Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 61 ze dne Návrh A. Začleňování znevýhodněných osob na trh práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 61 ze dne 20. 1. 2015 Návrh A. Začleňování znevýhodněných osob na trh práce"

Transkript

1 Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 61 ze dne Návrh A. Začleňování znevýhodněných osob na trh práce 1. CZ.2.17/2.1.00/37122 Život začíná v padesáti: motivace a vzdělávání lidí 50+ zvyšující uplatnitelnost na trhu práce Alternativa 50+, o.p.s ,12 - Žadatel objasní prolínání poradenských aktivit v rámci klíčové aktivity č. 2 Kariérní poradenství a bilanční diagnostika a v klíčové aktivitě č. 5 Individuální konzultace s experty a expertkami: další profesní směřování, jak na nové zaměstnání a pomoc při podnikání a sociálně-právní poradenství formou rozdělení na aktivity poradenské a vzdělávací a popíše způsob, jak na sebe aktivity navazují. - Do podrobného popisu klíčové aktivity č. 2 Kariérní poradenství a bilanční diagnostika budou doplněny specifika, výhody bilanční diagnostiky, jaké přínosy bude mít pro cílovou skupinu, tak aby bylo jasné, že vybraná metoda bude pro cílovou skupinu přínosná. - Do podrobného popisu klíčové aktivity č. 3 Vzdělávací kurz: Poznejte sami sebe a vydejte se správnou cestou bude upřesněna délka trvání vzdělávacího kurzu (v popisu uvedeno 40ti hodinový kurz, ale ve výstupech 20ti hodinový kurz). Dále budou doplněny podrobnější informace ke stážím: u jakých typů zaměstnavatelů stáž proběhne, podle jakého klíče bude zaměstnavatel zvolen apod. - Do podrobného popisu klíčové aktivity č. 5 Individuální konzultace s experty a expertkami: další profesní směřování, jak na nové zaměstnání a pomoc při podnikání a sociálně-právní poradenství bude objasněn počet konzultací pro jednu osobu. - komentář u monitorovacího ukazatele počet úspěšně podpořených osob bude doplněn o povinnost úspěšně složit závěrečný test či zkoušku spolu s pozitivním hodnocením zaměstnavatele ze stáže, zpracování eseje na související téma a získání zpětné vazby účastníků na kvalitu kurzu. U úspěšně podpořených osob v rámci poradenství bude doplněn komentář o kritérium úspěšného uzavření spolupráce (např. klient přichází za kariérním poradcem s tím, že chce pomoci se získáním živnostenského oprávnění a v průběhu několika poradenských sezení je tento cíl naplněn, lze poradenství považovat u této osoby za úspěšné). Úprava harmonogramu: - Žadatel uvede do souladu délku trvání klíčových aktivit č. 2, 3 v projektové žádosti je uvedeno rozdílné období realizace v popisu jednotlivých klíčových aktivit a v harmonogramu projektu - Žadatel objasní tvrzení, že klíčová aktivit č. 2 je vstupní aktivitou pro klíčovou aktivitu č. 3, přičemž KA3 trvá jen 8 měsíců, zatímco KA2 je plánována na 9 měsíců. Úprava realizačního týmu: - Žadatel lépe vymezí odpovědnosti u členů realizačního týmu, jasně vymezí, kdo bude vykonávat lektorskou a expertní činnost a v jakém rozsahu Úprava rizik: - Do části rizika projektu žadatel doplní riziko vzdělávací aktivity nebudou pro účastníky přínosem při pokusu o vstup na trh práce a doplní k němu informace, jakým způsobem riziko eliminuje. - Bude objasněn nesoulad mezi počtem hodin zapojení do projektu u pracovní pozice Odborníci pro realizaci poradenské činnosti pro profesní směřování a SVČ (pol ) v popisu pracovní pozice je uvedeno zapojení v rozsahu 8 hodin/měsíc, nicméně v rozpočtu je nárokováno 90 hodin za projekt (projekt trvá 10 měsíců, každý měsíc 8 hodin, celkem tedy 80 hodin). - Bude objasněn nesoulad mezi počtem hodin zapojení do projektu u pracovní pozice Lektoři pro vzdělávací semináře (pol ) v popisu pracovní pozice je uvedeno zapojení v rozsahu 17 hodin/měsíc, nicméně v rozpočtu je nárokováno 150 hodin za projekt (projekt trvá 10 měsíců, každý měsíc 17 hodin, celkem tedy 170 hodin). - Žadatel podrobněji zdůvodní potřebu nákupu pol Bilanční diagnostika (v čem tkví její výhody pro cílovou skupinu, jaké bude mít přínosy, v čem je specifická). V opačném případě bude položka vyškrtnuta. - Krácení v kapitole 01 Osobní náklady z důvodu nadhodnocení úvazků pozic v realizačním týmu: pol Projektový management krácení úvazku z 0,6 na 0,3: ,00 Kč, pol Expert/expertka na vzdělávání osob krácení úvazku z 0,5 na 0,3: ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 01: ,00 Kč. - Krácení v kapitole 04 Služby z důvodu chybějícího vysvětlení rozdílných nákladů na pronájem prostoru jsou OPPA PO2 Příloha 2 strana 1 (celkem 8)

