KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO PŘÍRUČKA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA. Manuál k aplikaci Cost-benefit analýza

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO PŘÍRUČKA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA. Manuál k aplikaci Cost-benefit analýza"

Transkript

1 KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO PŘÍRUČKA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA Manuál k aplikaci Cost-benefit analýza

2 Úvod Studie proveditelnosti, její finanční a ekonomická část, jsou klíčovými podklady žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Obtížné téma i povinnost žadatelů zpracovávat tato data v elektronické aplikaci Cost-benefit analýza daly vzniknout prvnímu dílu Příručky projektového manažera. Ta je určena všem zpracovatelům projektů a žadatelům o dotace z ROP Moravskoslezsko. Aniž by bylo možné obsáhnout v jedné příručce veškeré typy projektů a jejich různé zaměření, byl pro výklad zvolen typový projekt, jenž může s dostatečným množstvím příkladů a nastíněním možných eventualit sloužit jako univerzální podklad pro uchopení dané problematiky. Na případové studii typového projektu obce, zaměřeného na rekonstrukci a modernizaci zařízení pro sportovní, volnočasové a kulturní aktivity, je zde ukázán postup, vazby a principy při zpracování finanční a ekonomické části studie proveditelnosti a zpracování elektronické aplikace Cost-benefit analýza. Případová studie: Rekonstrukce sportovně-relaxačního areálu 1. ZADÁNÍ Žadatel: obec Dobrá Lhota (neplátce DPH), počet obyvatel: Popis projektu: Obec má ve vlastnictví zanedbaný areál fotbalového hřiště a okolního zázemí. Součástí areálu je objekt zchátralých šaten a zchátralého betonového bazénu. V současné době jsou možnosti využívání areálu velice omezené (sportovní, kulturní akce). V blízkosti areálu se nachází dvě mateřské školky a základní škola. Provozní výdaje areálu jsou výdaje na energie (elektřina, plyn k vytápění objektu šaten) ve výši 20 tis. Kč ročně (užitková voda je čerpána z vlastní studny, proto v rámci projektu dojde k napojení na vodovodní síť) a výdaje na údržbu a opravy ve výši 5 tis. Kč ročně. Počínaje rokem 2011 se plánují pravidelně každé tři roky zvýšené výdaje na opravy a údržbu areálu ve výši 10 tis. Kč za rok. Obec nemá z areálu v současné době žádné příjmy. Jelikož zchátralý bazén představuje ohrožení pro obyvatele, bude potřeba jej odstranit. Výdaje na tuto demolici se v aktuálních cenách pohybují okolo 500 tis. Kč. Odstranění bude nutno provést nejpozději v roce Dobrá Lhota se začala záměrem využití areálu zabývat v roce 2006, kdy byl záměr veřejně projednán a bylo provedeno veřejné hlasování mezi občany obce. Záměrem obce je v daném areálu vybudovat sportovně-relaxační areál. Součástí projektu by mělo být: soustava hřišť pro různé sporty (víceúčelové hřiště s umělým povrchem, hřiště pro plážový volejbal), vstupní prostor areálu a oplocení, parkovací plochy, nové šatny, tribuna, sociální zařízení včetně napojení na vodovodní síť, zpevněná plocha se zahrádkou pro venkovní posezení, dětské hřiště, chodníky, přírodní prvky, demolice zchátralého bazénu. Areál bude sloužit pro sportovní, volnočasové a kulturní akce obce. Cílovými skupinami budou především děti a mládež, děti ze dvou mateřských škol (30 a 40 dětí) i blízké základní školy (400 dětí), návštěvníci sportovních utkání, kulturních a volnočasových akcí, organizované spolky (fotbalisté 75 členů, volejbalisté 15 členů, dobrovolní hasiči 60 členů), které v omezené míře využívají současný areál.

