MANUÁL ŽADATELE O GRANT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL ŽADATELE O GRANT"

Transkript

1 MANUÁL ŽADATELE O GRANT Pro PS Granty zpracoval Martin Veselý Červenec 2014

2 Obsah 1. Zaměření projektu Základní otázky Příklad, jak formulovat projektový záměr Formální náležitosti aneb Proč je dobré vždy si pořádně přečíst příručku pro žadatele 6 2. Popis projektu Hledání rovnováhy mezi obecností a konkrétností Vymezení cílové skupiny Zdůvodnění potřebnosti Zdůvodnění vazby projektu na podporované aktivity Měřitelnost výstupů Rizika projektu Rozpočet projektu Přiměřenost rozpočtu délce projektu, počtu výstupů a podpořených osob Přiměřenost osobních nákladů aneb Jak přežít tabulkové mzdy Provázanost rozpočtu s aktivitami projektu Kategorie rozpočtu 18 2

3 1. ZAMĚŘENÍ PROJEKTU 1.1. Základní otázky Zaujala vás některá z výzev v grantovém newsletteru, vytipovali jste si dotační program v grantovém rozcestníku? Dříve než se pustíte do psaní projektové žádosti a naplňování všech formálních požadavků výzvy, zamyslete se, zda je vámi zamýšlený projekt obsahově zralý. Jinými slovy, že hlavní motivací není jsou na to peníze, tak to zkusíme, ale mám tento a tento prospěšný záměr, na jehož realizaci potřebuji přibližně tolik a tolik peněz. Předejdete tak dvěma nepříjemnostem: Buď (pravděpodobněji) si toho všimnou také hodnotitelé a vaši žádost nedoporučí k podpoře. Nebo to vyjde, ale pak budete mít na krku nedomyšlený projekt pro projekt, který Vám i cílovým skupinám může přinést víc starostí než užitku. Chcete tomu předejít? Než se pustíte do psaní žádostí, položte si pět logických otázek, které Vám pomohou strukturovat si projektový záměr, posoudit jeho realističnost a konkurenceschopnost v rámci zvolené projektové výzvy. Konkrétní požadavky a formuláře žádostí se v jednotlivých dotačních výzvách liší. Naprostá většina výzev (a hodnotitelů) však klade důraz na jasné popsání problému (co chci řešit), postupu (jak to chci řešit), výstupů (co v rámci projektu podniknu) a výsledků/řešení (jakého přínosu tím dosáhnu) ve vztahu k cílové skupině (pro koho to dělám) a na realistický harmonogram a rozpočet. Zeptejte se tedy: Jakému problému se chci věnovat a čím je významný? Jaký bude konkrétní výstup? Jak to řeší danou situaci? Pro koho to děláme? Kolik času to zabere a kdo to bude dělat? Protože projektová žádost není slohové cvičení, odpovědi na tyto otázky by měly být stručné a jasné. Pro větší názornost uvádím konkrétní příklady. A protože odpovědi na tyto otázky píšete pro sebe, pište je běžným jazykem a nebojte se být k sobě upřímní Příklady, jak formulovat projektový záměr Projekt na revitalizaci veřejně přístupného vnitrobloku Jakému problému se chci věnovat a čím je významný? Revitalizaci veřejně přístupného vnitrobloku mezi ulicemi Na Louži/Oblouková a vytvoření vícegeneračního prostoru pro relaxaci a aktivní trávení volného času pro obyvatele této části dolních Vršovic. Tento typ klidného veřejného prostoru v dolních Vršovicích chybí. Ochota pracovníků městské části a obyvatel vnitrobloku na revitalizaci spolupracovat dává šanci na vytvoření kvalitního, široce sdíleného participativního řešení. 3

4 Jaký bude konkrétní výstup? Konkrétním výstupem bude rozšíření stávajících zahrádkářských aktivit (rozšíření záhonu, další kompostér); revitalizace stávajícího dětského hřiště a jeho doplnění o cvičební prvky vhodné pro mládež a dospělé (ve spolupráci s projektanty MČ a projektantkou vybranou komunitou); pobytový trávník: ohrazený travnatý prostor, kam nesmí psi; vyčlenění sportovní plochy, instalace tyčí na zavěšení sítě; revitalizace zchátralých zdí kolem vnitrobloku prostřednictvím umělecké intervence se zapojením komunity; pořádání sousedských slavností (Vítání jara, podzimní Štrůdlobraní) a dalších akcí stmelujících komunitu a zvyšujících povědomí o aktivitách komunity (účast na festivalu Zažít město jinak 2014). Jak to řeší danou situaci? Navržená opatření reagují na poptávku po celkové regeneraci vnitrobloku při zachování klidového, vícegeneračního charakteru. Ohrazení prostoru pobytového trávníku a záhonu jasně vymezí zónu, kam nesmí psi. Hřiště realizované ve spolupráci s městskou částí bude vybaveno také cvičebními prvky pro dospělé. Plocha pro míčové hry s nezpevněným povrchem bude flexibilnější a bude představovat menší hlukovou zátěž. Předejde se tak konfliktu, který vyvolal záměr městské části umístit ve vnitrobloku basketbalového hřiště. Oživení v současnosti chátrajících zdí a pořádání sousedských akcí přispěje k oživení a osvojení vnitrobloku. Pro koho to děláme? Společné participativní uvažování o revitalizaci vnitrobloku má za cíl rozšíření stávající komunity sousedů, kteří donedávna značně zpustlý vnitroblok začínají pomalu opět využívat. Klíčové je také udržet stávající aktivity (kompostování, péče o záhon), které v minulosti výrazně přispěly k vytváření komunity, a to pomocí vytvoření zázemí pro zahradní nářadí a rozšíření kompostovacích kapacit, které jsou v současnosti naplněny. Zároveň chceme zvýšit počet lidí bloku, kteří se do komunitních aktivit zapojují. Jádro komunity tvoří z přibližně 800 obyvatel bloku a účast na jednotlivých akcích je zatím kolísavá. Kolik času to zabere a kdo to bude dělat? Projekční práce (asi 40 hodin) a stavební dozor (20 hodin). Koordinace komunitních aktivit (120 hodin), revitalizace zchátralých zdí (40 hodin), stavební práce spojené s vytvořením pobytové plochy a jejího oplocení, rozšíření záhonu, vymezení sportovní plochy a instalace tyčí na síť, zhotovení kompostéru ( hodin dobrovolnické práce členů komunity). Projekt na rozjezd Pražského urbanistického kroužku (6 měsíců, jaro podzim 2012) Jakému problému se chci věnovat a čím je významný? Hl. m. Praha připravuje nový územní plán. Již nyní je zřejmé, že nepůjde pouze o aktualizaci platného územního plánu, ale o změnu trendů v územním plánování. V souvislosti s tím se radní pro územní rozvoj Hudeček rozhodl vytvořit poradní orgán Metropolitní ozvučná deska (dále jen MOzD), v němž 4

