MANUÁL ŽADATELE O GRANT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL ŽADATELE O GRANT"

Transkript

1 MANUÁL ŽADATELE O GRANT Pro PS Granty zpracoval Martin Veselý Červenec 2014

2 Obsah 1. Zaměření projektu Základní otázky Příklad, jak formulovat projektový záměr Formální náležitosti aneb Proč je dobré vždy si pořádně přečíst příručku pro žadatele 6 2. Popis projektu Hledání rovnováhy mezi obecností a konkrétností Vymezení cílové skupiny Zdůvodnění potřebnosti Zdůvodnění vazby projektu na podporované aktivity Měřitelnost výstupů Rizika projektu Rozpočet projektu Přiměřenost rozpočtu délce projektu, počtu výstupů a podpořených osob Přiměřenost osobních nákladů aneb Jak přežít tabulkové mzdy Provázanost rozpočtu s aktivitami projektu Kategorie rozpočtu 18 2

3 1. ZAMĚŘENÍ PROJEKTU 1.1. Základní otázky Zaujala vás některá z výzev v grantovém newsletteru, vytipovali jste si dotační program v grantovém rozcestníku? Dříve než se pustíte do psaní projektové žádosti a naplňování všech formálních požadavků výzvy, zamyslete se, zda je vámi zamýšlený projekt obsahově zralý. Jinými slovy, že hlavní motivací není jsou na to peníze, tak to zkusíme, ale mám tento a tento prospěšný záměr, na jehož realizaci potřebuji přibližně tolik a tolik peněz. Předejdete tak dvěma nepříjemnostem: Buď (pravděpodobněji) si toho všimnou také hodnotitelé a vaši žádost nedoporučí k podpoře. Nebo to vyjde, ale pak budete mít na krku nedomyšlený projekt pro projekt, který Vám i cílovým skupinám může přinést víc starostí než užitku. Chcete tomu předejít? Než se pustíte do psaní žádostí, položte si pět logických otázek, které Vám pomohou strukturovat si projektový záměr, posoudit jeho realističnost a konkurenceschopnost v rámci zvolené projektové výzvy. Konkrétní požadavky a formuláře žádostí se v jednotlivých dotačních výzvách liší. Naprostá většina výzev (a hodnotitelů) však klade důraz na jasné popsání problému (co chci řešit), postupu (jak to chci řešit), výstupů (co v rámci projektu podniknu) a výsledků/řešení (jakého přínosu tím dosáhnu) ve vztahu k cílové skupině (pro koho to dělám) a na realistický harmonogram a rozpočet. Zeptejte se tedy: Jakému problému se chci věnovat a čím je významný? Jaký bude konkrétní výstup? Jak to řeší danou situaci? Pro koho to děláme? Kolik času to zabere a kdo to bude dělat? Protože projektová žádost není slohové cvičení, odpovědi na tyto otázky by měly být stručné a jasné. Pro větší názornost uvádím konkrétní příklady. A protože odpovědi na tyto otázky píšete pro sebe, pište je běžným jazykem a nebojte se být k sobě upřímní Příklady, jak formulovat projektový záměr Projekt na revitalizaci veřejně přístupného vnitrobloku Jakému problému se chci věnovat a čím je významný? Revitalizaci veřejně přístupného vnitrobloku mezi ulicemi Na Louži/Oblouková a vytvoření vícegeneračního prostoru pro relaxaci a aktivní trávení volného času pro obyvatele této části dolních Vršovic. Tento typ klidného veřejného prostoru v dolních Vršovicích chybí. Ochota pracovníků městské části a obyvatel vnitrobloku na revitalizaci spolupracovat dává šanci na vytvoření kvalitního, široce sdíleného participativního řešení. 3

4 Jaký bude konkrétní výstup? Konkrétním výstupem bude rozšíření stávajících zahrádkářských aktivit (rozšíření záhonu, další kompostér); revitalizace stávajícího dětského hřiště a jeho doplnění o cvičební prvky vhodné pro mládež a dospělé (ve spolupráci s projektanty MČ a projektantkou vybranou komunitou); pobytový trávník: ohrazený travnatý prostor, kam nesmí psi; vyčlenění sportovní plochy, instalace tyčí na zavěšení sítě; revitalizace zchátralých zdí kolem vnitrobloku prostřednictvím umělecké intervence se zapojením komunity; pořádání sousedských slavností (Vítání jara, podzimní Štrůdlobraní) a dalších akcí stmelujících komunitu a zvyšujících povědomí o aktivitách komunity (účast na festivalu Zažít město jinak 2014). Jak to řeší danou situaci? Navržená opatření reagují na poptávku po celkové regeneraci vnitrobloku při zachování klidového, vícegeneračního charakteru. Ohrazení prostoru pobytového trávníku a záhonu jasně vymezí zónu, kam nesmí psi. Hřiště realizované ve spolupráci s městskou částí bude vybaveno také cvičebními prvky pro dospělé. Plocha pro míčové hry s nezpevněným povrchem bude flexibilnější a bude představovat menší hlukovou zátěž. Předejde se tak konfliktu, který vyvolal záměr městské části umístit ve vnitrobloku basketbalového hřiště. Oživení v současnosti chátrajících zdí a pořádání sousedských akcí přispěje k oživení a osvojení vnitrobloku. Pro koho to děláme? Společné participativní uvažování o revitalizaci vnitrobloku má za cíl rozšíření stávající komunity sousedů, kteří donedávna značně zpustlý vnitroblok začínají pomalu opět využívat. Klíčové je také udržet stávající aktivity (kompostování, péče o záhon), které v minulosti výrazně přispěly k vytváření komunity, a to pomocí vytvoření zázemí pro zahradní nářadí a rozšíření kompostovacích kapacit, které jsou v současnosti naplněny. Zároveň chceme zvýšit počet lidí bloku, kteří se do komunitních aktivit zapojují. Jádro komunity tvoří z přibližně 800 obyvatel bloku a účast na jednotlivých akcích je zatím kolísavá. Kolik času to zabere a kdo to bude dělat? Projekční práce (asi 40 hodin) a stavební dozor (20 hodin). Koordinace komunitních aktivit (120 hodin), revitalizace zchátralých zdí (40 hodin), stavební práce spojené s vytvořením pobytové plochy a jejího oplocení, rozšíření záhonu, vymezení sportovní plochy a instalace tyčí na síť, zhotovení kompostéru ( hodin dobrovolnické práce členů komunity). Projekt na rozjezd Pražského urbanistického kroužku (6 měsíců, jaro podzim 2012) Jakému problému se chci věnovat a čím je významný? Hl. m. Praha připravuje nový územní plán. Již nyní je zřejmé, že nepůjde pouze o aktualizaci platného územního plánu, ale o změnu trendů v územním plánování. V souvislosti s tím se radní pro územní rozvoj Hudeček rozhodl vytvořit poradní orgán Metropolitní ozvučná deska (dále jen MOzD), v němž 4

