Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 61 ze dne Návrh A. Začleňování znevýhodněných osob na trh práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 61 ze dne 20. 1. 2015 Návrh A. Začleňování znevýhodněných osob na trh práce"

Transkript

1 Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 61 ze dne Návrh A. Začleňování znevýhodněných osob na trh práce 1. CZ.2.17/2.1.00/37122 Život začíná v padesáti: motivace a vzdělávání lidí 50+ zvyšující uplatnitelnost na trhu práce Alternativa 50+, o.p.s ,12 - Žadatel objasní prolínání poradenských aktivit v rámci klíčové aktivity č. 2 Kariérní poradenství a bilanční diagnostika a v klíčové aktivitě č. 5 Individuální konzultace s experty a expertkami: další profesní směřování, jak na nové zaměstnání a pomoc při podnikání a sociálně-právní poradenství formou rozdělení na aktivity poradenské a vzdělávací a popíše způsob, jak na sebe aktivity navazují. - Do podrobného popisu klíčové aktivity č. 2 Kariérní poradenství a bilanční diagnostika budou doplněny specifika, výhody bilanční diagnostiky, jaké přínosy bude mít pro cílovou skupinu, tak aby bylo jasné, že vybraná metoda bude pro cílovou skupinu přínosná. - Do podrobného popisu klíčové aktivity č. 3 Vzdělávací kurz: Poznejte sami sebe a vydejte se správnou cestou bude upřesněna délka trvání vzdělávacího kurzu (v popisu uvedeno 40ti hodinový kurz, ale ve výstupech 20ti hodinový kurz). Dále budou doplněny podrobnější informace ke stážím: u jakých typů zaměstnavatelů stáž proběhne, podle jakého klíče bude zaměstnavatel zvolen apod. - Do podrobného popisu klíčové aktivity č. 5 Individuální konzultace s experty a expertkami: další profesní směřování, jak na nové zaměstnání a pomoc při podnikání a sociálně-právní poradenství bude objasněn počet konzultací pro jednu osobu. - komentář u monitorovacího ukazatele počet úspěšně podpořených osob bude doplněn o povinnost úspěšně složit závěrečný test či zkoušku spolu s pozitivním hodnocením zaměstnavatele ze stáže, zpracování eseje na související téma a získání zpětné vazby účastníků na kvalitu kurzu. U úspěšně podpořených osob v rámci poradenství bude doplněn komentář o kritérium úspěšného uzavření spolupráce (např. klient přichází za kariérním poradcem s tím, že chce pomoci se získáním živnostenského oprávnění a v průběhu několika poradenských sezení je tento cíl naplněn, lze poradenství považovat u této osoby za úspěšné). Úprava harmonogramu: - Žadatel uvede do souladu délku trvání klíčových aktivit č. 2, 3 v projektové žádosti je uvedeno rozdílné období realizace v popisu jednotlivých klíčových aktivit a v harmonogramu projektu - Žadatel objasní tvrzení, že klíčová aktivit č. 2 je vstupní aktivitou pro klíčovou aktivitu č. 3, přičemž KA3 trvá jen 8 měsíců, zatímco KA2 je plánována na 9 měsíců. Úprava realizačního týmu: - Žadatel lépe vymezí odpovědnosti u členů realizačního týmu, jasně vymezí, kdo bude vykonávat lektorskou a expertní činnost a v jakém rozsahu Úprava rizik: - Do části rizika projektu žadatel doplní riziko vzdělávací aktivity nebudou pro účastníky přínosem při pokusu o vstup na trh práce a doplní k němu informace, jakým způsobem riziko eliminuje. - Bude objasněn nesoulad mezi počtem hodin zapojení do projektu u pracovní pozice Odborníci pro realizaci poradenské činnosti pro profesní směřování a SVČ (pol ) v popisu pracovní pozice je uvedeno zapojení v rozsahu 8 hodin/měsíc, nicméně v rozpočtu je nárokováno 90 hodin za projekt (projekt trvá 10 měsíců, každý měsíc 8 hodin, celkem tedy 80 hodin). - Bude objasněn nesoulad mezi počtem hodin zapojení do projektu u pracovní pozice Lektoři pro vzdělávací semináře (pol ) v popisu pracovní pozice je uvedeno zapojení v rozsahu 17 hodin/měsíc, nicméně v rozpočtu je nárokováno 150 hodin za projekt (projekt trvá 10 měsíců, každý měsíc 17 hodin, celkem tedy 170 hodin). - Žadatel podrobněji zdůvodní potřebu nákupu pol Bilanční diagnostika (v čem tkví její výhody pro cílovou skupinu, jaké bude mít přínosy, v čem je specifická). V opačném případě bude položka vyškrtnuta. - Krácení v kapitole 01 Osobní náklady z důvodu nadhodnocení úvazků pozic v realizačním týmu: pol Projektový management krácení úvazku z 0,6 na 0,3: ,00 Kč, pol Expert/expertka na vzdělávání osob krácení úvazku z 0,5 na 0,3: ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 01: ,00 Kč. - Krácení v kapitole 04 Služby z důvodu chybějícího vysvětlení rozdílných nákladů na pronájem prostoru jsou OPPA PO2 Příloha 2 strana 1 (celkem 8)

