NOVÉ ASPEKTY PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VE SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj, spol. s r.o. NEW ASPECTS OF PROJECT MANAGEMENT OF R & D COMPANY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVÉ ASPEKTY PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VE SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj, spol. s r.o. NEW ASPECTS OF PROJECT MANAGEMENT OF R & D COMPANY"

Transkript

1 NOVÉ ASPEKTY PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VE SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj, spol. s r.o. NEW ASPECTS OF PROJECT MANAGEMENT OF R & D COMPANY Tomáš Teindl a Roman Orlík b a VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj, spol. s r.o., Pohraniční 69/1, Ostrava - Vítkovice, ČR, b VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj, spol. s r.o., Pohraniční 69/1, Ostrava - Vítkovice, ČR, Abstrakt Úloha a úkoly řízení procesu při zadávání projektu, odborné, obchodní, finanční a legislativní zajištění projektu před výběrovým řízením a po něm. Úloha manažera projektu ve společnosti V&V, kontrolní management řešeného projektu dle pravidel společnosti, veřejných soutěží ministerstev a EU. Technický management projektu a kontrolní systém za účelem splnění cíle programu a realizačních výstupů. Projektové řízení z pohledu manažera projektu a jeho úloha Obchodního manažera včetně spolupráce s profesními útvary projektových úkolů, obchodního, finančního a marketingového. Spolupráce s průmyslovými organizacemi, vysokými školami a výzkumnými ústavy. Inovační potenciál výrobků a technologií, které jsou výstupem projektů a jejich konkurenceschopnost ve světovém měřítku. Abstract Task and goals of process management by assigning the project, professional, commercial, financial and legislative backup of project before selection procedures and after it. Project management and role of project manager in R&D company, control management of project solved according to the rules of the R&D company, public tenders competitions of Ministry of Czech Republic and European Commission. Technical management of project and control system to fulfil the goal of programmes and realization outputs.. Project management and close co-operation with project manager and his activity as Researchers as Business people incl. co-operation with professional departments of projects task, commercial, financial and marketing department. Co-operation with industrial companies, Technical Colleges and Researches Institutes. Innovative potential of products and technologies and services which are the outputs of projects and their competitiveness on world scale. 1. ÚVOD Projektové řízení ve společnosti VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj, spol. s r.o. (dále jen V&V) je zcela novým prvkem řízení složitých problémů vědecko-výzkumných programů a projektů. Očekávané výsledky projektového řízení ve V&V se odrážejí ve zvýšení konkurenceschopnosti, zvýšení kapacity při řešení problémů, zkrácení doby řešení, zlepšení dodržování plánovaných úkolů, zvýšení přehlednosti v řešení problematice a možnost zvýšení 1

2 kvalifikace pracovníků. Organizace řešení projektů národních a nadnárodních ve společnosti V&V měla za následek vytvoření nové organizační struktury společnosti V&V, v níž se předpokládá vysoká a účinná funkčnost. Management společnosti V&V s veškerou odpovědností a kompetencí vytvořil novou formu projektového řízení, časově neomezenou, vycházející ze skladby, náplně a strategie společnosti pro další budoucnost. 2. PROJEKTOVÁ ORGANIZACE VE SPOLEČNOSTI Obrysové schéma strukturu projektového řízení lze znázornit takto: Management společnosti Řídicí rada Technika, obchod, finance, jakost Projektový manažer Projekt. inženýr Projekt. inženýr Specialista Laborant Odborně technická část Řídicí rady (management committee) sestává z: Řídicí rada Věda, výzkum, vývoj Průmyslová aplikace VŠ - A VŠ - B Výzkumná organizace Podnik A Podnik B Podnik C 2

3 Úlohy a odpovědnosti členů projektového řízení Ředitel společnosti - všechny kompetence, tj. obchodní, finanční, technickoodborné. Projektový manažer - řešení projektu, kontrola finanční, kontakt s organizacemi. Obchodní manažer - obchodní smlouvy, nákup a prodej, kooperace. Technický manažer - technická koordinace projektu. Manažer jakosti - soulad s požadavky systému ŘJ dle ČSN EN ISO 9001 Finanční manažer - finance, kalkulace nákladů, kontrola hospodaření s finančními prostředky. Specialisté, laboranti - spoluřešitelé a zaměstnanci projektového týmu.. REALIZACE PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VE SPOLEČNOSTI Aktuální problematika a stav řízení projektů ve společnosti VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj, spol. s r.o. vychází ze situace, kdy dochází k nárůstu řešených programů a projektů jednak ze strategických a veřejných soutěží v ČR, ale především projektů Evropské unie. Od roku 2000 neustále roste jak počet veřejných projektů, tak i zákonitě objem finančních prostředků, což si vyžádalo zavádění procesu projektového řízení (dále jen PŘ) a tím i reorganizaci stávajících činností odborných pracovníků a obslužného personálu ve společnosti,viz obrázek: počet projektů rok projekty ČR projekty EU Projekty veřejných soutěží v roce 2005 Společnost VÍTKOVICE Výzkum a vývoj, spol. s r.o.