5 budou zastoupeni rovněž členové některých pražských občanských sdružení (Arnika, Auto*mat, Klub za starou Prahu, PragueWatch, Pražské fórum). Díky tomu je zde jedinečná příležitost, aby zástupci občanských iniciativ mohli aktivně ovlivňovat samotný proces vzniku územního plánu, nikoliv pouze reagovat na změny navrhované v rámci plánu již platného. Chceme zástupce iniciativ dostatečným způsobem obeznámit s problematikou a argumentačně vybavit, aby jejich účast v MOzD nebyla pouhou formalitou. Jaký bude konkrétní výstup? Zástupci občanských iniciativ odborně a argumentačně připravení na účast v Metropolitní ozvučné desce; pojmenování hlavních nedostatků územního plánování v Praze; formulace vize rozvoje města z pohledu Pražského urbanistického kroužku; vytvoření podkladů k diskusi pro účastníky Metropolitní ozvučné desky, nastolování a obohacování agendy; reflexe jednání; publikování a medializace výstupů. Jak to řeší danou situaci? Odborníci v oblasti územního plánování uvidí zástupce občanských iniciativ jako kompetentní partnery, s nimiž je možno vést věcnou odbornou diskusi. Příprava v rámci Pražského urbanistického kroužku tak přispěje ke zvýšení důvěry a posílení dialogu mezi urbanisty a občanským sektorem. Zveřejněné odborné výstupy a reflexe činnosti pořizovatele územního plánu a MOzD vytvoří prostor pro vedení konstruktivní diskuse ex ante místo dosavadní praxe protestů a námitek občanských organizací ex post. Pro koho to děláme? Pro členky a členy zapojených iniciativ. Získají nové vědomosti a zkušenosti v oblasti územního plánování. Pro odborníky v oblasti územního rozvoje, kteří se konstruktivní a transparentní cestou seznámí s postoji a cíli pražských občanských organizací. Aktivní Pražané budou profitovat nepřímo možností získat ucelené informace o průběhu vzniku územního plánu. Kolik času to zabere a kdo to bude dělat? Martin Veselý: koordinátor projektu. Bude se účastnit setkání PUK, podílet se koncepci kulatých stolů, pořizovat zápis, dále bude zpracovávat společné zprávy ze zasedání MOzD určené k publikaci. Komunikuje s médii (asi 40 hodin/projekt). Lukáš Vacek (urbanista, architekt): odborný garant pro oblast obsahu plánování. Bude zajišťovat koncepci jednotlivých setkání a tato setkání moderovat. Bude se podílet na formulaci společné vize a analýze výstupů. Bude hlavním odborným konzultantem (asi 40 hodin/projekt). Petr Klápště (urbanista, architekt): odborný konzultant pro oblast procesu plánování. Bude se účastnit setkání PUK, podílet se koncepci kulatých stolů a formulaci společné vize (asi 40 hodin/projekt). 5

6 Zástupci občanských organizací: aktivní účast na MOzD (celodenní jednání tj. 6 8 hodin/zasedání), přípravu a účast na kulatých stolech PUK (asi 4 hodiny/kulatý stůl). V případě, že se za dobu trvání projektu uskuteční 2 zasedání MOzD a dva kulaté stoly, půjde přibližně o hodin práce za osobu Formální náležitosti aneb Proč je dobré vždy si pořádně přečíst příručku pro žadatele Nedodržení formálních náležitostí může vést k významnému snížení šancí na získání grantu, nebo dokonce k vyřazení projektové žádosti z hodnocení. Níže uvádím seznam úkolů, které musí být v rámci přípravy žádosti splněny. Před zahájením vyplňování projektové žádosti: Žadatel splňuje obecná kritéria oprávněnosti žadatele. Žadatel splňuje také specifické požadavky (požadovaný obrat v posledních dvou letech, prokazatelná praxe v oboru apod.). Všichni uvažovaní partneři vyhovují požadovaným kritériím (je-li relevantní). Žadatel je schopen doložit zájem cílových skupin (je-li vyžadováno). Žadatel je schopen uvést jmenovitý seznam členů realizačního týmu (je-li vyžadováno). Před odevzdáním: Žádost je před finálním uložením řádně zkontrolována. Všechny požadované položky jsou vyplněny. Všechny přílohy jsou přiloženy v požadovaném formátu a jsou čitelné. Žádost je vytištěna až po finálním uložení elektronické verze se správným registračním číslem Vytištěná žádost je svázána požadovaným způsobem. Jsem si jistý, zda lze žádost poslat poštou, nebo je nutné ji odevzdat osobně. Obálka je řádně nadepsána a obsahuje všechny požadované dokumenty 6

7 2. POPIS PROJEKTU 2.1. Hledání rovnováhy mezi obecností a konkrétností V rámci projektové žádosti budete nabádáni k tomu, abyste jednotlivé činnosti členů realizačního týmu či výstupy projektu dopodrobna rozepsali a pokud možno kvantifikovali. Na jednu stranu je to pochopitelné. Podrobně popsané aktivity a výstupy se hodnotitelům lépe hodnotí a administrátorům, kteří budou pověřeni dohledem nad vaším projektem, lépe kontrolují. Na druhou stranu je zřejmé, že příliš dopodrobna popsaná činnost a výstupy mohou být ve výsledku pro realizátora grantu svazující. Obzvlášť jsou-li pravidla pro hodnocení činnosti příjemce grantu rigidní a změny administrativně a časově náročné. Vždy je třeba najít míru konkrétnosti přijatelnou jak pro vás, tak pro hodnotitele. Neexistuje obecně platné pravidlo, jak to udělat. Lze se však spolehnout na několik základních principů, které ilustruji na příkladu vzdělávacího projektu Udržitelný region: vzdělávání pro udržitelný regionální rozvoj v Karlovarském kraji. V rámci tohoto vzdělávacího projektu má vzniknout pět vzdělávacích programů, které jsou charakterizovány časovou náročností, anotací obsahu a kvantifikací výstupů. Uvádím na příkladu programu Udržitelný urbanismus : časová náročnost 5 dní (40 hodin): 3 dny samostudia v rámci e-learningu; 1 den příprava závěrečné práce; 1 den účast na workshopu. Obsah vzdělávacího programu: základní pojmy v urbanismu, význam urbanizace a urbanismu, vztah urbanismu a udržitelného rozvoje, skryté dynamiky sídel, srovnání urbanizačních principů, zastavěné prostředí a kvalita života, aktéři utváření města a obce, nástroje utváření města a obce, urbanismus veřejného prostoru. Výstupy: Teoretický výklad v předpokládaném rozsahu normostran textu v každém programu (vč. všech citovaných pasáží, otázek, vysvětlení pojmů, příkladů apod.). 2 výuková videa. Videa v rozsahu asi 3 minuty budou představovat místa, v nichž se odehrávají případové studie, a uvádět tak uživatele e-learningu audiovizuálně do situace. Konkrétní téma se tedy bude odvíjet od zadání odborných řešitelů, kteří budou vytvářet případové studie na základě analýzy potřeb a problémů regionu a cílové skupiny v II. fázi projektu. Odkazy na další internetové zdroje a literaturu. 7

