Název projektu: Život v pohybu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název projektu: Život v pohybu"

Transkript

1 Název projektu: Život v pohybu Realizace: Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov VÝŇATEK Z TEXTU Zahájení projektu: Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 24,0 Celkové způsobilé náklady projektu: ,20 Typ projektu: grantový Venkovské oblasti (jiné než hory, ostrovy a řídce nebo velmi řídce osídlené oblasti) I. Souhrnné informace o projektu CZ.1.07 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání STRUČNÝ OBSAH PROJEKTU Projekt se zaměřuje na rozšiřování kompetencí žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Hlavním cílem projektu je vytvoření systémového rámce vzdělávání zaměřeného na utváření zdravého životního stylu, způsobu života v souladu s přírodou a principy udržitelného rozvoje. K naplňování cíle projektu bude docházet realizací klíčových aktivit projektu. Vznikne zájmový útvar Život v pohybu, který bude nabízet žákům pravidelnou tělesnou aktivitu v průběhu celého roku. Tuto aktivitu budou vhodně doplňovat tematické výjezdy do Krkonoš, které se budou zaměřovat nejen na fyzickou kondici, ale také na získávání praktických dovedností a znalostí přírody a života v horách. Důležitou klíčovou aktivitou jsou vícedenní soustředění ve středisku EVVO, kde bude probíhat integrovaná tematická výuka. Zároveň se budou během roku konat literární a přírodovědné exkurze. Cílovými skupinami jsou žáci tří škol královéhradeckého kraje a pedagogičtí pracovníci ZŠ Dolní Branná. ZKUŠENOSTI S CÍLOVOU SKUPINOU Cílová skupina žáků jsou žáci především 1. stupně ZŠ. S těmito žáky máme bohaté dlouholeté zkušenosti, a to přímo při realizaci podobných aktivit v rámci výuky v menším rozsahu. Podobně máme dlouhodobé zkušenosti v zapojování bývalých žáků školy do činností

