MANUÁL ŽADATELE O GRANT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL ŽADATELE O GRANT"

Transkript

1 MANUÁL ŽADATELE O GRANT Pro PS Granty zpracoval Martin Veselý Červenec 2014

2 Obsah 1. Zaměření projektu Základní otázky Příklad, jak formulovat projektový záměr Formální náležitosti aneb Proč je dobré vždy si pořádně přečíst příručku pro žadatele 6 2. Popis projektu Hledání rovnováhy mezi obecností a konkrétností Vymezení cílové skupiny Zdůvodnění potřebnosti Zdůvodnění vazby projektu na podporované aktivity Měřitelnost výstupů Rizika projektu Rozpočet projektu Přiměřenost rozpočtu délce projektu, počtu výstupů a podpořených osob Přiměřenost osobních nákladů aneb Jak přežít tabulkové mzdy Provázanost rozpočtu s aktivitami projektu Kategorie rozpočtu 18 2

3 1. ZAMĚŘENÍ PROJEKTU 1.1. Základní otázky Zaujala vás některá z výzev v grantovém newsletteru, vytipovali jste si dotační program v grantovém rozcestníku? Dříve než se pustíte do psaní projektové žádosti a naplňování všech formálních požadavků výzvy, zamyslete se, zda je vámi zamýšlený projekt obsahově zralý. Jinými slovy, že hlavní motivací není jsou na to peníze, tak to zkusíme, ale mám tento a tento prospěšný záměr, na jehož realizaci potřebuji přibližně tolik a tolik peněz. Předejdete tak dvěma nepříjemnostem: Buď (pravděpodobněji) si toho všimnou také hodnotitelé a vaši žádost nedoporučí k podpoře. Nebo to vyjde, ale pak budete mít na krku nedomyšlený projekt pro projekt, který Vám i cílovým skupinám může přinést víc starostí než užitku. Chcete tomu předejít? Než se pustíte do psaní žádostí, položte si pět logických otázek, které Vám pomohou strukturovat si projektový záměr, posoudit jeho realističnost a konkurenceschopnost v rámci zvolené projektové výzvy. Konkrétní požadavky a formuláře žádostí se v jednotlivých dotačních výzvách liší. Naprostá většina výzev (a hodnotitelů) však klade důraz na jasné popsání problému (co chci řešit), postupu (jak to chci řešit), výstupů (co v rámci projektu podniknu) a výsledků/řešení (jakého přínosu tím dosáhnu) ve vztahu k cílové skupině (pro koho to dělám) a na realistický harmonogram a rozpočet. Zeptejte se tedy: Jakému problému se chci věnovat a čím je významný? Jaký bude konkrétní výstup? Jak to řeší danou situaci? Pro koho to děláme? Kolik času to zabere a kdo to bude dělat? Protože projektová žádost není slohové cvičení, odpovědi na tyto otázky by měly být stručné a jasné. Pro větší názornost uvádím konkrétní příklady. A protože odpovědi na tyto otázky píšete pro sebe, pište je běžným jazykem a nebojte se být k sobě upřímní Příklady, jak formulovat projektový záměr Projekt na revitalizaci veřejně přístupného vnitrobloku Jakému problému se chci věnovat a čím je významný? Revitalizaci veřejně přístupného vnitrobloku mezi ulicemi Na Louži/Oblouková a vytvoření vícegeneračního prostoru pro relaxaci a aktivní trávení volného času pro obyvatele této části dolních Vršovic. Tento typ klidného veřejného prostoru v dolních Vršovicích chybí. Ochota pracovníků městské části a obyvatel vnitrobloku na revitalizaci spolupracovat dává šanci na vytvoření kvalitního, široce sdíleného participativního řešení. 3