8 Návod pro vytvoření samostatné práce a návrhy témat samostatných prací. Návody představují stručnou instrukci, jakým způsobem a v jakém rozsahu vypracovat samostatnou práci, kterou je zakončeno e-learningové samostudium všech modulů. Zároveň lektoři jednotlivých modulů navrhnou asi 5 tematických oblastí, z nichž si budou moci účastníci vybírat. Celkově instrukce a anotace okruhů nepřesáhnou 2 normostrany. Ke každému z pěti modulů vzdělávacího programu budou vytvořeny 2 případové studie v celkovém rozsahu normostran včetně příloh. Obsahem budou vycházet z tematických okruhů představených v rámci anotace jednotlivých modulů a vždy se v nich bude několik těchto okruhů prolínat. Konkrétní případy budou specifikovány v průběhu realizace projektu na základě důkladné analýzy a budou zvoleny tak, aby co nejvíce vyhovovaly potřebám účastníků projektu a reagovaly na aktuální problémy v dané oblasti v Karlovarském kraji. Celodenní workshop ke každému programu. Dopolední část bude věnována prezentaci případových studií vytvářených v průběhu druhé fáze projektu a lektory moderované diskuse nad těmito případy. V odpolední části budou účastníci prezentovat výstupy svých samostatných prací a společně o nich diskutovat. Shrnutí úkolů: V projektové žádosti je uvedena celková náročnost vzdělávacího programu. Žadatel nejde do podrobnosti časové náročnosti jednotlivých kapitol apod. Obsah vzdělávacího programu je nastíněn uvedením názvů tematických okruhů. Tyto okruhy nejsou rozpracovány do podrobnějších anotací. Není to nutné a v řadě případů ani fakticky možné (limitovaný počet znaků na každou popisnou část projektu). Výstupy mají uveden konkrétní rozsah, forma a obsah výstupů jsou však uvedeny do té míry obecně, že řešitelům projektu dávají dostatečný prostor pro kreativitu a umožňují poměrně flexibilně reagovat na potřeby cílové skupiny Vymezení cílové skupiny Neexistuje projekt, který bychom dělali pro všechny. Příliš obecné definování cílové skupiny široká veřejnost, obyvatelé města XY apod. posuzují hodnotitelé negativně. Cílová skupina by však měla být definována nejen z hlediska odbornosti anebo zájmu, ale také alespoň přibližně realisticky kvantifikována. Kolik lidí může oslovit vaše informační kampaň? Kolik předpokládáte účastníků konference či školení? Jakou očekáváte návštěvnost výstavy? A o co se váš odhad opírá? Jestliže už znáte konkrétní účastníky vašeho projektu, tím lépe. A je dobré to v žádosti zmínit. Uvádím příklad popisu cílové skupiny z již diskutovaného vzdělávacího projektu Udržitelný region: vzdělávání pro udržitelný regionální rozvoj v Karlovarském kraji: Cílovými skupinami projektu jsou: a) odborníci ze soukromé sféry věnující se problematice široce chápaného regionálního rozvoje, b) pracovníci veřejné správy (konkrétně pracovnice a pracovníci MÚ v Karlových Varech, Chebu a Sokolově), 8

9 c) zaměstnanci nestátních organizací, které se věnují problematice udržitelného rozvoje či některé z jeho dílčích rovin (ředitel a manažerka MAS Náš Region, vedoucí infocentra v Toužimi provozovaného o. s. Cesta z města). Cílová skupina tedy pokrývá všechny klíčové aktéry regionálního rozvoje z téměř celého Karlovarského kraje, a to jak z regionů městských, tak venkovských. Jmenný seznam zájemců z řad cílové skupiny je uveden v příloze projektu. Velikost cílové skupiny: Každý z pěti vytvořených vzdělávacích programů bude pilotně ověřen nejméně na šesti účastnících z Karlovarského kraje, jež lze rozdělit do tří skupin: veřejná správa, odborníci ze soukromé sféry, občanský sektor. V žádném z pilotně ověřovaných programů nebudou převažovat zástupci jedné z výše definovaných cílových skupin. Celkem tak bude v rámci projektu podpořeno 30 osob.* * Například u Evropských fondů lze v rámci monitorovacích indikátorů počítat účastníky pro každý vzdělávací program vytvořený v rámci téhož projektu zvlášť. Tedy jeden člověk, který se zúčastní všech pěti vzdělávacích programů, se počítá 5. Shrnutí úkolů: Cílové skupiny jsou jasně definovány. Víme, komu je projekt určený. Cílová skupina je realisticky kvantifikovaná. Jsou uvedeni konkrétní účastníci. Je zřejmý zájem cílové skupiny o projekt Zdůvodnění potřebnosti Hodnoticím komisím prochází pod rukama množství kvalitně zpracovaných projektů. Proto si vždy při psaní žádosti položte otázku, proč by měl být podpořen právě tento projekt. Přínos projektu je vhodné popsat: ve vztahu k cílové skupině (proč naše cílová skupina potřebuje právě toto?), z hlediska inovativnosti (v čem je jiný, lepší, nový ve srovnání s konkurenčními projekty? co přináší odlišného a významného?), z pohledu poskytovatele dotace (jak projekt přispěje k řešení problémů cílového odvětví či regionu). Nedokážu-li si na tuto otázku přesvědčivě odpovědět sám, těžko o tom přesvědčím hodnotitele. Znovu uvádím příklad zdůvodnění potřebnosti z již diskutovaného vzdělávacího projektu Udržitelný region: vzdělávání pro udržitelný regionální rozvoj v Karlovarském kraji: Obecný, přenositelný přínos pro cílovou skupinu: Účastníci dostanou příležitost nahlédnout problematiku, jíž se zabývají v rámci své profese, v širších souvislostech udržitelného rozvoje a seznámit se s aktuálními trendy a příklady dobré praxe z domova i zahraničí. Tento přístup povede: a) k rozšíření znalostí využitelných ve stávající praxi (tj. ke zvýšení odborné kvalifikace), 9

