SYSTÉM CENTRÁLNÍ ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SYSTÉM CENTRÁLNÍ ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ"

Transkript

1 SYSTÉM CENTRÁLNÍ ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Závěrečný výstup projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadě Plzeňského kraje reg.č. CZ.1.04/4.1.00/

2 Projektové řízení obecně Pojetí projektu a jeho definiční znaky Projekt je soubor souvisejících činností, které se liší od běžné a pravidelné činnosti organizace. Pojem projekt se používá pro nové, jedinečné a často pouze jednou realizované činnosti, které jsou navrženy tak, aby bylo dosaženo specifického výsledku. K významným atributům projektu patří zejména: jednorázový charakter projektu projekt je jedinečnou činností s přesně definovanými cíli a výsledky, neopakovatelnost ten samý projekt nerealizujeme dvakrát, pouze po určité době může být realizován obdobný projekt, omezené trvání projektu po dosažení plánovaného cíle projekt končí, výsledek projektu (obvykle produkt nebo služba) začne být běžně používán. Projektové řízení Účelem projektového řízení je zajistit efektivní a účinné řízení procesu cílené změny tak, aby přinesla předpokládaný výsledek a užitek. Předmětem projektového řízení je PROJEKT, jako organizované úsilí při realizaci procesu, který navozuje požadovanou změnu. Projektové řízení tedy představuje řízení procesu změny. Kvůli výše uvedeným charakteristikám je pro projekt definována sada specifických řídících činností, které jsou náročné zejména na lidské zdroje. Z tohoto důvodu je projektové řízení finančně nákladnou záležitostí. Je proto vždy nutné zvážit, kdy projektového řízení skutečně použít se všemi jeho instituty a kdy je lépe vyřešit úkol v rámci liniového řízení. Organizace projektu Organizace projektu znamená navržení nejvhodnější organizační struktury pro projekt. Zahrnuje: definice organizačních jednotek, definice odpovědností a kompetencí jednotlivých organizačních jednotek, definování úkolů a vzájemných vazeb. Obvykle se používá integrovaná projektová organizace. Vedle liniových struktur je v organizační struktuře zřízena instituce vedoucího projektu s vazbami na standardní liniovou organizaci. Vedoucí projektu koordinuje činnost a má rozhodovací pravomoc, která je omezená na projekt a přesně stanovenou dobu (doba realizace projektu). Integrovanou projektovou organizaci lze charakterizovat takto: většina pracovníků není plně zaměstnána na daném projektu, pracovníci projektu jsou ve dvojí podřízenosti (liniovému vedoucímu a vedoucímu projektu), Systém centrální administrace a řízení projektů 2

3 vedoucí projektu nese pracovní a metodickou zodpovědnost, liniový vedoucí odbornou zodpovědnost, tým projektu se po ukončení projektu rozpustí. Fáze projektu Životní cyklus projektu obsahuje několik fází. Každá fáze je důležitá, nezastupitelná a má svá specifika. Není proto vhodné jakoukoliv z nich podcenit či dokonce zcela vynechat. Projekt můžeme rozdělit na fázi: předprojektovou ("počáteční", přípravná", iniciační"), projektová ("střední", "realizační"), poprojektovou ("závěrečná", "ukončovací", " vyhodnocovací"). Je důležité upozornit na to, že se jedná o obecné rozdělení a popis fází projektu. Každá organizace by měla podle svého charakteru a struktury definovat svůj vlastní životní cyklus projektů, který odpovídá specifikům a potřebám organizace. Tato definice bude součástí návrhové části dodávky a stane se součástí navrhované dokumentace. Obrázek 1: Fáze projektu. Předprojektová fáze Smyslem předprojektové fáze je posoudit danou příležitost a prozkoumat možnost realizace záměru. Obecně je v této fázi řešena odpověď na otázky - budeme projekt realizovat? Jaký je výchozí a cílový stav, zda je projekt vhodný pro investování, jakou cestu pro realizaci zvolit atp. Na konci této fáze by mělo být rozhodnuto, zda projekt bude realizován. V rámci předprojektové fáze bývá zpracován: Systém centrální administrace a řízení projektů 3

4 projektový záměr, studie příležitosti, studie proveditelnosti, vyhodnocení návrhu projektu, podklady pro rozhodnutí, zda projekt přijmout, návrhy korekcí a úprav. Projektová fáze Projektová fáze zahrnuje období přípravy a realizace projektu. V této fázi dochází především k: sestavení projektového týmu včetně jmenování hlavního manažera projektu, který je zodpovědný za řízení projektu; zpracování podrobného plánu projektu, upřesnění harmonogramu, zdrojů a nákladů projektu; tvorbě zadávací dokumentace a realizaci výběrových řízení; samotné realizaci projektu; řešení změn projektu ověření všech funkcí realizovaného díla před zahájením užívání školení, zkušební provoz ověřování, zkoušky, předání k užívání. Poprojektová fáze V závěrečné fázi projektu dochází ke konečnému zhodnocení dosažených cílů projektu a začíná produktivní provoz. V této fázi se předávaní výsledky projektu do užívání a provádí se komplexní závěrečné vyhodnocení projektu. Realizace projektu je velkou zkušeností pro všechny účastníky projektu i samotnou organizaci. V rámci projektu se objeví velké množství nových poznatků a zkušeností, které lze využít v dalších projektech. Je tedy vhodné celý průběh projektu analyzovat, určit pozitivní i negativní zkušenosti, vyhodnotit zdroje, kvalitu dodavatelů atp. Tato fáze obvykle trvá až do ukončení užívání díla, případně realizace navazujícího projektu. V této fázi se jednoznačně prokáže, zda bylo dosaženo dlouhodobých cílů stanovených projektem. Dále jsou zhodnoceny příčiny všech odchylek, které v průběhu realizace vznikly a provedena preventivní opatření, aby se při obdobných realizacích negativním odchylkám předcházelo. Popis specifik projektů financovaných z EU Vzhledem k zaměření projektu je třeba definovat specifika vztahující se k projektům financovaných ze strukturálních fondů či jakýchkoliv jiných externích zdrojů financování. Zatímco u projektů financovaných z vlastních zdrojů může investor některé aktivity vypustit (navzdory doporučením), u projektů financovaných z externích zdrojů (u fondů EU je situace nejmarkantnější) je nutné striktně dodržovat pravidla příslušného programu, které si poskytovatel prostředků z důvodu efektivního nakládání s jeho prostředky stanoví. Vzhledem k rozsahu financování z fondů EU budeme v dalším textu pracovat s pravidly platnými právě pro tyto fondy. Při realizaci projektů financovaných z EU nesmějí být opomenuty tyto skutečnosti a aktivity: Systém centrální administrace a řízení projektů 4

