Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních"

Transkript

1 Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/ Metodologie aplikace odborných stáží

2 Metodologie aplikace odborných stáží Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/ Zpracovatel: Forad Consult, s. r. o. Louny

3 Obsah 1. Úvod Typy stáží Cíl stáže Náplň vzdělávacích seminářů Rozvoj manažerů Cílová skupina a průběh stáže Příloha č Příloha č Použité zdroje

4 1. Úvod Pro správné vykonávání jakékoli pracovní činnosti je potřeba nejprve znát dobře teoretickou část, ale ovšem nesmí se zapomínat na druhou stejně podstatnou část a tou je praxe. Pro tuto druhou část slouží právě tento prostředek stáž. Cílová skupina si může ověřit své znalosti a dovednosti v praxi. Hlavním cílem odborné stáže je vyzkoušení si určité činnosti přímo v praxi a možnost reálně zastávat danou funkci. Jedná se o velice úspěšný a oblíbený styl výuky. Cílová skupina má možnost si na vlastní kůži vyzkoušet vykonávání právě studované funkce. Přínosy stáže: zvýšení odborné kompetence a zkušenosti, obecné seznámení s požadavky praxe, získání potřebných praktických znalostí o provozu samotné organizace, upřesnění všech činností spojených s vykonáváním dané funkce, důležité zdroje aktuálních informací z praxe, umožňuje profesionální rozvoj cílové skupiny, Po dobu stáže má cílová skupina možnost vykonávat určitou funkci a tím si osvojit potřebné návyky a znalosti. Každá činnost vyžaduje svůj harmonogram a profesionalitu. 3

5 2. Typy stáží Mezi nejrozšířenější typy stáží patří manažerská a technická stáž. Dále můžeme stáže rozdělit ještě na stáž vzdělávací a rozvojovou. MANAŽERSKÁ Manažerská stáž patří mezi nejžádanější a má také nejdelší tradici. Její zaměření je velmi rozmanité. Nejčastěji se však jedná se o marketingové analýzy a průzkum trhu, komunikaci se zahraničními partnery, pomoc s expanzí na zahraniční trh, obchod, finance, ale i projektové řízení nebo lidské zdroje. TECHNICKÁ Náplní práce ve firmě může být design a tvorba www stránek, vytváření a obsluha sítí, správa databází, podnikové informační systémy, operační systémy, tvorba softwaru, programování apod. VZDĚLÁVACÍ Vzdělávací stáž patří mezi stáže nejnovější. Tato stáž je zaměřena především na výuku cizích jazyků ve školách, firmách a jiných institucích. Praktikant pracuje s celou třídou nebo s menší skupinou lidí. V poslední době se rozšířil trend výuky zaměřené na zvýšení kulturního povědomí a tolerance, a to prostřednictvím diskuzí, prezentací a další interakce účastníků stáže. Vzdělávací stáž bývá nejčastěji krátkodobějšího rázu. ROZVOJOVÁ Pod tímto typem stáže si můžeme představit cokoliv, na co se zaměřují různé nadace a neziskové organizace. 4

6 Tato stáž je výjimečná v tom, že nerozvíjí ani tak odborné schopnosti jako samotnou osobnost účastníka stáže. Rozvojové stáže bývají nezapomenutelným zážitkem a obrovskou zkušeností na celý život. 3. Cíl stáže Cílem stáže je zvýšit odborné kompetence zástupců ředitele ve školství v ÚK, s úkolem předání těch nejdůležitějších vědomostí a dovedností, které mají pro denní práci při zastupování ředitele školy zásadní význam. Účastníci stáží nejdříve získají nové informace a vědomosti z absolvování seminářů z oblastí řízení školy, a to především z práva, financování, personálního managementu, BOZP organizace a hospodaření školy a pedagogického procesu a komunikace. Účastníci stáží využijí získané zkušenosti ve vlastní manažerské praxi, získané odborné kompetence umožní CS v plném rozsahu zastupovat ředitele školy. Ve stážích ale nejde jen o přenos úspěšných praktik, ale zároveň i o rozvoj vlastní schopnosti nové praktiky vnitřně přijímat a rozvíjet je. 5

