Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních"

Transkript

1 Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/ Metodologie aplikace odborných stáží

2 Metodologie aplikace odborných stáží Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/ Zpracovatel: Forad Consult, s. r. o. Louny

3 Obsah 1. Úvod Typy stáží Cíl stáže Náplň vzdělávacích seminářů Rozvoj manažerů Cílová skupina a průběh stáže Příloha č Příloha č Použité zdroje

4 1. Úvod Pro správné vykonávání jakékoli pracovní činnosti je potřeba nejprve znát dobře teoretickou část, ale ovšem nesmí se zapomínat na druhou stejně podstatnou část a tou je praxe. Pro tuto druhou část slouží právě tento prostředek stáž. Cílová skupina si může ověřit své znalosti a dovednosti v praxi. Hlavním cílem odborné stáže je vyzkoušení si určité činnosti přímo v praxi a možnost reálně zastávat danou funkci. Jedná se o velice úspěšný a oblíbený styl výuky. Cílová skupina má možnost si na vlastní kůži vyzkoušet vykonávání právě studované funkce. Přínosy stáže: zvýšení odborné kompetence a zkušenosti, obecné seznámení s požadavky praxe, získání potřebných praktických znalostí o provozu samotné organizace, upřesnění všech činností spojených s vykonáváním dané funkce, důležité zdroje aktuálních informací z praxe, umožňuje profesionální rozvoj cílové skupiny, Po dobu stáže má cílová skupina možnost vykonávat určitou funkci a tím si osvojit potřebné návyky a znalosti. Každá činnost vyžaduje svůj harmonogram a profesionalitu. 3

5 2. Typy stáží Mezi nejrozšířenější typy stáží patří manažerská a technická stáž. Dále můžeme stáže rozdělit ještě na stáž vzdělávací a rozvojovou. MANAŽERSKÁ Manažerská stáž patří mezi nejžádanější a má také nejdelší tradici. Její zaměření je velmi rozmanité. Nejčastěji se však jedná se o marketingové analýzy a průzkum trhu, komunikaci se zahraničními partnery, pomoc s expanzí na zahraniční trh, obchod, finance, ale i projektové řízení nebo lidské zdroje. TECHNICKÁ Náplní práce ve firmě může být design a tvorba www stránek, vytváření a obsluha sítí, správa databází, podnikové informační systémy, operační systémy, tvorba softwaru, programování apod. VZDĚLÁVACÍ Vzdělávací stáž patří mezi stáže nejnovější. Tato stáž je zaměřena především na výuku cizích jazyků ve školách, firmách a jiných institucích. Praktikant pracuje s celou třídou nebo s menší skupinou lidí. V poslední době se rozšířil trend výuky zaměřené na zvýšení kulturního povědomí a tolerance, a to prostřednictvím diskuzí, prezentací a další interakce účastníků stáže. Vzdělávací stáž bývá nejčastěji krátkodobějšího rázu. ROZVOJOVÁ Pod tímto typem stáže si můžeme představit cokoliv, na co se zaměřují různé nadace a neziskové organizace. 4

6 Tato stáž je výjimečná v tom, že nerozvíjí ani tak odborné schopnosti jako samotnou osobnost účastníka stáže. Rozvojové stáže bývají nezapomenutelným zážitkem a obrovskou zkušeností na celý život. 3. Cíl stáže Cílem stáže je zvýšit odborné kompetence zástupců ředitele ve školství v ÚK, s úkolem předání těch nejdůležitějších vědomostí a dovedností, které mají pro denní práci při zastupování ředitele školy zásadní význam. Účastníci stáží nejdříve získají nové informace a vědomosti z absolvování seminářů z oblastí řízení školy, a to především z práva, financování, personálního managementu, BOZP organizace a hospodaření školy a pedagogického procesu a komunikace. Účastníci stáží využijí získané zkušenosti ve vlastní manažerské praxi, získané odborné kompetence umožní CS v plném rozsahu zastupovat ředitele školy. Ve stážích ale nejde jen o přenos úspěšných praktik, ale zároveň i o rozvoj vlastní schopnosti nové praktiky vnitřně přijímat a rozvíjet je. 5