2 kráceny náklady na polovinu: pol. 4.6 Pronájem vzdělávacích prostor pro KA 3: Kč, pol. 4.7 Pronájem vzdělávacích prostor pro KA 4: Kč, pol. 4.8 Pronájem vzdělávacích prostor pro KA 5: Kč. - Krácení v kapitole 04 Služby z důvodu chybějícího zdůvodnění potřebnosti: pol. 4.1 Vytvoření webové platformy Jak na uzavření a rozvázání pracovního poměru (KA5): Kč, pol. 4.2 Natočení video CV (KA 4) : Kč, pol. 4.3 Grafika publikace Jak na CV a přijímací pohovor (KA 4) : Kč, pol. 4.4 Tisk publikace Jak na CV a přijímací pohovor (KA 4) : Kč. Celkem kráceno v kapitole 04: Kč. - Krácení v kapitole 05 Přímá podpora z důvodu chybějícího zdůvodnění potřebnosti: pol Stravné pro KA 2: Kč pol Stravné pro KA 3: Kč pol Stravné pro KA 4: Kč Celkem kráceno v kapitole 05: Kč. - Před podpisem grantové smlouvy u položky a upravit v názvu položky nově stanovený úvazek. - Před podpisem grantové smlouvy vyjasnit, kdo bude využívat notebooky (pol software ), zda RT nebo CS. V případě RT budou náklady kráceny do výše úvazků příslušných pracovníků. Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,00 Kč. 2. CZ.2.17/2.1.00/37006 PRAHA INKUBÁTOR 50+ Bohemia EU Planners s.r.o. výše podpory ,56 - Žadatel v rámci klíčové aktivity č. 3 Realizace vzdělávacích kurzů předloží podrobný rozpis plánovaných školení, tj. obsah jednotlivých školení a jejich časovou dotaci. - Žadatel v rámci klíčové aktivity č. 4 Pracovní poradenství předloží časový rámec pracovního poradenství pro 1 osobu a konkrétní informace, jak budou klienti umístěni zpět na trh práce. - Žadatel předloží metodiku výpočtu monitorovacího ukazatele Počet podpořených osob s ohledem na pravidla OPPA. Z projektové žádosti není zřejmý celkový počet zapojených osob. - Žadatel definuje kritérium úspěšnosti, tzn. podmínky, za kterých bude podpořená osoba považována za úspěšně podpořenou. Úprava harmonogramu: - Žadatel přepracuje harmonogram následujícím způsobem: o klíčová aktivita č. 1 Řízení, reporting a monitoring projektu bude probíhat po celých 9 měsíců realizace o klíčová aktivita č. 2 Výběr účastníků projektu bude probíhat v měsíci realizace o klíčová aktivita č. 4 Pracovní poradenství bude probíhat od 2. měsíce realizace - Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu snížení úvazku na 0,4: pol Manažer/ka projektu: ,00 Kč. Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nedostatečného zdůvodnění potřebnosti pozice: pol Specialista pracovního poradenství (KA 04): ,00 Kč Celkem kráceno v kapitole 01: ,00 Kč. - Před podpisem grantové smlouvy je třeba vyjasnit výši odvodů u položky Krácení v kapitole 05 přímá podpora z důvodu nadhodnocení jednotkové ceny: pol Stravné: sníženo na jednotkovou cenu 100 Kč ,00 Kč Celkem kráceno v kapitole 05: ,00 Kč. Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,00 Kč. Pro Lektora kurzu základy podnikání a Lektora kurzu PM a žadatel předloží metodiku výpočtu kalkulovaných hodin. V případě nadhodnocené časové dotace budou náklady kráceny. OPPA PO2 Příloha 2 strana 2 (celkem 8)

3 3. CZ.2.17/2.1.00/37168 Kariérní restart - podpora prodlužování pracovního života osob starších 50 let Meet 2 Grow, partnerství - spolupráce - inovace, o.s ,00 - Z důvodu nedostatečného popisu bude v rámci klíčové aktivity č. 3 Školení doplněn podrobnější popis typu, obsahu, počtu osob a časové dotace jednotlivých školení. V případě nedostatečného popisu školení, budou náklady kráceny. - U těchto pracovních pozic žadatel definuje, jakým způsobem bylo kalkulováno časové zapojení do projektu (počet hodin): o HR specialista o Pracovní psycholog o Lektor odborných dovedností o Lektor měkkých dovedností o Mentor V případě nadhodnocené časové dotace budou náklady kráceny. Úprava harmonogramu: - Žadatel předloží přepracovaný harmonogram projektu, ve kterém bude v rámci klíčové aktivity č. 5 Návrat na trh práce prodloužena délka realizace aktivity na měsíc realizace a měsíc realizace projektu. - Žadatel definuje kritérium úspěšnosti, tzn. podmínky, za kterých bude podpořená osoba považována za úspěšně podpořenou. - Žadatel definuje název a obsah 5 nově vytvořených/inovovaných produktů. - Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení z důvodu nedostatečného zdůvodnění potřebnosti: pol Notebook: ,35 Kč pol Multifunkční zařízení pro intenzivní využití: ,00 Kč pol Kompaktní přenosný dataprojektor: ,00 Kč pol Plátno: ,00 Kč pol Kancelářský balík MS Office: ,00 Celkem kráceno v kapitole 03: ,35 Kč. Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,35 Kč. B. Podpora souladu pracovního a soukromého života 1. CZ.2.17/2.1.00/37021 Zajištění provozu Ekoškolky Rozárky a organizace seminářů pro rodiče Ekocentrum Podhoubí ,42 - Klíčová aktivita č. 2 Semináře pro rodiče bude zrušena. Realizace této klíčové aktivity nevede k naplnění cíle projektu, resp. cíle prioritní osy. Podpořené osoby se v této aktivitě mají účastnit pouze jednoho semináře (4 či 8 hodin), což nelze považovat za podporu pracovního uplatnění cílové skupiny. Úprava harmonogramu: - V návaznosti na vypuštění klíčové aktivity č. 2 bude upraven harmonogram projektu. - Ukazatel Počet nově vytvořených/inovovaných produktů bude snížen na hodnotu 2, do této hodnoty budou započítány pouze vytvořený tematický plán a školní vzdělávací program na rok 2015/ Ukazatel Počet podpořených osob bude snížen v návaznosti na vypuštění klíčové aktivity č. 2 na hodnotu Ukazatel Počet úspěšně podpořených osob bude doplněn o definici úspěšnosti, tedy kritérium, na základě OPPA PO2 Příloha 2 strana 3 (celkem 8)

