BŘEZEN 2008 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 189

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BŘEZEN 2008 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 189"

Transkript

1 Cena 5, Kè BŘEZEN 2008 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 189 Hrátky s jarem Jako bychom se znovu narodili, když se ve větvích zase rozezpívají ptáci a my poprvé ve vzduchu ucítíme jaro. To proto, že se velké divy začínají dít nejen s okolní přírodou, ale i s námi samotnými. Jaro už pomalu ťuká na vrátka, na horách taje sníh a na loukách a zahrádkách rozkvétají první květy. Příroda se začíná oblékat do veselých barev a i my býváme mnohem častěji optimisticky naladěni. Míza ve stromech stoupá a žene listy do rozpuku obdivuhodným tempem. Podvědomě cítíme, že se s přírodou probouzíme i my, že právě teď máme dost elánu pustit se do spousty nových aktivit. A protože nás čekají jarní svátky, donutí nás asi nejprve první sluneční paprsky umýt zimou počmáraná okna a vymést světnici, a pak v duchu velikonoční tradice začít shánět sobě i každému členu domácnosti něco nového na sebe, vyzdobit byt veselými velikonočními barvami a třeba si koupit nějaký hezký kvítek pro radost a navození té správné sváteční nálady. Čekají nás svátky nejhezčí, které prožíváme jinak slavnostněji, radostněji, duchovněji, procítěněji, avšak také společenštěji. Velikonoce jsou totiž svátkem, kdy se nejen nejbližší příbuzní, ale také širší rodina, sousedé a přátelé navštěvují. Tradice malých velikonočních koledníků se úplně nevytratila ani v naší digitální době. Nevytěsnily ji počítačové hry ani internet, kluci pořád ještě pobíhají po vsi, po paneláku, nebo aspoň po příbuzných, aby se pak mohli pochlubit, kdo má větší výslužku. Mezi pokémony, mincemi a sladkostmi budou jistě i vejce natvrdo Krásné jarní dny, hodně sluníčka a dobré nálady. Zdena Lédlová (pokračování na str. 2) Městský úřad informuje Územní plán Zastupitelstvo města rozhodlo o pořízení nového územního plánu města. Městský úřad žádá tímto občany a organizace, aby sledovali přípravu a pořízení územního plánu a zavčas podávali požadavky a připomínky k zapracování do ÚP. Všechny podněty přijímá oddělení výstavby města p. Špinar a p. Pleva. Zasedání zastupitelstva a rady města Výběr z usnesení z 9. zasedání zastupitel stva města, konaného Přítomno: 14 členů zastupitelstva, 15 hostů zasedání Zastupitelstvo města bere na vědomí, bez připomínek, zprávu o inventarizaci majetku města, provedenou k Pranostiky V březnu vítr, v dubnu déšť pak jistě úrodný rok jest. Březnové slunce má krátké ruce. Hřmí-li v březnu, sněží v máji. O svatém Tomáši sníh bředne na kaši (7. 3.). Na svatého Řehoře čáp letí od moře, žába hubu otevře, líný sedlák, který neoře. Svatý Josef naštípe dříví a panna Maria zatopí. Mráz po svatém Josefu neuškodí květu. Pěkný den na svatého Josefa zvěstuje dobrý rok.

2 Zasedání zastupitelstva a rady města (pokračování ze str. 1) Zastupitelstvo města projednává a bere bez připomínek na vědomí: 1) zprávu o stavu účtů města k ) zprávu o stavu běžného účtu města k ) zprávu o příjmech a výdajích rozpočtu města za rok ) zprávu o hospodaření města k ) zprávu o poskytnutých dotacích v roce Zastupitelstvo města schvaluje závěrečnou úpravu rozpočtu města na rok 2007 přerozdělením příjmů a výdajů mezi jednotlivými kapitolami podle návrhu předloženého finančním výborem. Zastupitelstvo města: a) schvaluje příspěvky z rozpočtu města na činnost občanských sdružení, organizací a spolků v roce 2008 následovně: 1. SK DEKORA Ždírec nad Doubravou ,- Kč 2. Sdružení ADIVADLO Havlíčkův Brod 2.000,- Kč 3. Český svaz včelařů Chotěboř 2.000,- Kč b) souhlasí s uzavřením smluv o příspěvku na činnost, mezi městem a žadateli o příspěvek c) schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o půjčce, uzavřené mezi Městem Ždírec nad Doubravou a o.p.s. Havlíčkův kraj, kterým město zvyšuje půjčku o.p.s. o částku ,- Kč. Zastupitelstvo města prohlašuje, že Město Ždírec nad Doubravou má zajištěny finanční prostředky na spolufinancování stavby cyklostezky Ždírec n.d. Kohoutov Benátky, která bude financována z prostředků ROP Jihovýchod, opatření 1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu. Zastupitelstvo města rozhoduje o koupi pozemku PK 597 v k.ú. Horní Stu de nec a stanovuje podmínky prodeje: 1) kupní cena pozemku je stanovena na ,- Kč 2) náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí, znalecký posudek na ocenění nemovitosti a daň z převodu nemovitostí uhradí kupující. Zastupitelstvo města: 1) schvaluje uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách s vlastníky pozemků, na kterých bude budována cyklostezka v úseku Kohoutov Benátky 2) pověřuje radu města stanovením podmínek budoucích kupních smluv. Zastupitelstvo města: 1) projednává: a) žádost T. K. o prodej pozemků p.č. st. 61, zastavěná plocha o výměře 326 m 2 a p.č. 66/4, zahrada, o výměře 481, k.ú. Kohoutov b) žádost Okresního stavebního družstva Havlíčkův Brod o prodej pozemků v k.ú. Ždírec n.d. pod bytovými domy v ulici Spojovací a Družstevní 2) ukládá městskému úřadu zveřejnit záměr prodeje a připravit podklady pro prodej pozemků na 10. zasedání. Zastupitelstvo města rozhoduje o prodeji osobního automobilu Škoda Felicia SPZ HBJ 67-69, rok výroby 1999 a pověřuje radu města zajištěním úkonů vedoucích k prodeji vozidla za nejvýhodnějších podmínek. Zastupitelstvo města: 1) prodává Z. K. pozemky v k.ú. Údavy p.č. 314/21 o výměře 108 m 2 a p.č. 314/47 o výměře 225 m 2 2) stanovuje podmínky prodeje: a) kupní cena pozemků je stanovena na 30,- Kč/m 2 pozemku b) náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí uhradí kupující, daň z převodu nemovitostí hradí město c) smlouva kupní bude obsahovat bezplatné břemeno přístupu k dešťové kanalizaci uložené na pozemku p.č. 314/47. Zastupitelstvo města: 1) prodává manželům R. a Z. L. část pozemku PK 358/2 díl a o výměře 158 m 2 2) stanovuje podmínky prodeje: a) kupní cena pozemku je stanovena na 50,- Kč/m 2 pozemku b) náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí uhradí kupující, daň z převodu nemovitostí hradí město. Zastupitelstvo města upravuje výměru a číslování pozemků, o jejichž prodeji M. S. rozhodlo zastupitelstvo usnesením č. 7/18/05 z a kupujícímu prodává: 1) části pozemků, které jsou vy tvořeny geometrickým plánem č /2007 ze dne : díl b o výměře 328 m 2, oddělený od pozemku PK 933 díl a o výměře 464 m 2, oddělený od pozemku p.č. 423/11 pozemek p.č. 570/22 o výměře 138 m 2, oddělený od pozemku p.č. 570/14 pozemek p.č. 570/23 o výměře 375 m 2, oddělený od pozemku p.č. 570/20 2) pozemky zapsané v katastru nemovitostí: p.č. 570/16 o výměře 208 m 2 p.č. 423/23 o výměře 66 m 2 Podmínky prodeje pozemků a kupní smlouvy jsou stanoveny usnesením č. 7/18/05 následovně: a) kupní cena prodávaných pozemků činí 80,- Kč/m 2 pozemku b) kupující uhradí náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a s převodem nemovitostí v katastru nemovitostí c) daň z převodu nemovitostí hradí město. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. UZSVM/HHB/ 6992/2007 HHBM, kterou Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových převádí na Město Ždírec nad Doubravou pozemky p.č. 570/20 a p.č. 570/21 v k.ú. Ždírec n.d. do vlastnictví Města Ždírec nad Doubravou. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy č. 641/112/ o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě mezi Městem Ždírec nad Doubravou a společností CONNEX Východní Čechy, a.s. Smlouva je platná v období od do Zastupitelstvo města: 1) deleguje k zastupování města na členských schůzích Lesního družstva obcí se sídlem v Přibyslavi v roce 2008 starostu města Jana Martince 2) deleguje k zastupování města na valných hromadách společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. v roce 2008 starostu města Jana Martince 3) deleguje na valných hromadách společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. v roce 2008 starostu města Jana Martince. 2