4 Jaký bude konkrétní výstup? Konkrétním výstupem bude rozšíření stávajících zahrádkářských aktivit (rozšíření záhonu, další kompostér); revitalizace stávajícího dětského hřiště a jeho doplnění o cvičební prvky vhodné pro mládež a dospělé (ve spolupráci s projektanty MČ a projektantkou vybranou komunitou); pobytový trávník: ohrazený travnatý prostor, kam nesmí psi; vyčlenění sportovní plochy, instalace tyčí na zavěšení sítě; revitalizace zchátralých zdí kolem vnitrobloku prostřednictvím umělecké intervence se zapojením komunity; pořádání sousedských slavností (Vítání jara, podzimní Štrůdlobraní) a dalších akcí stmelujících komunitu a zvyšujících povědomí o aktivitách komunity (účast na festivalu Zažít město jinak 2014). Jak to řeší danou situaci? Navržená opatření reagují na poptávku po celkové regeneraci vnitrobloku při zachování klidového, vícegeneračního charakteru. Ohrazení prostoru pobytového trávníku a záhonu jasně vymezí zónu, kam nesmí psi. Hřiště realizované ve spolupráci s městskou částí bude vybaveno také cvičebními prvky pro dospělé. Plocha pro míčové hry s nezpevněným povrchem bude flexibilnější a bude představovat menší hlukovou zátěž. Předejde se tak konfliktu, který vyvolal záměr městské části umístit ve vnitrobloku basketbalového hřiště. Oživení v současnosti chátrajících zdí a pořádání sousedských akcí přispěje k oživení a osvojení vnitrobloku. Pro koho to děláme? Společné participativní uvažování o revitalizaci vnitrobloku má za cíl rozšíření stávající komunity sousedů, kteří donedávna značně zpustlý vnitroblok začínají pomalu opět využívat. Klíčové je také udržet stávající aktivity (kompostování, péče o záhon), které v minulosti výrazně přispěly k vytváření komunity, a to pomocí vytvoření zázemí pro zahradní nářadí a rozšíření kompostovacích kapacit, které jsou v současnosti naplněny. Zároveň chceme zvýšit počet lidí bloku, kteří se do komunitních aktivit zapojují. Jádro komunity tvoří z přibližně 800 obyvatel bloku a účast na jednotlivých akcích je zatím kolísavá. Kolik času to zabere a kdo to bude dělat? Projekční práce (asi 40 hodin) a stavební dozor (20 hodin). Koordinace komunitních aktivit (120 hodin), revitalizace zchátralých zdí (40 hodin), stavební práce spojené s vytvořením pobytové plochy a jejího oplocení, rozšíření záhonu, vymezení sportovní plochy a instalace tyčí na síť, zhotovení kompostéru ( hodin dobrovolnické práce členů komunity). Projekt na rozjezd Pražského urbanistického kroužku (6 měsíců, jaro podzim 2012) Jakému problému se chci věnovat a čím je významný? Hl. m. Praha připravuje nový územní plán. Již nyní je zřejmé, že nepůjde pouze o aktualizaci platného územního plánu, ale o změnu trendů v územním plánování. V souvislosti s tím se radní pro územní rozvoj Hudeček rozhodl vytvořit poradní orgán Metropolitní ozvučná deska (dále jen MOzD), v němž 4

5 budou zastoupeni rovněž členové některých pražských občanských sdružení (Arnika, Auto*mat, Klub za starou Prahu, PragueWatch, Pražské fórum). Díky tomu je zde jedinečná příležitost, aby zástupci občanských iniciativ mohli aktivně ovlivňovat samotný proces vzniku územního plánu, nikoliv pouze reagovat na změny navrhované v rámci plánu již platného. Chceme zástupce iniciativ dostatečným způsobem obeznámit s problematikou a argumentačně vybavit, aby jejich účast v MOzD nebyla pouhou formalitou. Jaký bude konkrétní výstup? Zástupci občanských iniciativ odborně a argumentačně připravení na účast v Metropolitní ozvučné desce; pojmenování hlavních nedostatků územního plánování v Praze; formulace vize rozvoje města z pohledu Pražského urbanistického kroužku; vytvoření podkladů k diskusi pro účastníky Metropolitní ozvučné desky, nastolování a obohacování agendy; reflexe jednání; publikování a medializace výstupů. Jak to řeší danou situaci? Odborníci v oblasti územního plánování uvidí zástupce občanských iniciativ jako kompetentní partnery, s nimiž je možno vést věcnou odbornou diskusi. Příprava v rámci Pražského urbanistického kroužku tak přispěje ke zvýšení důvěry a posílení dialogu mezi urbanisty a občanským sektorem. Zveřejněné odborné výstupy a reflexe činnosti pořizovatele územního plánu a MOzD vytvoří prostor pro vedení konstruktivní diskuse ex ante místo dosavadní praxe protestů a námitek občanských organizací ex post. Pro koho to děláme? Pro členky a členy zapojených iniciativ. Získají nové vědomosti a zkušenosti v oblasti územního plánování. Pro odborníky v oblasti územního rozvoje, kteří se konstruktivní a transparentní cestou seznámí s postoji a cíli pražských občanských organizací. Aktivní Pražané budou profitovat nepřímo možností získat ucelené informace o průběhu vzniku územního plánu. Kolik času to zabere a kdo to bude dělat? Martin Veselý: koordinátor projektu. Bude se účastnit setkání PUK, podílet se koncepci kulatých stolů, pořizovat zápis, dále bude zpracovávat společné zprávy ze zasedání MOzD určené k publikaci. Komunikuje s médii (asi 40 hodin/projekt). Lukáš Vacek (urbanista, architekt): odborný garant pro oblast obsahu plánování. Bude zajišťovat koncepci jednotlivých setkání a tato setkání moderovat. Bude se podílet na formulaci společné vize a analýze výstupů. Bude hlavním odborným konzultantem (asi 40 hodin/projekt). Petr Klápště (urbanista, architekt): odborný konzultant pro oblast procesu plánování. Bude se účastnit setkání PUK, podílet se koncepci kulatých stolů a formulaci společné vize (asi 40 hodin/projekt). 5

