KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO PŘÍRUČKA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA. Manuál k aplikaci Cost-benefit analýza

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO PŘÍRUČKA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA. Manuál k aplikaci Cost-benefit analýza"

Transkript

1 KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO PŘÍRUČKA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA Manuál k aplikaci Cost-benefit analýza

2 Úvod Studie proveditelnosti, její finanční a ekonomická část, jsou klíčovými podklady žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Obtížné téma i povinnost žadatelů zpracovávat tato data v elektronické aplikaci Cost-benefit analýza daly vzniknout prvnímu dílu Příručky projektového manažera. Ta je určena všem zpracovatelům projektů a žadatelům o dotace z ROP Moravskoslezsko. Aniž by bylo možné obsáhnout v jedné příručce veškeré typy projektů a jejich různé zaměření, byl pro výklad zvolen typový projekt, jenž může s dostatečným množstvím příkladů a nastíněním možných eventualit sloužit jako univerzální podklad pro uchopení dané problematiky. Na případové studii typového projektu obce, zaměřeného na rekonstrukci a modernizaci zařízení pro sportovní, volnočasové a kulturní aktivity, je zde ukázán postup, vazby a principy při zpracování finanční a ekonomické části studie proveditelnosti a zpracování elektronické aplikace Cost-benefit analýza. Případová studie: Rekonstrukce sportovně-relaxačního areálu 1. ZADÁNÍ Žadatel: obec Dobrá Lhota (neplátce DPH), počet obyvatel: Popis projektu: Obec má ve vlastnictví zanedbaný areál fotbalového hřiště a okolního zázemí. Součástí areálu je objekt zchátralých šaten a zchátralého betonového bazénu. V současné době jsou možnosti využívání areálu velice omezené (sportovní, kulturní akce). V blízkosti areálu se nachází dvě mateřské školky a základní škola. Provozní výdaje areálu jsou výdaje na energie (elektřina, plyn k vytápění objektu šaten) ve výši 20 tis. Kč ročně (užitková voda je čerpána z vlastní studny, proto v rámci projektu dojde k napojení na vodovodní síť) a výdaje na údržbu a opravy ve výši 5 tis. Kč ročně. Počínaje rokem 2011 se plánují pravidelně každé tři roky zvýšené výdaje na opravy a údržbu areálu ve výši 10 tis. Kč za rok. Obec nemá z areálu v současné době žádné příjmy. Jelikož zchátralý bazén představuje ohrožení pro obyvatele, bude potřeba jej odstranit. Výdaje na tuto demolici se v aktuálních cenách pohybují okolo 500 tis. Kč. Odstranění bude nutno provést nejpozději v roce Dobrá Lhota se začala záměrem využití areálu zabývat v roce 2006, kdy byl záměr veřejně projednán a bylo provedeno veřejné hlasování mezi občany obce. Záměrem obce je v daném areálu vybudovat sportovně-relaxační areál. Součástí projektu by mělo být: soustava hřišť pro různé sporty (víceúčelové hřiště s umělým povrchem, hřiště pro plážový volejbal), vstupní prostor areálu a oplocení, parkovací plochy, nové šatny, tribuna, sociální zařízení včetně napojení na vodovodní síť, zpevněná plocha se zahrádkou pro venkovní posezení, dětské hřiště, chodníky, přírodní prvky, demolice zchátralého bazénu. Areál bude sloužit pro sportovní, volnočasové a kulturní akce obce. Cílovými skupinami budou především děti a mládež, děti ze dvou mateřských škol (30 a 40 dětí) i blízké základní školy (400 dětí), návštěvníci sportovních utkání, kulturních a volnočasových akcí, organizované spolky (fotbalisté 75 členů, volejbalisté 15 členů, dobrovolní hasiči 60 členů), které v omezené míře využívají současný areál.

3 V lednu 2007 zastupitelstvo rozhodlo o realizaci projektu. Na začátku srpna 2007 obec získala dotaci na zpracování projektové dokumentace ve výši 50 % (tj. 360 tis. Kč) od Moravskoslezského kraje. Tato dokumentace byla uhrazena v prvním čtvrtletí Zbývající výdaje v předinvestiční fázi hradí obec ze svého rozpočtu. Obec získala na investiční fázi projektu úvěr až do výše 10,8 mil. Kč, který bude použit na předfinancování i spolufinancování projektu (úroková sazba 5 % ročně, čerpání do konce r. 2010, splatnost do konce r. 2011). Poslední splátka úvěru proběhne na konci roku Úroky za tento rok činí Kč. Investiční fáze v případě schválení dotace započne v lednu 2009 vyhlášením výběrového řízení na dodavatele stavby, soustavy hřišť a herních prvků. Výběrové řízení provede externí firma (plátce DPH) za cenu 30 tis. Kč s DPH. Tyto výdaje si obec Dobrá Lhota nebude nárokovat k proplacení z dotace. Ukončení investiční fáze je plánováno koncem března 2010 (k 31.3.). Po dobu trvání investice až po ukončení projektu bude nasmlouván projektový management externí formou. Ten bude zpracovávat monitorovací hlášení s žádostí o platbu a závěrečnou monitorovací zprávu. Předběžná cena projektového managementu byla dle třech obdržených cenových nabídek odhadnuta na 250 tis. Kč. Ostatní činnosti bude mít na starosti projektový tým (např. zpracování žádosti, studie proveditelnosti, právní záležitosti apod.). V polovině roku 2010 (1. června) začne být areál provozován. Předpokládá se přijetí zaměstnance (vzdělání střední bez maturity) se sníženou pracovní schopností (správce areálu) na celý úvazek, předpokládaná hrubá hodinová mzda 80 Kč/h. Dále bude zaměstnán úklidový pracovník na poloviční úvazek (vzdělání střední bez maturity). Jeho mzda bude 60 Kč/h. Správce i úklidový pracovník budou zaměstnanci obce. 2. VÝCHOZÍ PODMÍNKY A KALKULACE Všichni členové projektového týmu jsou zaměstnanci obecního úřadu v Dobré Lhotě v tomto konkrétním případě budou mzdy členů projektového týmu nezpůsobilým výdajem, přesto však musí být vyčísleny. Jedná se totiž o nezbytnou součást projektu. Obecně jsou mzdy členů projektového týmu způsobilým výdajem, avšak obec Dobrá Lhota dobrovolně nepožaduje tyto mzdy z dotace proplatit. Jedná se totiž o zaměstnance úřadu, kteří tyto činnosti mají v popisu práce a jsou za ni ohodnoceni v rámci své měsíční odměny. Výše nezpůsobilých výdajů na mzdy členů projektového týmu je vypočtena tak, že 2 osoby týmu pracují na čtvrtinový úvazek na tomto projektu, jedna osoba má třetinový a jedna poloviční úvazek. V kapitole 6 Management projektu ve studii proveditelnosti (viz Metodický pokyn pro zpracování studie proveditelnosti a ekonomické analýzy CBA) musí být jednotlivé pozice rozepsány včetně jejich pracovní náplně, úvazku na projektu, zastupitelnosti, zkušeností s danou činností a na jiných projektech apod. Při vyčíslení mezd členů projektového týmu se bude v tomto případě vycházet z průměrné hrubé měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře 23 tis. Kč. Projektový tým bude fungovat od předinvestiční fáze (získání dotace na zpracování projektové dokumentace) do doby ukončení projektu, tj. 31. května Co se týká výdajů na technický dozor investora či výdajů na projektový management, budou řešeny v rámci jiných kapitol rozpočtu (02.02 Poradenství a služby a Zabezpečení výstavby inženýrská činnost). Nezpůsobilé výdaje a úroky z úvěru hradí obec z vlastních zdrojů, tím jsou všechny její disponibilní zdroje vyčerpány. Způsobilé výdaje jsou kryty úvěrem a proplacenou dotací. Pokud je proplacená dotace vyšší než vynaložené způsobilé výdaje, obec pak použije přebytek na splacení jistiny úvěru. Provozní ztrátu areálu bude obec hradit z vlastních zdrojů. Bezbariérové úpravy, které proběhnou v roce 2009, byly dle stavební projektové dokumentace stanoveny ve výši 150 tis. Kč bez DPH. Celkem 252 obyvatel obce (tj. 5 % obyvatel obce), kteří pravidelně 2 týdně po dobu 1 hodiny sportují, ušetří ½ hodiny času (dohromady tam a zpět), jelikož nebudou dojíždět za obdobným sportovním vyžitím do blízké obce Sousední Lhota. Celkem 100 lidí z 252 dojíždí do sousední obce hromadnou autobusovou dopravou. Jednosměrná jízdenka stojí 10 Kč. Zbylých 152 osob dojíždí do vedlejší obce osobními automobily. Průměrně jedou v automobilu 3 lidé. Průměrná spotřeba těchto osobních vozidel je 6,5 l/100 km. Průměrná cena pohonných hmot je 30 Kč/l. Obec Sousední Lhota je od Dobré Lhoty vzdálená 5 km. Průměrný počet žáků MŠ a ZŠ je 470 osob. Provoz areálu bude zahájen v polovině roku 2010, a proto je nutné v tomto roce počítat pouze s poloviční výší přínosu Zlepšení stavu škol a školských zařízení stavební úpravy. V dalších letech bude areál pro účely výuky tělesné výchovy využíván po celý školní rok. Nejedná se však o školu či školské zařízení, ale sportovní areál, jehož primárním účelem je poskytování prostor pro aktivní životní styl a nikoliv výuku tělesné výchovy. Z tohoto důvodu není možné počítat s mírou zlepšení stavu škol a školských zařízení ve výši 100 %, ale pouze s mírou zlepšení 10 %.