4 kterého je možné považovat podpořené osoby za úspěšně podpořené. - Krácení v kapitole 01 Osobní náklady: Položka Finanční manažer snížení úvazku z 0,35 na 0,2: ,00 Kč zapojení finančního manažera neodpovídá rozsahu a povaze projektu, Položka DPP hlídání dětí: Kč z důvodu vypuštění klíčové aktivity č. 2, Položka Hlavní manažer projektu snížení úvazku z 0,35 na 0,175: Kč z důvodu vypuštění klíčové aktivity č. 2. Celkem kráceno v kapitole 01 o: ,00 Kč. - Před podpisem grantové smlouvy je třeba položky , , , , , , do kapitoly Krácení v kapitole 04 Služby: Položka faktura lektor semináře 1. Pomoc: ,05 Kč z důvodu vypuštění klíčové aktivity č. 2, Položka faktura lektor semináře Legislativa: ,92 Kč z důvodu vypuštění klíčové aktivity č. 2, Položka faktura lektor Zdravá výživa: ,02 Kč z důvodu vypuštění klíčové aktivity č. 2, Položka faktura lektor semináře Vývojová psychologie: ,95 Kč z důvodu vypuštění klíčové aktivity č. 2, Položka faktury poradenství: ,50 Kč jedná se o nepřímý náklad: daňové a právní poradenství a konzultace, Položka faktury inscenace a vzdělávací pořady pro děti: ,00 Kč nejedná se o podporovanou aktivitu v rámci, Položka bozp, požární ochrana: ,60 Kč jedná se o nepřímý náklad: zajištění školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v režimu stanoveném právními předpisy ČR. Celkem kráceno v kapitole 04 o: ,04 Kč Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,04 Kč. 2. CZ.2.17/2.1.00/37029 Do práce s Komunitním centrem Černý "Komunitní centrum ,66 most Chánov" - Klíčová aktivita č. 2 Služby péče o děti bude doplněna o tyto informace: jak bude probíhat objednávání této služby, jaký bude postup v případě naplnění maximální kapacity služby, jak bude zajištěna kontrola pravidel využívání služby, žadatel uvede přesný časový režim služby péče o dítě. Dále bude objasněno, z jakého důvodu nelze službu poskytovat ve stávajících prostorách, kde žadatel již takovou službu provozuje. - V rámci klíčové aktivity č. 3 Koučink žadatel zváží, zda by nebylo vhodné zapojení pracovní pozice pracovního terapeuta nebo psychologa, pro zajištění individuálních potřeby cílové skupiny. - Bude upravena definice počet úspěšně podpořených osob. Expertní hodnotitel navrhuje zapracovat další podmínku úspěšného absolvování kurzů - závěrečný test ověřující získané znalosti účastníků projektu. Bude upřesněno zapracování informace, kolik bude úspěšně podpořených osob za koučink i vzdělávací kurzy celkem. Úprava harmonogramu projektu: - Doba realizace projektu bude zkrácena z devíti na sedm měsíců. Důvodem celkového snížení doby trvání projektu, je zkrácená doba realizace hlavní klíčové aktivity č. 4 Vzdělávací kurz: Do práce, která je stanovena na 5 měsíců. Bude upraven harmonogram projektu: u klíčové aktivity č. 1,2, 3 na sedm měsíců a u klíčové aktivity č. 4 na pět měsíců. - Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nadhodnocení úvazku je navrhováno snížení o 25 % a zároveň úprava délky zapojení do projektu na 7 měsíců: Manažer projektu: ,00 Kč Administrativní asistent: ,00 Kč Finanční manažer: ,00 Kč Pečovatelka: ,00 Kč Kouč: ,26 Kč Celkem kráceno v kapitole 01: ,26 Kč. - Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení z důvodu neefektivního nákupu (nákup se týká klíčové aktivity 4 Vzdělávací kurz Do práce, aktivita trvá pouze 5 měsíců). Hodnotitel doporučuje řešit techniku pronájmem s odhadovanou cenou do Kč a navrhuje krácení: OPPA PO2 Příloha 2 strana 4 (celkem 8)