7 4. Náplň vzdělávacích seminářů Cílová skupina, kterou tvoří zástupci ředitelů škol v Ústeckém kraji, absolvují, před tím než se zúčastní praktických stáží, vzdělávací semináře. Tyto semináře budou zaměřeny na následující témata: Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy, Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP, Zástupce ředitele a personální práce, Základní kompetence v hospodaření a ekonomice školy, Komunikace s veřejností, Uplatnění řízení týmu a projektů v praxi. Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy V rámci tohoto tématu získají účastníci seminářů informace, které budou zaměřeny na vymezení pozice ředitele z pohledu zákona, tzn. zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon. Dále budou informováni o vlivech prostředí na funkci ředitele školy. Jedná se především o vnitřní vlivy, které působí v rámci školy a vnější vlivy, které přicházejí z mezoprostředí nebo makroprostředí školy. Další náplní semináře budou kompetence nezbytné pro vykonávání funkce vedoucího pracovníka ve školství. Lektor bude hovořit především o kompetencích řídících, sebeřídících a personálních. Dále se pak zaměří na standardy ředitele školy a na další kompetence, jako manažerské, sociální, komunikační a další osobnostní kompetence. Účastníci seminářů by také pro vykonávání své funkce měli vědět, jaké jsou role ředitele v řízení školy. Ty základní jsou role interpersonální, informační a rozhodovací. Dalším důležitým tématem bude pracovní pozice ředitele školy, tzn. pozice z pohledu řízení, výchovně vzdělávací činnosti, pracovně právní problematiky, hospodaření školy atd. 6

8 Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Po absolvování semináře zaměřeného na BOZP by zapojení školští pracovníci měli především rozlišit jednotlivé pojmy z oblasti BOZP, např. co to vlastně BOZP znamená, bezpečnost práce, ochrana zdraví, právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, atd. Důležitým prvkem této oblasti jsou zákony, vyhlášky a metodická doporučení a školní směrnice a řády. Zástupci ředitelů škol by měli znát především zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zákon č 133/1985 Sb. o požární ochraně a školský zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Zástupci ředitelů škol by měli mít vědomosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při mimoškolních akcích, tzn. jak je zajišťovat a co vše dodržovat. Dále by měli vědět, jak zajišťovat dohled nad žáky, maximální počty žáků při různých akcích, jak předcházet rizikům, co vše má obsahovat poučení žáků a jak poskytnout první pomoc. Další oblastí je, jak přistupovat k úrazům žáků a pedagogických pracovníků škol. Zde jsou důležité takové pojmy, jako je kniha úrazů, seznam úrazů, hlášení úrazu, povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, atd. Zástupce ředitele a personální práce Seminář zaměřený na zástupce ředitele a personální práci poskytuje zapojeným pracovníkům několik důležitých informací. Především se věnuje personální práci v oblasti školství. Co to vlastně personální práce je, jaké činnosti do ní patří a jakými legislativními prvky je nutné se řídit. Zaměřuje se blíže také na osobu zástupce ředitele školy, především na jeho odpovědnost, organizaci vyučovacího procesu, vedení dokumentace školy a personální kompetence. 7

9 V oblasti personální práce by měli zástupci ředitelů škol znát také metody, jak vybírat nové zaměstnance a jak napomáhat k rozvoji zaměstnanců, tj. metody jako coaching, mentoring, asistování, pracovní porady atd. Dále by měli mít znalosti z oblasti péče o zaměstnance. Základní kompetence v hospodaření a ekonomice školy Náplň tohoto tématu, jak už název napovídá, informuje účastníky semináře o tom, jak správně rozumět hospodaření a ekonomice školy. Pro pořádek vysvětlí lektor, co to je příspěvková organizace a jakými zákony a vyhláškami se musí vedení školy řídit. Dále je nutné pojmenovat náklady pro oblast regionálního školství a rozdělit podle zdrojů, ze kterých jsou hrazeny neinvestiční prostředky a investiční prostředky. Pracovníci musí vědět, jaké jsou zdroje financování školy, jaké jsou příspěvky na provoz školy, školné, příspěvky na částečnou úhradu neinvestičních nákladů, doplňková a jiná činnost, alternativní zdroje financování aktivit příspěvkové organizace, další možné zdroje financování programy Evropské unie. Další neméně důležitou součástí této oblasti je rozpočet příspěvkové organizace, tzn. legislativní vymezení a jak rozpočet sestavit. V neposlední řadě zde jsou zařazeny peněžní fondy příspěvkových organizací. Zde je nutné znát pojmy rezervní fond, investiční fond, fond odměn vč. FKSP. Modul se věnuje též doplňkové činnosti jako zdroji financování školy. Opět budou účastníci semináře seznámeni s legislativním vymezením této oblasti, příklady doplňkové činnosti a jak vytvořit směrnici k doplňkové činnosti. Nakonec se zástupci ředitelů škol blíže seznámí se zákonem o veřejných zakázkách a jak podle něj vyhlašovat výběrová řízení. 8