5 budou zastoupeni rovněž členové některých pražských občanských sdružení (Arnika, Auto*mat, Klub za starou Prahu, PragueWatch, Pražské fórum). Díky tomu je zde jedinečná příležitost, aby zástupci občanských iniciativ mohli aktivně ovlivňovat samotný proces vzniku územního plánu, nikoliv pouze reagovat na změny navrhované v rámci plánu již platného. Chceme zástupce iniciativ dostatečným způsobem obeznámit s problematikou a argumentačně vybavit, aby jejich účast v MOzD nebyla pouhou formalitou. Jaký bude konkrétní výstup? Zástupci občanských iniciativ odborně a argumentačně připravení na účast v Metropolitní ozvučné desce; pojmenování hlavních nedostatků územního plánování v Praze; formulace vize rozvoje města z pohledu Pražského urbanistického kroužku; vytvoření podkladů k diskusi pro účastníky Metropolitní ozvučné desky, nastolování a obohacování agendy; reflexe jednání; publikování a medializace výstupů. Jak to řeší danou situaci? Odborníci v oblasti územního plánování uvidí zástupce občanských iniciativ jako kompetentní partnery, s nimiž je možno vést věcnou odbornou diskusi. Příprava v rámci Pražského urbanistického kroužku tak přispěje ke zvýšení důvěry a posílení dialogu mezi urbanisty a občanským sektorem. Zveřejněné odborné výstupy a reflexe činnosti pořizovatele územního plánu a MOzD vytvoří prostor pro vedení konstruktivní diskuse ex ante místo dosavadní praxe protestů a námitek občanských organizací ex post. Pro koho to děláme? Pro členky a členy zapojených iniciativ. Získají nové vědomosti a zkušenosti v oblasti územního plánování. Pro odborníky v oblasti územního rozvoje, kteří se konstruktivní a transparentní cestou seznámí s postoji a cíli pražských občanských organizací. Aktivní Pražané budou profitovat nepřímo možností získat ucelené informace o průběhu vzniku územního plánu. Kolik času to zabere a kdo to bude dělat? Martin Veselý: koordinátor projektu. Bude se účastnit setkání PUK, podílet se koncepci kulatých stolů, pořizovat zápis, dále bude zpracovávat společné zprávy ze zasedání MOzD určené k publikaci. Komunikuje s médii (asi 40 hodin/projekt). Lukáš Vacek (urbanista, architekt): odborný garant pro oblast obsahu plánování. Bude zajišťovat koncepci jednotlivých setkání a tato setkání moderovat. Bude se podílet na formulaci společné vize a analýze výstupů. Bude hlavním odborným konzultantem (asi 40 hodin/projekt). Petr Klápště (urbanista, architekt): odborný konzultant pro oblast procesu plánování. Bude se účastnit setkání PUK, podílet se koncepci kulatých stolů a formulaci společné vize (asi 40 hodin/projekt). 5

6 Zástupci občanských organizací: aktivní účast na MOzD (celodenní jednání tj. 6 8 hodin/zasedání), přípravu a účast na kulatých stolech PUK (asi 4 hodiny/kulatý stůl). V případě, že se za dobu trvání projektu uskuteční 2 zasedání MOzD a dva kulaté stoly, půjde přibližně o hodin práce za osobu Formální náležitosti aneb Proč je dobré vždy si pořádně přečíst příručku pro žadatele Nedodržení formálních náležitostí může vést k významnému snížení šancí na získání grantu, nebo dokonce k vyřazení projektové žádosti z hodnocení. Níže uvádím seznam úkolů, které musí být v rámci přípravy žádosti splněny. Před zahájením vyplňování projektové žádosti: Žadatel splňuje obecná kritéria oprávněnosti žadatele. Žadatel splňuje také specifické požadavky (požadovaný obrat v posledních dvou letech, prokazatelná praxe v oboru apod.). Všichni uvažovaní partneři vyhovují požadovaným kritériím (je-li relevantní). Žadatel je schopen doložit zájem cílových skupin (je-li vyžadováno). Žadatel je schopen uvést jmenovitý seznam členů realizačního týmu (je-li vyžadováno). Před odevzdáním: Žádost je před finálním uložením řádně zkontrolována. Všechny požadované položky jsou vyplněny. Všechny přílohy jsou přiloženy v požadovaném formátu a jsou čitelné. Žádost je vytištěna až po finálním uložení elektronické verze se správným registračním číslem Vytištěná žádost je svázána požadovaným způsobem. Jsem si jistý, zda lze žádost poslat poštou, nebo je nutné ji odevzdat osobně. Obálka je řádně nadepsána a obsahuje všechny požadované dokumenty 6

7 2. POPIS PROJEKTU 2.1. Hledání rovnováhy mezi obecností a konkrétností V rámci projektové žádosti budete nabádáni k tomu, abyste jednotlivé činnosti členů realizačního týmu či výstupy projektu dopodrobna rozepsali a pokud možno kvantifikovali. Na jednu stranu je to pochopitelné. Podrobně popsané aktivity a výstupy se hodnotitelům lépe hodnotí a administrátorům, kteří budou pověřeni dohledem nad vaším projektem, lépe kontrolují. Na druhou stranu je zřejmé, že příliš dopodrobna popsaná činnost a výstupy mohou být ve výsledku pro realizátora grantu svazující. Obzvlášť jsou-li pravidla pro hodnocení činnosti příjemce grantu rigidní a změny administrativně a časově náročné. Vždy je třeba najít míru konkrétnosti přijatelnou jak pro vás, tak pro hodnotitele. Neexistuje obecně platné pravidlo, jak to udělat. Lze se však spolehnout na několik základních principů, které ilustruji na příkladu vzdělávacího projektu Udržitelný region: vzdělávání pro udržitelný regionální rozvoj v Karlovarském kraji. V rámci tohoto vzdělávacího projektu má vzniknout pět vzdělávacích programů, které jsou charakterizovány časovou náročností, anotací obsahu a kvantifikací výstupů. Uvádím na příkladu programu Udržitelný urbanismus : časová náročnost 5 dní (40 hodin): 3 dny samostudia v rámci e-learningu; 1 den příprava závěrečné práce; 1 den účast na workshopu. Obsah vzdělávacího programu: základní pojmy v urbanismu, význam urbanizace a urbanismu, vztah urbanismu a udržitelného rozvoje, skryté dynamiky sídel, srovnání urbanizačních principů, zastavěné prostředí a kvalita života, aktéři utváření města a obce, nástroje utváření města a obce, urbanismus veřejného prostoru. Výstupy: Teoretický výklad v předpokládaném rozsahu normostran textu v každém programu (vč. všech citovaných pasáží, otázek, vysvětlení pojmů, příkladů apod.). 2 výuková videa. Videa v rozsahu asi 3 minuty budou představovat místa, v nichž se odehrávají případové studie, a uvádět tak uživatele e-learningu audiovizuálně do situace. Konkrétní téma se tedy bude odvíjet od zadání odborných řešitelů, kteří budou vytvářet případové studie na základě analýzy potřeb a problémů regionu a cílové skupiny v II. fázi projektu. Odkazy na další internetové zdroje a literaturu. 7

