KURZ: PRO OJEKTOVÝ MA ANAGEMENT V OBLASTI VZ ZDĚLÁVÁNÍ PROJEKTOVÝ MANAGEMENT TÝMOVÁ PRÁCE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KURZ: PRO OJEKTOVÝ MA ANAGEMENT V OBLASTI VZ ZDĚLÁVÁNÍ PROJEKTOVÝ MANAGEMENT TÝMOVÁ PRÁCE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU"

Transkript

1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR PROJEKTOVÝ MANAGEMENT V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ TÝMOVÁ PRÁCE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU V rámci projektu Vzdělávání vedoucích pracovníků středních škol Zlínského kraje v projektovém řízení CZ.1.07/1.3.09/ Dr. Dan Marek Ing. Tomáš Kantor Velké Karlovice září 2010

2 OBSAH PROJEKTOVÝ TÝM Základní informace Znaky dobrého týmu Skladba týmu Manažer projektu Asistent projektu Finanční manažer TÝMOVÁ PRÁCE Základní informace Výhody Komunikace v týmu Kompetence a odpovědnost Kontinuita 2

3 PROJEKTOVÝ TÝM: základní informace Projektový tým je hlavním výkonným článkem projektu. Řízení lidských zdrojů je jednou z nejdůležitějších částí projektového managementu. Pro každý projekt musí být ustaven konkrétní vybraný projektový tým. Projektový tým = skupina osob, které se realizačně podílejí na splnění cílů projektu a po dobu projektu podléhají řízení projektového manažera, a to v rozsahu přiděleného času nebo určité pracovníkapacityavrámcipřidělených oprávnění a odpovědností. Slovo tým vestaroangličtině znamená spřežení, potah. Ustavení organizační struktury projektu = jeden z prvních úkolů plánovací fáze projektu. 3

4 PROJEKTOVÝ TÝM: základní informace Budování projektového týmu má zcela zásadní význam pro úspěch každého projektu. Před faktickým začátkem samotného projektu hovoříme o tzv. strategickém řízení, kam spadá příprava projektu, definice cílů a nástrojů, navázání partnerských vztahů apod. Po schválení projektu potom začíná tzv. operativní řízení. Náklady na řízení projektu musí být rovněž součástí plánu nákladů; většinou představujíř dt jíčástku pohybující hbjííse mezi 8 13 % celkových nákladů. 4

5 PROJEKTOVÝ TÝM: znaky dobrého týmu Tým lidí, kteří spolupracují, dokáže víc než stejní jedinci pracující jednotlivě (tzv. synergický efekt). Členové týmu si zřetelně uvědomují důvod existence této speciální skupiny lidí a své místo uvnitř týmu. Členové týmu jasně komunikují mezi sebou i s ostatními lidmi ve firměě či instituci. i i Tým jako celek vytváří pozitivní postoje apřesvědčení. Tým má stanovenou hierarchii, která je akceptována členy týmu. Týmoví manažeři povzbuzují pozitivní rysy y týmu a dovedou odvracet destruktivní vlivy. 5

6 PROJEKTOVÝ TÝM: skladba týmu Velmi důležitá je skladba projektového týmu. Uprojektů financovaných ze strukturálních fondů se nepředpokládá, že všechny úkony spojené s řízením projektu bude provádět jedna osoba. Minimálně se doporučuje rozdělení rolí na finanční a věcné řízení projektu. Velikost a organizační č struktura řízeníí projektu závisí na jeho rozsahu. Pro obsazení jednotlivých rolí projektového týmu bývají rozhodující následujících skutečnosti: odbornost vzhledem k požadovanému výkonu; dostupnost v čase vzhledem k harmonogramu projektu; náklady na výkon činnosti podle popisu vzhledem k rozpočtu. 6

7 PROJEKTOVÝ TÝM: skladba týmu Nejčastěji je projektový tým tvořen: projektovým manažerem; asistentem projektového manažera; finančním č manažerem; příslušným počtem vedoucích týmů (počet závisí na rozsahu projektu). K rolím v rámci projektu mohou dále patřit např. projektový výzkumník, projektový administrátor, projektový koordinátor, projektový školitel, projektový metodik apod. Složení týmu by mělo být vyvážené. 7

