Jak napsat projektovou žádost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak napsat projektovou žádost"

Transkript

1 Vzdělávací modul č. 1: Jak napsat projektovou žádost studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/

2 Obsah 1. ÚVOD SLOVNÍČEK POJMŮ MS Úvod k MS HW požadavky na fungování MS Výhody MS2014+ ve srovnání se současnými informačními systémy Nevýhody MS2014+ ve srovnání se současnými informačními systémy Praktická ukázka MS K zapamatování MS NÁLEŽITOSTI PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI Úvod do problematiky Typické náležitosti žádosti o dotaci (grant): K zapamatování NA CO SI DÁT PŘI ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI POZOR A NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI Formální chyby Výčet věcných nedostatků projektu Na co si dát pozor při přípravě projektů a žádostí o dotaci JAK ZPRACOVAT ROZPOČET PROJEKTU K PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI

3 Kurz: Jak napsat projektovou žádost 1. ÚVOD Do rukou se Vám dostává studijní materiál, který byl zpracován v rámci realizace zakázky: Zajištění vzdělávání za účelem přípravy JMK na programové období Cílem tohoto studijního materiálu je seznámit účastníky s tím, jak napsat projektovou žádost v programovém období Kurz je zaměřen: - na seznámení s MS2014+, - na seznámení s náležitostmi projektové žádosti (měkké x tvrdé projekty), - na co si dát při zpracování projektové žádosti pozor a nejčastější chyby při zpracování žádosti, - na to jak zpracovat rozpočet projektu k projektové žádosti. 3

4 2. SLOVNÍČEK POJMŮ Pojem MS2014+ Měkký projekt Tvrdý projekt Portál ISKP14+ ESI fondy SW Projektový cyklus ecba analýza Stručná definice Jednotný systém pro předkládání žádostí (shodný pro všechny operační programy). Neinvestiční projekt (vzdělávání zaměstnanců úřadu). Investiční projekt (zateplení budovy základní školy). Informační systém koncového příjemce (elektronické prostředí, které bude pro zadávání žádostí o podporu projektu a správu projektů po celou dobu jejich životního cyklu). Evropské strukturální a investiční fondy Software (programové vybavení). Průběh projektu od přípravy až po udržitelnost. Analýza nákladů a přínosů projektu, na základě jejich výsledků se rozhoduje o realizovatelnosti projektu. 4

5 3. MS Úvod k MS2014+ Jedná se o nový SW, který bude společný pro všechny Operační programy v rámci období Žadatele/příjemce bude systém provázet celým projektovým cyklem. Doposud panovala v tomto ohledu značná roztříštěnost, kdy různé operační programy měly různé nástroje (např. Regionální operační programy Benefit7, Operační program Životní prostředí BENE-FILL, Operační program Podnikání a inovace eaccount). Dle MMR by aplikace měla být jednodušší než stávající aplikace. Praxe ukáže, zda tomu tak bude, v tuto chvíli probíhají školení budoucích uživatelů a testovací provoz aplikace. 3.2 HW požadavky na fungování MS Pro bezproblémový chod systému je nezbytné mít na počítači nainstalovaný prohlížeč Internet Explorer či Firefox či Google Chrome v jejich nejvyšších verzích, - V jednom ze jmenovaných prohlížečů (ve kterém budete MS2014+ používat) mít zapnutý JavaScript, - Minimální rozlišení monitoru 1366 x 768 bodů, - Mít na počítači nainstalovanou poslední verze Adobe Acrobat Readeru, - Pro samotné podání žádosti o dotaci mít zřízen elektronický podpis. 3.3 Výhody MS2014+ ve srovnání se současnými informačními systémy - Jeden informační systém pro všechny operační programy (odpadá nutnost umět ovládat BENE-FILL a Benefit7), - Automatické natahování základních údajů o žadatelích z veřejných registrů (odpadá ruční zadávání těchto údajů neustále dokola pro každý projekt zvlášť), - Žádost bude podávána pouze elektronicky (odpadá cesta s papírovou žádostí na Státní fond životního prostředí, úřad regionální rady apod.), - Plně elektronický bude dál i proces monitoringu vlastního podpořeného projektu, - Možnost sledování průběhu hodnotícího procesu projektu, - Informace o schválení či neschválení projektu přes SMS, - Archivace dotační žádosti na jednom místě, - Elektronická komunikace s poskytovatelem, - Integrovaná ecba analýza přímo v systému (doposud se CBA analýza a žádost o dotaci např. u Regionálních operačních programů zpracovávala v rozdílných informačních systémech). 3.4 Nevýhody MS2014+ ve srovnání se současnými informačními systémy - Ti, kteří již realizují EU projekty, se budou muset naučit další informační systém, neboť již realizované projekty budou dobíhat v současných systémech, - Zřídit si certifikovaný elektronický podpis, pokud není již zřízen a naučit se ho používat, - Nutná digitalizace veškerých dokumentů, 5

6 - Možnost přetížení celého informačního systému. 3.5 Praktická ukázka MS Registrace je dostupná na: https://mseu-test.mssf.cz/sd/registrace.aspx - Přihlášení do testovací verze systému je možné na: https://mseutest.mssf.cz/index.aspx - Seznámení se základními funkcionalitami systému. Obrázek 1: Přehled registračních údajů pro MS2014+ Zdroj: https://mseu-test.mssf.cz/sd/registrace.aspx, K zapamatování MS Jednotný systém pro všechny operační programy, - Plná elektronizace projektového cyklu, - Realizované projekty doběhnou ve stávajících systémech, - Automatické načítání dat z veřejných registrů, - Nutnost mít certifikovaný elektronický podpis. Poznámky: 6

7 7

8 4. NÁLEŽITOSTI PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI 4.1 Úvod do problematiky Konkrétní forma a struktura žádosti o dotaci závisí na poskytovateli dotace. Pro nové období nejsou detaily ještě známy (např., které povinné přílohy bude žadatel předkládat a v jaké fázi projektového cyklu bude žadatel předkládat poskytovateli dotace). Nicméně všechny projektové přihlášky mají jisté společné rysy. 4.2 Typické náležitosti žádosti o dotaci (grant): 1) identifikace žadatele: - IČO, - Adresa, - Kontakty, - Další dle specifikace jednotlivých OP. Praktická ukázka: Obrázek 2: Příklad zadání adresy žadatele Zdroj: vlastní zpracování, ) stručný popis projektu: - stručně cíle, 8