6 Zástupci občanských organizací: aktivní účast na MOzD (celodenní jednání tj. 6 8 hodin/zasedání), přípravu a účast na kulatých stolech PUK (asi 4 hodiny/kulatý stůl). V případě, že se za dobu trvání projektu uskuteční 2 zasedání MOzD a dva kulaté stoly, půjde přibližně o hodin práce za osobu Formální náležitosti aneb Proč je dobré vždy si pořádně přečíst příručku pro žadatele Nedodržení formálních náležitostí může vést k významnému snížení šancí na získání grantu, nebo dokonce k vyřazení projektové žádosti z hodnocení. Níže uvádím seznam úkolů, které musí být v rámci přípravy žádosti splněny. Před zahájením vyplňování projektové žádosti: Žadatel splňuje obecná kritéria oprávněnosti žadatele. Žadatel splňuje také specifické požadavky (požadovaný obrat v posledních dvou letech, prokazatelná praxe v oboru apod.). Všichni uvažovaní partneři vyhovují požadovaným kritériím (je-li relevantní). Žadatel je schopen doložit zájem cílových skupin (je-li vyžadováno). Žadatel je schopen uvést jmenovitý seznam členů realizačního týmu (je-li vyžadováno). Před odevzdáním: Žádost je před finálním uložením řádně zkontrolována. Všechny požadované položky jsou vyplněny. Všechny přílohy jsou přiloženy v požadovaném formátu a jsou čitelné. Žádost je vytištěna až po finálním uložení elektronické verze se správným registračním číslem Vytištěná žádost je svázána požadovaným způsobem. Jsem si jistý, zda lze žádost poslat poštou, nebo je nutné ji odevzdat osobně. Obálka je řádně nadepsána a obsahuje všechny požadované dokumenty 6

7 2. POPIS PROJEKTU 2.1. Hledání rovnováhy mezi obecností a konkrétností V rámci projektové žádosti budete nabádáni k tomu, abyste jednotlivé činnosti členů realizačního týmu či výstupy projektu dopodrobna rozepsali a pokud možno kvantifikovali. Na jednu stranu je to pochopitelné. Podrobně popsané aktivity a výstupy se hodnotitelům lépe hodnotí a administrátorům, kteří budou pověřeni dohledem nad vaším projektem, lépe kontrolují. Na druhou stranu je zřejmé, že příliš dopodrobna popsaná činnost a výstupy mohou být ve výsledku pro realizátora grantu svazující. Obzvlášť jsou-li pravidla pro hodnocení činnosti příjemce grantu rigidní a změny administrativně a časově náročné. Vždy je třeba najít míru konkrétnosti přijatelnou jak pro vás, tak pro hodnotitele. Neexistuje obecně platné pravidlo, jak to udělat. Lze se však spolehnout na několik základních principů, které ilustruji na příkladu vzdělávacího projektu Udržitelný region: vzdělávání pro udržitelný regionální rozvoj v Karlovarském kraji. V rámci tohoto vzdělávacího projektu má vzniknout pět vzdělávacích programů, které jsou charakterizovány časovou náročností, anotací obsahu a kvantifikací výstupů. Uvádím na příkladu programu Udržitelný urbanismus : časová náročnost 5 dní (40 hodin): 3 dny samostudia v rámci e-learningu; 1 den příprava závěrečné práce; 1 den účast na workshopu. Obsah vzdělávacího programu: základní pojmy v urbanismu, význam urbanizace a urbanismu, vztah urbanismu a udržitelného rozvoje, skryté dynamiky sídel, srovnání urbanizačních principů, zastavěné prostředí a kvalita života, aktéři utváření města a obce, nástroje utváření města a obce, urbanismus veřejného prostoru. Výstupy: Teoretický výklad v předpokládaném rozsahu normostran textu v každém programu (vč. všech citovaných pasáží, otázek, vysvětlení pojmů, příkladů apod.). 2 výuková videa. Videa v rozsahu asi 3 minuty budou představovat místa, v nichž se odehrávají případové studie, a uvádět tak uživatele e-learningu audiovizuálně do situace. Konkrétní téma se tedy bude odvíjet od zadání odborných řešitelů, kteří budou vytvářet případové studie na základě analýzy potřeb a problémů regionu a cílové skupiny v II. fázi projektu. Odkazy na další internetové zdroje a literaturu. 7