2 kráceny náklady na polovinu: pol. 4.6 Pronájem vzdělávacích prostor pro KA 3: Kč, pol. 4.7 Pronájem vzdělávacích prostor pro KA 4: Kč, pol. 4.8 Pronájem vzdělávacích prostor pro KA 5: Kč. - Krácení v kapitole 04 Služby z důvodu chybějícího zdůvodnění potřebnosti: pol. 4.1 Vytvoření webové platformy Jak na uzavření a rozvázání pracovního poměru (KA5): Kč, pol. 4.2 Natočení video CV (KA 4) : Kč, pol. 4.3 Grafika publikace Jak na CV a přijímací pohovor (KA 4) : Kč, pol. 4.4 Tisk publikace Jak na CV a přijímací pohovor (KA 4) : Kč. Celkem kráceno v kapitole 04: Kč. - Krácení v kapitole 05 Přímá podpora z důvodu chybějícího zdůvodnění potřebnosti: pol Stravné pro KA 2: Kč pol Stravné pro KA 3: Kč pol Stravné pro KA 4: Kč Celkem kráceno v kapitole 05: Kč. - Před podpisem grantové smlouvy u položky a upravit v názvu položky nově stanovený úvazek. - Před podpisem grantové smlouvy vyjasnit, kdo bude využívat notebooky (pol software ), zda RT nebo CS. V případě RT budou náklady kráceny do výše úvazků příslušných pracovníků. Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,00 Kč. 2. CZ.2.17/2.1.00/37006 PRAHA INKUBÁTOR 50+ Bohemia EU Planners s.r.o. výše podpory ,56 - Žadatel v rámci klíčové aktivity č. 3 Realizace vzdělávacích kurzů předloží podrobný rozpis plánovaných školení, tj. obsah jednotlivých školení a jejich časovou dotaci. - Žadatel v rámci klíčové aktivity č. 4 Pracovní poradenství předloží časový rámec pracovního poradenství pro 1 osobu a konkrétní informace, jak budou klienti umístěni zpět na trh práce. - Žadatel předloží metodiku výpočtu monitorovacího ukazatele Počet podpořených osob s ohledem na pravidla OPPA. Z projektové žádosti není zřejmý celkový počet zapojených osob. - Žadatel definuje kritérium úspěšnosti, tzn. podmínky, za kterých bude podpořená osoba považována za úspěšně podpořenou. Úprava harmonogramu: - Žadatel přepracuje harmonogram následujícím způsobem: o klíčová aktivita č. 1 Řízení, reporting a monitoring projektu bude probíhat po celých 9 měsíců realizace o klíčová aktivita č. 2 Výběr účastníků projektu bude probíhat v měsíci realizace o klíčová aktivita č. 4 Pracovní poradenství bude probíhat od 2. měsíce realizace - Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu snížení úvazku na 0,4: pol Manažer/ka projektu: ,00 Kč. Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nedostatečného zdůvodnění potřebnosti pozice: pol Specialista pracovního poradenství (KA 04): ,00 Kč Celkem kráceno v kapitole 01: ,00 Kč. - Před podpisem grantové smlouvy je třeba vyjasnit výši odvodů u položky Krácení v kapitole 05 přímá podpora z důvodu nadhodnocení jednotkové ceny: pol Stravné: sníženo na jednotkovou cenu 100 Kč ,00 Kč Celkem kráceno v kapitole 05: ,00 Kč. Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,00 Kč. Pro Lektora kurzu základy podnikání a Lektora kurzu PM a žadatel předloží metodiku výpočtu kalkulovaných hodin. V případě nadhodnocené časové dotace budou náklady kráceny. OPPA PO2 Příloha 2 strana 2 (celkem 8)