7 4. Náplň vzdělávacích seminářů Cílová skupina, kterou tvoří zástupci ředitelů škol v Ústeckém kraji, absolvují, před tím než se zúčastní praktických stáží, vzdělávací semináře. Tyto semináře budou zaměřeny na následující témata: Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy, Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP, Zástupce ředitele a personální práce, Základní kompetence v hospodaření a ekonomice školy, Komunikace s veřejností, Uplatnění řízení týmu a projektů v praxi. Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy V rámci tohoto tématu získají účastníci seminářů informace, které budou zaměřeny na vymezení pozice ředitele z pohledu zákona, tzn. zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon. Dále budou informováni o vlivech prostředí na funkci ředitele školy. Jedná se především o vnitřní vlivy, které působí v rámci školy a vnější vlivy, které přicházejí z mezoprostředí nebo makroprostředí školy. Další náplní semináře budou kompetence nezbytné pro vykonávání funkce vedoucího pracovníka ve školství. Lektor bude hovořit především o kompetencích řídících, sebeřídících a personálních. Dále se pak zaměří na standardy ředitele školy a na další kompetence, jako manažerské, sociální, komunikační a další osobnostní kompetence. Účastníci seminářů by také pro vykonávání své funkce měli vědět, jaké jsou role ředitele v řízení školy. Ty základní jsou role interpersonální, informační a rozhodovací. Dalším důležitým tématem bude pracovní pozice ředitele školy, tzn. pozice z pohledu řízení, výchovně vzdělávací činnosti, pracovně právní problematiky, hospodaření školy atd. 6

8 Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Po absolvování semináře zaměřeného na BOZP by zapojení školští pracovníci měli především rozlišit jednotlivé pojmy z oblasti BOZP, např. co to vlastně BOZP znamená, bezpečnost práce, ochrana zdraví, právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, atd. Důležitým prvkem této oblasti jsou zákony, vyhlášky a metodická doporučení a školní směrnice a řády. Zástupci ředitelů škol by měli znát především zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zákon č 133/1985 Sb. o požární ochraně a školský zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Zástupci ředitelů škol by měli mít vědomosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při mimoškolních akcích, tzn. jak je zajišťovat a co vše dodržovat. Dále by měli vědět, jak zajišťovat dohled nad žáky, maximální počty žáků při různých akcích, jak předcházet rizikům, co vše má obsahovat poučení žáků a jak poskytnout první pomoc. Další oblastí je, jak přistupovat k úrazům žáků a pedagogických pracovníků škol. Zde jsou důležité takové pojmy, jako je kniha úrazů, seznam úrazů, hlášení úrazu, povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, atd. Zástupce ředitele a personální práce Seminář zaměřený na zástupce ředitele a personální práci poskytuje zapojeným pracovníkům několik důležitých informací. Především se věnuje personální práci v oblasti školství. Co to vlastně personální práce je, jaké činnosti do ní patří a jakými legislativními prvky je nutné se řídit. Zaměřuje se blíže také na osobu zástupce ředitele školy, především na jeho odpovědnost, organizaci vyučovacího procesu, vedení dokumentace školy a personální kompetence. 7