3 V lednu 2007 zastupitelstvo rozhodlo o realizaci projektu. Na začátku srpna 2007 obec získala dotaci na zpracování projektové dokumentace ve výši 50 % (tj. 360 tis. Kč) od Moravskoslezského kraje. Tato dokumentace byla uhrazena v prvním čtvrtletí Zbývající výdaje v předinvestiční fázi hradí obec ze svého rozpočtu. Obec získala na investiční fázi projektu úvěr až do výše 10,8 mil. Kč, který bude použit na předfinancování i spolufinancování projektu (úroková sazba 5 % ročně, čerpání do konce r. 2010, splatnost do konce r. 2011). Poslední splátka úvěru proběhne na konci roku Úroky za tento rok činí Kč. Investiční fáze v případě schválení dotace započne v lednu 2009 vyhlášením výběrového řízení na dodavatele stavby, soustavy hřišť a herních prvků. Výběrové řízení provede externí firma (plátce DPH) za cenu 30 tis. Kč s DPH. Tyto výdaje si obec Dobrá Lhota nebude nárokovat k proplacení z dotace. Ukončení investiční fáze je plánováno koncem března 2010 (k 31.3.). Po dobu trvání investice až po ukončení projektu bude nasmlouván projektový management externí formou. Ten bude zpracovávat monitorovací hlášení s žádostí o platbu a závěrečnou monitorovací zprávu. Předběžná cena projektového managementu byla dle třech obdržených cenových nabídek odhadnuta na 250 tis. Kč. Ostatní činnosti bude mít na starosti projektový tým (např. zpracování žádosti, studie proveditelnosti, právní záležitosti apod.). V polovině roku 2010 (1. června) začne být areál provozován. Předpokládá se přijetí zaměstnance (vzdělání střední bez maturity) se sníženou pracovní schopností (správce areálu) na celý úvazek, předpokládaná hrubá hodinová mzda 80 Kč/h. Dále bude zaměstnán úklidový pracovník na poloviční úvazek (vzdělání střední bez maturity). Jeho mzda bude 60 Kč/h. Správce i úklidový pracovník budou zaměstnanci obce. 2. VÝCHOZÍ PODMÍNKY A KALKULACE Všichni členové projektového týmu jsou zaměstnanci obecního úřadu v Dobré Lhotě v tomto konkrétním případě budou mzdy členů projektového týmu nezpůsobilým výdajem, přesto však musí být vyčísleny. Jedná se totiž o nezbytnou součást projektu. Obecně jsou mzdy členů projektového týmu způsobilým výdajem, avšak obec Dobrá Lhota dobrovolně nepožaduje tyto mzdy z dotace proplatit. Jedná se totiž o zaměstnance úřadu, kteří tyto činnosti mají v popisu práce a jsou za ni ohodnoceni v rámci své měsíční odměny. Výše nezpůsobilých výdajů na mzdy členů projektového týmu je vypočtena tak, že 2 osoby týmu pracují na čtvrtinový úvazek na tomto projektu, jedna osoba má třetinový a jedna poloviční úvazek. V kapitole 6 Management projektu ve studii proveditelnosti (viz Metodický pokyn pro zpracování studie proveditelnosti a ekonomické analýzy CBA) musí být jednotlivé pozice rozepsány včetně jejich pracovní náplně, úvazku na projektu, zastupitelnosti, zkušeností s danou činností a na jiných projektech apod. Při vyčíslení mezd členů projektového týmu se bude v tomto případě vycházet z průměrné hrubé měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře 23 tis. Kč. Projektový tým bude fungovat od předinvestiční fáze (získání dotace na zpracování projektové dokumentace) do doby ukončení projektu, tj. 31. května Co se týká výdajů na technický dozor investora či výdajů na projektový management, budou řešeny v rámci jiných kapitol rozpočtu (02.02 Poradenství a služby a Zabezpečení výstavby inženýrská činnost). Nezpůsobilé výdaje a úroky z úvěru hradí obec z vlastních zdrojů, tím jsou všechny její disponibilní zdroje vyčerpány. Způsobilé výdaje jsou kryty úvěrem a proplacenou dotací. Pokud je proplacená dotace vyšší než vynaložené způsobilé výdaje, obec pak použije přebytek na splacení jistiny úvěru. Provozní ztrátu areálu bude obec hradit z vlastních zdrojů. Bezbariérové úpravy, které proběhnou v roce 2009, byly dle stavební projektové dokumentace stanoveny ve výši 150 tis. Kč bez DPH. Celkem 252 obyvatel obce (tj. 5 % obyvatel obce), kteří pravidelně 2 týdně po dobu 1 hodiny sportují, ušetří ½ hodiny času (dohromady tam a zpět), jelikož nebudou dojíždět za obdobným sportovním vyžitím do blízké obce Sousední Lhota. Celkem 100 lidí z 252 dojíždí do sousední obce hromadnou autobusovou dopravou. Jednosměrná jízdenka stojí 10 Kč. Zbylých 152 osob dojíždí do vedlejší obce osobními automobily. Průměrně jedou v automobilu 3 lidé. Průměrná spotřeba těchto osobních vozidel je 6,5 l/100 km. Průměrná cena pohonných hmot je 30 Kč/l. Obec Sousední Lhota je od Dobré Lhoty vzdálená 5 km. Průměrný počet žáků MŠ a ZŠ je 470 osob. Provoz areálu bude zahájen v polovině roku 2010, a proto je nutné v tomto roce počítat pouze s poloviční výší přínosu Zlepšení stavu škol a školských zařízení stavební úpravy. V dalších letech bude areál pro účely výuky tělesné výchovy využíván po celý školní rok. Nejedná se však o školu či školské zařízení, ale sportovní areál, jehož primárním účelem je poskytování prostor pro aktivní životní styl a nikoliv výuku tělesné výchovy. Z tohoto důvodu není možné počítat s mírou zlepšení stavu škol a školských zařízení ve výši 100 %, ale pouze s mírou zlepšení 10 %.

