Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních"

Transkript

1 Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/ Metodologie aplikace odborných stáží

2 Metodologie aplikace odborných stáží Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/ Zpracovatel: Forad Consult, s. r. o. Louny

3 Obsah 1. Úvod Typy stáží Cíl stáže Náplň vzdělávacích seminářů Rozvoj manažerů Cílová skupina a průběh stáže Příloha č Příloha č Použité zdroje

4 1. Úvod Pro správné vykonávání jakékoli pracovní činnosti je potřeba nejprve znát dobře teoretickou část, ale ovšem nesmí se zapomínat na druhou stejně podstatnou část a tou je praxe. Pro tuto druhou část slouží právě tento prostředek stáž. Cílová skupina si může ověřit své znalosti a dovednosti v praxi. Hlavním cílem odborné stáže je vyzkoušení si určité činnosti přímo v praxi a možnost reálně zastávat danou funkci. Jedná se o velice úspěšný a oblíbený styl výuky. Cílová skupina má možnost si na vlastní kůži vyzkoušet vykonávání právě studované funkce. Přínosy stáže: zvýšení odborné kompetence a zkušenosti, obecné seznámení s požadavky praxe, získání potřebných praktických znalostí o provozu samotné organizace, upřesnění všech činností spojených s vykonáváním dané funkce, důležité zdroje aktuálních informací z praxe, umožňuje profesionální rozvoj cílové skupiny, Po dobu stáže má cílová skupina možnost vykonávat určitou funkci a tím si osvojit potřebné návyky a znalosti. Každá činnost vyžaduje svůj harmonogram a profesionalitu. 3

5 2. Typy stáží Mezi nejrozšířenější typy stáží patří manažerská a technická stáž. Dále můžeme stáže rozdělit ještě na stáž vzdělávací a rozvojovou. MANAŽERSKÁ Manažerská stáž patří mezi nejžádanější a má také nejdelší tradici. Její zaměření je velmi rozmanité. Nejčastěji se však jedná se o marketingové analýzy a průzkum trhu, komunikaci se zahraničními partnery, pomoc s expanzí na zahraniční trh, obchod, finance, ale i projektové řízení nebo lidské zdroje. TECHNICKÁ Náplní práce ve firmě může být design a tvorba www stránek, vytváření a obsluha sítí, správa databází, podnikové informační systémy, operační systémy, tvorba softwaru, programování apod. VZDĚLÁVACÍ Vzdělávací stáž patří mezi stáže nejnovější. Tato stáž je zaměřena především na výuku cizích jazyků ve školách, firmách a jiných institucích. Praktikant pracuje s celou třídou nebo s menší skupinou lidí. V poslední době se rozšířil trend výuky zaměřené na zvýšení kulturního povědomí a tolerance, a to prostřednictvím diskuzí, prezentací a další interakce účastníků stáže. Vzdělávací stáž bývá nejčastěji krátkodobějšího rázu. ROZVOJOVÁ Pod tímto typem stáže si můžeme představit cokoliv, na co se zaměřují různé nadace a neziskové organizace. 4

6 Tato stáž je výjimečná v tom, že nerozvíjí ani tak odborné schopnosti jako samotnou osobnost účastníka stáže. Rozvojové stáže bývají nezapomenutelným zážitkem a obrovskou zkušeností na celý život. 3. Cíl stáže Cílem stáže je zvýšit odborné kompetence zástupců ředitele ve školství v ÚK, s úkolem předání těch nejdůležitějších vědomostí a dovedností, které mají pro denní práci při zastupování ředitele školy zásadní význam. Účastníci stáží nejdříve získají nové informace a vědomosti z absolvování seminářů z oblastí řízení školy, a to především z práva, financování, personálního managementu, BOZP organizace a hospodaření školy a pedagogického procesu a komunikace. Účastníci stáží využijí získané zkušenosti ve vlastní manažerské praxi, získané odborné kompetence umožní CS v plném rozsahu zastupovat ředitele školy. Ve stážích ale nejde jen o přenos úspěšných praktik, ale zároveň i o rozvoj vlastní schopnosti nové praktiky vnitřně přijímat a rozvíjet je. 5

