Název projektu: Život v pohybu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název projektu: Život v pohybu"

Transkript

1 Název projektu: Život v pohybu Realizace: Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov VÝŇATEK Z TEXTU Zahájení projektu: Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 24,0 Celkové způsobilé náklady projektu: ,20 Typ projektu: grantový Venkovské oblasti (jiné než hory, ostrovy a řídce nebo velmi řídce osídlené oblasti) I. Souhrnné informace o projektu CZ.1.07 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání STRUČNÝ OBSAH PROJEKTU Projekt se zaměřuje na rozšiřování kompetencí žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Hlavním cílem projektu je vytvoření systémového rámce vzdělávání zaměřeného na utváření zdravého životního stylu, způsobu života v souladu s přírodou a principy udržitelného rozvoje. K naplňování cíle projektu bude docházet realizací klíčových aktivit projektu. Vznikne zájmový útvar Život v pohybu, který bude nabízet žákům pravidelnou tělesnou aktivitu v průběhu celého roku. Tuto aktivitu budou vhodně doplňovat tematické výjezdy do Krkonoš, které se budou zaměřovat nejen na fyzickou kondici, ale také na získávání praktických dovedností a znalostí přírody a života v horách. Důležitou klíčovou aktivitou jsou vícedenní soustředění ve středisku EVVO, kde bude probíhat integrovaná tematická výuka. Zároveň se budou během roku konat literární a přírodovědné exkurze. Cílovými skupinami jsou žáci tří škol královéhradeckého kraje a pedagogičtí pracovníci ZŠ Dolní Branná. ZKUŠENOSTI S CÍLOVOU SKUPINOU Cílová skupina žáků jsou žáci především 1. stupně ZŠ. S těmito žáky máme bohaté dlouholeté zkušenosti, a to přímo při realizaci podobných aktivit v rámci výuky v menším rozsahu. Podobně máme dlouhodobé zkušenosti v zapojování bývalých žáků školy do činností