5 Zpracování projektového záměru projekt musí respektovat podmínky výzvy, do které žadatel bude podávat žádost o finanční podporu. Zpracování a podání projektové žádosti kvalita projektové žádosti rozhoduje o tom, zda budou finanční prostředky žadateli přiděleny, na jejím základě probíhá hodnocení projektů. Měla by obsahovat výstižný slovní popis projektu, kvantifikované cíle, projektový rozpočet (přiměřený kplánovaným aktivitám, jasně a logicky strukturovaný), povinné přílohy žádosti (např. studie proveditelnosti). Dodržování pravidel publicity při realizaci projektů je třeba pamatovat na dodržování pravidel a povinností spojených s publicitou, povinné minimum publicity a vizuální identity projektů má stanovené každý operační program. Monitoring projektu jedná se o monitorovací zprávy, závěrečné monitorovací zprávy nebo monitorovací hlášení, závěrečné vyhodnocení projektu. Hlášení změn projektu zprostředkujícímu orgánu. Veřejné zakázky v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a pravidly pro zadávání veřejných zakázek v daném operačním programu. Přestože jsou pro čerpání strukturálních fondů EU stanoveny jasné podmínky a postupy, není možné je považovat za samospasitelné. Důvodem je často formální přístup k povinným dokumentům, které mají slabinu ve značném zobecnění, vyžádaném širokým spektrem projektů, které musí být těmito dokumenty postiženy. Systém centrální administrace a řízení projektů 5

6 Formy centralizace administrace a řízení projektů Projektové řízení se ve větší či menší míře vyskytuje ve většině organizací jak soukromého tak veřejného sektoru, což dává poměrně dobrou možnost vyjít ze zkušeností a nejlepších možných řešení. Samotná centralizace činností, nastavení komunikačních rozhraní a dostatečná publikace zvýší úspěšnost při zpracování projektových žádostí a odstraní nedostatky související s nekoordinovaností jednotlivých entit (odbory ZZO). V průběhu projektu byly ověřeny veškeré skutečnosti, které mají vliv na volbu nejvhodnější varianty. Níže je uveden stručný přehled variant a jejich základních parametrů. Konkrétní nastavení pro potřeby krajského úřadu bude předmětem dalších doporučení a diskuzí se zainteresovanými pracovníky. Hlavními parametry pro výběr vhodné varianty jsou: celkové kapacity, které musí být na řízení projektů v jednotlivých útvarech organizace alokovány (roztříštěnost kapacit hovoří pro centralizaci), vazba na strategii složitost projektového řízení (čím větší, tím výhodnější je centralizace), míra specializace (čím větší je potřebný rozsah specifických znalostí, tím je menší potenciální přínos centralizace). Kromě parametrů pro výběr vhodné varianty připojujeme i přehled procesů a činností, které musí být standardizovány a to bez ohledu na to, zda budou vykonávány přímo na centrální jednotce nebo zůstanou distribuovány na jednotlivých odborech či organizacích. Těmito činnostmi jsou: Sledování možností využití externích zdrojů pro financování projektů Ověřování souladu strategie a možností financování Zpracování analýz pro predikci rozpočtových možností kraje Informování věcně příslušných odborů o aktuálních možnostech a středně- a dlouhodobém výhledu čerpání externích zdrojů (priority řídících orgánů či jiných poskytovatelů dotací) Spolupráce s RRA Plzeňského kraje Audit čerpání ověřování záměrů a možností odborů či organizací Příprava žádostí o čerpání financí z externích zdrojů Administrativní podpora přípravy projektových záměrů Koordinace požadavků na financování a tvorba finančních plánů Řízení projektů Administrativní podpora realizace projektů Hodnocení projektů Zpracování průběžného reportingu o projektech Řízení personálních zdrojů Zpracování analýz čerpání finančních zdrojů Mimo výše uvedené činnosti a na základě poznatků skupiny A3 Řízení dotací docházíme k závěru, že by na centrální jednotce bylo vhodné alokovat i agendu související s rozdělováním krajských dotací. Systém centrální administrace a řízení projektů 6