4 Problematika PŘ je v tomto příspěvku zaměřena především na programy (projekty) řešené společností v rámcových programech EU, resp. dvoustranné zahraniční projekty..1 Řízení procesu projektového úkolu Celý proces až po realizaci projektového úkolu je sledován a řízen managementem společnosti, projektovým manažerem a managementem řízení kvality. Praktické zkušenosti s PŘ byly získány především ze znalosti problematiky v zahraničí, např. Rakousko MCL Leoben, Itálie CSM Roma, Belgie CRM Liège, Německo RWTH Aachen, Holandsko SKF-ERC Nieuwegein a dalších. Útvar projektového řízení při zadávání projektu provádí následující činnosti: má znalosti o veřejných soutěžích v ČR, EU a legislativních dokumentech (zákonech) vyhledává příležitosti k řešení projektů, účastní se odborných českých a zahraničních kooperačních jednání o spolupráci na projektech v ČR a zahraničí prosazuje účast společnosti v projektech v ČR a zahraničí z hlediska přínosu pro organizaci ve spolupráci s vrcholovým managementem společnosti a projektovými manažery definuje podmínky vstupu do řešení, určení hlavního řešitele manažera projektu společně s vedením společnosti navrhuje odborné, finanční a obchodní podmínky zpracování projektu s manažerem projektu, spoluřešiteli z oblasti vysokého školství, průmyslu, výzkumných institucí, resp. účast MSP koordinuje zpracování projektu ve spolupráci s manažerem projektu a spolupracujícími partnery spoluzodpovídá za termínové zpracování a podání projektu do veřejných soutěží v ČR a EU..2 Znalostní a kontrolní management projektu Cílem tohoto kroku je definování a zavedení komplexního procesu řízení znalostí a kontroly řešeného projektu. Úspěšný projekt vyžaduje: odborné, obchodní, finanční a legislativní zajištění projektu na počátku a během řešení u tuzemských a zahraničních projektů kontrolní management řešeného projektu dle etap a pravidel organizací (vyhlášek ministerstev, Evropské komise), která soutěž vypsala finanční řízení projektu po stránce nákladové, investiční a pravidel, která jsou ve vyhláškách soutěže technický management společně s manažerem projektu zprávy, hlášení, personální změny v projektu, finanční, termínové, realizační smlouvy management řízení kvality projektu během řešení dle systému jakosti společnosti V&V 4

5 závěrečné oponentní řízení ve spolupráci s projektovým, ekonomickým a obchodním manažerem realizační smlouvy projektu. Útvar řízení procesu projektových úkolů ve společnosti vychází z těchto profesionálních zkušeností: znalostí o činnostech pro navrhování, vyhledávání, příležitosti, řízení a kontroly projektového úkolu dostatečné obchodní a ekonomické znalosti pro obchodní a ekonomickou politiku projektu, legislativní znalosti projektů veřejné soutěže v ČR a EU dobré komunikativnosti mezi manažerem projektu a dalšími spolupracovníky dokonalé znalosti světových jazyků pro přípravu, obchodní, ekonomické spolupráce při jednáních v zemích EU v průběhu řešení projektu. 4. PRAKTICKÉ PŘÍKLADY PROJEKTOVÉHO ŘÍZENI PROGRAMŮ EU VE SPOLEČNOSTI Perspektivní strategie, která nastala především po otevření evropského vědeckovýzkumného prostoru, našla uplatnění i ve společnosti VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj, spol. s r.o. Díky odborným a ekonomických zkušenostem V&V dochází i zde ke sdružování do konsorcií, která jsou výhodou pro vyšší stupně kooperace a vysokou produktivitu práce společnosti. Cílené aktivity společnosti s přesným časovým vymezením projektového řešení nastartovaly již v roce 1998 účasti ve veřejných soutěžích v ČR a v Evropě. Příklady úspěšně řešených programů v rámci Evropské unie v roce 2005 společností V&V v 6.rámcovém programu EU jsou následující: Technique for remediation of steel-works polluted sites TRESOR Koordinátor Centro Sviluppo Materiali, s.p.a. Roma, Italy Spolupráce: Sidenor I+D,Španělsko,CORUS UK Ltd., United Kingdom, ISQ, Portugal a IVL Svenska Miljoeinstitutet AB, Sweden, V&V VÍTKOVICE Modern plastic design for steel structures - PLASTOTOUGH Koordinátor RWTH Aachen, Germany Spolupráce: National technical University of Athens, Greece,Peiner Traeger GmbH, Germany, V&V VÍTKOVICE Marie Curie Actions, AI41A Koordinátor: SKF RDC,B.V. Nieuwegein, Germany Spolupráce: University of Cambridge, Unnited Kingdom,Imperial College, London, United Kingdom, Lulea Technical University, Sweden,Ecole Centrale de Lyon, France, University of Twente, University of Nijmegen a University of Delft, The Netherlands, Hannover University,Germany, University of Catalyna, Spain, V&V VÍTKOVICE Application of Small Punch Test (SPT), Technology for residual Lifetime Assessment of Fossil Power Plants Koordinátor: Čínská lidová republika, dvoustranný mezinárodní projekt při MŠMT Mastering of P-ESR technology for high nitrogen steel grades for high value applications-hinist Koordinátor: Cento Sviluppo Materiali, s.p.a.,roma,italy, Spolupráce: Betriebsforschungsinstitut, Germany Energietechnik, Essen, Germany, V&V VÍTKOVICE 5