5 notebook (KA4): ,70 Kč, software kancelářský balík (KA 4): ,00 Kč. - Následující položka zařízení a vybavení je krácena z důvodu jejího zakoupení již v rámci jiného projektu realizovaného v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita v předchozím období. Z důvodu hospodárnosti je toto vybavení z rozpočtu vyjmuto a pro realizaci projektu se využije již zakoupeného vybavení: multifunkční zařízení pro standartní využití: ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 03: ,70 Kč. - Nová rozpočtová položka v kapitole 04 Služby místo nákupu PC techniky dojde k jejímu pronájmu, z tohoto důvodu bude v rozpočtu vytvořena nová položka Pronájem PC techniky v hodnotě Kč včetně DPH. - Krácení v kapitole 4 Služby z důvodu zkrácení doby realizace projektu na 7 měsíců: pronájem místnosti pro práci s cílovou skupinou (KA 3, 4): ,00 Kč, pronájem místnosti - služby péče o děti (KA 2): ,00 Kč. Celkem změna v kapitole 04: ,00 Kč. Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,96 Kč. 3. CZ.2.17/2.1.00/37030 Praxe pro nezaměstnané matky na/po rodičovské dovolené s vazbou na region hlavního města Prahy Andrea Kožuchová ,63 - U všech klíčových aktivit budou doplněné odkazy na položky v rozpočtu. - Bude upravený popis klíčové aktivity č. 2 Analýza potřeb a zpracování brožury pro nezaměstnané matky na/po rodičovské dovolené. Aktivita bude zaměřena pouze na přípravu brožury a školících plánů. Dále uvedená činnost v rámci klíčové aktivity: zjištění potřeb cílové skupiny, nebude probíhat. Dle expertního hodnotitele musí mít žadatel tyto znalosti již obsáhlé. - Bude upraven počet a kritérium podpořené osoby a kritérium úspěšně podpořené osoby. Definice podpořené osoby a úspěšně podpořené osoby bude jasně definována, tak aby bylo měřitelné, kdo je podpořenou osobou, a jaké podmínky musí taková osoba splnit, jež bude označena za úspěšně podpořenou osobu. - Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nedostatečného popisu pracovní náplně: pol Projektová asistentka: ,00 Kč, - Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nadhodnoceného úvazku: pol Manažer projektu - snížení úvazku na 0,2: ,00 Kč, pol Mentor - snížení úvazku na 0,1: ,00 Kč, pol Psycholog - snížení úvazku na 95 hodin: ,60 Kč, Celkem kráceno v kapitole 01: ,60 Kč. - Před podpisem grantové smlouvy bude vyjasněna výše odvodů u DPP (pol , ). - Krácení v kapitole 05 Přímá podpora z důvodu neodpovídající pracovní náplně: pol Mzdové příspěvky cílové skupině - je navrhováno snížení úvazku na 0,5 a snížení hrubé mzdy na Kč/ osoba/ měsíc. Celkem kráceno v kapitole 05 : Kč. Celkem krácení přímých nákladů v projektu o ,60 Kč. 4. CZ.2.17/2.1.00/37020 Zpět do práce po rodičovské dovolené s MČ Praha 13 Městská část Praha ,31 Úprava zapojení a motivace cílové skupiny: - Budou doplněny konkrétní zdroje, na základě kterých žadatel zájem cílové skupiny předpokládá (analýza, dotazníkové šetření aj.). OPPA PO2 Příloha 2 strana 5 (celkem 8)

6 - Klíčová aktivita č. 2 Kariérní a právní poradenství bude doplněno, kolik hodin kariérního poradenství je vyhrazeno pro každého účastníka kurzu, dále bude doplněno, jakým způsobem bude tato služba cílové skupině nabízena. - Klíčová aktivita č. 3 E-learningová výuka bude doplněno, kdo bude s jednotlivými účastníky nastavovat potřebu e-learningového kurzu a kdo a jak bude využití této služby průběžně monitorovat. - Klíčová aktivita č. 4 Hlídání dětí budou doplněny informace o předpokládané využitelnosti služby hlídání dětí. Úprava realizačního týmu: - Před podpisem smlouvy bude upřesněna náplň práce koordinátora, položka a manažera projektu tak, aby bylo možné vyloučit, že se v některých činnostech jejich náplň nepřekrývá. V případě překrývání, bude úvazek koordinátora/manažera odpovídajícím způsobem snížen. - Počet úspěšně podpořených osob do ukazatele bude zahrnuto i využití služby kariérního poradenství, které je nedílnou součástí projektu, bude stanoveno kritérium úspěšnosti a hodnota ukazatele bude adekvátně upravena. Úprava rozpočtu - Před podpisem grantové smlouvy bude vyjasněna výše odvodů u položek , a U dohod o provedení práce budou odvody po vyjasnění případně kráceny. 5. CZ.2.17/2.1.00/37161 Podpora rodičů s malými dětmi při vstupu na trh práce Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s ,16 Úprava cílové skupiny: - Žadatel podrobněji specifikuje cílovou skupinu na území hlavního města Prahy (kolika osob se na území hl. města Prahy problematika projektu týká, kolik osob využívá nějakou formu pomoci atd.). - Do podrobného popisu klíčové aktivity č. 1 Individuální práce s rodiči bude upřesněna spolupráce mezi rodičizaměstnanci a rodiči cizinci (jakou kdo zastává v projektu roli), bude doplněn minimální počet setkávání, kterých ale musí být více než 1x za 3 měsíce. - Klíčová aktivita č. 3 Placené stáže u zaměstnavatelů bude rozepsána podrobněji (není jasné, zda žadatel již navázal spolupráci se zaměstnavateli, jaký bude rozsah stáží atd.). - Do podrobného popisu klíčové aktivity č. 4 Tvorba Brožury budou doplněna konkrétnější specifika brožury (obsah, rozsah), časová dotace věnovaná k práci na brožuře a k podpoře rodičů. Úprava realizačního týmu: - Žadatel upřesní roli rodičů zaměstnanců v projektu, objasní důvod začlenění osob jak mezi cílovou skupinu tak mezi členy realizačního týmu. - Nově vytvořený produkt Brožura bude více specifikován (obsah, počet stran). - Žadatel doplní konkrétní kritéria úspěšnosti u monitorovacího ukazatele počet úspěšně podpořených osob. Úprava rizik: - Do části rizika projektu žadatel doplní rizika nezájem zaměstnavatelů zaměstnat cílovou skupinu a rekvalifikační kurz nebude na trhu běžně k dostání a doplní k nim informace, jakým způsobem rizika eliminuje. - krácení v kapitole 01 Osobní náklady: pol Koordinátor projektu krácení úvazku z 0,5 na 0,3: ,00 Kč pol Finanční manažer: Kč (roli finančního manažera může zastat koordinátor projektu společně s účetním, hrazeným z nepřímých nákladů) Celkem kráceno v kapitole 01: ,00 Kč. - U položek se jedná o mzdový příspěvek v rámci placené stáže, před podpisem grantové smlouvy je třeba přesunout do kapitoly krácení v kapitole 04 Služby - v popisu realizace klíčové aktivity není odůvodněna potřeba nákladu na realizaci klíčové aktivity č. 3: pol Placené stáže: Kč OPPA PO2 Příloha 2 strana 6 (celkem 8)

