KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO PŘÍRUČKA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA. Manuál k aplikaci Cost-benefit analýza

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO PŘÍRUČKA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA. Manuál k aplikaci Cost-benefit analýza"

Transkript

1 KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO PŘÍRUČKA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA Manuál k aplikaci Cost-benefit analýza

2 Úvod Studie proveditelnosti, její finanční a ekonomická část, jsou klíčovými podklady žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Obtížné téma i povinnost žadatelů zpracovávat tato data v elektronické aplikaci Cost-benefit analýza daly vzniknout prvnímu dílu Příručky projektového manažera. Ta je určena všem zpracovatelům projektů a žadatelům o dotace z ROP Moravskoslezsko. Aniž by bylo možné obsáhnout v jedné příručce veškeré typy projektů a jejich různé zaměření, byl pro výklad zvolen typový projekt, jenž může s dostatečným množstvím příkladů a nastíněním možných eventualit sloužit jako univerzální podklad pro uchopení dané problematiky. Na případové studii typového projektu obce, zaměřeného na rekonstrukci a modernizaci zařízení pro sportovní, volnočasové a kulturní aktivity, je zde ukázán postup, vazby a principy při zpracování finanční a ekonomické části studie proveditelnosti a zpracování elektronické aplikace Cost-benefit analýza. Případová studie: Rekonstrukce sportovně-relaxačního areálu 1. ZADÁNÍ Žadatel: obec Dobrá Lhota (neplátce DPH), počet obyvatel: Popis projektu: Obec má ve vlastnictví zanedbaný areál fotbalového hřiště a okolního zázemí. Součástí areálu je objekt zchátralých šaten a zchátralého betonového bazénu. V současné době jsou možnosti využívání areálu velice omezené (sportovní, kulturní akce). V blízkosti areálu se nachází dvě mateřské školky a základní škola. Provozní výdaje areálu jsou výdaje na energie (elektřina, plyn k vytápění objektu šaten) ve výši 20 tis. Kč ročně (užitková voda je čerpána z vlastní studny, proto v rámci projektu dojde k napojení na vodovodní síť) a výdaje na údržbu a opravy ve výši 5 tis. Kč ročně. Počínaje rokem 2011 se plánují pravidelně každé tři roky zvýšené výdaje na opravy a údržbu areálu ve výši 10 tis. Kč za rok. Obec nemá z areálu v současné době žádné příjmy. Jelikož zchátralý bazén představuje ohrožení pro obyvatele, bude potřeba jej odstranit. Výdaje na tuto demolici se v aktuálních cenách pohybují okolo 500 tis. Kč. Odstranění bude nutno provést nejpozději v roce Dobrá Lhota se začala záměrem využití areálu zabývat v roce 2006, kdy byl záměr veřejně projednán a bylo provedeno veřejné hlasování mezi občany obce. Záměrem obce je v daném areálu vybudovat sportovně-relaxační areál. Součástí projektu by mělo být: soustava hřišť pro různé sporty (víceúčelové hřiště s umělým povrchem, hřiště pro plážový volejbal), vstupní prostor areálu a oplocení, parkovací plochy, nové šatny, tribuna, sociální zařízení včetně napojení na vodovodní síť, zpevněná plocha se zahrádkou pro venkovní posezení, dětské hřiště, chodníky, přírodní prvky, demolice zchátralého bazénu. Areál bude sloužit pro sportovní, volnočasové a kulturní akce obce. Cílovými skupinami budou především děti a mládež, děti ze dvou mateřských škol (30 a 40 dětí) i blízké základní školy (400 dětí), návštěvníci sportovních utkání, kulturních a volnočasových akcí, organizované spolky (fotbalisté 75 členů, volejbalisté 15 členů, dobrovolní hasiči 60 členů), které v omezené míře využívají současný areál.

3 V lednu 2007 zastupitelstvo rozhodlo o realizaci projektu. Na začátku srpna 2007 obec získala dotaci na zpracování projektové dokumentace ve výši 50 % (tj. 360 tis. Kč) od Moravskoslezského kraje. Tato dokumentace byla uhrazena v prvním čtvrtletí Zbývající výdaje v předinvestiční fázi hradí obec ze svého rozpočtu. Obec získala na investiční fázi projektu úvěr až do výše 10,8 mil. Kč, který bude použit na předfinancování i spolufinancování projektu (úroková sazba 5 % ročně, čerpání do konce r. 2010, splatnost do konce r. 2011). Poslední splátka úvěru proběhne na konci roku Úroky za tento rok činí Kč. Investiční fáze v případě schválení dotace započne v lednu 2009 vyhlášením výběrového řízení na dodavatele stavby, soustavy hřišť a herních prvků. Výběrové řízení provede externí firma (plátce DPH) za cenu 30 tis. Kč s DPH. Tyto výdaje si obec Dobrá Lhota nebude nárokovat k proplacení z dotace. Ukončení investiční fáze je plánováno koncem března 2010 (k 31.3.). Po dobu trvání investice až po ukončení projektu bude nasmlouván projektový management externí formou. Ten bude zpracovávat monitorovací hlášení s žádostí o platbu a závěrečnou monitorovací zprávu. Předběžná cena projektového managementu byla dle třech obdržených cenových nabídek odhadnuta na 250 tis. Kč. Ostatní činnosti bude mít na starosti projektový tým (např. zpracování žádosti, studie proveditelnosti, právní záležitosti apod.). V polovině roku 2010 (1. června) začne být areál provozován. Předpokládá se přijetí zaměstnance (vzdělání střední bez maturity) se sníženou pracovní schopností (správce areálu) na celý úvazek, předpokládaná hrubá hodinová mzda 80 Kč/h. Dále bude zaměstnán úklidový pracovník na poloviční úvazek (vzdělání střední bez maturity). Jeho mzda bude 60 Kč/h. Správce i úklidový pracovník budou zaměstnanci obce. 2. VÝCHOZÍ PODMÍNKY A KALKULACE Všichni členové projektového týmu jsou zaměstnanci obecního úřadu v Dobré Lhotě v tomto konkrétním případě budou mzdy členů projektového týmu nezpůsobilým výdajem, přesto však musí být vyčísleny. Jedná se totiž o nezbytnou součást projektu. Obecně jsou mzdy členů projektového týmu způsobilým výdajem, avšak obec Dobrá Lhota dobrovolně nepožaduje tyto mzdy z dotace proplatit. Jedná se totiž o zaměstnance úřadu, kteří tyto činnosti mají v popisu práce a jsou za ni ohodnoceni v rámci své měsíční odměny. Výše nezpůsobilých výdajů na mzdy členů projektového týmu je vypočtena tak, že 2 osoby týmu pracují na čtvrtinový úvazek na tomto projektu, jedna osoba má třetinový a jedna poloviční úvazek. V kapitole 6 Management projektu ve studii proveditelnosti (viz Metodický pokyn pro zpracování studie proveditelnosti a ekonomické analýzy CBA) musí být jednotlivé pozice rozepsány včetně jejich pracovní náplně, úvazku na projektu, zastupitelnosti, zkušeností s danou činností a na jiných projektech apod. Při vyčíslení mezd členů projektového týmu se bude v tomto případě vycházet z průměrné hrubé měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře 23 tis. Kč. Projektový tým bude fungovat od předinvestiční fáze (získání dotace na zpracování projektové dokumentace) do doby ukončení projektu, tj. 31. května Co se týká výdajů na technický dozor investora či výdajů na projektový management, budou řešeny v rámci jiných kapitol rozpočtu (02.02 Poradenství a služby a Zabezpečení výstavby inženýrská činnost). Nezpůsobilé výdaje a úroky z úvěru hradí obec z vlastních zdrojů, tím jsou všechny její disponibilní zdroje vyčerpány. Způsobilé výdaje jsou kryty úvěrem a proplacenou dotací. Pokud je proplacená dotace vyšší než vynaložené způsobilé výdaje, obec pak použije přebytek na splacení jistiny úvěru. Provozní ztrátu areálu bude obec hradit z vlastních zdrojů. Bezbariérové úpravy, které proběhnou v roce 2009, byly dle stavební projektové dokumentace stanoveny ve výši 150 tis. Kč bez DPH. Celkem 252 obyvatel obce (tj. 5 % obyvatel obce), kteří pravidelně 2 týdně po dobu 1 hodiny sportují, ušetří ½ hodiny času (dohromady tam a zpět), jelikož nebudou dojíždět za obdobným sportovním vyžitím do blízké obce Sousední Lhota. Celkem 100 lidí z 252 dojíždí do sousední obce hromadnou autobusovou dopravou. Jednosměrná jízdenka stojí 10 Kč. Zbylých 152 osob dojíždí do vedlejší obce osobními automobily. Průměrně jedou v automobilu 3 lidé. Průměrná spotřeba těchto osobních vozidel je 6,5 l/100 km. Průměrná cena pohonných hmot je 30 Kč/l. Obec Sousední Lhota je od Dobré Lhoty vzdálená 5 km. Průměrný počet žáků MŠ a ZŠ je 470 osob. Provoz areálu bude zahájen v polovině roku 2010, a proto je nutné v tomto roce počítat pouze s poloviční výší přínosu Zlepšení stavu škol a školských zařízení stavební úpravy. V dalších letech bude areál pro účely výuky tělesné výchovy využíván po celý školní rok. Nejedná se však o školu či školské zařízení, ale sportovní areál, jehož primárním účelem je poskytování prostor pro aktivní životní styl a nikoliv výuku tělesné výchovy. Z tohoto důvodu není možné počítat s mírou zlepšení stavu škol a školských zařízení ve výši 100 %, ale pouze s mírou zlepšení 10 %.