4 3. CO JE NEZBYTNÉ VYČÍSLIT VE STUDII PROVEDITELNOSTI? 3.1. Lidské zdroje pro realizaci projektu Při výpočtu mezd členů projektového týmu je třeba počítat s povinnými odvody zaměstnavatele za zaměstnance. Jednotkou mzdových výdajů je tzv. osobohodina. Mzdy členů projektového týmu v přípravné a realizační fázi jsou u projektů nezakládajících veřejnou podporu způsobilým výdajem (avšak dle zadání této případové studie se žadatel rozhodl, že nebude tyto výdaje požadovat k proplacení). Důležité: U projektů zakládajících veřejnou podporu (komerční projekty) jsou osobní výdaje vždy nezpůsobilé. Výpočet osobních výdajů projektového týmu (dle zadání): 2 osoby na čtvrtinový úvazek: 2 0,25 40 = 20 osobohodin/týden 1 osoba na třetinový úvazek: 1 0,33 40 = 13,33 osobohodin/týden 1 osoba na poloviční úvazek: 1 0,5 40 = 20 osobohodin/týden (pozn.: Pracovní týden na plný úvazek má 40 hodin) Počet osobohodin za týden celkem: , = 53,33 Počet osobohodin za měsíc: 53,33 4 = 213,33 (pozn.: Měsíc má průměrně 4 týdny.) Počet osobohodin za projekt: 213,33 34 = 7 253,22 (pozn.: Projektový tým bude dle zadání fungovat celkem 34 měsíců, tj. od začátku srpna 2007 do konce května 2010.) Průměrná hodinová hrubá mzda členů projektového týmu včetně odvodů: : 160 1,35 = 194,06 (pozn.: Měsíc má průměrně 160 pracovních hodin. Odvody sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatele za zaměstnance činí 35 % z hrubé mzdy.) Celkové osobní výdaje projektového týmu: 7 253,22 194,06 = 1 407,56 tis. Kč 3.2. Kalkulace ročních provozních výdajů Tabulka č.1: Kalkulace ročních provozních výdajů v tis. Kč Popis položky Výdaj/rok (vč. odvodů) Odvody SP a ZP SP a ZP z výdaje/rok Výdaj/rok (bez odvodů) Poznámka Osobní výdaje vč. odvodů 285,1 35 % 73,9 211,2 viz výpočet níže Popis položky Výdaj/rok (vč. DPH) DPH DPH z výdaje/rok Výdaj/rok (bez DPH) Poznámka Materiál a suroviny 5,0 0,8 4,2 Spotřební materiál 5,0 19 % 0,8 4,2 Úklidové prostředky apod. Energie 116,0 13,8 102,2 Spotřeba elektřiny 30,0 19 % 4,8 25,2 Průměrná roční spotřeba 7,5 MWh. Cena Kč/MWh s DPH. Vodné a stočné 61,0 9 % 5,0 56,0 Průměrná roční spotřeba m 3. Cena 50 Kč/m 3 s DPH. Spotřeba paliva (plyn) 25,0 19 % 4,0 21,0 Průměrná roční spotřeba kwh. Cena 1,10 Kč/kWh s DPH. Opravy a udržování 30,0 55,0 4,8 8,8 25,2 46,2 Opravy a údržba 15,0 40,0 19 % 2,4 6,4 12,6 33,6 Prvních 5 let (záruka areálu) výdaje na údržbu 15 tis./rok. Od r nárůst výdajů o 25 tis. Kč/rok. Údržba zelených ploch 15,0 19 % 2,4 12,6 Sekání a údržba areálu Ostatní služby 7,0 1,1 5,9 Odvoz odpadů 5,0 19 % 0,8 4,2 Poplatek OSA 2,0 19 % 0,3 1,7 Poplatek za provozování hudební produkce Reinvestice 50,0 19 % 8,0 42,0 5 let po záruční době je třeba provést reinvestici ve výši 50 tis. Kč (obnova drobného hmotného majetku). Poté každých 5 let ve stejné výši. Poznámka: SP = sociální pojištění ZP = zdravotní pojištění Průměrné roční spotřeby jsou kalkulovány s ohledem na stávající výdaje a vycházejí z údajů projektové dokumentace. Ceny jsou dány ceníky dodavatelských firem dle příslušných tarifů.

5 Výpočet osobních provozních výdajů: Správce Počet odpracovaných hodin/týden (plný úvazek): Počet odpracovaných hodin/měsíc: Počet odpracovaných hodin/rok: Roční průměrná hrubá mzda včetně odvodů: Úklidový pracovník Počet odpracovaných hodin/týden (poloviční úvazek): Počet odpracovaných hodin/měsíc: Počet odpracovaných hodin/rok: Roční průměrná hrubá mzda včetně odvodů: Osobní výdaje včetně odvodů celkem: 40 h 40 h 4 týdny v měsíci = 160 h 160 h 12 měsíců = h h 80 Kč/h 1,35 = 207,36 tis. Kč 20 h 20 h 4 týdny v měsíci = 80 h 80 h 12 měsíců = 960 h 960 h 60 Kč/h 1,35 = 77,76 tis. Kč 207,36 tis. + 77,76 tis. = 285,12 tis. Kč Při výpočtech výše DPH z částky, která již v sobě DPH obsahuje, je třeba uvažovat, že výdaj je tvořen základem 100 % a 19 %, příp. 9 % DPH. Chceme-li tedy vypočítat 1 %, nemůžeme výdaj/rok (s DPH) dělit pouze 100, ale 119 (příp. 109 při snížené sazbě DPH). V případě reinvestic je důležité vycházet z kapitoly č. 8 studie proveditelnosti s názvem Potřeba a zajištění dlouhodobého a oběžného majetku, kde by mělo být mimo jiné uvedeno, jaká je životnost jednotlivých majetkových položek nakupovaných v rámci projektu a kdy bude tedy nutné tyto majetkové položky obnovit Kalkulace ročních provozních příjmů Tabulka č.2: Kalkulace ročních provozních příjmů v tis. Kč Popis položky Příjem/rok Poznámka Pronájem hracích ploch 261,1 Multifunkční hřiště: Fotbalisté muži 2 /týden po 2h (celoročně) starší žáci 2 /týden po 2h (celoročně) mladší žáci 2 /týden po 2h (celoročně) Hasiči dospělí 1 /týden po 2 h (6 měsíců v roce) děti 1 /týden po 2h (6 měsíců v roce) Veřejnost multifunkční hřiště 14h/týden (6 měsíců v roce) Cena multifunkčního hřiště 200 Kč/h. Beachvolejbalové hřiště: Volejbalisté 2 /týden po 1,5h (4 měsíce v roce) Veřejnost 4h/den (4 měsíce v roce) Cena beachvolejbalového hřiště je 120 Kč/h. Ostatní pronájmy 16,9 Sportovní zápasy se předpokládají v průměru 2 /měsíc (pronájem v délce 3 h). Cena pronájmu 200 Kč/h. Soukromé společenské akce se předpokládají v počtu 5 akcí/rok v průměrné délce konání od 9:00 do 16:00. Nad 5 hodin pronájmu za den se bude platit jednotná cena 500 Kč. Příjmy ze vstupného na sportovní či společensko-kulturní akce Celkem 362,0 84,0 Cena vstupného na akci bude 20 Kč/osobu. Obec pořádá 3 společenské akce/rok (dožínky, zábavy atd.). Předpokládá se účast cca 600 lidí/akce. Na sportovních zápasech pak 100 lidí/zápas. Kalkulace provozních příjmů musí vycházet z údajů a výsledků marketingové analýzy (odhad poptávky, pořádané akce, cena pronájmu, sezónnost/celoročnost, otevírací doba apod.). V typovém příkladě je obec Dobrá Lhota zároveň provozovatelem sportovně-rekreačního areálu. Jelikož Dobrá Lhota není plátcem DPH, veškeré provozní příjmy DPH neobsahují.