9 V oblasti personální práce by měli zástupci ředitelů škol znát také metody, jak vybírat nové zaměstnance a jak napomáhat k rozvoji zaměstnanců, tj. metody jako coaching, mentoring, asistování, pracovní porady atd. Dále by měli mít znalosti z oblasti péče o zaměstnance. Základní kompetence v hospodaření a ekonomice školy Náplň tohoto tématu, jak už název napovídá, informuje účastníky semináře o tom, jak správně rozumět hospodaření a ekonomice školy. Pro pořádek vysvětlí lektor, co to je příspěvková organizace a jakými zákony a vyhláškami se musí vedení školy řídit. Dále je nutné pojmenovat náklady pro oblast regionálního školství a rozdělit podle zdrojů, ze kterých jsou hrazeny neinvestiční prostředky a investiční prostředky. Pracovníci musí vědět, jaké jsou zdroje financování školy, jaké jsou příspěvky na provoz školy, školné, příspěvky na částečnou úhradu neinvestičních nákladů, doplňková a jiná činnost, alternativní zdroje financování aktivit příspěvkové organizace, další možné zdroje financování programy Evropské unie. Další neméně důležitou součástí této oblasti je rozpočet příspěvkové organizace, tzn. legislativní vymezení a jak rozpočet sestavit. V neposlední řadě zde jsou zařazeny peněžní fondy příspěvkových organizací. Zde je nutné znát pojmy rezervní fond, investiční fond, fond odměn vč. FKSP. Modul se věnuje též doplňkové činnosti jako zdroji financování školy. Opět budou účastníci semináře seznámeni s legislativním vymezením této oblasti, příklady doplňkové činnosti a jak vytvořit směrnici k doplňkové činnosti. Nakonec se zástupci ředitelů škol blíže seznámí se zákonem o veřejných zakázkách a jak podle něj vyhlašovat výběrová řízení. 8

10 Komunikace s veřejností Další oblastí, ve které se zástupci ředitelů škol musí orientovat, je komunikace v týmu a komunikace s veřejností. Zástupci ředitele by tedy měli vědět, co to vlastně komunikace je, jaké jsou formy a druhy komunikace a jaké chyby v komunikaci nejčastěji děláme. Vzhledem k tomu, že se tito pracovníci zabývají též vedením zaměstnanců, měli by mít takové komunikační dovednosti, aby mohli vyřešit problémové situace, které mohou ve škole vzniknout. Dobrým pomocníkem ke stmelování týmu, pro řešení některých krizových situací či k posílení týmu je znát týmové hry. I s nimi se účastníci seminářů seznámí. Někteří zástupci ředitelů škol, kteří prošli dotazníkovým šetřením, si nebyli zcela jisti, co to znamená Public Relations nebo-li PR. Proto je nutné se na tento pojem více zaměřit. Zapojení pracovnici škol se dozvědí, co to PR znamená, co vše do PR patří, co to je image školy a její nositelé. Naučí se, jak prezentovat na veřejnosti a jak si správně vytvořit svůj projev. Dále pak jak komunikovat s médii, tedy jak s nimi navázat styk a jaké informace jim poskytnout. Také se seznámí s osobou tiskového mluvčího a jaká je jeho pracovní náplň. Uplatnění řízení týmu a projektů v praxi Mnoho škol v dnešní době realizuje nějaký grantový projekt nebo je v takovém projektu partnerem. Od zástupců ředitelů škol se tedy dá očekávat, že se budou orientovat také v této oblasti. Měli by být seznámeni s pozicí projektového manažera a s vytvořením a vedením projektového týmu. Pokud se škola rozhodne realizovat grantový projekt, je nutné si stanovit, jakého projektového cíle chce dosáhnout. Cílem semináře zaměřeného na tuto problematiku je též přiblížit zástupcům ředitelů škol pojem fundraising. S čím se mohou školy při získávání financí pro své projekty potýkat, jaké jsou hlavní zásady fundraisingu, jaké dovednosti by měl mít člověk, který takto shání finanční prostředky, jaké strategie použit a které zdroje oslovit. 9