8 Návod pro vytvoření samostatné práce a návrhy témat samostatných prací. Návody představují stručnou instrukci, jakým způsobem a v jakém rozsahu vypracovat samostatnou práci, kterou je zakončeno e-learningové samostudium všech modulů. Zároveň lektoři jednotlivých modulů navrhnou asi 5 tematických oblastí, z nichž si budou moci účastníci vybírat. Celkově instrukce a anotace okruhů nepřesáhnou 2 normostrany. Ke každému z pěti modulů vzdělávacího programu budou vytvořeny 2 případové studie v celkovém rozsahu normostran včetně příloh. Obsahem budou vycházet z tematických okruhů představených v rámci anotace jednotlivých modulů a vždy se v nich bude několik těchto okruhů prolínat. Konkrétní případy budou specifikovány v průběhu realizace projektu na základě důkladné analýzy a budou zvoleny tak, aby co nejvíce vyhovovaly potřebám účastníků projektu a reagovaly na aktuální problémy v dané oblasti v Karlovarském kraji. Celodenní workshop ke každému programu. Dopolední část bude věnována prezentaci případových studií vytvářených v průběhu druhé fáze projektu a lektory moderované diskuse nad těmito případy. V odpolední části budou účastníci prezentovat výstupy svých samostatných prací a společně o nich diskutovat. Shrnutí úkolů: V projektové žádosti je uvedena celková náročnost vzdělávacího programu. Žadatel nejde do podrobnosti časové náročnosti jednotlivých kapitol apod. Obsah vzdělávacího programu je nastíněn uvedením názvů tematických okruhů. Tyto okruhy nejsou rozpracovány do podrobnějších anotací. Není to nutné a v řadě případů ani fakticky možné (limitovaný počet znaků na každou popisnou část projektu). Výstupy mají uveden konkrétní rozsah, forma a obsah výstupů jsou však uvedeny do té míry obecně, že řešitelům projektu dávají dostatečný prostor pro kreativitu a umožňují poměrně flexibilně reagovat na potřeby cílové skupiny Vymezení cílové skupiny Neexistuje projekt, který bychom dělali pro všechny. Příliš obecné definování cílové skupiny široká veřejnost, obyvatelé města XY apod. posuzují hodnotitelé negativně. Cílová skupina by však měla být definována nejen z hlediska odbornosti anebo zájmu, ale také alespoň přibližně realisticky kvantifikována. Kolik lidí může oslovit vaše informační kampaň? Kolik předpokládáte účastníků konference či školení? Jakou očekáváte návštěvnost výstavy? A o co se váš odhad opírá? Jestliže už znáte konkrétní účastníky vašeho projektu, tím lépe. A je dobré to v žádosti zmínit. Uvádím příklad popisu cílové skupiny z již diskutovaného vzdělávacího projektu Udržitelný region: vzdělávání pro udržitelný regionální rozvoj v Karlovarském kraji: Cílovými skupinami projektu jsou: a) odborníci ze soukromé sféry věnující se problematice široce chápaného regionálního rozvoje, b) pracovníci veřejné správy (konkrétně pracovnice a pracovníci MÚ v Karlových Varech, Chebu a Sokolově), 8

9 c) zaměstnanci nestátních organizací, které se věnují problematice udržitelného rozvoje či některé z jeho dílčích rovin (ředitel a manažerka MAS Náš Region, vedoucí infocentra v Toužimi provozovaného o. s. Cesta z města). Cílová skupina tedy pokrývá všechny klíčové aktéry regionálního rozvoje z téměř celého Karlovarského kraje, a to jak z regionů městských, tak venkovských. Jmenný seznam zájemců z řad cílové skupiny je uveden v příloze projektu. Velikost cílové skupiny: Každý z pěti vytvořených vzdělávacích programů bude pilotně ověřen nejméně na šesti účastnících z Karlovarského kraje, jež lze rozdělit do tří skupin: veřejná správa, odborníci ze soukromé sféry, občanský sektor. V žádném z pilotně ověřovaných programů nebudou převažovat zástupci jedné z výše definovaných cílových skupin. Celkem tak bude v rámci projektu podpořeno 30 osob.* * Například u Evropských fondů lze v rámci monitorovacích indikátorů počítat účastníky pro každý vzdělávací program vytvořený v rámci téhož projektu zvlášť. Tedy jeden člověk, který se zúčastní všech pěti vzdělávacích programů, se počítá 5. Shrnutí úkolů: Cílové skupiny jsou jasně definovány. Víme, komu je projekt určený. Cílová skupina je realisticky kvantifikovaná. Jsou uvedeni konkrétní účastníci. Je zřejmý zájem cílové skupiny o projekt Zdůvodnění potřebnosti Hodnoticím komisím prochází pod rukama množství kvalitně zpracovaných projektů. Proto si vždy při psaní žádosti položte otázku, proč by měl být podpořen právě tento projekt. Přínos projektu je vhodné popsat: ve vztahu k cílové skupině (proč naše cílová skupina potřebuje právě toto?), z hlediska inovativnosti (v čem je jiný, lepší, nový ve srovnání s konkurenčními projekty? co přináší odlišného a významného?), z pohledu poskytovatele dotace (jak projekt přispěje k řešení problémů cílového odvětví či regionu). Nedokážu-li si na tuto otázku přesvědčivě odpovědět sám, těžko o tom přesvědčím hodnotitele. Znovu uvádím příklad zdůvodnění potřebnosti z již diskutovaného vzdělávacího projektu Udržitelný region: vzdělávání pro udržitelný regionální rozvoj v Karlovarském kraji: Obecný, přenositelný přínos pro cílovou skupinu: Účastníci dostanou příležitost nahlédnout problematiku, jíž se zabývají v rámci své profese, v širších souvislostech udržitelného rozvoje a seznámit se s aktuálními trendy a příklady dobré praxe z domova i zahraničí. Tento přístup povede: a) k rozšíření znalostí využitelných ve stávající praxi (tj. ke zvýšení odborné kvalifikace), 9

