Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 61 ze dne Návrh A. Začleňování znevýhodněných osob na trh práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 61 ze dne 20. 1. 2015 Návrh A. Začleňování znevýhodněných osob na trh práce"

Transkript

1 Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 61 ze dne Návrh A. Začleňování znevýhodněných osob na trh práce 1. CZ.2.17/2.1.00/37122 Život začíná v padesáti: motivace a vzdělávání lidí 50+ zvyšující uplatnitelnost na trhu práce Alternativa 50+, o.p.s ,12 - Žadatel objasní prolínání poradenských aktivit v rámci klíčové aktivity č. 2 Kariérní poradenství a bilanční diagnostika a v klíčové aktivitě č. 5 Individuální konzultace s experty a expertkami: další profesní směřování, jak na nové zaměstnání a pomoc při podnikání a sociálně-právní poradenství formou rozdělení na aktivity poradenské a vzdělávací a popíše způsob, jak na sebe aktivity navazují. - Do podrobného popisu klíčové aktivity č. 2 Kariérní poradenství a bilanční diagnostika budou doplněny specifika, výhody bilanční diagnostiky, jaké přínosy bude mít pro cílovou skupinu, tak aby bylo jasné, že vybraná metoda bude pro cílovou skupinu přínosná. - Do podrobného popisu klíčové aktivity č. 3 Vzdělávací kurz: Poznejte sami sebe a vydejte se správnou cestou bude upřesněna délka trvání vzdělávacího kurzu (v popisu uvedeno 40ti hodinový kurz, ale ve výstupech 20ti hodinový kurz). Dále budou doplněny podrobnější informace ke stážím: u jakých typů zaměstnavatelů stáž proběhne, podle jakého klíče bude zaměstnavatel zvolen apod. - Do podrobného popisu klíčové aktivity č. 5 Individuální konzultace s experty a expertkami: další profesní směřování, jak na nové zaměstnání a pomoc při podnikání a sociálně-právní poradenství bude objasněn počet konzultací pro jednu osobu. - komentář u monitorovacího ukazatele počet úspěšně podpořených osob bude doplněn o povinnost úspěšně složit závěrečný test či zkoušku spolu s pozitivním hodnocením zaměstnavatele ze stáže, zpracování eseje na související téma a získání zpětné vazby účastníků na kvalitu kurzu. U úspěšně podpořených osob v rámci poradenství bude doplněn komentář o kritérium úspěšného uzavření spolupráce (např. klient přichází za kariérním poradcem s tím, že chce pomoci se získáním živnostenského oprávnění a v průběhu několika poradenských sezení je tento cíl naplněn, lze poradenství považovat u této osoby za úspěšné). Úprava harmonogramu: - Žadatel uvede do souladu délku trvání klíčových aktivit č. 2, 3 v projektové žádosti je uvedeno rozdílné období realizace v popisu jednotlivých klíčových aktivit a v harmonogramu projektu - Žadatel objasní tvrzení, že klíčová aktivit č. 2 je vstupní aktivitou pro klíčovou aktivitu č. 3, přičemž KA3 trvá jen 8 měsíců, zatímco KA2 je plánována na 9 měsíců. Úprava realizačního týmu: - Žadatel lépe vymezí odpovědnosti u členů realizačního týmu, jasně vymezí, kdo bude vykonávat lektorskou a expertní činnost a v jakém rozsahu Úprava rizik: - Do části rizika projektu žadatel doplní riziko vzdělávací aktivity nebudou pro účastníky přínosem při pokusu o vstup na trh práce a doplní k němu informace, jakým způsobem riziko eliminuje. - Bude objasněn nesoulad mezi počtem hodin zapojení do projektu u pracovní pozice Odborníci pro realizaci poradenské činnosti pro profesní směřování a SVČ (pol ) v popisu pracovní pozice je uvedeno zapojení v rozsahu 8 hodin/měsíc, nicméně v rozpočtu je nárokováno 90 hodin za projekt (projekt trvá 10 měsíců, každý měsíc 8 hodin, celkem tedy 80 hodin). - Bude objasněn nesoulad mezi počtem hodin zapojení do projektu u pracovní pozice Lektoři pro vzdělávací semináře (pol ) v popisu pracovní pozice je uvedeno zapojení v rozsahu 17 hodin/měsíc, nicméně v rozpočtu je nárokováno 150 hodin za projekt (projekt trvá 10 měsíců, každý měsíc 17 hodin, celkem tedy 170 hodin). - Žadatel podrobněji zdůvodní potřebu nákupu pol Bilanční diagnostika (v čem tkví její výhody pro cílovou skupinu, jaké bude mít přínosy, v čem je specifická). V opačném případě bude položka vyškrtnuta. - Krácení v kapitole 01 Osobní náklady z důvodu nadhodnocení úvazků pozic v realizačním týmu: pol Projektový management krácení úvazku z 0,6 na 0,3: ,00 Kč, pol Expert/expertka na vzdělávání osob krácení úvazku z 0,5 na 0,3: ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 01: ,00 Kč. - Krácení v kapitole 04 Služby z důvodu chybějícího vysvětlení rozdílných nákladů na pronájem prostoru jsou OPPA PO2 Příloha 2 strana 1 (celkem 8)