9 - klíčové aktivity a plánované výstupy projektu. Praktická ukázka tvrdý projekt: Cílem projektu je vybudování baseballového hřiště včetně zázemí, čímž dojde ke zkvalitnění infrastruktury pro sport a volný čas ve městě a tím bude dále podpořen ekonomický rozvoj města. Vybudování bezbariérových přístupů v areálu, což umožní zpřístupnění i zdravotně postiženým občanům. V realizační fázi byly realizovány následující aktivity: - realizace zadávacího řízení a uzavření smluvních ujednání na stavební práce, - zahájení vlastních stavebních prací, - převzetí a zpřístupnění baseballového areálu. Město bude o projektu informovat i na svých webových stránkách a v místním zpravodaji. Praktická ukázka měkký projekt: Cílem aktivity je zvýšení IT schopností a dovedností zaměstnanců žadatele v souvislosti s pracovní náplní zaměstnanců. KA bude probíhat průběžně po celou dobu realizace projektu viz. harmonogram projektu (celkem 13 měsíců). Dílčí kurzy: 1. Objektově orientované PHP frameworky a knihovny (Nette, Zend, ROR, Texi, Dibi) - 4 osoby, 2 denní školení, - cena: 7 600,-/osoba, cena celkem: ,- bez DPH. 2. Instalace, administrace a implementace vlastních rozšíření v PostgreSQL - 3 osoby, 2 denní školení, - cena: 6 600,-/osoba, cena celkem: ,- bez DPH. 3. Pokročilá administrace win 7-8 osob, 3 denní školení, - cena: 9 700,-/osoba, cena celkem: ,- bez DPH. 4. Pokročilá administrace Apache Tomcat - 2 osoby, 3 denní školení, - cena: ,-/osoba, cena celkem: ,- bez DPH. 5. Adobe Flash - Action skript - 2 osoby, 2 denní školení, - cena: 6 600,-/osoba, cena celkem: ,- bez DPH. 6. Java Spring 9

10 - 1 osoba, 5 denní školení, - cena: ,-/osoba, cena celkem: ,- bez DPH. 7. Optimalizace SQL indexu - 1 osoba, 2 denní školení, - cena: 7 600,-/osoba, cena celkem: 7 600,- bez DPH. 8. Optimalizace SQL dotazu - pokročilé techniky - 1 osoba, 3 denní školení, - cena: 7 600,-/osoba, cena celkem: 7 600,- bez DPH. 9. Java Framework - 2 osoby, 5 denní školení, - cena: ,-/osoba, cena celkem: ,- bez DPH. 10. Java Unit Testing with Junit - 2 osoby, 1 denní školení, - cena: 5 000,-/osoba, cena celkem: ,- bez DPH. Cena služby za KA celkem: Kč bez DPH. Realizaci KA bude mít na starosti projektový manažer ve spolupráci s koordinátorem aktivit. Výstupy: - zrealizovaných 10 IT kurzů, - počet úspěšně proškolených osob 26 (úspěšný účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu). 3) zdůvodnění potřebnosti projektu: - výchozí situace, - a co je potřeba změnit. Praktická ukázka tvrdý projekt: Statutární město dlouhodobě podporuje rozvoj sportovních a společenských aktivit ve městě, čímž se snaží učinit město atraktivnějším pro život. Místní baseballový klub patří mezi nejvýznamnější kluby v ČR. Deklarovaná podpora kulturně-společenských aktivit, 20 let tradice klubu ve městě a špatný technický stav stadionu Slezan vedl zástupce města k zařazení tohoto projektu do IPRM. Současné hřiště nesplňuje podmínky (škvárový povrch) České baseballové asociace, z těchto důvodů musí hrát domácí A mužstvo své zápasy v Ostravě. Vzhledem k zájmu ze strany baseballového klubu a veřejnosti město zahájilo projektové přípravy a následně projekt připravilo. Od realizace projektu si město slibuje: - smysluplné využití nevyužívaného pozemku v lokalitě Riviéry, - rozšíření možností aktivního trávení volného času ve městě, 10

11 - zatraktivnění města v očích obyvatel a návštěvníků města, - rozvoj podnikání (suvenýry, občerstvení atd.), - zvýšení počtu návštěvníků na domácích zápasech, - podpora zdravého životního stylu. Praktická ukázka měkký projekt: Potřebnost vychází ze záměru žadatele nastavit a ukotvit systém rozvoje lidských zdrojů, aktualizovat plán vzdělávání a realizovat samotné vzdělávání, což zajistí trvalou adaptabilitu zaměstnanců na trhu práce obecně a zvýší konkurenceschopnost jejich i žadatele. Zvýšením flexibility těchto zaměstnanců a jejich přizpůsobením se novým podmínkám na trhu práce dojde k vytvoření mobilní, adaptabilní a dlouhodobě konkurenceschopné pracovní síly, která bude široce uplatnitelná na evropském trhu. 4) cíle projektu: - čeho má realizace projektu dosáhnout. Praktická ukázka tvrdý projekt: Cílem projektu je vybudování baseballového hřiště včetně zázemí, čímž dojde ke zkvalitnění infrastruktury pro sport a volný čas ve městě a tím bude dále podpořen ekonomický rozvoj města. Vybudování bezbariérových přístupů v areálu, což umožní zpřístupnění i zdravotně postiženým občanům. Praktická ukázka měkký projekt: Prioritním cílem projektu je zvýšit konkurenceschopnost a profesionalitu společnosti. Zlepšení efektivity a ziskovosti bude dosaženo zavedením firemního vzdělávacího systému tak, aby bylo v rámci firmy podpořeno motivační klima a byl lépe využíván pracovní potenciál zaměstnanců. 5) popis fází projektu: - etapy, - klíčové aktivity. Praktická ukázka tvrdý projekt: První fází realizace projektu je předinvestiční fáze, která zahrnuje přípravné práce projektu. Základní myšlenka projektu byla formulována před rokem v rámci přehodnocení priorit IPRM, kdy došlo k nahrazení původně plánovaného projektu "XYZ" projektem zaměřeným na výstavbu baseballového areálu v lokalitě místecké Riviéry. V přípravné fázi projektu byly realizovány následující aktivity: - identifikování projektového záměru, - sestavení projektového týmu, - stanovení podrobných úkolů jednotlivých členů týmu, - příprava PD včetně položkového rozpočtu dle podmínek dotačního titulu, - příprava veškerých povinných příloh a potřebných povolení k projektu, - příprava podrobného harmonogramu projektu, - příprava zadávací dokumentace pro výběr dodavatele stavebních prací, - příprava publicity projektu. 11

