BŘEZEN 2008 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 189

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BŘEZEN 2008 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 189"

Transkript

1 Cena 5, Kè BŘEZEN 2008 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 189 Hrátky s jarem Jako bychom se znovu narodili, když se ve větvích zase rozezpívají ptáci a my poprvé ve vzduchu ucítíme jaro. To proto, že se velké divy začínají dít nejen s okolní přírodou, ale i s námi samotnými. Jaro už pomalu ťuká na vrátka, na horách taje sníh a na loukách a zahrádkách rozkvétají první květy. Příroda se začíná oblékat do veselých barev a i my býváme mnohem častěji optimisticky naladěni. Míza ve stromech stoupá a žene listy do rozpuku obdivuhodným tempem. Podvědomě cítíme, že se s přírodou probouzíme i my, že právě teď máme dost elánu pustit se do spousty nových aktivit. A protože nás čekají jarní svátky, donutí nás asi nejprve první sluneční paprsky umýt zimou počmáraná okna a vymést světnici, a pak v duchu velikonoční tradice začít shánět sobě i každému členu domácnosti něco nového na sebe, vyzdobit byt veselými velikonočními barvami a třeba si koupit nějaký hezký kvítek pro radost a navození té správné sváteční nálady. Čekají nás svátky nejhezčí, které prožíváme jinak slavnostněji, radostněji, duchovněji, procítěněji, avšak také společenštěji. Velikonoce jsou totiž svátkem, kdy se nejen nejbližší příbuzní, ale také širší rodina, sousedé a přátelé navštěvují. Tradice malých velikonočních koledníků se úplně nevytratila ani v naší digitální době. Nevytěsnily ji počítačové hry ani internet, kluci pořád ještě pobíhají po vsi, po paneláku, nebo aspoň po příbuzných, aby se pak mohli pochlubit, kdo má větší výslužku. Mezi pokémony, mincemi a sladkostmi budou jistě i vejce natvrdo Krásné jarní dny, hodně sluníčka a dobré nálady. Zdena Lédlová (pokračování na str. 2) Městský úřad informuje Územní plán Zastupitelstvo města rozhodlo o pořízení nového územního plánu města. Městský úřad žádá tímto občany a organizace, aby sledovali přípravu a pořízení územního plánu a zavčas podávali požadavky a připomínky k zapracování do ÚP. Všechny podněty přijímá oddělení výstavby města p. Špinar a p. Pleva. Zasedání zastupitelstva a rady města Výběr z usnesení z 9. zasedání zastupitel stva města, konaného Přítomno: 14 členů zastupitelstva, 15 hostů zasedání Zastupitelstvo města bere na vědomí, bez připomínek, zprávu o inventarizaci majetku města, provedenou k Pranostiky V březnu vítr, v dubnu déšť pak jistě úrodný rok jest. Březnové slunce má krátké ruce. Hřmí-li v březnu, sněží v máji. O svatém Tomáši sníh bředne na kaši (7. 3.). Na svatého Řehoře čáp letí od moře, žába hubu otevře, líný sedlák, který neoře. Svatý Josef naštípe dříví a panna Maria zatopí. Mráz po svatém Josefu neuškodí květu. Pěkný den na svatého Josefa zvěstuje dobrý rok.

2 Zasedání zastupitelstva a rady města (pokračování ze str. 1) Zastupitelstvo města projednává a bere bez připomínek na vědomí: 1) zprávu o stavu účtů města k ) zprávu o stavu běžného účtu města k ) zprávu o příjmech a výdajích rozpočtu města za rok ) zprávu o hospodaření města k ) zprávu o poskytnutých dotacích v roce Zastupitelstvo města schvaluje závěrečnou úpravu rozpočtu města na rok 2007 přerozdělením příjmů a výdajů mezi jednotlivými kapitolami podle návrhu předloženého finančním výborem. Zastupitelstvo města: a) schvaluje příspěvky z rozpočtu města na činnost občanských sdružení, organizací a spolků v roce 2008 následovně: 1. SK DEKORA Ždírec nad Doubravou ,- Kč 2. Sdružení ADIVADLO Havlíčkův Brod 2.000,- Kč 3. Český svaz včelařů Chotěboř 2.000,- Kč b) souhlasí s uzavřením smluv o příspěvku na činnost, mezi městem a žadateli o příspěvek c) schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o půjčce, uzavřené mezi Městem Ždírec nad Doubravou a o.p.s. Havlíčkův kraj, kterým město zvyšuje půjčku o.p.s. o částku ,- Kč. Zastupitelstvo města prohlašuje, že Město Ždírec nad Doubravou má zajištěny finanční prostředky na spolufinancování stavby cyklostezky Ždírec n.d. Kohoutov Benátky, která bude financována z prostředků ROP Jihovýchod, opatření 1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu. Zastupitelstvo města rozhoduje o koupi pozemku PK 597 v k.ú. Horní Stu de nec a stanovuje podmínky prodeje: 1) kupní cena pozemku je stanovena na ,- Kč 2) náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí, znalecký posudek na ocenění nemovitosti a daň z převodu nemovitostí uhradí kupující. Zastupitelstvo města: 1) schvaluje uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách s vlastníky pozemků, na kterých bude budována cyklostezka v úseku Kohoutov Benátky 2) pověřuje radu města stanovením podmínek budoucích kupních smluv. Zastupitelstvo města: 1) projednává: a) žádost T. K. o prodej pozemků p.č. st. 61, zastavěná plocha o výměře 326 m 2 a p.č. 66/4, zahrada, o výměře 481, k.ú. Kohoutov b) žádost Okresního stavebního družstva Havlíčkův Brod o prodej pozemků v k.ú. Ždírec n.d. pod bytovými domy v ulici Spojovací a Družstevní 2) ukládá městskému úřadu zveřejnit záměr prodeje a připravit podklady pro prodej pozemků na 10. zasedání. Zastupitelstvo města rozhoduje o prodeji osobního automobilu Škoda Felicia SPZ HBJ 67-69, rok výroby 1999 a pověřuje radu města zajištěním úkonů vedoucích k prodeji vozidla za nejvýhodnějších podmínek. Zastupitelstvo města: 1) prodává Z. K. pozemky v k.ú. Údavy p.č. 314/21 o výměře 108 m 2 a p.č. 314/47 o výměře 225 m 2 2) stanovuje podmínky prodeje: a) kupní cena pozemků je stanovena na 30,- Kč/m 2 pozemku b) náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí uhradí kupující, daň z převodu nemovitostí hradí město c) smlouva kupní bude obsahovat bezplatné břemeno přístupu k dešťové kanalizaci uložené na pozemku p.č. 314/47. Zastupitelstvo města: 1) prodává manželům R. a Z. L. část pozemku PK 358/2 díl a o výměře 158 m 2 2) stanovuje podmínky prodeje: a) kupní cena pozemku je stanovena na 50,- Kč/m 2 pozemku b) náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí uhradí kupující, daň z převodu nemovitostí hradí město. Zastupitelstvo města upravuje výměru a číslování pozemků, o jejichž prodeji M. S. rozhodlo zastupitelstvo usnesením č. 7/18/05 z a kupujícímu prodává: 1) části pozemků, které jsou vy tvořeny geometrickým plánem č /2007 ze dne : díl b o výměře 328 m 2, oddělený od pozemku PK 933 díl a o výměře 464 m 2, oddělený od pozemku p.č. 423/11 pozemek p.č. 570/22 o výměře 138 m 2, oddělený od pozemku p.č. 570/14 pozemek p.č. 570/23 o výměře 375 m 2, oddělený od pozemku p.č. 570/20 2) pozemky zapsané v katastru nemovitostí: p.č. 570/16 o výměře 208 m 2 p.č. 423/23 o výměře 66 m 2 Podmínky prodeje pozemků a kupní smlouvy jsou stanoveny usnesením č. 7/18/05 následovně: a) kupní cena prodávaných pozemků činí 80,- Kč/m 2 pozemku b) kupující uhradí náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a s převodem nemovitostí v katastru nemovitostí c) daň z převodu nemovitostí hradí město. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. UZSVM/HHB/ 6992/2007 HHBM, kterou Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových převádí na Město Ždírec nad Doubravou pozemky p.č. 570/20 a p.č. 570/21 v k.ú. Ždírec n.d. do vlastnictví Města Ždírec nad Doubravou. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy č. 641/112/ o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě mezi Městem Ždírec nad Doubravou a společností CONNEX Východní Čechy, a.s. Smlouva je platná v období od do Zastupitelstvo města: 1) deleguje k zastupování města na členských schůzích Lesního družstva obcí se sídlem v Přibyslavi v roce 2008 starostu města Jana Martince 2) deleguje k zastupování města na valných hromadách společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. v roce 2008 starostu města Jana Martince 3) deleguje na valných hromadách společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. v roce 2008 starostu města Jana Martince. 2