10 Komunikace s veřejností Další oblastí, ve které se zástupci ředitelů škol musí orientovat, je komunikace v týmu a komunikace s veřejností. Zástupci ředitele by tedy měli vědět, co to vlastně komunikace je, jaké jsou formy a druhy komunikace a jaké chyby v komunikaci nejčastěji děláme. Vzhledem k tomu, že se tito pracovníci zabývají též vedením zaměstnanců, měli by mít takové komunikační dovednosti, aby mohli vyřešit problémové situace, které mohou ve škole vzniknout. Dobrým pomocníkem ke stmelování týmu, pro řešení některých krizových situací či k posílení týmu je znát týmové hry. I s nimi se účastníci seminářů seznámí. Někteří zástupci ředitelů škol, kteří prošli dotazníkovým šetřením, si nebyli zcela jisti, co to znamená Public Relations nebo-li PR. Proto je nutné se na tento pojem více zaměřit. Zapojení pracovnici škol se dozvědí, co to PR znamená, co vše do PR patří, co to je image školy a její nositelé. Naučí se, jak prezentovat na veřejnosti a jak si správně vytvořit svůj projev. Dále pak jak komunikovat s médii, tedy jak s nimi navázat styk a jaké informace jim poskytnout. Také se seznámí s osobou tiskového mluvčího a jaká je jeho pracovní náplň. Uplatnění řízení týmu a projektů v praxi Mnoho škol v dnešní době realizuje nějaký grantový projekt nebo je v takovém projektu partnerem. Od zástupců ředitelů škol se tedy dá očekávat, že se budou orientovat také v této oblasti. Měli by být seznámeni s pozicí projektového manažera a s vytvořením a vedením projektového týmu. Pokud se škola rozhodne realizovat grantový projekt, je nutné si stanovit, jakého projektového cíle chce dosáhnout. Cílem semináře zaměřeného na tuto problematiku je též přiblížit zástupcům ředitelů škol pojem fundraising. S čím se mohou školy při získávání financí pro své projekty potýkat, jaké jsou hlavní zásady fundraisingu, jaké dovednosti by měl mít člověk, který takto shání finanční prostředky, jaké strategie použit a které zdroje oslovit. 9

11 Pokud škola realizuje projekt financovaný EU, měli by její pracovníci vědět, jak vypracovat projektovou žádost a v jakém programu, jak správně popsat svůj projekt a jeho cíle, jaké přílohy k žádosti dodat atd. 5. Rozvoj manažerů Ucelený přístup k rozvoji manažerů představuje integrované spolupůsobení formálních a neformálních přístupů. FORMÁLNÍ PŘÍSTUPY Jsou založeny na identifikaci potřeb rozvoje na základně hodnocení pracovního výkonu a zahrnují: Rozvoj při výkonu práce prostřednictvím koučování, konzultování, mentoringu a kontinuálního poskytování zpětné vazby ze strany nadřízených. Rozvoj prostřednictvím rozšiřování práce, aktivní účastí na projektech a pracovních stáží. Formální vzdělávání prostřednictvím kurzů NEFORMÁLNÍ PŘÍSTUPY Neformální přístupy k rozvoji manažerů využívají příležitostí k učení, se kterými se manažeři setkávají během své každodenní praxe. Dále jsou definovány i POLOFORMÁLNÍ PŘÍSTUPY jako např.: Požadavek na sebehodnocení a identifikaci potřeb rozvoje manažeři jsou požádáni, aby svůj výkon zhodnotili vzhledem k vytyčeným cílům a analyzovaly faktory, které přispěly k úspěchu či neúspěchu v jejich dosažení. Požadavek na manažery, aby vypracovali své vlastní plány osobního rozvoje a programy samostatně řízeného vzdělávání. 10