12 V realizační fázi byly realizovány následující aktivity: - realizace zadávacího řízení a uzavření smluvních ujednání na stavební práce, - zahájení vlastních stavebních prací, - převzetí a zpřístupnění baseballového areálu. Město bude o projektu informovat i na svých webových stránkách a v místním Zpravodaji Rady města XYZ. V rámci provozní fáze projektu budou probíhat tyto aktivity: - provozní fáze projektu bude zahájena po kolaudaci, - monitoring projektu po dobu udržitelnosti projektu (5 let), - baseballový areál bude sloužit baseballovému klubu BK Klasik, - bude dbáno na pravidelnou údržbu tak, aby nedocházelo k chátrání areálu. Praktická ukázka měkký projekt: V přípravné fázi projektu byly realizovány následující aktivity: - identifikování projektového záměru, - sestavení projektového týmu, - stanovení podrobných úkolů jednotlivých členů týmu, - příprava vlastní žádosti dle podmínek dotačního titulu, - příprava veškerých povinných příloh, - příprava podrobného harmonogramu projektu, - příprava zadávací dokumentace pro výběr dodavatele stavebních prací, - příprava publicity projektu. V realizační fázi byly realizovány následující aktivity: - realizace zadávacího řízení a uzavření smluvních ujednání na vzdělávací kurzy, - zahájení vlastních vzdělávacích kurzů, - předání certifikátů absolventům kurů. Město bude o projektu informovat i na svých webových stránkách a v místním Zpravodaji Rady města XYZ. 6) kvantifikace výstupů projektu: Výstupy a výsledky projektu musí být v souladu s programem podpory a výzvou k předkládání projektů, do které žádost píšeme, a musí navazovat na cíle projektu. 12

13 Praktická ukázka tvrdý projekt: Obrázek 3: Příklady indikátorů u tvrdých projektů Zdroj: vlastní zpracování, 2014 Praktická ukázka měkký projekt: Obrázek 4: Příklad indikátorů měkkých projektů Zdroj: vlastní zpracování, ) řízení projektu: Jedná se o proces, ve kterém jednotlivci nebo organizace využívají své zdroje k realizaci projektů. Jedná se o způsob plánování a realizace aktivit, které je potřeba uskutečnit v požadovaném termínu s plánovanými náklady tak, aby bylo dosaženo nadefinovaných cílů. 13

14 Praktická ukázka: Vedoucím projektového týmu je projektový manažer. Ten řídí a organizuje všechny aktivity. Řídí, koordinuje a kontroluje projektový tým a poskytuje informace o projektu. Každý člen týmu má přiděleny úkoly a odpovědnost za jejich plnění. O výsledcích své práce průběžně informuje projektového manažera. V rámci oboru zapojení do projektu, kterému rozumí, má rozhodovací pravomoci. O svých rozhodnutích však vždy informuje manažera projektu. V případě zjištění problému ihned informuje manažera. Na jeho řešení se podílí celý projektový tým. Manažer projektu rozhodne, podle kterého návrhu řešení se bude dále postupovat. Manažer projektu svolává schůzku projektového týmu v pravidelných intervalech (2 x za měsíc). Z každé schůzky jsou vyhotovovány zápisy. Je vytvořen systém zastupitelnosti jednotlivých členů projektového týmu. Zástupci jsou průběžně informováni o dění v projektu. Mezi členy projektového týmu budou zavedeny komunikační cesty. Členové týmu budou mezi sebou komunikovat osobně, telefonicky a e mailem. Některé aktivity projektu jsou, nebo budou, zajištěny externími dodavateli, jedná se o zpracování projektové dokumentace, zpracování studie proveditelnosti, zajištění publicity, autorský dozor, realizaci stavebních prací. 8) projektový tým: Hlavní výkonná část projektu. Úkolem je pod vedením projektového manažera úspěšně realizovat projekt dle plánu. Projektový tým je jedinečné seskupení osob a rolí, které funguje po dobu realizace konkrétního projektu. V rámci rolí v projektovém týmu může být časová alokace u jednotlivých pozic různá, při obsazování je třeba s dostupností v čase v rámci harmonogramu s tímto počítat. Praktická ukázka: V předinvestiční fázi byl vytvořen projektový tým z členů vybraných dle schopností, dovedností a zkušeností tak, aby byl projekt z hlediska personálního zabezpečen ve všech svých fázích. Tým zajišťuje bezproblémovou přípravu, realizaci a udržitelnost projektu. Hlavními prioritami realizačního týmu je co nejefektivnějšími prostředky dle časového harmonogramu dosáhnout stanoveného cíle projektu. Tabulka č. 1 Projektový tým Role v projektovém Jméno týmu Projektový manažer Ing. Jméno Příjemení Zástupce projektového Ing. Jméno Příjemení Zaměstnání/funkc e vedoucí oddělení ekonomického rozvoje MM referent oddělení ekonomického Zkušenosti - Autobusové nádraží (2006-7, SROP 2.1.2) - Úspory energie ve školních budovách (2008, OPŽP) - Zřízení nových prostor pro denní centrum Azylového domu Bethel (2009, ROP) - Zřízení nových prostor pro denní centrum Azylového domu Bethel 14