6 Výpočet provozních příjmů: Pronájem hracích ploch: Fotbalisté celkem: muži starší žáci mladší žáci Hasiči celkem: dospělí mládež Volejbalisté celkem: Veřejnost celkem: multifunkční hřiště beachvolejbalové hřiště Celkem: 115,2 tis. Kč 96 tréninkových zápasů/rok 2 h/tréninkový zápas = 196 h/rok 196 h/rok 200 Kč/h = Kč/rok 96 tréninkových zápasů/rok 2 h/tréninkový zápas = 196 h/rok 196 h/rok 200 Kč/h = Kč/rok 96 tréninkových zápasů/rok 2 h/tréninkový zápas = 196 h/rok 196 h/rok 200 Kč/h = Kč/rok 19,2 tis. Kč 24 cvičení/6 měsíců 2 h/cvičení = 48 h/6 měsíců 48 h/6 měsíců 200 Kč/h = Kč/6 měsíců 24 cvičení/6 měsíců 2 h/cvičení = 48 h/6 měsíců 48 h/6 měsíců 200 Kč/h = Kč/6 měsíců 5,76 tis. Kč 32 tréninkových zápasů/4 měsíce 1,5 h/tréninkový zápas = 48 h/4 měsíce 48 h/4 měsíce 120 Kč/h = Kč/4 měsíce 120,96 tis. Kč 336 h/6 měsíců 200 Kč/h = Kč/6 měsíců 448 h/4 měsíce 120 Kč/h = Kč/4 měsíce 115,2 tis. Kč + 19,2 tis. Kč + 5,76 tis. Kč + 120,96 tis. Kč = 261,12 tis. Kč Ostatní pronájmy: Sportovní zápasy: Společenské akce: Celkem: 14,4 tis. Kč 24 zápasů/rok 3 h/zápas = 72 h/rok 72 h/rok 200 Kč/h = Kč/rok 2,5 tis. Kč 5 akcí/rok 500 Kč/akce = Kč/rok 14,4 tis. Kč + 2,5 tis. Kč = 16,9 tis. Kč Příjmy ze vstupného na sportovní či společensko-kulturní akce: Sportovní akce: 48 tis. Kč 24 sportovních zápasů/rok (údaj z ostatních pronájmů ) 20 Kč 100 lidí = Kč/rok Společensko-kulturní akce: 36 tis. Kč 3 akce/rok 20 Kč 600 lidí = Kč/rok Celkem: 48 tis. Kč + 36 tis. Kč = 84 tis. Kč 3.4. Rozpočet projektu Před samotným vkládáním údajů do aplikace Cost-benefit analýza je potřebné zpracovat rozpočet celého projektu. Jednotlivé položky rozpočtu až do úrovně podpoložek je nutné zdůvodnit v rámci podkapitoly studie proveditelnosti 9a Popis výdajů projektu v jednotlivých fázích. Týká se to především nakupovaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, mezd členů projektového týmu, nákupu služeb a dalších. Stavební části stavby a případné technologie jsou součástí stavebního položkového rozpočtu projektu. Pokud je žadatel neplátcem DPH, pak se ceny v rozpočtu projektu uvádějí bez DPH. DPH pro doplňkové výdaje, hlavní výdaje a pro výdaje křížového financování je uváděna zvlášť ve speciálních položkách rozpočtu DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu pro doplňkové výdaje, DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu pro hlavní výdaje projektu, a DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu pro křížové financování. Výjimkou jsou nezpůsobilé výdaje, které jsou uváděny s DPH. Pokud je žadatelem plátce DPH, pak rovněž uvádí ceny v rozpočtu projektu bez DPH a celkovou hodnotu DPH uvede do položky DPH, kdy je nárok na odpočet na vstupu (tj. nezpůsobilý výdaj).