3 3. CZ.2.17/2.1.00/37168 Kariérní restart - podpora prodlužování pracovního života osob starších 50 let Meet 2 Grow, partnerství - spolupráce - inovace, o.s ,00 - Z důvodu nedostatečného popisu bude v rámci klíčové aktivity č. 3 Školení doplněn podrobnější popis typu, obsahu, počtu osob a časové dotace jednotlivých školení. V případě nedostatečného popisu školení, budou náklady kráceny. - U těchto pracovních pozic žadatel definuje, jakým způsobem bylo kalkulováno časové zapojení do projektu (počet hodin): o HR specialista o Pracovní psycholog o Lektor odborných dovedností o Lektor měkkých dovedností o Mentor V případě nadhodnocené časové dotace budou náklady kráceny. Úprava harmonogramu: - Žadatel předloží přepracovaný harmonogram projektu, ve kterém bude v rámci klíčové aktivity č. 5 Návrat na trh práce prodloužena délka realizace aktivity na měsíc realizace a měsíc realizace projektu. - Žadatel definuje kritérium úspěšnosti, tzn. podmínky, za kterých bude podpořená osoba považována za úspěšně podpořenou. - Žadatel definuje název a obsah 5 nově vytvořených/inovovaných produktů. - Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení z důvodu nedostatečného zdůvodnění potřebnosti: pol Notebook: ,35 Kč pol Multifunkční zařízení pro intenzivní využití: ,00 Kč pol Kompaktní přenosný dataprojektor: ,00 Kč pol Plátno: ,00 Kč pol Kancelářský balík MS Office: ,00 Celkem kráceno v kapitole 03: ,35 Kč. Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,35 Kč. B. Podpora souladu pracovního a soukromého života 1. CZ.2.17/2.1.00/37021 Zajištění provozu Ekoškolky Rozárky a organizace seminářů pro rodiče Ekocentrum Podhoubí ,42 - Klíčová aktivita č. 2 Semináře pro rodiče bude zrušena. Realizace této klíčové aktivity nevede k naplnění cíle projektu, resp. cíle prioritní osy. Podpořené osoby se v této aktivitě mají účastnit pouze jednoho semináře (4 či 8 hodin), což nelze považovat za podporu pracovního uplatnění cílové skupiny. Úprava harmonogramu: - V návaznosti na vypuštění klíčové aktivity č. 2 bude upraven harmonogram projektu. - Ukazatel Počet nově vytvořených/inovovaných produktů bude snížen na hodnotu 2, do této hodnoty budou započítány pouze vytvořený tematický plán a školní vzdělávací program na rok 2015/ Ukazatel Počet podpořených osob bude snížen v návaznosti na vypuštění klíčové aktivity č. 2 na hodnotu Ukazatel Počet úspěšně podpořených osob bude doplněn o definici úspěšnosti, tedy kritérium, na základě OPPA PO2 Příloha 2 strana 3 (celkem 8)