3 Zasedání zastupitelstva a rady města Zastupitelstvo města rozhoduje v souladu se zadávacími podmínkami soutěže č. 10/2007, vyhlášené , o pořadí nejvýhodnějších nabídek na zhotovení Územního plánu města Ždírec nad Doubravou a stanovuje pořadí tří nejvýhodnějších nabídek: 1) DRUPOS PROJEKT v.o.s., se sídlem Příčná 260, Havlíčkův Brod, nabídnutá cena za dílo: a) cena za zpracování ÚP v rozsahu dle zadání ,00 Kč b) cena za zpracování ÚP bez části koncept ,00 Kč. 2) Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., se sídlem Příkop 8, Brno, nabídnutá cena za dílo: a) cena za zpracování ÚP v rozsahu dle zadání ,00 Kč b) cena za zpracování ÚP bez části koncept ,00 Kč. 3) Architektonický Atelier Ing. arch. Rozehnal a Vosmek, se sídlem Hlaváčova 179, Pardubice, nabídnutá cena za dílo: a) cena za zpracování ÚP v rozsahu dle zadání ,00 Kč b) cena za zpracování ÚP bez části koncept ,00 Kč. Zastupitelstvo města schvaluje objednání projektové studie na dostavbu nebo nástavbu budov v areálu Základní školy a Mateřské školy Ždírec nad Doubravou s cílem zvětšení kapacity pavilonů školy a zateplení pavilonů v souladu se zpracovanou energetickou studií. Zastupitelstvo města stanovuje termín 10. zasedání na čtvrtek , začátek v hod. Výběr ze zápisu z 28. schůze rady města, konané Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Hubert Kolář, Jindřich Kyncl Jednání ve věci rekonstrukce silnice I/37 Starosta seznámil radu s výsledkem jednání zástupců města, ŘSD ČR správa Jihlava a DI Policie ČR Havl. Brod a p. Bezoušky. Předmětem jednání bylo zvýšení bezpečnosti provozu na úseku silnice Ždírec Údavy do letní sezóny s tím, že ŘSD ČR připravuje zásadní rekonstrukci silnice s obchvatem Ždírce a Údav. Komunikace bude osazena u křižovatek svislými značkami se zákazem předjíždění a omezením rychlosti. U odbočky na místní komunikaci k Vyhnálovu navrhuje DI rozšířit pravý jízdní pruh o možnost odbočení vlevo ve smyslu nových pravidel silničního provozu. Samostatné jednání proběhlo ve věci zvýšení bezpečnosti na křižovatce u Lázničků. Rada města souhlasí s objednáním studie řešení křižovatky u odbočky na místní komunikaci směr Vyhnálov. Převod stavby pergoly Rada města souhlasí s bezúplatným převodem investorství rozestavěné stavby pergoly na pozemku p.č. 356/44 k.ú. Ždírec n.d. ve sportovním areálu z SK DEKORA Ždírec n.d. na město Ždírec n.d. Provoz ZŠ a MŠ Ždírec n.d. Starosta seznámil radu se zprávou KHS o stavu prostor MŠ Horní Studenec. Podle hygienických předpisů platných od , bude nutné stavebně značně upravit toalety a přístup v prostorách školky. Starosta dále informoval radu o zájmu rodičů o umístění dětí do MŠ. Po dohodě s vedením školy navrhuje starosta zahájit přípravné práce na rekonstrukci stávajících školních pavilonů č. 2 a č. 3 tak, aby po nástavbě budov byl v každém pavilonu zvýšen počet tříd o 3. Pavilon č. 1 by mohl být následně využit převážně pro potřeby MŠ. Rada města s návrhem souhlasí a předloží ho k diskuzi zastupitelům. Stavební práce na hřišti Studenec Rada města souhlasí s návrhem osadního výboru Studenec na řešení přívodu vody k víceúčelovému hřišti v Novém Studenci a zadá projektantovi zpracovat projekt přípojky vody z rozvodů pitné vody společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod. Provoz prodejny v Lipové ulici Starosta informoval radu města o plánovaném zahájení provozu prodejny potravin v budově čp. 145 v Mírové ulici a o obavách rodiny Jandových o nedodržování pravidel silničního provozu v okolí prodejny. Městský úřad důrazně upozorní budoucího provozovatele prodejny na povinnost dodržování zásobování prodejny v souladu s dispozicí stavby. Pokud by problém s nedovoleným stáním vozidel pokračoval, bude rada situaci řešit dostupnými prostředky v oblasti dopravního značení. 3 Příspěvek na zajištění akce ZŠ Rada města souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 3.000,- Kč na zajištění pobytu žáků obecné školy Michelhausen ve Ždírci n.d. dne Zadání stavebních prací Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo firmou Stanislav Černý na položení nové střešní krytiny nad sálem kina v budově čp Cena za dílo vč. DPH činí ,- Kč. Úhrada bude provedena z kapitoly kultura. Prodloužení platnosti věcného práva Rada města se seznámila s návrhem smlouvy o budoucí kupní smlouvě, která řeší prodloužení platnosti věcného práva zpětné koupě pozemku p.č. 342/128 v k.ú. Ždírec n.d. od společnosti NIMIRU s.r.o. Havlíčkův Brod, předloženým Mgr. Janáčkem. Rada souhlasí s jednáním se společností NI- MIRU o uzavření smlouvy podle předložené předlohy. Souhlas se stavbou Rada města posoudila žádost SK DE- KORA Ždírec n.d. na povolení stavby sociálního zařízení u hřiště s umělým povrchem a doporučuje, aby umístění stavby a řešení vstupu do sportovního areálu navrhl architekt. Využití vozidla PS pro přepravu osob Rada města vyhovuje žádosti ZŠ a MŠ Ždírec n.d. na přepravu učitelky mateřské školy na trase Ždírec n.d. Horní Studenec automobilem pečovatelské služby. Odměna při narození dítěte Rada města rozhoduje o vyplacení příspěvku ve výši 3.000,- Kč při narození dítěte D. Ch. rodičům dítěte, kteří zcela nesplňují podmínky pro příspěvek ve smyslu usnesení zastupitelstva města. Zpráva o plnění zákona č. 106/ 1999 Sb. Rada města bere na vědomí zprávu o naplnění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v roce Město poskytlo v roce 2007 celkem 55 telefonických informací v rámci zákona. Výběr ze zápisu z 29. schůze rady města, konané Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Hubert Kolář, Jindřich Kyncl (pokračování na str. 4)

4 Zasedání zastupitelstva a rady města (pokračování ze str. 3) Koupě pozemků v k.ú. Ždírec n.d. Rada města: 1) projednala žádost společnosti VČP Net, s.r.o. na odkoupení pozemku pod VTL regulační stanicí v ulici Ke Stadionu 2) projednala nabídku na prodej pozemku PK 319 v k.ú. Ždírec n.d. 3) se seznámila se stanoviskem vlastníků lesa na PK 280 v k.ú. Ždírec n.d. k možnostem prodeje 4) se seznámila s návrhem Lesního družstva obcí Přibyslav na možnou směnu zemědělských pozemků v k.ú. Kohoutov za pozemky v k.ú. Ždírec n.d. 5) předloží žádost i nabídku zastupitelstvu města k projednání na 10. zasedání. Záležitosti ZŠ a MŠ Ždírec n.d. A/ Žádost o povolení výjimky z počtu žáků v ZŠ: Rada města: 1) projednává žádost ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou o povolení výjimky z počtu žáků ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání 2) povoluje počet žáků ve III. A třídě ZŠ 32 B/ Rada bere na vědomí počet dětí zapsaných do 1. třídy ZŠ pro rok 2008/2009. Do 1. třídy nastoupí 38 žáků. C/ Rada bere na vědomí zápis z kontroly prostor MŠ v Horním Studenci a ukládá MÚ zajistit realizaci stavebních opatření během letních prázdnin. Užívání místní komunikace Lipová ul. Rada města: 1) bere na vědomí žádost J. J. o řešení dopravní situace na Lipové ulici u prodejny smíšeným zbožím 2) schvaluje řešení navržené starostou spočívající ve vyhodnocení situace po zkušební době 1 měsíce provozu prodejny a následné řešení osazením místní komunikace svislým dopravním značením. Rekonstrukce DPS 119 Rada města souhlasí s pracemi na rekonstrukci DPS Mírová 119: 1) s vybavením rekonstruovaného bytu kuchyňskou linkou včetně digestoře, elektrického sporáku a DPH v ceně celkem ,- Kč 2) se zřízením úklidové komory v ceně 8.000,- Kč + vodoinstalace do úklidové komory v ceně 8.000,- Kč 3) s kompletní opravou fasády budovy DPS, včetně řešení vzlínání spodní vody v ceně ,- Kč 4) s úhradou ceny za práce spojené s výměnou a podezděním 4 oken v bytě č. 1 a 3 oken na chodbě domu ve výši ,- Kč 5) s úhradou ceny za nerezové zábradlí u vchodu do bytové části domu ,- Kč 6) s úhradou prací dle bodu 1)-4) z FRB a kapitoly rozpočtu města Sociál ní věci. Instalace dopravního zrcadla Rada města souhlasí s objednáním instalace dopravního zrcadla u výjezdu z místní komunikace na silnici I/37 v Údavech. Informace o úpravě křižovatky Starosta informoval radu města o návrhu řešení úprav dopravního značení křižovatky silnic I/34 a I/37 u restaurace Na křižovatce. Část úprav bude realizována do konce února a část do konce dubna Fond rozvoje bydlení Starosta informoval radu města o stavu Fondu rozvoje bydlení a výhledu na stav FRB k 09/2009, tj. k termínu, kdy město musí uhradit půjčku MMR ve výši 1,7 mil. Kč. Je předpoklad, že k datu vrácení půjčky bude zůstatek fondu více než ,- Kč. Rada města navrhne zastupitelstvu zachovat Fond rozvoje bydlení s vlastními prostředky města i po navrácení státní půjčky a již na 10. zasedání vypsat výběrové řízení na čerpání fondu se splatností půjček 4 roky. Úprava ceny služby Starosta informoval radu města o ceně za provozování veřejného osvětlení v roce 2008, která činí ,- Kč. Zvýšení ceny oproti roku je způsobeno větším počtem světelných bodů a zvýšením ceny za elektřinu a její dodávku. Projednání žádosti o příspěvek Rada města se seznámila se žádostí Okresního sdružení hasičů okresu Havlíčkův Brod na zajištění rekreace zasloužilých hasičů v roce 2008 na území okresu HB. Rada žádost o příspěvek odložila s tím, že upřednostňuje podporu SDH na území města. Jan Martinec Na aktuální téma Po 18 letech své činnosti v redakční radě Našich novin považuji za vhodné již skončit a dát příležitost mladé generaci. Tímto se loučím a přeji úspěchy do budoucna. Milada Gajdorusová Paní Miladě Gajdorusové děkujeme za její dlouholetou aktivní činnost v redakční radě Našich novin a přejeme jí hodně štěstí a zdraví. Redakční rada Našich novin Křižovatka I/34 I/37 u Lázničků V průběhu února jednali zástupci města s vedením Ředitelství silnic a dálnic Jihlava a Dopravního inspektorátu Policie ČR o možnostech zvýšení bezpečnosti dopravy na křižovatce silnic I. třídy u Lázničků. Je totiž zřejmé, že stávající dopravní značení a úprava křižovatky nezabrání neúmyslnému projetí křižovatky bez dání přednosti v jízdě. Důkazem toho je i poslední velmi vážná nehoda z , při které řidič ze Žďáru n.s. vůbec netušil, že přejíždí hlavní silnici. Po každé podobné nehodě jsou vznášeny z řad místních občanů návrhy na 4 úpravu křižovatky. Některé náměty jsou rozumné, jiné méně, ale všechny mají za cíl zvýšit bezpečnost provozu na křižovatce. Faktem je, že o dopravním značení rozhoduje pouze Krajský úřad kraje Vysočina a to na návrh správce komunikace, kterým je ŘSD ČR, správa Jihlava. Město a jeho zástupci mohou podávat, a také podávají pouze návrhy na možná řešení. Zásadní slovo při řešení značení křižovatky má dopravní inspektorát (DI). DI navrhuje jako nejlepší řešení řízení křižovatky semafory. Řešení určitě dobré, které má ovšem jeden háček. Semafory musí vybudovat a uhradit město.