2 organizovaných školou. Na vesnici je součinnost různých věkových skupin velmi žádaná a samozřejmá. Pomoc starších mladším je dobrým výchovným cílem při pohybových aktivitách. Zapojení skupiny žáků ze školy v Batňovicích vyplývá z dlouhodobé spolupráce s takto podobnou vesnickou školou. Pedagogové využívají spolupráci škol při mediální a komunikační výchově. Dobré zkušenosti přináší spolupráce i pro osobnostní rozvoj žáků. Profesionální tým zkušených kvalifikovaných pedagogů s více než 20tiletou praxí. Vedoucí realizačního týmu: ředitelka školy - PaedDr. Jana Hrušková 27 let praxe s žáky 1. stupně ZŠ, 15 x soustředění ve středisku EVVO, zapojila školu do SÍTĚ ŠKOL PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT. Autorka ŠVP zaměřeného na zdravý životní styl a ekologickou výchovu. Zaměření cílové skupiny na pohyb v přírodě je již dlouholetým záměrem školy uvedeným i v ŠVP a realizovaným již 15 let (včetně plánovaných soustředění.) 1 pedagožka má kvalifikaci tělesná výchova 1 pedagožka byla vrcholovou sportovkyní na běžkách s účastí na mezinárodních závodech. Škola má vytvořeno několik vzdělávacích projektů zaměřených na ekologii přírody. Hlavní cíl projektu: Vytvoření systémového rámce vzdělávání zaměřeného na utváření zdravého životního stylu, způsobu života v souladu s přírodou a principy udržitelného rozvoje. Dílčí cíle projektu: Vytvoření nabídky kvalitní volnočasové aktivity zaměřené na přírodu, životní prostředí s aktivním pobytem venku. Rozšíření aktivit v oblasti dopravní výchovy. Zvýšení klíčových kompetencí žáků v oblasti přírodovědy, vlastivědy a environmentální výchovy s ohledem na stávající školní vzdělávací program, který je zaměřen na ekologii, a to především ekologii Krkonoš Získání kladného vztahu k pohybovým aktivitám v přírodě a posílení sebevědomí Zvýšení fyzické zdatnosti žáků a podpora zdravého životního stylu jako nedílná součástí nabízených aktivit. Nabídkou možnosti smysluplného trávení volného času vytvořit dobré podmínky v oblasti protidrogové prevence. Zkvalitnění vzdělávání v oblasti čtenářské gramotnosti žáků a literární výchovy Nedílnou součástí bude rozvoj komunikační a mediální výchovy. Podpora spolupráce škol a sbližování žáků různých věkových skupin. Jako přirozený důsledek těchto aktivit bude plnění školního vzdělávacího programu v oblasti průřezových témat: výchova demokratického občana a osobnostní sociální vývoj žáků. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI Základní škola Dolní Branná je malou vesnickou školou a kromě standardních vzdělávacích aktivit naplňuje v malé obci též funkci osvětovou a motivační. Základní škola se dlouhodobě věnuje oblasti tělovýchovy, sportu a ekologie. Zaměření cílové skupiny na pohyb v přírodě je již dlouholetým záměrem školy uvedeným i v ŠVP a realizovaným v menším rozsahu více než 15 let. Pedagogičtí pracovníci mají dostatek zkušeností v oblasti sportu a ekologie a jsou připraveni profesionálně a s nadšením realizovat projektové aktivity. Projekt je zaměřen na cílovou skupinu žáků školy, ale také na skupiny bývalých žáků školy. To propojení je důležitým prvkem pro budování vztahů mezi vrstevníky a následně i vztahu ke své obci a místu, kde žijeme. Další cílovou skupinou jsou žáci z obce Batňovice, se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Tato spolupráce je důležitá pro získávání nových podnětů, které se následně odrážejí ve výchovně vzdělávací práci. Pro realizaci projektových aktivit a jejich další pokračování je potřebná finanční podpora. Ve škole chceme vybudovat širokou základnu sportujících dětí - cyklistů a běžkařů, a to již od 1. třídy. Máme zkušenost, že všechny děti jsou svými rodiči postupně vybaveny sportovními potřebami. Většinou však až po získání prvních zkušeností a zážitků. Rodinu je potřeba do sportovních aktivit "vtáhnout". Vybavení školy bude sloužit pro začátečníky na nezbytně dlouhou dobu, než si pořídí vlastní výbavu. Zajistíme tak pravidelnost a plynulost výcviku, ale také zmírnění sociálních rozdílů a momentálně špatné finanční situace jednotlivce. Projektové cíle a aktivity jsou v souladu se záměry Královéhradeckého kraje a především jsou podporovány zřizovatelem - obcí Dolní Branná, jak je uvedeno v příloze č. 7. Občanské sdružení Školák, které se zaměřuje na podporu výchovně-vzdělávací činnosti a mimoškolní činností dětí, vyjadřuje plnou podporu projektu a zavazuje se k podpoře udržitelnosti - příloha č.8 POPIS CÍLOVÉ SKUPINY Primární cílová skupina: 1. Žáci školy: Základní škola a mateřské škola, Dolní Branná, okres Trutnov - 50 dětí. Školu v současnosti navštěvuje 40 žáků, po dobu trvání projektu se ve škole vystřídá celkem 50 dětí a všichni budou zapojeni do realizace klíčových aktivit 2. Žáci školy: Základní škola a Mateřská škola Batňovice, okres Trutnov - 35 dětí. Se školou v Batňovicích probíhá dlouhodobá spolupráce, výměna zkušeností a další aktivity. Jedná se o podobně velkou vesnickou školu. Žáci z Batňovic již v minulosti absolvovali s Dolní Brannou týdenní soustředění ve středisku EVVO Rýchorská bouda, přírodovědnou exkurzi v Lesnické akademii, vlastivědný přechod Krkonoš a podobné aktivity. 3. Žáci Základní školy, Vrchlabí, nám. Míru dětí. Žáci druhého stupně, kteří navštěvovali Základní školu v Dolní Branné, kde též žijí. V ZŠ Dolní Branná mají sourozence, kamarády, sousedy.