7 Křížové financování je povoleno u několika přesně vymezených oblastí podpory, např. u sociálních služeb, kdy je možno při vzniku nové sociální služby uhradit až 1 rok provozních výdajů. Informace o možnostech křížového financování je možné nalézt v Prováděcím dokumentu ROP Moravskoslezsko, příp. v textu vyhlášené výzvy. Obecně nelze provozní výdaje z dotace proplatit! Tabulka č.3: Rozpočet projektu Název položky Jednotka Počet jednotek Cena za jednotku (v Kč) V ý d a j c e l k e m (v Kč) Z toho neinvestiční (v Kč) 01 Doplňkové výdaje řízení projektu 0,0 0, Mzdy členů projektového týmu osobohodina 0, Odvody sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatele za zaměstnance 0, Finanční výdaje a poplatky 0, Nákup dlouhodobého hmotného majetku 0, Nákup dlouhodobého nehmotného majetku (patenty, 0,0 know-how, licence) Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 02 Doplňkové výdaje nákup služeb , , Audit a odborné znalecké posudky 0, Poradenství a služby 0, Projektový management externí společnost ks , , , Překlady a tlumočení 0, Výběrová řízení zadávací dokumentace, organizace výběrového řízení 0,0 03 Doplňkové výdaje jiné , , DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu , , ,0 04 Hlavní výdaje publicita projektu 5 042,00,0 0, Konference/semináře 0, Publicita (pamětní desky) ks , , Marketing (do 2 % CZV) 0,0 05 Hlavní výdaje stavební část a nákup technologií ,4 0, Zabezpečení výstavby (inženýrská činnost) ks , , Pořízení pozemků (do 10 % CZV) 0, Pořízení staveb (v součtu s položkou do 50 % CZV) 0, Dokumentace k projektu (do 5% CZV) 0, Stavební části stavby ks , , Technologická zařízení ks , ,6 06 Hlavní výdaje dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek , , Nákup nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku soubor , , Nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0, Nákup drobného dlouhodobého hmotného či nehmotného soubor , , ,0 majetku (dle rozhodnutí účetní jednotky) Jiný majetek 0,0 07 Hlavní výdaje jiné , , Věcné příspěvky (u pozemků do 10 % CZV, v případě staveb či pozemků a staveb do 50 % CZV) 0, DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu , , Ostatní (specifikujte) 0,0 08 Křížové financování mzdy 0,0 0, Mzdy osobohodina 0, Odvody sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatele za zaměstnance 0,0 0,0

8 09 Křížové financování provoz 0,0 0, Cestovní náhrady 0, Spotřební zboží a provozní materiál 0, Telefon, fax, poštovné, internet 0, Voda, paliva, energie, úklid 0, Odpisy 0,0 10 Křížové financování služby 0,0 0, Publikace/školící materiály/manuály 0, Vzdělávací služby lektoři 0, Výdaje na konání vzdělávacích kurzů 0,0 11 Křížové financování jiné výdaje 0,0 0, DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu 0,0 12 Doplňkové výdaje celkem (do 10% CZV) , ,0 13 Hlavní výdaje celkem , ,0 14 Křížové financování celkem (do 20% CZV) 0,0 0,0 15 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM ( ) , ,0 16 NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM , , DPH, kdy je nárok na odpočet na vstupu 0, Pozemek (nad 10% CZV) 0, Jiné 0, Projektová dokumentace ks , , Náklady na pořádání výběrových řízení ks , , , Mzdy členů projektového týmu osobohodina 7 253,22 194, , ,0 17 CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU ( ) , ,0 Nyní jsou data připravena pro online aplikaci Cost-benefit analýza. 4. PRÁCE S APLIKACÍ COST-BENEFIT ANALÝZA NEŽ ZAČNETE VYPLŇOVAT APLIKACI COST-BENEFIT ANALÝZA Aplikace Cost-benefit analýza je dostupná na webových stránkách (profil 1 Připravuji projekt) nebo (sekce Dobrá rada), a to po registraci ové adresy uživatele (resp. po přihlášení na web). Po celou dobu činnosti v aplikaci je vám k dispozici nápověda, a to pro každou jednotlivou záložku aplikace. Všechny finanční hodnoty jsou uváděny v tis. Kč. Výjimkou mohou být některé socioekonomické přínosy či náklady na záložce č. 9: Socioekonomické C&B (např. bezbariérové úpravy jsou uváděny v Kč), proto je potřeba sledovat jednotku těchto přínosů či nákladů. Od je potřeba využít webovou aplikaci Cost-benefit analýza také pro zpracování finančního plánu u projektů do 10 mil. Kč celkových výdajů projektu (tj. součet způsobilých i nezpůsobilých výdajů) s tím rozdílem, že se nepracuje se zbytkovou hodnotou a nezpracovává se finanční a ekonomická analýza. Po označení políčka pro projekt do 10 mil. Kč celkových výdajů jsou neaktivní záložka č. 5: Finanční analýza projektu v tis. Kč, záložka č. 8: Kroky od finanční k ekonomické analýze, záložka č.9: Socioekonomické C&B a záložka č. 10: Ekonomická analýza projektu v tis. Kč Finanční plán Náplň celého finančního plánu je dána Metodickým pokynem pro zpracování studie proveditelnosti a ekonomické analýzy. V aplikaci Cost-benefit analýza je obsažena pouze část finančního plánu v podobě záložek č. 1, 2, 3, 4, 6, 7.