2 kráceny náklady na polovinu: pol. 4.6 Pronájem vzdělávacích prostor pro KA 3: Kč, pol. 4.7 Pronájem vzdělávacích prostor pro KA 4: Kč, pol. 4.8 Pronájem vzdělávacích prostor pro KA 5: Kč. - Krácení v kapitole 04 Služby z důvodu chybějícího zdůvodnění potřebnosti: pol. 4.1 Vytvoření webové platformy Jak na uzavření a rozvázání pracovního poměru (KA5): Kč, pol. 4.2 Natočení video CV (KA 4) : Kč, pol. 4.3 Grafika publikace Jak na CV a přijímací pohovor (KA 4) : Kč, pol. 4.4 Tisk publikace Jak na CV a přijímací pohovor (KA 4) : Kč. Celkem kráceno v kapitole 04: Kč. - Krácení v kapitole 05 Přímá podpora z důvodu chybějícího zdůvodnění potřebnosti: pol Stravné pro KA 2: Kč pol Stravné pro KA 3: Kč pol Stravné pro KA 4: Kč Celkem kráceno v kapitole 05: Kč. - Před podpisem grantové smlouvy u položky a upravit v názvu položky nově stanovený úvazek. - Před podpisem grantové smlouvy vyjasnit, kdo bude využívat notebooky (pol software ), zda RT nebo CS. V případě RT budou náklady kráceny do výše úvazků příslušných pracovníků. Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,00 Kč. 2. CZ.2.17/2.1.00/37006 PRAHA INKUBÁTOR 50+ Bohemia EU Planners s.r.o. výše podpory ,56 - Žadatel v rámci klíčové aktivity č. 3 Realizace vzdělávacích kurzů předloží podrobný rozpis plánovaných školení, tj. obsah jednotlivých školení a jejich časovou dotaci. - Žadatel v rámci klíčové aktivity č. 4 Pracovní poradenství předloží časový rámec pracovního poradenství pro 1 osobu a konkrétní informace, jak budou klienti umístěni zpět na trh práce. - Žadatel předloží metodiku výpočtu monitorovacího ukazatele Počet podpořených osob s ohledem na pravidla OPPA. Z projektové žádosti není zřejmý celkový počet zapojených osob. - Žadatel definuje kritérium úspěšnosti, tzn. podmínky, za kterých bude podpořená osoba považována za úspěšně podpořenou. Úprava harmonogramu: - Žadatel přepracuje harmonogram následujícím způsobem: o klíčová aktivita č. 1 Řízení, reporting a monitoring projektu bude probíhat po celých 9 měsíců realizace o klíčová aktivita č. 2 Výběr účastníků projektu bude probíhat v měsíci realizace o klíčová aktivita č. 4 Pracovní poradenství bude probíhat od 2. měsíce realizace - Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu snížení úvazku na 0,4: pol Manažer/ka projektu: ,00 Kč. Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nedostatečného zdůvodnění potřebnosti pozice: pol Specialista pracovního poradenství (KA 04): ,00 Kč Celkem kráceno v kapitole 01: ,00 Kč. - Před podpisem grantové smlouvy je třeba vyjasnit výši odvodů u položky Krácení v kapitole 05 přímá podpora z důvodu nadhodnocení jednotkové ceny: pol Stravné: sníženo na jednotkovou cenu 100 Kč ,00 Kč Celkem kráceno v kapitole 05: ,00 Kč. Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,00 Kč. Pro Lektora kurzu základy podnikání a Lektora kurzu PM a žadatel předloží metodiku výpočtu kalkulovaných hodin. V případě nadhodnocené časové dotace budou náklady kráceny. OPPA PO2 Příloha 2 strana 2 (celkem 8)

3 3. CZ.2.17/2.1.00/37168 Kariérní restart - podpora prodlužování pracovního života osob starších 50 let Meet 2 Grow, partnerství - spolupráce - inovace, o.s ,00 - Z důvodu nedostatečného popisu bude v rámci klíčové aktivity č. 3 Školení doplněn podrobnější popis typu, obsahu, počtu osob a časové dotace jednotlivých školení. V případě nedostatečného popisu školení, budou náklady kráceny. - U těchto pracovních pozic žadatel definuje, jakým způsobem bylo kalkulováno časové zapojení do projektu (počet hodin): o HR specialista o Pracovní psycholog o Lektor odborných dovedností o Lektor měkkých dovedností o Mentor V případě nadhodnocené časové dotace budou náklady kráceny. Úprava harmonogramu: - Žadatel předloží přepracovaný harmonogram projektu, ve kterém bude v rámci klíčové aktivity č. 5 Návrat na trh práce prodloužena délka realizace aktivity na měsíc realizace a měsíc realizace projektu. - Žadatel definuje kritérium úspěšnosti, tzn. podmínky, za kterých bude podpořená osoba považována za úspěšně podpořenou. - Žadatel definuje název a obsah 5 nově vytvořených/inovovaných produktů. - Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení z důvodu nedostatečného zdůvodnění potřebnosti: pol Notebook: ,35 Kč pol Multifunkční zařízení pro intenzivní využití: ,00 Kč pol Kompaktní přenosný dataprojektor: ,00 Kč pol Plátno: ,00 Kč pol Kancelářský balík MS Office: ,00 Celkem kráceno v kapitole 03: ,35 Kč. Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,35 Kč. B. Podpora souladu pracovního a soukromého života 1. CZ.2.17/2.1.00/37021 Zajištění provozu Ekoškolky Rozárky a organizace seminářů pro rodiče Ekocentrum Podhoubí ,42 - Klíčová aktivita č. 2 Semináře pro rodiče bude zrušena. Realizace této klíčové aktivity nevede k naplnění cíle projektu, resp. cíle prioritní osy. Podpořené osoby se v této aktivitě mají účastnit pouze jednoho semináře (4 či 8 hodin), což nelze považovat za podporu pracovního uplatnění cílové skupiny. Úprava harmonogramu: - V návaznosti na vypuštění klíčové aktivity č. 2 bude upraven harmonogram projektu. - Ukazatel Počet nově vytvořených/inovovaných produktů bude snížen na hodnotu 2, do této hodnoty budou započítány pouze vytvořený tematický plán a školní vzdělávací program na rok 2015/ Ukazatel Počet podpořených osob bude snížen v návaznosti na vypuštění klíčové aktivity č. 2 na hodnotu Ukazatel Počet úspěšně podpořených osob bude doplněn o definici úspěšnosti, tedy kritérium, na základě OPPA PO2 Příloha 2 strana 3 (celkem 8)