12 Motivace manažerů k otevřené diskuzi o příležitostech a výzvách, jež se jim nabízejí, s jejich nadřízenými, kolegy, kouči či mentory s cílem zjistit, co se potřebují naučit a co dělat jinak. V této době se ukazují jako nejvhodnější metody pro rozvoj manažerů založené na učení se ze zkušeností, kdy manažeři získávají vědomosti a dovednosti zejména jako výsledek vlastních zkušeností jsou tedy vystaveni reálným pracovním situacím a jsou při tom vhodně vedeni tedy koučování, mentoring, učení se akcí apod. Z toho je zřejmé, že se zároveň jedná o vzdělávání na vlastním pracovišti. Ale i nadále se aplikují další metody, jako jsou: rotace funkcí, formální vzdělávání v kurzech, kontakt s jinými manažery a přebírání zkušeností, lektorování apod. Pokud jde o individuální vzdělávání, pak se v současné době prosazují metody stínování a koučink. STÍNOVÁNÍ Stínování je metoda, jejímž prostřednictvím jsou informace o pracovníkovi získávány přímo v terénu, tedy v reálných situacích, kterými pracovník prochází. Na základě analýzy informací získaných přímým pozorováním jsou pak formulována doporučení k rozvoji. Tato metoda bývá někdy označována jako učení z výkonu. Spočívá v tom, že vzdělavatel přihlíží výkonu vzdělávaného. Stínování šetří časové kapacity stínovaného pracovníka, protože probíhá v rámci každodenních činností. Její využití je vhodné rovněž v případech vyžadujících specifický, individuální přístup. Stínování probíhá tak, že vzdělavatel absolvuje s pracovníkem běžný pracovní den. Je v roli pozorovatele, do sledovaných interakcí nijak nezasahuje. Z předchozí věty vyplývá, že nástrojem této metody je pozorování. Na závěr pracovního dne nebo po jednotlivých situacích dá pracovníkovi prostor pro reflexi a komentář absolvovaných aktivit. Na stínování navazuje zpětná vazba, v některých případech s konkrétními doporučeními. Zpětná vazba může být podána prostřednictvím poradenství nebo koučování. Nevýhodou této metody může být skutečnost, že pokud stínovaný pracovník o pozorování ví, tak se může chovat jinak než obvykle a dochází k určitému zkreslení. 11

13 KOUČINK Koučink je metoda, která pomáhá rozvíjet potenciál a schopnosti člověka. V koučování jde také o lepší fungování, zvýšení odpovědnosti a vyšší výkon koučovaného. Zvyšování výkonu se realizuje prostřednictvím zlepšení vnímání reality, vytváření a posilování odpovědnosti a sebedůvěry. Tato metoda také napomáhá rychleji dosahovat konkrétních cílů. Těchto efektů se dosahuje tak, že kouč klade koučovanému otázky, ten hledá vlastní odpovědi a tím se koučovaný posunuje vpřed, nachází nová a efektivnější řešení daného problému. Výhoda této metody spočívá v tom, že koučovaní přijdou na řešení za pomoci kouče sami, to zvyšuje jejich motivaci nalezené řešení bránit a použít. Koučování se zaměřuje na budoucí způsobilost řešit problémy. Cílem koučování je především to, abychom u koučovaného nastartovali samotný proces myšlení. Umožní to nová spojení, jiné úhly pohledu a pomůže rozšířit současný horizont myšlení. Vzniká kreativní proces, který odhaluje nové možnosti. Centrum pozornosti se obrací na témata, která byla dříve opomíjena. 12