4 3. CO JE NEZBYTNÉ VYČÍSLIT VE STUDII PROVEDITELNOSTI? 3.1. Lidské zdroje pro realizaci projektu Při výpočtu mezd členů projektového týmu je třeba počítat s povinnými odvody zaměstnavatele za zaměstnance. Jednotkou mzdových výdajů je tzv. osobohodina. Mzdy členů projektového týmu v přípravné a realizační fázi jsou u projektů nezakládajících veřejnou podporu způsobilým výdajem (avšak dle zadání této případové studie se žadatel rozhodl, že nebude tyto výdaje požadovat k proplacení). Důležité: U projektů zakládajících veřejnou podporu (komerční projekty) jsou osobní výdaje vždy nezpůsobilé. Výpočet osobních výdajů projektového týmu (dle zadání): 2 osoby na čtvrtinový úvazek: 2 0,25 40 = 20 osobohodin/týden 1 osoba na třetinový úvazek: 1 0,33 40 = 13,33 osobohodin/týden 1 osoba na poloviční úvazek: 1 0,5 40 = 20 osobohodin/týden (pozn.: Pracovní týden na plný úvazek má 40 hodin) Počet osobohodin za týden celkem: , = 53,33 Počet osobohodin za měsíc: 53,33 4 = 213,33 (pozn.: Měsíc má průměrně 4 týdny.) Počet osobohodin za projekt: 213,33 34 = 7 253,22 (pozn.: Projektový tým bude dle zadání fungovat celkem 34 měsíců, tj. od začátku srpna 2007 do konce května 2010.) Průměrná hodinová hrubá mzda členů projektového týmu včetně odvodů: : 160 1,35 = 194,06 (pozn.: Měsíc má průměrně 160 pracovních hodin. Odvody sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatele za zaměstnance činí 35 % z hrubé mzdy.) Celkové osobní výdaje projektového týmu: 7 253,22 194,06 = 1 407,56 tis. Kč 3.2. Kalkulace ročních provozních výdajů Tabulka č.1: Kalkulace ročních provozních výdajů v tis. Kč Popis položky Výdaj/rok (vč. odvodů) Odvody SP a ZP SP a ZP z výdaje/rok Výdaj/rok (bez odvodů) Poznámka Osobní výdaje vč. odvodů 285,1 35 % 73,9 211,2 viz výpočet níže Popis položky Výdaj/rok (vč. DPH) DPH DPH z výdaje/rok Výdaj/rok (bez DPH) Poznámka Materiál a suroviny 5,0 0,8 4,2 Spotřební materiál 5,0 19 % 0,8 4,2 Úklidové prostředky apod. Energie 116,0 13,8 102,2 Spotřeba elektřiny 30,0 19 % 4,8 25,2 Průměrná roční spotřeba 7,5 MWh. Cena Kč/MWh s DPH. Vodné a stočné 61,0 9 % 5,0 56,0 Průměrná roční spotřeba m 3. Cena 50 Kč/m 3 s DPH. Spotřeba paliva (plyn) 25,0 19 % 4,0 21,0 Průměrná roční spotřeba kwh. Cena 1,10 Kč/kWh s DPH. Opravy a udržování 30,0 55,0 4,8 8,8 25,2 46,2 Opravy a údržba 15,0 40,0 19 % 2,4 6,4 12,6 33,6 Prvních 5 let (záruka areálu) výdaje na údržbu 15 tis./rok. Od r nárůst výdajů o 25 tis. Kč/rok. Údržba zelených ploch 15,0 19 % 2,4 12,6 Sekání a údržba areálu Ostatní služby 7,0 1,1 5,9 Odvoz odpadů 5,0 19 % 0,8 4,2 Poplatek OSA 2,0 19 % 0,3 1,7 Poplatek za provozování hudební produkce Reinvestice 50,0 19 % 8,0 42,0 5 let po záruční době je třeba provést reinvestici ve výši 50 tis. Kč (obnova drobného hmotného majetku). Poté každých 5 let ve stejné výši. Poznámka: SP = sociální pojištění ZP = zdravotní pojištění Průměrné roční spotřeby jsou kalkulovány s ohledem na stávající výdaje a vycházejí z údajů projektové dokumentace. Ceny jsou dány ceníky dodavatelských firem dle příslušných tarifů.