7 Tím by byla vytvořena centrální strategická jednotka se všemi potřebnými kompetencemi a odpovědnostmi, které momentálně na úřadě chybí nebo nejsou dostatečně definovány. Za jednu z hlavních úloh centrální projektové kanceláře považujeme dlouhodobou optimalizaci zdrojů potřebných pro výkon výše uvedených činností. Komplexní centralizace Komplexní centralizace znamená vytvoření jednotného místa projektové kanceláře, které v sobě koncentruje veškeré procesy a kapacity s tvorbou strategie, přípravou projektů včetně zajištění financování, realizací projektů a rozdělováním dotací. V útvaru mohou být zároveň vykonávány podpůrné procesy související s projekty (ekonomická analytika, účetnictví). Tato varianta je vhodná pro prostředí, kde je obdobný charakter projektů a kapacity alokované na projektové řízení v jednotlivých útvarech nejsou velké (pouze část úvazku), což umožňuje efektivní sdílení a optimalizaci personálních kapacit. Méně výhodná je varianta v okamžiku, kdy se projekty z různých oblastí vyznačují vysokou mírou specializace nebo vyžadují specifické znalosti. Tento způsob centralizace předpokládá vytvoření samostatného odboru s několika podřízenými odděleními, kde by byly realizovány veškeré výše uvedené činnosti. Metodická centralizace Metodická centralizace posouvá výkonné kapacity směrem k nositelům projektových záměrů, v našem případě jednotlivým odborům. Na centrální úrovni zůstává pouze metodická podpora. Ta zajišťuje, že veškeré práce probíhají podle osvědčených a účinných postupů. V této podobě funguje například poradenství při přípravě projektových žádostí. Výhodou této varianty je především jednoduchá implementace. Na druhou stranu její účinnost a tím pádem rozsah pozitivních efektů například v podobě zvýšené úspěšnosti žádostí je velmi limitována. Tento model byl na krajském úřadu praktikován před zahájením projektu, byť existovaly činnosti, které nebyly vykonávány ani na metodické úrovni. Z tohoto důvodu by bylo v každém případě nutné alokovat kapacity, aby byly pokryté všechny výše zmíněné činnosti. Centralizace části procesů a odpovědností Jestliže výše uvedené varianty představují krajní řešení, existuje celá škála možností představující jejich vzájemnou kombinaci. V organizacích, v nichž existují požadavky na specifické znalosti při přípravě a realizaci projektů, je vhodná částečná centralizace činností. Tato centralizace může nabývat různých podob. Může dojít k přenesení části procesů plně do kompetence centrálního místa (ze všech útvarů do projektové kanceláře), jiné procesy jsou přeneseny pouze z vybraných útvarů (zatímco na jiných tytéž procesy zůstávají). Některé procesy zůstanou zcela mimo působnost centrálního místa. Systém centrální administrace a řízení projektů 7

8 Platí zde ovšem stejné podmínky jako pro předchozí variantu centralizace, tedy ať už je rozsah činností alokovaný na centrální jednotce jakýkoliv, ostatní z vyjmenovaných musí být jednoznačně přiděleny konkrétním osobám a skutečně vykonávány. Pro centrální jednotku bude výrazně jednodušší najímání potřebných kapacit, neboť příslušné specialisty může najímat na dobu určitou (například po dobu trvání projektu), může mezi ně distribuovat projekty z různých oblastí a zajistit tak optimální vytížení. Efektivní vytížení také umožní plné financování projektových manažerů z externích zdrojů (fondy EU). Systém centrální administrace a řízení projektů 8

9 Právní forma centrální jednotky Dalším důležitým aspektem vytvoření centrální jednotky je i správná volba její právní formy. Právní forma záleží především na rozsahu činností, které mají být touto centrální jednotkou zajišťovány. Hlavními parametry při rozhodování jsou: Náklady na realizaci řešení (náročnost změny), Náklady na provozování centrální jednotky Možnosti dosahování mimořádných výnosů Okruh zákazníků Flexibilita v najímání potřebných kapacit Možnosti ovlivňování práce jednotky Možnosti vzájemné integrace procesů Rozsah zajišťovaných činností Kvalita práce jednotky Mezi formy, které připadají pro centrální jednotku v úvahu, patří následující: Organizační jednotka (oddělení nebo odbor) krajského úřadu Příspěvková organizace Obchodní společnost Pro zařazení jednotky do standardní struktury hovoří především jednoduchost řešení a nízké náklady na realizaci. Poněkud horší bude následná pružnost v řízení kapacit. Rozhodování, zda se bude jednat o oddělení nebo odbor závisí především na rozsahu vykonávaných činností. Čím nižší je potřeba centralizace, tím nižší řídící úroveň může být jednotce udělena a naopak. Vzhledem k rozsahu navrhovaných činností se kloníme ke zřízení samostatného odboru. Pro příspěvkovou organizaci pak hovoří především flexibilita organizace, nevýhodou potom obtížnější ovlivňování jejího fungování. Omezené jsou i možnosti hospodářské činnosti, neboť při objemu hospodářské činnosti nad 10% z celkových výkonů (tato hranice je na základě ověření považována za bezproblémovou) by byl kraj nucen zadávat práci prostřednictvím veřejných zakázek (analogicky jako v případě obchodní společnosti pospané níže). Obchodní společnost má výhodu v nízkých nákladech na provoz, a to v tom smyslu, že je schopna generovat příjmy z hospodářské činnosti. Na druhé straně to znamená, že obchodní společnost nebude moci být do procesů úřadu plně integrována, neboť zadávání prací by muselo probíhat v souladu s ustanoveními zákona 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách. Přesuny zaměstnanců do centrální jednotky V případě schválení jakékoliv části návrhů by bylo nutné přikročit k organizačním přesunům. Rozsah těchto přesunů v tuto chvíli záleží na vybraném pojetí centralizace a její formě. V případě organizační jednotky úřadu bude relativně snadný přesun pracovníků. Pracovníci mohou přejít v souladu se Zákoníkem práce se svou pracovní pozicí i mzdovým tarifem do nové jednotky. Systém centrální administrace a řízení projektů 9