8 Návod pro vytvoření samostatné práce a návrhy témat samostatných prací. Návody představují stručnou instrukci, jakým způsobem a v jakém rozsahu vypracovat samostatnou práci, kterou je zakončeno e-learningové samostudium všech modulů. Zároveň lektoři jednotlivých modulů navrhnou asi 5 tematických oblastí, z nichž si budou moci účastníci vybírat. Celkově instrukce a anotace okruhů nepřesáhnou 2 normostrany. Ke každému z pěti modulů vzdělávacího programu budou vytvořeny 2 případové studie v celkovém rozsahu normostran včetně příloh. Obsahem budou vycházet z tematických okruhů představených v rámci anotace jednotlivých modulů a vždy se v nich bude několik těchto okruhů prolínat. Konkrétní případy budou specifikovány v průběhu realizace projektu na základě důkladné analýzy a budou zvoleny tak, aby co nejvíce vyhovovaly potřebám účastníků projektu a reagovaly na aktuální problémy v dané oblasti v Karlovarském kraji. Celodenní workshop ke každému programu. Dopolední část bude věnována prezentaci případových studií vytvářených v průběhu druhé fáze projektu a lektory moderované diskuse nad těmito případy. V odpolední části budou účastníci prezentovat výstupy svých samostatných prací a společně o nich diskutovat. Shrnutí úkolů: V projektové žádosti je uvedena celková náročnost vzdělávacího programu. Žadatel nejde do podrobnosti časové náročnosti jednotlivých kapitol apod. Obsah vzdělávacího programu je nastíněn uvedením názvů tematických okruhů. Tyto okruhy nejsou rozpracovány do podrobnějších anotací. Není to nutné a v řadě případů ani fakticky možné (limitovaný počet znaků na každou popisnou část projektu). Výstupy mají uveden konkrétní rozsah, forma a obsah výstupů jsou však uvedeny do té míry obecně, že řešitelům projektu dávají dostatečný prostor pro kreativitu a umožňují poměrně flexibilně reagovat na potřeby cílové skupiny Vymezení cílové skupiny Neexistuje projekt, který bychom dělali pro všechny. Příliš obecné definování cílové skupiny široká veřejnost, obyvatelé města XY apod. posuzují hodnotitelé negativně. Cílová skupina by však měla být definována nejen z hlediska odbornosti anebo zájmu, ale také alespoň přibližně realisticky kvantifikována. Kolik lidí může oslovit vaše informační kampaň? Kolik předpokládáte účastníků konference či školení? Jakou očekáváte návštěvnost výstavy? A o co se váš odhad opírá? Jestliže už znáte konkrétní účastníky vašeho projektu, tím lépe. A je dobré to v žádosti zmínit. Uvádím příklad popisu cílové skupiny z již diskutovaného vzdělávacího projektu Udržitelný region: vzdělávání pro udržitelný regionální rozvoj v Karlovarském kraji: Cílovými skupinami projektu jsou: a) odborníci ze soukromé sféry věnující se problematice široce chápaného regionálního rozvoje, b) pracovníci veřejné správy (konkrétně pracovnice a pracovníci MÚ v Karlových Varech, Chebu a Sokolově), 8

9 c) zaměstnanci nestátních organizací, které se věnují problematice udržitelného rozvoje či některé z jeho dílčích rovin (ředitel a manažerka MAS Náš Region, vedoucí infocentra v Toužimi provozovaného o. s. Cesta z města). Cílová skupina tedy pokrývá všechny klíčové aktéry regionálního rozvoje z téměř celého Karlovarského kraje, a to jak z regionů městských, tak venkovských. Jmenný seznam zájemců z řad cílové skupiny je uveden v příloze projektu. Velikost cílové skupiny: Každý z pěti vytvořených vzdělávacích programů bude pilotně ověřen nejméně na šesti účastnících z Karlovarského kraje, jež lze rozdělit do tří skupin: veřejná správa, odborníci ze soukromé sféry, občanský sektor. V žádném z pilotně ověřovaných programů nebudou převažovat zástupci jedné z výše definovaných cílových skupin. Celkem tak bude v rámci projektu podpořeno 30 osob.* * Například u Evropských fondů lze v rámci monitorovacích indikátorů počítat účastníky pro každý vzdělávací program vytvořený v rámci téhož projektu zvlášť. Tedy jeden člověk, který se zúčastní všech pěti vzdělávacích programů, se počítá 5. Shrnutí úkolů: Cílové skupiny jsou jasně definovány. Víme, komu je projekt určený. Cílová skupina je realisticky kvantifikovaná. Jsou uvedeni konkrétní účastníci. Je zřejmý zájem cílové skupiny o projekt Zdůvodnění potřebnosti Hodnoticím komisím prochází pod rukama množství kvalitně zpracovaných projektů. Proto si vždy při psaní žádosti položte otázku, proč by měl být podpořen právě tento projekt. Přínos projektu je vhodné popsat: ve vztahu k cílové skupině (proč naše cílová skupina potřebuje právě toto?), z hlediska inovativnosti (v čem je jiný, lepší, nový ve srovnání s konkurenčními projekty? co přináší odlišného a významného?), z pohledu poskytovatele dotace (jak projekt přispěje k řešení problémů cílového odvětví či regionu). Nedokážu-li si na tuto otázku přesvědčivě odpovědět sám, těžko o tom přesvědčím hodnotitele. Znovu uvádím příklad zdůvodnění potřebnosti z již diskutovaného vzdělávacího projektu Udržitelný region: vzdělávání pro udržitelný regionální rozvoj v Karlovarském kraji: Obecný, přenositelný přínos pro cílovou skupinu: Účastníci dostanou příležitost nahlédnout problematiku, jíž se zabývají v rámci své profese, v širších souvislostech udržitelného rozvoje a seznámit se s aktuálními trendy a příklady dobré praxe z domova i zahraničí. Tento přístup povede: a) k rozšíření znalostí využitelných ve stávající praxi (tj. ke zvýšení odborné kvalifikace), 9