5 Výpočet osobních provozních výdajů: Správce Počet odpracovaných hodin/týden (plný úvazek): Počet odpracovaných hodin/měsíc: Počet odpracovaných hodin/rok: Roční průměrná hrubá mzda včetně odvodů: Úklidový pracovník Počet odpracovaných hodin/týden (poloviční úvazek): Počet odpracovaných hodin/měsíc: Počet odpracovaných hodin/rok: Roční průměrná hrubá mzda včetně odvodů: Osobní výdaje včetně odvodů celkem: 40 h 40 h 4 týdny v měsíci = 160 h 160 h 12 měsíců = h h 80 Kč/h 1,35 = 207,36 tis. Kč 20 h 20 h 4 týdny v měsíci = 80 h 80 h 12 měsíců = 960 h 960 h 60 Kč/h 1,35 = 77,76 tis. Kč 207,36 tis. + 77,76 tis. = 285,12 tis. Kč Při výpočtech výše DPH z částky, která již v sobě DPH obsahuje, je třeba uvažovat, že výdaj je tvořen základem 100 % a 19 %, příp. 9 % DPH. Chceme-li tedy vypočítat 1 %, nemůžeme výdaj/rok (s DPH) dělit pouze 100, ale 119 (příp. 109 při snížené sazbě DPH). V případě reinvestic je důležité vycházet z kapitoly č. 8 studie proveditelnosti s názvem Potřeba a zajištění dlouhodobého a oběžného majetku, kde by mělo být mimo jiné uvedeno, jaká je životnost jednotlivých majetkových položek nakupovaných v rámci projektu a kdy bude tedy nutné tyto majetkové položky obnovit Kalkulace ročních provozních příjmů Tabulka č.2: Kalkulace ročních provozních příjmů v tis. Kč Popis položky Příjem/rok Poznámka Pronájem hracích ploch 261,1 Multifunkční hřiště: Fotbalisté muži 2 /týden po 2h (celoročně) starší žáci 2 /týden po 2h (celoročně) mladší žáci 2 /týden po 2h (celoročně) Hasiči dospělí 1 /týden po 2 h (6 měsíců v roce) děti 1 /týden po 2h (6 měsíců v roce) Veřejnost multifunkční hřiště 14h/týden (6 měsíců v roce) Cena multifunkčního hřiště 200 Kč/h. Beachvolejbalové hřiště: Volejbalisté 2 /týden po 1,5h (4 měsíce v roce) Veřejnost 4h/den (4 měsíce v roce) Cena beachvolejbalového hřiště je 120 Kč/h. Ostatní pronájmy 16,9 Sportovní zápasy se předpokládají v průměru 2 /měsíc (pronájem v délce 3 h). Cena pronájmu 200 Kč/h. Soukromé společenské akce se předpokládají v počtu 5 akcí/rok v průměrné délce konání od 9:00 do 16:00. Nad 5 hodin pronájmu za den se bude platit jednotná cena 500 Kč. Příjmy ze vstupného na sportovní či společensko-kulturní akce Celkem 362,0 84,0 Cena vstupného na akci bude 20 Kč/osobu. Obec pořádá 3 společenské akce/rok (dožínky, zábavy atd.). Předpokládá se účast cca 600 lidí/akce. Na sportovních zápasech pak 100 lidí/zápas. Kalkulace provozních příjmů musí vycházet z údajů a výsledků marketingové analýzy (odhad poptávky, pořádané akce, cena pronájmu, sezónnost/celoročnost, otevírací doba apod.). V typovém příkladě je obec Dobrá Lhota zároveň provozovatelem sportovně-rekreačního areálu. Jelikož Dobrá Lhota není plátcem DPH, veškeré provozní příjmy DPH neobsahují.

6 Výpočet provozních příjmů: Pronájem hracích ploch: Fotbalisté celkem: muži starší žáci mladší žáci Hasiči celkem: dospělí mládež Volejbalisté celkem: Veřejnost celkem: multifunkční hřiště beachvolejbalové hřiště Celkem: 115,2 tis. Kč 96 tréninkových zápasů/rok 2 h/tréninkový zápas = 196 h/rok 196 h/rok 200 Kč/h = Kč/rok 96 tréninkových zápasů/rok 2 h/tréninkový zápas = 196 h/rok 196 h/rok 200 Kč/h = Kč/rok 96 tréninkových zápasů/rok 2 h/tréninkový zápas = 196 h/rok 196 h/rok 200 Kč/h = Kč/rok 19,2 tis. Kč 24 cvičení/6 měsíců 2 h/cvičení = 48 h/6 měsíců 48 h/6 měsíců 200 Kč/h = Kč/6 měsíců 24 cvičení/6 měsíců 2 h/cvičení = 48 h/6 měsíců 48 h/6 měsíců 200 Kč/h = Kč/6 měsíců 5,76 tis. Kč 32 tréninkových zápasů/4 měsíce 1,5 h/tréninkový zápas = 48 h/4 měsíce 48 h/4 měsíce 120 Kč/h = Kč/4 měsíce 120,96 tis. Kč 336 h/6 měsíců 200 Kč/h = Kč/6 měsíců 448 h/4 měsíce 120 Kč/h = Kč/4 měsíce 115,2 tis. Kč + 19,2 tis. Kč + 5,76 tis. Kč + 120,96 tis. Kč = 261,12 tis. Kč Ostatní pronájmy: Sportovní zápasy: Společenské akce: Celkem: 14,4 tis. Kč 24 zápasů/rok 3 h/zápas = 72 h/rok 72 h/rok 200 Kč/h = Kč/rok 2,5 tis. Kč 5 akcí/rok 500 Kč/akce = Kč/rok 14,4 tis. Kč + 2,5 tis. Kč = 16,9 tis. Kč Příjmy ze vstupného na sportovní či společensko-kulturní akce: Sportovní akce: 48 tis. Kč 24 sportovních zápasů/rok (údaj z ostatních pronájmů ) 20 Kč 100 lidí = Kč/rok Společensko-kulturní akce: 36 tis. Kč 3 akce/rok 20 Kč 600 lidí = Kč/rok Celkem: 48 tis. Kč + 36 tis. Kč = 84 tis. Kč 3.4. Rozpočet projektu Před samotným vkládáním údajů do aplikace Cost-benefit analýza je potřebné zpracovat rozpočet celého projektu. Jednotlivé položky rozpočtu až do úrovně podpoložek je nutné zdůvodnit v rámci podkapitoly studie proveditelnosti 9a Popis výdajů projektu v jednotlivých fázích. Týká se to především nakupovaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, mezd členů projektového týmu, nákupu služeb a dalších. Stavební části stavby a případné technologie jsou součástí stavebního položkového rozpočtu projektu. Pokud je žadatel neplátcem DPH, pak se ceny v rozpočtu projektu uvádějí bez DPH. DPH pro doplňkové výdaje, hlavní výdaje a pro výdaje křížového financování je uváděna zvlášť ve speciálních položkách rozpočtu DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu pro doplňkové výdaje, DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu pro hlavní výdaje projektu, a DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu pro křížové financování. Výjimkou jsou nezpůsobilé výdaje, které jsou uváděny s DPH. Pokud je žadatelem plátce DPH, pak rovněž uvádí ceny v rozpočtu projektu bez DPH a celkovou hodnotu DPH uvede do položky DPH, kdy je nárok na odpočet na vstupu (tj. nezpůsobilý výdaj).

