Jak napsat projektovou žádost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak napsat projektovou žádost"

Transkript

1 Vzdělávací modul č. 1: Jak napsat projektovou žádost studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/

2 Obsah 1. ÚVOD SLOVNÍČEK POJMŮ MS Úvod k MS HW požadavky na fungování MS Výhody MS2014+ ve srovnání se současnými informačními systémy Nevýhody MS2014+ ve srovnání se současnými informačními systémy Praktická ukázka MS K zapamatování MS NÁLEŽITOSTI PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI Úvod do problematiky Typické náležitosti žádosti o dotaci (grant): K zapamatování NA CO SI DÁT PŘI ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI POZOR A NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI Formální chyby Výčet věcných nedostatků projektu Na co si dát pozor při přípravě projektů a žádostí o dotaci JAK ZPRACOVAT ROZPOČET PROJEKTU K PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI

3 Kurz: Jak napsat projektovou žádost 1. ÚVOD Do rukou se Vám dostává studijní materiál, který byl zpracován v rámci realizace zakázky: Zajištění vzdělávání za účelem přípravy JMK na programové období Cílem tohoto studijního materiálu je seznámit účastníky s tím, jak napsat projektovou žádost v programovém období Kurz je zaměřen: - na seznámení s MS2014+, - na seznámení s náležitostmi projektové žádosti (měkké x tvrdé projekty), - na co si dát při zpracování projektové žádosti pozor a nejčastější chyby při zpracování žádosti, - na to jak zpracovat rozpočet projektu k projektové žádosti. 3

4 2. SLOVNÍČEK POJMŮ Pojem MS2014+ Měkký projekt Tvrdý projekt Portál ISKP14+ ESI fondy SW Projektový cyklus ecba analýza Stručná definice Jednotný systém pro předkládání žádostí (shodný pro všechny operační programy). Neinvestiční projekt (vzdělávání zaměstnanců úřadu). Investiční projekt (zateplení budovy základní školy). Informační systém koncového příjemce (elektronické prostředí, které bude pro zadávání žádostí o podporu projektu a správu projektů po celou dobu jejich životního cyklu). Evropské strukturální a investiční fondy Software (programové vybavení). Průběh projektu od přípravy až po udržitelnost. Analýza nákladů a přínosů projektu, na základě jejich výsledků se rozhoduje o realizovatelnosti projektu. 4

5 3. MS Úvod k MS2014+ Jedná se o nový SW, který bude společný pro všechny Operační programy v rámci období Žadatele/příjemce bude systém provázet celým projektovým cyklem. Doposud panovala v tomto ohledu značná roztříštěnost, kdy různé operační programy měly různé nástroje (např. Regionální operační programy Benefit7, Operační program Životní prostředí BENE-FILL, Operační program Podnikání a inovace eaccount). Dle MMR by aplikace měla být jednodušší než stávající aplikace. Praxe ukáže, zda tomu tak bude, v tuto chvíli probíhají školení budoucích uživatelů a testovací provoz aplikace. 3.2 HW požadavky na fungování MS Pro bezproblémový chod systému je nezbytné mít na počítači nainstalovaný prohlížeč Internet Explorer či Firefox či Google Chrome v jejich nejvyšších verzích, - V jednom ze jmenovaných prohlížečů (ve kterém budete MS2014+ používat) mít zapnutý JavaScript, - Minimální rozlišení monitoru 1366 x 768 bodů, - Mít na počítači nainstalovanou poslední verze Adobe Acrobat Readeru, - Pro samotné podání žádosti o dotaci mít zřízen elektronický podpis. 3.3 Výhody MS2014+ ve srovnání se současnými informačními systémy - Jeden informační systém pro všechny operační programy (odpadá nutnost umět ovládat BENE-FILL a Benefit7), - Automatické natahování základních údajů o žadatelích z veřejných registrů (odpadá ruční zadávání těchto údajů neustále dokola pro každý projekt zvlášť), - Žádost bude podávána pouze elektronicky (odpadá cesta s papírovou žádostí na Státní fond životního prostředí, úřad regionální rady apod.), - Plně elektronický bude dál i proces monitoringu vlastního podpořeného projektu, - Možnost sledování průběhu hodnotícího procesu projektu, - Informace o schválení či neschválení projektu přes SMS, - Archivace dotační žádosti na jednom místě, - Elektronická komunikace s poskytovatelem, - Integrovaná ecba analýza přímo v systému (doposud se CBA analýza a žádost o dotaci např. u Regionálních operačních programů zpracovávala v rozdílných informačních systémech). 3.4 Nevýhody MS2014+ ve srovnání se současnými informačními systémy - Ti, kteří již realizují EU projekty, se budou muset naučit další informační systém, neboť již realizované projekty budou dobíhat v současných systémech, - Zřídit si certifikovaný elektronický podpis, pokud není již zřízen a naučit se ho používat, - Nutná digitalizace veškerých dokumentů, 5