14 6. Cílová skupina a průběh stáže Cílovou skupinou jsou zástupci ředitelů základních a středních škol Ústeckého kraje. CS jsou zástupci ředitele, kteří v případě dlouhodobé nepřítomnosti ředitele zastupují v plném rozsahu a zajišťují chod školy. Jedná se o 30 zástupců ředitele. Cílová skupina získá nové informace, vědomosti, dovednosti, odborné kompetence, které jí v plném rozsahu umožní zastupovat ředitele školy, včetně odborné praxe. Zástupci ředitele získají přehledný studijní materiál pro využití ve své každodenní praxi. Praktickým náslechem získají přehled o řízení vzdělávacího procesu na jiných školách s možností aplikace na vysílající školu. Stáže: Každý účastník absolvuje jednu stáž na vybrané škole Stáže budou organizovány individuálně, každý zástupce ředitele si zvolí jednu školu v Ústeckém kraji, kde stáž absolvuje Každá stáž bude v trvání cca 4 6 hodin K vyhodnocení stáže mohou jednotliví zástupci ředitele využít dotazník, který je přílohou této Metodiky odborných stáží Zástupci ředitele účastí na této stáži získají přehled o systémech řízení a práce zástupce ředitele a ředitele školy. 13

15 Příloha č. 1 PŘÍKLADY OTÁZEK VYUŽITELNÝCH PŘI PRAKTICKÝCH STÁŽÍCH k realizaci praktických stáží pro cílovou skupinu v rámci projektu Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních reg. č.: CZ.1.07/1.3.49/ Vážení účastníci, na následujících stránkách jsou uvedeny příklady otázek, které můžete využít ke zjišťování informací v rámci praktických stáží. Otázky jsou rozděleny podle jednotlivých témat = modulů tak, aby byly lépe přehledné. Doufáme, že příklady otázek budou inspirací pro Vaše dotazy při praktických stážích. 1. Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy: Které pracovní kompetence naplňuje ředitel této školy? Jaké dovednosti a vlastnosti musí mít ředitel školy a jeho zástupce? Jaké pracovní role náleží řediteli školy? Jaká je pracovní náplň ředitele této školy? Je spíše manažerem či pedagogem? Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP: Jakým způsobem realizujete vzdělávání zaměstnanců v oblasti BOZP? Daří se Vám splňovat všechna nařízení daná zákony a vyhláškami? Jakým způsobem máte ve škole zpracovány nařízení z oblasti BOZP pro žáky a zaměstnance? Jak zajišťujete dohled nad žáky v budově školy? Jakým způsobem organizujete mimoškolní akce a pobyty tak, aby byla dodržena bezpečnost žáků i zaměstnanců? Jakým způsobem zaznamenáváte úrazy žáků? 14

16 Evidujete případné úrazy zaměstnanců? Zástupce ředitele a personální práce: Kdo zajišťuje ve škole personální oblast? Je to pouze v kompetenci ředitele nebo i zástupce ředitele? Jaká je pracovní náplň zástupce ředitele školy? Jakým způsobem vybíráte nové zaměstnance? Jak často pořádáte porady a jak jsou vedeny? Mají Vaši zaměstnanci možnost využívat nějaké pracovní benefity? Jakým způsobem máte rozděleno vedení školy mezi ředitele a jeho zástupce? Základní kompetence v hospodaření a ekonomice školy: Jakým způsobem sestavujete rozpočet školy? Zpracováváte si účetnictví sami nebo využíváte služeb externí firmy? Na co vše využíváte FKSP? Zpracováváte si mzdy sami nebo využíváte služeb externí firmy? Má Vaše škola nějaké sponzory? Jak je vyhledáváte? Komunikace s veřejností: Jak udržujete soudržnost v pracovním týmu? Využili jste někdy nabídky firmy zabývající se koučinkem? Jezdíte jako tým na víkendové pobyty? Používáte ke stmelení týmu týmové hry? Jaké? Zastává někdo ve Vaší škole roli mluvčího školy? Jakým způsobem škola komunikuje s veřejností, pokud je potřeba? Má Vaše škola vytvořenou image? Přispíváte pravidelně do místního tisku? 15

