Závěrečný účet obce za rok 2011 NÁVRH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet obce za rok 2011 NÁVRH"

Transkript

1 Závěrečný účet obce za rok 2011 NÁVRH ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 % plnění Schválený Upravený k uprav. Popis rozpočet rozpočet Skuteč- nost rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy ,97 Třída 2 - Nedaňové přiimv ,46 Třída 3 - Kapitálové ořiirnv ,40 Třída 4 - Přijaté dotace ,15 Příjmy celkem ,60 Třída 5 - Běžné výdaje ,15 Třída 6 - Kaoitálové výdaje ,23 Výdaje celkem ,26 Saldo: Příjmy - výdaje Třída 8 - financování Finanční prostředky na běžném účtě k Finanční prostředky na běžném účtě k ,58 Kč ,48 Kč Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v kanceláři hospodářky operacích v plném členění podle OÚ Třebětice.

2 U daňových příjmů byla rozpočtovým opatřením navýšena daň z příjmů fyzických osob ze ~VČ o 80.tis.,daň z příjmů právnickcýh osob o 80 tis., daň z přidané hodnoty o 70 tis. a daň z příjmů právn. osob za obce o Kč. Naopak byla snížena daň z nemovitosti o 50 tis. Kč Ve skutečnosti došlo k výraznějšímu překročení upraveného rozpočtu u Daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti o 48 tis. Kč, a u Daně z přidané hodnoty o 28tis. Kč U nedaňových příjmů byl rozpočet navýšen o příjmy z úhrad dobývacího prostoru společnosti Moravské naftové doly ve výši 54.tis. Kč, o 25 tis. Kč přijaté příspěvky za tříděný odpad, pohřebnictví o Kč. U běžných výdajů došlo k nejvýraznějšímu navýšení rozpočtu na údržbu zeleně,kde byla převedena částlka 60.tis.Kč z r na výsadbu parku v Alexovicích a ještě byla tato položka navýšena o 50.tis.Kč na výsadbu kolem autobusové zastávky (ve skutečnosti bylo čerpáno Kč), dále byla navýšena částka u zatrubnění kanalizace o 70 tis., vytýčení pozemků o Kč, u veřejného osvětlení o 25 tis.kč na nákup vánočního osvětlení. ZO dále rozpočtovými opatřeními navýšilo rozpočet o fin. dar seniorům a příspěvek narození dítěte ve výši 32 tis. Kč. Dále byl navýšen rozpočet u plateb daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši Kč. U kapitálových výdajů zůstává v paragrafu Rozhlas a televize z min. roku 90.tis. Kč. Jedná se o spoluúčast dotace Operačního programu životního prostředí na vybudování varovného a výstražného systému. Dále také zůstává nevyčerpaná částka na nákup pozemku od Pozemkového fondu ČR ve výši 70 tis. Kč U kapitálových výdajů byl rozpočet navýšen o nákup pozemku ve výši 30 tis. Kč pro vybudování silnice k novostavbám v Prohůnku Obec poskytla neinvestiční finanční příspěvek T. J. Sokol Třebětice ve výši 100.tis. Kč, z toho 45 tis. Kč na topení, 5 tis. Kč na dary přo turnajích a do tomboly, 3 tis. na hudbu při taneční zábavě a 47 tis. Kč na náklady spojené s všesokolským sletem v r Dotace pro T. J. Sokol podléhají finančnímu vypořádání s obcí. Dále obec poskytla finanční příspěvek dalším zájmovým organizacím a občanským sdružením celkem ve výši 30 tis.kč

3 Majetek obce stav k O(v Kč) stav k ( v Kč) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,20 Dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 Stavby , ,62 Samostatné movité věci a soubory , ,10 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,10 Pozemky , ,89 Celkem , ,91 2. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Přijaté dotace - obec získala od ZK v rámci souhrnných dotačních vztahů Kč na činnost místní správy. Obec obdržela neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ve výši Kč na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti se sčítáním lidu, domů a bytů. Dotace byla vyčerpána.

4 3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 Přezkoumání hospodaření provedl na základě naší žádosti zaměstnanec Zlínského kraje, zařazený do Krajského úřadu, odboru Kanceláře ředitele, kontrolního oddělení Ing. Ivo Lejsal. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem Č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dne Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření ÚC Třebětice nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které by ovlivnily výsledek hospodaření za rok 2011 Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 je přílohou k závěrečnému účtu obce. Předkládá Ludmila Stratilová - hospodářka Vyvěšeno: Sejmuto: obce

5 Kraiský úřad Zlínského kraje rlí/)c /-1,1 I t/jé'g. 12Gětt 't,f-ic( UČŤ7..-! C (j(!e 2(-. r /!(l1 Odbor Kancelář ředitele Odděleni kontrolnl Obec Třebětice Třebětice Holešov datum pověřená úřední osoba číslo jednacl spisová značka Ing. Ivo Lejsal KUZL 47385/2011 KŘ KUSP 47385/2011 KŘ Zpráva č. 96/2012/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třebětice, IČ: za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: na základě zákona Č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci. Místo provedení přezkoumání: obecní úřad Třebětice 51, Holešov Přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumáni: Ing. Ivo Lejsal Obec Třebětice zastupovali: Čestmír Stratil - starosta Ludmila Stratilová - účetní Krajský úřad Zlínského kraje tf. Tomáše Bati 21, PO Box Zlín IČ: tel.: fax: posta kr-zlin ky.cz,