3 ZAPOJENÍ A MOTIVACE CÍLOVÉ SKUPINY Primární cílová skupina: Pro všechny skupiny je motivací především nabídka aktivního a smysluplného trávení času, možnost pobývat v kolektivu vrstevníků, možnost aktivně pracovat na zlepšení fyzické kondice a možnost atraktivní formou získávat nové znalosti, dovednosti a zkušenosti. Žáci Základní školy a mateřské školy, Dolní Branná, okres Trutnov - 50 dětí. Školu v současnosti navštěvuje 40 žáků, po dobu trvání projektu se ve škole vystřídá celkem 50 dětí a všichni budou zapojeni do realizace všech klíčových aktivit. 2. Žáci Základní školy a Mateřské školy Batňovice, okres Trutnov - 35 dětí. Se školou v Batňovicích probíhá dlouhodobá spolupráce, výměna zkušeností a další aktivity. Jedná se o podobně velkou vesnickou školu. Žáci se zapojí do druhé, třetí a čtvrté klíčové aktivity. 3. Žáci Základní školy, Vrchlabí, nám. Míru dětí. Žáci druhého stupně, kteří navštěvovali Základní školu v Dolní Branné, kde též žijí. Žáci budou zapojeni do první, druhé a čtvrté klíčové aktivity. Sekundární skupina: Pedagogičtí pracovníci školy Dolní Branná budou zapojeni do realizace všech projektových aktivit. Pedagogičtí pracovníci jsou motivováni především vnitřně, jedná se o pedagogy s dlouhodobými zkušenostmi práce s dětmi a dlouhodobým zájmem o činnosti, které jsou předmětem projektových aktivit. PŘÍNOS PRO CÍLOVOU SKUPINU Primární cílová skupina- žáci ze všech tří cílových skupin: smysluplné trávení volného času zvyšování fyzické kondice, posílení sebevědomí výchova svědomitých, vytrvalých a zodpovědných osobností se smyslem pro práci s dlouhodobými cíli jednotlivě i v kolektivu rozšíření praktických znalostí a dovedností v oblasti dopravní výchovy, ekologie, vlastivědy, přírodovědy, zeměpisu, ochrany člověka a dalších oblastí vzdělávání rozšíření kompetencí k učení rozšíření kompetencí k řešení problémů rozšíření kompetencí sociálních a osobnostních Sekundární skupina - pedagogičtí pracovníci ZŠ Dolní Branná možnost realizovat aktivity, které jsou ve prospěch dětí a jsou přínosné i pro pedagogy rozšíření kompetencí v oblasti integrované tematické výuky zlepšení sociálních vztahů učitel - žák v rámci aktivit projektu vede k vylepšení školního klima a postavení pedagoga. Rozšíření znalostí a dovednosti v procesu přípravy, realizace a vyhodnocování projektových aktivit Zajímavé finanční hodnocení POPIS REALIZACE PLÁNOVANÝCH AKTIVIT PO UKONČENÍ FINANCOVAÁNÍ Z ESF Po ukončení financování plánovaných aktivit budou klíčové aktivity projektu realizovány následujícím způsobem: Klíčová aktivita č.1 - Zájmový útvar pro žáky - ŽIVOT V POHYBU Tato klíčová aktivita bude plně udržitelná i po ukončení projektu. Financována bude ze dvou zdrojů: na mzdové náklady budou přispívat rodiče, jak je u volnočasových aktivit běžné, na provozní výdaje bude přispívat Občanské sdružení Školák při ZŠ Dolní Branná(vyjádření občanského sdružení je uvedeno v příloze č.8). Klíčová aktivita č. 2 - Terénní žákovské výjezdy do Krkonoš Tato klíčová aktivita bude dále pokračovat dvěma výjezdy ročně. Financována bude takto: mzdové náklady nebudou, výjezdy se stanou součástí výuky, na dopravě a provozních nákladech se budou podílet 1/3 rodiče, 1/3 obec a 1/3 Občanské sdružení Školák(vyjádření občanského sdružení je uvedeno v příloze č.8). Klíčová aktivita č.3 - Soustředění ve středisku EVVO Udržitelnost projektu po bude zajištěna 1 výjezdem za rok s 35 žáky. Financování bude zajištěno tak, že mzdové výdaje se stanou součástí rozpočtu ZŠ, protože soustředění budou začleněny do výuky, přídavné pedagogické dozory budou hrazeny z provozního rozpočtu od obce, náklady spojené s ubytováním budou hradit rodiče, dopravu občanské sdružení Školák(vyjádření občanského sdružení je uvedeno v příloze č.8). Klíčová aktivita č. 4 - Přírodovědné a literární exkurse Tato klíčová aktivita se stane součástí ŠVP - PLÁN EXKURSÍ a bude pokračovat v rámci výuky přírodovědy a literatury s frekvencí 1 přírodovědná a 1 literární exkurse ročně v každém ročníku 1. stupně ZŠ. Náklady na cestovné si budou žáci hradit sami. V ČEM JE PROJEKT INOVATIVNÍ Projekt je inovativní především v tom, že vytváří ucelený rámec pro podporu vzdělávání zaměřeného na utváření zdravého životního stylu, způsobu života v souladu s přírodou a principy udržitelného rozvoje. Jednotlivé aktivity projektu jsou provázány s cíli projektu a navazují na stávající činnosti, které se škole v oblasti podpory sportu a