10 b) k rozvoji měkkých dovedností: díky porozumění motivacím a strategiím dalších skupin aktérů, kteří se na široce pojímaném regionálním rozvoji podílejí (politická reprezentace, investoři a podnikatelé, zájmové spolky, široká veřejnost/občané apod.), a díky seznámení s metodami zapojování dalších aktérů do plánování a rozhodování se zvýší schopnost absolventů pilotního programu řešit problémy, s nimiž se ve své každodenní praxi setkávají, efektivně, srozumitelně a s lepším porozuměním potřebám klientů (tj. sociální učení). Inovativnost projektu spočívá: 1. V komplexnosti a interdisciplinárním přístupu. Projekt vychází z předpokladu, že koncepce rozvoje v rámci jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje není možné oddělovat. Proto žadatel vytvořil tým zkušených odborníků z různých profesí schopných širokou škálu témat důležitých pro udržitelný rozvoj města popsat ve vzájemných souvislostech. 2. V prostoru, který je věnován metodám a technikám zapojování veřejnosti, v rámci rozvoje měst a obcí v rámci kraje využívaných spíše okrajově, neboť se stále potýkáme s nedostatkem proškolených odborníků, kteří by byli schopni participativní setkání vést a vyhodnocovat. 3. V zapojování lokálních expertů a důrazu kladeném na zohlednění lokální zkušenosti. Díky tomu nebudou mít vytvořené vzdělávací programy čistě teoretický (akademický) charakter, ale budou zároveň nabízet řadu konkrétních systémových opatření, návrhů řešení prakticky využitelných pro vytváření koncepcí udržitelného regionálního rozvoje v Karlovarském kraji. Přidaná hodnota projektu je tedy: 1. ve znalosti souvislostí mezi jednotlivými oblastmi udržitelného rozvoje měst a obcí, 2. ve znalosti metod a technik efektivního zapojování veřejnosti a klíčových aktérů, 3. v provázání udržitelného rozvoje a praxe v konkrétním regionu. Přínos s ohledem na specifické potřeby Karlovarského kraje: Nástroje udržitelného regionálního rozvoje prezentované v rámci projektu budou zohledňovat priority územního rozvoje uvedené v Zásadách územního rozvoje Karlovarského kraje 2010 (ZÚR 2010) a v aktualizovaných Územně analytických podkladech (ÚAP 2013). Případové studie vytvořené v rámci projektu se budou zaměřovat primárně na hledání cest k eliminaci slabých stránek a hrozeb uvedených ve SWOT analýze ZÚR 2010 a ÚAP 2013 a k rozvoji silných stránek a potenciálů ve vybraných mikroregionech. Zároveň bude projekt přinášet příklady dobré praxe z dalších krajů ČR i zahraničí. Díky komplexnosti připravovaného vzdělávacího projektu budou tyto příklady a případové studie pokrývat všechny tři pilíře udržitelného rozvoje kraje uvedené ve výše zmíněných dokumentech: pilíř hospodářský, sociální (soudržnost) i environmentální Zdůvodnění vazby projektu na podporované aktivity Ani velmi dobře promyšlený a formulovaný projekt nemusí být podpořen, jestliže jeho zaměření neodpovídá prioritám dané grantové výzvy. Zní to jako něco samozřejmého. V praxi ale bývá 10

11 tato skutečnost žadateli podceňována. Zkoušet kopírovat stejný projekt do odlišně zaměřených výzev s tím, že se to nějak udělá, zpravidla nevede k úspěchu. V některých grantových výzvách jsou podrobně definovány projektové výstupy a žadatel je povinen objasnit, jak aktivity projektu vedou k těmto výstupům. Pro ilustraci uvádíme tabulku podporovaných aktivit Fondu pro nestátní neziskové organizace financovaného z finančních mechanismů Norska, Lichtenštejnska a Islandu. Od žadatele se tedy očekává podrobný kvantifikovatelný (sloupec počet ) a ověřitelný (sloupec způsob doložení ) výčet výstupů vztažený k jednotlivým podporovaným aktivitám projektu. Tj. zpravidla k aktivitám přímo souvisejícím s prací s cílovou skupinou, tedy např. příprava vzdělávacích programů a realizace školení, nikoliv aktivitám nezbytným pro realizaci projektu (koordinace, účetnictví), ovšem bez vazby na cílovou skupinu. 11

12 Častým nedostatkem je přitom nejasné rozlišení aktivit, vstupů a výstupů: Aktivity jsou jednotlivé dílčí kroky směřující k realizaci výstupů. Tedy procesy (např. vytváření vzdělávacího programu, realizace školení), ne hmotné (určitý počet příruček) či nehmotné produkty (e-learning, školení). Pro realizaci aktivit jsou potřeba určité vstupy (lidské zdroje, materiál ), které je třeba popsat a zdůvodnit v rozpočtu projektu. Výstupy jsou hmotnými či nehmotnými produkty, které jsou výsledkem realizace projektových aktivit. V případě vzdělávacího programu tedy například počet vytvořených příruček, e-learningový program či počet proškolených osob. Není dobrou strategií popsat aktivity, kterým se chcete věnovat, a poté z nich vyvozovat výstupy, které by odpovídaly zadání projektové výzvy. Logika projektu říká, že aktivity musí vést k dosažení výstupů projektu a výstupy k dosažení cíle projektu. Zkušený žadatel si tedy nejprve jasně pojmenuje cíle projektu, poté definuje výstupy, které prokazatelně přispějí k naplnění cílů, a poté teprve začíná rozpracovávat popis jednotlivých aktivit vedoucích k vytvoření výstupů a potřebných vstupů Měřitelnost výstupů V grantových výzvách je kladen důraz na měřitelnost výstupů. Nejjednodušším způsobem měření efektivity výstupů (ve vztahu k nákladům) je jejich kvantifikace. V některých případech je to poměrně jednoduché. Například v rámci vzdělávacího programu bude vytvořena příručka určitého rozsahu a bude proškolen předem specifikovaný počet osob. U jiných aktivit např. pořádání výstav či volných vzdělávacích cyklů je kvantifikace počtu účastníků mnohem obtížnější. Žadatel nechce údaj podhodnotit, aby nesnížil svou šanci na získání grantu, ale nemůže jej ani přestřelit (minimální počet, který uvede v projektové žádosti, bývá závazný). A konečně jsou tu takové typy výstupů, u nichž představuje kvantifikace dopadu značný problém. Patří mezi ně kupříkladu opatření přispívající ke zvyšování transparentnosti veřejné správy a zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů. U těchto opatření je těžké dopředu odhadnout, kolik občanů možnosti získat informace využije, kolik se jich zapojí do rozhodování a kolik peněz se díky větší transparentnosti v rozhodování veřejné správy podaří ušetřit. Počet podpořených produktů a počet podpořených osob proto u výzev zaměřených na rozvoj občanské společnosti nejsou jedinými měřítky úspěšnosti a efektivity. Je však bezpodmínečně nutné pojmenovat konkrétní výstupy reálně dosažitelné v rámci projektu. Například v rámci aktivity Transparentní rozvoj města se zapojením veřejnosti, realizované organizací Pražské 9fórum v rámci projektu Pět přání pro Prahu, mají být realizována tato opatření: veřejná databáze vstupů od participujících občanů, 12