8 PROJEKTOVÝ TÝM: skladba týmu manažer projektu Manažer projektu je hlavním řídícím článkem projektu, centrálním bodem vztahů všech účastníků projektu a zájmových skupin uvnitř ivně projektu Role projektového manažera = úspěšně naplnit cíl projektu, tedy: řídit lidi zapojené do realizace projektu; řídit a monitorovat procesy; zastupovat projekt navenek; zajišťovat nezbytné zdroje; definovat role; delegovat úkoly; odstraňovat komunikační bariéry; motivovat; spoluvytvářet t projekt se svým týmem; respektovat časové limity a rozvržení zdrojů v projektu; řídit neshody a konfliktní situace (identifikovat různé typy neshod, být schopen předvídat možné problémy); vyjednávat a rozhodovat. 8

9 PROJEKTOVÝ TÝM: skladba týmu manažer projektu Potenciální náplň práce: řízení projektu dle schváleného harmonogramu; zajištění realizace jednotlivých aktivit projektu; zajištění výstupů projektu; ekonomika (kontrola plnění ě rozpočtu, sladění s rozpočtem města, ě hlídání í přímých a nepřímých nákladů, objednávky, kontace faktur, drobné nákupy); komunikace s implementačními orgány regionální politiky EU v ČR; zpráva o zahájení projektu, monitorovací zprávy, závěrečná zprávy (etapové zprávy); žádosti o platbu; zajištění publicity projektu; zajištění propagačních předmětů; spolupráce s vedením města, informování představitelů města o průběhu, aktivitách a výstupech projektu; komunikace s partnery (českými i zahraničními); realizace výběrových řízení; příprava smluv o partnerství, smluv s dodavateli; 9

10 PROJEKTOVÝ TÝM: skladba týmu manažer projektu Možné profesní zaměření, které lze v praxi zúročit: ekonom (faktury, účetnictví, vyúčtování projektu); psycholog (facilitace, řízení týmu); právník (výběrová řízení, příprava smluv); informatik (prezentace); publicista, jazykovědec (tiskové zprávy); písařka (zápisy); personalista (výběr spolupracovníků); kreativec (příprava projektu, soutěže pro školy či veřejnost, tvorba loga); dle zaměření projektu od zemědělce přes sociálního pracovníka po učitele. Pozor! Projektoví manažeři jsou vystaveni velkým nárokům na koordinaci práce v týmu, komunikaci, motivaci pracovníků k co nejvyšším výkonům a zvládání kritických a konfliktních situací. Manažer projektu však není jediným účastníkem projektu, který disponuje autoritou a odpovědností jednotlivci na nižších stupních organizační struktury projektu mohou získat dílčí autoritu a odpovědnost vzhledem ke konkrétnímu úkolu na základě delegování. 10

11 PROJEKTOVÝ TÝM: skladba týmu asistent projektu Potenciální náplň práce: administrativa (tvorba a kontrola výkazů práce, zápisů z jednání, příprava p materiálů, archivace smluv, účetních dokladů, dokladů o publicitě a zápisů, kontrola cestovních příkazů apod.); ekonomika (kontrola plnění rozpočtu, sladění např. s rozpočtem města, hlídání přímých a nepřímých nákladů, objednávky, kontace faktur, drobné nákupy apod.). Spolupracuje s projektovým manažerem na: kontrole dodržování d harmonogramu projektu; zajištění realizace aktivit a výstupů projektu; přípravě podkladů pro monitorovací zprávy; zajištění publicity; komunikaci se členy projektového týmu, partnery, dodavateli. Možné profesní zaměření: ekonom; informatik; sekretářka; jiné - dle zaměření projektu. 11

12 PROJEKTOVÝ TÝM: skladba týmu finanční manažer Potenciální náplň práce: vedení účetnictví projektu; fakturace, likvidace faktur; vedení přehledu čerpání rozpočtu; evidence nákladů na služební cesty; evidence mzdových nákladů; finanční část žádosti o platbu; archivace originálů účetních dokladů (10 let od ukončení projektu); evidence pohybů na účtu projektu, správa účtu; spolupráce s auditorem. S projektovým manažerem zodpovídá za správné čerpání rozpočtu projektu, za řádné vyúčtování nákladů i výnosů projektu, za případné změny rozpočtu projektu (podstatné i nepodstatné). 12