11 Pokud škola realizuje projekt financovaný EU, měli by její pracovníci vědět, jak vypracovat projektovou žádost a v jakém programu, jak správně popsat svůj projekt a jeho cíle, jaké přílohy k žádosti dodat atd. 5. Rozvoj manažerů Ucelený přístup k rozvoji manažerů představuje integrované spolupůsobení formálních a neformálních přístupů. FORMÁLNÍ PŘÍSTUPY Jsou založeny na identifikaci potřeb rozvoje na základně hodnocení pracovního výkonu a zahrnují: Rozvoj při výkonu práce prostřednictvím koučování, konzultování, mentoringu a kontinuálního poskytování zpětné vazby ze strany nadřízených. Rozvoj prostřednictvím rozšiřování práce, aktivní účastí na projektech a pracovních stáží. Formální vzdělávání prostřednictvím kurzů NEFORMÁLNÍ PŘÍSTUPY Neformální přístupy k rozvoji manažerů využívají příležitostí k učení, se kterými se manažeři setkávají během své každodenní praxe. Dále jsou definovány i POLOFORMÁLNÍ PŘÍSTUPY jako např.: Požadavek na sebehodnocení a identifikaci potřeb rozvoje manažeři jsou požádáni, aby svůj výkon zhodnotili vzhledem k vytyčeným cílům a analyzovaly faktory, které přispěly k úspěchu či neúspěchu v jejich dosažení. Požadavek na manažery, aby vypracovali své vlastní plány osobního rozvoje a programy samostatně řízeného vzdělávání. 10

12 Motivace manažerů k otevřené diskuzi o příležitostech a výzvách, jež se jim nabízejí, s jejich nadřízenými, kolegy, kouči či mentory s cílem zjistit, co se potřebují naučit a co dělat jinak. V této době se ukazují jako nejvhodnější metody pro rozvoj manažerů založené na učení se ze zkušeností, kdy manažeři získávají vědomosti a dovednosti zejména jako výsledek vlastních zkušeností jsou tedy vystaveni reálným pracovním situacím a jsou při tom vhodně vedeni tedy koučování, mentoring, učení se akcí apod. Z toho je zřejmé, že se zároveň jedná o vzdělávání na vlastním pracovišti. Ale i nadále se aplikují další metody, jako jsou: rotace funkcí, formální vzdělávání v kurzech, kontakt s jinými manažery a přebírání zkušeností, lektorování apod. Pokud jde o individuální vzdělávání, pak se v současné době prosazují metody stínování a koučink. STÍNOVÁNÍ Stínování je metoda, jejímž prostřednictvím jsou informace o pracovníkovi získávány přímo v terénu, tedy v reálných situacích, kterými pracovník prochází. Na základě analýzy informací získaných přímým pozorováním jsou pak formulována doporučení k rozvoji. Tato metoda bývá někdy označována jako učení z výkonu. Spočívá v tom, že vzdělavatel přihlíží výkonu vzdělávaného. Stínování šetří časové kapacity stínovaného pracovníka, protože probíhá v rámci každodenních činností. Její využití je vhodné rovněž v případech vyžadujících specifický, individuální přístup. Stínování probíhá tak, že vzdělavatel absolvuje s pracovníkem běžný pracovní den. Je v roli pozorovatele, do sledovaných interakcí nijak nezasahuje. Z předchozí věty vyplývá, že nástrojem této metody je pozorování. Na závěr pracovního dne nebo po jednotlivých situacích dá pracovníkovi prostor pro reflexi a komentář absolvovaných aktivit. Na stínování navazuje zpětná vazba, v některých případech s konkrétními doporučeními. Zpětná vazba může být podána prostřednictvím poradenství nebo koučování. Nevýhodou této metody může být skutečnost, že pokud stínovaný pracovník o pozorování ví, tak se může chovat jinak než obvykle a dochází k určitému zkreslení. 11

13 KOUČINK Koučink je metoda, která pomáhá rozvíjet potenciál a schopnosti člověka. V koučování jde také o lepší fungování, zvýšení odpovědnosti a vyšší výkon koučovaného. Zvyšování výkonu se realizuje prostřednictvím zlepšení vnímání reality, vytváření a posilování odpovědnosti a sebedůvěry. Tato metoda také napomáhá rychleji dosahovat konkrétních cílů. Těchto efektů se dosahuje tak, že kouč klade koučovanému otázky, ten hledá vlastní odpovědi a tím se koučovaný posunuje vpřed, nachází nová a efektivnější řešení daného problému. Výhoda této metody spočívá v tom, že koučovaní přijdou na řešení za pomoci kouče sami, to zvyšuje jejich motivaci nalezené řešení bránit a použít. Koučování se zaměřuje na budoucí způsobilost řešit problémy. Cílem koučování je především to, abychom u koučovaného nastartovali samotný proces myšlení. Umožní to nová spojení, jiné úhly pohledu a pomůže rozšířit současný horizont myšlení. Vzniká kreativní proces, který odhaluje nové možnosti. Centrum pozornosti se obrací na témata, která byla dříve opomíjena. 12