4 kterého je možné považovat podpořené osoby za úspěšně podpořené. - Krácení v kapitole 01 Osobní náklady: Položka Finanční manažer snížení úvazku z 0,35 na 0,2: ,00 Kč zapojení finančního manažera neodpovídá rozsahu a povaze projektu, Položka DPP hlídání dětí: Kč z důvodu vypuštění klíčové aktivity č. 2, Položka Hlavní manažer projektu snížení úvazku z 0,35 na 0,175: Kč z důvodu vypuštění klíčové aktivity č. 2. Celkem kráceno v kapitole 01 o: ,00 Kč. - Před podpisem grantové smlouvy je třeba položky , , , , , , do kapitoly Krácení v kapitole 04 Služby: Položka faktura lektor semináře 1. Pomoc: ,05 Kč z důvodu vypuštění klíčové aktivity č. 2, Položka faktura lektor semináře Legislativa: ,92 Kč z důvodu vypuštění klíčové aktivity č. 2, Položka faktura lektor Zdravá výživa: ,02 Kč z důvodu vypuštění klíčové aktivity č. 2, Položka faktura lektor semináře Vývojová psychologie: ,95 Kč z důvodu vypuštění klíčové aktivity č. 2, Položka faktury poradenství: ,50 Kč jedná se o nepřímý náklad: daňové a právní poradenství a konzultace, Položka faktury inscenace a vzdělávací pořady pro děti: ,00 Kč nejedná se o podporovanou aktivitu v rámci, Položka bozp, požární ochrana: ,60 Kč jedná se o nepřímý náklad: zajištění školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v režimu stanoveném právními předpisy ČR. Celkem kráceno v kapitole 04 o: ,04 Kč Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,04 Kč. 2. CZ.2.17/2.1.00/37029 Do práce s Komunitním centrem Černý "Komunitní centrum ,66 most Chánov" - Klíčová aktivita č. 2 Služby péče o děti bude doplněna o tyto informace: jak bude probíhat objednávání této služby, jaký bude postup v případě naplnění maximální kapacity služby, jak bude zajištěna kontrola pravidel využívání služby, žadatel uvede přesný časový režim služby péče o dítě. Dále bude objasněno, z jakého důvodu nelze službu poskytovat ve stávajících prostorách, kde žadatel již takovou službu provozuje. - V rámci klíčové aktivity č. 3 Koučink žadatel zváží, zda by nebylo vhodné zapojení pracovní pozice pracovního terapeuta nebo psychologa, pro zajištění individuálních potřeby cílové skupiny. - Bude upravena definice počet úspěšně podpořených osob. Expertní hodnotitel navrhuje zapracovat další podmínku úspěšného absolvování kurzů - závěrečný test ověřující získané znalosti účastníků projektu. Bude upřesněno zapracování informace, kolik bude úspěšně podpořených osob za koučink i vzdělávací kurzy celkem. Úprava harmonogramu projektu: - Doba realizace projektu bude zkrácena z devíti na sedm měsíců. Důvodem celkového snížení doby trvání projektu, je zkrácená doba realizace hlavní klíčové aktivity č. 4 Vzdělávací kurz: Do práce, která je stanovena na 5 měsíců. Bude upraven harmonogram projektu: u klíčové aktivity č. 1,2, 3 na sedm měsíců a u klíčové aktivity č. 4 na pět měsíců. - Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nadhodnocení úvazku je navrhováno snížení o 25 % a zároveň úprava délky zapojení do projektu na 7 měsíců: Manažer projektu: ,00 Kč Administrativní asistent: ,00 Kč Finanční manažer: ,00 Kč Pečovatelka: ,00 Kč Kouč: ,26 Kč Celkem kráceno v kapitole 01: ,26 Kč. - Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení z důvodu neefektivního nákupu (nákup se týká klíčové aktivity 4 Vzdělávací kurz Do práce, aktivita trvá pouze 5 měsíců). Hodnotitel doporučuje řešit techniku pronájmem s odhadovanou cenou do Kč a navrhuje krácení: OPPA PO2 Příloha 2 strana 4 (celkem 8)