6 A. Přezkoumané písemnosti Druh pisemnosti Popis pisemnosti Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu obce na rok 2011 byl sestaven v přijmové části i ve výdajové části v členěni na OdPa. Návrh rozpočtu obce byl vyvěšen v zákonem stanoveném terminu (vyvěšen dne , sňat dne ) na úředni desce obce ve výši Kč na straně přljrnů a v částce Kč na straně výdajů. Rozpočet obce na rok 2011 byl navržen jako přebytkový s kladným saldem příjmů a výdajů ve výši Kč. V uvedeném terminu byl návrh rozpočtu na rok 2011 vyvěšen také v elektronické podobě, umožňujíci vzdálený přístup. Rozpočtová opatřeni V průběhu roku 2011 došlo k několika změnám schváleného rozpočtu obce. Změny byly prováděny v souladu se zákonem formou rozpočtových opatřeni, která v podstatě obsahovala předepsané náležitosti dle ustanoveni 16 zákona Č. 250/2006 o rozpočtových pravidlech ÚR. Kontrole bylo předloženo celkem 5 rozpočtových opatřeni, která byla schválena na příslušných jednánich ZO. RO č. 1 - schváleno v ZO dne (navýšeni přijmů o Kč a výdajů o Kč), RO č. 2 schváleno v ZO dne (příjmy nezměněny, navýšeni výdajů o Kč), RO č. 3 schváleno v ZO dne (přijmy nezměněny, navýšeni výdajů o Kč ), RO č, 4 schváleno v ZO dne (přijmy nezměněny, navýšeni výdajů o Kč), RO Č. 5 schváleno v ZO dne (navýšeni příjmů o Kč a sniženi výdajů Kč), Rozpočtovými opatřeními byly schválené přijmy navýšeny celkem o Kč. Ve výkaze Fin 2-12 M jsou však přijmy navýšeny o Kč. Rozdfl ve výši Kč byl doložen účetní v době kontroly. Jednalo se o snížení nájemného z obchodu, které mělo být zapracováno již ve SR. Opravu provedla účetni až v srpnu Kontrola upozornila, že veškeré změny SR musí být prováděny formou RO. Celkové výdaje byly navýšeny o Kč. Provedenými úpravami SR došlo ke sniženi schváleného kladného salda na Kč. Rozpočtový výhled Rozpočet obce na rok 2011 vycházel z rozpočtového výhledu obce schváleného dne na roky Kontrole byl také předložen RV na roky , který již v podstatě obsahoval náležitosti ve smyslu ustanovení 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech UR v platném zněnf. Schválený rozpočet Rozpočet obce na rok 2011 byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne 15. prosince 2010 v navržené podobě. Po schváleni byl rozpočet podrobně rozepsán na jednotlivé položky a zanesen do účetniho výkazu Fin 2-12 M sloupec -1- schválený rozpočet. Stanoveni závazných Obec neni zřizovatelem žádné organizačni složky, ani přispěvkové ukazatelů zřízeným organizace, tudíž nestanovovala žádné závazné ukazatele svým 2

7 organizacím organizacím. Závěrečný účet Návrh ZU obce za rok 2010 byl zveřejněn v zákonem stanoveném termínu na úřední desce obce. Vyvěšen dne a sňat dne Kontrolou předloženého ZU bylo zjištěno, že v podstatě obsahoval náležitosti dle ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech ÚSC v platném znění včetně Zprávy o výsledku přezkoumáni hospodaření obce za rok 2010 provedeného KUZK.. V uvedeném termínu byl návrh ZU obce za rok 2010 vyvěšen také v elektronické podobě urnožňujlcl vzdálený přístup. ZU obce za rok 2010 byl projednán a schválen v navržené podobě na zasedání za dne výrokem - bez výhrad. Bankovní výpis V průběhu roku 2011 účtovala obec o dvou bankovních účtech.. Jednalo se o běžný účet obce číslo /0100 u KB. Bankovní výpisy byly obci předkládány měsíčně a obsahovaly údaje o počátečním a konečném stavu účtu za příslušné účetní období, včetně údajů o všech příjmech, výdajích a případných stornech ke kterým v období došlo. Počáteční stav účtu k ve výši ,58 Kč a konečný stav účtu k ve výši ,99 Kč byly ověřeny na příslušné bankovní výpisy a na zůstatky základní běžný účet v HUK, Rozvaze a dalších účetních výkazech - bez rozdílů. Dle potřeby (při obratech na účtu) využívala obec také internetové bankovnictví uvedeného účtu. Dne bylo z BU obce převedeno Kč na Profi Spořicf účet u KB číslo /0100. Doloženo bankovním výpisem a Smlouvou ze dne o zřízení a vedení Profi Spořicího účtu Bonus. Spořicí účet byl v HUK a dalších výkazech veden na rozvahovém účtu Jeho konečný stav k činil ,49 Kč. Celkový zůstatek účtu 231 činil ,48 Kč. Evidence majetku Majetek obce je evidován na příslušných majetkových účtech v Hlavní účetní knize a v Rozvaze obce za příslušné účetní období. U nehmotného majetku došlo v roce 2011 k jednorázovému odpisu majetku evidovaného na účtu DDNM ve výši Kč. Na účtu 019 došlo k vyřazení nepotřebných Ú? obce v celkové výši Kč. (koncept UP Kč, Rozbory UP Kč). Po korekci ve výši Kč činil jeho stav Kč. Majetek evidovaný na účtu pozemky vzrostlo celkovou částku Kč na hodnotu Kč a přírůstky i úbytky hodnoty obecních pozemků byly doloženy hospodářkou obce a shodovaly se s účetní evidencí a inventurními soupisy (přírůstek: nákup činil Kč a bezúpatný převod Dar činil Kč, vyřazena byla částka 7984 Kč = evidenční cena prodaného pozemku. Majetek evidovaný na účtu 021 byl v roce 2011 bez pohybu. Po korekci ve výši Kč činil jeho netto stav ,62 Kč. Také na účtu 022 nebyly v roce 2011 žádné obraty. Jeho konečný stav po korekci činil Kč. Zůstatek účtu 028 ve výši Kč byl jednorázově odepsán. Do evidence byl zařazen DDHM v celkové výši Kč a byl shodný s účtováním na pol (částky