4 kterého je možné považovat podpořené osoby za úspěšně podpořené. - Krácení v kapitole 01 Osobní náklady: Položka Finanční manažer snížení úvazku z 0,35 na 0,2: ,00 Kč zapojení finančního manažera neodpovídá rozsahu a povaze projektu, Položka DPP hlídání dětí: Kč z důvodu vypuštění klíčové aktivity č. 2, Položka Hlavní manažer projektu snížení úvazku z 0,35 na 0,175: Kč z důvodu vypuštění klíčové aktivity č. 2. Celkem kráceno v kapitole 01 o: ,00 Kč. - Před podpisem grantové smlouvy je třeba položky , , , , , , do kapitoly Krácení v kapitole 04 Služby: Položka faktura lektor semináře 1. Pomoc: ,05 Kč z důvodu vypuštění klíčové aktivity č. 2, Položka faktura lektor semináře Legislativa: ,92 Kč z důvodu vypuštění klíčové aktivity č. 2, Položka faktura lektor Zdravá výživa: ,02 Kč z důvodu vypuštění klíčové aktivity č. 2, Položka faktura lektor semináře Vývojová psychologie: ,95 Kč z důvodu vypuštění klíčové aktivity č. 2, Položka faktury poradenství: ,50 Kč jedná se o nepřímý náklad: daňové a právní poradenství a konzultace, Položka faktury inscenace a vzdělávací pořady pro děti: ,00 Kč nejedná se o podporovanou aktivitu v rámci, Položka bozp, požární ochrana: ,60 Kč jedná se o nepřímý náklad: zajištění školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v režimu stanoveném právními předpisy ČR. Celkem kráceno v kapitole 04 o: ,04 Kč Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,04 Kč. 2. CZ.2.17/2.1.00/37029 Do práce s Komunitním centrem Černý "Komunitní centrum ,66 most Chánov" - Klíčová aktivita č. 2 Služby péče o děti bude doplněna o tyto informace: jak bude probíhat objednávání této služby, jaký bude postup v případě naplnění maximální kapacity služby, jak bude zajištěna kontrola pravidel využívání služby, žadatel uvede přesný časový režim služby péče o dítě. Dále bude objasněno, z jakého důvodu nelze službu poskytovat ve stávajících prostorách, kde žadatel již takovou službu provozuje. - V rámci klíčové aktivity č. 3 Koučink žadatel zváží, zda by nebylo vhodné zapojení pracovní pozice pracovního terapeuta nebo psychologa, pro zajištění individuálních potřeby cílové skupiny. - Bude upravena definice počet úspěšně podpořených osob. Expertní hodnotitel navrhuje zapracovat další podmínku úspěšného absolvování kurzů - závěrečný test ověřující získané znalosti účastníků projektu. Bude upřesněno zapracování informace, kolik bude úspěšně podpořených osob za koučink i vzdělávací kurzy celkem. Úprava harmonogramu projektu: - Doba realizace projektu bude zkrácena z devíti na sedm měsíců. Důvodem celkového snížení doby trvání projektu, je zkrácená doba realizace hlavní klíčové aktivity č. 4 Vzdělávací kurz: Do práce, která je stanovena na 5 měsíců. Bude upraven harmonogram projektu: u klíčové aktivity č. 1,2, 3 na sedm měsíců a u klíčové aktivity č. 4 na pět měsíců. - Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nadhodnocení úvazku je navrhováno snížení o 25 % a zároveň úprava délky zapojení do projektu na 7 měsíců: Manažer projektu: ,00 Kč Administrativní asistent: ,00 Kč Finanční manažer: ,00 Kč Pečovatelka: ,00 Kč Kouč: ,26 Kč Celkem kráceno v kapitole 01: ,26 Kč. - Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení z důvodu neefektivního nákupu (nákup se týká klíčové aktivity 4 Vzdělávací kurz Do práce, aktivita trvá pouze 5 měsíců). Hodnotitel doporučuje řešit techniku pronájmem s odhadovanou cenou do Kč a navrhuje krácení: OPPA PO2 Příloha 2 strana 4 (celkem 8)