7 4. Náplň vzdělávacích seminářů Cílová skupina, kterou tvoří zástupci ředitelů škol v Ústeckém kraji, absolvují, před tím než se zúčastní praktických stáží, vzdělávací semináře. Tyto semináře budou zaměřeny na následující témata: Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy, Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP, Zástupce ředitele a personální práce, Základní kompetence v hospodaření a ekonomice školy, Komunikace s veřejností, Uplatnění řízení týmu a projektů v praxi. Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy V rámci tohoto tématu získají účastníci seminářů informace, které budou zaměřeny na vymezení pozice ředitele z pohledu zákona, tzn. zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon. Dále budou informováni o vlivech prostředí na funkci ředitele školy. Jedná se především o vnitřní vlivy, které působí v rámci školy a vnější vlivy, které přicházejí z mezoprostředí nebo makroprostředí školy. Další náplní semináře budou kompetence nezbytné pro vykonávání funkce vedoucího pracovníka ve školství. Lektor bude hovořit především o kompetencích řídících, sebeřídících a personálních. Dále se pak zaměří na standardy ředitele školy a na další kompetence, jako manažerské, sociální, komunikační a další osobnostní kompetence. Účastníci seminářů by také pro vykonávání své funkce měli vědět, jaké jsou role ředitele v řízení školy. Ty základní jsou role interpersonální, informační a rozhodovací. Dalším důležitým tématem bude pracovní pozice ředitele školy, tzn. pozice z pohledu řízení, výchovně vzdělávací činnosti, pracovně právní problematiky, hospodaření školy atd. 6

8 Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Po absolvování semináře zaměřeného na BOZP by zapojení školští pracovníci měli především rozlišit jednotlivé pojmy z oblasti BOZP, např. co to vlastně BOZP znamená, bezpečnost práce, ochrana zdraví, právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, atd. Důležitým prvkem této oblasti jsou zákony, vyhlášky a metodická doporučení a školní směrnice a řády. Zástupci ředitelů škol by měli znát především zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zákon č 133/1985 Sb. o požární ochraně a školský zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Zástupci ředitelů škol by měli mít vědomosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při mimoškolních akcích, tzn. jak je zajišťovat a co vše dodržovat. Dále by měli vědět, jak zajišťovat dohled nad žáky, maximální počty žáků při různých akcích, jak předcházet rizikům, co vše má obsahovat poučení žáků a jak poskytnout první pomoc. Další oblastí je, jak přistupovat k úrazům žáků a pedagogických pracovníků škol. Zde jsou důležité takové pojmy, jako je kniha úrazů, seznam úrazů, hlášení úrazu, povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, atd. Zástupce ředitele a personální práce Seminář zaměřený na zástupce ředitele a personální práci poskytuje zapojeným pracovníkům několik důležitých informací. Především se věnuje personální práci v oblasti školství. Co to vlastně personální práce je, jaké činnosti do ní patří a jakými legislativními prvky je nutné se řídit. Zaměřuje se blíže také na osobu zástupce ředitele školy, především na jeho odpovědnost, organizaci vyučovacího procesu, vedení dokumentace školy a personální kompetence. 7