15 manažera rozvoje MM (2009, ROP) - Učíme obrazem (2009, ROP) Investiční manažer Ing. Jméno Příjemení technik investičního odboru MM - Základní škola, 1. máje rekonstrukce sportovního hřiště (2006, MF) - Základní škola, ČSA 570, rekonstrukce sportovního hřiště (2007, MF) Finanční manažer Právní manažer Zdroj: Interní zdroje žadatele Ing. Jméno Příjemení Ing. Jméno Příjemení Obrázek 5: Ukázka schématu projektového týmu vedoucí účtárny MM vedoucí právního odboru MM - Autobusové nádraží (2006-7, SROP 2.1.2) - Úspory energie ve školních budovách (2008, OPŽP) - Autobusové nádraží (2006-7, SROP 2.1.2) - Učíme obrazem (2009, ROP) zástupce projektového manažera projektový manažer Zdroj: Interní zdroje žadatele investiční manažer zástupce investičního manažera finanční manažer zástupce finančního manažera právní manažer zástupce právního manažera 9) rozpočet: Dává rámec pro čerpání zdrojů projektu, vychází z předpokládaného plánu projektu a postupně se konkretizuje. Je dodržování je průběžně kontrolováno. Praktická ukázka tvrdého projektu: Tabulka 1: Ukázka rozpočtu tvrdého projektu Položka Cena bez DPH v Kč Sazba DPH v % DPH v Kč Celkem s DPH Položk a dle Benefit 7 EZS v objektu SO ,94 Kč ,82 Kč ,76 Kč SO 4 Ústřední topení ,00 Kč ,40 Kč ,40 Kč ZT ,00 Kč ,41 Kč ,41 Kč Elektrika ,33 Kč ,13 Kč ,46 Kč SO 4 mobiliář ,00 Kč ,70 Kč ,70 Kč SO 4 mobiliář ,00 Kč ,57 Kč ,57 Kč

16 Položka Cena bez DPH v Kč Sazba DPH v % DPH v Kč Celkem s DPH Položk a dle Benefit 7 Vlastní stavba ,00 Kč ,33 Kč ,33 Kč Závlaha ,60 Kč ,96 Kč ,56 Kč Silnoproud ,00 Kč ,52 Kč ,52 Kč Zpracování žádosti o dotaci ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč PD vrt ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Publicita ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Zveřejnění na Věstníku VZ 210,00 Kč 21 44,10 Kč 254,10 Kč Oznámení o zadání zakázky 210,00 Kč 21 44,10 Kč 254,10 Kč PD Průzkumné práce ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč PD ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Inženýrská činnost ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč BOZP 4 000,00 Kč ,00 Kč 4 800,00 Kč Autorský dozor ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč PD DUR ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Inženýrská činnost pro ÚR ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč PD přípojky ,00 Kč 0 0,00 Kč ,00 Kč PD mobiliář ,00 Kč 0 0,00 Kč ,00 Kč Režie projektového teamu ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Mzdy projektového týmu ,00 Kč 0 0,00 Kč ,00 Kč CELKEM ,87 Kč ,03 Kč ,90 Kč DPH 21 % DPH 20 % ,46 Kč ,00 Kč Uznatelné ,87 Kč ,26 Kč ,13 Kč Neuznatelné ,00 Kč ,20 Kč ,20 Kč Zdroj: Vlastní zpracování 16

17 Praktická ukázka měkký projekt: Tabulka 2: Praktická ukázka rozpočtu měkkého projektu Název kurzu Počet lidí na kurz Délka kurzu v h Celkem h za skupinu Školení techniků a prodejcůsystémy pro zdění Dodávka a provádění betonových konstrukcí Systémy a technologie použití, provádění omítek Stavební chemie - systémy a jejich použití Systémy střešních konstrukcí Provádění a dozorování staveb Rozpočtování staveb Kč Celkem Kč za /h skupinu Celkem kurzy Zdroj: Vlastní zpracování 10) přílohy: Množství a typ požadovaných příloh projektové žádosti se liší v závislosti na programu podpory, ve kterém projekt předkládáme. Některé přílohy mají předepsanou strukturu (příslušnou dotační výzvou), jiné jsou kopiemi, ověřenými kopiemi či originály různých dokumentů. Příklady možných příloh: doklad o právní subjektivitě předkladatele a partnerů, oprávnění k činnosti, čestná prohlášení, smlouva o spolupráci mezi partnery projektu, účetní výkazy, uzávěrky, daňová přiznání, projektové dokumentace, energetický audit, stavební povolení, ecba analýzy a další. 17

18 Praktická ukázka tvrdého projektu: Obrázek 6: Praktická ukázka seznamu příloh u tvrdého projektu Zdroj: Vlastní zpracování Obrázek 7: Praktická ukázka rozpočtu měkkého projektu Zdroj: Vlastní zpracování 18

19 4.3 K zapamatování Konkrétní forma a struktura žádosti o dotaci závisí na poskytovateli dotace. Obvykle má žádost o dotaci tyto části, které mají svá specifika pro investiční a neinvestiční projekty: - identifikace žadatele - stručný popis projektu - zdůvodnění potřebnosti projektu - cíle projektu - popis fází projektu - kvantifikace výstupů projektu - řízení projektu - projektový tým: - rozpočet - přílohy Poznámky: 19