5 notebook (KA4): ,70 Kč, software kancelářský balík (KA 4): ,00 Kč. - Následující položka zařízení a vybavení je krácena z důvodu jejího zakoupení již v rámci jiného projektu realizovaného v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita v předchozím období. Z důvodu hospodárnosti je toto vybavení z rozpočtu vyjmuto a pro realizaci projektu se využije již zakoupeného vybavení: multifunkční zařízení pro standartní využití: ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 03: ,70 Kč. - Nová rozpočtová položka v kapitole 04 Služby místo nákupu PC techniky dojde k jejímu pronájmu, z tohoto důvodu bude v rozpočtu vytvořena nová položka Pronájem PC techniky v hodnotě Kč včetně DPH. - Krácení v kapitole 4 Služby z důvodu zkrácení doby realizace projektu na 7 měsíců: pronájem místnosti pro práci s cílovou skupinou (KA 3, 4): ,00 Kč, pronájem místnosti - služby péče o děti (KA 2): ,00 Kč. Celkem změna v kapitole 04: ,00 Kč. Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,96 Kč. 3. CZ.2.17/2.1.00/37030 Praxe pro nezaměstnané matky na/po rodičovské dovolené s vazbou na region hlavního města Prahy Andrea Kožuchová ,63 - U všech klíčových aktivit budou doplněné odkazy na položky v rozpočtu. - Bude upravený popis klíčové aktivity č. 2 Analýza potřeb a zpracování brožury pro nezaměstnané matky na/po rodičovské dovolené. Aktivita bude zaměřena pouze na přípravu brožury a školících plánů. Dále uvedená činnost v rámci klíčové aktivity: zjištění potřeb cílové skupiny, nebude probíhat. Dle expertního hodnotitele musí mít žadatel tyto znalosti již obsáhlé. - Bude upraven počet a kritérium podpořené osoby a kritérium úspěšně podpořené osoby. Definice podpořené osoby a úspěšně podpořené osoby bude jasně definována, tak aby bylo měřitelné, kdo je podpořenou osobou, a jaké podmínky musí taková osoba splnit, jež bude označena za úspěšně podpořenou osobu. - Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nedostatečného popisu pracovní náplně: pol Projektová asistentka: ,00 Kč, - Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nadhodnoceného úvazku: pol Manažer projektu - snížení úvazku na 0,2: ,00 Kč, pol Mentor - snížení úvazku na 0,1: ,00 Kč, pol Psycholog - snížení úvazku na 95 hodin: ,60 Kč, Celkem kráceno v kapitole 01: ,60 Kč. - Před podpisem grantové smlouvy bude vyjasněna výše odvodů u DPP (pol , ). - Krácení v kapitole 05 Přímá podpora z důvodu neodpovídající pracovní náplně: pol Mzdové příspěvky cílové skupině - je navrhováno snížení úvazku na 0,5 a snížení hrubé mzdy na Kč/ osoba/ měsíc. Celkem kráceno v kapitole 05 : Kč. Celkem krácení přímých nákladů v projektu o ,60 Kč. 4. CZ.2.17/2.1.00/37020 Zpět do práce po rodičovské dovolené s MČ Praha 13 Městská část Praha ,31 Úprava zapojení a motivace cílové skupiny: - Budou doplněny konkrétní zdroje, na základě kterých žadatel zájem cílové skupiny předpokládá (analýza, dotazníkové šetření aj.). OPPA PO2 Příloha 2 strana 5 (celkem 8)