5 Na aktuální téma Náklady této investice přesáhnou hodně přes 2 mil. Kč. Přesto se jeví toto řešení jako nezbytné a bude nutné zajistit v nejbližších letech jeho financování. Pro letošní letní sezónu bude dopravní značení na křižovatce upraveno, a to jak svislé, tak vodorovné. Změna jízdních pruhů bude provedena na zkušební dobu a následně vyhodnocena. Nezbývá než doufat, že všechny úpravy povedou ke zvýšení bezpečnosti při průjezdu Co nového na Vysočině Z Fondu Vysočiny schváleno k rozdělení dvacet pět milionů Po loňském prosincovém schválení krajského rozpočtu se postupně rozbíhá standardní projednávání podpor pro obce, města, neziskové organizace, podnikatele a mnohé další právní subjekty i fyzické osoby, které působí na území našeho kraje. Vyhlášení celkem šesti grantových programů v celkovém objemu téměř 25 miliónů korun schválili na únorovém zasedání krajského zastupitelstva zastupitelé Vysočiny. Metropolitní sítě VIII (1,2 mil. Kč), Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2008 I (6,0 mil. Kč), Jednorázové akce 2008 (2,5 mil. Kč), Sportoviště 2008 (4,0 mil. Kč), Diagnóza památek 2008 (0,7 mil. Kč), Čistá voda 2008 (10,0 mil. Kč) jsou konkrétní názvy dotačních titulů, které při jejich využití dávají žadatelům šanci na získání finančních prostředků na rozvoj podnikání, komunikační infrastruktury, ochrany památek nebo sportovní, kulturní či jiné společenské činnosti. touto křižovatkou a sníží počet dopravních nehod. Jan Martinec Jak je již obvyklé, lze podrobnější informace o grantových programech a pravidlech o předkládání projektů nalézt například na webových stránkách kraje Vysočina Krajská centra talentované mládeže se rozvíjejí Na základě dohody a souhlasu sportovních oddílů a klubů v rámci jejich krajských organizací se v kraji dlouhodobě postupně rozvíjí podpora kraje Vysočina talentované mládeže v jednotlivých sportovních odvětvích. Krajem poskytovaná podpora je podmíněna kromě existence dohody sportovních oddílů v daném druhu sportu v rámci celého kraje i existencí kvalitního projektu (podpora centra musí přinášet výhody i jednotlivým sportovním oddílům a klubům), dostatečně početným mládežnickým zastoupením a souhlasem krajských, případně celostátních orgánů v daném druhu sportu. Na začátku února schválila rada a zastupitelstvo kraje na základě doporučení Komise rady kraje pro sport a volný čas Výstavba cyklostezky Ždírec Kohoutov Začátkem letošního roku byla zahájena výstavba cyklostezky na Kohoutov. Prvním krokem bylo kácení stromů, které překážely trase budoucí stezky. Zeleň bude po dokončení stezky nahrazena přesně podle projektu schváleného i Správou CHKO Žďárské vrchy. Firma Stavak provedla přeložku vodovodu v prostoru u benzínové čerpací stanice. Jakmile to počasí dovolí, začne pan Matějka se svými zaměstnanci navážet budoucí násep stezky, ale to již bude stavba v plném proudu. Stezka by měla podle uzavřené smlouvy o dílo začít sloužit ještě v létě letošního roku. Jan Martinec finanční podporu pro celkem 10 krajských center talentované mládeže. Podpora v celkové výši tis. Kč byla rozdělena mezi již fungující i nově založená a schválená krajská centra talentované mládeže. Z již fungujících center talentované mládeže obdrží finanční příspěvky krajská centra pro mladé fotbalisty (1 500 tis. Kč), plavce (300 tis. Kč), basketbalisty (340 tis. Kč), šachisty (100 tis. Kč), lyžaře (200 tis. Kč) a volejbalisty (140 tis. Kč). Nově se na poskytnutí podpory mohou těšit krajská centra pro mladé hokejisty (1 300 tis. Kč), orientační běžce (185 tis. Kč), stolní tenisty (50 tis. Kč) a házenkáře (310 tis. Kč). Na konci každého roku je fungování krajských center pravidelně hodnoceno a výsledek hodnocení je součástí podkladů posuzovaných při rozhodování o přidělení krajské dotace v dalším roce. Miloš Vystrčil hejtman Vysočiny Stromy u stadionu V minulém čísle Našich novin jsem se zmínil o našem sportovním stánku. V místě, kde byl kdysi hokejový stadion, je dnes hřiště s umělým povrchem a vedle něho dětský koutek pro ty nejmenší. Co mě nejvíce tíží, jsou dnes již přerostlé břízy podél hřiště. V roce 1954 jsme je vysazovali brigádně v akci Z. Tehdy plnily funkci větrolamů od jihovýchodních větrů tak, aby hřiště bylo chráněno. Dnes spíše ohrožují děti, na které mohou nalomené větve spadnout. O spadaném listí nemluvě. Za náhradu těchto stromů jsou pěkně vysazeny stromky kolem sběrného dvora, a tak by bylo účelné břízy u hřiště vykácet dříve, než někoho zraní. Jan Coufal Údavy Valná hromada SDH Výroční valná hromada se konala v sobotu 12. ledna v sále hostince U lípy za účasti velké většiny členů a hostů z SDH Ždírec. Silně byli zastoupeni členové děti, což je obzvlášť potěšující. Činnost SDH byla v roce 2007 jako obvykle bohatá a i předpoklad akcí na tento rok není o nic menší. Veškerá činnost, vč. hospodaření, byla členy vzata na vědomí bez připomínek. Po valné hromadě následovalo pohoštění tradičně velmi znamenité domácí uzené. Klub seniorů Ždírec nad Doubravou Vás zve na VELIKONOČNÍ POSEZENÍ S PÍSNIČKOU, které se koná v úterý dne 18. března 2008 od hodin v novém Domě s pečovatelskou službou. Srdečně zvou pořadatelé 5 Prohlídka kroniky V sobotu 12. ledna si občané mohli prohlédnout kroniku osady Údavy. V současné době se jedná o jeden svazek školní kroniky (do roku 1975, kdy byla škola uzavřena) a šest svazků kroniky obce. Nahlédnout do všech svazků bylo možné před valnou hromadou a pro větší zájem i po ní. Otakar Formánek

6 Na aktuální téma Lékařská pohotovost v Nemocnici Havlíčkův Brod Provozní doba: Pracovní dny dospělí, děti a dorost Víkendy a svátky dospělí děti a dorost Rozpis pohotovostních služeb stomatologů Havlíčkův Brod 1., MUDr. Molíková Dobrovského 2023, Havlíčkův Brod tel , MUDr. Bohanes Milan Lánecká 970, Světlá nad Sázavou tel , MUDr. Anderová Milena Náměstí T. G. M, Chotěboř tel , MUDr. Venosová Štěpánka Humpolecká 244, Havlíčkův Brod tel , MUDr. Novotná Helena Kalinovo nábřeží 605, Havlíčkův Brod tel , MUDr. Drbohlavová Oldřiška Psych. Léčebna, Havlíčkův Brod tel Pohotovostní služby jsou od 8.00 do hodin. Rozpis pohotovostních služeb stomatologů Hlinecko 1., 2. 3 MUDr. Zdena Janovská Hlinecká 64, Trhová Kamenice 8., 9. 3 MUDr. Jan Konývka Poličská 444, Hlinsko 15., MUDr. Michael Chlud Smetanova 842, Skuteč 22., MUDr. Eva Konývková Nádražní 548, Hlinsko MUDr. Josef Cimburek Tyršova 386, Skuteč 29., MUDr. Libor Bačkovský Družstevní 1401, Hlinsko Pohotovostní služby jsou od 9.00 do hodin. Sloupek pamětníků Naši muzikanti V. pokračování. No jo, vostatky, to bylo naše začíná vypravování pana Bohumila Hospodky, rodáka z Trhové Kamenice, v horácké řeči. Vždycky na masopustní úterý byla veliká maškara a po ní šibřinky. Maškary vodil laufr to byla nejdůležitější vosoba. A bylo tam maškar plno: Žid, slaměnej, cikán s cikánkou a koněm, ras s kobylkou, kominík, smrtka, Turek, pachole, dragouni a husaři, kovář, policajt, rytíř, medvědář s medvědem, tři mládenci a také různě postrojené paní a páni. Na vostatky se na práci ani nemáklo, protože Boží hod je do roka třikrát, ale vostatky sou přece jenom jedny. Co já pamatuju, tak tu chodily maškary eště začátkem šedesátých let. To se vždycky celej ten průvod masek sešel na rynku, kde dostal Laufr vod starosty povolení k vobchůzce, a pak se šlo po Kamenici. Mirek Libalu dělával Laufra. To byl ten, co celej ten průvod maškar vod baráku k baráku vodil. Franta a Vašek Češkovi chodívali přistrojený za cikána a cikánku. Co ty se při tom navyváděli všelijakejch kousků! Samozřejmě nemoch chybět Franta Pátku Finýto. Olda Pilnu brejlatej ďál policajta. Vybíral mejto na mostě jak jelo ňáky auto, tak muselo zastavit a všichni v tom autě se museli vyplatit. I autobusy zastavoval! A když se nevyplatili, tak je kominíci zmazali na ksiftě. A voni nosili hadry namočený ve voleji nebo v naftě a sazích a vono to pak šlo hrozně špatně dolu. Vašek Němcu jezdil jako rytíř, kominíka ďál Bláha. Voni s nima chodili eště i starej Untrla a Prokop Širokejch. No, bylo tech masek tak na dvacet. K tomu eště muzikanti a samozřejmě kolem kupa dětí. To víte, dyž to vtrhlo do baráku, bylo se co vohlížet, aby, pacholci jedny, nenaďáli ňákou škodu. Vono se to nevobešlo bez ňáký tý štamprličky ta musela bejt a pak se moc nekouká na to, co se vyvádí. Zavdat si musel s hospodářem vždycky alespoň jeden z těch třech mládenců. Ten taky potom zval hospodáře, hospodyni a jejich starší céry na večerní muziku. No, a když hospodář, nebo hospodyně, přinesli ňáký to vobčerstvení, a druhýmu mládencovi dali něco do kasičky na muziku, tak dal Laufr pokyn muzikantům, který u toho samozřejmě nemohli chybět, a ty pak zahráli. Voni to měli pěkně sesumírovaný a hráli podle toho, kde zrovna byli. Tak třeba u Hospodku na zahradě hráli Ó hřebíčku zahradnický. Na tódle von byl Šulc (kapelník) moc dobrej. Přitom třetí mládenec z průvodu provedl hospodyni a pokuť tam byly, tak i starší céry. Žid 6 Pořad bohoslužeb římskokatolické církve, farnost Krucemburk Kostel sv. Václava H. Studenec: čtvrtek 18:00 neděle 9:30 Kostel sv. Mikuláše Krucemburk: středa, pátek 18:00 neděle 8:00 DPS Nad Řekou 560, Ždírec n.d.: sobota 16:30 vybíral do pytle koledu. Měl k tomu takovou říkanku: Smažte šišky a koblížky, ať jsou červený jak lišky, a nám taky dejte, s námi požívejte. V tý koledě nemohly chybět koblihy a boží milosti. To už vod božího rána byla vůně po celý Kamenici. Všude se tyto dobroty ďály. Teda všude kde si to mohli dovolit. No a když maškary vobešly celou Kamenici, tak zamířily do sokolovny. Tam vyslechli masopustní testament v něm byly vymenovány říchy, kerejch se dopustila maska kobyly. Na závěr byla kobylka obřadně poražena. A potom začaly šibřinky. Muzika, která věčinou trvala až do středečního rána. Recepis: Boží milosti typické masopustní pečivo: 2 žloutky, jedno celé vejce, 7 dkg cukru, 3 lžíce bílého vína,