7 Křížové financování je povoleno u několika přesně vymezených oblastí podpory, např. u sociálních služeb, kdy je možno při vzniku nové sociální služby uhradit až 1 rok provozních výdajů. Informace o možnostech křížového financování je možné nalézt v Prováděcím dokumentu ROP Moravskoslezsko, příp. v textu vyhlášené výzvy. Obecně nelze provozní výdaje z dotace proplatit! Tabulka č.3: Rozpočet projektu Název položky Jednotka Počet jednotek Cena za jednotku (v Kč) V ý d a j c e l k e m (v Kč) Z toho neinvestiční (v Kč) 01 Doplňkové výdaje řízení projektu 0,0 0, Mzdy členů projektového týmu osobohodina 0, Odvody sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatele za zaměstnance 0, Finanční výdaje a poplatky 0, Nákup dlouhodobého hmotného majetku 0, Nákup dlouhodobého nehmotného majetku (patenty, 0,0 know-how, licence) Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 02 Doplňkové výdaje nákup služeb , , Audit a odborné znalecké posudky 0, Poradenství a služby 0, Projektový management externí společnost ks , , , Překlady a tlumočení 0, Výběrová řízení zadávací dokumentace, organizace výběrového řízení 0,0 03 Doplňkové výdaje jiné , , DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu , , ,0 04 Hlavní výdaje publicita projektu 5 042,00,0 0, Konference/semináře 0, Publicita (pamětní desky) ks , , Marketing (do 2 % CZV) 0,0 05 Hlavní výdaje stavební část a nákup technologií ,4 0, Zabezpečení výstavby (inženýrská činnost) ks , , Pořízení pozemků (do 10 % CZV) 0, Pořízení staveb (v součtu s položkou do 50 % CZV) 0, Dokumentace k projektu (do 5% CZV) 0, Stavební části stavby ks , , Technologická zařízení ks , ,6 06 Hlavní výdaje dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek , , Nákup nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku soubor , , Nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0, Nákup drobného dlouhodobého hmotného či nehmotného soubor , , ,0 majetku (dle rozhodnutí účetní jednotky) Jiný majetek 0,0 07 Hlavní výdaje jiné , , Věcné příspěvky (u pozemků do 10 % CZV, v případě staveb či pozemků a staveb do 50 % CZV) 0, DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu , , Ostatní (specifikujte) 0,0 08 Křížové financování mzdy 0,0 0, Mzdy osobohodina 0, Odvody sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatele za zaměstnance 0,0 0,0

8 09 Křížové financování provoz 0,0 0, Cestovní náhrady 0, Spotřební zboží a provozní materiál 0, Telefon, fax, poštovné, internet 0, Voda, paliva, energie, úklid 0, Odpisy 0,0 10 Křížové financování služby 0,0 0, Publikace/školící materiály/manuály 0, Vzdělávací služby lektoři 0, Výdaje na konání vzdělávacích kurzů 0,0 11 Křížové financování jiné výdaje 0,0 0, DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu 0,0 12 Doplňkové výdaje celkem (do 10% CZV) , ,0 13 Hlavní výdaje celkem , ,0 14 Křížové financování celkem (do 20% CZV) 0,0 0,0 15 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM ( ) , ,0 16 NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM , , DPH, kdy je nárok na odpočet na vstupu 0, Pozemek (nad 10% CZV) 0, Jiné 0, Projektová dokumentace ks , , Náklady na pořádání výběrových řízení ks , , , Mzdy členů projektového týmu osobohodina 7 253,22 194, , ,0 17 CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU ( ) , ,0 Nyní jsou data připravena pro online aplikaci Cost-benefit analýza. 4. PRÁCE S APLIKACÍ COST-BENEFIT ANALÝZA NEŽ ZAČNETE VYPLŇOVAT APLIKACI COST-BENEFIT ANALÝZA Aplikace Cost-benefit analýza je dostupná na webových stránkách (profil 1 Připravuji projekt) nebo (sekce Dobrá rada), a to po registraci ové adresy uživatele (resp. po přihlášení na web). Po celou dobu činnosti v aplikaci je vám k dispozici nápověda, a to pro každou jednotlivou záložku aplikace. Všechny finanční hodnoty jsou uváděny v tis. Kč. Výjimkou mohou být některé socioekonomické přínosy či náklady na záložce č. 9: Socioekonomické C&B (např. bezbariérové úpravy jsou uváděny v Kč), proto je potřeba sledovat jednotku těchto přínosů či nákladů. Od je potřeba využít webovou aplikaci Cost-benefit analýza také pro zpracování finančního plánu u projektů do 10 mil. Kč celkových výdajů projektu (tj. součet způsobilých i nezpůsobilých výdajů) s tím rozdílem, že se nepracuje se zbytkovou hodnotou a nezpracovává se finanční a ekonomická analýza. Po označení políčka pro projekt do 10 mil. Kč celkových výdajů jsou neaktivní záložka č. 5: Finanční analýza projektu v tis. Kč, záložka č. 8: Kroky od finanční k ekonomické analýze, záložka č.9: Socioekonomické C&B a záložka č. 10: Ekonomická analýza projektu v tis. Kč Finanční plán Náplň celého finančního plánu je dána Metodickým pokynem pro zpracování studie proveditelnosti a ekonomické analýzy. V aplikaci Cost-benefit analýza je obsažena pouze část finančního plánu v podobě záložek č. 1, 2, 3, 4, 6, 7.