6 - Možnost přetížení celého informačního systému. 3.5 Praktická ukázka MS Registrace je dostupná na: https://mseu-test.mssf.cz/sd/registrace.aspx - Přihlášení do testovací verze systému je možné na: https://mseutest.mssf.cz/index.aspx - Seznámení se základními funkcionalitami systému. Obrázek 1: Přehled registračních údajů pro MS2014+ Zdroj: https://mseu-test.mssf.cz/sd/registrace.aspx, K zapamatování MS Jednotný systém pro všechny operační programy, - Plná elektronizace projektového cyklu, - Realizované projekty doběhnou ve stávajících systémech, - Automatické načítání dat z veřejných registrů, - Nutnost mít certifikovaný elektronický podpis. Poznámky: 6

7 7

8 4. NÁLEŽITOSTI PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI 4.1 Úvod do problematiky Konkrétní forma a struktura žádosti o dotaci závisí na poskytovateli dotace. Pro nové období nejsou detaily ještě známy (např., které povinné přílohy bude žadatel předkládat a v jaké fázi projektového cyklu bude žadatel předkládat poskytovateli dotace). Nicméně všechny projektové přihlášky mají jisté společné rysy. 4.2 Typické náležitosti žádosti o dotaci (grant): 1) identifikace žadatele: - IČO, - Adresa, - Kontakty, - Další dle specifikace jednotlivých OP. Praktická ukázka: Obrázek 2: Příklad zadání adresy žadatele Zdroj: vlastní zpracování, ) stručný popis projektu: - stručně cíle, 8

9 - klíčové aktivity a plánované výstupy projektu. Praktická ukázka tvrdý projekt: Cílem projektu je vybudování baseballového hřiště včetně zázemí, čímž dojde ke zkvalitnění infrastruktury pro sport a volný čas ve městě a tím bude dále podpořen ekonomický rozvoj města. Vybudování bezbariérových přístupů v areálu, což umožní zpřístupnění i zdravotně postiženým občanům. V realizační fázi byly realizovány následující aktivity: - realizace zadávacího řízení a uzavření smluvních ujednání na stavební práce, - zahájení vlastních stavebních prací, - převzetí a zpřístupnění baseballového areálu. Město bude o projektu informovat i na svých webových stránkách a v místním zpravodaji. Praktická ukázka měkký projekt: Cílem aktivity je zvýšení IT schopností a dovedností zaměstnanců žadatele v souvislosti s pracovní náplní zaměstnanců. KA bude probíhat průběžně po celou dobu realizace projektu viz. harmonogram projektu (celkem 13 měsíců). Dílčí kurzy: 1. Objektově orientované PHP frameworky a knihovny (Nette, Zend, ROR, Texi, Dibi) - 4 osoby, 2 denní školení, - cena: 7 600,-/osoba, cena celkem: ,- bez DPH. 2. Instalace, administrace a implementace vlastních rozšíření v PostgreSQL - 3 osoby, 2 denní školení, - cena: 6 600,-/osoba, cena celkem: ,- bez DPH. 3. Pokročilá administrace win 7-8 osob, 3 denní školení, - cena: 9 700,-/osoba, cena celkem: ,- bez DPH. 4. Pokročilá administrace Apache Tomcat - 2 osoby, 3 denní školení, - cena: ,-/osoba, cena celkem: ,- bez DPH. 5. Adobe Flash - Action skript - 2 osoby, 2 denní školení, - cena: 6 600,-/osoba, cena celkem: ,- bez DPH. 6. Java Spring 9