5 notebook (KA4): ,70 Kč, software kancelářský balík (KA 4): ,00 Kč. - Následující položka zařízení a vybavení je krácena z důvodu jejího zakoupení již v rámci jiného projektu realizovaného v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita v předchozím období. Z důvodu hospodárnosti je toto vybavení z rozpočtu vyjmuto a pro realizaci projektu se využije již zakoupeného vybavení: multifunkční zařízení pro standartní využití: ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 03: ,70 Kč. - Nová rozpočtová položka v kapitole 04 Služby místo nákupu PC techniky dojde k jejímu pronájmu, z tohoto důvodu bude v rozpočtu vytvořena nová položka Pronájem PC techniky v hodnotě Kč včetně DPH. - Krácení v kapitole 4 Služby z důvodu zkrácení doby realizace projektu na 7 měsíců: pronájem místnosti pro práci s cílovou skupinou (KA 3, 4): ,00 Kč, pronájem místnosti - služby péče o děti (KA 2): ,00 Kč. Celkem změna v kapitole 04: ,00 Kč. Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,96 Kč. 3. CZ.2.17/2.1.00/37030 Praxe pro nezaměstnané matky na/po rodičovské dovolené s vazbou na region hlavního města Prahy Andrea Kožuchová ,63 - U všech klíčových aktivit budou doplněné odkazy na položky v rozpočtu. - Bude upravený popis klíčové aktivity č. 2 Analýza potřeb a zpracování brožury pro nezaměstnané matky na/po rodičovské dovolené. Aktivita bude zaměřena pouze na přípravu brožury a školících plánů. Dále uvedená činnost v rámci klíčové aktivity: zjištění potřeb cílové skupiny, nebude probíhat. Dle expertního hodnotitele musí mít žadatel tyto znalosti již obsáhlé. - Bude upraven počet a kritérium podpořené osoby a kritérium úspěšně podpořené osoby. Definice podpořené osoby a úspěšně podpořené osoby bude jasně definována, tak aby bylo měřitelné, kdo je podpořenou osobou, a jaké podmínky musí taková osoba splnit, jež bude označena za úspěšně podpořenou osobu. - Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nedostatečného popisu pracovní náplně: pol Projektová asistentka: ,00 Kč, - Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nadhodnoceného úvazku: pol Manažer projektu - snížení úvazku na 0,2: ,00 Kč, pol Mentor - snížení úvazku na 0,1: ,00 Kč, pol Psycholog - snížení úvazku na 95 hodin: ,60 Kč, Celkem kráceno v kapitole 01: ,60 Kč. - Před podpisem grantové smlouvy bude vyjasněna výše odvodů u DPP (pol , ). - Krácení v kapitole 05 Přímá podpora z důvodu neodpovídající pracovní náplně: pol Mzdové příspěvky cílové skupině - je navrhováno snížení úvazku na 0,5 a snížení hrubé mzdy na Kč/ osoba/ měsíc. Celkem kráceno v kapitole 05 : Kč. Celkem krácení přímých nákladů v projektu o ,60 Kč. 4. CZ.2.17/2.1.00/37020 Zpět do práce po rodičovské dovolené s MČ Praha 13 Městská část Praha ,31 Úprava zapojení a motivace cílové skupiny: - Budou doplněny konkrétní zdroje, na základě kterých žadatel zájem cílové skupiny předpokládá (analýza, dotazníkové šetření aj.). OPPA PO2 Příloha 2 strana 5 (celkem 8)