13 PROJEKTOVÝ TÝM: příklad Modernizace střediska odborné přípravy pro výuku gastronomických oborů na SŠGS Přerov Management projektu v předinvestiční fázi Pracovní skupina pro přípravu projektu je tvořena zástupci žadatele o projekt a partnerů projektu. Úkolem skupiny je vypracování žádosti projektu a příprava povinných příloh. Zajišťuje součinnost a spolupráci s dodavateli při přípravě studie proveditelnosti, řeší plán zajištění finančních prostředků pro realizaci projektu. Řeší potřebné administrativní úkony a zajišťuje komunikaci s Úřadem regionální rady v Olomouckém kraji během hodnocení projektu.. 13

14 PROJEKTOVÝ TÝM: příklad Modernizace střediska odborné přípravy pro výuku gastronomických oborů na SŠGS Přerov Management projektu v investiční fázi Radu projektu tvoří zástupci žadatele (Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šírava 7) a partnerů projektu (Statutární město Přerov, Hospodářská komora okres Přerov). Rada je zodpovědná za úspěšnou realizaci plánovaných výstupů projektu. Zajišťuje řešení otázek, které není možné vyřešit na úrovni manažera projektu nebo projektového týmu. Rozhoduje o klíčových organizačních a ekonomických otázkách projektu. Je zodpovědná za zajištění finančních zdrojů pro spolufinancování projektu dle pravidel Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava (ROP). Je zodpovědná za schvalování realizačních strategií, implementačních plánů, rozsahu a hlavních milníků projektu. Řeší strategické otázky související s projektem. Jmenuje manažera projektu a projektový tým. Má nejvyšší rozhodovací pravomoci a zodpovědnost za projekt. Vedoucí projektu je zodpovědný za řízení a vedení projektového týmu. Koordinuje partnery a pracovní skupiny zainteresované na projektu. Vede koordinační schůzky v rámci projektu. Vytváří a naplňuje detailní plán projektu. Řídí naplňování výsledků projektu v souladu s plánem a rozpočtem projektu. Monitoruje a kontroluje činnosti vyplývající z plánu projektu. Řeší případné odchylky od projektového plánu. Poskytuje pravidelné zprávy radě projektu. Organizuje evaluaci projektu a zajišťuje jeho publicitu. Vypracovává pravidelné zprávy a komunikuje s relevantními orgány ROP. 14

15 PROJEKTOVÝ TÝM: příklad Modernizace střediska odborné přípravy pro výuku gastronomických oborů na SŠGS Přerov Členové projektového týmu poskytují funkční expertízu při realizaci projektu. Pracují nadílčích úkolech v součinnosti s vedoucím projektu a technickým vedoucím projektu. Zajišťují nezbytné podklady pro kontrolu plnění jednotlivých výstupů projektu. Zúčastňují se pravidelných koordinačních schůzek a aktivně přispívají k řešení případných odchylek od plánu projektu. Spolupodílejí se na publicitě projektu v rámci svých organizací. 15

16 PROJEKTOVÝ TÝM: příklad Modernizace střediska odborné přípravy pro výuku gastronomických oborů na SŠGS Přerov Management projektu ve fázi provozní a řízení lidských zdrojů Rada projektu je i v této fázi nadále zodpovědná za schvalování realizačních strategií, implementačních plánů, rozsahu a hlavních milníků projektu. Řeší strategické otázky související s projektem. Zajišťuje komunikaci s dalšími klíčovými členy svých institucí. Je zodpovědná za řízení a vedení projektového týmu. Jeden z jejich členů koordinuje partnery zainteresované na projektu. Vede koordinační schůzky v rámci projektu. Vytváří a naplňuje detailní plán projektu v provozní fázi. Monitoruje a kontroluje činnosti vyplývající z plánu projektu. Řeší případné odchylky od projektového plánu. 16

17 PROJEKTOVÝ TÝM: příklad Modernizace střediska odborné přípravy pro výuku gastronomických oborů na SŠGS Přerov Vedoucí projektu je i v této fázi nadále zodpovědný za řízení a vedení projektového týmu. Koordinuje partnery a pracovní skupiny zainteresované na projektu. Vede koordinační schůzky v rámci projektu. Vytváří a naplňuje detailní plán projektu. Řídí naplňování výsledkůů projektu v souladu s plánem a rozpočtem projektu. Monitoruje a kontroluje činnosti vyplývající z plánu projektu. Řeší případné odchylky od projektového plánu. Poskytuje pravidelné zprávy radě projektu. Spoluorganizuje a řídí školící aktivity v projektu. Organizuje evaluaci projektu a zajišťuje jeho publicitu. Vypracovává pravidelné zprávy a komunikuje s relevantními orgány ROP. Členové projektového týmu i v této fázi poskytují funkční expertízu při realizaci projektu. Zajišťují j nezbytné podklady pro kontrolu plnění jednotlivých výstupů projektu. Zúčastňují se pravidelných koordinačních schůzek a aktivně přispívají k řešení případných odchylek od plánu projektu. Nadále se spolupodílejí na publicitě projektu v rámci svých organizací. 17