4 3. CO JE NEZBYTNÉ VYČÍSLIT VE STUDII PROVEDITELNOSTI? 3.1. Lidské zdroje pro realizaci projektu Při výpočtu mezd členů projektového týmu je třeba počítat s povinnými odvody zaměstnavatele za zaměstnance. Jednotkou mzdových výdajů je tzv. osobohodina. Mzdy členů projektového týmu v přípravné a realizační fázi jsou u projektů nezakládajících veřejnou podporu způsobilým výdajem (avšak dle zadání této případové studie se žadatel rozhodl, že nebude tyto výdaje požadovat k proplacení). Důležité: U projektů zakládajících veřejnou podporu (komerční projekty) jsou osobní výdaje vždy nezpůsobilé. Výpočet osobních výdajů projektového týmu (dle zadání): 2 osoby na čtvrtinový úvazek: 2 0,25 40 = 20 osobohodin/týden 1 osoba na třetinový úvazek: 1 0,33 40 = 13,33 osobohodin/týden 1 osoba na poloviční úvazek: 1 0,5 40 = 20 osobohodin/týden (pozn.: Pracovní týden na plný úvazek má 40 hodin) Počet osobohodin za týden celkem: , = 53,33 Počet osobohodin za měsíc: 53,33 4 = 213,33 (pozn.: Měsíc má průměrně 4 týdny.) Počet osobohodin za projekt: 213,33 34 = 7 253,22 (pozn.: Projektový tým bude dle zadání fungovat celkem 34 měsíců, tj. od začátku srpna 2007 do konce května 2010.) Průměrná hodinová hrubá mzda členů projektového týmu včetně odvodů: : 160 1,35 = 194,06 (pozn.: Měsíc má průměrně 160 pracovních hodin. Odvody sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatele za zaměstnance činí 35 % z hrubé mzdy.) Celkové osobní výdaje projektového týmu: 7 253,22 194,06 = 1 407,56 tis. Kč 3.2. Kalkulace ročních provozních výdajů Tabulka č.1: Kalkulace ročních provozních výdajů v tis. Kč Popis položky Výdaj/rok (vč. odvodů) Odvody SP a ZP SP a ZP z výdaje/rok Výdaj/rok (bez odvodů) Poznámka Osobní výdaje vč. odvodů 285,1 35 % 73,9 211,2 viz výpočet níže Popis položky Výdaj/rok (vč. DPH) DPH DPH z výdaje/rok Výdaj/rok (bez DPH) Poznámka Materiál a suroviny 5,0 0,8 4,2 Spotřební materiál 5,0 19 % 0,8 4,2 Úklidové prostředky apod. Energie 116,0 13,8 102,2 Spotřeba elektřiny 30,0 19 % 4,8 25,2 Průměrná roční spotřeba 7,5 MWh. Cena Kč/MWh s DPH. Vodné a stočné 61,0 9 % 5,0 56,0 Průměrná roční spotřeba m 3. Cena 50 Kč/m 3 s DPH. Spotřeba paliva (plyn) 25,0 19 % 4,0 21,0 Průměrná roční spotřeba kwh. Cena 1,10 Kč/kWh s DPH. Opravy a udržování 30,0 55,0 4,8 8,8 25,2 46,2 Opravy a údržba 15,0 40,0 19 % 2,4 6,4 12,6 33,6 Prvních 5 let (záruka areálu) výdaje na údržbu 15 tis./rok. Od r nárůst výdajů o 25 tis. Kč/rok. Údržba zelených ploch 15,0 19 % 2,4 12,6 Sekání a údržba areálu Ostatní služby 7,0 1,1 5,9 Odvoz odpadů 5,0 19 % 0,8 4,2 Poplatek OSA 2,0 19 % 0,3 1,7 Poplatek za provozování hudební produkce Reinvestice 50,0 19 % 8,0 42,0 5 let po záruční době je třeba provést reinvestici ve výši 50 tis. Kč (obnova drobného hmotného majetku). Poté každých 5 let ve stejné výši. Poznámka: SP = sociální pojištění ZP = zdravotní pojištění Průměrné roční spotřeby jsou kalkulovány s ohledem na stávající výdaje a vycházejí z údajů projektové dokumentace. Ceny jsou dány ceníky dodavatelských firem dle příslušných tarifů.