7 - krácení v kapitole 04 Služby - žadatel nikde nezdůvodnil cenu brožury, která je nadhodnocená pol Tisk Brožury: Kč Celkem kráceno v kapitole 04: ,00 Kč. - krácení v kapitole 05 přímá podpora v popisu realizace klíčových aktivit není odůvodněna potřeba položek: pol Fond na cestovné klientů na vzdělávací aktivity a další podpůrné služby: Kč pol Fond na úhradu hlídání dětí účastníků vzdělávacích aktivit a dalších podpůrných služeb: Kč pol Fond na úhradu překladů a nostrifikací diplomů a dokumentů potřebných k úspěšnému zařazení se na trh práce: Kč Celkem kráceno v kapitole 05: Kč Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,00 Kč. 6. CZ.2.17/2.1.00/37083 Rozvoj služeb péče o děti ve výchovně vzdělávacím centru BALÍČEK Centrum péče o děti a rodinu, o.s ,80 Úprava cílové skupiny: - Z důvodu nedostatečné identifikace cílové skupiny, bude cílová skupina blíže specifikována, cílová skupina bude doplněna o zapojení matek a otců samoživitelů. Bude doplněno, jak žadatel bude s cílovou skupinou pracovat, jakým způsobem dojde k oslovení cílové skupiny. Počet podpořených osob, uvedený v kapitole 2. Popis projektu cíle projektu, bude upraven na 60 rodin, tak aby byl v souladu s počtem podpořených osob uvedených v kapitole 11. Monitorovací ukazatele. - Z důvodu neefektivnosti bude odstraněna klíčová aktivita č. 4: Informační manuál pro rodiče. - Z důvodu nedostatečného popisu bude do klíčové aktivity č. 2 doplněno jaká je současná kapacita a nabídka služeb centra a jakým způsobem projekt přispěje k jeho rozšíření. Dále bude uvedeno, jaká je výše školkovného, jakým způsobem se školkovné bude podílet na celkových zdrojích, v důsledku toho jak hodnotná bude nakonec služba a zdůvodnění proč je služba placená. - Monitorovací ukazatele nejsou nastaveny odpovídajíce projektu. Definice podpořené osoby a úspěšně podpořené osoby bude jasně definována, tak aby bylo měřitelné kdo je podpořenou osobou, a jaké podmínky musí splnit osoba, jež bude označena za úspěšně podpořenou osobu. Za podpořenou osobu nelze považovat osobu, jež byla o projektu informována a není do něho nijak zapojena. Je žádoucí zahrnout, kolik osob z cílové skupiny využije celodenní péči, kolik osob využije podpůrné služby. Mezi úspěšně podpořené osoby bude zahrnuto minimálně 15 osob, které v důsledku projektu vstoupily na trh práce. Bude doplněno, jakým způsobem žadatel prokáže, že osoby v důsledku projektu byly začleněny na trh práce. - V důsledku odstranění klíčové aktivity č. 4 bude odstraněn nově vytvořený a inovativní produkt: Informační manuál pro rodiče. Úprava realizačního týmu: - Z důvodu neuvedení kvalifikace pedagogických pracovníků a nastavení vysoké odměny bude doplněna kvalifikace těchto pracovních pozic dle zákona o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, zákon č. 563/2004. V případě že praxe pracovníků bude méně než desetiletá, bude jejich odměna snížena o 15 %. - Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu odstranění klíčové aktivity č. 4: pol Projektový manažer - celková částka bude krácena o zapojení projektového manažera na této aktivitě (3 měsíce): ,00 Kč. Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nedostatečného zdůvodnění potřebnosti pozice: pol Odborný pracovník : ,00 Kč Celkem kráceno v kapitole 01: ,00 Kč. - Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení z důvodu nedostatečného zdůvodnění potřebnosti: pol Výukový a výrobní materiál/pomůcky: ,09 Kč Celkem kráceno v kapitole 03: ,09 Kč. - Krácení v kapitole 04 služby z důvodu odstranění klíčové aktivity č. 4 : pol Grafické práce: ,00 Kč pol Tisk publikace: ,00 Kč Celkem kráceno v kapitole 04: ,00 Kč. Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,09 Kč. OPPA PO2 Příloha 2 strana 7 (celkem 8)