2 organizovaných školou. Na vesnici je součinnost různých věkových skupin velmi žádaná a samozřejmá. Pomoc starších mladším je dobrým výchovným cílem při pohybových aktivitách. Zapojení skupiny žáků ze školy v Batňovicích vyplývá z dlouhodobé spolupráce s takto podobnou vesnickou školou. Pedagogové využívají spolupráci škol při mediální a komunikační výchově. Dobré zkušenosti přináší spolupráce i pro osobnostní rozvoj žáků. Profesionální tým zkušených kvalifikovaných pedagogů s více než 20tiletou praxí. Vedoucí realizačního týmu: ředitelka školy - PaedDr. Jana Hrušková 27 let praxe s žáky 1. stupně ZŠ, 15 x soustředění ve středisku EVVO, zapojila školu do SÍTĚ ŠKOL PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT. Autorka ŠVP zaměřeného na zdravý životní styl a ekologickou výchovu. Zaměření cílové skupiny na pohyb v přírodě je již dlouholetým záměrem školy uvedeným i v ŠVP a realizovaným již 15 let (včetně plánovaných soustředění.) 1 pedagožka má kvalifikaci tělesná výchova 1 pedagožka byla vrcholovou sportovkyní na běžkách s účastí na mezinárodních závodech. Škola má vytvořeno několik vzdělávacích projektů zaměřených na ekologii přírody. Hlavní cíl projektu: Vytvoření systémového rámce vzdělávání zaměřeného na utváření zdravého životního stylu, způsobu života v souladu s přírodou a principy udržitelného rozvoje. Dílčí cíle projektu: Vytvoření nabídky kvalitní volnočasové aktivity zaměřené na přírodu, životní prostředí s aktivním pobytem venku. Rozšíření aktivit v oblasti dopravní výchovy. Zvýšení klíčových kompetencí žáků v oblasti přírodovědy, vlastivědy a environmentální výchovy s ohledem na stávající školní vzdělávací program, který je zaměřen na ekologii, a to především ekologii Krkonoš Získání kladného vztahu k pohybovým aktivitám v přírodě a posílení sebevědomí Zvýšení fyzické zdatnosti žáků a podpora zdravého životního stylu jako nedílná součástí nabízených aktivit. Nabídkou možnosti smysluplného trávení volného času vytvořit dobré podmínky v oblasti protidrogové prevence. Zkvalitnění vzdělávání v oblasti čtenářské gramotnosti žáků a literární výchovy Nedílnou součástí bude rozvoj komunikační a mediální výchovy. Podpora spolupráce škol a sbližování žáků různých věkových skupin. Jako přirozený důsledek těchto aktivit bude plnění školního vzdělávacího programu v oblasti průřezových témat: výchova demokratického občana a osobnostní sociální vývoj žáků. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI Základní škola Dolní Branná je malou vesnickou školou a kromě standardních vzdělávacích aktivit naplňuje v malé obci též funkci osvětovou a motivační. Základní škola se dlouhodobě věnuje oblasti tělovýchovy, sportu a ekologie. Zaměření cílové skupiny na pohyb v přírodě je již dlouholetým záměrem školy uvedeným i v ŠVP a realizovaným v menším rozsahu více než 15 let. Pedagogičtí pracovníci mají dostatek zkušeností v oblasti sportu a ekologie a jsou připraveni profesionálně a s nadšením realizovat projektové aktivity. Projekt je zaměřen na cílovou skupinu žáků školy, ale také na skupiny bývalých žáků školy. To propojení je důležitým prvkem pro budování vztahů mezi vrstevníky a následně i vztahu ke své obci a místu, kde žijeme. Další cílovou skupinou jsou žáci z obce Batňovice, se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Tato spolupráce je důležitá pro získávání nových podnětů, které se následně odrážejí ve výchovně vzdělávací práci. Pro realizaci projektových aktivit a jejich další pokračování je potřebná finanční podpora. Ve škole chceme vybudovat širokou základnu sportujících dětí - cyklistů a běžkařů, a to již od 1. třídy. Máme zkušenost, že všechny děti jsou svými rodiči postupně vybaveny sportovními potřebami. Většinou však až po získání prvních zkušeností a zážitků. Rodinu je potřeba do sportovních aktivit "vtáhnout". Vybavení školy bude sloužit pro začátečníky na nezbytně dlouhou dobu, než si pořídí vlastní výbavu. Zajistíme tak pravidelnost a plynulost výcviku, ale také zmírnění sociálních rozdílů a momentálně špatné finanční situace jednotlivce. Projektové cíle a aktivity jsou v souladu se záměry Královéhradeckého kraje a především jsou podporovány zřizovatelem - obcí Dolní Branná, jak je uvedeno v příloze č. 7. Občanské sdružení Školák, které se zaměřuje na podporu výchovně-vzdělávací činnosti a mimoškolní činností dětí, vyjadřuje plnou podporu projektu a zavazuje se k podpoře udržitelnosti - příloha č.8 POPIS CÍLOVÉ SKUPINY Primární cílová skupina: 1. Žáci školy: Základní škola a mateřské škola, Dolní Branná, okres Trutnov - 50 dětí. Školu v současnosti navštěvuje 40 žáků, po dobu trvání projektu se ve škole vystřídá celkem 50 dětí a všichni budou zapojeni do realizace klíčových aktivit 2. Žáci školy: Základní škola a Mateřská škola Batňovice, okres Trutnov - 35 dětí. Se školou v Batňovicích probíhá dlouhodobá spolupráce, výměna zkušeností a další aktivity. Jedná se o podobně velkou vesnickou školu. Žáci z Batňovic již v minulosti absolvovali s Dolní Brannou týdenní soustředění ve středisku EVVO Rýchorská bouda, přírodovědnou exkurzi v Lesnické akademii, vlastivědný přechod Krkonoš a podobné aktivity. 3. Žáci Základní školy, Vrchlabí, nám. Míru dětí. Žáci druhého stupně, kteří navštěvovali Základní školu v Dolní Branné, kde též žijí. V ZŠ Dolní Branná mají sourozence, kamarády, sousedy.