14 6. Cílová skupina a průběh stáže Cílovou skupinou jsou zástupci ředitelů základních a středních škol Ústeckého kraje. CS jsou zástupci ředitele, kteří v případě dlouhodobé nepřítomnosti ředitele zastupují v plném rozsahu a zajišťují chod školy. Jedná se o 30 zástupců ředitele. Cílová skupina získá nové informace, vědomosti, dovednosti, odborné kompetence, které jí v plném rozsahu umožní zastupovat ředitele školy, včetně odborné praxe. Zástupci ředitele získají přehledný studijní materiál pro využití ve své každodenní praxi. Praktickým náslechem získají přehled o řízení vzdělávacího procesu na jiných školách s možností aplikace na vysílající školu. Stáže: Každý účastník absolvuje jednu stáž na vybrané škole Stáže budou organizovány individuálně, každý zástupce ředitele si zvolí jednu školu v Ústeckém kraji, kde stáž absolvuje Každá stáž bude v trvání cca 4 6 hodin K vyhodnocení stáže mohou jednotliví zástupci ředitele využít dotazník, který je přílohou této Metodiky odborných stáží Zástupci ředitele účastí na této stáži získají přehled o systémech řízení a práce zástupce ředitele a ředitele školy. 13

15 Příloha č. 1 PŘÍKLADY OTÁZEK VYUŽITELNÝCH PŘI PRAKTICKÝCH STÁŽÍCH k realizaci praktických stáží pro cílovou skupinu v rámci projektu Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních reg. č.: CZ.1.07/1.3.49/ Vážení účastníci, na následujících stránkách jsou uvedeny příklady otázek, které můžete využít ke zjišťování informací v rámci praktických stáží. Otázky jsou rozděleny podle jednotlivých témat = modulů tak, aby byly lépe přehledné. Doufáme, že příklady otázek budou inspirací pro Vaše dotazy při praktických stážích. 1. Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy: Které pracovní kompetence naplňuje ředitel této školy? Jaké dovednosti a vlastnosti musí mít ředitel školy a jeho zástupce? Jaké pracovní role náleží řediteli školy? Jaká je pracovní náplň ředitele této školy? Je spíše manažerem či pedagogem? Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP: Jakým způsobem realizujete vzdělávání zaměstnanců v oblasti BOZP? Daří se Vám splňovat všechna nařízení daná zákony a vyhláškami? Jakým způsobem máte ve škole zpracovány nařízení z oblasti BOZP pro žáky a zaměstnance? Jak zajišťujete dohled nad žáky v budově školy? Jakým způsobem organizujete mimoškolní akce a pobyty tak, aby byla dodržena bezpečnost žáků i zaměstnanců? Jakým způsobem zaznamenáváte úrazy žáků? 14

16 Evidujete případné úrazy zaměstnanců? Zástupce ředitele a personální práce: Kdo zajišťuje ve škole personální oblast? Je to pouze v kompetenci ředitele nebo i zástupce ředitele? Jaká je pracovní náplň zástupce ředitele školy? Jakým způsobem vybíráte nové zaměstnance? Jak často pořádáte porady a jak jsou vedeny? Mají Vaši zaměstnanci možnost využívat nějaké pracovní benefity? Jakým způsobem máte rozděleno vedení školy mezi ředitele a jeho zástupce? Základní kompetence v hospodaření a ekonomice školy: Jakým způsobem sestavujete rozpočet školy? Zpracováváte si účetnictví sami nebo využíváte služeb externí firmy? Na co vše využíváte FKSP? Zpracováváte si mzdy sami nebo využíváte služeb externí firmy? Má Vaše škola nějaké sponzory? Jak je vyhledáváte? Komunikace s veřejností: Jak udržujete soudržnost v pracovním týmu? Využili jste někdy nabídky firmy zabývající se koučinkem? Jezdíte jako tým na víkendové pobyty? Používáte ke stmelení týmu týmové hry? Jaké? Zastává někdo ve Vaší škole roli mluvčího školy? Jakým způsobem škola komunikuje s veřejností, pokud je potřeba? Má Vaše škola vytvořenou image? Přispíváte pravidelně do místního tisku? 15