3 Zasedání zastupitelstva a rady města Zastupitelstvo města rozhoduje v souladu se zadávacími podmínkami soutěže č. 10/2007, vyhlášené , o pořadí nejvýhodnějších nabídek na zhotovení Územního plánu města Ždírec nad Doubravou a stanovuje pořadí tří nejvýhodnějších nabídek: 1) DRUPOS PROJEKT v.o.s., se sídlem Příčná 260, Havlíčkův Brod, nabídnutá cena za dílo: a) cena za zpracování ÚP v rozsahu dle zadání ,00 Kč b) cena za zpracování ÚP bez části koncept ,00 Kč. 2) Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., se sídlem Příkop 8, Brno, nabídnutá cena za dílo: a) cena za zpracování ÚP v rozsahu dle zadání ,00 Kč b) cena za zpracování ÚP bez části koncept ,00 Kč. 3) Architektonický Atelier Ing. arch. Rozehnal a Vosmek, se sídlem Hlaváčova 179, Pardubice, nabídnutá cena za dílo: a) cena za zpracování ÚP v rozsahu dle zadání ,00 Kč b) cena za zpracování ÚP bez části koncept ,00 Kč. Zastupitelstvo města schvaluje objednání projektové studie na dostavbu nebo nástavbu budov v areálu Základní školy a Mateřské školy Ždírec nad Doubravou s cílem zvětšení kapacity pavilonů školy a zateplení pavilonů v souladu se zpracovanou energetickou studií. Zastupitelstvo města stanovuje termín 10. zasedání na čtvrtek , začátek v hod. Výběr ze zápisu z 28. schůze rady města, konané Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Hubert Kolář, Jindřich Kyncl Jednání ve věci rekonstrukce silnice I/37 Starosta seznámil radu s výsledkem jednání zástupců města, ŘSD ČR správa Jihlava a DI Policie ČR Havl. Brod a p. Bezoušky. Předmětem jednání bylo zvýšení bezpečnosti provozu na úseku silnice Ždírec Údavy do letní sezóny s tím, že ŘSD ČR připravuje zásadní rekonstrukci silnice s obchvatem Ždírce a Údav. Komunikace bude osazena u křižovatek svislými značkami se zákazem předjíždění a omezením rychlosti. U odbočky na místní komunikaci k Vyhnálovu navrhuje DI rozšířit pravý jízdní pruh o možnost odbočení vlevo ve smyslu nových pravidel silničního provozu. Samostatné jednání proběhlo ve věci zvýšení bezpečnosti na křižovatce u Lázničků. Rada města souhlasí s objednáním studie řešení křižovatky u odbočky na místní komunikaci směr Vyhnálov. Převod stavby pergoly Rada města souhlasí s bezúplatným převodem investorství rozestavěné stavby pergoly na pozemku p.č. 356/44 k.ú. Ždírec n.d. ve sportovním areálu z SK DEKORA Ždírec n.d. na město Ždírec n.d. Provoz ZŠ a MŠ Ždírec n.d. Starosta seznámil radu se zprávou KHS o stavu prostor MŠ Horní Studenec. Podle hygienických předpisů platných od , bude nutné stavebně značně upravit toalety a přístup v prostorách školky. Starosta dále informoval radu o zájmu rodičů o umístění dětí do MŠ. Po dohodě s vedením školy navrhuje starosta zahájit přípravné práce na rekonstrukci stávajících školních pavilonů č. 2 a č. 3 tak, aby po nástavbě budov byl v každém pavilonu zvýšen počet tříd o 3. Pavilon č. 1 by mohl být následně využit převážně pro potřeby MŠ. Rada města s návrhem souhlasí a předloží ho k diskuzi zastupitelům. Stavební práce na hřišti Studenec Rada města souhlasí s návrhem osadního výboru Studenec na řešení přívodu vody k víceúčelovému hřišti v Novém Studenci a zadá projektantovi zpracovat projekt přípojky vody z rozvodů pitné vody společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod. Provoz prodejny v Lipové ulici Starosta informoval radu města o plánovaném zahájení provozu prodejny potravin v budově čp. 145 v Mírové ulici a o obavách rodiny Jandových o nedodržování pravidel silničního provozu v okolí prodejny. Městský úřad důrazně upozorní budoucího provozovatele prodejny na povinnost dodržování zásobování prodejny v souladu s dispozicí stavby. Pokud by problém s nedovoleným stáním vozidel pokračoval, bude rada situaci řešit dostupnými prostředky v oblasti dopravního značení. 3 Příspěvek na zajištění akce ZŠ Rada města souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 3.000,- Kč na zajištění pobytu žáků obecné školy Michelhausen ve Ždírci n.d. dne Zadání stavebních prací Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo firmou Stanislav Černý na položení nové střešní krytiny nad sálem kina v budově čp Cena za dílo vč. DPH činí ,- Kč. Úhrada bude provedena z kapitoly kultura. Prodloužení platnosti věcného práva Rada města se seznámila s návrhem smlouvy o budoucí kupní smlouvě, která řeší prodloužení platnosti věcného práva zpětné koupě pozemku p.č. 342/128 v k.ú. Ždírec n.d. od společnosti NIMIRU s.r.o. Havlíčkův Brod, předloženým Mgr. Janáčkem. Rada souhlasí s jednáním se společností NI- MIRU o uzavření smlouvy podle předložené předlohy. Souhlas se stavbou Rada města posoudila žádost SK DE- KORA Ždírec n.d. na povolení stavby sociálního zařízení u hřiště s umělým povrchem a doporučuje, aby umístění stavby a řešení vstupu do sportovního areálu navrhl architekt. Využití vozidla PS pro přepravu osob Rada města vyhovuje žádosti ZŠ a MŠ Ždírec n.d. na přepravu učitelky mateřské školy na trase Ždírec n.d. Horní Studenec automobilem pečovatelské služby. Odměna při narození dítěte Rada města rozhoduje o vyplacení příspěvku ve výši 3.000,- Kč při narození dítěte D. Ch. rodičům dítěte, kteří zcela nesplňují podmínky pro příspěvek ve smyslu usnesení zastupitelstva města. Zpráva o plnění zákona č. 106/ 1999 Sb. Rada města bere na vědomí zprávu o naplnění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v roce Město poskytlo v roce 2007 celkem 55 telefonických informací v rámci zákona. Výběr ze zápisu z 29. schůze rady města, konané Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Hubert Kolář, Jindřich Kyncl (pokračování na str. 4)

4 Zasedání zastupitelstva a rady města (pokračování ze str. 3) Koupě pozemků v k.ú. Ždírec n.d. Rada města: 1) projednala žádost společnosti VČP Net, s.r.o. na odkoupení pozemku pod VTL regulační stanicí v ulici Ke Stadionu 2) projednala nabídku na prodej pozemku PK 319 v k.ú. Ždírec n.d. 3) se seznámila se stanoviskem vlastníků lesa na PK 280 v k.ú. Ždírec n.d. k možnostem prodeje 4) se seznámila s návrhem Lesního družstva obcí Přibyslav na možnou směnu zemědělských pozemků v k.ú. Kohoutov za pozemky v k.ú. Ždírec n.d. 5) předloží žádost i nabídku zastupitelstvu města k projednání na 10. zasedání. Záležitosti ZŠ a MŠ Ždírec n.d. A/ Žádost o povolení výjimky z počtu žáků v ZŠ: Rada města: 1) projednává žádost ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou o povolení výjimky z počtu žáků ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání 2) povoluje počet žáků ve III. A třídě ZŠ 32 B/ Rada bere na vědomí počet dětí zapsaných do 1. třídy ZŠ pro rok 2008/2009. Do 1. třídy nastoupí 38 žáků. C/ Rada bere na vědomí zápis z kontroly prostor MŠ v Horním Studenci a ukládá MÚ zajistit realizaci stavebních opatření během letních prázdnin. Užívání místní komunikace Lipová ul. Rada města: 1) bere na vědomí žádost J. J. o řešení dopravní situace na Lipové ulici u prodejny smíšeným zbožím 2) schvaluje řešení navržené starostou spočívající ve vyhodnocení situace po zkušební době 1 měsíce provozu prodejny a následné řešení osazením místní komunikace svislým dopravním značením. Rekonstrukce DPS 119 Rada města souhlasí s pracemi na rekonstrukci DPS Mírová 119: 1) s vybavením rekonstruovaného bytu kuchyňskou linkou včetně digestoře, elektrického sporáku a DPH v ceně celkem ,- Kč 2) se zřízením úklidové komory v ceně 8.000,- Kč + vodoinstalace do úklidové komory v ceně 8.000,- Kč 3) s kompletní opravou fasády budovy DPS, včetně řešení vzlínání spodní vody v ceně ,- Kč 4) s úhradou ceny za práce spojené s výměnou a podezděním 4 oken v bytě č. 1 a 3 oken na chodbě domu ve výši ,- Kč 5) s úhradou ceny za nerezové zábradlí u vchodu do bytové části domu ,- Kč 6) s úhradou prací dle bodu 1)-4) z FRB a kapitoly rozpočtu města Sociál ní věci. Instalace dopravního zrcadla Rada města souhlasí s objednáním instalace dopravního zrcadla u výjezdu z místní komunikace na silnici I/37 v Údavech. Informace o úpravě křižovatky Starosta informoval radu města o návrhu řešení úprav dopravního značení křižovatky silnic I/34 a I/37 u restaurace Na křižovatce. Část úprav bude realizována do konce února a část do konce dubna Fond rozvoje bydlení Starosta informoval radu města o stavu Fondu rozvoje bydlení a výhledu na stav FRB k 09/2009, tj. k termínu, kdy město musí uhradit půjčku MMR ve výši 1,7 mil. Kč. Je předpoklad, že k datu vrácení půjčky bude zůstatek fondu více než ,- Kč. Rada města navrhne zastupitelstvu zachovat Fond rozvoje bydlení s vlastními prostředky města i po navrácení státní půjčky a již na 10. zasedání vypsat výběrové řízení na čerpání fondu se splatností půjček 4 roky. Úprava ceny služby Starosta informoval radu města o ceně za provozování veřejného osvětlení v roce 2008, která činí ,- Kč. Zvýšení ceny oproti roku je způsobeno větším počtem světelných bodů a zvýšením ceny za elektřinu a její dodávku. Projednání žádosti o příspěvek Rada města se seznámila se žádostí Okresního sdružení hasičů okresu Havlíčkův Brod na zajištění rekreace zasloužilých hasičů v roce 2008 na území okresu HB. Rada žádost o příspěvek odložila s tím, že upřednostňuje podporu SDH na území města. Jan Martinec Na aktuální téma Po 18 letech své činnosti v redakční radě Našich novin považuji za vhodné již skončit a dát příležitost mladé generaci. Tímto se loučím a přeji úspěchy do budoucna. Milada Gajdorusová Paní Miladě Gajdorusové děkujeme za její dlouholetou aktivní činnost v redakční radě Našich novin a přejeme jí hodně štěstí a zdraví. Redakční rada Našich novin Křižovatka I/34 I/37 u Lázničků V průběhu února jednali zástupci města s vedením Ředitelství silnic a dálnic Jihlava a Dopravního inspektorátu Policie ČR o možnostech zvýšení bezpečnosti dopravy na křižovatce silnic I. třídy u Lázničků. Je totiž zřejmé, že stávající dopravní značení a úprava křižovatky nezabrání neúmyslnému projetí křižovatky bez dání přednosti v jízdě. Důkazem toho je i poslední velmi vážná nehoda z , při které řidič ze Žďáru n.s. vůbec netušil, že přejíždí hlavní silnici. Po každé podobné nehodě jsou vznášeny z řad místních občanů návrhy na 4 úpravu křižovatky. Některé náměty jsou rozumné, jiné méně, ale všechny mají za cíl zvýšit bezpečnost provozu na křižovatce. Faktem je, že o dopravním značení rozhoduje pouze Krajský úřad kraje Vysočina a to na návrh správce komunikace, kterým je ŘSD ČR, správa Jihlava. Město a jeho zástupci mohou podávat, a také podávají pouze návrhy na možná řešení. Zásadní slovo při řešení značení křižovatky má dopravní inspektorát (DI). DI navrhuje jako nejlepší řešení řízení křižovatky semafory. Řešení určitě dobré, které má ovšem jeden háček. Semafory musí vybudovat a uhradit město.