3 ZAPOJENÍ A MOTIVACE CÍLOVÉ SKUPINY Primární cílová skupina: Pro všechny skupiny je motivací především nabídka aktivního a smysluplného trávení času, možnost pobývat v kolektivu vrstevníků, možnost aktivně pracovat na zlepšení fyzické kondice a možnost atraktivní formou získávat nové znalosti, dovednosti a zkušenosti. Žáci Základní školy a mateřské školy, Dolní Branná, okres Trutnov - 50 dětí. Školu v současnosti navštěvuje 40 žáků, po dobu trvání projektu se ve škole vystřídá celkem 50 dětí a všichni budou zapojeni do realizace všech klíčových aktivit. 2. Žáci Základní školy a Mateřské školy Batňovice, okres Trutnov - 35 dětí. Se školou v Batňovicích probíhá dlouhodobá spolupráce, výměna zkušeností a další aktivity. Jedná se o podobně velkou vesnickou školu. Žáci se zapojí do druhé, třetí a čtvrté klíčové aktivity. 3. Žáci Základní školy, Vrchlabí, nám. Míru dětí. Žáci druhého stupně, kteří navštěvovali Základní školu v Dolní Branné, kde též žijí. Žáci budou zapojeni do první, druhé a čtvrté klíčové aktivity. Sekundární skupina: Pedagogičtí pracovníci školy Dolní Branná budou zapojeni do realizace všech projektových aktivit. Pedagogičtí pracovníci jsou motivováni především vnitřně, jedná se o pedagogy s dlouhodobými zkušenostmi práce s dětmi a dlouhodobým zájmem o činnosti, které jsou předmětem projektových aktivit. PŘÍNOS PRO CÍLOVOU SKUPINU Primární cílová skupina- žáci ze všech tří cílových skupin: smysluplné trávení volného času zvyšování fyzické kondice, posílení sebevědomí výchova svědomitých, vytrvalých a zodpovědných osobností se smyslem pro práci s dlouhodobými cíli jednotlivě i v kolektivu rozšíření praktických znalostí a dovedností v oblasti dopravní výchovy, ekologie, vlastivědy, přírodovědy, zeměpisu, ochrany člověka a dalších oblastí vzdělávání rozšíření kompetencí k učení rozšíření kompetencí k řešení problémů rozšíření kompetencí sociálních a osobnostních Sekundární skupina - pedagogičtí pracovníci ZŠ Dolní Branná možnost realizovat aktivity, které jsou ve prospěch dětí a jsou přínosné i pro pedagogy rozšíření kompetencí v oblasti integrované tematické výuky zlepšení sociálních vztahů učitel - žák v rámci aktivit projektu vede k vylepšení školního klima a postavení pedagoga. Rozšíření znalostí a dovednosti v procesu přípravy, realizace a vyhodnocování projektových aktivit Zajímavé finanční hodnocení POPIS REALIZACE PLÁNOVANÝCH AKTIVIT PO UKONČENÍ FINANCOVAÁNÍ Z ESF Po ukončení financování plánovaných aktivit budou klíčové aktivity projektu realizovány následujícím způsobem: Klíčová aktivita č.1 - Zájmový útvar pro žáky - ŽIVOT V POHYBU Tato klíčová aktivita bude plně udržitelná i po ukončení projektu. Financována bude ze dvou zdrojů: na mzdové náklady budou přispívat rodiče, jak je u volnočasových aktivit běžné, na provozní výdaje bude přispívat Občanské sdružení Školák při ZŠ Dolní Branná(vyjádření občanského sdružení je uvedeno v příloze č.8). Klíčová aktivita č. 2 - Terénní žákovské výjezdy do Krkonoš Tato klíčová aktivita bude dále pokračovat dvěma výjezdy ročně. Financována bude takto: mzdové náklady nebudou, výjezdy se stanou součástí výuky, na dopravě a provozních nákladech se budou podílet 1/3 rodiče, 1/3 obec a 1/3 Občanské sdružení Školák(vyjádření občanského sdružení je uvedeno v příloze č.8). Klíčová aktivita č.3 - Soustředění ve středisku EVVO Udržitelnost projektu po bude zajištěna 1 výjezdem za rok s 35 žáky. Financování bude zajištěno tak, že mzdové výdaje se stanou součástí rozpočtu ZŠ, protože soustředění budou začleněny do výuky, přídavné pedagogické dozory budou hrazeny z provozního rozpočtu od obce, náklady spojené s ubytováním budou hradit rodiče, dopravu občanské sdružení Školák(vyjádření občanského sdružení je uvedeno v příloze č.8). Klíčová aktivita č. 4 - Přírodovědné a literární exkurse Tato klíčová aktivita se stane součástí ŠVP - PLÁN EXKURSÍ a bude pokračovat v rámci výuky přírodovědy a literatury s frekvencí 1 přírodovědná a 1 literární exkurse ročně v každém ročníku 1. stupně ZŠ. Náklady na cestovné si budou žáci hradit sami. V ČEM JE PROJEKT INOVATIVNÍ Projekt je inovativní především v tom, že vytváří ucelený rámec pro podporu vzdělávání zaměřeného na utváření zdravého životního stylu, způsobu života v souladu s přírodou a principy udržitelného rozvoje. Jednotlivé aktivity projektu jsou provázány s cíli projektu a navazují na stávající činnosti, které se škole v oblasti podpory sportu a