9 V oblasti personální práce by měli zástupci ředitelů škol znát také metody, jak vybírat nové zaměstnance a jak napomáhat k rozvoji zaměstnanců, tj. metody jako coaching, mentoring, asistování, pracovní porady atd. Dále by měli mít znalosti z oblasti péče o zaměstnance. Základní kompetence v hospodaření a ekonomice školy Náplň tohoto tématu, jak už název napovídá, informuje účastníky semináře o tom, jak správně rozumět hospodaření a ekonomice školy. Pro pořádek vysvětlí lektor, co to je příspěvková organizace a jakými zákony a vyhláškami se musí vedení školy řídit. Dále je nutné pojmenovat náklady pro oblast regionálního školství a rozdělit podle zdrojů, ze kterých jsou hrazeny neinvestiční prostředky a investiční prostředky. Pracovníci musí vědět, jaké jsou zdroje financování školy, jaké jsou příspěvky na provoz školy, školné, příspěvky na částečnou úhradu neinvestičních nákladů, doplňková a jiná činnost, alternativní zdroje financování aktivit příspěvkové organizace, další možné zdroje financování programy Evropské unie. Další neméně důležitou součástí této oblasti je rozpočet příspěvkové organizace, tzn. legislativní vymezení a jak rozpočet sestavit. V neposlední řadě zde jsou zařazeny peněžní fondy příspěvkových organizací. Zde je nutné znát pojmy rezervní fond, investiční fond, fond odměn vč. FKSP. Modul se věnuje též doplňkové činnosti jako zdroji financování školy. Opět budou účastníci semináře seznámeni s legislativním vymezením této oblasti, příklady doplňkové činnosti a jak vytvořit směrnici k doplňkové činnosti. Nakonec se zástupci ředitelů škol blíže seznámí se zákonem o veřejných zakázkách a jak podle něj vyhlašovat výběrová řízení. 8

10 Komunikace s veřejností Další oblastí, ve které se zástupci ředitelů škol musí orientovat, je komunikace v týmu a komunikace s veřejností. Zástupci ředitele by tedy měli vědět, co to vlastně komunikace je, jaké jsou formy a druhy komunikace a jaké chyby v komunikaci nejčastěji děláme. Vzhledem k tomu, že se tito pracovníci zabývají též vedením zaměstnanců, měli by mít takové komunikační dovednosti, aby mohli vyřešit problémové situace, které mohou ve škole vzniknout. Dobrým pomocníkem ke stmelování týmu, pro řešení některých krizových situací či k posílení týmu je znát týmové hry. I s nimi se účastníci seminářů seznámí. Někteří zástupci ředitelů škol, kteří prošli dotazníkovým šetřením, si nebyli zcela jisti, co to znamená Public Relations nebo-li PR. Proto je nutné se na tento pojem více zaměřit. Zapojení pracovnici škol se dozvědí, co to PR znamená, co vše do PR patří, co to je image školy a její nositelé. Naučí se, jak prezentovat na veřejnosti a jak si správně vytvořit svůj projev. Dále pak jak komunikovat s médii, tedy jak s nimi navázat styk a jaké informace jim poskytnout. Také se seznámí s osobou tiskového mluvčího a jaká je jeho pracovní náplň. Uplatnění řízení týmu a projektů v praxi Mnoho škol v dnešní době realizuje nějaký grantový projekt nebo je v takovém projektu partnerem. Od zástupců ředitelů škol se tedy dá očekávat, že se budou orientovat také v této oblasti. Měli by být seznámeni s pozicí projektového manažera a s vytvořením a vedením projektového týmu. Pokud se škola rozhodne realizovat grantový projekt, je nutné si stanovit, jakého projektového cíle chce dosáhnout. Cílem semináře zaměřeného na tuto problematiku je též přiblížit zástupcům ředitelů škol pojem fundraising. S čím se mohou školy při získávání financí pro své projekty potýkat, jaké jsou hlavní zásady fundraisingu, jaké dovednosti by měl mít člověk, který takto shání finanční prostředky, jaké strategie použit a které zdroje oslovit. 9