9 Záložka č. 1: Informace o projektu, východiska Na základě vyplnění identifikačních údajů první části záložky aplikace Cost-benefit analýza se automaticky generují tabulky v dalších záložkách. Celkové výdaje projektu jsou větší než 10 mil. Kč, proto se políčko Jedná se o projekt zpracovávající zjednodušenou studii proveditelnosti neoznačuje. Jelikož je obec ze zákona vždy považována za velký podnik, v aplikaci se nezatrhne políčko Je žadatel MSP (tj. malý a střední podnik). Diskontní sazby pro finanční a ekonomickou analýzu jsou pevně stanoveny Evropskou komisí. Rokem hodnocení je v tomto typovém příkladu rok Obecně se rokem hodnocení rozumí rok, kdy byla zpracována analýza v aplikaci. Referenční období je blíže specifikováno v příloze č. 1 Metodického pokynu pro zpracování studie proveditelnosti a ekonomické analýzy (CBA), kde je dáno, že referenční období u infrastruktury veřejných služeb je v délce 20 let. Pokud je objektivně zdůvodněno a podloženo, že předmět projektu má referenční období kratší, pak je možno období v této záložce aplikace zkrátit. Zároveň příloha č. 1 metodického pokynu stanovuje, že všechny vstupy jsou uváděny bez vlivu inflace. U projektů zpracovávajících zjednodušenou studii proveditelnosti není nutné pole referenčního období vyplňovat. Délka období bude nastavena automaticky na dobu povinné udržitelnosti. Rokem zahájení předinvestiční fáze je rok Údaj vychází ze zadání, kde je řečeno, že v roce 2006 došlo k veřejnému projednání záměru a k veřejnému hlasování mezi občany obce. Rok zahájení investiční fáze taktéž vychází ze zadání, kde je uvedeno, že investiční fáze v případě schválení dotace započne v lednu V úvodním textu je rovněž řečeno, že ukončení investiční fáze je plánováno koncem března 2010 (k 31.3.). Rokem finančního ukončení je taktéž rok 2010, jelikož závěrečnou monitorovací zprávu s žádostí o platbu žadatel předloží 28. května Proplacení této poslední platby (finanční ukončení projektu) nastane dle předpokladu do 3 měsíců od předložení žádosti o platbu (tj. na konci srpna 2010). Ze zadání vyplývá, že v polovině roku 2010 (1. června) začne být areál provozován. Zbytková hodnota investice v posledním roce referenčního období byla znalcem (zaměstnanec odboru investic na obecním úřadě) odhadnuta na 14,5 mil. Kč (metodou zbytkové tržní hodnoty fixního kapitálu). Další metody budou uvedeny ve 2. kapitole, zabývající se finančním hodnocením efektivnosti projektu. Pozor: V aplikaci se uvádí zbytková hodnota v tis. Kč a bez DPH! U projektů zpracovávajících zjednodušenou studii proveditelnosti není nutné zbytkovou hodnotu vyčíslovat. Stačí tedy zadat nulovou hodnotu.

10 Záložka č. 2: Celková výše investice v tis. Kč Celkové výdaje projektu musejí být rozčleněny na výdaje nulové varianty a výdaje investiční varianty. Nulová varianta (vývoj bez realizace projektu) obsahuje tzv. utopené náklady, čili výdaje, které již jednou byly vynaloženy bez ohledu na to, zda investice bude zrealizována či nikoliv (např. projektová dokumentace, průzkumy, analýzy, studie proveditelnosti apod.). Tyto výdaje nulové varianty je potřeba vyplnit rovněž do investiční varianty, aby jejich hodnota dále nevstupovala do finanční a ekonomické analýzy (dojde k jejich vynulování v rámci rozdílové varianty). Výdaje nulové varianty se dále člení na výdaje předinvestiční fáze a investiční fáze. V investiční variantě se výdaje dále dělí na způsobilé výdaje v předinvestiční fázi, způsobilé výdaje v investiční fázi a nezpůsobilé výdaje. Ze zadání typového projektu vyplývá, že v předinvestiční fázi proběhlo veřejné hlasování mezi občany obce (r. 2006), funguje projektový tým (zač. srpna 2007) a v roce 2007 byla zpracována projektová dokumentace (720 tis. Kč uhrazeno v 1. čtvrtletí 2008). V roce 2006 proběhlo veřejné hlasování mezi občany obce. S tímto hlasováním nejsou spojené žádné výdaje, proto je sloupec roku 2006 nevyplněn. V roce 2007 jsou výdaje v nulové i investiční variantě tvořeny mzdami členů projektového týmu (utopené náklady). Hodnota 165,6 tis. Kč jsou výdaje za 4 měsíce (srpen až prosinec 2007 placeno s měsíčním zpožděním) činnosti projektového týmu. V roce 2008 jsou výdaje v nulové variantě složeny z výdajů na projektovou dokumentaci (720 tis. Kč), a z mezd členů projektového týmu (41,4 tis. Kč/měsíc 12 měsíců = 496,8 tis. Kč). Celkem tedy 1 216,8 tis. Kč. Opět se jedná o utopené náklady, proto se jejich suma musí promítnout i v investiční variantě. Jelikož si výdaje na zpracování projektové dokumentace žadatel nemůže nárokovat k proplacení a jelikož výdaje na mzdy členů projektového týmu dobrovolně nepožaduje uhradit z dotace, jedná se v obou případech o nezpůsobilé výdaje. V roce 2009 začne investiční fáze projektu, a to vyhlášením výběrového řízení na dodavatele stavby, soustavy hřišť a herních prvků (30 tis. Kč). V investiční fázi budou vznikat jak způsobilé, tak nezpůsobilé výdaje. Způsobilé výdaje v investiční fázi roku 2009 (tj tis. Kč) tvoří součet způsobilých výdajů za čtyři čtvrtletí dle tabulky č. 4: Plán průběhu výdajů přípravy a realizace v tis. Kč. Nezpůsobilé výdaje jsou součtem výdajů na mzdy členů projektového týmu (496,8 tis. Kč/rok) a výdajů na pořádaní výběrového řízení ve výši 30 tis. Kč, které dle zadání obec nepožaduje proplatit z dotace. Údaje roku 2010 jsou vyplněny analogicky. Způsobilé výdaje tvoří výdaje 1. čtvrtletí (4 954 tis. Kč) dle tabulky č. 4: Plán průběhu výdajů přípravy a realizace v tis. Kč (stavební práce, projektový management a technický dozor investora). Nezpůsobilé výdaje jsou dány výdaji na mzdy členů projektového týmu za dvě čtvrtletí fungování projektového týmu. Výdaje jsou uváděny včetně DPH a u mezd členů projektového týmu včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění (v případě, že vznikají). Rozdílová varianta je vypočítána automaticky po uložení údajů v záložce.