13 dvojnásobné lhůty k podávání připomínek a námitek ke změnám územně plánovací dokumentace, všechny projednávané změny územního plánu jsou zaznamenány do interaktivní mapy na praha.eu, vzorový materiál srozumitelně komunikující stěžejní témata rozvoje města veřejnosti. V takovémto případě je také nutné rozlišit výstupy, jejichž realizace je plně v moci žadatele (v našem příkladu vzorový materiál srozumitelně komunikující stěžejní témata rozvoje města veřejnosti, který tvoří do projektu přímo zapojení experti) a výstupy, jejichž realizace je závislá na vůli dalšího subjektu (v tomto případě Magistrátu hl. m. Prahy) navrhovaná opatření přijmout (a využít přitom odborné a technické podpory Pražského fóra). To však neznamená, že druhý typ výstupů nelze v rámci projektových žádostí uvádět. Neměly by však být v žádosti uvedeny pouze tyto výstupy, neboť hodnotitelé by pravděpodobně projekt závislý na spolupráci s měnícími se politiky a úředníky hodnotili jako příliš rizikový. Rozhodně musí být uvedeno, čeho bude dosaženo v případě absence součinnosti ze strany předpokládaných spolupracujících subjektů Rizika projektu Žádný projekt není prost rizik. Proto je v projektových žádostech zpravidla požadováno popsání rizik, která žadatel pokládá za nejvýznamnější, a způsobu jejich eliminace. Rizika by v projektové žádosti neměla být popsána pouze formálně. Rozhodně je lépe vyjmenovat více rizik a seřadit je podle relevance než opomenout podstatné riziko, které odhalí až hodnotitel. Rizika lze dělit na vnitřní a vnější. Vnitřní rizika jsou ta, která může žadatel přímo ovlivnit. Jedná se například o zastupitelnost a nahraditelnost členů realizačního týmu a zajištění subdodavatelů. Vnější rizika může žadatel ovlivňovat pouze nepřímo. Měl by však mít představu o tom, jak bude postupovat, jestliže se riziko naplní. Příkladem vnějších rizik je například opoždění plateb ze strany poskytovatele dotace nebo nedostatečný zájem cílových skupin o projekt. Rozdělení rizik na vnitřní a vnější není povinné a lze je dělit do většího počtu obsahových kategorií. Uvádím příklad popisu rizik a jejich eliminace v projektu Udržitelný region: Hlavní rizika: Projekt byl připraven velmi pečlivě a vychází z našich zkušeností s potřebami cílové skupiny. Přesto lze identifikovat několik potenciálně rizikových oblastí, které mohou ovlivnit dosažení a kvalitu cílů projektu. 1. Rizika v oblasti lidských zdrojů: a) nedostatek zájmu ze strany cílové skupiny účastníků, jejich slabá motivace, b) nedostatek zájmu o výstupy projektu, diseminace. 2. Rizika v řízení projektu: 13

14 a) fluktuace členů týmu, b) onemocnění členů projektového týmu, c) dodržování stanoveného harmonogramu a monitorovacích indikátorů, d) zajištění publicity v souladu s Manuálem vizuální identity. 3. Právní rizika: a) změna legislativy, změna pravidel pro administraci. 4. Finanční rizika: a) zpoždění plateb ze strany poskytovatele, b) problémy při administraci a žádosti o platbu, c) závěrečné zálohování z vlastních zdrojů, 5. Udržitelnost projektu Plán eliminace rizik Výše popsaným rizikům budeme v rámci realizace projektu předcházet následujícím způsobem: 1. Rizika v oblasti lidských zdrojů: a) cílové skupiny budou motivovány k zapojení do projektu a jeho úspěšnému dokončení kvalitou vzdělávacích programů, časově flexibilní e-learningovou formou výuky, možností ovlivnit finální podobu vzdělávacích programů, možností navázání interdisciplinárního dialogu v rámci workshopů, b) riziku nedostatečného zájmu o výstupy projektu budeme předcházet jeho dostatečnou publicitou skrze web projektu, web žadatele, média a spřátelené organizace. V rámci udržitelnosti bude e-learning otevřen všem, nejen lokálním partnerům, čímž cílová skupina významně naroste. 2. Rizika v řízení projektu: a) výběrem pracovníků s dlouhodobým zájmem o problematiku; kvalitním finančním ohodnocením; b) každý člen realizačního týmu musí být zastupitelný. Zástupcem se může stát buď někdo ze stávajících členů realizačního týmu, nebo někdo z řady zkušených lektorů pracujících pro žadatele anebo pro instituce, na nichž působí manažer projektu a odborní garanti, b) každý člen bude pravidelně 1 měsíčně zálohovat data; každý měsíc také budou probíhat porady jednotlivých pracovních skupin za účasti odborných řešitelů a koordinátora projektu. Koordinátora finanční manažer budou klást patřičný důraz na průběžnou evaluaci plnění harmonogramu a rozpočtu a naplňování monitorovacích indikátorů. 3. Právní rizika: Členové realizačního týmu budou sledovat legislativní změny a v případě potřeby na ně flexibilně reagovat. 14

15 4. Finanční rizika: a) zpoždění plateb ze strany poskytovatele bude žadatel sanovat z vlastních zdrojů, b) průběžná spolupráce s poskytovatelem podpory, proškolení projektového týmu, c) závěrečné zálohování z vlastních zdrojů: žadatel si nechá rezervu 10 % nebo ji zajistí jiným způsobem. 5. Udržitelnost projektu: Udržitelnost projektu bude zajištěna zpřístupněním e-learningu partnerům žadatele i zájemcům z řad široké odborné a neodborné veřejnosti a rovněž výstupů ve vlastní výuce žadatele. 15