10 Tato jednotka bude v každém případě zahrnovat pracovníky stávajícího oddělení OTPP, kteří by měli vykonávat roli metodika pro přípravu projektů. Další skupinou pracovníků, kteří doplní stav na centralizované jednotce, jsou stávající projektoví manažeři momentálně fungující na jednotlivých odborech. Jejich přehled je uveden ve finanční analýze. Jednotka by v každém případě měla zahrnovat i pracovníky odpovědné za definici strategie. Je pravděpodobné, že na začátku fungování půjde spíše o spolupráci s RRA a předávání úkolů od vedení úřadu, ale postupně by těžiště práce (ve smyslu koordinace, přesného zadávání a oponentury návrhů RRA) mělo přecházet na úřad. V žádném případě nepředpokládáme vytvoření obdobně rozsáhlé kapacity jako na RRA. Posledním vhodnou součástí komplexně pojatého odboru by mělo být finančně-analytické oddělení (v současnosti jsou obdobné odpovědnosti integrovány do ekonomického odboru). Podrobné finanční analýzy jsou jedním z klíčových momentů při ověřování správnosti navrhované strategie. Co se výsledného počtu pracovníků týče, je možné hledat inspiraci v Královéhradeckém kraji. Jak bylo uvedeno výše, v jeho příspěvkové organizaci se kompletní realizací projektů od přípravy žádosti zabývá 25 projektových manažerů (organizace má celkem 30 zaměstnanců). Pokud předpokládáme, že příspěvková organizace pracuje s maximální efektivitou a zaměstnává pouze pracovníky, pro které nalézá uplatnění, lze porovnáním alokace a schopnosti čerpání finančních prostředků dojít k požadovanému počtu pracovníků centrální jednotky. Zde je vhodné poznamenat, že příspěvková organizace maximálně využívá možnosti placení projektových manažerů z projektů a to i ve fázi přípravy (u programů, které to umožňují). Jednoznačně se domníváme, že centralizace projektových manažerů do jednoho útvaru povede k vyšší efektivitě, neboť umožní jejich optimální/maximální vytížení. Pokud by měla vzniknout příspěvková organizace nebo přímo obchodní společnost, platí všechny výše uvedené postupy s tím, že je nutné pro bezproblémový přechod získat souhlas dotčených pracovníků. Na druhou stranu, zejména pro obchodní společnost by bylo relativně jednoduché získat potřebnou kapacitu přímo z trhu, ovšem za cenu snížení úvazků přímo na odborech. Analýza zapojení OPVK Současné zapojení OPVK přímo do odboru školství je z pohledu řešení užitých na jiných krajích neobvyklé. Standardně je oddělení, které je řídícím orgánem OPVK, zařazeno do odboru řešícího plošně problematiku strukturálních fondů. Hlavním argumentem pro zapojení OPVK do struktury odbory školství je blízkost problematiky vzdělávání a znalost záměrů kraje v této oblasti. Přestože se nedomníváme, že bez umístění oddělení na odboru školství by došlo ke zhoršení znalostí a schopnosti řešit související problematiku, nepovažujeme toto specifikum za problém. Nově budovaná centrální jednotka by měla mít jiné úkoly a přesun OPVK do této jednotky nedoporučujeme. V rámci potenciálně možných změn je teoreticky možnoé uvažovat o přesunutí oddělení OPVK do struktury odboru fondů a projektů EU, ale mimo jiné i s.ohledem na fázi, ve které se nachází programové období, nepovažujeme za účelné tuto změnu realizovat. Systém centrální administrace a řízení projektů 10

11 Analýza možné spolupráce s Regionální rozvojovou agenturou Následující odstavec vychází z požadavků zadání. Přestože RRA je dle našeho názoru jedním z nejkompetentnějších subjektů v oblasti zpracování koncepčních dokumentů a přestože se jedná o obecně prospěšnou společnost, není možné se při definování spolupráce vázat pouze na ni. Důvodem je skutečnost, že se jedná o komerční subjekt, který při realizaci svých projektů pro kraj musí projít standardním výběrovým řízením podle zákona. A přestože má konkurenční výhodu v podobě bohatých zkušeností a není nucena k tvorbě zisku, není možné ji považovat za výhradního dodavatele. V těchto intencích je tedy nutné chápat níže uvedenou analýzu. Pokud chápeme projekty jako o rozsáhlé a zdrojově náročné akce velkého významu, je nezbytným požadavkem pro jejich efektivní realizaci zajištění souladu s dlouhodobou koncepcí v dané oblasti. Jedním z hlavních subjektů, který se zabývá dlouhodobými koncepcemi je právě Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, která je neziskovou, obecně prospěšnou společností. RRA se snaží o vytváření užších vazeb mezi veřejným a privátním sektorem, zpracovává rozvojové dokumenty, připravuje projektové záměry, získává veřejné zdroje pro realizaci projektů i jejich řízení. Dlouhodobým záměrem RRA je vytvořit odborné zázemí pro rozvoj Plzeňského kraje, podílet se na realizaci regionální politiky a spolupracovat s dalšími regiony v ČR a EU. Podle odhadu ředitele RRA poskytuje v tuto chvíli agentura až polovinu své kapacity (agentura má 11 odborných pracovníků) právě pro potřeby Plzeňského kraje, neboť díky své výše zmíněné konkurenční výhodě je schopná vítězit ve výběrových řízeních. Dále agentura své poradenské služby poskytuje především městům a obcím, centrálním orgánům (ministerstvům), ale v poslední době stále častěji spolupracuje na řešení rozvojových projektů i s podnikatelskými subjekty. Z našeho pohledu je spolupráce se subjektem podobným RRA jedním ze základních předpokladů úspěšné a smysluplné implementace projektů v Plzeňském kraji. Finanční zdroje jsou omezené a nároky potenciálních projektů budou vždy větší než možnosti krajského rozpočtu (a to i za situace, kdy existuje možnost čerpání z externích zdrojů např. strukturálních fondů EU). Bez posouzení přínosu jednotlivých projektů (projekty si z hlediska čerpání prostředků konkurují) k dlouhodobé strategii není možné kvalifikovaně rozhodovat o vhodnější variantě alokace finančních prostředků. Soulad s koncepcí totiž patří mezi klíčová hodnotící kritéria projektů. Jak již bylo zmíněno při hodnocení strategických procesů, chybějící detailně zpracovaná strategie kraje neumožňuje rozhodování o přínosech jednotlivých projektů. v každém případě je vhodné využít zkušenosti a znalosti jakéhokoliv externího subjektu pro definici krajské strategie minimálně pro nejbližší období, neboť absenci krajské strategie považujeme za významnou překážku v úspěšném čerpání externích zdrojů financování. Funkční spolupráce s externím subjektem bude záležet především na následujících skutečnostech: Rovnocenná vzájemná komunikace RRA nemůže nikdy plně převzít roli jediného zpracovatele koncepce pro kraj, už minimálně z toho důvodu, že se jedná o komerční subjekt, který musí projít standardním výběrovým řízením. Proto Systém centrální administrace a řízení projektů 11