20 5. NA CO SI DÁT PŘI ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI POZOR A NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI Tato kapitola Vás provede nejčastějšími chybami, které se v praxi vyskytly při zpracování žádostí o dotace v období a dále Vás upozorní na co si dát pozor při zpracování projektové žádosti. Celá řada doporučení bude aplikovatelná i v novém období Formální chyby Formální chyby se často vyskytují při kompletaci projektu na poslední chvíli pár hodin před ukončením daného kola výzvy. Ve zmatku a rychlosti se často žadatelé dopouštějí chyb, které jsou zbytečné, ale hrají podstatnou roli v hodnotícím procesu projektové žádosti. Formální příčiny neúspěchu lze otevřeně označit za hloupé chyby, vzniklé nedostatečně metodickým úsilím žadatele o získání dotace a nedostatečným projektovým řízením v předešlých fázích. Naneštěstí, formalizované postupy hodnocení žádostí o dotaci nedávají nejmenší prostor k odstranění těchto chyb. - Žádost nebyla vyplněna na správném formuláři pro každý operační program a danou oblast podpory existuje samostatný formulář v aplikaci BENEFIT7 (např. regionální operační programy, Integrovaný operační program, atd.), BENE-FILL (Operační program životní prostředí), či eaccount (Operační program Podnikání a inovace, který nabízí pro obce jen několik dotačních titulů). Je třeba si dobře pročíst dotační podmínky a správně vybrat příslušnou žádost. - Žádost byla podána do jiné oblasti podpory nejčastější chyba žadatelů, kdy dojde k nedůslednému prostudování podporovaných aktivit příslušné výzvy, a žadatelé předloží projekt do jiné oblasti podpory. Věcná náplň projektu, tedy konkrétní aktivity, musí naplňovat pouze jednu oblast podpory. Nelze projektem realizovat aktivity z jiné oblasti podpory! - Žádost není pevně spojená je nutné zajistit, aby jednotlivé listy nebyly od sebe lehce oddělitelné a zamezilo se tak záměně listů. - Žádost obsahuje nesprávný kód žadatel je povinen dle Příručky pro žadatele a výzvy předložit žádost v listinné a elektronické podobě. Při finalizaci projektu získává Vaše žádost unikátní tzv. HASH klíč, který slouží k identifikaci projektové žádosti. Tento unikátní kód je kontrolován v listinné i elektronické formě žádosti. Stává se, že na poslední chvíli žadatelé mění žádost, ale mají ji již finálně uloženou či dokonce vypálenou na CD. Odfinalizováním projektové žádosti dochází ke ztrátě tohoto klíče a musíte opět vygenerovat nový kód. - Nesprávně vyplněné záložky v žádosti např. špatná struktura financování projektu, zahrnutí DPH do uznatelných nákladů v případě nároku na odpočet, nedostatečné popsání projektu. - Absence seznamu příloh - jestliže žádost obsahuje přílohy, je nutné na začátek uvést seznam těchto příloh. Seznam musí odpovídat požadovanému členění příloh uvedeném ve výzvě či Příručce pro žadatele. - Přílohy nebyly pevně spojené všechny přílohy je nutné svázat do druhého svazku opět dle číslování a seznamu příloh. Zamezí se tak ztrátě, výměně listů či poškození. 20

21 - Přílohy nebyly očíslované podle podepsaného seznamu příloh obsahují-li přílohy na začátku seznam, je nutné také jednotlivé přílohy dle tohoto seznamu očíslovat. - Přílohy nebyly nazvány správným jménem názvosloví příloh je nutné zachovat v souladu s Příručkou pro žadatele a výzvou. Platí to také pro dokladování nepovinných příloh. - Žádost či přílohy nejsou podepsány statutárním zástupcem každou přílohu musí zvlášť podepsat statutární zástupce. V případě více podpisových práv je nutné doložit oprávnění osoby žádost a přílohu podepsat (plnou moc, výpis z obchodního rejstříku apod.). - Ze zakladatelské listiny ani z jiného dokumentu nebylo zřejmé, kdo je statutární zástupce v případě, že doložíte pouze živnostenský list či zřizovací listinu, není zřejmé, kdo je statutárním zástupcem instituce. Proto je nutné doložit ještě další dokumenty, např. jmenovací dekret, usnesení správní rady atd. - Některé přílohy nebyly originálem nebo ověřenou kopií pozor na častý výskyt této chyby. Žadatel musí doložit přílohu v originále nebo ověřené kopii. Při doložení ověřené kopie pozor na platnost ověření, což bývá často 90 dní. - Žádost i přílohy nejsou podány v odpovídajícím počtu příručky i výzvy definují přesný počet paré, které musíte odevzdat. - Projekt není v souladu s legislativou ČR a EU problémy nastávají se zaměřením projektu z ekonomického hlediska, kdy projekt např. spadá do oblasti veřejné podpory, či generuje příjmy. Podepisujete četné prohlášení, ve kterém deklarujete, že s podmínkami a legislativou souhlasíte! - Projekt nespadá do územní podpory projekt musí být realizován pouze v území, které je vymezeno jako území realizace příslušného operačního programu. Častější chyby se dělají v regionálních operačních programech, kdy aktivity musí být realizovány v příslušném regionu. U ostatních tematických operačních programů je územím realizace projektu celé území České republiky mimo území hl. m. Prahy a pro programy Adaptabilita a Konkurenceschopnost je území realizace projektu území hl. m. Prahy případně vybraných městských částí. - Projekt má vyšší celkové způsobilé náklady, než dovolují pravidla - projekt musí být v rozmezí minimálních (a, jsou-li stanoveny, také maximálních) celkových způsobilých výdajů stanovených pro danou oblast podpory. - Žadatel nesplňuje definici oprávněnosti žadatel si musí přečíst, zdali vůbec jeho právní postavení umožňuje žádat o dotaci. Okruh žadatelů je uveden vždy ve výzvě a Příručce pro žadatele. - Termín realizace akce není v souladu s podmínkami daného kola výzvy pozor na časovou alokaci projektů. Každá výzva má omezenou dobu realizace Vašeho projektu, pokud ji překročíte, je to pádný důvod k vyřazení Vašeho projektu. - Financování projektu - žadatel potvrdil, že na kofinancování projektu není použito jiných dotačních titulů EU a pokud projekt zakládá veřejnou podporu či je financován v režimu de minimis také z jiných národních zdrojů včetně zdrojů územních samospráv. - Způsobilost výdajů žadatel musí mít na paměti, že existují způsobilé a nezpůsobilé výdaje. Předmět financování pomocí dotace jsou pouze způsobilé výdaje. Příručka obsahuje výčet způsobilých i nezpůsobilých výdajů. Podle toho rozdělení je nutné zpracovat i Vaši projektovou žádost. 21