8 7. CZ.2.17/2.1.00/37075 Rodinné centrum s miniškolkou a sdílenou kanceláří "PERCEPTIO o. s." ,80 Úprava územní uznatelnosti: - Před zahájením realizace bude žadatelem upřesněna územní uznatelnost v souladu s podmínkami OPPA. Úprava cílové skupiny: - Před zahájením realizace projektu bude žadatelem vymezena CS tak, aby byla podpora poskytnuta pouze oprávněné CS dle pravidel OPPA a 7. výzvy. - Před zahájením realizace žadatel objasní, zda rodinné centrum bude sloužit pouze pro účastníky projektu a do klíčové aktivity č. 1 bude doplněna informace, že žadatel toto zajistí. V souvislosti s tímto objasněním bude přistoupeno i k případnému krácení položek na dovybavení rodinného centra. - Hodnota monitorovacího ukazatele Počet nově vytvořených/inovovaných produktů bude snížena z celkového počtu 3 na 0. - Před zahájením realizace projektu bude upřesněna definice monitorovacího ukazatele Počet podpořených osob celkem. - Hodnota monitorovacího ukazatele Počet úspěšně podpořených osob bude s ohledem na nastavená kritéria úspěšnosti podpory zdvojnásobena tj. 30 osob. - Položka Umyvadlo, záchod (KA 1) je kumulována a bude rozdělena do více položek. - Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nadhodnocení úvazků pozic v realizačním týmu a dále z důvodu úpravy zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění na výši 34%: Pol Finanční manažer snížení úvazku z 1,0 na 0,5: ,60 Kč, pol Koordinátor projektu snížení úvazku z 1,0 na 0,5: ,60 Kč, pol Pedagogický pracovník 1 (0,5): ,04 Kč, pol Pedagogický pracovník 2 (0,5): ,04 Kč, pol Asistent pedagoga 1 (0,5): ,80 Kč, pol Asistent pedagoga 2 (0,5): ,80 Kč, pol Administrativní asistentka (0,5): ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 01: ,88 Kč. - Krácení v kapitole 03 Zařízení a vybavení s odůvodněním uvedené položky spadají do křížového financování: Pol Přebalovací pult (KA 1): ,00 Kč, pol Stůl kancelářský (KA 4): ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 03: ,00 Kč. - Krácení v kapitole 04 služby s odůvodněním - náklady na položku byly v projektu nedostatečně popsány (pol ); s náklady na položku již počítáno v kapitole 01, tudíž se jedná o duplicitní náklad (pol ): Pol Světelná studie vypuštění celé položky: ,00 Kč, pol Lektoři vypuštění celé položky: ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 04: ,00 Kč. Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,88 Kč. OPPA PO2 Příloha 2 strana 8 (celkem 8)

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 3/4 ze dne 22.1.2015 ke schválení projektů z 7. výzvy v rámci prioritní osy 2 Podpora vstupu na

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 30/39 ze dne 20.6.2013 ke schválení projektů z 6. výzvy v rámci prioritní osy 1 Podpora rozvoje

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA)

Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA) Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA) 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Číslo globálního

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 30/41 ze dne 20.6.2013 ke schválení projektů z 6. výzvy v rámci prioritní osy 3 Modernizace počátečního

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF Výzva č.35 Školení je šance Co pro vás uděláme? Fáze podání projektové žádosti: zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci (popis cílů, školících

Více

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Je možné v rámci projektu pořádat kurz / školení? Ne, nelze financovat vlastní realizaci kurzu, finanční prostředky (a tudíţ celý projekt) musí

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Návrh systému odborného poradenství v oblasti rovných příležitostí na MěÚ Slaný klíčová aktivita 7 projektu Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný Základní teze a cíle Cílem aktivity je nastavit systém

Více

PŘÍPRAVA PROJEKTU PRIORITNÍ OSA 3

PŘÍPRAVA PROJEKTU PRIORITNÍ OSA 3 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PŘÍPRAVA PROJEKTU PRIORITNÍ OSA 3 FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI MAGISTRÁT HL. M. PRAHY, JUNGMANNOVA 29, PRAHA 1 2008 OBSAH Hlavní zásady financování

Více

CZ.1.04/1.1.06/52.00151

CZ.1.04/1.1.06/52.00151 Informační schůzka ke vzdělávacímu projektu EVROPSKÝ LOGISTIK Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.06/52.00151 Technické muzeum Praha, 31.5.2011 PROGRAM: 1) Základní informace o projektu 2) Představení realizačního

Více

Veřejná zakázka: Prevence chyb rizikových projektů podpořených z evropských fondů DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 5

Veřejná zakázka: Prevence chyb rizikových projektů podpořených z evropských fondů DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 5 Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem Praha 1, Staroměstské nám. 6, PSČ: 110 15 IČ: 660 02 222 Zastoupen: Ing. Vítem Šumpelou ředitelem Odboru řízení a koordinace NSRR Veřejná