12 musí na straně Kraje existovat fundovaný útvar pro strategii, který bude rovnocenným partnerem pro zpracovatele koncepčních materiálů a to na úrovni nejvyššího vedení. Obdobný útvar na krajském úřadě zcela chybí a považujeme jej za natolik klíčový, že bude součástí navržené architektury. Toto oddělení strategie, jak bude dále nazýván pro potřeby analýzy, bude zprostředkovávat komunikaci mezi vedením úřadu, politickou reprezentací, útvarem odpovědným za řízení projektů (projektová kancelář) a ideálně i útvarem pro externí zdroje financování. Zároveň bude oddělení strategie komunikovat s okolím (v podobě RRA či jiného subjektu) a transformovat požadavky zevnitř úřadu do zadání konkrétních úkolů (zpracování či revize strategie, koncepcí atd.) Nedílnou součástí náplně oddělení strategie musí být komunikace a spolupráce při tvorbě strategických dokumentů bez ohledu na to, zda zpracovatelem bude právě externí dodavatel nebo útvar krajského úřadu. Oddělení bude mít na starosti zajištění souladu s ostatními dlouhodobými plány. Procesní návaznost a definice poskytovaných služeb Bez ohledu na výsledné nastavení organizační struktury je nutné spolupráci s externím dodavatelem připravit především procesně. Jednoznačně definované odpovědnosti především na straně kraje zajistí, že bude vždy existovat konkrétní osoba, která bude disponovat potřebnými informacemi, a jejímž úkolem bude veškeré potřebné informace získat a předat dál. Dlouhodobá spolupráce mezi krajem a externími dodavateli bude záviset především na tom, jakou se kraji podaří vybudovat vlastní kapacitu schopnou formulace dlouhodobé strategie. V případě úspěchu by se těžiště práce přesunulo dovnitř úřadu a služby z poskytované externími subjekty by se omezily na zpracování potřebných analýz. Tyto analýzy by potom oddělení strategie využívalo k definici dílčích koncepcí (zpracovaných ve spolupráci s věcně příslušnými odbory). Systém centrální administrace a řízení projektů 12

13 Posouzení variant pořízení SW pro řízení projektů Informační podpora projektového řízení Pro řízení a kontrolu projektů v jakékoliv jejich fázi je nutné disponovat dostatkem kvalitních a aktuálních informací. Tyto informace musí sloužit jednak samotným projektovým manažerům, zejména pokud jsou odpovědni za řízení většího množství projektů, ale i vedení úřadu. Problematiku řízení projektů lze rozdělit do několika základních oblastí. Tyto oblasti a jejich předpokládaný obsah jsou charakterizovány níže. Jednotlivé oblasti potom musí být ošetřeny vhodným programovým vybavením. Projektové řízení může být řešeno buď jedním komplexním nástrojem, zahrnujícím informace ze všech uvedených oblastí, nebo takovým nástrojem, který pro komplexní pokrytí využije i stávající programové vybavení Objednatele. V takovém případě je nutné zajistit kompatibilitu prostředí. Oblastmi pro řízení projektu jsou: Evidence základních informací o projektech: Řízení projektů Identifikace projektu (název, číslo, popis) Řešitelský odbor Projektový tým Typ projektu podle zdroje financování vlastní x evropské prostředky Identifikace operačního programu, ze kterého je projekt financován (prioritní osa, výzva, zprostředkující subjekt, řídící orgán) Tvorba harmonogramů projektů Řízení rizik projektů Řízení nákladů a kapacit Řízení změn Řízení lidských zdrojů Tvorba projektových týmů Plánování projektů podle disponibilních zdrojů Vykazování práce na projektech Monitoring projektů Stav jednotlivých projektů podle postupu prací i podle čerpání prostředků Status report jednotlivých projektů Tvorba libovolných sestav podle úrovně řízení zainteresované osoby Sledování historie projektů Plnění termínů Řízení přístupových práv Nastavení možností přístupu pro projektové týmy Systém centrální administrace a řízení projektů 13

14 Nastavení přístupů pro liniové manažery Finanční informace Předpokládané celkové náklady projektu ve vazbě na rozpočet Harmonogram čerpání s vazbou na rozpočet kraje Skutečné náklady projektu Procento spolufinancování Finanční krácení Specifické požadavky pro projekty ze strukturálních fondů Plnění monitorovacích ukazatelů Využití externích dokumentů potřebných pro daný OP Podpora tvorby monitorovacích zpráv Řízení projektové dokumentace Informace musí být vedeny v systému, který umožňuje tvorbu sestav pro všechny zainteresované pracovníky úřadu. Zároveň systém musí fungovat jako úložiště souvisejících dokumentů. Ke každému projektu musí být evidovány minimálně: Projektový záměr Podmínky realizace projektu (schválený postup) Zápisy Pravidelné reporty Závěrečná zpráva Systém centrální administrace a řízení projektů 14