11 Pokud škola realizuje projekt financovaný EU, měli by její pracovníci vědět, jak vypracovat projektovou žádost a v jakém programu, jak správně popsat svůj projekt a jeho cíle, jaké přílohy k žádosti dodat atd. 5. Rozvoj manažerů Ucelený přístup k rozvoji manažerů představuje integrované spolupůsobení formálních a neformálních přístupů. FORMÁLNÍ PŘÍSTUPY Jsou založeny na identifikaci potřeb rozvoje na základně hodnocení pracovního výkonu a zahrnují: Rozvoj při výkonu práce prostřednictvím koučování, konzultování, mentoringu a kontinuálního poskytování zpětné vazby ze strany nadřízených. Rozvoj prostřednictvím rozšiřování práce, aktivní účastí na projektech a pracovních stáží. Formální vzdělávání prostřednictvím kurzů NEFORMÁLNÍ PŘÍSTUPY Neformální přístupy k rozvoji manažerů využívají příležitostí k učení, se kterými se manažeři setkávají během své každodenní praxe. Dále jsou definovány i POLOFORMÁLNÍ PŘÍSTUPY jako např.: Požadavek na sebehodnocení a identifikaci potřeb rozvoje manažeři jsou požádáni, aby svůj výkon zhodnotili vzhledem k vytyčeným cílům a analyzovaly faktory, které přispěly k úspěchu či neúspěchu v jejich dosažení. Požadavek na manažery, aby vypracovali své vlastní plány osobního rozvoje a programy samostatně řízeného vzdělávání. 10

12 Motivace manažerů k otevřené diskuzi o příležitostech a výzvách, jež se jim nabízejí, s jejich nadřízenými, kolegy, kouči či mentory s cílem zjistit, co se potřebují naučit a co dělat jinak. V této době se ukazují jako nejvhodnější metody pro rozvoj manažerů založené na učení se ze zkušeností, kdy manažeři získávají vědomosti a dovednosti zejména jako výsledek vlastních zkušeností jsou tedy vystaveni reálným pracovním situacím a jsou při tom vhodně vedeni tedy koučování, mentoring, učení se akcí apod. Z toho je zřejmé, že se zároveň jedná o vzdělávání na vlastním pracovišti. Ale i nadále se aplikují další metody, jako jsou: rotace funkcí, formální vzdělávání v kurzech, kontakt s jinými manažery a přebírání zkušeností, lektorování apod. Pokud jde o individuální vzdělávání, pak se v současné době prosazují metody stínování a koučink. STÍNOVÁNÍ Stínování je metoda, jejímž prostřednictvím jsou informace o pracovníkovi získávány přímo v terénu, tedy v reálných situacích, kterými pracovník prochází. Na základě analýzy informací získaných přímým pozorováním jsou pak formulována doporučení k rozvoji. Tato metoda bývá někdy označována jako učení z výkonu. Spočívá v tom, že vzdělavatel přihlíží výkonu vzdělávaného. Stínování šetří časové kapacity stínovaného pracovníka, protože probíhá v rámci každodenních činností. Její využití je vhodné rovněž v případech vyžadujících specifický, individuální přístup. Stínování probíhá tak, že vzdělavatel absolvuje s pracovníkem běžný pracovní den. Je v roli pozorovatele, do sledovaných interakcí nijak nezasahuje. Z předchozí věty vyplývá, že nástrojem této metody je pozorování. Na závěr pracovního dne nebo po jednotlivých situacích dá pracovníkovi prostor pro reflexi a komentář absolvovaných aktivit. Na stínování navazuje zpětná vazba, v některých případech s konkrétními doporučeními. Zpětná vazba může být podána prostřednictvím poradenství nebo koučování. Nevýhodou této metody může být skutečnost, že pokud stínovaný pracovník o pozorování ví, tak se může chovat jinak než obvykle a dochází k určitému zkreslení. 11