10 b) k rozvoji měkkých dovedností: díky porozumění motivacím a strategiím dalších skupin aktérů, kteří se na široce pojímaném regionálním rozvoji podílejí (politická reprezentace, investoři a podnikatelé, zájmové spolky, široká veřejnost/občané apod.), a díky seznámení s metodami zapojování dalších aktérů do plánování a rozhodování se zvýší schopnost absolventů pilotního programu řešit problémy, s nimiž se ve své každodenní praxi setkávají, efektivně, srozumitelně a s lepším porozuměním potřebám klientů (tj. sociální učení). Inovativnost projektu spočívá: 1. V komplexnosti a interdisciplinárním přístupu. Projekt vychází z předpokladu, že koncepce rozvoje v rámci jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje není možné oddělovat. Proto žadatel vytvořil tým zkušených odborníků z různých profesí schopných širokou škálu témat důležitých pro udržitelný rozvoj města popsat ve vzájemných souvislostech. 2. V prostoru, který je věnován metodám a technikám zapojování veřejnosti, v rámci rozvoje měst a obcí v rámci kraje využívaných spíše okrajově, neboť se stále potýkáme s nedostatkem proškolených odborníků, kteří by byli schopni participativní setkání vést a vyhodnocovat. 3. V zapojování lokálních expertů a důrazu kladeném na zohlednění lokální zkušenosti. Díky tomu nebudou mít vytvořené vzdělávací programy čistě teoretický (akademický) charakter, ale budou zároveň nabízet řadu konkrétních systémových opatření, návrhů řešení prakticky využitelných pro vytváření koncepcí udržitelného regionálního rozvoje v Karlovarském kraji. Přidaná hodnota projektu je tedy: 1. ve znalosti souvislostí mezi jednotlivými oblastmi udržitelného rozvoje měst a obcí, 2. ve znalosti metod a technik efektivního zapojování veřejnosti a klíčových aktérů, 3. v provázání udržitelného rozvoje a praxe v konkrétním regionu. Přínos s ohledem na specifické potřeby Karlovarského kraje: Nástroje udržitelného regionálního rozvoje prezentované v rámci projektu budou zohledňovat priority územního rozvoje uvedené v Zásadách územního rozvoje Karlovarského kraje 2010 (ZÚR 2010) a v aktualizovaných Územně analytických podkladech (ÚAP 2013). Případové studie vytvořené v rámci projektu se budou zaměřovat primárně na hledání cest k eliminaci slabých stránek a hrozeb uvedených ve SWOT analýze ZÚR 2010 a ÚAP 2013 a k rozvoji silných stránek a potenciálů ve vybraných mikroregionech. Zároveň bude projekt přinášet příklady dobré praxe z dalších krajů ČR i zahraničí. Díky komplexnosti připravovaného vzdělávacího projektu budou tyto příklady a případové studie pokrývat všechny tři pilíře udržitelného rozvoje kraje uvedené ve výše zmíněných dokumentech: pilíř hospodářský, sociální (soudržnost) i environmentální Zdůvodnění vazby projektu na podporované aktivity Ani velmi dobře promyšlený a formulovaný projekt nemusí být podpořen, jestliže jeho zaměření neodpovídá prioritám dané grantové výzvy. Zní to jako něco samozřejmého. V praxi ale bývá 10

11 tato skutečnost žadateli podceňována. Zkoušet kopírovat stejný projekt do odlišně zaměřených výzev s tím, že se to nějak udělá, zpravidla nevede k úspěchu. V některých grantových výzvách jsou podrobně definovány projektové výstupy a žadatel je povinen objasnit, jak aktivity projektu vedou k těmto výstupům. Pro ilustraci uvádíme tabulku podporovaných aktivit Fondu pro nestátní neziskové organizace financovaného z finančních mechanismů Norska, Lichtenštejnska a Islandu. Od žadatele se tedy očekává podrobný kvantifikovatelný (sloupec počet ) a ověřitelný (sloupec způsob doložení ) výčet výstupů vztažený k jednotlivým podporovaným aktivitám projektu. Tj. zpravidla k aktivitám přímo souvisejícím s prací s cílovou skupinou, tedy např. příprava vzdělávacích programů a realizace školení, nikoliv aktivitám nezbytným pro realizaci projektu (koordinace, účetnictví), ovšem bez vazby na cílovou skupinu. 11

12 Častým nedostatkem je přitom nejasné rozlišení aktivit, vstupů a výstupů: Aktivity jsou jednotlivé dílčí kroky směřující k realizaci výstupů. Tedy procesy (např. vytváření vzdělávacího programu, realizace školení), ne hmotné (určitý počet příruček) či nehmotné produkty (e-learning, školení). Pro realizaci aktivit jsou potřeba určité vstupy (lidské zdroje, materiál ), které je třeba popsat a zdůvodnit v rozpočtu projektu. Výstupy jsou hmotnými či nehmotnými produkty, které jsou výsledkem realizace projektových aktivit. V případě vzdělávacího programu tedy například počet vytvořených příruček, e-learningový program či počet proškolených osob. Není dobrou strategií popsat aktivity, kterým se chcete věnovat, a poté z nich vyvozovat výstupy, které by odpovídaly zadání projektové výzvy. Logika projektu říká, že aktivity musí vést k dosažení výstupů projektu a výstupy k dosažení cíle projektu. Zkušený žadatel si tedy nejprve jasně pojmenuje cíle projektu, poté definuje výstupy, které prokazatelně přispějí k naplnění cílů, a poté teprve začíná rozpracovávat popis jednotlivých aktivit vedoucích k vytvoření výstupů a potřebných vstupů Měřitelnost výstupů V grantových výzvách je kladen důraz na měřitelnost výstupů. Nejjednodušším způsobem měření efektivity výstupů (ve vztahu k nákladům) je jejich kvantifikace. V některých případech je to poměrně jednoduché. Například v rámci vzdělávacího programu bude vytvořena příručka určitého rozsahu a bude proškolen předem specifikovaný počet osob. U jiných aktivit např. pořádání výstav či volných vzdělávacích cyklů je kvantifikace počtu účastníků mnohem obtížnější. Žadatel nechce údaj podhodnotit, aby nesnížil svou šanci na získání grantu, ale nemůže jej ani přestřelit (minimální počet, který uvede v projektové žádosti, bývá závazný). A konečně jsou tu takové typy výstupů, u nichž představuje kvantifikace dopadu značný problém. Patří mezi ně kupříkladu opatření přispívající ke zvyšování transparentnosti veřejné správy a zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů. U těchto opatření je těžké dopředu odhadnout, kolik občanů možnosti získat informace využije, kolik se jich zapojí do rozhodování a kolik peněz se díky větší transparentnosti v rozhodování veřejné správy podaří ušetřit. Počet podpořených produktů a počet podpořených osob proto u výzev zaměřených na rozvoj občanské společnosti nejsou jedinými měřítky úspěšnosti a efektivity. Je však bezpodmínečně nutné pojmenovat konkrétní výstupy reálně dosažitelné v rámci projektu. Například v rámci aktivity Transparentní rozvoj města se zapojením veřejnosti, realizované organizací Pražské 9fórum v rámci projektu Pět přání pro Prahu, mají být realizována tato opatření: veřejná databáze vstupů od participujících občanů, 12