8 Kč). Nedokončený majetek obce na účtu 042 nevykazovala. Evidence pohledávek K evidovala obec pouze krátkodobé pohledávky celkem ve výši Kč. Jednalo se částku Kč na účtu odběratelé (nájemné obchodu), poskytnuté provozní zálohy na účtu 314 ve výši Kč (zálohy na energie) a jiné pohledávky z hlavnf činnosti na účtu 315 v částce 8002 Kč. Dlouhodobé pohledávky obec nevykazovala. Uvedené pohledávky byly evidovány na příslušných účtech HUK a Rozvahy a doloženy dokladovou inventurou všech těchto účtů. Evidence závazků V roce 2011 vykazovala obec krátkodobé závazky v celkové výši Kč a jejich meziročnf pokles činil Kč. Jednalo se o krátkodobé závazky evidované na účtu 321-dodavatelé ve výši Kč. Tato částka byla doložena dokladovou inventurou (kopie faktur). Dále byly na účtu 383 evidovány výdaje přlštích období ve výši Kč, na účtu 384 výnosy přlštlch období Kč a na účtu dohadné účty pasivnf Kč. Dlouhodobé závazky vykazovala obec k v celkové výši ,98 Kč, všechny na účtu ostatní dlouhodobé závazky (pozastávka platby za rekonstrukci chodnfků). Také zůstatky těchto rozvahových účtů byly doloženy dokladovou inventurou. Faktura Byla provedena kontrola předložených faktur za rok 2011, které obsahovaly předepsané náležitosti dle ustanovení 11 zákona o účetnictví včetně záznamů o provedené řldlcl kontrole dle přtslušných ustanoveni zákona Č. 320/2001 Sb., o finančnf kontrole ve veřejné správě v platném znění a způsobu zaúčtování jednotlivých účetních případů. Kontrolou předložených faktur nebyly zjištěny závažné věcné ani formálnf nedostatky. Hlavnf kniha Obec vedla měsfčně hlavni účetní knihu. Byla provedena kontrola HUK za obdob i 13/2011 ze dne všech rozvahových účtů a jejich ročních obratů. Údaje v HUK a v Rozvaze byly shodné. HUK byla vedena v souladu s ustanovenfm 13 zákona o účetnictví. Byla provedena kontrola konečných stavů rozvahových účtů k a konečných stavů k bez rozdflů. Dále byly prověřeny obraty předevšlm na majetkových účtech tř. O v návaznosti na účtováni na investični položky tř. 6 a položku 5137, zařazování a vyřazování majetku obce z evidence na příslušných účtech v návaznosti na nákupy a prodeje, likvidaci nepotřebného majetku atd a jejich návaznost na účet 401. Inventurni soupis majetku a Inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce za rok 2011 k závazků datu probihaly na základě vyhlášky Č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a Směrnice pro provedeni inventur ze dne , která byla tento den schválena v za a tfmto dnem nabyla účinnosti. Kontrole byl předložen "Plán inventur na rok 2011", který obsahoval kromě jiných náležitostl také jmenováni členů inventarizačnfch komisi. Z předloženého plánu inventur je zřejmé, že byla v obci jmenována 4

9 Kniha došlých faktur UIK 1+2 členové a tri dvou členné IK. Proškolenl členů IK bylo doloženo podpisy a byloprovedeno na zasedání za Kontrole byly předloženy Inventární soupisy za příslušné rozvahové účty uvedené v Rozvaze a v HUK obce k Předložené Inventární soupisy obsahovaly údaje o počátečních stavech, obratech (přírůstclch a úbytcích) na přtslušných rozvahových účtech a údaje o jejich konečných stavech (zůstatcích k ). Kontrolou obratů na těchto účtech bylo zjištěno, že vycházely z účetnictví obce (nákupy, prodeje.vyřazenl) za účetní období roku Na základě provedených inventur majetku, pohledávek a závazků obce k zpracovala obec (UIK) "Iventaizační zprávu za rok 2011". Z údajů uvedených v této zprávě je zřejmé, že Inventarizace majetku, pohledávek a závazků proběhla za rok 2011 v souladu s příslušnými ustanoveními Vyhlášky 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnicí k inventarizaci. Z předložené zprávy je zřejmé, že na základě provedených inventur nebyly zjištěny nedostatky ve smyslu zjištěných mank a schodků, inventarizačních přebytků a jejich oceněn! Z obcf předložených podkladů k inventarizaci je zřejmé, že fyzická inventarizace majetku a dokladová inventarizace pohledávek a závazků obce k proběhla v souladu s přlslušnýrni ustanoveními 29 a 30 zákona o účetnictví v platném znění a Vyhláškou č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků. Kontrole byla předložena ručně vedená Kniha došlých faktur (závazků), která obsahovala předepsané náležitosti dle ustanovení 13 zákona o účetnictví (Poř.č., datum prijetr faktury, číslo faktury, dodavatel, fakturovaná částka, datum splatnosti, zaplaceno dne,doklad, poznámka). V knize bylo zaznamenáno celkem 144 ks došlých faktur. Neuhrazené fa. v částce Kč evidovala obec na rozvahovém účtu dodavatelé. Kniha odeslaných Mzdová agenda faktur Kontrole byla předložena také kniha vystavených faktur. Jednalo se o ručně vedenou knihu vystavených faktur, které byly celkem 4 ks. Předložená kniha splňovala náležitosti 13 zákona o účetnictví (pořadové číslo, datum vystavení, číslo faktury, odběratel, částka, datum splatnosti, zaplaceno dne,doklad, poznámka. Na účtu 311 pohledávky za odběrateli evidovala obec částku Kč. Byla provedena kontrola správnosti stanovení měsíčních odměn starostky, místostarosty a členů za podle Nařízenl vlády č. 35/2003 Sb., ve znění platného NV ze dne platného od Počet obyvatel obce v roce 2011 činil dle podkladů v "aktovce" celkem 275 osob. Výše odměny starosty pro rok 2011, byla stanovena v souladu s platným nařízenlrn a počtem obyvatel doloženým hospodářkou obce. Nebyly zjištěny nedostatky, odměny členů za byly vypláceny měsíčně, podle mzdových listů nebyly vypláceny mimořádné odměny. Odměny členů za evidované na položce 5023 nebyly oproti SR, ani 5

