Jak napsat projektovou žádost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak napsat projektovou žádost"

Transkript

1 Vzdělávací modul č. 1: Jak napsat projektovou žádost studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/

2 Obsah 1. ÚVOD SLOVNÍČEK POJMŮ MS Úvod k MS HW požadavky na fungování MS Výhody MS2014+ ve srovnání se současnými informačními systémy Nevýhody MS2014+ ve srovnání se současnými informačními systémy Praktická ukázka MS K zapamatování MS NÁLEŽITOSTI PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI Úvod do problematiky Typické náležitosti žádosti o dotaci (grant): K zapamatování NA CO SI DÁT PŘI ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI POZOR A NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI Formální chyby Výčet věcných nedostatků projektu Na co si dát pozor při přípravě projektů a žádostí o dotaci JAK ZPRACOVAT ROZPOČET PROJEKTU K PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI

3 Kurz: Jak napsat projektovou žádost 1. ÚVOD Do rukou se Vám dostává studijní materiál, který byl zpracován v rámci realizace zakázky: Zajištění vzdělávání za účelem přípravy JMK na programové období Cílem tohoto studijního materiálu je seznámit účastníky s tím, jak napsat projektovou žádost v programovém období Kurz je zaměřen: - na seznámení s MS2014+, - na seznámení s náležitostmi projektové žádosti (měkké x tvrdé projekty), - na co si dát při zpracování projektové žádosti pozor a nejčastější chyby při zpracování žádosti, - na to jak zpracovat rozpočet projektu k projektové žádosti. 3

4 2. SLOVNÍČEK POJMŮ Pojem MS2014+ Měkký projekt Tvrdý projekt Portál ISKP14+ ESI fondy SW Projektový cyklus ecba analýza Stručná definice Jednotný systém pro předkládání žádostí (shodný pro všechny operační programy). Neinvestiční projekt (vzdělávání zaměstnanců úřadu). Investiční projekt (zateplení budovy základní školy). Informační systém koncového příjemce (elektronické prostředí, které bude pro zadávání žádostí o podporu projektu a správu projektů po celou dobu jejich životního cyklu). Evropské strukturální a investiční fondy Software (programové vybavení). Průběh projektu od přípravy až po udržitelnost. Analýza nákladů a přínosů projektu, na základě jejich výsledků se rozhoduje o realizovatelnosti projektu. 4

5 3. MS Úvod k MS2014+ Jedná se o nový SW, který bude společný pro všechny Operační programy v rámci období Žadatele/příjemce bude systém provázet celým projektovým cyklem. Doposud panovala v tomto ohledu značná roztříštěnost, kdy různé operační programy měly různé nástroje (např. Regionální operační programy Benefit7, Operační program Životní prostředí BENE-FILL, Operační program Podnikání a inovace eaccount). Dle MMR by aplikace měla být jednodušší než stávající aplikace. Praxe ukáže, zda tomu tak bude, v tuto chvíli probíhají školení budoucích uživatelů a testovací provoz aplikace. 3.2 HW požadavky na fungování MS Pro bezproblémový chod systému je nezbytné mít na počítači nainstalovaný prohlížeč Internet Explorer či Firefox či Google Chrome v jejich nejvyšších verzích, - V jednom ze jmenovaných prohlížečů (ve kterém budete MS2014+ používat) mít zapnutý JavaScript, - Minimální rozlišení monitoru 1366 x 768 bodů, - Mít na počítači nainstalovanou poslední verze Adobe Acrobat Readeru, - Pro samotné podání žádosti o dotaci mít zřízen elektronický podpis. 3.3 Výhody MS2014+ ve srovnání se současnými informačními systémy - Jeden informační systém pro všechny operační programy (odpadá nutnost umět ovládat BENE-FILL a Benefit7), - Automatické natahování základních údajů o žadatelích z veřejných registrů (odpadá ruční zadávání těchto údajů neustále dokola pro každý projekt zvlášť), - Žádost bude podávána pouze elektronicky (odpadá cesta s papírovou žádostí na Státní fond životního prostředí, úřad regionální rady apod.), - Plně elektronický bude dál i proces monitoringu vlastního podpořeného projektu, - Možnost sledování průběhu hodnotícího procesu projektu, - Informace o schválení či neschválení projektu přes SMS, - Archivace dotační žádosti na jednom místě, - Elektronická komunikace s poskytovatelem, - Integrovaná ecba analýza přímo v systému (doposud se CBA analýza a žádost o dotaci např. u Regionálních operačních programů zpracovávala v rozdílných informačních systémech). 3.4 Nevýhody MS2014+ ve srovnání se současnými informačními systémy - Ti, kteří již realizují EU projekty, se budou muset naučit další informační systém, neboť již realizované projekty budou dobíhat v současných systémech, - Zřídit si certifikovaný elektronický podpis, pokud není již zřízen a naučit se ho používat, - Nutná digitalizace veškerých dokumentů, 5

6 - Možnost přetížení celého informačního systému. 3.5 Praktická ukázka MS Registrace je dostupná na: https://mseu-test.mssf.cz/sd/registrace.aspx - Přihlášení do testovací verze systému je možné na: https://mseutest.mssf.cz/index.aspx - Seznámení se základními funkcionalitami systému. Obrázek 1: Přehled registračních údajů pro MS2014+ Zdroj: https://mseu-test.mssf.cz/sd/registrace.aspx, K zapamatování MS Jednotný systém pro všechny operační programy, - Plná elektronizace projektového cyklu, - Realizované projekty doběhnou ve stávajících systémech, - Automatické načítání dat z veřejných registrů, - Nutnost mít certifikovaný elektronický podpis. Poznámky: 6

7 7

8 4. NÁLEŽITOSTI PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI 4.1 Úvod do problematiky Konkrétní forma a struktura žádosti o dotaci závisí na poskytovateli dotace. Pro nové období nejsou detaily ještě známy (např., které povinné přílohy bude žadatel předkládat a v jaké fázi projektového cyklu bude žadatel předkládat poskytovateli dotace). Nicméně všechny projektové přihlášky mají jisté společné rysy. 4.2 Typické náležitosti žádosti o dotaci (grant): 1) identifikace žadatele: - IČO, - Adresa, - Kontakty, - Další dle specifikace jednotlivých OP. Praktická ukázka: Obrázek 2: Příklad zadání adresy žadatele Zdroj: vlastní zpracování, ) stručný popis projektu: - stručně cíle, 8