22 5.2 Výčet věcných nedostatků projektu Věcné chyby spíše souvisejí s obsahovým zaměřením projektu a jejich faktické důsledky jsou vidět až v poslední fázi, při bodovém hodnocení. Důsledkem je potom zamítnutí projektové žádosti z hlediska nedostatečného počtu bodů. Obdobně jako u formálních nedostatků, nelze vyjmenovat všechny možné věcné chyby, ukažme si proto pouze ty nejvýznamnější chyby, které vedou k vyřazení projektové žádosti z procesu administrace. - Nedostatečné zkušenosti s realizací podobných projektů pokud žadatel neuvede, že má jisté zkušenosti s řízením projektů (POZOR! nemusí to být pouze projekty financované ze Strukturálních fondů EU!), získává automaticky méně bodů. - Nedostatečně popsaná zvolená technologie záměrem technického zhodnocení projektu je popsat co nejpodrobněji zvolené prostředky k dosažení cílů projektu. U investičních projektů takový problém nebývá, jelikož vše obsahují technické dokumentace (např. dokumentace ke stavebnímu povolení). - Nedostatečně popsána udržitelnost projektu dotační podmínky říkají, že služby, zboží musí být používáno i nadále po skončení projektu, a to 5 let. Také pracovní místa, která projektem vytvoříte, musíte 5 let po skončení projektu udržet! Nelze toto pracovní místo zrušit dříve! V projektové žádosti byste měli správně a důkladně popsat finanční a věcnou udržitelnost. - Nedostatečně popsaný realizační tým - kompetence jednotlivých členů projektového týmu musí být přesně vymezeny, tzn., každá osoba v projektu musí mít přesnou pracovní náplň. U projektové žádosti nemusíte zatím uvádět konkrétní jména osob, nicméně je nutné právě popsat činnost této osoby pro projekt, zvláště, když víte, osoba je zaměstnána pro více takových projektů, či má i jiné zaměstnání. - Nesoulad mezi údaji v žádosti a ekonomické části projektu jestliže zpracováváte nejdříve ekonomickou studii, měli byste údaje z této studie používat také v žádosti. Stává se, že napíšete do žádosti jiná technická data, případně jiný projektový tým apod. - Nejasný harmonogram aktivity nebyly časově vymezeny. Pozor na víceetapové projekty, kdy musíte doložit jasné rozdělení projektu do jednotlivých etap. Aplikace BENEFIT 7 žádá rozdělení harmonogramu na denní periody. - Partnerem byl dodavatel partnerství v projektu je založeno na dobrovolnosti, nicméně partnery nemohou být Vaši potencionální dodavatelé služeb, stavebních prací apod. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jste povinni vybírat dodavatele na základě transparentnosti a nediskriminace. Z tohoto důvodu je nutné vždy počítat se situací, kdy musíte vyhlásit výběrové řízení na dodavatele. V žádném případě nemůže být znám předem, natož aby byl Vašim partnerem. - Veřejné zakázky jestliže v projektu pořizujete dodávky, služby či stavební práce, musíte v projektové žádosti vyplnit záložky týkající se specifikace veřejné zakázky. Mnozí žadatelé na toto opomínají. Některá dotační pravidla (např. ROPy či OP VK, OP LZZ) vyžadují provedení základního typu výběrového řízení, již pokud dodávka, či služba přesahuje hodnotu 10 tis. Kč. Obvykle bývá min. hranice pro konání výběrového řízení nastavena na 100 tis. Kč. Nicméně pokud opomenete vypsat záložku v projektové žádosti a poté výběrové řízení zrealizujete, tak musí složitě žádat o změnu projektu. Na druhou stranu pokud výběrové řízení nezrealizujte (a dle dotačních podmínek a zákona jste jej 22

Základy tvorby žádosti

Základy tvorby žádosti Projekt Věc známá i neznáma Základy tvorby žádosti Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah 1. Zdroje informaci o vyhlášení výzev k podávání žádosti 2.

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF Výzva č.35 Školení je šance Co pro vás uděláme? Fáze podání projektové žádosti: zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci (popis cílů, školících

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009

Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Katedra ŘPPE Estonská 500, 101 00 Praha 10 Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009 1 Obsah přednášky Operační program průmysl a inovace

Více

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010 MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010 TYPY MONITOROVACÍCH ZPRÁV zpráva o zahájení realizace projektu (ZZRP) průběžná monitorovací zpráva (PMZ) závěrečná monitorovací

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.1 - Vytvořit podmínky

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Seminář pro žadatele o finanční podporu Globální granty Zlínského kraje realizované v rámci oblasti podpory 3.2 21. 01. 2013 Zlín TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006

Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006 1 Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006 2 Podpora bude poskytnuta neinvestičním projektům zaměřeným na snížení počtu sociálně vyloučených osob, zejména starších 15

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011 Příručka pro akreditovaná pracoviště Aktualizace: 24. 2. 2011 1 OBSAH: Podmínky akreditovaného pracoviště pro účast na projektu... 3 Povinnosti akreditovaného pracoviště při účasti na projektu... 3 Postup

Více

Monitorovací zprávy, Žádost o platbu, Soupiska účetních dokladů

Monitorovací zprávy, Žádost o platbu, Soupiska účetních dokladů Monitorovací zprávy, Žádost o platbu, Soupiska účetních dokladů Ústí nad Labem, 12.6.2014 Petra Grygarová, Mgr. Alena Michálková Monitoring projektu Předkládá se jeden typ monitorovacího hlášení a dva

Více

I) VÝZVA. - předkládání individuálních projektových žádostí 16.11. 2009

I) VÝZVA. - předkládání individuálních projektových žádostí 16.11. 2009 Informační schůzka k Integrovanému plánu rozvoje města m Chrudim financovaného z EU I) VÝZVA - předkládání individuálních projektových žádostí 16.11. 2009 Město Chrudim dle podmínek projektu IPRM Chrudim

Více

Identifikační údaje. Realizace vzdělávacích kurzů pro zvýšení adaptability zaměstnanců ve společnosti LEGIE GUARD service s.r.o.

Identifikační údaje. Realizace vzdělávacích kurzů pro zvýšení adaptability zaměstnanců ve společnosti LEGIE GUARD service s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Identifikační údaje Název zakázky: Název operačního programu: Vzdělávání LEGIE GUARD OP Lidské zdroje a zaměstnanost Název projektu: Realizace

Více

Příloha č. 2 dotačního programu. Obecná část. Evidenční číslo: Žadatel: 2) Právní forma žadatele: Datum zahájení činnosti: IČ: DIČ:

Příloha č. 2 dotačního programu. Obecná část. Evidenční číslo: Žadatel: 2) Právní forma žadatele: Datum zahájení činnosti: IČ: DIČ: Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (Program na podporu školních projektů v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských

Více

Výzva k předložení národního projektu

Výzva k předložení národního projektu Výzva k předložení národního projektu 1/5 Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje Výzvu k předložení žádosti o finanční podporu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů pro oddělení realizace

Více

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního Rozvoj Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad 1 I. stupeň hodnocení a) hodnocení formálních náležitostí o žádost v tištěné podobě je předložena v požadovaném počtu vyhotovení, z nichž alespoň jedna

Více

Neuznatelné náklady jsou: penále, pokuty, náhrady škod, úroky z úvěrů, občerstvení (popř. poskytnuté dary, pohoštění, mzdy, atd.)..