10 UR překročeny a činily celkem Kč. Pokladní doklad Pokladní kniha (deník) Příjmy a výdaje obce v hotovosti byly doloženy přljrnovýrru a výdajovými pokladními doklady které obsahovaly předepsané náležitosti dle ustanovení 11 zákona o účetnictví včetně podpisů odpovědných pracovníků a příjemců a plátců finanční hotovosti. Výdajové pokladní doklady byly doloženy paragony a stvrzenkami. Příjmy a výdaje obce v hotovosti byly evidovány v pokladní knize. Pokladní kniha byla vedena ručně i strojově. Příjmové a výdajové doklady pokladny byly číslovány jednou číselnou radou. V pokladní knize bylo zaevidováno celkem 249 ks příjmových a výdajových PD. Vyúčtování pokladny bylo prováděno měsíčně, ručně i strojově. Převody hotovosti z BU do pokladny (dotace) a naopak odvody hotovosti na BU byly doloženy bankovními výpisy a zápisy v pokladní knize - bez rozdílu. Obec měla stanovený limit pokladní hotovosti ve výši Kč, od října 09. Prostřednictvlrn pokladny, účtu bylo v hotovosti proúčtováno celkem Kč. K byla pokladna vynulována. Kontrole byly předloženy zápisy (v pokladní knize) o kontrolách pokladní hotovosti ze dne , a bez nedostatků Příloha rozvahy Rozvaha Součástí roční účetní závěrky k byla i předepsaná příloha ze dne , která zachycuje majetek obce, krátkodobé a dlouhodobé závazky obce, návratné finanční výpomoci, bankovní úvěry a jiné finanční závazky obce a doplňující informace k ostatním účetním výkazům. Předložená Příloha obsahovala předepsané náležitosti včetně stavu účtů v knize podrozvahových účtů na příslušných účtech, závazků plynoucích z pracovně právních vztahů, údajů o dlouhodobích bankovních úvěrech, údaje o tvorbě a čerpání fondů obce, stavby obce byly rozepsány v požadovaném členění, rovněž tak obcí evidované pozemky byly rozepsány v předepsaném členění a byly shodné s obcí vedenou evidencí. K sestavila obec Rozvahu za období 12/2011 jako součást řádné účetní závěrky k tomuto datu. Kontrolou předložené Rozvahy ze dne bylo zjištěno, že obsahovala všechny předepsané náležitosti. Byla provedena tzv. korekce Stálých aktiv v celkové výši ,14 Kč z toho jednorázový odpis drobného dlouhodobého nehmotného majetku činil ,20 Kč a drobného dlouhodobého hmotného majetku obce ,10. Poskytnuté zálohy na pořízení dlouhodobého hmotného majetku na účtu 052 byly k nulové. Nedokončený dlouhodobý majetek evidovaný na účtu 042 byl k také nulový. Zůstatky rozvahových účtů byly ověřeny na údaje v HUK - bez rozdílů Aktiva celkem ve výši ,25 Kč se rovnala pasivům celkem. Účetní deník Kontrole byl předložen strojově vedený účetní deník, ve kterém byly v časové posloupnosti zachyceny všechny účetní doklady popisující a dokládající příjmy a výdaje obce za rok Účetní deník byl veden měsíčně, dle nabídky používaného účetního programu 6

11 Účetní doklad GORDIC a byly dodrženy všechny náležitosti ustanoven í 13 zákona o učetnlctvl. Veškeré účetnl případy o kterých bylo v účetnictví obce v r účtováno byly doloženy účetnlrni doklady, které obsahovaly předepsané náležitosti dle ustanoveni 11 zákona o účetnictvl. Kromě faktur byly obci předloženy vnitřnl účetní doklady a dalši, které byly zaúčtovány jako předpis a následně jejich skutečné zaúčtováni v návaznosti na přislušné bankovní výpisy. Účtový rozvrh Výkaz pro hodnoceni plněni rozpočtu Kontrole byl předložen aktuální účtový rozvrh platný pro rok Byl sestaven ve strojové podobě v členění SU, AU a text dle jednotlivých účtových skupin. Jako součást účetní závěrky k sestavila obec také Výkaz pro hodnoceni plněni rozpočtu. Kontrolou tohoto účetního výkazu Fin 2-12 M ze dne bylo zjištěno, že skutečné celkové přijmy obce po konsolidaci k dosáhly výše ,71 Kč, což je 102,60 % UR. Jednotlivé příjmové položky třídy 1-4 byly oproti UR, plněny nerovnoměrně. Daňové příjmy v absolutní výši Kč byly překročeny na 103,96% UR, nedaňové příjmy v absolutní výši Kč představovaly 83,45 % UR. Kapitálové přijmy ve skutečné absolutní výši Kč činily pouze 67,04 % UR. (jednalo se o kapitálové přijmy z prodeje obecních pozemků na přljmové položce Skutečné přijaté transfery činily Kč, což je v podstatě na úrovni UR. Celkové výdaje obce po konsolidaci k činily ,81 Kč, což bylo 83,25 % UR, přičemž běžné výdaje obce ve výši Kč činily 88,14 % UR, kapitálové výdaje v absolutní výši Kč byly pouze 14,23 % UR obce. Kapitálové výdaje byly účtovány na položku 6130 a představovaly nákup pozemků. Kontrolou příjrnových a výdajových položek bylo zjištěno překročeni skutečnosti oproti UR v oblasti přijmů obce. Kontrola znovu upozornila, že také u příjmů představuje SR, respektive UR závazné ukazatele, které nemaji být překročeny. K skončilo hospodařeni obce kladným saldem příjmů a výdajů po konsolidaci ve výši ,90 Kč. Výkaz zisku a ztráty Darovaci smlouvy Kontrole byl předložen také výkaz zisku a ztráty obce k , ze dne Kontrolou údajů uvedených v tomto výkaze bylo zjištěno, že k uvedenému datu vykazovala obec výnosy i náklady pouze v hlavni činnosti. Výnosy celkem činily ,21 Kč, náklady celkem ,06 Kč, HV před zdaněním tak činil ,13 Kč, po odpočtu daně z příjmů v částce Kč byl výsledek hospodařeni po zdaněni ,15 Kč a byl shodný s údajem na rozvahovém účtu 493. V roce 2011 nepřijala obec žádný věcný, ani flnanční dar. Ze svého rozpočtu poskytovala obec po schválení v za věcné a flnančnl dary, které byly evidovány na položce 5194, respektive položce Uvedené dary byly řádně zaúčtovány a byly součástí účetnictví obce. Např. Výdajovým pokladním dokladem Č. 204 ze dne 9/11 byl 7