9 Záložka č. 1: Informace o projektu, východiska Na základě vyplnění identifikačních údajů první části záložky aplikace Cost-benefit analýza se automaticky generují tabulky v dalších záložkách. Celkové výdaje projektu jsou větší než 10 mil. Kč, proto se políčko Jedná se o projekt zpracovávající zjednodušenou studii proveditelnosti neoznačuje. Jelikož je obec ze zákona vždy považována za velký podnik, v aplikaci se nezatrhne políčko Je žadatel MSP (tj. malý a střední podnik). Diskontní sazby pro finanční a ekonomickou analýzu jsou pevně stanoveny Evropskou komisí. Rokem hodnocení je v tomto typovém příkladu rok Obecně se rokem hodnocení rozumí rok, kdy byla zpracována analýza v aplikaci. Referenční období je blíže specifikováno v příloze č. 1 Metodického pokynu pro zpracování studie proveditelnosti a ekonomické analýzy (CBA), kde je dáno, že referenční období u infrastruktury veřejných služeb je v délce 20 let. Pokud je objektivně zdůvodněno a podloženo, že předmět projektu má referenční období kratší, pak je možno období v této záložce aplikace zkrátit. Zároveň příloha č. 1 metodického pokynu stanovuje, že všechny vstupy jsou uváděny bez vlivu inflace. U projektů zpracovávajících zjednodušenou studii proveditelnosti není nutné pole referenčního období vyplňovat. Délka období bude nastavena automaticky na dobu povinné udržitelnosti. Rokem zahájení předinvestiční fáze je rok Údaj vychází ze zadání, kde je řečeno, že v roce 2006 došlo k veřejnému projednání záměru a k veřejnému hlasování mezi občany obce. Rok zahájení investiční fáze taktéž vychází ze zadání, kde je uvedeno, že investiční fáze v případě schválení dotace započne v lednu V úvodním textu je rovněž řečeno, že ukončení investiční fáze je plánováno koncem března 2010 (k 31.3.). Rokem finančního ukončení je taktéž rok 2010, jelikož závěrečnou monitorovací zprávu s žádostí o platbu žadatel předloží 28. května Proplacení této poslední platby (finanční ukončení projektu) nastane dle předpokladu do 3 měsíců od předložení žádosti o platbu (tj. na konci srpna 2010). Ze zadání vyplývá, že v polovině roku 2010 (1. června) začne být areál provozován. Zbytková hodnota investice v posledním roce referenčního období byla znalcem (zaměstnanec odboru investic na obecním úřadě) odhadnuta na 14,5 mil. Kč (metodou zbytkové tržní hodnoty fixního kapitálu). Další metody budou uvedeny ve 2. kapitole, zabývající se finančním hodnocením efektivnosti projektu. Pozor: V aplikaci se uvádí zbytková hodnota v tis. Kč a bez DPH! U projektů zpracovávajících zjednodušenou studii proveditelnosti není nutné zbytkovou hodnotu vyčíslovat. Stačí tedy zadat nulovou hodnotu.

10 Záložka č. 2: Celková výše investice v tis. Kč Celkové výdaje projektu musejí být rozčleněny na výdaje nulové varianty a výdaje investiční varianty. Nulová varianta (vývoj bez realizace projektu) obsahuje tzv. utopené náklady, čili výdaje, které již jednou byly vynaloženy bez ohledu na to, zda investice bude zrealizována či nikoliv (např. projektová dokumentace, průzkumy, analýzy, studie proveditelnosti apod.). Tyto výdaje nulové varianty je potřeba vyplnit rovněž do investiční varianty, aby jejich hodnota dále nevstupovala do finanční a ekonomické analýzy (dojde k jejich vynulování v rámci rozdílové varianty). Výdaje nulové varianty se dále člení na výdaje předinvestiční fáze a investiční fáze. V investiční variantě se výdaje dále dělí na způsobilé výdaje v předinvestiční fázi, způsobilé výdaje v investiční fázi a nezpůsobilé výdaje. Ze zadání typového projektu vyplývá, že v předinvestiční fázi proběhlo veřejné hlasování mezi občany obce (r. 2006), funguje projektový tým (zač. srpna 2007) a v roce 2007 byla zpracována projektová dokumentace (720 tis. Kč uhrazeno v 1. čtvrtletí 2008). V roce 2006 proběhlo veřejné hlasování mezi občany obce. S tímto hlasováním nejsou spojené žádné výdaje, proto je sloupec roku 2006 nevyplněn. V roce 2007 jsou výdaje v nulové i investiční variantě tvořeny mzdami členů projektového týmu (utopené náklady). Hodnota 165,6 tis. Kč jsou výdaje za 4 měsíce (srpen až prosinec 2007 placeno s měsíčním zpožděním) činnosti projektového týmu. V roce 2008 jsou výdaje v nulové variantě složeny z výdajů na projektovou dokumentaci (720 tis. Kč), a z mezd členů projektového týmu (41,4 tis. Kč/měsíc 12 měsíců = 496,8 tis. Kč). Celkem tedy 1 216,8 tis. Kč. Opět se jedná o utopené náklady, proto se jejich suma musí promítnout i v investiční variantě. Jelikož si výdaje na zpracování projektové dokumentace žadatel nemůže nárokovat k proplacení a jelikož výdaje na mzdy členů projektového týmu dobrovolně nepožaduje uhradit z dotace, jedná se v obou případech o nezpůsobilé výdaje. V roce 2009 začne investiční fáze projektu, a to vyhlášením výběrového řízení na dodavatele stavby, soustavy hřišť a herních prvků (30 tis. Kč). V investiční fázi budou vznikat jak způsobilé, tak nezpůsobilé výdaje. Způsobilé výdaje v investiční fázi roku 2009 (tj tis. Kč) tvoří součet způsobilých výdajů za čtyři čtvrtletí dle tabulky č. 4: Plán průběhu výdajů přípravy a realizace v tis. Kč. Nezpůsobilé výdaje jsou součtem výdajů na mzdy členů projektového týmu (496,8 tis. Kč/rok) a výdajů na pořádaní výběrového řízení ve výši 30 tis. Kč, které dle zadání obec nepožaduje proplatit z dotace. Údaje roku 2010 jsou vyplněny analogicky. Způsobilé výdaje tvoří výdaje 1. čtvrtletí (4 954 tis. Kč) dle tabulky č. 4: Plán průběhu výdajů přípravy a realizace v tis. Kč (stavební práce, projektový management a technický dozor investora). Nezpůsobilé výdaje jsou dány výdaji na mzdy členů projektového týmu za dvě čtvrtletí fungování projektového týmu. Výdaje jsou uváděny včetně DPH a u mezd členů projektového týmu včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění (v případě, že vznikají). Rozdílová varianta je vypočítána automaticky po uložení údajů v záložce.