5 Na aktuální téma Náklady této investice přesáhnou hodně přes 2 mil. Kč. Přesto se jeví toto řešení jako nezbytné a bude nutné zajistit v nejbližších letech jeho financování. Pro letošní letní sezónu bude dopravní značení na křižovatce upraveno, a to jak svislé, tak vodorovné. Změna jízdních pruhů bude provedena na zkušební dobu a následně vyhodnocena. Nezbývá než doufat, že všechny úpravy povedou ke zvýšení bezpečnosti při průjezdu Co nového na Vysočině Z Fondu Vysočiny schváleno k rozdělení dvacet pět milionů Po loňském prosincovém schválení krajského rozpočtu se postupně rozbíhá standardní projednávání podpor pro obce, města, neziskové organizace, podnikatele a mnohé další právní subjekty i fyzické osoby, které působí na území našeho kraje. Vyhlášení celkem šesti grantových programů v celkovém objemu téměř 25 miliónů korun schválili na únorovém zasedání krajského zastupitelstva zastupitelé Vysočiny. Metropolitní sítě VIII (1,2 mil. Kč), Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2008 I (6,0 mil. Kč), Jednorázové akce 2008 (2,5 mil. Kč), Sportoviště 2008 (4,0 mil. Kč), Diagnóza památek 2008 (0,7 mil. Kč), Čistá voda 2008 (10,0 mil. Kč) jsou konkrétní názvy dotačních titulů, které při jejich využití dávají žadatelům šanci na získání finančních prostředků na rozvoj podnikání, komunikační infrastruktury, ochrany památek nebo sportovní, kulturní či jiné společenské činnosti. touto křižovatkou a sníží počet dopravních nehod. Jan Martinec Jak je již obvyklé, lze podrobnější informace o grantových programech a pravidlech o předkládání projektů nalézt například na webových stránkách kraje Vysočina Krajská centra talentované mládeže se rozvíjejí Na základě dohody a souhlasu sportovních oddílů a klubů v rámci jejich krajských organizací se v kraji dlouhodobě postupně rozvíjí podpora kraje Vysočina talentované mládeže v jednotlivých sportovních odvětvích. Krajem poskytovaná podpora je podmíněna kromě existence dohody sportovních oddílů v daném druhu sportu v rámci celého kraje i existencí kvalitního projektu (podpora centra musí přinášet výhody i jednotlivým sportovním oddílům a klubům), dostatečně početným mládežnickým zastoupením a souhlasem krajských, případně celostátních orgánů v daném druhu sportu. Na začátku února schválila rada a zastupitelstvo kraje na základě doporučení Komise rady kraje pro sport a volný čas Výstavba cyklostezky Ždírec Kohoutov Začátkem letošního roku byla zahájena výstavba cyklostezky na Kohoutov. Prvním krokem bylo kácení stromů, které překážely trase budoucí stezky. Zeleň bude po dokončení stezky nahrazena přesně podle projektu schváleného i Správou CHKO Žďárské vrchy. Firma Stavak provedla přeložku vodovodu v prostoru u benzínové čerpací stanice. Jakmile to počasí dovolí, začne pan Matějka se svými zaměstnanci navážet budoucí násep stezky, ale to již bude stavba v plném proudu. Stezka by měla podle uzavřené smlouvy o dílo začít sloužit ještě v létě letošního roku. Jan Martinec finanční podporu pro celkem 10 krajských center talentované mládeže. Podpora v celkové výši tis. Kč byla rozdělena mezi již fungující i nově založená a schválená krajská centra talentované mládeže. Z již fungujících center talentované mládeže obdrží finanční příspěvky krajská centra pro mladé fotbalisty (1 500 tis. Kč), plavce (300 tis. Kč), basketbalisty (340 tis. Kč), šachisty (100 tis. Kč), lyžaře (200 tis. Kč) a volejbalisty (140 tis. Kč). Nově se na poskytnutí podpory mohou těšit krajská centra pro mladé hokejisty (1 300 tis. Kč), orientační běžce (185 tis. Kč), stolní tenisty (50 tis. Kč) a házenkáře (310 tis. Kč). Na konci každého roku je fungování krajských center pravidelně hodnoceno a výsledek hodnocení je součástí podkladů posuzovaných při rozhodování o přidělení krajské dotace v dalším roce. Miloš Vystrčil hejtman Vysočiny Stromy u stadionu V minulém čísle Našich novin jsem se zmínil o našem sportovním stánku. V místě, kde byl kdysi hokejový stadion, je dnes hřiště s umělým povrchem a vedle něho dětský koutek pro ty nejmenší. Co mě nejvíce tíží, jsou dnes již přerostlé břízy podél hřiště. V roce 1954 jsme je vysazovali brigádně v akci Z. Tehdy plnily funkci větrolamů od jihovýchodních větrů tak, aby hřiště bylo chráněno. Dnes spíše ohrožují děti, na které mohou nalomené větve spadnout. O spadaném listí nemluvě. Za náhradu těchto stromů jsou pěkně vysazeny stromky kolem sběrného dvora, a tak by bylo účelné břízy u hřiště vykácet dříve, než někoho zraní. Jan Coufal Údavy Valná hromada SDH Výroční valná hromada se konala v sobotu 12. ledna v sále hostince U lípy za účasti velké většiny členů a hostů z SDH Ždírec. Silně byli zastoupeni členové děti, což je obzvlášť potěšující. Činnost SDH byla v roce 2007 jako obvykle bohatá a i předpoklad akcí na tento rok není o nic menší. Veškerá činnost, vč. hospodaření, byla členy vzata na vědomí bez připomínek. Po valné hromadě následovalo pohoštění tradičně velmi znamenité domácí uzené. Klub seniorů Ždírec nad Doubravou Vás zve na VELIKONOČNÍ POSEZENÍ S PÍSNIČKOU, které se koná v úterý dne 18. března 2008 od hodin v novém Domě s pečovatelskou službou. Srdečně zvou pořadatelé 5 Prohlídka kroniky V sobotu 12. ledna si občané mohli prohlédnout kroniku osady Údavy. V současné době se jedná o jeden svazek školní kroniky (do roku 1975, kdy byla škola uzavřena) a šest svazků kroniky obce. Nahlédnout do všech svazků bylo možné před valnou hromadou a pro větší zájem i po ní. Otakar Formánek

6 Na aktuální téma Lékařská pohotovost v Nemocnici Havlíčkův Brod Provozní doba: Pracovní dny dospělí, děti a dorost Víkendy a svátky dospělí děti a dorost Rozpis pohotovostních služeb stomatologů Havlíčkův Brod 1., MUDr. Molíková Dobrovského 2023, Havlíčkův Brod tel , MUDr. Bohanes Milan Lánecká 970, Světlá nad Sázavou tel , MUDr. Anderová Milena Náměstí T. G. M, Chotěboř tel , MUDr. Venosová Štěpánka Humpolecká 244, Havlíčkův Brod tel , MUDr. Novotná Helena Kalinovo nábřeží 605, Havlíčkův Brod tel , MUDr. Drbohlavová Oldřiška Psych. Léčebna, Havlíčkův Brod tel Pohotovostní služby jsou od 8.00 do hodin. Rozpis pohotovostních služeb stomatologů Hlinecko 1., 2. 3 MUDr. Zdena Janovská Hlinecká 64, Trhová Kamenice 8., 9. 3 MUDr. Jan Konývka Poličská 444, Hlinsko 15., MUDr. Michael Chlud Smetanova 842, Skuteč 22., MUDr. Eva Konývková Nádražní 548, Hlinsko MUDr. Josef Cimburek Tyršova 386, Skuteč 29., MUDr. Libor Bačkovský Družstevní 1401, Hlinsko Pohotovostní služby jsou od 9.00 do hodin. Sloupek pamětníků Naši muzikanti V. pokračování. No jo, vostatky, to bylo naše začíná vypravování pana Bohumila Hospodky, rodáka z Trhové Kamenice, v horácké řeči. Vždycky na masopustní úterý byla veliká maškara a po ní šibřinky. Maškary vodil laufr to byla nejdůležitější vosoba. A bylo tam maškar plno: Žid, slaměnej, cikán s cikánkou a koněm, ras s kobylkou, kominík, smrtka, Turek, pachole, dragouni a husaři, kovář, policajt, rytíř, medvědář s medvědem, tři mládenci a také různě postrojené paní a páni. Na vostatky se na práci ani nemáklo, protože Boží hod je do roka třikrát, ale vostatky sou přece jenom jedny. Co já pamatuju, tak tu chodily maškary eště začátkem šedesátých let. To se vždycky celej ten průvod masek sešel na rynku, kde dostal Laufr vod starosty povolení k vobchůzce, a pak se šlo po Kamenici. Mirek Libalu dělával Laufra. To byl ten, co celej ten průvod maškar vod baráku k baráku vodil. Franta a Vašek Češkovi chodívali přistrojený za cikána a cikánku. Co ty se při tom navyváděli všelijakejch kousků! Samozřejmě nemoch chybět Franta Pátku Finýto. Olda Pilnu brejlatej ďál policajta. Vybíral mejto na mostě jak jelo ňáky auto, tak muselo zastavit a všichni v tom autě se museli vyplatit. I autobusy zastavoval! A když se nevyplatili, tak je kominíci zmazali na ksiftě. A voni nosili hadry namočený ve voleji nebo v naftě a sazích a vono to pak šlo hrozně špatně dolu. Vašek Němcu jezdil jako rytíř, kominíka ďál Bláha. Voni s nima chodili eště i starej Untrla a Prokop Širokejch. No, bylo tech masek tak na dvacet. K tomu eště muzikanti a samozřejmě kolem kupa dětí. To víte, dyž to vtrhlo do baráku, bylo se co vohlížet, aby, pacholci jedny, nenaďáli ňákou škodu. Vono se to nevobešlo bez ňáký tý štamprličky ta musela bejt a pak se moc nekouká na to, co se vyvádí. Zavdat si musel s hospodářem vždycky alespoň jeden z těch třech mládenců. Ten taky potom zval hospodáře, hospodyni a jejich starší céry na večerní muziku. No, a když hospodář, nebo hospodyně, přinesli ňáký to vobčerstvení, a druhýmu mládencovi dali něco do kasičky na muziku, tak dal Laufr pokyn muzikantům, který u toho samozřejmě nemohli chybět, a ty pak zahráli. Voni to měli pěkně sesumírovaný a hráli podle toho, kde zrovna byli. Tak třeba u Hospodku na zahradě hráli Ó hřebíčku zahradnický. Na tódle von byl Šulc (kapelník) moc dobrej. Přitom třetí mládenec z průvodu provedl hospodyni a pokuť tam byly, tak i starší céry. Žid 6 Pořad bohoslužeb římskokatolické církve, farnost Krucemburk Kostel sv. Václava H. Studenec: čtvrtek 18:00 neděle 9:30 Kostel sv. Mikuláše Krucemburk: středa, pátek 18:00 neděle 8:00 DPS Nad Řekou 560, Ždírec n.d.: sobota 16:30 vybíral do pytle koledu. Měl k tomu takovou říkanku: Smažte šišky a koblížky, ať jsou červený jak lišky, a nám taky dejte, s námi požívejte. V tý koledě nemohly chybět koblihy a boží milosti. To už vod božího rána byla vůně po celý Kamenici. Všude se tyto dobroty ďály. Teda všude kde si to mohli dovolit. No a když maškary vobešly celou Kamenici, tak zamířily do sokolovny. Tam vyslechli masopustní testament v něm byly vymenovány říchy, kerejch se dopustila maska kobyly. Na závěr byla kobylka obřadně poražena. A potom začaly šibřinky. Muzika, která věčinou trvala až do středečního rána. Recepis: Boží milosti typické masopustní pečivo: 2 žloutky, jedno celé vejce, 7 dkg cukru, 3 lžíce bílého vína,