15 Projektová kancelář ve struktuře krajských úřadů Kraj Ústecký Odbory / oddělení Odbor strategie přípravy a realizace projektů Oddělení grantů Evropské unie pro vzdělávání Oddělení projektů Oddělení strategie Liberecký Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení přípravy a řízení projektů Oddělení rozvojových koncepcí Oddělení řízení grantových schémat Evropské programy Karlovarský Odbor investic a grantových schémat oddělení přípravy a realizace investic oddělení grantových schémat Středočeský Odbor koncepcí a projektového řízení Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení projektů EU Oddělení tvorby projektů a územních plánů Oddělení grantů Oddělení koordinace Oddělení řízení rozvoje kraje Oddělení stavebního řízení Oddělení územního řízení Jihočeský Odbor evropských záležitostí oddělení evropské integrace oddělení řízení grantů a projektů oddělení administrace AP PRK Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic oddělení organizační oddělení územního plánování oddělení regionálního rozvoje oddělení stavebního řádu oddělení veřejných zakázek, investic a řízení projektů Královéhradecký odbor grantů a dotací oddělení evropských grantů oddělení krajských dotací oddělení metodiky, kontroly a rozvoje odbor investic oddělení zakázek oddělení přípravy a realizace investic Pardubický Odbor strategického rozvoje kraje a evropských fondů Systém centrální administrace a řízení projektů 15

16 Kraj Odbory / oddělení Oddělení regionálního rozvoje a cestovního ruchu Oddělení programové pomoci EU Oddělení územního plánování Oddělení projektového řízení Vysočina Odbor dopravy a silničního hospodářství Oddělení dopravy Oddělení správy komunikací Oddělení dopravní obslužnosti Oddělení investiční Oddělení projektového řízení Odbor regionálního rozvoje Oddělení regionálního rozvoje Oddělení strategického plánování Oddělení ekonomicko právní pro čerpání prostředků ES Oddělení grantových programů Jihomoravský ODBOR regionálního rozvoje oddělení strategického rozvoje oddělení rozvojových programů oddělení cestovního ruchu oddělení rozvoje venkova a zemědělství oddělení evropských dotací Odbor investic oddělení veřejných zakázek oddělení realizace investic Moravskoslezský Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu Oddělení regionálního rozvoje Oddělení strukturálních fondů Oddělení cestovního ruchu Odbor investiční a majetkový Olomoucký Oddělení investiční Odbor investic a evropských programů Oddělení majetkové Oddělení přípravy a realizace investic Oddělení projektového řízení Oddělení grantových schémat Oddělení veřejných zakázek Zlínský Odbor investic Oddělení přípravy a realizace investičních akcí Oddělení koordinace projektů Odbor řízení dotačních programů Oddělení dotačních programů Oddělení přípravy a realizace projektů Systém centrální administrace a řízení projektů 16

17 Vyhodnocení návrhu zavedení centrálního řízení Cílem projektu je ověření možností centralizace řízení projektů, tj. nalezení způsobu, jakým zjednodušit řízení kapacit, usnadnit sdílení znalostí a zvýšit úspěšnost realizovaných projektů. Přímým důsledkem by měl být vznik tzv. projektového centra na řízení a administraci projektů. Činnost této centrální jednotky by měla spočívat ve dvou oblastech, které spolu sice úzce souvisejí, ale ne vždy musí být u projektu realizovány společně. Jedná se o: - Přípravu projektů a jejich řízení - Posouzení možností a zajištění externího financování Návrhy změn jsou v rámci této kapitoly rozděleny na procení a organizační část. Dále jsou popsané závěry, které se týkají specifických požadavků ověřovaných i v analýze. V průběhu analýzy byly ověřeny skutečnosti, které mají vliv na volbu vhodné varianty. Níže je uveden stručný přehled základních parametrů, které navrženou formu centralizace ovlivňují. Konkrétní nastavení bylo předmětem diskuzí a dalšího ověřování se zainteresovanými pracovníky. Hlavními parametry pro výběr vhodné varianty jsou: vazba na strategii celkové kapacity, které musí být na řízení projektů v jednotlivých útvarech organizace alokovány, složitost projektového řízení, míra specializace. Strategie - požadavek na dostatečnou provázanost projektového řízení se strategií se ukázal být jedním z hlavních témat, které bylo v rámci aktivity řešeno. Napříč úřadem (a to i napříč jednotlivými úrovněmi řízení) zazníval požadavek na zpřesnění dlouhodobé strategie Plzeňského kraje. Jak bylo uvedeno v analýze, existuje dokument Program rozvoje Plzeňského kraje, který tvoří základ pro definici strategie. Tomuto dokumentu ovšem chybí finanční vyjádření deklarovaných záměrů (aktivit), a to jak na straně nákladové (tzn. jaký je předpokládaný objem investic do jednotlivých definovaných priorit), tak na straně výnosové (tzn. popis efektů plynoucích z konkrétních opatření či investic). Stejně tak chybí definování priorit mezi jednotlivými okruhy navzájem. Alokované kapacity z hlediska kapacit alokovaných na přípravu projektů byly na úřadě (kumulovaně) identifikovány 3 úvazky na přípravu projektů a 17 úvazků na realizaci a administraci projektů. V případě organizací skupiny Plzeňského kraje bylo identifikováno celkem 210 úvazků na projektech, z čehož bylo 32 administrátorů a 32 manažerů projektů. Přestože na dotazník neodpověděly všechny organizace (44 ze 140), předpokládáme, že odpovídaly především ty, které těmito kapacitami disponují, a celkový počet za všechny organizace by se výrazně nezvýšil. Kapacity alokované na přípravu projektů s výjimkou odboru informatiky (1,3) nikde nedosahují kapacity celého člověka. Pro realizaci projektů existují 3 odbory, které dohromady disponují více než 80 procenty kapacity (OŠMS, OSV a OI). Mimoto existují dvě samostatné entity, které mají za úkol řízení konkrétních projektů projektoví koordinátoři. Při návrhu řešení vycházíme z toho, že pro realizaci projektů vždy bude ověřováno, jakým nejvhodnějším způsobem by měla být kapacita pro realizaci projektů vytvořena a to buď přijetím pracovníka na dobu určitou pro konkrétní projekt, alokací části úvazku stávajícího zaměstnance úřadu (bez ohledu na zdrojový odbor) nebo outsourcingem dané činnosti. Hlavním principem změny bude nastavení nového systému s momentálně již existujícími kapacitami. Vlastní kapacity na zmiňovaných Systém centrální administrace a řízení projektů 17