12 vyplacen z rozpočtu obce finanční dar Kč při narození dítěte. Dohody o pracovní činnosti Dle vyjádření hospodářky obce byly v roce 2011 uzavřeny dvě nové Dohody o pracovní činnosti. Jednalo se o Smlouvu o pracovní činnosti ze dne na období od do s pracovn íkem na zajištění provozu obecní knihovny. Smlouva o pracovní činnosti ze dne s platností od na dobu neurčitou. Dále pokračovala Smlouva o pracovní činnosti ze dne na vydávání obecního časopisu. Dohody o provedení práce V roce 2011 bylo opět uzavřeno několik Dohod o provedené práce. Předložené Dohody obsahovaly předepsané náležitosti a podpisy příslušných osob. Na výdajovou položku ostatní osobní výdaje bylo zaúčtováno cca Kč. Pracovní smlouvy platových výměrů včetně Dle vyjádření účetní obce nebyly v roce 2011 uzavřeny nové Pracovní smlouvy. V roce 2011 nedošlo ke změně stávající PS účetnl obce. Pracovniky na VPP obec nevyužívala. Smlouvy a dalši materiály k V roce 2011 neposkytla obec žádnou účelovou dotaci ve smyslu poskytnutým účelovým dotacím označování výdajů stanoveným UZ, či zvláštním způsobem účtováni. Na činnost neziskových, zájmových a dalších organizací se sidlem v obci poskytla obec finanční příspěvky, které byly po schválení v ZO součástí schváleného rozpočtu. Na tyto příspěvky nebyly sestavovány žádné smlouvy, ani dohody o poskytnutí příspěvku. Obec nevyžadovala ani zpětné vyúčtování poskytnuté dotace. Čerpání poskytnuté dotace bylo kontrolováno hospodářkou obce. Součásti schváleného rozpočtu obce pro rok 2011 byly příspěvky ve výši Kč pro TJ Sokol (ve skutečnosti bylo poskytnuto Kč, navýšení schváleno v ZO a provedeno Rozpočtovým opatřením), částka Kč pro Myslivecké sdružení, Kč na hokej a Kč pro Včelaře. Kontrole byl předložen Protokol Č. 1/2012 ze dne o výsledku veřejnosprávni kontroly na místě samém, čerpání veřejné podpory pro TJ Sokol ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném zněnl. Byly doloženy doklady o vyčerpáni poskytnuté částky. Z Protokolu je zřejmé, že nebyly zjištěny nedostatky, finanční prostředky byly použity v souladu se stanoveným účelem. Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím Kromě neinvestičniho transferu ze SR v rámci SOV ve výši Kč na příjmovou položku 4112 obdržela obec v průběhu kontrolovaného období roku 2011 další účelovou dotaci, která byla doložena příslušnou smlouvou a rozpočtovým opatřením. Na položku 4111 obdržela obec pod UZ částku Kč na zajištěni přípravy a průběhu sčítání obyvatelstva. Kontrolou předložených účetních dokladů a účetních sestav bylo zjištěno, že výše uvedený transfer byl vyčerpán. Čerpání bylo evidováno správně na OdPa ostatní všeobecná vnitřni správa j.n. Účelová neinvestiční dotace byla použita a 8