7 Sloupek pamětníků 3 lžíce mléka, 28 dkg hladké mouky. Smaží se na oleji, nebo na sádle a ještě za horka se sypou vanilkovým cukrem. Na fotografii jsou účastníci maškary ve Vítanově. Vidíme tu muzikanty Chlapcovy na schodech před vchodem do hospody u pana Václava Vacka. V popředí je odleva: Žid, slaměnný, medvědář, tři mládenci, starosta, laufr a kominík. U vchodu vpravo je tabule, kde je uveden fotbalový klub S.K. Vítanov (bílá hvězda). Zde měli fotbalisté klubovnu. Tak jako chodily masky po Kamenici, tak se i vyřádily ve Vítanově. Jako malý hoch jsem se zúčastnil s mojí tetou Karličkou. Brala mne s sebou a s bratrancemi jsme s ostatními dětmi běhali za maskami. Tetu kominík taky pěkně zmazal! Ve Vítanově měla moje maminka dvě vdané sestry. Muzikanti vyhrávali skoro u každého baráku. V kapele byli čtyři bratři Chlapcovi a byli to nádražáci. Moji rodiče rádi chodívali na pouty a posvícení do Vítanova, kde tato muzika vyhrávala. A také tatínkovo přání bylo: žádné Pardubice pěkně Neznámá historie Husitské války na Vysočině Po upálení mistra Jana Husa v Kostnici zasáhlo husitské hnutí téměř celé Čechy. Vše o těchto husitských válkách a hnutí známe z hodin dějepisu ve škole, z filmů a knih. Alois Jirásek toto období ve svých knihách podrobně popsal. Vraťme se proto na Vysočinu a připomeňme si místa, kde proběhly nějaké bitvy a husitské války. V první řadě to byl Německý Brod, který se stal místem protihusitské strany krále Zikmunda a útočištěm uprchlíků před husity. Zde před hradbami města, 9. ledna 1422, svedla vítězný boj husitská vojska vedená Janem Žižkou z Trocnova s ustupujícími křižáky od Kutné Hory krále Zikmunda. Husité město obléhali a pokusili se je dobýt. Bylo dohodnuto příměří na den 11. ledna, ale husité pronikli do městských ulic, pobili brodské obránce včetně veškerého mužského obyvatelstva a Brod vypálili. Místem s opačným výsledkem boje byla rok předtím Chotěboř. Táborský hejtman Hromádko z Jistebnice se zmocnil hrazené Chotěboře a pevně se zde usadil. Kutnohorští Němci a katoličtí obyvatelé Kutné Hory přitáhli k městu s velkým zástupem bojovníků a začali jej obléhat. V jejich čele stál se se mnou projdete a budou mi naposledy hrát hoši Chlapcovi. Přišlo jich 17! A u domu smutku zahráli Na stráni malá chaloupka a v ní přebývá Boženka. To zařídil vítanovský strýc Vinca, jak ho naši jmenovali. Byl nádražákem, pověstný Mikuláš Divůček z Jemnišť, v té době mincmistr kutnohorský, zvenku a uvnitř soužené obyvatelstvo chotěbořské začalo se chovat nepřátelsky k táboritům. Proto začal Hromádko s nepřítelem vyjednávat. Ten jemu a jeho posádce slíbil volný odchod z města. Když však táborité 3. února 1421 vyšli z brány města, byli zákeřně napadeni. Část jich byla nahnána do stodol a tyto byly zapáleny, takže všichni ohněm zahynuli. Popel jejich byl naházen do rybníků, které později byly nazvány Kacíře. Další část zajatců byla vhozena do šachet mezi Čáslaví a Kutnou Horou. Bylo tak zahubeno kolem sedmiset husitů. Hromádko byl odveden do Chrudimi, kde byl společně se dvěma husitskými knězi upálen. Dalším místem bojů byla Přibyslav. Její majitel Čeněk z Ronova byl přívržencem protihusitské strany. To mělo za následek, že k Přibyslavi přitáhla Žižkova vojska a začala ji obléhat. Stalo se tak 6. října 1424, husité však zde nalezli zavřené městské brány a obyvatele připravené k obraně. Aby za zády neměli opevněný hrad Ronovec, zaútočili nejprve na něj a 7. října jej dobyli. Po náhlé smrti husitského vůdce Jana Žižky u Šenfeldu (Žižkova pole) byla Přibyslav dobyta a vypálena. Na ronovském panství převzali vládu sirotci, jak si husité říkali, pod vedením hejtmana Jana 7 jako můj tatínek. Na zastávce jsme počkali na vlak, který od Januše smutně houkal, loučil se se železničářem. Pokračování příště. Miloslav Bouška, kronikář Hertlíka z Rušínova. Tato jejich správa trvala deset let. Po bitvě u Lipan se páni z Ronova vrátili a když viděli, že je hrad Ronovec zničený a Přibylav vypálená, prodali majetek svému příbuznému Hynci Ptáčkovi z Pikrštejna, jednomu z vůdců Panské jednoty v bitvě u Lipan. Roku 1422 byl vypálen a vypleněn husitskými vojsky žďárský klášter, mniši byli vyvražděni. Pouze opat Jan se s několika mnichy zachránil v Brně. Také několik vesnic patřících klášteru bylo vypáleno a vydrancováno. Mezi nimi i tvrz ve Vojnově Městci. Za husitských válek bylo uchráněno panství krucemburské a především Krucemburk. Ten patřil rodu Epíků z Hrádku, později se podepisovali z Krucemburku. Patřili mezi stoupence husitského hnutí. Epík z Hrádku byl stoupencem Panské jednoty proti králi Václavovi IV. Setkali bychom se s ním i v různých válečných bitvách a vojenských leženích. Významným pro Krucemburk se stal další jeho majitel, Mikuláš Střela z Rokyc a Holohlav. Střelové byli rytířský rod. Své původní sídlo měli ve vsi Rokyce v tehdejším pruském Slezku (nyní Polsku) v knížectví Opolském. Mikuláš Střela z Rokyc byl vojenským hejtmanem krále Jiřího z Poděbrad. Coby hejtman vojenský zúčastnil se vítězně několika bitev. Velel vojsku proti odbojné Plzni. Válčil v severních Čechách (pokračování na str. 8)

8 Sloupek pamětníků (pokračování ze str. 7) proti Lužičanům. Válčil i ve Slezku, zde pokořil celé vzbouřené Slezko až na Vratislav. Poté bojoval na Moravě proti uherskému králi Matyášovi. Při jedné bitvě byl zajat a jeho další osud byl neznámý. Poslední zpráva o Střelovi je Naše škola učiněna v příměří mezi králem Vladislavem II. a polským králem Kazimírem z jedné strany a králem uherským Matyášem na straně druhé, že se mají propustit zajatci všech stran, mimo pana Mikuláše Střely z Rokyc. Zřejmě zahynul v uherském zajetí, buďto následkem utrpěného zranění anebo z jiné příčiny. Osud zajatců byl někdy krutý. Střelové vlastnili Krucemburk od roku 1473 do roku Pavel Vomela Základní škola Ždírec nad Doubravou Ve středu 6. února 2008 se v I. pavilonu naší školy vystřídalo v odpoledních hodinách mnoho předškolních dětí se svými rodiči. Přišly k zápisu do 1. třídy. Budoucí školáci předvedli, jak umí recitovat, jakou mají výslovnost, zda umí něco spočítat, malovali postavu a trochu si i zacvičili. Děti mají před sebou ještě půl roku na bezstarostné hry ve školce a pak už se na ně budou těšit jejich paní učitelky. Zapsáno bylo 38 dětí. Děti z I. stupně, ze školní družiny i školního klubu připravily budoucím prvňáčkům mnoho dárků. Někteří z našich žáků pomáhali i při zápisu. Anna Horáková Žákyně V. B. Žáci V. A. U zápisu se i sportovalo. IV. A pomáhala při zápisu. 8 Ve čtvrtek se uskutečnilo florbalové utkání mezi reprezentací žáků tříd ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou a ZŠ Krucemburk. Utkání se hrálo v Krucemburku. Naši hráči se soupeře nezalekli, i když se poprvé ocitli v novém prostředí. Během 4 minut jsme vedli 3:0, soupeř z nás měl evidentně respekt a nám se navíc hra dařila. Tělocvična v Krucemburku je menší než u nás ve Ždírci, takže se vše musí dělat rychleji a není prostor ani čas na velké kličky. Naši reprezentanti se svého florbalového úkolu zhostili na výbornou a 1. poločas vyhráli 8:5. Hra ve 2. poločasu byla taktéž dramatická, neboť se střídaly střelecké úspěchy jednoho a v zápětí druhého mužstva. Naši bojovali ze všech sil a nakonec vyhráli 14:12. Chlapci podali bojovný výkon, je nutno pochválit všechny. A kdo dával branky? Jaroslav Sýkora 6, David Křivohlavý 3, Tomáš Machovec a Aleš Culek po dvou, Tomáš Štěrba 1. Sestava našeho mužstva: Brankář Lukáš Plíhal (5. A), Jaroslav Sýkora, Tomáš Štěrba

9 Naše škola (oba 5. B), Daniel Kouba (5. A) Michael Hojný, Rudolf Culek, Tomáš Machovec (všichni 4. A) Stanislav Slezák (4. A), Aleš Culek (5. B), David Křivohlavý (3. A). Mgr. Jiří Novák Ve čtvrtek 24. ledna 2008 se v Havlíčkově Brodě uskutečnilo okresní kolo olympiády v dějepise, kterého se zúčastnilo 26 soutěžících ze základních škol a víceletých gymnázií okresu Havlíčkův Brod. Naši školu reprezentovali žáci 9. B Kateřina Lavírová a Vojtěch Rothanzl. Všichni zúčastnění museli prokázat velmi dobré znalosti a vědomosti o českých a moravských osobnostech, které žily a tvořily v době od národního obrození až po konec 1. republiky. I když některé otázky byly z pohledu soutěžících dosti náročné, zástupci naší školy se jich nezalekli a pokusili se na ně co nejlépe odpovědět. A jak jsme dopadli? Vojtěch Rothanzl se umístil na děleném 11. a 12. místě s celkovým počtem 50 bodů a Kateřina Lavírová skončila na 20. místě s 37 body. Mgr. Markéta Zrzavá, Mgr. Zdeněk Drápalík 30. ledna se v Havlíčkově Brodě uskutečnilo okresní kolo chemické olympiády. Celkem se této soutěže zúčastnilo 24 žáků základních škol a nižších ročníků osmiletých gymnázií. Z naší školy do okresního kola postoupila žákyně 9. B Kateřina Štěrbová. V soutěži obsadila pěkné místo. Vítězkou se stala žákyně gymnázia v Havlíčkově Brodě. Katce gratuluji, děkuji za reprezentaci školy a přeji mnoho úspěchů v dalších soutěžích. Mgr. Renata Jarošová Dne proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se jej 9 žáků z 8. a 9. tříd. Soutěžící vypracovávali devět nelehkých úkolů z mluvnice. Desátý úkol byl slohový napsat libovolný slohový útvar na téma Tahle písnička se mi líbí v doporučené délce řádků. Všichni soutěžící se snažili, aby jejich výsledky byly co nejlepší. Vítězkou se stala Kateřina Lavírová z 9. B s počtem 20 bodů, 2. místo obsadila Alžběta Křivská rovněž z 9. B s 19 body a těsně za ní skončila Tereza Štěrbová z 9. B s počtem 18 bodů. Ukázalo se, že přece jen soutěžící z 9. tříd mají lépe osvojeny patřičné vědomosti, ale pro soutěžící z 8. tříd to byla určitě dobrá příprava pro příští rok. Jen je škoda, že si odvahu nedodali i žáci 9. A a v olympiádě neměli své zástupce. Vítězkám blahopřejeme a Katce přejeme hodně úspěchů v okresním kole. Mgr. Jana Čejková V pondělí 4. února se konalo školní kolo recitační soutěže žáků I. stupně. V 0. kategorii (1. třída) recitovalo 11 žáků. Zvítězila Leona Pelikánová, druhé místo obsadila Hana Beranová a 3. skončil Matyáš Coufal. V I. kategorii (2. a 3. třída) soutěžilo 16 žáků. První místo si vybojoval Zdeněk Michal, druhá byla Dorota Havlíčková a třetí místo obsadila Tereza Břízová všichni 3. A. Žáků čtvrtých a pátých tříd, kteří patří do II. kategorie, recitovalo 15. První místo obsadil Rudolf Culek, druhý byl Přemysl Pospíchal (oba 3. A) a na 3. místě skončila Veronika Fialová z 5. B. První tři žáci z I. a II. kategorie postupují do okrskového kola, které se bude konat v Chotěboři. Přejeme jim hodně zdaru. Anna Horáková Vítězové I. kategorie. Vítězové II. kategorie. Okrskové kolo soutěže v recitaci se naši žáci zúčastnili okrskového kola soutěže v recitaci Říkejme si básničky. Uskutečnilo se v Kulturním domě Junior v Chotěboři. Celkem se soutěže zúčastnilo 79 dětí z 12 škol. 12 žáků naší školy (vítězů školního kola) bojovalo ze všech sil. Recitovalo se a zkoušelo i před začátkem soutěže. I přes velkou konkurenci jsme vybojovali dva diplomy. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích 1. kategorie (2. 3. třída), 2. kategorie (4. 5. třída), 3. kategorie (6. 7. třída), 4. kategorie (8. 9. třída). V třetí kategorii obsadil první místo Daniel Michal z 6. A a ve čtvrté kategorii druhé místo získala Monika Zlámalová z 8. B. Oba dva se zúčastní okresního kola, které se bude konat v Ledči nad Sázavou. 9 Všem zúčastněným děkujeme za pěknou reprezentaci školy a Danovi a Monice přejeme hodně úspěchů v okresním kole. Za všechny zúčastněné Mgr. Jana Čejková Ve čtvrtek se uskutečnilo florbalové utkání mezi reprezentací žáků 6. a 7. tříd ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou a ZŠ Krucemburk. Zápas nezačal pro nás dobře, během 1 minuty jsme prohrávali 1:0. Naši chlapci se však nevzdali a vynutili si převahu, kterou korunovali i brankami. Soupeř se nevzdával a urputně bojoval. Nám se podařilo dát několik branek v důsledku zodpovědného plnění taktických pokynů a velmi dobré střelecké (pokračování na str. 10)