6 Safe Life Extension of Steelworks Plant SLIFEX Koordinátor: CORUS UK,Ltd., United Kingdom Spolupráce: Univestity Cantabria, Spain, SIDENOR I+D,S.A., Spain, BFI, Germany, I-W-T, Germany, V&V VÍTKOVICE. Společnost V&V na základě dlouholetých úzkých kontaktů na zahraniční průmyslová a výzkumná centra se soustředila již v předstihu v létech na získání možnosti spoluřešitelství v rámcových programech EU. K tomu podnikla tyto důležité kroky: prezentovala historii, profesionalitu a schopnost společnosti řešit evropský projekt na pracovních a kick-off jednáních zahraničního koordinátora prokázala schopnost dostát všem závazkům z hlediska odborného, obchodního a finančního splnit všechny požadavky legislativy při přípravě, řešení a finalizaci projektu a dostát závazkům belgického práva řešit evropský projekt na vysoké odborné úrovni a prezentovat výsledky na technických jednáních v zahraničí. Všechny uvedené kroky řešitelství programu projektu Evropské unie jsou v souladu s nastartovaným projektovým řízením ve společnosti, tj. odpovědnost managementu V&V, projektového manažera, útvaru projektového řízení, obchodního a ekonomického řízení. 5. ZÁVĚR Uplatňováním projektového řízení se společnosti VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj, spol. s r.o. podařilo skloubit základní prvky řízení, tj. aplikovat znalosti, dovednosti, nástroje a techniku do projektových aktivit. Rovněž jsou plněny i další tři důležité faktory řízení časové hledisko, výsledky projektu a finanční rozpočet. Všechny tyto prvky zajišťují společnosti VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj, spol. s r.o. dosáhnout stanovených dlouhodobých strategických cílů, jakosti a konkurenceschopnosti služeb a výrobků společnosti. 6

7 ISBN

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Modernization of study occasions and raise of education quality at SU Opava

Modernization of study occasions and raise of education quality at SU Opava MPRA Munich Personal RePEc Archive Modernization of study occasions and raise of education quality at SU Opava Eva Sikorová and Marie Paseková Slezska Univerzita-Obchodne podnikatelska Fakulta University

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

SME FIT: Business Support Programme II. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

SME FIT: Business Support Programme II. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY SME FIT: Business Support Programme II. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY 1 QMS pro malé a střední podniky Koncepce managementu kvality Historie a současné koncepce řízení kvality Historie

Více

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací PETR MORA Vysoká škola managementu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia Abstrakt Sektor malého a

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Účast univerzit ve V&V programech Evropské unie: role pro knihovny?

Účast univerzit ve V&V programech Evropské unie: role pro knihovny? Účast univerzit ve V&V programech Evropské unie: role pro knihovny? Brigita EXELOVÁ Moravská zemská knihovna, Brno exelova@volny.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních informačních zdrojích

Více

KOORDINACE VÝZKUMNÝCH AKTIVIT V 7. RP SOUVISEJÍCÍ PROGRAMY A INICIATIVY (ERA-NET, iniciativy dle čl. 185 a 187, společné programování aj.