13 zaúčtována na pol ostatní osobní výdaje v částce Kč doloženo. Doloženo Dohodou o provedení práce ze dne na období od do v rozsahu 12 hodin za dohodnutou částku Kč na "Administrativu spojenou se sčítáním lidu". Částka 390 Kč byla použita na proplacení cestovného příkazu místostarostky obce za dovoz a odvoz "dodatečných sčítacích formulářů". Doloženo cestovními příkazy ze dne (částka 195 Kč) a (částka 195 Kč). Doloženo VPD 85 ze dne vystaveným na částku 390 Kč. Smlouvy nájemní Veškeré nájmy obecního majetku jsou doloženy řádnými nájemními smlouvami, které obsahují předepsané náležitosti. V roce 2011 nebyly dle vyjádření hospodářky obce uzavřeny nové nájemní smlouvy, (snížení nájmu obchodu bylo z prosince 2010). Příjmy z pronájmu obecn lch pozemků na položce 2131 byly ve výši 7737 Kč, příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí na položce 2132 činily Kč. Smlouvy o dílo Se zhotoviteli jednotlivých zakázek pro obec jsou sepisovány řádné smlouvy o dílo, které obsahují předepsané náležitosti. V roce 2011 neuzavřela obec žádnou Smlouvu o dílo většího rozsahu, nebo z důvodu čerpání účelové dotace. Smlouvy o převodu majetku Koupě, prodeje a dalších pohyby obecního majetku jsou po (koupě, prodej, směna, převod) projednání a schválení v za doloženy řádnými smlouvami, které obsahují předepsané náležitosti. V roce 2011 došlo ke koupi pozemků. Kapitálové výdaje na položce 6130 činily Kč. Kontrole byla předložena Kupní smlouva Č. V-1635/2011 ze dne , na koupi pozemku v celkové částce Kč. Zbývajlcí částka Kč byly výdaje spojené s koupí uvedeného pozemku (vytýčení pozemku, služby právníka a kolky) které byly po konzultaci s účtárnou KU ZK zařazeny do celkové ceny pozemku. Zařazeno do majetku obce (Protokol ze dne ). Smlouvy o přijetí úvěru V kontrolovaném období neuzavřela obec žádnou novou úvěrovou smlouvu. Zůstatek rozvahového účtu dlouhodobé úvěry byl k nulový. Smlouvy o půjčce V roce 2011 obec neuzavřela žádnou smlouvu o půjčce. Zveřejněné s majetkem záměry o nakládání Záměry o pronájmu, či prodeji dlouhodobého hmotného majetku jsou v souladu s platnými předpisy a ve stanovených lhůtách zveřejňovány na úředních deskách obce. V roce 2011 nedošlo k uzavření nové nájemní smlouvy. Snížení nájmu za obchod bylo schváleno v za dne , což se promítlo do nové Smlouvy o pronájmu movitých věcí ze dne Pronájem byl sjednán na dobu určitou od do V roce 2011 nebyla uzavře nová prodejní smlouva. Příjmy z prodeje obecnich pozemků ve výši Kč představovaly doplatek Kupní smlouvy z roku Dokumentace zakázkám k veřejným Dle vyjádření odpovědných pracovníků obce neorganizovala obec v průběhu roku 2011 žádné výběrové řizení na dodávku stavebních 9

14 prací nebo služeb ve smyslu ustanoveni zákona Č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. Informace o přijatých Při kontrole hospodařeni za rok 2010 byly zjištěny pouze drobné opatřeních (zák. 420/2004 Sb., chyby a nedostatky uvedené v textu, které neovlivnily výsledek 320/2001 Sb., apod.) hospodařeni obce, ty byly průběžně odstraňovány. Vnitřní předpis a směrnice Kontrole byla předložena v roce 2010 aktualizována stávajícl Směrnice. Bylo aktualizováno Přílohou Č Změna legislativy ze dne a Přílohou Č. 12 ze dne za - Podpisové vzory na základě výsledků voleb do OZ. V roce 2011 byla sestavena a v za schválena Směrnice pro provedení inventur ze dne , která byla tento den schválena v za a tfmto dnem nabyla účinnosti. A Směrnice k OdepisovánI Dlouhodobého majetku (vnitřnl norma Č. 9). Zápisy z jednáni zastupitelstva Kontrole bylo předloženo pět zápisů a UsnesenI z jednáni za které včetně usneseni se uskutečnily v průběhu roku Jednalo se o Zápis a UsnesenI ze schůze OZ ze dne , ,5.9.11, a Předložené zápisy obsahovaly předepsané věcné a formálnl náležitosti. Předmětem jednáni a schvalováni za byly věci spadajlcl do kompetence za a Ra ve smyslu ustanoveni zákona Č. 128/2000 Sb., o obclch v platném znění. Rada obce ze zákona o obclch zřízena nebyla Peněžnl fondy obce (FRB, V roce 2011 neúčtovala obec o peněžnlch fondech, nebyl zřlzen sociálnl, apod.) - pravidla FRB ani sociálnl fond. Zůstatek účtu 419 byl nulový. tvorby a použití B. Zjištění z přezkoumání B. I. Přezkoumané předměty, v nichž nebyly nalezeny chyby ani nedostatky Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 plsm. a) plněni přljmů a výdajů rozpočtu včetně peněžnlch operaci, týkajlclch se rozpočtových prostředků Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 plsm. b) finančnl operace, týkajlcl se tvorby a použití peněžních fondů Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 plsm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územnlho celku Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 plsm. d) peněžnl operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a vlce územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 plsm. e) finančnl operace, týkající se cizlch zdrojů ve smyslu právnlch předpisů o účetnictvl Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 plsm. f) hospodařeni a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv Předmět: Zákon č, 420/2004 Sb. 2 odst. 1 plsm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalšlrn osobám Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nimž hospodaří územnl celek 10

15 Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo c) zadávání a uskutečňován! veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo e) ručení za závazky fyzických a právnických osob Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo h) účetnictví vedené územním celkem B. II. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 písmo b) a plsm. c) zákona č. 420/2004 Sb. C. Závěr c. I. Odstraňování chyb a nedostatků Pti ptezkoumánf hospodatenl za ptedchozf roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky. ptlpadně Mo chyby a nedostatky byly napraveny. C II. Při přezkoumání hospodaření obce Třebětice za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky [ 10 odst. 3 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb.J. C. III. Nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 plsm. a) zákona č. 420/2004 Sb. C. IV. Při přezkoumání hospodaření obce Třebětice za rok 2011 Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písmo b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku b) podíl závazků na rozpočtu územního celku c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,31 % 1,00 % 0,00 % Hebětice, dne / Ing. Ivo Lejsal kontrolor pověfený flzenlm pfezkoumánf podpis Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeni obsahuje přezkoumán í. / výsledky konečného dílčího 11