9 - klíčové aktivity a plánované výstupy projektu. Praktická ukázka tvrdý projekt: Cílem projektu je vybudování baseballového hřiště včetně zázemí, čímž dojde ke zkvalitnění infrastruktury pro sport a volný čas ve městě a tím bude dále podpořen ekonomický rozvoj města. Vybudování bezbariérových přístupů v areálu, což umožní zpřístupnění i zdravotně postiženým občanům. V realizační fázi byly realizovány následující aktivity: - realizace zadávacího řízení a uzavření smluvních ujednání na stavební práce, - zahájení vlastních stavebních prací, - převzetí a zpřístupnění baseballového areálu. Město bude o projektu informovat i na svých webových stránkách a v místním zpravodaji. Praktická ukázka měkký projekt: Cílem aktivity je zvýšení IT schopností a dovedností zaměstnanců žadatele v souvislosti s pracovní náplní zaměstnanců. KA bude probíhat průběžně po celou dobu realizace projektu viz. harmonogram projektu (celkem 13 měsíců). Dílčí kurzy: 1. Objektově orientované PHP frameworky a knihovny (Nette, Zend, ROR, Texi, Dibi) - 4 osoby, 2 denní školení, - cena: 7 600,-/osoba, cena celkem: ,- bez DPH. 2. Instalace, administrace a implementace vlastních rozšíření v PostgreSQL - 3 osoby, 2 denní školení, - cena: 6 600,-/osoba, cena celkem: ,- bez DPH. 3. Pokročilá administrace win 7-8 osob, 3 denní školení, - cena: 9 700,-/osoba, cena celkem: ,- bez DPH. 4. Pokročilá administrace Apache Tomcat - 2 osoby, 3 denní školení, - cena: ,-/osoba, cena celkem: ,- bez DPH. 5. Adobe Flash - Action skript - 2 osoby, 2 denní školení, - cena: 6 600,-/osoba, cena celkem: ,- bez DPH. 6. Java Spring 9

10 - 1 osoba, 5 denní školení, - cena: ,-/osoba, cena celkem: ,- bez DPH. 7. Optimalizace SQL indexu - 1 osoba, 2 denní školení, - cena: 7 600,-/osoba, cena celkem: 7 600,- bez DPH. 8. Optimalizace SQL dotazu - pokročilé techniky - 1 osoba, 3 denní školení, - cena: 7 600,-/osoba, cena celkem: 7 600,- bez DPH. 9. Java Framework - 2 osoby, 5 denní školení, - cena: ,-/osoba, cena celkem: ,- bez DPH. 10. Java Unit Testing with Junit - 2 osoby, 1 denní školení, - cena: 5 000,-/osoba, cena celkem: ,- bez DPH. Cena služby za KA celkem: Kč bez DPH. Realizaci KA bude mít na starosti projektový manažer ve spolupráci s koordinátorem aktivit. Výstupy: - zrealizovaných 10 IT kurzů, - počet úspěšně proškolených osob 26 (úspěšný účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu). 3) zdůvodnění potřebnosti projektu: - výchozí situace, - a co je potřeba změnit. Praktická ukázka tvrdý projekt: Statutární město dlouhodobě podporuje rozvoj sportovních a společenských aktivit ve městě, čímž se snaží učinit město atraktivnějším pro život. Místní baseballový klub patří mezi nejvýznamnější kluby v ČR. Deklarovaná podpora kulturně-společenských aktivit, 20 let tradice klubu ve městě a špatný technický stav stadionu Slezan vedl zástupce města k zařazení tohoto projektu do IPRM. Současné hřiště nesplňuje podmínky (škvárový povrch) České baseballové asociace, z těchto důvodů musí hrát domácí A mužstvo své zápasy v Ostravě. Vzhledem k zájmu ze strany baseballového klubu a veřejnosti město zahájilo projektové přípravy a následně projekt připravilo. Od realizace projektu si město slibuje: - smysluplné využití nevyužívaného pozemku v lokalitě Riviéry, - rozšíření možností aktivního trávení volného času ve městě, 10

11 - zatraktivnění města v očích obyvatel a návštěvníků města, - rozvoj podnikání (suvenýry, občerstvení atd.), - zvýšení počtu návštěvníků na domácích zápasech, - podpora zdravého životního stylu. Praktická ukázka měkký projekt: Potřebnost vychází ze záměru žadatele nastavit a ukotvit systém rozvoje lidských zdrojů, aktualizovat plán vzdělávání a realizovat samotné vzdělávání, což zajistí trvalou adaptabilitu zaměstnanců na trhu práce obecně a zvýší konkurenceschopnost jejich i žadatele. Zvýšením flexibility těchto zaměstnanců a jejich přizpůsobením se novým podmínkám na trhu práce dojde k vytvoření mobilní, adaptabilní a dlouhodobě konkurenceschopné pracovní síly, která bude široce uplatnitelná na evropském trhu. 4) cíle projektu: - čeho má realizace projektu dosáhnout. Praktická ukázka tvrdý projekt: Cílem projektu je vybudování baseballového hřiště včetně zázemí, čímž dojde ke zkvalitnění infrastruktury pro sport a volný čas ve městě a tím bude dále podpořen ekonomický rozvoj města. Vybudování bezbariérových přístupů v areálu, což umožní zpřístupnění i zdravotně postiženým občanům. Praktická ukázka měkký projekt: Prioritním cílem projektu je zvýšit konkurenceschopnost a profesionalitu společnosti. Zlepšení efektivity a ziskovosti bude dosaženo zavedením firemního vzdělávacího systému tak, aby bylo v rámci firmy podpořeno motivační klima a byl lépe využíván pracovní potenciál zaměstnanců. 5) popis fází projektu: - etapy, - klíčové aktivity. Praktická ukázka tvrdý projekt: První fází realizace projektu je předinvestiční fáze, která zahrnuje přípravné práce projektu. Základní myšlenka projektu byla formulována před rokem v rámci přehodnocení priorit IPRM, kdy došlo k nahrazení původně plánovaného projektu "XYZ" projektem zaměřeným na výstavbu baseballového areálu v lokalitě místecké Riviéry. V přípravné fázi projektu byly realizovány následující aktivity: - identifikování projektového záměru, - sestavení projektového týmu, - stanovení podrobných úkolů jednotlivých členů týmu, - příprava PD včetně položkového rozpočtu dle podmínek dotačního titulu, - příprava veškerých povinných příloh a potřebných povolení k projektu, - příprava podrobného harmonogramu projektu, - příprava zadávací dokumentace pro výběr dodavatele stavebních prací, - příprava publicity projektu. 11