4 života v souladu s přírodou již částečně daří realizovat. Inovativní je též zapojení bývalých žáků školy do projektu s cílem podporovat soudržnost a vytvářet prostor pro aktivní život celé obce. Přidaná hodnota projektu: vytvoření zájmového útvaru Život v pohybu rozšíření spolupráce mezi vesnickými školami integrovaná tematická výuka budování sociálních vztahů mezi žáky i učiteli na základě prožitkové pedagogiky rozvoj vzdělávání zaměřeného na utváření zdravého životního stylu, způsobu života v souladu s přírodou a principy udržitelného rozvoje. Aktivity založené na celistvém poznání, zkoumání problémů z různých úhlů pohledu Systémová podpora týmová spolupráce dětí Vytvořené metodické materiály budou přínosem pro profesní rozvoj učitelů. Učitelé budou získané poznatky i materiály využívat ve své další praxi. Kompletně zpracovaný roční plán přírodovědných a literárních exkursí (včetně jejich zpracování do forem hotových projektů)se stane součástí ŠVP školy. Název klíčové aktivity: Číslo aktivity: 01 Zájmový útvar pro žáky - ŽIVOT V POHYBU Podrobný popis realizace klíčové aktivity: Hlavním cílem klíčové aktivity je vytvoření zájmového útvaru, který nabídne žákům kvalitní volnočasové aktivity zaměřené na přírodu, životní prostředí s aktivním pobytem venku. Zájmový útvar se bude zaměřovat především na aktivní pobyt v přírodě a poznávání životního prostředí v okolí domova. Zájmový útvar bude realizován 2 hodiny týdně (celkem 10 hodin měsíčně) po celou dobu trvání projektu celkem 200 hodin výuky. Organizace bude uzpůsobena především plánovaným aktivitám (výjezdy na kole nebo na běžkách) buď 2 x 1 hodina nebo 1x 2 hodiny týdně. Každého výjezdu se bude účastnit max. 20 žáků a vždy dva pedagogičtí pracovníci. Během fungování zájmového útvaru se v něm vystřídají postupně všichni žáci školy (celkem 50) a dále 15 bývalých žáků školy, kteří v současnosti navštěvují Základní školu ve Vrchlabí. Zájmový útvar bude mít na jaře a na podzim cyklistické vyjížďky do okolí, které budou zaměřeny na zvyšování fyzické zdatnosti žáků a poznávání přírody a míst, kde děti žijí. Velice důležitou částí této aktivity bude i dopravní výchova (včetně teoretické části) a prevence. Budou probíhat i různé soutěže a žáci získají průkaz cyklisty. V zimním období se činnost zájmového útvaru zaměří na běžecké lyžování především v oblasti Krkonoš. Při přípravě a realizaci cyklistických a běžeckých vyjížděk budou zpracovávány mapy a fotodokumentace na téma příroda kolem nás, a ty budou nadále využitelné ve výuce. Náklady: osobní - dva pedagogičtí pracovníci (DPČ) celkem 600 hodin (400 hodin výuka, 200 hod. zpracování dokumentace aktivit a příprava ) vybavení pro sportovní aktivity (kola, běžky, helmy) - celkem ,- Kč Tato klíčová aktivita bude plně udržitelná i po ukončení projektu. Výstupy aktivity Zápisy realizovaných hodin zájmového útvaru, evidence docházky, evidence programu jednotlivých vyučovacích jednotek proškolení žáci v dopravní výchově včetně získání průkazu cyklisty. Žáci 4. ročníku získají po praktických zkouškách na dopravním hřišti a

5 napsání dopravních testů oficiální průkaz cyklisty, ostatní žáci školní certifikát, který bude za tímto účelem vytvořen - 50 certifikátů. metodické materiály dopravní výchovy, které učitelé vytvoří při realizaci projektu (karty testových otázek a barevné modelové křižovatky zatavené do fólie) Další metodické materiály - zpracované mapy a fotodokumentace na téma příroda Krkonoš Číslo aktivity: 02 Terénní žákovské výjezdy do Krkonoš Podrobný popis realizace klíčové aktivity: Hlavním cílem této klíčové aktivity je aktivní poznávání přírody a podpora ekologické výchovy. V rámci této aktivity bude po celou dobu projektu realizováno celkem 8 dvoudenních výjezdů s následující výukou: - Nová Klínovka 2x - pobyt v 1. Zóně KRNAP, pramen Klínového potoka, "Výuka na dohled" - Sněžka, Obří důl, Černá hora - vysílač, hranice s Polskem - Richtrovy boudy 2x středisko EVVO s programem ekologické výchovy - Špindlerovka - nejvýše položená osada v Krkonoších, pochod po hranicích "Výuka na dohled" - polská horská jezera, Sněžka, turistika v 1. Zóně KRNAP - Labská bouda - pramen LABE, chráněné rostliny, endemity - Duha (Dolní Dvůr) - zvířena a flóra Krkonoš, zkouška života mimo civilizaci - Benecko (Na špici) poznávání běžkařských terénů, návštěva farmy chovu koní Huculů, flóra a fauna Krkonoš V rámci výjezdu se budou konat tyto činnosti: Pěší turistika (nebo na běžkách) za cílem navštívit nejvzácnější místa Krkonošského národního parku. Součástí výjezdů budou přednášky na následující témata: -Zóny KRNAP -Prameny pitné vody a jejich ochrana -Pohyb turistů a jejich chování v 1. Zóně KRNAP -Chráněné rostliny a živočichové -Hranice parku, hranice ČR -Orientace v mapách -Buzola, GPS, navigace -Střediska EVVO a jejich význam -Ukazatelé, rozcestníky, dřevěné tyče a jejich význam pro bezpečnost pohybu b horách -Nebezpečí lavin a změn počasí v horách Další aktivitou bude návštěva střediska EVVO (Richtrovy boudy) a vzdělávací aktivity Žáci se seznámí s ochrannými zónami KRNAP, navštíví prameny řek Krkonoš, prameny pitné vody, rašeliniště, horské rozhledny, naučí se chodit a orientovat se podle turistických