5 Výpočet osobních provozních výdajů: Správce Počet odpracovaných hodin/týden (plný úvazek): Počet odpracovaných hodin/měsíc: Počet odpracovaných hodin/rok: Roční průměrná hrubá mzda včetně odvodů: Úklidový pracovník Počet odpracovaných hodin/týden (poloviční úvazek): Počet odpracovaných hodin/měsíc: Počet odpracovaných hodin/rok: Roční průměrná hrubá mzda včetně odvodů: Osobní výdaje včetně odvodů celkem: 40 h 40 h 4 týdny v měsíci = 160 h 160 h 12 měsíců = h h 80 Kč/h 1,35 = 207,36 tis. Kč 20 h 20 h 4 týdny v měsíci = 80 h 80 h 12 měsíců = 960 h 960 h 60 Kč/h 1,35 = 77,76 tis. Kč 207,36 tis. + 77,76 tis. = 285,12 tis. Kč Při výpočtech výše DPH z částky, která již v sobě DPH obsahuje, je třeba uvažovat, že výdaj je tvořen základem 100 % a 19 %, příp. 9 % DPH. Chceme-li tedy vypočítat 1 %, nemůžeme výdaj/rok (s DPH) dělit pouze 100, ale 119 (příp. 109 při snížené sazbě DPH). V případě reinvestic je důležité vycházet z kapitoly č. 8 studie proveditelnosti s názvem Potřeba a zajištění dlouhodobého a oběžného majetku, kde by mělo být mimo jiné uvedeno, jaká je životnost jednotlivých majetkových položek nakupovaných v rámci projektu a kdy bude tedy nutné tyto majetkové položky obnovit Kalkulace ročních provozních příjmů Tabulka č.2: Kalkulace ročních provozních příjmů v tis. Kč Popis položky Příjem/rok Poznámka Pronájem hracích ploch 261,1 Multifunkční hřiště: Fotbalisté muži 2 /týden po 2h (celoročně) starší žáci 2 /týden po 2h (celoročně) mladší žáci 2 /týden po 2h (celoročně) Hasiči dospělí 1 /týden po 2 h (6 měsíců v roce) děti 1 /týden po 2h (6 měsíců v roce) Veřejnost multifunkční hřiště 14h/týden (6 měsíců v roce) Cena multifunkčního hřiště 200 Kč/h. Beachvolejbalové hřiště: Volejbalisté 2 /týden po 1,5h (4 měsíce v roce) Veřejnost 4h/den (4 měsíce v roce) Cena beachvolejbalového hřiště je 120 Kč/h. Ostatní pronájmy 16,9 Sportovní zápasy se předpokládají v průměru 2 /měsíc (pronájem v délce 3 h). Cena pronájmu 200 Kč/h. Soukromé společenské akce se předpokládají v počtu 5 akcí/rok v průměrné délce konání od 9:00 do 16:00. Nad 5 hodin pronájmu za den se bude platit jednotná cena 500 Kč. Příjmy ze vstupného na sportovní či společensko-kulturní akce Celkem 362,0 84,0 Cena vstupného na akci bude 20 Kč/osobu. Obec pořádá 3 společenské akce/rok (dožínky, zábavy atd.). Předpokládá se účast cca 600 lidí/akce. Na sportovních zápasech pak 100 lidí/zápas. Kalkulace provozních příjmů musí vycházet z údajů a výsledků marketingové analýzy (odhad poptávky, pořádané akce, cena pronájmu, sezónnost/celoročnost, otevírací doba apod.). V typovém příkladě je obec Dobrá Lhota zároveň provozovatelem sportovně-rekreačního areálu. Jelikož Dobrá Lhota není plátcem DPH, veškeré provozní příjmy DPH neobsahují.

6 Výpočet provozních příjmů: Pronájem hracích ploch: Fotbalisté celkem: muži starší žáci mladší žáci Hasiči celkem: dospělí mládež Volejbalisté celkem: Veřejnost celkem: multifunkční hřiště beachvolejbalové hřiště Celkem: 115,2 tis. Kč 96 tréninkových zápasů/rok 2 h/tréninkový zápas = 196 h/rok 196 h/rok 200 Kč/h = Kč/rok 96 tréninkových zápasů/rok 2 h/tréninkový zápas = 196 h/rok 196 h/rok 200 Kč/h = Kč/rok 96 tréninkových zápasů/rok 2 h/tréninkový zápas = 196 h/rok 196 h/rok 200 Kč/h = Kč/rok 19,2 tis. Kč 24 cvičení/6 měsíců 2 h/cvičení = 48 h/6 měsíců 48 h/6 měsíců 200 Kč/h = Kč/6 měsíců 24 cvičení/6 měsíců 2 h/cvičení = 48 h/6 měsíců 48 h/6 měsíců 200 Kč/h = Kč/6 měsíců 5,76 tis. Kč 32 tréninkových zápasů/4 měsíce 1,5 h/tréninkový zápas = 48 h/4 měsíce 48 h/4 měsíce 120 Kč/h = Kč/4 měsíce 120,96 tis. Kč 336 h/6 měsíců 200 Kč/h = Kč/6 měsíců 448 h/4 měsíce 120 Kč/h = Kč/4 měsíce 115,2 tis. Kč + 19,2 tis. Kč + 5,76 tis. Kč + 120,96 tis. Kč = 261,12 tis. Kč Ostatní pronájmy: Sportovní zápasy: Společenské akce: Celkem: 14,4 tis. Kč 24 zápasů/rok 3 h/zápas = 72 h/rok 72 h/rok 200 Kč/h = Kč/rok 2,5 tis. Kč 5 akcí/rok 500 Kč/akce = Kč/rok 14,4 tis. Kč + 2,5 tis. Kč = 16,9 tis. Kč Příjmy ze vstupného na sportovní či společensko-kulturní akce: Sportovní akce: 48 tis. Kč 24 sportovních zápasů/rok (údaj z ostatních pronájmů ) 20 Kč 100 lidí = Kč/rok Společensko-kulturní akce: 36 tis. Kč 3 akce/rok 20 Kč 600 lidí = Kč/rok Celkem: 48 tis. Kč + 36 tis. Kč = 84 tis. Kč 3.4. Rozpočet projektu Před samotným vkládáním údajů do aplikace Cost-benefit analýza je potřebné zpracovat rozpočet celého projektu. Jednotlivé položky rozpočtu až do úrovně podpoložek je nutné zdůvodnit v rámci podkapitoly studie proveditelnosti 9a Popis výdajů projektu v jednotlivých fázích. Týká se to především nakupovaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, mezd členů projektového týmu, nákupu služeb a dalších. Stavební části stavby a případné technologie jsou součástí stavebního položkového rozpočtu projektu. Pokud je žadatel neplátcem DPH, pak se ceny v rozpočtu projektu uvádějí bez DPH. DPH pro doplňkové výdaje, hlavní výdaje a pro výdaje křížového financování je uváděna zvlášť ve speciálních položkách rozpočtu DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu pro doplňkové výdaje, DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu pro hlavní výdaje projektu, a DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu pro křížové financování. Výjimkou jsou nezpůsobilé výdaje, které jsou uváděny s DPH. Pokud je žadatelem plátce DPH, pak rovněž uvádí ceny v rozpočtu projektu bez DPH a celkovou hodnotu DPH uvede do položky DPH, kdy je nárok na odpočet na vstupu (tj. nezpůsobilý výdaj).