11 Záložka č. 3: Provozní výdaje v tis. Kč

12 Provozní výdaje je potřeba u projektů nad 10 mil. Kč celkových výdajů rozčlenit na provozní výdaje v nulové variantě (vývoj bez realizace projektu) a v investiční variantě (vývoj v případě realizace projektu), a to po celou provozní fázi. Na rozdíl od předchozí záložky Celková výše investice se údaje uvádějí bez DPH (vyjma osobních výdajů, které DPH neobsahují), jelikož DPH je zde vyčleněna jako samostatná položka DPH na vstupu. Údaje v nulové variantě vycházejí ze zadání příkladu, kde je řečeno: Provozní výdaje areálu jsou výdaje na energie (elektřina, plyn k vytápění objektu šaten) ve výši 20 tis. Kč ročně (tj. 16,8 tis. Kč bez DPH) a výdaje na údržbu a opravy ve výši 5 tis. Kč ročně (tj. 4,2 tis. Kč bez DPH). Počínaje rokem 2011 se plánují pravidelně každé 3 roky (tj. v letech 2011, 2014, 2017, 2020, 2023, 2026) zvýšené výdaje na opravy a údržbu areálu ve výši 10 tis. Kč za rok (tj. 8,4 tis. Kč bez DPH). Jelikož zchátralý bazén představuje ohrožení pro obyvatele, bude potřeba jej odstranit. Výdaje na tuto demolici se v aktuálních cenách pohybují okolo 500 tis. Kč (tj. 420,2 tis. Kč bez DPH). Odstranění bude nutno provést nejpozději v roce 2015 (bude provedeno až v r. 2015). Hodnota demolice bazénu bez DPH je zahrnuta v položce Opravy a udržování spolu s výdaji ve výši 4,2 tis. Kč na údržbu současného stavu areálu. DPH je vyčíslena na 4 tis. Kč/rok, příp. 4,8 tis. Kč/rok v letech, kdy budou zvýšené výdaje na opravy a údržbu. V roce 2015 je DPH vyčíslena na 83,8 tis. Kč především z důvodu realizace demolice zchátralého bazénu ve výši 500 tis. Kč. Jelikož je obec neplátcem DPH, nemusí vyčíslovat položku odvod DPH. Plátci vyplňují odvod DPH za podmínky, že DPH na výstupu u dané varianty (nulová, investiční) je vyšší než DPH na vstupu u této varianty. Údaje v investiční variantě vychází z tabulky č. 1: Kalkulace ročních provozních výdajů v tis. Kč v kapitole 3.2. Dle zadání je třeba počítat s tím, že provoz areálu začne až v polovině roku 2010, proto zůstává sloupec roku 2009 nevyplněn a provozní výdaje v roce 2010 jsou poloviční oproti dalším letům. Osobní výdaje jsou uvedeny včetně odvodů, ostatní výdaje jsou sníženy o DPH, která je pak vyčíslena v rámci položky DPH na vstupu. Od roku 2015 se zvyšují výdaje na opravy a udržování o 25 tis. Kč/rok včetně DPH (tj. na částku 46,2 tis. Kč bez DPH viz tabulka č. 1: Kalkulace ročních provozních výdajů v tis. Kč v kapitole 3.2). V letech 2015, 2020 a 2025 jsou v rámci provozních výdajů zahrnuty i výdaje na reinvestice ve výši 42 tis. Kč. Položka DPH na vstupu je dána součtem DPH jednotlivých položek provozních příjmů (viz tabulka č. 1: Kalkulace ročních provozních výdajů, sloupec DPH z výdaje/rok ). Je třeba věnovat pozornost tomu, zda výdaj nespadá do snížené sazby DPH nebo zda se nejedná o osobní výdaje, které DPH neobsahují, příp. zda se nejedná o nákupy od neplátců DPH, které DPH neobsahují. V letech je DPH dána součtem DPH za položky materiál a suroviny 0,8 tis. Kč/rok, energie 13,8 tis. Kč/rok, opravy a udržování 4,8 tis. Kč/rok a ostatní služby 1,1 tis. Kč/rok, celkem tedy 20,5 tis. Kč/rok. V roce 2010 je opět z důvodu zahájení provozu v polovině roku DPH snížena o polovinu (DPH z poloviční výše výdajů). Od roku 2015 jsou výdaje na opravy a udržování zvýšené na 55 tis. Kč s DPH. Tato zvýšená částka vyvolá změnu DPH o 4 tis. Kč/rok, tj. na 24,5 tis. Kč/rok. Navíc v letech 2015, 2020 a 2025 bude třeba provést reinvestice ve výši 50 tis. Kč s DPH, což zvýší položku DPH o 8 tis. Kč na konečných 32,5 tis. Kč. Rozdílová varianta je vypočítána automaticky po uložení údajů v záložce.

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání - Přírůstkový Rekonstrukce environmentálního centra

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání - Přírůstkový Rekonstrukce environmentálního centra Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání - Přírůstkový Rekonstrukce environmentálního centra PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

METODIKA PRO VÝPOČET FINANČNÍ MEZERY PROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM ROP SZ PŘÍLOHA Č. 10A PŘÍRUČKY PRO ŽADATELE

METODIKA PRO VÝPOČET FINANČNÍ MEZERY PROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM ROP SZ PŘÍLOHA Č. 10A PŘÍRUČKY PRO ŽADATELE METODIKA PRO VÝPOČET FINANČNÍ MEZERY PROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM ROP SZ v3 10. března 2015 Obsah 1 Obecný postup... 3 1.1 Působnost čl. 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006... 3 1.2 Referenční období...

Více

Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka

Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Model verze 17.2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora

Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce

Více

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání Zelená louka Výstavba environmentálního centra za účelem vzdělávání

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání Zelená louka Výstavba environmentálního centra za účelem vzdělávání Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání Zelená louka Výstavba environmentálního centra za účelem vzdělávání PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz,

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obecné zásady Odhad celkových výdajů projektu (tzn. plán) v rámci realizace projektu bude

Více

PŘÍLOHA 4 FINANČNÍ ANALÝZA VZOROVÉHO PROJEKTU PARKOVACÍ DŮM

PŘÍLOHA 4 FINANČNÍ ANALÝZA VZOROVÉHO PROJEKTU PARKOVACÍ DŮM PŘÍLOHA 4 FINANČNÍ ANALÝZA VZOROVÉHO PROJEKTU FINANČNÍ ANALÝZA VZOROVÉHO PROJEKTU Typ projektu: Projekt vytvářející příjmy podle článku 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Verze 2.0 revize č. 1 ke dni 27.06.2008 Vydání č. Platné od 2.0 30.11.2007 Ing. Kaprhálová Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA)

Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA) Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA) 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Číslo globálního

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 27. 9. 2011 Přílohy monitorovací zprávy ex ante No. dokument počty vzory 1 Podpisové vzory přikládáno k ZZRP 1 x originál www.esfcr.cz 2 Soupiska účetních

Více

1. ÚVODNÍ INFORMACE... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTICI... 3 3. VYMEZENÍ STRUKTURY BENEFICIENTŮ... 4 4. POPIS INVESTIČNÍ A NULOVÉ VARIANTY...