18 TÝMOVÁ PRÁCE: základní informace Týmová práce je charakteristická pro projektové řízení. Týmová práce = souhra, součinnost jednotlivců. Složky týmu působí jako celek a plní společný cíl. Vzájemná závislost, kdysičlenové týmu potřebují pomáhat, aby splnili zadaný úkol. Vícedimenzionální charakter týmové práce; skupinové podvědomí. Vzájemná součinnost a inspirace daná komunikací, vzájemným ovlivňováním a respektováním. Vysoce výkonné týmy dosahují dobrých výsledků především díky velice dobré organizovanosti. Týmový práce není pro většinu lidí přirozená, musí se jí učit anapráciv týmu si zvykat. 18

19 TÝMOVÁ PRÁCE: výhody Tým ví víc (víc hlav, víc rozumu). Při práci v týmu dochází ke spojení znalostí jednotlivých členů týmu, k jejich vzájemné inspiraci a sdílení zkušeností. Tým podněcuje. Je-li řešení na mrtvém bode, existuje vetší pravděpodobnost, že některý z členů týmu přijde s myšlenkou, která zprostředkuje nový úhel pohledu. Vzájemná inspirace ke kreativnímu řešení. Tým vyrovnává. Navenek vystupuje jako jeden subjekt - musí stále hledat jednotné řešení. Budování shody vylučuje extrémní hodnoty, postoje a názory. Katalyzátor osobních emocí v krizových situacích a udržování rovnováhy. Úspora času i peněz a znatelné zlepšení kvality. Synergický efekt. 19

20 TÝMOVÁ PRÁCE: komunikace v týmu Klíčem k úspěchu je efektivní týmová komunikace (interní i externí), jejímž základem je oboustranný a otevřený tok informací. Pravidla komunikace je nutno nastavit na začátku projektu, a to zejména v oblasti: otevřených komunikačních časů a klidu na práci (např. nastavení volné komunikace od 10:00 do 15:00, jinak pouze po předchozí dohodě, v rámci plánovaného jednání nebo v situacích ohrožení); dohody o pravidlech používání u (o rozhodování, co a jak tímto kanálem posílat a co řešit osobně nebo telefonem); rozumných komunikačních pravidel. 20

21 TÝMOVÁ PRÁCE: kompetence a odpovědnost Každý člen projektového týmu musí znát popis své práce, za kterou v projektu odpovídá, a své kompetence. Každému členovi projektového týmu musí být jasné zadání práce a kvalita, ve které musí být práce vykonána. Je-li práce zadávána jiným dodavatelům, někdo z projektového týmu nese odpovědnost za monitorování práce vykonané dodavatelem. 21

22 TÝMOVÁ PRÁCE: kontinuita Realizace projektu je proces, pro nějž je podstatné udržování kontinuity. Častou obměnou osob odpovědných za realizaci projektu se zvyšuje riziko chyb způsobených nedostatečným přenosem informací. Mnoho času se ztrácí přebíráním funkce a uvedením do problému. V projektovém řízení plánovaném např. na dva roky je každý měsíc zdržení znát. 22

23 Doporučená literatura COBB, Anthony T.: Leading Project Teams: an Introduction to the Basics of Project Management and Project Team Leadership. Sage Publications DAVIS, Barbee: 97 klíčových znalostí projektového manažera: zkušenosti expertů z praxe. Computer Press HALÍK, Jiří: Vedení a řízení lidských zdrojů. Grada Publishing HAYES, Nicky: Psychologie týmové práce. Portál HORVÁTHOVÁ, Petra: Týmy a týmová spolupráce. Aspi KOLAJOVÁ, Lenka: Týmová spolupráce -- jak efektivně vést tým pro dosažení nejlepších výsledků. Grada Publishing LEWIS, James P.: Fundamentals of Project Management. Amacon LEWIS, James P.: Team-Based Project Management. Beard Books LOCK, Dennis: Project Management. Gower Publishing Limited MAREK, Dan KANTOR, Tomáš: Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. Barrister & Principal NEWTON, Richard: Úspěšný projektový manažer. Grada Publishing PARKER, Glenn M.: Team Players and Teamwork: New Strategies for the Competitive Enterprise. Jossey Bass PLAMÍNEK, Jiří: Týmová spolupráce a hodnocení lidí. Grada Publishing ŘEZÁČ, Jaromír: Moderní management: manažer pro 21. století. Computer Press