12 V realizační fázi byly realizovány následující aktivity: - realizace zadávacího řízení a uzavření smluvních ujednání na stavební práce, - zahájení vlastních stavebních prací, - převzetí a zpřístupnění baseballového areálu. Město bude o projektu informovat i na svých webových stránkách a v místním Zpravodaji Rady města XYZ. V rámci provozní fáze projektu budou probíhat tyto aktivity: - provozní fáze projektu bude zahájena po kolaudaci, - monitoring projektu po dobu udržitelnosti projektu (5 let), - baseballový areál bude sloužit baseballovému klubu BK Klasik, - bude dbáno na pravidelnou údržbu tak, aby nedocházelo k chátrání areálu. Praktická ukázka měkký projekt: V přípravné fázi projektu byly realizovány následující aktivity: - identifikování projektového záměru, - sestavení projektového týmu, - stanovení podrobných úkolů jednotlivých členů týmu, - příprava vlastní žádosti dle podmínek dotačního titulu, - příprava veškerých povinných příloh, - příprava podrobného harmonogramu projektu, - příprava zadávací dokumentace pro výběr dodavatele stavebních prací, - příprava publicity projektu. V realizační fázi byly realizovány následující aktivity: - realizace zadávacího řízení a uzavření smluvních ujednání na vzdělávací kurzy, - zahájení vlastních vzdělávacích kurzů, - předání certifikátů absolventům kurů. Město bude o projektu informovat i na svých webových stránkách a v místním Zpravodaji Rady města XYZ. 6) kvantifikace výstupů projektu: Výstupy a výsledky projektu musí být v souladu s programem podpory a výzvou k předkládání projektů, do které žádost píšeme, a musí navazovat na cíle projektu. 12

13 Praktická ukázka tvrdý projekt: Obrázek 3: Příklady indikátorů u tvrdých projektů Zdroj: vlastní zpracování, 2014 Praktická ukázka měkký projekt: Obrázek 4: Příklad indikátorů měkkých projektů Zdroj: vlastní zpracování, ) řízení projektu: Jedná se o proces, ve kterém jednotlivci nebo organizace využívají své zdroje k realizaci projektů. Jedná se o způsob plánování a realizace aktivit, které je potřeba uskutečnit v požadovaném termínu s plánovanými náklady tak, aby bylo dosaženo nadefinovaných cílů. 13

14 Praktická ukázka: Vedoucím projektového týmu je projektový manažer. Ten řídí a organizuje všechny aktivity. Řídí, koordinuje a kontroluje projektový tým a poskytuje informace o projektu. Každý člen týmu má přiděleny úkoly a odpovědnost za jejich plnění. O výsledcích své práce průběžně informuje projektového manažera. V rámci oboru zapojení do projektu, kterému rozumí, má rozhodovací pravomoci. O svých rozhodnutích však vždy informuje manažera projektu. V případě zjištění problému ihned informuje manažera. Na jeho řešení se podílí celý projektový tým. Manažer projektu rozhodne, podle kterého návrhu řešení se bude dále postupovat. Manažer projektu svolává schůzku projektového týmu v pravidelných intervalech (2 x za měsíc). Z každé schůzky jsou vyhotovovány zápisy. Je vytvořen systém zastupitelnosti jednotlivých členů projektového týmu. Zástupci jsou průběžně informováni o dění v projektu. Mezi členy projektového týmu budou zavedeny komunikační cesty. Členové týmu budou mezi sebou komunikovat osobně, telefonicky a e mailem. Některé aktivity projektu jsou, nebo budou, zajištěny externími dodavateli, jedná se o zpracování projektové dokumentace, zpracování studie proveditelnosti, zajištění publicity, autorský dozor, realizaci stavebních prací. 8) projektový tým: Hlavní výkonná část projektu. Úkolem je pod vedením projektového manažera úspěšně realizovat projekt dle plánu. Projektový tým je jedinečné seskupení osob a rolí, které funguje po dobu realizace konkrétního projektu. V rámci rolí v projektovém týmu může být časová alokace u jednotlivých pozic různá, při obsazování je třeba s dostupností v čase v rámci harmonogramu s tímto počítat. Praktická ukázka: V předinvestiční fázi byl vytvořen projektový tým z členů vybraných dle schopností, dovedností a zkušeností tak, aby byl projekt z hlediska personálního zabezpečen ve všech svých fázích. Tým zajišťuje bezproblémovou přípravu, realizaci a udržitelnost projektu. Hlavními prioritami realizačního týmu je co nejefektivnějšími prostředky dle časového harmonogramu dosáhnout stanoveného cíle projektu. Tabulka č. 1 Projektový tým Role v projektovém Jméno týmu Projektový manažer Ing. Jméno Příjemení Zástupce projektového Ing. Jméno Příjemení Zaměstnání/funkc e vedoucí oddělení ekonomického rozvoje MM referent oddělení ekonomického Zkušenosti - Autobusové nádraží (2006-7, SROP 2.1.2) - Úspory energie ve školních budovách (2008, OPŽP) - Zřízení nových prostor pro denní centrum Azylového domu Bethel (2009, ROP) - Zřízení nových prostor pro denní centrum Azylového domu Bethel 14

15 manažera rozvoje MM (2009, ROP) - Učíme obrazem (2009, ROP) Investiční manažer Ing. Jméno Příjemení technik investičního odboru MM - Základní škola, 1. máje rekonstrukce sportovního hřiště (2006, MF) - Základní škola, ČSA 570, rekonstrukce sportovního hřiště (2007, MF) Finanční manažer Právní manažer Zdroj: Interní zdroje žadatele Ing. Jméno Příjemení Ing. Jméno Příjemení Obrázek 5: Ukázka schématu projektového týmu vedoucí účtárny MM vedoucí právního odboru MM - Autobusové nádraží (2006-7, SROP 2.1.2) - Úspory energie ve školních budovách (2008, OPŽP) - Autobusové nádraží (2006-7, SROP 2.1.2) - Učíme obrazem (2009, ROP) zástupce projektového manažera projektový manažer Zdroj: Interní zdroje žadatele investiční manažer zástupce investičního manažera finanční manažer zástupce finančního manažera právní manažer zástupce právního manažera 9) rozpočet: Dává rámec pro čerpání zdrojů projektu, vychází z předpokládaného plánu projektu a postupně se konkretizuje. Je dodržování je průběžně kontrolováno. Praktická ukázka tvrdého projektu: Tabulka 1: Ukázka rozpočtu tvrdého projektu Položka Cena bez DPH v Kč Sazba DPH v % DPH v Kč Celkem s DPH Položk a dle Benefit 7 EZS v objektu SO ,94 Kč ,82 Kč ,76 Kč SO 4 Ústřední topení ,00 Kč ,40 Kč ,40 Kč ZT ,00 Kč ,41 Kč ,41 Kč Elektrika ,33 Kč ,13 Kč ,46 Kč SO 4 mobiliář ,00 Kč ,70 Kč ,70 Kč SO 4 mobiliář ,00 Kč ,57 Kč ,57 Kč