KOORDINACE VÝZKUMNÝCH AKTIVIT V 7. RP SOUVISEJÍCÍ PROGRAMY A INICIATIVY (ERA-NET, iniciativy dle čl. 185 a 187, společné programování aj. KOORDINACE VÝZKUMNÝCH AKTIVIT V 7. RP SOUVISEJÍCÍ PROGRAMY A INICIATIVY (ERA-NET, iniciativy dle čl. 185 a 187, společné programování aj.) Vademecum 7. RP EU INFORMAČNÍ ZDROJE IInformace o 7. RP (v ČJ)

Více

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 ÚVOD Centrum pro studium

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

MINISTERSTVO OBRANY. Národní strategie vyzbrojování

MINISTERSTVO OBRANY. Národní strategie vyzbrojování MINISTERSTVO OBRANY III. Národní strategie vyzbrojování Praha 2004 řehled definic íl politiky ásady realizace íl strategie ý systém ň ová ní cíle í čo vé operační ásady efektivní ákl a v ásady Partnerství

Více

Řízení lidských zdrojů v hotelnictví

Řízení lidských zdrojů v hotelnictví Řízení lidských zdrojů v hotelnictví Diplomová práce Bc. Karolína Hermánková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Foresight a technologické oblasti strategického významu

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Foresight a technologické oblasti strategického významu Foresight a technologické oblasti strategického významu pro ekonomický růst ČR 42 Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Foresight a technologické oblasti strategického

Více

KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODBOR INOVACÍ A INVESTIC ODDĚLENÍ POLITIKY MSP A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 KONCEPČNÍ ČÁST 2012 OBSAH ÚVOD 3 1 Strategická vize 4 2 Globální a hlavní

Více

Inovační paradox a regionální inovační strategie Innovation Paradox and Regional Innovation Strategies

Inovační paradox a regionální inovační strategie Innovation Paradox and Regional Innovation Strategies Inovační paradox a regionální inovační strategie Innovation Paradox and Regional Innovation Strategies Skokan Karel Abstrakt Konkurenceschopnost firem, regionů i států je určována úrovní produktivity,

Více

PROJEKTOVÝ A DOTAČNÍ MANAGEMENT. Daniela Navrátilová

PROJEKTOVÝ A DOTAČNÍ MANAGEMENT. Daniela Navrátilová PROJEKTOVÝ A DOTAČNÍ MANAGEMENT Daniela Navrátilová Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 6. 7. května 2014 Sychrov, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH 6

Více

Pilotní průzkum potenciálu a bariér rozvoje ekoinovací u malých a středních podniků v ČR. Závěrečná zpráva k projektu

Pilotní průzkum potenciálu a bariér rozvoje ekoinovací u malých a středních podniků v ČR. Závěrečná zpráva k projektu Pilotní průzkum potenciálu a bariér rozvoje ekoinovací u malých a středních podniků v ČR Závěrečná zpráva k projektu Říjen 2008 2 Tato zpráva byla připravena společností Integra Consulting Services, s.r.o.

Více

Komercializace výzkumu a podpora přenosu výsledků výzkumu do praxe

Komercializace výzkumu a podpora přenosu výsledků výzkumu do praxe Komercializace výzkumu a podpora přenosu výsledků výzkumu do praxe Zahraniční zkušenosti a jejich možná aplikace v ČR 11. května 2011 Struktura Stručné informace o komercializaci VaV v ČR Podpora komercializace

Více

Návrh nového produktového portfolia Agentury CzechInvest. Nový CzechInvest

Návrh nového produktového portfolia Agentury CzechInvest. Nový CzechInvest Návrh nového produktového portfolia Agentury CzechInvest Nový CzechInvest Praha, leden 2012 1 1 Výchozí situace Agentura CzechInvest působí od listopadu 1992 a jejím tehdejším hlavním posláním bylo především

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 SRPEN 2014 Obsah OBSAH... 2 1. PŘÁTELSKÉ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ PRO MSP...

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Projekt koncepce vzdělávání subjektů zapojených do implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Bc. Iva Kožíková

Projekt koncepce vzdělávání subjektů zapojených do implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Bc. Iva Kožíková Projekt koncepce vzdělávání subjektů zapojených do implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Bc. Iva Kožíková Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá návrhem optimalizace

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd Analýza vlivu vybraného prvku podnikatelské infrastruktury na region Petr Čírtek Diplomová práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem

Více

Hradecké ekonomické dny 2009

Hradecké ekonomické dny 2009 Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2009 Ekonomický rozvoj a management regionů Hradec Králové 3. a 4. února 2009 Sborník příspěvků Díl

Více

Optimalizace systému řízení kvality na vysokých školách. Bc. Nikol Trochtová

Optimalizace systému řízení kvality na vysokých školách. Bc. Nikol Trochtová Optimalizace systému řízení kvality na vysokých školách Bc. Nikol Trochtová Diplomová práce 2015 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá optimalizací systému řízení kvality na vysokých školách. Teoretická

Více

POSOUZENÍ IMPLEMENTACE VÝSTUPŮ Z PROVEDENÉHO

POSOUZENÍ IMPLEMENTACE VÝSTUPŮ Z PROVEDENÉHO Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Katedra kontroly a řízení jakosti POSOUZENÍ IMPLEMENTACE VÝSTUPŮ Z PROVEDENÉHO SEBEHODNOCENÍ DLE EFQM MODELU

Více