11 Záložka č. 3: Provozní výdaje v tis. Kč

12 Provozní výdaje je potřeba u projektů nad 10 mil. Kč celkových výdajů rozčlenit na provozní výdaje v nulové variantě (vývoj bez realizace projektu) a v investiční variantě (vývoj v případě realizace projektu), a to po celou provozní fázi. Na rozdíl od předchozí záložky Celková výše investice se údaje uvádějí bez DPH (vyjma osobních výdajů, které DPH neobsahují), jelikož DPH je zde vyčleněna jako samostatná položka DPH na vstupu. Údaje v nulové variantě vycházejí ze zadání příkladu, kde je řečeno: Provozní výdaje areálu jsou výdaje na energie (elektřina, plyn k vytápění objektu šaten) ve výši 20 tis. Kč ročně (tj. 16,8 tis. Kč bez DPH) a výdaje na údržbu a opravy ve výši 5 tis. Kč ročně (tj. 4,2 tis. Kč bez DPH). Počínaje rokem 2011 se plánují pravidelně každé 3 roky (tj. v letech 2011, 2014, 2017, 2020, 2023, 2026) zvýšené výdaje na opravy a údržbu areálu ve výši 10 tis. Kč za rok (tj. 8,4 tis. Kč bez DPH). Jelikož zchátralý bazén představuje ohrožení pro obyvatele, bude potřeba jej odstranit. Výdaje na tuto demolici se v aktuálních cenách pohybují okolo 500 tis. Kč (tj. 420,2 tis. Kč bez DPH). Odstranění bude nutno provést nejpozději v roce 2015 (bude provedeno až v r. 2015). Hodnota demolice bazénu bez DPH je zahrnuta v položce Opravy a udržování spolu s výdaji ve výši 4,2 tis. Kč na údržbu současného stavu areálu. DPH je vyčíslena na 4 tis. Kč/rok, příp. 4,8 tis. Kč/rok v letech, kdy budou zvýšené výdaje na opravy a údržbu. V roce 2015 je DPH vyčíslena na 83,8 tis. Kč především z důvodu realizace demolice zchátralého bazénu ve výši 500 tis. Kč. Jelikož je obec neplátcem DPH, nemusí vyčíslovat položku odvod DPH. Plátci vyplňují odvod DPH za podmínky, že DPH na výstupu u dané varianty (nulová, investiční) je vyšší než DPH na vstupu u této varianty. Údaje v investiční variantě vychází z tabulky č. 1: Kalkulace ročních provozních výdajů v tis. Kč v kapitole 3.2. Dle zadání je třeba počítat s tím, že provoz areálu začne až v polovině roku 2010, proto zůstává sloupec roku 2009 nevyplněn a provozní výdaje v roce 2010 jsou poloviční oproti dalším letům. Osobní výdaje jsou uvedeny včetně odvodů, ostatní výdaje jsou sníženy o DPH, která je pak vyčíslena v rámci položky DPH na vstupu. Od roku 2015 se zvyšují výdaje na opravy a udržování o 25 tis. Kč/rok včetně DPH (tj. na částku 46,2 tis. Kč bez DPH viz tabulka č. 1: Kalkulace ročních provozních výdajů v tis. Kč v kapitole 3.2). V letech 2015, 2020 a 2025 jsou v rámci provozních výdajů zahrnuty i výdaje na reinvestice ve výši 42 tis. Kč. Položka DPH na vstupu je dána součtem DPH jednotlivých položek provozních příjmů (viz tabulka č. 1: Kalkulace ročních provozních výdajů, sloupec DPH z výdaje/rok ). Je třeba věnovat pozornost tomu, zda výdaj nespadá do snížené sazby DPH nebo zda se nejedná o osobní výdaje, které DPH neobsahují, příp. zda se nejedná o nákupy od neplátců DPH, které DPH neobsahují. V letech je DPH dána součtem DPH za položky materiál a suroviny 0,8 tis. Kč/rok, energie 13,8 tis. Kč/rok, opravy a udržování 4,8 tis. Kč/rok a ostatní služby 1,1 tis. Kč/rok, celkem tedy 20,5 tis. Kč/rok. V roce 2010 je opět z důvodu zahájení provozu v polovině roku DPH snížena o polovinu (DPH z poloviční výše výdajů). Od roku 2015 jsou výdaje na opravy a udržování zvýšené na 55 tis. Kč s DPH. Tato zvýšená částka vyvolá změnu DPH o 4 tis. Kč/rok, tj. na 24,5 tis. Kč/rok. Navíc v letech 2015, 2020 a 2025 bude třeba provést reinvestice ve výši 50 tis. Kč s DPH, což zvýší položku DPH o 8 tis. Kč na konečných 32,5 tis. Kč. Rozdílová varianta je vypočítána automaticky po uložení údajů v záložce.