10 - 1 osoba, 5 denní školení, - cena: ,-/osoba, cena celkem: ,- bez DPH. 7. Optimalizace SQL indexu - 1 osoba, 2 denní školení, - cena: 7 600,-/osoba, cena celkem: 7 600,- bez DPH. 8. Optimalizace SQL dotazu - pokročilé techniky - 1 osoba, 3 denní školení, - cena: 7 600,-/osoba, cena celkem: 7 600,- bez DPH. 9. Java Framework - 2 osoby, 5 denní školení, - cena: ,-/osoba, cena celkem: ,- bez DPH. 10. Java Unit Testing with Junit - 2 osoby, 1 denní školení, - cena: 5 000,-/osoba, cena celkem: ,- bez DPH. Cena služby za KA celkem: Kč bez DPH. Realizaci KA bude mít na starosti projektový manažer ve spolupráci s koordinátorem aktivit. Výstupy: - zrealizovaných 10 IT kurzů, - počet úspěšně proškolených osob 26 (úspěšný účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu). 3) zdůvodnění potřebnosti projektu: - výchozí situace, - a co je potřeba změnit. Praktická ukázka tvrdý projekt: Statutární město dlouhodobě podporuje rozvoj sportovních a společenských aktivit ve městě, čímž se snaží učinit město atraktivnějším pro život. Místní baseballový klub patří mezi nejvýznamnější kluby v ČR. Deklarovaná podpora kulturně-společenských aktivit, 20 let tradice klubu ve městě a špatný technický stav stadionu Slezan vedl zástupce města k zařazení tohoto projektu do IPRM. Současné hřiště nesplňuje podmínky (škvárový povrch) České baseballové asociace, z těchto důvodů musí hrát domácí A mužstvo své zápasy v Ostravě. Vzhledem k zájmu ze strany baseballového klubu a veřejnosti město zahájilo projektové přípravy a následně projekt připravilo. Od realizace projektu si město slibuje: - smysluplné využití nevyužívaného pozemku v lokalitě Riviéry, - rozšíření možností aktivního trávení volného času ve městě, 10

11 - zatraktivnění města v očích obyvatel a návštěvníků města, - rozvoj podnikání (suvenýry, občerstvení atd.), - zvýšení počtu návštěvníků na domácích zápasech, - podpora zdravého životního stylu. Praktická ukázka měkký projekt: Potřebnost vychází ze záměru žadatele nastavit a ukotvit systém rozvoje lidských zdrojů, aktualizovat plán vzdělávání a realizovat samotné vzdělávání, což zajistí trvalou adaptabilitu zaměstnanců na trhu práce obecně a zvýší konkurenceschopnost jejich i žadatele. Zvýšením flexibility těchto zaměstnanců a jejich přizpůsobením se novým podmínkám na trhu práce dojde k vytvoření mobilní, adaptabilní a dlouhodobě konkurenceschopné pracovní síly, která bude široce uplatnitelná na evropském trhu. 4) cíle projektu: - čeho má realizace projektu dosáhnout. Praktická ukázka tvrdý projekt: Cílem projektu je vybudování baseballového hřiště včetně zázemí, čímž dojde ke zkvalitnění infrastruktury pro sport a volný čas ve městě a tím bude dále podpořen ekonomický rozvoj města. Vybudování bezbariérových přístupů v areálu, což umožní zpřístupnění i zdravotně postiženým občanům. Praktická ukázka měkký projekt: Prioritním cílem projektu je zvýšit konkurenceschopnost a profesionalitu společnosti. Zlepšení efektivity a ziskovosti bude dosaženo zavedením firemního vzdělávacího systému tak, aby bylo v rámci firmy podpořeno motivační klima a byl lépe využíván pracovní potenciál zaměstnanců. 5) popis fází projektu: - etapy, - klíčové aktivity. Praktická ukázka tvrdý projekt: První fází realizace projektu je předinvestiční fáze, která zahrnuje přípravné práce projektu. Základní myšlenka projektu byla formulována před rokem v rámci přehodnocení priorit IPRM, kdy došlo k nahrazení původně plánovaného projektu "XYZ" projektem zaměřeným na výstavbu baseballového areálu v lokalitě místecké Riviéry. V přípravné fázi projektu byly realizovány následující aktivity: - identifikování projektového záměru, - sestavení projektového týmu, - stanovení podrobných úkolů jednotlivých členů týmu, - příprava PD včetně položkového rozpočtu dle podmínek dotačního titulu, - příprava veškerých povinných příloh a potřebných povolení k projektu, - příprava podrobného harmonogramu projektu, - příprava zadávací dokumentace pro výběr dodavatele stavebních prací, - příprava publicity projektu. 11

12 V realizační fázi byly realizovány následující aktivity: - realizace zadávacího řízení a uzavření smluvních ujednání na stavební práce, - zahájení vlastních stavebních prací, - převzetí a zpřístupnění baseballového areálu. Město bude o projektu informovat i na svých webových stránkách a v místním Zpravodaji Rady města XYZ. V rámci provozní fáze projektu budou probíhat tyto aktivity: - provozní fáze projektu bude zahájena po kolaudaci, - monitoring projektu po dobu udržitelnosti projektu (5 let), - baseballový areál bude sloužit baseballovému klubu BK Klasik, - bude dbáno na pravidelnou údržbu tak, aby nedocházelo k chátrání areálu. Praktická ukázka měkký projekt: V přípravné fázi projektu byly realizovány následující aktivity: - identifikování projektového záměru, - sestavení projektového týmu, - stanovení podrobných úkolů jednotlivých členů týmu, - příprava vlastní žádosti dle podmínek dotačního titulu, - příprava veškerých povinných příloh, - příprava podrobného harmonogramu projektu, - příprava zadávací dokumentace pro výběr dodavatele stavebních prací, - příprava publicity projektu. V realizační fázi byly realizovány následující aktivity: - realizace zadávacího řízení a uzavření smluvních ujednání na vzdělávací kurzy, - zahájení vlastních vzdělávacích kurzů, - předání certifikátů absolventům kurů. Město bude o projektu informovat i na svých webových stránkách a v místním Zpravodaji Rady města XYZ. 6) kvantifikace výstupů projektu: Výstupy a výsledky projektu musí být v souladu s programem podpory a výzvou k předkládání projektů, do které žádost píšeme, a musí navazovat na cíle projektu. 12