13 KOUČINK Koučink je metoda, která pomáhá rozvíjet potenciál a schopnosti člověka. V koučování jde také o lepší fungování, zvýšení odpovědnosti a vyšší výkon koučovaného. Zvyšování výkonu se realizuje prostřednictvím zlepšení vnímání reality, vytváření a posilování odpovědnosti a sebedůvěry. Tato metoda také napomáhá rychleji dosahovat konkrétních cílů. Těchto efektů se dosahuje tak, že kouč klade koučovanému otázky, ten hledá vlastní odpovědi a tím se koučovaný posunuje vpřed, nachází nová a efektivnější řešení daného problému. Výhoda této metody spočívá v tom, že koučovaní přijdou na řešení za pomoci kouče sami, to zvyšuje jejich motivaci nalezené řešení bránit a použít. Koučování se zaměřuje na budoucí způsobilost řešit problémy. Cílem koučování je především to, abychom u koučovaného nastartovali samotný proces myšlení. Umožní to nová spojení, jiné úhly pohledu a pomůže rozšířit současný horizont myšlení. Vzniká kreativní proces, který odhaluje nové možnosti. Centrum pozornosti se obrací na témata, která byla dříve opomíjena. 12

14 6. Cílová skupina a průběh stáže Cílovou skupinou jsou zástupci ředitelů základních a středních škol Ústeckého kraje. CS jsou zástupci ředitele, kteří v případě dlouhodobé nepřítomnosti ředitele zastupují v plném rozsahu a zajišťují chod školy. Jedná se o 30 zástupců ředitele. Cílová skupina získá nové informace, vědomosti, dovednosti, odborné kompetence, které jí v plném rozsahu umožní zastupovat ředitele školy, včetně odborné praxe. Zástupci ředitele získají přehledný studijní materiál pro využití ve své každodenní praxi. Praktickým náslechem získají přehled o řízení vzdělávacího procesu na jiných školách s možností aplikace na vysílající školu. Stáže: Každý účastník absolvuje jednu stáž na vybrané škole Stáže budou organizovány individuálně, každý zástupce ředitele si zvolí jednu školu v Ústeckém kraji, kde stáž absolvuje Každá stáž bude v trvání cca 4 6 hodin K vyhodnocení stáže mohou jednotliví zástupci ředitele využít dotazník, který je přílohou této Metodiky odborných stáží Zástupci ředitele účastí na této stáži získají přehled o systémech řízení a práce zástupce ředitele a ředitele školy. 13

15 Příloha č. 1 PŘÍKLADY OTÁZEK VYUŽITELNÝCH PŘI PRAKTICKÝCH STÁŽÍCH k realizaci praktických stáží pro cílovou skupinu v rámci projektu Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních reg. č.: CZ.1.07/1.3.49/ Vážení účastníci, na následujících stránkách jsou uvedeny příklady otázek, které můžete využít ke zjišťování informací v rámci praktických stáží. Otázky jsou rozděleny podle jednotlivých témat = modulů tak, aby byly lépe přehledné. Doufáme, že příklady otázek budou inspirací pro Vaše dotazy při praktických stážích. 1. Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy: Které pracovní kompetence naplňuje ředitel této školy? Jaké dovednosti a vlastnosti musí mít ředitel školy a jeho zástupce? Jaké pracovní role náleží řediteli školy? Jaká je pracovní náplň ředitele této školy? Je spíše manažerem či pedagogem? Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP: Jakým způsobem realizujete vzdělávání zaměstnanců v oblasti BOZP? Daří se Vám splňovat všechna nařízení daná zákony a vyhláškami? Jakým způsobem máte ve škole zpracovány nařízení z oblasti BOZP pro žáky a zaměstnance? Jak zajišťujete dohled nad žáky v budově školy? Jakým způsobem organizujete mimoškolní akce a pobyty tak, aby byla dodržena bezpečnost žáků i zaměstnanců? Jakým způsobem zaznamenáváte úrazy žáků? 14