13 dvojnásobné lhůty k podávání připomínek a námitek ke změnám územně plánovací dokumentace, všechny projednávané změny územního plánu jsou zaznamenány do interaktivní mapy na praha.eu, vzorový materiál srozumitelně komunikující stěžejní témata rozvoje města veřejnosti. V takovémto případě je také nutné rozlišit výstupy, jejichž realizace je plně v moci žadatele (v našem příkladu vzorový materiál srozumitelně komunikující stěžejní témata rozvoje města veřejnosti, který tvoří do projektu přímo zapojení experti) a výstupy, jejichž realizace je závislá na vůli dalšího subjektu (v tomto případě Magistrátu hl. m. Prahy) navrhovaná opatření přijmout (a využít přitom odborné a technické podpory Pražského fóra). To však neznamená, že druhý typ výstupů nelze v rámci projektových žádostí uvádět. Neměly by však být v žádosti uvedeny pouze tyto výstupy, neboť hodnotitelé by pravděpodobně projekt závislý na spolupráci s měnícími se politiky a úředníky hodnotili jako příliš rizikový. Rozhodně musí být uvedeno, čeho bude dosaženo v případě absence součinnosti ze strany předpokládaných spolupracujících subjektů Rizika projektu Žádný projekt není prost rizik. Proto je v projektových žádostech zpravidla požadováno popsání rizik, která žadatel pokládá za nejvýznamnější, a způsobu jejich eliminace. Rizika by v projektové žádosti neměla být popsána pouze formálně. Rozhodně je lépe vyjmenovat více rizik a seřadit je podle relevance než opomenout podstatné riziko, které odhalí až hodnotitel. Rizika lze dělit na vnitřní a vnější. Vnitřní rizika jsou ta, která může žadatel přímo ovlivnit. Jedná se například o zastupitelnost a nahraditelnost členů realizačního týmu a zajištění subdodavatelů. Vnější rizika může žadatel ovlivňovat pouze nepřímo. Měl by však mít představu o tom, jak bude postupovat, jestliže se riziko naplní. Příkladem vnějších rizik je například opoždění plateb ze strany poskytovatele dotace nebo nedostatečný zájem cílových skupin o projekt. Rozdělení rizik na vnitřní a vnější není povinné a lze je dělit do většího počtu obsahových kategorií. Uvádím příklad popisu rizik a jejich eliminace v projektu Udržitelný region: Hlavní rizika: Projekt byl připraven velmi pečlivě a vychází z našich zkušeností s potřebami cílové skupiny. Přesto lze identifikovat několik potenciálně rizikových oblastí, které mohou ovlivnit dosažení a kvalitu cílů projektu. 1. Rizika v oblasti lidských zdrojů: a) nedostatek zájmu ze strany cílové skupiny účastníků, jejich slabá motivace, b) nedostatek zájmu o výstupy projektu, diseminace. 2. Rizika v řízení projektu: 13

14 a) fluktuace členů týmu, b) onemocnění členů projektového týmu, c) dodržování stanoveného harmonogramu a monitorovacích indikátorů, d) zajištění publicity v souladu s Manuálem vizuální identity. 3. Právní rizika: a) změna legislativy, změna pravidel pro administraci. 4. Finanční rizika: a) zpoždění plateb ze strany poskytovatele, b) problémy při administraci a žádosti o platbu, c) závěrečné zálohování z vlastních zdrojů, 5. Udržitelnost projektu Plán eliminace rizik Výše popsaným rizikům budeme v rámci realizace projektu předcházet následujícím způsobem: 1. Rizika v oblasti lidských zdrojů: a) cílové skupiny budou motivovány k zapojení do projektu a jeho úspěšnému dokončení kvalitou vzdělávacích programů, časově flexibilní e-learningovou formou výuky, možností ovlivnit finální podobu vzdělávacích programů, možností navázání interdisciplinárního dialogu v rámci workshopů, b) riziku nedostatečného zájmu o výstupy projektu budeme předcházet jeho dostatečnou publicitou skrze web projektu, web žadatele, média a spřátelené organizace. V rámci udržitelnosti bude e-learning otevřen všem, nejen lokálním partnerům, čímž cílová skupina významně naroste. 2. Rizika v řízení projektu: a) výběrem pracovníků s dlouhodobým zájmem o problematiku; kvalitním finančním ohodnocením; b) každý člen realizačního týmu musí být zastupitelný. Zástupcem se může stát buď někdo ze stávajících členů realizačního týmu, nebo někdo z řady zkušených lektorů pracujících pro žadatele anebo pro instituce, na nichž působí manažer projektu a odborní garanti, b) každý člen bude pravidelně 1 měsíčně zálohovat data; každý měsíc také budou probíhat porady jednotlivých pracovních skupin za účasti odborných řešitelů a koordinátora projektu. Koordinátora finanční manažer budou klást patřičný důraz na průběžnou evaluaci plnění harmonogramu a rozpočtu a naplňování monitorovacích indikátorů. 3. Právní rizika: Členové realizačního týmu budou sledovat legislativní změny a v případě potřeby na ně flexibilně reagovat. 14

15 4. Finanční rizika: a) zpoždění plateb ze strany poskytovatele bude žadatel sanovat z vlastních zdrojů, b) průběžná spolupráce s poskytovatelem podpory, proškolení projektového týmu, c) závěrečné zálohování z vlastních zdrojů: žadatel si nechá rezervu 10 % nebo ji zajistí jiným způsobem. 5. Udržitelnost projektu: Udržitelnost projektu bude zajištěna zpřístupněním e-learningu partnerům žadatele i zájemcům z řad široké odborné a neodborné veřejnosti a rovněž výstupů ve vlastní výuce žadatele. 15