18 3 odborech zatím doporučujeme zachovat na stávajících pozicích. Změny budou realizovány poté, co bude systém nastaven a stabilizován a především až bude fungovat optimalizační mechanismus. Náročnost projektového řízení náročnost projektového řízení se samozřejmě odvíjí především od složitosti a náročnosti projektů. Předpokládáme, že na krajském úřadě Plzeňského kraje bude vždy realizován projekt, který bude vyžadovat kapacitu celého, a zároveň řada menších projektů, které budou vyžadovat alespoň část kapacity zkušeného projektového manažera. Na základě zjištění z analýzy spatřujeme těžiště změny především ve sjednocení postupů a v evidenci realizovaných projektů a souvisejících informací, které umožní dlouhodobé efektivní rozhodování o alokaci finančních prostředků. Míra specializace Tento parametr byl zásadní při rozhodování o rozsahu centralizovaných činností. Výsledným návrhem tak je, aby centrální jednotka řešila: - v oblasti přípravy a řízení projektů veškeré projekty, které jsou řešeny na krajském úřadě - v oblasti zajištění externího financování takové projekty, které svých charakterem jsou uplatnitelné napříč celou skupinou kraje (odbory, ZZO) a takové, kde bude potřeba koordinace napříč více složkami. Vysoce specializované projekty mohou být dále řešeny přímo na věcně příslušném odboru, i když podpora v podobě poskytnutí vzorů, příkladů či přímo kapacity koordinátora bude možno vyžádat. Projekty technické pomoci/asistence pro implementační strukturu jednotlivých programů, budou řešeny na odboru, který bude touto implementační strukturou (tj. s největší pravděpodobností na OFPEU). Navrhovaná změna směřuje k vytvoření samostatné jednotky v podobě nově zřízeného odboru. Tím by byla vytvořena centrální strategická jednotka se všemi potřebnými kompetencemi a odpovědnostmi, které momentálně na úřadě chybí nebo nejsou dostatečně definovány. Nový odbor by však měl být obsazen z již existujících oddělení či pozic, které budou do této jednotky přesunuty. Provedení této změny by bylo provedeno za současného zachování Odboru fondů a programů EU (OFPEU), který bude i nadále implementační strukturou jednotlivých operačních programů a nositelem stávajících procesů a úkolů v oblasti všeobecného informování o EU, zatupování PK v Bruselu, přípravy budoucí kohezní politiky, v oblasti evropské územní spolupráce atd. Hlavními důvody pro tuto formu změny je: Oddělení zpracovatele žádostí od implementační struktury (může být a občas je terčem výhrad) Centralizace metodického a kapacitního plánování lidských zdrojů pro projekty Vytvoření servisního místa a jednotného komunikačního centra pro ZZO a KU pro projektovou oblast Vytvoření prostoru a kapacity pro definování strategie a ověřování Za jednu z hlavních úloh centrální jednotky považujeme dlouhodobou optimalizaci zdrojů potřebných pro výkon výše uvedených činností. Na základě analýzy docházíme k závěru, že samotná centralizace činností, nastavení komunikačních rozhraní a dostatečná publikace zvýší úspěšnost při zpracování projektových žádostí a odstraní nedostatky související s nekoordinovaností jednotlivých entit (odbory ZZO). Systém centrální administrace a řízení projektů 18

19 Hlavními aspekty navrhované změny, které budou v dalším textu dále rozvedeny, jsou: Převedení existujících oddělení (bez nutnosti nových pracovníků v počáteční fázi): o Technické pomoci a publicity z OFPEU o Koordinátora projektů Navyšování kapacit bude záviset na rozsahu řešených projektů a kapacitách úřadu (převedení stávajících kapacit z ostatních oddělení nebo najímání nových na dobu trvání projektu) Procesní charakteristika změny Bude přidělena odpovědnost za vykonávání potřebných, ale dosud chybějících, procesů a činností Tato kapitola obsahuje veškeré činnosti, u kterých doporučujeme, aby byly realizovány v rámci centralizované jednotky pro projektové řízení. Tyto činnosti jsou rozdělené do 3 základních skupin. Tento přehled zůstává platný i v případě, kdy nebude schválen způsob centralizace v podobě vytvoření samostatného odboru. Procesní schéma není závislé na formě centralizace a i v případě metodické čili nejlehčí - formy centralizace jsou příslušná ustanovení platná a jejich realizace povede ke zlepšení. Základní procesní oblasti jsou: - Strategické plánování kraje - Příprava projektových záměrů a zajištění financování - Realizace projektů činnosti projektové kanceláře. Kromě parametrů pro výběr vhodné varianty připojujeme i přehled procesů a činností, které musí být standardizovány a to bez ohledu na to, zda budou vykonávány přímo na centrální jednotce nebo zůstanou distribuovány na jednotlivých odborech či organizacích. Oblast strategického plánování Do oblasti strategického plánování spadají následující činnosti: Spolupráce s externími subjekty při formulaci strategie (např. s RRA Plzeňského kraje) Přenesení strategických záměrů kraje do konkrétních programů a akcí, včetně definování odpovědností, finančního rámce a priorit napříč oblastmi o Zpracování strategických analýz o Ověření možností externích zdrojů financování o Projednání detailních koncepcí věcně příslušných odborů o Konsolidace a zpracování návrhu strategie o Projednání návrhů s vedením úřadu a kraje o Implementace dohod do dílčích záměrů Zpracování analýz pro predikci rozpočtových možností kraje o Průběžná kontrola a řešení odchylek v rozpočtu kraje ve vztahu k financování projektů a redefinici priorit Ověřování souladu strategie a možností financování Systém centrální administrace a řízení projektů 19