10 b) k rozvoji měkkých dovedností: díky porozumění motivacím a strategiím dalších skupin aktérů, kteří se na široce pojímaném regionálním rozvoji podílejí (politická reprezentace, investoři a podnikatelé, zájmové spolky, široká veřejnost/občané apod.), a díky seznámení s metodami zapojování dalších aktérů do plánování a rozhodování se zvýší schopnost absolventů pilotního programu řešit problémy, s nimiž se ve své každodenní praxi setkávají, efektivně, srozumitelně a s lepším porozuměním potřebám klientů (tj. sociální učení). Inovativnost projektu spočívá: 1. V komplexnosti a interdisciplinárním přístupu. Projekt vychází z předpokladu, že koncepce rozvoje v rámci jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje není možné oddělovat. Proto žadatel vytvořil tým zkušených odborníků z různých profesí schopných širokou škálu témat důležitých pro udržitelný rozvoj města popsat ve vzájemných souvislostech. 2. V prostoru, který je věnován metodám a technikám zapojování veřejnosti, v rámci rozvoje měst a obcí v rámci kraje využívaných spíše okrajově, neboť se stále potýkáme s nedostatkem proškolených odborníků, kteří by byli schopni participativní setkání vést a vyhodnocovat. 3. V zapojování lokálních expertů a důrazu kladeném na zohlednění lokální zkušenosti. Díky tomu nebudou mít vytvořené vzdělávací programy čistě teoretický (akademický) charakter, ale budou zároveň nabízet řadu konkrétních systémových opatření, návrhů řešení prakticky využitelných pro vytváření koncepcí udržitelného regionálního rozvoje v Karlovarském kraji. Přidaná hodnota projektu je tedy: 1. ve znalosti souvislostí mezi jednotlivými oblastmi udržitelného rozvoje měst a obcí, 2. ve znalosti metod a technik efektivního zapojování veřejnosti a klíčových aktérů, 3. v provázání udržitelného rozvoje a praxe v konkrétním regionu. Přínos s ohledem na specifické potřeby Karlovarského kraje: Nástroje udržitelného regionálního rozvoje prezentované v rámci projektu budou zohledňovat priority územního rozvoje uvedené v Zásadách územního rozvoje Karlovarského kraje 2010 (ZÚR 2010) a v aktualizovaných Územně analytických podkladech (ÚAP 2013). Případové studie vytvořené v rámci projektu se budou zaměřovat primárně na hledání cest k eliminaci slabých stránek a hrozeb uvedených ve SWOT analýze ZÚR 2010 a ÚAP 2013 a k rozvoji silných stránek a potenciálů ve vybraných mikroregionech. Zároveň bude projekt přinášet příklady dobré praxe z dalších krajů ČR i zahraničí. Díky komplexnosti připravovaného vzdělávacího projektu budou tyto příklady a případové studie pokrývat všechny tři pilíře udržitelného rozvoje kraje uvedené ve výše zmíněných dokumentech: pilíř hospodářský, sociální (soudržnost) i environmentální Zdůvodnění vazby projektu na podporované aktivity Ani velmi dobře promyšlený a formulovaný projekt nemusí být podpořen, jestliže jeho zaměření neodpovídá prioritám dané grantové výzvy. Zní to jako něco samozřejmého. V praxi ale bývá 10

11 tato skutečnost žadateli podceňována. Zkoušet kopírovat stejný projekt do odlišně zaměřených výzev s tím, že se to nějak udělá, zpravidla nevede k úspěchu. V některých grantových výzvách jsou podrobně definovány projektové výstupy a žadatel je povinen objasnit, jak aktivity projektu vedou k těmto výstupům. Pro ilustraci uvádíme tabulku podporovaných aktivit Fondu pro nestátní neziskové organizace financovaného z finančních mechanismů Norska, Lichtenštejnska a Islandu. Od žadatele se tedy očekává podrobný kvantifikovatelný (sloupec počet ) a ověřitelný (sloupec způsob doložení ) výčet výstupů vztažený k jednotlivým podporovaným aktivitám projektu. Tj. zpravidla k aktivitám přímo souvisejícím s prací s cílovou skupinou, tedy např. příprava vzdělávacích programů a realizace školení, nikoliv aktivitám nezbytným pro realizaci projektu (koordinace, účetnictví), ovšem bez vazby na cílovou skupinu. 11