4 života v souladu s přírodou již částečně daří realizovat. Inovativní je též zapojení bývalých žáků školy do projektu s cílem podporovat soudržnost a vytvářet prostor pro aktivní život celé obce. Přidaná hodnota projektu: vytvoření zájmového útvaru Život v pohybu rozšíření spolupráce mezi vesnickými školami integrovaná tematická výuka budování sociálních vztahů mezi žáky i učiteli na základě prožitkové pedagogiky rozvoj vzdělávání zaměřeného na utváření zdravého životního stylu, způsobu života v souladu s přírodou a principy udržitelného rozvoje. Aktivity založené na celistvém poznání, zkoumání problémů z různých úhlů pohledu Systémová podpora týmová spolupráce dětí Vytvořené metodické materiály budou přínosem pro profesní rozvoj učitelů. Učitelé budou získané poznatky i materiály využívat ve své další praxi. Kompletně zpracovaný roční plán přírodovědných a literárních exkursí (včetně jejich zpracování do forem hotových projektů)se stane součástí ŠVP školy. Název klíčové aktivity: Číslo aktivity: 01 Zájmový útvar pro žáky - ŽIVOT V POHYBU Podrobný popis realizace klíčové aktivity: Hlavním cílem klíčové aktivity je vytvoření zájmového útvaru, který nabídne žákům kvalitní volnočasové aktivity zaměřené na přírodu, životní prostředí s aktivním pobytem venku. Zájmový útvar se bude zaměřovat především na aktivní pobyt v přírodě a poznávání životního prostředí v okolí domova. Zájmový útvar bude realizován 2 hodiny týdně (celkem 10 hodin měsíčně) po celou dobu trvání projektu celkem 200 hodin výuky. Organizace bude uzpůsobena především plánovaným aktivitám (výjezdy na kole nebo na běžkách) buď 2 x 1 hodina nebo 1x 2 hodiny týdně. Každého výjezdu se bude účastnit max. 20 žáků a vždy dva pedagogičtí pracovníci. Během fungování zájmového útvaru se v něm vystřídají postupně všichni žáci školy (celkem 50) a dále 15 bývalých žáků školy, kteří v současnosti navštěvují Základní školu ve Vrchlabí. Zájmový útvar bude mít na jaře a na podzim cyklistické vyjížďky do okolí, které budou zaměřeny na zvyšování fyzické zdatnosti žáků a poznávání přírody a míst, kde děti žijí. Velice důležitou částí této aktivity bude i dopravní výchova (včetně teoretické části) a prevence. Budou probíhat i různé soutěže a žáci získají průkaz cyklisty. V zimním období se činnost zájmového útvaru zaměří na běžecké lyžování především v oblasti Krkonoš. Při přípravě a realizaci cyklistických a běžeckých vyjížděk budou zpracovávány mapy a fotodokumentace na téma příroda kolem nás, a ty budou nadále využitelné ve výuce. Náklady: osobní - dva pedagogičtí pracovníci (DPČ) celkem 600 hodin (400 hodin výuka, 200 hod. zpracování dokumentace aktivit a příprava ) vybavení pro sportovní aktivity (kola, běžky, helmy) - celkem ,- Kč Tato klíčová aktivita bude plně udržitelná i po ukončení projektu. Výstupy aktivity Zápisy realizovaných hodin zájmového útvaru, evidence docházky, evidence programu jednotlivých vyučovacích jednotek proškolení žáci v dopravní výchově včetně získání průkazu cyklisty. Žáci 4. ročníku získají po praktických zkouškách na dopravním hřišti a