6 - Klíčová aktivita č. 2 Kariérní a právní poradenství bude doplněno, kolik hodin kariérního poradenství je vyhrazeno pro každého účastníka kurzu, dále bude doplněno, jakým způsobem bude tato služba cílové skupině nabízena. - Klíčová aktivita č. 3 E-learningová výuka bude doplněno, kdo bude s jednotlivými účastníky nastavovat potřebu e-learningového kurzu a kdo a jak bude využití této služby průběžně monitorovat. - Klíčová aktivita č. 4 Hlídání dětí budou doplněny informace o předpokládané využitelnosti služby hlídání dětí. Úprava realizačního týmu: - Před podpisem smlouvy bude upřesněna náplň práce koordinátora, položka a manažera projektu tak, aby bylo možné vyloučit, že se v některých činnostech jejich náplň nepřekrývá. V případě překrývání, bude úvazek koordinátora/manažera odpovídajícím způsobem snížen. - Počet úspěšně podpořených osob do ukazatele bude zahrnuto i využití služby kariérního poradenství, které je nedílnou součástí projektu, bude stanoveno kritérium úspěšnosti a hodnota ukazatele bude adekvátně upravena. Úprava rozpočtu - Před podpisem grantové smlouvy bude vyjasněna výše odvodů u položek , a U dohod o provedení práce budou odvody po vyjasnění případně kráceny. 5. CZ.2.17/2.1.00/37161 Podpora rodičů s malými dětmi při vstupu na trh práce Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s ,16 Úprava cílové skupiny: - Žadatel podrobněji specifikuje cílovou skupinu na území hlavního města Prahy (kolika osob se na území hl. města Prahy problematika projektu týká, kolik osob využívá nějakou formu pomoci atd.). - Do podrobného popisu klíčové aktivity č. 1 Individuální práce s rodiči bude upřesněna spolupráce mezi rodičizaměstnanci a rodiči cizinci (jakou kdo zastává v projektu roli), bude doplněn minimální počet setkávání, kterých ale musí být více než 1x za 3 měsíce. - Klíčová aktivita č. 3 Placené stáže u zaměstnavatelů bude rozepsána podrobněji (není jasné, zda žadatel již navázal spolupráci se zaměstnavateli, jaký bude rozsah stáží atd.). - Do podrobného popisu klíčové aktivity č. 4 Tvorba Brožury budou doplněna konkrétnější specifika brožury (obsah, rozsah), časová dotace věnovaná k práci na brožuře a k podpoře rodičů. Úprava realizačního týmu: - Žadatel upřesní roli rodičů zaměstnanců v projektu, objasní důvod začlenění osob jak mezi cílovou skupinu tak mezi členy realizačního týmu. - Nově vytvořený produkt Brožura bude více specifikován (obsah, počet stran). - Žadatel doplní konkrétní kritéria úspěšnosti u monitorovacího ukazatele počet úspěšně podpořených osob. Úprava rizik: - Do části rizika projektu žadatel doplní rizika nezájem zaměstnavatelů zaměstnat cílovou skupinu a rekvalifikační kurz nebude na trhu běžně k dostání a doplní k nim informace, jakým způsobem rizika eliminuje. - krácení v kapitole 01 Osobní náklady: pol Koordinátor projektu krácení úvazku z 0,5 na 0,3: ,00 Kč pol Finanční manažer: Kč (roli finančního manažera může zastat koordinátor projektu společně s účetním, hrazeným z nepřímých nákladů) Celkem kráceno v kapitole 01: ,00 Kč. - U položek se jedná o mzdový příspěvek v rámci placené stáže, před podpisem grantové smlouvy je třeba přesunout do kapitoly krácení v kapitole 04 Služby - v popisu realizace klíčové aktivity není odůvodněna potřeba nákladu na realizaci klíčové aktivity č. 3: pol Placené stáže: Kč OPPA PO2 Příloha 2 strana 6 (celkem 8)

7 - krácení v kapitole 04 Služby - žadatel nikde nezdůvodnil cenu brožury, která je nadhodnocená pol Tisk Brožury: Kč Celkem kráceno v kapitole 04: ,00 Kč. - krácení v kapitole 05 přímá podpora v popisu realizace klíčových aktivit není odůvodněna potřeba položek: pol Fond na cestovné klientů na vzdělávací aktivity a další podpůrné služby: Kč pol Fond na úhradu hlídání dětí účastníků vzdělávacích aktivit a dalších podpůrných služeb: Kč pol Fond na úhradu překladů a nostrifikací diplomů a dokumentů potřebných k úspěšnému zařazení se na trh práce: Kč Celkem kráceno v kapitole 05: Kč Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,00 Kč. 6. CZ.2.17/2.1.00/37083 Rozvoj služeb péče o děti ve výchovně vzdělávacím centru BALÍČEK Centrum péče o děti a rodinu, o.s ,80 Úprava cílové skupiny: - Z důvodu nedostatečné identifikace cílové skupiny, bude cílová skupina blíže specifikována, cílová skupina bude doplněna o zapojení matek a otců samoživitelů. Bude doplněno, jak žadatel bude s cílovou skupinou pracovat, jakým způsobem dojde k oslovení cílové skupiny. Počet podpořených osob, uvedený v kapitole 2. Popis projektu cíle projektu, bude upraven na 60 rodin, tak aby byl v souladu s počtem podpořených osob uvedených v kapitole 11. Monitorovací ukazatele. - Z důvodu neefektivnosti bude odstraněna klíčová aktivita č. 4: Informační manuál pro rodiče. - Z důvodu nedostatečného popisu bude do klíčové aktivity č. 2 doplněno jaká je současná kapacita a nabídka služeb centra a jakým způsobem projekt přispěje k jeho rozšíření. Dále bude uvedeno, jaká je výše školkovného, jakým způsobem se školkovné bude podílet na celkových zdrojích, v důsledku toho jak hodnotná bude nakonec služba a zdůvodnění proč je služba placená. - Monitorovací ukazatele nejsou nastaveny odpovídajíce projektu. Definice podpořené osoby a úspěšně podpořené osoby bude jasně definována, tak aby bylo měřitelné kdo je podpořenou osobou, a jaké podmínky musí splnit osoba, jež bude označena za úspěšně podpořenou osobu. Za podpořenou osobu nelze považovat osobu, jež byla o projektu informována a není do něho nijak zapojena. Je žádoucí zahrnout, kolik osob z cílové skupiny využije celodenní péči, kolik osob využije podpůrné služby. Mezi úspěšně podpořené osoby bude zahrnuto minimálně 15 osob, které v důsledku projektu vstoupily na trh práce. Bude doplněno, jakým způsobem žadatel prokáže, že osoby v důsledku projektu byly začleněny na trh práce. - V důsledku odstranění klíčové aktivity č. 4 bude odstraněn nově vytvořený a inovativní produkt: Informační manuál pro rodiče. Úprava realizačního týmu: - Z důvodu neuvedení kvalifikace pedagogických pracovníků a nastavení vysoké odměny bude doplněna kvalifikace těchto pracovních pozic dle zákona o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, zákon č. 563/2004. V případě že praxe pracovníků bude méně než desetiletá, bude jejich odměna snížena o 15 %. - Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu odstranění klíčové aktivity č. 4: pol Projektový manažer - celková částka bude krácena o zapojení projektového manažera na této aktivitě (3 měsíce): ,00 Kč. Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nedostatečného zdůvodnění potřebnosti pozice: pol Odborný pracovník : ,00 Kč Celkem kráceno v kapitole 01: ,00 Kč. - Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení z důvodu nedostatečného zdůvodnění potřebnosti: pol Výukový a výrobní materiál/pomůcky: ,09 Kč Celkem kráceno v kapitole 03: ,09 Kč. - Krácení v kapitole 04 služby z důvodu odstranění klíčové aktivity č. 4 : pol Grafické práce: ,00 Kč pol Tisk publikace: ,00 Kč Celkem kráceno v kapitole 04: ,00 Kč. Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,09 Kč. OPPA PO2 Příloha 2 strana 7 (celkem 8)