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 3 k 15. 12. 2014

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Pravidla řízení Projektu Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová

Pravidla řízení Projektu Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Pravidla řízení Projektu Zvýšení

Více

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Metodika řízení implementace e-gov pro kraje 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 8 2 Projektové

Více

Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 7 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 10. ÚNORA 2011 DATUM ÚČINNOSTI: 10. BŘEZNA 2011 2 OBSAH

Více

Metodický dopis č. 4.4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Metodický dopis č. 4.4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Č.j.: MSMT -3250/2013-413 Metodický dopis č. 4.4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Aktualizace č. 4 Kapitola/strana Změny v textu oproti verzi ze dne 6. 9. 2011 Východisko

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Závěrečná práce. Organizační řád obecně prospěšné společnosti Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Bc. Eva Flossmannová

Závěrečná práce. Organizační řád obecně prospěšné společnosti Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Bc. Eva Flossmannová Závěrečná práce posluchače Kurzu manažerských dovedností pro pracovníky škol a školských zařízení s důrazem na projektové řízení ročník 2010 / 2011 Název práce: Organizační řád obecně prospěšné společnosti

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Rudolf Hosman, vedoucí oddělení technické podpory a publicity telefon: +420 377 195 787, email: rudolf.hosman@plzensky-kraj.cz

Rudolf Hosman, vedoucí oddělení technické podpory a publicity telefon: +420 377 195 787, email: rudolf.hosman@plzensky-kraj.cz Studie proveditelnosti k připravované žádosti na realizaci krajské části projektu Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních

Více

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Datum 8.4. 2011 vydání (verze 1.00) Obsah 1 SWOT analýza a manažerské shrnutí... 5 1.1 SWOT analýza... 5 1.2 Manažerské shrnutí...

Více

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Architektura řízení v návaznosti na IT systémy 11. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 7 1.1

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

BENEFIT 7+ (též elektronická žádost) Brownfield. Certifikace výdajů. Cílové skupiny. De Minimis

BENEFIT 7+ (též elektronická žádost) Brownfield. Certifikace výdajů. Cílové skupiny. De Minimis Pojem BENEFIT 7+ (též elektronická žádost) Brownfield Certifikace výdajů Cílové skupiny De Minimis Výklad Elektronická žádost, která je určena pro žadatele za účelem vyplnění a vytvoření žádosti. Následně

Více

Projekt konverze měny SKK na EUR v ERP SAP

Projekt konverze měny SKK na EUR v ERP SAP Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Vedlejší specializace: Management Diplomová práce Projekt konverze měny SKK na EUR v ERP SAP Rok vydání: 2009 Autor: Kuročkin Michal Vedoucí práce:

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. základní informace o tvorbě projektů. PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. základní informace o tvorbě projektů. PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ základní informace o tvorbě projektů PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová CZ.1.07/1.1.04/03.0083 Rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti informačních technologií pří výuce

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY ZÁKLADNÍ INFORMACE O TVORBĚ PROJEKTŮ PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová CZ.1.07/1.1.04/03.0083 Rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti informačních technologií

Více

Projektové řízení pro administraci dotace. Mgr. Milan Struna

Projektové řízení pro administraci dotace. Mgr. Milan Struna Projektové řízení pro administraci dotace Mgr. Milan Struna Obsah prezentace - Definice projektu - Dotační projekt - Projektové řízení v organizaci - Projektový tým organizace - Projektový tým role v administraci

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL:

Více

Příručka pro příjemce pro Akci 3

Příručka pro příjemce pro Akci 3 ) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Příručka pro příjemce pro Akci 3 Verze 1.0 červenec 2007 Tato příručka je určena pro příjemce Programu Iniciativy Společenství

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. The introduction of changes in organizational structure in the banking institution

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. The introduction of changes in organizational structure in the banking institution ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Zavedení změny organizačního uspořádání v bankovním ústavu The introduction of changes in organizational structure in the banking institution

Více