Neuznatelné náklady jsou: penále, pokuty, náhrady škod, úroky z úvěrů, občerstvení (popř. poskytnuté dary, pohoštění, mzdy, atd.).. Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory oblasti města Český Krumlov v roce 20xx. 1.2. Zdůvodnění Programu Podpora oblasti (vychází ze schválených

Více

Analýza základních chyb v projektech ROP Severozápad

Analýza základních chyb v projektech ROP Severozápad Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod PŘÍLOHA Č. 2 MONITOROVACÍ HLÁŠENÍ / ZPRÁVA Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod Monitorovací hlášení/etapová/závěrečná zpráva s žádostí o platbu/monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

Více

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty.

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty. Zadávací dokumentace k zakázce Rozvoj obecných dovedností zaměstnanců společnosti SATUM CZECH s.r.o. Podmínky výběrového řízení jsou stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ

Více

Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou

Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou Novelou zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PŘEDKLADATELE NABÍDEK: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SROVNÁVACÍ ANALÝZA MODELŮ SOCIÁLNÍ EKONOMIKY V

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců společnosti EMOS spol. s r.o. služba

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PŘEDKLADATELE NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ V OBLASTI SYSTÉMU VĚCNÉHO HODNOCENÍ

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

opravitelné/neoprav itelné

opravitelné/neoprav itelné Hodnoticí kritéria, výzva Fázované projekty - Kontrola formálních náležitostí pořadí název kritéria popis kritéria funkce F1 F2 F3 Žádost o podporu byla podána v předepsané Posuzuje se, zda žádost byla

Více

ŽÁDOST O GRANT Z FONDU PARTNERSTVÍ

ŽÁDOST O GRANT Z FONDU PARTNERSTVÍ ŽÁDOST O GRANT Z FONDU PARTNERSTVÍ Žádost o grant EČ: Předložena dne: Registrační číslo: 1. Základní informace 1.1. Název sub-projektu 1.2. Umístění subprojektu (kraj) 1.3. Plánovaná doba realizace sub-projektu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců agentury Motiv P s.r.o. kurzy soft

Více

Moravskoslezský kraj 3. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 3. KOLO VÝZVY Počet stran přílohy: 31 VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

ZPŮSOB PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU

ZPŮSOB PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU POKYNY K VYPLNĚNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita verze 1.1 platnost od 1. března 2011 ZPŮSOB PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění. Název zakázky: Identifikace: Název projektu: Zadavatel: Kontaktní osoba:

Více

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Centrum pro regionální rozvoj ČR Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 tel.: +420 221 580 201 fax: +420 221 580 284 e-mail: crr@crr.cz

Více

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty Číslo a název programu: 8 - Program resortu životního prostředí

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele Slezská diakonie 73701 Český Těšín, Na Nivách 259/7 Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení pod označením TDI a Koordinátor BOZP pro projekt Diakonické a vzdělávací centrum Vážení, v souladu

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Výzva k podání nabídek do výběrového řízení k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců

Více

OPŽP (SFŽP) Státní fond životního prostředí

OPŽP (SFŽP) Státní fond životního prostředí OPŽP (SFŽP) Státní fond životního prostředí Jak správně administrovat dotační projekt Povinná dokumentace k realizaci projektu Komunikace s poskytovatelem dotace a realizačním týmem Čerpání rozpočtu Změny

Více

3.2.5 Dokládání životopisů klíčových pracovníků realizačního týmu projektu

3.2.5 Dokládání životopisů klíčových pracovníků realizačního týmu projektu Věcné změny v textu Příručky pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, verze 9 oproti předcházející verzi 8. KAPITOLA 3.2.5 Dokládání životopisů klíčových

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Dotace a výběrová řízení:

Dotace a výběrová řízení: Výběrová řízení zadávání zakázek, na které se nevztahují postupy upravené zákonem o veřejných zakázkách (postupuje se dle Závazných postupů, pravidel) zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 3 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více

Zprostředkující subjekt OP RLZ

Zprostředkující subjekt OP RLZ Zprostředkující subjekt OP RLZ Zadávací dokumentace pro projekty hrazené z technické pomoci Priorita 5 Technická pomoc (TA) Opatření 5.1. Využití externích služeb v oblasti právní, finančně-právní, tlumočnické,

Více

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01. Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.2/4132 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název zakázky: Zavedení

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Schválený dne: 3. 12. 2009 Platný od: 3. 12. 2009 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 je platný pro všechny

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Změna dokumentu IPRM Sídliště, místo pro život č. 2

Změna dokumentu IPRM Sídliště, místo pro život č. 2 Kapitola 14. Způsob výběru 1 Řídící výbor IPRM IOP provede výběr IPRM v IOP transparentním a nediskriminačním způsobem při respektování pravidel národního a komunitárního práva. Řídící výbor bude dbát

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PŘÍPRAVA PROJEKTŮ Lenka Dvořáková, 25.11. 2010 OBSAH 1. Projekt a jeho fáze 2. Projektový záměr, cíle 3. Posouzení proveditelnosti projektu 4. Zpracování

Více

Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA)

Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA) Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA) 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Číslo globálního

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Přehled podpory Kdo může žádat o dotaci Omezení programu Přehled čerpání Postup administrace 2 Přehled

Více

ZPRACOVÁNÍ METODICKÉHO MATERIÁLU MANUÁLU PROFILACE MALOOBCHODNÍ SÍTĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ

ZPRACOVÁNÍ METODICKÉHO MATERIÁLU MANUÁLU PROFILACE MALOOBCHODNÍ SÍTĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ ZPRACOVÁNÍ METODICKÉHO MATERIÁLU MANUÁLU PROFILACE MALOOBCHODNÍ SÍTĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ ZADAVATEL: SVAZ OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR Těšnov 5 110 00 Praha zastoupený Ing. Helenou