16 Položka Cena bez DPH v Kč Sazba DPH v % DPH v Kč Celkem s DPH Položk a dle Benefit 7 Vlastní stavba ,00 Kč ,33 Kč ,33 Kč Závlaha ,60 Kč ,96 Kč ,56 Kč Silnoproud ,00 Kč ,52 Kč ,52 Kč Zpracování žádosti o dotaci ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč PD vrt ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Publicita ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Zveřejnění na Věstníku VZ 210,00 Kč 21 44,10 Kč 254,10 Kč Oznámení o zadání zakázky 210,00 Kč 21 44,10 Kč 254,10 Kč PD Průzkumné práce ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč PD ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Inženýrská činnost ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč BOZP 4 000,00 Kč ,00 Kč 4 800,00 Kč Autorský dozor ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč PD DUR ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Inženýrská činnost pro ÚR ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč PD přípojky ,00 Kč 0 0,00 Kč ,00 Kč PD mobiliář ,00 Kč 0 0,00 Kč ,00 Kč Režie projektového teamu ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Mzdy projektového týmu ,00 Kč 0 0,00 Kč ,00 Kč CELKEM ,87 Kč ,03 Kč ,90 Kč DPH 21 % DPH 20 % ,46 Kč ,00 Kč Uznatelné ,87 Kč ,26 Kč ,13 Kč Neuznatelné ,00 Kč ,20 Kč ,20 Kč Zdroj: Vlastní zpracování 16

17 Praktická ukázka měkký projekt: Tabulka 2: Praktická ukázka rozpočtu měkkého projektu Název kurzu Počet lidí na kurz Délka kurzu v h Celkem h za skupinu Školení techniků a prodejcůsystémy pro zdění Dodávka a provádění betonových konstrukcí Systémy a technologie použití, provádění omítek Stavební chemie - systémy a jejich použití Systémy střešních konstrukcí Provádění a dozorování staveb Rozpočtování staveb Kč Celkem Kč za /h skupinu Celkem kurzy Zdroj: Vlastní zpracování 10) přílohy: Množství a typ požadovaných příloh projektové žádosti se liší v závislosti na programu podpory, ve kterém projekt předkládáme. Některé přílohy mají předepsanou strukturu (příslušnou dotační výzvou), jiné jsou kopiemi, ověřenými kopiemi či originály různých dokumentů. Příklady možných příloh: doklad o právní subjektivitě předkladatele a partnerů, oprávnění k činnosti, čestná prohlášení, smlouva o spolupráci mezi partnery projektu, účetní výkazy, uzávěrky, daňová přiznání, projektové dokumentace, energetický audit, stavební povolení, ecba analýzy a další. 17

18 Praktická ukázka tvrdého projektu: Obrázek 6: Praktická ukázka seznamu příloh u tvrdého projektu Zdroj: Vlastní zpracování Obrázek 7: Praktická ukázka rozpočtu měkkého projektu Zdroj: Vlastní zpracování 18

19 4.3 K zapamatování Konkrétní forma a struktura žádosti o dotaci závisí na poskytovateli dotace. Obvykle má žádost o dotaci tyto části, které mají svá specifika pro investiční a neinvestiční projekty: - identifikace žadatele - stručný popis projektu - zdůvodnění potřebnosti projektu - cíle projektu - popis fází projektu - kvantifikace výstupů projektu - řízení projektu - projektový tým: - rozpočet - přílohy Poznámky: 19

20 5. NA CO SI DÁT PŘI ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI POZOR A NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI Tato kapitola Vás provede nejčastějšími chybami, které se v praxi vyskytly při zpracování žádostí o dotace v období a dále Vás upozorní na co si dát pozor při zpracování projektové žádosti. Celá řada doporučení bude aplikovatelná i v novém období Formální chyby Formální chyby se často vyskytují při kompletaci projektu na poslední chvíli pár hodin před ukončením daného kola výzvy. Ve zmatku a rychlosti se často žadatelé dopouštějí chyb, které jsou zbytečné, ale hrají podstatnou roli v hodnotícím procesu projektové žádosti. Formální příčiny neúspěchu lze otevřeně označit za hloupé chyby, vzniklé nedostatečně metodickým úsilím žadatele o získání dotace a nedostatečným projektovým řízením v předešlých fázích. Naneštěstí, formalizované postupy hodnocení žádostí o dotaci nedávají nejmenší prostor k odstranění těchto chyb. - Žádost nebyla vyplněna na správném formuláři pro každý operační program a danou oblast podpory existuje samostatný formulář v aplikaci BENEFIT7 (např. regionální operační programy, Integrovaný operační program, atd.), BENE-FILL (Operační program životní prostředí), či eaccount (Operační program Podnikání a inovace, který nabízí pro obce jen několik dotačních titulů). Je třeba si dobře pročíst dotační podmínky a správně vybrat příslušnou žádost. - Žádost byla podána do jiné oblasti podpory nejčastější chyba žadatelů, kdy dojde k nedůslednému prostudování podporovaných aktivit příslušné výzvy, a žadatelé předloží projekt do jiné oblasti podpory. Věcná náplň projektu, tedy konkrétní aktivity, musí naplňovat pouze jednu oblast podpory. Nelze projektem realizovat aktivity z jiné oblasti podpory! - Žádost není pevně spojená je nutné zajistit, aby jednotlivé listy nebyly od sebe lehce oddělitelné a zamezilo se tak záměně listů. - Žádost obsahuje nesprávný kód žadatel je povinen dle Příručky pro žadatele a výzvy předložit žádost v listinné a elektronické podobě. Při finalizaci projektu získává Vaše žádost unikátní tzv. HASH klíč, který slouží k identifikaci projektové žádosti. Tento unikátní kód je kontrolován v listinné i elektronické formě žádosti. Stává se, že na poslední chvíli žadatelé mění žádost, ale mají ji již finálně uloženou či dokonce vypálenou na CD. Odfinalizováním projektové žádosti dochází ke ztrátě tohoto klíče a musíte opět vygenerovat nový kód. - Nesprávně vyplněné záložky v žádosti např. špatná struktura financování projektu, zahrnutí DPH do uznatelných nákladů v případě nároku na odpočet, nedostatečné popsání projektu. - Absence seznamu příloh - jestliže žádost obsahuje přílohy, je nutné na začátek uvést seznam těchto příloh. Seznam musí odpovídat požadovanému členění příloh uvedeném ve výzvě či Příručce pro žadatele. - Přílohy nebyly pevně spojené všechny přílohy je nutné svázat do druhého svazku opět dle číslování a seznamu příloh. Zamezí se tak ztrátě, výměně listů či poškození. 20