13 Praktická ukázka tvrdý projekt: Obrázek 3: Příklady indikátorů u tvrdých projektů Zdroj: vlastní zpracování, 2014 Praktická ukázka měkký projekt: Obrázek 4: Příklad indikátorů měkkých projektů Zdroj: vlastní zpracování, ) řízení projektu: Jedná se o proces, ve kterém jednotlivci nebo organizace využívají své zdroje k realizaci projektů. Jedná se o způsob plánování a realizace aktivit, které je potřeba uskutečnit v požadovaném termínu s plánovanými náklady tak, aby bylo dosaženo nadefinovaných cílů. 13

14 Praktická ukázka: Vedoucím projektového týmu je projektový manažer. Ten řídí a organizuje všechny aktivity. Řídí, koordinuje a kontroluje projektový tým a poskytuje informace o projektu. Každý člen týmu má přiděleny úkoly a odpovědnost za jejich plnění. O výsledcích své práce průběžně informuje projektového manažera. V rámci oboru zapojení do projektu, kterému rozumí, má rozhodovací pravomoci. O svých rozhodnutích však vždy informuje manažera projektu. V případě zjištění problému ihned informuje manažera. Na jeho řešení se podílí celý projektový tým. Manažer projektu rozhodne, podle kterého návrhu řešení se bude dále postupovat. Manažer projektu svolává schůzku projektového týmu v pravidelných intervalech (2 x za měsíc). Z každé schůzky jsou vyhotovovány zápisy. Je vytvořen systém zastupitelnosti jednotlivých členů projektového týmu. Zástupci jsou průběžně informováni o dění v projektu. Mezi členy projektového týmu budou zavedeny komunikační cesty. Členové týmu budou mezi sebou komunikovat osobně, telefonicky a e mailem. Některé aktivity projektu jsou, nebo budou, zajištěny externími dodavateli, jedná se o zpracování projektové dokumentace, zpracování studie proveditelnosti, zajištění publicity, autorský dozor, realizaci stavebních prací. 8) projektový tým: Hlavní výkonná část projektu. Úkolem je pod vedením projektového manažera úspěšně realizovat projekt dle plánu. Projektový tým je jedinečné seskupení osob a rolí, které funguje po dobu realizace konkrétního projektu. V rámci rolí v projektovém týmu může být časová alokace u jednotlivých pozic různá, při obsazování je třeba s dostupností v čase v rámci harmonogramu s tímto počítat. Praktická ukázka: V předinvestiční fázi byl vytvořen projektový tým z členů vybraných dle schopností, dovedností a zkušeností tak, aby byl projekt z hlediska personálního zabezpečen ve všech svých fázích. Tým zajišťuje bezproblémovou přípravu, realizaci a udržitelnost projektu. Hlavními prioritami realizačního týmu je co nejefektivnějšími prostředky dle časového harmonogramu dosáhnout stanoveného cíle projektu. Tabulka č. 1 Projektový tým Role v projektovém Jméno týmu Projektový manažer Ing. Jméno Příjemení Zástupce projektového Ing. Jméno Příjemení Zaměstnání/funkc e vedoucí oddělení ekonomického rozvoje MM referent oddělení ekonomického Zkušenosti - Autobusové nádraží (2006-7, SROP 2.1.2) - Úspory energie ve školních budovách (2008, OPŽP) - Zřízení nových prostor pro denní centrum Azylového domu Bethel (2009, ROP) - Zřízení nových prostor pro denní centrum Azylového domu Bethel 14