12 Častým nedostatkem je přitom nejasné rozlišení aktivit, vstupů a výstupů: Aktivity jsou jednotlivé dílčí kroky směřující k realizaci výstupů. Tedy procesy (např. vytváření vzdělávacího programu, realizace školení), ne hmotné (určitý počet příruček) či nehmotné produkty (e-learning, školení). Pro realizaci aktivit jsou potřeba určité vstupy (lidské zdroje, materiál ), které je třeba popsat a zdůvodnit v rozpočtu projektu. Výstupy jsou hmotnými či nehmotnými produkty, které jsou výsledkem realizace projektových aktivit. V případě vzdělávacího programu tedy například počet vytvořených příruček, e-learningový program či počet proškolených osob. Není dobrou strategií popsat aktivity, kterým se chcete věnovat, a poté z nich vyvozovat výstupy, které by odpovídaly zadání projektové výzvy. Logika projektu říká, že aktivity musí vést k dosažení výstupů projektu a výstupy k dosažení cíle projektu. Zkušený žadatel si tedy nejprve jasně pojmenuje cíle projektu, poté definuje výstupy, které prokazatelně přispějí k naplnění cílů, a poté teprve začíná rozpracovávat popis jednotlivých aktivit vedoucích k vytvoření výstupů a potřebných vstupů Měřitelnost výstupů V grantových výzvách je kladen důraz na měřitelnost výstupů. Nejjednodušším způsobem měření efektivity výstupů (ve vztahu k nákladům) je jejich kvantifikace. V některých případech je to poměrně jednoduché. Například v rámci vzdělávacího programu bude vytvořena příručka určitého rozsahu a bude proškolen předem specifikovaný počet osob. U jiných aktivit např. pořádání výstav či volných vzdělávacích cyklů je kvantifikace počtu účastníků mnohem obtížnější. Žadatel nechce údaj podhodnotit, aby nesnížil svou šanci na získání grantu, ale nemůže jej ani přestřelit (minimální počet, který uvede v projektové žádosti, bývá závazný). A konečně jsou tu takové typy výstupů, u nichž představuje kvantifikace dopadu značný problém. Patří mezi ně kupříkladu opatření přispívající ke zvyšování transparentnosti veřejné správy a zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů. U těchto opatření je těžké dopředu odhadnout, kolik občanů možnosti získat informace využije, kolik se jich zapojí do rozhodování a kolik peněz se díky větší transparentnosti v rozhodování veřejné správy podaří ušetřit. Počet podpořených produktů a počet podpořených osob proto u výzev zaměřených na rozvoj občanské společnosti nejsou jedinými měřítky úspěšnosti a efektivity. Je však bezpodmínečně nutné pojmenovat konkrétní výstupy reálně dosažitelné v rámci projektu. Například v rámci aktivity Transparentní rozvoj města se zapojením veřejnosti, realizované organizací Pražské 9fórum v rámci projektu Pět přání pro Prahu, mají být realizována tato opatření: veřejná databáze vstupů od participujících občanů, 12

13 dvojnásobné lhůty k podávání připomínek a námitek ke změnám územně plánovací dokumentace, všechny projednávané změny územního plánu jsou zaznamenány do interaktivní mapy na praha.eu, vzorový materiál srozumitelně komunikující stěžejní témata rozvoje města veřejnosti. V takovémto případě je také nutné rozlišit výstupy, jejichž realizace je plně v moci žadatele (v našem příkladu vzorový materiál srozumitelně komunikující stěžejní témata rozvoje města veřejnosti, který tvoří do projektu přímo zapojení experti) a výstupy, jejichž realizace je závislá na vůli dalšího subjektu (v tomto případě Magistrátu hl. m. Prahy) navrhovaná opatření přijmout (a využít přitom odborné a technické podpory Pražského fóra). To však neznamená, že druhý typ výstupů nelze v rámci projektových žádostí uvádět. Neměly by však být v žádosti uvedeny pouze tyto výstupy, neboť hodnotitelé by pravděpodobně projekt závislý na spolupráci s měnícími se politiky a úředníky hodnotili jako příliš rizikový. Rozhodně musí být uvedeno, čeho bude dosaženo v případě absence součinnosti ze strany předpokládaných spolupracujících subjektů Rizika projektu Žádný projekt není prost rizik. Proto je v projektových žádostech zpravidla požadováno popsání rizik, která žadatel pokládá za nejvýznamnější, a způsobu jejich eliminace. Rizika by v projektové žádosti neměla být popsána pouze formálně. Rozhodně je lépe vyjmenovat více rizik a seřadit je podle relevance než opomenout podstatné riziko, které odhalí až hodnotitel. Rizika lze dělit na vnitřní a vnější. Vnitřní rizika jsou ta, která může žadatel přímo ovlivnit. Jedná se například o zastupitelnost a nahraditelnost členů realizačního týmu a zajištění subdodavatelů. Vnější rizika může žadatel ovlivňovat pouze nepřímo. Měl by však mít představu o tom, jak bude postupovat, jestliže se riziko naplní. Příkladem vnějších rizik je například opoždění plateb ze strany poskytovatele dotace nebo nedostatečný zájem cílových skupin o projekt. Rozdělení rizik na vnitřní a vnější není povinné a lze je dělit do většího počtu obsahových kategorií. Uvádím příklad popisu rizik a jejich eliminace v projektu Udržitelný region: Hlavní rizika: Projekt byl připraven velmi pečlivě a vychází z našich zkušeností s potřebami cílové skupiny. Přesto lze identifikovat několik potenciálně rizikových oblastí, které mohou ovlivnit dosažení a kvalitu cílů projektu. 1. Rizika v oblasti lidských zdrojů: a) nedostatek zájmu ze strany cílové skupiny účastníků, jejich slabá motivace, b) nedostatek zájmu o výstupy projektu, diseminace. 2. Rizika v řízení projektu: 13