6 - Klíčová aktivita č. 2 Kariérní a právní poradenství bude doplněno, kolik hodin kariérního poradenství je vyhrazeno pro každého účastníka kurzu, dále bude doplněno, jakým způsobem bude tato služba cílové skupině nabízena. - Klíčová aktivita č. 3 E-learningová výuka bude doplněno, kdo bude s jednotlivými účastníky nastavovat potřebu e-learningového kurzu a kdo a jak bude využití této služby průběžně monitorovat. - Klíčová aktivita č. 4 Hlídání dětí budou doplněny informace o předpokládané využitelnosti služby hlídání dětí. Úprava realizačního týmu: - Před podpisem smlouvy bude upřesněna náplň práce koordinátora, položka a manažera projektu tak, aby bylo možné vyloučit, že se v některých činnostech jejich náplň nepřekrývá. V případě překrývání, bude úvazek koordinátora/manažera odpovídajícím způsobem snížen. - Počet úspěšně podpořených osob do ukazatele bude zahrnuto i využití služby kariérního poradenství, které je nedílnou součástí projektu, bude stanoveno kritérium úspěšnosti a hodnota ukazatele bude adekvátně upravena. Úprava rozpočtu - Před podpisem grantové smlouvy bude vyjasněna výše odvodů u položek , a U dohod o provedení práce budou odvody po vyjasnění případně kráceny. 5. CZ.2.17/2.1.00/37161 Podpora rodičů s malými dětmi při vstupu na trh práce Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s ,16 Úprava cílové skupiny: - Žadatel podrobněji specifikuje cílovou skupinu na území hlavního města Prahy (kolika osob se na území hl. města Prahy problematika projektu týká, kolik osob využívá nějakou formu pomoci atd.). - Do podrobného popisu klíčové aktivity č. 1 Individuální práce s rodiči bude upřesněna spolupráce mezi rodičizaměstnanci a rodiči cizinci (jakou kdo zastává v projektu roli), bude doplněn minimální počet setkávání, kterých ale musí být více než 1x za 3 měsíce. - Klíčová aktivita č. 3 Placené stáže u zaměstnavatelů bude rozepsána podrobněji (není jasné, zda žadatel již navázal spolupráci se zaměstnavateli, jaký bude rozsah stáží atd.). - Do podrobného popisu klíčové aktivity č. 4 Tvorba Brožury budou doplněna konkrétnější specifika brožury (obsah, rozsah), časová dotace věnovaná k práci na brožuře a k podpoře rodičů. Úprava realizačního týmu: - Žadatel upřesní roli rodičů zaměstnanců v projektu, objasní důvod začlenění osob jak mezi cílovou skupinu tak mezi členy realizačního týmu. - Nově vytvořený produkt Brožura bude více specifikován (obsah, počet stran). - Žadatel doplní konkrétní kritéria úspěšnosti u monitorovacího ukazatele počet úspěšně podpořených osob. Úprava rizik: - Do části rizika projektu žadatel doplní rizika nezájem zaměstnavatelů zaměstnat cílovou skupinu a rekvalifikační kurz nebude na trhu běžně k dostání a doplní k nim informace, jakým způsobem rizika eliminuje. - krácení v kapitole 01 Osobní náklady: pol Koordinátor projektu krácení úvazku z 0,5 na 0,3: ,00 Kč pol Finanční manažer: Kč (roli finančního manažera může zastat koordinátor projektu společně s účetním, hrazeným z nepřímých nákladů) Celkem kráceno v kapitole 01: ,00 Kč. - U položek se jedná o mzdový příspěvek v rámci placené stáže, před podpisem grantové smlouvy je třeba přesunout do kapitoly krácení v kapitole 04 Služby - v popisu realizace klíčové aktivity není odůvodněna potřeba nákladu na realizaci klíčové aktivity č. 3: pol Placené stáže: Kč OPPA PO2 Příloha 2 strana 6 (celkem 8)

7 - krácení v kapitole 04 Služby - žadatel nikde nezdůvodnil cenu brožury, která je nadhodnocená pol Tisk Brožury: Kč Celkem kráceno v kapitole 04: ,00 Kč. - krácení v kapitole 05 přímá podpora v popisu realizace klíčových aktivit není odůvodněna potřeba položek: pol Fond na cestovné klientů na vzdělávací aktivity a další podpůrné služby: Kč pol Fond na úhradu hlídání dětí účastníků vzdělávacích aktivit a dalších podpůrných služeb: Kč pol Fond na úhradu překladů a nostrifikací diplomů a dokumentů potřebných k úspěšnému zařazení se na trh práce: Kč Celkem kráceno v kapitole 05: Kč Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,00 Kč. 6. CZ.2.17/2.1.00/37083 Rozvoj služeb péče o děti ve výchovně vzdělávacím centru BALÍČEK Centrum péče o děti a rodinu, o.s ,80 Úprava cílové skupiny: - Z důvodu nedostatečné identifikace cílové skupiny, bude cílová skupina blíže specifikována, cílová skupina bude doplněna o zapojení matek a otců samoživitelů. Bude doplněno, jak žadatel bude s cílovou skupinou pracovat, jakým způsobem dojde k oslovení cílové skupiny. Počet podpořených osob, uvedený v kapitole 2. Popis projektu cíle projektu, bude upraven na 60 rodin, tak aby byl v souladu s počtem podpořených osob uvedených v kapitole 11. Monitorovací ukazatele. - Z důvodu neefektivnosti bude odstraněna klíčová aktivita č. 4: Informační manuál pro rodiče. - Z důvodu nedostatečného popisu bude do klíčové aktivity č. 2 doplněno jaká je současná kapacita a nabídka služeb centra a jakým způsobem projekt přispěje k jeho rozšíření. Dále bude uvedeno, jaká je výše školkovného, jakým způsobem se školkovné bude podílet na celkových zdrojích, v důsledku toho jak hodnotná bude nakonec služba a zdůvodnění proč je služba placená. - Monitorovací ukazatele nejsou nastaveny odpovídajíce projektu. Definice podpořené osoby a úspěšně podpořené osoby bude jasně definována, tak aby bylo měřitelné kdo je podpořenou osobou, a jaké podmínky musí splnit osoba, jež bude označena za úspěšně podpořenou osobu. Za podpořenou osobu nelze považovat osobu, jež byla o projektu informována a není do něho nijak zapojena. Je žádoucí zahrnout, kolik osob z cílové skupiny využije celodenní péči, kolik osob využije podpůrné služby. Mezi úspěšně podpořené osoby bude zahrnuto minimálně 15 osob, které v důsledku projektu vstoupily na trh práce. Bude doplněno, jakým způsobem žadatel prokáže, že osoby v důsledku projektu byly začleněny na trh práce. - V důsledku odstranění klíčové aktivity č. 4 bude odstraněn nově vytvořený a inovativní produkt: Informační manuál pro rodiče. Úprava realizačního týmu: - Z důvodu neuvedení kvalifikace pedagogických pracovníků a nastavení vysoké odměny bude doplněna kvalifikace těchto pracovních pozic dle zákona o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, zákon č. 563/2004. V případě že praxe pracovníků bude méně než desetiletá, bude jejich odměna snížena o 15 %. - Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu odstranění klíčové aktivity č. 4: pol Projektový manažer - celková částka bude krácena o zapojení projektového manažera na této aktivitě (3 měsíce): ,00 Kč. Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nedostatečného zdůvodnění potřebnosti pozice: pol Odborný pracovník : ,00 Kč Celkem kráceno v kapitole 01: ,00 Kč. - Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení z důvodu nedostatečného zdůvodnění potřebnosti: pol Výukový a výrobní materiál/pomůcky: ,09 Kč Celkem kráceno v kapitole 03: ,09 Kč. - Krácení v kapitole 04 služby z důvodu odstranění klíčové aktivity č. 4 : pol Grafické práce: ,00 Kč pol Tisk publikace: ,00 Kč Celkem kráceno v kapitole 04: ,00 Kč. Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,09 Kč. OPPA PO2 Příloha 2 strana 7 (celkem 8)