7 Sloupek pamětníků 3 lžíce mléka, 28 dkg hladké mouky. Smaží se na oleji, nebo na sádle a ještě za horka se sypou vanilkovým cukrem. Na fotografii jsou účastníci maškary ve Vítanově. Vidíme tu muzikanty Chlapcovy na schodech před vchodem do hospody u pana Václava Vacka. V popředí je odleva: Žid, slaměnný, medvědář, tři mládenci, starosta, laufr a kominík. U vchodu vpravo je tabule, kde je uveden fotbalový klub S.K. Vítanov (bílá hvězda). Zde měli fotbalisté klubovnu. Tak jako chodily masky po Kamenici, tak se i vyřádily ve Vítanově. Jako malý hoch jsem se zúčastnil s mojí tetou Karličkou. Brala mne s sebou a s bratrancemi jsme s ostatními dětmi běhali za maskami. Tetu kominík taky pěkně zmazal! Ve Vítanově měla moje maminka dvě vdané sestry. Muzikanti vyhrávali skoro u každého baráku. V kapele byli čtyři bratři Chlapcovi a byli to nádražáci. Moji rodiče rádi chodívali na pouty a posvícení do Vítanova, kde tato muzika vyhrávala. A také tatínkovo přání bylo: žádné Pardubice pěkně Neznámá historie Husitské války na Vysočině Po upálení mistra Jana Husa v Kostnici zasáhlo husitské hnutí téměř celé Čechy. Vše o těchto husitských válkách a hnutí známe z hodin dějepisu ve škole, z filmů a knih. Alois Jirásek toto období ve svých knihách podrobně popsal. Vraťme se proto na Vysočinu a připomeňme si místa, kde proběhly nějaké bitvy a husitské války. V první řadě to byl Německý Brod, který se stal místem protihusitské strany krále Zikmunda a útočištěm uprchlíků před husity. Zde před hradbami města, 9. ledna 1422, svedla vítězný boj husitská vojska vedená Janem Žižkou z Trocnova s ustupujícími křižáky od Kutné Hory krále Zikmunda. Husité město obléhali a pokusili se je dobýt. Bylo dohodnuto příměří na den 11. ledna, ale husité pronikli do městských ulic, pobili brodské obránce včetně veškerého mužského obyvatelstva a Brod vypálili. Místem s opačným výsledkem boje byla rok předtím Chotěboř. Táborský hejtman Hromádko z Jistebnice se zmocnil hrazené Chotěboře a pevně se zde usadil. Kutnohorští Němci a katoličtí obyvatelé Kutné Hory přitáhli k městu s velkým zástupem bojovníků a začali jej obléhat. V jejich čele stál se se mnou projdete a budou mi naposledy hrát hoši Chlapcovi. Přišlo jich 17! A u domu smutku zahráli Na stráni malá chaloupka a v ní přebývá Boženka. To zařídil vítanovský strýc Vinca, jak ho naši jmenovali. Byl nádražákem, pověstný Mikuláš Divůček z Jemnišť, v té době mincmistr kutnohorský, zvenku a uvnitř soužené obyvatelstvo chotěbořské začalo se chovat nepřátelsky k táboritům. Proto začal Hromádko s nepřítelem vyjednávat. Ten jemu a jeho posádce slíbil volný odchod z města. Když však táborité 3. února 1421 vyšli z brány města, byli zákeřně napadeni. Část jich byla nahnána do stodol a tyto byly zapáleny, takže všichni ohněm zahynuli. Popel jejich byl naházen do rybníků, které později byly nazvány Kacíře. Další část zajatců byla vhozena do šachet mezi Čáslaví a Kutnou Horou. Bylo tak zahubeno kolem sedmiset husitů. Hromádko byl odveden do Chrudimi, kde byl společně se dvěma husitskými knězi upálen. Dalším místem bojů byla Přibyslav. Její majitel Čeněk z Ronova byl přívržencem protihusitské strany. To mělo za následek, že k Přibyslavi přitáhla Žižkova vojska a začala ji obléhat. Stalo se tak 6. října 1424, husité však zde nalezli zavřené městské brány a obyvatele připravené k obraně. Aby za zády neměli opevněný hrad Ronovec, zaútočili nejprve na něj a 7. října jej dobyli. Po náhlé smrti husitského vůdce Jana Žižky u Šenfeldu (Žižkova pole) byla Přibyslav dobyta a vypálena. Na ronovském panství převzali vládu sirotci, jak si husité říkali, pod vedením hejtmana Jana 7 jako můj tatínek. Na zastávce jsme počkali na vlak, který od Januše smutně houkal, loučil se se železničářem. Pokračování příště. Miloslav Bouška, kronikář Hertlíka z Rušínova. Tato jejich správa trvala deset let. Po bitvě u Lipan se páni z Ronova vrátili a když viděli, že je hrad Ronovec zničený a Přibylav vypálená, prodali majetek svému příbuznému Hynci Ptáčkovi z Pikrštejna, jednomu z vůdců Panské jednoty v bitvě u Lipan. Roku 1422 byl vypálen a vypleněn husitskými vojsky žďárský klášter, mniši byli vyvražděni. Pouze opat Jan se s několika mnichy zachránil v Brně. Také několik vesnic patřících klášteru bylo vypáleno a vydrancováno. Mezi nimi i tvrz ve Vojnově Městci. Za husitských válek bylo uchráněno panství krucemburské a především Krucemburk. Ten patřil rodu Epíků z Hrádku, později se podepisovali z Krucemburku. Patřili mezi stoupence husitského hnutí. Epík z Hrádku byl stoupencem Panské jednoty proti králi Václavovi IV. Setkali bychom se s ním i v různých válečných bitvách a vojenských leženích. Významným pro Krucemburk se stal další jeho majitel, Mikuláš Střela z Rokyc a Holohlav. Střelové byli rytířský rod. Své původní sídlo měli ve vsi Rokyce v tehdejším pruském Slezku (nyní Polsku) v knížectví Opolském. Mikuláš Střela z Rokyc byl vojenským hejtmanem krále Jiřího z Poděbrad. Coby hejtman vojenský zúčastnil se vítězně několika bitev. Velel vojsku proti odbojné Plzni. Válčil v severních Čechách (pokračování na str. 8)

8 Sloupek pamětníků (pokračování ze str. 7) proti Lužičanům. Válčil i ve Slezku, zde pokořil celé vzbouřené Slezko až na Vratislav. Poté bojoval na Moravě proti uherskému králi Matyášovi. Při jedné bitvě byl zajat a jeho další osud byl neznámý. Poslední zpráva o Střelovi je Naše škola učiněna v příměří mezi králem Vladislavem II. a polským králem Kazimírem z jedné strany a králem uherským Matyášem na straně druhé, že se mají propustit zajatci všech stran, mimo pana Mikuláše Střely z Rokyc. Zřejmě zahynul v uherském zajetí, buďto následkem utrpěného zranění anebo z jiné příčiny. Osud zajatců byl někdy krutý. Střelové vlastnili Krucemburk od roku 1473 do roku Pavel Vomela Základní škola Ždírec nad Doubravou Ve středu 6. února 2008 se v I. pavilonu naší školy vystřídalo v odpoledních hodinách mnoho předškolních dětí se svými rodiči. Přišly k zápisu do 1. třídy. Budoucí školáci předvedli, jak umí recitovat, jakou mají výslovnost, zda umí něco spočítat, malovali postavu a trochu si i zacvičili. Děti mají před sebou ještě půl roku na bezstarostné hry ve školce a pak už se na ně budou těšit jejich paní učitelky. Zapsáno bylo 38 dětí. Děti z I. stupně, ze školní družiny i školního klubu připravily budoucím prvňáčkům mnoho dárků. Někteří z našich žáků pomáhali i při zápisu. Anna Horáková Žákyně V. B. Žáci V. A. U zápisu se i sportovalo. IV. A pomáhala při zápisu. 8 Ve čtvrtek se uskutečnilo florbalové utkání mezi reprezentací žáků tříd ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou a ZŠ Krucemburk. Utkání se hrálo v Krucemburku. Naši hráči se soupeře nezalekli, i když se poprvé ocitli v novém prostředí. Během 4 minut jsme vedli 3:0, soupeř z nás měl evidentně respekt a nám se navíc hra dařila. Tělocvična v Krucemburku je menší než u nás ve Ždírci, takže se vše musí dělat rychleji a není prostor ani čas na velké kličky. Naši reprezentanti se svého florbalového úkolu zhostili na výbornou a 1. poločas vyhráli 8:5. Hra ve 2. poločasu byla taktéž dramatická, neboť se střídaly střelecké úspěchy jednoho a v zápětí druhého mužstva. Naši bojovali ze všech sil a nakonec vyhráli 14:12. Chlapci podali bojovný výkon, je nutno pochválit všechny. A kdo dával branky? Jaroslav Sýkora 6, David Křivohlavý 3, Tomáš Machovec a Aleš Culek po dvou, Tomáš Štěrba 1. Sestava našeho mužstva: Brankář Lukáš Plíhal (5. A), Jaroslav Sýkora, Tomáš Štěrba

9 Naše škola (oba 5. B), Daniel Kouba (5. A) Michael Hojný, Rudolf Culek, Tomáš Machovec (všichni 4. A) Stanislav Slezák (4. A), Aleš Culek (5. B), David Křivohlavý (3. A). Mgr. Jiří Novák Ve čtvrtek 24. ledna 2008 se v Havlíčkově Brodě uskutečnilo okresní kolo olympiády v dějepise, kterého se zúčastnilo 26 soutěžících ze základních škol a víceletých gymnázií okresu Havlíčkův Brod. Naši školu reprezentovali žáci 9. B Kateřina Lavírová a Vojtěch Rothanzl. Všichni zúčastnění museli prokázat velmi dobré znalosti a vědomosti o českých a moravských osobnostech, které žily a tvořily v době od národního obrození až po konec 1. republiky. I když některé otázky byly z pohledu soutěžících dosti náročné, zástupci naší školy se jich nezalekli a pokusili se na ně co nejlépe odpovědět. A jak jsme dopadli? Vojtěch Rothanzl se umístil na děleném 11. a 12. místě s celkovým počtem 50 bodů a Kateřina Lavírová skončila na 20. místě s 37 body. Mgr. Markéta Zrzavá, Mgr. Zdeněk Drápalík 30. ledna se v Havlíčkově Brodě uskutečnilo okresní kolo chemické olympiády. Celkem se této soutěže zúčastnilo 24 žáků základních škol a nižších ročníků osmiletých gymnázií. Z naší školy do okresního kola postoupila žákyně 9. B Kateřina Štěrbová. V soutěži obsadila pěkné místo. Vítězkou se stala žákyně gymnázia v Havlíčkově Brodě. Katce gratuluji, děkuji za reprezentaci školy a přeji mnoho úspěchů v dalších soutěžích. Mgr. Renata Jarošová Dne proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se jej 9 žáků z 8. a 9. tříd. Soutěžící vypracovávali devět nelehkých úkolů z mluvnice. Desátý úkol byl slohový napsat libovolný slohový útvar na téma Tahle písnička se mi líbí v doporučené délce řádků. Všichni soutěžící se snažili, aby jejich výsledky byly co nejlepší. Vítězkou se stala Kateřina Lavírová z 9. B s počtem 20 bodů, 2. místo obsadila Alžběta Křivská rovněž z 9. B s 19 body a těsně za ní skončila Tereza Štěrbová z 9. B s počtem 18 bodů. Ukázalo se, že přece jen soutěžící z 9. tříd mají lépe osvojeny patřičné vědomosti, ale pro soutěžící z 8. tříd to byla určitě dobrá příprava pro příští rok. Jen je škoda, že si odvahu nedodali i žáci 9. A a v olympiádě neměli své zástupce. Vítězkám blahopřejeme a Katce přejeme hodně úspěchů v okresním kole. Mgr. Jana Čejková V pondělí 4. února se konalo školní kolo recitační soutěže žáků I. stupně. V 0. kategorii (1. třída) recitovalo 11 žáků. Zvítězila Leona Pelikánová, druhé místo obsadila Hana Beranová a 3. skončil Matyáš Coufal. V I. kategorii (2. a 3. třída) soutěžilo 16 žáků. První místo si vybojoval Zdeněk Michal, druhá byla Dorota Havlíčková a třetí místo obsadila Tereza Břízová všichni 3. A. Žáků čtvrtých a pátých tříd, kteří patří do II. kategorie, recitovalo 15. První místo obsadil Rudolf Culek, druhý byl Přemysl Pospíchal (oba 3. A) a na 3. místě skončila Veronika Fialová z 5. B. První tři žáci z I. a II. kategorie postupují do okrskového kola, které se bude konat v Chotěboři. Přejeme jim hodně zdaru. Anna Horáková Vítězové I. kategorie. Vítězové II. kategorie. Okrskové kolo soutěže v recitaci se naši žáci zúčastnili okrskového kola soutěže v recitaci Říkejme si básničky. Uskutečnilo se v Kulturním domě Junior v Chotěboři. Celkem se soutěže zúčastnilo 79 dětí z 12 škol. 12 žáků naší školy (vítězů školního kola) bojovalo ze všech sil. Recitovalo se a zkoušelo i před začátkem soutěže. I přes velkou konkurenci jsme vybojovali dva diplomy. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích 1. kategorie (2. 3. třída), 2. kategorie (4. 5. třída), 3. kategorie (6. 7. třída), 4. kategorie (8. 9. třída). V třetí kategorii obsadil první místo Daniel Michal z 6. A a ve čtvrté kategorii druhé místo získala Monika Zlámalová z 8. B. Oba dva se zúčastní okresního kola, které se bude konat v Ledči nad Sázavou. 9 Všem zúčastněným děkujeme za pěknou reprezentaci školy a Danovi a Monice přejeme hodně úspěchů v okresním kole. Za všechny zúčastněné Mgr. Jana Čejková Ve čtvrtek se uskutečnilo florbalové utkání mezi reprezentací žáků 6. a 7. tříd ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou a ZŠ Krucemburk. Zápas nezačal pro nás dobře, během 1 minuty jsme prohrávali 1:0. Naši chlapci se však nevzdali a vynutili si převahu, kterou korunovali i brankami. Soupeř se nevzdával a urputně bojoval. Nám se podařilo dát několik branek v důsledku zodpovědného plnění taktických pokynů a velmi dobré střelecké (pokračování na str. 10)