15 manažera rozvoje MM (2009, ROP) - Učíme obrazem (2009, ROP) Investiční manažer Ing. Jméno Příjemení technik investičního odboru MM - Základní škola, 1. máje rekonstrukce sportovního hřiště (2006, MF) - Základní škola, ČSA 570, rekonstrukce sportovního hřiště (2007, MF) Finanční manažer Právní manažer Zdroj: Interní zdroje žadatele Ing. Jméno Příjemení Ing. Jméno Příjemení Obrázek 5: Ukázka schématu projektového týmu vedoucí účtárny MM vedoucí právního odboru MM - Autobusové nádraží (2006-7, SROP 2.1.2) - Úspory energie ve školních budovách (2008, OPŽP) - Autobusové nádraží (2006-7, SROP 2.1.2) - Učíme obrazem (2009, ROP) zástupce projektového manažera projektový manažer Zdroj: Interní zdroje žadatele investiční manažer zástupce investičního manažera finanční manažer zástupce finančního manažera právní manažer zástupce právního manažera 9) rozpočet: Dává rámec pro čerpání zdrojů projektu, vychází z předpokládaného plánu projektu a postupně se konkretizuje. Je dodržování je průběžně kontrolováno. Praktická ukázka tvrdého projektu: Tabulka 1: Ukázka rozpočtu tvrdého projektu Položka Cena bez DPH v Kč Sazba DPH v % DPH v Kč Celkem s DPH Položk a dle Benefit 7 EZS v objektu SO ,94 Kč ,82 Kč ,76 Kč SO 4 Ústřední topení ,00 Kč ,40 Kč ,40 Kč ZT ,00 Kč ,41 Kč ,41 Kč Elektrika ,33 Kč ,13 Kč ,46 Kč SO 4 mobiliář ,00 Kč ,70 Kč ,70 Kč SO 4 mobiliář ,00 Kč ,57 Kč ,57 Kč

16 Položka Cena bez DPH v Kč Sazba DPH v % DPH v Kč Celkem s DPH Položk a dle Benefit 7 Vlastní stavba ,00 Kč ,33 Kč ,33 Kč Závlaha ,60 Kč ,96 Kč ,56 Kč Silnoproud ,00 Kč ,52 Kč ,52 Kč Zpracování žádosti o dotaci ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč PD vrt ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Publicita ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Zveřejnění na Věstníku VZ 210,00 Kč 21 44,10 Kč 254,10 Kč Oznámení o zadání zakázky 210,00 Kč 21 44,10 Kč 254,10 Kč PD Průzkumné práce ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč PD ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Inženýrská činnost ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč BOZP 4 000,00 Kč ,00 Kč 4 800,00 Kč Autorský dozor ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč PD DUR ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Inženýrská činnost pro ÚR ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč PD přípojky ,00 Kč 0 0,00 Kč ,00 Kč PD mobiliář ,00 Kč 0 0,00 Kč ,00 Kč Režie projektového teamu ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Mzdy projektového týmu ,00 Kč 0 0,00 Kč ,00 Kč CELKEM ,87 Kč ,03 Kč ,90 Kč DPH 21 % DPH 20 % ,46 Kč ,00 Kč Uznatelné ,87 Kč ,26 Kč ,13 Kč Neuznatelné ,00 Kč ,20 Kč ,20 Kč Zdroj: Vlastní zpracování 16

17 Praktická ukázka měkký projekt: Tabulka 2: Praktická ukázka rozpočtu měkkého projektu Název kurzu Počet lidí na kurz Délka kurzu v h Celkem h za skupinu Školení techniků a prodejcůsystémy pro zdění Dodávka a provádění betonových konstrukcí Systémy a technologie použití, provádění omítek Stavební chemie - systémy a jejich použití Systémy střešních konstrukcí Provádění a dozorování staveb Rozpočtování staveb Kč Celkem Kč za /h skupinu Celkem kurzy Zdroj: Vlastní zpracování 10) přílohy: Množství a typ požadovaných příloh projektové žádosti se liší v závislosti na programu podpory, ve kterém projekt předkládáme. Některé přílohy mají předepsanou strukturu (příslušnou dotační výzvou), jiné jsou kopiemi, ověřenými kopiemi či originály různých dokumentů. Příklady možných příloh: doklad o právní subjektivitě předkladatele a partnerů, oprávnění k činnosti, čestná prohlášení, smlouva o spolupráci mezi partnery projektu, účetní výkazy, uzávěrky, daňová přiznání, projektové dokumentace, energetický audit, stavební povolení, ecba analýzy a další. 17

18 Praktická ukázka tvrdého projektu: Obrázek 6: Praktická ukázka seznamu příloh u tvrdého projektu Zdroj: Vlastní zpracování Obrázek 7: Praktická ukázka rozpočtu měkkého projektu Zdroj: Vlastní zpracování 18

19 4.3 K zapamatování Konkrétní forma a struktura žádosti o dotaci závisí na poskytovateli dotace. Obvykle má žádost o dotaci tyto části, které mají svá specifika pro investiční a neinvestiční projekty: - identifikace žadatele - stručný popis projektu - zdůvodnění potřebnosti projektu - cíle projektu - popis fází projektu - kvantifikace výstupů projektu - řízení projektu - projektový tým: - rozpočet - přílohy Poznámky: 19