21 - Přílohy nebyly očíslované podle podepsaného seznamu příloh obsahují-li přílohy na začátku seznam, je nutné také jednotlivé přílohy dle tohoto seznamu očíslovat. - Přílohy nebyly nazvány správným jménem názvosloví příloh je nutné zachovat v souladu s Příručkou pro žadatele a výzvou. Platí to také pro dokladování nepovinných příloh. - Žádost či přílohy nejsou podepsány statutárním zástupcem každou přílohu musí zvlášť podepsat statutární zástupce. V případě více podpisových práv je nutné doložit oprávnění osoby žádost a přílohu podepsat (plnou moc, výpis z obchodního rejstříku apod.). - Ze zakladatelské listiny ani z jiného dokumentu nebylo zřejmé, kdo je statutární zástupce v případě, že doložíte pouze živnostenský list či zřizovací listinu, není zřejmé, kdo je statutárním zástupcem instituce. Proto je nutné doložit ještě další dokumenty, např. jmenovací dekret, usnesení správní rady atd. - Některé přílohy nebyly originálem nebo ověřenou kopií pozor na častý výskyt této chyby. Žadatel musí doložit přílohu v originále nebo ověřené kopii. Při doložení ověřené kopie pozor na platnost ověření, což bývá často 90 dní. - Žádost i přílohy nejsou podány v odpovídajícím počtu příručky i výzvy definují přesný počet paré, které musíte odevzdat. - Projekt není v souladu s legislativou ČR a EU problémy nastávají se zaměřením projektu z ekonomického hlediska, kdy projekt např. spadá do oblasti veřejné podpory, či generuje příjmy. Podepisujete četné prohlášení, ve kterém deklarujete, že s podmínkami a legislativou souhlasíte! - Projekt nespadá do územní podpory projekt musí být realizován pouze v území, které je vymezeno jako území realizace příslušného operačního programu. Častější chyby se dělají v regionálních operačních programech, kdy aktivity musí být realizovány v příslušném regionu. U ostatních tematických operačních programů je územím realizace projektu celé území České republiky mimo území hl. m. Prahy a pro programy Adaptabilita a Konkurenceschopnost je území realizace projektu území hl. m. Prahy případně vybraných městských částí. - Projekt má vyšší celkové způsobilé náklady, než dovolují pravidla - projekt musí být v rozmezí minimálních (a, jsou-li stanoveny, také maximálních) celkových způsobilých výdajů stanovených pro danou oblast podpory. - Žadatel nesplňuje definici oprávněnosti žadatel si musí přečíst, zdali vůbec jeho právní postavení umožňuje žádat o dotaci. Okruh žadatelů je uveden vždy ve výzvě a Příručce pro žadatele. - Termín realizace akce není v souladu s podmínkami daného kola výzvy pozor na časovou alokaci projektů. Každá výzva má omezenou dobu realizace Vašeho projektu, pokud ji překročíte, je to pádný důvod k vyřazení Vašeho projektu. - Financování projektu - žadatel potvrdil, že na kofinancování projektu není použito jiných dotačních titulů EU a pokud projekt zakládá veřejnou podporu či je financován v režimu de minimis také z jiných národních zdrojů včetně zdrojů územních samospráv. - Způsobilost výdajů žadatel musí mít na paměti, že existují způsobilé a nezpůsobilé výdaje. Předmět financování pomocí dotace jsou pouze způsobilé výdaje. Příručka obsahuje výčet způsobilých i nezpůsobilých výdajů. Podle toho rozdělení je nutné zpracovat i Vaši projektovou žádost. 21