10 Naše škola (pokračování ze str. 9) aktivitě. Naši borci získali střeleckou převahu, uklidnili se a předváděli pro diváky velmi líbivou, rychlou a takticky vyspělou hrou. Poločas skončil 15:4 v náš prospěch. V druhé části zápasu jsme opět předváděli velmi dobrou a bojovnou hru, dařila se nám střelba a chlapci soupeře přehrávali ve všech směrech. Utkání skončilo v poměru 31:13. Naše chlapce je třeba pochválit a poděkovat jim. V touze po střelení branky si naši chlapci zapomínali nahrávat a mnohdy hráli riskantně, takže se několikrát stalo, že dva hráči soupeře byli před naším brankářem a vstřelili hezké branky. Všechny hráče i brankáře je třeba pochválit za slušnou hru. Branky: Pavel Pátek 5, Daniel Nepovím 5, David Dvořák 4, Petr Fajt 4, Stanislav Fajt 4, Petr Dymáček 4, Miroslav Dočekal 2, Vojtěch Štěpánek 1, Ondřej Doležal 1, Lukáš Malínský 1 Sestava našeho mužstva: brankáři: Martin Ondráček 7. B, Radim Fousek 6. A hráči: Pavel Pátek, Vojtěch Štěpánek (oba 7. B), Petr Dymáček, Stanislav Fajt, Daniel Nepovím, Ondřej Doležal, Miroslav Dočekal, Lukáš Vaščák (všichni 7. A), David Dvořák, Petr Fajt, Daniel Michal a Lukáš Malínský (všichni 6. A). Mgr. Jiří Novák V úterý 12. února proběhlo v Havlíčkově Brodě okresní kolo olympiády z anglického jazyka. Naši školu mezi 16 soutěžícími reprezentovala vítězka školního kola Kateřina Lavírová z 9. B. Soutěž se skládala ze 3 částí: 1. poslech a úkoly k poslechu 2. rozhovor nad modelovou situací ze života 3. popis obrázku Úvodní část soutěže poslech se Kateřině nevydařila zcela podle jejich představ. Zbylé dvě konverzační části situace a popis obrázku již pro naši reprezentantku dopadly mnohem lépe. Velkou ztrátu bodů z úvodu se jí však již nepodařilo dohnat, takže se Kateřina Lavírová umístila celkově na 13. místě se ziskem 24 bodů. Vítěz této kategorie získal 53 bodů. Přesto patří naší zástupkyni v této soutěži poděkování, protože jako jediná žákyně z 9. ročníků využila možnosti se na školní i okresní kolo připravovat i po vyučování. Mgr. Zdeněk Drápalík Školní kolo Pythagoriády pro 6. A a 7. třídy. Dne 18. a 19. února 2008 proběhlo na naší škole školní kolo Pythagoriády pro 6. a 7. třídy. Celkem se účastnilo 26 žáků ze 6. A a 20 žáků ze 7. tříd. Žáci se snažili vypočítat 15 netradičních a někdy i obtížných úloh. K dosažení titulu úspěšný řešitel bylo třeba spočítat alespoň 9 úloh. To se bohužel nikomu nepodařilo. Nejblíže k tomu měl Jiří Konfršt ze 7. A, a Markéta Němcová s Adélou Čejkovou ze 6. A, kteří dobře spočítali 8 úloh. I za tento výkon si zaslouží naši pochvalu a uznání. Všichni účastníci si vyzkoušeli spočítat úlohy, na které nestačí jen umět skvěle školní látku z matematiky, ale je nutná logická úvaha a zdravý úsudek. Pořadí na prvních místech: Kategorie 6. třídy: 1. Markéta Němcová a Adéla Čejková 8 bodů 2. David Bureš, Daniel Michal, Aneta Danielová a Tereza Ondráčková všichni 8 bodů Kategorie 7. tříd: 1. Jiří Konfršt 7. A 8 bodů 2. Ondřej Doležal 7. A 7 bodů 3. Luděk Redlich 7. B 6 bodů Mgr. Jiří Novák, Mgr. Josef Remeš I naše škola má svůj časopis s názvem Chapadlo. O jeho přípravu se stará redakční rada. Školní kolo soutěže v recitaci II. stupeň Dne proběhlo školní kolo soutěže v recitaci. Zúčastnilo se jej 10 žáků 2. stupně. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích. V III. kategorii (6. 7. třída) se na 1. místě umístil Daniel Michal, na 2. místě David Dvořák (oba z 6. A) a na 3. místě Zuzana Stehnová ze 7. B. V IV. kategorii (8. 9. třída) 1. místo obsadila Monika Zlámalová, 2. skončila Denisa Růžičková (obě z 8. B) a třetí byla Lenka Veselská z 8. A. Všem vítězům blahopřejeme, ostatním děkujeme za účast a vítězům přejeme hodně úspěchů v okrskovém kole, které se uskuteční v KD Junior v Chotěboři. Za porotu Mgr. Jana Čejková 10 Vítězové recitační soutěže II. stupně.

11 Naše škola Lyžařský výcvik V týdnu od do proběhl lyžařský kurz žáků 7. tříd. Sešli jsme se v sobotu v 9.00 hod. u školy 25 žáků 7. tříd, 2 žákyně z 9. třídy, lyžařští instruktoři Mgr. Gabriela Glosrová a Mgr. Karel Rykr. Jako zdravotník p. MUDr. Marie Nováková a jako pedagogický dozor Ing. Věra Josková. Jedlová v Orlických horách nás přivítala deštěm a malým množstvím sněhu. Po ubytování na rekreační chatě Start jsme odpoledne vyrazili na lyže. Zažili jsme dost legrace, protože někteří žáci stáli na lyžích poprvé, ale během týdne se naučili téměř všichni lyžovat. Protože nám ani v neděli počasí nepřálo pršelo, dopoledne vedli instruktoři přednášku o výzbroji a výstroji lyžařů. Odpoledne jsme si vyšli na procházku do Deštného v Orlických horách, podívat se na sjezdovky a nazpět jsme si prohlédli kostel sv. Matouše. Každý večer byly připraveny různé soutěže, hry a zábava a zároveň probíhalo hodnocení a bodování celého dne. Užili jsme si při tom spoustu legrace. V pondělí dopoledne vyrazili naši lyžaři na lyže, odpoledne část dětí lyžovala a část si vyšla na vycházku do Deštného. Večer byla přednáška instruktorů na téma mazání lyží. V úterý ráno se lyžovalo a odpoledne byl odpočinkový půlden. Využili jsme toho a navštívili muzeum v Deštném. Večer nás čekala zajímavá přednáška horské služby. Ve středu se naši lyžaři rozdělili, ti zdatnější vyrazili na sjezdovku Marta v Deštném a druhá část trénovala na sjezdovce u naší chaty. Večer byla přednáška z historie lyžování. Ve čtvrtek byla náplň dne stejná jako ve středu, pouze večer byla změna přednáška o carvingovém lyžování. V pátek většinu lyžařů čekala sjezdovka Marta, ti méně zdatní byli na vycházce. Celý lyžařský kurz byl zakončen závody ve slalomu, kde naši absolventi předvedli, co se za týden naučili. Poslední páteční večer proběhlo předání diplomů a absolventských lístků, vyhodnocení celého kurzu a najednou nám všem bylo líto, že náš kurz končí. V sobotu ráno jsme se šťastně navrátili domů do Ždírce. Velké poděkování si zaslouží p. MUDr. Marie Nováková, která se o nás vzorně starala. Byli jsme samozřejmě rádi, že jsme kurz přečkali bez úrazů a větších zdravotních potíží. I na ubytovně se o nás dobře starali, výborně nám vařil i pan kuchař. Zůstaly nám krásné zážitky a vzpomínky na příjemně prožitý společný týden. Za všechny účastníky Věra Josková Mateřská škola Ždírec n.d. Naše mateřská škola si každý rok v únoru připomíná masopust. Je mu věnován celý týden. Přišli jsme do MŠ naruby, v čepicích, na červeno a jako Shrekové. Děti si vesele vyzdobily třídy a chodby. Nejvíce se asi všem líbil masopustní rej v tělocvičně společně s rodiči a I. tř. ZŠ, kde se tancovalo a soutěžilo o drobné ceny proběhl zápis do I. tříd ZŠ. Předškoláci se na tento den těšili. Pí. učitelky ze ZŠ děti pochválily, že byly dobře připravené. Od zápisu si odnesly plno dárečků, které pro ně připravili kamarádi ze ZŠ přijelo divadlo Úsměv s pohádkou O bábě Chřipce se uskutečnil zápis dětí do MŠ (o situaci příště) jsme měli v MŠ hudební vystoupení žáků ZŠ, kteří navštěvují Lidušku. Předvedli nám hru na flétnu, klavír a keybord. Moc se nám líbili a já doufám, že děti, které navštěvují výuku flétny v MŠ, budou pokračovat i v budoucnu návštěva místního kina pásmo pohádek Dvanáct měsíčků. Jiřina Novotná Jak bylo v MŠ Dne v 9.30 hod. za účasti p. ředitelky Mateřské školy Ždírec a p. řed. ZUŠ Chotěboř se uskutečnilo milé vystoupení mladých ždíreckých muzikantů v místní mateřské škole. Děti připravili p. uč. M. Ondráček a p. Mgr. Marie Laušmanová. Vystupujícími byli: A. Nováková, H. Dočekalová, P. Freyová, V. Musilová, K. Havlíčková, L. Fikarová, T. Břízová, V. Břízová, T. Němcová, K. Andrýsková, M. Havel a I. Josková. Slyšeli jsme zpěv, hru na zobcovou flétnu, klavír, keybord a kombinaci flétny s doprovodem klavíru. A i když bylo naslouchajících dětí plná velká třída, byly pozorné a reagovaly na známé skladbičky. Na závěr hrála paní ředitelka, děti zpívaly a tleskaly do rytmu. A světe div se krásně se trefovaly. Odcházeli jsme všichni s úsměvem (hudebníci s lízátkem). Ba ne, z těchto dětí jednou mohou být dobří muzikanti a ti se ve světě věru neztratí. Mgr. Laušmanová Sportovní okénko SK DEKORA zve příznivce na turnaj k 80. výročí ždíreckého fotbalu. Mladší žáci (sobota). Starší žáci (neděle). Mladší přípravka (sobota). Starší přípravka (neděle). Fotbalový turnaj se uskuteční na umělé ploše v areálu SK DEKORA, začátek v 9.00 hodin. 11 Z oddílu kopané MLADŠÍ ŽÁCI se mladší žáci zúčastnili halového turnaje v Třemošnici za účasti 8 mužstev. Mužstvo prošlo turnajem ve stylu, který bychom si přáli vidět častěji. Prokázali, že i když máme hráčskou základnu nesrovnatelně menší než v Chotěboři, Havlíčkově Brodě nebo Hlinsku, když se skloubí bojovnost všech s kolektivní hrou pro mužstvo, výsledek se dostaví. Po delší době mohli trenéři jen chválit a v klidu si turnaj vychutnat i s hráči. I když z našeho mužstva bych tentokrát nehodnotil nejlepšího hráče, protože hráli všichni dobře, byl pořada- (pokračování na str. 12)