20 5. NA CO SI DÁT PŘI ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI POZOR A NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI Tato kapitola Vás provede nejčastějšími chybami, které se v praxi vyskytly při zpracování žádostí o dotace v období a dále Vás upozorní na co si dát pozor při zpracování projektové žádosti. Celá řada doporučení bude aplikovatelná i v novém období Formální chyby Formální chyby se často vyskytují při kompletaci projektu na poslední chvíli pár hodin před ukončením daného kola výzvy. Ve zmatku a rychlosti se často žadatelé dopouštějí chyb, které jsou zbytečné, ale hrají podstatnou roli v hodnotícím procesu projektové žádosti. Formální příčiny neúspěchu lze otevřeně označit za hloupé chyby, vzniklé nedostatečně metodickým úsilím žadatele o získání dotace a nedostatečným projektovým řízením v předešlých fázích. Naneštěstí, formalizované postupy hodnocení žádostí o dotaci nedávají nejmenší prostor k odstranění těchto chyb. - Žádost nebyla vyplněna na správném formuláři pro každý operační program a danou oblast podpory existuje samostatný formulář v aplikaci BENEFIT7 (např. regionální operační programy, Integrovaný operační program, atd.), BENE-FILL (Operační program životní prostředí), či eaccount (Operační program Podnikání a inovace, který nabízí pro obce jen několik dotačních titulů). Je třeba si dobře pročíst dotační podmínky a správně vybrat příslušnou žádost. - Žádost byla podána do jiné oblasti podpory nejčastější chyba žadatelů, kdy dojde k nedůslednému prostudování podporovaných aktivit příslušné výzvy, a žadatelé předloží projekt do jiné oblasti podpory. Věcná náplň projektu, tedy konkrétní aktivity, musí naplňovat pouze jednu oblast podpory. Nelze projektem realizovat aktivity z jiné oblasti podpory! - Žádost není pevně spojená je nutné zajistit, aby jednotlivé listy nebyly od sebe lehce oddělitelné a zamezilo se tak záměně listů. - Žádost obsahuje nesprávný kód žadatel je povinen dle Příručky pro žadatele a výzvy předložit žádost v listinné a elektronické podobě. Při finalizaci projektu získává Vaše žádost unikátní tzv. HASH klíč, který slouží k identifikaci projektové žádosti. Tento unikátní kód je kontrolován v listinné i elektronické formě žádosti. Stává se, že na poslední chvíli žadatelé mění žádost, ale mají ji již finálně uloženou či dokonce vypálenou na CD. Odfinalizováním projektové žádosti dochází ke ztrátě tohoto klíče a musíte opět vygenerovat nový kód. - Nesprávně vyplněné záložky v žádosti např. špatná struktura financování projektu, zahrnutí DPH do uznatelných nákladů v případě nároku na odpočet, nedostatečné popsání projektu. - Absence seznamu příloh - jestliže žádost obsahuje přílohy, je nutné na začátek uvést seznam těchto příloh. Seznam musí odpovídat požadovanému členění příloh uvedeném ve výzvě či Příručce pro žadatele. - Přílohy nebyly pevně spojené všechny přílohy je nutné svázat do druhého svazku opět dle číslování a seznamu příloh. Zamezí se tak ztrátě, výměně listů či poškození. 20