22 5.2 Výčet věcných nedostatků projektu Věcné chyby spíše souvisejí s obsahovým zaměřením projektu a jejich faktické důsledky jsou vidět až v poslední fázi, při bodovém hodnocení. Důsledkem je potom zamítnutí projektové žádosti z hlediska nedostatečného počtu bodů. Obdobně jako u formálních nedostatků, nelze vyjmenovat všechny možné věcné chyby, ukažme si proto pouze ty nejvýznamnější chyby, které vedou k vyřazení projektové žádosti z procesu administrace. - Nedostatečné zkušenosti s realizací podobných projektů pokud žadatel neuvede, že má jisté zkušenosti s řízením projektů (POZOR! nemusí to být pouze projekty financované ze Strukturálních fondů EU!), získává automaticky méně bodů. - Nedostatečně popsaná zvolená technologie záměrem technického zhodnocení projektu je popsat co nejpodrobněji zvolené prostředky k dosažení cílů projektu. U investičních projektů takový problém nebývá, jelikož vše obsahují technické dokumentace (např. dokumentace ke stavebnímu povolení). - Nedostatečně popsána udržitelnost projektu dotační podmínky říkají, že služby, zboží musí být používáno i nadále po skončení projektu, a to 5 let. Také pracovní místa, která projektem vytvoříte, musíte 5 let po skončení projektu udržet! Nelze toto pracovní místo zrušit dříve! V projektové žádosti byste měli správně a důkladně popsat finanční a věcnou udržitelnost. - Nedostatečně popsaný realizační tým - kompetence jednotlivých členů projektového týmu musí být přesně vymezeny, tzn., každá osoba v projektu musí mít přesnou pracovní náplň. U projektové žádosti nemusíte zatím uvádět konkrétní jména osob, nicméně je nutné právě popsat činnost této osoby pro projekt, zvláště, když víte, osoba je zaměstnána pro více takových projektů, či má i jiné zaměstnání. - Nesoulad mezi údaji v žádosti a ekonomické části projektu jestliže zpracováváte nejdříve ekonomickou studii, měli byste údaje z této studie používat také v žádosti. Stává se, že napíšete do žádosti jiná technická data, případně jiný projektový tým apod. - Nejasný harmonogram aktivity nebyly časově vymezeny. Pozor na víceetapové projekty, kdy musíte doložit jasné rozdělení projektu do jednotlivých etap. Aplikace BENEFIT 7 žádá rozdělení harmonogramu na denní periody. - Partnerem byl dodavatel partnerství v projektu je založeno na dobrovolnosti, nicméně partnery nemohou být Vaši potencionální dodavatelé služeb, stavebních prací apod. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jste povinni vybírat dodavatele na základě transparentnosti a nediskriminace. Z tohoto důvodu je nutné vždy počítat se situací, kdy musíte vyhlásit výběrové řízení na dodavatele. V žádném případě nemůže být znám předem, natož aby byl Vašim partnerem. - Veřejné zakázky jestliže v projektu pořizujete dodávky, služby či stavební práce, musíte v projektové žádosti vyplnit záložky týkající se specifikace veřejné zakázky. Mnozí žadatelé na toto opomínají. Některá dotační pravidla (např. ROPy či OP VK, OP LZZ) vyžadují provedení základního typu výběrového řízení, již pokud dodávka, či služba přesahuje hodnotu 10 tis. Kč. Obvykle bývá min. hranice pro konání výběrového řízení nastavena na 100 tis. Kč. Nicméně pokud opomenete vypsat záložku v projektové žádosti a poté výběrové řízení zrealizujete, tak musí složitě žádat o změnu projektu. Na druhou stranu pokud výběrové řízení nezrealizujte (a dle dotačních podmínek a zákona jste jej 22

Základy tvorby žádosti

Základy tvorby žádosti Projekt Věc známá i neznáma Základy tvorby žádosti Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah 1. Zdroje informaci o vyhlášení výzev k podávání žádosti 2.

Více

Příloha č. 1 Přehled vzdělávacích modulů a kurzů Aktivita Počet hodin Forma vzdělání. Jak napsat projektovou žádost 4 prezenční

Příloha č. 1 Přehled vzdělávacích modulů a kurzů Aktivita Počet hodin Forma vzdělání. Jak napsat projektovou žádost 4 prezenční Příloha č. 1 Přehled vzdělávacích modulů a kurzů Aktivita Počet hodin Forma vzdělání Modul 1 Příprava projektů v programovém období 2014+ Přenos dobré praxe z minulého programového období vlastní vedení

Více

výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha Hlavní město Praha vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v rámci grantového schématu Rozvoj lidských zdrojů

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.

Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny ve 28. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Specifické informační a komunikační systémy a

Více

Vyplnění projektové žádosti

Vyplnění projektové žádosti Vyplnění projektové žádosti Projektová přihláška Benefit7 www.eu-zadost.cz www.eu-zadost.eu Projektová přihláška Benefit7 Registrace Přihlášení Registrační formulář Potvrzení registrace, aktivace Přihlášení

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.

Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 28. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura

Více

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP - Infrastruktura pro sociální podnikání

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP - Infrastruktura pro sociální podnikání Výzva MAS Sokolovsko MAS Sokolovsko IROP - Infrastruktura pro sociální podnikání 1 MAS Sokolovsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Sokolovsko na období

Více

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava. Nezbytné podmínky pro dopracování projektu. Olomouc Zlín

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava. Nezbytné podmínky pro dopracování projektu. Olomouc Zlín Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Nezbytné podmínky pro dopracování projektu Olomouc 29. 4. 2010 Zlín 30. 4. 2010 V rámci Etapy 2 Dopracování projektu žadatel dokládá: 1. Doklady

Více

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF Výzva č.35 Školení je šance Co pro vás uděláme? Fáze podání projektové žádosti: zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci (popis cílů, školících

Více

Seminář k výzvě OP LZZ č. 40 Vzdělávání v egon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností

Seminář k výzvě OP LZZ č. 40 Vzdělávání v egon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností Seminář k výzvě OP LZZ č. 40 Vzdělávání v egon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností Oblast podpory: 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy zajištění vzdělávání v

Více

elegislativa, esbírka, Národní digitální archiv

elegislativa, esbírka, Národní digitální archiv Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 17. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu elegislativa, esbírka, Národní digitální archiv

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

AKTIVITY VEDOUCÍ K ÚPLNÉMU ELEKTRONICKÉMU PODÁNÍ. Přehled změn k 22. červenci Položka Popis změny Zdůvodnění změny

AKTIVITY VEDOUCÍ K ÚPLNÉMU ELEKTRONICKÉMU PODÁNÍ. Přehled změn k 22. červenci Položka Popis změny Zdůvodnění změny Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny ve 4. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu AKTIVITY VEDOUCÍ K ÚPLNÉMU ELEKTRONICKÉMU PODÁNÍ

Více

I) VÝZVA. - předkládání individuálních projektových žádostí 16.11. 2009

I) VÝZVA. - předkládání individuálních projektových žádostí 16.11. 2009 Informační schůzka k Integrovanému plánu rozvoje města m Chrudim financovaného z EU I) VÝZVA - předkládání individuálních projektových žádostí 16.11. 2009 Město Chrudim dle podmínek projektu IPRM Chrudim

Více

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP - Zkvalitnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP - Zkvalitnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví Výzva MAS Sokolovsko MAS Sokolovsko IROP - Zkvalitnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví 1 MAS Sokolovsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.1 - Vytvořit podmínky

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) Přehled změn

Více

elegislativa, esbírka, Národní digitální archiv

elegislativa, esbírka, Národní digitální archiv Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 17. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu elegislativa, esbírka, Národní digitální archiv Identifikace

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 8457/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Seminář pro žadatele o finanční podporu Globální granty Zlínského kraje realizované v rámci oblasti podpory 3.2 21. 01. 2013 Zlín TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Příloha č. 1 Výzvy č. 89: Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy. Podporujeme vaši budoucnost

Příloha č. 1 Výzvy č. 89: Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy. Podporujeme vaši budoucnost Příloha č. 1 Výzvy č. 89: Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy Upřesnění výzvy v bodě 3.4 a specifikace podporovaných klíčových aktivit Cílem výzvy je v