8 7. CZ.2.17/2.1.00/37075 Rodinné centrum s miniškolkou a sdílenou kanceláří "PERCEPTIO o. s." ,80 Úprava územní uznatelnosti: - Před zahájením realizace bude žadatelem upřesněna územní uznatelnost v souladu s podmínkami OPPA. Úprava cílové skupiny: - Před zahájením realizace projektu bude žadatelem vymezena CS tak, aby byla podpora poskytnuta pouze oprávněné CS dle pravidel OPPA a 7. výzvy. - Před zahájením realizace žadatel objasní, zda rodinné centrum bude sloužit pouze pro účastníky projektu a do klíčové aktivity č. 1 bude doplněna informace, že žadatel toto zajistí. V souvislosti s tímto objasněním bude přistoupeno i k případnému krácení položek na dovybavení rodinného centra. - Hodnota monitorovacího ukazatele Počet nově vytvořených/inovovaných produktů bude snížena z celkového počtu 3 na 0. - Před zahájením realizace projektu bude upřesněna definice monitorovacího ukazatele Počet podpořených osob celkem. - Hodnota monitorovacího ukazatele Počet úspěšně podpořených osob bude s ohledem na nastavená kritéria úspěšnosti podpory zdvojnásobena tj. 30 osob. - Položka Umyvadlo, záchod (KA 1) je kumulována a bude rozdělena do více položek. - Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nadhodnocení úvazků pozic v realizačním týmu a dále z důvodu úpravy zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění na výši 34%: Pol Finanční manažer snížení úvazku z 1,0 na 0,5: ,60 Kč, pol Koordinátor projektu snížení úvazku z 1,0 na 0,5: ,60 Kč, pol Pedagogický pracovník 1 (0,5): ,04 Kč, pol Pedagogický pracovník 2 (0,5): ,04 Kč, pol Asistent pedagoga 1 (0,5): ,80 Kč, pol Asistent pedagoga 2 (0,5): ,80 Kč, pol Administrativní asistentka (0,5): ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 01: ,88 Kč. - Krácení v kapitole 03 Zařízení a vybavení s odůvodněním uvedené položky spadají do křížového financování: Pol Přebalovací pult (KA 1): ,00 Kč, pol Stůl kancelářský (KA 4): ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 03: ,00 Kč. - Krácení v kapitole 04 služby s odůvodněním - náklady na položku byly v projektu nedostatečně popsány (pol ); s náklady na položku již počítáno v kapitole 01, tudíž se jedná o duplicitní náklad (pol ): Pol Světelná studie vypuštění celé položky: ,00 Kč, pol Lektoři vypuštění celé položky: ,00 Kč. Celkem kráceno v kapitole 04: ,00 Kč. Celkově dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,88 Kč. OPPA PO2 Příloha 2 strana 8 (celkem 8)

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 22/56 ze dne 13.12.2012 ke schválení projektů z 5. výzvy v rámci prioritní osy 2 Podpora vstupu

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 61 ze dne 20. 1. 2015 Návrh A. Začleňování znevýhodněných osob na trh práce

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 61 ze dne 20. 1. 2015 Návrh A. Začleňování znevýhodněných osob na trh práce Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 61 ze dne 20. 1. 2015 Návrh A. Začleňování znevýhodněných osob na trh práce CZ.2.17/2.1.00/37001 NADĚJNÉ VYHLÍDKY - ŽIVOT S POŠKOZENÍM MOZKU ERGO Aktiv 2 922 564,53

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 30/40 ze dne 20.6.2013 ke schválení projektů z 6. výzvy v rámci prioritní osy 2 Podpora vstupu

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 3/4 ze dne 22.1.2015 ke schválení projektů z 7. výzvy v rámci prioritní osy 2 Podpora vstupu na

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF Výzva č.35 Školení je šance Co pro vás uděláme? Fáze podání projektové žádosti: zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci (popis cílů, školících

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 30/39 ze dne 20.6.2013 ke schválení projektů z 6. výzvy v rámci prioritní osy 1 Podpora rozvoje

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 3 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální grant: Podpora nabídky dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji realizovaný v rámci prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 21. 1. 2013 Zlín TENTO

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Uč se a pracuj CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Důvody realizace projektu vysoká míra nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku zvyšující se počet

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Je možné v rámci projektu pořádat kurz / školení? Ne, nelze financovat vlastní realizaci kurzu, finanční prostředky (a tudíţ celý projekt) musí