21 - Přílohy nebyly očíslované podle podepsaného seznamu příloh obsahují-li přílohy na začátku seznam, je nutné také jednotlivé přílohy dle tohoto seznamu očíslovat. - Přílohy nebyly nazvány správným jménem názvosloví příloh je nutné zachovat v souladu s Příručkou pro žadatele a výzvou. Platí to také pro dokladování nepovinných příloh. - Žádost či přílohy nejsou podepsány statutárním zástupcem každou přílohu musí zvlášť podepsat statutární zástupce. V případě více podpisových práv je nutné doložit oprávnění osoby žádost a přílohu podepsat (plnou moc, výpis z obchodního rejstříku apod.). - Ze zakladatelské listiny ani z jiného dokumentu nebylo zřejmé, kdo je statutární zástupce v případě, že doložíte pouze živnostenský list či zřizovací listinu, není zřejmé, kdo je statutárním zástupcem instituce. Proto je nutné doložit ještě další dokumenty, např. jmenovací dekret, usnesení správní rady atd. - Některé přílohy nebyly originálem nebo ověřenou kopií pozor na častý výskyt této chyby. Žadatel musí doložit přílohu v originále nebo ověřené kopii. Při doložení ověřené kopie pozor na platnost ověření, což bývá často 90 dní. - Žádost i přílohy nejsou podány v odpovídajícím počtu příručky i výzvy definují přesný počet paré, které musíte odevzdat. - Projekt není v souladu s legislativou ČR a EU problémy nastávají se zaměřením projektu z ekonomického hlediska, kdy projekt např. spadá do oblasti veřejné podpory, či generuje příjmy. Podepisujete četné prohlášení, ve kterém deklarujete, že s podmínkami a legislativou souhlasíte! - Projekt nespadá do územní podpory projekt musí být realizován pouze v území, které je vymezeno jako území realizace příslušného operačního programu. Častější chyby se dělají v regionálních operačních programech, kdy aktivity musí být realizovány v příslušném regionu. U ostatních tematických operačních programů je územím realizace projektu celé území České republiky mimo území hl. m. Prahy a pro programy Adaptabilita a Konkurenceschopnost je území realizace projektu území hl. m. Prahy případně vybraných městských částí. - Projekt má vyšší celkové způsobilé náklady, než dovolují pravidla - projekt musí být v rozmezí minimálních (a, jsou-li stanoveny, také maximálních) celkových způsobilých výdajů stanovených pro danou oblast podpory. - Žadatel nesplňuje definici oprávněnosti žadatel si musí přečíst, zdali vůbec jeho právní postavení umožňuje žádat o dotaci. Okruh žadatelů je uveden vždy ve výzvě a Příručce pro žadatele. - Termín realizace akce není v souladu s podmínkami daného kola výzvy pozor na časovou alokaci projektů. Každá výzva má omezenou dobu realizace Vašeho projektu, pokud ji překročíte, je to pádný důvod k vyřazení Vašeho projektu. - Financování projektu - žadatel potvrdil, že na kofinancování projektu není použito jiných dotačních titulů EU a pokud projekt zakládá veřejnou podporu či je financován v režimu de minimis také z jiných národních zdrojů včetně zdrojů územních samospráv. - Způsobilost výdajů žadatel musí mít na paměti, že existují způsobilé a nezpůsobilé výdaje. Předmět financování pomocí dotace jsou pouze způsobilé výdaje. Příručka obsahuje výčet způsobilých i nezpůsobilých výdajů. Podle toho rozdělení je nutné zpracovat i Vaši projektovou žádost. 21

22 5.2 Výčet věcných nedostatků projektu Věcné chyby spíše souvisejí s obsahovým zaměřením projektu a jejich faktické důsledky jsou vidět až v poslední fázi, při bodovém hodnocení. Důsledkem je potom zamítnutí projektové žádosti z hlediska nedostatečného počtu bodů. Obdobně jako u formálních nedostatků, nelze vyjmenovat všechny možné věcné chyby, ukažme si proto pouze ty nejvýznamnější chyby, které vedou k vyřazení projektové žádosti z procesu administrace. - Nedostatečné zkušenosti s realizací podobných projektů pokud žadatel neuvede, že má jisté zkušenosti s řízením projektů (POZOR! nemusí to být pouze projekty financované ze Strukturálních fondů EU!), získává automaticky méně bodů. - Nedostatečně popsaná zvolená technologie záměrem technického zhodnocení projektu je popsat co nejpodrobněji zvolené prostředky k dosažení cílů projektu. U investičních projektů takový problém nebývá, jelikož vše obsahují technické dokumentace (např. dokumentace ke stavebnímu povolení). - Nedostatečně popsána udržitelnost projektu dotační podmínky říkají, že služby, zboží musí být používáno i nadále po skončení projektu, a to 5 let. Také pracovní místa, která projektem vytvoříte, musíte 5 let po skončení projektu udržet! Nelze toto pracovní místo zrušit dříve! V projektové žádosti byste měli správně a důkladně popsat finanční a věcnou udržitelnost. - Nedostatečně popsaný realizační tým - kompetence jednotlivých členů projektového týmu musí být přesně vymezeny, tzn., každá osoba v projektu musí mít přesnou pracovní náplň. U projektové žádosti nemusíte zatím uvádět konkrétní jména osob, nicméně je nutné právě popsat činnost této osoby pro projekt, zvláště, když víte, osoba je zaměstnána pro více takových projektů, či má i jiné zaměstnání. - Nesoulad mezi údaji v žádosti a ekonomické části projektu jestliže zpracováváte nejdříve ekonomickou studii, měli byste údaje z této studie používat také v žádosti. Stává se, že napíšete do žádosti jiná technická data, případně jiný projektový tým apod. - Nejasný harmonogram aktivity nebyly časově vymezeny. Pozor na víceetapové projekty, kdy musíte doložit jasné rozdělení projektu do jednotlivých etap. Aplikace BENEFIT 7 žádá rozdělení harmonogramu na denní periody. - Partnerem byl dodavatel partnerství v projektu je založeno na dobrovolnosti, nicméně partnery nemohou být Vaši potencionální dodavatelé služeb, stavebních prací apod. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jste povinni vybírat dodavatele na základě transparentnosti a nediskriminace. Z tohoto důvodu je nutné vždy počítat se situací, kdy musíte vyhlásit výběrové řízení na dodavatele. V žádném případě nemůže být znám předem, natož aby byl Vašim partnerem. - Veřejné zakázky jestliže v projektu pořizujete dodávky, služby či stavební práce, musíte v projektové žádosti vyplnit záložky týkající se specifikace veřejné zakázky. Mnozí žadatelé na toto opomínají. Některá dotační pravidla (např. ROPy či OP VK, OP LZZ) vyžadují provedení základního typu výběrového řízení, již pokud dodávka, či služba přesahuje hodnotu 10 tis. Kč. Obvykle bývá min. hranice pro konání výběrového řízení nastavena na 100 tis. Kč. Nicméně pokud opomenete vypsat záložku v projektové žádosti a poté výběrové řízení zrealizujete, tak musí složitě žádat o změnu projektu. Na druhou stranu pokud výběrové řízení nezrealizujte (a dle dotačních podmínek a zákona jste jej 22