7 Křížové financování je povoleno u několika přesně vymezených oblastí podpory, např. u sociálních služeb, kdy je možno při vzniku nové sociální služby uhradit až 1 rok provozních výdajů. Informace o možnostech křížového financování je možné nalézt v Prováděcím dokumentu ROP Moravskoslezsko, příp. v textu vyhlášené výzvy. Obecně nelze provozní výdaje z dotace proplatit! Tabulka č.3: Rozpočet projektu Název položky Jednotka Počet jednotek Cena za jednotku (v Kč) V ý d a j c e l k e m (v Kč) Z toho neinvestiční (v Kč) 01 Doplňkové výdaje řízení projektu 0,0 0, Mzdy členů projektového týmu osobohodina 0, Odvody sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatele za zaměstnance 0, Finanční výdaje a poplatky 0, Nákup dlouhodobého hmotného majetku 0, Nákup dlouhodobého nehmotného majetku (patenty, 0,0 know-how, licence) Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 02 Doplňkové výdaje nákup služeb , , Audit a odborné znalecké posudky 0, Poradenství a služby 0, Projektový management externí společnost ks , , , Překlady a tlumočení 0, Výběrová řízení zadávací dokumentace, organizace výběrového řízení 0,0 03 Doplňkové výdaje jiné , , DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu , , ,0 04 Hlavní výdaje publicita projektu 5 042,00,0 0, Konference/semináře 0, Publicita (pamětní desky) ks , , Marketing (do 2 % CZV) 0,0 05 Hlavní výdaje stavební část a nákup technologií ,4 0, Zabezpečení výstavby (inženýrská činnost) ks , , Pořízení pozemků (do 10 % CZV) 0, Pořízení staveb (v součtu s položkou do 50 % CZV) 0, Dokumentace k projektu (do 5% CZV) 0, Stavební části stavby ks , , Technologická zařízení ks , ,6 06 Hlavní výdaje dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek , , Nákup nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku soubor , , Nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0, Nákup drobného dlouhodobého hmotného či nehmotného soubor , , ,0 majetku (dle rozhodnutí účetní jednotky) Jiný majetek 0,0 07 Hlavní výdaje jiné , , Věcné příspěvky (u pozemků do 10 % CZV, v případě staveb či pozemků a staveb do 50 % CZV) 0, DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu , , Ostatní (specifikujte) 0,0 08 Křížové financování mzdy 0,0 0, Mzdy osobohodina 0, Odvody sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatele za zaměstnance 0,0 0,0

8 09 Křížové financování provoz 0,0 0, Cestovní náhrady 0, Spotřební zboží a provozní materiál 0, Telefon, fax, poštovné, internet 0, Voda, paliva, energie, úklid 0, Odpisy 0,0 10 Křížové financování služby 0,0 0, Publikace/školící materiály/manuály 0, Vzdělávací služby lektoři 0, Výdaje na konání vzdělávacích kurzů 0,0 11 Křížové financování jiné výdaje 0,0 0, DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu 0,0 12 Doplňkové výdaje celkem (do 10% CZV) , ,0 13 Hlavní výdaje celkem , ,0 14 Křížové financování celkem (do 20% CZV) 0,0 0,0 15 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM ( ) , ,0 16 NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM , , DPH, kdy je nárok na odpočet na vstupu 0, Pozemek (nad 10% CZV) 0, Jiné 0, Projektová dokumentace ks , , Náklady na pořádání výběrových řízení ks , , , Mzdy členů projektového týmu osobohodina 7 253,22 194, , ,0 17 CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU ( ) , ,0 Nyní jsou data připravena pro online aplikaci Cost-benefit analýza. 4. PRÁCE S APLIKACÍ COST-BENEFIT ANALÝZA NEŽ ZAČNETE VYPLŇOVAT APLIKACI COST-BENEFIT ANALÝZA Aplikace Cost-benefit analýza je dostupná na webových stránkách (profil 1 Připravuji projekt) nebo (sekce Dobrá rada), a to po registraci ové adresy uživatele (resp. po přihlášení na web). Po celou dobu činnosti v aplikaci je vám k dispozici nápověda, a to pro každou jednotlivou záložku aplikace. Všechny finanční hodnoty jsou uváděny v tis. Kč. Výjimkou mohou být některé socioekonomické přínosy či náklady na záložce č. 9: Socioekonomické C&B (např. bezbariérové úpravy jsou uváděny v Kč), proto je potřeba sledovat jednotku těchto přínosů či nákladů. Od je potřeba využít webovou aplikaci Cost-benefit analýza také pro zpracování finančního plánu u projektů do 10 mil. Kč celkových výdajů projektu (tj. součet způsobilých i nezpůsobilých výdajů) s tím rozdílem, že se nepracuje se zbytkovou hodnotou a nezpracovává se finanční a ekonomická analýza. Po označení políčka pro projekt do 10 mil. Kč celkových výdajů jsou neaktivní záložka č. 5: Finanční analýza projektu v tis. Kč, záložka č. 8: Kroky od finanční k ekonomické analýze, záložka č.9: Socioekonomické C&B a záložka č. 10: Ekonomická analýza projektu v tis. Kč Finanční plán Náplň celého finančního plánu je dána Metodickým pokynem pro zpracování studie proveditelnosti a ekonomické analýzy. V aplikaci Cost-benefit analýza je obsažena pouze část finančního plánu v podobě záložek č. 1, 2, 3, 4, 6, 7.

9 Záložka č. 1: Informace o projektu, východiska Na základě vyplnění identifikačních údajů první části záložky aplikace Cost-benefit analýza se automaticky generují tabulky v dalších záložkách. Celkové výdaje projektu jsou větší než 10 mil. Kč, proto se políčko Jedná se o projekt zpracovávající zjednodušenou studii proveditelnosti neoznačuje. Jelikož je obec ze zákona vždy považována za velký podnik, v aplikaci se nezatrhne políčko Je žadatel MSP (tj. malý a střední podnik). Diskontní sazby pro finanční a ekonomickou analýzu jsou pevně stanoveny Evropskou komisí. Rokem hodnocení je v tomto typovém příkladu rok Obecně se rokem hodnocení rozumí rok, kdy byla zpracována analýza v aplikaci. Referenční období je blíže specifikováno v příloze č. 1 Metodického pokynu pro zpracování studie proveditelnosti a ekonomické analýzy (CBA), kde je dáno, že referenční období u infrastruktury veřejných služeb je v délce 20 let. Pokud je objektivně zdůvodněno a podloženo, že předmět projektu má referenční období kratší, pak je možno období v této záložce aplikace zkrátit. Zároveň příloha č. 1 metodického pokynu stanovuje, že všechny vstupy jsou uváděny bez vlivu inflace. U projektů zpracovávajících zjednodušenou studii proveditelnosti není nutné pole referenčního období vyplňovat. Délka období bude nastavena automaticky na dobu povinné udržitelnosti. Rokem zahájení předinvestiční fáze je rok Údaj vychází ze zadání, kde je řečeno, že v roce 2006 došlo k veřejnému projednání záměru a k veřejnému hlasování mezi občany obce. Rok zahájení investiční fáze taktéž vychází ze zadání, kde je uvedeno, že investiční fáze v případě schválení dotace započne v lednu V úvodním textu je rovněž řečeno, že ukončení investiční fáze je plánováno koncem března 2010 (k 31.3.). Rokem finančního ukončení je taktéž rok 2010, jelikož závěrečnou monitorovací zprávu s žádostí o platbu žadatel předloží 28. května Proplacení této poslední platby (finanční ukončení projektu) nastane dle předpokladu do 3 měsíců od předložení žádosti o platbu (tj. na konci srpna 2010). Ze zadání vyplývá, že v polovině roku 2010 (1. června) začne být areál provozován. Zbytková hodnota investice v posledním roce referenčního období byla znalcem (zaměstnanec odboru investic na obecním úřadě) odhadnuta na 14,5 mil. Kč (metodou zbytkové tržní hodnoty fixního kapitálu). Další metody budou uvedeny ve 2. kapitole, zabývající se finančním hodnocením efektivnosti projektu. Pozor: V aplikaci se uvádí zbytková hodnota v tis. Kč a bez DPH! U projektů zpracovávajících zjednodušenou studii proveditelnosti není nutné zbytkovou hodnotu vyčíslovat. Stačí tedy zadat nulovou hodnotu.