1. ÚVODNÍ INFORMACE... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTICI... 3 3. VYMEZENÍ STRUKTURY BENEFICIENTŮ... 4 4. POPIS INVESTIČNÍ A NULOVÉ VARIANTY... OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTICI... 3 3. VYMEZENÍ STRUKTURY BENEFICIENTŮ... 4 4. POPIS INVESTIČNÍ A NULOVÉ VARIANTY... 5 4.1 POPIS INVESTIČNÍ VARIANTY... 5 4.2 POPIS NULOVÉ

Více

Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji 1 Projektový servis UP Projektový servis UP = informačně-poradenské centrum poskytující komplexní služby v oblasti projektového managementu Od 1. 1.

Více

Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu

Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ

ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ AKCÍ V RÁMCI GRANTOVÝCH SCHÉMAT MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZÁVAZNÉ OSNOVY JSOU ZALOŽENY NA METODICE VYDANÉ MMR PRO FINANČNÍ A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ AKCE V RÁMCI 2. KOLA

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

MANUÁL PRO VÝPOČET CITLIVOSTNÍ ANALÝZY PRO PROJEKTY V REŽIMU VEŘEJNÉ PODPORY

MANUÁL PRO VÝPOČET CITLIVOSTNÍ ANALÝZY PRO PROJEKTY V REŽIMU VEŘEJNÉ PODPORY MANUÁL PRO VÝPOČET CITLIVOSTNÍ ANALÝZY PRO PROJEKTY V REŽIMU VEŘEJNÉ PODPORY Verze I. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce

Více

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního Rozvoj Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad 1 I. stupeň hodnocení a) hodnocení formálních náležitostí o žádost v tištěné podobě je předložena v požadovaném počtu vyhotovení, z nichž alespoň jedna

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 VÝTAH Z FINANČNÍCH PRAVIDEL OP VK - VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ - VĚCNÉ ZMĚNY V TEXTU PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 3: Finanční a ekonomická analýza infrastrukturních projektů projekty fondů EU 2007-2013 Základy teorie

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA A ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU (MZ a ZjŽoP) finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část - Přílohy MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY DLE ČL. 55 NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/2006 Verze 2 březen 2011 Obsah 1 ÚVOD 4 2 VYMEZENÍ POJMŮ 5 3 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A DOKUMENTŮ 8 4 INSTITUCIONÁLNÍ

Více

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Obsah: PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ VČETNĚ REFERENČNÍCH HODNOT... 3 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ...

Více

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Centrum pro regionální rozvoj ČR Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 tel.: +420 221 580 201 fax: +420 221 580 284 e-mail: crr@crr.cz

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více

PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Pravidla jsou nedílnou součástí Statutu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje (dále jen Pravidla, Fond, Statut). Článek

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje

Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje II. etapa Financování projektu Horník18.1.2011 Organizační struktura projektu SVKMO VAS SVK Blansko SVK Třebíč SVK Žďár SVK Jihlava 1) Boskovice - Hrádkov, Vratíkov,

Více

Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond Státní zemědělský intervenční fond Odbor kontrol projektových opatření RV 11.06.2009 Žádost o proplacení výdajů realizace SPL - Žádost o proplacení předkládá a podepisuje příjemce dotace před pracovníkem

Více

Metodický pokyn pro projekty vytvářející příjmy. Metodický pokyn pro projekty vytvářející příjmy

Metodický pokyn pro projekty vytvářející příjmy. Metodický pokyn pro projekty vytvářející příjmy Metodický pokyn pro projekty vytvářející příjmy Verze 1.8 ke dni 20.2.2012 1 Vydání č. Platné od 1 14.12.2007 Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Ing. Ing. JUDr. Kaprhálová

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi PE 301 Eva Kislingerová Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi Eva Kislingerová 4-2 Struktura přednášky Základní pojmy NPV a její konkurenti Metoda doby splacení (The Payback Period)

Více

VODOVODY A KANALIZACE

VODOVODY A KANALIZACE VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči Určeno pro: Zasedání Valné hromady svazku VAK dne 4. 4. 2014 Bod č. 8 Zásady svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla Představenstvo

Více

Jak vyplnit rozpočet nadačního příspěvku Stránka 1

Jak vyplnit rozpočet nadačního příspěvku Stránka 1 Jak vyplnit rozpočet nadačního příspěvku Vyplňování rozpočtu, prosím věnujte mimořádnou pozornost. V případě schválení vaší žádosti se k němu budete vracet viz Návod jak správně vyúčtovat nadační příspěvek

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c) 1. Může se do vyhlášené výzvy přihlásit s projektem jakýkoliv subjekt, který splňuje parametry oprávněného žadatele, nebo je jejich počet omezen na ty kraje, s nimiž bylo

Více

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace a o jejichž úhradu může žadatel o dotaci

Více

Sídlo: Náměstí Husovo 70; Český Brod, PSČ: 282 01. Bc. Jakub Nekolný, starosta. Telefon, fax: Tel. (Ing. Jana Dvořáková): 466714253; fax 466714451

Sídlo: Náměstí Husovo 70; Český Brod, PSČ: 282 01. Bc. Jakub Nekolný, starosta. Telefon, fax: Tel. (Ing. Jana Dvořáková): 466714253; fax 466714451 Dodatečná informace č. 1 k veřejné zakázce na služby, zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné

Více

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 16 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 60 10 Náklady dokumentace k registraci projektu 60 11 Náklady dokumentace projektu

Více

Metodika uznatelných nákladů OPPP zvláštní část pro program KLASTRY Platnost od 22. 6. 2007

Metodika uznatelných nákladů OPPP zvláštní část pro program KLASTRY Platnost od 22. 6. 2007 Metodika uznatelných nákladů OPPP zvláštní část pro program KLASTRY Platnost od 22. 6. 2007 Uznatelné náklady v rámci tohoto programu jsou: 1) Pro projekt vyhledávání vhodných firem pro klastry, vyhodnocení

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

Žádost o proplacení výdajů B1

Žádost o proplacení výdajů B1 B1 Verze pro příjemce dotace který vede daňovou evidenci V případě že subjekt neprovozuje některou z činností uváděných na řádcích 2-9 zaškrtne v příslušném sloupec Ne. V případě že subjekt provozuje některou

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu:

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu: PROGRAM 2016 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje Podporované

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu. Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu. Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015 1 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z DOTAČNÍHO PROGRAMU