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková Psaní projektů EU Ing. Mgr. Hana Janiková O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Slovníček nejdůležitějších pojmů... 3 1

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1. Aktivita B

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1. Aktivita B PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace Aktivita B Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 100 VYDÁNÍ Č. PLATNÉ OD ZPRACOVAL: SCHVÁLIL:

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 57 V21 IPRM Atraktivní Olomouc 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Možnosti čerpání prostředků Příprava a zpracování projektu Konkrétní rady pro tvorbu a podávání projektu Praktická příručka pro

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 41 V 226 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V21 IPRM Zlín 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL:

Více

NEBOJME SE ŽÁDOSTI 2 aneb VÝZVA OP LZZ Č. 40 PRO VZDĚLÁVÁNÍ V egon CENTRECH

NEBOJME SE ŽÁDOSTI 2 aneb VÝZVA OP LZZ Č. 40 PRO VZDĚLÁVÁNÍ V egon CENTRECH NEBOJME SE ŽÁDOSTI 2 aneb VÝZVA OP LZZ Č. 40 PRO VZDĚLÁVÁNÍ V egon CENTRECH 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: Od 6. dubna 2009 platí výzva operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost č. 40 pro předkládání

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Příručka pro příjemce pro Akci 3

Příručka pro příjemce pro Akci 3 ) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Příručka pro příjemce pro Akci 3 Verze 1.0 červenec 2007 Tato příručka je určena pro příjemce Programu Iniciativy Společenství

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.35

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.35 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.35 Verze 1.35 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 1, schválená dne 4. 12. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované

Více

PŘÍPRAVA A PODÁVÁNÍ PROJEKTŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Mgr. Dora Truncová Ing. Martin Sedláček

PŘÍPRAVA A PODÁVÁNÍ PROJEKTŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Mgr. Dora Truncová Ing. Martin Sedláček PŘÍPRAVA A PODÁVÁNÍ PROJEKTŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Mgr. Dora Truncová Ing. Martin Sedláček studijní materiál ke kurzu Projektový management Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt

Více

Příručka k modelovým projektům

Příručka k modelovým projektům Příručka k modelovým projektům pro oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání globálních grantů OP VK Plzeňského kraje Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje Verze 1.01 Červenec 2009 Obsah:

Více

Finanční řízení projektu

Finanční řízení projektu Vzdělávací modul č. 3: Finanční řízení projektu Kurz č. 1: Specifika finančního řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje,

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.9

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.9 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Verze 1.9 č. verze: 1.9 Strana 2 / 133 Verze 1.9 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 19. 12., je účinná pro

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

ICT PRO PRAHU 14. Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Praha - Konkurenceschopnost

ICT PRO PRAHU 14. Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Praha - Konkurenceschopnost Název projektu: ICT PRO PRAHU 14 Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Prioritní osa Oblast podpory Operační program Praha - Konkurenceschopnost 1 Dopravní dostupnost

Více

Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 7 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 10. ÚNORA 2011 DATUM ÚČINNOSTI: 10. BŘEZNA 2011 2 OBSAH

Více

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů Jihočeský kraj Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje 2. VÝZVU k předkládání žádostí o

Více

NORSKÉ FONDY 2009-2014

NORSKÉ FONDY 2009-2014 NORSKÉ FONDY 2009-2014 Pokyny Ministerstva zdravotnictví pro žadatele o grant z Norských fondů 2009 2014 v rámci otevřených výzev Program CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví OTEVŘENÉ VÝZVY Platný

Více