10 Záložka č. 2: Celková výše investice v tis. Kč Celkové výdaje projektu musejí být rozčleněny na výdaje nulové varianty a výdaje investiční varianty. Nulová varianta (vývoj bez realizace projektu) obsahuje tzv. utopené náklady, čili výdaje, které již jednou byly vynaloženy bez ohledu na to, zda investice bude zrealizována či nikoliv (např. projektová dokumentace, průzkumy, analýzy, studie proveditelnosti apod.). Tyto výdaje nulové varianty je potřeba vyplnit rovněž do investiční varianty, aby jejich hodnota dále nevstupovala do finanční a ekonomické analýzy (dojde k jejich vynulování v rámci rozdílové varianty). Výdaje nulové varianty se dále člení na výdaje předinvestiční fáze a investiční fáze. V investiční variantě se výdaje dále dělí na způsobilé výdaje v předinvestiční fázi, způsobilé výdaje v investiční fázi a nezpůsobilé výdaje. Ze zadání typového projektu vyplývá, že v předinvestiční fázi proběhlo veřejné hlasování mezi občany obce (r. 2006), funguje projektový tým (zač. srpna 2007) a v roce 2007 byla zpracována projektová dokumentace (720 tis. Kč uhrazeno v 1. čtvrtletí 2008). V roce 2006 proběhlo veřejné hlasování mezi občany obce. S tímto hlasováním nejsou spojené žádné výdaje, proto je sloupec roku 2006 nevyplněn. V roce 2007 jsou výdaje v nulové i investiční variantě tvořeny mzdami členů projektového týmu (utopené náklady). Hodnota 165,6 tis. Kč jsou výdaje za 4 měsíce (srpen až prosinec 2007 placeno s měsíčním zpožděním) činnosti projektového týmu. V roce 2008 jsou výdaje v nulové variantě složeny z výdajů na projektovou dokumentaci (720 tis. Kč), a z mezd členů projektového týmu (41,4 tis. Kč/měsíc 12 měsíců = 496,8 tis. Kč). Celkem tedy 1 216,8 tis. Kč. Opět se jedná o utopené náklady, proto se jejich suma musí promítnout i v investiční variantě. Jelikož si výdaje na zpracování projektové dokumentace žadatel nemůže nárokovat k proplacení a jelikož výdaje na mzdy členů projektového týmu dobrovolně nepožaduje uhradit z dotace, jedná se v obou případech o nezpůsobilé výdaje. V roce 2009 začne investiční fáze projektu, a to vyhlášením výběrového řízení na dodavatele stavby, soustavy hřišť a herních prvků (30 tis. Kč). V investiční fázi budou vznikat jak způsobilé, tak nezpůsobilé výdaje. Způsobilé výdaje v investiční fázi roku 2009 (tj tis. Kč) tvoří součet způsobilých výdajů za čtyři čtvrtletí dle tabulky č. 4: Plán průběhu výdajů přípravy a realizace v tis. Kč. Nezpůsobilé výdaje jsou součtem výdajů na mzdy členů projektového týmu (496,8 tis. Kč/rok) a výdajů na pořádaní výběrového řízení ve výši 30 tis. Kč, které dle zadání obec nepožaduje proplatit z dotace. Údaje roku 2010 jsou vyplněny analogicky. Způsobilé výdaje tvoří výdaje 1. čtvrtletí (4 954 tis. Kč) dle tabulky č. 4: Plán průběhu výdajů přípravy a realizace v tis. Kč (stavební práce, projektový management a technický dozor investora). Nezpůsobilé výdaje jsou dány výdaji na mzdy členů projektového týmu za dvě čtvrtletí fungování projektového týmu. Výdaje jsou uváděny včetně DPH a u mezd členů projektového týmu včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění (v případě, že vznikají). Rozdílová varianta je vypočítána automaticky po uložení údajů v záložce.

11 Záložka č. 3: Provozní výdaje v tis. Kč

12 Provozní výdaje je potřeba u projektů nad 10 mil. Kč celkových výdajů rozčlenit na provozní výdaje v nulové variantě (vývoj bez realizace projektu) a v investiční variantě (vývoj v případě realizace projektu), a to po celou provozní fázi. Na rozdíl od předchozí záložky Celková výše investice se údaje uvádějí bez DPH (vyjma osobních výdajů, které DPH neobsahují), jelikož DPH je zde vyčleněna jako samostatná položka DPH na vstupu. Údaje v nulové variantě vycházejí ze zadání příkladu, kde je řečeno: Provozní výdaje areálu jsou výdaje na energie (elektřina, plyn k vytápění objektu šaten) ve výši 20 tis. Kč ročně (tj. 16,8 tis. Kč bez DPH) a výdaje na údržbu a opravy ve výši 5 tis. Kč ročně (tj. 4,2 tis. Kč bez DPH). Počínaje rokem 2011 se plánují pravidelně každé 3 roky (tj. v letech 2011, 2014, 2017, 2020, 2023, 2026) zvýšené výdaje na opravy a údržbu areálu ve výši 10 tis. Kč za rok (tj. 8,4 tis. Kč bez DPH). Jelikož zchátralý bazén představuje ohrožení pro obyvatele, bude potřeba jej odstranit. Výdaje na tuto demolici se v aktuálních cenách pohybují okolo 500 tis. Kč (tj. 420,2 tis. Kč bez DPH). Odstranění bude nutno provést nejpozději v roce 2015 (bude provedeno až v r. 2015). Hodnota demolice bazénu bez DPH je zahrnuta v položce Opravy a udržování spolu s výdaji ve výši 4,2 tis. Kč na údržbu současného stavu areálu. DPH je vyčíslena na 4 tis. Kč/rok, příp. 4,8 tis. Kč/rok v letech, kdy budou zvýšené výdaje na opravy a údržbu. V roce 2015 je DPH vyčíslena na 83,8 tis. Kč především z důvodu realizace demolice zchátralého bazénu ve výši 500 tis. Kč. Jelikož je obec neplátcem DPH, nemusí vyčíslovat položku odvod DPH. Plátci vyplňují odvod DPH za podmínky, že DPH na výstupu u dané varianty (nulová, investiční) je vyšší než DPH na vstupu u této varianty. Údaje v investiční variantě vychází z tabulky č. 1: Kalkulace ročních provozních výdajů v tis. Kč v kapitole 3.2. Dle zadání je třeba počítat s tím, že provoz areálu začne až v polovině roku 2010, proto zůstává sloupec roku 2009 nevyplněn a provozní výdaje v roce 2010 jsou poloviční oproti dalším letům. Osobní výdaje jsou uvedeny včetně odvodů, ostatní výdaje jsou sníženy o DPH, která je pak vyčíslena v rámci položky DPH na vstupu. Od roku 2015 se zvyšují výdaje na opravy a udržování o 25 tis. Kč/rok včetně DPH (tj. na částku 46,2 tis. Kč bez DPH viz tabulka č. 1: Kalkulace ročních provozních výdajů v tis. Kč v kapitole 3.2). V letech 2015, 2020 a 2025 jsou v rámci provozních výdajů zahrnuty i výdaje na reinvestice ve výši 42 tis. Kč. Položka DPH na vstupu je dána součtem DPH jednotlivých položek provozních příjmů (viz tabulka č. 1: Kalkulace ročních provozních výdajů, sloupec DPH z výdaje/rok ). Je třeba věnovat pozornost tomu, zda výdaj nespadá do snížené sazby DPH nebo zda se nejedná o osobní výdaje, které DPH neobsahují, příp. zda se nejedná o nákupy od neplátců DPH, které DPH neobsahují. V letech je DPH dána součtem DPH za položky materiál a suroviny 0,8 tis. Kč/rok, energie 13,8 tis. Kč/rok, opravy a udržování 4,8 tis. Kč/rok a ostatní služby 1,1 tis. Kč/rok, celkem tedy 20,5 tis. Kč/rok. V roce 2010 je opět z důvodu zahájení provozu v polovině roku DPH snížena o polovinu (DPH z poloviční výše výdajů). Od roku 2015 jsou výdaje na opravy a udržování zvýšené na 55 tis. Kč s DPH. Tato zvýšená částka vyvolá změnu DPH o 4 tis. Kč/rok, tj. na 24,5 tis. Kč/rok. Navíc v letech 2015, 2020 a 2025 bude třeba provést reinvestice ve výši 50 tis. Kč s DPH, což zvýší položku DPH o 8 tis. Kč na konečných 32,5 tis. Kč. Rozdílová varianta je vypočítána automaticky po uložení údajů v záložce.