16 3. ROZPOČET PROJEKTU 3.1. Přiměřenost rozpočtu délce projektu, počtu výstupů a podpořených osob Jestliže budete chtít realizovat vzdělávací projekt podobného rozsahu jako Udržitelný region figurující v několika příkladech výše a budete požadovat osm milionů, soudný hodnotitel si řekne, že tato cena za vytvoření pěti e-learningových programů a proškolení třiceti lidí je přemrštěná, pokrátí vám radikálně rozpočet, vy přijdete o body za hospodárnost a pravděpodobně i o šanci získat grant. Jaká je tedy rozumná cena za takový projekt? Neexistuje jednoznačná odpověď. Různí hodnotitelé mívají hranici přiměřenosti některých výdajů různě vysoko. Vy si ale zkuste říct, kolik byste do podobného projektu byly ochotni vložit peněz, pokud byste stáli na opačné straně tedy spravovali (nebo ještě lépe vlastnili) balík peněz a rozhodovali se, komu a na co je přidělíte. A kolik že dostal žadatel projektu Udržitelný region? Přibližně 1,9 milionu Kč. Doba realizace projektů je vždy omezena určitým intervalem. Žadatelé mívají tendenci žádat o grant na maximální možnou dobu. Někdy je za tím snaha mít na všechno dost času. To je v pořádku. Neméně častý je ovšem argument na delší projekt přece můžu žádat víc peněz. To samozřejmě ano, ale pouze za předpokladu, že délka projektu je zdůvodnitelná ve vztahu k výstupům. Tedy například požadovat 2 roky a milion korun na vytvoření stostránkové příručky základů územního rozvoje je neadekvátní a nemá to šanci na úspěch. Nemějte tedy hodnotitele za hlupáky a odhadněte realisticky dobu, která bude potřeba k vytvoření plánovaného výstupu a tomu odpovídající odměnu. Postupujte přitom, jako byste byli šéfem firmy a platili zaměstnance ze svého. A co podpořené osoby? I tady někdy dělají žadatelé chybu. Řekněme, že poctivě vyčíslíte náklady na vytvoření vzdělávací příručky a proškolení pilotní skupiny na tři čtvrtě milionu a rok se tomu budete věnovat. Jenže se zavážete pouze k tomu, že pilotně proškolíte 10 lidí a příručku vytisknete v počtu 20 kusů. Ani takový projekt nebude z hlediska efektivity hodnocen pozitivně. Cena za vytvoření příručky je sice přiměřená, ale 20 kusů je malý počet a deset proškolených lidí tento deficit vykompenzovat nemůže. Co s tím? Například se můžete v projektu zavázat k vytvoření e-learningu, či alespoň elektronické příručky, která bude po skončení pilotního projektu zdarma ke stažení na webu projektu. Zásadním způsobem tím zvýšíte počet (potenciálních) uživatelů vašeho výstupu, a tím také šanci získat grant. Pozor si ale dejte i na opačný extrém. Tj. ve snaze zdůraznit efektivitu projektu naslibovat příliš velké množství podpořených osob, a potom nebýt schopen toto číslo naplnit. To zpravidla vede k vracení části dotace a k administrativním komplikacím Přiměřenost osobních nákladů aneb Jak přežít tabulkové mzdy Na rozdíl od soukromého zaměstnavatele, který si stanovuje vlastní mzdovou politiku odrážející realitu na trhu práce, jsou žadatelé o dotaci často limitováni tabulkovými mzdami. Tabulky určují rozmezí, v němž se pohybují obvyklé mzdy u typových pozic v daném regionu, a překročení horní hranice hodinové či měsíční sazby není dovoleno. Budou ale špičkoví odborníci či renomovaní právníci 16

17 ochotni zapojit se do projektu například za 250 korun hrubého na hodinu? Pravděpodobně ne. Teď ovšem vyslovím něco, co se v žádné oficiální příručce pro žadatele nepíše, co je však veřejným tajemstvím. Jestliže nelze zvýšit formální hodinovou sazbu, nadsadí se počet vykazovaných hodin tak, aby výsledná odměna za práci byla odměnou obvyklou. V praxi si tedy najatý expert každou odpracovanou hodinou vykáže jako dvě nebo tři hodiny, a pokud výsledná cena není přemrštěná, jsou spokojeni hodnotitelé, poskytovatel dotace, příjemce dotace i zaměstnanec. Skutečnost, že jde nadsazený počet hodin, se do žádosti samozřejmě neuvádí a nadsazenost nesmí být do očí bijící. Druhým způsobem, jak přežít tabulkové mzdy, je dělat to na fakturu, tj. vykazovat práci jako služby. U některých projektových žádostí je však omezení, že klíčové osoby v projektu (manažer, hlavní řešitel apod.) musí být v zaměstnaneckém poměru k příjemci dotace. Anebo je stanoveno, že podíl služeb nesmí překročit určité procento celkového rozpočtu, často 49 %. Je to tedy řešení především pro technické (IT), právní či účetní služby potřebné pro projekt, u nichž je reálná hodinová sazba vyšší než ta tabulková Provázanost rozpočtu s aktivitami projektu Rozpočet projektu musí logicky a přehledně vyjmenovat a ocenit všechny vstupy, které jsou potřebné k realizaci výstupů projektu. Pro větší přehlednost je vhodné náklady členit podle jednotlivých aktivit. V některých výzvách je to explicitně požadováno. U každého vstupu by mělo být jasné, proč je potřeba k realizaci daného výstupu a proč v tomto množství. Uvedu příklad z praxe. Pro realizaci e-learningového vzdělávacího programu je zdůvodnitelný nákup jednoho počítače s potřebným softwarem, nikoliv dvaceti nebo třiceti počítačů jako dárečků pro účastníky vzdělávání. Vstupy (položky rozpočtu) by měly být popsány v přiměřené podrobnosti. Není nutné napsat slohové cvičení na téma, co kdo bude dělat a k čemu všemu bude složit zakoupené zařízení. Budete-li ale vyčíslovat položky rozpočtu u aktivity tvorba vzdělávacího programu, nestačí obecné formulace typu odborná práce, koordinace a tvorba e-learningu. Vždy by ve dvou třech větách mělo být popsáno, jakou konkrétní činnost budou pracovníci projektu vykonávat. A pokud například odbornou práci bude zajišťovat více lidí, měla by být jejich role popsána jednotlivě. Také by měl být v popisu položek uveden rozsah práce (počet hodin a objem výstupů). Uvádím příklad z popisu aktivity Tvorba vzdělávacího programu Udržitelný urbanismus v rámci projektu Udržitelný region. Tento rozsah informací lze považovat za určité minimum. Na realizaci klíčové aktivity se budou podílet: Odborný garant programu (100 % svého úvazku, tj. 36 hodin/měsíc). Spolupodílí na tvorbě obsahu vzdělávacího programu. Spolupracuje s tvůrcem videí na formulování námětů pro výuková videa, konzultuje s ním jejich obsah. Zodpovídá za celkovou koncepci vzdělávacího programu. Lektor programu (100 % svého úvazku, tj. 28 hodin/měsíc). Spolupodílí na tvorbě jednotlivých modulů vzdělávacího programu dle své odbornosti, a to jak formou sběru a zpracování dat, tak spoluautorství výukových textů. 17