10 Naše škola (pokračování ze str. 9) aktivitě. Naši borci získali střeleckou převahu, uklidnili se a předváděli pro diváky velmi líbivou, rychlou a takticky vyspělou hrou. Poločas skončil 15:4 v náš prospěch. V druhé části zápasu jsme opět předváděli velmi dobrou a bojovnou hru, dařila se nám střelba a chlapci soupeře přehrávali ve všech směrech. Utkání skončilo v poměru 31:13. Naše chlapce je třeba pochválit a poděkovat jim. V touze po střelení branky si naši chlapci zapomínali nahrávat a mnohdy hráli riskantně, takže se několikrát stalo, že dva hráči soupeře byli před naším brankářem a vstřelili hezké branky. Všechny hráče i brankáře je třeba pochválit za slušnou hru. Branky: Pavel Pátek 5, Daniel Nepovím 5, David Dvořák 4, Petr Fajt 4, Stanislav Fajt 4, Petr Dymáček 4, Miroslav Dočekal 2, Vojtěch Štěpánek 1, Ondřej Doležal 1, Lukáš Malínský 1 Sestava našeho mužstva: brankáři: Martin Ondráček 7. B, Radim Fousek 6. A hráči: Pavel Pátek, Vojtěch Štěpánek (oba 7. B), Petr Dymáček, Stanislav Fajt, Daniel Nepovím, Ondřej Doležal, Miroslav Dočekal, Lukáš Vaščák (všichni 7. A), David Dvořák, Petr Fajt, Daniel Michal a Lukáš Malínský (všichni 6. A). Mgr. Jiří Novák V úterý 12. února proběhlo v Havlíčkově Brodě okresní kolo olympiády z anglického jazyka. Naši školu mezi 16 soutěžícími reprezentovala vítězka školního kola Kateřina Lavírová z 9. B. Soutěž se skládala ze 3 částí: 1. poslech a úkoly k poslechu 2. rozhovor nad modelovou situací ze života 3. popis obrázku Úvodní část soutěže poslech se Kateřině nevydařila zcela podle jejich představ. Zbylé dvě konverzační části situace a popis obrázku již pro naši reprezentantku dopadly mnohem lépe. Velkou ztrátu bodů z úvodu se jí však již nepodařilo dohnat, takže se Kateřina Lavírová umístila celkově na 13. místě se ziskem 24 bodů. Vítěz této kategorie získal 53 bodů. Přesto patří naší zástupkyni v této soutěži poděkování, protože jako jediná žákyně z 9. ročníků využila možnosti se na školní i okresní kolo připravovat i po vyučování. Mgr. Zdeněk Drápalík Školní kolo Pythagoriády pro 6. A a 7. třídy. Dne 18. a 19. února 2008 proběhlo na naší škole školní kolo Pythagoriády pro 6. a 7. třídy. Celkem se účastnilo 26 žáků ze 6. A a 20 žáků ze 7. tříd. Žáci se snažili vypočítat 15 netradičních a někdy i obtížných úloh. K dosažení titulu úspěšný řešitel bylo třeba spočítat alespoň 9 úloh. To se bohužel nikomu nepodařilo. Nejblíže k tomu měl Jiří Konfršt ze 7. A, a Markéta Němcová s Adélou Čejkovou ze 6. A, kteří dobře spočítali 8 úloh. I za tento výkon si zaslouží naši pochvalu a uznání. Všichni účastníci si vyzkoušeli spočítat úlohy, na které nestačí jen umět skvěle školní látku z matematiky, ale je nutná logická úvaha a zdravý úsudek. Pořadí na prvních místech: Kategorie 6. třídy: 1. Markéta Němcová a Adéla Čejková 8 bodů 2. David Bureš, Daniel Michal, Aneta Danielová a Tereza Ondráčková všichni 8 bodů Kategorie 7. tříd: 1. Jiří Konfršt 7. A 8 bodů 2. Ondřej Doležal 7. A 7 bodů 3. Luděk Redlich 7. B 6 bodů Mgr. Jiří Novák, Mgr. Josef Remeš I naše škola má svůj časopis s názvem Chapadlo. O jeho přípravu se stará redakční rada. Školní kolo soutěže v recitaci II. stupeň Dne proběhlo školní kolo soutěže v recitaci. Zúčastnilo se jej 10 žáků 2. stupně. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích. V III. kategorii (6. 7. třída) se na 1. místě umístil Daniel Michal, na 2. místě David Dvořák (oba z 6. A) a na 3. místě Zuzana Stehnová ze 7. B. V IV. kategorii (8. 9. třída) 1. místo obsadila Monika Zlámalová, 2. skončila Denisa Růžičková (obě z 8. B) a třetí byla Lenka Veselská z 8. A. Všem vítězům blahopřejeme, ostatním děkujeme za účast a vítězům přejeme hodně úspěchů v okrskovém kole, které se uskuteční v KD Junior v Chotěboři. Za porotu Mgr. Jana Čejková 10 Vítězové recitační soutěže II. stupně.

11 Naše škola Lyžařský výcvik V týdnu od do proběhl lyžařský kurz žáků 7. tříd. Sešli jsme se v sobotu v 9.00 hod. u školy 25 žáků 7. tříd, 2 žákyně z 9. třídy, lyžařští instruktoři Mgr. Gabriela Glosrová a Mgr. Karel Rykr. Jako zdravotník p. MUDr. Marie Nováková a jako pedagogický dozor Ing. Věra Josková. Jedlová v Orlických horách nás přivítala deštěm a malým množstvím sněhu. Po ubytování na rekreační chatě Start jsme odpoledne vyrazili na lyže. Zažili jsme dost legrace, protože někteří žáci stáli na lyžích poprvé, ale během týdne se naučili téměř všichni lyžovat. Protože nám ani v neděli počasí nepřálo pršelo, dopoledne vedli instruktoři přednášku o výzbroji a výstroji lyžařů. Odpoledne jsme si vyšli na procházku do Deštného v Orlických horách, podívat se na sjezdovky a nazpět jsme si prohlédli kostel sv. Matouše. Každý večer byly připraveny různé soutěže, hry a zábava a zároveň probíhalo hodnocení a bodování celého dne. Užili jsme si při tom spoustu legrace. V pondělí dopoledne vyrazili naši lyžaři na lyže, odpoledne část dětí lyžovala a část si vyšla na vycházku do Deštného. Večer byla přednáška instruktorů na téma mazání lyží. V úterý ráno se lyžovalo a odpoledne byl odpočinkový půlden. Využili jsme toho a navštívili muzeum v Deštném. Večer nás čekala zajímavá přednáška horské služby. Ve středu se naši lyžaři rozdělili, ti zdatnější vyrazili na sjezdovku Marta v Deštném a druhá část trénovala na sjezdovce u naší chaty. Večer byla přednáška z historie lyžování. Ve čtvrtek byla náplň dne stejná jako ve středu, pouze večer byla změna přednáška o carvingovém lyžování. V pátek většinu lyžařů čekala sjezdovka Marta, ti méně zdatní byli na vycházce. Celý lyžařský kurz byl zakončen závody ve slalomu, kde naši absolventi předvedli, co se za týden naučili. Poslední páteční večer proběhlo předání diplomů a absolventských lístků, vyhodnocení celého kurzu a najednou nám všem bylo líto, že náš kurz končí. V sobotu ráno jsme se šťastně navrátili domů do Ždírce. Velké poděkování si zaslouží p. MUDr. Marie Nováková, která se o nás vzorně starala. Byli jsme samozřejmě rádi, že jsme kurz přečkali bez úrazů a větších zdravotních potíží. I na ubytovně se o nás dobře starali, výborně nám vařil i pan kuchař. Zůstaly nám krásné zážitky a vzpomínky na příjemně prožitý společný týden. Za všechny účastníky Věra Josková Mateřská škola Ždírec n.d. Naše mateřská škola si každý rok v únoru připomíná masopust. Je mu věnován celý týden. Přišli jsme do MŠ naruby, v čepicích, na červeno a jako Shrekové. Děti si vesele vyzdobily třídy a chodby. Nejvíce se asi všem líbil masopustní rej v tělocvičně společně s rodiči a I. tř. ZŠ, kde se tancovalo a soutěžilo o drobné ceny proběhl zápis do I. tříd ZŠ. Předškoláci se na tento den těšili. Pí. učitelky ze ZŠ děti pochválily, že byly dobře připravené. Od zápisu si odnesly plno dárečků, které pro ně připravili kamarádi ze ZŠ přijelo divadlo Úsměv s pohádkou O bábě Chřipce se uskutečnil zápis dětí do MŠ (o situaci příště) jsme měli v MŠ hudební vystoupení žáků ZŠ, kteří navštěvují Lidušku. Předvedli nám hru na flétnu, klavír a keybord. Moc se nám líbili a já doufám, že děti, které navštěvují výuku flétny v MŠ, budou pokračovat i v budoucnu návštěva místního kina pásmo pohádek Dvanáct měsíčků. Jiřina Novotná Jak bylo v MŠ Dne v 9.30 hod. za účasti p. ředitelky Mateřské školy Ždírec a p. řed. ZUŠ Chotěboř se uskutečnilo milé vystoupení mladých ždíreckých muzikantů v místní mateřské škole. Děti připravili p. uč. M. Ondráček a p. Mgr. Marie Laušmanová. Vystupujícími byli: A. Nováková, H. Dočekalová, P. Freyová, V. Musilová, K. Havlíčková, L. Fikarová, T. Břízová, V. Břízová, T. Němcová, K. Andrýsková, M. Havel a I. Josková. Slyšeli jsme zpěv, hru na zobcovou flétnu, klavír, keybord a kombinaci flétny s doprovodem klavíru. A i když bylo naslouchajících dětí plná velká třída, byly pozorné a reagovaly na známé skladbičky. Na závěr hrála paní ředitelka, děti zpívaly a tleskaly do rytmu. A světe div se krásně se trefovaly. Odcházeli jsme všichni s úsměvem (hudebníci s lízátkem). Ba ne, z těchto dětí jednou mohou být dobří muzikanti a ti se ve světě věru neztratí. Mgr. Laušmanová Sportovní okénko SK DEKORA zve příznivce na turnaj k 80. výročí ždíreckého fotbalu. Mladší žáci (sobota). Starší žáci (neděle). Mladší přípravka (sobota). Starší přípravka (neděle). Fotbalový turnaj se uskuteční na umělé ploše v areálu SK DEKORA, začátek v 9.00 hodin. 11 Z oddílu kopané MLADŠÍ ŽÁCI se mladší žáci zúčastnili halového turnaje v Třemošnici za účasti 8 mužstev. Mužstvo prošlo turnajem ve stylu, který bychom si přáli vidět častěji. Prokázali, že i když máme hráčskou základnu nesrovnatelně menší než v Chotěboři, Havlíčkově Brodě nebo Hlinsku, když se skloubí bojovnost všech s kolektivní hrou pro mužstvo, výsledek se dostaví. Po delší době mohli trenéři jen chválit a v klidu si turnaj vychutnat i s hráči. I když z našeho mužstva bych tentokrát nehodnotil nejlepšího hráče, protože hráli všichni dobře, byl pořada- (pokračování na str. 12)