5 napsání dopravních testů oficiální průkaz cyklisty, ostatní žáci školní certifikát, který bude za tímto účelem vytvořen - 50 certifikátů. metodické materiály dopravní výchovy, které učitelé vytvoří při realizaci projektu (karty testových otázek a barevné modelové křižovatky zatavené do fólie) Další metodické materiály - zpracované mapy a fotodokumentace na téma příroda Krkonoš Číslo aktivity: 02 Terénní žákovské výjezdy do Krkonoš Podrobný popis realizace klíčové aktivity: Hlavním cílem této klíčové aktivity je aktivní poznávání přírody a podpora ekologické výchovy. V rámci této aktivity bude po celou dobu projektu realizováno celkem 8 dvoudenních výjezdů s následující výukou: - Nová Klínovka 2x - pobyt v 1. Zóně KRNAP, pramen Klínového potoka, "Výuka na dohled" - Sněžka, Obří důl, Černá hora - vysílač, hranice s Polskem - Richtrovy boudy 2x středisko EVVO s programem ekologické výchovy - Špindlerovka - nejvýše položená osada v Krkonoších, pochod po hranicích "Výuka na dohled" - polská horská jezera, Sněžka, turistika v 1. Zóně KRNAP - Labská bouda - pramen LABE, chráněné rostliny, endemity - Duha (Dolní Dvůr) - zvířena a flóra Krkonoš, zkouška života mimo civilizaci - Benecko (Na špici) poznávání běžkařských terénů, návštěva farmy chovu koní Huculů, flóra a fauna Krkonoš V rámci výjezdu se budou konat tyto činnosti: Pěší turistika (nebo na běžkách) za cílem navštívit nejvzácnější místa Krkonošského národního parku. Součástí výjezdů budou přednášky na následující témata: -Zóny KRNAP -Prameny pitné vody a jejich ochrana -Pohyb turistů a jejich chování v 1. Zóně KRNAP -Chráněné rostliny a živočichové -Hranice parku, hranice ČR -Orientace v mapách -Buzola, GPS, navigace -Střediska EVVO a jejich význam -Ukazatelé, rozcestníky, dřevěné tyče a jejich význam pro bezpečnost pohybu b horách -Nebezpečí lavin a změn počasí v horách Další aktivitou bude návštěva střediska EVVO (Richtrovy boudy) a vzdělávací aktivity Žáci se seznámí s ochrannými zónami KRNAP, navštíví prameny řek Krkonoš, prameny pitné vody, rašeliniště, horské rozhledny, naučí se chodit a orientovat se podle turistických

6 map, vštípí si správné chování člověka v chráněném území a budou se aktivně podílet na jeho ochraně. Během projektu se výjezdu zúčastní celkem 120 žáků ze všech tří škol. Náklady: osobní - každý výjezd tři pedagogové 384hod. (DPP) služby- celkem 144 účastníků, 1 osoba (ubytování, doprava - 500,- Kč) ,- Kč Výstup aktivity: PROŠKOLENÍ ŽÁCI V OBLASTI VLASTIVĚDY A PŘÍRODOVĚDY proškolení žáci v oblasti přírodovědy a vlastivědy zaměřené na Krkonoše -metodické materiály, zpracované mapy a fotodokumentace na téma příroda Krkonoš pro budoucí generace žáků naší školy 2. PROŠKOLENÍ ŽÁCI V OBLASTI EKOLOGIE A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ proškolení žáci v oblasti bezpečnosti při pobytu na horách, nebezpečí lavin, ochrana zdraví, znalost podnebí ve vyšších nadmořských výškách -proškolení žáci v oblasti ekologie (středisko EVVO) 3. PROŠKOLENÍ ŽÁCI V PRŮŘEZOVÝCH TÉMATECH OSV A VDO zvýšení kompetencí žáků při spolupráci kolektivu -v umění pomoci kamarádovi a v nouzi -v umění solidarity a trpělivosti při spolupráci s mladšími nebo slabšími spolužáky -v umění respektovat druhé Číslo aktivity: 03 Soustředění ve Středisku EVVO Podrobný popis realizace klíčové aktivity: Hlavním cílem této aktivity je INTEGROVANÁ TEMATICKÁ VÝUKA ZAMĚŘENÁ NA rozvoj přírodovědných a vlastivědných znalostí s důrazem na ověření poznatků. V rámci této aktivity budou realizovány dva zimní a dva letní pětidenní pobyty ve středisku EVVO. Uvedených pobytů se zúčastní celkem 100 žáků ze školy v Dolní Branné a v Batňovicích. Jednoho pobytu se vždy účastní 25 žáků a tři pedagogičtí pracovníci. Konkrétní činnosti v rámci pobytů: Orientace na mapě Krkonoš (práce ve skupinách) Skupiny si všechny poznatky zapisují pro pozdější test Krkonošský národní park - 1. a 2 zóna -Chování turistů v této oblasti - pravidla Hodina je vedena formou řízeného rozhovoru s praktickými ukázkami v terénu. Naučná stezka: Dvorský les -Průchod naučným okruhem