20 Informování věcně příslušných odborů o aktuálních možnostech a středně- a dlouhodobém výhledu čerpání externích zdrojů (priority řídících orgánů či jiných poskytovatelů o Příjem a zpracování informací o Konsolidovaná distribuce informací Oblast přípravy externího financování projektů V oblasti přípravy externího financování projektů jsou zajišťovány činnosti: Sledování možností využití externích zdrojů pro financování projektů o Sledování informačních zdrojů o Příjem informací od subjektů kraje o Distribuce zjištěných informací potenciálně vhodným subjektům Audit čerpání ověřování záměrů a možností odborů či organizací o Příjem záměrů o Posouzení záměrů s aktuálními programy či výzvami o Zpracování posudku, příprava připomínek a námětů o Distribuce námětu či ostatních souvisejících informací dalším potenciálně zainteresovaným subjektům Příprava žádostí o čerpání financí z externích zdrojů o Zjištění podmínek čerpání o Ověření záměrů o Zpracování žádostí o Předání námětu potenciálním dalším příjemcům Administrativní podpora přípravy projektových žádostí o Poskytnutí kapacity ostatním odborům a dalším subjektům Koordinace požadavků na financování a tvorba finančních plánů zahrnující kroky: o Sběr dat o termínech realizace projektů a požadovaném rozsahu kofinancování o Zpracování rozpočtů o Zpracování plánu cash flow podle požadavků projektů o vazba na rozpočtové možnosti kraje (předfinancování a kofinancování projektu) Oblast realizace projektů Do oblasti realizace projektů patří: Příjem projektových záměrů Příprava projektových záměrů o Ověření souladu se strategií o Ověření záměru se zainteresovanými stranami (ekonomika, lidské zdroje) Plánování projektů o Plán cash-flow projektu o Kapacitní plán o Plán kvality, definování cílových parametrů Systém centrální administrace a řízení projektů 20

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Datum 8.4. 2011 vydání (verze 1.00) Obsah 1 SWOT analýza a manažerské shrnutí... 5 1.1 SWOT analýza... 5 1.2 Manažerské shrnutí...

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha. 3 k materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 2.: Návrh opatření Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 12. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli PADCOM,

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Metodika řízení implementace e-gov pro kraje 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 8 2 Projektové

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství Únor 2013 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Příprava programového období 2014

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha č. 2 materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 1.: Zhodnocení současného stavu Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 10. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková Psaní projektů EU Ing. Mgr. Hana Janiková O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Slovníček nejdůležitějších pojmů... 3 1

Více

MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV. Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel

MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV. Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel Projekt: Projektový tým: WD-50-07-1 Procesy řízení regionálního

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení IT projektů v prostředí telekomunikačního operátora Autor BP: Miroslav Svoboda Vedoucí BP: Ing. Miloš Dvořák 2013 Praha é áš í

Více

Projekt konverze měny SKK na EUR v ERP SAP

Projekt konverze měny SKK na EUR v ERP SAP Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Vedlejší specializace: Management Diplomová práce Projekt konverze měny SKK na EUR v ERP SAP Rok vydání: 2009 Autor: Kuročkin Michal Vedoucí práce:

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Operační program Technická pomoc 2014 2020

Operační program Technická pomoc 2014 2020 Operační program Technická pomoc 2014 2020 květen 2015 OBSAH: SEZNAM ZKRATEK... 5 ODDÍL 1 STRATEGIE, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BUDE OPERAČNÍ PROGRAM PŘISPÍVAT KE STRATEGII UNIE PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST

Více

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Cíl materiálu... 1 Úvod do problematiky... 1 Cíle reformy a modernizace

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

Analýza regionálních aktérů v procesu budování regionálního managementu na Ostravsku

Analýza regionálních aktérů v procesu budování regionálního managementu na Ostravsku Markéta Nováková Analýza regionálních aktérů v procesu budování regionálního managementu na Ostravsku Working Paper č. 13 Tento working paper byl prezentován na konferenci Výzkum regionálního managementu

Více

Příručka pro příjemce pro Akci 3

Příručka pro příjemce pro Akci 3 ) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Příručka pro příjemce pro Akci 3 Verze 1.0 červenec 2007 Tato příručka je určena pro příjemce Programu Iniciativy Společenství

Více

Protikorupční strategie Plzeňský kraj

Protikorupční strategie Plzeňský kraj Protikorupční strategie Plzeňský kraj 2 Obsah 1 Úvod 3 1.1. Co je korupce a jak je vnímána 4 1.2. Boj proti korupci na úrovni vlády České republiky 9 2 Popis stávající situace 13 2.1. Oblast Strategie

Více

SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI. Metodika (verze k 5-1-2004)

SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI. Metodika (verze k 5-1-2004) SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI Metodika (verze k 5-1-2004) Metodika je výchozím dokumentem, který se snaží vymezit potřeby sdílení geografických dat prostřednictvím

Více

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí Hlavním posláním Hasičského záchranného sboru

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Střednědobé hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace 2007-2013. Zkrácená verze Závěrečné zprávy (manažerské shrnutí)

Střednědobé hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace 2007-2013. Zkrácená verze Závěrečné zprávy (manažerské shrnutí) Střednědobé hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace 2007-2013 Zkrácená verze Závěrečné zprávy (manažerské shrnutí) duben 2012 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Identifikace zadavatele a zpracovatele... 3

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti. Obsah. 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti. Obsah. 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3 Příloha č. 4 Studie proveditelnosti Obsah 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3 2 Výchozí stav...3 Chybí citace Mírova textu...3 2.1 Současná situace v oblasti vzniku, správy, ukládání a zpřístupnění

Více