12 Sportovní okénko (pokračování ze str. 11) teli vyhodnocen David Dvořák nejlepším hráčem turnaje. Sestava: Fousek, Pátek, Dvořák, Malínský, Dymáček, Novák, Beran, Vomela, Ondráček Tabulka: 1) Chotěboř 2) Ždírec n.d. 3) Havl. Brod 4) Vítanov 5) Junior ) Třemošnice 7) Světlá n. Sáz. 8) Kolín B Výsledky: Dekora Třemošnice 3:1 Branky: Dvořák 2x, Pátek 1x Dekora Světlá 1:0 Branky: Dvořák 1x Dekora Chotěboř 0:0 Dekora Kolín B 5:0 Branky: Malínský 3x, Dvořák 1x, Novák 1x Dekora Havl. Brod 0:0 Dekora Vítanov 3:1 Branky: Malínský 2x, Pátek 1x Dekora Junior :0 Branky: Dvořák, Pátek, Malínský se uskutečnil turnaj ročníků 1996 v Jihlavě. Z Dekory byli do okresního výběru opět nominováni Radim Fousek a David Dvořák, ale zúčastnil se jen druhý jmenovaný. Davidu Dvořákovi se dařilo, vstřelil v každém zápase (až na Slavii) 1 gól a stal se se 4 brankami nejlepším střelcem brodského výběru. OFS Havl. Brod prohrál jen zápas se Slávií a skončil na 2 místě, právě za Slávií Praha. Nejlepším brankářem byl vyhlášen Kolář z OFS Havl. Brod. OFS Havl. Brod Bystr 1:0 Branky: Dvořák OFS Havl. Brod Vysočina 3:1 Branky: Dvořák, Burjetka, Svoboda OFS Havl. Brod Blaník Načeradec 5:0 Branky: Hýbl 2x, Dvořák, Burjetka, Doležal OFS Havl. Brod OFS Jihlava 6:0 Branky: Dvořák, Burjetka, Svoboda, Hýbl, Janda OFS Havl. Brod Slavie Praha 0:4 Pavel Dvořák TURNAJ Velké Pavlovice Dne 2. února 2008 se zúčastnili fotbalisté Dekory Ždírec turnaje o pohár Modrých Hor ve Velkých Pavlovicích. Jednalo se o turnaj hráčů starších 35 let za účasti mužstev: Velké Pavlovice A Velké Pavlovice B Senica Modra Kobylí Dekora Ždírec Dekora skončila na výborném druhém místě, když nejlepším střelcem byl Dušan Dvořák, nejlepším brankářem byl vyhlášen Zdeněk Wasserbauer. Výsledky Dekory: Dekora Modra 9:2 Dekora V. Pavlovice B 3:1 Dekora Senica 2:1 Dekora Kobylí 2:3 Dekora V. Pavlovice A 2:2 Pořadí: 1. V. Pavlovice A 2. Dekora Ždírec 3. Kobylí 4. Senica 5. V. Pavlovice B 6. Modra Děkujeme ždíreckým hasičům za zapůjčení auta na tento kvalitní turnaj. Miroslav Švanda Z odboru SPV Festival Sportu pro všechny 2008 (F SPV 08) Olomouc část první Na úplném začátku je třeba připomenout počátek události. 12. června 2005 Dětský den ve Ždírci n.d. 16 žákyň předvedlo právě nacvičovanou skladbu Pod vodou července 2005 Festival Sportu pro všechny 2005 děvčata se připojila k ostatním členům SPV a veřejně vystoupila s již zmíněnou skladbou na atletickém stadionu v Olomouci července 2006 XIV. Všesokolský slet Praha se skladbou Pod vodou a modrobílými strachovými pytli vystoupilo ČASPV na Strahovském stadionu jako host června 2008 Festival SPV 08 Olomouc V zahraničí je činnost ČASPV již dobře známá, ale v Česku stále bojujeme o zviditelnění, podporu a uznání veřejnosti. Festival SPV 05 se konal poprvé a myslím, že alespoň částečně splnil očekávání. Vedení ČASPV tedy dospělo k názoru, že festival je nejlepším prostředkem, jak ukázat široké veřejnosti činnost této organizace a tak pověřila festivalový výbor uspořádáním dalšího ročníku. V prvním F SPV 05 byly hromadné skladby zařazeny jako jedny z nosných pilířů zahajovacího a závěrečného ceremoniálu. V letošním roce bude pouze jedna, a to již nacvičená skladba POHODA. Organizátoři se snažili o to, aby účastníci měli více času na bohatý program. Nový je také seznam účastníků. Pořadatelé chtějí oslovit hlavně širokou veřejnost a uskutečnit jejich setkání s členy ČASPV, a proto je většina aktivit veřejně přístupná. Pro účastníky festivalu jsou připravovány vycházky a výlety za poznáním historických památek nejen v centru města Olomouce, ale i okolí. 12 (pokračování na str. 13)

13 (pokračování ze str. 12) Sportovní okénko Jak se přihlásit na Festival sportu pro všechny Členové ČASPV, kteří pojedou s krajskou výpravou, se přihlásí u svých odborů a obdrží festivalový průkaz člena ČASPV v němž je zahrnuto cestování MHD po Olomouci zdarma. Volné vstupy na festivalové aktivity (vyjma workshopů v tomto případě poslouží festivalový průkaz pro slevu při zakoupení lístků). Úrazové pojštění sml. Partner Generali a.s. Ubytování: a) Nocleh na karimatce ve spacáku (příznivá cena 50 Kč/noc). b) Nocleh na lůžku studentské koleje/domy mládeže/hostel (do 200 Kč/noc) Strava 175 Kč/den (v ceně je zahrnuto: snídaně, oběd balíček, večeře) 2. Festivalu SPV 08 se mohou zúčastnit i ostatní jako např.: a) Členové jiných občanských sdružení či právních subjektů v rámci spolupráce s ČASPV (ZŠ, ČOS, OREL atd.). b) Soukromé osoby: jestliže se hodláte přihlásit individuálně, pošlete vyplněnou přihlášku elektronicky kontaktní osobě Ing. K. Vondrušovi na ovou adresu: Všichni tito účastníci si mohou zakoupit festivalový průkaz v hodnotě 400 Kč, který bude mít určité výhody. Všichni držitelé festivalových průkazů se mohou zúčastnit workshopů za poplatek: dospělý 100 Kč a mládež 50 Kč. (WORKSHOP setkání, hromadné cvičení). V případě zájmu o účast naleznete další informace na nebo přímým zadáním Pokud pojedete s naší výpravou, dozvíte se bližší informace u našich cvičitelů. Pokračování příště Vavroušková Dana Asosiace Sport pro všechny (organizace rekreačních sportů) Ždírec n.d. hledá cvičitele/ cvičitelku na hodiny aerobiku pro děti. Podrobnosti na telefonním čísle ASPV Šachový oddíl TJ Sokol Krucemburk pořádá dne Šachový turnaj. Kde V pohostinství Pepino Krucemburk, prezentace od 8.00 do 8.50 hod. předpokládaný konec ve hod. Hrát se bude tempem 2 x 15 min. Oběd je v ceně symbolického vstupného. Pro všechny účastníky jsou zajištěny hodnotné ceny. Vítán je každý, kdo si rád zahraje královskou hru a nevadí mu, že nebude hrát s mistry. (případné dotazy na tel.: ) Údavy Turnaj ve stolním tenisu Již 21. ročník turnaje ve stolním tenisu jednotlivců (dospělí) se konal v sobotu 2. února v sále hostince U lípy. Tentokrát se zúčastnilo 9 hráčů, kteří hráli systémem každý s každým. Přihlášeno bylo více hráčů, ale poslední týden před turnajem se 5 účastníků omluvilo, hlavně pro nemoc. Tentokrát zvítězilo mládí Tomáš Turnhöfer a druhý skončil Petr Pelda junior. Tentýž den se uskutečnil i 2. ročník turnaje ve čtyřhře za účasti čtyř dvojic. Vyhráli otec a syn Turnhöferovi. Jako vždy příjemná atmosféra, pohoštění, a díky sponzorům vč. MÚ Ždírec, i pěkné ceny. Otakar Formánek Kultura CESTOPISNÁ DIASHOW Afrika Jiný svět: Jihoafrická republika, Namibie, Botswana. Ráj divokých zvířat Krugerův park, Etosha, Kalahari. Křováci, Himbové, vodopády na angolské hranici atd Diashow se uskuteční v sále Městského kina ve středu 2. dubna 2008 od hodin. Vstupné 50,- Kč O svých cestách, zážitcích a kouzelných místech se s námi přijedou podělit cestovatelé Lenka a Václav Špilarovi. 13 Těšíme se na Vás! (Pořádá Městská knihovna a IC)

14 Kultura Městská knihovna a Informační centrum Březen měsíc knihy a Internetu Projekt Březen měsíc Internetu letos vstoupí již do jedenáctého ročníku. Motto zní: Internet výhoda pro znevýhodněné. Po celý březen každé pondělí dopoledne od 8.00 do hodin internet zcela zdarma pro maminky na mateřské dovolené, seniory, občany tělesně postižené a ty, jenž hledají zaměstnání. Pomůžeme, poradíme Týden otevřených dveří Pro nové čtenáře registrace zdarma! Během celého měsíce amnestie pro zapomnětlivé čtenáře! Vyhlášení soutěže pro děti: Přišlo k nám jaro! Děti namalují obrázek na dané téma na plochu A4. Obrázky budou vystaveny v Městské knihovně a IC. Tři nejhezčí nemine malá odměna. Podmínky soutěže: Namalovaný obrázek na čtvrtce formátu A 4 na téma Přišlo k nám jaro prosím doneste do konce března do Městské knihovny a IC. Na každém obrázku musí být jméno, příjmení a označení třídy. Soutěžit se bude ve 2 kategoriích: 1. Děti I. V. třída. 2. Děti VI. IX. třída Vyhodnocení soutěže se dozvíte v květnovém čísle Našich novin. Zdena Lédlová Tip na dobrou knihu GALERIE DOUBRAVKA Vás zve na výstavu nazvanou Od Doubravy k Chrudimce Výstava potrvá od 4. března do 25. dubna Otevřeno PO PA ; hodin Výstava bude zahájena vernisáží v pondělí 3. března v hodin. Úvodní řeč pronese RNDr. František Bárta, o kulturní vložku se postarají děti ze ZŠ a MŠ ve Ždírci nad Doubravou, které navštěvují ZUŠ Chotěboř. Děti zahrají na flétnu a keyboard pod vedením Mgr. Marie Laušmanové. Autoři výstavy RNDr. František Bárta, vedoucí CHKO Železné hory, Mgr. Věra Váchová a Eva Kubínová, členky ZO ČSOP Chotěboř společně vytvořili několik expozic s tematikou ochrany přírody, seznamující návštěvníky s krásami Železných hor a okolí. Bude připravena ochutnávka tradiční medoviny, vody ze Železných hor a koláčků. Jste srdečně zváni! 14 Otvírací doba Městské knihovny, Informačního centra a galerie: Městská knihovna: pondělí zavřeno!! úterý, středa, čtvrtek, pátek: , hodin Informační centrum: pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek: , hodin Galerie Doubravka: Otevřena pondělí pátek: , hodin UPOZORNĚNÍ: Při první návštěvě v novém roce (pokud si chcete něco vypůjčit) je třeba zaplatit registrační poplatek!! Registrační poplatek: dospělí čtenáři 60,- Kč/ rok děti a studující 20,- Kč/rok jednorázový: 10,- Kč Pokuty z prodlení: 1. upomínka 10,- Kč (80 dní) (neposílá se) 2. upomínka 20,- Kč (90 dní) 3. upomínka 30,- Kč (120 dní) Kraj Vysočina: města a obce kraje Vysočina. Tradice, historie, památky, turistika, současnost. Rožnov pod Radhoštěm, PROXIMA Bohemia, (2007), vydavatel Jan Doleček. Vydavatelství místopisného tisku PROXIMA Bohemia přineslo v pořadí pátou publikaci o městech a obcích jednotlivých krajů České republiky, navazující na již vydané encyklopedie Zlínský, Moravskoslezský, Jihomoravský a Olomoucký kraj. Publikace také navazuje na interaktivní CD Města a obce Moravy a Slezska, na kterém jsou všechny tyto čtyři tituly o krajích v moravském regionu shrnuty. V knize věnované KRAJI VYSOČINA jsou prezentována všechna města a obce Vysočiny od historie, památek, tradic, lidové tvorby až po současný rozvoj, kulturu či význam firem v jednotlivých regionech Ze slov Jana Dolečka vybrala Zdena Lédlová Velikonoce NENÁBOŽENSKÉ VELIKONOČNÍ TRADICE Podobně jako mnoho jiných křesťanských svátků, i Velikonoce se přenesly mimo církev. Už od jejich vzniku jsou časem oslav a veselí. Dnes jsou i komerčně důležité, protože se na ně váže mnoho zvyků, k jejichž uskutečnění je třeba vynaložit nějaké úsilí nebo jen tak zajít na nákup. Prodávají se například velikonoční pohledy, ozdoby nebo cukroví v podobě velikonočních vajíček, beránků nebo zajíčků. V Česku je prastarou tradicí hodování a pomlázka. Na Velikonoční pondělí ráno muži a chlapci chodí po domácnostech svých známých a šlehají ženy a dívky ručně vyrobenou pomlázkou z vrbového proutí. Pomlázka je spletena z osmi, dvanácti nebo až dvaceti čtyř proutků a je obvykle od půl do dvou metrů dlouhá a ozdobená pletenou rukojetí a barevnými stužkami. Podle tradice muži při hodování pronášejí koledy. Nejznámější velikonoční koledou je tato krátká říkanka:

15 Kultura Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný, když nedáte malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný Jestli dojde dříve na pomlázku nebo koledy záleží na situaci. Ačkoli může být vyšlehání bolestivé, není cílem způsobovat příkoří. Spíše je pomlázka symbolem zájmu mužů o ženy. Nenavštívené dívky se mohou dokonce cítit uražené. Vyšupaná žena dává muži barevné vajíčko jako symbol jejích díků a prominutí. Pověst praví, že dívky mají být na Velikonoce vyšlehány, aby zůstaly celý rok zdravé a uchovaly si plodnost. V některých oblastech ženy mohou pomlázku oplatit odpoledne, kdy vylívají na muže a chlapce kbelíky studené vody. Zvyk se napříč Českem mírně mění. V USA jsou velikonoční svátky již prakticky nenáboženským svátkem, takže mnoho amerických rodin se účastní jen velikonočního veselí okolo zdobení velikonočních vajíček v sobotu večer a jejich lovu v neděli ráno. Podle dětských pohádek byla vajíčka během noci přinesena velikonočním zajíčkem a poschovávaná po domě a zahradě, aby počkala na děti, až se probudí. Důvod, proč by to měl zajíček dělat, se vysvětluje jen zřídka. V Norsku je, kromě lyžování v horách a malování vajíček, tradicí řešení vražd. Všechny velké televizní stanice vysílají kriminální a detektivní příběhy, jako je například Poirot Agathy Christie. Také noviny otiskují články, ze kterých mohou čtenáři zkusit odvodit, kdo je pachatelem. Samozřejmě také vychází mnoho knih. Dokonce i krabice od mléka bývají potištěny příběhy s vraždami. Zdroj: WIKIPEDIE, Otevřená encyklopedie PŮVOD A ZAJÍMAVOSTI Velikonoce je odvozeno od Velké noci kdy Kristus vstal z mrtvých Škaredá středa nebo-li sazometná středa, v tento den by se lidé neměli mračit, aby se nemračili všechny středy v dalším roce. Zelený čtvrtek v tento den se jí zelená strava (špenát, zelí atd.) aby byl člověk celý rok zdravý. Název Zelený čtvrtek lze také odvodit od zeleného mešního roucha, které se v ten den užívalo. Kostelní zvony zní naposled a znovu zvoní až na Bílou sobotu, protože odlétají do Říma. Velký pátek je spojen s magickými silami, otevíraly se hory, které vydávaly své poklady a v tento den se nesmělo nic půjčovat, protože půjčená věc by se mohla očarovat. Řehtačka zvuk řehtačky měl nahradit zvony, které odletěly do Říma. Pomlázka neboli dynovačka je tradice českých Velikonoc, zmiňuje se o tom ve svém díle například pražský kazatel Konrád Waldhauser. Tradice v Anglii ženy přivazují muže k židlím a za propuštění chtějí peníze. Boží hod velikonoční neodmyslitelné tradice Velikonoc, kdy papež na tento den promluví poselství a požehnání: Urbi et Orbi (městu a světu). Zdena Lédlová Upozornění! Úprava linky Jeseník Jihlava Od bude tato linka Ždírec nad Doubravou Jihlava a zpět jezdit pouze v pondělí a v pátek! connex Jeseník-Svitavy-Jihlava Platí od 3.března 2008 do 13.prosince 2008 Přepravu zajišt uje : Connex Morava a.s., Ostrava - Moravská Ostrava, Vítkovická 3133/5,PSČ , (prov.jeseník, Sadová 3, tel ,fax ), (spoje 1-6) Connex Morava a.s., Ostrava - Moravská Ostrava, Vítkovická 3133/5,PSČ , (prov.šumperk, Jesenická 19, tel ,fax ), (spoje 15-16) km Tč R R od Jeseník,aut.nádr př Lipová-lázně,lázně Lipová-lázně,záv Ostružná,Ramzová,hotel Horská chata.. Ostružná Branná,průtah Jindřichov,žel.st Hanušovice,Potraviny Kopřivná,obchod IDSOK Bratrušov,obchod př od Šumperk,aut.st od př Zábřeh,poliklinika Zábřeh,žel.st př od Mohelnice,aut.st od př Moravská Třebová,aut.nádr př od Svitavy,aut.nádr od př Polička,aut.st Borová,žel.st př Krouna,křiž Hlinsko,pošta Ždírec n.doubr.,cukrárna DIPP Česká Bělá Havlíčkův Brod,dopravní terminál. MHD Štoky,nám Jihlava,aut.nádr MHD od nejede , nejede , , jede v pondělí 2 jede v úterý 3 jede ve středu 4 jede ve čtvrtek 5 jede v pátek IDSOK Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje MHD možnost přestupu na městskou hromadnou dopravu Na lince platí tarif Integrovaného dopravního systému (IDSOK), vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech. Pokud je vozidlo označeno logem IDSOK, uznávají se ve vyznačeném úseku předplatní jízdenky tohoto systému. Zavazadla určená k přepravě mimo prostor pro cestující, vyžadující uložení v určité poloze nebo přesahující hodnotu 5.000,-Kč, jsou jejich majitelé povinni nahlásit řidiči. 15 R Místenku s jízdenkou lze zakoupit ve všech předprodejních kancelářích AMS na spoj 1 ze zastávky Jeseník,aut.nádr. a Lipová-lázně,lázně do zastávek Svitavy,aut.nádr. až Jihlava,aut.nádr. Na spoj 2 ze zastávky Jihlava, aut.nádr. do zastávek Svitavy,aut.nádr. až Jeseník,aut.nádr.

16 Kultura CHOTĚBOŘ SOKOLOVNA CHOTĚBOŘ čtvrtek 6. března od hodin PANÍ PIPEROVÁ ZASAHUJE Jack Popplewell Detektivní komedie v podání ADI- VADLA Havlíčkův Brod. Vstupné 90,- Kč, v předprodeji 70,- Kč, předprodej v IC Chotěboř, tel KINO CHOTĚBOŘ pátek 28. března od hodin NEUVĚŘITELNÁ INDIE 2 Přednáška s projekcí s cestovatelem Ondřejem Valáškem. Vstupné 80,- Kč, v předprodeji 60,- Kč, předprodej v IC Chotěboř, tel SUDOKU HLINSKO PANORAMATICKÉ KINO čtvrtek 6. března od hodin TAJEMSTVÍ POUŠTĚ Strhující diashow Kateřiny a Miloše Motani plná barev, tvarů, světla a slunce. Cesta napříč severoamerickými pouštěmi, polopouštěmi a Coloradskou plošinou. Vstupné 100 Kč, předprodej v IC Hlinsko. KOMORNÍ DIVADLO ORLOVNA pátek 7. března od hodin ROZMARNÝ DUCH Divadelní společnost HÁTA uvádí novou komedii. V hl. rolích Mahulena Bočanová a Adéla Gondíková. Předprodej vstupenek: IC, Husova 41, tel pátek 21. března od hodin MICHAL PAVLÍČEK a spol. Koncert hudebního tria: bicí Miloš Meier, baskytara Martin Ivan. Předprodej vstupenek: IC, Husova 41, tel MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE 25. března dubna 2008 JEDEN JINÝ SVĚT VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Pořádá Cesta mladé kultury hlinecka. Barbora Koumarová Kolumbie, Daniela Domáčková Indie, Miroslav Beránek ml. vlastní tvorba. Otevřeno: Út Pá 9 12, hodin, pokud je výstava, otevřeno i v So Ne hodin. BETLÉM 18. března dubna 2008 VELIKONOCE NA BETLÉMĚ Výstava ve všech roubených objektech přibližující tradiční lidové obyčeje. Otevírací doba: Denně mimo pondělí a neděle od 8 do 16 hodin, v sobotu otevřeno od 8 do 11 hodin. Polední přestávka od 12 do 13 hodin. Po dobu velikonoční výstavy otevřeno denně mimo pondělí od 8 do 16 hodin. Polední přestávka od 12 do 13 hodin. Dne otevřeno od 13 do 16 hodin. VESELÝ KOPEC Veselý Kopec je do zahájení nové návštěvnické sezóny dne uzavřen Snadný rébus Těžký rébus Pravidla sudoku: v žádném sloupci, řádku ani čtverci 3x3 se nesmí opakovat žádná čísla od 1 9 každý rébus má pouze jedno řešení Více informací, sudoku a zábavy naleznete na: Výsledek snadného rébusu Výsledek těžkého rébusu

17 Španìlská spoleènost LANA, významný výrobce døevìných panelù pro stavebnictví, hledá pro svùj nový výrobní závod ve Ždírci nad Doubravou muže a ženy na následující pozice: OPERÁTOR nástupní mzda od Kè Požadavky: SOU, praxe z døevovýroby nebo jiné výroby výhodou, pracovitost, spolehlivost OPERÁTOR LINKY nástupní mzda od Kè Požadavky: SOU, praxe z døevovýroby nebo jiné výroby podmínkou, pracovitost, spolehlivost SENIOR OPERÁTOR nástupní mzda od Kè Požadavky: SOU s maturitou, praxe z døevovýroby nebo jiné výroby podmínkou, pracovitost, spolehlivost TECHNIK ÚDRŽBY nástupní mzda od Kè Požadavky: SŠ technického smìru, vyhláška 50 6, praxe z elektroúdržby nebo údržby, dobrá znalost práce na PC (MS Office), zodpovìdnost, znalost AJ výhodou ØIDIÈ VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKU nástupní mzda od Kè Požadavky: SOU, praxe z výroby a s øízením VZV podmínkou, pracovitost, spolehlivost Nabízíme: Zázemí zahranièní spoleènosti, moderní pracovní prostøedí, odpovídající finanèní ohodnocení, pøíspìvek na dopravu, stravenky a možnost odborného rùstu. 17

18 Autobazar Claudie s.r.o. 1. možnost uzavření povinného ručení nejen na vozidla zakoupená v našem autobazaru, výběr z několika pojišťoven, např. Česká pojišťovna, Generalli, ČPP. I u nás lze uznat bonus za bezeškodní průběh. 2. výkup vozidel za hotové 3. příjem automobilů do komisního prodeje, neustále prodáváme i v zimě!! PO DOHODĚ MOŽNOST ODVOZU VAŠEHO AUTOMOBILU DO AUTOBAZARU NAŠÍM PRACOVNÍKEM. Zimní pracovní doba : PO SO hodin Kontakt: tel. /fax: mobil: CLAUDIE.CZ 18