16 Evidujete případné úrazy zaměstnanců? Zástupce ředitele a personální práce: Kdo zajišťuje ve škole personální oblast? Je to pouze v kompetenci ředitele nebo i zástupce ředitele? Jaká je pracovní náplň zástupce ředitele školy? Jakým způsobem vybíráte nové zaměstnance? Jak často pořádáte porady a jak jsou vedeny? Mají Vaši zaměstnanci možnost využívat nějaké pracovní benefity? Jakým způsobem máte rozděleno vedení školy mezi ředitele a jeho zástupce? Základní kompetence v hospodaření a ekonomice školy: Jakým způsobem sestavujete rozpočet školy? Zpracováváte si účetnictví sami nebo využíváte služeb externí firmy? Na co vše využíváte FKSP? Zpracováváte si mzdy sami nebo využíváte služeb externí firmy? Má Vaše škola nějaké sponzory? Jak je vyhledáváte? Komunikace s veřejností: Jak udržujete soudržnost v pracovním týmu? Využili jste někdy nabídky firmy zabývající se koučinkem? Jezdíte jako tým na víkendové pobyty? Používáte ke stmelení týmu týmové hry? Jaké? Zastává někdo ve Vaší škole roli mluvčího školy? Jakým způsobem škola komunikuje s veřejností, pokud je potřeba? Má Vaše škola vytvořenou image? Přispíváte pravidelně do místního tisku? 15

17 Uplatnění řízení týmu a projektů v praxi: Je Vaše škola zapojena do nějakého projektu či je přímo nositelem? Máte zkušenosti s vedením projektu? Pracujete s programem Benefit? Máte pracovníka, jehož pracovní náplní je přímo řízení projektu nebo máte tuto činnost rozdělenu mezi pedagogické pracovníky? Jaké máte zkušenosti s fundraisingem? Oslovujete firmy ze svého okolí pro sponzorování různých školních akcí či vybavení? Jakým způsobem? Účastníci praktických stáží by se též mohli zaměřit na otázky, které vyplynuly z dotazníkového šetření. Toto šetření proběhlo před zahájením realizace vzdělávacích seminářů. Díky těmto otázkám by mohli zástupci ředitelů škol získat nový pohled na danou problematiku a porovnat, jaká řešení uplatňují jiné školy. Jak zvládáte svou práci ke spokojenosti kolegů a bez zbytečného stresu? Odkazy na webové stránky nutné formuláře, ukázky postupů pro zpracování úkolů. Zefektivnění řízení pracovníků, řešení problematických situací v rámci mezilidských vztahů. Řízení a vedení pedagogického sboru, jak řešit spory mezi učiteli, jak reagovat na nesmyslné dotazy a požadavky konkrétních orgánů. Příklady dobré praxe. Oblast financování (ekonomika). Kompetence zástupce ředitele, rozdělení rolí ředitel X zástupce ředitele X ekonom. Vedení dokumentace (pracovní doba, evidence, ). Evidence pracovních dnů, suplovaných hodin. 16

18 Příloha č. 2 DOTAZNÍK k hodnocení praktických stáží pro cílovou skupinu v rámci projektu Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních reg. č.: CZ.1.07/1.3.49/ Vážení účastníci, do ruky se Vám dostal dotazník, jehož cílem je vyhodnotit přínos praktických stáží, zejména pak jejich přínos pro praxi. Prosíme Vás o pravdivé zodpovězení následujících otázek a sdělení Vašich eventuálních podnětů a připomínek. Děkujeme za Váš čas a ochotu při vyplnění dotazníku Kterou školu v Ústeckém kraji jste navštívil(a) pro absolvování své praktické stáže? Jakým způsobem jste s danou školou navázal(a) kontakt? osobní schůzka telefonicky em 17

19 3. Ohodnoťte, prosím, vstřícnost vedení školy pro uskutečnění stáže. (Hodnocení jako ve škole.) Popište, prosím, stručně průběh stáže. 5. Ohodnoťte, prosím, průběh stáže. (Hodnocení jako ve škole.)