7 -Chráněné stromy -Fotografování -Obranné opevnění z 2. sv. války- bunkry - přednáška Státní hranice - označení na mapě a v terénu -Orientace na mapě -Rozcestníky -Nadmořská výška -Rostlinná pásma a biotopy Hodiny jsou vedeny formou řízeného rozhovoru s praktickými ukázkami v terénu. Historie a vývoj lyžování v Krkonoších Formy práce: přednáška, beseda, orientace u infotabule, praktická činnost běžecký závod Výstroj a výzbroj lyžaře, výběr a mazání lyží -Lanovky a sjezdové tratě v Krkonoších -Pravidla chování na sjezdovce -Pravidla chování v běžecké stopě -Chůze se sněžnicemi Chov náhorního skotu Meteorologická stanice Ekologie - třídění odpadů - výroba ručního papíru, recyklace - tradiční řemesla v Podkrkonoší Nebezpečí hor -Horská služba, první pomoc -Oblékání při pobytu na horách Náklady: osobní pedagogičtí pracovníci 360 hod.( DPP), služby náklady na pobyt jedné osoby (ubytování, strava, doprava) ,- Kč, celkem 124 osob, ,- Kč Udržitelnost projektu po ukončení bude zajištěna 1 výjezdem za rok s 35 žáky. Výstup aktivity PROŠKOLENÍ ŽÁCI V OBLASTI VLASTIVĚDY A PŘÍRODOVĚDY -proškolení žáci v oblasti přírodovědy a vlastivědy zaměřené na Krkonoše -metodické materiály, zpracované mapy a fotodokumentace na téma příroda Krkonoš pro budoucí generace žáků naší školy PROŠKOLENÍ ŽÁCI V OBLASTI EKOLOGIE A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ -proškolení žáci v oblasti bezpečnosti při pobytu na horách, nebezpečí lavin, ochrana zdraví, znalost podnebí ve vyšších nadmořských výškách -proškolení žáci v oblasti ekologie (středisko EVVO) PROŠKOLENÍ ŽÁCI V PRŮŘEZOVÝCH TÉMATECH OSV A VDO -zvýšení kompetencí žáků při spolupráci kolektivu

8 -v umění pomoci kamarádovi a v nouzi -v umění solidarity a trpělivosti při spolupráci s mladšími nebo slabšími spolužáky -v umění respektovat druhé Číslo aktivity: 04 Přírodovědné a literární exkurze Podrobný popis realizace klíčové aktivity: Hlavním cílem této aktivity je podpora průřezových témat v rámci ŠVP a podpora družebních styků se školou v Batňovicích. Každý rok projektu bude realizováno 5 exkursí, které budou zaměřovány na následující vzdělávací oblasti: a) přírodovědná v návaznosti na vlastivědné učivo v ŠVP - Člověk a jeho svět Popis aktivity: projekt žáků s následným zpracováním získaných znalostí ve slohu nebo vlastivědě (projekt bude obsahovat plánování, zjišťování informací, rozpočet, organizaci a následné zpracování s hodnocením vše skupinová práce žáků) -výlet do vlastivědně zajímavých míst, setkání s družební školou -zaměření na prožitkové učení (Pramen Labe, pískovcová skalní města, nejvyšší hora ČR, apod.) -návštěva České lesnické akademie Trutnov -návštěva vlastivědného muzea b) literární výchova Popis aktivity: Žákovské projekty zvyšující čtenářskou gramotnost žáků Výjezd žáků na základě přečtené knihy (mimočítanková četba) a následné zpracování poznatků z výletu do čtenářského deníku, časopisu - po stopách pohádkových postav Karla Čapka (Hronovsko) - Babiččino údolí - Babička -místa, o kterých se mluví v Krkonošských pohádkách -Staré hrady - muzeum pohádkových bytostí a strašidel - Jičínsko (Město pohádky) - Rumcajs - ZOO Dvůr Králové - Knihy džunglí c) mediální výchova a komunikační výchova - přeposílání slohových prací mezi družebními školami, zveřejňování článků v místních časopisech a zpravodajích Aktivity se budou účastnit žáci všech tří škol: 1. žáci z naší školy (50 za dva roky) 2. žáci ze ZŠ Vrchlabí 15 žáků 3. žáci z Batňovic (35 za dva roky) Každého výjezdu se bude účastnit 30 žáků a dva pedagogičtí pracovníci