17 Uplatnění řízení týmu a projektů v praxi: Je Vaše škola zapojena do nějakého projektu či je přímo nositelem? Máte zkušenosti s vedením projektu? Pracujete s programem Benefit? Máte pracovníka, jehož pracovní náplní je přímo řízení projektu nebo máte tuto činnost rozdělenu mezi pedagogické pracovníky? Jaké máte zkušenosti s fundraisingem? Oslovujete firmy ze svého okolí pro sponzorování různých školních akcí či vybavení? Jakým způsobem? Účastníci praktických stáží by se též mohli zaměřit na otázky, které vyplynuly z dotazníkového šetření. Toto šetření proběhlo před zahájením realizace vzdělávacích seminářů. Díky těmto otázkám by mohli zástupci ředitelů škol získat nový pohled na danou problematiku a porovnat, jaká řešení uplatňují jiné školy. Jak zvládáte svou práci ke spokojenosti kolegů a bez zbytečného stresu? Odkazy na webové stránky nutné formuláře, ukázky postupů pro zpracování úkolů. Zefektivnění řízení pracovníků, řešení problematických situací v rámci mezilidských vztahů. Řízení a vedení pedagogického sboru, jak řešit spory mezi učiteli, jak reagovat na nesmyslné dotazy a požadavky konkrétních orgánů. Příklady dobré praxe. Oblast financování (ekonomika). Kompetence zástupce ředitele, rozdělení rolí ředitel X zástupce ředitele X ekonom. Vedení dokumentace (pracovní doba, evidence, ). Evidence pracovních dnů, suplovaných hodin. 16

18 Příloha č. 2 DOTAZNÍK k hodnocení praktických stáží pro cílovou skupinu v rámci projektu Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních reg. č.: CZ.1.07/1.3.49/ Vážení účastníci, do ruky se Vám dostal dotazník, jehož cílem je vyhodnotit přínos praktických stáží, zejména pak jejich přínos pro praxi. Prosíme Vás o pravdivé zodpovězení následujících otázek a sdělení Vašich eventuálních podnětů a připomínek. Děkujeme za Váš čas a ochotu při vyplnění dotazníku Kterou školu v Ústeckém kraji jste navštívil(a) pro absolvování své praktické stáže? Jakým způsobem jste s danou školou navázal(a) kontakt? osobní schůzka telefonicky em 17

19 3. Ohodnoťte, prosím, vstřícnost vedení školy pro uskutečnění stáže. (Hodnocení jako ve škole.) Popište, prosím, stručně průběh stáže. 5. Ohodnoťte, prosím, průběh stáže. (Hodnocení jako ve škole.)

20 6. Stáž pro mě byla: velmi přínosná uspokojivá nedozvěděl(a) jsem se nic nového 7. Naplnila stáž Vaše počáteční očekávání? stáž výrazně předčila má očekávání má očekávání byla víceméně naplněna má očekávání určitě nebyla naplněna Prostor pro Vaše eventuální náměty a připomínky: 19

21 Použité zdroje Vzdělávací studijní opory: Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele a personální práce Základní kompetence v hospodaření a ekonomice školy Komunikace s veřejností Uplatnění v řízení týmu a projektů v praxi Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele a personální práce Základní kompetence v hospodaření a ekonomice školy Komunikace s veřejností Uplatnění řízení týmu a projektů v praxi Zdroje 20

22 21

Metodika tuzemských stáží

Metodika tuzemských stáží Metodika tuzemských stáží Efektivní management škol CZ.1.07/1.3.05/02.0036 Mgr. Zdeněk Karásek Mgr. Lenka Štichauerová Mgr. Hana Vitásková Ostrava, Nový Jičín 2011 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Typy stáží...