14 a) fluktuace členů týmu, b) onemocnění členů projektového týmu, c) dodržování stanoveného harmonogramu a monitorovacích indikátorů, d) zajištění publicity v souladu s Manuálem vizuální identity. 3. Právní rizika: a) změna legislativy, změna pravidel pro administraci. 4. Finanční rizika: a) zpoždění plateb ze strany poskytovatele, b) problémy při administraci a žádosti o platbu, c) závěrečné zálohování z vlastních zdrojů, 5. Udržitelnost projektu Plán eliminace rizik Výše popsaným rizikům budeme v rámci realizace projektu předcházet následujícím způsobem: 1. Rizika v oblasti lidských zdrojů: a) cílové skupiny budou motivovány k zapojení do projektu a jeho úspěšnému dokončení kvalitou vzdělávacích programů, časově flexibilní e-learningovou formou výuky, možností ovlivnit finální podobu vzdělávacích programů, možností navázání interdisciplinárního dialogu v rámci workshopů, b) riziku nedostatečného zájmu o výstupy projektu budeme předcházet jeho dostatečnou publicitou skrze web projektu, web žadatele, média a spřátelené organizace. V rámci udržitelnosti bude e-learning otevřen všem, nejen lokálním partnerům, čímž cílová skupina významně naroste. 2. Rizika v řízení projektu: a) výběrem pracovníků s dlouhodobým zájmem o problematiku; kvalitním finančním ohodnocením; b) každý člen realizačního týmu musí být zastupitelný. Zástupcem se může stát buď někdo ze stávajících členů realizačního týmu, nebo někdo z řady zkušených lektorů pracujících pro žadatele anebo pro instituce, na nichž působí manažer projektu a odborní garanti, b) každý člen bude pravidelně 1 měsíčně zálohovat data; každý měsíc také budou probíhat porady jednotlivých pracovních skupin za účasti odborných řešitelů a koordinátora projektu. Koordinátora finanční manažer budou klást patřičný důraz na průběžnou evaluaci plnění harmonogramu a rozpočtu a naplňování monitorovacích indikátorů. 3. Právní rizika: Členové realizačního týmu budou sledovat legislativní změny a v případě potřeby na ně flexibilně reagovat. 14

15 4. Finanční rizika: a) zpoždění plateb ze strany poskytovatele bude žadatel sanovat z vlastních zdrojů, b) průběžná spolupráce s poskytovatelem podpory, proškolení projektového týmu, c) závěrečné zálohování z vlastních zdrojů: žadatel si nechá rezervu 10 % nebo ji zajistí jiným způsobem. 5. Udržitelnost projektu: Udržitelnost projektu bude zajištěna zpřístupněním e-learningu partnerům žadatele i zájemcům z řad široké odborné a neodborné veřejnosti a rovněž výstupů ve vlastní výuce žadatele. 15

16 3. ROZPOČET PROJEKTU 3.1. Přiměřenost rozpočtu délce projektu, počtu výstupů a podpořených osob Jestliže budete chtít realizovat vzdělávací projekt podobného rozsahu jako Udržitelný region figurující v několika příkladech výše a budete požadovat osm milionů, soudný hodnotitel si řekne, že tato cena za vytvoření pěti e-learningových programů a proškolení třiceti lidí je přemrštěná, pokrátí vám radikálně rozpočet, vy přijdete o body za hospodárnost a pravděpodobně i o šanci získat grant. Jaká je tedy rozumná cena za takový projekt? Neexistuje jednoznačná odpověď. Různí hodnotitelé mívají hranici přiměřenosti některých výdajů různě vysoko. Vy si ale zkuste říct, kolik byste do podobného projektu byly ochotni vložit peněz, pokud byste stáli na opačné straně tedy spravovali (nebo ještě lépe vlastnili) balík peněz a rozhodovali se, komu a na co je přidělíte. A kolik že dostal žadatel projektu Udržitelný region? Přibližně 1,9 milionu Kč. Doba realizace projektů je vždy omezena určitým intervalem. Žadatelé mívají tendenci žádat o grant na maximální možnou dobu. Někdy je za tím snaha mít na všechno dost času. To je v pořádku. Neméně častý je ovšem argument na delší projekt přece můžu žádat víc peněz. To samozřejmě ano, ale pouze za předpokladu, že délka projektu je zdůvodnitelná ve vztahu k výstupům. Tedy například požadovat 2 roky a milion korun na vytvoření stostránkové příručky základů územního rozvoje je neadekvátní a nemá to šanci na úspěch. Nemějte tedy hodnotitele za hlupáky a odhadněte realisticky dobu, která bude potřeba k vytvoření plánovaného výstupu a tomu odpovídající odměnu. Postupujte přitom, jako byste byli šéfem firmy a platili zaměstnance ze svého. A co podpořené osoby? I tady někdy dělají žadatelé chybu. Řekněme, že poctivě vyčíslíte náklady na vytvoření vzdělávací příručky a proškolení pilotní skupiny na tři čtvrtě milionu a rok se tomu budete věnovat. Jenže se zavážete pouze k tomu, že pilotně proškolíte 10 lidí a příručku vytisknete v počtu 20 kusů. Ani takový projekt nebude z hlediska efektivity hodnocen pozitivně. Cena za vytvoření příručky je sice přiměřená, ale 20 kusů je malý počet a deset proškolených lidí tento deficit vykompenzovat nemůže. Co s tím? Například se můžete v projektu zavázat k vytvoření e-learningu, či alespoň elektronické příručky, která bude po skončení pilotního projektu zdarma ke stažení na webu projektu. Zásadním způsobem tím zvýšíte počet (potenciálních) uživatelů vašeho výstupu, a tím také šanci získat grant. Pozor si ale dejte i na opačný extrém. Tj. ve snaze zdůraznit efektivitu projektu naslibovat příliš velké množství podpořených osob, a potom nebýt schopen toto číslo naplnit. To zpravidla vede k vracení části dotace a k administrativním komplikacím Přiměřenost osobních nákladů aneb Jak přežít tabulkové mzdy Na rozdíl od soukromého zaměstnavatele, který si stanovuje vlastní mzdovou politiku odrážející realitu na trhu práce, jsou žadatelé o dotaci často limitováni tabulkovými mzdami. Tabulky určují rozmezí, v němž se pohybují obvyklé mzdy u typových pozic v daném regionu, a překročení horní hranice hodinové či měsíční sazby není dovoleno. Budou ale špičkoví odborníci či renomovaní právníci 16