16 3. ROZPOČET PROJEKTU 3.1. Přiměřenost rozpočtu délce projektu, počtu výstupů a podpořených osob Jestliže budete chtít realizovat vzdělávací projekt podobného rozsahu jako Udržitelný region figurující v několika příkladech výše a budete požadovat osm milionů, soudný hodnotitel si řekne, že tato cena za vytvoření pěti e-learningových programů a proškolení třiceti lidí je přemrštěná, pokrátí vám radikálně rozpočet, vy přijdete o body za hospodárnost a pravděpodobně i o šanci získat grant. Jaká je tedy rozumná cena za takový projekt? Neexistuje jednoznačná odpověď. Různí hodnotitelé mívají hranici přiměřenosti některých výdajů různě vysoko. Vy si ale zkuste říct, kolik byste do podobného projektu byly ochotni vložit peněz, pokud byste stáli na opačné straně tedy spravovali (nebo ještě lépe vlastnili) balík peněz a rozhodovali se, komu a na co je přidělíte. A kolik že dostal žadatel projektu Udržitelný region? Přibližně 1,9 milionu Kč. Doba realizace projektů je vždy omezena určitým intervalem. Žadatelé mívají tendenci žádat o grant na maximální možnou dobu. Někdy je za tím snaha mít na všechno dost času. To je v pořádku. Neméně častý je ovšem argument na delší projekt přece můžu žádat víc peněz. To samozřejmě ano, ale pouze za předpokladu, že délka projektu je zdůvodnitelná ve vztahu k výstupům. Tedy například požadovat 2 roky a milion korun na vytvoření stostránkové příručky základů územního rozvoje je neadekvátní a nemá to šanci na úspěch. Nemějte tedy hodnotitele za hlupáky a odhadněte realisticky dobu, která bude potřeba k vytvoření plánovaného výstupu a tomu odpovídající odměnu. Postupujte přitom, jako byste byli šéfem firmy a platili zaměstnance ze svého. A co podpořené osoby? I tady někdy dělají žadatelé chybu. Řekněme, že poctivě vyčíslíte náklady na vytvoření vzdělávací příručky a proškolení pilotní skupiny na tři čtvrtě milionu a rok se tomu budete věnovat. Jenže se zavážete pouze k tomu, že pilotně proškolíte 10 lidí a příručku vytisknete v počtu 20 kusů. Ani takový projekt nebude z hlediska efektivity hodnocen pozitivně. Cena za vytvoření příručky je sice přiměřená, ale 20 kusů je malý počet a deset proškolených lidí tento deficit vykompenzovat nemůže. Co s tím? Například se můžete v projektu zavázat k vytvoření e-learningu, či alespoň elektronické příručky, která bude po skončení pilotního projektu zdarma ke stažení na webu projektu. Zásadním způsobem tím zvýšíte počet (potenciálních) uživatelů vašeho výstupu, a tím také šanci získat grant. Pozor si ale dejte i na opačný extrém. Tj. ve snaze zdůraznit efektivitu projektu naslibovat příliš velké množství podpořených osob, a potom nebýt schopen toto číslo naplnit. To zpravidla vede k vracení části dotace a k administrativním komplikacím Přiměřenost osobních nákladů aneb Jak přežít tabulkové mzdy Na rozdíl od soukromého zaměstnavatele, který si stanovuje vlastní mzdovou politiku odrážející realitu na trhu práce, jsou žadatelé o dotaci často limitováni tabulkovými mzdami. Tabulky určují rozmezí, v němž se pohybují obvyklé mzdy u typových pozic v daném regionu, a překročení horní hranice hodinové či měsíční sazby není dovoleno. Budou ale špičkoví odborníci či renomovaní právníci 16

17 ochotni zapojit se do projektu například za 250 korun hrubého na hodinu? Pravděpodobně ne. Teď ovšem vyslovím něco, co se v žádné oficiální příručce pro žadatele nepíše, co je však veřejným tajemstvím. Jestliže nelze zvýšit formální hodinovou sazbu, nadsadí se počet vykazovaných hodin tak, aby výsledná odměna za práci byla odměnou obvyklou. V praxi si tedy najatý expert každou odpracovanou hodinou vykáže jako dvě nebo tři hodiny, a pokud výsledná cena není přemrštěná, jsou spokojeni hodnotitelé, poskytovatel dotace, příjemce dotace i zaměstnanec. Skutečnost, že jde nadsazený počet hodin, se do žádosti samozřejmě neuvádí a nadsazenost nesmí být do očí bijící. Druhým způsobem, jak přežít tabulkové mzdy, je dělat to na fakturu, tj. vykazovat práci jako služby. U některých projektových žádostí je však omezení, že klíčové osoby v projektu (manažer, hlavní řešitel apod.) musí být v zaměstnaneckém poměru k příjemci dotace. Anebo je stanoveno, že podíl služeb nesmí překročit určité procento celkového rozpočtu, často 49 %. Je to tedy řešení především pro technické (IT), právní či účetní služby potřebné pro projekt, u nichž je reálná hodinová sazba vyšší než ta tabulková Provázanost rozpočtu s aktivitami projektu Rozpočet projektu musí logicky a přehledně vyjmenovat a ocenit všechny vstupy, které jsou potřebné k realizaci výstupů projektu. Pro větší přehlednost je vhodné náklady členit podle jednotlivých aktivit. V některých výzvách je to explicitně požadováno. U každého vstupu by mělo být jasné, proč je potřeba k realizaci daného výstupu a proč v tomto množství. Uvedu příklad z praxe. Pro realizaci e-learningového vzdělávacího programu je zdůvodnitelný nákup jednoho počítače s potřebným softwarem, nikoliv dvaceti nebo třiceti počítačů jako dárečků pro účastníky vzdělávání. Vstupy (položky rozpočtu) by měly být popsány v přiměřené podrobnosti. Není nutné napsat slohové cvičení na téma, co kdo bude dělat a k čemu všemu bude složit zakoupené zařízení. Budete-li ale vyčíslovat položky rozpočtu u aktivity tvorba vzdělávacího programu, nestačí obecné formulace typu odborná práce, koordinace a tvorba e-learningu. Vždy by ve dvou třech větách mělo být popsáno, jakou konkrétní činnost budou pracovníci projektu vykonávat. A pokud například odbornou práci bude zajišťovat více lidí, měla by být jejich role popsána jednotlivě. Také by měl být v popisu položek uveden rozsah práce (počet hodin a objem výstupů). Uvádím příklad z popisu aktivity Tvorba vzdělávacího programu Udržitelný urbanismus v rámci projektu Udržitelný region. Tento rozsah informací lze považovat za určité minimum. Na realizaci klíčové aktivity se budou podílet: Odborný garant programu (100 % svého úvazku, tj. 36 hodin/měsíc). Spolupodílí na tvorbě obsahu vzdělávacího programu. Spolupracuje s tvůrcem videí na formulování námětů pro výuková videa, konzultuje s ním jejich obsah. Zodpovídá za celkovou koncepci vzdělávacího programu. Lektor programu (100 % svého úvazku, tj. 28 hodin/měsíc). Spolupodílí na tvorbě jednotlivých modulů vzdělávacího programu dle své odbornosti, a to jak formou sběru a zpracování dat, tak spoluautorství výukových textů. 17