8 7. CZ.2.17/2.1.00/37075 Rodinné centrum s miniškolkou a sdílenou kanceláří "PERCEPTIO o. s." ,80 Úprava územní uznatelnosti: - Před zahájením realizace bude žadatelem upřesněna územní uznatelnost v souladu s podmínkami OPPA. Úprava cílové skupiny: - Před zahájením realizace projektu bude žadatelem vymezena CS tak, aby byla podpora poskytnuta pouze oprávněné CS dle pravidel OPPA a 7. výzvy. - Před zahájením realizace žadatel objasní, zda rodinné centrum bude sloužit pouze pro účastníky projektu a do klíčové aktivity č. 1 bude doplněna informace, že žadatel toto zajistí. V souvislosti s tímto objasněním bude přistoupeno i k případnému krácení položek na dovybavení rodinného centra. - Hodnota monitorovacího ukazatele Počet nově vytvořených/inovovaných produktů bude snížena z celkového počtu 3 na 0. - Před zahájením realizace projektu bude upřesněna definice monitorovacího ukazatele Počet podpořených osob celkem. - Hodnota monitorovacího ukazatele Počet úspěšně podpořených osob bude s ohledem na nastavená kritéria úspěšnosti podpory zdvojnásobena tj. 30 osob. - Položka Umyvadlo, záchod (KA 1) je kumulována a bude rozdělena do více položek. - Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nadhodnocení úvazků pozic v realizačním týmu a dále z důvodu úpravy zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění na výši 34%: Pol Finanční manažer snížení úvazku z 1,0 na 0,5: ,60 Kč, pol Koordinátor projektu snížení úvazku z 1,0 na 0,5: ,60 Kč, pol Pedagogický pracovník 1 (0,5): ,04 Kč, pol Pedagogický pracovník 2 (0,5): ,04 Kč, pol Asistent pedagoga 1 (0,5): ,80 Kč, pol Asistent pedagoga 2 (0,5): ,80 Kč, pol Administrativní asistentka (0,5): ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 01: ,88 Kč. - Krácení v kapitole 03 Zařízení a vybavení s odůvodněním uvedené položky spadají do křížového financování: Pol Přebalovací pult (KA 1): ,00 Kč, pol Stůl kancelářský (KA 4): ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 03: ,00 Kč. - Krácení v kapitole 04 služby s odůvodněním - náklady na položku byly v projektu nedostatečně popsány (pol ); s náklady na položku již počítáno v kapitole 01, tudíž se jedná o duplicitní náklad (pol ): Pol Světelná studie vypuštění celé položky: ,00 Kč, pol Lektoři vypuštění celé položky: ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 04: ,00 Kč. Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,88 Kč. OPPA PO2 Příloha 2 strana 8 (celkem 8)