17 Uplatnění řízení týmu a projektů v praxi: Je Vaše škola zapojena do nějakého projektu či je přímo nositelem? Máte zkušenosti s vedením projektu? Pracujete s programem Benefit? Máte pracovníka, jehož pracovní náplní je přímo řízení projektu nebo máte tuto činnost rozdělenu mezi pedagogické pracovníky? Jaké máte zkušenosti s fundraisingem? Oslovujete firmy ze svého okolí pro sponzorování různých školních akcí či vybavení? Jakým způsobem? Účastníci praktických stáží by se též mohli zaměřit na otázky, které vyplynuly z dotazníkového šetření. Toto šetření proběhlo před zahájením realizace vzdělávacích seminářů. Díky těmto otázkám by mohli zástupci ředitelů škol získat nový pohled na danou problematiku a porovnat, jaká řešení uplatňují jiné školy. Jak zvládáte svou práci ke spokojenosti kolegů a bez zbytečného stresu? Odkazy na webové stránky nutné formuláře, ukázky postupů pro zpracování úkolů. Zefektivnění řízení pracovníků, řešení problematických situací v rámci mezilidských vztahů. Řízení a vedení pedagogického sboru, jak řešit spory mezi učiteli, jak reagovat na nesmyslné dotazy a požadavky konkrétních orgánů. Příklady dobré praxe. Oblast financování (ekonomika). Kompetence zástupce ředitele, rozdělení rolí ředitel X zástupce ředitele X ekonom. Vedení dokumentace (pracovní doba, evidence, ). Evidence pracovních dnů, suplovaných hodin. 16

18 Příloha č. 2 DOTAZNÍK k hodnocení praktických stáží pro cílovou skupinu v rámci projektu Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních reg. č.: CZ.1.07/1.3.49/ Vážení účastníci, do ruky se Vám dostal dotazník, jehož cílem je vyhodnotit přínos praktických stáží, zejména pak jejich přínos pro praxi. Prosíme Vás o pravdivé zodpovězení následujících otázek a sdělení Vašich eventuálních podnětů a připomínek. Děkujeme za Váš čas a ochotu při vyplnění dotazníku Kterou školu v Ústeckém kraji jste navštívil(a) pro absolvování své praktické stáže? Jakým způsobem jste s danou školou navázal(a) kontakt? osobní schůzka telefonicky em 17

19 3. Ohodnoťte, prosím, vstřícnost vedení školy pro uskutečnění stáže. (Hodnocení jako ve škole.) Popište, prosím, stručně průběh stáže. 5. Ohodnoťte, prosím, průběh stáže. (Hodnocení jako ve škole.)

20 6. Stáž pro mě byla: velmi přínosná uspokojivá nedozvěděl(a) jsem se nic nového 7. Naplnila stáž Vaše počáteční očekávání? stáž výrazně předčila má očekávání má očekávání byla víceméně naplněna má očekávání určitě nebyla naplněna Prostor pro Vaše eventuální náměty a připomínky: 19

21 Použité zdroje Vzdělávací studijní opory: Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele a personální práce Základní kompetence v hospodaření a ekonomice školy Komunikace s veřejností Uplatnění v řízení týmu a projektů v praxi Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele a personální práce Základní kompetence v hospodaření a ekonomice školy Komunikace s veřejností Uplatnění řízení týmu a projektů v praxi Zdroje 20

22 21

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Výzkum - Dotazníkové šetření Výzkum - Dotazníkové šetření Dotazníkové šetření, jehož výsledky

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v

KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků měst, obcí,

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP

Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP 21. 11. 2012 Facilitátor: Ing. Roman Jireš Cíle modulu Orientovat se v problematice BOZP Účinně provádět úkony k zajištění: Prevence

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem Václav Šneberger Metodika práce s kompetenčním modelem 1 Autor: Mgr. Václav Šneberger Vytvořeno v rámci projektu OPVK Podpora pedagogů koučováním jako nástroj efektivního řízení procesů ve školách MSK,

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání How2Know estudovna Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání Co bylo na začátku? Přání MÍT SVOJE VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Rozhodnutí REALIZOVAT JE VLASTNÍMI SILAMI SAMI Celoroční kurz: Úspěšný

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA 21

Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA 21 Grantový projekt CZ.1.07/1.3.04/02.0016 Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA 21 ČÁST II. PROFESNÍ MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŘEDITELŮ / ZÁSTUPCŮ

Více

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. vypisuje ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ na dodávku vzdělávání pro zaměstnance v rámci projektu. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Název zakázky: Dodávka vzdělávání zaměstnanců Zadavatel:

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací CZ.1.07/1.1.00/54.0050 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Vladimíra Hornáčková Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové 2012 Pedagogická fakulta UHK bakalářské studium obor

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení)

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení) Učební osnova předmětu Ekonomika Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 12 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho

Více

Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2012/2013

Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2012/2013 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Zahraniční praxe AIESEC. Informace