16 Čestmir Stratil starosta obce Trebětice prohlašuje, že v kontrolovaném obdobi územni celek nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel směnnou smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkajici se nemovitého majetku, smlouvu o přijeti nebo poskytnuti úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzeti dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupeni k závazku a smlouvu o sdruženi, nekoupil ani neprodal cenné papiry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady, uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu ( 12 odst. 3 zákona Č. 137/2006 Sb.). Zprávu převzal a s obsahem byl seznámen dne Čestmlr starosta Stratil OSE TŘEBĚTICE TŘE8Ě=TICE 51 " I-fOLESOV IČOa' ~. L.~?-'... ~ podpis 1 x obdrži: Obec Trebětice 1 x obdržl: Krajský úřad Zlinského kraje, odbor Kancelář ředitele, odděleni kontrolni Poznámka: Územnicelekje ve smyslu ustanoveni 13 odst. 1 pism. b) zákona Č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatřeni k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumáni hospodařeni a podat o tom pisemnou informaci a to nejpozději do 15 dnů po projednáni této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územnlho celku. 12

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 25.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 321/2012 KUSP 321/2013 KŘ Zpráva

Více

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 20.4.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 490/2012 KUSP 490/2012 KŘ Zpráva

Více

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 879/2012 KUSP 879/2012 KŘ

Více

Zpráva č. 113/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Morkovský region, IČ: 70901155 za rok 2014

Zpráva č. 113/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Morkovský region, IČ: 70901155 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Morkovský region Město Morkovice-Slížany 115 768 33 Kroměříž datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2015 Ing. Ivo Lejsal

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára Štítná nad Vláří- Popov 72 763 33 Štítná nad Vláří- Popov datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 22.5.2013

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Zpráva č. 249/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Haluzice, IČ: 00837288 za rok 2012

Zpráva č. 249/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Haluzice, IČ: 00837288 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Haluzice Haluzice 19 763 24 Vlachovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 29.5.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 36632/2012 KUSP 36632/2012

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 24484/2011 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Čakov,

Více

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí Pozlovice, Hlavní 51 763 26 Luhačovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. dubna 2014 Ing. Vít Sušila

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Jestřabí Jestřabí 1 763 33 Štítná nad Vláří datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLEN[ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č-j KUJCK 15898f2012 OEKO-PŘ stejnopis Č 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Habří,

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl57101/2011/KŘ-Kl7433 Č.j.: KUOK 1059/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 se uskutečnilo ve dnech: 17.2.20\4 na základě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/54423/2013/KŘ-K/7152 Č.j.: KU OK 9128/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 3284/2013/KUUK 436/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í Č.j.: KUJCK 22015/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 1 Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 Přezkoumání 7.1.2013-22.5.2013 se uskutečnilo ve dnech: na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 32976/2015/KUUK 366/KON/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 se uskutečnilo ve dnech: 11.1.2013 11.4.2013 na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129 Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/74077/2011/KŘ-K/7220 Počet stejnopisů: 2 Č.j.: KÚOK 13236/2012 Počet stran: 7 Přílohy: 0 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA. o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. obce Smrček IČ: 15054209

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA. o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. obce Smrček IČ: 15054209 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 11. března 2015 jako jednorázové přezkoumání obce Smrček IČ: 15054209 Přezkoumání hospodaření

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Slavkovský

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 91643//2014/KUUK 286/KON/2014 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Lukavec u Hořic, IČ: 00271781 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 2.10.2012 14.2.2013 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Zpráva č. 63/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldřichovice, IČ: 00568678 za rok 2011

Zpráva č. 63/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldřichovice, IČ: 00568678 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Oldřichovice Oldřichovice 86 763 61 Napajedla datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 11.4.2012 Mgr. Marie Ostrožíková KUZL 855/2012 KUSP

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2008 Územní samosprávný

Více

Krajský úřad Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje 1 1,,c:::;>,;,:,'U,..... Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 687 04 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Vysoká Srbská, IČ: 00273228 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

LHOTA. IČ: 00237001 za rok 2012

LHOTA. IČ: 00237001 za rok 2012 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 084969/2012/KUSK 003186/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání LHOTA IČ: 00237001 za rok 2012 hospodaření obce Přezkoumání se uskutečnilo dne: 29.5.2013

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Kurovice Kurovice 68 768 52 Míškovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. března 2015 Ing. Ivo Lejsal KUZL 668/2015 KUSP

Více

Krajský úřad Zllnského kraje

Krajský úřad Zllnského kraje Krajský úřad Zllnského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 68704 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje ~- d S'~ Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje ~- d S'~ Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc c-: LI..-. O~e ~J?v.2l/ ~(i{/.!.a~' d._ 9...1:.,LL'?3 IVyfizen.(),:nr 9. 9,1p-?3 Čís. ic:d.4/ý16113phf... i? _ Krajský úřad Olomouckého kraje ~- d S'~ SpZn.: KÚOK/54841/2012/KŘ-K/7450 Č.j.: KUOK 4995/2013

Více

SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE. IČ: 00509868 za rok 2012

SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE. IČ: 00509868 za rok 2012 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE IČ: 00509868 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo dne:

Více

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ IČ: 00235024 za rok 2009 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY Krajský úřad Středočeského kraje ODBOR FINANČNÍ KONTROLY Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_085827/2010/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 006785/2011/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rymice, IČ: 00544558 za rok 2012

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rymice, IČ: 00544558 za rok 2012 - Krajský úřad Zlínskéhn kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělenf kontrolnf Obec Rymice Rymice 4 769 01 Holešov 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 17.4.2013 ing. Marie Hermanová KUZL

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLENí PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 12201/2012 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Okrouhlá

Více

A. PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI. Druh písemnosti. Popis písemnosti

A. PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI. Druh písemnosti. Popis písemnosti KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR O D D.Ě LEN I PŘE Z K U M U A MET O D I K Y H O S POD A Ř E N [ O B C I č.j.: KUJCK 13 631/2010 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE IČ: 00639745 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Štíhlice