Více

Příručka způsobilých výdajů (ZV) Program EKO-ENERGIE, III. Výzva - prodloužená

Příručka způsobilých výdajů (ZV) Program EKO-ENERGIE, III. Výzva - prodloužená Příručka způsobilých výdajů (ZV) Program EKO-ENERGIE, III. Výzva - prodloužená ÚVOD: Tento dokument má sloužit žadatelům o dotaci ze strukturálních fondů EU v rámci programu EKO-ENERGIE a pomáhat s orientací

Více

Investiční činnost v podniku

Investiční činnost v podniku Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Investiční činnost v podniku Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část program PROSPERITA Výzva II 1. část

Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část program PROSPERITA Výzva II 1. část Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část program PROSPERITA Výzva II 1. část 1. Způsobilé výdaje pro program INVESTIČNÍ NEINVESTIČNÍ (PROVOZNÍ) Zakládání a rozvoj VTP Zakládání a rozvoj CTT Zakládání

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Příručka způsobilých výdajů (ZV) Program EKO-ENERGIE

Příručka způsobilých výdajů (ZV) Program EKO-ENERGIE Příručka způsobilých výdajů (ZV) Program EKO-ENERGIE ÚVOD: Tento dokument má sloužit žadatelům o dotaci ze strukturálních fondů EU v rámci programu EKO-ENERGIE a pomáhat s orientací v oblasti způsobilých

Více

PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ IS EDS/SMVS

PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ IS EDS/SMVS PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ IS EDS/SMVS Řízená kopie elektronická Vydání: 1.3 Revize: 3 Strana 1 z 15 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 6010 Náklady dokumentace k registraci projektu 6011 Náklady dokumentace

Více

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina Program rozvoje venkova ČR Opatření IV.1.1 Místní akční skupina Zdroj: CP SZIF Analýza 48 vybraných žádostí MAS území MAS Počet obyvatel v území MAS (2006) 1 490 906 14 %ČR Rozloha území MAS (km 2 ) 22

Více

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační

Více

Zkušenosti z kontrol TA ČR. Luděk Gulázsi, vedoucí OAK TA ČR

Zkušenosti z kontrol TA ČR. Luděk Gulázsi, vedoucí OAK TA ČR Zkušenosti z kontrol TA ČR Luděk Gulázsi, vedoucí OAK TA ČR Oddělení auditu a kontroly Činnost OAaK předběžné, průběžné, následné kontroly, zákon č. 320/2001 Sb., zákon č. 130/Sb., Procesní pravidla (552/1991

Více

Metodický pokyn č. 74

Metodický pokyn č. 74 Aktualizace výzev č. 72, 73, 91b a 92b Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy vydává na základě svých kompetencí a v souladu s Operačním manuálem pro ROP NUTS 2 Střední Čechy Metodický pokyn č. 74, kterým

Více

Metodický dopis č. 17

Metodický dopis č. 17 Metodický dopis č. 17 Upřesnění postupů při dokládání způsobilých výdajů projektu, čerpaných formou interních faktur, v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z OP VK Strana 1 (celkem 8) 1.

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu Cílem programu je zkvalitnit a urychlit přípravu projektů neziskového charakteru

Více

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ Kapitola Skupina položek Název dokladu Každého zaměstnance je důležité vést pod jedním podčíslem položkou v tabulce seznam výdajů. - Pracovní smlouva včetně pracovní náplně

Více

Metodika k uznatelným nákladům OPPP - obecná část platná od 19.2.2007

Metodika k uznatelným nákladům OPPP - obecná část platná od 19.2.2007 Metodika k uznatelným nákladům OPPP - obecná část platná od 19.2.2007 Úvodní ustanovení Tato metodika k uznatelným nákladům OPPP nenahrazuje platné právní předpisy, ani jiné závazné dokumenty související

Více

Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI

Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI 1 Úvod Tento metodický pokyn se zabývá dílčí problematikou vykazování skutečných způsobilých

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ Uznatelný náklad projektu musí splňovat následující základní kritéria: Náklad musí být vynaložen na činnosti, které jsou v souladu s nařízením Evropské Komise (ES) č. 1784/1999

Více

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ Uznatelný náklad projektu musí splňovat následující základní kritéria: Náklad musí být vynaložen na činnosti, které jsou v souladu s nařízením Evropské Komise (ES) č. 1784/1999

Více

LIMITY. max. 10 % z celkových skutečných způsobilých výdajů. 50 % z celkových. skutečných investičních software a data

LIMITY. max. 10 % z celkových skutečných způsobilých výdajů. 50 % z celkových. skutečných investičních software a data Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část pro program ŠKOLICÍ STŘEDISKA 1. Zkratky MSP malý a střední podnik, VP velký podnik 2. Způsobilé výdaje pro program Kategorie INVESTIČNÍ Druh způsobilých výdajů

Více

Metodika pro poskytování dotací sportovním subjektům

Metodika pro poskytování dotací sportovním subjektům Město Blansko Metodika pro poskytování dotací sportovním subjektům Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Finanční zdroje 3. Obecné podmínky poskytování dotace 4. Určování výše dotace 5. Postup při schvalování

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3929/08 ze dne 20. 05. 2008 1 Pravidla poskytování

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Pardubice 19. 3. 2015 1 1. OBSAH 1. Obsah... 2 2. Úvod...

Více

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011.

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1.2. Zdůvodnění Programu Tento Program je zaměřen na podporu činnosti

Více

Metodika uznatelných nákladů OPPP zvláštní část pro program KLASTRY Platnost od 22. 4. 2008

Metodika uznatelných nákladů OPPP zvláštní část pro program KLASTRY Platnost od 22. 4. 2008 Metodika uznatelných nákladů OPPP zvláštní část pro program KLASTRY Platnost od 22. 4. 2008 Uznatelné náklady v rámci tohoto programu jsou: 1) Pro projekt vyhledávání vhodných firem pro klastry, vyhodnocení

Více

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku oblast podpory: zaměření výzvy: vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku příjem žádostí: od 19. března 2012

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Tab. č. 1 Druhy investic

Tab. č. 1 Druhy investic Investiční činnost Investice představuje vydání peněz dnes s představou, že v budoucnosti získáme z uvedených prostředků vyšší hodnotu. Vzdáváme se jisté spotřeby dnes, ve prospěch nejistých zisků v budoucnosti.

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek Řídící orgán OPPIK PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

VYHLÁŠKA Č. 2/2014 K DOTACÍM STŘEDOČESKÉHO KRAJE

VYHLÁŠKA Č. 2/2014 K DOTACÍM STŘEDOČESKÉHO KRAJE VYHLÁŠKA Č. 2/2014 K DOTACÍM STŘEDOČESKÉHO KRAJE I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací organizačních jednotek Junáka ve Středočeském kraji,

Více