18 Lokální expert (100 % úvazku, tj. 28 hodin/měsíc). Podílí se na tvorbě obsahu vzdělávacího programu. Jeho úkol spočívá především v přenosu lokální znalosti v dané oblasti vzdělávání a zasazování obsahu vzdělávacího programu do kontextu Karlovarského kraje. Konzultuje témata případových studií, z nichž významná část bude z Karlovarského kraje. Koordinátor projektu (20 % svého úvazku). Náklady KA dále zahrnují: poměrnou část nákladů na tvorbu, vývoj a koordinace systému moodle, náklady na tvorbu dvou výukových videí, poměrnou část ceny serveru Celkem: ,4 Kč 3.4. Kategorie rozpočtu Kategorie rozpočtu a jejich řazení se v různých typech grantových výzev liší. Vždy je však třeba rozlišovat mezi osobními náklady a službami a mezi náklady materiálovými a nemateriálovými: Osobní náklady jsou kategorií rozpočtu zahrnující náklady na pracovníky, kteří jsou vůči příjemci dotace v zaměstnaneckém poměru (DPP, DPČ, pracovní smlouva). Naopak veškerá práce hrazená na základě vystavené faktury spadá do kategorie nemateriálových nákladů/služeb. V rozpočtu je vždy třeba zohlednit konečnou cenu služby včetně DPH. Nelze ji tedy uvádět do kolonky mzdy v osobních nákladech. Kromě práce členů realizačního týmu na fakturu zahrnují nemateriálové náklady veškeré nehmotné statky (například na klíč vyrobené příručky, e-learningovou aplikaci, běžně dostupný software) a provozní náklady (nájem a energie), nejsou-li vedeny jako zvláštní kategorie rozpočtu). Pozor na častou chybu. Tisk je také službou/nemateriálovým nákladem, nikoliv nákladem materiálovým (přestože výsledkem je hmotný, papírový výstup). Materiálové náklady jsou náklady vynaložené na nákup hmotných statků (kancelářského zařízení, výpočetní techniky/hardwaru, učebnic apod.). Specifickou kategorii představují cestovní náklady. Jejich vykazování je náročné jak pro pracovníky vykonávající cestu (shromažďování cestovních dokladů, dokladů o ubytování, cestovní zprávy), tak pro finančního manažera, který bude proplácení cestovného administrovat. Obzvláště pokud budou v projektu realizovány pouze jednodenní tuzemské cesty s náklady v řádu stovek korun, doporučuji zvážit variantu v rozpočtu je neuvádět a kompenzovat to pracovníkům vyšší odměnou za práci. 18

Jak napsat úspěšný projekt

Jak napsat úspěšný projekt Jak napsat úspěšný projekt PROJEKT = definovaná, v čase ohraničená změna není vhodný k pokrytí běžných činností procesy, opakování je vhodný k řešení jasně definovaných problémů: - vyřešení absence něčeho

Více

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 %

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 % Vzdělávac vací projekty financované ESF aneb jak to vidí hodnotitel Věcné hodnocení - úkol pro hodnotitele Základní zásady o Žádosti často obsahují obecné formulace, které je možné interpretovat různě

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 3 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE GRANTU

BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE GRANTU BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE GRANTU Příloha 4 Formulář Žádosti o poskytnutí grantu POZOR! TOTO JE POUZE VZOR FORMULÁŘE ŽÁDOSTI. PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011 Příručka pro akreditovaná pracoviště Aktualizace: 24. 2. 2011 1 OBSAH: Podmínky akreditovaného pracoviště pro účast na projektu... 3 Povinnosti akreditovaného pracoviště při účasti na projektu... 3 Postup

Více

Příprava a realizace dotovaných projektů. Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 23. 4. 2012

Příprava a realizace dotovaných projektů. Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 23. 4. 2012 Příprava a realizace dotovaných projektů Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 23. 4. 2012 Příprava a realizace dotovaných projektů Dotace, granty, příspěvky Vyhledávání projektových témat Zvyšování hodnoty

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Statutární město Liberec Zdravé město

Statutární město Liberec Zdravé město Statutární město Liberec Zdravé město Plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2015 Cíl 2015: stabilizovat aktivity v kategorii D V kalendářním roce 2015 si město klade za cíl naplnit následující dílčí

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

TVORBA A EVALUACE PROJEKTU

TVORBA A EVALUACE PROJEKTU Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné TVORBA A EVALUACE PROJEKTU Distanční studijní opora IVO VESELÝ Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015

Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015 Příloha č.: 11 Počet stran přílohy: 4 Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015 Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015 (dále jen program ) (schváleno usnesením rady kraje č. /. ze dne 14. 7.

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání

FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Dotaz: Kdy je možné zahájit práce na projektu, aby byly považovány za způsobilé výdaje (aktivita analýza potřeb v území a další )? Po kontrole

Více

Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje

Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje Společné Grantové kolo nadace a města Strakonice (realizované městem v rámci programu Zdravého města Strakonice a určené na podporu aktivit místní

Více

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V OBLASTI INTEGRACE CIZINCŮ Pořadatel semináře Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Nadace

Více

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1.

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1. Nadace Partnerství Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012 1. Cíl grantu Podpora vzniku nových a obnova stávajících zelených veřejných prostranství

Více

Zvláštní ustanovení týkající se programu. Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených

Zvláštní ustanovení týkající se programu. Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených Zvláštní ustvení týkající se programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených Čl. 1 Vymezení účelu dotace 1. Z programu lze podpořit následující tematické okruhy činností: A) Mezinárodní

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO PŘÍPRAVA REALIZAČNÍ FÁZE ŽADATEL / PŘÍJEMCE Podání RŽ 1. Zpracování projektu 2. Elektronický podpis 3. Účet v eaccountu Podání PŽ Předkládání průběžných monitorovacích

Více

Způsobilé výdaje a rozpočet

Způsobilé výdaje a rozpočet Způsobilé výdaje a rozpočet Všechny výdaje musejí splňovat podmínku hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. Způsobilé výdaje jsou mimo jiné takové výdaje, které vznikly v době realizace projektu. Detailní

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Podpora koordinátorů pro romské záležitosti

Podpora koordinátorů pro romské záležitosti Dotační program Podpora koordinátorů pro romské záležitosti Bc. Jiří Svěrák 20. srpna 2015 Vymezení účelu dotace - zajištění jedné pracovní pozice koordinátora pro romské záležitosti (dále jen koordinátora

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Finální verze žádosti (VK-UC) 44N43PØØØ1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Finální verze žádosti (VK-UC) 44N43PØØØ1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Unikátní kód žádosti: I. Souhrnné informace o projektu 44N43PØØØ1 Identifikace operačního programu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo prioritní osy: Název

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI MAGISTRÁT HL. M. PRAHY, MARIÁNSKÉ NÁM. 2, PRAHA 1 10. a 22. ledna 2008 OBSAH

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Výzva Školení je šance

Výzva Školení je šance Příloha 1 Výzva Školení je šance Zaměření výzvy Výzva je zaměřena na zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí

Více

PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3

PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3 PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3 Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro Výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit Omezení způsobilosti:

Více

Ohlédnutí za projektem KREDO z pohledu projektového týmu

Ohlédnutí za projektem KREDO z pohledu projektového týmu Ohlédnutí za projektem KREDO z pohledu projektového týmu Milan Pospíšil konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz V rámci projektu KREDO se podařilo posílit spolupráci vně i uvnitř

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1. Popis projektu 1.1 Název projektu Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1.2 Požadovaná částka Požadovaná částka (výše dotace) 4

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí Cíle modulu Všeobecné seznámení se strukturou a cílem projektové fiše obeznámení se základními principy tvorby SWOT analýzy projektů (vyhodnocení, návaznosti apod.) dokázat stanovit cíle projektu dle kritérií

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vývoj e-learningového kurzu 1. Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu) ČD Cargo, a.s. Právní forma Akciová společnost

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Evaluace jako součást tvorby a implementace strategických dokumentů v české veřejné správě

Evaluace jako součást tvorby a implementace strategických dokumentů v české veřejné správě Evaluace jako součást tvorby a implementace strategických dokumentů v české veřejné správě Příspěvek do panelu Metodologické výzvy v rámci konference Evaluace pro budoucnost Praha, 30. května 2012 Obsah