6 map, vštípí si správné chování člověka v chráněném území a budou se aktivně podílet na jeho ochraně. Během projektu se výjezdu zúčastní celkem 120 žáků ze všech tří škol. Náklady: osobní - každý výjezd tři pedagogové 384hod. (DPP) služby- celkem 144 účastníků, 1 osoba (ubytování, doprava - 500,- Kč) ,- Kč Výstup aktivity: PROŠKOLENÍ ŽÁCI V OBLASTI VLASTIVĚDY A PŘÍRODOVĚDY proškolení žáci v oblasti přírodovědy a vlastivědy zaměřené na Krkonoše -metodické materiály, zpracované mapy a fotodokumentace na téma příroda Krkonoš pro budoucí generace žáků naší školy 2. PROŠKOLENÍ ŽÁCI V OBLASTI EKOLOGIE A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ proškolení žáci v oblasti bezpečnosti při pobytu na horách, nebezpečí lavin, ochrana zdraví, znalost podnebí ve vyšších nadmořských výškách -proškolení žáci v oblasti ekologie (středisko EVVO) 3. PROŠKOLENÍ ŽÁCI V PRŮŘEZOVÝCH TÉMATECH OSV A VDO zvýšení kompetencí žáků při spolupráci kolektivu -v umění pomoci kamarádovi a v nouzi -v umění solidarity a trpělivosti při spolupráci s mladšími nebo slabšími spolužáky -v umění respektovat druhé Číslo aktivity: 03 Soustředění ve Středisku EVVO Podrobný popis realizace klíčové aktivity: Hlavním cílem této aktivity je INTEGROVANÁ TEMATICKÁ VÝUKA ZAMĚŘENÁ NA rozvoj přírodovědných a vlastivědných znalostí s důrazem na ověření poznatků. V rámci této aktivity budou realizovány dva zimní a dva letní pětidenní pobyty ve středisku EVVO. Uvedených pobytů se zúčastní celkem 100 žáků ze školy v Dolní Branné a v Batňovicích. Jednoho pobytu se vždy účastní 25 žáků a tři pedagogičtí pracovníci. Konkrétní činnosti v rámci pobytů: Orientace na mapě Krkonoš (práce ve skupinách) Skupiny si všechny poznatky zapisují pro pozdější test Krkonošský národní park - 1. a 2 zóna -Chování turistů v této oblasti - pravidla Hodina je vedena formou řízeného rozhovoru s praktickými ukázkami v terénu. Naučná stezka: Dvorský les -Průchod naučným okruhem

7 -Chráněné stromy -Fotografování -Obranné opevnění z 2. sv. války- bunkry - přednáška Státní hranice - označení na mapě a v terénu -Orientace na mapě -Rozcestníky -Nadmořská výška -Rostlinná pásma a biotopy Hodiny jsou vedeny formou řízeného rozhovoru s praktickými ukázkami v terénu. Historie a vývoj lyžování v Krkonoších Formy práce: přednáška, beseda, orientace u infotabule, praktická činnost běžecký závod Výstroj a výzbroj lyžaře, výběr a mazání lyží -Lanovky a sjezdové tratě v Krkonoších -Pravidla chování na sjezdovce -Pravidla chování v běžecké stopě -Chůze se sněžnicemi Chov náhorního skotu Meteorologická stanice Ekologie - třídění odpadů - výroba ručního papíru, recyklace - tradiční řemesla v Podkrkonoší Nebezpečí hor -Horská služba, první pomoc -Oblékání při pobytu na horách Náklady: osobní pedagogičtí pracovníci 360 hod.( DPP), služby náklady na pobyt jedné osoby (ubytování, strava, doprava) ,- Kč, celkem 124 osob, ,- Kč Udržitelnost projektu po ukončení bude zajištěna 1 výjezdem za rok s 35 žáky. Výstup aktivity PROŠKOLENÍ ŽÁCI V OBLASTI VLASTIVĚDY A PŘÍRODOVĚDY -proškolení žáci v oblasti přírodovědy a vlastivědy zaměřené na Krkonoše -metodické materiály, zpracované mapy a fotodokumentace na téma příroda Krkonoš pro budoucí generace žáků naší školy PROŠKOLENÍ ŽÁCI V OBLASTI EKOLOGIE A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ -proškolení žáci v oblasti bezpečnosti při pobytu na horách, nebezpečí lavin, ochrana zdraví, znalost podnebí ve vyšších nadmořských výškách -proškolení žáci v oblasti ekologie (středisko EVVO) PROŠKOLENÍ ŽÁCI V PRŮŘEZOVÝCH TÉMATECH OSV A VDO -zvýšení kompetencí žáků při spolupráci kolektivu