18 Lokální expert (100 % úvazku, tj. 28 hodin/měsíc). Podílí se na tvorbě obsahu vzdělávacího programu. Jeho úkol spočívá především v přenosu lokální znalosti v dané oblasti vzdělávání a zasazování obsahu vzdělávacího programu do kontextu Karlovarského kraje. Konzultuje témata případových studií, z nichž významná část bude z Karlovarského kraje. Koordinátor projektu (20 % svého úvazku). Náklady KA dále zahrnují: poměrnou část nákladů na tvorbu, vývoj a koordinace systému moodle, náklady na tvorbu dvou výukových videí, poměrnou část ceny serveru Celkem: ,4 Kč 3.4. Kategorie rozpočtu Kategorie rozpočtu a jejich řazení se v různých typech grantových výzev liší. Vždy je však třeba rozlišovat mezi osobními náklady a službami a mezi náklady materiálovými a nemateriálovými: Osobní náklady jsou kategorií rozpočtu zahrnující náklady na pracovníky, kteří jsou vůči příjemci dotace v zaměstnaneckém poměru (DPP, DPČ, pracovní smlouva). Naopak veškerá práce hrazená na základě vystavené faktury spadá do kategorie nemateriálových nákladů/služeb. V rozpočtu je vždy třeba zohlednit konečnou cenu služby včetně DPH. Nelze ji tedy uvádět do kolonky mzdy v osobních nákladech. Kromě práce členů realizačního týmu na fakturu zahrnují nemateriálové náklady veškeré nehmotné statky (například na klíč vyrobené příručky, e-learningovou aplikaci, běžně dostupný software) a provozní náklady (nájem a energie), nejsou-li vedeny jako zvláštní kategorie rozpočtu). Pozor na častou chybu. Tisk je také službou/nemateriálovým nákladem, nikoliv nákladem materiálovým (přestože výsledkem je hmotný, papírový výstup). Materiálové náklady jsou náklady vynaložené na nákup hmotných statků (kancelářského zařízení, výpočetní techniky/hardwaru, učebnic apod.). Specifickou kategorii představují cestovní náklady. Jejich vykazování je náročné jak pro pracovníky vykonávající cestu (shromažďování cestovních dokladů, dokladů o ubytování, cestovní zprávy), tak pro finančního manažera, který bude proplácení cestovného administrovat. Obzvláště pokud budou v projektu realizovány pouze jednodenní tuzemské cesty s náklady v řádu stovek korun, doporučuji zvážit variantu v rozpočtu je neuvádět a kompenzovat to pracovníkům vyšší odměnou za práci. 18

Jak napsat úspěšný projekt

Jak napsat úspěšný projekt Jak napsat úspěšný projekt PROJEKT = definovaná, v čase ohraničená změna není vhodný k pokrytí běžných činností procesy, opakování je vhodný k řešení jasně definovaných problémů: - vyřešení absence něčeho

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Historie revolvingových fondů Phare

Historie revolvingových fondů Phare Historie revolvingových fondů Phare PHARE Environmental Fund (1995-1998) - půjčeno 90.7 mil.kč. 10 obcím Business Environmental Programme (1999-2000) - půjčeno 22,32 mil.kč.5 firmám Bank Fund for Municipalities

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Realizace a monitoring strategického plánu... 2 2.1. Realizace strategického plánu... 2 2.2. Organizační změny systém projektového řízení...

Více

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 %

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 % Vzdělávac vací projekty financované ESF aneb jak to vidí hodnotitel Věcné hodnocení - úkol pro hodnotitele Základní zásady o Žádosti často obsahují obecné formulace, které je možné interpretovat různě

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Příloha 02 Pracovní skupina

Příloha 02 Pracovní skupina Příloha 02 Pracovní skupina (úloha a způsob práce PS, práva a povinnosti členů PS, formulář seznam členů PS) Pracovní skupina (PS) Konkretizace úlohy pracovní skupiny tvorba a aktualizace struktury a

Více

Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA)

Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA) Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA) 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Číslo globálního

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání

FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Dotaz: Kdy je možné zahájit práce na projektu, aby byly považovány za způsobilé výdaje (aktivita analýza potřeb v území a další )? Po kontrole

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí Cíle modulu Všeobecné seznámení se strukturou a cílem projektové fiše obeznámení se základními principy tvorby SWOT analýzy projektů (vyhodnocení, návaznosti apod.) dokázat stanovit cíle projektu dle kritérií

Více

Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje

Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje Společné Grantové kolo nadace a města Strakonice (realizované městem v rámci programu Zdravého města Strakonice a určené na podporu aktivit místní

Více

Podmínky dotačního programu

Podmínky dotačního programu Podmínky dotačního programu Číslo programu Název programu 15SMV02 Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů - rozvoj talentů Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 3.11.2014

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Při kontrole monitorovacích zpráv se často opakují některé nedostatky v pracovních výkazech, na které bychom vás rádi upozornili.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Závěrečná zpráva projektu Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ HaskoningDHV Czech Republic,

Více

Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015

Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015 Příloha č.: 11 Počet stran přílohy: 4 Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015 Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015 (dále jen program ) (schváleno usnesením rady kraje č. /. ze dne 14. 7.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj BLIŽŠÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení

Více

Podmínky dotačního programu

Podmínky dotačního programu Podmínky dotačního programu Číslo programu Název programu 15SMP01 Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

Základní metodika pro tvorbu priorit, cílů a opatření 2.KPSS

Základní metodika pro tvorbu priorit, cílů a opatření 2.KPSS Pracovní metodika pro tvorbu 1) SWOT analýz 2) priorit a 3) cílů, opatření a aktivit 2. KPSS města ČK Metodika obsahuje vzorový příklad pro tvorbu cílů a opatření 1) SWOT analýza *Pozn.: převzato z metodik

Více

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA TVORBY PROJEKTŮ. TVORBA A ŘÍZENÍ TZV. MĚKKÝCH PROJEKTŮ praktické zkušenosti. PROGRAMOVÁNÍ = stanovení cílů PROJEKTOVÝ CYKLUS

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA TVORBY PROJEKTŮ. TVORBA A ŘÍZENÍ TZV. MĚKKÝCH PROJEKTŮ praktické zkušenosti. PROGRAMOVÁNÍ = stanovení cílů PROJEKTOVÝ CYKLUS TVORBA A ŘÍZENÍ TZV. MĚKKÝCH PROJEKTŮ praktické zkušenosti Michal Medek Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20 michal.medek@lipka.cz ZÁKLADNÍ PRAVIDLA TVORBY PROJEKTŮ projekt

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obecné zásady Odhad celkových výdajů projektu (tzn. plán) v rámci realizace projektu bude

Více

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V OBLASTI INTEGRACE CIZINCŮ Pořadatel semináře Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Nadace

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

1. Zaměření projektu (1)

1. Zaměření projektu (1) ESF JPD Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost CZ.4..7/4.1../87 INTERNAL CONTROL ACADEMY Eurodan, s.r.o. Ing. Rodan Svoboda +4 6 49 svoboda@eurodan.cz www.eurodan.cz 1. Zaměření projektu (1) Záměr projektu

Více

Směrnice č. 1/2009. Směrnice č. 1/2009. Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje

Směrnice č. 1/2009. Směrnice č. 1/2009. Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje Strana 1 z 8 Směrnice č. 1/2009 Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje platnost: 1.12.2009 zpracovala: Simona Bonková Strana 2 z 8 1 Účel Účelem

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 2. 2012 Datum ukončení realizace 30.