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 NÁSTROJ CLLD POSTUP IMPLEMENTACE Nástroj komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) poprvé

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 8 4 FINANČNÍ INFORMACE... 8 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 8 4 FINANČNÍ INFORMACE... 8 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31.10.2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 3 Modernizace počátečního vzdělávání Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 6 4 FINANČNÍ INFORMACE... 7 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 6 4 FINANČNÍ INFORMACE... 7 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 9. září 2014 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obecné zásady Odhad celkových výdajů projektu (tzn. plán) v rámci realizace projektu bude

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Uč se a pracuj CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Důvody realizace projektu vysoká míra nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku zvyšující se počet

Více

Zaměstnanost. Mgr. Karel Hošek. Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje

Zaměstnanost. Mgr. Karel Hošek. Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Zaměstnanost Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Nezaměstnanost vývoj podílu nezaměstnaných osob 9,0 8,0 Olomoucký kraj 7,0 Zlínsky kraj Celkem ČR 6,0 5,0 4,0 2005 2006 2007 2008

Více

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Jednou z podmínek čerpání finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro

Více

INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU

INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU Název projektu: Celoživotním vzděláváním ke zvýšení kvality sociálních služeb Zkrácený název projektu: Vzděláváním

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045 Cílem projektu je podpořit uchazeče evidované na úřadu práce ve věku nad 50 let, kteří se snaží vrátit do zaměstnání. Realizátorem projektu je: Karlovarský kraj a partneři: Úřad práce ČR KrP v Karlových

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8.

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8. Příloha 1 Hlavní město Praha vyhlašuje dne 8. ledna 2008 výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí 1. Identifikace výzvy Operační program Praha Adaptabilita Prioritní

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání

Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Představení projektu Fond dalšího vzdělávání Příspěvková organizace MPSV Hlavní poslání FDV realizace a koordinace aktivit v oblasti dalšího vzdělávání FDV napomáhá

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 5 4 FINANČNÍ INFORMACE... 6 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 5 4 FINANČNÍ INFORMACE... 6 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 21. dubna 2010 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Obsah výzvy 1 OBECNÉ

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Celková částka určená na financování OP VK činí zhruba 2.15 mld. zdroje EU (ESF) tvoří 85 % částky ( asi 1.83 mld. ) zdroje státního rozpočtu ČR tvoří

Více

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých:

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: 1) služby v oblasti personalistiky 2) řízení lidských zdrojů 3) poradenské služby 4) konzultace v oblasti

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 1. Identifikace projektu Název projektu: Regionální centra pomoci a mobility Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/1.1.15.3/0046 Číslo priority: 3.1 Aktivní politika zaměstnanosti Území dopadu: CZ05 NUTS

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 VÝTAH Z FINANČNÍCH PRAVIDEL OP VK - VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ - VĚCNÉ ZMĚNY V TEXTU PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Více

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s.

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Úvod: Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. Jeho cílem je: - podporovat rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě.

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

1. Situační analýza a tvorba metodiky pro práci se žáky se SVP v rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP) PŘEHLED KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU 1 / 6

1. Situační analýza a tvorba metodiky pro práci se žáky se SVP v rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP) PŘEHLED KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU 1 / 6 PŘEHLED KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU 1. Situační analýza a tvorba metodiky pro práci se žáky se SVP v rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP) 2. Vzdělávání pedagogů a ostatních odborných pracovníků

Více

Název projektu: KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROJEKT FIRMY DZD DRAŢICE Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00014

Název projektu: KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROJEKT FIRMY DZD DRAŢICE Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00014 Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Název globálního grantu: Adaptabilita a konkurenceschopnost Název oblasti podpory: 4.1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Projekt OP RLZ Opatření 2.1 Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Realizátor: Prezentuje: Sdružení CEPAC Morava, Olomouc Mgr. Jitka Zemanová, koordinátor projektu Projekt je spolufinancován evropským

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Finanční aspekty projektové žádosti. Seminář pro žadatele Brno, 31. května 2011

Finanční aspekty projektové žádosti. Seminář pro žadatele Brno, 31. května 2011 Finanční aspekty projektové žádosti Seminář pro žadatele Brno, 31. května 2011 1 Obecná pravidla 1. Osobní náklady 2. Cestovné 3. Zařízení a vybavení 4. Nákup služeb 5. Drobné stavební úpravy 6. Přímá

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace 17. května Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463 Zadávací dokumentace Podpora dalšího vzdělávání pedagogů v SPŠ Jedovnice realizováno v rámci projektu Další vzdělávání pracovníků škol a školských

Více

MOŽNOSTI PODPORY PROJEKTŮ PRO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Informace k připravované výzvě v rámci prioritní osy č.1 Adaptabilita, operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v programovacím období 2007-2013

Více

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51. KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0023 CO VÁS V PROJEKTU ČEKÁ? Co Vás v projektu čeká? AKTIVITY PROJEKTU

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Finální verze žádosti (VK-UC) 44N43PØØØ1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Finální verze žádosti (VK-UC) 44N43PØØØ1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Unikátní kód žádosti: I. Souhrnné informace o projektu 44N43PØØØ1 Identifikace operačního programu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo prioritní osy: Název

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Centrum pro regionální rozvoj ČR Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 tel.: +420 221 580 201 fax: +420 221 580 284 e-mail: crr@crr.cz