8 -v umění pomoci kamarádovi a v nouzi -v umění solidarity a trpělivosti při spolupráci s mladšími nebo slabšími spolužáky -v umění respektovat druhé Číslo aktivity: 04 Přírodovědné a literární exkurze Podrobný popis realizace klíčové aktivity: Hlavním cílem této aktivity je podpora průřezových témat v rámci ŠVP a podpora družebních styků se školou v Batňovicích. Každý rok projektu bude realizováno 5 exkursí, které budou zaměřovány na následující vzdělávací oblasti: a) přírodovědná v návaznosti na vlastivědné učivo v ŠVP - Člověk a jeho svět Popis aktivity: projekt žáků s následným zpracováním získaných znalostí ve slohu nebo vlastivědě (projekt bude obsahovat plánování, zjišťování informací, rozpočet, organizaci a následné zpracování s hodnocením vše skupinová práce žáků) -výlet do vlastivědně zajímavých míst, setkání s družební školou -zaměření na prožitkové učení (Pramen Labe, pískovcová skalní města, nejvyšší hora ČR, apod.) -návštěva České lesnické akademie Trutnov -návštěva vlastivědného muzea b) literární výchova Popis aktivity: Žákovské projekty zvyšující čtenářskou gramotnost žáků Výjezd žáků na základě přečtené knihy (mimočítanková četba) a následné zpracování poznatků z výletu do čtenářského deníku, časopisu - po stopách pohádkových postav Karla Čapka (Hronovsko) - Babiččino údolí - Babička -místa, o kterých se mluví v Krkonošských pohádkách -Staré hrady - muzeum pohádkových bytostí a strašidel - Jičínsko (Město pohádky) - Rumcajs - ZOO Dvůr Králové - Knihy džunglí c) mediální výchova a komunikační výchova - přeposílání slohových prací mezi družebními školami, zveřejňování článků v místních časopisech a zpravodajích Aktivity se budou účastnit žáci všech tří škol: 1. žáci z naší školy (50 za dva roky) 2. žáci ze ZŠ Vrchlabí 15 žáků 3. žáci z Batňovic (35 za dva roky) Každého výjezdu se bude účastnit 30 žáků a dva pedagogičtí pracovníci

9 Náklady: Osobní pedagogičtí pracovníci 160 hodin (DPP) vybavení (GPS, busoly) ,- Kč služby náklady na osobu při výjezdu ( cestovné, vstupné a další) - 200,- Kč/1 osoba, celkem 320 osob ,- Kč Výstup aktivity PROŠKOLENÍ ŽÁCI VE VLASTIVĚDNÝCH ZNALOSTECH - zvýšení kompetencí žáků ve vnímání krás naší země - zvýšení kompetencí žáků v citu vlastenectví a hrdosti na svou zem - zvýšení kompetencí v pochopení důležitosti udržitelného rozvoje PROŠKOLENÍ ŽÁCI V PRŮŘEZOVÝCH TÉMATECH OSV A VDO -zvýšení kompetencí žáků při spolupráci kolektivu (při tvorbě projektů) -v umění solidarity a trpělivosti při spolupráci s mladšími nebo slabšími spolužáky -v umění respektovat druhé - v umění plánovat a dodržovat cíle PROŠKOLENÍ ŽÁCI V OBLASTI ZÁKLADŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI -žáci si uvědomují finanční náklady na volnočasové aktivity -navazují na učivo matematiky a formou slovních úloh spočítají finanční náročnost terénního výjezdu nebo jiné akce. - aktivně přemýšlejí o možnostech třídy ZVÝŠENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ -navazující volnočasová aktivita na literární výchovu. -Vede ke zvýšení kompetencí žáků v praktickém přiblížení čtených textů s realitou - aktivita vede k citovým vazbám k přečteným knihám - rozšiřuje žákům obzor o dětské literatuře navozuje kladný vztah ke čtení a vytváří citové vazby AKTIVNÍ TVORBA ŽÁKOVSKÝCH PROJEKTŮ VIII. Realizační tým 002 Finanční manažer 20,00 hodin DPČ 003 Odborný pracovník klíčové aktivity 45,00 hodin DPP 004 Odborný pracovník klíčové aktivityč.1- realizace zájmového útvaru 30,00 hodin DPČ 001 Hlavní manažer 25,00 hodin DPČ Název subjektu Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov Forma DPČ Název pozice Hlavní manažer (PaedDr. Jana Hrušková) Pracovní náplň Řídí činnost celého projektu, plánuje činnost jednotlivých aktivit, svolává jednání řídícího týmu. Řídí činnost v rámci klíčových aktivit oblastí, řídí finančního manažera. Dále má zodpovědnost za komunikace s poskytovatelem podpory