Více

PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE

PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Pavla Hrušková PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Hana Bartoňková, PhD.

Více

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA č.4 Vzdělávání a rozvoj stážistů a garantů Tento sešit se zabývá vzděláváním a rozvojem jak garantů, tak stážistů. Nejdříve se věnuje analýze vzdělávacích potřeb, plánování

Více

Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení

Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 2011 Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení Projekt: Projektové řízení klíčová kompetence pracovníka školy Reg. č. CZ.1.07/1.3.07/22.0004 1. OBSAH 1. OBSAH... 2 2.

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP č. projektu CZ.04.3.07/4.1.02/0318 III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt Etika podnikání a podniková kultura č.projektu

Více

SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9

SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9 SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9 metodický materiál JAN JEDLIČKA & PETRA JEDLIČKOVÁ KVĚTEN 2010 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Organizace a její zaměstnanci...

Více

Metodika. Zaměstnávání absolventů sociálně orientovaných škol na trhu práce v ČR

Metodika. Zaměstnávání absolventů sociálně orientovaných škol na trhu práce v ČR Metodika Zaměstnávání absolventů sociálně orientovaných škol na trhu práce v ČR 1 2 Obsah Obsah 1. Zmapování aktuální situace v dané oblasti (situační analýza) 5 1.1. Úvod do problematiky 1.2. Výzkum k

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení. reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení. reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Východiska metodiky Předkládaný materiál vznikl v rámci projektu Rozvoj klíčových kompetencí

Více

1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5

1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5 11 22 Obsah Úvod s. 4 1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5 2. Výchova k podnikání ve školách s. 6 2.1 Současný stav výchovy k podnikání na základních školách

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. RVP: 64-41-L/51 Podnikání. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. RVP: 64-41-L/51 Podnikání. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ RVP: 64-41-L/51 Podnikání...

Více

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Projekt: KONCEPT Zajištění koncepčního řešení v oblasti podpory vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Zadavatel: Národní ústav pro

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE PERSONÁLNÍ STRATEGIE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE PERSONÁLNÍ STRATEGIE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE PERSONÁLNÍ STRATEGIE Zpracovatel: TREXIMA, spol. s r.o. Název projektu: Personální strategie efektivní řízení lidských zdrojů na Krajském úřadě Plzeňského kraje Registrační

Více

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc 1 Průvodce praktickým vzděláváním na CARITAS VOŠ sociální Olomouc Olomouc 2012 2 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Registrační

Více

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů OBSAH ÚVOD...1 1. Ředitel školy a jeho odpovědnost za kvalitu školy a profesní rozvoj pedagogů...2 2. Předpoklady pro úspěšný profesní

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Součástí školního vzdělávacího programu je dálková forma vzdělávání, délka studia 3 roky. 2.

Více

Gastronomické služby

Gastronomické služby Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 4/II Školní vzdělávací program Gastronomické služby Kód a název oboru vzdělání: 65-5-H/0 kuchař číšník Dr. Beneše 4/II, 90 0 Poděbrady

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Metody a formy vzdělávání dospělých

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Metody a formy vzdělávání dospělých UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Metody a formy vzdělávání dospělých BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut, Ph.D.

Více

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol.

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol. Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Stanislav Michek a kol. Národní ústav odborného vzdělávání Červenec 2006 Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Zpracoval:

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Studijní text - Základy andragogiky

Studijní text - Základy andragogiky Zdokonalovací kurz pedagogických kompetencí akademických pracovníků Studijní text - Základy andragogiky Vyučující: Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing.

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH Autoři: Bc. Jaroslav Vaculka Bc. Lenka Poláčková Bc. Petr Pešek, MBA Bc. Zdeněk Hlinský WGW Group, a.s. Na Petynce 31/132, Praha 6 IČ: 27880231 Praha 2008 Název

Více