12 Sportovní okénko (pokračování ze str. 11) teli vyhodnocen David Dvořák nejlepším hráčem turnaje. Sestava: Fousek, Pátek, Dvořák, Malínský, Dymáček, Novák, Beran, Vomela, Ondráček Tabulka: 1) Chotěboř 2) Ždírec n.d. 3) Havl. Brod 4) Vítanov 5) Junior ) Třemošnice 7) Světlá n. Sáz. 8) Kolín B Výsledky: Dekora Třemošnice 3:1 Branky: Dvořák 2x, Pátek 1x Dekora Světlá 1:0 Branky: Dvořák 1x Dekora Chotěboř 0:0 Dekora Kolín B 5:0 Branky: Malínský 3x, Dvořák 1x, Novák 1x Dekora Havl. Brod 0:0 Dekora Vítanov 3:1 Branky: Malínský 2x, Pátek 1x Dekora Junior :0 Branky: Dvořák, Pátek, Malínský se uskutečnil turnaj ročníků 1996 v Jihlavě. Z Dekory byli do okresního výběru opět nominováni Radim Fousek a David Dvořák, ale zúčastnil se jen druhý jmenovaný. Davidu Dvořákovi se dařilo, vstřelil v každém zápase (až na Slavii) 1 gól a stal se se 4 brankami nejlepším střelcem brodského výběru. OFS Havl. Brod prohrál jen zápas se Slávií a skončil na 2 místě, právě za Slávií Praha. Nejlepším brankářem byl vyhlášen Kolář z OFS Havl. Brod. OFS Havl. Brod Bystr 1:0 Branky: Dvořák OFS Havl. Brod Vysočina 3:1 Branky: Dvořák, Burjetka, Svoboda OFS Havl. Brod Blaník Načeradec 5:0 Branky: Hýbl 2x, Dvořák, Burjetka, Doležal OFS Havl. Brod OFS Jihlava 6:0 Branky: Dvořák, Burjetka, Svoboda, Hýbl, Janda OFS Havl. Brod Slavie Praha 0:4 Pavel Dvořák TURNAJ Velké Pavlovice Dne 2. února 2008 se zúčastnili fotbalisté Dekory Ždírec turnaje o pohár Modrých Hor ve Velkých Pavlovicích. Jednalo se o turnaj hráčů starších 35 let za účasti mužstev: Velké Pavlovice A Velké Pavlovice B Senica Modra Kobylí Dekora Ždírec Dekora skončila na výborném druhém místě, když nejlepším střelcem byl Dušan Dvořák, nejlepším brankářem byl vyhlášen Zdeněk Wasserbauer. Výsledky Dekory: Dekora Modra 9:2 Dekora V. Pavlovice B 3:1 Dekora Senica 2:1 Dekora Kobylí 2:3 Dekora V. Pavlovice A 2:2 Pořadí: 1. V. Pavlovice A 2. Dekora Ždírec 3. Kobylí 4. Senica 5. V. Pavlovice B 6. Modra Děkujeme ždíreckým hasičům za zapůjčení auta na tento kvalitní turnaj. Miroslav Švanda Z odboru SPV Festival Sportu pro všechny 2008 (F SPV 08) Olomouc část první Na úplném začátku je třeba připomenout počátek události. 12. června 2005 Dětský den ve Ždírci n.d. 16 žákyň předvedlo právě nacvičovanou skladbu Pod vodou července 2005 Festival Sportu pro všechny 2005 děvčata se připojila k ostatním členům SPV a veřejně vystoupila s již zmíněnou skladbou na atletickém stadionu v Olomouci července 2006 XIV. Všesokolský slet Praha se skladbou Pod vodou a modrobílými strachovými pytli vystoupilo ČASPV na Strahovském stadionu jako host června 2008 Festival SPV 08 Olomouc V zahraničí je činnost ČASPV již dobře známá, ale v Česku stále bojujeme o zviditelnění, podporu a uznání veřejnosti. Festival SPV 05 se konal poprvé a myslím, že alespoň částečně splnil očekávání. Vedení ČASPV tedy dospělo k názoru, že festival je nejlepším prostředkem, jak ukázat široké veřejnosti činnost této organizace a tak pověřila festivalový výbor uspořádáním dalšího ročníku. V prvním F SPV 05 byly hromadné skladby zařazeny jako jedny z nosných pilířů zahajovacího a závěrečného ceremoniálu. V letošním roce bude pouze jedna, a to již nacvičená skladba POHODA. Organizátoři se snažili o to, aby účastníci měli více času na bohatý program. Nový je také seznam účastníků. Pořadatelé chtějí oslovit hlavně širokou veřejnost a uskutečnit jejich setkání s členy ČASPV, a proto je většina aktivit veřejně přístupná. Pro účastníky festivalu jsou připravovány vycházky a výlety za poznáním historických památek nejen v centru města Olomouce, ale i okolí. 12 (pokračování na str. 13)

13 (pokračování ze str. 12) Sportovní okénko Jak se přihlásit na Festival sportu pro všechny Členové ČASPV, kteří pojedou s krajskou výpravou, se přihlásí u svých odborů a obdrží festivalový průkaz člena ČASPV v němž je zahrnuto cestování MHD po Olomouci zdarma. Volné vstupy na festivalové aktivity (vyjma workshopů v tomto případě poslouží festivalový průkaz pro slevu při zakoupení lístků). Úrazové pojštění sml. Partner Generali a.s. Ubytování: a) Nocleh na karimatce ve spacáku (příznivá cena 50 Kč/noc). b) Nocleh na lůžku studentské koleje/domy mládeže/hostel (do 200 Kč/noc) Strava 175 Kč/den (v ceně je zahrnuto: snídaně, oběd balíček, večeře) 2. Festivalu SPV 08 se mohou zúčastnit i ostatní jako např.: a) Členové jiných občanských sdružení či právních subjektů v rámci spolupráce s ČASPV (ZŠ, ČOS, OREL atd.). b) Soukromé osoby: jestliže se hodláte přihlásit individuálně, pošlete vyplněnou přihlášku elektronicky kontaktní osobě Ing. K. Vondrušovi na ovou adresu: Všichni tito účastníci si mohou zakoupit festivalový průkaz v hodnotě 400 Kč, který bude mít určité výhody. Všichni držitelé festivalových průkazů se mohou zúčastnit workshopů za poplatek: dospělý 100 Kč a mládež 50 Kč. (WORKSHOP setkání, hromadné cvičení). V případě zájmu o účast naleznete další informace na nebo přímým zadáním Pokud pojedete s naší výpravou, dozvíte se bližší informace u našich cvičitelů. Pokračování příště Vavroušková Dana Asosiace Sport pro všechny (organizace rekreačních sportů) Ždírec n.d. hledá cvičitele/ cvičitelku na hodiny aerobiku pro děti. Podrobnosti na telefonním čísle ASPV Šachový oddíl TJ Sokol Krucemburk pořádá dne Šachový turnaj. Kde V pohostinství Pepino Krucemburk, prezentace od 8.00 do 8.50 hod. předpokládaný konec ve hod. Hrát se bude tempem 2 x 15 min. Oběd je v ceně symbolického vstupného. Pro všechny účastníky jsou zajištěny hodnotné ceny. Vítán je každý, kdo si rád zahraje královskou hru a nevadí mu, že nebude hrát s mistry. (případné dotazy na tel.: ) Údavy Turnaj ve stolním tenisu Již 21. ročník turnaje ve stolním tenisu jednotlivců (dospělí) se konal v sobotu 2. února v sále hostince U lípy. Tentokrát se zúčastnilo 9 hráčů, kteří hráli systémem každý s každým. Přihlášeno bylo více hráčů, ale poslední týden před turnajem se 5 účastníků omluvilo, hlavně pro nemoc. Tentokrát zvítězilo mládí Tomáš Turnhöfer a druhý skončil Petr Pelda junior. Tentýž den se uskutečnil i 2. ročník turnaje ve čtyřhře za účasti čtyř dvojic. Vyhráli otec a syn Turnhöferovi. Jako vždy příjemná atmosféra, pohoštění, a díky sponzorům vč. MÚ Ždírec, i pěkné ceny. Otakar Formánek Kultura CESTOPISNÁ DIASHOW Afrika Jiný svět: Jihoafrická republika, Namibie, Botswana. Ráj divokých zvířat Krugerův park, Etosha, Kalahari. Křováci, Himbové, vodopády na angolské hranici atd Diashow se uskuteční v sále Městského kina ve středu 2. dubna 2008 od hodin. Vstupné 50,- Kč O svých cestách, zážitcích a kouzelných místech se s námi přijedou podělit cestovatelé Lenka a Václav Špilarovi. 13 Těšíme se na Vás! (Pořádá Městská knihovna a IC)