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Možnosti čerpání prostředků Příprava a zpracování projektu Konkrétní rady pro tvorbu a podávání projektu Praktická příručka pro

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY ZÁKLADNÍ INFORMACE O TVORBĚ PROJEKTŮ PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová CZ.1.07/1.1.04/03.0083 Rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti informačních technologií

Více

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková Psaní projektů EU Ing. Mgr. Hana Janiková O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Slovníček nejdůležitějších pojmů... 3 1

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. základní informace o tvorbě projektů. PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. základní informace o tvorbě projektů. PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ základní informace o tvorbě projektů PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová CZ.1.07/1.1.04/03.0083 Rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti informačních technologií pří výuce

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ

Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A F I L O Z O F I C K Á F A K U L T A Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ P E T R A Š V R Č I N O V Á OSTRAVA 2006 Recenzovali:

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE NÁZEV PROJEKTU: UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROZVOJE VENKOVA REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: 08/005/3310A/231/001762 NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE "ROZVOJ FINANČNÍ KAPACITY DOTACE" TERMÍN KONÁNÍ: 11. 3. 2010 LEKTOR: MGR.

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE

PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE Právní formy sociálního podnikání pro obce Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek Založení sociálního podniku Příklady dobrých praxí ze zahraničí Projektové záměry zapojených

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Příručka pro příjemce pro Akci 3

Příručka pro příjemce pro Akci 3 ) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Příručka pro příjemce pro Akci 3 Verze 1.0 červenec 2007 Tato příručka je určena pro příjemce Programu Iniciativy Společenství

Více

MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV. Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel

MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV. Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel Projekt: Projektový tým: WD-50-07-1 Procesy řízení regionálního

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Obsah: Co je komunitní plánování sociálních služeb a kdo jsou jeho hlavní aktéři Jaký má komunitní plánování sociálních služeb pro obec přínos?

Více

PŘÍPRAVA A PODÁVÁNÍ PROJEKTŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Mgr. Dora Truncová Ing. Martin Sedláček

PŘÍPRAVA A PODÁVÁNÍ PROJEKTŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Mgr. Dora Truncová Ing. Martin Sedláček PŘÍPRAVA A PODÁVÁNÍ PROJEKTŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Mgr. Dora Truncová Ing. Martin Sedláček studijní materiál ke kurzu Projektový management Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů

III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů DUBEN 2010 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Vymezení základních pojmů... 3 2 Důvody zapojování veřejnosti... 5 2.1 Příprava na zapojení konzultovaných

Více

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Semily a Brno, 2008 Obsah: Úvod: Dva produkty Partnerství pro rozvoj Přehledný

Více

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ NÁRODNÍ AKADEMIE REGIONÁLNÍHO MANAGEMENTU, o.s. KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ PUBLIKACE PRO PŘEDSTAVITELE OBECNÍCH SAMOSPRÁV LISTOPAD 2011 Obsah 1. Úvod, východiska, situace v České republice...2 2.

Více

Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení

Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 2011 Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení Projekt: Projektové řízení klíčová kompetence pracovníka školy Reg. č. CZ.1.07/1.3.07/22.0004 1. OBSAH 1. OBSAH... 2 2.

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Název projektu: Tři kroky pro město Hodkovice Hodkovice nad Mohelkou Finanční zdroj: OP LZZ 4.1 Doba realizace: od 01/13 do 04/14 - celkem 16 měsíců

Název projektu: Tři kroky pro město Hodkovice Hodkovice nad Mohelkou Finanční zdroj: OP LZZ 4.1 Doba realizace: od 01/13 do 04/14 - celkem 16 měsíců Tři kroky pro město Hodkovice str. 1 Název projektu: Tři kroky pro město Hodkovice Žadatel: Hodkovice nad Mohelkou Finanční zdroj: OP LZZ 4.1 Doba realizace: od 01/13 do 04/14 - celkem 16 měsíců Shrnutí

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Příručka k modelovým projektům

Příručka k modelovým projektům Příručka k modelovým projektům pro oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání globálních grantů OP VK Plzeňského kraje Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje Verze 1.01 Červenec 2009 Obsah:

Více