Více

VÝZVA Č. 043 PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

VÝZVA Č. 043 PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VÝZVA Č. 043 PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 1 IDENTIFIKACE VÝZVY Prioritní osa: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priorita: 1.3 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 43. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 43. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 43. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ II. Identifikace výzvy Operační program

Více

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016 Statutární město Jablonec nad Nisou vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016 1. Identifikace Název programu: Podporovaná aktivita: Celkový finanční objem určený pro

Více

Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009

Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Katedra ŘPPE Estonská 500, 101 00 Praha 10 Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009 1 Obsah přednášky Operační program průmysl a inovace

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 31. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 31. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 31. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZVÝŠENÍ KVALITY NÁVAZNÉ PÉČE Přehled změn k 15. červnu

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH

Více

Integrovaný regionální operační program obecný úvod, hodnocení

Integrovaný regionální operační program obecný úvod, hodnocení Integrovaný regionální operační program obecný úvod, hodnocení 6.9. 2016 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky IROP celková alokace pro IROP cca 4,64 mld. EUR

Více

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010 MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010 TYPY MONITOROVACÍCH ZPRÁV zpráva o zahájení realizace projektu (ZZRP) průběžná monitorovací zpráva (PMZ) závěrečná monitorovací

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PRO KRAJE, MIMO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V OBLASTI PODPORY 3.1 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Verze č: 08 Revize od: 30.6.2014Výzva platná do: 30.06.2014

Více

Moravskoslezský kraj 3. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 3. KOLO VÝZVY Počet stran přílohy: 31 VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Odpovědi na často kladené dotazy výzva č. 35:

Odpovědi na často kladené dotazy výzva č. 35: Odpovědi na často kladené dotazy výzva č. 35: 1) Je v rámci výzvy č. 35 oprávněným žadatelem příspěvková organizace? Příspěvkové organizace nejsou v rámci výzvy č. 35 oprávněným žadatelem. 2) Jsme organizační

Více

Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006

Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006 1 Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006 2 Podpora bude poskytnuta neinvestičním projektům zaměřeným na snížení počtu sociálně vyloučených osob, zejména starších 15

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 54. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 54. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 54. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu DEINSTITUCIONALIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE Přehled

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

CZ /0.0/0.0/15_014/

CZ /0.0/0.0/15_014/ 1) Identifikace zadavatele Název: ELISABETH PHARMACON, spol. s r. o. Sídlo: náměstí Svobody 87/18, 602 00 Brno IČ: 26258412 DIČ: CZ26258412 Zástupce: Petr Čermák, Finanční ředitel (CFO) adresa profilu

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Typ zprávy Číslo zprávy PRŮBĚŽNÁ Období 1. Údaje o akci: Priorita Regionální podpora podnikání Opatření Podopatření - Podpora podnikání ve vybraných regionech NUTS

Více

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011 Příručka pro akreditovaná pracoviště Aktualizace: 24. 2. 2011 1 OBSAH: Podmínky akreditovaného pracoviště pro účast na projektu... 3 Povinnosti akreditovaného pracoviště při účasti na projektu... 3 Postup

Více

Dotační program pro oblast prevence kriminality v roce 2015

Dotační program pro oblast prevence kriminality v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast prevence kriminality v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Program podpory malých a středních podnikatelů, kteří se aktivně účastní 7. rámcového programu EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace VÝVOJ

Program podpory malých a středních podnikatelů, kteří se aktivně účastní 7. rámcového programu EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace VÝVOJ Program podpory malých a středních podnikatelů, kteří se aktivně účastní 7. rámcového programu EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace VÝVOJ (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL Identifikace výzvy Operační

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí

Více

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního Rozvoj Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad 1 I. stupeň hodnocení a) hodnocení formálních náležitostí o žádost v tištěné podobě je předložena v požadovaném počtu vyhotovení, z nichž alespoň jedna

Více

PŘÍLOHA č. 6m) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI (pro Výzvy v prioritní ose 3, číslo výzvy 8.

PŘÍLOHA č. 6m) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI (pro Výzvy v prioritní ose 3, číslo výzvy 8. PŘÍLOHA č. 6m) příruček pro e a příjemce OP VaVpI SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI (pro Výzvy v prioritní ose 3, číslo výzvy 8.3) Příloha č. 6m) SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI (pro Výzvy v prioritní

Více

3.2.5 Dokládání životopisů klíčových pracovníků realizačního týmu projektu

3.2.5 Dokládání životopisů klíčových pracovníků realizačního týmu projektu Věcné změny v textu Příručky pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, verze 9 oproti předcházející verzi 8. KAPITOLA 3.2.5 Dokládání životopisů klíčových

Více

Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu

Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu Obsah Výkaz výdajů: 1. Soupiska účetních dokladů 2. Členění dle kódu výdaje Žádost o platbu 1. Pokyny pro vyplnění výdajů v ŽoP Čerpání rozpočtu: 1. Předkládání

Více

Monitorovací zprávy, Žádost o platbu, Soupiska účetních dokladů

Monitorovací zprávy, Žádost o platbu, Soupiska účetních dokladů Monitorovací zprávy, Žádost o platbu, Soupiska účetních dokladů Ústí nad Labem, 12.6.2014 Petra Grygarová, Mgr. Alena Michálková Monitoring projektu Předkládá se jeden typ monitorovacího hlášení a dva

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu 1. Identifikace výzvy Číslo kola výzvy: 01 kontinuální Celková částka

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou

Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou Novelou zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Centrum pro regionální rozvoj ČR Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 tel.: +420 221 580 201 fax: +420 221 580 284 e-mail: crr@crr.cz

Více

Neuznatelné náklady jsou: penále, pokuty, náhrady škod, úroky z úvěrů, občerstvení (popř. poskytnuté dary, pohoštění, mzdy, atd.)..