14 Kultura Městská knihovna a Informační centrum Březen měsíc knihy a Internetu Projekt Březen měsíc Internetu letos vstoupí již do jedenáctého ročníku. Motto zní: Internet výhoda pro znevýhodněné. Po celý březen každé pondělí dopoledne od 8.00 do hodin internet zcela zdarma pro maminky na mateřské dovolené, seniory, občany tělesně postižené a ty, jenž hledají zaměstnání. Pomůžeme, poradíme Týden otevřených dveří Pro nové čtenáře registrace zdarma! Během celého měsíce amnestie pro zapomnětlivé čtenáře! Vyhlášení soutěže pro děti: Přišlo k nám jaro! Děti namalují obrázek na dané téma na plochu A4. Obrázky budou vystaveny v Městské knihovně a IC. Tři nejhezčí nemine malá odměna. Podmínky soutěže: Namalovaný obrázek na čtvrtce formátu A 4 na téma Přišlo k nám jaro prosím doneste do konce března do Městské knihovny a IC. Na každém obrázku musí být jméno, příjmení a označení třídy. Soutěžit se bude ve 2 kategoriích: 1. Děti I. V. třída. 2. Děti VI. IX. třída Vyhodnocení soutěže se dozvíte v květnovém čísle Našich novin. Zdena Lédlová Tip na dobrou knihu GALERIE DOUBRAVKA Vás zve na výstavu nazvanou Od Doubravy k Chrudimce Výstava potrvá od 4. března do 25. dubna Otevřeno PO PA ; hodin Výstava bude zahájena vernisáží v pondělí 3. března v hodin. Úvodní řeč pronese RNDr. František Bárta, o kulturní vložku se postarají děti ze ZŠ a MŠ ve Ždírci nad Doubravou, které navštěvují ZUŠ Chotěboř. Děti zahrají na flétnu a keyboard pod vedením Mgr. Marie Laušmanové. Autoři výstavy RNDr. František Bárta, vedoucí CHKO Železné hory, Mgr. Věra Váchová a Eva Kubínová, členky ZO ČSOP Chotěboř společně vytvořili několik expozic s tematikou ochrany přírody, seznamující návštěvníky s krásami Železných hor a okolí. Bude připravena ochutnávka tradiční medoviny, vody ze Železných hor a koláčků. Jste srdečně zváni! 14 Otvírací doba Městské knihovny, Informačního centra a galerie: Městská knihovna: pondělí zavřeno!! úterý, středa, čtvrtek, pátek: , hodin Informační centrum: pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek: , hodin Galerie Doubravka: Otevřena pondělí pátek: , hodin UPOZORNĚNÍ: Při první návštěvě v novém roce (pokud si chcete něco vypůjčit) je třeba zaplatit registrační poplatek!! Registrační poplatek: dospělí čtenáři 60,- Kč/ rok děti a studující 20,- Kč/rok jednorázový: 10,- Kč Pokuty z prodlení: 1. upomínka 10,- Kč (80 dní) (neposílá se) 2. upomínka 20,- Kč (90 dní) 3. upomínka 30,- Kč (120 dní) Kraj Vysočina: města a obce kraje Vysočina. Tradice, historie, památky, turistika, současnost. Rožnov pod Radhoštěm, PROXIMA Bohemia, (2007), vydavatel Jan Doleček. Vydavatelství místopisného tisku PROXIMA Bohemia přineslo v pořadí pátou publikaci o městech a obcích jednotlivých krajů České republiky, navazující na již vydané encyklopedie Zlínský, Moravskoslezský, Jihomoravský a Olomoucký kraj. Publikace také navazuje na interaktivní CD Města a obce Moravy a Slezska, na kterém jsou všechny tyto čtyři tituly o krajích v moravském regionu shrnuty. V knize věnované KRAJI VYSOČINA jsou prezentována všechna města a obce Vysočiny od historie, památek, tradic, lidové tvorby až po současný rozvoj, kulturu či význam firem v jednotlivých regionech Ze slov Jana Dolečka vybrala Zdena Lédlová Velikonoce NENÁBOŽENSKÉ VELIKONOČNÍ TRADICE Podobně jako mnoho jiných křesťanských svátků, i Velikonoce se přenesly mimo církev. Už od jejich vzniku jsou časem oslav a veselí. Dnes jsou i komerčně důležité, protože se na ně váže mnoho zvyků, k jejichž uskutečnění je třeba vynaložit nějaké úsilí nebo jen tak zajít na nákup. Prodávají se například velikonoční pohledy, ozdoby nebo cukroví v podobě velikonočních vajíček, beránků nebo zajíčků. V Česku je prastarou tradicí hodování a pomlázka. Na Velikonoční pondělí ráno muži a chlapci chodí po domácnostech svých známých a šlehají ženy a dívky ručně vyrobenou pomlázkou z vrbového proutí. Pomlázka je spletena z osmi, dvanácti nebo až dvaceti čtyř proutků a je obvykle od půl do dvou metrů dlouhá a ozdobená pletenou rukojetí a barevnými stužkami. Podle tradice muži při hodování pronášejí koledy. Nejznámější velikonoční koledou je tato krátká říkanka:

15 Kultura Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný, když nedáte malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný Jestli dojde dříve na pomlázku nebo koledy záleží na situaci. Ačkoli může být vyšlehání bolestivé, není cílem způsobovat příkoří. Spíše je pomlázka symbolem zájmu mužů o ženy. Nenavštívené dívky se mohou dokonce cítit uražené. Vyšupaná žena dává muži barevné vajíčko jako symbol jejích díků a prominutí. Pověst praví, že dívky mají být na Velikonoce vyšlehány, aby zůstaly celý rok zdravé a uchovaly si plodnost. V některých oblastech ženy mohou pomlázku oplatit odpoledne, kdy vylívají na muže a chlapce kbelíky studené vody. Zvyk se napříč Českem mírně mění. V USA jsou velikonoční svátky již prakticky nenáboženským svátkem, takže mnoho amerických rodin se účastní jen velikonočního veselí okolo zdobení velikonočních vajíček v sobotu večer a jejich lovu v neděli ráno. Podle dětských pohádek byla vajíčka během noci přinesena velikonočním zajíčkem a poschovávaná po domě a zahradě, aby počkala na děti, až se probudí. Důvod, proč by to měl zajíček dělat, se vysvětluje jen zřídka. V Norsku je, kromě lyžování v horách a malování vajíček, tradicí řešení vražd. Všechny velké televizní stanice vysílají kriminální a detektivní příběhy, jako je například Poirot Agathy Christie. Také noviny otiskují články, ze kterých mohou čtenáři zkusit odvodit, kdo je pachatelem. Samozřejmě také vychází mnoho knih. Dokonce i krabice od mléka bývají potištěny příběhy s vraždami. Zdroj: WIKIPEDIE, Otevřená encyklopedie PŮVOD A ZAJÍMAVOSTI Velikonoce je odvozeno od Velké noci kdy Kristus vstal z mrtvých Škaredá středa nebo-li sazometná středa, v tento den by se lidé neměli mračit, aby se nemračili všechny středy v dalším roce. Zelený čtvrtek v tento den se jí zelená strava (špenát, zelí atd.) aby byl člověk celý rok zdravý. Název Zelený čtvrtek lze také odvodit od zeleného mešního roucha, které se v ten den užívalo. Kostelní zvony zní naposled a znovu zvoní až na Bílou sobotu, protože odlétají do Říma. Velký pátek je spojen s magickými silami, otevíraly se hory, které vydávaly své poklady a v tento den se nesmělo nic půjčovat, protože půjčená věc by se mohla očarovat. Řehtačka zvuk řehtačky měl nahradit zvony, které odletěly do Říma. Pomlázka neboli dynovačka je tradice českých Velikonoc, zmiňuje se o tom ve svém díle například pražský kazatel Konrád Waldhauser. Tradice v Anglii ženy přivazují muže k židlím a za propuštění chtějí peníze. Boží hod velikonoční neodmyslitelné tradice Velikonoc, kdy papež na tento den promluví poselství a požehnání: Urbi et Orbi (městu a světu). Zdena Lédlová Upozornění! Úprava linky Jeseník Jihlava Od bude tato linka Ždírec nad Doubravou Jihlava a zpět jezdit pouze v pondělí a v pátek! connex Jeseník-Svitavy-Jihlava Platí od 3.března 2008 do 13.prosince 2008 Přepravu zajišt uje : Connex Morava a.s., Ostrava - Moravská Ostrava, Vítkovická 3133/5,PSČ , (prov.jeseník, Sadová 3, tel ,fax ), (spoje 1-6) Connex Morava a.s., Ostrava - Moravská Ostrava, Vítkovická 3133/5,PSČ , (prov.šumperk, Jesenická 19, tel ,fax ), (spoje 15-16) km Tč R R od Jeseník,aut.nádr př Lipová-lázně,lázně Lipová-lázně,záv Ostružná,Ramzová,hotel Horská chata.. Ostružná Branná,průtah Jindřichov,žel.st Hanušovice,Potraviny Kopřivná,obchod IDSOK Bratrušov,obchod př od Šumperk,aut.st od př Zábřeh,poliklinika Zábřeh,žel.st př od Mohelnice,aut.st od př Moravská Třebová,aut.nádr př od Svitavy,aut.nádr od př Polička,aut.st Borová,žel.st př Krouna,křiž Hlinsko,pošta Ždírec n.doubr.,cukrárna DIPP Česká Bělá Havlíčkův Brod,dopravní terminál. MHD Štoky,nám Jihlava,aut.nádr MHD od nejede , nejede , , jede v pondělí 2 jede v úterý 3 jede ve středu 4 jede ve čtvrtek 5 jede v pátek IDSOK Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje MHD možnost přestupu na městskou hromadnou dopravu Na lince platí tarif Integrovaného dopravního systému (IDSOK), vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech. Pokud je vozidlo označeno logem IDSOK, uznávají se ve vyznačeném úseku předplatní jízdenky tohoto systému. Zavazadla určená k přepravě mimo prostor pro cestující, vyžadující uložení v určité poloze nebo přesahující hodnotu 5.000,-Kč, jsou jejich majitelé povinni nahlásit řidiči. 15 R Místenku s jízdenkou lze zakoupit ve všech předprodejních kancelářích AMS na spoj 1 ze zastávky Jeseník,aut.nádr. a Lipová-lázně,lázně do zastávek Svitavy,aut.nádr. až Jihlava,aut.nádr. Na spoj 2 ze zastávky Jihlava, aut.nádr. do zastávek Svitavy,aut.nádr. až Jeseník,aut.nádr.