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání - Přírůstkový Rekonstrukce environmentálního centra

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání - Přírůstkový Rekonstrukce environmentálního centra Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání - Přírůstkový Rekonstrukce environmentálního centra PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka

Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Model verze 17.2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE

ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název projektu: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství Identifikace Žadatele: Mikroregion Polabí Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad

Více

Instrukce pro vyplnění webové aplikace Finanční a ekonomická analýza projektu

Instrukce pro vyplnění webové aplikace Finanční a ekonomická analýza projektu Instrukce pro vyplnění webové aplikace Finanční a ekonomická analýza projektu Verze 1.2 Verze 1.2 Stránka 1 z 79 Revize. č. Předmět revize Strana Platné od Podpis a datum 1 Je nově uveden výčet možných

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3

PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3 PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3 Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro Výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit Omezení způsobilosti:

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod PŘÍLOHA Č. 2 MONITOROVACÍ HLÁŠENÍ / ZPRÁVA Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod Monitorovací hlášení/etapová/závěrečná zpráva s žádostí o platbu/monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

Více

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání Zelená louka Výstavba environmentálního centra za účelem vzdělávání

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání Zelená louka Výstavba environmentálního centra za účelem vzdělávání Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání Zelená louka Výstavba environmentálního centra za účelem vzdělávání PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz,

Více

METODIKA PRO VÝPOČET FINANČNÍ MEZERY PROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM ROP SZ PŘÍLOHA Č. 10A PŘÍRUČKY PRO ŽADATELE

METODIKA PRO VÝPOČET FINANČNÍ MEZERY PROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM ROP SZ PŘÍLOHA Č. 10A PŘÍRUČKY PRO ŽADATELE METODIKA PRO VÝPOČET FINANČNÍ MEZERY PROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM ROP SZ v3 10. března 2015 Obsah 1 Obecný postup... 3 1.1 Působnost čl. 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006... 3 1.2 Referenční období...

Více

Metodický pokyn č. 1. Příloha č.1 Způsob dokladování výdajů

Metodický pokyn č. 1. Příloha č.1 Způsob dokladování výdajů Metodický pokyn č. 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů v rámci oblasti podpory 4.1, 4.2 a 4.3 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy Řídící orgán ROP NUTS 2 Střední

Více

Přepočet finanční mezery. Kraj Vysočina. Přepočet finanční mezery. 2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch. projekt není finalizován

Přepočet finanční mezery. Kraj Vysočina. Přepočet finanční mezery. 2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch. projekt není finalizován Název dokumentu: Název projektu: Žadatel: Operační program: Oblast podpory: Datum finalizace: Jazyk tiskové sestavy: Měna tiskové sestavy: Přepočet finanční mezery Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více

PŘÍLOHA 4 FINANČNÍ ANALÝZA VZOROVÉHO PROJEKTU PARKOVACÍ DŮM

PŘÍLOHA 4 FINANČNÍ ANALÝZA VZOROVÉHO PROJEKTU PARKOVACÍ DŮM PŘÍLOHA 4 FINANČNÍ ANALÝZA VZOROVÉHO PROJEKTU FINANČNÍ ANALÝZA VZOROVÉHO PROJEKTU Typ projektu: Projekt vytvářející příjmy podle článku 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském

Více

Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora

Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce

Více

Žádost o proplacení výdajů B1

Žádost o proplacení výdajů B1 B1 Verze pro příjemce dotace který vede daňovou evidenci V případě že subjekt neprovozuje některou z činností uváděných na řádcích 2-9 zaškrtne v příslušném sloupec Ne. V případě že subjekt provozuje některou

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Verze 2.0 revize č. 2 ke dni 01. 02. 2009 Vydání č. Platné od 2.0 30.11.2007 Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Ing.

Více

MANUÁL PRO VÝPOČET CITLIVOSTNÍ ANALÝZY PRO PROJEKTY V REŽIMU VEŘEJNÉ PODPORY

MANUÁL PRO VÝPOČET CITLIVOSTNÍ ANALÝZY PRO PROJEKTY V REŽIMU VEŘEJNÉ PODPORY MANUÁL PRO VÝPOČET CITLIVOSTNÍ ANALÝZY PRO PROJEKTY V REŽIMU VEŘEJNÉ PODPORY Verze I. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce

Více

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o.

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. Seminář ENVI A Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. CÍL: vysvětlit principy systémového přístupu při zpracování energetického auditu Východiska (legislativní) Zákon

Více

MANUÁL MODEL PLOŠNÉ PLYNOFIKACE

MANUÁL MODEL PLOŠNÉ PLYNOFIKACE MANUÁL MODEL PLOŠNÉ PLYNOFIKACE verze 16.0 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR wwww.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260 500 www.sfzp.cz, www.mzp.cz

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Tvorba projektu OP VK Benefit 7. Mgr. Bc. David Póč, Oddělení pro strategii a rozvoj/katedra veřejné ekonomie

Tvorba projektu OP VK Benefit 7. Mgr. Bc. David Póč, Oddělení pro strategii a rozvoj/katedra veřejné ekonomie Tvorba projektu OP VK Benefit 7 Mgr. Bc. David Póč, Oddělení pro strategii a rozvoj/katedra veřejné ekonomie Věcná část projektové žádosti Popis žadatele a partnerů Cíl projektu Popis klíčových aktivit

Více

PŘÍLOHA 5 FINANČNÍ ANALÝZA VZOROVÉHO PROJEKTU

PŘÍLOHA 5 FINANČNÍ ANALÝZA VZOROVÉHO PROJEKTU PŘÍLOHA 5 FINANČNÍ ANALÝZA VZOROVÉHO PROJEKTU V AREÁLU BÝVALÉHO PIVOVARU SVĚTOVAR FINANČNÍ ANALÝZA VZOROVÉHO PROJEKTU Typ projektu: Projekt nevytvářející příjmy podle článku 55 Nařízení Rady (ES) č. 183/26