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1. Aktivita B

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1. Aktivita B PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace Aktivita B Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 100 VYDÁNÍ Č. PLATNÉ OD ZPRACOVAL: SCHVÁLIL:

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY DLE ČL. 55 NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/2006 Verze 2 březen 2011 Obsah 1 ÚVOD 4 2 VYMEZENÍ POJMŮ 5 3 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A DOKUMENTŮ 8 4 INSTITUCIONÁLNÍ

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 57 V21 IPRM Atraktivní Olomouc 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 41 V 226 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V21 IPRM Zlín 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

ecba Server 1.0 Uživatelský manuál ecba s.r.o., 2010, verze 1.0.7.100220802 www.ecba.cz ecba s.r.o., 2008, www.ecba.cz, verze 1.0.1.

ecba Server 1.0 Uživatelský manuál ecba s.r.o., 2010, verze 1.0.7.100220802 www.ecba.cz ecba s.r.o., 2008, www.ecba.cz, verze 1.0.1. ecba Server 1.0 Uživatelský manuál ecba s.r.o., 2010, verze 1.0.7.100220802 www.ecba.cz ecba s.r.o., 2008, www.ecba.cz, verze 1.0.1.080527a Obsah ÚVOD... 3 Systémové požadavky... 3 Upozornění... 3 Struktura

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.0

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.0 Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu verze 1.0 Verze 1.0 Metodického pokynu ke způsobilým výdajům projektu, schválená dne 12. 9. 2012 je účinná pro výzvy vyhlašované po tomto datu. Pro probíhající

Více

Finanční řízení projektu

Finanční řízení projektu Vzdělávací modul č. 3: Finanční řízení projektu Kurz č. 1: Specifika finančního řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje,

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI VÝSTAVBA A PROVOZ NOVÉ SPORTOVNÍ HALY KAMENNÁ STEZKA

STUDIE PROVEDITELNOSTI VÝSTAVBA A PROVOZ NOVÉ SPORTOVNÍ HALY KAMENNÁ STEZKA STUDIE PROVEDITELNOSTI VÝSTAVBA A PROVOZ NOVÉ SPORTOVNÍ HALY KAMENNÁ STEZKA Květen 2013 AK Kabilka, advokátní kancelář Obsah OBSAH... 2 SLOVNÍK POJMŮ... 5 ÚVOD... 6 1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 7 2 ANALÝZA

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ŠKOLICÍ STŘEDISKA Výzva II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ŠKOLICÍ STŘEDISKA Výzva II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ŠKOLICÍ STŘEDISKA Výzva II Praha - srpen 2009 1 Dokument je

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III - prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III - prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III - prodloužení Praha červen

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA TACR/5878/2012 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA Zveřejněno dne: 24. 7. 2012 Schválila. Dne 24. 7. 2012 Pro program ALFA verze číslo: 6 Pro program OMEGA verze číslo: 2 1 Obsah 1. Pravidla realizace

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

DOTACE A JEJICH ZOBRAZENÍ V ÚČETNICTVÍ

DOTACE A JEJICH ZOBRAZENÍ V ÚČETNICTVÍ JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku DOTACE A JEJICH

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I Praha říjen 2008 Dokument je výhradním vlastnictvím

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA III

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA III Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA III Praha - říjen 2010 33 Dokument

Více

Příručka k modelovým projektům

Příručka k modelovým projektům Příručka k modelovým projektům pro oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání globálních grantů OP VK Plzeňského kraje Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje Verze 1.01 Červenec 2009 Obsah:

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

Příručka způsobilosti výdajů pro program ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY

Příručka způsobilosti výdajů pro program ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Příručka způsobilosti výdajů pro program ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Cílem této příručky je poskytnout přehled a výklad k jednotlivým položkám způsobilých výdajů programu ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY v takovém

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II - prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II - prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II - prodloužení Praha květen 2013

Více

Příručka způsobilých výdajů

Příručka způsobilých výdajů Spolupráce klastry II. výzva Příručka způsobilých výdajů Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu SPOLUPRÁCE - Klastry vychází z dokumentů: Výzva k předkládání projektů v rámci

Více

ICT PRO PRAHU 14. Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Praha - Konkurenceschopnost

ICT PRO PRAHU 14. Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Praha - Konkurenceschopnost Název projektu: ICT PRO PRAHU 14 Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Prioritní osa Oblast podpory Operační program Praha - Konkurenceschopnost 1 Dopravní dostupnost

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III Praha červen 2012 Dokument

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II Praha květen 2010 Dokument je výhradním

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY projektu financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita verze 1.3B platnost od 15.

POKYNY K VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY projektu financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita verze 1.3B platnost od 15. POKYNY K VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY projektu financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita verze 1.3B platnost od 15. září 2011 OBSAH Způsob předkládání Monitorovací zprávy... 1 Vyplnění

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. - specifická část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Pravidla pro žadatele a příjemce. - specifická část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Výzvy PO3 Individuální projekty systémové VERZE: 1 DATUM PLATNOSTI: VYDAL: Řídící

Více