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 3/4 ze dne 22.1.2015 ke schválení projektů z 7. výzvy v rámci prioritní osy 2 Podpora vstupu na

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 30/39 ze dne 20.6.2013 ke schválení projektů z 6. výzvy v rámci prioritní osy 1 Podpora rozvoje

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 30/41 ze dne 20.6.2013 ke schválení projektů z 6. výzvy v rámci prioritní osy 3 Modernizace počátečního

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. - specifická část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Pravidla pro žadatele a příjemce. - specifická část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Výzvy PO3 Individuální projekty systémové VERZE: 1 DATUM PLATNOSTI: VYDAL: Řídící

Více

PŘÍRUČKA PRO ZÁJEMCE A ÚČASTNÍKY

PŘÍRUČKA PRO ZÁJEMCE A ÚČASTNÍKY PŘÍRUČKA PRO ZÁJEMCE A ÚČASTNÍKY projektu Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením reg. č. CZ.1.04/1.1.00/A5.00001 doba realizace: 1. 1. 2013 30. 8. 2015 registrační číslo projektu: CZ 1.04./1.1.00/A5.00001

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI Operační program Praha - Adaptabilita verze 5.0 platnost od 15. května 2012

POKYNY K VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI Operační program Praha - Adaptabilita verze 5.0 platnost od 15. května 2012 POKYNY K VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI Operační program Praha - Adaptabilita verze 5.0 platnost od 15. května 2012 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY APLIKACE BENEFIT7 Bezproblémové fungování aplikace Benefit7 je garantované

Více

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY pro zadávací řízení na služby zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále zákon ), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Příručkou

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ. Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ. Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor implementace

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

E2 Rozpočet výdajů projektů financovaných z OP VK

E2 Rozpočet výdajů projektů financovaných z OP VK Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E2 Rozpočet výdajů projektů financovaných z OP VK Anotace tématu: V rámci tématu jsou podrobně popsány

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů Jihočeský kraj Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje 2. VÝZVU k předkládání žádostí o

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika leden, únor 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní

Více

1. Základní informace

1. Základní informace 1. Základní informace Na základě schváleného Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), Prováděcího dokumentu a Výzvy č. 41 vyhlášené 25. 10. 2011, byl připraven individuální projekt

Více

OBLAST 1 - SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ SLUŽBY 2015-2016

OBLAST 1 - SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ SLUŽBY 2015-2016 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 příloha č. 1 OBLAST 1 - SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ SLUŽBY 2015-2016 Základní informace Městská část Praha 14 podporuje poskytovatele sociálních a návazných

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Zajištění a realizace rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách Pracovník obchodu a služeb Účetnictví s využitím výpočetní techniky Mzdové účetnictví Webdesigner

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 12. 2014 Stránka: 1 z 9 Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti. Ing.

Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti. Ing. Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti Ing. Anna Bartošová Centrum pro komunitní práci CpKP střední Morava, kancelář Šumperk

Více

PRACOVNÍ MÍSTA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ - STÁŢE PRO STUDENTY A ABSOLVENTY VŠ

PRACOVNÍ MÍSTA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ - STÁŢE PRO STUDENTY A ABSOLVENTY VŠ PRACOVNÍ MÍSTA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ - STÁŢE PRO STUDENTY A ABSOLVENTY VŠ Petr VYHNÁNEK Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., Dubečská 900/10, 100 31 Praha 10 Strašnice, vyhnanek@mup.cz Anotace: Příspěvek

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 12. 2012 Stránka: 1 z 12 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1. Aktivita B

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1. Aktivita B PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace Aktivita B Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 100 VYDÁNÍ Č. PLATNÉ OD ZPRACOVAL: SCHVÁLIL:

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více