10 zodpovědnost za provádění řízení rizik projektu zodpovědnost za průběžnou analýzu projektu zodpovědnost za hodnocení průběhu projektu zodpovědnost za správnost a přípravu monitorovacích zpráv zodpovědnost za správnost výběrových řízení zodpovědnost za správnost změn v projektu zodpovědnost za řádný chod projektu v souladu s harmonogramem provádí sledování správnosti a vyhodnocování naplňování monitorovacích indikátorů projektu zodpovědnost za výběr a smlouvy pracovníků projektu/lektoru zajišťuje administrativní úkony související s projektem Popis úvazku úvazek bude realizovat jedna osoba, po celou dobu trvání projektu (vyjma VII,VIII/2013 a VII,VIII/2014 ) Název subjektu Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov Forma DPČ Název pozice Finanční manažer Popis úvazku úvazek bude realizovat jedna osoba, po celou dobu trvání projektu (vyjma VII,VIII/2013 a VII,VIII/2014 Pracovní náplň Zajišťuje plnění všech závazků smlouvy souvisejících s ekonomikou a rozpočtem. Zpracovává podklady pro žádost o platbu, připravuje podklady pro monitorovací zprávu. Každý měsíc provádí uzávěrku Provede úpravu směrnic školy (především směrnice o finanční kontrole účetnictví). Je odpovědný za řádné finanční postupy v projektu podle zákona o účetnictví, vnitřní směrnice školy a pravidel stanových ve smlouvě o poskytnutí dotace. Je zodpovědný za plnění ustanovení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole. Zajišťuje administrativní úkony související s projektem Název subjektu Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov Forma DPP Název pozice Odborný pracovník klíčové aktivity Navrhovaní pracovníci: pedagogové ZŠ Dolní Branná a ZŠ Batňovice (na DPP v Dolní Branné) Pracovní náplň Účastní se jednání projektového týmu podle pokynu hlavního manažera, provádí úkoly podle plánu a pokynů hlavního manažera. Spolupracuje s ostatními odbornými pracovníky aktivity a dalšími realizátory projektu. Zpracovává výstupy a zveřejňuje podle dohodnutých pravidel.

11 Popis úvazku Pozice je realizována více pracovníky po celou dobu trvání projektu (vyjma VII,VIII/2013 a VII,VIII/2014) v rámci KA2, KA3, KA4. Úvazek je určen jako průměrná hodnota všech hodin lomených počtem měsíců (20měs.) Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov Forma DPČ Název pozice Odborný pracovník klíčové aktivityč.1 - realizace zájmového útvaru Navrhovaný pracovník: Mgr. Marie Pólová (pro žáky ZŠ), Lenka Rennerová (pro bývalé žáky) Pracovní náplň Účastní se jednání projektového týmu podle pokynu hlavního manažera, provádí úkoly podle plánu a pokynů hlavního manažera. Spolupracuje s ostatními odbornými pracovníky aktivity a dalšími realizátory projektu. Zpracovává výstupy a zveřejňuje podle dohodnutých pravidel. Popis úvazku Pozice je realizována dvěma pracovníky po celou dobu trvání projektu (vyjma VII,VIII/2013 a VII,VIII/2014).

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 EXKURZE PO STOPÁCH BRATŘÍ ČAPKŮ 19. 9. 2013 Realizační tým v rámci projektu

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 EXKURZE Č. 8 HARRACHOV 16. 6. 2014 Realizační tým v rámci projektu ŽVP PaedDr.