16 Kultura CHOTĚBOŘ SOKOLOVNA CHOTĚBOŘ čtvrtek 6. března od hodin PANÍ PIPEROVÁ ZASAHUJE Jack Popplewell Detektivní komedie v podání ADI- VADLA Havlíčkův Brod. Vstupné 90,- Kč, v předprodeji 70,- Kč, předprodej v IC Chotěboř, tel KINO CHOTĚBOŘ pátek 28. března od hodin NEUVĚŘITELNÁ INDIE 2 Přednáška s projekcí s cestovatelem Ondřejem Valáškem. Vstupné 80,- Kč, v předprodeji 60,- Kč, předprodej v IC Chotěboř, tel SUDOKU HLINSKO PANORAMATICKÉ KINO čtvrtek 6. března od hodin TAJEMSTVÍ POUŠTĚ Strhující diashow Kateřiny a Miloše Motani plná barev, tvarů, světla a slunce. Cesta napříč severoamerickými pouštěmi, polopouštěmi a Coloradskou plošinou. Vstupné 100 Kč, předprodej v IC Hlinsko. KOMORNÍ DIVADLO ORLOVNA pátek 7. března od hodin ROZMARNÝ DUCH Divadelní společnost HÁTA uvádí novou komedii. V hl. rolích Mahulena Bočanová a Adéla Gondíková. Předprodej vstupenek: IC, Husova 41, tel pátek 21. března od hodin MICHAL PAVLÍČEK a spol. Koncert hudebního tria: bicí Miloš Meier, baskytara Martin Ivan. Předprodej vstupenek: IC, Husova 41, tel MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE 25. března dubna 2008 JEDEN JINÝ SVĚT VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Pořádá Cesta mladé kultury hlinecka. Barbora Koumarová Kolumbie, Daniela Domáčková Indie, Miroslav Beránek ml. vlastní tvorba. Otevřeno: Út Pá 9 12, hodin, pokud je výstava, otevřeno i v So Ne hodin. BETLÉM 18. března dubna 2008 VELIKONOCE NA BETLÉMĚ Výstava ve všech roubených objektech přibližující tradiční lidové obyčeje. Otevírací doba: Denně mimo pondělí a neděle od 8 do 16 hodin, v sobotu otevřeno od 8 do 11 hodin. Polední přestávka od 12 do 13 hodin. Po dobu velikonoční výstavy otevřeno denně mimo pondělí od 8 do 16 hodin. Polední přestávka od 12 do 13 hodin. Dne otevřeno od 13 do 16 hodin. VESELÝ KOPEC Veselý Kopec je do zahájení nové návštěvnické sezóny dne uzavřen Snadný rébus Těžký rébus Pravidla sudoku: v žádném sloupci, řádku ani čtverci 3x3 se nesmí opakovat žádná čísla od 1 9 každý rébus má pouze jedno řešení Více informací, sudoku a zábavy naleznete na: Výsledek snadného rébusu Výsledek těžkého rébusu

17 Španìlská spoleènost LANA, významný výrobce døevìných panelù pro stavebnictví, hledá pro svùj nový výrobní závod ve Ždírci nad Doubravou muže a ženy na následující pozice: OPERÁTOR nástupní mzda od Kè Požadavky: SOU, praxe z døevovýroby nebo jiné výroby výhodou, pracovitost, spolehlivost OPERÁTOR LINKY nástupní mzda od Kè Požadavky: SOU, praxe z døevovýroby nebo jiné výroby podmínkou, pracovitost, spolehlivost SENIOR OPERÁTOR nástupní mzda od Kè Požadavky: SOU s maturitou, praxe z døevovýroby nebo jiné výroby podmínkou, pracovitost, spolehlivost TECHNIK ÚDRŽBY nástupní mzda od Kè Požadavky: SŠ technického smìru, vyhláška 50 6, praxe z elektroúdržby nebo údržby, dobrá znalost práce na PC (MS Office), zodpovìdnost, znalost AJ výhodou ØIDIÈ VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKU nástupní mzda od Kè Požadavky: SOU, praxe z výroby a s øízením VZV podmínkou, pracovitost, spolehlivost Nabízíme: Zázemí zahranièní spoleènosti, moderní pracovní prostøedí, odpovídající finanèní ohodnocení, pøíspìvek na dopravu, stravenky a možnost odborného rùstu. 17

18 Autobazar Claudie s.r.o. 1. možnost uzavření povinného ručení nejen na vozidla zakoupená v našem autobazaru, výběr z několika pojišťoven, např. Česká pojišťovna, Generalli, ČPP. I u nás lze uznat bonus za bezeškodní průběh. 2. výkup vozidel za hotové 3. příjem automobilů do komisního prodeje, neustále prodáváme i v zimě!! PO DOHODĚ MOŽNOST ODVOZU VAŠEHO AUTOMOBILU DO AUTOBAZARU NAŠÍM PRACOVNÍKEM. Zimní pracovní doba : PO SO hodin Kontakt: tel. /fax: mobil: CLAUDIE.CZ 18

19 19

20 Nevíte, kam na dovolenou????? Přijďte se poradit k nám. Cestovní agentura Ing. Jindřicha Kyncla Družstevní 403, Ždírec nad Doubravou Tel. /fax.: mobil: , Jsme autorizovaným prodejcem cca 60 spolehlivých cestovních kanceláří, například ATIS, ALEXANDRIA, ESO, EXIM, FEDE, FIRO, GALATEA, KO TOUR, KOVOTOUR plus M TOUR, REDOK, RÉGIO a řady dalších (možnost nákupu i zájezdů ČEDOK a FISCHER. Slevy nabízené zastoupenými kancelářemi získáte i u nás (za včasný nákup, věrnost). HORY LYŽE MOŘE POZNÁVÁNÍ LÁZNĚ RELAXACE Příprava a zajištění cestovních programů dle přání zákazníka v tuzemsku i cizině (individuální, skupiny, firma, služební cesty) Tlumočení i písemné překlady francouzštiny i s razítkem soudního tlumočníka a němčiny Možnost fakturace i na FKSP Z vlastní produkce či ze spolupráce s CK KO TOUR s mým průvodcováním letos nabízím: PAŘÍŽ , , , cena od 4 780,- Kč V ceně: 2x nocleh se snídaní, doprava busem s klimatizací a možností občerstvení za Kč, pojištění léčebných výloh a storna. Program: Notre Dame, historické centrum, Louvre, Eiffelova věž, Montmartre, Versailles, a další zajímavosti, na závěr projížďka lodí po Seině. Na zpáteční cestě zastávka v Ambergu (zábavné koupání či prohlídka města). FRANCIE A ŠVÝCARSKO cena od 5 480,- Kč V ceně: 3x ubytování, doprava busem. V ceně není: pojištění, lanovky, loď, vstupy, snídaně. Program: Chateu du Chillon, Chamonix, Aiguille du Midi, výhled na Mont Blanc. Albertville, Granoble, Chambéry, Aix les Bains, Conflans, Annecy prohlídka města plavba lodí přes jezero, Tätsch vláčkem do Zermattu zubačkou na Gorgengrat výhled na Matterhorn. KORSIKA ostrov plný krás pobytově poznávací za ,- Kč V ceně 7x nocleh se snídaní, doprava busem s klimatizací, trajekt. Pojištění LV a storna lze uzavřít při objednávce. Program: Bastia, Ajaccio, Sartene, Bonifaccio, skalní rezervace Calanche, průsmyk Vergio, přehrada Calacuccio a další zajímavosti. Možnost pěších výletů či koupání či projížďky lodí. NORMANDIE, BRETAGNE, LOIRA, PAŘÍŽ cena od 6 760,- Kč V ceně: doprava busem, 5x nocleh, pojištění LV vč. storna. Program: Paříž, Etrétat, Arromanches, le Mont St. Michel, St. Malo, Cap Fréhel, Dinan, Carnac, poloostrov Quiberon, Nantes, 2 3 zámky na Loiře, Paříž zakončená projížďkou lodí po Seině. ADVENTNÍ VÍDEŇ za 499,- Kč Program: 5.30 hod. odjezd ze Ždírce, prohlídka historického centra Vídně s průvodcem, volno k prohlídce předvánočního trhu před radnicí. Těšíme se na setkání s Vámi po telefonické domluvě i v sobotu a v neděli. Ing. Jindřich Kyncl PLASTOVÁ A DŘEVĚNÁ OKNA ŽALUZIE VENKOVNÍ ROLETY MONTÁŽ A OPRAVY Žaluzie horizontální od 230, Kč/m 2, dále vertikální, isedesign, indesign. Venkovní rolety od 800, Kč/m 2 Oproti konkurenčním firmám z cizích regionů nabízíme navíc: tlumící kartáče průchodku chrom navíječe building záruky oprav do 24 hod. bezkonkurenční ceny Další nabídka: sítě proti hmyzu čištění vertikálních žaluzií Glosr, Nad Řekou 600, Ždírec nad Doubravou tel.: ( ) ( ) OBKLADY a DLAŽBY PRODEJ DOPRAVA PROVEDENÍ keramické obklady a dlažby spárovací tmely, lišty vybavení koupelen HOJNÝ PAVEL Horní Studenec 95 Tel.:

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 15 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 1. 7. 2015. Přítomni: Jan Martinec, Ing. Bohumír Nikl, Ing. Jiří Pavlíček, Ing. Jiří Uchytil Omluven: Ing. Jan Matějka

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 2 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 22.11.2006. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Hubert Kolář, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl Program schůze: 1)

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Usnesení z 32. zasedání RO ze dne 24. 6. 2013

Usnesení z 32. zasedání RO ze dne 24. 6. 2013 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních výdajů, v platném znění Usnesení z 32.

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 2.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou Strana 1/6 Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 2.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 25.ledna 2007 od 17:00 hod.

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 67 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17. listopadu 2005. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka Program

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

12.6. 2010 VI. ROČNÍK TENISOVÉHO TURNAJE DVOUHER

12.6. 2010 VI. ROČNÍK TENISOVÉHO TURNAJE DVOUHER 12.6. 2010 VI. ROČNÍK TENISOVÉHO TURNAJE DVOUHER Turnaj je určen pro neregistrované tenisty. Startovné činí 200 Kč za hráče. Pro nejlepší hráče jsou připraveny hodnotné ceny. Začátek turnaje v 8,30 hodin.

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Omluven: Bohuslav Ernest Program: 1. Návštěva hasičské zbrojnice 2.

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky datum konání: 4.10.2013 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015 Září Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015 1. 3. 9. GO kurz třídy 1. A 3. 5. 9. GO kurz třídy 1. C 18. 9. přednáška historika Vojtěcha Kyncla na téma LIDICE, MFC Hlinsko studenti

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin NÁVRH PROGRAMU : Program zasedání 1. Úvod 2. Schválení programu zasedání 3. Určení zapisovatele (Vl. Vejvoda) a ověřovatelů

Více

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Tělovýchovná jednota Léčebna Košumberk ve spolupráci se Základní školou a Praktickou školou SVÍTÁNÍ, o.p.s. z pověření České federace Spastic Handicap, o.s. a za podpory Paralympijského týmu Pardubického

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

Rada města schvaluje: v předloţeném znění

Rada města schvaluje: v předloţeném znění Usnesení z 9. zasedání Rady města Železný Brod konaného dne 31. 5. 2011 Rada města schvaluje: usnesením č. 233/11rm usnesením č. 236/11rm usnesením č. 238/11rm usnesením č. 239/11rm usnesením č. 240/11rm

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Výpis ze zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 24. února 2014, od 17:00 hodin

Výpis ze zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 24. února 2014, od 17:00 hodin Výpis ze zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 24. února 2014, od 17:00 hodin 1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Předsedající schůze dále na základě prezenční listiny zkontroloval

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: Návrhová komise: Ověřovatelé zápisu: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 16 zastupitelů dle

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Kálal Robert, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava,

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Zápis z konání Valné hromady

Zápis z konání Valné hromady Zapisovatel: Jana Holmanová Ověřovatel 1: Jiří Rainiš Ověřovatel 2: Petr Bárta Zápis z konání Valné hromady Volební komise: Petr Zadina, Petr Bárta, Petra Rajterová Body jednání: Zahájení zasedání Valné

Více

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí AŠSK ČR, ČMFS, MŠMT ČR, McDonald s ČR PROPOZICE Svátek fotbalu McDonald s Cup 2009 / 2010 Jablonec nad Nisou 31.5. 1.6.2010 Časový rozpis 31.května 2010 - pondělí 12:00 13:00 prezence týmů, rozdání balíčků

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Usnesení z 92. zasedání ze dne 16. 6. 2014

Usnesení z 92. zasedání ze dne 16. 6. 2014 Usnesení z 92. zasedání ze dne 16. 6. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1668/92/14 +4/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více