14 Účet Všeobecné vkladové a úvěrové podmínky Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo Strana 13 b) vkladové, s e s j e d n a no u d o b o u u l o ž e n í v k l a d u: - bez možnosti předčasného výběru s možností revolvingu - s možností předčasného výběru s možností revolvingu s v ý p o v ě d n í l h ů t o u - vkladový účet vkladní knížka v k l a d o v ý ú č e t S P E C I Á L - CREDITAS vkladový účet 6M SPECIÁL - CREDITAS vkladový účet 12M SPECIÁL - CREDITAS vkladový účet 24M SPECIÁL c) kapitálové, které jsou bez výpovědní lhůty ovšem s omezenou dispozicí - podílový - členský 3. Záložna členům vede následující účty: Sporožirový účet Běžný účet podnikatele Účet organizací Typ účtu Úroková sazba Typ sazby Výpovědní lhůta Sjednaná doba vkladu Fyzická osoba Běžný 1,0-1,5 % p. a. pohyblivá Podnikající fyzická osoba Právnická osoba Běžný 1,0 % p. a. pohyblivá Běžný 2,0 % p. a. pohyblivá Osobní účet Běžný 2,0 % p. a. pohyblivá Podílový účet Kapitálový 0,5 % p. a. pohyblivá Vkladní knížka vkladový 1,95-4,03 % p. a. pohyblivá Termínovaný vklad Vkladový 1,40-5,10 % p. a. pevná Běžné účty SPOROŽIROVÝ ÚČET 1. Sporožirový účet (dále jen účet ) je typ běžného účtu, který je poskytován pouze členům fyzickým osobám. 2. Tento účet slouží zejména: k obstarávání veškerých plateb obyvatelstva (např. platby sdruženého inkasa (SIPO), nájemného, splátek půjček, výplatě důchodů atd.), včetně proplácení poštovních poukázek, k uložení dočasně volných finančních prostředků, které jsou kdykoli k dispozici 3. Pokud člen pro tento účet neuzavře příslušnou smlouvu o kontokorentu uvedenou v podčásti Zůstatek účtu pod limit, sankce při ukončení členství a kontokorent na straně 9, minimální zůstatek tohoto účtu je 0,- Kč.

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. DUBNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X Tyto produktové obchodní podmínky (dále jen POP ) upravují právní vztahy mezi Evropsko-ruskou bankou, a.s.

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010 OBSAH: 1. Vkladové produkty v české měně sporožirové účty běžné účty investiční účet Šikovné spoření České spořitelny, Šikovné spoření České spořitelny Plus vkladové účty nový vkladový účet Perfektní vklad

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Běžný účet CREDITAS s cenovým

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU

SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU sídlo: (dále jen ČSOB ) za ČSOB Ing. Alena Praxová, korporátní bankéř a Ing. Lenka Cieplá, korporátní klientský pracovník a obchodní firma. sídlo. IČO/ZEČO:. zapsaná

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaném v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního rejstříku vedeného

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Smlouva o běžném účtu

Smlouva o běžném účtu Smlouva o běžném účtu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová Vkladové služby bank Bc. Alena Kozubová Vkladové služby Banky získávájí peněžní prostředky od vkladatelů tj. fyzických nebo právnických osob. Banky s těmito peněžními prostředky dále podnikají. Klient

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:00001350, zapsaná v obchodním

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Strana 1 z 5 Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Produktové obchodní podmínky pro běžné Účty a Přímé

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

III. Úročení účtu, připisování úroků, poplatky, výpis z účtu

III. Úročení účtu, připisování úroků, poplatky, výpis z účtu Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČ: 26747154, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8055 Obchodní podmínky Wüstenrot

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smlouva o úvěru číslo smlouvy typ smlouvy ACEMA Credit Czech, a.s. se sídlem Kobližná 71/2, 602 00, Brno IČ: 26158761, DIČ: CZ26158761 společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ ČS STAVEBNÍ SPOŘITELNY, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ ČS STAVEBNÍ SPOŘITELNY, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ ČS STAVEBNÍ SPOŘITELNY, a.s. I. Úvodní ustanovení Článek 1 Stavební spoření a jeho účastníci 1. Stavební spoření je účelové spoření spočívající: a) v přijímání

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření Zákon č. 96/1993 Sb. ze dne 25. února 1993 o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE Informační příručka SENIOŘI A FINANCE FINANČNÍ RADY PANA RADY Informační příručka SENIOŘI A FINANCE 1 Základní 2 TOP 3 informace z oblasti financí bankovní subjekty Nabídka finančního trhu TOP produkty

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)"

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)" Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) fitness centra Undergroundarena.cz, které je provozováno Janem Šachem se sídlem Jana Švermy 1706, 25601

Více

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s.

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka se zavazuje v souladu s podmínkami dohodnutými ve Smlouvě o povoleném debetu na běžném

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/125/2015 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Verze 3 12. května 2014 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Pojmy. Bankovní smlouvy. Smlouva o úvěru

Pojmy. Bankovní smlouvy. Smlouva o úvěru Bankovní smlouvy. Smlouva o úvěru. 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Pojmy Bankovní smlouvy takové smlouvy, které může uzavírat v rámci svého podnikání pouze banka nebo úvěrní

Více

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník )

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) IČ: DIČ: CZ se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) a SEVIN s.r.o. IČ: 25137450, DIČ: CZ25137450 firma zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52789 se sídlem

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka je oprávněna poskytnout na základě Smlouvy o poskytnutí kontokorentního úvěru (dále jen Smlouva o úvěru ) kontokorentní

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP Jsme tuzemská banka, která patří do skupiny UniCredit. Naše celosvětová síť pokrývá přibližně 50 trhů s více než 9 500 poboček

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy Smlouva o poskytnutí účelové dotace (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s ustanovením 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ) mezi těmito

Více

Platební styk 3. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Platební styk 3. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Platební styk 3 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Platební styk 3 Téma: Běžný nebo platební

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ A PRO ODVODY TUZEMSKÝCH ŠEKŮ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Podmínky pro přijímání tuzemských šeků Banky pro platby v Kč a pro odvody tuzemských

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu

Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu Tyto obchodní podmínky (dále jen OP ) platí bez výjimky na poskytování služby Svoz Bioodpadu společností Pražské služby a.s. (dále jen Poskytovatel ) Objednateli. Pokud

Více

obchodní podmínky pro osobní účet

obchodní podmínky pro osobní účet obchodní podmínky pro osobní účet Obchodní podmínky pro osobní účet (dále jen Obchodní podmínky nebo OP ) upravují právní vztahy mezi Poštovou bankou, a.s., se sídlem Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava,

Více

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS ÚČINNÝ OD 1. KVĚTNA 2012 OBSAH Technické požadavky 01 Bezpečnostní prvky 01 Povinnost zřízení a vedení účtu 01 Dostupnost 01 Limity aktivních

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS ÚČINNÉ OD 1. ÚNORA 2011 OBSAH Technické požadavky 01 Bezpečnostní prvky 01 Povinnost zřízení a vedení účtu 01 Dostupnost 01 Limity aktivních

Více

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru KREDITNÍ KARTA Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

Balíček služeb Citi Premium

Balíček služeb Citi Premium Balíček služeb Citi Premium Ceník produktů a služeb Balíček služeb Citi Premium Platný od 1. června 2012 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citi Premium Zahrnuje běžný účet, spořicí účet, investiční

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 6. 04 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0374819109 SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více