Více

FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání

FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Dotaz: Kdy je možné zahájit práce na projektu, aby byly považovány za způsobilé výdaje (aktivita analýza potřeb v území a další )? Po kontrole

Více

PRACOVNÍ MÍSTA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ - STÁŢE PRO STUDENTY A ABSOLVENTY VŠ

PRACOVNÍ MÍSTA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ - STÁŢE PRO STUDENTY A ABSOLVENTY VŠ PRACOVNÍ MÍSTA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ - STÁŢE PRO STUDENTY A ABSOLVENTY VŠ Petr VYHNÁNEK Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., Dubečská 900/10, 100 31 Praha 10 Strašnice, vyhnanek@mup.cz Anotace: Příspěvek

Více

Stáže ve firmách vzdělávání praxí

Stáže ve firmách vzdělávání praxí Stáže ve firmách vzdělávání praxí Představení projektu Základní informace o projektu Realizátor projektu: Fond dalšího vzdělávání Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) prioritní osa

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě Obsah semináře I. Základní informace k výzvě II. Věcná část výzvy III.Finanční řízení 2 I. Základní informace

Více

NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Název projektu: NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Registrační číslo projektu: 00766 Zadávací podmínky výběrového řízení Název zakázky: Lektorské zajištění MOTIVAČNÍHO,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Příloha č. 1: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky na zakázku: Výběrové řízení

Více

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Při kontrole monitorovacích zpráv se často opakují některé nedostatky v pracovních výkazech, na které bychom vás rádi upozornili.

Více

DOTAČNÍ PROGRAM RODINA A OCHRANA PRÁV DĚTÍ

DOTAČNÍ PROGRAM RODINA A OCHRANA PRÁV DĚTÍ DOTAČNÍ PROGRAM RODINA A OCHRANA PRÁV DĚTÍ SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O DOTACI 2014 oddělení koncepce rodinné politiky a ochrany práv dětí odbor rodiny a ochrany práv dětí MPSV Dotační program rodina a ochrana

Více

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP )

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) Tento dokument je určen zaměstnancům ÚP, jsou zde uvedeny základní

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název

Více

Metropolitní univerzita Praha -

Metropolitní univerzita Praha - Metropolitní univerzita Praha - Škola bez bariér Praha, 7.11.2012 Petr Vyhnánek prorektor pro rozvoj a vnější vztahy Struktura příspěvku o Metropolitní univerzitě Praha vysokoškolské studium osob se zdravotním

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Metodický dopis č. 13 Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 3 oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Globálních grantů

Metodický dopis č. 13 Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 3 oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Globálních grantů Metodický dopis č. 13 Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 3 oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Globálních grantů Strana 1 (celkem 7) Východisko V návaznosti na vyhlášení

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 Operační program Prioritní osa: Oblast podpory Lidské zdroje a zaměstnanost 4.2a Aktivní politiky trhu práce (Konvergence) 4.2a.1 Posílení aktivních politik

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

NOVÁ ŠANCE 90. Číslo projektu: Termín: 1.7.2012 30.6.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Masarykova 745, 43801 Žatec

NOVÁ ŠANCE 90. Číslo projektu: Termín: 1.7.2012 30.6.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Masarykova 745, 43801 Žatec NOVÁ ŠANCE 90 CZ.1.04/2.1.01/74.00214 Číslo projektu: Termín: 1.7.2012 30.6.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Masarykova 745, 43801 Žatec Místo realizace: rakovnický region Cílová

Více

Leonardo da Vinci Multilaterální projekty/přenos inovací. Výzva 2011. Praha, prosinec 2010 Jitka Šťastná

Leonardo da Vinci Multilaterální projekty/přenos inovací. Výzva 2011. Praha, prosinec 2010 Jitka Šťastná Leonardo da Vinci Multilaterální projekty/přenos inovací Finanční management Výzva 2011 Praha, prosinec 2010 Jitka Šťastná 1 Výše e grantu maximáln lně 75 % z celkového rozpočtu projektu a současn asně

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 27. 9. 2011 Přílohy monitorovací zprávy ex ante No. dokument počty vzory 1 Podpisové vzory přikládáno k ZZRP 1 x originál www.esfcr.cz 2 Soupiska účetních

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení na zajištění vzdělávacích aktivit Projekt: Číslo projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/74.00182 Název projektu Cesta k práci Příjemce Občanské sdružení STUDNICE Datum

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Závěrečná zpráva projektu Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ HaskoningDHV Czech Republic,

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kurzů projektového managementu

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Zapojení peer konzultantů do péče o duševně nemocné

Zapojení peer konzultantů do péče o duševně nemocné Zapojení peer konzultantů do péče o duševně nemocné CZ.1.04/5.1.01/77.00385 Mgr. Lenka Březinová Praha, Úvodní setkání, 24.2.2013 Základní informace o projektu Realizátor: Centrum pro rozvoj péče o duševní

Více

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62. Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00010 Stručný popis projektu Projekt Podpora v oblasti strategického řízení

Více

Formování profese "sociokulturní mediátor" Inspirace portugalským modelem

Formování profese sociokulturní mediátor Inspirace portugalským modelem Formování profese "sociokulturní mediátor" Inspirace portugalským modelem Zkrácený název projektu: Sociokulturní mediátoři Projekt ESF CZ.1.04/5.1.01/77.00416 Doba trvání: 01.12.2012 30.11.2014 Zahraniční

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více