9 Náklady: Osobní pedagogičtí pracovníci 160 hodin (DPP) vybavení (GPS, busoly) ,- Kč služby náklady na osobu při výjezdu ( cestovné, vstupné a další) - 200,- Kč/1 osoba, celkem 320 osob ,- Kč Výstup aktivity PROŠKOLENÍ ŽÁCI VE VLASTIVĚDNÝCH ZNALOSTECH - zvýšení kompetencí žáků ve vnímání krás naší země - zvýšení kompetencí žáků v citu vlastenectví a hrdosti na svou zem - zvýšení kompetencí v pochopení důležitosti udržitelného rozvoje PROŠKOLENÍ ŽÁCI V PRŮŘEZOVÝCH TÉMATECH OSV A VDO -zvýšení kompetencí žáků při spolupráci kolektivu (při tvorbě projektů) -v umění solidarity a trpělivosti při spolupráci s mladšími nebo slabšími spolužáky -v umění respektovat druhé - v umění plánovat a dodržovat cíle PROŠKOLENÍ ŽÁCI V OBLASTI ZÁKLADŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI -žáci si uvědomují finanční náklady na volnočasové aktivity -navazují na učivo matematiky a formou slovních úloh spočítají finanční náročnost terénního výjezdu nebo jiné akce. - aktivně přemýšlejí o možnostech třídy ZVÝŠENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ -navazující volnočasová aktivita na literární výchovu. -Vede ke zvýšení kompetencí žáků v praktickém přiblížení čtených textů s realitou - aktivita vede k citovým vazbám k přečteným knihám - rozšiřuje žákům obzor o dětské literatuře navozuje kladný vztah ke čtení a vytváří citové vazby AKTIVNÍ TVORBA ŽÁKOVSKÝCH PROJEKTŮ VIII. Realizační tým 002 Finanční manažer 20,00 hodin DPČ 003 Odborný pracovník klíčové aktivity 45,00 hodin DPP 004 Odborný pracovník klíčové aktivityč.1- realizace zájmového útvaru 30,00 hodin DPČ 001 Hlavní manažer 25,00 hodin DPČ Název subjektu Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov Forma DPČ Název pozice Hlavní manažer (PaedDr. Jana Hrušková) Pracovní náplň Řídí činnost celého projektu, plánuje činnost jednotlivých aktivit, svolává jednání řídícího týmu. Řídí činnost v rámci klíčových aktivit oblastí, řídí finančního manažera. Dále má zodpovědnost za komunikace s poskytovatelem podpory

10 zodpovědnost za provádění řízení rizik projektu zodpovědnost za průběžnou analýzu projektu zodpovědnost za hodnocení průběhu projektu zodpovědnost za správnost a přípravu monitorovacích zpráv zodpovědnost za správnost výběrových řízení zodpovědnost za správnost změn v projektu zodpovědnost za řádný chod projektu v souladu s harmonogramem provádí sledování správnosti a vyhodnocování naplňování monitorovacích indikátorů projektu zodpovědnost za výběr a smlouvy pracovníků projektu/lektoru zajišťuje administrativní úkony související s projektem Popis úvazku úvazek bude realizovat jedna osoba, po celou dobu trvání projektu (vyjma VII,VIII/2013 a VII,VIII/2014 ) Název subjektu Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov Forma DPČ Název pozice Finanční manažer Popis úvazku úvazek bude realizovat jedna osoba, po celou dobu trvání projektu (vyjma VII,VIII/2013 a VII,VIII/2014 Pracovní náplň Zajišťuje plnění všech závazků smlouvy souvisejících s ekonomikou a rozpočtem. Zpracovává podklady pro žádost o platbu, připravuje podklady pro monitorovací zprávu. Každý měsíc provádí uzávěrku Provede úpravu směrnic školy (především směrnice o finanční kontrole účetnictví). Je odpovědný za řádné finanční postupy v projektu podle zákona o účetnictví, vnitřní směrnice školy a pravidel stanových ve smlouvě o poskytnutí dotace. Je zodpovědný za plnění ustanovení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole. Zajišťuje administrativní úkony související s projektem Název subjektu Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov Forma DPP Název pozice Odborný pracovník klíčové aktivity Navrhovaní pracovníci: pedagogové ZŠ Dolní Branná a ZŠ Batňovice (na DPP v Dolní Branné) Pracovní náplň Účastní se jednání projektového týmu podle pokynu hlavního manažera, provádí úkoly podle plánu a pokynů hlavního manažera. Spolupracuje s ostatními odbornými pracovníky aktivity a dalšími realizátory projektu. Zpracovává výstupy a zveřejňuje podle dohodnutých pravidel.