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR -

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR - Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR - nejčastější chyby v projektových žádostech/při realizaci projektů Ing. Lucie Vopěnková Osnova prezentace Integrovaný operační program a CRR Nejčastější chyby

Více

Chodníky podél S III/15523 k.ú. Vidov - 1. část - V. a VI. etapa

Chodníky podél S III/15523 k.ú. Vidov - 1. část - V. a VI. etapa Název zakázky Chodníky podél S III/15523 k.ú. Vidov - 1. část - V. a VI. etapa Zadavatel zakázky: Adresa: Vidov 51, 370 07 Č. Budějovice 1/6 1. Vyhlášení zadávacího řízení Tato zakázka nespadá pod režim

Více

Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu

Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu Obsah Výkaz výdajů: 1. Soupiska účetních dokladů 2. Členění dle kódu výdaje Žádost o platbu 1. Pokyny pro vyplnění výdajů v ŽoP Čerpání rozpočtu: 1. Předkládání

Více

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku oblast podpory: zaměření výzvy: vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku příjem žádostí: od 19. března 2012

Více

Město Kopřivnice. vyhlašuje 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA OBYTNÁ ZÓNA KOPŘIVNICE JIH

Město Kopřivnice. vyhlašuje 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA OBYTNÁ ZÓNA KOPŘIVNICE JIH Město Kopřivnice vyhlašuje 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA OBYTNÁ ZÓNA KOPŘIVNICE JIH 1. Identifikace výzvy Opatření 2.1. Regenerace bytového

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Školení zaměstnanců OKD, HBZS, a.s v oblasti likvidace ekologických havárií a nakládání a manipulace s ostatními

Více

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. vypisuje ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ na dodávku vzdělávání pro zaměstnance v rámci projektu. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Název zakázky: Dodávka vzdělávání zaměstnanců Zadavatel:

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Metodické školení lektorů anglického jazyka

Metodické školení lektorů anglického jazyka Metodické školení lektorů anglického jazyka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Počítačové kurzy pro servisní techniky

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Počítačové kurzy pro servisní techniky Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace Zakázka na služby Počítačové kurzy pro servisní techniky 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: IMPROMAT CZ spol. s r. o. Sídlo: U Hellady

Více

Program Cíle 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013

Program Cíle 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Program Cíle 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Doporučen ení 21. 8. 2008, Liberec Je váš projektový záměr opravdu přeshraniční? Opravdu

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 %

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 % Vzdělávac vací projekty financované ESF aneb jak to vidí hodnotitel Věcné hodnocení - úkol pro hodnotitele Základní zásady o Žádosti často obsahují obecné formulace, které je možné interpretovat různě

Více

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR - nejčastější chyby při realizaci projektů Ing. Jarmila Svobodová Osnova prezentace Integrovaný operační program a CRR Nejčastější chyby v žádostech/ projektech

Více

Finální verze žádosti (VK-UC) 44N43PØØØ1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Finální verze žádosti (VK-UC) 44N43PØØØ1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Unikátní kód žádosti: I. Souhrnné informace o projektu 44N43PØØØ1 Identifikace operačního programu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo prioritní osy: Název

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0128 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0128 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 (OPPS ČR - PR 2007 2013) Seminář pro žadatele 1. 10.

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 (OPPS ČR - PR 2007 2013) Seminář pro žadatele 1. 10. Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 (OPPS ČR - PR 2007 2013) Změny a podmínky předkládání projektu v OPPS ČR - PR 2007-2013 Seminář pro žadatele 1. 10. 2008

Více

Pac-tra (Czech), s.r.o. Hnojník 408, 739 53. Zadávací dokumentace k výběrovému řízení. k zakázce s názvem: Vzdělávání v Pac-tra. týkající se projektu:

Pac-tra (Czech), s.r.o. Hnojník 408, 739 53. Zadávací dokumentace k výběrovému řízení. k zakázce s názvem: Vzdělávání v Pac-tra. týkající se projektu: Zadávací dokumentace k výběrovému řízení k zakázce s názvem: Vzdělávání v Pac-tra týkající se projektu: Efektivní zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců Pac-tra (Czech), s.r.o. a pac-tra

Více

Analýza zefektivnění čerpání strukturálních fondů v gesci OSF MV ČR. Závěrečná zpráva

Analýza zefektivnění čerpání strukturálních fondů v gesci OSF MV ČR. Závěrečná zpráva Analýza zefektivnění čerpání strukturálních fondů v gesci OSF MV ČR Závěrečná zpráva Září 2009 1. Výchozí situace a zdůvodnění zpracování analýzy Ministerstvo vnitra České republiky se v rámci Integrovaného

Více

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku Operační program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku Operační program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP) - PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!! RK-36-2014-56, př. 1 Počet stran: 12 Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku Operační program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod Číslo monitorovací

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2016

DOTAČNÍ PROGRAM. Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2016 DOTAČNÍ PROGRAM Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2016 Lichtenštejnský palác Úřadu vlády ČR 20. srpna 2015 Účel dotace Podpora projektů, které jsou v souladu s Evropskou

Více

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1 Příprava a realizace úspěšného projektu v rámci podoblasti podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Ing. Martina Štefanová Odbor ochrany přírody a odpadů Státní

Více

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE Sociální komise RM Revize:2008 Vypracovala: O.Šoltésová Strana:1 MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE dílčí grantový projekt pro oblast sociálních služeb Sociální komise RM Revize:2008 Vypracovala: O.Šoltésová

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti Název předkladatele: Uveďte oficiální název organizace Název projektu: Předpokládaný operační

Více

Zadávací dokumentace. A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o.

Zadávací dokumentace. A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o. Zadávací dokumentace A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o. B. DRUH ZAKÁZKY Nákup služeb od dodavatele vzdělávacích kurzů. C. NÁZEV PROGRAMU Operační program Lidské

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Obsah školení 1. část zdroje informací - výzva k předkládání projektů - základní podmínky poskytnutí dotace - přehled šablon klíčových aktivit - principy financování

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1793 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1793 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více