19 19

20 Nevíte, kam na dovolenou????? Přijďte se poradit k nám. Cestovní agentura Ing. Jindřicha Kyncla Družstevní 403, Ždírec nad Doubravou Tel. /fax.: mobil: , Jsme autorizovaným prodejcem cca 60 spolehlivých cestovních kanceláří, například ATIS, ALEXANDRIA, ESO, EXIM, FEDE, FIRO, GALATEA, KO TOUR, KOVOTOUR plus M TOUR, REDOK, RÉGIO a řady dalších (možnost nákupu i zájezdů ČEDOK a FISCHER. Slevy nabízené zastoupenými kancelářemi získáte i u nás (za včasný nákup, věrnost). HORY LYŽE MOŘE POZNÁVÁNÍ LÁZNĚ RELAXACE Příprava a zajištění cestovních programů dle přání zákazníka v tuzemsku i cizině (individuální, skupiny, firma, služební cesty) Tlumočení i písemné překlady francouzštiny i s razítkem soudního tlumočníka a němčiny Možnost fakturace i na FKSP Z vlastní produkce či ze spolupráce s CK KO TOUR s mým průvodcováním letos nabízím: PAŘÍŽ , , , cena od 4 780,- Kč V ceně: 2x nocleh se snídaní, doprava busem s klimatizací a možností občerstvení za Kč, pojištění léčebných výloh a storna. Program: Notre Dame, historické centrum, Louvre, Eiffelova věž, Montmartre, Versailles, a další zajímavosti, na závěr projížďka lodí po Seině. Na zpáteční cestě zastávka v Ambergu (zábavné koupání či prohlídka města). FRANCIE A ŠVÝCARSKO cena od 5 480,- Kč V ceně: 3x ubytování, doprava busem. V ceně není: pojištění, lanovky, loď, vstupy, snídaně. Program: Chateu du Chillon, Chamonix, Aiguille du Midi, výhled na Mont Blanc. Albertville, Granoble, Chambéry, Aix les Bains, Conflans, Annecy prohlídka města plavba lodí přes jezero, Tätsch vláčkem do Zermattu zubačkou na Gorgengrat výhled na Matterhorn. KORSIKA ostrov plný krás pobytově poznávací za ,- Kč V ceně 7x nocleh se snídaní, doprava busem s klimatizací, trajekt. Pojištění LV a storna lze uzavřít při objednávce. Program: Bastia, Ajaccio, Sartene, Bonifaccio, skalní rezervace Calanche, průsmyk Vergio, přehrada Calacuccio a další zajímavosti. Možnost pěších výletů či koupání či projížďky lodí. NORMANDIE, BRETAGNE, LOIRA, PAŘÍŽ cena od 6 760,- Kč V ceně: doprava busem, 5x nocleh, pojištění LV vč. storna. Program: Paříž, Etrétat, Arromanches, le Mont St. Michel, St. Malo, Cap Fréhel, Dinan, Carnac, poloostrov Quiberon, Nantes, 2 3 zámky na Loiře, Paříž zakončená projížďkou lodí po Seině. ADVENTNÍ VÍDEŇ za 499,- Kč Program: 5.30 hod. odjezd ze Ždírce, prohlídka historického centra Vídně s průvodcem, volno k prohlídce předvánočního trhu před radnicí. Těšíme se na setkání s Vámi po telefonické domluvě i v sobotu a v neděli. Ing. Jindřich Kyncl PLASTOVÁ A DŘEVĚNÁ OKNA ŽALUZIE VENKOVNÍ ROLETY MONTÁŽ A OPRAVY Žaluzie horizontální od 230, Kč/m 2, dále vertikální, isedesign, indesign. Venkovní rolety od 800, Kč/m 2 Oproti konkurenčním firmám z cizích regionů nabízíme navíc: tlumící kartáče průchodku chrom navíječe building záruky oprav do 24 hod. bezkonkurenční ceny Další nabídka: sítě proti hmyzu čištění vertikálních žaluzií Glosr, Nad Řekou 600, Ždírec nad Doubravou tel.: ( ) ( ) OBKLADY a DLAŽBY PRODEJ DOPRAVA PROVEDENÍ keramické obklady a dlažby spárovací tmely, lišty vybavení koupelen HOJNÝ PAVEL Horní Studenec 95 Tel.:

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 25. LEDNA 2007 Usnesení zastupitelstva města číslo: Hlasování: pro-proti-zdržel se 1/02/07

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 3.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou strana 1/5 Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 3.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 28. dubna 2011 v zasedací síni

Více

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 Zastupitelstvo města: 722. schvaluje program jednání 20. řádného zasedání zastupitelstva města; 723. volí

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 13.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 23. ŘÍJNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/13/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Jednání bylo zahájeno v 18 hodin Přítomno: 15 členů ZM dle presenční listiny Hosté: 9 občanů Program: Pozvánka ze

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V Tel.: 515 333 201-2, fax: 515 266 468, e-mail: urad@mesto-miroslav.cz, www.mesto-miroslav.cz Okres Znojmo Souhrn usnesení č. ZM.21/2010 z 21. zasedání

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

U s n e s e n í. z 20. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. června Zastupitelstvo města:

U s n e s e n í. z 20. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. června Zastupitelstvo města: U s n e s e n í z 20. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. června 2005 Zastupitelstvo města: 669. volí návrhovou komisi pro toto zasedání ve složení: předseda: Ing. Jozef Pikla členové:

Více

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 18. 11. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 10.02.2014 č. 612-26/2014/ZM až 636-26/2014/ZM USNESENÍ č. 612-26/2014/ZM ze dne 10.02.2014 schvaluje MUDr. K. Navrátila, Ing. P. Kheka a p. V. Semeráda

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

Program: Pozvánka ze dne Program upraven a doplněn o nové body předložené starostou. Doplnění programu: Za bod 9) se vkládají body:

Program: Pozvánka ze dne Program upraven a doplněn o nové body předložené starostou. Doplnění programu: Za bod 9) se vkládají body: Zápis č. 1/2015/4 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 11.2.2015 Jednání bylo zahájeno v 18:00 hod Přítomno: 13 členů ZM Krucemburk dle presenční listiny Omluveni: Vít Janáček Hosté:

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-50-2016 Termín jednání 31. srpna 2016 Začátek jednání 15:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 20. 11. 2006 Starosta zahájil zasedání v 19:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva. Omluvena: Ing. Václav

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/I ověřovatele zápisu: Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/II navržený program zasedání: 1) Diskuse s občany 2) Majetkoprávní úkony 3) Mimořádná podpora

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Zápis č.6/2016/16 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk konaného dne

Zápis č.6/2016/16 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk konaného dne Zápis č.6/2016/16 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk konaného dne 2.11.2016 Jednání bylo zahájeno v 18.00 hod Přítomno: v 18.00 hod bylo přítomno 10 členů ZM dle presenční listiny Omluven: Jiří

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 26. 1. 2011 od 16,00 hodin v zasedací

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016 Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: 14členů ZM 1 členů ZM (M. Šveřepa). 0 členů ZM 032/2016 Určení ověřovatelů Zastupitelstvo

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, J. Zoubek, M. Holasová, Ing. Josef Vašíček, Ing. Jan Vašíček,

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Informace o přijatých usneseních. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016

Informace o přijatých usneseních. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016 z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka

Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka Zastupitelstvo městyse schvaluje: Program zasedání zastupitelstva městyse 1.

Více

Výpis ze zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 24. února 2014, od 17:00 hodin

Výpis ze zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 24. února 2014, od 17:00 hodin Výpis ze zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 24. února 2014, od 17:00 hodin 1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Předsedající schůze dále na základě prezenční listiny zkontroloval

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-51-2016 Termín jednání 12. září 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

USNESENÍ č. 6/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sebranice konaného dne

USNESENÍ č. 6/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sebranice konaného dne USNESENÍ č. 6/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sebranice konaného dne 13. 6. 2016 Program: 1) Schválení programu zastupitelstva obce 2) Obnova místní komunikace Třešňovka zadávací dokumentace,

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

USNESENÍ č. 13/2016 z 12. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 13/2016 z 12. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 13/2016 z 12. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 18. 04. 2016 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Přítomní: Hosté: Začátek: Zapisovatel: Program: Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Oldřich Surala, Mgr. Helena Jurčíková, Mgr. Jarmila Kopecká,

Více

Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne

Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne 18.3.2015 Zastupitelstvo obce Rozvadov I/ Schvaluje 5/1) ověřovateli zápisu Jindřicha Červeného, Ivana Jančoviče,

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Vyhodnocení hospodaření v obecních lesích (Zdeněk Papík, LESPAP) b) Výsledky výběrového řízení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, 251 68 dne 2.11.2009 Přítomni: PhDr. L. Ondráček F. Borovička Ing. H. Křížová F. Kubelka E. Risová M. Reitinger Omluven: Š. Kovaříková Přítomní občané:

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 18. 5. 2016 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 08. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 21.04.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2009 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne

Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 15.6.2016 Místo konání: Obecní úřad Doudleby Začátek: 19:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno: 6 členů OZ Omluveni:

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince 2006 3a/2006/ZM I. ZM bere na vědomí : 3a.2006/6ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí kontrolu

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne 5. 11. 2012 Usnesení č. 368/12 RM pořízení územní studie na výstavbu průmyslové zóny v Brtnici. Usnesení č. 369/12 RM starostovi Stanislavu Jirků

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-49-2016 Termín jednání 27. července 2016 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 1.2.2017 ve 14.30 hodin v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp. 236 Přítomni: Alan Tomášek,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc.

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Z Á P I S č. 01/2016 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 01/2016 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Sportovní komise V Písku dne 07.03.2016 Z Á P I S č. 01/2016 z jednání, které se konalo dne 03.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni Václav

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice

Z Á P I S. ze 7. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Z Á P I S ze 7. zasedání ZM Sedlice konaného dne 22.4.2015od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Přítomno: dle prezenční listiny 10 členů zastupitelstva. Omluveni: p. David Vágner 1. Zahájení Starosta města přivítal

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Program 1. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Program 1. zasedání Zastupitelstva města Žlutice Program 1. zasedání Zastupitelstva města Žlutice Termín a místo konání: středa 17. prosince 2014 od 18 hodin v Kulturním domě Žlutice 1. Zahájení a schválení programu jednání 2. Informace z jednání Rady

Více

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1 Školáček 2. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2015/2016

Více

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce 58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo 7. 7. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-53-2016 Termín jednání 12. října 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne od 18:50 na OÚ Chýně Z MINULÝCH USNESENÍ ZBÝVÁ DOŘEŠIT:

Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne od 18:50 na OÚ Chýně Z MINULÝCH USNESENÍ ZBÝVÁ DOŘEŠIT: Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne 18. 9. 2013 od 18:50 na OÚ Chýně Přítomni: Jelínek, Pokorná Podle informací od paní tajemnice, Věry Kovářové a podle vlastních zjištění byla provedena kontrola

Více

HEJTMÁNKOVICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD

HEJTMÁNKOVICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD HEJTMÁNKOVICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2016 www.hejtmankovice.cz Mádr Josef Sokol Antonín Hladík Václav Malá Miloslava Kačírková Miluše Mžiková Anna Kubinová Marie Brandová Anna Winterová Marie Machová Blanka

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Zastupitelstvo obce Černava Zápis 1/2015 1/7

Zastupitelstvo obce Černava Zápis 1/2015 1/7 Zastupitelstvo obce Černava Zápis 1/2015 1/7 Zápis č. 1/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Černava, konaného dne 21.1.2015, od 17:30 hodin. Přítomni: Josef Krouza, Milena Částková, Edwin Trapp, Zuzana

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více