Neuznatelné náklady jsou: penále, pokuty, náhrady škod, úroky z úvěrů, občerstvení (popř. poskytnuté dary, pohoštění, mzdy, atd.).. Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory oblasti města Český Krumlov v roce 20xx. 1.2. Zdůvodnění Programu Podpora oblasti (vychází ze schválených

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

Příloha č. 2 dotačního programu. Obecná část. Evidenční číslo: Žadatel: 2) Právní forma žadatele: Datum zahájení činnosti: IČ: DIČ:

Příloha č. 2 dotačního programu. Obecná část. Evidenční číslo: Žadatel: 2) Právní forma žadatele: Datum zahájení činnosti: IČ: DIČ: Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (Program na podporu školních projektů v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských

Více

Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora

Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora Ing. Daniel Braun, M.A. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor řízení a koordinace NSRR 1 nok@mmr.cz Strategie pro období 2007 2013 (Evropský

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny ve 26. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny ve 26. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny ve 26. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu egovernment I. Přehled změn ke 2. březnu 2017

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 5. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 5. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 5. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu VYSOCE SPECIALIZOVANÁ PÉČE V OBLASTECH ONKOGYNEKOLOGIE

Více

Komentář k vyplnění formuláře žádosti EZOP grantových programů AP PRK 2007

Komentář k vyplnění formuláře žádosti EZOP grantových programů AP PRK 2007 Komentář k vyplnění formuláře žádosti EZOP grantových programů AP PRK 2007 1 Komentář k vyplnění formuláře žádosti grantového programu EZOP AP PRK 2007 Komentář je uváděn k jednotlivým "záložkám". Je třeba

Více

Program na podporu aktivit školských zařízení a zařízení zaměřených na volnočasové aktivity dětí v roce 2016,

Program na podporu aktivit školských zařízení a zařízení zaměřených na volnočasové aktivity dětí v roce 2016, Program na podporu aktivit školských zařízení a zařízení zaměřených na volnočasové aktivity dětí v roce 2016 1. Název Program na podporu aktivit školských zařízení a zařízení zaměřených na volnočasové

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 26. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 26. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 26. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu egovernment I. Identifikace výzvy Operační program Integrovaný

Více

Výzva k předložení národního projektu

Výzva k předložení národního projektu Výzva k předložení národního projektu 1/5 Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje Výzvu k předložení žádosti o finanční podporu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů pro oddělení realizace

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2016

DOTAČNÍ PROGRAM. Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2016 DOTAČNÍ PROGRAM Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2016 Lichtenštejnský palác Úřadu vlády ČR 20. srpna 2015 Účel dotace Podpora projektů, které jsou v souladu s Evropskou

Více

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod PŘÍLOHA Č. 2 MONITOROVACÍ HLÁŠENÍ / ZPRÁVA Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod Monitorovací hlášení/etapová/závěrečná zpráva s žádostí o platbu/monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

Více

Dotace a výběrová řízení:

Dotace a výběrová řízení: Výběrová řízení zadávání zakázek, na které se nevztahují postupy upravené zákonem o veřejných zakázkách (postupuje se dle Závazných postupů, pravidel) zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006

Více

Identifikační údaje. Realizace vzdělávacích kurzů pro zvýšení adaptability zaměstnanců ve společnosti LEGIE GUARD service s.r.o.

Identifikační údaje. Realizace vzdělávacích kurzů pro zvýšení adaptability zaměstnanců ve společnosti LEGIE GUARD service s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Identifikační údaje Název zakázky: Název operačního programu: Vzdělávání LEGIE GUARD OP Lidské zdroje a zaměstnanost Název projektu: Realizace

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změnu v 18. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změnu v 18. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změnu v 18. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu PODPORA BEZPEČNOSTI DOPRAVY A CYKLODOPRAVY Přehled

Více

Globální a specifické cíle oblasti podpory: Globální cíl: Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu státní správy.

Globální a specifické cíle oblasti podpory: Globální cíl: Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu státní správy. Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje: VÝZVU k předkládání

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: 3 Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Více

Otázky a odpovědi ze seminářů pro žadatele v rámci globálních grantů Olomouckého kraje

Otázky a odpovědi ze seminářů pro žadatele v rámci globálních grantů Olomouckého kraje Otázky a odpovědi ze seminářů pro žadatele v rámci globálních grantů Olomouckého kraje 1. Je v opatření 1.1 možné podpořit jako cílovou skupinu studenty dálkového studia? Odpověď: Ano, dálkové studium

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY , Praha

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY , Praha MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY 27. 9. 2011, Praha Obsah prezentace: Typy monitorovacích zpráv (dále MZ) a jejich náležitosti Pravidla předkládání MZ podoba zpráv a lhůty Žádost o platbu Zpráva

Více

Analýza základních chyb v projektech ROP Severozápad

Analýza základních chyb v projektech ROP Severozápad Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Informace pro žadatele ve věci úpravy žádosti pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace žádosti schválené na Výběrové komisi do

Informace pro žadatele ve věci úpravy žádosti pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace žádosti schválené na Výběrové komisi do Informace pro žadatele ve věci úpravy žádosti pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace žádosti schválené na Výběrové komisi do 14. 6. 2016 Do pěti pracovních dnů od vydání Registrace akce (dále jen RA

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 2.1 (34. a 35. výzva) 27.06.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA)

Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA) Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA) 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Číslo globálního

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 2.1 (29. a 30. výzva) 07.06.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 27. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 27. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 27. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÁ STŘEDISKA INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO

Více

Žádost o dotaci a realizace projektu v OP PIK - projektový cyklus, nejčastější otázky a chyby žadatelů

Žádost o dotaci a realizace projektu v OP PIK - projektový cyklus, nejčastější otázky a chyby žadatelů Žádost o dotaci a realizace projektu v OP PIK - projektový cyklus, nejčastější otázky a chyby žadatelů Renata Kořínková Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2015 16. 9. 2015 Osnova -- Žádost o dotaci

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Schválený dne: 3. 12. 2009 Platný od: 3. 12. 2009 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 je platný pro všechny

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Článek 1 Důvod a účel podpory

Článek 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program na rok 2017 - na účel stanovený zvláštním právním předpisem tj. na 108/2006 Sb. Správcem dotačního programu je odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Článek 1 Důvod

Více

Statutární město Ostrava jako Zprostředkující subjekt Strategie ITI ostravské aglomerace (dále jen ZS ITI ostravské aglomerace)

Statutární město Ostrava jako Zprostředkující subjekt Strategie ITI ostravské aglomerace (dále jen ZS ITI ostravské aglomerace) Statutární město Ostrava jako Zprostředkující subjekt Strategie ITI ostravské (dále jen ZS ITI ostravské ) vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Program Cíle 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013

Program Cíle 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Program Cíle 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Doporučen ení 21. 8. 2008, Liberec Je váš projektový záměr opravdu přeshraniční? Opravdu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců společnosti EMOS spol. s r.o. služba

Více