Zahraniční praxe AIESEC. Informace Zahraniční praxe AIESEC Informace Co je součástí prezentace 1. Představení AIESEC 2. Typy a možnosti praxí 3. Výběrové řízení 4. Zapojení v AIESEC Olomouc 5. Podmínky, servis, cena 6. Otázky AIESEC je

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE Plánování ve škole (c) Radek Maca rama@inforama.cz Co je plánování Plánování je záměrná systematická sumarizace a kompletace myšlenek do souvislostí směřující k jejich

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Radek Maca NIDM Obsah prezentace Vize aneb modely budoucnosti škol Škola jako učící se

Více

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZITIVNÍ PŘÍSTUP, TVOŘIVÉ MYŠLENÍ A MOTIVACE K DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Termín: 7. 8. ledna 2015 ŘÍZENÍ VÝKONU, HODNOCENÍ A MOTIVACE Termín: 18. 19. března 2015 MÍSTO KONÁNÍ:

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Návrh projektů do OP VVV pro FHS:

Návrh projektů do OP VVV pro FHS: Návrh projektů do OP VVV pro FHS: o Název projektu: Excelence v humanitních vědách (cca 15 mil. Kč) o Relevantní výzva: P. 11 ESF výzva pro VŠ (PO2 pro SC1-5), vyhlášení 18. 12. 2015 o Popis projektu:

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Předem Vám děkujeme za vyplnění následující otázek. Věnujte, prosíme, patřičnou pozornost i poznámkám pod zněním otázek. realizační tým

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Název projektu: ŠKOLENÍ DZD DRAŽICE

Název projektu: ŠKOLENÍ DZD DRAŽICE Projekt je spolufinancován z EU, Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Název operačního programu: Název globálního grantu: Název oblasti

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení. Specifikace jednotlivých školení

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení. Specifikace jednotlivých školení AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení Specifikace jednotlivých školení 1 2 A1 (KA1) - Google cloud a tablety ve škole (Google) A1(KA1) Od tištěné učebnice

Více

Evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení

Evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení Evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení Koncepce Stav: 4. 2. 2011 Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch V

Více

Základní škola a Mateřská škola Staňkovice, okres Louny Postoloprtská 100, 43949 Staňkovice

Základní škola a Mateřská škola Staňkovice, okres Louny Postoloprtská 100, 43949 Staňkovice Základní škola a Mateřská škola Staňkovice, okres Louny Postoloprtská 100, 43949 Staňkovice Zpráva o realizaci projektů, do kterých se Základní škola a Mateřská škola zapojila. Zavedení informačního a

Více

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Modernizace vzdělávání na základní škole (Projektový záměr) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost

Více

Konference Školského managementu 7. 8. června 2012 Manažerské inspirace

Konference Školského managementu 7. 8. června 2012 Manažerské inspirace Konference Školského managementu 7. 8. června 2012 Manažerské inspirace Rozdělení činností zástupce ředitele, jejich role v řízení školy jedna z možností Velké ideály nepotřebují jen křídla, ale i vhodný

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 http://www.esfcr.cz/zakazky/komplexni-rozvoj-zamestnancu-spolecnosti-ella-cs-s-r-o Dotaz č. 1 k

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 Závěrečná konference, 24. 3. 2015, Třebíč VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační

Více

NOVÁ DIMENZE. jazykového vzdělávání -větší šance pro lidi, města a obce a firmy v Plzeňském kraji

NOVÁ DIMENZE. jazykového vzdělávání -větší šance pro lidi, města a obce a firmy v Plzeňském kraji NOVÁ DIMENZE jazykového vzdělávání -větší šance pro lidi, města a obce a firmy v Plzeňském kraji OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 7.3 Další vzdělávání 7.3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání 01 Plzeňský

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Seminář poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové, MBA Přerov dne 8. dubna 2010 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Pro OPVK je vyčleněno

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2. Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.2010 Plný název projektu: Rozšiřování a zvyšování rozsahu

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

1. Vymezení pojmu talent management

1. Vymezení pojmu talent management Bc. Lenka Jankůjová Vzdělávání a rozvoj pracovníků s důrazem na práci s talenty 1. Vymezení pojmu talent management Skutečný talent management spočívá ve využití silných stránek každého člověka, ve vítězství

Více