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 TERÉNNÍ VÝJEZD č. 5 KLÍNOVÉ BOUDY 4. 3. 5. 3. 2014 Realizační tým v rámci

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Název ŠVP Zámečník Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 3.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma vzdělávání ročníkový Povinné předměty 1. ročník

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Představení projektu

Představení projektu Představení projektu ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI Malenice, 28. 5. 2009 Vladimír Drye O projektu Realizátor projektu: MAS Chance in nature Partneři projektu: Základní škola

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 21 Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická 227 / IČO 47 258 365 / tel.388 331 234/ E-mail: reditel@zshusinec.cz/ Web: www.zshusinec.cz / Registrační

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 EXKURZE Č. 3 ČESKÁ LESNICKÁ AKADEMIE TRUTNOV TKALCOVSKÉ MUZEUM POD JASANEM

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Žadatel projektu Číslo projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu: Název oblasti podpory: Rozpočet projektu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPO

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPO 26.5.200811 Pilotní střední školy KEV a příprava učitelů pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji Střední zemědělská škola Písek se jako člen Klubu ekologické výchovy účastní od listopadu 2005 do listopadu

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1327/2015/SPS Školní program environmentálního

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 TERÉNNÍ VÝJEZD č. 8 ŠPINDLERŮV MLÝM - STRÁŽNÉ 19. 9. 20. 9. 2014 Realizační

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Hodina základního typu Altmann 1972, Dvořák a kol. 1982 Při přípravě vyučovací hodiny buďte

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Základní škola a Mateřská škola Staňkovice, okres Louny Postoloprtská 100, 43949 Staňkovice

Základní škola a Mateřská škola Staňkovice, okres Louny Postoloprtská 100, 43949 Staňkovice Základní škola a Mateřská škola Staňkovice, okres Louny Postoloprtská 100, 43949 Staňkovice Zpráva o realizaci projektů, do kterých se Základní škola a Mateřská škola zapojila. Zavedení informačního a

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Citonice 2014-2015 Obsah ŠVP: Cíle výchovně vzdělávací práce Obsah činnosti Materiální podmínky Personální podmínky Vnitřní řád ŠD Cíle výchovně-vzdělávací

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Manuál pro výukový program Metodik EVVO

Manuál pro výukový program Metodik EVVO Manuál pro výukový program Metodik EVVO Cíle environmentální výchovy stanovené RVP Přínos průřezového tématu EVVO k rozvoji osobnosti žáka 1. přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty 2. vede k odpovědnosti

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PROJEKT DUMIN. Souhrnné informace o projektu. Číslo operačního programu: CZ. 1.07. Číslo výzvy: 34. Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKT DUMIN. Souhrnné informace o projektu. Číslo operačního programu: CZ. 1.07. Číslo výzvy: 34. Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKT DUMIN VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most se stala k 1. 6. 2012 příjemcem dotace operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro zlepšení podmínek pro vzdělávání na střední škole. Souhrnné informace

Více

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt CZ..07/..8/0.0050 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ SOUBOR METODICKY A DIDAKTICKY ZPRACOVANÝCH VÝUKOVÝCH JEDNOTEK

Více

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 1) Organizace výuky pro všechny žáky Sběrové akce - kaštany (akce je ukončena besedou s odborníkem v oblasti lesnictví) - kůra citrusových plodů využity

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU egistrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/03.0046 ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU 5. listopadu 2009 Lesná v Krušných horách O projektu Projekt Ekologická měření v praxi odborné kompetence žáků představuje

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO RÝCHORY 2. 6. 6. 6. 2014 Realizační tým v rámci projektu

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK Strana 1 z 30 1. Identifikační údaje Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: IČ příjemce: Číslo smlouvy: Datum zahájení realizace projektu: Datum

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice Environmentální výchova PŘÍRODNÍ ZAHRADA Obsah:

Více

Finální verze žádosti (VK-UC) 44N43PØØØ1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Finální verze žádosti (VK-UC) 44N43PØØØ1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Unikátní kód žádosti: I. Souhrnné informace o projektu 44N43PØØØ1 Identifikace operačního programu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo prioritní osy: Název

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Vzduchoplavec Kráčmera

Vzduchoplavec Kráčmera Vzduchoplavec Kráčmera Základní informace o projektu Nositel: Antikomplex o.s. Partneři: Česká televize, JOB o.s. Celková délka: 12/2009 10/2012 Délka projektu pro školu: 1 školní rok Počet škol: 32 Počet

Více

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Projekt je zaměřen na rozvoj odborných i pedagogických kompetencí učitelů ve středním

Více

M01 - Souhrnný list projektu

M01 - Souhrnný list projektu M01 - Souhrnný list projektu Registrační číslo projektu Název projektu Prioritní osa Oblast / podoblast podpory CZ.1.07/1.2.01/02.0008 Zvyšování kvality ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími

Více