11 Popis úvazku Pozice je realizována více pracovníky po celou dobu trvání projektu (vyjma VII,VIII/2013 a VII,VIII/2014) v rámci KA2, KA3, KA4. Úvazek je určen jako průměrná hodnota všech hodin lomených počtem měsíců (20měs.) Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov Forma DPČ Název pozice Odborný pracovník klíčové aktivityč.1 - realizace zájmového útvaru Navrhovaný pracovník: Mgr. Marie Pólová (pro žáky ZŠ), Lenka Rennerová (pro bývalé žáky) Pracovní náplň Účastní se jednání projektového týmu podle pokynu hlavního manažera, provádí úkoly podle plánu a pokynů hlavního manažera. Spolupracuje s ostatními odbornými pracovníky aktivity a dalšími realizátory projektu. Zpracovává výstupy a zveřejňuje podle dohodnutých pravidel. Popis úvazku Pozice je realizována dvěma pracovníky po celou dobu trvání projektu (vyjma VII,VIII/2013 a VII,VIII/2014).

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ BRANNÁ, okres Trutnov VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012 / 2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ BRANNÁ, okres Trutnov VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012 / 2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ BRANNÁ, okres Trutnov VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012 / 2013 Každý začátek je těžký. Rozlišuj: chtěl bych - neznamená nic, chci - to dělá divy. Aktivita má být vlastností

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ BRANNÁ, okres Trutnov VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ROK 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KRAKONOŠ a) Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola a mateřská škola,

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, 8. KVĚTNA 63 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 č.j.: ZŠHL/229/2013 30.8. 2013 platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Začněme spolu byl vytvářen

Více

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Základní škola Spektrum, s.r.o. Praha 9, Kytlická 757 1 1. Identifikační údaje Motivační název: SPEKTRUM Spolupráce, Poznatky, Ekologie,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 65-42-M/02 Cestovní ruch 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru Cestovní

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole okres Žďár nad Sázavou Zvole 84 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Od hraní k učení, č.j.: 443/2013

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Od hraní k učení, č.j.: 443/2013 OFICIÁLNÍ NÁZEV: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV: OD HRANÍ K UČENÍ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Od hraní k učení, č.j.: 443/2013 Platnost dokumentu

Více

Škola dobrých základů 1

Škola dobrých základů 1 kolektiv pedagogických pracovníků školy Grafické zpracování: M. Hanáková. Neprošlo jazykovou korekcí. 1 O B S A H 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1.1 NÁZEV ŠVP... 3 1.2 PŘEDKLADATEL... 3 1.3 ZŘIZOVATEL... 4

Více

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 9 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO

Více

ZŠ BORŠOV NAD VLTAVOU VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZŠ BORŠOV NAD VLTAVOU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ BORŠOV NAD VLTAVOU VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole 1. Název školy, sídlo, adresa pro dálkový přístup 2. Zřizovatel školy 3. Charakteristika školy 4. Údaje o vedení

Více

KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY

KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A, náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace PSČ: 463 31 IČO:72741643 KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY Zpracovala: Mgr. Veronika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice KAŽDÝ Z NÁS MŮŽE BÝT V NĚČEM ÚSPĚŠNÝ A UZNÁVANÝ. JEN PŘIJÍT NA TO V ČEM! Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390

Více

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace školní vzdělávací program Strojírenství CAD/CAM- NEW 01092010 Kompletní ŠVP Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (Č.j. 43/2010)

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (Č.j. 43/2010) Základní škola a Mateřská škola Deblín okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (Č.j. 43/200) Škola pro život Aktuální znění školního

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Modelový projekt 10 Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami globálních

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-899/12-H. Mgr. Pavlem Urbanem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-899/12-H. Mgr. Pavlem Urbanem, ředitelem školy Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-899/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, okres

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-310/15-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-310/15-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-310/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 Prokopská 337, 261 01 Příbram VI Březové

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-537/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha-západ Kubrova 136, 252 16 Nučice info@zs-nucice.cz

Více

1. Identifikační údaje 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 4. Podmínky ke vzdělávání 5. Konkrétní cíle vzdělávání

1. Identifikační údaje 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 4. Podmínky ke vzdělávání 5. Konkrétní cíle vzdělávání OBSAH 1. Identifikační údaje 1.1. Název programu 1.2. předkladatel 1.3. Zřizovatel 1.4. Platnost dokumentu 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 3.1. Délka a časový plán vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-411/15-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova Sídlo 798 14 Olšany u Prostějova 3 E-mail právnické

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. praktická škola dvouletá 78 62 C/02

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. praktická škola dvouletá 78 62 C/02 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 Platnost ŠVP: od 1. 9. 2012 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá je zpracován na základě

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa

Více