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE. IČ: 00233005 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE. IČ: 00233005 za rok 2011 Krajsk' úřad Středočeského kraje.. I.: I' Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ 1I2857/20111KUSK Čj.: 00316I/2012/KUSK Stejnopis č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo 7.10.2010 10.2.2011 ve dnech: na základě zákona

Více

SpZn: SZ_075114/2011/KUSK Stejnopis č. Čj.: 000087/2012/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SEMČICE. IČ: 00238597 za rok 2011

SpZn: SZ_075114/2011/KUSK Stejnopis č. Čj.: 000087/2012/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SEMČICE. IČ: 00238597 za rok 2011 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_075114/2011/KUSK Stejnopis č. Čj.: 000087/2012/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SEMČICE IČ: 00238597 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

/_~{..:' ~- - /21- Í/-1a r:rf

/_~{..:' ~- - /21- Í/-1a r:rf I /_~{..:' ~- - /21- Í/-1a r:rf i Obecní úřad ŘEPNtKY ' Ocs.c dne:!jotl. {i; Čislo dop~~ zásilky: Zpracovatel. -p. Ukládací zr.,» PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor I Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Soběraz, IČ: 00578576 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

i. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

i. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument i. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní OSO Sdružení měst a obcí Východní Moravy třída Tomáše Bati 5146 76001 Zlín datum pověřená úřední

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8.9.2011 24.1.2012 na základě zákona č.

Více

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Krajsk' úřad Středočeskěho.. kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 075979/2012/KUSK 00152112013/KUSK Stejnopis č.!2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVY IČ: 00233005 za

Více

Zápis Z dílčího přezkoumání hospodaření, v

Zápis Z dílčího přezkoumání hospodaření, v Krajsk; úřad Středočeského t :,.. kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 Číslo jednací: 138961/2009/KUSK Spisová značka: SZ_102944/2009/KUSK Stejnopis Č. 2 Zápis Z dílčího přezkoumání hospodaření, v obce UZICE

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Jasenná, IČ: 00272736 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY. IČ: 00235571 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY. IČ: 00235571 za rok 2010 Zborovská 11 15021 Praha5 SpZn: Čj.: SZ 03802312010IKUSK 007555/20111KUSK Stejnopis č. ~ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY IČ: 00235571 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 056849/2013/KU K Čj.: 121698/2013/KUSK Stejnopis č.!; Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE IČ: 00473481 za rok 2013 Přezkoumání 27.9.2013 27.3.2014

Více

K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly

K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly L I B E R E C K Ý K R A J K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly Obecní úřad Plavy čp. 186 p. Věra Mužíčková, starostka 468 46 Plavy Váš dopis ze dne: Vaše čj./zn. Naše čj.značka:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMELICE IČ: 00234460. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMELICE IČ: 00234460. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013. Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 079052/2013/KUSK 181091/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v JEDOMELICE IČ: 00234460 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Policka, IČ: 75017270 za rok 2011 Přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BRATČICE. IČ: 00640212 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BRATČICE. IČ: 00640212 za rok 2013 Krajsk' úřad Středočeského kraje.. : I Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 077920/2013/KUSK 102165/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BRATČICE IČ: 00640212 za

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDE:LENI PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 25187/2011 OEKO-PŘ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Hajany, IČ 60829257

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Libňatov, IČ: 00278084 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída 1 4 620 000 4 785 110 4 817 735 Nedaňové příjmy třída 2 741 800 1

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Svatava IČ: 00573141

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE. IČ: 00240001 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE. IČ: 00240001 za rok 2013 I Krajsk" úřad Středočeského kraje... Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 072211/2013/KUSK 000613/20 14/KUSK Stejnopis č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE IČ: 00240001 za

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Policka, IČ: 75017270 za rok 2014 Přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 0802631201 OIKUSK 016430/20111KUSK Stejnopis č.1j Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce DALEKÉ DUŠNÍKY IČ: 00242071 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENI PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 29627/2013-0EKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Dvory,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 'V 'V RATMERICE. IČ: 00473481 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 'V 'V RATMERICE. IČ: 00473481 za rok 2012 Krajský úřad Středočeského kraje Zborovská 11 15o 21 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 058954/2012/KUSK 001543/2013/KUSK Stejnopis č. t Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 'V 'V RATMERICE IČ: 00473481 za

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014 Elektronický podpis - 14.5.2015 KUMSX01HTO64 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva č. 71/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Poteč, IČ: 00568694 za rok 2011

Zpráva č. 71/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Poteč, IČ: 00568694 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Poteč Poteč 12 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2012 Mgr. Marie Ostrožíková KUZL 889/2012 KUSP 889/2012

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014 Elektronický podpis - 3.4.2015 KUMSX01H9R1G Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Miroslava Šlégrová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 11.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KRENEK. IČ: 00236985 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KRENEK. IČ: 00236985 za rok 2013 Zborovská 11 150 2] Praha 5 SpZn: Čj. SZ 08167012013/KUSK 005753/2014/KUSK Stejnopis č. ;L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v KRENEK IČ: 00236985 za rok 2013 Přezkoumání 2l.5.2014 se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce HŘIMĚŽDICE. Ič: 00242268 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce HŘIMĚŽDICE. Ič: 00242268 za rok 2013 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 090270/2013/KUSK 003395120 14/KUSK Stejnopis č. / Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce HŘIMĚŽDICE Ič: 00242268 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tuřany IČ: 00572811 za

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO Krajský úřad Libereckého kraje Odbor kontroly Č.j: LK/153/08/Vo/obce Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO Přezkoumání se uskutečnilo dne: 12. 2. 2009 na základě zákona

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.3.2015 KUMSX01H6PT1 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HBL9S Čj.: MSK 42954/2015 Sp. zn.: KON/16907/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek Telefon:

Více