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Odůvodněníí veřřejjné zakázky 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky: Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Více

Fond dalšího vzdělávání. www.fdv.mpsv.cz

Fond dalšího vzdělávání. www.fdv.mpsv.cz Fond dalšího vzdělávání www.fdv.mpsv.cz Poslání a cíle FDV příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí. Poslání podporovat uplatnitelnost občanů ČR prostřednictvím dalšího vzdělávání. Vize

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 6 4 FINANČNÍ INFORMACE... 6 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 6 4 FINANČNÍ INFORMACE... 6 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 4. května 2011 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 3 Modernizace počátečního vzdělávání Obsah výzvy 1 OBECNÉ

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

CZ.1.04/1.1.06/52.00151

CZ.1.04/1.1.06/52.00151 Informační schůzka ke vzdělávacímu projektu EVROPSKÝ LOGISTIK Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.06/52.00151 Technické muzeum Praha, 31.5.2011 PROGRAM: 1) Základní informace o projektu 2) Představení realizačního

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více

Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA)

Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA) Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA) 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Číslo globálního

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 30/41 ze dne 20.6.2013 ke schválení projektů z 6. výzvy v rámci prioritní osy 3 Modernizace počátečního

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI SEMINÁŘ PRO ŽADATELE MAGISTRÁT HL. M. PRAHY, MARIÁNSKÉ NÁM. 2, PRAHA 1 PROGRAM

Více

Tvorba projektu OP VK Benefit 7. Mgr. Bc. David Póč, Oddělení pro strategii a rozvoj/katedra veřejné ekonomie

Tvorba projektu OP VK Benefit 7. Mgr. Bc. David Póč, Oddělení pro strategii a rozvoj/katedra veřejné ekonomie Tvorba projektu OP VK Benefit 7 Mgr. Bc. David Póč, Oddělení pro strategii a rozvoj/katedra veřejné ekonomie Věcná část projektové žádosti Popis žadatele a partnerů Cíl projektu Popis klíčových aktivit

Více

Po roce do práce v Jihomoravském kraji

Po roce do práce v Jihomoravském kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00029 Po roce do práce v Jihomoravském kraji Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Úvodní seminář 11. dubna 2013 Obsah prezentace Harmonogram projektu Hlavní cíle projektu

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Název projektu: ICT ve vzdělávání

Název projektu: ICT ve vzdělávání Moderní škol Moderní škol Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IČO: 47796006 Projektový záměr Název projektu: ICT ve vzdělávání Zpracoval: realizační

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Způsobilé výdaje a rozpočet

Způsobilé výdaje a rozpočet Způsobilé výdaje a rozpočet Všechny výdaje musejí splňovat podmínku hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. Způsobilé výdaje jsou mimo jiné takové výdaje, které vznikly v době realizace projektu. Detailní

Více

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Příloha č. 1 Monitorovací zprávy OP VK MONITOROVACÍ INDIKÁTORY CZ.1.7/2.4./12.45 Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu O1/21 Stav ke dni 3.6.21 Výstupy

Více

Formulář žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině

Formulář žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině Formulář žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině Obec: Vyplňte název obce. Ulice: č.p.: č.o.: PSČ: Telefon:

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vývoj e-learningového kurzu 1. Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu) ČD Cargo, a.s. Právní forma Akciová společnost

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Efektivní vzdělávání zaměstnanců společnosti FONTEA a.s. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00281 Identifikace zadavatele Název: FONTEA a.s. IČ: 26029073

Více

NABÍDKA PROVEDENÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI

NABÍDKA PROVEDENÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI NABÍDKA PROVEDENÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI Název odborného zařízení: Název: IČ: Telefon: Fax: E-mail: www stránky: Adresa sídla nebo místa podnikání: Obec: Část obce: Ulice: Č.p. Č.orient. PSČ: Oprávněný zástupce

Více

V padesáti není pozdě

V padesáti není pozdě Projekt V padesáti není pozdě Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní politika trhu práce Oblast podpory: 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti Střední odborné učiliště

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

MOŽNOSTI PODPORY PROJEKTŮ PRO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Informace k připravované výzvě v rámci prioritní osy č.1 Adaptabilita, operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v programovacím období 2007-2013

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Název projektu: NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Registrační číslo projektu: 00766 Zadávací podmínky výběrového řízení Název zakázky: Lektorské zajištění MOTIVAČNÍHO,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI MAGISTRÁT HL. M. PRAHY, MARIÁNSKÉ NÁM. 2, PRAHA 1 10. a 22. ledna 2008 OBSAH

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51. KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0023 CO VÁS V PROJEKTU ČEKÁ? Co Vás v projektu čeká? AKTIVITY PROJEKTU

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Dosavadní průběh realizace regionálního grantového schématu Vyhlášení 1. výzvy OP RLZ 3.3 v Jihomoravském kraji (11.4. 10.6. 2005 do 12 hod) celkem

Více

Výzva Školení je šance

Výzva Školení je šance Příloha 1 Výzva Školení je šance Zaměření výzvy Výzva je zaměřena na zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí

Více

Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Návrh systému odborného poradenství v oblasti rovných příležitostí na MěÚ Slaný klíčová aktivita 7 projektu Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný Základní teze a cíle Cílem aktivity je nastavit systém