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015 Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 Na základě Směrnice rektora JAMU č. 5/2013 vyhlašuji soutěž Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 (dále

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Základní údaje o projektu individuální projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) poskytovatel dotace -

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07/3.2.00/36.0001 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud

Více

Příručka pro akreditovaná pracoviště

Příručka pro akreditovaná pracoviště Příručka pro akreditovaná pracoviště OBSAH: Co musí splňovat akreditované pracoviště pro účast na projektu...3 Další povinnosti akreditovaného pracoviště...3 Postup při realizaci vzdělávací aktivity s

Více

Představení 1. výzvy FNNO

Představení 1. výzvy FNNO Představení 1. výzvy FNNO Alexandra McGehee, NROS ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROGRAMU FNNO, 24. 9. 2013 Alokace pro celé období implementace FNNO (v prioritních oblastech podpory) 205,060,852 Kč Počet výzev

Více

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 Město Kutná Hora vyhlašuje Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 P ř í s p ě v k o v é (g r a n t o v é) o b l a s t i 1. Kultura

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

Metodický dopis č. 4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Metodický dopis č. 4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Metodický dopis č. 4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK 1 Aktualizace č. 1 Kapitola /strana Str. 3 Přílohy 1-14 Změny

Více

Realizace a ukončení dotovaných projektů z PRV. Příprava a realizace dotovaných projektů. Projekt. Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 19. 2.

Realizace a ukončení dotovaných projektů z PRV. Příprava a realizace dotovaných projektů. Projekt. Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 19. 2. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Realizace a ukončení dotovaných projektů z PRV Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 19. 2. 2010 Příprava a realizace

Více

INFORMAČNÍ LISTY OP VK

INFORMAČNÍ LISTY OP VK Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor grantů a dotací INFORMAČNÍ LISTY OP VK Vydání č. 3/2011 Obsah 1. Čerpání dovolené u dohod o pracovní činnosti (DPČ)... 2 2. Nákup služeb souvisejících s realizací

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Žadatel projektu Číslo projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu: Název oblasti podpory: Rozpočet projektu

Více

ČSOB Nadační program vzdělání 2015

ČSOB Nadační program vzdělání 2015 ČSOB Nadační program vzdělání 2015 ČSOB 8. června 2015 vyhlašuje grantové řízení v tématu Bezpečnost v online prostředí ČSOB dlouhodobě podporuje vzdělávání a zvyšování finanční gramotnosti u české veřejnosti.

Více

Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009

Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Katedra ŘPPE Estonská 500, 101 00 Praha 10 Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009 1 Obsah přednášky Operační program průmysl a inovace

Více

1. Souhrnné informace o projektu

1. Souhrnné informace o projektu 1. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo výzvy: Název výzvy: Typ účetní jednotky: Účetní osnova: CZ.2.17 OP

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Implementační dokument MĚSTO SOKOLOV May 29, 2015 Autor: Profesionální servis s.r.o. Mgr. Bc. Jindřich Hlavatý, PhD. Mgr. Bc. Miloš Podlipný Pro účely

Více

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015:

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

Závazný výklad preferenčních kritérií

Závazný výklad preferenčních kritérií MAS Mikulovsko o.p.s. Strategický plán LEADER MAS Mikulovsko 2007 2013 Fiche 7 Rozvoj občanského vybavení a služeb v MAS Mikulovsko Povinná preferenční : Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Modernizace vzdělávání na základní škole (Projektový záměr) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost

Více

- data ve formátu GIS, posílána přehledová mapa

- data ve formátu GIS, posílána přehledová mapa é ú í á Tento projekt je podpořený v rámci OPTP a je zaměřen na podpůrné aktivity pro nositele strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS v ČR. Aktivity jsou zaměřeny na zajištění společné

Více

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Je možné v rámci projektu pořádat kurz / školení? Ne, nelze financovat vlastní realizaci kurzu, finanční prostředky (a tudíţ celý projekt) musí

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Název žadatele: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Termín realizace: 1. ledna 31. prosince 2016 Místo realizace: celá Česká republika Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

Metodický manuál (5)

Metodický manuál (5) MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s. Svatoplukova žadatele 16, Červenka, 784 01 www.moravska-cesta.cz IČO: 270 37 932 Číslo účtu: 1816129389/0800 Metodický manuál (5) Osnova projektu k 2. výzvě

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Dosavadní průběh realizace regionálního grantového schématu Vyhlášení 1. výzvy OP RLZ 3.3 v Jihomoravském kraji (11.4. 10.6. 2005 do 12 hod) celkem

Více

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava. reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava. reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78. Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.00041 Rekapitulace stavu k 31.5.2014 Cíle projektu: zjištění potřeb občanů

Více

ADMINISTRACE PROJEKTŮ GAČR I. VÁŠ PROJEKT BYL PODPOŘEN

ADMINISTRACE PROJEKTŮ GAČR I. VÁŠ PROJEKT BYL PODPOŘEN ADMINISTRACE PROJEKTŮ GAČR I. VÁŠ PROJEKT BYL PODPOŘEN 1. Podpis smlouvy Podpis Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu grantového projektu (dále jen grantová smlouva ) zajištuje Grantové oddělení FF UK

Více

ŽÁDOST O GRANT Z FONDU PARTNERSTVÍ

ŽÁDOST O GRANT Z FONDU PARTNERSTVÍ ŽÁDOST O GRANT Z FONDU PARTNERSTVÍ Žádost o grant EČ: Předložena dne: Registrační číslo: 1. Základní informace 1.1. Název sub-projektu 1.2. Umístění subprojektu (kraj) 1.3. Plánovaná doba realizace sub-projektu

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2014 v nadačním programu

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2014 v nadačním programu Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2014 v nadačním programu Sídliště žije Grantový program je zaměřen na podporu obnovy nebo tvorby veřejných prostranství a oživení aktivit místní komunity na sídlištích.

Více

Změna dokumentu IPRM Sídliště, místo pro život č. 2

Změna dokumentu IPRM Sídliště, místo pro život č. 2 Kapitola 14. Způsob výběru 1 Řídící výbor IPRM IOP provede výběr IPRM v IOP transparentním a nediskriminačním způsobem při respektování pravidel národního a komunitárního práva. Řídící výbor bude dbát

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Strategické řízení ve světle evropských fondů. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Strategické řízení ve světle evropských fondů. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Strategické řízení ve světle evropských fondů Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Současné problémy Absence kvalitních dlouhodobých i střednědobých plánovacích

Více

Podmínky dotačního programu

Podmínky dotačního programu Podmínky dotačního programu Číslo programu Název programu 15SMV02 Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů - rozvoj talentů Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 3.11.2014

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Obsah školení 1. část zdroje informací - výzva k předkládání projektů - základní podmínky poskytnutí dotace - přehled šablon klíčových aktivit - principy financování

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více