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Příloha č. 1 Monitorovací zprávy OP VK MONITOROVACÍ INDIKÁTORY CZ.1.7/2.4./12.45 Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu O1/21 Stav ke dni 3.6.21 Výstupy

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

1: PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (POPŘ. ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ)

1: PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (POPŘ. ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ) Informace pro příjemce nejčastěji se objevující chyby, které mohou být vyhodnoceny jako nesrovnalost, popř. porušení rozpočtové kázně (ve smyslu zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) V rámci

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Integrovaný operační program

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Integrovaný operační program Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje dne 11. listopadu 2009 5. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Oblast intervence 3.3 Služby

Více

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner Ing. Aleš Koubek Koubek & partner 1. Kalkulace Hlavním úkolem kalkulace je spočítání vlastních nákladů kalkulační jednotky, obvykle nějakého výkonu (výrobku nebo služby). K tomu, abychom mohli kalkulovat

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Centrum pro regionální rozvoj ČR Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 tel.: +420 221 580 201 fax: +420 221 580 284 e-mail: crr@crr.cz

Více

Pravidla ES pro národní regionální pomoc z roku 1998 Nařízení Komise ES č. 68/2001 o aplikaci čl. 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu školení

Pravidla ES pro národní regionální pomoc z roku 1998 Nařízení Komise ES č. 68/2001 o aplikaci čl. 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu školení INVESTIČNÍ PODPORA PRO TECHNOLOGICKÁ CENTRA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Usnesení vlády ze dne 5.června 2002, č. 573 k zabezpečení realizace Rámcového programu pro podporu strategických služeb a Rámcového programu

Více

IX. Rozpočet projektu

IX. Rozpočet projektu IX. Rozpočet projektu Kód Název nákladu Jednotka 0 OSOBNÍ NÁKLADY 0 438 893,00 7,74 0,00 0.0 Platy, odměny z dohod a pojistné.0.0.0.0.0.0.0.03.0.04.0.05.0.06.0.07.0.08.0.09.0.0.0..0..0.3.0.4.03.03.0.03.0.04.0.0

Více

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20..

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) řádek Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. rozvahy období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2

Více

Formulář žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině

Formulář žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině Formulář žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině Obec: Vyplňte název obce. Ulice: č.p.: č.o.: PSČ: Telefon:

Více

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku oblast podpory: zaměření výzvy: vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku příjem žádostí: od 19. března 2012

Více

8 Ekonomická rozvaha bioplynové stanice

8 Ekonomická rozvaha bioplynové stanice 8 Ekonomická rozvaha bioplynové stanice 8.1 Modelová kalkulace investičních nákladů pro účel ekonomické rozvahy PS CELKEM SO CELKEM IN CELKEM 39 646 800 Kč 7 632 250 Kč 47 279 050 Kč Podrobnosti jsou uvedeny

Více

CBA příručka žadatele

CBA příručka žadatele CBA příručka žadatele Analýza nákladů a přínosů (též označována jako analýza nákladů a výnosů, případně anglickým termínem cost-benefit analysis, CBA) patří k základním technikám pro hodnocení investičních

Více

Způsobilost výdajů. Mgr. Jan Vlášek, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad

Způsobilost výdajů. Mgr. Jan Vlášek, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Způsobilost výdajů Mgr. Jan Vlášek, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ROP NUTS II Jihozápad Jeden ze sedmi regionálních programů ČR Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFDR),

Více

ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ

ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ AKCÍ V RÁMCI GRANTOVÝCH SCHÉMAT MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZÁVAZNÉ OSNOVY JSOU ZALOŽENY NA METODICE VYDANÉ MMR PRO FINANČNÍ A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ AKCE V RÁMCI 2. KOLA

Více

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany Olšany 66, 683 01 Olšany, IČ: 00368067, tel: 517 374 233 e-mail: obec@olsany.org, www.olsany.org Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany jako zadavatel zakázky malého rozsahu

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA)

Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA) Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA) 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Číslo globálního

Více

Jak vyplnit rozpočet nadačního příspěvku Stránka 1

Jak vyplnit rozpočet nadačního příspěvku Stránka 1 Jak vyplnit rozpočet nadačního příspěvku Vyplňování rozpočtu, prosím věnujte mimořádnou pozornost. V případě schválení vaší žádosti se k němu budete vracet viz Návod jak správně vyúčtovat nadační příspěvek

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ Kapitola Skupina položek Název dokladu Každého zaměstnance je důležité vést pod jedním podčíslem položkou v tabulce seznam výdajů. - Pracovní smlouva včetně pracovní náplně

Více

Monitorovací zprávy, Žádost o platbu, Soupiska účetních dokladů

Monitorovací zprávy, Žádost o platbu, Soupiska účetních dokladů Monitorovací zprávy, Žádost o platbu, Soupiska účetních dokladů Ústí nad Labem, 12.6.2014 Petra Grygarová, Mgr. Alena Michálková Monitoring projektu Předkládá se jeden typ monitorovacího hlášení a dva

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Investiční činnost v podniku

Investiční činnost v podniku Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Investiční činnost v podniku Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

Test znalostí - zadání k vyplnění úloh

Test znalostí - zadání k vyplnění úloh Test znalostí - zadání k vyplnění úloh Základní pokyny - uchazeč zpracuje úlohy s přihlédnutím k tomu, že se jedná o oblast prací s obsahem a texty v rámci webového projektu či obecně online služeb poskytovaných

Více

Přehled vydaných metodických pokynů (MP)

Přehled vydaných metodických pokynů (MP) Číslo MP: Název: Pro výzvu(-y): Platnost od: PLATNÝ/NEPLATNÝ 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů TP 90 10.10.2007 MP č. 6 2 Povinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace pro výzvu č. 90 90 10.10.2007

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pracovní list pro téma III.2.9 Podnikání Praktický příklad na založení firmy VY_32_INOVACE_329_20

Více

Předinvestiční fáze 21.2.2015. Typické výnosnosti investic u technologických staveb. Obsah studie proveditelnosti

Předinvestiční fáze 21.2.2015. Typické výnosnosti investic u technologických staveb. Obsah studie proveditelnosti Předinvestiční fáze Investor se rozhoduje, zda se zvolený projekt zahájí, nebo nikoli očekává zhodnocení vložených prostředků do projektu zhodnocení musí být vyšší, než např. úroky z vkladů Pro rozhodnutí

Více

Příručka způsobilých výdajů (ZV) Program EKO-ENERGIE

Příručka způsobilých výdajů (ZV) Program EKO-ENERGIE Příručka způsobilých výdajů (ZV) Program EKO-ENERGIE ÚVOD: Tento dokument má sloužit žadatelům o dotaci ze strukturálních fondů EU v rámci programu EKO-ENERGIE a pomáhat s orientací v oblasti způsobilých

Více

VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTYSE NEDVĚDI CE DOTAČNÍ PROGRAM

VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTYSE NEDVĚDI CE DOTAČNÍ PROGRAM VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTYSE NEDVĚDI CE DOTAČNÍ PROGRAM Podpora činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit a zájmové činnosti na území městyse Nedvědice Článek 1 Základní

Více

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku Operační program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku Operační program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP) - PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!! RK-36-2014-56, př. 1 Počet stran: 12 Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku Operační program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod Číslo monitorovací

Více

Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu

Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Názorný příklad vyplnění VH model ZELENÁ LOUKA Výstavba nové kanalizace a ČOV

Názorný příklad vyplnění VH model ZELENÁ LOUKA Výstavba nové kanalizace a ČOV OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Názorný příklad vyplnění VH model ZELENÁ LOUKA Výstavba nové kanalizace

Více

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Pardubice 19. 3. 2015 1 1. OBSAH 1. Obsah... 2 2. Úvod...