Více

Metodické školení lektorů anglického jazyka

Metodické školení lektorů anglického jazyka Metodické školení lektorů anglického jazyka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP )

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) Tento dokument je určen zaměstnancům ÚP, jsou zde uvedeny základní

Více

Metodický dopis č. 4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Metodický dopis č. 4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Metodický dopis č. 4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK 1 Aktualizace č. 1 Kapitola /strana Str. 3 Přílohy 1-14 Změny

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k podání nabídky do výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit pro zaměstnance a management společnosti Plastové Přepravní Obaly s.r.o. 1. Identifikace projektu název: Vzdělávací

Více

M01 - Souhrnný list projektu

M01 - Souhrnný list projektu M01 - Souhrnný list projektu Registrační číslo projektu Název projektu Prioritní osa Oblast / podoblast podpory CZ.1.07/1.2.01/02.0008 Zvyšování kvality ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Žadatel projektu Číslo projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu: Název oblasti podpory: Rozpočet projektu

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých:

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: 1) služby v oblasti personalistiky 2) řízení lidských zdrojů 3) poradenské služby 4) konzultace v oblasti

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Výchovný ústav, středisko výchovné péče, střední škola a školní jídelna, Černovice, Jirákova 285 IČO: 70844348. Projektový záměr

Výchovný ústav, středisko výchovné péče, střední škola a školní jídelna, Černovice, Jirákova 285 IČO: 70844348. Projektový záměr Moderní šk ol Moder ní škol Výchovný ústav, středisko výchovné péče, střední škola a školní jídelna, Černovice, Jirákova 285 IČO: 70844348 Projektový záměr Název projektu: EU Peníze školám Zpracoval: Mgr.

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Celková částka určená na financování OP VK činí zhruba 2.15 mld. zdroje EU (ESF) tvoří 85 % částky ( asi 1.83 mld. ) zdroje státního rozpočtu ČR tvoří

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech, rozpočet projektu Opatření 2.1 sociální služby MPSV, září 2005. soc.integrace_esf

Uznatelné výdaje v grantových projektech, rozpočet projektu Opatření 2.1 sociální služby MPSV, září 2005. soc.integrace_esf Uznatelné výdaje v grantových projektech, rozpočet projektu Opatření 2.1 sociální služby MPSV, září 2005 soc.integrace_esf esf@mpsv.cz Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace 17. května Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463 Zadávací dokumentace Podpora dalšího vzdělávání pedagogů v SPŠ Jedovnice realizováno v rámci projektu Další vzdělávání pracovníků škol a školských

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045 Cílem projektu je podpořit uchazeče evidované na úřadu práce ve věku nad 50 let, kteří se snaží vrátit do zaměstnání. Realizátorem projektu je: Karlovarský kraj a partneři: Úřad práce ČR KrP v Karlových

Více

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Centrum pro regionální rozvoj ČR Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 tel.: +420 221 580 201 fax: +420 221 580 284 e-mail: crr@crr.cz

Více

Podpora koordinátorů pro romské záležitosti

Podpora koordinátorů pro romské záležitosti Dotační program Podpora koordinátorů pro romské záležitosti Bc. Jiří Svěrák 20. srpna 2015 Vymezení účelu dotace - zajištění jedné pracovní pozice koordinátora pro romské záležitosti (dále jen koordinátora

Více

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Ivana Projsová Odbor implementace programů ESF Změny v OP LZZ Oblast podpory 1.1, 3.4 vyhlašuje

Více

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP LZZ Registrační číslo projektu: HASH kód monitorovací zprávy: CZ.1.04/3.1.03/C2.00011 3fA2UPM00301 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Strana 1 z 15 1.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění. Název zakázky: Identifikace: Název projektu: Zadavatel: Kontaktní osoba:

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Finální verze žádosti (VK-UC) 44N43PØØØ1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Finální verze žádosti (VK-UC) 44N43PØØØ1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Unikátní kód žádosti: I. Souhrnné informace o projektu 44N43PØØØ1 Identifikace operačního programu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo prioritní osy: Název

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců v oblasti financí a PC 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WIC Prague s.r.o. Sídlo náměstí

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. CZ.1.04/2.1.00/70.00072 RECEPT NA ÚSPĚCH Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Úvodní seminář 28. května 2014 Obsah prezentace Harmonogram projektu Hlavní cíle projektu Inovativnost projektu

Více

Pac-tra (Czech), s.r.o. Hnojník 408, 739 53. Zadávací dokumentace k výběrovému řízení. k zakázce s názvem: Vzdělávání v Pac-tra. týkající se projektu:

Pac-tra (Czech), s.r.o. Hnojník 408, 739 53. Zadávací dokumentace k výběrovému řízení. k zakázce s názvem: Vzdělávání v Pac-tra. týkající se projektu: Zadávací dokumentace k výběrovému řízení k zakázce s názvem: Vzdělávání v Pac-tra týkající se projektu: Efektivní zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců Pac-tra (Czech), s.r.o. a pac-tra

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3

PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3 PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3 Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro Výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit Omezení způsobilosti:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 8 4 FINANČNÍ INFORMACE... 8 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 8 4 FINANČNÍ INFORMACE... 8 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31.10.2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 3 Modernizace počátečního vzdělávání Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více