20 6. Stáž pro mě byla: velmi přínosná uspokojivá nedozvěděl(a) jsem se nic nového 7. Naplnila stáž Vaše počáteční očekávání? stáž výrazně předčila má očekávání má očekávání byla víceméně naplněna má očekávání určitě nebyla naplněna Prostor pro Vaše eventuální náměty a připomínky: 19

21 Použité zdroje Vzdělávací studijní opory: Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele a personální práce Základní kompetence v hospodaření a ekonomice školy Komunikace s veřejností Uplatnění v řízení týmu a projektů v praxi Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele a personální práce Základní kompetence v hospodaření a ekonomice školy Komunikace s veřejností Uplatnění řízení týmu a projektů v praxi Zdroje 20

22 21

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání How2Know estudovna Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání Co bylo na začátku? Přání MÍT SVOJE VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Rozhodnutí REALIZOVAT JE VLASTNÍMI SILAMI SAMI Celoroční kurz: Úspěšný

Více

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení)

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení) Učební osnova předmětu Ekonomika Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 12 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Hodnocení úrovně vzdělávání

Hodnocení úrovně vzdělávání Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Dokument byl vypracován skupinou odborných konzultantů KA 02 ve složení: Lucie Jindrová, Martina Heřmanová, Martin Ježek HODNOCENÍ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v

KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků měst, obcí,

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Vladimíra Hornáčková Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové 2012 Pedagogická fakulta UHK bakalářské studium obor

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

Konference k problematice vzdělávání projektových manažerů, České Budějovice 13. dubna 2012

Konference k problematice vzdělávání projektových manažerů, České Budějovice 13. dubna 2012 ZVÝŠENÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ UČITELŮ V PROFILOVÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH PŘEDMĚTECH Konference k problematice vzdělávání projektových manažerů, České Budějovice 13. dubna 2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE operační program Vzdělávání

Více

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací CZ.1.07/1.1.00/54.0050 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje 2sem Ing. Některé významné/důležité pojmy - diskuse cílem je je zisk EZ odlišení se je je nutno zaujmout změna

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Popis realizace IT Škola, název, adresa Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Pulická 695, 518 01 Dobruška Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Příklad dobré praxe III

Příklad dobré praxe III Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe III pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností Komponenta specifická primární prevence Popis jednotlivých základních kroků a činností duben 2011 1. Východiska Vycházíme z toho, že mezi hlavní kriteria efektivní primární prevence patří dobrá znalost

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová Odbor sociálních služeb MPSV ČR Mgr. Anna Kotoučová Obsah prezentace: 1. Informace o připravovaném zákonu o sociálních službách a) legislativní úprava pozice sociální pracovník b) legislativní úprava pracovníků

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem Václav Šneberger Metodika práce s kompetenčním modelem 1 Autor: Mgr. Václav Šneberger Vytvořeno v rámci projektu OPVK Podpora pedagogů koučováním jako nástroj efektivního řízení procesů ve školách MSK,

Více

Neziskový inkubátor Nadace OKD

Neziskový inkubátor Nadace OKD Neziskový inkubátor Nadace OKD Nadace OKD je již šestým rokem strategickým partnerem neziskových aktivit v Moravskoslezském kraji. Do komunity v průměru investuje 50 milionů korun ročně. V dubnu roku 2013

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

Strategie řízení lidských zdrojů

Strategie řízení lidských zdrojů Strategie řízení lidských zdrojů Aktivita číslo 1 Analýza stávajícího adaptačního procesu Aktivity v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadu Plzeňského kraje Zpracoval Radmila Janoušková

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Metodika k DT 9.F.e. Regionální přenos informací prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) pro rok

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2. Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.2010 Plný název projektu: Rozšiřování a zvyšování rozsahu

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou

Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou Den: 10.12.2009 od 13:30 do 15:30 h Přítomni: dle prezenční

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel: 585 417 828, 723 560 038, fax: 585 417 823 e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MARKETING

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Tato směrnice upravuje pravidla pro uznávání modulů (předmětů) absolvovaných

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název

Více

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost Městský úřad Rumburk Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Orgán sociálně - právní ochrany dětí STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Tvorba a úloha rozvojových, adaptačních a motivačních plánů Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Tvorba a úloha rozvojových, adaptačních a motivačních plánů Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Tvorba a úloha rozvojových, adaptačních a motivačních plánů Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více