Více

Příručka způsobilých výdajů (ZV) Program EKO-ENERGIE, III. Výzva - prodloužená

Příručka způsobilých výdajů (ZV) Program EKO-ENERGIE, III. Výzva - prodloužená Příručka způsobilých výdajů (ZV) Program EKO-ENERGIE, III. Výzva - prodloužená ÚVOD: Tento dokument má sloužit žadatelům o dotaci ze strukturálních fondů EU v rámci programu EKO-ENERGIE a pomáhat s orientací

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Verze 2.0 revize č. 10 ke dni 19. 5. 2014, účinnost od 19. 5. 2014 Vydání č. Platné od 2.0 30.11.2007 pracoval: revidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis

Více

1. ÚVODNÍ INFORMACE... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTICI... 3 3. VYMEZENÍ STRUKTURY BENEFICIENTŮ... 4 4. POPIS INVESTIČNÍ A NULOVÉ VARIANTY...

1. ÚVODNÍ INFORMACE... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTICI... 3 3. VYMEZENÍ STRUKTURY BENEFICIENTŮ... 4 4. POPIS INVESTIČNÍ A NULOVÉ VARIANTY... OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTICI... 3 3. VYMEZENÍ STRUKTURY BENEFICIENTŮ... 4 4. POPIS INVESTIČNÍ A NULOVÉ VARIANTY... 5 4.1 POPIS INVESTIČNÍ VARIANTY... 5 4.2 POPIS NULOVÉ

Více

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obecné zásady Odhad celkových výdajů projektu (tzn. plán) v rámci realizace projektu bude

Více

Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Tel.: 388 325 356 e-mail: mas@netolice.cz www.mas-netolice.cz č.ú. 0644942319/0800 IČ: 260 80 575

Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Tel.: 388 325 356 e-mail: mas@netolice.cz www.mas-netolice.cz č.ú. 0644942319/0800 IČ: 260 80 575 A) Obecná část 1. Název projektu Osnova projektu uveďte stručný a výstižný název projektu, uveďte název MAS, uveďte název Fiche, v rámci které projekt předkládáte, její číselné označení a název hlavního

Více

Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou

Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou Novelou zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Verze 2.0 revize č. 1 ke dni 27.06.2008 Vydání č. Platné od 2.0 30.11.2007 Ing. Kaprhálová Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno

Více

EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI

EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI KONFERENCE OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ TEORIE A PRAXE X. POSOUZENÍ EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI VYUŽITÍ TEPLA ZE SOUSTAV ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ Z HLEDISKA ZÁKONA O OCHRANĚ Jan Kužel odbor ochrany

Více

LIMITY. max. 10 % z celkových skutečných způsobilých výdajů. 50 % z celkových. skutečných investičních software a data

LIMITY. max. 10 % z celkových skutečných způsobilých výdajů. 50 % z celkových. skutečných investičních software a data Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část pro program ŠKOLICÍ STŘEDISKA 1. Zkratky MSP malý a střední podnik, VP velký podnik 2. Způsobilé výdaje pro program Kategorie INVESTIČNÍ Druh způsobilých výdajů

Více

Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI

Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI 1 Úvod Tento metodický pokyn se zabývá dílčí problematikou vykazování skutečných způsobilých

Více

Metodický manuál (5)

Metodický manuál (5) MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s. Svatoplukova žadatele 16, Červenka, 784 01 www.moravska-cesta.cz IČO: 270 37 932 Číslo účtu: 1816129389/0800 Metodický manuál (5) Osnova projektu k 2. výzvě

Více

PŘÍLOHA Č. 20C POPIS ŘÁDKŮ EDS

PŘÍLOHA Č. 20C POPIS ŘÁDKŮ EDS PŘÍLOHA Č. 20C POPIS ŘÁDKŮ EDS Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 17 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 6010 Náklady dokumentace k registraci projektu 6011 Náklady dokumentace projektu 6012

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Tab. č. 1 Druhy investic

Tab. č. 1 Druhy investic Investiční činnost Investice představuje vydání peněz dnes s představou, že v budoucnosti získáme z uvedených prostředků vyšší hodnotu. Vzdáváme se jisté spotřeby dnes, ve prospěch nejistých zisků v budoucnosti.

Více

VODOVODY A KANALIZACE

VODOVODY A KANALIZACE VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči Určeno pro: Zasedání Valné hromady svazku VAK dne 4. 4. 2014 Bod č. 8 Zásady svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla Představenstvo

Více

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 16 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 60 10 Náklady dokumentace k registraci projektu 60 11 Náklady dokumentace projektu

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Závazná osnova projektu pro fichi č. 2 Občanská vybavenost a kulturní dědictví venkova,

Závazná osnova projektu pro fichi č. 2 Občanská vybavenost a kulturní dědictví venkova, Budujeme region se společnou budoucností Závazná osnova projektu pro fichi č. 2 Občanská vybavenost a kulturní dědictví venkova, 1. Název projektu: hlavní opatření III. 2.1.2. občanské vybavení a služby

Více

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Kategorie způsobilých výdajů. Způsobilé jsou výdaje na úhradu: osobních nákladů

Kategorie způsobilých výdajů. Způsobilé jsou výdaje na úhradu: osobních nákladů 1. Dotace je určena pouze na způsobilé výdaje. Způsobilý je výdaj, který: je v souladu s právními předpisy (tj. zejména legislativou EU a ČR), je v souladu s pravidly programu (OPZ) a s podmínkami poskytnutí

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech, rozpočet projektu Opatření 2.1 sociální služby MPSV, září 2005. soc.integrace_esf

Uznatelné výdaje v grantových projektech, rozpočet projektu Opatření 2.1 sociální služby MPSV, září 2005. soc.integrace_esf Uznatelné výdaje v grantových projektech, rozpočet projektu Opatření 2.1 sociální služby MPSV, září 2005 soc.integrace_esf esf@mpsv.cz Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ

Více

IPRM PŘITAŽLIVÉ MĚSTO

IPRM PŘITAŽLIVÉ MĚSTO Statutární město Pardubice se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice jednající Ing. Jaroslavem Demlem, primátorem IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046 bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Pardubice

Více

JESSICA holdingový fond Moravskoslezsko

JESSICA holdingový fond Moravskoslezsko JESSICA holdingový fond Moravskoslezsko Datum: Místo: Prezentuje: 26. 6. 2013 Praha Ing. David Sventek, MBA JESSICA v Moravskoslezsku Regionální rada Moravskoslezsko JESSICA Holdingový fond Moravskoslezsko

Více

Prioritní osa 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

Prioritní osa 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Prioritní osa 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu Ing. Karel Jech Ved. odd. technické asistence a neinvestičních programů OSA

Více

Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu

Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu Obsah Výkaz výdajů: 1. Soupiska účetních dokladů 2. Členění dle kódu výdaje Žádost o platbu 1. Pokyny pro vyplnění výdajů v ŽoP Čerpání rozpočtu: 1. Předkládání

Více

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního Rozvoj Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad 1 I. stupeň hodnocení a) hodnocení formálních náležitostí o žádost v tištěné podobě je předložena v požadovaném počtu vyhotovení, z nichž alespoň jedna

Více