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Finální verze žádosti (VK-UC) 44N43PØØØ1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Finální verze žádosti (VK-UC) 44N43PØØØ1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Unikátní kód žádosti: I. Souhrnné informace o projektu 44N43PØØØ1 Identifikace operačního programu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo prioritní osy: Název

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015:

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji 1 Projektový servis UP Projektový servis UP = informačně-poradenské centrum poskytující komplexní služby v oblasti projektového managementu Od 1. 1.

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Metodika k DT 9.F.e. Regionální přenos informací prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) pro rok

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Příprava a realizace dotovaných projektů. Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 23. 4. 2012

Příprava a realizace dotovaných projektů. Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 23. 4. 2012 Příprava a realizace dotovaných projektů Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 23. 4. 2012 Příprava a realizace dotovaných projektů Dotace, granty, příspěvky Vyhledávání projektových témat Zvyšování hodnoty

Více

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO PŘÍPRAVA REALIZAČNÍ FÁZE ŽADATEL / PŘÍJEMCE Podání RŽ 1. Zpracování projektu 2. Elektronický podpis 3. Účet v eaccountu Podání PŽ Předkládání průběžných monitorovacích

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Inovační vouchery ÚK 2015 1. Cíle a přínosy programu Program Inovační vouchery Ústeckého kraje (dále také program ) podporuje spolupráci podnikatelských subjektů

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín partnerství a zdravá komunita - celoživotní vzdělávání prosperita grantový projekt číslo CZ.1.04/3.4.04/26.00328 NABÍDKA SPECIFICKÝCH E-LEARNINGOVÝCH

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c) 1. Může se do vyhlášené výzvy přihlásit s projektem jakýkoliv subjekt, který splňuje parametry oprávněného žadatele, nebo je jejich počet omezen na ty kraje, s nimiž bylo

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

ČSOB Nadační program vzdělání 2015

ČSOB Nadační program vzdělání 2015 ČSOB Nadační program vzdělání 2015 ČSOB 8. června 2015 vyhlašuje grantové řízení v tématu Bezpečnost v online prostředí ČSOB dlouhodobě podporuje vzdělávání a zvyšování finanční gramotnosti u české veřejnosti.

Více

Evaluace jako součást tvorby a implementace strategických dokumentů v české veřejné správě

Evaluace jako součást tvorby a implementace strategických dokumentů v české veřejné správě Evaluace jako součást tvorby a implementace strategických dokumentů v české veřejné správě Příspěvek do panelu Metodologické výzvy v rámci konference Evaluace pro budoucnost Praha, 30. května 2012 Obsah

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.2 8. září 2008 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 27. 9. 2011 Přílohy monitorovací zprávy ex ante No. dokument počty vzory 1 Podpisové vzory přikládáno k ZZRP 1 x originál www.esfcr.cz 2 Soupiska účetních

Více

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 Město Kutná Hora vyhlašuje Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 P ř í s p ě v k o v é (g r a n t o v é) o b l a s t i 1. Kultura

Více

Návrh obsahu studie proveditelnosti. Prioritní osa 2 OPŽP. Petr Honskus

Návrh obsahu studie proveditelnosti. Prioritní osa 2 OPŽP. Petr Honskus Návrh obsahu studie proveditelnosti Prioritní osa 2 OPŽP Petr Honskus Cíl prezentace Představit návrh obsahu studie proveditelnosti v kontextu hodnocení projektů spadajících do P2 OPŽP Získat zpětnou vazbu

Více

Identifikované nedostatky v dokládaných výstupech v rámci akce EU peníze školám

Identifikované nedostatky v dokládaných výstupech v rámci akce EU peníze školám Identifikované nedostatky v dokládaných výstupech v rámci akce EU peníze školám Realizace projektů EU peníze školám již značně postoupila. Proto bude tento článek věnován zkušenostem z administrativních

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č.j.: 13 691/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 Obecná pravidla Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 I. Obecná charakteristika programu 1) Zaměření programu Název programu je Příspěvkový program Zdravého města Strakonice

Více

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP I. Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci Norských fondů 2014 Dům zahraničních služeb vyhlašuje otevřenou výzvu k předkládání návrhů projektů

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě Obsah semináře I. Základní informace k výzvě II. Věcná část výzvy III.Finanční řízení 2 I. Základní informace

Více

Hodnocení úrovně vzdělávání

Hodnocení úrovně vzdělávání Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Dokument byl vypracován skupinou odborných konzultantů KA 02 ve složení: Lucie Jindrová, Martina Heřmanová, Martin Ježek HODNOCENÍ

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Je možné v rámci projektu pořádat kurz / školení? Ne, nelze financovat vlastní realizaci kurzu, finanční prostředky (a tudíţ celý projekt) musí

Více

OP LZZ Mezinárodní spolupráce. 13. září 2011

OP LZZ Mezinárodní spolupráce. 13. září 2011 OP LZZ Mezinárodní spolupráce 13. září 2011 Název projektu: Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0270 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA A ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU (MZ a ZjŽoP) finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část - Přílohy MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky

Více

MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA

MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA Městský úřad Hořovice Palackého náměstí 2 268 01 Hořovice Vnitřní předpis č. 5 / 2014 Příloha č. 1 Kritéria pro hodnocení žádostí o dotaci z rozpočtu města Hořovice - sociální oblast.

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY

Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY PŮSOBÍCÍ V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SUCHDOL PRO ROK 2015 1 / 6 Část I: Podmínky pro účast

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program

SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program Českomoravská konfederace odborových svazů REALIZAČNÍ PROJEKT VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVACÍ AKTIVITA VZDĚLÁVACÍ SLUŽBA PSYCHO-SOCIÁLNÍHO TYPU 1)

Více

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava. reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava. reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78. Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.00041 Rekapitulace stavu k 31.5.2014 Cíle projektu: zjištění potřeb občanů

Více

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky Zadavatel o Obchodní firma / název Vzdělávací centrum pro veřejnou správu o. p. s. o Právní forma Obecně prospěšná společnost o Osoba oprávněná jednat

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více